Vranovská 45, Brno Mgr. Katarína Klamková statutární zástupkyně Tel:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vranovská 45, Brno 614 00. Mgr. Katarína Klamková statutární zástupkyně Tel: 608 820 637 E-mail: katarina.klamkova@iqrs.cz"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - dodávka návrhu a výroby audiovizuálních spotů projektu Roma MATRIX (č. JUST/2012/FRAC/AG/2624), který je realizován s finanční podporou z programu Evropské unie Základní práva a občanství Obecné informace: 1. vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - dodávka návrhu a šesti audiovizuálních spotů projektu Roma MATRIX (JUST/2012/FRAC/AG/2624), který je realizován s finanční podporou z programu Evropské unie Základní práva a občanství. 2. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Název zakázky: Zadavatel: Dodávka výroby šesti audiovizuálních spotů projektu Roma MATRIX IQ Roma servis, o.s. IČ: Sídlo a kontaktní adresa zadavatele: Odpovědná osoba: Kontaktní osoba: Vranovská 45, Brno Mgr. Katarína Klamková statutární zástupkyně Tel: Martin Máša Tel:

2 Obsah a rozsah nabídky I. Specifikace dodávky: Předpokládaná hodnota zakázky činí ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH). Tato hodnota je rovněž maximální nabídkovou cenou. Nabídka s vyšší nabídkovou cenou, než je tato maximální cena, bude vyřazena, nebude dále hodnocena a uchazeč podávající takovou nabídku bude vyloučen. Kampaň, která má navazovat na kampaň mypracujeme.cz (viz mypracujeme.cz), sestává z audiospotů, které jsou předmětem této výzvy. Audiospoty budou vysílány on-line prostřednictvím PPC reklamy, případně webové televize. Dále kampaň bude realizována distribucí infoletáků cestou directmailingu, novým designem webových stránek a dále prostřednictvím jiných nosičů distribuovaných pomocí internetu. Primární a jedinou cílovou skupinou kampaně jsou zaměstnavatelé, působící na území České republiky. Sdělení audiospotů a celkově kampaně má zaměstnavatele motivovat k zaměstnávání Romů. Cílem kampaně je zaměstnání co nejvyššího počtu Romů bydlící na území České republiky. Pojetí a kvalita díla proto musí být taková, aby dílo dokázalo příslušné zaměstnavatele účinně oslovit. Konkrétní specifikace požadované dodávky: 1. Kreativní návrh podoby audiovizuálních spotů, tedy scénáře a vizualizace (story board) audiovizuálních spotů a jejich samotnou výrobu tedy natočením a zpracováním. Audiovizuální zpracování a výroba následujících položek: POLOŽKA SPECIFIKACE POČET KS 1. Audiovizuální spot Spot musí byt vyroben dle následujících specifikací: Stopáž 1 min Parametry: full hd 1920* fps TV zvuk dle normy EBU R128 datový tok a barevný prostor (4:2:2 10-bit) 6 Audiospoty budou dodány na DVD. Všechny uvedené formáty budou ve dvou variantách, v české verzi a ve verzi opatřené anglickými titulky.

3 Do všech audiospotů bude umístěn logolink s povinnými prvky publicity projektu, jejíž pravidla budou vybranému dodavateli zadavatelem předány při podpisu smlouvy o dílo. II. Podmínky dodávky: a) Kreativní návrh bude předložen ke konzultaci zástupcům zadavatele. Dodavatel se zavazuje zapracovat do návrhu připomínky a podněty zadavatele, a to minimálně 2 x v proběhu schvalovacího procesu finální podoby. b) Dodavatel předloží zadavateli kreativní návrh kampaně nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy. Zadavatel bude vždy připomínkovat nejpozději do 5 dnů od dodání návrhu. Finální podoba kreativního návrhu bude dodána nejpozději do včetně. c) Dodavatel nejpozději do vyrobí spoty položka 1. Dodavatel je povinen konzultovat podobu spotu v průběhu jeho výroby se zadavatelem. d) Přesná vizuální podoba a obsah položky 1 bude dohodnuta v rámci tvorby kreativního návrhu. e) Součástí dodávky je i časově a geograficky neomezená licence nebo podlicence k užívání audiovizuálních spotů. Viz příloha č. 2 výzvy. f) Dodavatel je povinen doklady o realizaci zakázky archivovat do roku 2020 a na požádání vydat jejich kopie zadavateli. g) Zadavatel nehradí náklady na vypracování nabídek uchazečů. h) Dodavatel je povinen doručit položku 1 na nosiči DVD na adresu Vranovská 45, Brno pro účely archivace nejpozději do i) Jakékoliv další náklady musí být součástí nabídky a nesmí být nárokovány samostatně. III. Náležitosti nabídky: a) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, doručena v 1 originále a 1 kopii v uzavřené obálce s označením Neotvírat, nabídka na dodávku Audiovizuálních spotů pro projekt Roma MATRIX s adresou zadavatele zakázky a adresou uchazeče. Nabídku lze doručit poštou či osobně na korespondenční adresu, Martin Máša, Vranovská 45, Brno b) Lhůta pro podání nabídky končí dnem ve 12:00 hodin. Zásilky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do hodnocení. c) Nabídka bude obsahovat koncept a obsah audiospotů v návaznosti na celou kampaň. Dodavatel konkrétně předloží zpracovaný scénář a základní storyboard jednoho audiospotu a návrh obsahu zbývajících pěti audiospotů. d) Otevírání obálek se bude konat ve 14:00 hodin na pracovišti Vranovská 45, Brno e) Hodnocení doručených nabídek bude probíhat v 15:00 hodin na pracovišti Vranovská 45, Brno a zasedání komise bude přítomna minimálně jedna osoba dlouhodobě pracující v médiích, kreativních či reklamních agentur či PR. Osoba bude společně s komisí hodnotit zpracování a sdělení scénářů a storyboardů audiospotů v návaznosti na cílovou skupinu a cíle kampaně. f) Ve lhůtě 3 měsíců od otevření obálek je uchazeč vázán svou nabídkou vč. nabídkové ceny.

4 IV. Nabídka musí obsahovat: a) Identifikační údaje uchazeče: obchodní název, sídlo, kontaktní adresa, IČO, DIČ, telefon, ová adresa, jméno statutárního zástupce a jeho originální podpis, jméno kontaktní osoby a bankovní spojení. b) Doklady dokazující právní existenci a oprávnění k výkonu činností, které jsou předmětem zakázky. (výpisu ze živnostenského rejstříku, popř. kopie živnostenského listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence). Kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. c) Zpracování nabídkové ceny: Nabídková cena musí být uvedena v české měně (CZK) bez DPH a s DPH za celkovou cenu dodávky. Tato cena musí být definována jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu dodávky. Předložená nabídková cena se stane součástí smlouvy, která bude s úspěšným uchazečem uzavřena (návrh smlouvy je přílohou č. 1 této výzvy). Neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. V. Hodnotící kritéria: a) Nejnižší nabídková cena včetně DPH - 60%. b) Kreativní zpracování náhledu jednoho audiospotu 40%. Komise bude hodnotit sdělení scénářů a storyboardů podle kritéria nejvyšší předpokládané schopnosti audiospotů oslovit cílovou skupinu kampaně a naplnit cíle kampaně popsané v bodě I. této výzvy. VI. Hodnocení nabídek Nabídky budou posuzovány dle hodnotících kritérií uvedených v bodě V. výzvy. Pořadí nabídek bude určeno na základě hodnotících kritérií. VII. Smluvní podmínky Dodávka bude realizována na základě smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem obsahující podmínky uvedené ve výzvě. Návrh smlouvy je nedílnou součástí výzvy. Dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy, který je obsahově shodný (kromě doplnění dle nabídky dodavatele) s návrhem smlouvy, která je přílohou č. 1 této výzvy včetně příslušné přílohy smlouvy. Dodavatel návrh smlouvy doplní dle své nabídky (nabídková cena, identifikace dodavatele) na místech k tomu v návrhu smlouvy určených (v návrhu smlouvy jsou tato místa označena vytečkováním). VII. Platební podmínky Zadavatel uhradí cenu dodaného zboží nejpozději do 40 dnů po dodání zakázky na základě vystavené faktury. VIII. Oznámení výsledků výběrového řízení Všichni uchazeči, kteří podali nabídku, budou obeznámeni s výsledkem výběrového řízení dopisem.

5 IX. Podmínky zrušení výběrového řízení Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení před uzavřením smlouvy o dílo, a to z jakéhokoliv důvodu. X. Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace Vysvětlení k výzvě může zadavatel, prostřednictvím výše uvedených osob, poskytnout písemně s tím, že bude poskytnuto všem známým účastníkům tohoto výběrového řízení a uveřejněno stejným způsobem jako výzva k podání nabídky. XI. Přílohy výzvy Nedílnou součástí výzvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 2 Návrh licenční/podlicenční smlouvy k užívání vizuální jednoty kampaně a jejích výstupů V Brně dne Podpis odpovědné osoby: Mgr. Katarina Klamková ředitelka IQ Roma servis, o.s.