NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti"

Transkript

1 NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti LISTOPAD 2013

2

3 POÿIZOVATEL: Obecní ú ad Net ebice Net ebice Ë. p Nymburk V KONN POÿIZOVATEL: Ing. arch. Martina Bredová Aleöova Úvaly SPRÁVNÍ ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ ÚZEMNÍ PLÁN: Zastupitelstvo obce Net ebice PROJEKTANT: Ing. arch. Ladislav Bareö,»KA adresa: Ing. arch. Ladislav Bareö 5. kvïtna 61/ Praha 4 tel./fax:

4 OBSAH: a) Vymezení zastavïného území 1 b) Koncepce rozvoje eöeného území, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot 1 b.1) Vymezení eöeného území 1 b.2) Koncepce rozvoje eöeného území 1 b.3) Ochrana hodnot vypl vajících z historického a urbanistického v voje 1 b.4) Ochrana hodnot vypl vajících z p írodních a dalöích podmínek území 2 c) Urbanistická koncepce 2 c.1) ZastavÏné území 2 c.2) Vymezení ploch p estavby 2 c.3) Vymezení zastaviteln ch ploch 2 c.4) Vymezení ploch územní rezervy 4 c.5) Vymezení systému sídelní zelenï 4 d) Koncepce ve ejné infrastruktury 4 d.1) Dopravní infrastruktura 4 SilniËní doprava Místní komunikace Komunikace pro pïöí Doprava v klidu ZnaËené turistické a cyklistické trasy Hromadná doprava osob d.2) Technická infrastruktura 5 OdvodnÏní území, sráûkové odpadní vody Splaökové odpadní vody Zdroje vody, zásobování vodou Elektrifikace Plynofikace Telekomunikace Ve ejné osvïtlení a místní rozhlas d.3) ObËanské vybavení 6 d.4) Ve ejná prostranství 6 d.5) Nakládání s odpady 6 e) Koncepce uspo ádání krajiny 6 e.1) Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability 6 e.2) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny 6 e.3) Stanovení podmínek pro protierozní opat ení a retenëní schopnosti 6 e.4) Stanovení podmínek pro ochranu p ed povodnïmi 6 e.5) Stanovení podmínek pro rekreaci 7 e.6) Stanovení podmínek pro dob vání nerost 7 f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln m zp sobem vyuûití 7 Plochy smíöené obytné - venkovské (SV) Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) Plochy obëanského vybavení - ve ejná vybavenost (OV) Plochy obëanského vybavení - h bitovy a církevní stavby (OH) Plochy obëanského vybavení - sport a rekreace (OS) Plochy v roby a skladování (V) Plochy v roby a skladování - drobná a emeslná v roba (VD) Plochy v roby a skladování - zemïdïlská v roba (VZ) Plochy v roby a skladování - fotovoltaická v roba elektrické energie (VX) Plochy dopravní infrastruktury - silniëní doprava (DS) Plochy dopravní infrastruktury - místní a p ístupové komunikace (DK) Plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (DV) Plochy technické infrastruktury (TI) Plochy ve ejn ch prostranství (PV) Plochy ve ejn ch prostranství - ve ejná zeleú (ZV) Plochy sídelní zelenï - soukromá a vyhrazená zeleú (ZZ) Plochy sídelní zelenï - ochranná a izolaëní zeleú (ZO) Plochy p írodní (P) Plochy lesní (L) Plochy krajinné zelenï (K) Plochy zemïdïlské (Z) Plochy zemïdïlské - zahrady a sady (ZS) Plochy vodní a vodohospodá ské - vodní plochy a toky (VV) g) Vymezení ploch ve ejnï prospïön ch staveb a opat ení s právem vyvlastnïní 12 g.1) Technická a dopravní infrastruktura 12 h) Vymezení dalöích ve ejnï prospïön ch staveb a opat ení s p edkupním právem 12 i) Vymezení ploch s provï ením zmïn jejich vyuûití územní studií 12 j) Údaje o poëtu list územního plánu a poëtu v kres 12

5 SEZNAM V KRESŸ: Ëíslo název 1 V KRES ZÁKLADNÍHO»LENÃNÍ ÚZEMÍ 2 HLAVNÍ V KRES 3 V KRES VEÿEJNÃ PROSPÃäN CH STAVEB, OPATÿENÍ A ASANACÍ

6 A.) ÚP NETÿEBICE - TEXTOVÁ»ÁST a) Vymezení zastavïného území ZastavÏné území je vymezeno k Rozsah zastavïného území je vyznaëen graficky ve v kresech Ë. 1 a Ë. 2 ÚP Net ebice (V kres základního ËlenÏní území, Hlavní v kres). b) Koncepce rozvoje eöeného území, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot b.1) Vymezení eöeného území ÿeöené území tvo í území obce Net ebice (katastrální území: Net ebice u Nymburka, Ë ). Území je souëástí okresu Nymburk (St edoëesk kraj), obcí s rozöí enou p sobností je Nymburk. b.2) Koncepce rozvoje eöeného území Základním v chodiskem navrûen ch koncepcí územního plánu je zajiötïní (zachování nebo posílení) rovnováhy mezi základními pilí i udrûitelného rozvoje území, tj. p ízniv m ûivotním prost edím, hospodá sk m rozvojem a soudrûností spoleëenství obyvatel. - Prioritou koncepce rozvoje je podpora intenzivního vyuûívání zastavïného území. - V znamnou hodnotou, která bude p i rozhodování respektována, je tradiëní vyuûívání zástavby hospodá sk ch usedlostí a statk v historickém jádru sídla (severnï od silniëní komunikace) k obytn m i v robním úëel m. - V zastavïném území (jiûnï od silniëní komunikace) bude hlavní prioritou ochrana a rozvíjení p evaûujícího obytného charakteru území. - Jako plochy obëanského vybavení jsou vymezeny stavby plnící funkce ve ejné infrastruktury (Obecní ú ad, mate ská ökola, hasiëská zbrojnice, kaple, h bitov, sportovní areál). Dalöí za ízení komerëního charakteru jsou zahrnuty do smíöen ch obytn ch, p ípadnï i obytn ch ploch a ploch v roby. - Územní plán zachovává stávající v robní za ízení, která jsou zahrnuta do funkëního vyuûití ploch v roby a skladování, pokud mají podstatné ruöící úëinky na okolní zástavbu, a je u nich zajiötïn p ístup z dostateënï dimenzovan ch ploch dopravní infrastruktury (hospodá sk dv r äumbor). Územní plán ve svém funkëním ËlenÏní respektuje existenci zemïdïlsk ch v robních areál v zastavïném území (severní okraj sídla za silniëní komunikací, v chodní okraj sídla za sportovním areálem). V zastavïném území je vymezeno nïkolik ploch p estavby (území s navrûenou zmïnou funkëního vyuûití území). Plocha p estavby P1 v severní Ëásti sídla je urëena k rehabilitaci nevyuûívaného zemïdïlského areálu s moûností umísùování staveb pro bydlení. Plocha p estavby P2 je urëena pro umísùování staveb a za ízení v robního charakteru (drobná a emeslná v roba) - lokalita p ímo nesouvisí s obytnou zástavbou a je p ímo p ístupná ze silniëní komunikace. Zb vající Ëást plochy bude p iëlenïna ke sportovnímu areálu. Plocha p estavby P3 je urëena pro rozvoj obytného území - v lokalitï budou postupnï dostavovány rodinné domy dle provedené parcelace. Pro zajiötïní územního rozvoje obytného území jsou navrûeny zastavitelné plochy Z1, Z2 a Z3. UmístÏní lokalit odpovídá dlouhodob m smïr m rozvoje obce a p eváûnï navazuje na zástavbu z 1. poloviny 20. století. Hlavní dlouhodobou rozvojovou p íleûitost p edstavuje zastavitelná plocha Z1 na jiûním okraji sídla (s navazující plochou územní rezervy R1). Proto jsou stanoveny poûadavky (nutnost po ízení územní studie jako podmínky pro rozhodování v území) tak, aby nedoölo ke znehodnocení plochy chybnï naplánovanou v stavbou nebo nevhodn m vedením sítí technické infrastruktury. Dalöí vymezená plocha - zastavitelná plocha Z2 v blízkosti poûární nádrûe je také urëena pro umístïní obytné zástavby. Podél silniëní komunikace bude ponechán pás zelenï plnící ochranou funkci. Zastavitelná plocha Z3 na západním okraji sídla je vymezena jako obytná smíöená plocha urëená pro rozvoj obytné zástavby s moûností umísùování zejména zemïdïlské v roby (slouûící k zajiötïní vyuûití území pro agroturistiku, emeslnou v robu ap.). Podél silniëní komunikace bude ponechán dostateën pás ve ejného prostranství umoûúující bezpeëné dopravní napojení lokality. ZajiötÏní plochy pro realizaci Ëistírny odpadních vod (»OV) je zajiötïno vymezením zastavitelné plochy Z4 na jihov chodním okraji sídla. Pot eba vymezení ploch urëen ch pro zajiötïní v robních a hospodá sk ch funkcí území je zajiötïna vymezením zastaviteln ch ploch Z5 a Z6 na v chodním okraji sídla. Zastavitelná plocha Z5 bude vyuûívána pro drobnou a emeslnou v robu a skladování. Zastavitelná plocha Z6 je urëena pro rozöí ení stávajícího zemïdïlského areálu. Na severním okraji eöeného území je vymezena zastavitelná plocha Z7 urëená pro rozvoj fotovoltaické v roby elektrické energie. Pozn.: ZámÏry na vymezení ploch p estavby P2, P3 a zastaviteln ch ploch Z2 - Z7 jsou p evzaty z p edeölé územnï plánovací dokumentace (ÚPO Net ebice) a jejích zmïn. b.3) Ochrana hodnot vypl vajících z historického a urbanistického v voje Orgány památkové péëe jsou, vzhledem k charakteru eöeného území, oprávnïny poûadovat, aby vybrané stavby v eöeném území probíhaly za odborného archeologického dohledu. Základním poûadavkem pro rozvoj obce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick rozvoj. Zástavba bude p izp sobena historickému charakteru sídla. 1

7 b.4) Ochrana hodnot vypl vajících z p írodních a dalöích podmínek území V nezastavïn ch Ëástech eöeného území je prioritou ochrana Ëástí p írody vymezen ch jako územní systém ekologické stability (vëetnï zaloûení chybïjících a nefunkëních Ëástí). Zvláötní d raz p i vyuûívání území musí b t kladen, vzhledem k vysoké intenzitï zemïdïlského vyuûití krajiny, na zvyöování retenëních schopností, revitalizaci upraven ch vodních tok, údrûbu stávající a z izování nové krajinné zelenï a v sadbu doprovodné a ochranné zelenï (podél stávajících místních komunikací a vodních tok a v blízkosti v robních areál ). c) Urbanistická koncepce c.1) ZastavÏné území Pro plochy v zastavïném území platí, ûe lze provádït zmïny staveb a umísùovat dalöí stavby a za ízení v souladu s charakteristikou funkëního vyuûití a v souladu s dalöími ustanoveními ÚP Net ebice. c.2) Vymezení ploch p estavby ÚP Net ebice jsou vymezeny tyto plochy p estavby (plochy v zastavïném území, pro které je navrûena zmïna vyuûití nebo jejich prostorového uspo ádání): Dalöí vyuûití:»lenïní plochy pro hlavní vyuûití: Max. zastavïná plocha/parcela: Prostorové uspo ádání: Max. zastavïná plocha/parcela:»lenïní plochy pro hlavní vyuûití:»lenïní plochy pro hlavní vyuûití: P1 plochy smíöené obytné - venkovské (SV) pozemky pro stavbu rodinn ch dom DoporuËeno je umístïní za ízení obëanského vybavení (pro zajiötïní podnikatelsk ch aktivit, vëetnï agroturistiky) a neruöící v roby. 1-5 stavebních parcel min. velikost stavební parcely 600 m 2 bez omezení max. 2 nadzemní podlaûí a podkroví P2 plochy v roby a skladování - drobná a emeslná v roba (VD) plochy obëanského vybavení - sport a rekreace (OS) pozemky pro stavbu za ízení v roby a skladování bez omezení max. 2 nadzemní podlaûí P3 plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) pozemky pro stavbu rodinn ch dom 11 stavebních parcel (dle stávajícího dïlení) Plochy p estavby jsou vymezeny graficky ve v kresech Ë. 1 a 2 návrhu ÚP Net ebice (V kres základního ËlenÏní, Hlavní v kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyuûití plochy, dalöí p ípustné, podmínïnï p ípustné vyuûití a nep ípustné vyuûití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f) Plochy s rozdíln m zp sobem vyuûití. c.3) Vymezení zastaviteln ch ploch ÚP Net ebice jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy urëené k zastavïní): Z1 plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) plochy ve ejn ch prostranství (PV) pozemky pro stavbu rodinn ch dom»lenïní plochy pro hlavní vyuûití: 4-8 stavebních parcel min. velikost stavební parcely 800 m 2 Max. zastavïná plocha/parcela: 250 m 2 Prostorové uspo ádání: max. 2 nadzemní podlaûí Dalöí podmínky: Stavební parcely budou dopravnï zp ístupnïny z navrûené místní komunikace vedené po jiûním okraji lokality. Pouze stavby p iléhající pouze ke stávající silniëní komunikaci mohou b t dopravnï p ipojeny p ímo z ní. Podél silniëní komunikace bude vymezen pás ve ejného prostranství (s komunikací pro pïöí min. v rozsahu od zastavïného území ke h bitovu) o öí ce min. 4,5 m. Podél stávajícího vodního toku bude ponecháno ve ejné prostranství o öí ce min. 6 m (zajiötïní údrûby, pr chod sítí technické infrastruktury ap.). Na ve ejn ch prostranstvích v rámci plochy budou zajiötïna min. 2 parkovací stání (pro osobní automobily). Dopravní obsluha lokality bude eöena tak, aby bylo moûné rozöí ení zástavby smïrem do plochy územní rezervy R1. P es Velenick potok budou vedeny pouze lávky pro pïöí, dopravní obsluha bude vedena p ímo ze sousední silniëní komunikace - bez nutnosti projíûdïní stávající obytnou zástavbou. 2

8 Stávající trasy sítí technické infrastruktury procházející plochou budou chránïny nebo budou navrûeny p eloûky nevyhovujících úsek sítí tak, aby byla zachována jejich celková funkënost. Stavby pro bydlení v ochranném pásmu ve ejného poh ebiötï budou p ipojeny na ve ejn vodovod nebo u nich bude prokázáno p ipojení na jin hygienicky nezávadn zdroj pitné vody. Z2 plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) plochy sídelní zelenï - ochranná a izolaëní zeleú (ZO) plochy sídelní zelenï - soukromá a vyhrazená zeleú (ZZ) pozemky pro stavbu rodinn ch dom»lenïní plochy pro hlavní vyuûití: 4-8 stavebních parcel min. velikost stavební parcely 800 m 2 Max. zastavïná plocha/parcela: 250 m 2 Prostorové uspo ádání: max. 2 nadzemní podlaûí Dalöí podmínky: Stavební parcely budou dopravnï zp ístupnïny ze stávající místní komunikace. Podél silniëní komunikace bude zachován pás ochranné zelenï. Jiûní Ëást lokality, kterou prochází zatrubnïn HMZ bude vyuûívána jako zahrada. Na ve ejn ch prostranstvích v rámci plochy budou zajiötïna min. 2 parkovací stání (pro osobní automobily). Stávající trasy sítí technické infrastruktury procházející plochou budou chránïny (budou vytvo eny podmínky pro jejich ochranu a údrûbu nap. pásem ve ejného prostranství) nebo budou navrûeny p eloûky nevyhovujících úsek sítí tak, aby byla zachována jejich celková funkënost. Dalöí vyuûití:»lenïní plochy pro hlavní vyuûití: Max. zastavïná plocha/parcela: Prostorové uspo ádání: Dalöí podmínky: Prostorové uspo ádání: Dalöí podmínky: Max. zastavïná plocha/parcela:»lenïní plochy pro hlavní vyuûití: Dalöí podmínky: Z3 plochy smíöené obytné - venkovské (SV) plochy ve ejn ch prostranství (PV) pozemky pro stavbu rodinn ch dom DoporuËeno je umístïní za ízení obëanského vybavení (pro zajiötïní podnikatelsk ch aktivit, vëetnï agroturistiky) a neruöící v roby. 1-8 stavebních parcel min. velikost stavební parcely 900 m 2 bez omezení max. 2 nadzemní podlaûí a podkroví Stávající trasy sítí technické infrastruktury procházející plochou budou chránïny nebo budou navrûeny p eloûky nevyhovujících úsek sítí tak, aby byla zachována jejich celková funkënost. Podél stávající silniëní komunikace bude vymezen pás ve ejného prostranství (o öí ce min. 8 m) s komunikací pro pïöí tak, aby byl umoûnïn bezpeën v jezd automobil z pozemk na silniëní komunikaci. V rámci zastavitelné plochy bude vymezeno min. 5 parkovacích míst na ve ejnï p ístupn ch pozemcích. Podél západního okraje zastavitelné plochy bude vymezen pás zelenï, kter bude tvo it pohledovou hranu tak, aby bylo minimalizováno p sobení navrûen ch staveb v krajinï. Z4 plochy technické infrastruktury (TI) plochy ve ejn ch prostranství (PV) pozemek pro stavbu Ëistírny odpadních vod (»OV) max. 1 nadzemní podlaûí V severní Ëásti lokality bude ponecháno ve ejné prostranství pro zajiötïní moûného dopravního p ipojení sousedních pozemk. Podél stávajícího vodního toku bude ponecháno ve ejné prostranství o öí ce min. 6 m (zajiötïní údrûby vodního toku, pr chod sítí technické infrastruktury ap.). Po obvodu plochy smïrem do krajiny bude realizována ochranná zeleú. Z5 plochy v roby a skladování - drobná a emeslná v roba (VD) plochy sídelní zelenï - ochranná a izolaëní zeleú (ZO) pozemky pro stavbu za ízení v roby a skladování bez omezení max. 2 nadzemní podlaûí Stavební parcely budou dopravnï zp ístupnïny ze stávající silniëní komunikace. Podél vodního toku bude vymezen pás ochranné zelenï. 3

9 Dalöí podmínky: Max. zastavïná plocha: Prostorové uspo ádání: Dalöí podmínky: Z6 plochy v roby a skladování - zemïdïlská v roba (VZ) plochy sídelní zelenï - ochranná a izolaëní zeleú (ZO) Podél vodního toku bude vymezen pás ochranné zelenï. Z7 plochy v roby a skladování - fotovoltaická v roba energie (VX) pozemky pro stavbu fotovoltaické elektrárny 50 m 2 (pro doprovodné objekty) max. 1 nadzemní podlaûí Areál elektrárny m ûe b t oplocen. Zastavitelné plochy jsou vymezeny graficky ve v kresech Ë. 1 a 2 ÚP Net ebice (V kres základního ËlenÏní, Hlavní v kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyuûití plochy, dalöí p ípustné, podmínïnï p ípustné vyuûití a nep ípustné vyuûití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f) Plochy s rozdíln m zp sobem vyuûití. ZastavÏnou plochou je plocha p dorysu nadzemní Ëásti stavby. U stavby bez svislé nosné konstrukce se p dorysem rozumí plocha ohraniëená pr mïtem obvodu stavby dot kající se povrchu p ilehlého pozemku ve vodorovné rovinï. U stavby se svislou nosnou konstrukcí se p dorysem rozumí pr mït obvodového pláötï stavby na pozemek. c.4) Vymezení ploch územní rezervy ÚP Net ebice jsou vymezena plocha územní rezervy: Popis: R1 Plocha bude vyuûívána stávajícím zp sobem jako plocha zemïdïlská (Z). Bude vöak chránïna p ed znehodnocením pro budoucí vyuûití jako plocha bydlení. Moûn m znehodnocením je nap. vedení sítí technické infrastruktury p es plochu nebo jiné Ëinnosti v území, které by ztíûily budoucí realizaci staveb pro bydlení v území. c.5) Vymezení systému sídelní zelenï Stávající systém sídelní zelenï na ve ejn ch prostranstvích a místních komunikacích bude p imï enï chránïn a udrûován. Z d vodu ochrany ve ejnï p ístupn ch ploch p eváûnï parkovï upravené zelenï v zastavïném území jsou funkëním ËlenÏním ÚP Net ebice vymezeny - plochy ve ejn ch prostranství - ve ejná zeleú (ZV). Z d vodu ochrany ploch zahrad a dalöích pozemk zemïdïlského p dního fondu souvisejících se zastavïn m územím, na kter ch není nap. vzhledem k charakteru území, blízkosti vodních tok nebo existenci vzrostlé zelenï, vhodné umísùovat stavby jsou funkëním ËlenÏním ÚP Net ebice vymezeny - plochy sídelní zelenï - soukromá a vyhrazená zeleú (ZZ). d) Koncepce ve ejné infrastruktury d.1) Dopravní infrastruktura Systém dopravní obsluhy eöeného území je moûné povaûovat jako celek za stabilizovan, vyhovující a p imï en pot ebám i v znamu sídla. SilniËní doprava Plochy stávajících silniëních komunikací z stanou zachovány. Tím jsou ponechány územní rezervy pro p ípadné odstranïní drobn ch bodov ch a liniov ch závad. Nesmí dojít ke zhoröení öí kov ch pomïr silnic, ke zhoröení jejich technick ch parametr a bezpeënosti silniëního provozu. Místní komunikace ÚP Net ebice je vymezena síù místních komunikací (plochy dopravní infrastruktury - místní a p ístupové komunikace), které slouûí v návaznosti na silniëní síù k zajiötïní dopravní obsluhy jednotliv ch objekt a k zajiötïní pr chodnosti krajiny. U takto vymezené sítï místních komunikací musí b t zajiötïna volná pr jezdnost a pr chodnost. Dopravní obsluha ploch p estaveb a zastaviteln ch ploch bude zajiötïna kombinovanï: vyuûitím stávajících silniëních a místních komunikací a nov mi místními komunikacemi (v rámci jednotliv ch ploch funkëního vyuûití). Komunikace pro pïöí V zastaviteln ch plochách bude vybudována na hlavních komunikaëních tazích ucelená síù chodník. Budování chodník na dalöích úsecích podél pr tahu silnic sídlem je p ípustné a doporuëené za podmínky, ûe realizací tïchto za ízení nedojde ke zhoröení öí kov ch pomïr silnic a místních komunikací, ke zhoröení jejich technick ch parametr a ke zhoröení bezpeënosti silniëního provozu a bude zajiötïno odvodnïní p ilehl ch silniëních komunikací. Doprava v klidu U nové obytné zástavby v plochách p estavby a v zastaviteln ch plochách musí b t na pozemku rodinného domu (bytového domu, stavby pro rodinnou rekreaci) umístïno min. jedno garáûové stání nebo odstavná plocha (pro kaûd byt). 4

10 V plochách p estavby a zastaviteln ch plochách s p evaûujícím funkëním vyuûitím pro bydlení bude zajiötïna pot eba parkovacích stání pro osobní automobily na ve ejn ch plochách v poëtu: oznaëení plochy min. poëet parkovacích stání Z1 2 Z2 2 Z3 5 Pro rozvoj zástavby objekty obëanského vybavení a v roby a skladování platí, ûe pot ebná parkovací stání musí b t umístïna na vlastních pozemcích p iléhajících ke stavbám. ZnaËené turistické a cyklistické trasy Z izování dalöích turistick ch stezek a cyklotras v eöeném území je p ípustné a doporuëené. Jako znaëené cyklistické stezky budou vyuûívány p edevöím stávající místní a úëelové komunikace. Hromadná doprava osob Stávající zastávky ve ejné autobusové dopravy budou zachovány. d.2) Technická infrastruktura Jsou p ípustná zejména tato nová za ízení technické infrastruktury v území: - ady vodovod pro ve ejnou pot ebu, ady úëelov ch vodovod, - dalöí technologická za ízení a stavby pro zásobování pitnou vodou, - trasy potrubí zemïdïlsk ch závlah, - za ízení slouûící k odvádïní sráûkov ch vod, - stoky oddílné splaökové kanalizace zaústïné do Ëistírny odpadních vod, - stoky oddílné deöùové kanalizace, Ëerpací öachty oddílné splaökové kanalizace, - distribuëní trafostanice (vëetnï p ipojovacího vedení VN 22 kv), - vzduöná vedení VN 22 kv, - podzemní kabelové trasy VN 22 kv nahrazující stávající vzduöná vedení, - podzemní kabelové trasy NN, - fotovoltaické panely (jako souëást staveb a ve vymezené zastavitelné ploöe Z7), - kabelové trasy telekomunikaëní sítï a dalöí telekomunikaëní za ízení, - kabelové trasy NN slouûící pro VO (vëetnï svítidel VO), - kabelové trasy vedení místního rozhlasu (vëetnï reproduktor místního rozhlasu). OdvodnÏní území, sráûkové odpadní vody Sráûkové odpadní vody v zastaviteln ch plochách budou z ve ejn ch prostranství odvádïny vyuûitím upraven ch sklon zpevnïn ch povrch a pomocí dalöích odvodúovacích za ízení, vëetnï stávajících a nov ch úsek oddílné deöùové kanalizace do p ilehl ch vodoteëí. Pro zlepöení odtokov ch pomïr a snadnïjöí údrûbu budou v místech zv öeného nátoku povrchov ch vod do intravilánu obce z jeho okolí instalovány horské vpusti (s lapáky splavenin) Ëi realizována dalöí podobná technická opat ení (nap. záchytné p íkopy). Splaökové odpadní vody Pro likvidaci splaökov ch odpadních vod v sídle Net ebice bude realizována nová oddílná splaöková kanalizace zaústïná do Ëistírny odpadních vod (»OV) Net ebice. Pro realizaci zámïru je vymezena zastavitelná plocha Z4. Stoky oddílné splaökové kanalizace budou vedeny ve ejn mi prostranstvími, v od vodnïn ch p ípadech i p es dalöí plochy funkëního vyuûití. Vzhledem k morfologii terénu se p edpokládá provedení tlakového systému splaökové kanalizace. V objektech, kde není z technick ch d vod moûné zajistit napojení na stokovou síù budou vyuûívány bezodtokové jímky nebo domovní Ëistírny odpadních vod. Zdroje vody, zásobování vodou SouËasn zp sob zásobování sídla Net ebice pitnou vodou bude zachován. Stávající ady rozvodné sítï ve ejného vodovodu budou zachovány a rozöí eny do celého zastavitelného území (dle projednané projektové dokumentace). ÿady rozvodné sítï budou rozöí eny i do vymezen ch zastaviteln ch ploch. V objektech, kde není z technick ch d vod moûné zajistit napojení na ve ejn vodovod, budou vyuûívány individuální studny. V p ípadï dlouhodobé nedostateëné kapacity vyuûívaného zdroje pitné vody, je p ípustné propojení lokálního systému na systémy skupinov ch vodovod v okolních sídlech (Úmyslovice, Raöovice). Elektrifikace Zásobování sídla elektrickou energií bude zajiötïno prost ednictvím stávajících trafostanic, které budou v p ípadï pot eby posíleny, a z ízením nov ch trafostanic v místech zv öeného odbïru. ÚP Net ebice p edpokládá umístïní nové trafostanice zejména v rámci zastavitelné plochy Z1 (p ipojení bude realizováno z páte ního vedení elektro VN 22 kv procházejícího západnï od sídla). Nové trafostanice budou p ipojeny z páte ního vedení VN 22 kv venkovním vedením nebo v podzemní trase kabelem VN 22 kv (v Ëástech, které procházejí zastavïn m územím vûdy podzemní kabelovou trasou). Rozvody elektrické sítï NN v zastaviteln ch plochách budou vedeny vûdy podzemní kabelovou trasou. 5

11 Plynofikace Koncepce ÚP Net ebice nep edpokládá ploönou plynofikaci sídla, pro vytápïní stavebních objekt je p ípustné vyuûití lokálních plynov ch zásobník. Telekomunikace Stávající za ízení telekomunikaëních sítí budou chránïna. TelekomunikaËní sítï budou dle pot eby rozöí eny do zastaviteln ch ploch. Ve ejné osvïtlení a místní rozhlas Rozvody VO a místního rozhlasu budou realizovány i v zastaviteln ch plochách. Nové vedení bude p eváûnï realizováno soubïûnï s rozvody NN jako kabelové v podzemní trase. d.3) ObËanské vybavení ÚP Net ebice p edpokládá zachování vöech stávajících za ízení obëanského vybavení. Vzhledem k d leûitosti za ízení obëanského vybavení pro rozvoj území mohou b t vybraná za ízení (v souladu s regulativy funkëního vyuûití území) ve stávajícím zastavïném území i v zastaviteln ch plochách. d.4) Ve ejná prostranství Nejmenöí öí ka ve ejného prostranství, jehoû souëástí je pozemní komunikace zp ístupúující pozemek bytového domu, je 12 m. P i jednosmïrném provozu lze tuto öí ku sníûit aû na 10,5 m. Nejmenöí öí ka ve ejného prostranství, jehoû souëástí je pozemní komunikace zp ístupúující pozemek rodinného domu, je 8 m. P i jednosmïrném provozu lze tuto öí ku sníûit aû na 6,5 m. d.5) Nakládání s odpady ÚP Net ebice nevymezuje plochy, na kter ch by bylo p ípustné trvalé ukládání odpad skládkováním. SouËasná koncepce zneökodúování odpad bude uplatnïna i pro zastavitelné plochy a plochy p estavby. Koncepce p edpokládá zachování stávajících míst pro ukládání t ídïného odpadu ve st ední Ëásti sídla. e) Koncepce uspo ádání krajiny Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p írody a trvale udrûitelného rozvoje území jsou zajiötïny zejména ËlenÏním funkëního vyuûití území v závislosti na poûadavcích na ochranu p írodních hodnot území (od ploch p írodních, kde bude prioritou ochrana ekologick ch funkcí, aû po plochy zemïdïlské, s bïûn mi zemïdïlsk mi Ëinnostmi). e.1) Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability Místní systém ekologické stability je, vzhledem k proveden m komplexním pozemkov m úpravám, vymezen a pro Ëásti urëené k zaloûení jsou v rámci spoleën ch za ízení zpracovány provádïcí dokumentace, které jsou pr bïûnï realizovány. V eöeném území jsou vymezeny tyto prvky místního územního systému ekologické stability (ÚSES): - lokální biocentrum (LBC) 2BC1 - lokální biocentrum (LBC) 2BC2 - lokální biocentrum (LBC) 2BC3 (zatím nerealizováno) - lokální biokoridor (LBK) 2BK1 - lokální biokoridor (LBK) 2BK2 - interakëní prvky InterakËní prvky jsou chránïny vymezením tïchto pozemk jako ploch krajinné zelenï (K), p ípadnï jako ploch lesních (L) a ploch vodních a vodohospodá sk ch (VV). Rozsah ploch územního systému ekologické stability je vymezen graficky ve v kresu Ë. 2 ÚP Net ebice (Hlavní v kres). e.2) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny ÚP Net ebice je vymezena síù stávajících místních a úëelov ch komunikací zp ístupúující zemïdïlské a lesní pozemky a slouûící k pïöí turistice a rekreaënímu vyuûívání krajiny. U takto vymezené sítï komunikací musí b t zajiötïna volná pr chodnost a pr jezdnost pro dopravní obsluhu území. P ehrazování komunikací a stavïní plot s bránami není p ípustné. e.3) Stanovení podmínek pro protierozní opat ení a retenëní schopnosti V nezastavïném území je p ípustné realizovat protierozní opat ení (ke sníûení úëink vodní Ëi vïtrné eroze). e.4) Stanovení podmínek pro ochranu p ed povodnïmi Pozemky zasaûené povodní ve stanoveném záplavovém území jsou vyuûívány pro zemïdïlské úëely a jejich vyuûití se nebude návrhem ÚP mïnit. V p ípadï dalöích vodních tok v eöeném území platí, ûe podél jejich toku musí b t realizací zastaviteln ch ploch ponechán dostateën prostor (o öí i min. 6 m) umoûúující jeho údrûbu. 6

12 e.5) Stanovení podmínek pro rekreaci Pro zajiötïní rekreaëních funkcí krajiny (pïöí turistika, cyklotrasy) jsou chránïny hlavní místní a místní úëelové komunikace procházející eöen m územím. e.6) Stanovení podmínek pro dob vání nerost ÚP Net ebice nejsou vymezeny plochy, na kter ch by byla p ípustná tïûba nerost. f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln m zp sobem vyuûití ÚP Net ebice vymezuje z hlediska funkëního vyuûití tyto druhy ploch a podmínky jejich vyuûití: Plochy smíöené obytné - venkovské (SV) Plochy smíöené obytné - venkovské jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro bydlení, rekreaci a pro p imï ené umístïní, dostupnost a vyuûívání staveb obëanského vybavení a v roby v Ëástech sídla s p eváûnï zachovanou tradiëní venkovskou zástavbou. Chov hospodá sk ch zví at není vylouëen, pokud splúuje obecnï platné p edpisy. Prostorové uspo ádání: pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalöích zemïdïlsk ch pozemk. pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky ve ejn ch prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do plochy lze zahrnout pozemky obëanského vybavení a v roby se stavbami a za ízeními, které jsou definovány jako neruöící a které: - sv m provozováním a technick m za ízením nenaruöují uûívání staveb a za ízení ve svém okolí, - nesniûují kvalitu prost edí souvisejícího území, - sv m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátïû v území, - splúují poûadavky obecnï platn ch p edpis na umísùování staveb a za ízení v plochách s p evaûujícím obytn m vyuûitím. Architektonické eöení nov ch staveb bude vycházet z hodnot tradiëní venkovské zástavby. Nová v stavba v zastavïném území bude p izp sobena p vodnímu p dorysnému ËlenÏní dvor. Nové stavby a zmïny staveb v zastavïném území nesmí p ev öit nejvyööí p ilehlé objekty, mezi které pat í vöechny obytné stavby urëující charakter místa. Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) Plochy bydlení - rodinné domy venkovské jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro bydlení v p eváûnï rodinn ch domech v kvalitním prost edí, umoûúujícím neruöen a bezpeën pobyt a kaûdodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve ejn ch prostranství a obëanského vybavení. Prostorové uspo ádání: RozdÏlení plochy dle urëení vyuûití: pozemky rodinn ch dom, pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky souvisejících zahrad a dalöích zemïdïlsk ch pozemk, pozemky ve ejn ch prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do plochy lze zahrnout pozemky staveb bytov ch dom, pokud charakter lokality a její uspo ádání dovoluje umístïní tïchto staveb. Do plochy lze zahrnout pozemky obëanského vybavení (mimo pozemky pro budovy obchodního prodeje o v mï e vïtöí neû 1000 m 2 ) se stavbami a za ízeními, které jsou definovány jako neruöící a které: - sv m provozováním a technick m za ízením nenaruöují uûívání staveb a za ízení ve svém okolí, - nesniûují kvalitu prost edí souvisejícího území, - sv m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátïû v území, - splúují poûadavky obecnï platn ch p edpis na umísùování staveb a za ízení v plochách s p evaûujícím obytn m vyuûitím. Nové stavby a zmïny staveb v zastavïném území nesmí p ev öit nejvyööí p ilehlé objekty, mezi které pat í vöechny obytné stavby urëující charakter místa. Z d vodu zachování stávajících hodnot zástavby je moûno stavby pro bydlení a dalöí související stavby, vëetnï pr Ëelí budov v nichû jsou okna obytn ch místností, umístit aû na hranici pozemku nebo vozovky silnice (místní komunikace). 7

13 Plochy obëanského vybavení - ve ejná vybavenost (OV) Plochy obëanského vybavení - ve ejná vybavenost jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro p imï ené umístïní, dostupnost a vyuûívání staveb obëanského vybavení a k zajiötïní podmínek pro jejich uûívání v souladu s jejich úëelem. pozemky staveb a za ízení obëanského vybavení pro vzdïlávání a v chovu, sociální sluûby, péëi o rodinu, zdravotní sluûby, kulturu, ve ejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej a administrativu, tïlov chovu a sport, ubytování, stravování, sluûby, vïdu a v zkum. pozemky ve ejn ch prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do plochy lze zahrnout stavby byt sluûebních a majitel za ízení a dalöích staveb pro bydlení pokud charakter této plochy a její uspo ádání dovoluje umístïní staveb pro bydlení. Plochy obëanského vybavení - h bitovy a církevní stavby (OH) Plochy obëanského vybavení - h bitovy a církevní stavby jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro p imï ené umístïní, dostupnost a vyuûívání církevních staveb a poh ebiöù. pozemky církevních a náboûensk ch staveb, pozemky ve ejn ch poh ebiöù, pozemky dalöích ve ejn ch prostranství, Plochy obëanského vybavení - sport a rekreace (OS) Plochy obëanského vybavení - sport a rekreace jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro p imï ené umístïní, dostupnost a vyuûívání sportovních staveb a za ízení. pozemky staveb a za ízení obëanského vybavení pro sport a rekreaci. pozemky staveb a za ízení dalöích druh obëanského vybavení sluëiteln ch s hlavním vyuûitím, pozemky ve ejn ch prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do plochy lze zahrnout stavby byt sluûebních a majitel za ízení, pokud charakter této plochy a její uspo ádání dovoluje umístïní staveb pro bydlení. Plochy v roby a skladování (V) Plochy v roby a skladování jsou vymezeny za úëelem zajiötïní vyuûití pozemk staveb pro v robu a skladování v p ípadech, kdy z d vodu negativních vliv tïchto staveb za hranicí tïchto pozemk vyluëuje zaëlenïní pozemk s tïmito vlivy do ploch jiného zp sobu vyuûití. I pro tato za ízení vöak platí, ûe negativní úëinky a vlivy tïchto staveb a za ízení nesmí naruöovat provoz a uûívání staveb a za ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p ípustnou míru, danou obecnï platn mi p edpisy. pozemky staveb a za ízení pro v robu a skladování, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky a za ízení obëanské vybavenosti (zejména stavby pro maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za ízení). Do plochy lze zahrnout stavby byt sluûebních a majitel za ízení, pokud charakter této plochy a její uspo ádání dovoluje umístïní staveb pro bydlení. Plochy v roby a skladování - drobná a emeslná v roba (VD) Plochy v roby a skladování - drobná a emeslná v roba jsou vymezeny za úëelem zajiötïní vyuûití pozemk staveb pro v robu a skladování (vëetnï skladování) v p ípadech, kdy z d vodu negativních vliv tïchto staveb za hranicí tïchto pozemk vyluëuje zaëlenïní pozemk s tïmito vlivy do ploch jiného zp sobu vyuûití. I pro tato za ízení vöak platí, ûe negativní úëinky a vlivy tïchto staveb a za ízení nesmí naruöovat provoz a uûívání staveb a za ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p ípustnou míru, danou obecnï platn mi p edpisy. pozemky staveb a za ízení pro v robu a skladování, 8

14 pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky a za ízení obëanské vybavenosti (zejména stavby pro maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za ízení). Do plochy lze zahrnout stavby byt sluûebních a majitel za ízení, pokud charakter této plochy a její uspo ádání dovoluje umístïní staveb pro bydlení. Plochy v roby a skladování - zemïdïlská v roba (VZ) Plochy v roby a skladování - zemïdïlská v roba jsou vymezeny za úëelem zajiötïní vyuûití pozemk staveb pro zemïdïlskou ûivoëiönou a rostlinnou v robu, zahradnictví, lesní hospodá ství a zpracování d evní hmoty vëetnï komerëní vybavenosti související s funkëním vyuûitím plochy. Pro stavby a za ízení platí, ûe negativní úëinky a vlivy tïchto staveb a za ízení nesmí naruöovat provoz a uûívání staveb a za ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p ípustnou míru, danou obecnï platn mi p edpisy. pozemky staveb a za ízení pro zemïdïlskou v robu a skladování, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky a za ízení obëanské vybavenosti (zejména stavby pro maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za ízení). Do plochy lze zahrnout stavby byt sluûebních a majitel za ízení, pokud charakter této plochy a její uspo ádání dovoluje umístïní staveb pro bydlení. Plochy v roby a skladování - fotovoltaická v roba elektrické energie (VX) Plochy v roby a skladování - fotovoltaická v roba elektrické energie jsou vymezeny v hradnï za úëelem zajiötïní vyuûití pozemk staveb pro fotovoltaickou v robu elektrické energie. P ípustné vyuûití: pozemky staveb a za ízení pro fotovoltaickou v robu elektrické energie (vëetnï oplocení), pozemky související dopravní a technické infrastruktury, Plochy dopravní infrastruktury - silniëní doprava (DS) Plochy dopravní infrastruktury - silniëní doprava jsou vymezeny za úëelem zajiötïní vyuûití pozemk silniëních dopravních staveb a za ízení a k zajiötïní dopravní p ístupnosti jin ch ploch. pozemky dálnic, silnic a vybran ch místních komunikací (vëetnï pozemk, na kter ch jsou umístïny souëásti komunikace jako náspy, zá ezy, opïrné zdi, mosty a doprovodná a izolaëní zeleú). pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení (zejména autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy), pozemky související technické infrastruktury. Plochy dopravní infrastruktury - místní a p ístupové komunikace (DK) Plochy dopravní infrastruktury - místní a p ístupové komunikace jsou vymezeny za úëelem zajiötïní p ístupnosti staveb a k zajiötïní pr chodnosti krajinou, zajiötïní p ístupnosti vybran ch staveb umístïn ch v krajinï a k zajiötïní obsluhy souvisejících zemïdïlsk ch a lesních pozemk. pozemky místních a místních úëelov ch komunikací (vëetnï doprovodné zelenï). pozemky a za ízení technické infrastruktury. Plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (DV) Plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost jsou vymezeny za úëelem zajiötïní vyuûití pozemk staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení. pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení (zejména garáûe a dílny, autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy ap.), pozemky staveb sklad, pozemky a za ízení technické infrastruktury, doprovodná a izolaëní zeleú. 9

15 Plochy technické infrastruktury (TI) Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za úëelem zajiötïní vyuûití pozemk v p ípadech, kdy vyuûití pozemk pro tuto infrastrukturu vyluëuje jejich zaëlenïní do ploch jiného zp sobu vyuûití a kdy jiné vyuûití tïchto pozemk není moûné. Liniová vedení sítí technické infrastruktury je p ípustné vést i jinou plochou. pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provoznï souvisejících za ízení (vodovod, vodojem, kanalizace, Ëistíren odpadních vod, staveb a za ízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetick ch vedení, komunikaëních vedení a za ízení ve ejné sítï, plynovod, ropovod a produktovod ), pozemky ve ejn ch prostranství, pozemky související dopravní infrastruktury, pozemky krajinné a sídelní zelenï. Plochy ve ejn ch prostranství (PV) Plochy ve ejn ch prostranství jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro p imï ené umístïní, rozsah a dostupnost pozemk ve ejn ch prostranství a k zajiötïní podmínek pro jejich uûívání v souladu s jejich v znamem a úëelem. pozemky ve ejn ch prostranství. pozemky související dopravní a technické infrastruktury sluëitelné s úëelem ve ejn ch prostranství. Plochy ve ejn ch prostranství - ve ejná zeleú (ZV) Plochy ve ejn ch prostranství - ve ejná zeleú jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro p imï ené umístïní, rozsah a dostupnost p eváûnï parkovï upraven ch pozemk ve ejné zelenï. upravené plochy ve ejnï p ístupné zelenï. pozemky dalöích druh ve ejn ch prostranství, pozemky související obëanské, dopravní a technické infrastruktury sluëitelné s úëelem ve ejn ch prostranství - ve ejné zelenï. Plochy sídelní zelenï - soukromá a vyhrazená zeleú (ZZ) Plochy sídelní zelenï - soukromá a vyhrazená zeleú jsou vymezeny zejména za úëelem vyuûívání zahrad a dalöích pozemk zemïdïlského p dního fondu souvisejících se zastavïn m územím. Jde o pozemky, které se v znamnï podílejí na utvá ení charakteru urbanizovaného území nebo jsou v znamnï dotëeny limity vyuûití území, a proto je na nich nutné omezit moûnost umísùování staveb a dalöích za ízení. pozemky zahrad a dalöí zemïdïlské p dy související s obytn m územím. pozemky ostatních ploch a krajinné zelenï, pozemky staveb, za ízení a jin ch opat ení pro zemïdïlství v rozsahu, kter odpovídá velikosti souvisejících pozemk, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Plochy sídelní zelenï - ochranná a izolaëní zeleú (ZO) Plochy sídelní zelenï - ochranná a izolaëní zeleú jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro ochranu p ed negativními vlivy areál v roby a zemïdïlské v roby. pozemky ostatních ploch a dalöí pozemky urëené k v sadbï p eváûnï liniové zelenï. pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury, pozemky ve ejn ch prostranství slouûící ke zp ístupnïní pozemk a staveb v území, Plochy p írodní (P) Plochy p írodní jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro ochranu p írody a krajiny. Cílem vymezení je územní ochrana zvláötï chránïn ch území a ochrana ekosystém územního systému ekologické stability a dalöích ekologicky cenn ch Ëástí území (ekologické kostry území). 10

16 Pozemky zemïdïlského p dního fondu a lesní pozemky je nutné obhospoda ovat z hlediska mimoprodukëních funkcí v souladu se zájmy ochrany p írody a krajiny. lesní pozemky, pozemky krajinné zelenï a pozemky zemïdïlského p dního fondu slouûící jako pozemky biocenter ÚSES a dalöích zvláötï chránïn ch a chránïn ch Ëástí p írody. pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a ve ejn ch prostranství (vëetnï tras turistick ch stezek, cyklostezek a nauën ch stezek) sluëitelné s úëelem ochrany p írody a krajiny, Plochy lesní (L) Plochy lesní jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek vyuûití pozemk pro les, vëetnï jeho hospodá sk ch funkcí. pozemky urëené k plnïní funkcí lesa. pozemky staveb a za ízení lesního hospodá ství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Plochy krajinné zelenï (K) Plochy krajinné zelenï jsou vymezeny zejména za úëelem zajiötïní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability a dalöích ekologicky cenn ch území, pro realizaci protierozních opat ení, pro revitalizaci vodních tok, pro realizaci opat ení pro ochranu povrchov ch a podzemních vod, pro ochranu p ed povodnïmi a pro zv öení retenëních schopností krajiny. Pozemky zemïdïlského p dního fondu a PUPFL je nutné obhospoda ovat z hlediska mimoprodukëních funkcí v souladu se zájmy ochrany p írody, krajiny a dalöích p írodních zdroj. ostatní plochy krajinné zelenï na nelesních pozemcích mimo zastavïné území a zastavitelné plochy, doprovodná a rozpt lená krajinná zeleú. pozemky zemïdïlského p dního fondu s up ednostnïním mimoprodukëních funkcí, vëetnï úëelov ch komunikací slouûících k jejich obhospoda ování, lesní pozemky, pozemky vodních ploch a vodních tok, pozemky p irozen ch a p írodï blízk ch ekosystém, pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a ve ejn ch prostranství (vëetnï tras turistick ch stezek, cyklostezek a nauën ch stezek) sluëitelné s úëelem ochrany p írody a krajiny. vyuûití. Plochy zemïdïlské (Z) Plochy zemïdïlské jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro p evaûující zemïdïlské pozemky zemïdïlského p dního fondu. pozemky staveb, za ízení a jin ch opat ení pro zemïdïlství, plochy krajinné a doprovodné liniové zelenï, pozemky související technické a dopravní infrastruktury (úëelové komunikace slouûící k obhospoda ování zemïdïlsk ch pozemk ), stavby a jiná opat ení pot ebná ke zp ístupnïní pozemk, k ochranï a zúrodnïní p dního fondu, k ochranï ûivotního prost edí, zvelebení krajiny a zv öení ekologické stability dle schválen ch pozemkov ch úprav. Plochy zemïdïlské - zahrady a sady (ZS) Plochy zemïdïlské - zahrady a sady jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro p evaûující zemïdïlské vyuûití na plochách, které jsou vyuûívány jako zahrady, sady nebo malo-pïstitelsky obhospoda ované plochy orné p dy (záhumenky). pozemky zemïdïlského p dního fondu. pozemky staveb, za ízení a jin ch opat ení pro zemïdïlství, plochy krajinné a doprovodné liniové zelenï, pozemky související technické a dopravní infrastruktury (úëelové komunikace slouûící k obhospoda ování zemïdïlsk ch pozemk ), 11

17 stavby a opat ení pot ebná ke zp ístupnïní pozemk, k ochranï a zúrodnïní p dního fondu, k ochranï ûivotního prost edí, zvelebení krajiny a zv öení ekologické stability dle schválen ch pozemkov ch úprav. Oplocené pozemky zemïdïlského p dního fondu, pokud nezasahují do vymezeného systému ekologické stability, nenaruöují síù místních a úëelov ch komunikací a nebrání volné migraci ûivoëich. Plochy vodní a vodohospodá ské - vodní plochy a toky (VV) Plochy vodní a vodohospodá ské - vodní plochy a toky jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro nakládání s vodami, ochranu p ed jejich ökodliv mi úëinky a suchem, regulaci vodního reûimu území a plnïní dalöích úëel stanoven ch právními p edpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany p írody a krajiny. Hlavní vyûití: pozemky vodních ploch, pozemky koryt vodních tok vëetnï doprovodn ch porost. pozemky urëené pro p evaûující vodohospodá ské vyuûití. Uspo ádání funkëního vyuûití ploch je vymezeno ve v kresu Ë. 2 (Hlavní v kres). Dalöí podmínky prostorového uspo ádání a poûadavky na umisùování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy a plochy p estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce návrhu ÚP Net ebice. g) Vymezení ploch ve ejnï prospïön ch staveb a opat ení s právem vyvlastnïní Ve ejnï prospïönou stavbou jsou vybrané stavby dopravní a technické infrastruktury urëené k rozvoji území. g.1) Technická a dopravní infrastruktura ÚP Net ebice jsou vymezeny tyto plochy ve ejnï prospïön ch opat ení s právem vyvlastnïní (p edkupní právo dle 101 STZ není uplatnïno): ozn.: popis: pozemek KN Ë.: VT1 Ëistírna odpadních vod (»OV) 1243/1 Rozsah ploch pro ve ejnï prospïöné stavby a opat ení je vymezen ve v kresu Ë. 3 ÚP Net ebice (V kres ve ejnï prospïön ch staveb, opat ení a asanací), uvedená Ëísla pozemk KN jsou souëástí mapového podkladu. Vöechny pozemky se nacházejí v k. ú. Net ebice. h) Vymezení dalöích ve ejnï prospïön ch staveb a opat ení s p edkupním právem Ve ejnï prospïöná stavby a opat ení, pro které je moûné uplatnit p edkupní právo dle 101 STZ (plochy obëanského vybavení a ve ejná prostranství) nejsou ÚP Net ebice vymezeny. i) Vymezení ploch s provï ením zmïn jejich vyuûití územní studií ÚP Net ebice je jako plocha s provï ením zmïn jejího vyuûití územní studií vymezena: - zastavitelná plocha Z1 P edmïtem eöení územní studie bude zejména návrh ËlenÏní lokality na stavební pozemky tak, aby byla zajiötïna koordinace poûadavk vlastník pozemk a zajiötïna moûnost dopravní a technické obsluhy v rozsahu celé plochy vëetnï návaznosti na plochu územní rezervy R1 a stávající zastavïné území. Rozsah ploch s provï ením zmïn jejich vyuûití územní studií je vymezen ve v kresu Ë. 1 ÚP Net ebice (V kres základního ËlenÏní území). Lh ta pro po ízení studie je stanovena na 10 let od vydání územního plánu. j) Údaje o poëtu list územního plánu a poëtu v kres Textová Ëást ÚP Net ebice má 12 Ëíslovan ch stran, titulní list a 4 neëíslované strany (údaje o po izovateli a projektantovi, záznam o úëinnosti a obsah). Grafická Ëást ÚP Net ebice má 3 v kresy (1. V kres základního ËlenÏní území, 2. Hlavní v kres, 3. V kres ve ejnï prospïön ch staveb, opat ení a asanací). 12

HORNÍ BEÿKOVICE. (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti)

HORNÍ BEÿKOVICE. (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti) Tento projekt byl spolufinancován z prost edk Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop HORNÍ BEÿKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PAFF - architekti ŘÍJEN 2008 POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice adresa: Městský úřad Lovosice Odbor územního plánu Školní 2 410 30 Lovosice

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO A VÝROK TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Veselíčko Pořizovatel: Městský úřad Lipník nad Bečvou Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - ČISTOPIS. PAFF - architekti

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - ČISTOPIS. PAFF - architekti ÚZEMNÍ PLÁN LOVEČKOVICE (k.ú. Levínské Petrovice, k.ú. Lovečkovice, k.ú. Mukařov u Úštěku, k.ú. Náčkovice, k.ú. Dolní Šebířov, k.ú. Hlupice, k.ú. Knínice u Touchořin, k.ú. Touchořiny) TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV Návrh úprava pro veřejné projednání Květen 2016 1 Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: OBEC SMILKOV Smilkov 46 257 89 Heřmaničky Hana Dohnalová, starostka MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE Odbor

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu. A/ Textová část

OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu. A/ Textová část OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu A/ Textová část Průvodní zpráva 1. Základní údaje...3 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...3 1.2 Obsah změny územního plánu...3 2. Koncepce změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DYMOKURY (k.ú. Dymokury, k.ú. Svídnice u Dymokur, k.ú. Černá Hora u Dymokur) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti, v.o.

ÚZEMNÍ PLÁN DYMOKURY (k.ú. Dymokury, k.ú. Svídnice u Dymokur, k.ú. Černá Hora u Dymokur) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti, v.o. ÚZEMNÍ PLÁN DYMOKURY (k.ú. Dymokury, k.ú. Svídnice u Dymokur, k.ú. Černá Hora u Dymokur) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PAFF - architekti, v.o.s KVĚTEN 2008 POŘIZOVATEL: Městský úřad Poděbrady adresa:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství.

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství. PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství. tab. č. 1 - stavby rodinných domů, bytových domů (vila domů) - stavby pro rodinnou

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. Ú Z E M N Í P L Á N ANENSKÁ STUDÁNKA Katastrální území Anenská Studánka, Helvíkov PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 1 A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU III. 2015 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE LOUŇOVICE POD BLANÍKEM BYL SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŽELETICE

ÚZEMNÍ PLÁN ŽELETICE Obec Želetice číslo jednací:... v Želeticích dne:... Zastupitelstvo obce Želetice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKAVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKAVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část OBSAH a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 3 b. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 4 c. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV tab. č. 1 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV - stavby a zařízení areálu farního kostela Navštívení Panny Marie ve Vésce - stavby pro kulturu a církve - stavby

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

OBORA (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBORA U KAZNÃJOVA) ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ»ÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareö

OBORA (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBORA U KAZNÃJOVA) ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ»ÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareö OBORA (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBORA U KAZNÃJOVA) ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ»ÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareö LEDEN 2012 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Kralovice Odbor regionálního rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce,

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN OBEC PĚČÍN Číslo opatření obecné povahy: 1/08 Dne: 23.07.2008 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť

U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť Opatření obecné povahy č.1/2011 Leden, 2011 Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI Vydal správní orgán: Zastupitelstvo obce Bedihošť Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Datum vydání:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek: I. Textová část územního plánu Srpen 2011 ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek ZPRACOVATEL: Firma Kadlec K. K.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008 ZÁVAZNÉ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY dle znění 54 odstavce 2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 171 odstavce 1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH Vydáno usnesením

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

BŘEZOVICE ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BŘEZOVICE POD BEZDĚZEM, VÍSKA U BŘEZOVIC) KA * KA

BŘEZOVICE ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BŘEZOVICE POD BEZDĚZEM, VÍSKA U BŘEZOVIC) KA * KA BŘEZOVICE ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BŘEZOVICE POD BEZDĚZEM, VÍSKA U BŘEZOVIC) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BŘEZOVICE ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BŘEZOVICE POD

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více