IDENTIFIKACE NÁSTROJŮ FIREMNÍ KOMUNIKACE VYUŽITELNÉ PRO SOCIÁLNÍ MEDIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IDENTIFIKACE NÁSTROJŮ FIREMNÍ KOMUNIKACE VYUŽITELNÉ PRO SOCIÁLNÍ MEDIA"

Transkript

1 IDENTIFIKACE NÁSTROJŮ FIREMNÍ KOMUNIKACE VYUŽITELNÉ PRO SOCIÁLNÍ MEDIA Otakar Ungerman Klíčová slova: marketing, kvalitativní výzkum, marketingová komunikace, komunikační mix, sociální media, primární výzkum, pozorování. Key words: marketing, qualitative research, marketing communication, communication mix, social media, primary research, observations. Abstrakt Článek se zabývá moderní marketingovou komunikací, která je uskutečňována prostřednictvím sociálních médií. Jedná se o komerční komunikaci, kterou realizují firmy ve snaze oslovit potencionálního zákazníka. Současný marketing rozeznává několik komunikačních nástrojů, jež jsou využívány v praxi, a které tvoří takzvaný marketingový mix. Tato současná firemní komunikace byla podrobena marketingovému výzkumu, na základě kterého byl sestaven přehled komunikačních nástrojů na jednotlivých druzích sociálních médií. Výstup z výzkumu může sloužit pro společnosti, které se chtějí prezentovat na sociálních médiích, ale i pro společnosti, které již nějakou zkušenost s tímto médiem mají. Definované způsoby komunikace mohou firmy využít pro sestavení odpovídajícího komunikačního mixu, kterým mohou budovat trvalý vztah se zákazníkem. Abstract The article deals with the modern marketing communication, which is carried out through social media. It is a commercial communication realized by the companies trying to reach a potential customer. The current marketing recognizes several communication tools used in practice that form the so-called marketing mix. This current communication was subject to a marketing research, which resulted in the overview of communication tools for different types of social media. The output of the research can be used not only by companies that desire to start presenting themselves on social media, but also by companies that are already experienced in using these media. Defined communication methods can be used by companies to build appropriate communication mix, which can help them to build a lasting relationship with the customer. Úvod Sociální media lze definovat jako online media, kde je obsah vytvářen a sdílen uživateli. Tato stále nová progresivně se rozvíjející media se nepřetržitě mění tím, jak se mění (přibývá) jejich obsah a také přidáváním mnoha funkcí. Marketéři mohou na sociálních mediích přímo zjišťovat, co zákazníci požadují, jaké zaujímají postoje vůči značce nebo firmě a na co si stěžují. Sociální média jsou místem s kolektivní moudrostí, kde názor vytvořený na určitý produkt je většinou pravdivý. Proto se těší větší oblibě a důvěře než tradiční media. Spotřebitelé již téměř přestávají věřit reklamě a firmám nezbývá než se zapojit do užívání sociálních médií. Rozsáhlá problematika marketingu na sociálních mediích může mnoho lidí odradit. Ideální je začít s jednou aktivitou např. blogem a později, po zjištění dostatečného množství informací, aktivity rozšířit a zesílit. Důvodem prezentace firem na sociálních 342

2 mediích je často rozšíření povědomí o firmě a její nabídce za minimální náklady. Sociální média jsou souhrnný název pro tyto dílčí druhy: Sociální sítě Blogy, mikroblogy Diskusní fóra, QaA portály Wikis Sociální záložkovací systémy Sdílená multimedia Virtuální světy Moderní marketing rozeznává několik nástrojů, jež jsou využívány v praxi, a které tvoří takzvaný marketingový mix. Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma v optimální skladbě používá k dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu (Kotler 1999). Rozdělení je několik, ale ve všech podobách marketingového mixu se vyskytuje nástroj, který je uveden pod různými názvy (promotion, channels, communication), a který lze v češtině prezentovat jako marketingovou komunikaci. Klasický pohled na marketingovou komunikaci, která je využívána ve společenských médiích, zahrnuje reklamu, podporu prodeje, public relations a přímý marketing. V dnešním marketingu si však s těmito nástroji již nelze vystačit. Dnes se již nehovoří o marketingové komunikaci jako určité disciplíně, která pomáhá stimulovat tržní reakci. Mluví se o řadě technik, kterým se začalo říkat nové trendy marketingové komunikace. Mezi tyto nové trendy marketingové komunikace, které užívají společenské sítě velice často, patří engagement marketing, astroturfing, digitální, virový, guerillový, mobilní marketing a product placement (Fray 2008). 1. Cíl a metodologie Pro výzkum nástrojů komunikace na sociálních médiích byl definován následující cíl: Identifikace nástrojů firemní komunikace využitelné pro sociální media. Kvalitu a přesnost získaných dat významně ovlivňují metody sběru dat. Data byla sesbírána pomocí metody pozorování. Pozorování je jednou ze základních metod sběru údajů, i když bývá často podceňovanou metodou. Je to nepřímý nástroj sběru dat, který nevyžaduje přímý kontakt s respondentem. Výhodou je, že výzkumník nepotřebuje souhlas respondenta ke spolupráci. To se uplatňuje především v případě, nechce-li respondent spolupracovat nebo je-li respondent firma, bránící se spolupráci. Podstatou pozorování je záměrné, cílevědomé a plánované sledování právě probíhajících skutečností, aniž by pozorovatel nějak aktivně zasahoval. Pozorování se používá především v kombinaci s jinými metodami sběru dat, především s dotazováním. Pozorování musí mít určitý scénář, aby se zamezilo zkreslení. Základem pozorování je přesné vymezení cíle, který je potřeba zjistit (Kozel et al. 2011). Podle klíče v tabulce 1, byl vybrán vzorek 20 firem na každém druhu sociálních médií. Tab. 1: Hodnocení firemní komunikace pořadí Hodnotící hlediska komunikace na SM Váha proměnných 1. Budování povědomí o značce 45% 2. Zvyšování návštěvnosti pro webovou stránku 20% 3. Získávání fanoušků a hodnotitelů 10% 4. Pravidelný kontakt se svými zákazníky 10% 5. Vytváření obchodních vztahů 10% 6. Obchodní styk 5% Zdroj: vlastní zpracování dle uvedených zdrojů 343

3 V tabulce je představeno šest hodnotících faktorů, které vzešly ze sekundárního výzkumu společnosti Ad age a Citygroup (2012). Výzkumu se zúčastnilo 500 marketingových odborníků na on-line komunikaci. Výsledek je převeden na procentuální váhové hodnoty, které sloužily k určení zkoumaných firem. Vyhodnocení proběhlo u každého typu sociálního média zvlášť. Hodnocení prováděl autor s konzultací dvou specialistů na elektronickou komunikaci. Po určení firem, které na jednotlivých druzích médií budou pozorována, přichází na řadu hlavní výzkumná fáze. Její stručná charakteristika je znázorněna v tabulce 2. Tab. 2: Charakteristika výzkumu Základní údaje o výzkumu Objekt výzkumu Firmy na SM Téma výzkumu Nástroje komunikace Výběr firem Váhový výběr Počet zkoumaných firem 20 1 Šetření 2012 únor, březen Metoda Pozorování Zdroj: vlastní zpracování. Základní soubor výzkumu tvořily všechny firmy využívající sociální média ke komerční komunikaci. Výběrový soubor byl vybrán podle představeného klíče, na jehož základě bylo vybráno dvacet firem. Firmy byly vždy předdefinovány pro každý druh sociálních médií, protože většina firem byla úspěšná pouze na určitém druhu sociálního média. Zkoumány byly nástroje komunikace v nejrůznějších modifikacích. K vyhodnocení pozorování byl sestaven výzkumný tým, který byl složen z autora a dvou odborníků na marketingový výzkum. 2. Identifikované nástroje komunikace ne jednotlivých druzích médií V úvodu již bylo představeno rozdělení sociálních médií, které je provedeno podle taktiky, kterou umožňuje každý druh při uplatňování strategií v komerční komunikaci. Rozdělení obsahuje sedm základních skupin sociálních médií, u kterých jsou identifikovány nástroje komunikace. I. Sociální sítě Do největší podskupiny z hlediska počtu uživatelů s názvem sociální sítě byly zařazeny tři aplikace. Důvodem je počet uživatelů a česká mutace. Průzkum byl proveden v sítích Facebook, LinkedIn, Goodle+. Díky podrobné analýze všech dvaceti firem na již zmíněných třech aplikacích sociálních sítích vyšli následující výsledky. Úspěšnost marketingové komunikace zmíněných firem spočívá ve využívání těchto nástrojů a způsobu komunikace. je zásadní kanál i na sociálních sítích. Výhody pro firmy, které aplikují reklamu na sociálních sítích. Je stále velmi levná, i při masivním cílení na všechny uživatele se bude cena pohybovat v řádu tisíců korun za den. Možnost cílení dle demografických kritérií či zájmů. Inzerce se zobrazuje ve velmi krátké době velké mase lidí. Inzeráty jsou schvalovány v řádu hodin, ihned poté je kampaň aktivní. Propagovat se možné nejen webové stránky, ale i stránky, ale i jakoukoliv jinou aplikaci např. kvíz, hru, soutěž. Základní druhy reklamy na sociálních sítích: 1 U každého ze sedmi druhů sociálních médií 344

4 malé inzeráty placené pomocí PPC velké reklamy placené pomocí PPC velké reklamy placené za zobrazení CPM Page Post Story upozornění na změny v reklamním sdělení svoje fanoušky Like Story upozornění na změny v reklamním i přátele fanoušků Podpora prodeje má na sociální síti mnoho využití. Sociální sítě slouží nejen ke komunikaci, ale také pro zábavu uživatelů. Stálé častěji se stávají místem, kde se lidé baví. Současní uživatelé si velice oblíbili aplikace pro hry a soutěže ať už od těch nejjednodušších, jako jsou kvízy, piškvorky, zábavné hříčky až po komplexní on-line hry typu Mafia Wars. Speciální aplikace se také používají pro organizaci marketingových soutěží pro spotřebitele. Nejúčinnější druhy podpory prodeje na sociálních sítích: slevy a slevové kupony (kódy na slevu), přání a pohlednice s hrou, hry (piškvorky, poker), SMS mánie zasílání sms zdarma, kvízy a ankety, soutěže pro spotřebitele, aplikace pro mobilní telefony, hry. je způsob komunikace, kde důležitým aspektem tvoří obousměrnost komunikace. jsou důležitou složkou sociální komunikace a kontroly. A právě proto úzce souvisí s problematikou sociálních sítí a sociální komunikace. Podstata sociálních sítí je založena na vztazích, což pro firmy snažící se budovat vztah s veřejností je podstata celého působení na sociálních sítích. Nejdůležitější vztahy na sociálních médiích: obchodní partner, media, zaměstnanci, zákazníci, zprostředkovatelé, investoři, finanční trh, státní a politická administrative. Přímý marketing se výborně hodí k rychlému sdělení novinek, akcí, slev a veškerých informací prostřednictvím sociálních sítí. Přímý marketing je přímé oslovení cílových skupin bez prostředníků, a navíc se oslovují pouze potencionální zákazníci, kterým je nabídka skutečně určena. Na sociálních sítích to jsou fanoušci firmy nebo přátelé fanoušků. Formy přímé komunikace se zákazníkem uskutečňované sledovanými firmami: rozesílání videí o produktech, např. návodů na použití, rozesílání fotek s něčím zajímavým neobvyklým, newsletter, pravidelné zasílání informací všem fanouškům, newsletter, pravidelné zasílání podrobnějších informací zákazníkům, on-line chat s odborníkem, webové semináře a konference s dodavateli, zprostředkovateli, e- learnig ve službách a vzdělávání, VoIP telefon přes sociální síť. Virální marketing je marketingová technika která pro šíření komerčního sdělení využívá především sociální sítě. Většina zkoumaných firem se snaží o virální marketing. Důvodem je nízká cena a možnost upoutat statisíce uživatelů. Sociální média jsou ideální kanál pro šíření takovéhoto sdělení. Virální marketing má však i svá úskalí, po spuštění se již sdělení nedá ovládat. To znamená ztrátu kontroly s možností významového zneužití. Podstatou virálního marketingu je správně laděné sdělení. Nejčastěji bývá vtipné, parodující, mystifikující nebo erotické. Virální marketing vděčí za úspěch řádově širším a výkonnějším možnostem šíření, především propojení videowebů se sociální sítěmi. Motivování šíření probíhá i různými slevami či dárky, často se objevují i zdarma poskytované studie a další elektronické publikace. Nástroje viralního marketingu využívané analyzovanou skupinou firem: textová forma sdělení, obrázky, fotky, flashové prezentace, animace, znělky a efekty, audio záznamy, video záznamy, šíření pouhého odkazu na zdroj užitečných informací. Guerilla marketing je provokativní, kontroverzní a agresivní reklama, při níž se nepoužívají klasické reklamní kanály nebo se použijí nestandardním způsobem. Zkoumané firmy ji využívají v kombinaci s virovým šířením, kde je šance, že si o guerillové kampani lidé navzájem řeknou. V několika případech o guerillové kampani začali mluvit i média, což je 345

5 pro firmu reklama zdarma. Nástroje guerilla marketingu u sledovaných firem byly velice rozdílné a nejde je jednoznačně definovat. Základ tvoří stejné nástroje, které využívá virální marketing, jde především o myšlenku či nápad. Úspěšná guerilla marketing znamená zaútočit a stáhnout se do ústraní. Šíření sdělení firma nechává na ostatních. Guerilla se nemusí provádět na sociální síti přímo. Takový útok je proveden v exteriéru a následně se pomocí sociální sítě pouze šíří. Tato forma komunikace je využívána především firmami s malým finančním kapitálem nebo firmami, které mají legislativou zakázáno šířit reklamu (alkohol, tabák). RSS (Rich Site Summary) jsou informační zdroje, které dokáží automaticky uživatele upozorňovat na nové zprávy, předávat informace o novinkách. Zkoumané firmy mají na svých aplikacích příslušné tlačítko RSS. Jestliže si kdokoli na toto tlačítko určité firmy klikne, znamená to, že si objednává pravidelné posílání informací. Tento způsob je moderní verze public relations. Informace pomocí tohoto kanálu musí být závažné, důležité a aktuální. Některé firmy mají již verzi 2.0, která umožnuje řadit informace podle data a zároveň udává informace o autorovi. Již je možné zasílat i zvukový záznam. Mobilní marketing podle nové studie (Flurry 2011) překonaly aplikace u majitelů chytrých telefonů poprvé v historii běžný web z hlediska času, který uživatelé u těchto nástrojů celkově stráví. Není překvapením, že nejvíce pozornosti si uzurpují hry. Všechny sociální sítě mají mobilní aplikaci. Užívání mobilních aplikací z 32 % tvoří sociální sítě. Pro firmy to znamená 24 hodinový kontakt se zákazníkem. Ne však všechny zkoumané společnosti tyto verze mají přímo aplikované pro svoje stránky. Problém nastane, jestliže ze sociální sítě chce uživatel otevřít odkaz firmy, která nemá stránky upravené pro obilní verzi. Buzz marketing je nástroj, do kterého lze zahrnout celý balík marketingových aktivit, které vytvoří rozruch/bzukot. Někdy je označován jako součást virálního marketingu, ale na sociálních sítích je velice využíván, takže je zařazen jako samostatný nástroj firemní komunikace. Buzz marketing na sociálních sítích má různorodou podobu. Firmy dávají tomuto nástroji formu videí, fotek, testových zpráv, komentářů atd. Je-li buzz marketing úspěšný musí šokovat nejlépe ve spojení s aktuální problematikou nebo slavnou osobou. II. Blogy, mikroblogy Blogy a mikroblogy díky nárůstu popularity mikroblogové sítě Twitter mají v České republice druhý největší počet přihlášených uživatelů hned po sociálních sítích. Pro sledování úspěšných firem je analyzován mikroblog Twitter. Blogy jsou zkoumány přímo na firemních odkazech a jejich stránkách. na Twitteru neexistuje. Tedy mluví-li se o bannerové reklamě zobrazované v PPC, CPM formě na stránkách Twitteru. Reklamu firmy mohou zařadit do zprávy ve formě odkazů. Podporu prodeje tvoří na Twitteru hlavně slevy a prodejní akce, které obvykle vzbudí větší zájem než na jiné sociální síti. Sdělení o slevě se velmi dobře šíří dál. Není osloven pouze omezený počet uživatelů Twitteru, kteří vás sledují, ale potenciálně i mnoho dalších. Podmínkou je zajímavost a aktuálnost sdělení. Úspěšné firmy prezentují balíčky služeb nebo vyhlašují tipovací soutěže s možností výhry. není v současnosti příliš využíván na mikroblozích. Existuje několik firem, které vztah s veřejností udržují pomocí zasílání twítů s odkazy na články nebo blogy. Další možností, kterou firmy využívají je zasílání tiskových zpráv vztahující se nějakou událost. Velkou příležitostí je nově zavedené akceptování zpráv z Twitteru v posun na vyhledávačích. 346

6 Pomocí public relations lze aplikovat již zmíněnou strategii SEO do komunikační strategie firem Přímý marketing na Twitteru vychází opět z podstaty osobní přímé komunikace. Mikroblog je přímý marketing, ale firmy si jej přizpůsobují vyhledáváním informací o přispěvatelích. Firma má specializovaného zaměstnance na procházení zpráv přispěvatelů. Jestliže se objeví v twítu zmínka o nějakém problému z oboru firmy, nabídne firma řešení problému. Jestliže však chce být firma úspěšná, nesmí to být obyčejná reklama na produkt. Úspěšné firmy nabízejí komplexní řešení vzniklého problému. Mobilní marketing uživatelé berou jako samozřejmost pro využívíní mikrologů a čtení blogů. Uživatelé čtou v případě, že se chtějí něco dozvědět, ale i při čekání, cestování atd. Astroturfing je těžko zjistitelný, ale z prokázaných kauz je evidentní, že firmy tento nástroj fiktivních příspěvků využívají. Engagement marketing se používá především v zapojení uživatelů do soutěží, stanovení názvu čí vzhledu produktu. je hlavní nástroj komunikace, který blog zastupuje. Blogy mají různý formát, od prostého seznamu odkazů na webové stránky po dlouhé původní texty. Standard je nabízet přehled nejnovějších příspěvků ve formátu RSS. Blogový příspěvek je rovněž cenným zdrojem relevantních odkazů. PR články se na internetu publikují na PR portálech, odkud je mohou stahovat například novináři, odborná veřejnost nebo zákazníci. III. Sdílená multimédia Sdílená multimédia jsou významnou součástí sociálních médií. Jsou to média kam lidé i firmy mohou ukládat videa nebo fotky. Podstatou je sdílení uveřejněného materiálu ostatními uživateli. Ty mohou obsah sledovat, hodnotit, komentovat nebo šířit pomocí dalších sociálních sítí. Hlavním celosvětovým multimédiem je YouTube.com, který je zároveň druhým největším vyhledávačem světa. Pro zkoumání nástrojů a způsobu úspěšné komunikace jsou dále sledovány české aplikace Rajče.cz, Uložto.cz. zejména na YouTube doznala velkých změn. Po spojení YouTube s gigantem Google nabízí automatizovanou reklamu. Firmy se na tuto nabídku vrhly, jelikož si mohou s pomocí nového nástroje sami vytvářet reklamní bannery, které se zobrazují při přehrávání videí na Youtube. Úspěné firmy bannerovou reklamu kombinují do třech modifikací: zobrazující se před spuštěním videa, otevřením fotogalerie. zobrazující se při přehrávání videa, fotky. zobrazující se vedle přehrávaného videa, fotogalerie. zobrazující přímo ve videoklipu, fotogalerii. Tento druh reklamy využívají často menší a střední firmy, neboť nemusí platit firmám za výrobu reklamního sdělení. je využíván firmami k natočení nebo nafocením fotek zabývající se pomocí zákazníkům. Typickým příkladem je poskytování návodů na sestavení, využití, opravu nebo jakoukoli manipulaci pomocí fotek a videí. Takovýto přístup je velice nenásilnou prezentací produktu. Virální marketing je největší příležitost pro sdílená multimédia. Krátká kreativní videa se šíří v multimédiích. Povede-li natočit takové video, již po pár dnech má stotisíce zhlédnutí. 347

7 Firmám to dává příležitost se o takové video nebo fotku pokusit a vypustit k vlastnímu životu. Úspěchem pro firmu je dostane-li se video, fotka do dalších sociálních médií nebo dokonce do klasických jakými jsou televize či noviny. Engagement marketing tedy zapojení do komunikace zákazníky, není tak častým příkladem na sdílených multimédiích, zato velice vítaným pro zákazníky. Velký úspěch zaznamenala soutěž v natočení nejvtipnějšího videa na téma, které určí firma. Samozřejmě nejlepší videa byla oceněna hodnotnými cenami. Dobrým nápadem je zapojení uživatelů do tvorby reklamy. Často je vidět i v televizi natočené video či fotka zákazníkem a zaplacená firmou. Produkt placement je velice oblíbený nástroj komunikace na YouTube. Firmy jej využívají dvěma způsoby: Firma natočí sama video na zajímavé téma a umístí do něj svůj výrobek. Firma zveřejní na YouTube část filmu nebo klipu, kde se její výrobek ukáže. Mobilní marketing je právě pro sdílená multimédia zásadní. Přehrávání hudby či prohlížení fotek s přáteli je základem využití tohoto sociálního média. IV. Wikis Pod názvem Wikis je zařazen další druh sociálních médií, kterými jsou encyklopedie tvořené přispěvateli. Tento druh sociálních médií dostal název po největším světovém encyklopedickém portálu, wikipedie. Hledají-li lidé nějakou odbornou informaci, použijí dnes kromě vyhledávačů nejčastěji encyklopedii. Wikipedia je dnes sedmým nejnavštěvovanějším webem na světě. Má-li firma na Wikipedii svůj profil, může se o ní dozvědět mnoho lidí a přes link je možné se dostat i na firemní webové stránky. Tak lze vstoupit do povědomí lidí a zároveň zlepšit pozici v SEO. Průzkum komunikace úspěšných firem byl proveden pouze na české verzi Wikipedie. je však velkou příležitostí a sledované firmy ji využívají. Na Wikipedii není omezena délka článku, ale více než rozsah je důležitá srozumitelnost informací. Uvedeny jsou údaje o firmě, čím se zabývá, její výrobkové portfolio. Wikipedie je encyklopedická aplikace, proto je vhodné, aby se informace o firmě nebo produktu objevily pouze, jsou-li hodnotné. Uvedeny jsou časové údaje například datum založení společnosti. Stránky z wikipedie se objevují na prvních místech ve vyhledávačích a lidé informacím na wikipedii věří. Proto je Wikipedie ideální marketingová platforma pro public relations. Informace uvedené na Wikipedii jsou kontrolovány a zveřejněny jsou pouze skutečně relevantní, ověřené a důležité informace. Wikipedie není jen obyčejná encyklopedie, ale také sociální síť. A stejně jako ostatní sociální sítě, i ona skrze své uživatele odráží aktuální dění na internetu i mimo něj. Mobilní marketing je samozřejmostí pro tak rozsáhlou encyklopedii jakou je Wikipedie. Verze pro mobilní přenosné přístroje je ke stažení zdarma jako celá encyklopedie. V. Diskusní fóra, QaA portály Do sociálních médií patří diskusní fóra a QaA portály (otázky a odpovědi). Patří do sociální skupiny, protože obsah je tvořen a sdílen samotnými uživateli. Tato komunikace je založená na zveřejňování vlastních zkušeností nebo na získávání zkušeností od ostatních uživatelů. Existují dvě varianty tohoto typu portálu: Diskusní fórum, které je obvykle součástí rozsáhlejšího diskusního projektu (diskusní server), umožňuje zakládat nová diskusní témata (stránky) a členit je do skupin podle témat. Jednotlivé diskuse bývají vymezeny diskusním tématem, nikoliv základním textem. Otázky a odpovědi, některé firmy nabízejí veřejné zodpovídání dotazů, podnětů nebo stížností na speciální stránce. Charakteristické pro takové diskuse je očekávání, že k 348

8 příspěvku se vyjádří odpovědný zástupce firmy. Některé takové stránky umožňují i vzájemnou diskusi návštěvníků mezi sebou. je používána pouze ve formě bannerů na okrajích stránek, jedná-li se o diskusní server. Jde-li o firemní stránky, používají se veškeré možné možnosti reklamy. Úspěšné firmy to však příliš s množstvím reklamy nepřehánějí ze strachu s přehlcení a ztráty zákazníka. je využíván na QaA portálech. Firmy poskytováním informací, radami, návody budují vztah se zákazníkem Direkt marketing především ve firemní komunikaci QaA je velice úspěšný nástroj. Platí zde stejná pravidla úspěchu jako na ostatních sociálních médiích, odpovídat na všechny dotazy, zaznamenávat je a použít jako zpětnou vazbu k nápravě nedostatků. Astroturfing se využívá na těchto portálech podle předpokladu velice často. Uplatňuje-li ho firma, musí si dát velký pozor na způsob a raději najmout specializovanou firmu. Po odhalení, kterých bylo poměrně dost, přichází ztráta důvěry a velký odliv účastníků diskuse. VI. Sociální záložkovací systémy Sociální záložkování je charakteristické shromažďováním a sdílením odkazů, stejně jako značením (tagging). Pracuje na principu ukládání záložek (nadpis, úvod článku) a tím propojuje lidi a jejich sbírky odkazů. Vzniká sociální interakce. Průzkum úspěšných firem byl proveden pomocí dvou aplikací poskytující tyto služby Jagg.cz, Linkuj.cz. ve formě bannerů, ale pouze u příspěvků týkající se oboru, v kterém firma podniká. Reklamní obrázek, video přiložené k firemnímu příspěvku. je nejvýznamnější nástroj komunikace uskutečňovaný na záložkovacích systémech. Jelikož se návštěvníkům sledovaných portálů objeví pouze název a krátký úvod. Firmy se zaměřují na tomto krátkém prostoru zaujmout čtenáře, aby si článek otevřel a přečetl celý. Jestliže uživatel obsah záložky otevře, dostane se nejenom k celému článku, ale i na stránky, na kterých je článek napsán. To je velká příležitost pro firmy jak přilákat návštěvníka na webové stránky nenásilnou formou. Články jsou hodnoceny čtenáři a podle tohoto hodnocení nabízeny v pořadí od nejlepšího k nejhoršímu. Úspěšné články rozhodně nejsou reklamní sdělení. Jsou to články se zajímavým obsahem doplněné fotkami či videem. Mobilní marketing je pro tento druh společenského média nepostradatelný. Každý ze záložkovacích systémů má mobilní mutaci. Firmy, které dávají k dispozici příspěvky pomocí záložek, mají i svoje stránky přizpůsobenou pro mobilní aparáty. Buzz marketing jako netradiční forma komunikace je příležitost k využití pro záložkovací systémy, ale má to určité podmínky. K vytvoření rozruchu je nutné dobře naplánovat útok ve více komunikačních kanálech. Další podmínkou je obsah tématu, který vzbuzuje rozruch obsahem. Témata se týkají otvírání tabu, šokujícím či provokativním obsahem propojeným se známou osobností. VII. Virtuální světy Pro sledování úspěšných firem na sociálním médiu virtuální svět, je použita největší světová aplikace Second life. Tento virtuální svět je 3D sociální síť a marketingový kanál, který je vnímán jako internet nové generace. Firma zde může získat část nových zákazníků nebo může prostor použít pro schůzky a školení, jestliže má například větší množství poboček. 349

9 firem je zaměřena na budování image společnosti. Ve virtuálním světě existují všechny druhy médií. Firmy, jestliže chtějí vytvořit reklamní kampaň, mohou umístit reklamní spot do virtuální televize, rozhlasu. Používá se reklama stejná, jako se vysílá v klasických médiích v běžném světě. Cena je však nesrovnatelně nižší ve světě Second life. Často ve virtuáním světě se využívá exteriérová reklama. Nosiče jsou stejné jako v reálu, výhodou je jejich nezničitelnost a výhodnější cena. Podpora prodeje se využívá především ve formě soutěží. Jako v reálném světě zde existují slevy na reálné produkty. se provádí dvěma způsoby. První se provádí v Second Life světě v československém městě, kde se využívá městských prostor pro organizaci firemních akcí, prezentace firmy při společenských událostech ve městě (setkání, diskuze, koncerty). Druhým způsobem je vztah s veřejností v reálném světě. Publikování na portále který obsluhuje celý virtuální svět. Firmy zde zveřejňují vlastní blog, píší příspěvky do diskuzí nebo komunikují v chatu. Přímý marketing ve virtuálním světě je komunikace firmy přímo s osobou zastupující majitele. Firmy si budují sídla a oslovují obyvatele přímo s nabídkami jak produktů, tak služeb. 3. Celkové vyhodnocení výzkumu Celkové shrnutí nástrojů komunikace, které jsou využívány na všech druzích sociálních médií, je znázorněno v tabulce 3. Tab. 3: Sociální média a nástroje komunikace, které jsou na nich užívány Druh sociálního média Sociální sítě Mikroblog, blog Podpora prodeje Přímý marketing Podpora prodeje Přímý marketing Virální marketing Nástroje komunikace Virální marketing Guerilla marketing Mobilní marketing Buzz marketing Engagement marketing Mobilní marketing Astroturfing Engagement marketing Sdílená multimédia Produkt placement Mobilní marketing Wikis Mobilní marketing Diskusní fóra QaA portály Záložkovací systémy Virtuální světy Zdroj: vlastní zpracování. Direkt marketing Astroturfing Mobilní marketing Buzz marketing Podpora prodeje Přímý marketing Výsledkem bylo získání 11 druhů nástrojů marketingové komunikace, které firmy aplikují v praxi. Z výsledků vyplynulo, že na každém druhu sociálních médiích je využíván jiný komunikační mix. 350

10 Závěr Souhrn těchto komunikačních nástrojů, byl doplněn o podrobnější charakteristiku týkající se využití na sociálních médiích. Výsledek pozorování byl sestaven do následujícího seznamu: 1. na sociálních médiích obsahuje tyto podoby: reklamní proužek (banner), vyskakovací okno (pop-up), katalog, oborový portál, kontextová reklama (link). 2. Podpora prodeje na sociálních médiích obsahuje tyto základní podoby, slevy, vzorky, kupony, soutěže a ankety. 3. (vztah s veřejností) na sociálních médiích obsahuje tyto podoby: firemní blogy, tiskové zprávy, konference, sponzoring. 4. Přímý marketing na sociálních médiích obsahuje tyto podoby: newsletter, chat, sociální komunikace, fóra. 5. Guerilla marketing na sociálních médiích lze charakterizovat takto: provokativní, kontroverzní, erotická, humorná či agresivní sdělování informací. 6. Buzz marketing na sociálních médiích lze charakterizovat takto: vyvolání rozruchu kolem produktu nekonvenčním, šokujícím, sexy nebo humorným způsobem. O produktech si povídají uživatelé sami bez zásahů firmy. 7. Virový marketing na sociálních médiích lze charakterizovat takto: vtipné, zajímavé sdělení (fotka, video, text) se šíří po síti pomocí samovolného přeposílání mezi známými 8. Product placement na sociálních médiích lze charakterizovat takto: výrobky nebo služby jsou cíleně zakomponovány do filmového děje, hudebního klipu, videohry. 9. Mobilní marketing na sociálních médiích lze charakterizovat takto: využívání zobrazení na mobilních zařízeních na telefonech či ipadech. 10. Engagement marketing na sociálních médiích lze charakterizovat takto: firmy angažují zákazníky do tvorby nabídky, vzhledu výrobku, návrhu způsobu prodeje. Je to vtáhnutí do hry, aby se zákazník stal aktivním budovatelem značky. 11. Astroturfing na sociálních médiích lze charakterizovat takto: firmy využívají ke své propagaci placené pozitivní reakce spotřebitelů či fanoušků. Jsou to fiktivní pozitivní/negativní reakce. Výstupem kvalitativního výzkumu metodou pozorování, byl splněn stanovený cíl, kterým byla identifikace užívaných nástrojů komunikace na sociálních médiích. Z výstupu je patrné, že pro každý druh sociálního média je potřeba sestavit jiný komunikační mix. Tyto výsledky mohou použít firmy v praxi pro využití na sociální média. Komunikační mix lze využít jak v případě, že již firmy mají určité zkušenosti se sociálními médii, tak v případě, že se teprve rozhodují na pole sociálních médií vstoupit. Literatura: [1] AD AGE Ad Age Survey: Marketers Buy Facebook More for Awareness Than Likes or Leads. [online] [vid ]. Dostupný z WWW: [2] FLURRY ANALYTICS The use of mobile applications [online]. [vid ]. Dostupné z: [3] FREY, P. Marketingová komunikace, to nejlepší z nových trendů. Praha: Management press, s. ISBN [4] KOTLER, Philip. Marketing management, Praha: Grada puplishing, s. ISBN