SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ"

Transkript

1 SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích. Slovo dnešního veera je z 2. kapitoly Zjevení. Chceme mluvit o první rovin vítzení. Bh nás rznými okolnostmi formuje, aby se z nás stali vítzové. Dal sedm krok, jimiž máme projít. V našem rstu nejdou chronologicky. To znamená, že nenásledují za sebou jedna, dva, ti, tyi Není to tak, že musíte dokonit krok íslo jedna, abyste se dostali ke kroku íslo dv. Ale ve vašem život probíhají všechny kroky zárove, dokud práce není dokonená. Zjevení 2:1: Andlu (neboli poslu) Efezské církve piš: Toto praví ten, kterýž drží tch sedm hvzd v pravici své, kterýž se prochází u prosted tch sedmi svícn zlatých. První lekce, kterou m Bh nauil z Božího Slova, byla, že má sedm muž, kteí jako sedm hvzd záí ve stejném ase v nebi. Když jeden padne, jiný povstává, aby v církvi byla v každé dob plnost Božího svtla. Ten princip je úžasný a jenom Bh ho mohl stvoit. Každý lovk má ást, žádný nemá celek. Každý lovk zná plnost, ale má jí jenom ást. Jeho ást má být pedána lidem, a mezi lidmi se pak zrodí plnost vítzství. Když tedy jeden pedá svoji ást a další a další pedají zase své, Tlo Kristovo obdrží celek. Ale Tlo Kristovo nezjistí, že vlastní celek, dokud se všechny údy neshromáždí. Takže plnost Božího slova je v církvi. A v ureném ase Bh zpsobí, že se církev spojí, a potom nastane zjevení plnosti, celku. A zjeví se na zemi. Rozumíme tomu principu? Protože tomu principu rozumíme, budeme mluvit o první oblasti vítzení, a to je asi všechno, co dnes veer zvládneme. íká se tu, že Kristus ve své pravici drží tchto sedm muž a že Kristus chodí uprosted svícn, nebo lépe, v prostedním svícnu. Rád bych slyšel, co v tomto verši íká eská Bible. Víte, jsou lidé, kteí kážou, že je sedm svícn, a každý z tch sedmi svícn má sedm ramen. A že Ježíš je prostední svícen mezi tmi sedmi. Ale obraz, který Bh dává mn, je jeden 1

2 svícen se sedmi rameny a uvnit prostedního ramena je Kristus. Všimnte si, že prostední ást svícnu jako jediná stojí na zemi. Ostatní ramena jsou držena prostedním, jsou na nm zavšena. Takže Boží vle je, aby Kristus nejprve vzešel v jedné církvi. To je církev uprosted svícnu, anebo svícen uprosted svícn. Šest je íslo lovka. Když odstraníte sedmý svícen, jediné, co vám zstane, je lovk. Ale prostední, sedmý svícen z nho iní Krista. Amen. Než pjdeme dál, chtl bych ješt vyjasnit jednu vc, jeden bod. Z jisté církve v Michiganu m vykázali, protože jsem kázal, že tito andlé nebyli duchovní bytosti, ale lidské bytosti. Jsem si jist, že m odsud nevykážete, když budete pozorn poslouchat, co vám íkám. Víte, Bh nemže íct andlské bytosti: Znám tvoje skutky, opustil jsi svou první lásku. Bh mluvil k lidské bytosti. A nazval ji andlem církve v Efezu. Zjevení 2:2: Znám skutky tvé, a práci tvou, i trplivost tvou, a že nemžeš trpti zlých; a zkusil jsi tch, kteíž se praví býti apoštolé, ale nejsou, a shledals je, že jsou lhái. Dalo by se íct, že se to vztahuje na nás? Dnes ráno, když sestra mluvila o knize jednoho amerického bratra, který se považuje za proroka, jsme jí zaali íkat, že je falešným prorokem. Známe ho osobn. Postavil se proti slovu, které nám Bh dal, tak víme, že je falešný prorok. Je v obecenství s bratry, kteí jsou velcí proroci, a o všech se prokázalo, že jsou homosexuálové a cizoložníci a další vci. Dokonce bylo prokázáno, že zastávají uení absolutního smíení (ultimate reconcilliation), to znamená, že nakonec všichni budou spaseni, dokonce i ábel. Já osobn nechci jít do nebe, kde je ábel, ale práv to oni kážou. Bible íká: A zkusil jsi je. Dvod, pro jste tu, je ten, že jste zjistili, že jsou lhái. Ve svt, ve kterém jsme, je mnoho, mnoho apoštol. Pravý apoštol je povolaný, vyuený a poslaný Bohem. Falešní apoštolové jsou lidé, kteí byli Bohem povoláni, mnozí z nich byli ásten Bohem i vyueni, ale žádný z nich nebyl Bohem poslán. Boží Slovo íká, že spasení pichází ze slyšení. Nemžete slyšet Boha, pokud neslyšíte Boží slovo. To znamená, že slyšení pichází skrze Boží slovo. Ale v Božím Slov je kladena otázka: Jak mohou slyšet, když nemají kazatele? Jak byste mohli slyšet, aniž byste mli kazatele? Jakého jste mli kazatele, takoví jste kes ané. Následuje další otázka: Jak mohou kázat, aniž by byli posláni? 1 Pokud chcete dokázat, jestli njaký kazatel je z Boha, nebo ne, položte mu otázku: Kdo t poslal? Pokud je schopen odpovdt, pokud ekne, že ho poslal Bh, 1 ímanm 10:13-15 Každý zajisté, kdožkoli vzýval by jméno Pán, spasen bude. Ale kterak budou vzývati toho, v kteréhož neuvili? A kterak uví tomu, o nmž neslyšeli? A kterak uví bez kazatele? A kterak kázati budou, jestliže nebudou posláni? 2

3 musíte od nj zjistit, jak ho Bh poslal. Nkdo ekne, že ml sen. Ale když vás pošle Bh, to není o snu. Víte, že jste posláni. A potom ne každý, kdo je poslaný, je apoštolem. Pestože slovo apoštol znamená ten, který je poslaný. Je teba dosáhnout uritého stupn v Bohu, než vás Bh mže poslat jako apoštola. Takže z toho chápeme, že ne každý služebník je apoštolem. Protože služebník je také poslaný. Slovo apoštol v Božím Slov oznauje nkoho, kdo je ustavený, pomazaný a poslaný. V Božím Slov je popsáno pt tyí, které drží stánek pohromad. Jedna ty vlevo nahoe, jedna vlevo dole, jedna, která bží prostedkem po celé stran, jedna vpravo nahoe a jedna vpravo dole. Pokud vaše tlo je chrámem Ducha Božího, pak každý chrám má v sob symbolicky zapsané Boží slovo, obsahuje symboly. Ve vašem tle jsou nejvtšími služebníky ruce. Pt prst reprezentuje služebnost, služebnost tla. Druhých pt prst pedstavuje dílo pomocník, spolupráci, pomoc jednoho druhému. Takže když chci zvednout njaký náklad a zvedám ho jednou rukou, mám jenom uritou sílu, když zvedám náklad obma rukama, síla se násobí. Když budu chtít nco zvednout a vynechám z toho palec, který pedstavuje apoštola, ruka nebude schopná udlat tém nic. To znamená, že každá skupina, každá církev, každé Tlo musí mít apoštolské vedení, a to je ta prostední ty. Když vám prostední ty stojí za zády, všichni jste v jedné linii. Ale když prostední ty odstraníte, nkdo bude naklonný dozadu, jiný dopedu. Aby stánek mohl stát rovn, umístil tam Bh ty, která prochází celým stánkem. Takže dlouhá ty je apoštol. Kratší ty vlevo nahoe je prorok. Prorok nemže smrovat církev. Váš život nemže být urován proroctvím. Bh ustavil v církvi apoštolskou služebnost, aby ukázala, jakým smrem se má církev vydat. Vpravo nahoe máme evangelistu, vlevo dole pastýe a vpravo dole uitele. Takže máte pt služebností, které se musí v církvi projevovat. Prorocká služebnost produkuje, tvoí proroka. Ale ne každý, kdo prorokuje, je prorok, protože celé Tlo prorokuje. Boží zámr je, aby se celé Tlo stalo prorokem, apoštolem, vším dohromady, a aby už tchto služebností nebylo teba. Desky pedstavují kes any. Rozumíte tomu? To, co váže desky k apoštolské služebnosti nebo k jiné služb, jsou zlaté kruhy. Kruh neboli prsten pedstavuje manželství. Takže Tlo je v manželském svazku se služebností skrze zlatý prsten (kruh), kterým se drží. Požehnaná vc na služebnostech, deskách a kruzích je, že žádná služebnost nemá moc 3

4 církev(desky) držet. Zlaté kruhy má církev a rovnž zlato pokrývá desky. PROROK EVANGELISTA APOŠTOL PASTÝ UITEL Zlaté kruhy drží tye a tye podpírají desky. A pokud chápete princip, který do toho Bh vložil, rozumíte, pro mi Bh ekl, když m vysílal: Nikdy nevlastni církev. Nkteí služebníci íkají: Moje církev. Nikdy nevlastni církev. Církev vlastní služebnosti. Jinými slovy, tak jak tady ped vámi stojím, možná jsem nejproduktivnjší zakladatel církve i kazatel, jakého byste mohli najít. Byla doba, kdy jsme s manželkou založili tyi sbory každý msíc. Cestovali jsme z místa na místo. Když jsme nkam pijeli, nkdy nebylo poteba víc než dvou kázání, a církev byla založena. Bh prost pivedl lidi, lidé padli na kolena a celé shromáždní se znovuzrodilo za jeden veer. Ale nikdy jsme žádnou církev nevlastnili. Proto když Bh ekne apoštol, mluví o lovku, kterého On sám vyuil, poslal a se kterým neustále zstává ve služb pozvedání církve. Apoštol nikdy nemže církev vlastnit, zbohatnout na ní, pivlastnit si sbírku, nemže dlat nic jiného, než pedávat Boží slovo, pokud je pravým apoštolem. To znamená, že Bh íká, že proto, abyste mohli být vítzi, musíte vdt, kdo nebo co je apoštolská služebnost, kterou následujete. Nkdy to rozpoznáte jenom tím, že si petete knížku. Proto je nebezpené íst knihy, které smšují špatné vci s evangeliem, které pijímáte. Víte, na autory vtšiny knih, které tete, se m mžete zeptat, protože vtšinu z nich osobn znám. Jednou jsem jel s jedním bratrem, jehož knihy mnozí z vás máte. Jeli jsme do Bloomingtonu v Illinois, na místo velice blízké tomu, kde máme dnes církev. Tehdy tam bylo obrovské shromáždní a toho veera ml kázat. Myslím, že ídil auto a já jsem sedl vedle nj. A najednou m nco napadlo a ekl jsem mu: Jak mže nkdo kázat takovou vc? Vbec jsem netušil, že mluvím k nmu o jeho uení. Myslel jsem si, že vykládám o nkom jiném, kdo tuto pevrácenou doktrínu vyuuje. Byl potichu a já jsem mu 4

5 vysvtloval celé uení a ukazoval mu z Božího Slova, jak je to správn, a jak to, co káže, je pochybené. Ten bratr pak šel se mnou na shromáždní a pedal nádherné slovo. Všem lidem to moc požehnalo. A pak jednoho dne napsal lánek do njakých svých novin a v nm psal o tom, jak se mnou jel v aut a jak ho Bh napravil. Jak mu ukázal, že uení absolutního smíení (o tom chtl tenkrát veer kázat) je špatn, a jak to zmnilo celý jeho život. Ale poté, co to napsal, se sešel s lidmi, kteí tomuto uení vili, a inil pokání ze svého pokání. ekl, že jsem ho pesvdil proti jeho vli. A tak nkteré knihy, které vám posílá, stále mluví o absolutním smíení. Bh má pouze jedno uení. V žádném pípad se nemže stát, že byste mohli íct: bu to mže být tak, a nebo to mže být i jinak. Boží slovo je svtlem mým nohám a lampou mé stezce. 2 Bh posílá svoje svtlo, aby všichni lidé mohli být osvíceni. Slunce ráno svítí z nízkého úhlu, je nízko nad obzorem. Bhem dne se úhel a intenzita sluneního svitu mní, ale stále je to Boží svtlo. A proto rozpoznávejte apoštola. Je to Bh ve vás, který rozpozná Boha v tch, které Bh poslal. Haleluja. Vaše duše bude nasycena energií Božího života, který vychází z Božích syn. Nespokojujte se s niím menším. Amen. Když si neopatíte správnou stravu, nebudete mít ani správnou energii. A tak tady íká: a shledals je, že jsou lhái. (Zj 2:2b) Prosáli jste všechno to množství informací, které pichází z duchovního svta, a našli jste správný pokrm, který byl poživatelný. Odmítli jste jed. Vzali jste si isté slovo, které vám dává život. Dobe jste udlali. A snášel jsi, a trplivost máš, a pro jméno mé pracovals a neustal. (Zj 2:3) Snášeli jste a máte trplivost? Trpli jste pro Boží slovo, kterému víte? Vzpomínám si, jak se v Rovn na Ukrajin všichni kazatelé, do té doby pátelé, obrátili proti bratru Sergejovi, když uvil slovu, které Bh do Rovna poslal. Bh neposlal do Rovna slovo jenom pro nj samého, ale pro celou oblast, aby byla osvícena Božím svtlem. Ale oni se proti nmu bezdvodn obrátili. Vzpomínám si, jak jsme jednou veer šli v Rovn do církve. A po shromáždní kazatel ekl, že to slovo odmítá, protože jsem udeil do stolu. Sedli tam jako mrtví. Jako kdyby vbec nic neslyšeli. A tak jsem udeil do stolu, abych je probudil. Další den, když mlo být další shromáždní, ekli: Brate Marku, ty mžeš pijít a kázat, ale nesmíš mluvit nahlas, nesmíš kiet, nesmíš mluvit v jazycích a nesmíš bouchat do stolu. Tamtoho lovka už v církvi nechceme. Zstal jsem doma, Mark šel sám. To znamená, že Bh vkládá do církve ducha, který umí rozpoznat Boha v kazateli. 2 Ž 119:105 Svíce nohám mým jest slovo tvé, a svtlo stezce mé. 5

6 Ale vy jste mli trplivost. Protože mnozí na vás útoili, jako že jste hloupí mladí lidé. Díky Bohu za hloupé mladé lidi, kteí milují Boha a kteí budou chodit v pravd a spravedlnosti. Protože to má dvod, pro Bh ustavil církev v eské republice a v Bratislav, v této celé oblasti. Má to být jediná nadje, kterou Evropa bude mít. Bh chce, abyste stáli. Pichází hodina, kdy všechno pjde proti vám. Tak je poteba, abyste se sytili nyní a zapustili do Boha koeny, až pijdou boue, aby vámi nepohnuly. I snášel jsi, a trplivost máš, a pro jméno mé pracovals a neustal. Chvála bu Bohu všemohoucímu. Ale ješt jsi nezvítzil. Vykonal jsi skutky. Se skutky se to má tak, že pokud skutky ve vás nevypsobí život, je to všechno marné. Pojme nad tím trochu pemýšlet. Udlal jsem pro Boha veliké vci. Udlal jsem pro Boha mocné vci. Ale apoštol Pavel o sob íká, že si musí dávat pozor, aby sám nepadl. Od roku 1947, 1948 (o tch letech jste urit slyšeli ) pracuji na Boží vinici a ml jsem píležitost, milou píležitost a nkdy nemilou píležitost, setkat se s mnohými Božími muži. Chtli byste se setkat s mužem, který byl pi tom, když njakému lovku zrovna usekli ruku? On tu ruku zvedl, pimákl ji zpátky a ekl: Ve jménu Ježíše. A ob ruce toho lovka byly v poádku jako dív. Pokud byste vidli lovka toto uinit, co byste si asi o nm mysleli? Ó, to je Boží muž! Velký Boží muž. A co kdybyste vidli njakého lovka, naprosto šíleného, v obrovské síle, ve stavu zuivosti. Bylo poteba deseti muž na to, aby ho svázali, aby ho udrželi v klidu. Pivezli ho v zaveném aut, bylo to jako vzení, taková malá dodávka. Ten samý lovk, který vrátil na své místo useknutou ruku, ekl: Otevete dvee, chci do toho auta. íkali: Ne, ne, brate, rozseká t na kousky. Deset muž s ním mlo co dlat. A on ekl: íkám, otevete to auto. Oteveli, rychle ho pustili dovnit a zamkli. Neslyšeli nic. A potom nkdo klepal. Oteveli dvee. Vyšli z nich dva muži ruku v ruce a s jasnou, zdravou myslí. Neekli byste, že to je mocný Boží muž? Byl. Ale víte co? On inil mocné skutky, protože vil Bohu. Ale nikdy ho to nezmnilo uvnit. Ten samý lovk, když udlal ty mocné skutky, si vzal láhev. Stal se z nj alkoholik, zatímco inil mocné skutky. Zemel jako alkoholik jednoho veera, poté, co uinil mocné skutky. Znám tvoje skutky. tvrtý verš: Ale mám proti tob to, že jsi tu první lásku svou opustil. Opustil svoji první lásku, ale Bh ho nikdy neopustil. Opustil svoji první lásku, ale Bh ho nikdy neopustil. Jinými slovy, Bh ho zkoušel, prozkoušel a pronesl oblastmi utrpení. Bh tvoil lovka. Ale on odmítl být uinn. Víte, co udlal? Vybudoval obrovské místo a nazval ho Údolí zázrak. Nemocní tam chodili a byli uzdravováni. Chodili tam ti, kteí trpli, a byli požehnáni. Stal se mocným ve skutcích a chudým ve svatosti. 6

7 Takže láska, kterou ml pro Boha, se obrátila v lásku ke skutkm. Dávejte si na to pozor, brati. Jste na stejné cest. Bh vám íká, že vaše skutky jsou dobré. Ale to, co Bh chce, je vaše duchovní dosplost a duchovní kvalita. Všechny skutky, všechno, co mžete pro Boha udlat, neznamená vbec nic, pokud ta práce neuiní nco vnitnímu lovku, protože Boží vle je, abyste byli jako Ježíš Kristus. Je Boží vle, abyste byli schopni jednoho dne odložit tlesnost, kterou jste, a být jako Kristus. Nco vám eknu. Když vás Bh povolal, nebyli jste dokonalí. Ani dnes veer nejste dokonalí. Ale Bh na vás pracuje, pokud dovolíte, aby ve vás Duch Boží inil to, co ve vás iní zabíjí ve vás vašeho otce. Zabíjí ve vás vaši matku. Zabíjí ve vás váš národ. Jinými slovy, nemžu chodit a chlubit se, že jsem ernoch, že jsem silný, že jsem takový a že jsem takový. Já nejsem nic. Z Božího pohledu. Bh z vás chce uinit Krista. S jedním bratrem jsme spolen pracovali v Božích vcech. Jednoho veera byl takový netrplivý, zápasil s Bohem. ekl Bohu: Bože, ekl jsi, že o cokoliv požádám, to mi dáš. ekl: Bože, já T dnes veer žádám o dokonalost, dej mi ji. Na základ Božího slova mi dáš dokonalost. A Bh ekl: Ano. Ano, mžeš ji mít. Mžeš mít dokonalost. Ale je tu jeden malý problém. Musíš se zbavit nedokonalosti, která je v tob. Takovou odpov mže dát jedin Bh. Je to vaše. Bute dokonalí. Tak jako Otec, který je v nebesích, je dokonalý. Mžete to udlat, tak to udlejte. Je ve vás píliš vaší národnosti, píliš vašeho otce, píliš vaší matky. Musíte zaít odmítat tlesnost, která je ve vás. A proto nás Bh volá, abychom hledli na Ježíše. Nakonec jsme zpívali píse, ve které se íká: Pane, Ty jsi nádherný. Pane, Ty jsi úžasný. Pane, Ty jsi víc, než o em je moje vlastní srdce schopné pemýšlet. Když zanete vidt Ježíše, zanete vidt sami sebe. Když Ježíš ve vás vzroste, vy se stanete menšími. Sestro, bratr, o kterém jsi mluvila, pišel do shromáždní takto: JÁ jsem Boží prorok. Nemohl jsem si pomoct, musel jsem se smát. Žádný Boží prorok toto neudlá. Amen. My jsme malí prorok, apoštol; ze všech lidí nejmenší. Když stojíš ped Bohem, jsi malý a hrozný. Haleluja. Tak jediné, ím chci být Bože, ui mne svým služebníkem. Chvála bu Bohu. Ale mám nco proti tob, totiž že jsi tu svou první lásku opustil. Jak opustíte svoji první lásku? Ale, Bože, vždy T miluji! Ano, ty mne miluješ druhou jakostí. Nco jsem ti dal a ty miluješ tu vc víc než mne. Jednou ke mn pišel Duch Boží a ekl: Dej mi zpátky uzdravování, které jsem ti dal. Víte pro? Jednou jsem vyrábl devné uhlí, sekal jsem devo, pipravoval jsem si to. Duch Boží ke mn pišel a ekl: Te jdi a modli se za bratra Wilsona. ekl jsem: Ano, Pane, hned jak dodlám tady to devo. A jak jsem do toho deva al, odrazilo se a praštilo m pímo do ela, až jsem 7

8 vidl hvzdiky. Vyskoil jsem a dal jsem se do bhu. Pedstavte si malé msto ítím se po ulici, celé msteko samozejm bží za mnou. íkali si, že když bžím, nkde se urit nco musí dít. Otoil jsem se a všichni bželi za mnou. Vzal jsem to zkratkou a bžel jsem k domu bratra Wilsona. Bratr Wilson byl zasažen duchem šílenství. Oi mu lezly z dlk. Prodral jsem se lidmi, kteí stáli na zahrad, vešel jsem do jeho pokoje a vidím, jak na m zírá. Vložil jsem na nj ruce a ekl jsem: Ve jménu Ježíše. On jen tak vydechl, dlouze vydechl, jako kdyby se vrátil z njaké dlouhé cesty, a ekl: Brate ducille, dkuji. Haleluja! A tak to šlo dál. Jednou jsem kázal v njaké církvi, a jakmile jsem zaal kázat, všichni lidé padli na zem. Vidl jsem jenom temena jejich hlav. Jindy jsem byl doma a vidl jsem, jak ulicí bží jedna bláznivá žena. Vdl jsem, že pro ni nemají žádný lék. Zrovna pršelo. ekl jsem Bohu: Bože, vysvobo to dít. Bože, jestli ji chceš vysvobodit, pive ji do této místnosti. Kolem domu jsem ml plot. A vte mi nebo ne, ta žena peskoila plot a najednou slyším klepání na dvee. Otevel jsem a pede mnou stojí ta bláznivá žena. Crela z ní voda. ekl jsem: Chvála Bohu, ty jsi pišla. Poklekni. První vc, kterou musíte s duchem uinit: pevezmte autoritu. Nedovolte tomu duchu, aby se ped vámi manifestoval. Ve jménu Ježíše, poklekni. Poklekla. Ve chvíli, kdy poslechla Boží slovo, jsem vdl, že je uzdravena. Vložil jsem na ni ruce, ona mi podkovala a šla dom. A tak jsem se v té malé oblasti stal legendou. Jdu po ulici a proti mn njaký dlník. Zastavil se u cesty, sundal epici a poklonil se. Uvdomil jsem si, že je nco v nepoádku. Vzdávali mi est, kterou ml mít Bh. A to nebylo dobe. Ale nemohl jsem s tím nic udlat. Tak ke mn Bh pišel a ekl: Dej mi to zpátky. Jeden z nejmocnjších muž, kteí kdy v církvi byli, se jmenoval William Branham. Už jste o nm urit slyšeli rzné vci. Lidé o nm íkají to i ono. Ale ten lovk byl velice pokorný. Zásti byl indián a hrozn rád chodil na lov, to byla jeho slabost. Ale byl to velice pokorný muž a miloval Boha. Nebyl vzdlaný, ale uinil víc zázrak než kdokoliv jiný. Jel do Afriky a kázal, že jsme synové Boží. Pišli njací domorodci, zajali ho a odvedli do vesnice. íkali: Dneska zjistíme, jestli je pravda, že jsi syn Boží. Protože syn našeho náelníka zemel, a pokud jsi Boží syn, tak ho vzkísíš. Ale pokud nás podvádíš a nejsi Boží syn, zabijeme t. To byla pro kazatele dobrá výzva, že? A tak tam šel a modlil se. Lehl si, rozložil se na toho chlapce. A chlapec kýchl a vrátil se k životu, obživl. A je mnoho, mnoho dalších píbh o moci Boží, která pracovala v jeho život. Jednoho dne stál s bratrem Sonmorem Znáte bratra Sonmora, staršího bratra Sonmora. Stáli spolu v místnosti a hovoili. Nkdo zaklepal a pišli dva muži, že ho chtjí vidt. ekli: Máme slovo od Boha. Ptali se: 8

9 Co to je za slovo? A ti muži padli na kolena, chytli ho za nohy a ekli: Ty jsi Kristus, syn živého Boha. Bratr Branham z toho byl tak zarmoucený, že padl na zem a ekl: Bože, zabij mne. Bože, zabij m. Protože to nejhorší, co jsem nikdy nechtl, se mi stalo. Lidé, místo aby uctívali Boha, uctívající mne. Nakonec ho Bh skuten zabil. Nakonec ho Bh zabil. Ml autonehodu, pi které do nho narazil njaký opilec. Neml šanci ujet. A když umíral, dozvdl se, že jeho žena je na tom taky špatn. Jejich syn vzal jeho ruku a vložil ji na ni. Ve jménu Ježíše byla uzdravena. Ale on zemel. íkám vám všechny tyto vci, abyste vdli, že skutky vás nespasí, že skutky nezpsobí, abyste byli jako Ježíš. Ti, kteí jsou jako Ježíš, budou init skutky jako Ježíš, ale pokud opustíte svou první lásku a zanete milovat skutky nebo milovat zázraky, o všechno jste pišli. Mžete ztratit svoji první lásku, a pesto být tady a chválit Boha. M by zajímalo, jestli rozumíte tomu, kam míím. Vaše srdce a vaše mysl se obrací k nemu jinému než k dokonalosti, k té dokonalé bytosti, kterou vás Bh chce uinit. Bh z vás uinil staršího, kazatele, a vy jste tak fascinovaní tím, že jste kazatel, že zapomenete na Boha. Kázání zaujme první místo a Bh je na druhém. Nkdy vám Bh dá ženu a ona se stane vaší prioritou. A Ježíš je potom druhý. A nkdy Ježíš klesne i na tetí místo. Dti a všelicos jiného se dostane na první a druhé místo. Bh íká, že se potýkáte se stejnou vcí jako Brahnam a ostatní. Stojí ped vámi stejná vc. Je Ježíš Kristus první ve vašem život? Odpovzte sami sob, ne mn. Sami sob. Je Ježíš Kristus první ve vašem život? Možná, že byste mli init dnes veer pokání. Možná, že bychom mli mít shromáždní pokání. Je Ježíš Kristus íslo jedna ve vašem život? Bh tady íká: Proto si vzpome, odkud jsi spadl, a i pokání a první skutky. Jinak k tob brzy pijdu a pohnu tvým svícnem z jeho místa, nebudeš-li init pokání. Ale máš to, že nenávidíš skutky nikolait, které nenávidím i já. (Zj 2:5,6, NBK) Vy nevíte v pastory. Niko-laitén lidé, kteí vládnou nad Božím lidem. Anebo v to víte? Víte v editele v Božím díle? Ty udláš to, ty tamto, ty pjdeš tam a ty zase tam, tebe dáme do poádku Bh íká: Je to dobrá vc, že nemáte rádi nikolaity. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím (církvi dnes veer): Tomu, kdož svítzí, dám jísti z deva života, kteréž jest u prosted ráje Božího. (Zj 2:7) Pokud jste schopni zvítzit nad tím já, které je ve vás, pokud zvítzíte nad touhou být veliký, která je ve vás, pokud zvítzíte nad tmito problémy, nad neschopností udržet si svoji první lásku, pokud jste schopni toto uinit, íká Bh, pak jste vítzové. íká: Kdo má uši, slyš. Dám ti jíst ze stromu života, který je uprosted ráje Božího. O em to mluví? O Ježíši Kristu. On ekl, že vám dá Krista, Krista pebývajícího ve vás. Krista ve vás, 9

10 nadji slávy. To pulsování života ve vás. Pokud nad tímto zvítzíte. Duch odpadnutí nebo toho, že to nezvládnete, je vždy pítomen. Pokušení obrátit se k nemu jinému než k Ježíši je vždycky pítomné. Toto je vaše první láska. A Bh vám íká: Vzpomete si, jaké to bylo, když jste byli erstv spasení. Vzpomete si na dny, kdy jste milovali Boha víc než cokoliv jiného. Vzpomete si na asy, kdy jste chtli Boha víc než vlastní dech. Pokud se vrátíte ke své první lásce, dosáhli jste prvního stupn vítzství. Bh vám požehnej, brati. Nevím, jestli chcete jít dál, dát prostor pro pokání. Bh vám požehnej, chvála Bohu. A dkuji za to, že jste dnes veer byli tak pozorní. Amen. 10

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Klíč ke dveřím Klíč ke dveřím Chci přečíst 1. verš 20. kapitoly knihy Zjevení. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Chtěl bych teď promlouvat

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Neděle 31. (18.) ledna

Neděle 31. (18.) ledna Neděle 31. (18.) ledna Otázky na opakování 1. Co je to svatá tajina pokání? 2. Mohou být v tajině pokání odpuštěny všechny hříchy? 3. Proč nás Bůh stvořil? 4. Co je to Boží zjevení? 5. Který egyptský poustevník

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 O pravém štěstí Bible 21 29 Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.

Více

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit.

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit. KAPITOLA 1 Probudím se s jeho jménem na rtech. Will. Ještě než otevřu oči, znovu jej spatřím, jak se hroutí k zemi. Mrtvý. Mou vinou. Tobias se ke mně sehne a stiskne mi levé rameno. Vlak kodrcá přes pražce

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a čemu jsme se naučili. Máma s tátou mi říkali, že se

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Pítrchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST

Pítrchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST . Wi )^t- Pítrchased for the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO from the KATHLEEN MADILL BEQUEST ,n j í háa BYSTINY' SVAZEK DRUHÝ. VYTISKL K. BENIŠKO V PLZNI. JIÍ WOLKER HOST DO DOMU NAKLADATEL K.

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více