Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bakalářská práce Autor: Jakub Fric Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jana Fuksová - Vintrichová Praha Duben 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Ve Štětí dne 30. dubna 2013

3 Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval vedoucí bakalářské práce paní Ing. Janě Vintrichové, za odborné vedení a udělování cenných rad při zpracování práce.

4 Anotace Předmětem bakalářské práce, je zjištění přínosu jednotlivých faktorů internetového marketingu pro společnost NOTO, s. r. o., pomocí specializovaných webových stránek a analytických nástrojů. První část se věnuje sturčné historii internetu, jeho legislativě a službám, které poskytuje. Dále jsou popsány jednotlivé faktory, které jsou pro internetový marketing nepostradatelné a vysvětluje výhody internetu jak pro uživatele, tak i pro zákazníka. Po charakteristice a stručné historii podniku, jsou v druhé části shrnuty výsledky ze serverů Adwords, Sklik a Google Analytics, které jsou následně vysvětleny v grafech a interpretovány v detailním závěru každé kapitoly. V závěru, je společnost zhodnocena jako velmi kvalitní podnik, který dbá na kvalitu reklamy a zdokonaluje prostředky pro získání dalších zákazníků. Dále jsou navržený určité změny, jak dosáhnout lepších výsledků. Klíčová slova: marketing, internet, optimalizace, vyhledávač, kampaň, newsletter Abstract Subject of this thesis is to determine the contribution of individual factors of internet marketing for the company NOTO, sro, using specialized web sites and analytical tools. The first part is devoted to a brief history of the Internet, its legislation and services it provides. The following describes the various factors that are essential for Internet marketing and explains the advantages of both Internet users as well as for the customer. After a brief history and characteristics of the business, the second part summarizes the results from the servers Adwords, Google Analytics and Sklik, which are then explained in graphs and interpreted in detailed end of each chapter. In the end, the company is evaluated as a high quality company that cares about the quality of advertising and perfecting the means to acquire new customers. In addition, some changes are designed to achieve better results. Keywords: marketing, internet, optimalization, browser, campaign, newsletter

5 Obsah Úvod Marketing Definice marketingu Cíle, poslání a přístupy marketingu Cíle Poslání podniku Marketingové přístupy Internetový marketing Historie internetu Internetová legislativa Služby nabízené internetem Internetový marketing Internetový marketing jako proces Předpoklady pro rozvoj internetového marketingu Nástroje internetového marketingu Partnerský marketing Guerillový marketing Virální marketing Optimalizace pro vyhledavače (SEO) Charakteristika SEO Hlavní prvky SEO Klíčová slova Odkazy Faktory SEO na webových stránkách Budování zpětných odkazů Postup budování odkazů Umisťování odkazů Typy odkazů Pay per click (PPC reklama) Druhy a možnosti PPC reklamy Marketingová komunikace Cíle komunikace směrem k zákazníkovi Cíle komunikace směrem od zákazníka Cílové trhy na internetu

6 3. Reklama na internetu ing Jednorázový Newsletter Elektronický časopis Event-triggered Cíle ingu Výhody využívání internetu pro podnikatele Výhody využívání internetu pro zákazníka Představení firmy Marketingové nástroje společnosti NOTO Porovnání newsletterů Newsletter z 20. ledna příloha č Newsletter z 27. ledna 2013 příloha č Grafické porovnání newsletterů Shrnutí analýzy a vyvození závěrů Porovnání PPC kampaní Sklik příloha č AdWords příloha č Grafické porovnání PPC kampaní Výsledné zhodnocení a vysvětlení podobnosti Optimalizace SEO a její analýza Seznam optimalizovaných částí webu Souhrnné údaje Google Analytics a vývoj Shrnutí výsledků analýzy a souhrnný názor...52 Závěr...54 Seznam použitých zdrojů...55 Přílohy

7 Úvod Internetový marketing je právoplatným nástupcem marketingu klasického, který se v dnešní době již tolik nevyužívá. Dle dostupných statistik, je internetový marketing využívaný mnoha společnostmi a uživatelé stále přibývají. Stěžejním faktorem tohoto typu marketingu není tradiční mix (4P), ale úprava webové stránky, tak aby se při vyhledávání uživatelem objevila na co nejlepší pozici. Tento postup se nazývá optimalizace webového prohlížeče neboli SEO. Dalšími součástmi jsou newslettery, PPC kampaně, diskuzní fóra, virální marketing atd. Cílem mé práce je zjištění, jaký dopad mají faktory internetového marketingu na podnikání společnosti a zhodnocení jeho celkové využitelnosti v rámci podniku. Dále navržení způsobů, jak vylepšit využití marketingu ve firmě, které faktory zdůraznit a více rozpracovat a naopak, kterým nedávat takovou váhu a vyvarovat se jim. Předmětem práce bude společnost NOTO, s. r. o., sídlící v Lovosicích. Společnost funguje jako internetový obchod, který nabízí široký sortiment zboží. Svými akcemi a úpravami týkajících se internetového marketingu, se řadí mezi první obchody, které uživatel může vidět po zadání klíčových slov, které stránky obsahují. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení a popis teoretických znalostí z tohoto oboru. Hlavními oddíly jsou newslettery, PPC kampaně a optimalizace webového prohlížeče SEO. V praktické části se uplatní znalosti z části teoretické a následně se aplikují na získané informace. Budou zde obsažena veškerá dostupná data získána převážně ze serveru Analytics, který vlastní společnost Google a dále analýzy a porovnání jednotlivých elementů dané kapitoly. Následně bude proveden detailní závěr, který bude obsahovat shrnutí zjištěných výsledků a pohled do budoucna. 7

8 1. Marketing 1.1 Definice marketingu Marketing představuje domácí úkol, který vypracují manažeři, aby zjistili, jaké jsou potřeby, určili jejich rozsah a intenzitu, a rozhodli, zda se naskýtá zisková příležitost. Marketing pokračuje po celou dobu životnosti produktu, snaží se přilákat nové zákazníky a udržet si ty stávající tím, že vylepší vzhled a výkon produktu, učí se z výsledků prodeje a snaží se úspěch zopakovat. 1 Marketing lze tedy například definovat jako proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot to, co požadují. Obsahem tohoto procesu je poznání, předvídání, stimulování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka tak, aby byly současně dosaženy i cíle organizace. 2 Marketing je proces výzkumu trhu, prodeje služeb a výrobků. Cílem je vytvořit taková opatření, aby výrobek, který přichází na trh, byl uveden ve správnou dobu a za správnou cenu. U již zavedených produktů, je cílem zvýšení jeho prodejnosti, či jeho inovace, které povedou k jeho prodejnosti. 1 Philip Kotler. Moderní marketing. Praha: Grada, ISBN Část 1, Marketing v dnešním světě, s Marcela Zamazalová a kol. Marketing. Praha: C. H. BECK, ISBN Oddíl A, Pojetí marketingu, s. 3 8

9 1.2 Cíle, poslání a přístupy marketingu Cíle Východiskem pro aplikaci marketingu v řízení firmy je vymezení vlastního poslání a cílů. Cíle bývají definovány jako měřitelné výsledky, kterých se podnik, prostřednictvím své činnosti, pokouší dosáhnout. Tyto cíle vycházejí z vize podniku. Mohou jimi být např. zisk či rentabilita investic. Určení cílů podniku znamená konkretizaci jeho základního poslání. Většina podniků sleduje více svých cílů současně. Určení cílů je důležité pro rozhodování o zdrojích a prostředcích, nezbytných k jejich dosažení a dále určení marketingových strategií, které pomohou k dosažení stanovených cílů. Každý podnik či organizace musí mít stanoveny své cíle. Způsobů, jak je lze vyjádřit, je celá řada. Ziskové organizace mají svůj cíl vyjádřen ziskem v jakékoliv podobě či formě. Cíle lze rozdělit do specifických skupin: spojené s postavením na trhu (obrat, segmentace, podíl na trhu, ), týkající se výnosnosti (zisk, rentabilita celkového kapitálu, ), finanční (likvidita, samofinancování, ), sociální (uspokojení z práce, ), spojené s tržní prestiží a postavením podniku (image, vliv podniku v oblasti společenské a politické, ). Marketingové cíle formují úkoly, oblasti a aktivity marketingového mixu, které mají být splnění s využitím nástrojů marketingu. Při určování cílů v marketingu, je důležité stanovení jejich rozsahu, obsahu a časových parametrů jejich budoucího průběhu. Při tvorbě a určování marketingových cílů je nezbytné brát v potaz 3 základní aspekty: - možnost vzájemného propojení cílů (komplementární, konfliktní, neutrální), - při výskytu konfliktních cílů uplatnit vážené hodnocení cílů, - možnost klasifikace cílů dle jejich účelu a prostředků, které jsou byly použity. 9

10 1.2.2 Poslání podniku Definování poslání podniku je obrazem jeho hlavní činnosti a postavení ve vztahu k trhu a dále ve vztahu k pověsti, které chce podnik dosáhnout. Existuje mnoho způsobů pro vyjádření poslání: - pomocí produktů či služeb, které jsou podnikem poskytovány, - pomocí technologií, které jsou použity, - pomocí 4C (company, competition, customer, channel), - pomocí vztahu podniku k trhu Marketingové přístupy Předpoklady marketingových přístupů: - podnik se bude zaměřovat pouze na segmentované části trhu a ne na trh jako celek, - zaměření se na cílový trh, - mezilidské vztahy s lidmi, kteří byli dle určitých kritérií vybráni, - podnik si zvolí správný druh výrobku a reklamy, výrobkovou cenu, jejich obal a další součásti marketingového mixu, které slouží pro cílový trh a je zde snaha o uspokojení potřeb zákazníka. 10

11 2. Internetový marketing 2.1 Historie internetu Mezníkem pro rozvoj internetu nastal v roce 1986, kdy byla zprovozněna a zavedena síť NSFNET. Zpočátku, byl internet pouze výhradou vládních organizací či předem vybraných institucí. Přelomovými roky pro nárůst uživatelů internetu, byly rok 1993 a V těchto letech vznikly první grafické prohlížeče WWW Mosaic a Netscape. V roce 1994 lze také vidět první reklamy, které v této době probíhaly za pomoci bannerů, dále lze sledovat vznik prvních elektronických obchodů. Významným rokem pro internet je rok 2000, kdy počet WWW stránek, dle odhadů přesáhl jednu miliardu. První přenos nekomprimovaného HDTV v reálném čase proběhl roku Vznik prvním webových blogu lze zařadit do roku Obrovský nárůst webových stránek se každým rokem zvyšoval. Pro rok 2005 jich dle odhadů je v rozmezí 20 až 40 miliard. S růstem internetových stránek rostl i počet dokumentů uložených na internetu. V roce 2009 Google registroval okolo 60 miliard dokumentů. Z pohledu využití internetu, lze uvést, které jeho částí jsou využívány a v jakém objemu. Hlavní, nejvíce využívanou částí internetu je jeho informační účel, který je využíván asi 80 % uživatelů. Zhruba 67 % uživatelů využívá internet ke komunikaci. Rychle narůstá procento lidí, kteří používají internet k obchodování. Toto číslo činí kolem 39 % a díky pohodlí a lehké obsluze stále roste. Stejně tak jako obchodování je zábava jedním z rychle rostoucích účelů internetu a čím dál tím více uživatelů využívá internet k hraní her, sledování filmů atd. 2.2 Internetová legislativa Autorská práva internet je mnohými uživateli považován za věc svobodnou a princip volnosti či demokracie je v souvislosti s internetem velmi charakteristická, často dochází k porušování autorských práv. Stává se to proto, jelikož je všeobecným zvykem, co se na internetu objeví, se stáhne, okopíruje či předělá. V těchto případech je nutné si uvědomit, že stejně jako v normálním světě, tak i na internetu platí autorský zákon č. 121/2000 Sb. Což znamená, že není možnost zasahovat do jakýchkoliv děl bez souhlasu autora a není možné je šířit. 11

12 Ochrana osobních údajů taktéž vychází z principu volné činnosti na internetu. Zde velmi často dochází k porušování práv na ochranu společnosti, které ošetřuje Občanský zákoník (zveřejňování fotografií, zneužívání jmen). Tyto problémy jsou způsobovány především informačními možnostmi internetu a dále hlavně uživateli, kteří ochotně a dobrovolně sdělují své osobní informace třetím stranám, podobou dotazníků a anket. Pro obě strany je zde zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, kterým by se měli řídit. Informační kriminalita internet je na rozdíl od dopisů schopen velmi rychle, snadno a masově rozšiřovat informace, které mohou být v rozporu se zákonem. Mohou to být texty a informace o rasové nesnášenlivosti, hnutí potlačující lidská práva atd. Vážnější situace může nastat, pokud dojde k modifikaci nebo zneužití určitých informací např. o kapitálovém trhu, na základě kterého může dojít ke špatnému obchodu a způsobení několikamiliónových škod klientovi. Zjistit v těchto chvílích odpovědnost je velmi náročné. Elektronický obchod hlavními překážkami je přístup pozitivistického práva a otázka bezpečnosti a ochrany dat, což je spíše problém technologický. Mezinárodní komise OSN pro světový obchod UNCITRAL vydala vzorový zákon o elektronickém obchodu, podle kterého jsou vytvářeny jednotlivé národní zákony, které říkají, že elektronická dokumentace papírové dokumentaci, co je to digitální podpis, atd. Změny v zákonech dotýkajících se podnikání na internetu: Nejpodstatnější normy z hlediska provozování internetového byznysu jsou: Zákon o ochraně osobních údajů Autorský zákon Zákon o elektronickém podpisu Novela občanského zákoníku 12

13 2.3 Služby nabízené internetem - elektronická pošta jedná se o základní službu nabízenou internetem. Charakteristikou je rychlost přenosu informací a malé náklady na přenos. Jednoduchost tvorby, editace, archivace či přikládání souborů jako součástí ů. Při tvorbě zpráv velkých velikostí, je omezena přenosová rychlost dat. Je hojně využíván pro marketingové účely, z důvodu až 20x nižších nákladů než u klasického marketingu. WWW - World Wide Web nejnovější a spolu s em nejrozšířenější služba internetu. Součástí WWW jsou stránky HTML (textové soubory), které kromě textu obsahují hypertextové odkazy. Text se doplňuje obrázky, hudbou, animacemi atd. WWW stránky jsou taktéž využívány pro marketingové účely, kdy podniky své stránky využívají pro prezentaci vlastního podniku, služeb, zboží a dále pro přímý prodej. Telnet po připojení k počítači třetí strany, ho lze plně ovládat. Telnet je využíván specialisty, kteří řídí vzdálené servery a pro přístup do systémů knihoven. Velký význam má pro tvoření speciálních aplikaci. Neadresné diskusní skupiny (Network News) internet je plný uživatelů, kteří diskutují na jakékoli téma. V ČR je uživatelů účastnících se internetových diskuzí je málo, jelikož jsou většinou v angličtině. Rozšířenější jsou odborné diskuze. Hraje velký význam pro podnik z důvodu, že komunikace zde je levná a informovanost vysoká. Adresné diskusní skupiny (elektronické konference) obdoba diskusních skupin. Na konferenci jsou účastníci pozvání prostřednictvím u. Výhodou je efektivita získaná cílením ů. Na konferencích se v dnešní době používá přenos obrazu neboli videokonference. Služba IRC (Internet Realy Chat) jde o komunikaci jednoho či více účastníků, která probíhá na internetu v reálném čase. Využívá se především studenty pro obecnou komunikaci. Internet a SMS Operátor SMS neboli Short Message System je krátka textová zpráva, zasílaná na mobilní telefon. Z internetu je možné psát zprávy a nastavit rozesílání 13

14 v určitou dobu. SMS lze zaslat přes rozhraní WWW či pomocí u. V tomto případě to jde i naopak. Telefonování přes internet internet je využíván i pro telefonování. Výhodou jsou nízké nebo zcela žádné náklady, ale je zde nižší flexibilita. Telefonovat je možné z PC na PC, z PC na mobilní telefon nebo z mobilního telefonu na mobilní telefon. Faxování přes internet obdobně jako telefonování je možné využít faxování. Faxovaný soubor je po zadání faxového čísla zašifrován pomocí metody RSA. Obsažené údaje jsou prověřeny centrálním systémem v USA a text je zaslán příjemci. Výhodnější je používání u. Komunikační program ICQ obsahuje prvky IRC, u, www stránek atd. Využívají ho uživatelé v obchodní sféře. Systém umožňuje: - on-line komunikace s ostatními uživateli, - off-line příprava dlouhých zpráv, - využití pro osobní či skupinové komunikace, - přehled připojených partnerů, - zasílání zpráv a souborů přímo na počítač ostatních, - propojení WWW stránek a může spustit web z jiných aplikací, - schopnost spolupráce s komunikačními programy Netscape CoolTalk nebo MS NetMeeting. Aplikace virtuální reality vytvoření prostorových efektů, aby uživatelé mohli procházet prostředím simulace. Využívá se pro prezentaci výrobků, součástek a k jejich nabídce. Uživatelská výhoda spočívá v možnosti vidět objekty prostorově a lépe si je představit. WAP - Wireless Application Protocol novější internetová technologie. WAP je možnost, jak se dostat na internet prostřednictvím mobilního telefonu. Rozdíl mezi mobilním a normálním internet je v programovacím jazyku, kdy internet je v jazyku HTML, zatímco mobilní internet je v jazyce WML. Prvním představitelem v ČR byla společnost EuroTel v roce V dnešní době chytrých telefonu, využívání WAP upadá a přechází se na plnohodnotný mobilní internet, který se nijak neliší od verze počítačové. 14

15 2.4 Internetový marketing Je definován jako systematické využívání služeb internetu pro marketingové účely. Jako pojem internetové služby si můžeme především představit a WWW (World Wide Web). Internet se velice dynamicky rozvíjí, tudíž jako médium nabývá stále čím dál větší důležitosti. Stoupající počet uživatelů je pro firmy příležitostí, pokud jsou firmy schopné nabídnout produkty či služby, o které je zájem a dále zda je tento požadovaný sortiment vyhledatelný na internetu pomocí vyhledávačů. Dalšími podmínkami úspěchu pro uzavření obchodu jsou nabídnout zákazníkovi přívětivé prostředí webových stránek, aktualizovaný a zajímavý obsah, přehlednou strukturu stránek, ve které se dá orientovat a hlavně možnost snadného objednání výrobku. Vše výše zmíněné je oborem internetového marketingu, který se snaží najít způsob optimalizace a tím docílit maximálních tržeb a plnění dalších podnikových cílů. Internetový marketing je součástí online marketingu. Online marketing zahrnuje veškeré aktivity podniku zaměřené na aktuální a potenciální trhy, v kterých se dosahuje podnikatelských cílů na základě výměny digitálních informací přes telekomunikační sítě, které fungují na bázi internetových protokolů. Online marketing se zabývá čtyřmi základními vztahy mezi jednotlivými subjekty. Jde o vztahy mezi subjekty podnikatelskými (Business to Business B2B), mezi subjekty podnikatelskými a konečným spotřebitelem (Business to Customer B2C), vztahy mezi podnikatelskými subjekty a zaměstnanci (Business to Employee B2E) a vztahy mezi subjekty podnikatelskými a orgány státní správy (Business to Government B2G). Dalším vztahem, který zde najdeme, je vztah mezi jednotlivými orgány státní správy. Značí se G2G (Government to Government). 15

16 2.5 Internetový marketing jako proces Díky komunikaci se zákazníky, lze brát internetový marketing jako proces, který je nutné monitorovat, analyzovat a následně zlepšovat. Zkoumání tohoto procesu má v obecném provedení 5 bodů: 1. Rozhodnutí cíle a plány, odpovědnost 2. Přidělení zdrojů technologické, lidské, finanční 3. Realizace prostředí (blogy, WWW, fóra, sociální sítě), nástroje (podpora prodeje, public relations) 4. Monitorování a měření 5. Analýza a zlepšování Za nejdůležitější v rámci rozhodování je možné považovat poznání zákazníka. Dokud firma neví, co zákazníci chtějí, nemůže dělat jakékoliv další kroky. Nic není možné brát v marketingu na internetu jako platné pro všechny bez rozdílu. S tím se váže také rozhodování o přidělení zdrojů a vlastní realizace procesu. Cílem každého procesu je jeho zlepšování. K tomu je nutná důkladná analýza naměřených dat. Právě v rámci analýzy se zjišťuje, co pro danou firmu funguje a co ne. O úspěchu procesu se však rozhoduje již v jeho počátečních fázích, kdy marketéři volí vhodnou taktiku. Zkoušet něco jen tak by mohlo znamenat nejen velké finanční ztráty, ale také ztrátu důvěry Předpoklady pro rozvoj internetového marketingu Internetový marketing je výsledkem rozvoje čtrnácti elementů, které jsou dále rozčleněny do čtyř oblastí: technické, mediální, komunikace a konkurence: Výkon počítačů. Se zdokonalováním veškeré techniky se i výkon počítačů zvyšuje. Jedny z prvních měly výkon pouze kolem 75 MHz. Postupem času a využívání nanotechnologií je v dnešní době možné vidět šesti a více jádrové počítače. 3 Viktor Janouch. Internetový marketing. Brno: Computer Press, a. s., ISBN Kapitola 1, Marketing na internetu, s

17 Síťové propojení počítačů. V 60. letech 20. století vznikly první počítačové sítě. Dnešní doba se vyznačuje celosvětovým propojením, které funguje na bázi protokolů. Digitalizace. Umožňuje zpracovávat, upravovat, kopírovat a přenášet obrovské množství dat. Rychlého přenosu se dosáhne pomocí komprese dat. Přenos dat. Čím rychlejší sítě, tím více a pohodlněji přenesených dat. Každým rokem roste objem přenesených dat zhruba o 46 %. Internet. Viz. historie internetu Mobilní telefony. Vznik M-Commerce, možnost provádět elektronické transakce prostřednictvím mobilního telefonu. Interaktivní televize. Dochází zde k přechodu pasivní komunikace ke komunikaci aktivní. K příkladům služby interaktivní televize patří Video on Demand, což znamená, že zákazník si může zvolit film nezávisle na čase. T-Commerce, možnost provádět hospodářské transakce pomocí televize. Virtualita. Vzniká stále se rozšiřující obchodní svět, kde důležitým prvkem je jednoduchá anonymita. Multimédia. Multimédia lze rozdělit na několik skupin, primární média neboli lidská, sekundární média neboli tisková, terciární či elektronická média a kvartérní média. Poslední skupina, je vrcholným vývojovým stádiem a nazývá se také jako digitální média a vyznačuje se vzájemnou komunikací. Interaktivita. Vzájemnou komunikací má uživatel možnost se aktivně zapojit do procesu komunikace a výsledný příjem informací ovlivňovat. Individualita. Přímá virtuální komunikace umožňuje přizpůsobení informací, produktů a služeb pro zákazníka. Online platformy. Ve sféře internetového podnikání, lze rozlišovat tři online platformy. E- Procurement neboli online nákup zboží a služeb za pomoci obchodníka, E-Shop, který umožňuje prodej výrobků, zboží atd. a E-Marketplacem, jehož prostřednictvím probíhá elektronický obchod. Online obchodní modely. Obchodní modely charakterizují vztahy mezi subjekty. Těmito vztahy jsou B2B, B2C, G2B a G2G. Charakteristika jednotlivých modelů: B2B obchodní vztahy na delší časové období, komplexní struktura B2C - krátkodobé obchodní vztahy, nízkohodnotové obchody C2C organizace výměny produktu na internetu 17

18 Online obchodní koncepty. Rozlišujeme čtyři základní obchodní koncepty pro internetové obchodování: Content sběr, vyhodnocení, výběr a připravení obsahu Commerce připravení, vyjednání a uskutečnění transakce Context ohodnocení a seskupení získaných informací Connection možnost výměny informací 2.7 Nástroje internetového marketingu S postupem času se tyto nástroje neustále rozšiřují, obměňují a přizpůsobují se velmi často měnícím trendům v oblasti internetového marketingu. Rychlý vývoj a technický pokrok, měly za následek, že jednotlivé nástroje internetového marketingu změnily svůj aktivní podíl v porovnání s celkovým využitím nástrojů. V minulosti, dávaly firmy přednost grafickým bannerům, které sice fungují i dnes, ale jsou uživateli internetu přehlíženy. V dnešní době firmy volí nástroje, které cílí reklamu na vybrané skupiny zákazníků, příkladem může být cílená kontextová reklama. Hlavními nástroji internetového marketingu jsou: Optimalizace pro vyhledávače (SEO) ový marketing ( ing) Použitelnost stránek (Usability) Partnerský Marketing Guerillový Marketing Virální marketing Internetové blogy Sociální sítě 18

19 2.7.1 Partnerský marketing Affiliate marketing neboli partnerský marketing je nástroj, který funguje na způsobu vzájemné provázanosti webových stránek prodejce služeb či výrobků a stránek, kde jsou výrobky a služby doporučovány. Tento systém je založen na propagaci za určitou provizi z prodeje Guerillový marketing Jde o nekonvenční metodu propagace, kdy objekt mnohdy ani netuší, že je mu podsouván nějaký reklamní obsah. Charakteristické je také to, že tento způsob bývá velmi levný (potřebuje spíše čas, energii, nápad). Vyvolává ovšem otázky v oblasti etiky. Především jej uplatňují menší firmy a využívá se spíše psychologie než zkušenosti nebo mínění lidí. Ani u velkých firem však není toto pojetí word-of-mouth marketingu výjimkou (například jej uplatňují Yahoo!, Nike, Sony nebo GE). V guerilla marketingu nejde o prodej, ale o zisk (což není v rozporu zisk nemusí být jen peněžní), a to většinou zlepšeným využíváním stálých zákazníků. Vhodné je také spojení více firem a využití různých forem reklamy Virální marketing Marketingová technika, která využívá sociálních sítí pro šíření komerčního sdělení. Aktivně motivuje příjemce reklamy k jejímu následnému šíření. Principy, kterými se tento způsob marketingu vyznačuje, umožňuje oslovit velké množství spotřebitelů při přiměřených nákladech. Jsou zde však vysoké realizační nároky, které sebou nesou nejistý výsledek a dále nutnost uceleného pohledu na komunikační proces. Virální marketing může zřídka kdy fungovat jako samostatný nástroj, proto je nutné ho využívat v kombinaci s některým dalším nástrojem komunikačního mixu. 4 Viktor Janouch. Internetový marketing. Brno: Computer Press, a. s., ISBN Kapitola 10 Public relation, s

20 2.8 Optimalizace pro vyhledavače (SEO) Charakteristika SEO Optimalizace pro vyhledávače SEO (z angl. Search Engine Optimization), je způsob, jak zajistit, aby se určité webové stránky zobrazovaly ve výsledcích vyhledávání na požadovaná klíčová slova na předních pozicích. SEO (někdy se nesprávně používá označení SEO optimalizace) spočívá jednak v úpravě webových stránek a zároveň v provedení řady kroků mimo stránky. Při úpravě webových stránek se při jejich optimalizaci soustředí pozornost na klíčová slova. Z kroků, které je nutné provést mimo stránky, je nejdůležitější zajištění příchozích odkazů (linků) z webů třetích stran (tzv. zpětné odkazy). Zatímco klíčová slova stránku popisují, tj. říkají, co se na ní nachází, zpětné odkazy webovou stránku hodnotí právě tím, že na ni odkazují. Kvalitně provedená optimalizace pro vyhledávače se vyznačuje především tím, že dává oboje do souladu. Cílem SEO je dosažení co nejlepších pozic v přirozených výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích a tím zajištění relevantních návštěvníků webových stránek. 5 5 Viktor Janouch. Internetový marketing. Brno: Computer Press, a. s., ISBN SEO, s

21 2.8.2 Hlavní prvky SEO Existuje několik prvků SEO, u kterých je možné zjistit jejich váhu a důležitost v oblasti optimalizace. Jejich váha se mění velmi často díky průzkumu vyhledávačů, ale i díky zneužívání zakázaných praktik v této oblasti. Hlavními faktory s (prozatím) největší vahou jsou: - titulek stránky - hlavní nadpis stránky - klíčová slova na stránce a v odkazech - zpětné odkazy - indexace stránky Klíčová slova Hlavní roli v optimalizaci SEO hrají klíčová slova. Tyto slova by měla vystihovat přesný obsah stránky a plno dalších kritérií. Klíčová slova musí být na webové stránce obklopena slovy, která s nimi věcně souvisí. Tento vztah je důležitý, jelikož na základě propojení těchto slov vyhledávač vyhodnotí, že se skutečně jedná o klíčové slovo. Vyhodnocuje se nejen podíl, ale i umístění slov. Vyhledávače kladou větší důraz na slova, která jsou v předních pozicích a slovům, která jsou zvýrazněna či umístěna v nadpisu. Při optimalizaci webových stránek je možné se nechat inspirovat konkurencí a získat klíčová slova, která mají ve zdrojovém kódu své stránky. Dále je možné použít jeden z mnoha nástrojů pro práci s klíčovými slovy, např. Yahoo! Site Explorer, Google AdWords, Seznam Sklik, Statistiky vyhledávání Google, Quintura a další. Nezbytnou součástí používání klíčových slov je jejich analýza, která vyhodnocuje určité faktory, dle kterých vyhledávače určují pozici webové stránky. Jsou jimi: - Počet slov, - důležitá slova na začátku, - míra výskytu klíčového slova, - přítomnost v textu a titulku stránky, - výskyt v nadpisech (velikosti H1 - H6), 21

22 - zvýrazněný text Odkazy Zpětný odkaz (link, backlink) je odkaz na vlastní web z cizích stránek. Čím větší počet odkazů, tím lepší umístění ve vyhledávači, což zapříčiní růst návštěvnosti webových stránek. Ty odkazy, které směřují z cizích stránek na vlastní, zvyšují popularitu stránek a tím si pro vyhledávače budují výhodnější umístění ve vyhledávání. Následek lepší pozice je větší návštěvnost a dostání se do podvědomí zákazníků. Stejně jako u klíčových slov i u odkazů jsou určité faktory, které ovlivňují popularitu ve vyhledávači. Jsou jimi: - Celkový počet odkazů, které jsou vedeny z cizích stránek na vlastní, - popularita cizí stránky, - umístění odkazů na cizí stránce, - množství všech odkazů na zdrojové stránce - stáří odkazů, - obsahová souvislost mezi stránkami Faktory SEO na webových stránkách Jedná se o konkrétní faktory, které ovlivňují vyhledávácí pozici stránky. Z mnoha existujících, má přímý vliv pouze několik faktorů. - URL stránky mělo by být jednoduché a obsahovat klíčová slova samotné webové stránky, - titulek stránky jeden z nejdůležitějších faktorů, podává informace vyhledávačům o tom, co se na dané stránce nachází a zobrazuje se jako modrý text, - popis stránky významná pro uživatele internetu, - nadpis h1 vyjadřuje obsah stránky a zachycuje pozornost uživatele, - nadpis h2 h4 přispívá k lepší orientaci v prostředí stránek, - klíčová slova v textu a jejich zvýraznění klíčové slovo se vyskytuje v textu v určitém procentu a zvýrazněně, 22

23 - popis obrázku stručný popis se nachází na obrázku, význam pro univerzální vyhledávání a pro přístupnost, - text odkazu obsahuje klíčová slova na zdrojový web, na který odkazuje (zpětný odkaz), - text stránky rozhodující faktor pro uživatele, kvalitní obsah stránek - vnitřní prolinkování a struktura webu struktura umožňuje navigaci pro návštěvníky webu, prolinkování slouží jak pro uživatele, tak i pro vyhledávač, - validní kód mnoho chyb v kódu stránky má za následek obtížnou analýzu od vyhledávačů a tím i špatnou indexaci. 2.9 Budování zpětných odkazů viz Odkazy, strana Postup budování odkazů Z hlediska dosahování co nejlepších výsledků, je nutné vytvořit plán postupu budování odkazů. Kroky: - kdo na nás odkazuje a proč - kdo odkazuje na naši konkurenci - vytvořit seznam webů pro získání odkazů - vytvořit samotný plán pro budování odkazů (kam, forma) Umisťování odkazů Lze říci, že nejlepší odkazy jsou takové, které mají dvojí užitek. Nejdůležitějším důvodem umisťování, je zvyšování popularity stránek z hlediska vyhledavačů a následný zisk z uživatelů, kteří přišli na náš web z odkazujících stránek. Je zde důležitá obsahová provázanost a příbuznost, téma by mělo být podobné. Přehled nejvhodnějších umístění odkazů v ohledu na to, zda jsou užitečné z obou hledisek: - stránky jiných firem (partnerské) - stránky odkazující na naši konkurenci - katalogy a registrace e-shopů - oborové portály (především v B2B) 23

24 - zájmové portály - inzertní servery - stránky profesních asociací - zpravodajské portály, portály s novinkami - přehledy článků - sociální zálohovací systémy - blogy a diskuzní fóra - weby veřejné správy a vzdělávacích institucí - sociální sítě Typy odkazů - Přirozené odkazy (linkbaiting) tento druh odkazu se zařazuje do skupiny bezplatných odkazů. Důležitost spočívá ve vytvoření kvalitního obsahu webu a tím přilákání majitele jiných stránek a vytvoření zpětného odkazu u něj. - odkazy zdarma jde o získávání odkazů vlastní aktivitou např. od obchodních nebo osobních známých, kteří provozují podobné weby. Dále v oblasti obchodního partnerství, kdy na sebe vzájemně odkazují prodejci zboží či služeb, které se postupně zařazuje do určitého výrobního řetězce. - vyměněné odkazy tento typ odkazů bývá většinou neúčinný. Je nutné vyhledat takovou stránku, která má společnou provázanost se zbožím či službami, které náš web nabízí a potom je zde možná prosperita pro obě strany z důvodu přilákání nových zákazníků. Další možností těchto odkazů je takzvaná 3-way výměna, kde se budují zpětné odkazy a prolinkování mezi třemi internetovými strankami. - nakoupené odkazy jedná se o zveřejňování článků s odkazy na zájmových či oborových portálech, které mají za účel zvýšení popularity stránek a zisků, plynoucích z příchodu nových zákazníků. Je nutné spočítat si, zda je kvalita odkazu úměrná ceně, což znamená, že za vyšší cenu získáme vetší počet nově příchozích potencionálních zákazníků. 24

25 2.10 Pay per click (PPC reklama) Jedná se o reklamu, u které samotné zobrazení reklamy není placené. Zadavatel za ni platí až ve chvíli, kdy na danou reklamu uživatel poklepe. Neplatí se tedy za to, co mohou uživatelé vidět, ale jen za ten obsah, který uživatele zajímá. PPC funguje na principu zobrazení reklamy pro uživatele, svázanou klíčovými slovy s hledaným výrazem. Tato reklama je zobrazována pouze lidem, kteří hledají určité informace pomocí vyhledávačů, nebo si prohlíží nějaký obsah a je jim nabízena reklama související s tímto obsahem. PPC reklama je jednou z nejúčinnějších forem marketingové komunikace na Internetu. Vysoká účinnost se projevuje nejen v relativně nízké ceně této reklamy, ale také ve skutečně přesném cílení na konkrétní zákazníky. Možnost svázat zobrazení reklamy s tím, co lidé na Internetu hledají, a dát jim alternativní odpověď, znamená vysokou pravděpodobnost získání návštěvníků a následně zákazníků. 6 Výhody PPC reklamy: - platba pouze za návštěvníka (někdy i jen za zákazníka PPA neboli cena za akci), - velmi přesné cílení, - důkladná kontrola kampaní, - snadné vyhodnocování přínosů, Nevýhody: - neustálá kontrola sledování a změny kampaní 6 Viktor Janouch. Internetový marketing. Brno: Computer press, a. s., ISBN Kapitola 7, Marketing v PPC systémech, s

26 Druhy a možnosti PPC reklamy Dělí se do tří skupin: 1) Kampaně pro budování značky (brandové) hlavním cílem je vysoký počet návštěv a zobrazení. Sleduje se CTR (click through rate - míra prokliků), počet zhlédnutých stránek a doba strávená na stránkách. Realizují se na obsahových sítích. 2) Kampaně pro zvyšování návštěvnosti důležité pro weby s vysokou návštěvností, jež je klíčová, z důvodu prodeje reklamních prostor atd. Sleduje se, jak dlouho lidí na webu zůstávají, jaká je míra opuštění či zda se vracejí. 3) Výkonové kampaně cílem je většinou prodej produktů. Zde je důležitým ukazelem zisk na zákazníka. Sleduje se míra prokliků, primární a sekundární konverze, celkový počet prokliků a cena za proklik. V PPC systému lze nastavit: - rozpočet či maximální cenu za proklik (rozpočet je druhořadý), - textový, grafický, video formát, - země a teritoria pro cílení reklamy, - lokální cíle (regiony a města či přizpůsobené cíle), - více jazyková reklama, - zobrazení reklamy v určité dny či hodiny, - zobrazení při mobilním vyhledávání, - vyloučení kategorií pro efektivnější vyhledávání, - zákaz zobrazení reklamy na vybraných místech, - nabídka demografických cen. - klíčová slova Všechny uvedené funkce nemusí být platné a funkční v jiných zemích. Tyto země mají jiné možnosti, jak PPC reklamu nastavit. Existující systémy PPC: - Google AdWords celosvětově nejznámější, - LinkedIn možnost nákupu reklam v zahraničí, - etarget jedná se o první PPC systém v České republice, jež vznikl v květnu

27 - adfox systém společnosti Centrum.cz, spuštěný v roce Ukončen v roce 2010 a následná spolupráce s Google. - Sklik systém společnosti Seznam.cz - Internet BillBoard intextová reklama - Elephant Traffic provozován společností Elephant Orchestr 2.11 Marketingová komunikace Je součástí marketingu. Klasický marketing obsahuje 4 P: 1. cena (price) 2. výrobek či služba (product) 3. místo (placement) 4. propagace (promotion) V internetovém marketingu je propagaci lépe chápat, jako veškerou komunikaci. To zahrnuje, jak různé komunikační způsoby, které se označují komunikační mix, tak i jiné prostředky a různé techniky, které se využívají v komunikaci se zákazníky. Způsoby marketingové komunikace na internetu: - reklama (PPC reklama, katalogy) - podpora prodeje (soutěže, slevy, vzorky) - public relations (články, novinky) - přímý marketing (on-line chat, ing) Komunikační prostředky: - WWW stránky - - e-shop - blogy - diskusní fóra - sociální sítě - sdílená multimédia Techniky komunikace na internetu: 27

28 - budování odkazů - SEO, SEM (optimalizace pro vyhledávače, marketing ve vyhledávačích) - generování Leeds (generování databáze potencionálních zákazníků) 2.12 Cíle komunikace směrem k zákazníkovi V marketingové komunikaci jde o podporu celého procesu nakupování, nežli jen o bezprostřední prodej. Podniky musí ukázat výhody produktu a konkurenční rozdíly a tím přimět zákazníka k objednávce, vyplnění poptávkového formuláře atd. Dalším cílem lze uvést i následnou péči o zákazníky, kteří už vlastní firmou nabízený výrobek a udržování vztahů. Časté firemní cíle k zákazníkovi: - podávání informaci o produktech na požádání či přímo k vyhledání na WWW stránkách, - dobrým marketingem si vytvořit u zákazníků dobré jméno a dostat se tak do podvědomí společnosti, - různými slevami a dalšími nástroji marketingu podněcovat zákazníky k poptávce Cíle komunikace směrem od zákazníka Ze strany firmy je potřeba zjistit kdo je zákazník, co chtějí, jaké mají preference, co se jim líbí a nelíbí, jejich požadavky na produkty, spokojenost, co dalšího nakupují a další. Vzhledem k těmto potřebám je definováno několik skupin cílů, které jsou pak rozpracovány a tříděni dle marketingové komunikace a komunikačních prostředků: - informace o zákaznických požadavcích, potřebách atd. - informace o zákazníkovi (jméno, telefon, , bydliště atd.) - informace o nákupu 2.14 Cílové trhy na internetu Stejně jako v offline marketingu se i na internetu pro segmentaci používají různé faktory, kterými je trh definován: - demografické (etnikum, věk, pohlaví) - geografické (města, regiony, hustota zalidnění, ekonomické poměry) - psychografické (sociální skupina, životní styl občanů) 28

29 - socioekonomické (výše příjmů, vzdělání) - behaviorální (chování nakupujících) Všechny tyto faktory jsou využívány pro definici tržních segmentů také na internetu, avšak je zde jeden podstatný prvek navíc. Tím prvkem jsou klíčová slova. Tím, že uživatel internetu napíše do vyhledavače nějaký dotaz, tj. klíčová slova, stává se tím okamžikem příslušníkem určité skupiny lidí, kteří se zajímají o stejné informace. Z některých dotazů lze rozpoznat, zda se jedná o dotaz související s nákupem produktu, jeho využíváním nebo hledáním informací o produktu, z jiných nikoliv. V každém případě je však nutné předem definovat množinu klíčových slov, která charakterizuje nabídku produktů, a tomu pak přizpůsobit většinu marketingové komunikace, a to jak způsob komunikace (např. využití klíčových slov v PPC reklamě), tak komunikační prostředky (optimalizace webových stránek pro vyhledavače). 7 7 Viktor Janouch. Internetový marketing. Brno: Computer Press, a. s., ISBN Internetový marketing, s

30 3. Reklama na internetu 3.1 ing ový marketing je významným nástrojem pro marketing na internetu. Při správném nasazení, lze výrazně zvýšit celkový obrat. Existují čtyři hlavní druhy ového marketingu: - jednorázový , - newsletter (novinky, noviny), - elektronický časopis neboli e-zine - event-triggered Jednorázový Tento druh u má informativní účel. Rozesílají ho podniky svým zákazníkům a tím je informují o důležitých či zásadních změnách. Hlavní cíl je pouze podání informace, nikoliv zisk Newsletter Jediným cílem internetových novin, je podat informace registrovaným uživatelům. Informace by se měli týkat produktových novinek, novinek v daném oboru či limitovaných nebo speciálních nabídkách. Předpoklady pro úspěch: - funkčnost, jak technická tak informativní - formulace srozumitelným způsobem - hlavní náplní jsou užitečné informace Elektronický časopis Elektronické časopisy jsou téměř totožné s klasickými papírovými, avšak s tím rozdílem, že jsou rozesílány prostřednictvím u. Hlavní výhodou oproti klasickým časopisům je 30

31 možnost okamžité zpětné vazby. Cíly mohou být propagování firemní značky, získávání nových potencionálních zákazníků či prosté budování jména a snaha dostat se do podvědomí uživatelů internetu Event-triggered Event-trigged je rozesílán na základě podaných informací či v závislosti na předešlých nákupech zákazníků. Příkladem může být cestovní kancelář, kdy po ukončení zájezdu firma odešle s anketou o spokojenosti klienta se službami a tím ho i motivovat k další objednávce Cíle ingu - stanovení konkrétního cíle program musí být jasně definovaný ve smyslu, kdo má být osloven a jaké informace je potřeba získat - zajistit, aby se dalo jednoznačně zjistit chování příjemců a zároveň je přinutili číst a zamyslet se nad obsahem - diferenciace rozesílání ů pouze vybraným adresátům a dle cílových skupin měnit text - příprava formuláře a mikrostránek, kde lze generovat podněty - rozesílání ů na nově registrované adresy - koncipování u dle zvážení zkušeností uživatele - vyhodnocovací nástroje pro všechny akce (značkování odkazů, programy pro správu ových kampaní) 3.2 Výhody využívání internetu pro podnikatele Využívání internetu pro podnikatelské subjekty má mnoho výhod. Hlavní výhody jsou: - s pomocí elektronických dotazníků je možno rychle zjistit potřeby zákazníka a tím využít těchto poznatků pro zlepšení celkové nabídky s následným růstem poptávky, - snížení nákladů (zejména administrativních), 31

32 - kvalitnější spolupráce s ostatními podnikatelskými subjekty, - úspora času v oblasti podnikání, - možnost zjištění údajů a informací, které v minulosti nebyly dostupné či byly velmi těžko získatelné např. informace z oblasti veřejného sektoru, evidence nemovitostí, zákonů, konkurenční informace, statistické údaje, měnové kurzy bank, stránky finančních úřadů, výpisy z obchodních rejstříků, obchodních věstníků atd. 3.3 Výhody využívání internetu pro zákazníka Internet má mnohé výhody nejen pro podnikatele, ale i pro zákazníky. Jsou jimi: - Souhrnné a detailní informace o aktivitách podnikatelského subjektu, údaje o cenách, produktech a lepší orientace a konkurenční srovnání, - Možnost elektronického objednání zboží, výrobků či materiálu, včetně doručení na určené místo pomocí expedičních firem, - Možnost vedení elektronických účtů u bank a výhody elektronického podpisu; - Přímá komunikace s podnikatelským subjektem (servis, technické rady atd.) - Celkové snížení nákladů vyplývajících z absence vlastní dopravy a další. 32

33 4. Představení firmy Noto, s. r. o. je společnost, která se zabývá internetovým prodejem zboží a prodejem zboží v klasických kamenných prodejnách. Společnost nabízí velmi široký sortiment zboží v kategorii pro děti (dětské boxy, klouzačky, atd.) kamna a kotle, zahrada (kompostéry, zboží pro děti, sekačky atd.), dílna a nářadí (elektrocentrály, ruční nářadí, stavební kolečka atd.), auto příslušenství (kosmetika, vysavače atd.), kuchyň (nádobí, nože, konvice atd.), domácnost (koše na prádlo, osobní váhy atd.), sport a outdoor (batohy, stany, vařiče atd.) a bytový textil (deky, ložní povlečení, matracové chrániče atd.). Společnost má mnoho smluvních partnerů, od kterých zboží objednává a následně dále nabízí. Každý měsíc probíhají speciální slevové akce na vybrané zboží za účelem prodeje starších kusů, či z důvodu získání nových zákazníků. Firma byla založena v roce 1990 jako společnost s ručením omezeným. Základní kapitál činil ,- Kč. Jednatelé společnosti jsou Ing. Jana Vintrichová a Miroslav Vintrich, B.a. Vklad obou jednatelů zvlášť, činil polovinu základního kapitálů, čili ,- Kč. Hierarchie je tvořena dvěma jednateli, kteří společnost vedou a spravují. Dále ze čtyř odborných zaměstnanců, kteří se starají o objednávky, domluvy s dodavateli a telefonickou podporu pro zákazníky. Ve společnosti je veden i sklad pro kamenný obchod, který čítá 3 zaměstnance a umožňuje i práci pro brigádníky. Historie: r Založena firma. r Založen 1. kamenný obchod v Lovosicích, kde bylo současně nabízeno železářské zboží a v menší míře domácí potřeby r Otevření obchodu v Terezíně. 33

34 r Rozdělení obchodu v Lovosicích na samostatný obchod s domácími potřebami a železářským zbožím. r Otevřen obchod s domácími potřebami v Lounech. r Otevřen obchod s železářským zbožím v Lounech. r Nově otevřen obchod s domácími potřebami v Teplicích. r Spuštěn internetový obchod na adrese: - adresa je v současné době již neplatná. r Uzavřeny obchody v Lounech, aby mohla být firma více zaměřena na internetový obchod. r Celková změna struktury firmy a přijetí nových zaměstnanců, pracujících na internetovém obchodě. listopad r Po zhruba půl ročním vývoji nového systému, je připraven nový internetový obchod na internetové adrese Spolu s touto změnou dochází k velkému rozšíření sortimentu a služeb. r Firma NOTO s.r.o. nakupuje ke stávajícímu a velmi dobře prosperujícímu e-shopu další internetový obchod s doménou: Statistické údaje za první čtvrtletí roku 2013: - Návštěvnost Zobrazení webových stránek Procento nových návštěv 60,90 % - Hlavní zdroje návštěv prohlížeče (60,13 %) a odkazující stránky (23, 81 %) - Transakce Počet zakoupených produktů Průměrná hodnota objednávky 1 606, 53 Kč - Hodnota všech transakcí Kč 34

35 Návštěvnost webových stránek firmy je dostatečně vysoká na to, aby mohla hospodařit v plusových hodnotách. Pokud se jedná o e-marketing, jako jeden z faktorů, který tuto úspěšnost ovlivnil, lze říci, že díky efektivní úpravě stránek v oblasti SEO a pořádání kampaní (jak PPC tak i newslettery) je tento faktor klíčový a umožňuje společnosti dále růst a získávat nové zákazníky. Největší procento návštěv plyne z vyhledávání v internetových prohlížečích, což je díky úpravě domácího webu ze strany NOTO, s. r. o. Další hlavní položkou jsou odkazující stránky, kterých v této době není převratné množný, ale má na svědomí přes 23 % všech návštěvníků. Z mého pohledu, jde budoucí růst společnosti a zisk nových zákazníků zajistit stejným způsobem, jako doposud. Avšak je nutné, stále vytvářet nové odkazující weby, ať už přímo vytvořené pro určitý druh zboží nebo umístění na stránkách dodavatelů a serverech poskytujících informace o internetových obchodech (Heuréka a další). Důležitou věcí pro rozvoj jsou i dodavatelé. Z mého pozorování má společnost velmi kvalitní a ochotné dodavatelé, ale bohužel i ty nekvalitní. Dováží včas, ale jiné než objednané zboží, poškozené či chybějící balení. Při reklamacích tohoto zboží už nebývají problémy, ale bylo by vhodné najít si nové dodavatele, či pohrozit stávajícím. Poslední slabou stránkou společnosti, je obsah webových stránek. Optimalizace SEO sice společnost dostává na přední příčky ve vyhledávání, ale stránka samotná obsahuje mnoho druhů zboží, které dodavatelé už neposkytují či se vůbec nevyrábí, a proto dochází k mylným objednávkám a jejich nutným rušením. Řešením pro tuto situaci by mohl být další zaměstnanec, který se bude starat pouze o obsah a nabídku zboží a získávat informace od dodavatelů či výrobců. I když se tato možnost jeví jako snadná, je náročná na náklady a proto není realizovatelná. Tudíž tato práce zbývá na jiného zaměstnance, a vzhledem k jeho dosavadní vytíženosti trvá aktualizace obsahu déle. 35

36 5. Marketingové nástroje společnosti NOTO Společnost NOTO s. r. o., stejně jako mnoho dalších internetových obchodů, využívá marketingových nástrojů pro zlepšení své pozice ve vyhledávačích a k přilákání nových zákazníků, tudíž ke zvýšení zisku. Nástroje, které společnost využívá, jsou: 1) Newslettery tyto kampaně jsou pořádány dvakrát týdně a jsou rozesílány pouze registrovaným uživatelům, kteří mají zájem o získávání těchto newsletterů. Obsah kampaní, se každý měsíc liší v závislosti na sezónních podmínkách či dodavatelských akcích, které firma využívá k tvorbě vlastních akcí. Jako kontrolní nástroj pro zhodnocování jednotlivých newsletterových kampaní, je využíván nástroj společnosti Google, Google Analytics. V tomto systému je možno sledovat dílčí výsledky návštěvnosti, zisku z transakcí, množství návštěv či oblíbenost a kvalita. 2) PPC kampaně - Kampaně jsou převážně orientovány na kvalitní a velmi poptávané zboží s vysokou cenou. Společnost využívá dvou hlavních PPC nástrojů a to, Google AdWords a Sklik, a dvou nástrojů, které se jako PPC chovají, Zbozi.cz a Heureka. Vetší podíl v PPC ovšem mají nástroje speciálně pro to vytvořené, jako je AdWords. Principem tohoto nástroje je vymyšlení kampaně a jejího obsahu a zaslání údajů ve formatů XML společnosti, která server spravuje. Formát XML se hojně využívá nejen u Googlu, ale také u Zbozi a Heureky. Údaje jsou zkontrolovány a následně zveřejněny na webových stránkách, které systémů a společnost může kdykoliv tuto kampaň odstartovat, změnit či pozastavit. 3) Optimalizace webových stránek SEO je nejdůležitější marketingovým nástrojem společnosti, díky kterému se pozice domácího webu v prohlížeči pohybuje maximálně na třetím místě. Web je pravidelně optimalizován a neustále sledován jeho postup v úrovni vyhledávání. Jelikož je stránka rozdělena do mnoha sekcí, je optimalizace složitější a časově náročnější. Optimalizují se jednotlivé sekce zvlášť a tvoří se pro ně samostatný text, který obsahuje klíčová slova a hlavní zpětné odkazy pro podobné či související sekce. Jako kontrolní aparát, zde funguje server SERP.cz, který je velmi jednoduchý pro používání a umožňuje zobrazit pozici ve vyhledávači po zadání 36

37 jednoho či více odkazů. Toto pořadí lze pozorovat na českých či zahraničních vyhledávačích a dále je možno i vybrat, které vyhledávače mají být úkázány. 4) PR články jsou využívány k vylepšení pozice ve vyhledávačích a zároveň jako způsob pro získání kvalitních linkbuildů, neboli výhodných zpětných odkazů. Jsou tvořeny a zveřejňovány maximálně jednou za dva měsíce. 5) Papírové letáky letákové kampaně jsou pořádány v závislosti na dodavateli, který se díky tomu zviditelní a společnost samotná získá nové zákazníky a transakce. Stejně jako PR články jsou letákové kampaně pořádány maximálně jedou za dva měsíce, jelikož jsou náročnější na náklady a na čas, nežli kampaně PR či newslettery. 6) Diskuzní fóra tento nástroj je nejméně použiváný, jelikož je časově velmi náročný a nejsou finance pro zaměstnání nových lidí, kteří by tento sektor spravovali. Využívá se pouze při potřebě získání nových zákazníků a pro zlepšení jména společnosti, kdy se na odborných diskuzních fórech uživatel vytvoří určitou reputaci radami a pomocí s výběrem zboží. Následně může již jako radu posílám zpětné odkazy na svůj web a tím získávat nové potencionální zákazníky. 37

38 6. Porovnání newsletterů V této kapitole, se zaměřím na porovnání dvou newsletterů, které společnost rozesílala. Hodnotami a výsledky jsou protikladné, a pokusím se zjistit, co mělo za následek lepší či horší statistické údaje (návštěvnost, zisk). 6.1 Newsletter z 20. ledna příloha č. 1 Tato kampaň se stala zatím nejúspěšnější kampaní roku Veškeré jednotlivé ukazatele úspěšnosti v systému Google Analytics, byly nejvyšší. Společnost vsadila na povánoční akce výrobků, které jsou jak sezónní tak i celoroční, ale jejich ceny se normálně mohou pohybovat velice vysoko. Celá akce se týkala především zboží kuchyňské a koupelnové sekce a elektronářadí. Právě díky vysokým slevám v elektronářadí byl tento newsletter úspěšný a znamenal tak vysoké zisky pro společnost. Celková akční nábídka z 20. ledna 2013 : - WC sedátka s poklopem 76 % - podložka do dřezu 71 % - sprchová hlavice 61% - dětské zboží 65% - kuchyňské potřeby 59 % - nástěnné a normální skříňky 58 % - Aku utahovák 61 % - úhlová bruska 59 % - okružní kotoučová pila 33 % - ostřička řetězů 46 % - příklepová vrtačka 38 % - kladivo vrtací 27 % 38

39 Statistika Google Analytics: - návštěvnost uživatelů - celkové tržby plynoucí z newsletteru Kč - celkový počet transakcí 72 - průměrná hodnota transakce 794,46 Kč - konverzní poměr elektronického obchodu 2,34 % - hodnota na návštěvu 18,60 Kč 6.2 Newsletter z 27. ledna 2013 příloha č. 2 Tento newsletter se zaměřoval pouze na kuchyňské a osobní váhy, u kterých i když byly stanoveny slevy kolem 50 %, neměla tato kampaň velký úspěch. Stejně jako u nejvýnosnějšího newsletteru roku 2013, se jedná o povánoční slevovou akci. Sortiment zboží je omezen pouze na již zmíněné osobní a kuchyňské váhy, které nemají tak vysokou poptávku a jsou zbožím dlouhodobé spotřeby, čili ze strany zákazníků nebyla potřeba i přes vysoké slevy produkt kupovat. Celková akční nabídka z 27. ledna 2013: - osobní váha SOLAR SENSE 58 % - osobní váha PINO % - osobní váha EXACTA DELUXE 50 % - kuchyňská váha FIESTA 52 % - kuchyňská váha FLIP PETROL 34 % - kuchyňská váha EXACTA PURE 45 % - a další 39

40 Statistika Google Analytics: - návštěvnost 498 uživatelů - celkové tržby plynoucí z newsletteru Kč - celkový počet transakcí 12 - průměrná hodnota transakce 817,17 Kč - konverzní poměr elektronického obchodu 2,41 % - hodnota na návštěvu 19,69 Kč 6.3 Grafické porovnání newsletterů Graf č. 1 Celkový počet návštěv leden Počet návštěv leden 0 Z obrovského rozdílu je vidět hodnotu zájmu na různém druhu zboží. Díky elektronářadí se z newsletteru stala velmi úspěšná kampaň s vysokým ziskem. 40

41 leden Graf č. 2 Celkový počet transakcí Transakce 27. leden Úspěšnost zobrazuje i celkový počet uskutečněných transakcí plynoucích z newsletteru, který rapidně přesahuje transakce z kampaně osobních a kuchyňských vah. Graf č. 3 Celkové tržby Tržby 70,000 60, leden 50,000 40,000 30,000 20,000 10, leden 0 Výše tržeb je nesrovnatelná a ukazuje zájem na vybraném druhu zboží, kde o osobní a kuchyňské váhy, je velmi malý a kampaně se u takovéhoto druhu zboží mohou nevyplatit. 41

42 6.4 Shrnutí analýzy a vyvození závěrů Newsletterové kampaně, které společnost pořádá, bývají velmi výnosné a zapříčiňují příchod nových zákazníků a větší zájem těch stávajících. Jak je z grafů vidět, jsou bohužel i kampaně, které nemají zdaleka takový úspěch, jaký se očekával. Je to způsobeno mnoha faktory, které jsou zjistitelné a které naopak ne. Například je možné, že zde hraje roli lidská psychika, která může být po Vánočních svátcích špatná a dále například nízké sebevědomí. Tyto faktory se vztahují hlavně na osobní váhy, i když si nemyslím, že tento pohled na věc zde má velký podíl. Tím hlavním problémem, proč neměl newsletter z 27. ledna úspěch je ten, že nabízel pouze jediný druh zboží, který je navíc velmi specifickým druhem výrobku, a tudíž je předpoklad pro jeho vysoký prodej pouze spekulativní. Na druhé straně newsletter z 20. ledna, byl velmi pestrý svoji nabídkou a velikostí slev pro jinak velmi drahé výrobky. V budoucnu je nutné se vyvarovat jednotvárným slevovým kampaním, které zdaleka nelákají tolik zákazníků jako kampaně, kde je možno si vybrat více výrobku z odlišných sekcí. V úvahu připadá i větší objem rozesílání newletterů a celkové pořádání více slevových akcí, které ale nezávisí tolik na společnosti, jako spíše na jejich dodavatelích. Bylo by příhodné domluvit se s dodavateli na pořádání častějších akcí s různým druhem zboží, které je vysoce poptáváno. Takováto dohoda by mohla mít kladné výsledky jak pro společnost, tak i pro dodavatele zároveň. Není však jisté, zda tento návrh bude fungovat pro společnost, jejíž nabídka je velmi různorodá a proto by bylo potřeba nejdříve udělat průzkum trhu a zjistit, co zákazníci chtějí. 42

43 7. Porovnání PPC kampaní Hlavním cílem této kapitoly je popsat a zhodnotit kampaně PPC, které společnost pořádá na serverech AdWords a Sklik. Dále zjistit co způsobuje jejich podobnost. 7.1 Sklik příloha č. 3 Sklik je reklamní server provozovaný společností Seznam.cz. Noto, s. r. o., zde zprovoznila několik PPC reklam, které nepřetržitě fungují a reklama se zobrazuje v hlavním internetovém vyhledavači Seznam. Kampaně jsou celkově čtyři a jsou jimi: - Kuchyň (značky Ballarini, Emile Henry) - Sekačky (rotační, křovinořezy) - Zahrada (popelnice, kompostéry) - Značky (Fiskars, Ferm, Fissler a další) Statistiky Google Analytics: - Návštěvnost uživatelů - Celkové tržby plynoucí z kampaně Kč - Celkový počet transakcí 19 - Průměrná hodnota transakce 7 470, 11 Kč - Konverzní poměr elektronického obchodu 0,57 % - Hodnota na návštěvu 42,94 % Statistiky Sklik: - Rozpočet na kampaň 250 Kč/den - Počet prokliků Celkové zobrazení reklamy Míra prokliků 1,31 % - Průměrná cena za proklik 2,08 Kč - Cena za kampaně celkem Kč 43

44 - Průměrná pozice ve vyhledávači 5, AdWords příloha č. 4 Stejně jako Sklik je i AdWords reklamním serverem, který vlastní a spravuje společnost Google. Míra využívanosti a aktualizací je stejná jako u serveru Seznam. Společnost NOTO, s. r. o. využívá oba tyto nástroje stejnoměrně a i proto jsou dílčí výsledky velmi podobné. Celkový počet kampaní je pět a jsou jimi: - Značky (DWT, ETA, Fortum) - Zahrada (štípačky, lisy na ovoce) - Domácnost (koše na prádlo) - Sekačky (traktory, vřetenové) - Kuchyň Statistika Google Analytics: - Návštěvnost Celkové tržby plynoucí z kampaně Kč - Celkový počet transakcí 20 - Průměrná hodnota transakce 3 816, 10 Kč - Konverzní poměr elektronického obchodu 0,60 % - Hodnota na návštěvu 22,98 % Statistika AdWords: - Rozpočet na kampaň 600 Kč/den - Počet prokliků Celkové zobrazení reklamy Míra prokliků 2,08 % - Průměrná cena za proklik 2,06 Kč - Cena za kampaně celkem 8 001,98 Kč - Průměrná pozice ve vyhledávači 4,5 44

45 7.3 Grafické porovnání PPC kampaní Graf č. 4 celková návštěvnost 3325 Návštěvnost Sklik Adwords Návštěvnost u AdWords kampaní je mírně vyšší, i když se jedná o stejný obsah i cenu. Je tedy možné, že uživatelé jsou věrnější vyhledávači Google. Graf č. 5 Celkové tržby Sklik Tržby Adwords Graf tržeb ukazuje, že silnější pozici vlastní Sklik. Při stejné návštěvnosti a míře objednávek, uživatelé nakupovali dražší výrobky z reklamní kampaně. 45

46 Graf č. 6 Počet prokliků Sklik Prokliky AdWords Počet uživatelů klikajících na reklamu byl opět vyšší u AdWords, což potvrzuje oblíbenost a větší využívanost internetového vyhledavače Google. 7.4 Výsledné zhodnocení a vysvětlení podobnosti S grafů je vidět, že žádná z uvedených PPC kampaní není vůdčí, či má pro společnost vetší důležitost. Tuto podobnost, lze vysvětlit mnoha způsoby a mají na ni vliv faktory, které souvisejí s uživatelem tak i se zobrazením samotné reklamy. Poslední dobou roste vliv společnosti Google a všech jeho součástí jako je internetový vyhledávač, který drží první pozici ve světě, jejich analytický server Google Analytics a další. Ovšem pro české uživatele může být vyhledávání zboží a výrobků na Googlu mírně složité a nepřehledné. Seznam je pro tyto účely více uzpůsobený už díky svému serveru Zboží, na kterém přehledně najdete vše a všude. To taktéž dokazuje i graf tržeb, kde je ukázáno, že při skoro stejném počtu objednávek, uživatelé více důvěřovali serveru Seznam a vyhledávali a následně objednávali výrobku s větší nominální hodnotou. Míra prokliků a návštěvnost u kterých dominuje, i když ne absolutně, Google, může být způsobeno jeho větší uzpůsobeností pro vyhledávání podle nejasných klíčových slov. Na Seznamu je nutné přesně vědět, co uživatel hledá, oproti tomu Google umožňuje hledat pouze pomocí zadání podobných slov či neurčité fráze referující na klíčová slova. Google má i rozumnější zobrazení reklamních pozic, kde se odkazy na společnost, které poskytují výrobek či služby podobné uživatelskému vyhledávání, zobrazují na pravé straně úhledně pod sebou. 46

47 Oproti tomu Seznam zobrazuje placené reklamy hned pod vyhledávacím polem, což může být pro uživatele otravné, jelikož splývají s ostatním vyhledáváním, které měl uživatel na mysli a nemuselo se vůbec nákupu zboží či služeb týkat. Další pokračování v PPC kampaních bude mít určitě pro společnost velký význam, jelikož výsledky, které z ní plynou, nejsou zanedbatelné. Myslím si, že v dalších měsících či letech bude podobnost těchto dvou kampaní stejná, z toho důvodu, že obě společnosti, které PPC servery provozují, se stále snaží zdokonalovat své systémy stejným způsobem. 47

48 8. Optimalizace SEO a její analýza V této kapitole se budu zabývat zkoumáním a analýzou optimalizace internetového vyhledávání pro určitá klíčová slova, provedenou ve společnosti NOTO, s. r. o. Miroslavem Vintrichem. Hlavní bodem bude soupis celkové návštěvnosti před a po optimalizaci webu. Dále popsání jednotlivých optimalizovaných částí a následné grafické znázornění vývoje. 8.1 Seznam optimalizovaných částí webu Pro kvalitní optimalizace je zapotřebí brát v úvahu několik klíčových faktorů, od kterých se přímo vyvíjí výsledná pozice ve vyhledávání. Jsou jimi: - Klíčová slova optimalizace byla zaměřena na sekci sušáky na prádlo (speciálně od společnosti Leifheit). Velký význam zde hraje upravený text, který popisuje obsah dané sekce. Do tohoto textu bylo zakomponováno určité množství klíčových slov, tak aby optimalizace byla efektivní. Hlavními klíčovými slovy bylo prádlo (hustota výskytu 5.42), sušák (3.85), leifheit (3.23) a víceslovná klíčová slova sušák na prádlo (2.3), domácí sušák (2.19) a koupelnový sušák (1.19). - Zpětné odkazy důležitá součást textu, která odkazuje na jiné či podobné kategorie a sekce. Díky těmto odkazům, se zobrazuje reklama i při vyhledávání jiných než klíčových slov. Budování těchto odkazů bylo v textu uzpůsobeno hlavně pro rychlé vyhledání speciálních nabídek či značek sušáků (hlavně značka Leifheit). - Obsahový text (příloha č. 5) pokud se jedná o samotný text, pro optimalizaci je nutné, aby byl napsán dle určitých pravidel a hlavně obsahoval již zmíněné části a v neposlední řadě kvalitní úprava textu a formátování. Formátování je nutné pro vyhledávání z toho důvodu, jelikož vyhledávací roboti prohledávají stránky a hlavní nadpis sekce je jednou z prvních věcí, kterou zachytí. Nadpis musí být napsán ve stylu nadpis H1, další části textu (např. popis jednotlivých druhů) jsou ve stylu H2 a H3. - URL adresa cílový odkaz ve vyhledávání, který uvidí uživatel. Obsahuje klíčové slovo a odkazuje přímo na danou sekci. U optimalizace ve společnosti je tato URL: 48

49 - Názvy produktů veškeré zboží bylo přejmenováno pro účely optimalizace a to tak, že jako první se v názvu objevuje dvouslovné klíčové slovo (domácí sušák, zahraní sušák atd.), dále následuje typ zboží a značka výrobce. 8.2 Souhrnné údaje Google Analytics a vývoj Změny pozice ve vyhledávání nejsou rapidní, avšak měli pro návštěvnost sekce sušáky velký vliv. Průměrný počet návštěv před optimalizací byl kolem 200 návštěvníku za týden. Tabulka č. 1 - vývoj pozic ve vyhledávání Datum Seznam Google Celková optimalizace sekce sušáky na prádlo proběhla 20. ledna Než lze vidět určité výsledky, je nutné čekat minimálně čtrnáct dní. Tabulka č. 2 vývoj návštěvnosti Datum Seznam Google Návštěvnost po optimalizace postupně vzrůstá hlavně u serveru Seznam.cz. Server Google je více náročný na odkazy nežli na ostatní úpravy, a proto nejsou změny tak znatelné jako u Seznamu. Kompletní statistika Seznam.cz: - Návštěvy Návštěva na stránku 4,44 - Průměrná doba návštěvy 2 minuty 17 vteřin - Procento nových návštěv 67,49 % 49

50 - Míra okamžitého opuštění stránek 48, 25 % Kompletní statistika Google.com - Návštěvy Návštěva na stránku 5,57 - Průměrná doba návštěvy 3 minuty 40 vteřin - Procento nových návštěv 71,63 % - Míra okamžitého opuštění stránek 34, 58 % Graf č. 7 Návštěvnost SEO Seznam Návštěvnost Google V množství celkových návštěv, plynoucích z optimalizace stránek společnosti má vedoucí pozici server Seznam.cz. Pro české uživatele, je stále tento vyhledávač bližší z důvodu české originality a hlavně přehlednosti a možnostem vyhledávání přes portál Zbozi.cz. 50

51 Graf č. 8 Míra opuštění stránek Opuštění Google Seznam Celkový průměr opuštění webu je 52,16 %. V tomto ohledu jsou stránky pro sušáky velmi dobře optimalizované. Větší míra opuštění na seznamu může být způsobena tím, že je zde zobrazováno mnohem více reklam než na serveru Google a proto uživatel více prohlíží všemožné vyhledané reklamy. Údaje pro konverzní poměr: - hledanost výrazu sušák na prádlo týdenní průměr počet návštěv plynoucích z vyhledávání na seznamu: týdenní průměr průměrný počet transakci: 24 Konverzní poměr přechodu z vyhledávání: Výpočet: 140 / 3471 = 0,0403 * 100 = 4,03 % Konverzní poměr objednávek z návštěvnosti: Výpočet: 24 / 140 = 0,1714 * 100 = 17, 14 % 51

52 Graf č. 9 Konverzní poměr Přechod na NOTO 4% Konverze Vytvoření objednávky 1% Vyhledávání 95% Z grafu lze rozpoznat, že optimalizace není pro získání nových zákazníků stěžejní, nýbrž jde spíše o to, dostat se do popředí vyhledávání a tím se zapsat do paměti zákazníka, či si získat jeho pozornost kvalitní reklamou. 8.3 Shrnutí výsledků analýzy a souhrnný názor V závislosti na výsledcích jsou celkové závěry a použitelnost optimalizace webového prohlížeče jasné. Nejde zde o zisk či o získávání zákazníků ve velkém množství. Hlavním cílem je zde pozice ve vyhledávání, na které závisí zákazníkovo podvědomí a kvalita. Tabulky ukazují, jak se vyvíjeli pozice ve vyhledávání postupnou optimalizací stránek produktu. Po celkové úpravě je web průměrné na 1-3 místě na Seznamu, což je velmi důležité z důvodu většího využívání tohoto serveru. Google již není tak jednoznačný, jelikož má mnohem více faktorů na kterých závisí úprava stránek, jako jsou mnohanásobné zpětné odkazy a další. Těchto faktorů se nedosahuje snadno, proto je zde potřeba využít co nejvíce dostupných faktorů a stránku optimalizovat co možná nejefektněji, čehož bylo dosaženo. Tabulka i graf návštěvnosti ukazují, že změny po optimalizaci nejsou nijak převratné. Uživatelé v této době stále procházejí webové reklamy a nabídky po produktech a hledají spíše nižší cenu nežli kvalitu. Toto lze pozorovat v grafu míry opuštění, která se u Seznamu pohybuje kolem 50 %. Avšak optimalizace a výhodná pozice ve vyhledávání zajišťuje určité 52

53 množství nových zákazníků, kteří věří v kvalitu a orientují se podle marketingové složky společnosti. Konverzní poměr je subjektivní hodnocení návštěvnosti a následné přeměny v transakci. Hodnoty jsou průměrné a týdenní, tudíž jsou pouze orientační a nelze na ně spoléhat. Důvod těchto nízkých hodnot je opět pohled zákazníka samotného. Společnosti NOTO, s. r. o. prodává produkty vysoké kvality, jíž je úměrná cena a proto mnoho uživatelů web opustí a přejde jinam. Tento problém bohužel nelze řešit, jelikož firma musí prosperovat a není možné, aby nakupovali zboží od dodavatelů za vysokou cenu a následně prodávali s minimální marží. Optimalizace webového prohlížeče je důležitý nástroj marketingu, který je nutné stále využívat a zdokonalovat. Co se týče společnosti NOTO, je jisté, že v používání optimalizace bude nadále pokračovat a snažit se dosahovat stejně kvalitních výsledků jako doposud. 53

54 Závěr Bakalářská práce je zaměřena na internetový marketing společnosti NOTO, s. r. o., která funguje převážně jako e-shop. Vše co se týká internetového marketingu, je založené na kompletní analýze, monitorování situace a vyhodnocování výsledků. Jelikož je potřeba stále zdokonalovat přístupy k úpravám stránek a poskytováním reklam, je tento proces nekonečný. Důvodem toho je neustálá změna potřeb a zvyků zákazníka a tyto změny je nutné zachycovat a přizpůsobovat se jim. Adaptace na požadavky zákazníků je stěžejním faktorem pro jejich udržení a získání nových. Z vyvozených závěrů, lze vidět, jaký dopad a efektivitu má využívání internetového marketingu na chod společnosti a tržní hodnotu. Všeobecně nejdůležitějším nástrojem, který nejvíce napomohl opětovnému příchodu stávajících zákazníků a celkovému zisku, jsou newsletterové kampaně. Častější rozesílání by způsobilo druhotný efekt, kdy by nebyl o zboží zájem. Způsobem, jak zdokonalit tyto akce, je větší orientace na analýzy potřeb zákazníků a široký sortiment zboží. Dále nabízet zboží jako sadu, což znamená, že lze koupit výrobek a jeho doplňky. Tyto akce se budou pořádat i nadále, jelikož firma jejich využitelnost aktivně vnímá a sleduje, co zákazník požaduje. PPC kampaně již poskytují menší hodnoty z hlediska zisků i nárůstu návštěvnosti, avšak tyto kampaně jsou ovládány podnikem samotným, což znamená, že s nimi mohou nakládat tak, jak potřebují a postupně je rozvíjet a vylepšovat. Návrhem pro zlepšení situace je širší nabídka akčního zboží a větší dostupnost pro uživatele. Bohužel těchto zlepšení nelze dosáhnout v krátkém čase, jelikož veškeré dění ovládá server, na kterém je reklama uložena. Zachování kampaní je příhodné z důvodu možného růstu návštěvnosti v blízké budoucnosti. Optimalizace webového prohlížeče SEO pozitivně působí na kvalitní jméno a pověst firmy. Společnost aktivně optimalizuje jednotlivé oddíly svých stránek pro dosažení komplexní úpravy. Snaží se být u co nejvíce produktů na předních pozicích ve vyhledávání. Zde jsou návrhy pro zlepšení nepotřebné, jelikož se společnost optimalizací důsledně zabývá. Možností jsou opětovné optimalizace a monitorování pozice. Tato metoda je však časově velmi náročná a nemusí být pro podnik výhodná či mu může i uškodit z důvodu nedostatku času na ostatní chod. 54

55 Seznam použitých zdrojů Knižní zdroje: [1] Janouch Viktor. Internetový marketing. Brno: Computer press, a. s ISBN [2] Janouch Viktor. Internetový marketing. Brno: Computer press, a. s ISBN [3] Kaushik Avinash. Webová analytika 2.0. Brno: Computer press, a. s ISBN [4] Kotler Philip. Moderní marketing. Praha: Grada, ISBN [5] Zamazalová Marcela a kol. Marketing. Praha: C. H. BECK, ISBN Elektronické zdroje: [6] [7] [8] Provozováno společností NOTO, s. r. o., Copyright [9] Provozováno společností Google, a. s. [10] https://www.sklik.cz/seznam-kampani Provozováno serverem Seznam.cz. [11] Provozováno společnosti Google, a. s. [12]http://search.seznam.cz/stats?collocation=su%C5%A1%C3%A1k+na+pr%C3%A1dlo 55

56 Přílohy Seznam příloh Příloha č. 1 Newsletter z 20. ledna 2013 Příloha č. 2 Newsletter z 27. ledna 2013 Příloha č. 3 Sklik PPC Příloha č. 4 AdWords PPC Příloha č. 5 Optimalizované stránky pro sušáky na prádlo Příloha č. 6 Domovské stránky společnosti NOTO, s. r. o. 56

57 Newsletter z 20. ledna 2013 Příloha č. 1

58 Newsletter z 27. ledna 2013 Příloha č. 2

59 Sklik PPC Příloha č. 3

60 AdWords PPC Příloha č. 4

61 Optimalizované stránky pro sušáky na prádlo Příloha č. 5

62 Domovské stránky společnosti NOTO, s. r. o. Příloha č. 6

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU Platný od 1. 1. 2017 Komplexní Internetový marketing pod jednou střechou! Mít stránky krásně graficky zpracované, responsivní, plné funkcí usnadňující uživatelům

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ CO NEMŮŽEŠ ZMĚŘIT, TO NIKDY NEDĚLEJ! MarketingMakers.net Přednášející: Andrea Holzknechtová, PPC specialista Marketingový

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Placená reklama ve vyhledávačích

Placená reklama ve vyhledávačích Placená reklama ve vyhledávačích Markéta Valentová Obsah workshopu: PPC systémy obecně Úspora č.1: Jak si vybrat nejlepšího zákazníka Úspora č.2: Jak nastavit kampaň, aby vydělávala, ne utrácela Úspora

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Webové prezentace a aplikace Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Praktická ukázka výkonnostní online strategie

Praktická ukázka výkonnostní online strategie Praktická ukázka výkonnostní online strategie Seminář online reklama ve farmaceutickém prostředí 28.5.2014, Praha BETTER MARKETING s.r.o. REFERENCE Přes 3 000 projektů, dlouhodobé zkušenosti: OTÁZKA

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o.

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. www.mptoner.cz Společnost MP toner, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem kompatibilních tonerů MP Print a prodejem kompletního

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Reklama a affiliate. Martina Solařov. ová ACOMWARE S.R.O

Reklama a affiliate. Martina Solařov. ová ACOMWARE S.R.O Reklama a affiliate Martina Solařov ová ACOMWARE S.R.O. 9.11 11. 2011 ACOMWARE s.r.o., Business Park Průmyslová, Průmyslová 1472/11, 102 19, Praha 10, Tel.: 296 584 760, Fax: 296 584 759 INFO@ACOMWARE.CZ

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

KDO JSME. Na našem portálu najdete. Naše publikace

KDO JSME. Na našem portálu najdete. Naše publikace PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU KDO JSME FXstreet.cz je první nezávislý server o FOREX tradingu v České republice i na Slovensku. Jsme největší komunitní portál v ČR a Sk se zaměřením na obchodníky na finančních trzích

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE E-LEARNING Jan Novák 15. července 2014 Obsah Proč mít data? Zdroje dat (externí a interní) Typy dat tvrdá a měkká Nejčastější chyby při přípravě

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ NABÍDKA REKLAMNÍHO PROSTORU NEOČEKÁVANÝ PŘÍSTUP Portál Svatba.cz vyniká především v přístupu ke svému inzerentovi.

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

SEO (optimalizace pro vyhledavače)

SEO (optimalizace pro vyhledavače) SEO (optimalizace pro vyhledavače) Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře Co je to SEO? Slovníček pojmů První internetové dokumenty Principy fungování Co se posuzuje Jak se vyhnout největším chybám SEO

Více

CENÍK GRAFIKY. Tvorba grafických návrhů: Vytvoříme Vám grafický návrh přímo na míru

CENÍK GRAFIKY. Tvorba grafických návrhů: Vytvoříme Vám grafický návrh přímo na míru CENÍK GRAFIKY Tvorba grafických návrhů: Vytvoříme Vám grafický návrh přímo na míru Důkladnou úvodní konzultaci ohledně vytvoření grafického návrhu Výběr z několika designů Kompletní návrhy obdržíte v elektronické

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Internetové komunikační a obchodní kanály

Internetové komunikační a obchodní kanály Internetové komunikační a obchodní kanály Internet jako živel? Libor Olexa 4. 10. 2016 XIX. OTC konference "Trendy v oblasti prodeje a marketingu volně prodejných léků!" Můžete se spálit Může vás to spláchnout

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Indikátory parametry podprogramu na úrovni projektů Marketingové aktivit v cestovním ruchu (117D72200) 2-7 výstupu marketingových aktivit realizovaných

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem

PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem Získávání kvalitních

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ

Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ Bydlínek zve vaši společnost na oborový portál BYDLENI.CZ Jsme nezávislý internetový magazín pro nejširší veřejnost. Orientujeme a inspirujeme návštěvníky v široké problematice

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Případová studie CK Blue Style

Případová studie CK Blue Style Případová studie CK Blue Style Představení CK Blue Style CK Blue Style je profesionálním partnerem pro výběr a realizaci dovolené v 15 zemích po celém světě. Specializuje se jak na tradiční letní destinace

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Produktový list Letáky

Produktový list Letáky Produktový list Letáky O službě Kupi.cz je největší český server s nabídkou akcí a letáků z maloobchodních řetězců. Kupi nyní rozdistribuuje přes 2,5 miliónů unikátních letáků měsíčně, uživatelé si prohlédnou

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 PragueBest 2011 www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 1. Informace o společnosti 1.1. PROFIL Obchodní název společnosti Právní forma PragueBest s.r.o. Společnost s ručením omezeným Základním

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Efektivní PPC reklama pro firmy

Efektivní PPC reklama pro firmy Efektivní PPC reklama pro firmy E-marketingová konference JHK Markéta Janochová 25. 3. 2015 O čem se dnes budeme bavit? Představení a výhody PPC Jak naplánovat PPC kampaň Časté chyby Otázky a diskuze Začínáme:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Jak a proč se vyhnout spamování?

Jak a proč se vyhnout spamování? Jak a proč se vyhnout spamování? Klubový večer WebTop100, Kavárna Mineralia 3. dubna 2014 Zdeněk Kučera Baker & McKenzie, advokát Baker & McKenzie International je švýcarské sdružení právních firem působících

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

Případová studie Produktové inzeráty

Případová studie Produktové inzeráty Případová studie Produktové inzeráty www.magnetickysvet.cz Internetový obchod www.magnetickysvet.cz se specializuje na on-line prodej kvalitních stavebnic pro chytré děti a jejich rodiče. Co jsou Produktové

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Lekari-online.cz je informační a diskuzní portál s širokým spektrem lékařských oborů a specializací, jež umožňuje aktivní prezentaci lékařům, klinikám, zdravotním pracovištím a dodavatelům. Detailní

Více