SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ"

Transkript

1 SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích. Slovo dnešního veera je z 2. kapitoly Zjevení. Chceme mluvit o první rovin vítzení. Bh nás rznými okolnostmi formuje, aby se z nás stali vítzové. Dal sedm krok, jimiž máme projít. V našem rstu nejdou chronologicky. To znamená, že nenásledují za sebou jedna, dva, ti, tyi Není to tak, že musíte dokonit krok íslo jedna, abyste se dostali ke kroku íslo dv. Ale ve vašem život probíhají všechny kroky zárove, dokud práce není dokonená. Zjevení 2:1: Andlu (neboli poslu) Efezské církve piš: Toto praví ten, kterýž drží tch sedm hvzd v pravici své, kterýž se prochází u prosted tch sedmi svícn zlatých. První lekce, kterou m Bh nauil z Božího Slova, byla, že má sedm muž, kteí jako sedm hvzd záí ve stejném ase v nebi. Když jeden padne, jiný povstává, aby v církvi byla v každé dob plnost Božího svtla. Ten princip je úžasný a jenom Bh ho mohl stvoit. Každý lovk má ást, žádný nemá celek. Každý lovk zná plnost, ale má jí jenom ást. Jeho ást má být pedána lidem, a mezi lidmi se pak zrodí plnost vítzství. Když tedy jeden pedá svoji ást a další a další pedají zase své, Tlo Kristovo obdrží celek. Ale Tlo Kristovo nezjistí, že vlastní celek, dokud se všechny údy neshromáždí. Takže plnost Božího slova je v církvi. A v ureném ase Bh zpsobí, že se církev spojí, a potom nastane zjevení plnosti, celku. A zjeví se na zemi. Rozumíme tomu principu? Protože tomu principu rozumíme, budeme mluvit o první oblasti vítzení, a to je asi všechno, co dnes veer zvládneme. íká se tu, že Kristus ve své pravici drží tchto sedm muž a že Kristus chodí uprosted svícn, nebo lépe, v prostedním svícnu. Rád bych slyšel, co v tomto verši íká eská Bible. Víte, jsou lidé, kteí kážou, že je sedm svícn, a každý z tch sedmi svícn má sedm ramen. A že Ježíš je prostední svícen mezi tmi sedmi. Ale obraz, který Bh dává mn, je jeden 1

2 svícen se sedmi rameny a uvnit prostedního ramena je Kristus. Všimnte si, že prostední ást svícnu jako jediná stojí na zemi. Ostatní ramena jsou držena prostedním, jsou na nm zavšena. Takže Boží vle je, aby Kristus nejprve vzešel v jedné církvi. To je církev uprosted svícnu, anebo svícen uprosted svícn. Šest je íslo lovka. Když odstraníte sedmý svícen, jediné, co vám zstane, je lovk. Ale prostední, sedmý svícen z nho iní Krista. Amen. Než pjdeme dál, chtl bych ješt vyjasnit jednu vc, jeden bod. Z jisté církve v Michiganu m vykázali, protože jsem kázal, že tito andlé nebyli duchovní bytosti, ale lidské bytosti. Jsem si jist, že m odsud nevykážete, když budete pozorn poslouchat, co vám íkám. Víte, Bh nemže íct andlské bytosti: Znám tvoje skutky, opustil jsi svou první lásku. Bh mluvil k lidské bytosti. A nazval ji andlem církve v Efezu. Zjevení 2:2: Znám skutky tvé, a práci tvou, i trplivost tvou, a že nemžeš trpti zlých; a zkusil jsi tch, kteíž se praví býti apoštolé, ale nejsou, a shledals je, že jsou lhái. Dalo by se íct, že se to vztahuje na nás? Dnes ráno, když sestra mluvila o knize jednoho amerického bratra, který se považuje za proroka, jsme jí zaali íkat, že je falešným prorokem. Známe ho osobn. Postavil se proti slovu, které nám Bh dal, tak víme, že je falešný prorok. Je v obecenství s bratry, kteí jsou velcí proroci, a o všech se prokázalo, že jsou homosexuálové a cizoložníci a další vci. Dokonce bylo prokázáno, že zastávají uení absolutního smíení (ultimate reconcilliation), to znamená, že nakonec všichni budou spaseni, dokonce i ábel. Já osobn nechci jít do nebe, kde je ábel, ale práv to oni kážou. Bible íká: A zkusil jsi je. Dvod, pro jste tu, je ten, že jste zjistili, že jsou lhái. Ve svt, ve kterém jsme, je mnoho, mnoho apoštol. Pravý apoštol je povolaný, vyuený a poslaný Bohem. Falešní apoštolové jsou lidé, kteí byli Bohem povoláni, mnozí z nich byli ásten Bohem i vyueni, ale žádný z nich nebyl Bohem poslán. Boží Slovo íká, že spasení pichází ze slyšení. Nemžete slyšet Boha, pokud neslyšíte Boží slovo. To znamená, že slyšení pichází skrze Boží slovo. Ale v Božím Slov je kladena otázka: Jak mohou slyšet, když nemají kazatele? Jak byste mohli slyšet, aniž byste mli kazatele? Jakého jste mli kazatele, takoví jste kes ané. Následuje další otázka: Jak mohou kázat, aniž by byli posláni? 1 Pokud chcete dokázat, jestli njaký kazatel je z Boha, nebo ne, položte mu otázku: Kdo t poslal? Pokud je schopen odpovdt, pokud ekne, že ho poslal Bh, 1 ímanm 10:13-15 Každý zajisté, kdožkoli vzýval by jméno Pán, spasen bude. Ale kterak budou vzývati toho, v kteréhož neuvili? A kterak uví tomu, o nmž neslyšeli? A kterak uví bez kazatele? A kterak kázati budou, jestliže nebudou posláni? 2

3 musíte od nj zjistit, jak ho Bh poslal. Nkdo ekne, že ml sen. Ale když vás pošle Bh, to není o snu. Víte, že jste posláni. A potom ne každý, kdo je poslaný, je apoštolem. Pestože slovo apoštol znamená ten, který je poslaný. Je teba dosáhnout uritého stupn v Bohu, než vás Bh mže poslat jako apoštola. Takže z toho chápeme, že ne každý služebník je apoštolem. Protože služebník je také poslaný. Slovo apoštol v Božím Slov oznauje nkoho, kdo je ustavený, pomazaný a poslaný. V Božím Slov je popsáno pt tyí, které drží stánek pohromad. Jedna ty vlevo nahoe, jedna vlevo dole, jedna, která bží prostedkem po celé stran, jedna vpravo nahoe a jedna vpravo dole. Pokud vaše tlo je chrámem Ducha Božího, pak každý chrám má v sob symbolicky zapsané Boží slovo, obsahuje symboly. Ve vašem tle jsou nejvtšími služebníky ruce. Pt prst reprezentuje služebnost, služebnost tla. Druhých pt prst pedstavuje dílo pomocník, spolupráci, pomoc jednoho druhému. Takže když chci zvednout njaký náklad a zvedám ho jednou rukou, mám jenom uritou sílu, když zvedám náklad obma rukama, síla se násobí. Když budu chtít nco zvednout a vynechám z toho palec, který pedstavuje apoštola, ruka nebude schopná udlat tém nic. To znamená, že každá skupina, každá církev, každé Tlo musí mít apoštolské vedení, a to je ta prostední ty. Když vám prostední ty stojí za zády, všichni jste v jedné linii. Ale když prostední ty odstraníte, nkdo bude naklonný dozadu, jiný dopedu. Aby stánek mohl stát rovn, umístil tam Bh ty, která prochází celým stánkem. Takže dlouhá ty je apoštol. Kratší ty vlevo nahoe je prorok. Prorok nemže smrovat církev. Váš život nemže být urován proroctvím. Bh ustavil v církvi apoštolskou služebnost, aby ukázala, jakým smrem se má církev vydat. Vpravo nahoe máme evangelistu, vlevo dole pastýe a vpravo dole uitele. Takže máte pt služebností, které se musí v církvi projevovat. Prorocká služebnost produkuje, tvoí proroka. Ale ne každý, kdo prorokuje, je prorok, protože celé Tlo prorokuje. Boží zámr je, aby se celé Tlo stalo prorokem, apoštolem, vším dohromady, a aby už tchto služebností nebylo teba. Desky pedstavují kes any. Rozumíte tomu? To, co váže desky k apoštolské služebnosti nebo k jiné služb, jsou zlaté kruhy. Kruh neboli prsten pedstavuje manželství. Takže Tlo je v manželském svazku se služebností skrze zlatý prsten (kruh), kterým se drží. Požehnaná vc na služebnostech, deskách a kruzích je, že žádná služebnost nemá moc 3

4 církev(desky) držet. Zlaté kruhy má církev a rovnž zlato pokrývá desky. PROROK EVANGELISTA APOŠTOL PASTÝ UITEL Zlaté kruhy drží tye a tye podpírají desky. A pokud chápete princip, který do toho Bh vložil, rozumíte, pro mi Bh ekl, když m vysílal: Nikdy nevlastni církev. Nkteí služebníci íkají: Moje církev. Nikdy nevlastni církev. Církev vlastní služebnosti. Jinými slovy, tak jak tady ped vámi stojím, možná jsem nejproduktivnjší zakladatel církve i kazatel, jakého byste mohli najít. Byla doba, kdy jsme s manželkou založili tyi sbory každý msíc. Cestovali jsme z místa na místo. Když jsme nkam pijeli, nkdy nebylo poteba víc než dvou kázání, a církev byla založena. Bh prost pivedl lidi, lidé padli na kolena a celé shromáždní se znovuzrodilo za jeden veer. Ale nikdy jsme žádnou církev nevlastnili. Proto když Bh ekne apoštol, mluví o lovku, kterého On sám vyuil, poslal a se kterým neustále zstává ve služb pozvedání církve. Apoštol nikdy nemže církev vlastnit, zbohatnout na ní, pivlastnit si sbírku, nemže dlat nic jiného, než pedávat Boží slovo, pokud je pravým apoštolem. To znamená, že Bh íká, že proto, abyste mohli být vítzi, musíte vdt, kdo nebo co je apoštolská služebnost, kterou následujete. Nkdy to rozpoznáte jenom tím, že si petete knížku. Proto je nebezpené íst knihy, které smšují špatné vci s evangeliem, které pijímáte. Víte, na autory vtšiny knih, které tete, se m mžete zeptat, protože vtšinu z nich osobn znám. Jednou jsem jel s jedním bratrem, jehož knihy mnozí z vás máte. Jeli jsme do Bloomingtonu v Illinois, na místo velice blízké tomu, kde máme dnes církev. Tehdy tam bylo obrovské shromáždní a toho veera ml kázat. Myslím, že ídil auto a já jsem sedl vedle nj. A najednou m nco napadlo a ekl jsem mu: Jak mže nkdo kázat takovou vc? Vbec jsem netušil, že mluvím k nmu o jeho uení. Myslel jsem si, že vykládám o nkom jiném, kdo tuto pevrácenou doktrínu vyuuje. Byl potichu a já jsem mu 4

5 vysvtloval celé uení a ukazoval mu z Božího Slova, jak je to správn, a jak to, co káže, je pochybené. Ten bratr pak šel se mnou na shromáždní a pedal nádherné slovo. Všem lidem to moc požehnalo. A pak jednoho dne napsal lánek do njakých svých novin a v nm psal o tom, jak se mnou jel v aut a jak ho Bh napravil. Jak mu ukázal, že uení absolutního smíení (o tom chtl tenkrát veer kázat) je špatn, a jak to zmnilo celý jeho život. Ale poté, co to napsal, se sešel s lidmi, kteí tomuto uení vili, a inil pokání ze svého pokání. ekl, že jsem ho pesvdil proti jeho vli. A tak nkteré knihy, které vám posílá, stále mluví o absolutním smíení. Bh má pouze jedno uení. V žádném pípad se nemže stát, že byste mohli íct: bu to mže být tak, a nebo to mže být i jinak. Boží slovo je svtlem mým nohám a lampou mé stezce. 2 Bh posílá svoje svtlo, aby všichni lidé mohli být osvíceni. Slunce ráno svítí z nízkého úhlu, je nízko nad obzorem. Bhem dne se úhel a intenzita sluneního svitu mní, ale stále je to Boží svtlo. A proto rozpoznávejte apoštola. Je to Bh ve vás, který rozpozná Boha v tch, které Bh poslal. Haleluja. Vaše duše bude nasycena energií Božího života, který vychází z Božích syn. Nespokojujte se s niím menším. Amen. Když si neopatíte správnou stravu, nebudete mít ani správnou energii. A tak tady íká: a shledals je, že jsou lhái. (Zj 2:2b) Prosáli jste všechno to množství informací, které pichází z duchovního svta, a našli jste správný pokrm, který byl poživatelný. Odmítli jste jed. Vzali jste si isté slovo, které vám dává život. Dobe jste udlali. A snášel jsi, a trplivost máš, a pro jméno mé pracovals a neustal. (Zj 2:3) Snášeli jste a máte trplivost? Trpli jste pro Boží slovo, kterému víte? Vzpomínám si, jak se v Rovn na Ukrajin všichni kazatelé, do té doby pátelé, obrátili proti bratru Sergejovi, když uvil slovu, které Bh do Rovna poslal. Bh neposlal do Rovna slovo jenom pro nj samého, ale pro celou oblast, aby byla osvícena Božím svtlem. Ale oni se proti nmu bezdvodn obrátili. Vzpomínám si, jak jsme jednou veer šli v Rovn do církve. A po shromáždní kazatel ekl, že to slovo odmítá, protože jsem udeil do stolu. Sedli tam jako mrtví. Jako kdyby vbec nic neslyšeli. A tak jsem udeil do stolu, abych je probudil. Další den, když mlo být další shromáždní, ekli: Brate Marku, ty mžeš pijít a kázat, ale nesmíš mluvit nahlas, nesmíš kiet, nesmíš mluvit v jazycích a nesmíš bouchat do stolu. Tamtoho lovka už v církvi nechceme. Zstal jsem doma, Mark šel sám. To znamená, že Bh vkládá do církve ducha, který umí rozpoznat Boha v kazateli. 2 Ž 119:105 Svíce nohám mým jest slovo tvé, a svtlo stezce mé. 5

6 Ale vy jste mli trplivost. Protože mnozí na vás útoili, jako že jste hloupí mladí lidé. Díky Bohu za hloupé mladé lidi, kteí milují Boha a kteí budou chodit v pravd a spravedlnosti. Protože to má dvod, pro Bh ustavil církev v eské republice a v Bratislav, v této celé oblasti. Má to být jediná nadje, kterou Evropa bude mít. Bh chce, abyste stáli. Pichází hodina, kdy všechno pjde proti vám. Tak je poteba, abyste se sytili nyní a zapustili do Boha koeny, až pijdou boue, aby vámi nepohnuly. I snášel jsi, a trplivost máš, a pro jméno mé pracovals a neustal. Chvála bu Bohu všemohoucímu. Ale ješt jsi nezvítzil. Vykonal jsi skutky. Se skutky se to má tak, že pokud skutky ve vás nevypsobí život, je to všechno marné. Pojme nad tím trochu pemýšlet. Udlal jsem pro Boha veliké vci. Udlal jsem pro Boha mocné vci. Ale apoštol Pavel o sob íká, že si musí dávat pozor, aby sám nepadl. Od roku 1947, 1948 (o tch letech jste urit slyšeli ) pracuji na Boží vinici a ml jsem píležitost, milou píležitost a nkdy nemilou píležitost, setkat se s mnohými Božími muži. Chtli byste se setkat s mužem, který byl pi tom, když njakému lovku zrovna usekli ruku? On tu ruku zvedl, pimákl ji zpátky a ekl: Ve jménu Ježíše. A ob ruce toho lovka byly v poádku jako dív. Pokud byste vidli lovka toto uinit, co byste si asi o nm mysleli? Ó, to je Boží muž! Velký Boží muž. A co kdybyste vidli njakého lovka, naprosto šíleného, v obrovské síle, ve stavu zuivosti. Bylo poteba deseti muž na to, aby ho svázali, aby ho udrželi v klidu. Pivezli ho v zaveném aut, bylo to jako vzení, taková malá dodávka. Ten samý lovk, který vrátil na své místo useknutou ruku, ekl: Otevete dvee, chci do toho auta. íkali: Ne, ne, brate, rozseká t na kousky. Deset muž s ním mlo co dlat. A on ekl: íkám, otevete to auto. Oteveli, rychle ho pustili dovnit a zamkli. Neslyšeli nic. A potom nkdo klepal. Oteveli dvee. Vyšli z nich dva muži ruku v ruce a s jasnou, zdravou myslí. Neekli byste, že to je mocný Boží muž? Byl. Ale víte co? On inil mocné skutky, protože vil Bohu. Ale nikdy ho to nezmnilo uvnit. Ten samý lovk, když udlal ty mocné skutky, si vzal láhev. Stal se z nj alkoholik, zatímco inil mocné skutky. Zemel jako alkoholik jednoho veera, poté, co uinil mocné skutky. Znám tvoje skutky. tvrtý verš: Ale mám proti tob to, že jsi tu první lásku svou opustil. Opustil svoji první lásku, ale Bh ho nikdy neopustil. Opustil svoji první lásku, ale Bh ho nikdy neopustil. Jinými slovy, Bh ho zkoušel, prozkoušel a pronesl oblastmi utrpení. Bh tvoil lovka. Ale on odmítl být uinn. Víte, co udlal? Vybudoval obrovské místo a nazval ho Údolí zázrak. Nemocní tam chodili a byli uzdravováni. Chodili tam ti, kteí trpli, a byli požehnáni. Stal se mocným ve skutcích a chudým ve svatosti. 6

7 Takže láska, kterou ml pro Boha, se obrátila v lásku ke skutkm. Dávejte si na to pozor, brati. Jste na stejné cest. Bh vám íká, že vaše skutky jsou dobré. Ale to, co Bh chce, je vaše duchovní dosplost a duchovní kvalita. Všechny skutky, všechno, co mžete pro Boha udlat, neznamená vbec nic, pokud ta práce neuiní nco vnitnímu lovku, protože Boží vle je, abyste byli jako Ježíš Kristus. Je Boží vle, abyste byli schopni jednoho dne odložit tlesnost, kterou jste, a být jako Kristus. Nco vám eknu. Když vás Bh povolal, nebyli jste dokonalí. Ani dnes veer nejste dokonalí. Ale Bh na vás pracuje, pokud dovolíte, aby ve vás Duch Boží inil to, co ve vás iní zabíjí ve vás vašeho otce. Zabíjí ve vás vaši matku. Zabíjí ve vás váš národ. Jinými slovy, nemžu chodit a chlubit se, že jsem ernoch, že jsem silný, že jsem takový a že jsem takový. Já nejsem nic. Z Božího pohledu. Bh z vás chce uinit Krista. S jedním bratrem jsme spolen pracovali v Božích vcech. Jednoho veera byl takový netrplivý, zápasil s Bohem. ekl Bohu: Bože, ekl jsi, že o cokoliv požádám, to mi dáš. ekl: Bože, já T dnes veer žádám o dokonalost, dej mi ji. Na základ Božího slova mi dáš dokonalost. A Bh ekl: Ano. Ano, mžeš ji mít. Mžeš mít dokonalost. Ale je tu jeden malý problém. Musíš se zbavit nedokonalosti, která je v tob. Takovou odpov mže dát jedin Bh. Je to vaše. Bute dokonalí. Tak jako Otec, který je v nebesích, je dokonalý. Mžete to udlat, tak to udlejte. Je ve vás píliš vaší národnosti, píliš vašeho otce, píliš vaší matky. Musíte zaít odmítat tlesnost, která je ve vás. A proto nás Bh volá, abychom hledli na Ježíše. Nakonec jsme zpívali píse, ve které se íká: Pane, Ty jsi nádherný. Pane, Ty jsi úžasný. Pane, Ty jsi víc, než o em je moje vlastní srdce schopné pemýšlet. Když zanete vidt Ježíše, zanete vidt sami sebe. Když Ježíš ve vás vzroste, vy se stanete menšími. Sestro, bratr, o kterém jsi mluvila, pišel do shromáždní takto: JÁ jsem Boží prorok. Nemohl jsem si pomoct, musel jsem se smát. Žádný Boží prorok toto neudlá. Amen. My jsme malí prorok, apoštol; ze všech lidí nejmenší. Když stojíš ped Bohem, jsi malý a hrozný. Haleluja. Tak jediné, ím chci být Bože, ui mne svým služebníkem. Chvála bu Bohu. Ale mám nco proti tob, totiž že jsi tu svou první lásku opustil. Jak opustíte svoji první lásku? Ale, Bože, vždy T miluji! Ano, ty mne miluješ druhou jakostí. Nco jsem ti dal a ty miluješ tu vc víc než mne. Jednou ke mn pišel Duch Boží a ekl: Dej mi zpátky uzdravování, které jsem ti dal. Víte pro? Jednou jsem vyrábl devné uhlí, sekal jsem devo, pipravoval jsem si to. Duch Boží ke mn pišel a ekl: Te jdi a modli se za bratra Wilsona. ekl jsem: Ano, Pane, hned jak dodlám tady to devo. A jak jsem do toho deva al, odrazilo se a praštilo m pímo do ela, až jsem 7

8 vidl hvzdiky. Vyskoil jsem a dal jsem se do bhu. Pedstavte si malé msto ítím se po ulici, celé msteko samozejm bží za mnou. íkali si, že když bžím, nkde se urit nco musí dít. Otoil jsem se a všichni bželi za mnou. Vzal jsem to zkratkou a bžel jsem k domu bratra Wilsona. Bratr Wilson byl zasažen duchem šílenství. Oi mu lezly z dlk. Prodral jsem se lidmi, kteí stáli na zahrad, vešel jsem do jeho pokoje a vidím, jak na m zírá. Vložil jsem na nj ruce a ekl jsem: Ve jménu Ježíše. On jen tak vydechl, dlouze vydechl, jako kdyby se vrátil z njaké dlouhé cesty, a ekl: Brate ducille, dkuji. Haleluja! A tak to šlo dál. Jednou jsem kázal v njaké církvi, a jakmile jsem zaal kázat, všichni lidé padli na zem. Vidl jsem jenom temena jejich hlav. Jindy jsem byl doma a vidl jsem, jak ulicí bží jedna bláznivá žena. Vdl jsem, že pro ni nemají žádný lék. Zrovna pršelo. ekl jsem Bohu: Bože, vysvobo to dít. Bože, jestli ji chceš vysvobodit, pive ji do této místnosti. Kolem domu jsem ml plot. A vte mi nebo ne, ta žena peskoila plot a najednou slyším klepání na dvee. Otevel jsem a pede mnou stojí ta bláznivá žena. Crela z ní voda. ekl jsem: Chvála Bohu, ty jsi pišla. Poklekni. První vc, kterou musíte s duchem uinit: pevezmte autoritu. Nedovolte tomu duchu, aby se ped vámi manifestoval. Ve jménu Ježíše, poklekni. Poklekla. Ve chvíli, kdy poslechla Boží slovo, jsem vdl, že je uzdravena. Vložil jsem na ni ruce, ona mi podkovala a šla dom. A tak jsem se v té malé oblasti stal legendou. Jdu po ulici a proti mn njaký dlník. Zastavil se u cesty, sundal epici a poklonil se. Uvdomil jsem si, že je nco v nepoádku. Vzdávali mi est, kterou ml mít Bh. A to nebylo dobe. Ale nemohl jsem s tím nic udlat. Tak ke mn Bh pišel a ekl: Dej mi to zpátky. Jeden z nejmocnjších muž, kteí kdy v církvi byli, se jmenoval William Branham. Už jste o nm urit slyšeli rzné vci. Lidé o nm íkají to i ono. Ale ten lovk byl velice pokorný. Zásti byl indián a hrozn rád chodil na lov, to byla jeho slabost. Ale byl to velice pokorný muž a miloval Boha. Nebyl vzdlaný, ale uinil víc zázrak než kdokoliv jiný. Jel do Afriky a kázal, že jsme synové Boží. Pišli njací domorodci, zajali ho a odvedli do vesnice. íkali: Dneska zjistíme, jestli je pravda, že jsi syn Boží. Protože syn našeho náelníka zemel, a pokud jsi Boží syn, tak ho vzkísíš. Ale pokud nás podvádíš a nejsi Boží syn, zabijeme t. To byla pro kazatele dobrá výzva, že? A tak tam šel a modlil se. Lehl si, rozložil se na toho chlapce. A chlapec kýchl a vrátil se k životu, obživl. A je mnoho, mnoho dalších píbh o moci Boží, která pracovala v jeho život. Jednoho dne stál s bratrem Sonmorem Znáte bratra Sonmora, staršího bratra Sonmora. Stáli spolu v místnosti a hovoili. Nkdo zaklepal a pišli dva muži, že ho chtjí vidt. ekli: Máme slovo od Boha. Ptali se: 8

9 Co to je za slovo? A ti muži padli na kolena, chytli ho za nohy a ekli: Ty jsi Kristus, syn živého Boha. Bratr Branham z toho byl tak zarmoucený, že padl na zem a ekl: Bože, zabij mne. Bože, zabij m. Protože to nejhorší, co jsem nikdy nechtl, se mi stalo. Lidé, místo aby uctívali Boha, uctívající mne. Nakonec ho Bh skuten zabil. Nakonec ho Bh zabil. Ml autonehodu, pi které do nho narazil njaký opilec. Neml šanci ujet. A když umíral, dozvdl se, že jeho žena je na tom taky špatn. Jejich syn vzal jeho ruku a vložil ji na ni. Ve jménu Ježíše byla uzdravena. Ale on zemel. íkám vám všechny tyto vci, abyste vdli, že skutky vás nespasí, že skutky nezpsobí, abyste byli jako Ježíš. Ti, kteí jsou jako Ježíš, budou init skutky jako Ježíš, ale pokud opustíte svou první lásku a zanete milovat skutky nebo milovat zázraky, o všechno jste pišli. Mžete ztratit svoji první lásku, a pesto být tady a chválit Boha. M by zajímalo, jestli rozumíte tomu, kam míím. Vaše srdce a vaše mysl se obrací k nemu jinému než k dokonalosti, k té dokonalé bytosti, kterou vás Bh chce uinit. Bh z vás uinil staršího, kazatele, a vy jste tak fascinovaní tím, že jste kazatel, že zapomenete na Boha. Kázání zaujme první místo a Bh je na druhém. Nkdy vám Bh dá ženu a ona se stane vaší prioritou. A Ježíš je potom druhý. A nkdy Ježíš klesne i na tetí místo. Dti a všelicos jiného se dostane na první a druhé místo. Bh íká, že se potýkáte se stejnou vcí jako Brahnam a ostatní. Stojí ped vámi stejná vc. Je Ježíš Kristus první ve vašem život? Odpovzte sami sob, ne mn. Sami sob. Je Ježíš Kristus první ve vašem život? Možná, že byste mli init dnes veer pokání. Možná, že bychom mli mít shromáždní pokání. Je Ježíš Kristus íslo jedna ve vašem život? Bh tady íká: Proto si vzpome, odkud jsi spadl, a i pokání a první skutky. Jinak k tob brzy pijdu a pohnu tvým svícnem z jeho místa, nebudeš-li init pokání. Ale máš to, že nenávidíš skutky nikolait, které nenávidím i já. (Zj 2:5,6, NBK) Vy nevíte v pastory. Niko-laitén lidé, kteí vládnou nad Božím lidem. Anebo v to víte? Víte v editele v Božím díle? Ty udláš to, ty tamto, ty pjdeš tam a ty zase tam, tebe dáme do poádku Bh íká: Je to dobrá vc, že nemáte rádi nikolaity. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím (církvi dnes veer): Tomu, kdož svítzí, dám jísti z deva života, kteréž jest u prosted ráje Božího. (Zj 2:7) Pokud jste schopni zvítzit nad tím já, které je ve vás, pokud zvítzíte nad touhou být veliký, která je ve vás, pokud zvítzíte nad tmito problémy, nad neschopností udržet si svoji první lásku, pokud jste schopni toto uinit, íká Bh, pak jste vítzové. íká: Kdo má uši, slyš. Dám ti jíst ze stromu života, který je uprosted ráje Božího. O em to mluví? O Ježíši Kristu. On ekl, že vám dá Krista, Krista pebývajícího ve vás. Krista ve vás, 9

10 nadji slávy. To pulsování života ve vás. Pokud nad tímto zvítzíte. Duch odpadnutí nebo toho, že to nezvládnete, je vždy pítomen. Pokušení obrátit se k nemu jinému než k Ježíši je vždycky pítomné. Toto je vaše první láska. A Bh vám íká: Vzpomete si, jaké to bylo, když jste byli erstv spasení. Vzpomete si na dny, kdy jste milovali Boha víc než cokoliv jiného. Vzpomete si na asy, kdy jste chtli Boha víc než vlastní dech. Pokud se vrátíte ke své první lásce, dosáhli jste prvního stupn vítzství. Bh vám požehnej, brati. Nevím, jestli chcete jít dál, dát prostor pro pokání. Bh vám požehnej, chvála Bohu. A dkuji za to, že jste dnes veer byli tak pozorní. Amen. 10

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých.

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých. Obanské právo Oekávané výstupy dle RVP GV: Žák rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich píklady vymezí podmínky vzniku a zániku dležitých právních vztah (vlastnictví, pracovní pomr, manželství)

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! Copyright Karolina Francová, 2008 Cover Art Petr Vyoral, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations Petr

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM "*! +$ "$"$", $"*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM *! +$ $$, $*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd 5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!"#$% "$$$"" $$!&$" '$" %($) "$ "$&" "*! +$ ("$""$+$ "$"$", %"-*%'" *$") $"*!. /0"" ("$"&"! ""# "(*!0 #0+"$!) z modlitby Jana Pavla II. pi

Více

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE Posílení stabilizaních jednotek pro navrácení pátee do pvodního pirozeného zakivení. Zameno na kyfosyskoliosu. 1. Leh na zádech, celé tlo uvolnné, ruce podél tla,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Vzkaz pro všechny hodné

Vzkaz pro všechny hodné Obasník 19.12.2013 VeseléVánoce Obasník 19.12.2013 Pokudjsteještnestihli napsatježíškovi,mžetemu poslatvašetajnápánína kouzelnyjezisek2013@gmail. com.uritsebudesnažit vámjesplnit.akdyžneo letošníchvánocích,takteba

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Ultramaratonkyn se pokusí o rekord 15.8.2008 Mladá fronta DNES str. 06 Sport v regionu

Ultramaratonkyn se pokusí o rekord 15.8.2008 Mladá fronta DNES str. 06 Sport v regionu Ultramaratonkyn se pokusí o rekord 15.8.2008 Mladá fronta DNES str. 06 Sport v regionu (mfj) Hanka Ebertova Brno - Pekonat vlastní svtový rekord v potu kilometr ujetých na kole za 24 hodin. Takový cíl

Více

! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

!  #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % 3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 ! # $%  &%' KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2005 7 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44!" # $% " &%' Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem Rozhovor s em Mike Adams Dr.F.Batmanghelid Translation: Lenka Hauke 2009 Obsah Obsah...2 1. ást...3 Objev vodní léby...3 AIDS a farmaceutický prmysl...6 2. ást...7 Žádná náhrada za vodu...8 Souvislost

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(!" +%$ ! -.

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(! +%$ ! -. 11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!" #$$%$ $!$ &' $!$($ )%"!"$ *!!( &$!(!" +%$,($"!! -.!!'-" /)+!0 1"%2"3! " # $ # % # & ' () # *+&%( (), # -' ) & # -'%. &! #/ $ 0 *( # 1&

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Z práce školního senátu Evropská unie a návštva našich spolužák v Bruselu Skautský oddíl Celopražský turnaj ve vybíjené - putovní pohár Prahy 15 Významy jmen (pokraování) Turnaj v malé kopané

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více