1 Všeobecná ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Všeobecná ustanovení"

Transkript

1 K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací Českomoravského odborového svazu pracovníků školství při ZŠ J.V.Myslbeka a MŠ v Ostrově, zastoupenou předsedou Mgr. Radkem Píchou (dále jen odbory ). 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Předmět kolektivní smlouvy Tato kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, které se týkají pracovněprávních, platových a sociálních otázek a které je třeba řešit v zájmu práv, oprávněných potřeb a sociálních jistot zaměstnanců. 1.2 Vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel se zavazuje uznat jako své partnery při plnění této smlouvy a při uplatňování oprávnění vyplývajících zejména z 320, 321 a 322 zákoníku práce řádně zvolené nebo pověřené odborové funkcionáře, a to i ty, kteří nejsou jeho zaměstnanci. Odborová organizace se zavazuje zaměstnavateli písemně sdělit jména členů příslušného odborového orgánu a jakékoliv změny ve složení tohoto orgánu. Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o uvolnění z pracoviště v souvislosti s výkonem funkce v odborové organizaci nebo jiné odborové činnosti nebo s plněním této smlouvy, bude mu v souladu s ustanoveními 203, odst. 2 písm. a)-c) zákoníku práce poskytnuto pracovní volno s náhradou platu ve výši průměrného výdělku v nezbytně nutném rozsahu. 1.3 Respektování společných stanovisek Zaměstnavatel a odborová organizace se zavazují k respektování společných stanovisek ústředních a krajských orgánů veřejné správy a vydaných ve spolupráci s příslušnými orgány ČMOS PŠ. 1.4 Materiální a organizační zabezpečení činnosti odborové organizace Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout pro nezbytnou provozní potřebu odborové organizace podle svých provozních možností v přiměřeném rozsahu místnost s nezbytným vybavením strana 1

2 pro pořádání porad a schůzí a zavazuje se hradit náklady spojené s její údržbou a technickým provozem. Zaměstnavatel se rovněž zavazuje umožnit odborové organizaci v nezbytně nutném rozsahu přístup ke kopírovací, výpočetní a spojovací technice, včetně elektronické pošty a hradit s tím související náklady. Zaměstnavatel se zavazuje zajistit pověřenému zástupci odborové organizace působící ve škole nebo školském zařízení přístup k informacím a sdělením adresovaným odborové organizaci elektronickou poštou, a to do 48 hodin po jejich obdržení. Totéž platí pro korespondenci určenou odborové organizaci a doručenou na adresu školy nebo školského zařízení. Zaměstnavatel se zavazuje provádět srážkou z platu úhradu členských příspěvků zaměstnanců - členů odborového svazu a poskytovat pověřeným zástupcům odborů informace nezbytné pro ověření správnosti výše těchto příspěvků za podmínky, že k těmto opatřením bude dán předchozí písemný souhlas těchto zaměstnanců. 1.5 Vzájemná informovanost Obě strany se zavazují vzájemně informovat o svých rozhodnutích dotýkajících se zájmů druhé smluvní strany. 1.6 Vyřizování stížností Zaměstnavatel je povinen projednat se zaměstnancem nebo na jeho žádost s odborovou organizací stížnost zaměstnance na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů. Tím není dotčeno právo zaměstnance domáhat se svých práv u soudu. Pokud zaměstnanec požádá o jednání v pracovněprávní záležitosti se zaměstnavatelem, i když nejde o stížnost, postupuje zaměstnavatel jako v případě stížnosti. 2 Zaměstnanost a pracovní podmínky 2.1 Zajištění zaměstnanosti Zaměstnavatel se zavazuje zajišťovat plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu jeho činnosti především svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovním poměru podle zákoníku práce. Zaměstnavatel se zavazuje projednat s odborovou organizací alespoň jedenkrát ročně nejpozději do způsob plnění tohoto závazku. 2.2 Informace o zamýšlených změnách v zaměstnanosti Zaměstnavatel se zavazuje předem projednat s odborovou organizací zamýšlené strukturální změny a organizační nebo racionalizační opatření, v jejichž důsledku dojde ke změně počtu pracovních míst, a to minimálně tři měsíce před uskutečněním těchto změn. 2.3 Informace o rozvázání pracovního poměru S jinými případy rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, než jsou uvedeny v 52, 55 zákoníku práce seznámí zaměstnavatel odborovou organizaci dříve, než dojde k ukončení pracovního poměru. strana 2

3 2.4 Nabídka pracovního místa Zřídí-li se nové pracovní místo nebo uvolní-li se pracovní místo již zřízené, nabídne je zaměstnavatel přednostně zaměstnancům, se kterými má být rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů (např. je v běhu výpovědní doba nebo byla uzavřena dohoda o skončení pracovního poměru s pozdějším termínem jeho skončení). Podmínkou splnění tohoto závazku je kvalifikační způsobilost zaměstnance pro toto nové pracovní místo. Je-li toto nově zřízené nebo uvolněné místo pracovním místem na dobu neurčitou, nabídne je zaměstnavatel přednostně zaměstnancům, pracujícím u něho v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou. Podmínkou splnění tohoto závazku je kvalifikační způsobilost zaměstnance pro toto nové pracovní místo. Zaměstnavatel se zavazuje nabídnout plný pracovní úvazek přednostně těm zaměstnancům, kteří dosud pracují na snížený pracovní úvazek. Podmínkou splnění tohoto závazku je kvalifikační způsobilost zaměstnance pro toto nové pracovní místo. Zaměstnavatel se zavazuje projednat s odborovou organizací alespoň jedenkrát ročně nejpozději do způsob plnění tohoto závazku. 2.5 Vzájemná konzultace v oblasti zaměstnanosti a hospodaření Kromě případů povinného projednání s odborovou organizací podle 287 odst. 2 a 320 zákoníku práce se zaměstnavatel zavazuje předem projednávat s odborovou organizací také ty okolnosti týkající se vývoje zaměstnanosti, které jinak podléhají podle zákoníku práce pouze povinnosti informovat odborovou organizaci ( 287 odst. 1 zákoníku práce). V této souvislosti se jedná zejména o případy: změny právního postavení zaměstnavatele z rozhodnutí zřizovatele, včetně vnitřního uspořádání zaměstnavatele, a to s rozborem důsledků na zaměstnanost, hospodaření a provoz školy nebo školského zařízení, připravované strukturální změny, racionalizační a organizační opatření, v jejichž důsledku dojde ke změně počtu pracovních míst, popřípadě k nutnosti úpravy velikosti pracovních úvazků jednotlivých zaměstnanců, otázky pracovních podmínek a jakékoliv jejich změny v těchto oblastech, rozpis rozpočtu školy nebo školského zařízení pro daný rok a rovněž jeho změny (závazných ukazatelů) v průběhu rozpočtového roku - k tomuto projednání dojde bezprostředně po provedení rozpisu rozpočtu z příslušného orgánu veřejné správy. Předmětem jednání o rozpisu rozpočtu musí být zejména: závazné ukazatele (limity) stanovené příslušnými orgány veřejné správy, předmětem projednání podle předchozích bodů bude rovněž jakákoliv změna rozpočtu (závazných ukazatelů) v průběhu rozpočtového roku. 2.6 Závazky při vzniku pracovního poměru Zaměstnavatel se zavazuje: a) Při nástupu nového zaměstnance do zaměstnání stanoví zaměstnavatel písemně jeho pracovní náplň jako podklad pro zařazení do platové třídy a stanoví rozvrh pracovní doby. b) Uzavírat s pedagogickými pracovníky pracovní poměry na dobu určitou jenom v případě, že existují vážné provozní důvody, které neumožňují uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou. strana 3

4 2.7 Vymezení důvodů pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou V souladu s ustanovením 39 odst. 4 ZP bude s asistentem pedagoga sjednáván pracovní poměr vždy na dobu určitou nebo tento pracovní poměr prodlužován i po dobu delší dvou let trvání pracovního poměru. Důvodem je zvláštní povaha této profese, která přímo souvisí s přijetím dítěte nebo žáka se zdravotním postižením. 2.8 Dovolená Zaměstnavatel se zavazuje nejpozději do 30. dubna předložit příslušné odborové organizaci ke schválení rozvrh čerpání dovolených na kalendářní rok. Zaměstnavatel určuje dovolenou pedagogickým pracovníkům zpravidla v době hlavních prázdnin s výjimkou individuálních odůvodněných případů. 2.9 Překážky v práci na straně zaměstnance Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout zaměstnanci pracovní volno bez náhrady mzdy nad rámec stanovený v příloze k nařízení vlády č. 590/2006 Sb, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci takto: a) Při narození dítěte manželce (družce) zaměstnance poskytne pracovní volno v trvání jednoho pracovního dne nad stanovený rámec bez náhrady mzdy. b) K doprovodu rodinného příslušníka k vyšetření nebo ošetření při jeho náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření nebo léčení se poskytne pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, maximálně však na jeden den nad stanovený rámec bez náhrady mzdy, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možné provést mimo pracovní dobu. c) Při svatbě dítěte se poskytne pracovní volno v trvání jednoho pracovního dne nad stanovený rámec bez náhrady mzdy. d) Při přestěhování zaměstnance a jeho bytového zařízení se poskytne pracovní volno v trvání 2 pracovních dnů při stěhování v obci a 3 pracovních dnů při stěhování mimo obec nad stanovený rámec bez náhrady mzdy. Za dobu, kdy zaměstnanec čerpá pracovní volno nad rámec stanovený v příloze k nařízení vlády, si zákonné odvody zaměstnanec hradí sám Pracovní doba Pedagogičtí pracovníci Pracovní doba pedagogických pracovníků se řídí 22a Zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel určí pedagogickým pracovníkům, které hodiny přímé pedagogické činnosti jsou hodinami nad stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti Nepedagogičtí pracovníci Pracovní doba je stanovena v náplni práce. strana 4

5 2.11 Rozdělená směna Zaměstnavatel se zavazuje rozdělení směny na dvě nebo více částí oznámit zaměstnancům, kterých se týká, předem písemně Pracovní volno po skončení rodičovské dovolené Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy zaměstnanci, který po skončení rodičovské dovolené ( 196 zákoníku práce), pobírá rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte, a o toto pracovní volno písemně požádá, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Existence těchto provozních důvodů bude projednána s odborovou organizací Předběžná informace zaměstnanci o zániku pracovního poměru Byla- li doba trvání pracovního poměnu omezena datem nebo určitou okolností, upozorní zaměstnavatel zaměstnance na skončení pracovního poměru nejpozději týden předem Lhůta pro použití souhlasu s výpovědí člena odborového orgánu Zaměstnavatel může použít souhlasu podle ustanovení 61 odst. 2 jen ve lhůtě 1 měsíce od jeho udělení Evidence pracovní doby Pedagogičtí pracovníci Rozvržení přímé pedagogické činnosti pro konkrétní školní rok je stanoveno: a) učitel ZŠ - rozvrhem hodin b) asistent pedagoga v ZŠ - rozvrhem hodin žáka c) učitel MŠ a vychovatel ŠD - rozvržením přímé pedagogické činnosti d) asistent pedagoga MŠ - dle typu docházky dítěte do MŠ Rozvržení prací souvisejících s přímou pedagogickou činností a uvedených v 22a odst. 2 Zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů je stanoveno rozvrhem dohledu nad dětmi a žáky, rozvrhem zastupování jiného pedagogického pracovníka a plánem akcí. Jde-li o výkon jiné práce než podle odst. 2 22a Zákona 563/2004 Sb., vykonává pedagogický pracovník práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje a na místě, které si sám určí. Pokud má pedagogický pracovník snížený úvazek, jsou přímá pedagogická činnost a práce s ní související rozloženy do celého pracovního týdne Nepedagogičtí pracovníci Evidence pracovní doby je realizovaná prostřednictvím docházkových listů, které v jednotlivých měsících pracovníci vyplňují. strana 5

6 3 Platové nároky 3.1 Splatnost platu a výplata platu Plat je splatný po vykonání práce, a to nejpozději v ten den následujícího měsíce, který je určen jako termín výplaty platu. Jako termín výplaty platu se stanoví 10. den v měsíci. Připadne-li termín výplaty na den pracovního klidu, vyplatí zaměstnavatel plat v nejbližším předcházejícím pracovním dni. 3.2 Nenárokové složky platu Zaměstnavatel se zavazuje všechny nenárokové složky platu přidělovat na základě rámcových kritérií, jež jsou součástí systému hodnocení a odměňování zaměstnanců. Zaměstnavatel se zavazuje ohodnotit zvýšenou pracovní činnost provozních a správních zaměstnanců při zastupování jiného nepřítomného zaměstnance odměnou až do výše 100 % úspory tarifu chybějícího zaměstnance. 3.3 Odměny při životních a pracovních výročích V souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce se zaměstnavatel zavazuje poskytovat zaměstnanci odměny při životních a pracovních výročích v následující výši: při životním výročí, kterým je 50, 55, 60 a 65 let do výše 1.000,- Kč při pracovním jubileu, kterým je 20 let do výše 1.000,- Kč, 25 let do výše 1.400,- Kč, 30 let do výše 1.800,- Kč a 35, 40 a 45 let do výše 2.000,- Kč při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na invalidní důchod nebo po nabytí nároku na starobní důchod do výše 1.500,- Kč. 3.4 Systém hodnocení a odměňování zaměstnanců Zaměstnavatel se zavazuje zpracovat a po předchozím projednání s odborovou organizací vydat systém hodnocení a odměňování zaměstnanců. Dojde-li při projednávání tohoto systému ke shodě mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací stává se tento systém hodnocení a odměňování zaměstnanců součástí této kolektivní smlouvy jako příloha č. 3 a Informace o čerpání prostředků na platy Zaměstnavatel se zavazuje informovat odborovou organizaci o čerpání prostředků na platy za všechny jednotlivé úseky ve své působnosti. 3.6 Cestovní náhrady Zaměstnavatel postupuje dle platné legislativy. / 176 ZP, 189 ZP a platné vyhlášky MPSV/ 3.7 Zvýšení odstupného Odstupné se zvyšuje v případě, že zaměstnanec skončí pracovní poměr dohodou z důvodů podle 52 písm. a) až c) zákoníku práce před uplynutím výpovědní doby, a to o částku strana 6

7 rovnající se platu, který by zaměstnanec obdržel, pokud by jeho pracovní poměr neskončil před uplynutím výpovědní doby. 3.8 Příspěvek na penzijní připojištění V rámci věrnostního stabilizačního programu je zaměstnancům, kteří odpracovali v zařízení zpravidla více než 3 roky, hrazen příspěvek na penzijní připojištění v max. roční výši 3 600,- Kč dle Zák. č.586/1992 Sb., par.24 odst.zj), Zák. č. 42/1994 Sb., a Zák.č. 170/1999 Sb. Zaměstnavatel přispívá svým zaměstnancům na PP z FKSP dle platných zákonů za těchto podmínek: a) Zaměstnanec je u zaměstnavatele v hlavním pracovním poměru. Po skončení pracovního poměru zaměstnance se zaměstnavatelem nárok na příspěvek do PP zaměstnavatelem zaniká. Přiznání a výši příspěvku na PP schvaluje ředitel školy. b) Pokud nemoc zaměstnance trvá celý měsíc, nárok na příspěvek za daný měsíc zaniká. Nárok na příspěvek rovněž zaniká po dobu mateřské dovolené a po dobu pobírání rodičovského příspěvku. 4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 4.1 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků Po předchozím projednání s odborovou organizací zaměstnavatel vydá seznam osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) na základě zhodnocených rizik a konkrétních podmínek na pracovištích podle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Zaměstnavatel se zavazuje udržovat OOPP v použitelném stavu praním, čištěním a opravami na vlastní náklady. Tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance. 4.2 Vybavení pracovišť hygienickými a zdravotnickými potřebami Jednotlivá pracoviště zaměstnavatele budou vybavena základními hygienickými a zdravotnickými potřebami minimálně v následujícím rozsahu: tekoucí teplá voda, mýdlo, osoušeč rukou nebo papírové ručníky, toaletní papír, odpadkové koše, lékárnička vybavená v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči. 4.3 Prověrky BOZP na pracovištích Na základě dohody s odborovou organizací a za jejich účasti zorganizuje zaměstnavatel na všech pracovištích prověrky BOZP. Z prověrek bude pořízena zpráva a vypracován plán ozdravných opatření s uvedením termínů a způsobu odstranění zjištěných závad. 4.4 Odstraňování nedostatků BOZP Nedostatky zjištěné svazovými inspektory BOZP při kontrole BOZP na škole nebo školském zařízení bude zaměstnavatel odstraňovat a ihned v případě potřeby vstupovat do jednání se zřizovatelem školy nebo školského zařízení s cílem urychleně odstranit tyto zjištěné nedostatky. strana 7

8 4.5 Zabezpečení práva kontroly stavu BOZP Pokynem vedoucím zaměstnancům zaměstnavatel organizačně zajistí výkon práva kontroly odborových organizací ( 321 a 322 ZP), zejména oprávnění vstupu SIBP na všechna pracoviště zaměstnavatele a předložení všech požadovaných informací a podkladů z oblasti BOZP. 4.6 Informace o pracovních úrazech Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout odborové organizaci přehled o pracovních úrazech v rámci své působnosti vždy k a kalendářního roku. 4.7 Vyhledávání a posouzení rizik Zaměstnavatel provede vyhledání a posouzení všech rizik na všech pracovištích zaměstnavatele tak, aby bylo zřejmé, o jaká rizika jde, u kterých prací a na kterých pracovištích se vyskytují, kolika zaměstnanců se týkají a co je jejich příčinou a zdrojem. Odborová organizace je povinna spolupracovat se zaměstnavatelem a s odborně způsobilými fyzickými osobami (zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy) k prevenci rizik tak, aby zaměstnavatel mohl zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a plnit veškeré povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy. S těmito riziky a s příslušnými opatřeními k prevenci rizik seznámí zaměstnance nejpozději do jednoho měsíce po nástupu do zaměstnání. 5 Péče o zaměstnance 5.1 Stravování Zaměstnavatel se zavazuje v souladu s platnou právní úpravou umožnit zaměstnancům ZŠ stravování ve stravovacím zařízení školy /je zajištěno smluvně dodavatelsky/ a poskytnout jim jedno hlavní jídlo denně za sníženou cenu /z prostředků FKSP se poskytne příspěvek na závodní stravování do výše 5,- Kč za hlavní jídlo/. Stravování zaměstnanců MŠ je zajišťováno v zařízení školního stravování, ve kterém se uskutečňuje stravování dětí. 5.2 Péče o kvalifikaci zaměstnanců Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit organizační předpoklady pro účast pedagogických pracovníků na reaprobačním studiu a na studiu umožňujícím prohloubení kvalifikace. Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit pracovní podmínky také dalším zaměstnancům, kteří si prohlubují kvalifikaci k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě ( 230 zákoníku práce). Uzavře-li zaměstnavatel se zaměstnancem kvalifikační dohodu podle 234 zákoníku práce, která umožňuje zaměstnanci zvýšit kvalifikaci, nevznikne v případě nesplnění závazku ze strany zaměstnance povinnost úhrady nákladů spojených se zvýšením kvalifikace, kromě případů uvedených v odst. 3 citovaného ustanovení rovněž v následujících případech: strana 8

9 jestliže důvodem skončení pracovního poměru v době trvání závazku je přechod na jinou veřejnou školu nebo školské zařízení téhož typu jestliže důvodem skončení pracovního poměru v době trvání závazku je následování manžela (manželky) do místa jeho bydliště. 5.3 Systém školení a vzdělávání zaměstnanců Zaměstnavatel se zavazuje zpracovat a po předchozím projednání s odborovou organizací vydat systém školení a vzdělávání zaměstnanců, jehož součástí budou mj. podmínky účasti jednotlivých zaměstnanců na školení a vzdělávání (včetně způsobu zabezpečení chodu školy po dobu účasti zaměstnance na školení nebo vzdělávání), způsob výběru účastníků a souvislosti tohoto vzdělávání se současnými i budoucími kvalifikačními požadavky na jednotlivé zaměstnance. 5.4 Podpora jiných forem vzdělávání Zaměstnavatel bude morálně a organizačně podporovat i jiné formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 6 Závěrečná ustanovení 6.1 Změny a doplňky kolektivní smlouvy Změny a doplňky kteréhokoliv závazku vyplývajícího pro smluvní strany z této kolektivní smlouvy lze v průběhu platnosti kolektivní smlouvy sjednat, změní-li se právní předpisy, z nichž příslušné závazky vycházejí. Při změně obecně závazných právních předpisů umožňujících sjednat závazek, který v době uzavírání kolektivní smlouvy nebylo možné sjednat, lze jednat o změně či doplnění kolektivní smlouvy. 6.2 Kontrola plnění kolektivní smlouvy Kontrola plnění této kolektivní smlouvy bude provedena ke dni a ke dni Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat do tří dnů ode dne zjištění o všech případech, které se jeví jako porušování této kolektivní smlouvy. Zákonné prostředky pro řešení kolektivního sporu vzniklého při plnění této kolektivní smlouvy budou použity v případě, že se spor nepodaří vyřešit do 30-ti dnů od jeho písemného oznámení druhé smluvní straně. Obdobně budou smluvní strany napomáhat řešení individuálních sporů vzniklých při plnění této kolektivní smlouvy. 6.3 Seznámení s kolektivní smlouvou Zaměstnavatel se zavazuje seznámit zaměstnance s obsahem kolektivní smlouvy do deseti dnů od jejího uzavření a zajistit na své náklady pro tento účel vyhotovení 3 ks kopií textu kolektivní smlouvy včetně příloh. 6.4 Platnost a účinnost kolektivní smlouvy Tato kolektivní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná od strana 9

10 Jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy bude zahájeno vždy nejpozději do konce listopadu příslušného roku, pokud budou zaměstnavatel nebo odbory chtít ve stávající smlouvě provádět změny nebo pokud se změní právní předpisy týkající se kolektivní smlouvy. Nenastane-li taková situace, kolektivní smlouva platí dále ve stejném znění. Každý rok se mění pouze přílohy kolektivní smlouvy. 6.5 Přílohy kolektivní smlouvy Nedílnou součástí této kolektivní smlouvy jsou tyto přílohy: rozpočet FKSP rozpis stanoveného objemu prostředků na platy a stanovený limit pracovníků přehled skutečného čerpání rozpočtu FKSP V Ostrově dne podpis zaměstnavatele podpis zástupce odborů strana 10