MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Radka Ondriášová. Statut lázeňského místa Teplice nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Statut lázeňského místa Teplice nad Bečvou"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Odbor stavební úřad Ing. arch. Ladislav Patočka, vedoucí odboru stavební úřad Pavel Žeravík, referent odboru stavební úřad Název bodu: Statut lázeňského místa Teplice nad Bečvou Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje VARIANTA I. podání návrhu na stanovení lázeňského místa Teplice nad Bečvou a Statutu lázeňského místa Teplice nad Bečvou Ministerstvu zdravotnictví České republiky dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. VARIANTA II. podání návrhu na stanovení lázeňského místa Teplice nad Bečvou a Statutu lázeňského místa Teplice nad Bečvou Ministerstvu zdravotnictví České republiky dle přílohy č. 1 důvodové zprávy s těmito připomínkami:

2 Důvodová zpráva: Úvod Stávající statut lázeňského místa Lázně Teplice nad Bečvou byl vydán Sm KNV v Ostravě dne a jeho znění již neodpovídá současným požadavkům, neumožňuje další rozvoj lázní při zachování řádné ochrany léčebných zdrojů. Město Hranice ve spolupráci s Lázněmi Teplice nad Bečvou, a.s., a s dotčenými obcemi (Teplice nad Bečvou, Černotín a Ústí) připravují nový návrh statutu lázeňského místa Teplice nad Bečvou. Postup přípravy Postup přípravy nového statutu lázeňského místa stanoví zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lázeňský zákon ) v 28 a 29. Postup přípravy a projednávání statutu lázeňského místa byl také dojednán s Ministerstvem zdravotnictví ČR, oddělením Český inspektorát lázní a zřídel. Dle 29 lázeňského zákona návrh statutu lázeňského místa podává ministerstvu zdravotnictví obec nebo společně více obcí, v jejichž územním obvodu jsou nebo mají být stanoveny přírodní léčebné lázně. Za lázeňské místo lze stanovit území obce nebo jeho část anebo území více obcí, popřípadě jejich částí, v němž se nacházejí přírodní léčebné lázně. Režim ochrany lázeňského místa stanoví statut lázeňského místa. Lázeňské místo a statut lázeňského místa stanoví vláda nařízením. Dále je stanoveno, že návrh statutu lázeňského místa musí obsahovat náležitosti podle 28 odst. 3 lázeňského zákona. Lázeňský statut zejména vymezí vnitřní a vnější území lázeňského místa a v zájmu ochrany léčebného režimu a zachování, popřípadě vytvoření lázeňského prostředí stanoví omezení související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa, činnosti, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují, zařízení, která se v něm nesmí zřizovat. Obce, na jejichž území bylo stanoveno lázeňské místo, jsou povinny dbát na dodržování opatření uložených v lázeňském místě lázeňským statutem. Návrh statutu lázeňského místa Teplice nad Bečvou V loňském roce byl ve sbírce zákonů vydán Statut lázeňského místa Karlovy Vary a to nařízením vlády č. 321/2012 Sb. Tento statut byl při současném přizpůsobení podmínkám lázeňského místa Teplice nad Bečvou použitý jako podklad pro tvorbu statutu nového. Zpracovaný návrh statutu lázeňského místa Teplice nad Bečvou Lázněmi Teplice nad Bečvou, a.s., a městem Hranice byl v LS Moravan projednán na konzultační schůzce s obcemi Teplice nad Bečvou, Černotín a Ústí a na základě připomínek z této schůzky upraven. Takto upravený návrh je předložen zastupitelstvům obcí, které jsou dotčeny územím lázeňského místa, k projednání a k připomínkování. Území lázeňského místa Teplice nad Bečvou Území lázeňského místa tvoří katastrální území Teplice nad Bečvou, část katastrálního území Hranic a okrajové části katastrálních území Ústí a Černotín. Ve stávajícím statutu lázeňského místa Lázně Teplice nad Bečvou jsou drobné rozdíly mezi popisem vnitřního území lázeňského místa a vymezením vnitřního území lázeňského místa na podkladě katastrální mapy. Rozdíly většího rozsahu jsou i mezi vymezením vnitřního území lázeňského místa ve stávajícím statutu a zákresem v katastru nemovitosti. Grafické znázornění rozdílu je vyznačeno v příloze č. 1 důvodové zprávy (příloha č. 1 statutu lázeňského místa grafická část). Novým popisem hranic vnitřního území lázeňského místa Teplice nad Bečvou v příloze č. 1 důvodové zprávy (příloha č. 1 statutu lázeňského místa textová část) je odstraněn nesoulad mezi stávajícím popisem a stávajícím vymezením vnitřního území lázeňského místa na podkladě katastrální mapy Vymezení území lázeňského místa na podkladě katastrální mapy s odlišením vnitřního a 2

3 vnějšího území lázeňského místa je graficky vyznačeno v příloze č. 1 důvodové zprávy (příloha č. 2 statutu lázeňského místa). V příloze č. 2 důvodové zprávy je vyznačen návrh Lázní Teplic nad Bečvou, a.s., na zmenšení hranice vnitřního území lázeňského místa v části k.ú. Hranice na pravé straně komunikace III/4382 (Tř. generála Svobody) směrem z Hranic do lázní. Tento návrh nebyl dosud s Ministerstvem zdravotnictví projednán. Lázně Teplice nad Bečvou předpokládají projednání návrhu na zmenšení vnitřního území lázeňského místa v únoru letošního roku. Závěr Po projednání, připomínkování a schválení podání žádosti v zastupitelstvu města bude návrh na stanovení lázeňského místa Teplice nad Bečvou a Statutu lázeňského místa Teplice nad Bečvou zaslán k vyřízení na Ministerstvo zdravotnictví, oddělení Český inspektorát lázní a zřídel. Materiál byl projednán (kým) Zástupci dotčených obcí, jednání LS Moravan Ministerstvo zdravotnictví, oddělení ČILZ Připomínkové řízení Dne Výsledek Připomínky zapracovány do návrhu statutu Projednání postupu přípravy a projednávání statutu Zastupitelstvo obce Ústí Bez připomínek Přílohy: Příloha č. 1 DZ Návrh statutu lazní Teplice nad Bečvou.doc Příloha č. 1 DZ Příl. č. 1 statutu grafika - vnitřní území lázeňského místa Teplice n.b.pdf Příloha č. 1 DZ Příl. č. 1 statutu popis hranic vnitřního území lázeňského místa Teplice n.b.doc Příloha č. 1 DZ Příl. č. 2 statutu grafika - vymezení území lázeňské místa Teplice n.b.pdf Příloha č. 2 DZ návrh Lázní Teplice nad Bečvou - změnšení vnitřního území lázeňského místa.pdf Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013 o stanovení lázeňského místa Teplice nad Bečvou a Statutu lázeňského místa Teplice nad Bečvou Vláda nařizuje podle 28 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských 3

4 místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů: 1 Předmět úpravy (1) Toto nařízení stanoví lázeňské místo Teplice nad Bečvou a Statut lázeňského místa Teplice nad Bečvou (dále jen Statut ), kterým se určuje režim ochrany lázeňského místa a podmínky pro vytváření a zachování lázeňského prostředí a poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. (2) Statut vymezuje vnější a vnitřní území lázeňského místa Teplice nad Bečvou a stanoví a) omezení související s jeho výstavbou a rozvojem, b) činnosti, které se v lázeňském místně omezují nebo zakazují, c) zařízení, která se v něm nesmí zřizovat a provozovat, d) pro vnitřní území lázeňského místa další omezení související s s uplatňováním zvýšených nároků na vzhled a uspořádání veřejných prostranství, zřizování, upravování, udržování, čistění a osvětlování veřejných prostranství, veřejné zeleně, parků a jejich vybavení. 2 Území lázeňského místa (1) Území lázeňského místa tvoří katastrálních území Teplice nad Bečvou, část katastrálního území Hranic a okrajové části katastralních území Ústí a Černotín. (2) Vnitřní území lázeňského místa je vymezeno popisem a na podkladě katastrální mapy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, vnější území lázeňského místa zahrnuje zbývající část území lázeňského místa. (3) Vymezení území lázeňského místa na podkladě katastrální mapy s odlišením vnitřního a vnějšího území lázeňského místa je graficky vyznačeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Omezení související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa a zařízení, která se v něm nesmí zřizovat a provozovat 3 (1) Na území lázeňského místa je zakázáno umisťovat stavby, zařízení a provozovny, které by prokazatelně negativně ovlivnily vnitřní území lázeňského místa fyzikálními, 4

5 chemickými nebo biologickými škodlivinami nad přípustnou míru stanovenou jinými právními předpisy 1). (2) Na území lázeňského místa se zřizují jen takové stavby a zařízení, které nenarušují zdravé životní prostředí, klimatické a hydrologické podmínky území, lázeňské prostředí, estetický vzhled, klid a pořádek a jejich provozem nesmí být negativně ovlivněno poskytování lázeňské péče. (3) Na území lázeňského místa je zakázána jakákoliv aplikace chemických látek na ošetření zemědělských či lesních kultur, včetně leteckého postřiku. (4) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba a jiný rozvoj nesouvisející s účely lázeňství, lázeňské a občanské vybavenosti, bydlení a tomu odpovídající dopravní a technické infrastruktury a s ochranou zeleně s výjimkou rekonstrukčních a udržovacích prací hlavního železničního tahu Hranice Valašské Meziřičí a silnice I/35. (5) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba novostaveb pro bydlení (bytové domy a rodinné domy), rekreačních objektů a školících zařízení. Přestavba stávajících objektů pro funkci bydlení je přípustná. (6) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba staveb, které by nerespektovaly dochované urbanistické, architektonické a památkové hodnoty a které by vedly k nadměrnému zahušťování zástavby. Ve vnitřním území lázeňského místa je dále zakázána výstavba staveb, které by byly zjevně nevyvážené co do podlažnosti a výšky staveb nebo stavebních prvků a které by zjevně přesahovaly stávající zástavbu. 4 (1) Ve vnitřním území lázeňského místa je v zájmu ochrany léčebného režimu a zachování, popřípadě vytvoření lázeňského prostředí omezena výstavba zábavních zařízení, parkovacích a garážovacích domů; tuto výstavbu lze povolit pouze po posouzení vhodnosti jejich umístění. (2) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba a) jednotlivých a skupinových garáží s výjimkou umístění v uzavřených prostorech existujících staveb, b) zařízení zemědělské výroby, skladů, bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad, c) zařízení drobné výroby a služeb, která mohou mít rušivé vlivy na léčebný režim v přírodních léčebných lázních, d) zařízení průmyslu, skladů, stavebních dvorů a zařízení na údržbu technického vybavení a komunikací. (3) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno umístění staveb a provedení změn staveb a zařízení 1) Například zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších přepisů. 5

6 a) vyvolávajících nebo způsobujících průjezd nebo kumulaci vozidel ve vyšší míře, než je nezbytné pro dopravní obsluhu vnitřního území lázeňského místa nebo jeho příslušné spádové části, b) s technologií, jejíž součástí je manipulace s látkami škodlivými horninovému prostředí, c) s technologií překračující limity hluku nebo vibrací určené jiným právním předpisem 2), d) s technologií překračující limity emisí znečišťujících látek nebo pachových látek vypouštěných do ovzduší podle zákona upravujícího ochranu ovzduší. (4) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba nových dálnic, silnic a místních komunikací I. a II. třídy. Činnosti, které se na území lázeňského místa omezují nebo zakazují 5 (1) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno provádět činnosti a práce s použitím strojů a zařízení překračující limity hluku nebo vibrací a) v pracovní dny a v sobotu v době od do 8.00 hodin a b) v neděli a v ostatních dnech pracovního klidu podle zákona upravujícího státní a ostatní svátky. (2) Ve vnitřním lázeňském území je zakázáno provádění ohňostrojů, ohňostrojných prací a používání pyrotechnických výrobků a předmětů se zvukovými a světelnými efekty pro zábavné účely 3). Zákaz se nevztahuje na dny 31. prosince a 1. ledna. 6 Ve vnitřním území lázeňského místa se údržba a čistění veřejných prostranství v letním i zimním období provádí bez používání závadných látek podle zákona o vodách nebo látek ve vodách snadno rozpustných. 7 (1) Ve vnitřním území lázeňského místa je na veřejně přístupných místech zakázáno a) šíření zvukové reklamy z dopravních prostředků a mimo provozovnu i ze stacionárních zdrojů, b) šíření světelné reklamy oslňující, blikající a jinak obtěžující, c) rozdávání reklamních letáků. d) umisťovat trvalé dlouhodobé reklamy a plachtové reklamy (krátkodobé reklamy - do 30 dnů, nejsou zakázány) (2) Ve vnitřním území lázeňského místa je možné umístit plakáty a letáky pouze na reklamních a propagačních zařízeních a stavbách pro reklamu, které jsou umístěny na plochách a na místech k tomu určených podle stavebního zákona. 2) 3) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. 6

7 (3) Ve vnitřním území lázeňského místa je na veřejném prostranství zakázáno krmit toulavá a volně žijící zvířata. (4) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno chovat hospodářská zvířata a zvířata vyžadující zvláštní péči. 8 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem předseda vlády ministr zdravotnictví Příloha č.1 Statutu lázeňského místa Teplice nad Bečvou Popis hranic vnitřního území lázeňského místa T e p l i c e n a d B e č v o u : Toto území začíná na severním rohu pozemku parcelní číslo (dále jen ppč ) 2011/1 v k.ú. Hranice, odtud pokračuje směrem jižním po západní hranici tohoto pozemku, přechází tímto směrem státní silnici III. tř. č. 4382, po jejíž jihozápadní hranici jde až k ppč 2466, po jehož západní hranici jde k jihovýchodnímu rohu ppč 1997/2(se stavebním ppč 1179), zde se otáčí k západnímu rohu tohoto pozemku, a odtud pokračuje jižním směrem po hranici mezi k.ú. Teplice nad Bečvou a k.ú. Hranice až po západní roh ppč 1898/1, dále pokračuje po jižní straně tohoto pozemku až na obslužnou komunikaci centrální kotelny lázní, odkud pokračuje směrem jihovýchodním po hřebenu lesního pásu k severnímu rohu ppč 282/3 v k.ú. Teplice nad Bečvou, přechází jihozápadním okrajem lesního pásu a pokračuje po západních hranicích ppč 279/2 a 279/1, z jehož jihozápadního rohu jde přímo k severovýchodnímu rohu ppč 275/2 se stavební ppč 67 (LD Ostravanka). Tento pozemek obchází až k severozápadnímu rohu ppč 230/2 a odtud přímo postupuje k severozápadnímu rohu pozemku ppč 228, následně vede po západních hranicích ppč 228, 227/3, 227/1a 226/1, přechází kolmo místní komunikaci ppč. 694/1 na ppč 36/1. Po hranici tohoto pozemku pokračuje směrem jihovýchodním ke křižovatce silnice č. III/4382 s místní komunikací ppč. 691/2, po které pokračuje středem až k domu čp. 54, před kterým se spolu s místní komunikací ppč. 691/2 lomí kolmo směrem východním až k lesní ppč. 208/1, po jejíž hranici pokračuje směrem jižním až naváže na místní komunikaci nappč. 691/4, pokračuje po západní hranici ppč 197/4, dále po hranici ppč 199, lomí se východním směrem přes ppč 201/1 na lom komunikace ppč 691/4 (u pozemku parcelní číslo 201/2) a jejím středem i po ppč. 691/1 pokračuje až do místa, kde přetíná hranice katastrálních území Teplice nad Bečvou Ústí u Hranic, po této hranici katastrálních území pokračuje středem stejné místní komunikace, která má pak ppč k.ú. Ústí až do místa, kde tato místní komunikace ústí 7

8 od silnice č. II/438. Středem této státní silnice pokračuje směrem severním do k.ú Černotín přes most řeky Bečvy až po její křížení s hranicí katastrálních území Černotín Hranice. Dále postupuje po hranici mezi k.ú Hranice a k.ú. Černotín převážně směrem severním až k státní přírodní rezervaci Hůrka ppč. 1930/1 k.ú. Hranice. Zde se lomí směrem západním až k východní hranici státní silnice č. I/35 a po této hranici pokračuje až k severnímu rohu ppč. 1904/1 (škola v Partyzánské ulici), kde se otáčí západním směrem podél severní hranice ppč 1905/2 přes řeku Bečvu a navazuje na výchozí bod. 8