IDENTIFIKACE NÁSTROJŮ FIREMNÍ KOMUNIKACE VYUŽITELNÉ PRO SOCIÁLNÍ MEDIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IDENTIFIKACE NÁSTROJŮ FIREMNÍ KOMUNIKACE VYUŽITELNÉ PRO SOCIÁLNÍ MEDIA"

Transkript

1 IDENTIFIKACE NÁSTROJŮ FIREMNÍ KOMUNIKACE VYUŽITELNÉ PRO SOCIÁLNÍ MEDIA Otakar Ungerman Klíčová slova: marketing, kvalitativní výzkum, marketingová komunikace, komunikační mix, sociální media, primární výzkum, pozorování. Key words: marketing, qualitative research, marketing communication, communication mix, social media, primary research, observations. Abstrakt Článek se zabývá moderní marketingovou komunikací, která je uskutečňována prostřednictvím sociálních médií. Jedná se o komerční komunikaci, kterou realizují firmy ve snaze oslovit potencionálního zákazníka. Současný marketing rozeznává několik komunikačních nástrojů, jež jsou využívány v praxi, a které tvoří takzvaný marketingový mix. Tato současná firemní komunikace byla podrobena marketingovému výzkumu, na základě kterého byl sestaven přehled komunikačních nástrojů na jednotlivých druzích sociálních médií. Výstup z výzkumu může sloužit pro společnosti, které se chtějí prezentovat na sociálních médiích, ale i pro společnosti, které již nějakou zkušenost s tímto médiem mají. Definované způsoby komunikace mohou firmy využít pro sestavení odpovídajícího komunikačního mixu, kterým mohou budovat trvalý vztah se zákazníkem. Abstract The article deals with the modern marketing communication, which is carried out through social media. It is a commercial communication realized by the companies trying to reach a potential customer. The current marketing recognizes several communication tools used in practice that form the so-called marketing mix. This current communication was subject to a marketing research, which resulted in the overview of communication tools for different types of social media. The output of the research can be used not only by companies that desire to start presenting themselves on social media, but also by companies that are already experienced in using these media. Defined communication methods can be used by companies to build appropriate communication mix, which can help them to build a lasting relationship with the customer. Úvod Sociální media lze definovat jako online media, kde je obsah vytvářen a sdílen uživateli. Tato stále nová progresivně se rozvíjející media se nepřetržitě mění tím, jak se mění (přibývá) jejich obsah a také přidáváním mnoha funkcí. Marketéři mohou na sociálních mediích přímo zjišťovat, co zákazníci požadují, jaké zaujímají postoje vůči značce nebo firmě a na co si stěžují. Sociální média jsou místem s kolektivní moudrostí, kde názor vytvořený na určitý produkt je většinou pravdivý. Proto se těší větší oblibě a důvěře než tradiční media. Spotřebitelé již téměř přestávají věřit reklamě a firmám nezbývá než se zapojit do užívání sociálních médií. Rozsáhlá problematika marketingu na sociálních mediích může mnoho lidí odradit. Ideální je začít s jednou aktivitou např. blogem a později, po zjištění dostatečného množství informací, aktivity rozšířit a zesílit. Důvodem prezentace firem na sociálních 342

2 mediích je často rozšíření povědomí o firmě a její nabídce za minimální náklady. Sociální média jsou souhrnný název pro tyto dílčí druhy: Sociální sítě Blogy, mikroblogy Diskusní fóra, QaA portály Wikis Sociální záložkovací systémy Sdílená multimedia Virtuální světy Moderní marketing rozeznává několik nástrojů, jež jsou využívány v praxi, a které tvoří takzvaný marketingový mix. Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma v optimální skladbě používá k dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu (Kotler 1999). Rozdělení je několik, ale ve všech podobách marketingového mixu se vyskytuje nástroj, který je uveden pod různými názvy (promotion, channels, communication), a který lze v češtině prezentovat jako marketingovou komunikaci. Klasický pohled na marketingovou komunikaci, která je využívána ve společenských médiích, zahrnuje reklamu, podporu prodeje, public relations a přímý marketing. V dnešním marketingu si však s těmito nástroji již nelze vystačit. Dnes se již nehovoří o marketingové komunikaci jako určité disciplíně, která pomáhá stimulovat tržní reakci. Mluví se o řadě technik, kterým se začalo říkat nové trendy marketingové komunikace. Mezi tyto nové trendy marketingové komunikace, které užívají společenské sítě velice často, patří engagement marketing, astroturfing, digitální, virový, guerillový, mobilní marketing a product placement (Fray 2008). 1. Cíl a metodologie Pro výzkum nástrojů komunikace na sociálních médiích byl definován následující cíl: Identifikace nástrojů firemní komunikace využitelné pro sociální media. Kvalitu a přesnost získaných dat významně ovlivňují metody sběru dat. Data byla sesbírána pomocí metody pozorování. Pozorování je jednou ze základních metod sběru údajů, i když bývá často podceňovanou metodou. Je to nepřímý nástroj sběru dat, který nevyžaduje přímý kontakt s respondentem. Výhodou je, že výzkumník nepotřebuje souhlas respondenta ke spolupráci. To se uplatňuje především v případě, nechce-li respondent spolupracovat nebo je-li respondent firma, bránící se spolupráci. Podstatou pozorování je záměrné, cílevědomé a plánované sledování právě probíhajících skutečností, aniž by pozorovatel nějak aktivně zasahoval. Pozorování se používá především v kombinaci s jinými metodami sběru dat, především s dotazováním. Pozorování musí mít určitý scénář, aby se zamezilo zkreslení. Základem pozorování je přesné vymezení cíle, který je potřeba zjistit (Kozel et al. 2011). Podle klíče v tabulce 1, byl vybrán vzorek 20 firem na každém druhu sociálních médií. Tab. 1: Hodnocení firemní komunikace pořadí Hodnotící hlediska komunikace na SM Váha proměnných 1. Budování povědomí o značce 45% 2. Zvyšování návštěvnosti pro webovou stránku 20% 3. Získávání fanoušků a hodnotitelů 10% 4. Pravidelný kontakt se svými zákazníky 10% 5. Vytváření obchodních vztahů 10% 6. Obchodní styk 5% Zdroj: vlastní zpracování dle uvedených zdrojů 343

3 V tabulce je představeno šest hodnotících faktorů, které vzešly ze sekundárního výzkumu společnosti Ad age a Citygroup (2012). Výzkumu se zúčastnilo 500 marketingových odborníků na on-line komunikaci. Výsledek je převeden na procentuální váhové hodnoty, které sloužily k určení zkoumaných firem. Vyhodnocení proběhlo u každého typu sociálního média zvlášť. Hodnocení prováděl autor s konzultací dvou specialistů na elektronickou komunikaci. Po určení firem, které na jednotlivých druzích médií budou pozorována, přichází na řadu hlavní výzkumná fáze. Její stručná charakteristika je znázorněna v tabulce 2. Tab. 2: Charakteristika výzkumu Základní údaje o výzkumu Objekt výzkumu Firmy na SM Téma výzkumu Nástroje komunikace Výběr firem Váhový výběr Počet zkoumaných firem 20 1 Šetření 2012 únor, březen Metoda Pozorování Zdroj: vlastní zpracování. Základní soubor výzkumu tvořily všechny firmy využívající sociální média ke komerční komunikaci. Výběrový soubor byl vybrán podle představeného klíče, na jehož základě bylo vybráno dvacet firem. Firmy byly vždy předdefinovány pro každý druh sociálních médií, protože většina firem byla úspěšná pouze na určitém druhu sociálního média. Zkoumány byly nástroje komunikace v nejrůznějších modifikacích. K vyhodnocení pozorování byl sestaven výzkumný tým, který byl složen z autora a dvou odborníků na marketingový výzkum. 2. Identifikované nástroje komunikace ne jednotlivých druzích médií V úvodu již bylo představeno rozdělení sociálních médií, které je provedeno podle taktiky, kterou umožňuje každý druh při uplatňování strategií v komerční komunikaci. Rozdělení obsahuje sedm základních skupin sociálních médií, u kterých jsou identifikovány nástroje komunikace. I. Sociální sítě Do největší podskupiny z hlediska počtu uživatelů s názvem sociální sítě byly zařazeny tři aplikace. Důvodem je počet uživatelů a česká mutace. Průzkum byl proveden v sítích Facebook, LinkedIn, Goodle+. Díky podrobné analýze všech dvaceti firem na již zmíněných třech aplikacích sociálních sítích vyšli následující výsledky. Úspěšnost marketingové komunikace zmíněných firem spočívá ve využívání těchto nástrojů a způsobu komunikace. je zásadní kanál i na sociálních sítích. Výhody pro firmy, které aplikují reklamu na sociálních sítích. Je stále velmi levná, i při masivním cílení na všechny uživatele se bude cena pohybovat v řádu tisíců korun za den. Možnost cílení dle demografických kritérií či zájmů. Inzerce se zobrazuje ve velmi krátké době velké mase lidí. Inzeráty jsou schvalovány v řádu hodin, ihned poté je kampaň aktivní. Propagovat se možné nejen webové stránky, ale i stránky, ale i jakoukoliv jinou aplikaci např. kvíz, hru, soutěž. Základní druhy reklamy na sociálních sítích: 1 U každého ze sedmi druhů sociálních médií 344

4 malé inzeráty placené pomocí PPC velké reklamy placené pomocí PPC velké reklamy placené za zobrazení CPM Page Post Story upozornění na změny v reklamním sdělení svoje fanoušky Like Story upozornění na změny v reklamním i přátele fanoušků Podpora prodeje má na sociální síti mnoho využití. Sociální sítě slouží nejen ke komunikaci, ale také pro zábavu uživatelů. Stálé častěji se stávají místem, kde se lidé baví. Současní uživatelé si velice oblíbili aplikace pro hry a soutěže ať už od těch nejjednodušších, jako jsou kvízy, piškvorky, zábavné hříčky až po komplexní on-line hry typu Mafia Wars. Speciální aplikace se také používají pro organizaci marketingových soutěží pro spotřebitele. Nejúčinnější druhy podpory prodeje na sociálních sítích: slevy a slevové kupony (kódy na slevu), přání a pohlednice s hrou, hry (piškvorky, poker), SMS mánie zasílání sms zdarma, kvízy a ankety, soutěže pro spotřebitele, aplikace pro mobilní telefony, hry. je způsob komunikace, kde důležitým aspektem tvoří obousměrnost komunikace. jsou důležitou složkou sociální komunikace a kontroly. A právě proto úzce souvisí s problematikou sociálních sítí a sociální komunikace. Podstata sociálních sítí je založena na vztazích, což pro firmy snažící se budovat vztah s veřejností je podstata celého působení na sociálních sítích. Nejdůležitější vztahy na sociálních médiích: obchodní partner, media, zaměstnanci, zákazníci, zprostředkovatelé, investoři, finanční trh, státní a politická administrative. Přímý marketing se výborně hodí k rychlému sdělení novinek, akcí, slev a veškerých informací prostřednictvím sociálních sítí. Přímý marketing je přímé oslovení cílových skupin bez prostředníků, a navíc se oslovují pouze potencionální zákazníci, kterým je nabídka skutečně určena. Na sociálních sítích to jsou fanoušci firmy nebo přátelé fanoušků. Formy přímé komunikace se zákazníkem uskutečňované sledovanými firmami: rozesílání videí o produktech, např. návodů na použití, rozesílání fotek s něčím zajímavým neobvyklým, newsletter, pravidelné zasílání informací všem fanouškům, newsletter, pravidelné zasílání podrobnějších informací zákazníkům, on-line chat s odborníkem, webové semináře a konference s dodavateli, zprostředkovateli, e- learnig ve službách a vzdělávání, VoIP telefon přes sociální síť. Virální marketing je marketingová technika která pro šíření komerčního sdělení využívá především sociální sítě. Většina zkoumaných firem se snaží o virální marketing. Důvodem je nízká cena a možnost upoutat statisíce uživatelů. Sociální média jsou ideální kanál pro šíření takovéhoto sdělení. Virální marketing má však i svá úskalí, po spuštění se již sdělení nedá ovládat. To znamená ztrátu kontroly s možností významového zneužití. Podstatou virálního marketingu je správně laděné sdělení. Nejčastěji bývá vtipné, parodující, mystifikující nebo erotické. Virální marketing vděčí za úspěch řádově širším a výkonnějším možnostem šíření, především propojení videowebů se sociální sítěmi. Motivování šíření probíhá i různými slevami či dárky, často se objevují i zdarma poskytované studie a další elektronické publikace. Nástroje viralního marketingu využívané analyzovanou skupinou firem: textová forma sdělení, obrázky, fotky, flashové prezentace, animace, znělky a efekty, audio záznamy, video záznamy, šíření pouhého odkazu na zdroj užitečných informací. Guerilla marketing je provokativní, kontroverzní a agresivní reklama, při níž se nepoužívají klasické reklamní kanály nebo se použijí nestandardním způsobem. Zkoumané firmy ji využívají v kombinaci s virovým šířením, kde je šance, že si o guerillové kampani lidé navzájem řeknou. V několika případech o guerillové kampani začali mluvit i média, což je 345

5 pro firmu reklama zdarma. Nástroje guerilla marketingu u sledovaných firem byly velice rozdílné a nejde je jednoznačně definovat. Základ tvoří stejné nástroje, které využívá virální marketing, jde především o myšlenku či nápad. Úspěšná guerilla marketing znamená zaútočit a stáhnout se do ústraní. Šíření sdělení firma nechává na ostatních. Guerilla se nemusí provádět na sociální síti přímo. Takový útok je proveden v exteriéru a následně se pomocí sociální sítě pouze šíří. Tato forma komunikace je využívána především firmami s malým finančním kapitálem nebo firmami, které mají legislativou zakázáno šířit reklamu (alkohol, tabák). RSS (Rich Site Summary) jsou informační zdroje, které dokáží automaticky uživatele upozorňovat na nové zprávy, předávat informace o novinkách. Zkoumané firmy mají na svých aplikacích příslušné tlačítko RSS. Jestliže si kdokoli na toto tlačítko určité firmy klikne, znamená to, že si objednává pravidelné posílání informací. Tento způsob je moderní verze public relations. Informace pomocí tohoto kanálu musí být závažné, důležité a aktuální. Některé firmy mají již verzi 2.0, která umožnuje řadit informace podle data a zároveň udává informace o autorovi. Již je možné zasílat i zvukový záznam. Mobilní marketing podle nové studie (Flurry 2011) překonaly aplikace u majitelů chytrých telefonů poprvé v historii běžný web z hlediska času, který uživatelé u těchto nástrojů celkově stráví. Není překvapením, že nejvíce pozornosti si uzurpují hry. Všechny sociální sítě mají mobilní aplikaci. Užívání mobilních aplikací z 32 % tvoří sociální sítě. Pro firmy to znamená 24 hodinový kontakt se zákazníkem. Ne však všechny zkoumané společnosti tyto verze mají přímo aplikované pro svoje stránky. Problém nastane, jestliže ze sociální sítě chce uživatel otevřít odkaz firmy, která nemá stránky upravené pro obilní verzi. Buzz marketing je nástroj, do kterého lze zahrnout celý balík marketingových aktivit, které vytvoří rozruch/bzukot. Někdy je označován jako součást virálního marketingu, ale na sociálních sítích je velice využíván, takže je zařazen jako samostatný nástroj firemní komunikace. Buzz marketing na sociálních sítích má různorodou podobu. Firmy dávají tomuto nástroji formu videí, fotek, testových zpráv, komentářů atd. Je-li buzz marketing úspěšný musí šokovat nejlépe ve spojení s aktuální problematikou nebo slavnou osobou. II. Blogy, mikroblogy Blogy a mikroblogy díky nárůstu popularity mikroblogové sítě Twitter mají v České republice druhý největší počet přihlášených uživatelů hned po sociálních sítích. Pro sledování úspěšných firem je analyzován mikroblog Twitter. Blogy jsou zkoumány přímo na firemních odkazech a jejich stránkách. na Twitteru neexistuje. Tedy mluví-li se o bannerové reklamě zobrazované v PPC, CPM formě na stránkách Twitteru. Reklamu firmy mohou zařadit do zprávy ve formě odkazů. Podporu prodeje tvoří na Twitteru hlavně slevy a prodejní akce, které obvykle vzbudí větší zájem než na jiné sociální síti. Sdělení o slevě se velmi dobře šíří dál. Není osloven pouze omezený počet uživatelů Twitteru, kteří vás sledují, ale potenciálně i mnoho dalších. Podmínkou je zajímavost a aktuálnost sdělení. Úspěšné firmy prezentují balíčky služeb nebo vyhlašují tipovací soutěže s možností výhry. není v současnosti příliš využíván na mikroblozích. Existuje několik firem, které vztah s veřejností udržují pomocí zasílání twítů s odkazy na články nebo blogy. Další možností, kterou firmy využívají je zasílání tiskových zpráv vztahující se nějakou událost. Velkou příležitostí je nově zavedené akceptování zpráv z Twitteru v posun na vyhledávačích. 346

6 Pomocí public relations lze aplikovat již zmíněnou strategii SEO do komunikační strategie firem Přímý marketing na Twitteru vychází opět z podstaty osobní přímé komunikace. Mikroblog je přímý marketing, ale firmy si jej přizpůsobují vyhledáváním informací o přispěvatelích. Firma má specializovaného zaměstnance na procházení zpráv přispěvatelů. Jestliže se objeví v twítu zmínka o nějakém problému z oboru firmy, nabídne firma řešení problému. Jestliže však chce být firma úspěšná, nesmí to být obyčejná reklama na produkt. Úspěšné firmy nabízejí komplexní řešení vzniklého problému. Mobilní marketing uživatelé berou jako samozřejmost pro využívíní mikrologů a čtení blogů. Uživatelé čtou v případě, že se chtějí něco dozvědět, ale i při čekání, cestování atd. Astroturfing je těžko zjistitelný, ale z prokázaných kauz je evidentní, že firmy tento nástroj fiktivních příspěvků využívají. Engagement marketing se používá především v zapojení uživatelů do soutěží, stanovení názvu čí vzhledu produktu. je hlavní nástroj komunikace, který blog zastupuje. Blogy mají různý formát, od prostého seznamu odkazů na webové stránky po dlouhé původní texty. Standard je nabízet přehled nejnovějších příspěvků ve formátu RSS. Blogový příspěvek je rovněž cenným zdrojem relevantních odkazů. PR články se na internetu publikují na PR portálech, odkud je mohou stahovat například novináři, odborná veřejnost nebo zákazníci. III. Sdílená multimédia Sdílená multimédia jsou významnou součástí sociálních médií. Jsou to média kam lidé i firmy mohou ukládat videa nebo fotky. Podstatou je sdílení uveřejněného materiálu ostatními uživateli. Ty mohou obsah sledovat, hodnotit, komentovat nebo šířit pomocí dalších sociálních sítí. Hlavním celosvětovým multimédiem je YouTube.com, který je zároveň druhým největším vyhledávačem světa. Pro zkoumání nástrojů a způsobu úspěšné komunikace jsou dále sledovány české aplikace Rajče.cz, Uložto.cz. zejména na YouTube doznala velkých změn. Po spojení YouTube s gigantem Google nabízí automatizovanou reklamu. Firmy se na tuto nabídku vrhly, jelikož si mohou s pomocí nového nástroje sami vytvářet reklamní bannery, které se zobrazují při přehrávání videí na Youtube. Úspěné firmy bannerovou reklamu kombinují do třech modifikací: zobrazující se před spuštěním videa, otevřením fotogalerie. zobrazující se při přehrávání videa, fotky. zobrazující se vedle přehrávaného videa, fotogalerie. zobrazující přímo ve videoklipu, fotogalerii. Tento druh reklamy využívají často menší a střední firmy, neboť nemusí platit firmám za výrobu reklamního sdělení. je využíván firmami k natočení nebo nafocením fotek zabývající se pomocí zákazníkům. Typickým příkladem je poskytování návodů na sestavení, využití, opravu nebo jakoukoli manipulaci pomocí fotek a videí. Takovýto přístup je velice nenásilnou prezentací produktu. Virální marketing je největší příležitost pro sdílená multimédia. Krátká kreativní videa se šíří v multimédiích. Povede-li natočit takové video, již po pár dnech má stotisíce zhlédnutí. 347

7 Firmám to dává příležitost se o takové video nebo fotku pokusit a vypustit k vlastnímu životu. Úspěchem pro firmu je dostane-li se video, fotka do dalších sociálních médií nebo dokonce do klasických jakými jsou televize či noviny. Engagement marketing tedy zapojení do komunikace zákazníky, není tak častým příkladem na sdílených multimédiích, zato velice vítaným pro zákazníky. Velký úspěch zaznamenala soutěž v natočení nejvtipnějšího videa na téma, které určí firma. Samozřejmě nejlepší videa byla oceněna hodnotnými cenami. Dobrým nápadem je zapojení uživatelů do tvorby reklamy. Často je vidět i v televizi natočené video či fotka zákazníkem a zaplacená firmou. Produkt placement je velice oblíbený nástroj komunikace na YouTube. Firmy jej využívají dvěma způsoby: Firma natočí sama video na zajímavé téma a umístí do něj svůj výrobek. Firma zveřejní na YouTube část filmu nebo klipu, kde se její výrobek ukáže. Mobilní marketing je právě pro sdílená multimédia zásadní. Přehrávání hudby či prohlížení fotek s přáteli je základem využití tohoto sociálního média. IV. Wikis Pod názvem Wikis je zařazen další druh sociálních médií, kterými jsou encyklopedie tvořené přispěvateli. Tento druh sociálních médií dostal název po největším světovém encyklopedickém portálu, wikipedie. Hledají-li lidé nějakou odbornou informaci, použijí dnes kromě vyhledávačů nejčastěji encyklopedii. Wikipedia je dnes sedmým nejnavštěvovanějším webem na světě. Má-li firma na Wikipedii svůj profil, může se o ní dozvědět mnoho lidí a přes link je možné se dostat i na firemní webové stránky. Tak lze vstoupit do povědomí lidí a zároveň zlepšit pozici v SEO. Průzkum komunikace úspěšných firem byl proveden pouze na české verzi Wikipedie. je však velkou příležitostí a sledované firmy ji využívají. Na Wikipedii není omezena délka článku, ale více než rozsah je důležitá srozumitelnost informací. Uvedeny jsou údaje o firmě, čím se zabývá, její výrobkové portfolio. Wikipedie je encyklopedická aplikace, proto je vhodné, aby se informace o firmě nebo produktu objevily pouze, jsou-li hodnotné. Uvedeny jsou časové údaje například datum založení společnosti. Stránky z wikipedie se objevují na prvních místech ve vyhledávačích a lidé informacím na wikipedii věří. Proto je Wikipedie ideální marketingová platforma pro public relations. Informace uvedené na Wikipedii jsou kontrolovány a zveřejněny jsou pouze skutečně relevantní, ověřené a důležité informace. Wikipedie není jen obyčejná encyklopedie, ale také sociální síť. A stejně jako ostatní sociální sítě, i ona skrze své uživatele odráží aktuální dění na internetu i mimo něj. Mobilní marketing je samozřejmostí pro tak rozsáhlou encyklopedii jakou je Wikipedie. Verze pro mobilní přenosné přístroje je ke stažení zdarma jako celá encyklopedie. V. Diskusní fóra, QaA portály Do sociálních médií patří diskusní fóra a QaA portály (otázky a odpovědi). Patří do sociální skupiny, protože obsah je tvořen a sdílen samotnými uživateli. Tato komunikace je založená na zveřejňování vlastních zkušeností nebo na získávání zkušeností od ostatních uživatelů. Existují dvě varianty tohoto typu portálu: Diskusní fórum, které je obvykle součástí rozsáhlejšího diskusního projektu (diskusní server), umožňuje zakládat nová diskusní témata (stránky) a členit je do skupin podle témat. Jednotlivé diskuse bývají vymezeny diskusním tématem, nikoliv základním textem. Otázky a odpovědi, některé firmy nabízejí veřejné zodpovídání dotazů, podnětů nebo stížností na speciální stránce. Charakteristické pro takové diskuse je očekávání, že k 348

8 příspěvku se vyjádří odpovědný zástupce firmy. Některé takové stránky umožňují i vzájemnou diskusi návštěvníků mezi sebou. je používána pouze ve formě bannerů na okrajích stránek, jedná-li se o diskusní server. Jde-li o firemní stránky, používají se veškeré možné možnosti reklamy. Úspěšné firmy to však příliš s množstvím reklamy nepřehánějí ze strachu s přehlcení a ztráty zákazníka. je využíván na QaA portálech. Firmy poskytováním informací, radami, návody budují vztah se zákazníkem Direkt marketing především ve firemní komunikaci QaA je velice úspěšný nástroj. Platí zde stejná pravidla úspěchu jako na ostatních sociálních médiích, odpovídat na všechny dotazy, zaznamenávat je a použít jako zpětnou vazbu k nápravě nedostatků. Astroturfing se využívá na těchto portálech podle předpokladu velice často. Uplatňuje-li ho firma, musí si dát velký pozor na způsob a raději najmout specializovanou firmu. Po odhalení, kterých bylo poměrně dost, přichází ztráta důvěry a velký odliv účastníků diskuse. VI. Sociální záložkovací systémy Sociální záložkování je charakteristické shromažďováním a sdílením odkazů, stejně jako značením (tagging). Pracuje na principu ukládání záložek (nadpis, úvod článku) a tím propojuje lidi a jejich sbírky odkazů. Vzniká sociální interakce. Průzkum úspěšných firem byl proveden pomocí dvou aplikací poskytující tyto služby Jagg.cz, Linkuj.cz. ve formě bannerů, ale pouze u příspěvků týkající se oboru, v kterém firma podniká. Reklamní obrázek, video přiložené k firemnímu příspěvku. je nejvýznamnější nástroj komunikace uskutečňovaný na záložkovacích systémech. Jelikož se návštěvníkům sledovaných portálů objeví pouze název a krátký úvod. Firmy se zaměřují na tomto krátkém prostoru zaujmout čtenáře, aby si článek otevřel a přečetl celý. Jestliže uživatel obsah záložky otevře, dostane se nejenom k celému článku, ale i na stránky, na kterých je článek napsán. To je velká příležitost pro firmy jak přilákat návštěvníka na webové stránky nenásilnou formou. Články jsou hodnoceny čtenáři a podle tohoto hodnocení nabízeny v pořadí od nejlepšího k nejhoršímu. Úspěšné články rozhodně nejsou reklamní sdělení. Jsou to články se zajímavým obsahem doplněné fotkami či videem. Mobilní marketing je pro tento druh společenského média nepostradatelný. Každý ze záložkovacích systémů má mobilní mutaci. Firmy, které dávají k dispozici příspěvky pomocí záložek, mají i svoje stránky přizpůsobenou pro mobilní aparáty. Buzz marketing jako netradiční forma komunikace je příležitost k využití pro záložkovací systémy, ale má to určité podmínky. K vytvoření rozruchu je nutné dobře naplánovat útok ve více komunikačních kanálech. Další podmínkou je obsah tématu, který vzbuzuje rozruch obsahem. Témata se týkají otvírání tabu, šokujícím či provokativním obsahem propojeným se známou osobností. VII. Virtuální světy Pro sledování úspěšných firem na sociálním médiu virtuální svět, je použita největší světová aplikace Second life. Tento virtuální svět je 3D sociální síť a marketingový kanál, který je vnímán jako internet nové generace. Firma zde může získat část nových zákazníků nebo může prostor použít pro schůzky a školení, jestliže má například větší množství poboček. 349

9 firem je zaměřena na budování image společnosti. Ve virtuálním světě existují všechny druhy médií. Firmy, jestliže chtějí vytvořit reklamní kampaň, mohou umístit reklamní spot do virtuální televize, rozhlasu. Používá se reklama stejná, jako se vysílá v klasických médiích v běžném světě. Cena je však nesrovnatelně nižší ve světě Second life. Často ve virtuáním světě se využívá exteriérová reklama. Nosiče jsou stejné jako v reálu, výhodou je jejich nezničitelnost a výhodnější cena. Podpora prodeje se využívá především ve formě soutěží. Jako v reálném světě zde existují slevy na reálné produkty. se provádí dvěma způsoby. První se provádí v Second Life světě v československém městě, kde se využívá městských prostor pro organizaci firemních akcí, prezentace firmy při společenských událostech ve městě (setkání, diskuze, koncerty). Druhým způsobem je vztah s veřejností v reálném světě. Publikování na portále který obsluhuje celý virtuální svět. Firmy zde zveřejňují vlastní blog, píší příspěvky do diskuzí nebo komunikují v chatu. Přímý marketing ve virtuálním světě je komunikace firmy přímo s osobou zastupující majitele. Firmy si budují sídla a oslovují obyvatele přímo s nabídkami jak produktů, tak služeb. 3. Celkové vyhodnocení výzkumu Celkové shrnutí nástrojů komunikace, které jsou využívány na všech druzích sociálních médií, je znázorněno v tabulce 3. Tab. 3: Sociální média a nástroje komunikace, které jsou na nich užívány Druh sociálního média Sociální sítě Mikroblog, blog Podpora prodeje Přímý marketing Podpora prodeje Přímý marketing Virální marketing Nástroje komunikace Virální marketing Guerilla marketing Mobilní marketing Buzz marketing Engagement marketing Mobilní marketing Astroturfing Engagement marketing Sdílená multimédia Produkt placement Mobilní marketing Wikis Mobilní marketing Diskusní fóra QaA portály Záložkovací systémy Virtuální světy Zdroj: vlastní zpracování. Direkt marketing Astroturfing Mobilní marketing Buzz marketing Podpora prodeje Přímý marketing Výsledkem bylo získání 11 druhů nástrojů marketingové komunikace, které firmy aplikují v praxi. Z výsledků vyplynulo, že na každém druhu sociálních médiích je využíván jiný komunikační mix. 350

10 Závěr Souhrn těchto komunikačních nástrojů, byl doplněn o podrobnější charakteristiku týkající se využití na sociálních médiích. Výsledek pozorování byl sestaven do následujícího seznamu: 1. na sociálních médiích obsahuje tyto podoby: reklamní proužek (banner), vyskakovací okno (pop-up), katalog, oborový portál, kontextová reklama (link). 2. Podpora prodeje na sociálních médiích obsahuje tyto základní podoby, slevy, vzorky, kupony, soutěže a ankety. 3. (vztah s veřejností) na sociálních médiích obsahuje tyto podoby: firemní blogy, tiskové zprávy, konference, sponzoring. 4. Přímý marketing na sociálních médiích obsahuje tyto podoby: newsletter, chat, sociální komunikace, fóra. 5. Guerilla marketing na sociálních médiích lze charakterizovat takto: provokativní, kontroverzní, erotická, humorná či agresivní sdělování informací. 6. Buzz marketing na sociálních médiích lze charakterizovat takto: vyvolání rozruchu kolem produktu nekonvenčním, šokujícím, sexy nebo humorným způsobem. O produktech si povídají uživatelé sami bez zásahů firmy. 7. Virový marketing na sociálních médiích lze charakterizovat takto: vtipné, zajímavé sdělení (fotka, video, text) se šíří po síti pomocí samovolného přeposílání mezi známými 8. Product placement na sociálních médiích lze charakterizovat takto: výrobky nebo služby jsou cíleně zakomponovány do filmového děje, hudebního klipu, videohry. 9. Mobilní marketing na sociálních médiích lze charakterizovat takto: využívání zobrazení na mobilních zařízeních na telefonech či ipadech. 10. Engagement marketing na sociálních médiích lze charakterizovat takto: firmy angažují zákazníky do tvorby nabídky, vzhledu výrobku, návrhu způsobu prodeje. Je to vtáhnutí do hry, aby se zákazník stal aktivním budovatelem značky. 11. Astroturfing na sociálních médiích lze charakterizovat takto: firmy využívají ke své propagaci placené pozitivní reakce spotřebitelů či fanoušků. Jsou to fiktivní pozitivní/negativní reakce. Výstupem kvalitativního výzkumu metodou pozorování, byl splněn stanovený cíl, kterým byla identifikace užívaných nástrojů komunikace na sociálních médiích. Z výstupu je patrné, že pro každý druh sociálního média je potřeba sestavit jiný komunikační mix. Tyto výsledky mohou použít firmy v praxi pro využití na sociální média. Komunikační mix lze využít jak v případě, že již firmy mají určité zkušenosti se sociálními médii, tak v případě, že se teprve rozhodují na pole sociálních médií vstoupit. Literatura: [1] AD AGE Ad Age Survey: Marketers Buy Facebook More for Awareness Than Likes or Leads. [online] [vid ]. Dostupný z WWW: [2] FLURRY ANALYTICS The use of mobile applications [online]. [vid ]. Dostupné z: [3] FREY, P. Marketingová komunikace, to nejlepší z nových trendů. Praha: Management press, s. ISBN [4] KOTLER, Philip. Marketing management, Praha: Grada puplishing, s. ISBN

11 [5] KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu, Grada Publishing, s. ISBN Ing. Otakar Ungerman Odborný asistent Katedra marketingu Ekonomická fakulta Technická univerzita v Liberci Voroněžská 13, Liberec 352

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Nová média a oslovení mládeže

Nová média a oslovení mládeže Nová média a oslovení mládeže Sociální sítě účinný moderní marketingový a komunikační nástroj Nikola Samková, 27. 11. 2016 Sociální sítě Jedná se o službu na internetu. Registrovaným členům umožňuje vytvářet

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz PŘEDSTAVENÍ SERVERU www.bmwgs.cz Motto: Motocykly BMW = BMWGS.cz STRÁNKY MAJITELŮ A FANOUŠKŮ VŠECH TYPŮ MOTOCYKLŮ BMW S PRIMÁRNÍM ZAMĚŘENÍM NA MODELOVOU ŘADU GS Portál je v provozu šestý rok. Navzdory

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Další formy komunikace Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké opakování Používání Facebooku přináší nutnost dodržovat určitá pravidla: Obecná pravidla Pravidla

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Využití internetu a sociálních sítí v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Struktura prezentace Nový jednotný

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

Analýza nových forem marketingu. Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing.

Analýza nových forem marketingu. Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Analýza nových forem marketingu Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Jakub Hořický Cíl bakalářské práce Cílem práce je pro zvolenou společnost

Více

Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik

Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik Production tvorba / aktualizace komunikačních nástrojů...2 Aktualizace kariérních stránek...2 Implementace ATS... 2 Výroba sady reklamních bannerů...2

Více

Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ

Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ Bydlínek zve vaši společnost na oborový portál BYDLENI.CZ Jsme nezávislý internetový magazín pro nejširší veřejnost. Orientujeme a inspirujeme návštěvníky v široké problematice

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ CO NEMŮŽEŠ ZMĚŘIT, TO NIKDY NEDĚLEJ! MarketingMakers.net Přednášející: Andrea Holzknechtová, PPC specialista Marketingový

Více

Váš marketing na Facebooku. powered by

Váš marketing na Facebooku. powered by Váš marketing na Facebooku powered by Základní info o Facebooku Facebook Internetová sociální síť, ve které uživatelé komunikují a sdílejí obsah prostřednictvím svých profilů Celosvětově více než 400 milionů

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ NABÍDKA REKLAMNÍHO PROSTORU NEOČEKÁVANÝ PŘÍSTUP Portál Svatba.cz vyniká především v přístupu ke svému inzerentovi.

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik

Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik Production tvorba / aktualizace komunikačních nástrojů...3 Aktualizace kariérních stránek...3 Implementace ATS Inhiro... 3 Spolupráce při tvorbě intranetu...3

Více

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO PORTÁLU Jsme největší svatební portál s katalogem svatebních dodavatelů v ČR. Naším cílem je usnadnění

Více

JEDINEČNÝ ONLINE SVĚT ÓČKA

JEDINEČNÝ ONLINE SVĚT ÓČKA ÓČKO 2017 JEDINEČNÝ SVĚT ÓČKA přes 200.000 RU/měsíc na ocko.tv 1.700.000+ shlédnutých stránek/měsíc 620.000 přátel na Facebooku 1.750.000 dosah/týden 350.000 přehraných videí/týden 320.000 stažených aplikací

Více

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker Virální marketing Diplomová práce Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker The medium is the message. Marshall McLuhan, 1964 Tendence v komunikační politice

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

Portofolio televizních kanálů

Portofolio televizních kanálů Portofolio televizních kanálů SAT Plus, s.r.o. upc express Společnost SAT Plus, s.r.o. se od svého založení věnuje projektům nízkonákladových televizních stanic a je majitelem licencí tří televizních kanálů,

Více

KDO JSME. Na našem portálu najdete. Naše publikace

KDO JSME. Na našem portálu najdete. Naše publikace PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU KDO JSME FXstreet.cz je první nezávislý server o FOREX tradingu v České republice i na Slovensku. Jsme největší komunitní portál v ČR a Sk se zaměřením na obchodníky na finančních trzích

Více

Zbantuj partyju. Koncept virální kampaně

Zbantuj partyju. Koncept virální kampaně Zbantuj partyju Koncept virální kampaně Odhadovaný přínos: 2 Cíl: Vytvořit pozitivní obraz Ostravy a na venek prezentovat zážitky při návštěvě města. 3 Problém: Návštěvníci neví, proč jet právě do Ostravy.

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH?

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH? Sociální média rychle dotahují email jako hlavní způsob zasílání zpráv a informací online. Facebook má více než 1 bilion uživatelů, více než 55 milionů zpráv je denně vystaveno na Twitteru a mnoha dalších

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby.

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby. STAVBY.CZ Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší NABÍDKA SLUŽEB PORTÁLU STAVBY.CZ Kontakty.cz Na Příkopě 958/5, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +40 1 967 58 www.stavby.cz o portálu stavby.cz Vše pro

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

Inzerce na stránkách Portál bydlení

Inzerce na stránkách Portál bydlení Inzerce na stránkách Portál bydlení Leaderboard 728x90 px Nejrozšířenější formát reklamy poskytující dostatečný prostor pro firemní slogan nebo klíčové sdělení. Pole je citlivé a směřuje na inzerujícím

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures Sociální sítě v Public Relations Pavel Hacker Mather Advertures Komunikace, její role a čas Medium is the message. Marshall McLuhan Výhoda je, že vy v PR víte, že: Gapinvoid.com Komunikace, její role a

Více

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků CELOROČNÍ ZVIDITELNĚNÍ NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků CELOROČNÍ ZVIDITELNĚNÍ NA PORTÁLU SVATBA.CZ Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků CELOROČNÍ ZVIDITELNĚNÍ NA PORTÁLU SVATBA.CZ PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO PORTÁLU Jsme největší svatební portál s katalogem svatebních dodavatelů v ČR. Naším cílem

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com

CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com Case Study internetová kampaň Kategorie: politická reklama Termín: 19.01. - 31.1.2006 Zadavatel: CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com

Více

Příloha č.5: Komunikační mix

Příloha č.5: Komunikační mix Příloha č.5: Komunikační mix Production výroba komunikačních nástrojů...2 Kariérní stránky... 2 InHiro - implementace ATS... 2 Vlastní fotografie... 2 Prezentační systém... 3 Reach zasažení cílové skupiny...

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

REKLAMNÍ MÉDIA. Reklamní média. Š11_S2_10_Reklamní média Datum 30. 4. 2013

REKLAMNÍ MÉDIA. Reklamní média. Š11_S2_10_Reklamní média Datum 30. 4. 2013 REKLAMNÍ MÉDIA Autor Mgr. Františka Vyškovská Anotace Inovovaný výukový materiál slouží k samostatné práci žáků, lze jej využít jako podklad k projektovému vyučování nebo jako domácí úkol Očekávaný přínos

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Indikátory parametry podprogramu na úrovni projektů Marketingové aktivit v cestovním ruchu (117D72200) 2-7 výstupu marketingových aktivit realizovaných

Více

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420

Více

MILÉNIÁLOVÉ. Kdo jsou miléniálové? Miléniálové aneb generace Y lidé ve věku let. mladší miléniálové (15-25 let) starší miléniálové (26-35 let)

MILÉNIÁLOVÉ. Kdo jsou miléniálové? Miléniálové aneb generace Y lidé ve věku let. mladší miléniálové (15-25 let) starší miléniálové (26-35 let) MILÉNIÁLOVÉ 1 Kdo jsou miléniálové? Miléniálové aneb generace Y lidé ve věku 15 35 let mladší miléniálové (15-25 let) starší miléniálové (26-35 let) Miléniálové představují přes ¼ populace České republiky,

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz

Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz TZB-info Největší oborový portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov v ČR a na Slovensku Vaše reklama za jedny peníze ve dvou zemích

Více

regalsistem.cz Analýza z hlediska SEO offpage webové prezentace

regalsistem.cz Analýza z hlediska SEO offpage webové prezentace Analýza z hlediska SEO offpage webové prezentace regalsistem.cz Autorem dokumentu je Michal Kuchař. V případě jakýchkoliv dotazů k obsahu dokumentu se neváhejte obrátit na email Obsah dokumentu Obsah ANALÝZA

Více

Informatizace společnosti Petra Štogrová Jedličková

Informatizace společnosti Petra Štogrová Jedličková Informatizace společnosti Petra Štogrová Jedličková Program 1. Seznámení 2. Podstata změny 3. Aktuální trendy 1. Big Data 2. Sociální média 3. Elektronický obchod a PR 4. Mobilní inteligence 5. Geolokace

Více

Sanoma Online. přehled produktů září 2012

Sanoma Online. přehled produktů září 2012 Sanoma Online přehled produktů září 2012 kafe.cz Komunitní ženský web (kavárna), kam ženy chodí diskutovat, sdělovat své starosti a radosti. Cílová skupina: ženy 25-45 let Relaunch webu: září 2011» Kafe.cz

Více

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE E-LEARNING Jan Novák 15. července 2014 Obsah Proč mít data? Zdroje dat (externí a interní) Typy dat tvrdá a měkká Nejčastější chyby při přípravě

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

KOMPLEXNÍ NÁSTROJ NA SPRÁVU SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

KOMPLEXNÍ NÁSTROJ NA SPRÁVU SOCIÁLNÍCH SÍTÍ KOMPLEXNÍ NÁSTROJ NA SPRÁVU SOCIÁLNÍCH SÍTÍ Dashboard ZoomSphere nabízí možnost vytvoření přehledných Workspaces, které je možné sdílet napříč firmou nebo s agenturou Každý Workspace má svůj Dashboard

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.krbyfotogalerie.cz... 3 Reklama na www.krbyfotogalerie.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR články,

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Dog World - zapojte se! Media & Reklama

Dog World - zapojte se! Media & Reklama Dog World - zapojte se! Media & Reklama 1 Na počátku byl nápad První generace working-dog vzešla z myšlenky spojit online psy, jejich majitele a dosažené sportovní výsledky. Pan Mathias Dögel založil webové

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Nabídka reklamních formátů v rámci serveru - lokální weby -

Nabídka reklamních formátů v rámci serveru  - lokální weby - Nabídka reklamních formátů v rámci serveru www.denik.cz - lokální weby - Zpravodajský server denik.cz přináší 24 hodin denně bezkonkurenčně nejrozsáhlejší online zpravodajství ze 72 regionů České republiky.

Více