FSV Identita značky a komunikační plán. Váš multidisciplinární tým odborníků na řízení značky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FSV Identita značky a komunikační plán. Váš multidisciplinární tým odborníků na řízení značky"

Transkript

1 FSV Identita značky a komunikační plán Váš multidisciplinární tým odborníků na řízení značky

2 Cíl projektu: Založit proces rozvíjení značky FSV pomocí komunikace. Proces tvorby komunikační strategie je tvořen následujícími kroky: 1. Identita a positioning 2. Brand ladder 3. Typičtí zákazníci 4. Kontakty se značkou 5. Messaging/Copy strategy 6. Prototyp mediální strategie

3 Krok 1 Identita a positioning Cílem je dospět k formulaci identity a positioningu značky prostřednictvím moderovaného procesu uvnitř organizace. Identita značky je základní dokument, který popisuje žádoucí charakteristiky značky ve střednědobém až dlouhodobém horizontu (3 5 let). Positioning je taktický nástroj pro implementaci identity značky. Identita značky (dokument v celkovém rozsahu cca 10 stran A 4 ) je základním nástrojem pro její řízení. Představuje soubor značkových asociací, které chceme strategicky vybudovat nebo udržet. Na rozdíl od image značky která je reflexivní a představuje současný obraz značky ve vědomí spotřebitelů a dalších podílníků značky je identita projektivní. Je na správci značky, jaké vlastnosti značky se rozhodne do její identity zahrnout a jaké její aspekty nakonec využije například v marketingové komunikaci, PR, interních komunikačních programech apod. Z identity značky vychází její positioning (umísťování) proces, kterým se značka aktivně usazuje ve vědomí spotřebitelů. Identita značky je koncept, který používá v různé podobě mnoho autorů marketingové literatury (např. Aaker, Kapferer, Davis) a také což je důležitější mnoho významných firem a organizací, které pracují se značkou jako se svým hlavním aktivem. V tomto dokumentu pracujeme se strukturou, která z těchto teorií vychází: Značka jako produkt 1. Rozsah značky 2. Fyzické atributy značky 3. Kvalita a hodnota 4. Cílové skupiny 5. Typické kontakty se značkou Osobnost značky 1. Značka jako osoba 2. Organizační osobnost značky (hodnoty) Značka jako symbol 1. Archetyp značky 2. Symbolika značky Hodnotová propozice (užitky) 1. Funkční 2. Emocionální 3. Vyšší Brand positioning statement

4 Identita a positioning Značka jako produkt 1. Rozsah značky Sociální vědy zahrnují akademické obory a pole vědeckého bádání, které zkoumají lidskou společnost, vztah jedinců k společnosti a jejich interakci v rámci společnosti 1. Fakulta sociálních věd nabízí následující obory: ekonomie, marketingová komunikace a PR, mediální studia, žurnalistika, politologie, mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia, geopolitologická studia, mezinárodní ekonomická a politická studia, sociologie, sociální politika, sociální antropologie, česko-německá studia, teritoriální studia, soudobé dějiny, studia zaměřené na jednotlivé národy nebo regiony. 1 New Oxford American Dictionary

5 Identita a positioning Značka jako produkt 2. Fyzické atributy značky Klíčem k řízení systému značek v komplexním prostředí je nezamýšlet se nad konkrétní značkou pouze jako nad izolovaným jedincem, ale jako nad součástí skupiny, kde se značky navzájem podporují. Za příklad může sloužit korporace Hewlett-Packard v tabulce níže 2. V té naleznete, kam v hierarchii spadá FSV. FSV nyní plní roli Driver brand. Její identita reprezentuje, co zákazník od svého rozhodnutí primárně očekává. UK má roli Endorser brand dává kredibilitu tvrzením řídící značky. Dohromady pak fungují v režimu Dual brand, kde jsou zmiňovány obě značky zároveň. Například jako Cadbury s Dairy Milk Chocolate 3. Poměrně nešťastné je, že toto schéma se opakuje o úroveň níže s jedním klíčovým rozdílem. Když se jednotlivé instituty prezentují v médiích, používají jako Endorser brand UK 4. O FSV není ani zmínka, v hierarchii je přeskočen jeden krok. Instituty se tedy často chovají jako silnější značka než je FSV, jak ostatně ukázal i Váš výzkum mediální komunikace. Profesoři se prezentují jako zaměstnanci svého institutu spíše než zaměstnanci FSV. Fyzickými atributy jednotlivých oborů FSV jsou údaje jako délka studia, vnímaná prestiž oboru, atd. Fyzickými (ve smyslu viditelnými a zřejmými, faktickými vlastnostmi značky pak může být např. specifický způsob interakce se studijním oddělením (např. FHS UK, kde je index pouhou formalitou a systém je velice,,lidský vs. FD ČVUT, kde je index klíčový dokument a systém je přísně rigidní). Corporate brand Range brand Product line brand Subbrand Branded feature/component/service HP HP Jet LaserJet IV LaserJet IV SE Resolution enhancement UK FSV IES obor Ekonomie Kvalitní vzdělání 2 David A. Aaker, Building Strong Brands, The Free Press, Tamtéž. 4 Pro příklad

6 Identita a positioning Značka jako produkt 3. Kvalita a hodnota Vnímaná kvalita je často jedinou značkovou charakteristikou, kterou si trh uvědomuje (např. špičková kvalita, kvalita za rozumnou cenu, standardní kvalita apod.). I když bývá někdy problematické rozklíčovat, co trh myslí tak obecnými termíny jako kvalita, je nutné se tímto aspektem značky zabývat v rámci její identity a projektovat značku tak, aby vycházela vstříc očekáváním kvality v daném segmentu. Jak tedy lze definovat kvalitu v segmentu vysokých škol? Kam na této kvalitativní škále bude směřovat FSV? Obecné dimenze kvality obvykle zahrnují: 1. Tradice 2. Mediální obraz školy 3. Hlavní rysy, parametry studia (délka studia) 4. Možnost získat cenné osobní kontakty 5. Nároky kladené na studenty 6. Znalosti a dovednosti, které studenti použijí v praktikém a profesním životě 7. Dostupnost služeb spojených se studiem (koleje, Menza, atd.) 8. Výše školného (zejména u soukromých VŠ) 9. Vnímaná prestiž školy (jako agregát výše zmíněných dimenzí) Je jasné, že pro FSV je klíčová vnímaná prestiž. V momentě kdy se rozhoduji o něčem tak komplexním jako je moje budoucnost příštích pět let, tak se rozhoduji na základě celé sady kritérií, které si podle svých preferencí agreguji.

7 Identita a positioning Značka jako produkt 4. Cílové skupiny Cílem komunikace je zvýšit strategickou znalost značky mezi potenciálními studenty. Cílové skupiny jsme rozdělili na dvě skupiny ovlivňovatele a ovlivňované, v jejichž rámci jsme je prioritizovali. Ovlivňovatelé: 1. Mainstreamová média 2. Komerční sféra/ Budoucí zaměstnavatelé absolventů 3. Vědecká komunita Ovlivňovaní 1. Studenti a učitelé středních škol 2. Studenti zahraničních vysokých škol (Vzniká pro fakultu zisk i ze studentů Erasmus?) 3. Studenti a učitelé zahraničních středních škol (Existuje databáze evropských středních škol?)

8 Identita a positioning Značka jako produkt 5. Typické kontakty se značkou Jako build-up před podáváním přihlášek: Konverzace s rodiči Typizovaný příklad: rodič probírá se svou ratolestí své preference ve volbě VŠ. Informace od učitele Typizovaný příklad: učitelka češtiny nebo dějepisu sděluje svým žákům, jaké mají možnosti ve volbě VŠ s humanitním zaměřením. Konverzace se spolužáky Typizovaný příklad: spolužáci v maturitním ročníku se baví o tom, na jaké VŠ zašlou přihlášky. Sociálních média a další internetové zdroje Typizovaný příklad: potenciální student pokládá otázku svým vrstevníkům na Facebooku nebo najdu FB Page/Group založenou žáky fakulty a ptám se tam. Oficiální webové stránky Typizovaný příklad: hledám informace o oborech, co fakulta pořádá za akce. Zmínky v mainstreamových médiích Typizovaný příklad: potenciální student čte Lidové noviny nebo Respekt. Den otevřených dveří Typizovaný příklad: potenciální student navštěvuje fakultu ještě než se definitivně rozhodne pro studium na této fakultě 5. Veletrh vzdělávání Rok co rok se koná veletrh vzdělávání se zastoupením 200+ fakult v Praze a Brně, návštěvnost je ~8000, respektive ~ Propagační materiály Typizovaný příklad: potenciální student se dozvídá o možnosti studia z propagačních materiálů 5 Kvantitativní průzkum studentů fakulty uváděl Den otevřených dveří jako jeden z nejvíce rozhodujících informačních zdrojů pro rozhodnutí kde studovat. distribuovaných přes studijní oddělení nebo sekretariát střední školy. Placená internetová reklama (PPC, banner, youtube, Facebook reklama) Typizovaný příklad: potenciální student se dozví o možnosti studovat v Praze na FSV z placené reklamy, např. banneru. Placená outdoor reklama (billboard,poster,citylight, telefonní budka) Typizovaný příklad: plakát v metru je oblíbenou součástí media mixu soukromých vysokých škol. Zahraniční student Konverzace se studenty nebo kamarády, kteří již na FSV studovali typizovaný příklad: zahraniční student se vrátí z ERASMUS a šíří svoje zkušenosti z pobytu. Konference Typizovaný příklad: zahraniční student přijíždí na konferenci pořádanou FSV.

9 Identita a positioning Značka jako produkt 5. Typické kontakty se značkou Ve vědecké komunitě/mezi nadšenci v oboru: Odborné publikace Typizovaný příklad: vědec odebírá a pravidelně čte mezinárodní vědeckou publikaci. Specializované blogy Typizovaný příklad: nadšenec v oboru pravidelně čte blog specializovaný na téma sémiotiky. Konference Typizovaný příklad: koná se prezentace na téma XY organizovaná FSV mezi stávajícími studenty a zaměstnanci fakulty. Oficiální webové stránky Typizovaný příklad: hledám praktické informace ke svému studiu (rozvrh, kontakt na studijní oddělení, návod na nastavení eduroamu, kontakt na konkrétního vyučujícího, atd.). Učitelské noviny Typizovaný příklad: chci vědět, co je předmětem aktuálního diskursu v jiných oborech. Newsletter Typizovaný příklad: FSV pravidelně rozesílá studentům a zaměstnancům newsletter. Konference Typizovaný příklad: studenti jsou automaticky zvaní na konference pořádané FSV. Pro novináře: Tiskové zprávy Typizovaný příklad: novinář přebere lehce upravenou tiskovou zprávu a má obsah. Hotové články Typizovaný příklad: podobné jako tisková zpráva. Vyjádření expertů Typizovaný příklad: dobrým zvykem novinářů je najít si jednoho experta na danou tematiku, kterého může oslovit a být si jistý určitou kvalitou odpovědi, příkladem je pravidelný komentátor v mainstreamových médiích Tomio Okamura.

10 Identita a positioning Osobnost značky 1. Značka jako osoba Katharine Cook Briggs a její dcera Isabel Briggs Myers vytvořily test MBTI během 2. světové války, přičemž vycházeli z teorií C.G. Junga. a Hipokrata. Za cíl si kladly učinit tyto teorie uchopitelné a použitelné pro širší populaci. A výsledkem je metodologie, jejíž pomocí identifikujeme osobnostní charakteristiky značky nebo organizace v každé ze čtyřech dichotomií specifikovaných nebo implikovaných C.G. Jungem. Osobnostní charakteristika značky je důležitá několika pohledů: 1. Díky správně strategicky zvolené a dobře vyjádřené osobnosti může značka sloužit jako symbolický kapitál, kterým se spotřebitel identifikuje a vymezuje vůči světu (tzv. self-expression model ) 2. Osobnost značky pomáhá definovat vztah, který by se měl vytvořit mezi značkou a spotřebitelem. (Např. mezi značkou a praktickým lékařem budeme chtít vytvořit jiný model vztahu než s pacientem. V konečném důsledku jde o vyvážení a prioritizaci možných tváří značky tak, aby nevznikala jakási paradoxní osobnostní koláž.) 3. Osobnost může vyjadřovat hlavní charakteristiky produktu nebo služby: například spolehlivá osobnost značky IBM úzce souvisí se spolehlivostí jejich výpočetní techniky a systémových řešení. FSV je značkou s osobností ENFP 1. Je otevřená vnějšímu světu, protože se ho snaží pochopit. 2. Je o celkovém obrazu a interdisciplinaritě. 3. Zdůrazňuje lidi a lidské vztahy 4. Nechává si možnosti otevřené a stále hledá více informací pro učinění rozhodnutí.

11 Identita a positioning Osobnost značky 2. Organizační osobnost značky Organizační osobností rozumíme souhrn hodnot a vlastností, kterými se vyznačuje firma/společnost jako organizační jednotka. Typicky se v této souvislosti mluví o ploché či hierarchické organizační struktuře, kultuře organizace, vlastnostech, jež vedou výběr nových pracovníků, kritériích úspěšnosti v rámci organizace apod. Osobnost organizace nelze poznat zvenčí, tady je proto důležitý váš vstup. Pravý Myers-Briggs test si můžete vyplnit na adrese: https://www.cpp.com/products/ mbti/index.aspx Dostatečnou přesnost mají ale i některé testy, které jsou zdarma, např. na adrese: html

12 Identita a positioning Značka jako symbol 1. Archetyp značky Archetyp značky je vyjádřením jejího charakteru nad rámec fyzických atributů a dokonce i osobnostních rysů. Je přihlášením se značky k některému z velkých příběhů, které naše západní kultura vlastní a které nás (stejně jako generace před námi) orientují v našem sociálním prostředí i v hledání sebe sama. Pokud se značka pokusí vlastnit určitý archetyp, bude schopna vytvořit se svými zákazníky hlubší a smysluplnější vztah nad rámec jednoduché transakce. Pro podrobnější prezentaci archetypů a jejich aplikaci v marketingové praxi viz samostatný dokument Archetypologie. Carol Pearson a Margaret Mark (2001) používají 12 archetypů, které jsou odvozeny z práce C.G. Junga, seřazených na dvou osách sounáležitost proti individualitě a risk proti stabilitě. Na každém konci škály jsou tři archetypy. Například pro individualitu to je Neviňátko, Hledač a Mudrc. Klíčem je zkusit pochopit, jaký archetypální příběh vaše značka vypráví a jak se jí to daří. K zamyšlení je také to, jaký je běžný archetyp v kategorii. Např. pro Filozofickou fakultu to je Mudrc, pro Matematicko-fyzikální fakultu to je Kouzelník, pro sociální vědy Hledač. Archetyp značky FSV patří do skupiny zaměřené na vydělení se, individualitu. Snaží se určitým způsobem najít strukturu v chaosu daném (a neustále obnovovaném) interakcí moderního člověka s dalšími jedinci, skupinami a médii. FSV jako Hledač neustále prozkoumává, neustále vnímá, protože chce poznat svět. A poznat, jak funguje. Hledač touží porozumět sám sobě, svému sociálnímu okolí a dění v blízkém i širokém okolí. (např. jako Daniel Kahneman objevuje ve svých publikacích dva systémy lidské mysli a identifikuje situace, v kterých se člověk chová suboptimálně na základě vlastností těchto systémů a jejich propojení). FSV jako Hledač jedná na základě volání po prozkoumání neobjeveného, čímž se chce vymezit. Tato touha po vyjádření unikátnosti se projevuje i na vnější a vnitřní komunikaci. Ta je realizována obecně kvalitně, ale postrádá jednotnou strategii 6. FSV se snaží dát formu svým vizím a vytvořit struktury, které trvale ovlivní kulturu a společnost. Zajímavé také je sledovat, jak je na tom s archetypy konkurence. Především FSS MU. Z analýzy článků, které uvádějí v sekci Napsali o nás vyplývá, že to je Válečník toužící podrobit si ostatní. 6 Jak uvádíte ve vašem výzkumu mediálního obrazu fakulty.

13 Identita a positioning Značka jako symbol 2. Symbolika značky Symbolika značky bezprostředně souvisí s klíčovými asociacemi měla by je bezprostředně kódovat. Jednou z nejsilnějších asociací značky FSV je Univerzita Karlova, což ovšem je ubrella brand všech fakult. Další symbol, s kterým si hraje i komunikace vůči zahraničním studentům, je Praha. Ten je ještě generičtější. Doporučujeme, abyste v rámci budování symboliky značky ještě více posílili propojování značky s osobami bývalých absolventů, kteří dosáhli profesního úspěchu a určité prestiže. Jako je například Václav Moravec. To vysílá silný signál nejenom externě, ale i dovnitř instituce.

14 Identita a positioning Hodnotová propozice Hodnotová propozice Hodnotová propozice je souhrnem užitků, které může zákazník od značky očekávat a které značka i skutečně naplní. Tradičně se pracuje se třemi úrovněmi užitků: Funkční Zdroj: Produktové atributy. Otázka: Co značkový výrobek (služba) dělá, jak mi pomáhá, k čemu se hodí? Emocionální Zdroj: Komunikace, nákupní prostředí, spotřební prostředí, vztahová složka nákupu a spotřeby (např. u obchodního reprezentanta) Otázka: Jaké pocity ve mně značka vyvolává? Vyšší Zdroj: Zkušenost se značkou, symbolická hodnota značky. Otázka: Jak díky značce vypadám, kdo díky značce jsem? Hodnotová propozice značky FSV: Funkční 1. Znalosti a praxe získané během studia. 2. Konktakty získané během studia. Emocionální 1. Pocit, že jsem na správném místě. 2. Pocit hrdosti. Vyšší 1. Studiem na FSV ukazuji světu, jaké uznávám hodnoty. 2. Lidskost, nadšení pro objevování, kreativitu.

15 Identita a positioning Brand positioning statement Brand positioning statement Pro širokou veřejnost (tedy z našich cílových skupin mainstreamová média a studenti středních škol) je FSV určitým facilitátorem. Ve spolupráci s špičkami ve svém oboru hledá způsob, jak nám může pomoci pochopit své specializované znalosti v kontextu našeho každodenního života. Učí nás chápat nebo si aktivně vyzkoušet experimenty, které objasňují povahu člověka jako tvora sociálního, ale také individuálního. Zde se přímo naskýtá termín populární věda. Bývalí studenti FSV a samotní profesoři se pak stávají ambasadory značky, kteří tyto znalosti prezentují. Na rozdíl od konkurence máme vysoce atraktivní témata, která dokážeme nejen popularizovat, ale o kterých dokážeme vést diskurs na světové úrovni.

16 Krok 2 Brand ladder (značkový žebřík) Značkový žebřík je nástroj, který pomáhá převést positioning značky do kategorií běžně používaných při plánování komunikace (např. při zadávání komunikační kampaně). Je také nástrojem plánování strategického posunu v komunikaci. Pracuje s kategoriemi Top of mind, Atribut, Benefit, Teritorium, Hodnoty, Role. TOM ATRIBUT BENEFIT TERITORIUM HODNOTY ROLE Význam vrstvy bezprostřední, okamžitá asociace fyzický, viditelný atribut či charakteristika spotřebitelský užitek (fyzický, bezprostřední, ale také emocionální či dokonce vyšší) teritorium, území, které značka asociuje,do kterého patří (nemusí se však vždy jednat o fyzické území jako např. u značky Marlboro, kde jde o fyzické, byť fiktivní území Marlboro Country; můžeme zde popsat i území metaforické například moderní město, svět módy apod.) hodnoty, které značka reprezentuje jakou vyšší roli, poslání plní značka ve světě (často se tato významová valéra zkoumá prostřednictvím projektivního cvičení Nekrolog jde o to, popsat, o co by svět přišel, kdyby značka XY náhle zmizela ze světa) Vyjádření špičkové vzdělání nabízené obory vysoká šance na uplatnění v oboru uznání ve společnosti Praha lidskost, nadšení pro objevování a kreativitu Agent Cooper z Twin Peaks hledač, pro kterého je důležitější cesta než samotný cíl

17 Krok 3 Typičtí zákazníci Cílové skupiny pro komunikaci by měly být popsány demografickými, sociografickými kritérii a případně i (relevantními) behaviorálními charakteristikami. Vhodné je také modelování tzv. person, které reprezentují jednotlivé segmenty (cílové skupiny) a umožňují lepší prokreslení spotřebitele/klienta. Smyslem popisu cílových skupin je například: 1. Lepší určení mediálních cílových skupin (například při modelování prostřednictvím plánovacícho softwaru typu Data Analyzer). 2. Volba vhodných stylistických prostředků při komunikaci s cílovými skupinami. Pro FSV jsme namodelovali 6 person reprezentujících kombinaci kritérií, kterými by jednotlivé cílové skupiny měly být typické. Je nutné poznamenat, že navržené persony nemají příliš robustní oporu v kvantitativním marketingovém výzkum, ze kterého je při modelování tohoto typu nutné vycházet. Nyní jsou tvořené intuitivně na základě našich zkušeností a rozhovorů s reálnými lidmi. Lenka studentka gymnázia v ČR Jožko student střední školy v zahraničí Dmitrij student vysoké školy v zahraničí Jakub stávající student FSV Kateřina vědkyně Klára novinářka Milan vyšší manager v reklamní agentuře

18 Krok 3 Typičtí zákazníci Lenka, studentka gymnázia v ČR Lenku na gymnáziu vždy bavily humantní obory. Dějepis, zeměpis, jazyky, to je její doména. Oproti třeba takové matematice. O výběru školy se radí se spolužáky, rodiči i širší rodinou. Nakonec to je ale stejně tak, že si dává přihlášky na hned několik vysokých škol. A kam jí vezmou, tam půjde. Jožko, student střední školy v zahraničí Jožko pochází z Banské Bystrice a ví, že chce do většího města. Chtěl by se stát novinářem. Přihlášku si podal v Bratislavě, v Brně a v Praze. Informace o školách hledá převážně po internetu, případně od známých, kteří na té nebo oné škole studovali/studují. Dmitrij, student vysoké školy v zahraničí Dmitrij je petrohradský rodák a ve svém rodišti si udělal bakalářský titul. Protože se narodil do prominentní rodiny, jeho oči samozřejmě míří na západ. Zemi a město vybírá čistě pocitově a podle osobních sympatií. Jakub, stávající student FSV Jakub minulý rok dokončil bakalářské studium na oboru Meziteritoriální studia a nyní pokračuje v magisterském studiu na česko-německých vztazích. Není divu, původně vystudoval českoněmecké gymnázium. Vysokou školu vybral systémem dám si přihlášku na několik škol a uvidím, kam mě vezmou. Kateřina, vědkyně Kateřina bádá v oblasti etnografie. Částečně profesně, částečně na akademické půdě. Většina relevantních informací se k ní dostává skrz vědecké publikace, diskuzní skupiny a konference. Vliv masových médií je téměř minimální. Největší dojem na ní udělá, když na konferenci slyší někoho kvalitně přednášet. Klára, novinářka Klára je líná novinářka. Chce psát s minimem námahy a dlouho si udržet svoje zaměstnání. Z 90 % si ulehčuje práci a čerpá kde se jen dá. Opisuje tiskové zprávy, potřebuje předžvýkané informace. Takový novinářský polotovar. Milan, vyšší manager v reklamní agentuře Milan se v marketingovém businessu pohybuje už od začátku 90. let. Dnes je jedna z velkých ryb ve větší reklamní agentuře. O vysokých školách se dozví sem tam z masových médií nebo MaMu. Ale sem tam si vezme studenta se zájmem o marketing i mimo studium na stáž. Je to dáno ani ne tak tím, že by vnímal prestiž školy, odkud studenty přijímá. Ale spíš o tom, že se zná s konkrétním profesorem nebo doktorantem.

19 Krok 4 Kontakty se značkou Jakýmsi předstupněm (dnes však stále více i alternativou) mediální strategie kampaně je strategie kontaktů se značkou (tzv. brand touchpoints ). Tato strategie nepracuje pouze s médii v tradičním smyslu slova, ale mapuje všechny relevantní typy kontaktů cílových skupin se značkou (např. i kontakty s obchodními zástupci, neformální kontakty v rámci networkingu apod.). Kontakty se značkou je nutné prioritizovat nemá smysl pokoušet se řídit všechny stejnou měrou. V matici je vyznačena relativní důležitost jednotlivých kontaktů. Souhrnný ukazatel důležitosti se přitom skládá ze dvou faktorů: 1. Jaká je váha daného kontaktu se značkou ve smyslu schopnosti ovlivnit vnímání značky ve směru plánované identity. 2. Jaká je váha daného kontaktu se značkou obecně při vytváření postoje a preference Matice klíčových kontaktů se značkou

20 Krok 5 Messaging / Copy strategy V tomto kroku se detailně plánují sdělení pro jednotlivé typy kontaktů se značkou. Smyslem sdělení je v kritických brand touchpoints prostřednictvím komunikace ovlivnit vnímání značky FSV ve směru plánované identity. Značka FSV nepřichází se svou komunikační strategií do vzduchoprázdna spíše vstupuje do značkové krajiny, která je poměrně hlučná a komunikačně málo diferencovaná: nejvýznamnější podíl na hlase share of voice má momentálně FSS. Ta efektivně určují pravidla hry. FSV má vzhledem na své ambice dvě možnosti: (1) přizpůsobit se standardu, zapojit se do soutěže o,,nejúspěšnější školu s největším počtem medailí, usilovat o dosažení kritického prahu SOV a v této snaze vykrvácet a nebo (2) usilovat o komunikační disrupci, změnu pravidel komunikace segmentu. Značce FSV doporučujeme jít druhou cestou a vymezit se vůči současnému převažujícímu komunikačnímu stylu. Ve strategii komunikační disrupce hraje klíčovou roli precizní topic management řízení komunikačních témat, které budou FSV vlastní. Toto se týká jak témat odborných (které tento dokument nepostihuje), tak témat pro širší cílovou skupinu. Témata jsou úzce provázány se strukturou a profily cílových skupin. matice čtyř základních témat a skupin

21 Krok 5 Messaging / Copy strategy Objevitelství, novinky ze světa zkoumání lidské společnosti Je žádoucí, aby se profesoři, učitelé i studenti vyjadřovali v masových médiích, newsletterech, odborných blogových příspevcích i jinde k aktuálním nebo starým ale relevantním relevantním objevům na poli sociálních věd. V tomto kontextu je potřeba vědu popularizovat a prezentovat širší společnosti přínosy akademického bádání na každodenní život. Dovedeme si představit, že fakulta zavede systém odměňování prezence v médiích a kurz prezentace v médiích na jeden semestr. Výsledky můžou být zajímavé pro studenty i fakulty. Jinou aktivitou může být tvorba vlastního obsahu (např. na blogu). Pokud by existoval český web typu Technology Review, jistě by si našel své publikum. Praha Praha je téma určené především zahraničním studentům. V současné komunikaci se s ním již pracuje a doporučujeme v tom pokračovat. Mimo podtématu, že v Praze se dobře chlastá, které dominuje stávajícímu videu, je žádoucí například získat testimonialy zahraničních studentů a s nimi dále pracovat. Na cizojazyčných verzích oficiálních webových stránek nebo v placené PPC reklamě. Další přínosnou aktivitou může být vytvoření anglické FB stránky zaměřené na zahraniční studenty. Měla by obsahovat tipy na dopravu, dobré jídlo, výlety, večírky a tak podobně. Cílem je dosáhnout stavu, kdy všichni zahraniční studenti na FSV budou stávat fanoušky stránky a komentovat nebo lajkovat obsahy. Tím můžou nepřímo ovlivňovat své vrstevníky a facebookové kamarády.

22 Krok 5 Messaging / Copy strategy Akademie atraktivně (akademicky TED, Markething) V podstatě extenze prvního tématu, ale zaslouží si samostatnou zmínku. FSV by mela institucionalizovat diskusi na téma sociálních věd. Nejedná se o pouhé obecné téma popularizace vědy. Bavíme se o samonosné události s vlastním jménem. Za využití rozhodně stojí vlastní televizní studio ve správě FSV! Konkrétní aktivitou je pak právě akademický TED. Největším úskalím je sehnat zručné a kvalitní řečníky. Bývalí úspešní absolventi, alumni Nejlepším vyjádřením prestiže školy je ukázat její prestižní absolventy. Říká tím, že úspěch absolventů fakulty je úspěchem fakulty samotné. A studenti mají vysokou šanci nejen na samotné uplatnění, ale i na vyniknutí ve své profesi. U tohoto tématu v podstatě nezáleží, zda se jedná o testimonial na citylightu nebo zmínku v novinovém rozhovoru. Jde zejména o práci s jednotlivými osobami. Pozvat je na kávu, pěkně poprosit o pomoc, zeptat se zda si můžete pomoci navzájem. Důležité je mít v nich ambasadory hrdé na své vzdělání. Dobré slovo pak budou šířit zcela přirozeně.

23 Krok 6 Prototyp mediální strategie 1. Online Facebook a sociální média Na Facebooku je momentálně nejsilnějším projektem z celé FSV Markething. Využijte jej k propagaci celé fakulty. Vedle skupiny Markething máte skupinu Fakulta sociálních věd UK s více než 2000 členy na adrese https://www.facebook.com/ groups/ Reklamu na Facebooku můžete využít pro taktickou komunikaci například dnů otevřených dveří. Doporučujeme pracovat s Alumni na LinkedInu. Založit skupinu a snažit se ji udržet skrze sdílení zajímavého obsahu, pořádání srazů, apod. Jiná sociální média se v tuto chvíli nezdají být pro segment vysokého školství relevantní. Obecně doporučujeme vtáhnout studenty do procesu tvorby a řízení online komunikace. Pro mladší generaci je prostředí, ve kterém se každodenně pohybují. Nechte si například od studnetů vypracovat obsahovou strategii pro online komunikaci FSV s důrazem na skupinu FSV UK na Facebooku. PPC (AdWords, Sklik) a SEO Segment vysokého školství je vysoce exponovaný kvůli celé řadě konkurentů z řady soukromých škol, obecné výrazy typu vysoká škola jsou dost drahé. Doporučujeme tedy použít disruptivní strategii a zaměřit se na long tail více specifických dotazů, které budou cílené na odpovídající obsahy na stránkách FSV. Zároveň je nutné provést SEO optimalizaci. Příkladem budiž vyhledávání vysoká škola marketing, která nenajde IKSŽ na první straně vyhledávání. Dotaz vysoká škola marketingová pak už ano. Takových situací určitě bude mnohem více. Na obojí doporučujeme hledat kapacitu v řadách studentů nebo si najmout specializovanou firmu (my můžeme doporučit Inborn).

24 Krok 6 Prototyp mediální strategie Display reklama (bannery, YouTube reklamy, apod.) Display reklama je zejména brandingová záležitost a obecně nebývá příliš konverzní. Tedy nedoporučujeme. Bannery na serverech typu Lidovky, Aktualne nebo Ceska pozice mohou být dobré pro spojení značky FSV se známými tvářemi z Alumni. Specializované blogy Markethink ukázal cestu. A parádně. Zkuste přesvědčit další obory, že takováto aktivita plodí úspěchy na všech úrovních: ať již na fakultní, institutů nebo osobní (reference pro budoucí kariéru studentů). Krátká 15-ti sekundová reklama v angličtině pred spuštěním videa na YouTube může být velice efektivní při správném cílení. Například při cílení na videa Slavoje Žižeka nebo Noama Chomského, nebo videa pocházející z TED.com.

25 Krok 6 Prototyp mediální strategie 2. Masová média Televizní reklama S ohledem na rozpočtová omezení a částečně také cílovou skupinu není toto médium příliš relevantní. Radio dtto Tisk Obecně je tisk vhodný pro budování značky, nicméně vzhledem k Vaší cílové skupině není příliš afinitní. Dvoustrana v titulu jako RESPEKT, Reflex, Týden, Euro nebo Ekonom je výrazný imagový statement. Výběr titulu by měl být přizpůsobený komunikačnímu tématu z kroku 5 a cílové skupině. Studenti a profesoři žurnalistiky budou jistě více než nápomocní při hledání správné volby. Víceméně to samé se týká také deníků. 3. PR PR je disciplína, která si určitě ve Vašem případě zaslouží velkou pozornost. Doporučujeme nechat si vypracovat podrobný PR plán studenty a učiteli z oboru a pokusit se udržovat kontakty s novináři napříč celým spektrem typů médií. 4. Eventy a jiné Den otevřených dveří Cílem dne otevřených dveří je ukázat co nejvíce potenciálním studentům přednosti fakulty. Neváhejte investovat peníze do propagace skrz PPC, displayovou reklamu nebo reklamu na Facebooku. Nabízet polo-otevřené přednášky pro veřejnost v průběhu roku, může zafungovat velmi podobně a hlavně představuje zajímavé komunikační téma, které je možné sdílet na FB, či LinkedInu. Návštěva by byla podmíněna registrací, takže by se takto zároveň rozšiřovala Vaše kontaktní databáze (například pro newsletter). Mentoring Inspirací je v tomto případě aktivita Mentoring ČVUT : mentoring. cvut.cz. Je to nástroj, jak angažovat bývalé a současné studenty v programu prospěšným nejen pro navýšení atraktivity značky samotné školy/fakulty u potenciálních studentů, ale také pro napojení fakulty na praxi, což může přinést celou řadu potenciálně zajímavých projektů. V době rozpočtové nejistoty jsou takovéto aliance pro fakultu stategicky důležité.

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let Bc. Robert Duben On-line marketing 25 let Oblast působení: Vzdělání: Občanství:, Média, reklama a PR Vysokoškolské/ universitní Česká republika E-mail: dubenr@gmail.com Telefon: 776588108 Osobní www: http://www.duben.pro

Více

Metodické listy. Metodická pomůcka pro učitele kurzu 5IE328 Marketing pro neziskové organizace. doc. ing. Antonie Doležalová, Ph.D

Metodické listy. Metodická pomůcka pro učitele kurzu 5IE328 Marketing pro neziskové organizace. doc. ing. Antonie Doležalová, Ph.D Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodické listy Metodická pomůcka pro učitele kurzu 5IE328 Marketing pro neziskové organizace doc. ing. Antonie Doležalová, Ph.D Materiál

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol

Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol Petr Uherka Tým KA05 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Co je KA05? Cíl KA05 Východisko projektu:

Více

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního fondu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ 35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ KREATIVNÍ PRÁCE 1. TVORBA BLOGU Nezáleží na tom, o čem váš blog je. Důležité je, aby byl neustále aktuální, s relevantními informacemi a aktivní ve

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

PPC v sociálních sítích

PPC v sociálních sítích PPC v sociálních sítích Otázky do začátku Víte, co znamená PPC? Kde všude se potkáváte s reklamami? Na YouTube například? Máte tušení, zda jsou PPC na sociálních sítích vhodné pro výkonnostní kampaně?

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Praktická ukázka výkonnostní online strategie

Praktická ukázka výkonnostní online strategie Praktická ukázka výkonnostní online strategie Seminář online reklama ve farmaceutickém prostředí 28.5.2014, Praha BETTER MARKETING s.r.o. REFERENCE Přes 3 000 projektů, dlouhodobé zkušenosti: OTÁZKA

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Váš marketing na Facebooku. powered by

Váš marketing na Facebooku. powered by Váš marketing na Facebooku powered by Základní info o Facebooku Facebook Internetová sociální síť, ve které uživatelé komunikují a sdílejí obsah prostřednictvím svých profilů Celosvětově více než 400 milionů

Více

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK ZADÁNÍ Vytvořit značku, která má díky své neznámosti a neexistenci v místě prodeje nulové povědomí mezi spotřebiteli a

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Programové cíle. Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.

Programové cíle. Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Programové cíle Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Fakulta informatiky a statistiky je dnes fakultou, která se zdárně rozvíjí a má pro tento rozvoj veškeré předpoklady. Podařilo se nastartovat mnoho činností

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Jak využít vlivu sociálních sítí

Jak využít vlivu sociálních sítí Jak využít vlivu sociálních sítí Přednáší Audrey P. Kintzi, ACFRE 13.10.2011 2007 University of St. Thomas, Opus College of Business O přednášející Více než 25 let zkušeností v managementu neziskových

Více

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost?

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? Komunikace užitečnosti NNO navenek Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? 2. května 2013 Dnešní program jak formulovat

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 Rezidence a internet Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 O asociaci SPIR Sdružení pro internetovou reklamu profesní asociace (JIC), reprezentant

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

MARKETING A PRODEJ VĚDY A VÝZKUMU (po 2 letech)

MARKETING A PRODEJ VĚDY A VÝZKUMU (po 2 letech) MARKETING A PRODEJ VĚDY A VÝZKUMU (po 2 letech) Nemusíte nic měnit, přežití není povinné Anonym 2 Obsah 1. Co se změnilo? 2. Proč mluvíme o prodeji? 3. Jak jsme na tom ve srovnání s EU? 4. Jak jsme na

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Jak plánují čeští turisté své cesty a výlety. Jirka Pilnáček, Turistika.cz, s.r.o.

Jak plánují čeští turisté své cesty a výlety. Jirka Pilnáček, Turistika.cz, s.r.o. Jak plánují čeští turisté své cesty a výlety Jirka Pilnáček, Turistika.cz, s.r.o. Obsah prezentace Technologie pro hledání aktivního trávení volného času (výletů, zajímavostí a akcí) Cílová skupina lidí

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY 3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

SOCIÁLNÍ SÍTĚ PRO B2B FIRMY - ZA KAŽDOU FIRMOU HLEDEJ ČLOVĚKA

SOCIÁLNÍ SÍTĚ PRO B2B FIRMY - ZA KAŽDOU FIRMOU HLEDEJ ČLOVĚKA SOCIÁLNÍ SÍTĚ PRO B2B FIRMY - ZA KAŽDOU FIRMOU HLEDEJ ČLOVĚKA Adam Zbiejczuk (influencer.cz) 8.10.2015 Než začneme: nejsem guru... 1997: HTML 2000: blog 2006: Facebook 2007: Web 2.0 2007-9: mbank 2009-11:

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol Vladimír Roskovec Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha UKF, Nitra, prosinec 2012 ESG o řízení Basic principles prvotní odpovědnost za kvalitu poskytovaného

Více

Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu

Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu Mgr. Veronika Mikešová Národní muzeum Projekt Archeologie na dosah Probíhá od ledna 2012 do prosince 2014 na Oddělení pravěku a antického starověku

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Tým pro podporu akademické komunikace. Eva Dibuszová

Tým pro podporu akademické komunikace. Eva Dibuszová Tým pro podporu akademické komunikace Eva Dibuszová Národní technická knihovna, 20.11.2015 Co transformace přinesla NTK Posílení a upevnění hybridní formy řízení, které je typické pro akademické prostředí.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o.

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. www.mptoner.cz Společnost MP toner, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem kompatibilních tonerů MP Print a prodejem kompletního

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více