Město Pardubice v číslech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Pardubice v číslech"

Transkript

1 SOUBORNÉ INFORMACE Ročník 2007 Informace o regionech, městech a obcích Pardubice, 1. srpna 2007 Kód publikace: Č. j.: 162/ Zpracoval: Vedoucí oddělení: Informační služby: Kontaktní zaměstnanec: ČSÚ, oddělení regionálních analýz a informačních služeb Pardubice Ing. Hedvika Fialová tel.: , Ing. Eva Knoflíčková, tel.: Český statistický úřad, Pardubice 2007

2 Zajímají Vás nejnovější údaje o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další? Najdete je na stránkách ČSÚ na Internetu: Údaje o Pardubickém kraji naleznete také na Internetu: ISBN Český statistický úřad, Pardubice, 2007

3 OBSAH Předmluva...5 Seznam institucí, které poskytly data do publikace...6 Seznam zkratek Úvod Město Pardubice a jeho městské obvody Podnebí a životní prostředí Obyvatelstvo Rodina a domácnost Trh práce Rozpočet města Pardubic Ekonomické prostředí Investice Domovní a bytový fond Doprava Cestovní ruch Školství Kultura Sport Zdravotnictví Sociální oblast Kriminalita Volby Partnerská města Srovnání vybraných ukazatelů 10 nejlidnatějších měst České republiky Územní srovnání Vybrané ukazatele o městě Pardubice včetně Hostovic Magistrát města Pardubic

4 Reprodukce výňatků z této publikace lze pořizovat, pokud je uveden jejich zdroj, s výjimkou reprodukce pro komerční účely. Citace mohou být zveřejněny jen s uvedením zdroje a původu statistických dat v publikaci otištěných. Ležatá čárka (-) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval. Tečka (.) na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý. Ležatý křížek (x) značí, že zápis není možný z logických důvodů. Nula (0) se v tabulce používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky. Procentní bod představuje rozdíl hodnot vyjádřených v procentech. 4

5 PŘEDMLUVA Publikace si klade za cíl podat přehled dostupných údajů o městě Pardubice ve vybraných oblastech a zpřístupnit je odborné i laické veřejnosti. Publikace se skládá ze 24 strukturovaných kapitol. Úvodní kapitola přibližuje stručný vývoj města Pardubic od první zmínky až do současnosti, zbývající kapitoly se vždy věnují konkrétnímu tématu. Kapitoly jsou různě rozsáhlé podle množství dostupných dat, strukturou se však vzájemně neliší. V úvodu kapitoly shrnuje nejpodstatnější fakta o zpracovaném tématu krátký text, v případě potřeby i metodické poznámky. Samotná data jsou prezentována ve formě tabulek a doplňujících grafů. Prezentované údaje vždy odrážejí územní strukturu města k datu uvedenému v příslušné tabulce. Různorodé časové hledisko je dáno dostupností dat v době zpracovávání jednotlivých kapitol. V některých kapitolách (Rodina a domácnost, Domovní a bytový fond atd.) byla využita data ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001, protože aktuálnější údaje pro dané ukazatele zatím nejsou k dispozici. Data v publikaci pocházejí především ze zdrojů ČSÚ a Magistrátu města Pardubic. Vedle údajů získaných od dalších subjektů státní správy, samosprávy či soukromého sektoru byl výjimečně využit i Internet. Za správnost dat převzatých z Internetu či z ostatních externích zdrojů však ČSÚ neručí. Publikace je dostupná na internetových stránkách ČSÚ Pardubice na stejně jako řada jiných publikací s regionální tematikou. Zájemci si ji však mohou zakoupit i v tištěné podobě či na CD v sídle ČSÚ Pardubice. Jedná se o první takto rozsáhlou publikaci souhrnného charakteru o městě Pardubice. Věříme, že díky ohlasu uživatelů získáme podněty k její další aktualizaci. ČSÚ Pardubice děkuje všem, kteří se poskytnutím svých dat podíleli na přípravě publikace, a doufá, že nejen oni uvítají tento souhrn dat za město Pardubice shromážděný z různých informačních zdrojů. Náš dík patří především: Magistrátu města Pardubic odboru rozvoje a strategie, odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, ekonomickému odboru, odboru informačních technologií, investičnímu odboru, odboru školství, odboru dopravy, odboru sociálních věcí, odboru vnitřních věcí, odboru kanceláře tajemníka, právnímu odboru, odboru kanceláře primátora. Dále úřadům jednotlivých městských obvodů, Českému hydrometeorologickému ústavu pobočce Hradec Králové, Dopravnímu podniku města Pardubic a.s., Krajskému úřadu Pardubického kraje odboru školství, Univerzitě Pardubice, Východočeskému divadlu, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Policejnímu prezidiu ČR, Policii ČR okresnímu ředitelství Pardubice, Městské policii Pardubice. 5

6 SEZNAM INSTITUCÍ, KTERÉ POSKYTLY DATA DO PUBLIKACE Český statistický úřad Magistrát města Pardubic BERMAN GROUP - služby ekonomického rozvoje, s.r.o. Český hydrometeorologický ústav pobočka Hradec Králové Český svaz tělesné výchovy Pardubické krajské sdružení Český úřad zeměměřický a katastrální Dopravní podnik města Pardubic a.s. Dostihový spolek, a.s. Dům kultury Dukla East Bohemian Airport a.s. Goethe-Zentrum Pardubice Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Krajská knihovna v Pardubicích Krajský úřad Pardubického kraje Kulturní dům Dubina Městská policie Pardubice Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubice Region Tourism Policejní prezidium ČR Policie ČR okresní ředitelství Pardubice Stavební bytové družstvo Družba Pardubice Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I Univerzita Pardubice úřady městských obvodů Pardubice I až Pardubice VIII Ústav zdravotnických informací a statistiky Východočeská galerie Východočeské divadlo Východočeské muzeum ZŠ Klášterní ZŠ Svítání přístupné z webu města Internetové zdroje:

7 SEZNAM ZKRATEK AMK Automotoklub BK Basketbalový klub ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ČSÚ Český statistický úřad ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální DDM dům dětí a mládeže EU Evropská unie Fakulty a ústavy Univerzity Pardubice: DFJP Dopravní fakulta Jana Pernera FES Fakulta ekonomicko-správní FF Fakulta filozofická FCht Fakulta chemicko-technologická FR Fakulta restaurování FZS Fakulta zdravotnických studií ÚEI Ústav elektrotechniky a informatiky ÚZS Ústav zdravotnických studií HZS hasičský záchranný sbor KD kulturní dům LDN léčebna dlouhodobě nemocných MHD městská hromadná doprava MKN 10 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 10. revize MmP Magistrát města Pardubic MO městský obvod MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy NP noční provoz o.z. odštěpný závod OKEČ odvětvová klasifikace ekonomických činností OR obchodní rejstřík ORL otorinolaryngologie (ušní, nosní, krční) RES Registr ekonomických subjektů REZZO Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší SBD stavební bytové družstvo SK sportovní klub SLDB sčítání lidu, domů a bytů SOŠ střední odborná škola SOU střední odborné učiliště SZP střední zdravotničtí pracovníci TČ trestný čin TJ tělovýchovná jednota TRN tuberkulózní a respirační nemoci ÚMO úřad městského obvodu UPT umělé přerušení těhotenství ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky VČD Východočeské divadlo VČM Východočeské muzeum VOŠ vyšší odborná škola ZPBD zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu ZŠ základní škola ZUŠ základní umělecká škola 7

8 8

9 1. Úvod Poloha a povrch Pardubice se rozkládají v Polabské nížině na soutoku Labe s Chrudimkou (15 46' 45" východní zeměpisné délky a 50 2' 19" severní šířky). Rovinatý ráz krajiny ovlivňuje i nízkou nadmořskou výšku města, dosahující pouze 215 až 237 metrů n. m. Pardubice leží na usazeninách české křídové pánve, tvořené zejména jílovci, slínovci, opukami a pískovci; fytogeograficky patří do oblasti mírného pásma opadavých listnatých lesů palearktické oblasti. V blízkosti města najdeme chráněná území (přírodní památku Nemošickou stráň, národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka), stavebnětechnickou památku Opatovický kanál nebo Národní kulturní památku hřebčín v Kladrubech nad Labem. Město Pardubice je vzdáleno 108 km východně od Prahy, 26 km jižně od Hradce Králové a 12 km severně od Chrudimi (zdroj: PLANstudio s.r.o Silniční vzdálenosti města Pardubice od vybraných českých a evropských měst Pramen: Město Vzdálenost v km Město Vzdálenost v km Praha 108 Amsterdam 990 Brno 138 Berlín 444 Ostrava 250 Bratislava 262 Plzeň 209 Brusel Olomouc 138 Mnichov 499 Liberec 125 Londýn České Budějovice 195 Moskva Hradec Králové 26 Paříž Ústí nad Labem 191 Řím Karlovy Vary 249 Varšava 539 Jihlava 90 Vídeň 254 Zlín 207 Stockholm Obyvatelstvo Pardubice jsou krajským městem s výraznou správní, obytnou, obslužnou a výrobní funkcí pardubickohradecké aglomerace. Počtem obyvatel se Pardubice řadí na desáté místo mezi městy České republiky. K zde žilo obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem (zdroj ČSÚ; včetně Hostovic), z toho 48 % mužů a 52 % žen. Průměrný věk mužů činil 40,1 let, žen 43,5 let, celkem 41,9 let. V historickém vývoji Pardubice zaznamenávají výrazný nárůst počtu obyvatel v souvislosti s bouřlivým rozvojem průmyslu, který nastal po napojení města na hlavní železniční trať Praha Česká Třebová v roce Od počátku 90. let minulého století však počet obyvatel města ubýval nejen v důsledku trvalé převahy počtu zemřelých nad narozenými, ale především vlivem záporného migračního salda. Obyvatelstvo se začalo koncentrovat do příměstských obcí, v nichž se intenzivně rozvíjela bytová výstavba. Obrat nastal až v roce 2005, kdy počet obyvatel města začal (zejména v důsledku zahraniční migrace) mírně stoupat. Město Pardubice nyní obývá 17 % obyvatel Pardubického kraje a 55 % obyvatel pardubického okresu. Administrativně-správní struktura města Silné integrační tendence v sídelní struktuře typické pro 60. a zejména 70. léta minulého století se dotkly i Pardubic. V tomto období se součástí města staly Popkovice, Trnová, Svítkov, Spojil, Doubravice, Ohrazenice, Semtín, Rosice nad Labem, Dražkovice, Nemošice, Mnětice, Drozdice, Černá za Bory či Staré Čívice. V polovině 80. let se k Pardubicím připojily také Lány na Důlku (vč. Srnojed) a Opočínek. Pod vlivem společensko-politických změn probíhajících po roce 1989 nastal opačný proces dezintegrace. V případě Pardubic došlo k osamostatnění Spojila (od počátku roku 1992) a Srnojed (od počátku roku 1994). Poslední územní změna proběhla dnem voleb do zastupitelstva města k , kdy se k Pardubicím připojila obec Hostovice, která se stala jeho 32. částí a zároveň osmým městským obvodem. Městské obvody, jakožto území s vlastní volenou samosprávou, byly přitom postupně vymezovány od počátku 90. let v návaznosti na ustavení Pardubic statutárním městem. Krajským městem se Pardubice stávají od , kdy byl podle zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků vymezen Pardubický kraj. Od jsou Pardubice rovněž obcí s rozšířenou působností (ORP). 9

10 Geografická mapa města Pardubic podle územní struktury od Od historie k současnosti Původ názvu Původní ves, doložená již z roku 1295, nesla název Pordoby. Místní jméno tedy dříve než Pardubice znělo Pordobice (1318 de Pordobitz), tj. ves lidí Pordobových. Jméno do Polabí přinesli z Polska mniši řádu cyriaků (podle polského místního jména Porydęby), kteří spravovali zdejší kapli sv. Jiljí. Hláskovou změnu Pordob- na Pardub- lze vysvětlit snahou po disimilaci dvou -o- a možná i mylnou asociací k pár dubů, popřípadě osobnímu jménu Pardus. (Převzato z Období středověku První dochovaná zmínka o existenci Pardubic pochází z roku 1295, kdy papež Bonifác VIII. potvrdil v Pardubicích klášter cyriaků a chrám sv. Bartoloměje. Prvním známým vlastníkem Pardubic na začátku 14. století byl Půta z Dubé. Kolem roku 1325 vyměnili synové Půty z Dubé Pardubice s rytířem Arnoštem z Hostýně. Jeho syn Arnošt z Pardubic, který město roku 1340 zdědil již s městskými právy, se později stal prvním pražským arcibiskupem a zároveň rádcem a přítelem císaře Karla IV. Z této doby pochází šlechtický rod páni z Pardubic, kteří měli ve svém znaku přední bílou (stříbrnou) polovinu koně se zlatou uzdou na červeném štítu. Dodnes se tento výjev zachoval ve znaku města. V roce 1491 Pardubice koupil Vilém z Pernštejna, nejmocnější šlechtic tehdejších českých zemí. Vedle zvelebování města a panství se Vilém pustil i do pozdně gotické přestavby zdejšího vodního hradu, jeho synové Vojtěch a Jan pak pokračovali ve stylu renesančním. Komplex zámku, přecházejícího z funkce obranného vodního hradu na rozlehlý a pohodlný zámek, se spolu s opevněním řadí mezi nemnohá místa Evropy, kde se památky tohoto charakteru dochovaly. Pernštejnům však Pardubice vděčí i za celé historické městské jádro s renesančním náměstím, malebnými uličkami a s dominantou Pardubic Zelenou bránou. V této době se v Čechách vžilo úsloví "Skví se jako Pardubice. V roce 1964 bylo Pardubické staré město prohlášeno městskou památkovou rezervací. Po slavné éře Pernštejnů, kteří zadlužené panství prodali v roce 1560 arciknížeti Maxmiliánu Habsburskému, nastalo období stagnace. Třicetiletá válka v letech město ještě více zbídačila, zejména v důsledku přítomnosti švédských vojsk. 10

11 Příchod železnice a následný rozkvět Pardubic K novému rozmachu města dochází až v polovině 19. století, kdy 20. srpna 1845 přijel do Pardubic první vlak po české parní železnici z Olomouce do Prahy. Hlavním projektantem trati byl pardubický občan Jan Perner. Železnice předznamenala postavení Pardubic jako významného dopravního uzlu, v čemž hrála důležitou roli i výhodná poloha města v samém středu českých zemí. Krátce po zřízení železnice se v Pardubicích začal rozvíjet průmysl. Vznikly zde významné podniky jako Fantova rafinérie minerálních olejů (dnes rafinerie Paramo) nebo Prokopova továrna na mlýnské stroje, lihovar, cukrovar a další. Ty nastartovaly celkový rozvoj pardubického průmyslu, především odvětví chemického, strojírenského, potravinářského a elektrotechnického. Spolu s mohutným rozvojem průmyslu přicházel i rozkvět společenského, kulturního a sportovního života města. Roku 1874 se poprvé běžel dnes světoznámý dostih Velká pardubická. Centrem kultury se stal dnes již neexistující hotel Veselka, roku 1909 bylo postaveno městské divadlo. Na počátku 20. století se Pardubice proslavily jako kolébka českého letectví, když v květnu 1911 uskutečnil Ing. Jan Kašpar první dálkový let z Pardubic do Prahy. Poválečný vývoj města Po první světové válce a vzniku samostatného Československa v roce 1918 zesílila úloha Pardubic coby regionálního centra. V návaznosti na průmyslový boom po roce 1845 se znovu oživuje výroba a Pardubice se stávají průmyslovým centrem východních Čech. Založena byla Československá akciová továrna na látky výbušné (v Pardubicích - Semtíně) a také Telegrafia (později Tesla). V roce 1931 jsou Pardubice dějištěm Celostátní výstavy tělesné výchovy a sportu. V té době byl postaven i hotel Grand a muzeum, dnes střední průmyslová škola potravinářské technologie. V období 2. světové války se Pardubice staly významným centrem českého odboje, které se do historie zapsalo především spojitostí s operací Silver A, atentátem na Reinharda Heydricha či vypálením vesnice Ležáky. Tyto události připomíná památník na Zámečku. Během války město zažilo tři nálety spojeneckého vojska zacílené na místní rafinerii a letiště. Po válce se započalo s výstavbou nových obytných čtvrtí, mezi prvními vzniklo na přelomu 40. a 50. let sídliště Dukla. Roku 1951 byla zavedena trolejbusová doprava, o osm let později bylo vybudováno nové vlakové nádraží, jehož původní budovu poškodil jeden z válečných náletů. V šedesátých letech se začalo stavět sídliště Polabiny na pravém břehu Labe, později i sídliště Dubina a Cihelna. Pardubice na přelomu tisíciletí Ekonomický a stavební rozvoj města Role Pardubic jako průmyslového centra východních Čech doznala koncem 20. století změn. Transformace ekonomiky po roce 1989 přinesla v Pardubicích zánik či omezení činnosti některých podniků (Tesla, TMS, Synthesia), počet nezaměstnaných ve městě se však výrazně nezvýšil. Bylo to především díky bezcelní zóně, prozíravě zbudované nedaleko pardubického letiště, která se brzy ukázala jako nejvhodnější zázemí pro příchod zahraničních investorů. Dnes tu sídlí především elektrotechnický a strojírenský průmysl (Panasonic Automotive Czech, JTEKT Automotive Czech Pardubice, s.r.o., Kyb manufacturing Czech s.r.o., Ronal CR s.r.o.). Prostory bývalé Tesly, proslavené po celém světě díky radiolokátoru Tamara, dnes obývá elektrotechnická firma Foxconn CZ, působící především v oblasti informačních technologií. Dlouholetou tradici chemické výroby dnes reprezentují především společnosti Paramo a.s., významná česká rafinerie, vyrábějící paliva, maziva a asfaltové výrobky, a Aliachem, a.s. (odštěpný závod Synthesia, a.s. v Semtíně), mezi jejíž hlavní produkty patří nitrocelulóza, pigmenty, barviva a organické sloučeniny. Místní potravinářský průmysl nejvíce proslavil pardubický perník, ze 14. století tu dodnes přetrvává i tradice vaření piva. Kromě Pivovaru Pernštejn a.s. ve městě působí také Kávoviny a.s. nebo pekárna Odkolek. 11

12 K hospodářskému rozvoji města příspělo také obnovení nebo navázání nových obchodních vztahů s jinými evropskými státy, jež se formou spolupráce na různých projektech rozvíjejí dodnes. Dalším klíčovým faktorem napomáhajícím ekonomickému rozkvětu města je bezesporu doprava. Pardubice profitují nejen ze své výhodné polohy, ale i z dostupnosti téměř všemi druhy dopravy. Představují jeden z nejvýznamnějších železničních uzlů nejen v kraji, ale i v České republice; tvoří součást prvního železničního koridoru Berlín Vídeň. Se světem je město spojeno osobní i nákladní leteckou dopravou, v dohledné době se snad dočká i napojení na dálnici. Jedná se také o splavnění Labe až do Pardubic, což by znamenalo připojení na evropskou síť vodních cest. V souvislosti s rozvojem města po stránce ekonomické se v posledních letech projevuje i značný rozmach stavebnictví jak z hlediska nové výstavby, tak úprav stávajícího domovního a bytového fondu. Rekonstruováno bylo staré město a zámek, pokračují práce na regeneraci panelových sídlišť. Zintenzivnila se výstavba obytných domů, probíhají úpravy přiléhajících ploch zeleně, vznikají nová dětská hřiště. Nejenom v centru města vyrůstají nové administrativní a obchodní komplexy. Pardubice jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu Pardubice disponují hustou sítí školských zařízení všech stupňů. Tradice vysokého školství pochází z roku 1950, kdy tu zahájila výuku jednooborová Vysoká škola chemická. V souvislosti s rostoucím počtem studentů i variabilitou zaměření výuky se celá instituce roku 1994 transformovala na Univerzitu Pardubice. Dnes má šest fakult a působí zde i ústav elektrotechniky a informatiky. V akademickém roce 2006/2007 již počet studentů Univerzity Pardubice přesáhl 8,6 tisíc. Město může nabídnout i vhodné zázemí pro kongresovou turistiku. Jako významné centrum kultury jsou Pardubice nerozlučně spjaty s festivalem klasické hudby Pardubické hudební jaro. Ve městě působí též Komorní filharmonie Pardubice, svou domovskou scénu tady má Východočeské divadlo Pardubice, které každoročně pořádá GRAND Festival smíchu, sídlí zde Východočeské muzeum a Východočeská galerie. Na poli zahraniční kulturně-vzdělávací spolupráce důležité místo zaujímá Evropský spolkový dům. Nejen na kulturním poli udržují Pardubice živé kontakty s řadou partnerských měst v zahraničí. Pardubice bývají právem označovány jako město sportu. Nejvýznamnější sportovní akcí města je bezesporu Velká pardubická steeplechase, každoročně mezinárodní účastníky přivítá i plochodrážní závod Zlatá přilba či šachový turnaj Czech open. Osobnosti ledního hokeje jako Janecký, Hašek či Sýkora také pocházejí z Pardubic. Tenisová Pardubická juniorka otevírá mladým talentům brány do světa vrcholového sportu. Všechny uvedené akce představují (vedle řady jiných) největší turistické atraktivity Pardubic. Z architektonického pohledu k nim bezesporu patří i zámek obklopený historickým centrem s malebnými uličkami a rozlehlé náměstí s bohatě zdobenými domy. Vyhlídkové jízdy po Labi na palubě výletní a restaurační lodi Arnošt z Pardubic či výhled z dominanty města Zelené brány si nechá ujít málokdo. Pro milovníky aktivního odpočinku je k dispozici síť cyklostezek po obou březích Labe. O dostatečnou informovanost návštěvníků i obyvatel města se stará nové informační centrum Pardubice Region Tourism. Pramen:

13 2. Město Pardubice a jeho městské obvody Od roku 1990 Pardubice patří mezi statutární města, tj. města se zvláštním postavením, jejichž území se může členit na městské obvody s vlastními samosprávnými orgány. Za datum vzniku městského obvodu (MO) je považován den konání voleb do zastupitelstva MO. Nejstaršími městskými obvody jsou Pardubice IV, Pardubice VI a Pardubice VII, které vznikly k Mladší je městský obvod Pardubice II, založený ke dni Následují městské obvody Pardubice I, Pardubice III a Pardubice V s datem vzniku Nejmladším je městský obvod Pardubice VIII bývalá obec Hostovice připojený k městu Pardubice k prvnímu dni konání voleb do obecních zastupitelstev Od tohoto data se město člení na 8 městských obvodů a 32 částí. Připojením Hostovic se území města zvětšilo o 495 ha na současných ha, naopak hustota obyvatelstva klesla z původní hodnoty 1 135,8 osob/km 2 na 1 070,7 osob/km 2. Z hlediska počtu obyvatel neznamenalo připojení Hostovic výraznou změnu demografických charakteristik města celkový počet obyvatel se zvýšil o 241 osob a k tak dosáhl osob (zdroj MmP). Administrativní mapa města Pardubic podle územní struktury od Nejvyšší hustotou zalidnění (více než 4 tis. osob na km 2 ) se vyznačuje územně nejmenší MO Pardubice II (Polabiny, Cihelna) typický rozsáhlou zástavbou bytových domů. Na druhé straně nízká hustota zalidnění charakterizuje kromě Hostovic i územně nejrozlehlejší MO Pardubice VI (Opočínek, Lány na Důlku, Staré Čívice, Svítkov, Popkovice). Nejvíce obyvatel žije v MO Pardubice I (24 % z celkového počtu obyvatel města), více než pětinou se na počtu obyvatel města podílí také MO Pardubice II (22 %). V průměru nejmladší obyvatelstvo žije v MO Pardubice VIII a VII, naopak nejvyšší podíl obyvatelstva nad 65 let je typický pro MO Pardubice V, II a I. Podle údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) v roce 2001 bylo právě v posledně jmenovaném MO zjištěno nejnižší zastoupení osob bez náboženského vyznání (69 %). Nejvyšší podíl osob se základním vzděláním a vyučených charakterizuje MO Pardubice VI, relativně nejvíce vysokoškoláků žije v MO Pardubice II. Z hlediska rodinného uspořádání je pro centrum města (MO Pardubice I) a nejvýznamnější sídliště (MO Pardubice II) typický nejvyšší podíl domácností jednotlivců. V průměru největší byty (o velikosti 60 m 2 obytné plochy) nacházíme v roce 2001 v MO Pardubice IV a VI, tedy v obvodech s vysokým podílem rodinných domů v domovním fondu. Nejmenší byty jsou naopak typické pro panelovou zástavbu v MO Pardubice II (38,5 m 2 ). V letech bylo dokončeno nejvíce nových rodinných domů v MO Pardubice VII, bytové domy se nejčastěji stavěly v MO Pardubice I a III. Ve struktuře ekonomických subjektů mají nejvyšší zastoupení fyzické osoby v MO Pardubice III, právnické osoby zaujímají nejvyšší podíl v MO Pardubice I. Metodické poznámky: Údaje v této kapitole odrážejí územní strukturu města k datu uvedenému v příslušné tabulce. Většina tabulek nezahrnuje nově vzniklý MO Pardubice VIII Hostovice; Hostovicím je věnována samostatná kapitola č. 23. Údaje o rozpočtech městských obvodů za roky jsou součástí kapitoly č

14 2-01. Městské obvody ve městě Pardubice a jejich představitelé Pramen: Úřady městských obvodů Datum vzniku MO Starosta 1) Místostarosta 1) zastupitelů Počet z toho zaměstnanců radních úřadu MO 2) Pardubice I PaedDr. Hana Tomanová Ing. Jiří Lejhanec Ing. Gabriela Křížková Pardubice II Jiří Srbek Ing. arch. Petra Nacu Miroslava Boháčková Pardubice III Mgr. Vítězslav Štěpánek Ing. Jaroslav Cihlo Miroslav Hanuš Pardubice IV Ing. Petr Heřmanský Ing. arch. Jan Kovář Jitka Severinová Pardubice V Jaroslav Kňava MVDr. Karel Norek Mgr. Jiří Šmaha Pardubice VI Ing. Zuzana Zlesáková Ing. Václav Ráliš Mgr. Alice Janovská Pardubice VII Milan Tichý Bc. Zdeněk Škařupa Jaroslav Kučera Pardubice VIII 3) Josef Jirout Zuzka Vasková Josef Jirout 1) personální obsazení na základě výsledků voleb do obecních zastupitelstev konaných ve dnech Tajemník úřadu MO 2) jedná se o všechny zaměstnance zařazené do úřadů a organizačních složek bez ohledu na druh pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce včetně zaměstnanců na mateřských (rodičovských) dovolených a zaměstnanců dlouhodobě nemocných; data jsou získána k ) vzhledem k malému počtu obyvatel a malé velikosti území MO není podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřizována rada MO - její pravomoce vykonává starosta; úřad MO nemá odbory, na řešení agendy se podílejí všichni zastupitelé Adresy Magistrátu města Pardubic a úřadů jednotlivých městských obvodů Pramen: Magistrát města Pardubic, úřady městských obvodů Adresa Kontakt Statutární město Pardubice Pardubice I Pardubice II Pardubice III Pardubice IV Pardubice V Pardubice VI Pardubice VII Pardubice VIII Magistrát města Pardubic Pernštýnské náměstí 1, Pardubice Úřad Městského obvodu Pardubice I - střed U Divadla 828, Pardubice Úřad Městského obvodu Pardubice II - Polabiny Chemiků 128, Pardubice Úřad městského obvodu Pardubice III - Dubina Jana Zajíce 983, Pardubice Úřad městského obvodu Pardubice IV Bokova 315, Pardubice Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice Úřad městského obvodu Pardubice VI - Svítkov Kostnická 865, Pardubice Úřad městského obvodu Pardubice VII - Rosice Gen. Svobody 198, Pardubice Úřad městského obvodu Pardubice VIII - Hostovice Hostovice 20, Pardubice tel: fax: elektronická podatelna: https://podatelna.mmp.cz tel: , fax: tel: fax: tel: fax: tel: fax: tel: fax: tel: fax: tel: fax: tel: fax:

15 2-03. Počet obyvatel ve městě Pardubice, jednotlivých městských obvodech a částech k *) Pramen: Magistrát města Pardubic Městský obvod, část Počet obyvatel Městský obvod, část Počet obyvatel Pardubice I Pardubice V Bílé předměstí (MO 1) Dražkovice 512 Staré Město Nové Jesenčany 551 Zámek 4 Zelené předměstí (MO 5) Zelené předměstí (MO 1) Pardubice VI Pardubice II Lány na Důlku 368 Cihelna Opočínek 190 Polabiny Popkovice 456 Pardubice III Staré Čívice 845 Bílé předměstí (MO 3) Svítkov Studánka (MO 3) Zelené předměstí (MO 6) - Pardubice IV Pardubice VII Bílé předměstí (MO 4) 472 Doubravice 267 Černá za Bory 968 Ohrazenice Drozdice 87 Rosice Mnětice 350 Semtín - Nemošice Trnová Pardubičky Pardubice VIII 241 Staročernsko 81 Hostovice 241 Studánka (MO 4) 240 Žižín 42 Město celkem *) včetně trvale přihlášených cizinců Vybrané ukazatele o městě Pardubice a jednotlivých městských obvodech k Pramen: ČSÚ, Magistrát města Pardubic Obyvatelstvo celkem 1) v tom Počet trvale trvale Rozloha částí přihlášení přihlášení muži ženy (ha) obce abs. v % občané ČR cizinci km 2 ) abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % Město celkem , , , , , , v tom obvody: Pardubice I , , , , , ,9 572 Pardubice II , , , , , ,4 458 Pardubice III , , , , , ,7 652 Pardubice IV , ,4 12 3, , ,3 272, Pardubice V , , , , , ,9 785 Pardubice VI , ,1 20 6, , ,1 191, Pardubice VII , ,6 29 8, , ,5 500, ) včetně trvale přihlášených cizinců Hustota obyvatelstva (osoby/ 15

16 100,0 Podíl a hustota obyvatelstva ve městě Pardubice a jednotlivých městských obvodech 4 500,0 podíl v % 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 podíl na obyvatelstvu města celkem hustota obyvatelstva 4 000, , , , , ,0 osoby/km 2 20, ,0 10,0 500,0 0,0 0,0 město celkem I II III IV V VI VII městské obvody Obyvatelstvo podle věkových skupin ve městě Pardubice a jednotlivých městských obvodech k Pramen: Magistrát města Pardubic Obyvatelstvo v tom ve věku průměrný věk celkem 1) 0-14 let let 65 a více let celkem muži ženy Město celkem ,9 40,1 43,5 v tom obvody: Pardubice I ,9 40,9 44,8 Pardubice II ,2 40,6 43,8 Pardubice III ,0 39,8 42,1 Pardubice IV ,7 40,7 42,6 Pardubice V ,3 41,2 45,1 Pardubice VI ,0 40,0 44,0 Pardubice VII ,0 39,2 40,8 1) včetně trvale přihlášených cizinců Obyvatelstvo podle věkových skupin ve městě Pardubice a jednotlivých městských obvodech k VII 13,9 73,4 12,7 VI 14,1 69,1 16,9 městské obvody V IV III II 13,0 12,5 11,4 13,3 65,6 73,1 74,9 68,8 21,4 14,5 13,6 17,9 I 11,8 70,4 17,9 město celkem 12,6 70,2 17,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-14 let let 65 a více let 16

17 2-06. Obyvatelstvo podle rodinného stavu a náboženského vyznání ve městě Pardubice a jednotlivých městských obvodech Pramen: ČSÚ (SLDB 2001) Obyvatelstvo celkem svobodní v tom podle rodinného stavu v % vdané, ženatí v tom podle náboženského vyznání v % rozvedení ovdovělí nezjištěno věřící bez vyznání nezjištěno Město celkem ,8 47,8 9,5 7,2 0,6 21,4 71,7 6,8 v tom obvody: Pardubice I ,6 45,5 10,6 8,3 0,9 23,2 68,7 8,1 Pardubice II ,3 47,9 11,0 6,1 0,7 20,7 71,8 7,5 Pardubice III ,4 48,1 8,7 5,4 0,4 19,0 75,0 6,0 Pardubice IV ,8 51,3 6,5 6,9 0,5 21,3 72,5 6,2 Pardubice V ,6 47,4 9,4 9,1 0,5 22,9 70,9 6,2 Pardubice VI ,1 52,1 6,4 8,0 0,3 21,8 72,9 5,3 Pardubice VII ,6 50,4 7,6 6,8 0,6 19,7 74,9 5, Obyvatelstvo 15leté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání a ekonomické aktivity ve městě Pardubice a jednotlivých městských obvodech Pramen: ČSÚ (SLDB 2001) z toho z toho dle vzdělání v % ekonomicky aktivní Obyvatelstvo 15leté a starší základní a neukončené vzdělání včetně bez vzdělání vyučení a střední odborné bez maturity úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové nezaměstnaní vysokoškolské celkem v tom v % zaměstnaní Město celkem ,9 35,1 30,0 4,6 12, ,5 6,5 v tom obvody: Pardubice I ,9 33,6 30,1 4,9 13, ,6 7,4 Pardubice II ,3 33,8 31,5 5,0 14, ,0 6,0 Pardubice III ,2 32,7 31,4 4,5 13, ,8 5,2 Pardubice IV ,4 39,0 29,6 3,8 9, ,7 5,3 Pardubice V ,2 36,0 28,9 4,2 10, ,4 7,6 Pardubice VI ,8 43,4 24,8 3,5 6, ,2 7,8 Pardubice VII ,2 39,8 27,6 4,2 9, ,6 6,4 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání ve městě Pardubice a jednotlivých městských obvodech 100,0 90,0 80,0 nezjištěné vysokoškolské % 70,0 60,0 50,0 vyšší odborné a nástavbové 40,0 30,0 úplné střední s maturitou 20,0 vyučení a střední odborné bez maturity 10,0 0,0 město celkem I II III IV V VI VII městské obvody základní a neukončené vzdělání včetně bez vzdělání 17

18 2-08. Domácnosti ve městě Pardubice a jednotlivých městských obvodech Pramen: ČSÚ (SLDB 2001) Cenzové domácnosti celkem úplné rodiny v tom absolutně neúplné rodiny domácnosti jednotlivců nerodinné domácnosti úplné rodiny neúplné rodiny v tom v % domácnosti jednotlivců nerodinné domácnosti Město celkem ,9 14,1 30,9 2,1 v tom obvody: Pardubice I ,4 15,7 33,0 2,9 Pardubice II ,2 12,8 35,3 1,7 Pardubice III ,7 14,5 26,7 1,1 Pardubice IV ,0 13,0 24,1 0,9 Pardubice V ,3 14,4 30,8 3,5 Pardubice VI ,0 11,3 24,6 1,1 Pardubice VII ,6 13,6 26,7 1,1 100% 90% Domácnosti podle druhu a počtu závislých dětí v jednotlivých obvodech města Pardubice 40,2 43,3 51,3 45,5 39,7 42,2 44,8 58,9 61,0 65,6 58,4 59,5 55,9 66,3 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% se závislými dětmi bez závislých dětí 59,8 56,7 48,7 54,5 60,3 57,8 55,2 41,1 39,0 34,4 41,6 40,5 44,1 33,7 I II III IV V VI VII I II III IV V VI VII úplné rodiny neúplné rodiny Ekonomické subjekty podle právní formy ve městě Pardubice a jednotlivých městských obvodech k Pramen: ČSÚ Ekonomické subjekty celkem Fyzické osoby z toho živnostníci 1) Právnické osoby obchodní společnosti společnosti s ručením omezeným akciové společnosti Město celkem v tom obvody: Pardubice I Pardubice II Pardubice III Pardubice IV Pardubice V Pardubice VI Pardubice VII z toho z toho 1) soukromí podnikatelé podnikající podle živnostenského zákona zapsaní i nezapsaní do obchodního rejstříku družstva státní podniky 18

19 Zastoupení ekonomických subjektů ve městě Pardubice podle jednotlivých městských obvodů Pardubice V 9,4% Pardubice VI 4,2% Pardubice VII 6,2% Pardubice IV 5,1% Pardubice I 47,3% Pardubice III 11,5% Pardubice II 16,3% podíl živnostníků z počtu fyzických osob v % 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 město celkem Relativní ukazatele živnostenského podnikání ve městě Pardubice a jednotlivých městských obvodech I II III IV V VI VII městské obvody počet živnostníků na obyvatel podíl živnostníků z počtu fyzických osob počet živnostníků na obyvatel Domovní fond ve městě Pardubice a jednotlivých městských obvodech Pramen: ČSÚ (SLDB 2001) v tom Trvale obydlené domy Domy trvale obydlené neobydlené dle materiálu nosných zdí v % celkem průměrné z toho cihly, tvárnice, celkem abs. v % stáří stěnové panely rodinné domy cihlové bloky Město celkem ,2 45 7,5 8,1 v tom obvody: Pardubice I ,0 58 5,3 7,9 Pardubice II , ,7 2,7 Pardubice III , ,1 8,4 Pardubice IV ,3 43 1,8 8,7 Pardubice V ,6 51 1,4 9,1 Pardubice VI ,5 48 0,6 8,6 Pardubice VII ,3 40 2,7 7,7 19

20 100 Domovní fond ve městě Pardubice a jednotlivých městských obvodech podle druhu domů % ostatní bytové domy rodinné domy 0 město celkem I II III IV V VI VII městské obvody Bytový fond ve městě Pardubice a jednotlivých městských obvodech Pramen: ČSÚ (SLDB 2001) Byty celkem trvale obydlené byty celkem obydlené přechodně neobydlené byty z toho v % sloužící k rekreaci přestavba bytu nezpůsobilé k bydlení Na 1 trvale obydlený byt připadá v průměru m 2 obytné plochy obytných místností osob Průměrná obytná plocha na osobu Město celkem ,6 3,9 7,7 6,2 44,8 2,57 2,50 17,8 v tom obvody: Pardubice I ,7 0,5 11,3 10,3 43,5 2,36 2,42 17,8 Pardubice II ,0-2,1 0,8 38,5 2,43 2,32 16,5 Pardubice III ,0 0,5 5,7 3,3 46,2 2,72 2,67 17,2 Pardubice IV ,6 24,2 9,1 9,7 60,1 3,30 2,82 21,1 Pardubice V ,6 0,8 8,0 6,5 42,9 2,44 2,45 17,4 Pardubice VI ,6 23,0 13,2 14,7 60,6 3,21 2,89 20,8 Pardubice VII ,3 5,3 12,8 3,8 56,0 3,01 2,73 20,3 70 Průměrná obytná plocha na jeden trvale obydlený byt ve městě Pardubice a jednotlivých městských obvodech ,1 60,6 56,0 m ,8 43,5 38,5 46,2 42, město celkem I II III IV V VI VII městské obvody 20

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Emise NO x - celkem v t. Emise CO - celkem v t

Emise NO x - celkem v t. Emise CO - celkem v t II/ Specifikace konkrétních pramenů údajů za okresy (obce), podle jednotlivých úseků statistiky. A. Publikováno: Statistická ročenka Ústeckého kraje (roční údaje) 1. Území 1.1. podle okresů stav k 31.12.

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ únor 2008 Vypracovala: RNDr. Šárka Kasalová Daňková o.s. Demografické informační centrum (DIC) http://dic.demografie.info/

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina

Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina závěrečná zpráva Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina říjen 2013 EUROPEAN UNION European Regional

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 MAPOVÝ ATLAS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Finální

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje

RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje ISSS 2009, Hradec Králové Jiřina Šleichrtová RIS a Mapový Server volně přístupné aplikace na internetu Regionální informační

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 Nina Dvořáková, Petra Špačková Na základě vzdělanostních poměrů je možné charakterizovat sociální, kulturní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 RNDr. Petr Dědič ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/29 OBSAH Metodické poznámky odlišnost SLDB 2011 od SLDB 2001 srovnatelnost

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec rno Nový Lískovec kladní údaje o městské části: Rozloha městské části 1,6 km 2, sídliště 0,6km 2 Počet trvale bydlících obyvatel 10 500 Celkem bydlících

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Diskusní večer ČDS, 21. 11. 212 Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Marie Kusovská Obsah Důvody výzkumu vojenských újezdů (VÚ) Historické okolnosti vzniku předchůdců VÚ, včetně působení

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA NEÚPLNÝCH RODIN S NEZLETILÝMI DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR135/05

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA NEÚPLNÝCH RODIN S NEZLETILÝMI DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR135/05 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA NEÚPLNÝCH RODIN S NEZLETILÝMI DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR135/05 PROSINEC 2005 Národní centrum sociálních studií, o.p.s., U Kavalírky 250/6, BOX

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Kraj Vysočina investiční příležitosti. Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest

Kraj Vysočina investiční příležitosti. Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest Kraj Vysočina investiční příležitosti Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest Základní přehled Source : City Invest Czech 2006/07 Plocha Obyvatelstvo Krajské město : Jihlava

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Mapový list zachycuje stěžejní historické etapy vývoje migrace v Praze od meziválečného období do současnosti. Tematicky navazuje

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra VY_32_INOVACE_ZEM_75 ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY. Obsah přílohy č.4:

PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY. Obsah přílohy č.4: Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 121 PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY Obsah přílohy č.4: PILÍŘ A EKONOMIKA... 122 A.1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ... 122 A.2 VEŘEJNÁ EKONOMIKA... 125 PILÍŘ

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Dobrý den ze Zlatých Hor

Dobrý den ze Zlatých Hor Dobrý den ze Zlatých Hor Prezentace projektu města Zlatých Hor Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště ve Zlatých Horách 1 Přehled prezentace Místopis Historie a současnost města Správní začlenění Představení

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8

Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8 Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8 1. Přehled zapracovaných změn v učebnici Strana Místo opravy s. 12 praktický úkol /2 - graf Vývoj počtu států v Evropě s. 13 graf Evropské státy s největším

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Cizinci v České republice podle dat sčítání lidu

Cizinci v České republice podle dat sčítání lidu 31.3.2014 Cizinci v České republice podle dat sčítání lidu Počet cizinců žijících v České republice trvale narůstá a ti se tak stávají stále důležitější součástí celkové populace. Netvoří však homogenní

Více

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová . RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová Struktura obyvatel podle rodinného stavu je odrazem dlouhodobého působení řady faktorů, mezi které patří demografická a ekonomická situace území, postoje a hodnoty

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

HMDIS - pasport Hrdějovice 544558 - Hrdějovice - Základní údaje. 544558 - Hrdějovice - Administrativa

HMDIS - pasport Hrdějovice 544558 - Hrdějovice - Základní údaje. 544558 - Hrdějovice - Administrativa HMDIS - pasport Hrdějovice 544558 - Hrdějovice - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu:

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy KONFERENCE PRACOVNÍ MIGRANTI V Č R V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE - současná situace a její implikace pro sociální a migrační politiku PARDUBICE 12.5.29 PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy MILADA HORÁKOVÁ VUPSV-Praha

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. Jana Paloncyová

Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. Jana Paloncyová Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů Jana Paloncyová VÚPSV Praha 2004 Obsah Úvod... 3 1. Základní výsledky sčítání lidu, domů a bytů... 5 1.1 Tabulky... 9 1.2 Grafy... 10 1.3 Obrázky...

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková,

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více