Prosperujte bez zbytečné námahy a šílených nákladů!!!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prosperujte bez zbytečné námahy a šílených nákladů!!!"

Transkript

1 Prosperujte bez zbytečné námahy a šílených nákladů!!! Toto je můj malý Bonus pro všechny, které zaujala Příleţitost Academy Premium. Pár inspirací a proč jít do toho. napsal Jirka Mazur, , Praha 2013 Jiří Mazur,

2 Tyto rady věnuji všem, kteří touží mít se lépe, kteří chtějí vytěţit potenciál, který je téměř v kaţdém z nás. Všem těm, kteří touţí vylepšit své podnikání, nebo nastartovat nové. Všem, kteří chtějí vydělávat peníze snadno a efektivně. Pokud pochopíte důsledky toho, co vám zde uvádím, váš ţivot se zcela změní :-). Jiří Mazur Dnešní témata tohoto PDF: 1. Proč vám dávám tyto informace a jak to souvisí s burzou 2. Pár termínů a jak to souvisí s tím, co děláte 3. O čem je Přihláška do EAP a jaká je hodnota této Příleţitosti 4. Pár tipů k tomu, jak to vyuţít v praxi 5. Moje doporučení, Prosperujte..! 1. Proč vám dávám tyto informace a jak to souvisí s burzou Dnešní PDF je krátké, není to ambice na profesionální e-book. Je to jen pár informací a námětů k přemýšlení. Proč jsem vstoupil aktivně do kampaně Academy? Proč to dělám, kdyţ to, čím jsem známý, je zejména vzdělávání ohledně investování na burze a s problematikou marketingu to zdánlivě nesouvisí? Mám to zapotřebí (to se mě klienti také ptali)..? V prvé řadě chci říct jednoznačně, ţe touto kampaní propaguji něco, čemu věřím, co mě baví a velmi dobře ţiví. Touto kampaní splácím jistý karmický dluh všem těm, pro které investování na burze není ta správná příleţitost a já jim mám co říct, a přesto trpělivě čtou má sdělení ohledně moţných cest k dosaţení finanční svobody a nezávislosti. Splácím dluh sobě, Davidovi, ale nakonec i těm z vás, kteří jste byli na mých seminářích, a já jsem slíbil, ţe aţ bude něco chytrého mimo burzu, budu vás informovat. Dnes je to tady. V mém profesním životě se prolínají příběhy z klasického podnikání, investování na burze, info podnikání... Nikdy bych nikomu netvrdil, ţe mé podnikání i investování bylo vţdy jen úspěšné. Opak je pravdou. Na cestě se vyskytly těţkosti v podnikání i krachy na burze. Byly to zkušenosti k nezaplacení. Kaţdý, kdo na konci uspěje, je musí absolvovat. Nejde to jinak. Ale snad to, ţe jsem pustil do světa dvacítku firem, otočil pár milionů EUR na burze, proţil všechno zlé i dobré, drtivé pády i fenomenální úspěchy, snad mě to opravňuje k tomu, abych vám dal pár rad na cestu, která vás moţná s marketingem čeká. Mými semináři o burze prošla přes tisícovka klientů. Mimo burzovní témata jsme často probírali praktické věci z podnikání a jejich analogie s burzovním investováním. Zde na to není prostor, ale pokud vás to bude zajímat, připravuji projekt o těchto věcech... Téměř polovina mých klientů byli a jsou ţivnostníci, podnikatelé a příznivci investování (investoři). Znám desítky příběhů, jak podnikání 2

3 probíhá v praxi, nejsem teoretik. Mnohé informace, které jsem předal, pomohly mým klientům i v jejich podnikatelské praxi.. Brr, teď ta moje sdělení znějí trošku suchopárně, nebojte, polepším se... V jednom z březnových článků WinSignals News jsem se věnoval problematice Rizikového kapitálu, nikoliv náhodou v souvislosti s touto kampaní. Proč? Protoţe chytří investoři znají podstatu Rizikového kapitálu. Vědí, co je to Rizikový kapitál. Vědí, ţe je snadnější si na něj vydělat v podnikání, neţ šetřit ze zaměstnaneckých platů či stavebního spoření. A protoţe online marketing a marketing přímo souvisí s podnikáním, asi vám jiţ začíná být jasné, proč jsem tato témata spojil. Prostě kdo chce být na burze, musí umět vydělávat peníze i jinde! A proč ne efektivně a snadněji, ţe..? Tady je pro zvídavé článek Rizikový kapitál & investování na burze Pár termínů a jak to souvisí s tím, co děláte A jedeme dále! Kolem termínů online marketing, info podnikání, marketing, jsem já i David Kirš asi řekli hodně, kaţdý po svém. Já, jako člověk z praxe, David jako tvůrce programu Academy. Během pár dnů lavina informací. Kdo se v tom má vyznat? Moţná se ptáte - není to sloţité, zvládnu to, pochopím to? Je to opravdu i pro mě, mé podnikání? Celá řada otázek. Tomu rozumím. Kdyţ jsem před lety četl jednu z prvních knih o burze a investování, mnoho věcí mě nadchlo, ale většině textu jsem nerozuměl. Jůů, to bych chtěl dělat, to je dobré, říkal jsem si. Ale jak to v praxi funguje? Jak to uchopit? Co s tím milionem nových informací a termínů, jak to mám zpracovat? Abych pravdu řekl, jak jsem to dal, to uţ si přesně nepamatuji, ale důleţité je, ţe jsem šel do toho. A přes všechny překáţky na cestě jsem se chopil příleţitosti. Můţete udělat totéţ. Když jsem se večer rozhodl, ţe opustím klasické podnikání a stanu se infopodnikatelem, měl jsem za sebou pouze jednu vynikající a inspirující knihu, ale ţádné zkušenosti ani znalosti. Dokonce jsem neměl ani svůj infoprodukt a o tom, jak to funguje na webu, jsem měl malé povědomí. Menší, neţ vy dnes o potenciálu marketingu! Proč si ten večer pamatuji tak přesně? Protoţe ten večer jsem udělal rozhodnutí, ţe jdu do toho a písemně jsem si udělal plán, jak na to. Přesto, ţe jsem ten plán v průběhu dalších měsíců mnohokrát změnil... Mé infopodnikání spatřilo světlo světa a já bych jiţ za nic na světě nevyměnil... Našel jsem svůj infoprodukt. Bylo jím to, co mě baví burza a investování na burze. A jako bonusy jsem přidával své zkušenosti z podnikání. Naučil se fígle online marketingu a šel jsem do toho. Poctivě musím říct, ţe 90 % mých příjmů od té doby bylo jen ze světa online. Z burzy (ale to bylo dosti nestabilní) a z info podnikání. 3

4 Mými semináři prošla více neţ tisícovka lidí, informační produkty, burzovní predikce, knihy o burze si koupily tisíce lidí. Vše přes weby a internet. Info podnikání je skvělé! Rovněţ jsem na specializovaných seminářích sděloval zajímavé know-how k podnikání, má oblíbená témata byly principy legální daňové optimalizace, jak a proč mít svou Offshore firmu, dnes populární a aktuální téma, principy ziskového a bezpečného podnikání. Těmito semináři prošly stovky lidí. A dnes je skvělá doba, protoţe díky metodám Marketingu z nich mohu dělat online info produkty a předat je efektivněji a levněji tisícovkám lidí..! OK? Je to jasné? Pokračujeme, důleţité termíny: Marketing nepřesně přeloţeno, dělat si svůj trh. Odbytiště pro své sluţby a výrobky. Prostě, kdyţ chcete mít peníze, musíte zjistit, kde jsou, kdo je má a za jakých okolností je ochoten je nasypat do vaší peněţenky, nebo na bankovní účet. Marketing je hledání cesty k zákazníkovi a k jeho penězům a naopak. Je to usnadnění cesty zákazníka k vám (to uţ si často podnikatelé neuvědomují). Online marketing. Cca totéţ. Pouze vše děláte na internetu. Pouţíváte k tomu prostředky jako je tvorba a prezentace webových stránek, e-shopy, SEO a SEM strategie pro optimalizaci procesů, PPC reklamy a vyhazujete spoustu peněz zbytečně. Zvláště tehdy, kdy jde jen o zoufalou propagaci a snahu přilákat zákazníky, často bez jakékoliv zpětné vazby. Ti zkušenější a chytřejší dnes umí nejen potenciální klienty a zákazníky oslovit, ale umějí i vystopovat cestu zákazníků z webového prostoru, reklam a sdělení, přes své formuláře na webu, e-shopy aţ po objednávku a prodej (tomu se říká konverze). Online marketing dnes pokouší kde kdo. I já jsem jej dělal, jistou dobu velmi úspěšně, ale často také dosti nákladně. Dnes vím, ţe tou nejefektivnější metodou je marketing, ale o tom aţ dále... Co lze dnes na webu prodávat a prezentovat? Řekl bych, ţe téměř vše. Fantazii se meze nekladou. Je třeba říct, ţe online je dnes % populace. Ţe je to málo? Nenechejte se zmást. V podnikání je třeba znát a pouţívat Pravidlo 80/ % populace má k dispozici 80 % veškerých peněz. Ţe 80 % toho chudšího obyvatelstva není aţ tak online, úspěšné podnikatele nemusí moc zajímat. Kaţdý, kdo chce opravdu vydělávat peníze, prostě musí cílit na tu skupinu obyvatel, která je má! 90 % veškerých peněz, které tečou do jakéhokoliv podnikání, firem i ţivnostníkům, je dnes u lidí, kteří jsou online, mají internet, objednávají přes internet, rozhodují se přes internet, kam zajdou, co udělají, kde nakoupí.. A jsou online i na svých tabletech, mobilech, mnozí i celý den... To je přece dobrá zpráva pro naše podnikání, kdyţ víme, jak to vyuţít! Kdo může být Info Podnikatel a co je to info podnikání. Tak pro mnohé z vás moţná jasná informace, pro mnohé je to novinka. Jednou z nejlépe prodávaných komodit jsou dnes informace jakéhokoliv druhu. Kaţdý z vás můţe být na něco odborník, něčemu rozumět, předat informace, rady. Byli byste překvapeni, kolik lidí 4

5 by mohlo stát o vaše rady. Mnoho lidí se totiţ na něco specializuje ve svém podnikání i zaměstnání a končí tím, ţe to své umění předají svým zákazníkům nebo v horším případě zaměstnavateli za pár šupů. Přitom online by to mohlo zajímat tisíce lidí! Poradci, odborníci, umělci, fotografové, profesoři, manaţeři... Všichni máme co říct! Proč z toho neudělat info produkt? Včera jsem na Davidově webináři slyšel zajímavé inspirace: Jak napsat ebook za 14 dnů Stanislava Mrázková. Zdánlivě jednoduchá informace za pár stokorun týdně pomáhá desítkám lidí. Ptám se, proč nepřilepšit svému rozpočtu, kdyţ něco umíte? Nechejte se inspirovat. Škola návyků Pavel Říha. Tento mladý člověk před rokem absolvoval EA, pochopil, vymyslel produkt, web, online získal 20 tisíc kontaktů a jiţ prodal přes 500 ebooků po 2 tisíce korun kus. Infoprodukt jak vyšitý. Nemusíte skladovat a prodává se to online v plně automatizovaném reţimu. Inspirující! Nejde dle mého názoru o nijak sofistikované témata, zvládli byste podobná. Jen to chce popřemýšlet, jak na to. Nevymýšlejte nic sloţitého, lidé prostě potřebují i jednoduché informace a návody! A co jiné podnikání? Ţivnostníci, podnikatelé, poradci... Umím si představit, ţe efektivní online marketing můţe dělat úplně kaţdý, kdo má zákazníky, klienty a příznivce a za chvíli vysvětlím, proč to musí dělat, jestli chce v dnešní době prosperovat! Marketing v podání Davida Kirše není pouze o tvorbě ů a jejich posílání. Je to ucelený koncept geniálního marketingu, který je tak jednoduchý, ţe jej můţe dělat téměř kaţdý z vás! Trvalo mi to také delší dobu, neţ mi v hlavě secvaklo, proč. Myslím, ţe ani David nemá tento argument ještě dobře zpracovaný. Důvod je jednoduchý. Geniální myšlenka a podstata vydělávání peněz: Podstatou vydělávání peněz je KOMUNIKACE se zákazníky, s klienty a příznivci našeho podnikání. Proč? Můţeme mít jakýkoliv koncept jakéhokoliv podnikání. Můţeme dodávat sluţby, informace, rady, výrobky, stavět, můţeme mít hospodu, hotel, obchod. Můţeme mít geniální myšlenky, jak vydělat peníze. Ale pokud se ti praví lidé nedoví, ţe TO pro ně máte, ţe jste ti praví, tak k vám jednoduše nepřiputují jejich peníze. Vy musíte vědět, kde jsou, co dělají, jak jim pomoci, co a kdy jim chcete předat a musíte jim to efektivně SDĚLOVAT! A musíte mít zpětnou vazbu. 5

6 Jak to chcete dnes udělat efektivněji, než online? V negativním slova smyslu ţasnu nad tím, kolik mých kamarádů, skvělých podnikatelů s perfektními sluţbami, výrobky či zboţím, dnes řeší nedostatek zákazníků... Ale o tom, jak na to, aţ v poslední kapitole! Takže již víme, co znamenají a v jaké návaznosti a souvislosti jsou pojmy: Marketing online marketing info podnikání marketing Podstatou úspěšného podnikání a přílivu peněz nadšených zákazníků na naše účty, je efektivní komunikace a Marketing. Potom můţeme učinit z toho, co umíme STROJ NA PENÍZE! 3. O čem je Přihláška do EAP a jaká je hodnota této Příležitosti Moţná jsem vám některé věci řekl sloţitě, moţná vám to sloţitě řekl David Kirš. Nejdříve se vám pokusím tak nějak jednodušeji vysvětlit, co je podstatou přihlášky do EAP a proč jdu znovu do toho. A poté, proč si myslím, ţe je to moţná skvělá příleţitost i pro vás. Moţná jste jiţ nakoukli do přihlášky na EAO se skvělými Bonusy. Tolik Bonusů? To jako myslí někdo váţně? Moţná to berete jako obchodní trik. To si ale asi můţe myslet jen absolutně neznalý člověk. Za 8 týdnů získáte know-how, které já jsem získával 8 let. Doţivotní členství a přístup do vzdělávacího programu, 6 DVD Master Course, video trénink Milionový tým... A Milionové impérium v hodnotě Kč... Zdá se vám to logické? Myslíte, ţe je to obchodní trik? Myslet si to můţete, ale pokud tyto informace chcete získat jinak, tak to chce perfektní angličtinu, letenky do New Yorku a poslat svých 10 tisíc USD, abyste tyto informace získali. Říkám si, ţe se David lehce s těmi Bonusy zbláznil, já osobně, protoţe tuším, co dostanu, bych za ně dal mnohonásobně více... 6

7 Potom je v té přihlášce moţnost za korun získat na rok Sadu 5 aplikací. Tj. mně to vychází 79,50 Kč na aplikaci a měsíc... Já platím dnes za totéţ více, třeba jen za profesionální Smart ing pro 10 tisíc kontaktů cca Kč měsíčně a kde jsou další aplikace korun. Kolik to vlastně je? Jaká je HODNOTA tohoto kurzu? Pro toho, kdo prostě nechce vydělávat peníze, je to asi hodně. Pro toho, kdo vnímá hodnotu peněz, je to za hubičku. Nakonec asi kaţdý, kdo podniká nebo chce podnikat, ví, ţe vzdělávání v oboru je prostě ţivotně důleţité korun se dá dnes probendit za jeden víkend, dá se za to pořídit levný mobil, dá se to projezdit autem na cestě Praha- Ostrava v benzínu... Také se za tyto drobné peníze dá nastartovat MILIONOVÝ byznys. Možná se někdo trošku vyděsí, aplikace Smart ing, Anabix, FAPI, AffilBox, MioWeb.cz. K čemu to vlastně je, potřebuji to? Neděste se, v této fázi to nepotřebujete, ale aţ vám bude jasno, jak Marketing můţe dramaticky vylepšit váš byznys, tak ta cena jiţ k mání nebude... A ty programy si zamilujete, kdyţ vám budou generovat peníze. Osobně zatím pouţívám jen Smart ing a Anabix a rychle jdu do dalších! Připouštím, že mnohým z vás to nyní může připadat technologicky náročné. Ale já tvrdím, ţe je to jednoduché, jako cokoliv jiného jste zvyklí dnes na svém PC pouţívat (Word, Excel, účetnictví, editor fotek...). Mimochodem, naše babičky také mají fobii z moderních telefonů, smsek, mmsek. Co je to Skype, online platba, e-shop a tak dále, to vůbec netuší. Nějak to jiţ ke svému ţivotu nepotřebují. Ale my ano, moţná bohuţel, moţná bohudík, jak to kdo vnímá. Ale pro moderní podnikání jsou to zcela nezbytné věci Na závěr jedna důležitá informace, vstup do Academy Premium končí tuto středu a kdo to nestihne, má minimálně na rok smůlu. Proto si ještě jednou v klidu u kávy projděte tuto moţnost, otevřete stránku s Přihláškou, projděte si obsah, Bonusy, moţnost přihlášky se spustí v průběhu videa... Trpělivost = informace! A pokud jste jiţ rozhodnuti a na celé video čekat nechcete, zde máte svou Přihlášku do Academy Premium rovnou. 7

8 4. Pár tipů k tomu, jak to využít v praxi Proč Marketing? Protoţe je to nejlevnější, nejvíce efektivní a nejjednodušší metoda, jak k sobě přitáhnout ty pravé klienty a jejich peníze. Dělejte to, co umíte, svůj Magnet na peníze, sbírejte kontakty, budujte profesionální databázi, komunikujte, sdílejte. Naplňte své podnikání klienty, zákazníky a skutečnými příznivci. Ty, kteří to nepochopí (a takoví vţdy budou), pusťte k vodě, pošlete je do háje, nejlépe rovnou ke konkurenci. Posílat zákazníky, kteří nás nechtějí, nebo nechceme my je, je výborná metoda, jak odrovnat konkurenci, která se třese na všechny chudáky a potíţisty. Tato kapitola by mohla být na celou knihu. To je ale nereálné, protoţe na toto PDF mám jedno jediné odpoledne! Takţe budu stručný. Určitě pochopíte, proč je Marketing vhodný úplně pro kaţdého, kdo chce mít zákazníky, klienty a příznivce, kdo chce mít plno v byznyse i na účtech v bance! Budoucí Info Podnikatelé. Info podnikatelem se může stát každý z vás, kdo má co sdělit, má co říct. Divili byste se, kolik lidí můţe stát o to, co víte, co umíte. A pokud na prodeji informací nepostavíte svůj byznys, předávejte online informace, rady a postupy, doporučení a chytrá řešení ze svého podnikání. Komu? Všem klientům, od kterých si převezmete kontakt (bez kontaktů jaksi není co efektivně sdělovat). Všem zájemcům, kteří navštíví váš jednoduchý web nebo BLOG. Proč to máte udělat? Protože lidé chodí rádi k odborníkům, u odborníků rádi nakupují a dávají jim přednost před ostatními. V komunikaci se také rádi předvádějí, ţe něco umí, zpětně získáte zajímavé kontakty a známé pro věci, kterým pro změnu nerozumíte vy. Pár tipů, jak realizovat své infopodnikání: Nehledejte za tím nic sloţitého Zvládne to kaţdý z vás Musíte mít jednoduchý BLOG nebo svůj web, jak kontaktní místo Registrujte si svou doménu. Nejlépe osobní jméno, kombinaci jména a produktu nebo jiný krátký výstiţný název. Vyhněte se cizojazyčným názvům a nesmyslným zkratkám, vaše doména je vaše adresa a vaše ZNAČKA! Musíte být schopni a ochotni sdělit myšlenku, něco napsat, udělat video, fotku, dokumentaci... Udělejte si přehled informací, myšlenek a know-how, která mohou zajímat jiné lidi Musíte sbírat kontakty. Začněte revizí všech kontaktů z minulosti. Projděte účetnictví, šuplíky, vizitky, seznamy a vše dejte do jedné profesionální databáze. 8

9 Sbírejte na svém webu, nebo BLOGU kontakty přes webové formuláře, nejlépe za poskytnutí rady, e-booku, nebo informace ZDARMA. Komunikujte se svými klienty a zákazníky. Databáze bez komunikace je k ničemu. Budujte si image odborníka, poradce, spolehlivého dodavatele, kreativního člověka V Academy Premium dostanete mnoho jednoduchých a praktických návodů, proč a jak to máte udělat... Živnostníci, poradci, podnikatelé... Každý máte a chcete mít své klienty, zákazníky a příznivce. Chcete mít plné provozovny, hospody, obchody, cestovní kanceláře, wellness, posilovny, servisy... Chcete, aby k vám chodily objednávky, drnčely telefony. Co proto můţete udělat? Dám pár tipů. Jednoduchých, aby vám to secvaklo, já jsem na to potřeboval také dost dlouhou dobu... Finanční poradce, cesťák, Networkmarketér apod. Vašim byznysem již prošly stovky a tisíce klientů a zájemců. Těch zájemců a oslovených jistě bylo více. Proč jste u nich neuspěli? Vnímali vás jako odborníka, nebo jako prodejce, jednoho z mnohých? Co o nich víte dnes? Jste v kontaktu? Je moţné být v kontaktu? Na koho se zítra obrátíte, kdyţ budete potřebovat splnit své obraty a plány prodeje? Co můţete udělat? Je třeba mít ve své databázi všechny lidi, které jsem kdy oslovil, se kterými jsem komunikoval. Všechny klienty. Je třeba mít kontaktní místo, jednoduchý web nebo lépe BLOG s místem pro registraci. Je třeba s těmi lidmi komunikovat, budovat si image odborníka. Co těm lidem posílat? To, co je zajímalo, kdyţ jste byli v kontaktu? Rady, návody, tipy, novinky, sem tam konkrétní nabídku. Stačí jednou za 1-2 měsíce, ţádný spam. Jen, abyste byli v povědomí jako odborníci. Pravděpodobnost, ţe se ozvou právě vám, aţ budou něco potřebovat je vyšší. A hlavně vás vţdy budou srovnávat s těmi dalšími, co nejsou odborníci, ale jen prodejci něčeho. Umíte si představit tu sílu své databáze, svůj Zlatý poklad, jak funguje, kdyţ vám generuje kontakty registrované na vašem webu nebo BLOGU? Kdyţ jim dáte moţnost registrace zdarma za to, ţe jim dáte něco navíc? Umíte si představit, jak vyřizujete dotazy a poptávku lidí, ke kterým byste se jinak nikdy nedostali? Umíte si představit, jak je potom snadnější plnit ony obraty a obchodní plány, kdyţ máte koho oslovit? K čemu jsou vám vizitky v šuplíku? Lze efektivně obvolat 1000 klientů, které jsem v minulosti oslovil? Odpovědi si jistě dáváte sami. A ty další věci se naučíte. Máte na to! 9

10 Hospoda. Tak si jen představte, kolik stovek nebo tisíc lidí projde za rok vaší hospůdkou.. Máte skvělou kuchyni, milý personál, v létě a o víkendech vám hospůdka praská ve švech. Proč byste dělali marketing? Vţdyť to ví kaţdý chytrák, ţe hospodu dělá kuchař! Jenţe přijde zima, plískanice a přes týden je v hospůdce prázdno. V krbu praská oheň a nudící se personál naříká, jak to jde mizerně, kdyţ ti lidi nejsou. Proč proboha nepřijdou, kdyţ máme zatopeno v krbu a skvělé menu? Není to jaksi třeba i tím, ţe je nemáme jak pozvat? Ţe je neumíme namotivovat? Zkusme pár tipů pro hospůdku: V létě a o víkendech nechť se personál nerozpakuje poţádat o kontakty spokojené zákazníky. Budete se divit, kolik je jich z takové ţádosti v pohodě, hlavně kdyţ jim slíbíte, ţe je budete informovat o akcích, receptech, poledním menu nebo chystané zabijačce! Co tak akci pivo zdarma za poskytnutý kontakt? V létě pár sudů s pivem jako promo, v zimě plná hospoda... Prodáváte své výrobky? Domácí uzeniny? Dejte em informaci, ţe si pro ně mohou dojít (klobásky, jitrničky, jelítka, tlačenka). Jak se mají sakra dozvědět o tom, ţe to zrovna zítra pro ně budete mít čerstvé a v omezeném mnoţství? Děláte skvělé dorty? Co si tak od spokojeného zákazníka vyţádat a data narození členů rodiny? A týden před narozeninami zaslat zprávu: Příští týden vás tady čeká skvělý narozeninový dort se slevou 20 % jako dárek od nás! Dělejte to tak půl roku a celé městečko k vám bude chodit objednávat domácí uzeniny nebo dorty a ještě si dají polední menu. Mimochodem, musíte mít jednoduchý webík s propojením na své příznivce na Facebooku pro lepší virální šíření skvělých informací. Webík, kde jednoduše umístíte své týdenní menu, recepty nebo akční nabídky, pořídíte dnes za pár šupů. A nezapomeňte na úvodní stranu dát formulář pro sběr kontaktů, třeba za pravidelné TOP recepty ze své hospůdky zdarma. Nemusíte se bát, ţe vás okopírují a přestanou chodit. Nemají doma vašeho skvělého kuchaře ani výběr čerstvých surovin! Naopak, nalákáte je na další dobroty... Taková menší prodejna s módou.. Ptám se, CO JE NA TOM SLOŽITÉHO? Máte prodejnu s čímkoliv? Prodáváte? Řešíte, kam se poděli mí zákazníci, kde jsou, proč nechodí? Kdyţ mám zrovna teď pro ně skvělé zboţí? Byly jich tady stovky a tisíce, ale tento týden je prodejna prázdná. Kam se poděli? Bloudí v těch šílených nákupních centrech? Proč nepřijdou ke mně? Ptám se a umíte je pozvat, máte na ně kontakty? Vědí oni, ţe zrovna dnes máte pro ně skvělé zboţí? A myslí si o vás, ţe jste odborník, se kterým se rádi pobaví nejen o tom, co chtějí koupit..? 10

11 Možná tomu nebudete věřit, ale v těch nákupních centrech se se zákazníky málokdo pobaví. Buď není čas, nebo chybí ochota, nebo je personál v lepším případě neznalý, nebo v horším případě jinojazyčný. Váţně si nejste vědomi svých konkurenčních výhod? V tom případě máte pouze dvě moţnosti, kdyţ k vám zákazníci nechodí. Buď ihned nastartujte proces cílené komunikace, nebo jděte na pracák. Jiné rady nemám! Co můžete dělat? Sbírat kontakty od spokojených zákazníků, stačí poţádat, nebo přidejte drobnou pozornost a radu. Za rok zjistíte, ţe máte v databázi stovky kontaktů. Je fajn, kdyţ dnes cokoliv prodáváte, mít i svůj jednoduchý e-shop (velmi levná záleţitost) a osobní stránky propojené s Facebookem. Na úvodní stránce pochopitelně formulář na kontakty s nabídkou informací nebo rady zdarma (krátké PDF Módní policie v naší vesnici.., Nové trendy v módě.. blabla.. nebo video ). Když přijde nové zboží, umím si představit, jak natočíte dvou minutové video, jak nadšeně vybalujete zboţí, kamarádky si jej hned zkoušejí a do kamery křičí Wau, to je skvělé.. Přijďte holky do prodejny na kafe, podívat se! Neformální pozvání. Budete-li mít v databázi 1000 ţenských a em jim pošlete to video, tak při 3% konverzi máte zítra vcelku plno. To je lepší, neţ řešit, kde jsou. Mimochodem, jak to mají vědět, ţe pro ně máte nové zboţí? Výrobní firma, stavební firma, servisy čehokoliv.. Prostě všichni! Máte klienty? Poţádejte je o kontakt! Dejte si je do databáze a profesionálně komunikujte! Posílejte odborné rady, fotky, reference, rozhovory s nadšenými klienty, videa... Mějte na svém webu formuláře pro sběr kontaktů, samozřejmě za radu zdarma... Je fajn mít 1, 2, 5 nebo 10 tisíc kontaktů v databázi a sdělit jim, co dělám, nabízím, v čem mohu pomoci, poradit. Co tak třeba dotace na zateplování, jak získat grant z EU, jak jsem vyhrál obchodní spor, fantazii se meze nekladou. Nikdy nevíte, kdo z vaší informace bude mít uţitek a bude nadšen! Je fajn mít online potenciál tisícovky klientů, neţ řešit, ţe klesá objem zakázek... Je fajn odpovídat na dotazy, poptávku, objednávky lidí, kterým přišla naše rada vhod... 11

12 Pár dalších inspirací pro vás, jak to lze udělat: Roman Studený. Autor skvělého ebooku pro podporu svého stavebního byznysu. Před rokem neměli do čeho píchnout, dnes přemísťují poptávku a objednávky vidlemi. Prý je ve stavebnictví nějaká krize, nebo co. A také vydělává na svém placeném info produktu Tesařství Přemysl Urban. Další chytrý info projekt, který restartoval byznys, který byl v potíţích. Někdy stačí jen ten nápadný formulář, aby se vám někdo ozval... Jistě si umíte svůj info projekt ve svém podnikání představit a jiţ chápete sílu komunikace, význam své osobní Databáze pokladu na celý ţivot! A jistě jiţ tušíte účinnost efektivního Marketingu! 5. Moje doporučení, Prosperujte..! Ještě něco? Nebo už je to jasné? Je to pro všechny, kteří si zcela upřímně přejí férovým způsobem vydělávat peníze a kteří chápou, ţe komunikace se zákazníky je jediná možná metoda, jak toho dosáhnout! Ekonomika se zhoršuje a zlepšení nepřijde, tvrdí lidé. Neřešte ekonomiku, ale své nápady, invenci a komunikujte se zákazníky. Co bude s našimi důchody, lamentují lidé. Nic, co by bylo... Budou malé, nebo nebudou vůbec. Prostě to neřešte a začněte přemýšlet, jak ze svého podnikání udělat Magnet na zákazníky, ať takové hlouposti nemusíte řešit. Prostě na důchod je třeba si vydělat. Nebo ještě lépe, proč nejít do důchodu mladý a bohatý. Je třeba na něco čekat? Neřešte hlouposti. Jděte do toho a prosperujte. Jsme dnes v roce 2013! 21. století, váţení. Nic z toho, co ještě před pár lety fungovalo, jiţ fungovat nebude! Doba se změnila! Kdo to nepochopí, nechť řeší, ţe ekonomika se zhoršuje, s důchody je to na pováţenou, lidi nenakupují, kde jsou... Vyřešte svůj Stroj na peníze, vybudujte svůj Zlatý poklad databázi a KOMUNIKUJTE se svými zákazníky, klienty a příznivci. Aby vy jste věděli o nich, kdo jsou, kde jsou a co potřebují. A aby oni věděli o vás, kde jste, co nabízíte, ţe to umíte, jste odborníci na svém místě. A také to, ţe mají dnes přijít a objednat u vás a ne někde jinde. Motivujte je radou, nemusíte korumpovat slevami, dárky a hloupou reklamou. Lidé jsou chytří a mají své motivace pro to, kde a u koho nakupují! Komunikujte a prosperujte! Jirka Mazur, , Praha 12

13 PS: A ještě připomínám své poselství publikované na webových stránkách, které jsem za tímto účelem jednoduše udělal. Návštěvnosti i ohlasy mě mile překvapily. Příležitost Podnikej Prosperuj Příleţitost.cz Podnikej.cz Prosperuj.cz Můj osobní Příběh a proč můţe být inspirací i pro vás Nejlépe se svůj obor učíte tím, ţe o něm vyprávíte a učíte jej další lidi. Pomáhejte ostatním a půjdou za vámi a vaším byznysem... Udělejte si Stroj na Peníze, zvládne to kaţdý z Vás! Co chci, abyste získali. 7 důvodů, proč s nadšením uvítáte tuto Příleţitost! Udělejte něco pro své známé a přátele! Co jste zatím moţná prošvihli. Fascinující Tajemství... Svou prosperitu postavte na tomto Tajemství! Inspirující VIDEO pro vás, nenechejte si ujet vlak! 13