Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)"

Transkript

1 Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum:

2 Více jak polovina zaměstnavatelů považuje za obtížné najít kvalifikovaného zaměstnance na finanční pozice, uvádí průzkum asociace CAFIN V první polovině roku 2013 provedla asociace CAFIN dotazníkové šetření zaměřené na postup při výběru kandidátů na finanční pozice. Uvedený průzkum byl orientován na dvě cílové skupiny respondentů. V první fázi jsme oslovili zástupce finančních manažerů a to jak přímo členy České asociace pro finanční řízení, tak i další vybrané finanční manažery. Celkem 83 účastníků odpovědělo na otázky týkající se zkušeností s výběrem pracovníků a také zvolených nástrojů pro rozpoznání vhodného uchazeče. Přestože většina zaměstnavatelů má problém s výběrem kvalifikovaného zaměstnance, moderní prostředky pro rozpoznání vhodných kandidátů téměř nevyužívají. Drží se raději tradičních postupů a vycházejí z předvýběru svého personalisty. Sociální sítě, které si rychle oblíbily české společnosti jako účinný způsob propagace, nejsou podle průzkumu využívány pro výběr vhodných zájemců na du pracovní pozici. Dílčí výsledky průzkumu tak ukazují poněkud konzervativní přístup finančních manažerů, kteří dávají přednost obvyklým metodám. Vyhodnocení jejich odpovědí naleznete níže pod zpracovanými grafy. Stejné ankety se účastnili i pracovníci personálních útvarů. Nakolik se jejich pohled lišil, můžete posoudit v druhé části výzkumu, jehož výsledky vám přineseme v brzkých dnech. HLAVNÍ ZÁVĚRY PRŮZKUMU OBSAZOVÁNÍ FINANČNÍCH POZIC Téměř 80 % zaměstnavatelů obsadilo v posledním roce 1 až 2 finanční pozice. Pro většinu z nich byly rozhodující především profesní kvality každého zájemce, přičemž vybírali minimálně z 6 kandidátů. Spolupráce s personalistou je pro finanční manažery klíčová. Pozice personalisty hraje při výběru zaměstnanců důležitou roli. Téměř 80 % respondentů se při obsazování finančních pozic radí s pracovníkem personálního útvaru. Ti mají v polovině případů na starosti předvýběr kandidátů, případně posouzení a otestování jejich osobnosti. Externí pomoc by v této činnosti využilo necelých 30 %. Vyhrávají tradiční postupy. Pracovní portály a osobní doporučení jsou stále na prvním místě pro náboru nových zaměstnanců. Během příjímacího řízení, které zpravidla trvá 5 7 týdnů (59 %), jsou kandidáti posouzeni nejprve v osobním pohovoru s personalistou a po té se hodnotí jejich profesní kvality. Společnosti mají obvykle již zavedené vlastní popisy pro obsazení finančních pozic, proto se pouze 20 % dotazovaných přiklonilo k standardizovanému popisu. Pozitivní zprávou je, že se již v samotném náboru daří téměř 90 % odhalit osobnost uchazeče a zároveň posoudit jejich odborné znalosti. 2

3 Je pro Vás obtížné najít kvalifikované zaměstnance na finanční pozice? 1% 27% 17% většinou 55% většinou ne ne 70 % zaměstnavatelů považuje za obtížné najít kvalifikovaného zaměstnance na finanční pozice. Necelých 30 % nemá s výběrem vhodného kandidáta problém, přičemž s jistotou to mohl tvrdit pouze jeden z dotazovaných. Jaké pracovní podmínky nabízí Vaše společnost ve srovnání s konkurencí? 28% 6% 66% srovnatelné spíš nadprůměrné spíš podprůměrné Téměř 70 % respondentů považuje pracovní podmínky v jejich firmě za srovnatelné s konkurenčními společnostmi. O polovinu méně tazatelů hodnotilo pracovní podmínky jako nadprůměrné a naopak 6 % se přiklání k negativnímu hodnocení. 3

4 Kolik jste za poslední rok obsazovali finančních pozic? 3% 21% 76% 1 až 2 3 až 5 6 a více Necelých 80 % zaměstnavatelů obsadilo v posledním roce 1 nebo 2 finanční pozice. Zhruba 20 % zaměstnavatelů obsadilo 3 až 5 finančních pozic a v necelých 3 % bylo obsazeno 6 a více míst. Jaký je Váš obvyklý přístup pro obsazování volných pozic? 28% 14% 58% vybrat nejlepšího z interních a externích kandidátů preferovat nadějné interní kandidáty preferovat kvalifikované kandidáty zvenčí Necelých 60% dotazovaných se rozhoduje především na základě profesních kvalit každého zájemce. O polovinu méně respondentů by volilo interní kandidáty a nejméně preferovaní jsou kandidáti 4

5 70 Jaké nástroje využíváte pro nábor nových zaměstnanců na finanční pozice? 60 Počet dotazovaných % vlastní inzerci na pracovních portálech 31% osobní kontakty a doporučení 27% služby personální agentury 8% jinou vlastní cílenou inzerci Pro nábor nových zaměstnanců využívá necelých 35 % společností inzerci na pracovních portálech, na osobní kontakty se spoléhá o 5 % méně zaměstnavatelů a s nepatrným rozdílem se umístila na třetím místě možnost využití služeb personálních agentur. Vlastní cílenou inzerci volí pouhých 8 %. 5% Považujete sociální sítě za vhodnou pomoc pro rozpoznání vhodných kandidátů? 28% 37% jen v některých případech 30% nemám zkušenost, nemohu posoudit 5

6 V celkovém hodnocení se ukázalo, že sociální sítě nepatří mezi rozšířené nástroje pro rozpoznání vhodných kandidátů. Průzkum prokázal, že pouze 5 % firem využívá sociální sítě jako pomocníka při výběru vhodných kandidátů. Jaký počet kvalitních kandidátů je pro Vás dostatečný pro výběr? 14% 19% 67% více než 6 4 až 5 2 až 3 Nadpoloviční většina dotazovaných při výběrovém řízení vybírá mezi 6 a více kandidáty. Druhou možnost, 4-5, považuje za adekvátní téměř 20 % a s výběrem mezi 2 až 3 kandidáty by se spokojilo 14 % dotazovaných Kolik jste připraveni investovat do nalezení pravého kandidáta s praxí? 34% 20% 46% částku od ½ do 1½ jeho měsíčního platu částku nad 1½ jeho měsíčního platu částku do cca ½ jeho měsíčního platu 6

7 Z výzkumu vyplývá, že většina zaměstnavatelů je ochotna investovat více jak 1/2 měsíčního platu pro nalezení pravého kandidáta. Částku nad 1 1/2 by investovalo o 10 % méně dotazovaných a z celkového počtu tazatelů by 20 % investovalo max. 1/2 měsíčního platu daného zaměstnance. Jak dlouho podle Vašich zkušeností trvá přijímací proces na obsazení finanční pozice? 18% 23% 59% 5-7 týdnů do 4 týdnů více než 8 týdnů Podle výsledků z dotazníkového šetření probíhá u 60 % společností výběrové řízení zhruba 5 až 7 týdnů. Přijímací proces do 4 týdnů volí téměř o polovinu méně firem a nejméně uplatňovu možností je délka výběrového řízení od 8 týdnů a více. 7

8 Spolupracujete při obsazování finanční pozice s Vaším personalistou? 14% 11% 75% vždy někdy ne prověřím sám Při výběru kandidáta na finanční pozice spolupracuje téměř 80 % zaměstnavatelů s personalistou. Počet dotazovaných V případě, že spolupracujete s Vaším personalistou, které činnosti Vám zajišťuje? 0 47% 36% předvýběr kandidátů s posouzení / otestování prověřením referencí, osobnosti uchazeče posouzení 17% vyjednání pracovních podmínek s uchazečem Zhruba v 50 % případů zajišťuje personalista předvýběr kandidátů a o 10 % méně společností nechává na personalistovi posouzení a otestování uchazeče. Vyjednání pracovních podmínek má na starosti většinou vedení, pouze 20 % dotazovaných by využilo pomoc personalisty. 8

9 Využili byste pro obsazení finančních pozic jejich standardizovaný popis? 24% 17% 59% Ne máme vlastní popisy Ne Většina zaměstnavatelů by nevyužila standardizovaný popis pro obsazení finančních pozic. Téměř 60 % uvedlo jako důvod vlastní popisy, naopak přes 20 % dotazovaných hodnotilo možnost standardizovaného popisu kladně. Daří se Vám v průběhu náboru předvybrat k osobnímu představení ty správné kandidáty? 6% 16% 78% spíš spíš ne Ne 9

10 Průzkum prokázal, že přibližně 90 % zaměstnavatelů vybere v průběhu náboru vhodné kandidáty k osobnímu představení. Negativní zkušenost má pouze 6 % z dotazovaných. Daří se Vám v průběhu náboru odhalit osobnost kandidáta? 0% 11% 6% ne spíše 83% spíše ne Více jak 83 % dotazovaných se domnívá, že osobnost kandidáta odhalí již v průběhu náboru. Daří se Vám v průběhu náboru posoudit odbornost kandidáta? 30% 5% 1% 64% spíše spíše ne ne Výsledky dotazníkové šetření rovněž prokázaly, že téměř 90 % zaměstnanců zvládne v průběhu náboru posoudit odbornost kandidáta. 10

11 Máte přehled, co nabízí v souvislosti se srovnatelnou pozicí jiní zaměstnavatelé? 60 Počet respondentů % 40% ne Je pro Vás zajímavé nabízet praxi studentům? 60 Počet respondentů % 40% 0 ne 11

12 Je pro Vás zajímavé zapojit se do talent programů orientovaných na nejlepší studenty? ne 16% 40% nemohu posoudit 44% Zájem o talent program má 40% tazatelů a o 4% více tazatelů nemá zatím o projektu informace, tudíž se nemohli vyjádřit. Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) je nezisková organizace, která vznikla v r Jejím cílem je sdružovat odborníky se zájmem o finanční řízení podniků; podporovat výzkum, výuku i vzdělání na tomto poli a aktivně spolupracovat s profesními organizacemi, finančními institucemi a dalšími zájmovými subjekty. Více informací naleznete na 12