KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:"

Transkript

1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Organizace: Sídlo: Zastoupená: a Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého nám. 45, Kostelec nad Orlicí Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem školy (dále jen zaměstnavatel ) Organizace: Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství při ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Sídlo: Palackého nám. 45, Kostelec nad Orlicí Zastoupená: Mgr. Jitkou Kellnerovou, předsedkyní ZO ČMOS (dále jen odbory) I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Předmět kolektivní smlouvy Kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, které se týkají pracovněprávních, platových a sociálních otázek a ostatních práv v pracovněprávních vztazích, jakož i práv nebo povinností účastníků této smlouvy, jež jsou touto smlouvou výslovně upraveny.. 2. Vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel uzná jako své partnery při plnění této smlouvy řádně zvolené nebo pověřené odborové funkcionáře, a to i ty, kteří nejsou jeho zaměstnanci. Toto uznávání se vztahuje i na uplatňování oprávnění vyplývajících z 321 zákoníku práce (dále jen ZP). Zaměstnavateli budou písemně sdělena jména členů orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele ( 61 ZP), a jakékoliv změny ve složení tohoto orgánu. 3. Respektování společných stanovisek Zaměstnavatel a odbory se zavazují k respektování společných stanovisek a právních výkladů ústředních a krajských orgánů veřejné správy vydaných ve spolupráci s příslušnými orgány ČMOS PŠ a dále sdělení uveřejněných ve Věstníku MŠMT ČR, Sbírce zákonů. 4. Materiální a organizační zabezpečení činnosti odborů Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout pro nezbytnou provozní potřebu odborů podle svých možností v přiměřeném rozsahu místnost pro pořádání porad a schůzí a zavazuje se hradit náklady spojené s její údržbou a technickým provozem. Zaměstnavatel umožní odborům podle svých možností a v nezbytně nutném rozsahu přístup ke kopírovací, výpočetní a spojovací technice, včetně elektronické pošty. Ředitel školy nebo školského zařízení umožní pověřenému zástupci příslušného odborového orgánu působícího ve škole nebo školském zařízení přístup k informacím a sdělením adresovaným odborům elektronickou poštou, a to do 48 hodin po jejich obdržení. Totéž platí pro korespondenci určenou odborům a doručenou na adresu školy nebo školského zařízení. 1

2 5. Vzájemná informovanost Smluvní strany se zavazují umožnit, na základě požádání, druhé smluvní straně účast na jednáních či poradách, a to k přednesení stanoviska k projednávaným otázkám, pokud se týkají zájmů druhé strany. Za tím účelem se smluvní strany předem informují o všech jednáních, na kterých by mohla vzhledem k jejich zaměření přicházet taková účast v úvahu. Smluvní strany se zavazují neprodleně se vzájemně písemně informovat o svých rozhodnutích dotýkajících se zájmů druhé smluvní strany. 6. Vyřizování stížností Stížnosti zaměstnance na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů ( 14 odst. 3 ZP) budou projednávány s odborovou organizací pouze v případě, že o projednání stížnosti prostřednictvím odborů zaměstnanec výslovně požádá. Jinak je zaměstnanec oprávněn projednávat výše uvedenou oblast sám přímo se zaměstnavatelem. Pravidla ( postup a lhůty) pro vyřizování takovýchto stížností stanoví příloha č. 4 této kolektivní smlouvy. II. ZAMĚSTNANOST A PRACOVNÍ PODMÍNKY 7. Zajištění zaměstnanosti Zaměstnavatel se zavazuje zajišťovat plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu jeho činnosti především svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává přednostně v pracovním poměru podle zákoníku práce. Zaměstnavatel se zavazuje projednat s odbory alespoň jedenkrát ročně, nejpozději do 30. června, způsob plnění tohoto závazku. 8. Informace o zamýšlených změnách v zaměstnanosti Zaměstnavatel se zavazuje předem informovat příslušný odborový orgán o zamýšlených strukturálních změnách a organizačních nebo racionalizačních opatřeních, v jejichž důsledku dojde ke změně většího počtu pracovních míst, a to minimálně tři měsíce před uskutečněním těchto změn. 9. Informace o rozvázání pracovního poměru S jinými případy rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, než jsou uvedeny v 52, 55 a 56 ZP, seznámí zaměstnavatel odbory dříve, než dojde k ukončení pracovního poměru. 10. Nabídka pracovního místa Zřídí li se nové pracovní místo nebo uvolní li se pracovní místo již zřízené, nabídne je zaměstnavatel přednostně zaměstnancům, se kterými má být rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů (např. je v běhu výpovědní doba nebo byla uzavřena dohoda o skončení pracovního poměru s pozdějším termínem jeho ukončení). Podmínkou splnění tohoto závazku je splnění předpokladu odborné kvalifikace zaměstnance pro toto nové pracovní místo. Je li toto nově zřízené nebo uvolněné místo pracovním místem na dobu neurčitou, nabídne je zaměstnavatel přednostně zaměstnancům, se kterými má dosud uzavřen pracovní poměr na dobu určitou. Zaměstnavatel se zavazuje nabídnout plný pracovní úvazek přednostně těm zaměstnancům, kteří 2

3 dosud pracují na snížený pracovní úvazek. Zaměstnavatel se zavazuje projednat s odbory alespoň jedenkrát ročně, nejpozději do 30. června, způsob plnění tohoto závazku. 11. Vzájemná konzultace v oblasti zaměstnanosti a hospodaření Kromě případů povinného projednání s odbory podle 287 odst. 2 zákoníku práce se zaměstnavatel zavazuje předem projednávat s odbory také ty okolnosti týkající se vývoje zaměstnanosti, které jinak podléhají podle zákoníku práce pouze povinnosti informovat odbory ( 287 odst. 1 ZP). Jedná se zejména o tyto případy: - Změny právního postavení zaměstnavatele z rozhodnutí zřizovatele včetně vnitřního uspořádání zaměstnavatele, a to s rozborem důsledků na zaměstnanost, hospodaření a provoz školy nebo školského zařízení. - Připravované strukturální změny, racionalizační a organizační opatření, v jejichž důsledku dojde ke změně počtu pracovních míst, popř. k nutnosti úpravy velikosti pracovních úvazků jednotlivých zaměstnanců. - Otázky pracovních podmínek a jakékoliv jejich změny v těchto oblastech. - Rozpis rozpočtu školy nebo školského zařízení pro daný rok. K tomuto seznámení dojde bezprostředně po provedení rozpisu rozpočtu z příslušného orgánu veřejné správy. Předmětem seznámení s rozpisem rozpočtu budou zejména: - Závazné ukazatele (limity) stanovené příslušnými orgány veřejné správy. - Rozpis závazných ukazatelů v oblasti mzdových výdajů, a to zvlášť na jednotlivé složky platu. - Předmětem projednání budou celkové objemy nárokových i nenárokových složek platu pro jednotlivé profesní skupiny zaměstnanců. - Rozpis ostatních neinvestičních výdajů (ONIV), které mají vliv na tvorbu pracovních podmínek, bezpečnost práce a péči o zaměstnance (včetně prostředků na další vzdělávání, ochranné pracovní pomůcky, závodní stravování apod.). - Předmětem seznámení, podle předchozích bodů, bude rovněž jakákoliv změna rozpočtu (závazných ukazatelů) v průběhu rozpočtového roku. 12. Závazky při vzniku pracovního poměru Zaměstnavatel se zavazuje: 1. Informovat, na požádání odborů, o změnách v pracovních poměrech zaměstnanců školy. 2. Uzavírat pracovní poměry na dobu určitou, pokud se jedná o zaměstnance, kde není jasné, jak se bude vyvíjet výkonová oblast organizace. 3. Uzavírat pracovní poměry na dobu určitou s pedagogickými pracovníky v souladu s 39 odst. 3 zákoníku práce. 4. Při nástupu nového pedagogického nebo nepedagogického pracovníka do zaměstnání stanoví zaměstnavatel písemně jeho pracovní náplň jako podklad pro zařazení do platové třídy a stanoví rozvrh pracovní doby. To platí i u dosavadních pracovníků, kteří dosud nemají písemně pracovní náplň stanovenu. 5. Zaměstnavatel v rámci pracovní náplně písemně vymezí pedagogickým pracovníkům obsah přímé vyučovací nebo výchovné činnosti, pokud takové vymezení neobsahují pedagogické dokumenty. 13. Vymezení důvodů pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou V souladu s ustanovením 39 odst. 4 zákoníku práce se vymezují následující důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, při jejichž existenci může zaměstnavatel opakovaně uzavírat nebo prodlužovat se zaměstnanci pracovní poměr na dobu určitou i po dobu, která přesahuje dva roky: - práce sezónního charakteru, - práce za dočasně nepřítomného zaměstnance ( např. lázně, dlouhodobá nemoc, předem známá nepřítomnost v zaměstnání z kvalifikovaných důvodů), - práce topiče, - práce pedagogického asistenta (vazba na financování a přítomnost handicapovaného žáka), - zajištění činností v rámci časově omezených aktivit školy. 3

4 14. Práce přesčas a pracovní pohotovost V kalendářním roce lze zaměstnanci nařídit práci přesčas pouze v rozsahu 150 hodin a dále dohodnout v rozsahu dalších 40 hodin. Období, ve kterém celková práce přesčas nesmí překročit v průměru osm hodin týdně, se stanovuje na 40 týdnů po sobě jdoucích. V kalendářním měsíci může být zaměstnanci nařízena pracovní pohotovost na pracovišti maximálně v rozsahu 10 hodin. Mimo pracoviště maximálně v rozsahu čtyřikrát 8 hodin. Celkově lze zaměstnanci v kalendářním roce nařídit pracovní pohotovost maximálně v rozsahu 150 hodin. Nad uvedené limity se lze se zaměstnancem dohodnout. Náhradní volno za práci přesčas a pracovní pohotovost zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci především v době školních prázdnin nebo v době, kdy se ve škole z mimořádných důvodů nevyučuje, popřípadě, kdy je provoz přerušen. Pracovní pohotovost na pracovišti lze zaměstnanci nařídit v těchto případech: - lyžařské kurzy, - pobytové kurzy a kurzy tématicky zaměřené, - vícedenní exkurze a školní výlety, - letní táborová činnost organizovaná školou a školskými zařízeními, - havarijní situace na pracovišti, - školy v přírodě, - akce mimořádného charakteru. 15. Zaměstnávání pracovníků vyslaných na kurzy, exkurze a jiné akce organizované školou pro žáky Výkon práce jiného druhu, než je sjednána v pracovní smlouvě, kterou vykonává zaměstnanec vyslaný na vícedenní kurz nebo exkurzi, dohodne zaměstnavatel s tímto zaměstnancem formou dohod o pracích mimo pracovní poměr. 16. Pracovní doba a osobní očista Po skončení práce se provozním zaměstnancům, u kterých to vyžaduje charakter vykonávané činnosti, započítává do pracovní doby doba 15 minut provedení osobní očisty. 17. Dovolená Zaměstnavatel určuje dovolenou pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům zásadně v době hlavních prázdnin s výjimkou individuálních odůvodněných případů. Čerpání dovolené je realizováno na základě plánu dovolených, který byl schválen zaměstnavatelem a projednán s odbory. Plán dovolených bude vyhotoven do konce února příslušného roku. 18. Překážky v práci na straně zaměstnance Překážky v práci na straně zaměstnance dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb.: - pracovní volno s náhradou platu: 1. Na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení (smluvní zařízení pojištěnce), které je nejblíže místu bydliště či pracoviště a nebylo možné zařízení navštívit mimo pracovní dobu. 4

5 2. Bylo-li vyšetření či ošetření uskutečněno ve vzdálenějším zařízení, poskytne se náhrada pouze do výše dle předcházejícího bodu. 3. Narození dítěte po dobu nezbytně nutnou převoz manželky či družky do porodnice či z porodnice. 4. Vlastní svatba 2 dny z toho 1 den s náhradou platu, druhý bez náhrady platu. 5. Svatba dítěte 1 den rodiči. 6. Úmrtí 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu uvedených osob den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. 8. Nezbytně nutnou dobu, nejvýše 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která žila se zaměstnancem v době úmrtí a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. 9. Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení na dobu nezbytně nutnou doprovod nezbytný a nebylo možné provést mimo pracovní dobu; 1 den; pro případ manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela (při nároku na ošetřovné nepřísluší náhrada platu). 10. Při doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociální péče nebo internátní školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a zpět se poskytne pracovní volno jen jednomu z rodinných příslušníků, a to na dobu nezbytně nutnou. Nejvýše však na šest pracovních dnů v kalendářním roce. 11. Se poskytne zaměstnancům na nezbytně nutnou dobu, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance. 12. Přestěhování zaměstnance v případě, že je v zájmu zaměstnavatele. 13. Před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů nejvýše jeden půlden v týdnu po dobu odpovídající výpovědní době. - pracovní volno bez náhrady platu: 1. Na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nemohl li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným způsobem. 2. Pracovní volno k doprovodu ostatního rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení na dobu nezbytně nutnou doprovod nezbytný a nebylo možné provést mimo pracovní dobu u příslušníků neuvedených v bodě 9. s náhradou platu. 3. Pracovní volno k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu. 4. Přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení nejvýše 2 dny. 5. Před skončením pracovního poměru nejvýše jeden půlden v týdnu po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. 6. Na základě žádosti zaměstnance poskytnout mu neplacené pracovní volno pouze na základě souhlasu ředitele a pouze ve výjimečném případě. 19. Rozvrh pracovní doby a přestávky v práci Rozvržení týdenní pracovní doby, včetně určení přestávek v práci, jednotlivým profesním skupinám zaměstnanců se stanoví způsobem, který je obsahem přílohy pracovního řádu školy. Rozvrh hodin přímé vyučovací nebo výchovné činnosti je uskutečněn prostřednictvím platného rozvrhu vyučování či provozu školní družiny. 20. Přítomnost pedagogických pracovníků na pracovišti Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti v době stanovené rozvrhem jeho přímé vyučovací nebo výchovné činnosti a dozorů, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka, v případech, které stanoví ředitel školy a které vyžadují přítomnost pedagogického pracovníka na pracovišti 5

6 a v době stanovené pro spolupráci školy se zákonnými zástupci žáků. 21. Délka vyrovnávacího období při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby V souladu s ustanovením 83 zákoníku práce se stanoví délka období, v němž průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny v rozvrhu směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, na 30 týdnů po sobě jdoucích. 22. Evidence pracovní doby Evidence pracovní doby je řešen odlišně pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance školy. Pedagogičtí zaměstnanci závěrem měsíce předkládají ke schválení přímým nadřízeným výkaz práce. V něm je uveden počet hodin, ale i příslušné rozčlení ve vztahu k nadúvazkovým hodinám, dohodám a práci navíc. Základním dokumentem pracovní doby u pedagogických zaměstnanců je třídní kniha (učitelé) a deník skupiny (vychovatelé). Nepedagogičtí zaměstnanci evidují pracovní dobu prostřednictvím výkazu práce, kde uvádí začátek a konec pracovní doby. 23. Dělená směna Rozdělení směny na dvě nebo více částí u vychovatelů, příp. dalších zaměstnanců, oznámí zaměstnavatel těmto zaměstnancům předem písemnou formou. 24. Pracovní volno po skončení rodičovské dovolené Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout pracovní volno bez náhrady platu zaměstnanci, který po skončení rodičovské dovolené ( 196 ZP) pobírá rodičovský příspěvek do 41et věku dítěte a o toto pracovní volno písemně požádá, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Existence těchto provozních důvodů bude projednána s příslušným odborovým orgánem. V případě poskytnutí pracovního volna bez náhrady platu podle tohoto ustanovení se prodlužuje zákaz výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru, uvedený v ustanovení 53 odst. 1, písmo d) zákoníku práce, až do nástupu zaměstnance do práce, nejdéle však do doby, kdy dítě zaměstnance dovrší 4 roky věku. 25. Předběžná informace zaměstnanci o zániku jeho pracovního poměru Byla-li doba trvání pracovního poměru zaměstnance omezena datem nebo určitou okolností, může zaměstnavatel upozornit zaměstnance na skončení podmínek, které vedly ke vzniku jeho pracovního poměru. Zaměstnanci budou zaměstnavatelem podle 52, písm. a) až c) propouštěni v tomto pořadí: - zaměstnanci, kteří pobírají starobní důchod, - zaměstnanci, kteří nesplňují kvalifikační požadavky pro výkon zaměstnání (dle právních předpisů), - zaměstnanci, kteří dosáhli věku k odchodu do starobního důchodu, - zaměstnanci, kteří nedosahují požadované kvality práce. 26. Odchod zaměstnanců do důchodu Se zaměstnanci, kteří splňují podmínky pro přiznání starobního důchodu, projedná ředitel školy nebo školského zařízení s ročním předstihem jejich další působení u zaměstnavatele. III. PLATOVÉ NÁROKY A OSTATNÍ PENĚŽITÁ PLNĚNÍ 27. Splatnost platu a výplata platu Plat je splatný po vykonání určené práce, a to nejpozději v ten den následujícího měsíce, který je 6

7 určen jako termín výplaty platu. Jako termín výplaty platu se stanoví 14. den v měsíci. Připadne-li termín výplaty na den nepřetržitého odpočinku v práci nebo na státní svátek, vyplatí zaměstnavatel plat v nejbližším předcházejícím pracovním dni. 28. Nenárokové složky platu Všechny nenárokové složky platu budou přidělovány na základě rámcových kritérií, jež jsou součástí systému hodnocení a odměňování zaměstnanců a jsou stanoveny vnitřním platovým předpisem. Přidělení, změnu a odebrání osobního příplatku (včetně zdůvodnění) bude zaměstnavatel provádět u každého zaměstnance písemnou formou (prostřednictvím platového výměru). Zaměstnavatel ohodnotí zvýšenou pracovní činnost provozních zaměstnanců při zastupování jiného, nepřítomného zaměstnance, odměnou až do výše 100 % úspory tarifu chybějícího zaměstnance. Zaměstnavatel se zavazuje prostředky na platy čerpat rovnoměrně v průběhu celého kalendářního roku. 29. Nadtarifní nárokové složky platu Zaměstnavatel bude přiznávat všechny nadtarifní nárokové složky platu zaměstnancům na základě kritérií, jež jsou součástí systému hodnocení a odměňování zaměstnanců a v závislosti na disponibilních mzdových prostředcích. 30. Podmínky stanovení platového tarifu v rozpětí V souladu s ustanovením 6 odst. 1) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech, se stanoví platový tarif v rozpětí následujícím skupinám zaměstnanců: - provozní zaměstnanci zařazení do první až páté platové třídy, Zaměstnanci, kterému je stanoven platový tarif v rozpětí, musí takto přiznaný platový tarif dosahovat minimálně takové výše, která odpovídá platovému stupni, kterého by dosáhl v dané platové třídě, pokud by toto rozpětí nebylo uplatněno. Pedagogický zaměstnanec (učitel), který bude při nástupu zařazen do 11. tarifní třídy, bude přeřazen do tarifní třídy 12., pokud bude splňovat kvalifikační kritéria pro danou třídu (ustanovení katalogu typových pozicí) a bude kladně hodnocena jeho roční práce po nástupu. 31. Systém hodnocení zaměstnanců Zaměstnavatel zpracuje a po předchozím projednání s odbory vydá systém hodnocení zaměstnanců, jehož součástí budou mj. podmínky přiznávání částí platu podle či této kolektivní smlouvy. Dojde-li při projednávání tohoto systému ke shodě mezi zaměstnavatelem a odbory, stává se tento systém hodnocení zaměstnanců součástí této kolektivní smlouvy jako příloha č Informace o čerpání prostředků na platy Zaměstnavatel bude informovat odbory o čerpání prostředků na platy za všechny jednotlivé úseky ve své působnosti. Informace bude strukturována stejně jako při projednání rozpisu rozpočtu podle či. 11 této smlouvy. Informace bude prováděna zvlášť za každé čtvrtletí a souhrnně za uplynulý rozpočtový rok. 33. Odměny při životních a pracovních výročích V souladu s 224 odst. 2 zákoníku práce bude zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci odměny při životních a pracovních výročích v závislosti na délce pracovního poměru u zaměstnavatele a práce v oblasti školství. 7

8 Odměna bude poskytnuta na základě žádosti zaměstnance. Při dovršení 50 let věku a dále pak při každých završených pěti letech, do doby odchodu do starobního důchodu či přiznání invalidního důchodu, poskytne zaměstnavatel odměny v následující výši: - do 15 let u tohoto zaměstnavatele či ve školství 4.000,00 Kč - do 20 let u tohoto zaměstnavatele či ve školství 5.000,00 Kč - nad 20 let u tohoto zaměstnavatele či ve školství 6.000,00 Kč Při prvním ukončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo nabytí nároku na starobní důchod poskytne zaměstnavatel odměny v následující výši: - do 10 let u tohoto zaměstnavatele či ve školství 4.000,00 Kč - do 15 let u tohoto zaměstnavatele či ve školství 5.000,00 Kč - do 20 let u tohoto zaměstnavatele či ve školství 6.000,00 Kč - nad 20 let u tohoto zaměstnavatele či ve školství 7.000,00 Kč 34. Náhrada výdajů Za opotřebení předmětů používaných k práci se souhlasem zaměstnavatele přísluší náhrada takto: - vlastní lyžařská výzbroj 40,00 Kč za celý den (netýká se dnů příjezdu a odjezdu), - vlastní lyžařská výstroj 50,00 Kč za celý den (netýká se dnů příjezdu a odjezdu). 35. Cestovní náhrady Cestovní náhrady jsou řešeny v souladu se zákonnými ustanoveními prostřednictvím rozhodnutí ředitele školy vždy pro příslušný kalendářní rok. 36. Zmocnění vydat vnitřní předpis Zaměstnavatel je oprávněn vydat vnitřní předpis, kterým stanoví platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, jež neupravuje tato kolektivní smlouva. IV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 37. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků Po předchozím projednání s odbory zaměstnavatel vydá seznam osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) na základě zhodnocených rizik a konkrétních podmínek na pracovištích. Zaměstnanec se zavazuje udržovat OOPP v použitelném stavu praním, čištěním a šetrným zacházením. Zaměstnavatel se zavazuje zajistit případnou opravu OOPP na vlastní náklady. opravami na vlastní náklady. 38. Vybavení pracovišť hygienickými a zdravotnickými potřebami Jednotlivá pracoviště zaměstnavatele budou vybavena základními hygienickými a zdravotnickými potřebami minimálně v následujícím rozsahu: tekoucí teplá voda, mýdlo, ručníky, toaletní papír, odpadkové koše. Zaměstnavatel zajistí a uloží na přístupném místě lékárničku vybavenou dle platné normy. 39. Prověrky BOZP na pracovištích Na základě dohody s odbory a za jejich účasti zorganizuje zaměstnavatel na všech pracovištích prověrky BOZP, a to nejpozději do konce dubna příslušného kalendářního roku. Z prověrek bude pořízena zpráva a vypracován plán ozdravných opatření s uvedením termínů a způsobu odstranění zjištěných závad. Zpráva bude s odbory projednána nejpozději do měsíce po uskutečnění prověrek. 8

9 Nedostatky zjištěné při prověrkách BOZP bude zaměstnavatel odstraňovat a ihned v případě potřeby vstupovat do jednání se zřizovatelem školy nebo školského zařízení s cílem urychleně odstranit tyto zjištěné nedostatky. 40. Odstraňování nedostatků BOZP Nedostatky zjištěné svazovými inspektory BOZP při kontrole BOZP ve škole nebo školském zařízení bude zaměstnavatel odstraňovat a ihned v případě potřeby vstupovat do jednání se zřizovatelem školy nebo školského zařízení s cílem urychleně odstranit tyto zjištěné nedostatky. 41. Prověřování plnění hygienických norem Zaměstnavatel zajistí prověření plnění hygienických norem na své náklady na základě konkrétního podnětu orgánu odborové organizace, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti odborového orgánu. Zjištěné výsledky měření projedná zaměstnavatel s odbory nejpozději do 14 dnů po obdržení výsledků měření a zavazuje se přijímat na základě zjištěných výsledků účinná opatření. 42. Zabezpečení práva kontroly stavu BOZP Pokynem vedoucím zaměstnancům zaměstnavatel organizačně zajistí výkon práva kontroly odborových orgánů ( 322 ZP), zejména oprávnění vstupu SIBP na všechna pracoviště zaměstnavatele a předložení všech požadovaných informací a podkladů z oblasti BOZP. 43. Informace o pracovních úrazech Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout odborům přehled o pracovních úrazech v rámci své působnosti vždy k 15. lednu a 15. září kalendářního roku. 44. Vyhledávání a posouzení rizik Zaměstnavatel provede do 31. března kalendářního roku vyhledání a posouzení všech rizik na všech pracovištích zaměstnavatele tak, aby bylo zřejmé, o jaká rizika jde, u kterých prací a na kterých pracovištích se vyskytují, kolika zaměstnanců se týkají a co je jejich příčinou a zdrojem. S těmito riziky budou zaměstnanci seznámení v rámci školení bezpečnosti práce a požární ochrany. V. PÉČE O ZAMĚSTNANCE 45. Stravování Zaměstnavatel umožní, v souladu s platnou právní úpravou, ve školní jídelně a dalších stravovacích zařízeních stravování zaměstnancům na základě stravovacích kuponů. 46. Péče o kvalifikaci zaměstnanců Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit organizační předpoklady pro účast učitelů na reaprobačním studiu a na studiu umožňujícím prohloubení kvalifikace v souladu s platnými předpisy a ustanoveními. Uzavře-Ii zaměstnavatel se zaměstnancem dohodu, která umožňuje zaměstnanci zvýšit si kvalifikaci podle 234 ZP, nevznikne v případě nesplnění závazku ze strany zaměstnance povinnost úhrady nákladů spojených se zvýšením kvalifikace v následujících případech: - jestliže důvodem skončení pracovního poměru v době trvání závazku je přechod na jinou veřejnou školu nebo školské zařízení téhož typu, - jestliže důvodem skončení pracovního poměru v době trvání závazku je následování manžela (manželky) do místa jeho bydliště. 9

10 47. Systém školení a vzdělávání zaměstnanců Zaměstnavatel zpracuje a po předchozím projednání s odbory vydá systém školení a vzdělávání zaměstnanců, jehož součástí budou mj. podmínky účasti jednotlivých zaměstnanců na školení a vzdělávání (včetně způsobu zabezpečení chodu školy po dobu účasti zaměstnance na školení nebo vzděláván0, způsob výběru účastníků a souvislosti tohoto vzdělávání s okamžitými i budoucími kvalifikačními požadavky na jednotlivé zaměstnance. Dojde-li při projednávání tohoto systému ke shodě mezi zaměstnavatelem a odbory, stává se tento systém školení a vzdělávání zaměstnanců součástí této kolektivní smlouvy jako příloha. 48. Podpora jiných forem vzdělávání Zaměstnavatel bude morálně a organizačně podporovat i jiné formy dalšího vzdělávání pedagogických a nepedagogických zaměstnanců školy.. Umožní individuální cesty zaměstnanců do zahraničí a kolektivní cesty exkurzně rekreačního charakteru (především akce EXOD) v míře, která neohrozí činnost školy nebo školského zařízení. 49. Soubor opatření ke zlepšení pracovního prostředí Zaměstnavatel se zavazuje zlepšovat pracovní prostředí a to v závislosti na ekonomických možnostech školy. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 50. Změny a doplňky kolektivní smlouvy Změny a doplňky kteréhokoliv závazku vyplývajícího pro smluvní strany z této kolektivní smlouvy lze v průběhu platnosti kolektivní smlouvy sjednat, změní-li se právní předpisy, z nichž příslušné závazky vycházejí. Při změně obecně závazných právních předpisů umožňujících sjednat závazek, který v době uzavírání kolektivní smlouvy nebylo možné sjednat, lze jednat o změně či doplnění kolektivní smlouvy. 51. Kontrola plnění kolektivní smlouvy Kontrola plnění této kolektivní smlouvy bude provedena v těchto termínech: k a Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat do tří dnů ode dne zjištění o všech případech, které se jeví jako porušování této kolektivní smlouvy. Zákonné prostředky pro řešení kolektivního sporu vzniklého při plnění této kolektivní smlouvy budou použity v případě, že se spor nepodaří vyřešit do 30 dnů od jeho písemného oznámení druhé smluvní straně. Obdobně budou smluvní strany napomáhat řešení individuálních sporů vzniklých při plnění této kolektivní smlouvy. 52. Seznámení s kolektivní smlouvou Odbory a zaměstnavatel společně seznámí zaměstnance s obsahem kolektivní smlouvy do patnácti dnů od jejího uzavření. Zaměstnavatel zajistí na své náklady pro tento účel vyhotovení 6 kusů kopií textu kolektivní smlouvy včetně příloh. 53. Platnost a účinnost kolektivní smlouvy Tato kolektivní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato kolektivní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 10

11 54. Přílohy kolektivní smlouvy Nedílnou součástí této kolektivní smlouvy jsou tyto přílohy: 1. Rozpočet FKSP. 2. Zásady čerpání prostředků FKSP. 3. Rozpis stanoveného objemu prostředků na platy a stanovený limit pracovníků 4. Pravidla pro vyřizování stížností. 5. Systém hodnocení zaměstnanců. 6. Rozvrh pracovní doby a přestávek v práci. 55. Zrušující ustanovení Tato kolektivní smlouva ruší platnost kolektivní smlouvy uzavřené 12. dubna 2008 V Kostelci nad Orlicí dne 30. dubna podpis zaměstnavatele podpis odborů 11