Prosperujte bez zbytečné námahy a šílených nákladů!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prosperujte bez zbytečné námahy a šílených nákladů!!!"

Transkript

1 Prosperujte bez zbytečné námahy a šílených nákladů!!! Toto je můj malý Bonus pro všechny, které zaujala Příleţitost Academy Premium. Pár inspirací a proč jít do toho. napsal Jirka Mazur, , Praha 2013 Jiří Mazur,

2 Tyto rady věnuji všem, kteří touží mít se lépe, kteří chtějí vytěţit potenciál, který je téměř v kaţdém z nás. Všem těm, kteří touţí vylepšit své podnikání, nebo nastartovat nové. Všem, kteří chtějí vydělávat peníze snadno a efektivně. Pokud pochopíte důsledky toho, co vám zde uvádím, váš ţivot se zcela změní :-). Jiří Mazur Dnešní témata tohoto PDF: 1. Proč vám dávám tyto informace a jak to souvisí s burzou 2. Pár termínů a jak to souvisí s tím, co děláte 3. O čem je Přihláška do EAP a jaká je hodnota této Příleţitosti 4. Pár tipů k tomu, jak to vyuţít v praxi 5. Moje doporučení, Prosperujte..! 1. Proč vám dávám tyto informace a jak to souvisí s burzou Dnešní PDF je krátké, není to ambice na profesionální e-book. Je to jen pár informací a námětů k přemýšlení. Proč jsem vstoupil aktivně do kampaně Academy? Proč to dělám, kdyţ to, čím jsem známý, je zejména vzdělávání ohledně investování na burze a s problematikou marketingu to zdánlivě nesouvisí? Mám to zapotřebí (to se mě klienti také ptali)..? V prvé řadě chci říct jednoznačně, ţe touto kampaní propaguji něco, čemu věřím, co mě baví a velmi dobře ţiví. Touto kampaní splácím jistý karmický dluh všem těm, pro které investování na burze není ta správná příleţitost a já jim mám co říct, a přesto trpělivě čtou má sdělení ohledně moţných cest k dosaţení finanční svobody a nezávislosti. Splácím dluh sobě, Davidovi, ale nakonec i těm z vás, kteří jste byli na mých seminářích, a já jsem slíbil, ţe aţ bude něco chytrého mimo burzu, budu vás informovat. Dnes je to tady. V mém profesním životě se prolínají příběhy z klasického podnikání, investování na burze, info podnikání... Nikdy bych nikomu netvrdil, ţe mé podnikání i investování bylo vţdy jen úspěšné. Opak je pravdou. Na cestě se vyskytly těţkosti v podnikání i krachy na burze. Byly to zkušenosti k nezaplacení. Kaţdý, kdo na konci uspěje, je musí absolvovat. Nejde to jinak. Ale snad to, ţe jsem pustil do světa dvacítku firem, otočil pár milionů EUR na burze, proţil všechno zlé i dobré, drtivé pády i fenomenální úspěchy, snad mě to opravňuje k tomu, abych vám dal pár rad na cestu, která vás moţná s marketingem čeká. Mými semináři o burze prošla přes tisícovka klientů. Mimo burzovní témata jsme často probírali praktické věci z podnikání a jejich analogie s burzovním investováním. Zde na to není prostor, ale pokud vás to bude zajímat, připravuji projekt o těchto věcech... Téměř polovina mých klientů byli a jsou ţivnostníci, podnikatelé a příznivci investování (investoři). Znám desítky příběhů, jak podnikání 2

3 probíhá v praxi, nejsem teoretik. Mnohé informace, které jsem předal, pomohly mým klientům i v jejich podnikatelské praxi.. Brr, teď ta moje sdělení znějí trošku suchopárně, nebojte, polepším se... V jednom z březnových článků WinSignals News jsem se věnoval problematice Rizikového kapitálu, nikoliv náhodou v souvislosti s touto kampaní. Proč? Protoţe chytří investoři znají podstatu Rizikového kapitálu. Vědí, co je to Rizikový kapitál. Vědí, ţe je snadnější si na něj vydělat v podnikání, neţ šetřit ze zaměstnaneckých platů či stavebního spoření. A protoţe online marketing a marketing přímo souvisí s podnikáním, asi vám jiţ začíná být jasné, proč jsem tato témata spojil. Prostě kdo chce být na burze, musí umět vydělávat peníze i jinde! A proč ne efektivně a snadněji, ţe..? Tady je pro zvídavé článek Rizikový kapitál & investování na burze Pár termínů a jak to souvisí s tím, co děláte A jedeme dále! Kolem termínů online marketing, info podnikání, marketing, jsem já i David Kirš asi řekli hodně, kaţdý po svém. Já, jako člověk z praxe, David jako tvůrce programu Academy. Během pár dnů lavina informací. Kdo se v tom má vyznat? Moţná se ptáte - není to sloţité, zvládnu to, pochopím to? Je to opravdu i pro mě, mé podnikání? Celá řada otázek. Tomu rozumím. Kdyţ jsem před lety četl jednu z prvních knih o burze a investování, mnoho věcí mě nadchlo, ale většině textu jsem nerozuměl. Jůů, to bych chtěl dělat, to je dobré, říkal jsem si. Ale jak to v praxi funguje? Jak to uchopit? Co s tím milionem nových informací a termínů, jak to mám zpracovat? Abych pravdu řekl, jak jsem to dal, to uţ si přesně nepamatuji, ale důleţité je, ţe jsem šel do toho. A přes všechny překáţky na cestě jsem se chopil příleţitosti. Můţete udělat totéţ. Když jsem se večer rozhodl, ţe opustím klasické podnikání a stanu se infopodnikatelem, měl jsem za sebou pouze jednu vynikající a inspirující knihu, ale ţádné zkušenosti ani znalosti. Dokonce jsem neměl ani svůj infoprodukt a o tom, jak to funguje na webu, jsem měl malé povědomí. Menší, neţ vy dnes o potenciálu marketingu! Proč si ten večer pamatuji tak přesně? Protoţe ten večer jsem udělal rozhodnutí, ţe jdu do toho a písemně jsem si udělal plán, jak na to. Přesto, ţe jsem ten plán v průběhu dalších měsíců mnohokrát změnil... Mé infopodnikání spatřilo světlo světa a já bych jiţ za nic na světě nevyměnil... Našel jsem svůj infoprodukt. Bylo jím to, co mě baví burza a investování na burze. A jako bonusy jsem přidával své zkušenosti z podnikání. Naučil se fígle online marketingu a šel jsem do toho. Poctivě musím říct, ţe 90 % mých příjmů od té doby bylo jen ze světa online. Z burzy (ale to bylo dosti nestabilní) a z info podnikání. 3

4 Mými semináři prošla více neţ tisícovka lidí, informační produkty, burzovní predikce, knihy o burze si koupily tisíce lidí. Vše přes weby a internet. Info podnikání je skvělé! Rovněţ jsem na specializovaných seminářích sděloval zajímavé know-how k podnikání, má oblíbená témata byly principy legální daňové optimalizace, jak a proč mít svou Offshore firmu, dnes populární a aktuální téma, principy ziskového a bezpečného podnikání. Těmito semináři prošly stovky lidí. A dnes je skvělá doba, protoţe díky metodám Marketingu z nich mohu dělat online info produkty a předat je efektivněji a levněji tisícovkám lidí..! OK? Je to jasné? Pokračujeme, důleţité termíny: Marketing nepřesně přeloţeno, dělat si svůj trh. Odbytiště pro své sluţby a výrobky. Prostě, kdyţ chcete mít peníze, musíte zjistit, kde jsou, kdo je má a za jakých okolností je ochoten je nasypat do vaší peněţenky, nebo na bankovní účet. Marketing je hledání cesty k zákazníkovi a k jeho penězům a naopak. Je to usnadnění cesty zákazníka k vám (to uţ si často podnikatelé neuvědomují). Online marketing. Cca totéţ. Pouze vše děláte na internetu. Pouţíváte k tomu prostředky jako je tvorba a prezentace webových stránek, e-shopy, SEO a SEM strategie pro optimalizaci procesů, PPC reklamy a vyhazujete spoustu peněz zbytečně. Zvláště tehdy, kdy jde jen o zoufalou propagaci a snahu přilákat zákazníky, často bez jakékoliv zpětné vazby. Ti zkušenější a chytřejší dnes umí nejen potenciální klienty a zákazníky oslovit, ale umějí i vystopovat cestu zákazníků z webového prostoru, reklam a sdělení, přes své formuláře na webu, e-shopy aţ po objednávku a prodej (tomu se říká konverze). Online marketing dnes pokouší kde kdo. I já jsem jej dělal, jistou dobu velmi úspěšně, ale často také dosti nákladně. Dnes vím, ţe tou nejefektivnější metodou je marketing, ale o tom aţ dále... Co lze dnes na webu prodávat a prezentovat? Řekl bych, ţe téměř vše. Fantazii se meze nekladou. Je třeba říct, ţe online je dnes % populace. Ţe je to málo? Nenechejte se zmást. V podnikání je třeba znát a pouţívat Pravidlo 80/ % populace má k dispozici 80 % veškerých peněz. Ţe 80 % toho chudšího obyvatelstva není aţ tak online, úspěšné podnikatele nemusí moc zajímat. Kaţdý, kdo chce opravdu vydělávat peníze, prostě musí cílit na tu skupinu obyvatel, která je má! 90 % veškerých peněz, které tečou do jakéhokoliv podnikání, firem i ţivnostníkům, je dnes u lidí, kteří jsou online, mají internet, objednávají přes internet, rozhodují se přes internet, kam zajdou, co udělají, kde nakoupí.. A jsou online i na svých tabletech, mobilech, mnozí i celý den... To je přece dobrá zpráva pro naše podnikání, kdyţ víme, jak to vyuţít! Kdo může být Info Podnikatel a co je to info podnikání. Tak pro mnohé z vás moţná jasná informace, pro mnohé je to novinka. Jednou z nejlépe prodávaných komodit jsou dnes informace jakéhokoliv druhu. Kaţdý z vás můţe být na něco odborník, něčemu rozumět, předat informace, rady. Byli byste překvapeni, kolik lidí 4

5 by mohlo stát o vaše rady. Mnoho lidí se totiţ na něco specializuje ve svém podnikání i zaměstnání a končí tím, ţe to své umění předají svým zákazníkům nebo v horším případě zaměstnavateli za pár šupů. Přitom online by to mohlo zajímat tisíce lidí! Poradci, odborníci, umělci, fotografové, profesoři, manaţeři... Všichni máme co říct! Proč z toho neudělat info produkt? Včera jsem na Davidově webináři slyšel zajímavé inspirace: Jak napsat ebook za 14 dnů Stanislava Mrázková. Zdánlivě jednoduchá informace za pár stokorun týdně pomáhá desítkám lidí. Ptám se, proč nepřilepšit svému rozpočtu, kdyţ něco umíte? Nechejte se inspirovat. Škola návyků Pavel Říha. Tento mladý člověk před rokem absolvoval EA, pochopil, vymyslel produkt, web, online získal 20 tisíc kontaktů a jiţ prodal přes 500 ebooků po 2 tisíce korun kus. Infoprodukt jak vyšitý. Nemusíte skladovat a prodává se to online v plně automatizovaném reţimu. Inspirující! Nejde dle mého názoru o nijak sofistikované témata, zvládli byste podobná. Jen to chce popřemýšlet, jak na to. Nevymýšlejte nic sloţitého, lidé prostě potřebují i jednoduché informace a návody! A co jiné podnikání? Ţivnostníci, podnikatelé, poradci... Umím si představit, ţe efektivní online marketing můţe dělat úplně kaţdý, kdo má zákazníky, klienty a příznivce a za chvíli vysvětlím, proč to musí dělat, jestli chce v dnešní době prosperovat! Marketing v podání Davida Kirše není pouze o tvorbě ů a jejich posílání. Je to ucelený koncept geniálního marketingu, který je tak jednoduchý, ţe jej můţe dělat téměř kaţdý z vás! Trvalo mi to také delší dobu, neţ mi v hlavě secvaklo, proč. Myslím, ţe ani David nemá tento argument ještě dobře zpracovaný. Důvod je jednoduchý. Geniální myšlenka a podstata vydělávání peněz: Podstatou vydělávání peněz je KOMUNIKACE se zákazníky, s klienty a příznivci našeho podnikání. Proč? Můţeme mít jakýkoliv koncept jakéhokoliv podnikání. Můţeme dodávat sluţby, informace, rady, výrobky, stavět, můţeme mít hospodu, hotel, obchod. Můţeme mít geniální myšlenky, jak vydělat peníze. Ale pokud se ti praví lidé nedoví, ţe TO pro ně máte, ţe jste ti praví, tak k vám jednoduše nepřiputují jejich peníze. Vy musíte vědět, kde jsou, co dělají, jak jim pomoci, co a kdy jim chcete předat a musíte jim to efektivně SDĚLOVAT! A musíte mít zpětnou vazbu. 5

6 Jak to chcete dnes udělat efektivněji, než online? V negativním slova smyslu ţasnu nad tím, kolik mých kamarádů, skvělých podnikatelů s perfektními sluţbami, výrobky či zboţím, dnes řeší nedostatek zákazníků... Ale o tom, jak na to, aţ v poslední kapitole! Takže již víme, co znamenají a v jaké návaznosti a souvislosti jsou pojmy: Marketing online marketing info podnikání marketing Podstatou úspěšného podnikání a přílivu peněz nadšených zákazníků na naše účty, je efektivní komunikace a Marketing. Potom můţeme učinit z toho, co umíme STROJ NA PENÍZE! 3. O čem je Přihláška do EAP a jaká je hodnota této Příležitosti Moţná jsem vám některé věci řekl sloţitě, moţná vám to sloţitě řekl David Kirš. Nejdříve se vám pokusím tak nějak jednodušeji vysvětlit, co je podstatou přihlášky do EAP a proč jdu znovu do toho. A poté, proč si myslím, ţe je to moţná skvělá příleţitost i pro vás. Moţná jste jiţ nakoukli do přihlášky na EAO se skvělými Bonusy. Tolik Bonusů? To jako myslí někdo váţně? Moţná to berete jako obchodní trik. To si ale asi můţe myslet jen absolutně neznalý člověk. Za 8 týdnů získáte know-how, které já jsem získával 8 let. Doţivotní členství a přístup do vzdělávacího programu, 6 DVD Master Course, video trénink Milionový tým... A Milionové impérium v hodnotě Kč... Zdá se vám to logické? Myslíte, ţe je to obchodní trik? Myslet si to můţete, ale pokud tyto informace chcete získat jinak, tak to chce perfektní angličtinu, letenky do New Yorku a poslat svých 10 tisíc USD, abyste tyto informace získali. Říkám si, ţe se David lehce s těmi Bonusy zbláznil, já osobně, protoţe tuším, co dostanu, bych za ně dal mnohonásobně více... 6

7 Potom je v té přihlášce moţnost za korun získat na rok Sadu 5 aplikací. Tj. mně to vychází 79,50 Kč na aplikaci a měsíc... Já platím dnes za totéţ více, třeba jen za profesionální Smart ing pro 10 tisíc kontaktů cca Kč měsíčně a kde jsou další aplikace korun. Kolik to vlastně je? Jaká je HODNOTA tohoto kurzu? Pro toho, kdo prostě nechce vydělávat peníze, je to asi hodně. Pro toho, kdo vnímá hodnotu peněz, je to za hubičku. Nakonec asi kaţdý, kdo podniká nebo chce podnikat, ví, ţe vzdělávání v oboru je prostě ţivotně důleţité korun se dá dnes probendit za jeden víkend, dá se za to pořídit levný mobil, dá se to projezdit autem na cestě Praha- Ostrava v benzínu... Také se za tyto drobné peníze dá nastartovat MILIONOVÝ byznys. Možná se někdo trošku vyděsí, aplikace Smart ing, Anabix, FAPI, AffilBox, MioWeb.cz. K čemu to vlastně je, potřebuji to? Neděste se, v této fázi to nepotřebujete, ale aţ vám bude jasno, jak Marketing můţe dramaticky vylepšit váš byznys, tak ta cena jiţ k mání nebude... A ty programy si zamilujete, kdyţ vám budou generovat peníze. Osobně zatím pouţívám jen Smart ing a Anabix a rychle jdu do dalších! Připouštím, že mnohým z vás to nyní může připadat technologicky náročné. Ale já tvrdím, ţe je to jednoduché, jako cokoliv jiného jste zvyklí dnes na svém PC pouţívat (Word, Excel, účetnictví, editor fotek...). Mimochodem, naše babičky také mají fobii z moderních telefonů, smsek, mmsek. Co je to Skype, online platba, e-shop a tak dále, to vůbec netuší. Nějak to jiţ ke svému ţivotu nepotřebují. Ale my ano, moţná bohuţel, moţná bohudík, jak to kdo vnímá. Ale pro moderní podnikání jsou to zcela nezbytné věci Na závěr jedna důležitá informace, vstup do Academy Premium končí tuto středu a kdo to nestihne, má minimálně na rok smůlu. Proto si ještě jednou v klidu u kávy projděte tuto moţnost, otevřete stránku s Přihláškou, projděte si obsah, Bonusy, moţnost přihlášky se spustí v průběhu videa... Trpělivost = informace! A pokud jste jiţ rozhodnuti a na celé video čekat nechcete, zde máte svou Přihlášku do Academy Premium rovnou. 7

8 4. Pár tipů k tomu, jak to využít v praxi Proč Marketing? Protoţe je to nejlevnější, nejvíce efektivní a nejjednodušší metoda, jak k sobě přitáhnout ty pravé klienty a jejich peníze. Dělejte to, co umíte, svůj Magnet na peníze, sbírejte kontakty, budujte profesionální databázi, komunikujte, sdílejte. Naplňte své podnikání klienty, zákazníky a skutečnými příznivci. Ty, kteří to nepochopí (a takoví vţdy budou), pusťte k vodě, pošlete je do háje, nejlépe rovnou ke konkurenci. Posílat zákazníky, kteří nás nechtějí, nebo nechceme my je, je výborná metoda, jak odrovnat konkurenci, která se třese na všechny chudáky a potíţisty. Tato kapitola by mohla být na celou knihu. To je ale nereálné, protoţe na toto PDF mám jedno jediné odpoledne! Takţe budu stručný. Určitě pochopíte, proč je Marketing vhodný úplně pro kaţdého, kdo chce mít zákazníky, klienty a příznivce, kdo chce mít plno v byznyse i na účtech v bance! Budoucí Info Podnikatelé. Info podnikatelem se může stát každý z vás, kdo má co sdělit, má co říct. Divili byste se, kolik lidí můţe stát o to, co víte, co umíte. A pokud na prodeji informací nepostavíte svůj byznys, předávejte online informace, rady a postupy, doporučení a chytrá řešení ze svého podnikání. Komu? Všem klientům, od kterých si převezmete kontakt (bez kontaktů jaksi není co efektivně sdělovat). Všem zájemcům, kteří navštíví váš jednoduchý web nebo BLOG. Proč to máte udělat? Protože lidé chodí rádi k odborníkům, u odborníků rádi nakupují a dávají jim přednost před ostatními. V komunikaci se také rádi předvádějí, ţe něco umí, zpětně získáte zajímavé kontakty a známé pro věci, kterým pro změnu nerozumíte vy. Pár tipů, jak realizovat své infopodnikání: Nehledejte za tím nic sloţitého Zvládne to kaţdý z vás Musíte mít jednoduchý BLOG nebo svůj web, jak kontaktní místo Registrujte si svou doménu. Nejlépe osobní jméno, kombinaci jména a produktu nebo jiný krátký výstiţný název. Vyhněte se cizojazyčným názvům a nesmyslným zkratkám, vaše doména je vaše adresa a vaše ZNAČKA! Musíte být schopni a ochotni sdělit myšlenku, něco napsat, udělat video, fotku, dokumentaci... Udělejte si přehled informací, myšlenek a know-how, která mohou zajímat jiné lidi Musíte sbírat kontakty. Začněte revizí všech kontaktů z minulosti. Projděte účetnictví, šuplíky, vizitky, seznamy a vše dejte do jedné profesionální databáze. 8

9 Sbírejte na svém webu, nebo BLOGU kontakty přes webové formuláře, nejlépe za poskytnutí rady, e-booku, nebo informace ZDARMA. Komunikujte se svými klienty a zákazníky. Databáze bez komunikace je k ničemu. Budujte si image odborníka, poradce, spolehlivého dodavatele, kreativního člověka V Academy Premium dostanete mnoho jednoduchých a praktických návodů, proč a jak to máte udělat... Živnostníci, poradci, podnikatelé... Každý máte a chcete mít své klienty, zákazníky a příznivce. Chcete mít plné provozovny, hospody, obchody, cestovní kanceláře, wellness, posilovny, servisy... Chcete, aby k vám chodily objednávky, drnčely telefony. Co proto můţete udělat? Dám pár tipů. Jednoduchých, aby vám to secvaklo, já jsem na to potřeboval také dost dlouhou dobu... Finanční poradce, cesťák, Networkmarketér apod. Vašim byznysem již prošly stovky a tisíce klientů a zájemců. Těch zájemců a oslovených jistě bylo více. Proč jste u nich neuspěli? Vnímali vás jako odborníka, nebo jako prodejce, jednoho z mnohých? Co o nich víte dnes? Jste v kontaktu? Je moţné být v kontaktu? Na koho se zítra obrátíte, kdyţ budete potřebovat splnit své obraty a plány prodeje? Co můţete udělat? Je třeba mít ve své databázi všechny lidi, které jsem kdy oslovil, se kterými jsem komunikoval. Všechny klienty. Je třeba mít kontaktní místo, jednoduchý web nebo lépe BLOG s místem pro registraci. Je třeba s těmi lidmi komunikovat, budovat si image odborníka. Co těm lidem posílat? To, co je zajímalo, kdyţ jste byli v kontaktu? Rady, návody, tipy, novinky, sem tam konkrétní nabídku. Stačí jednou za 1-2 měsíce, ţádný spam. Jen, abyste byli v povědomí jako odborníci. Pravděpodobnost, ţe se ozvou právě vám, aţ budou něco potřebovat je vyšší. A hlavně vás vţdy budou srovnávat s těmi dalšími, co nejsou odborníci, ale jen prodejci něčeho. Umíte si představit tu sílu své databáze, svůj Zlatý poklad, jak funguje, kdyţ vám generuje kontakty registrované na vašem webu nebo BLOGU? Kdyţ jim dáte moţnost registrace zdarma za to, ţe jim dáte něco navíc? Umíte si představit, jak vyřizujete dotazy a poptávku lidí, ke kterým byste se jinak nikdy nedostali? Umíte si představit, jak je potom snadnější plnit ony obraty a obchodní plány, kdyţ máte koho oslovit? K čemu jsou vám vizitky v šuplíku? Lze efektivně obvolat 1000 klientů, které jsem v minulosti oslovil? Odpovědi si jistě dáváte sami. A ty další věci se naučíte. Máte na to! 9

10 Hospoda. Tak si jen představte, kolik stovek nebo tisíc lidí projde za rok vaší hospůdkou.. Máte skvělou kuchyni, milý personál, v létě a o víkendech vám hospůdka praská ve švech. Proč byste dělali marketing? Vţdyť to ví kaţdý chytrák, ţe hospodu dělá kuchař! Jenţe přijde zima, plískanice a přes týden je v hospůdce prázdno. V krbu praská oheň a nudící se personál naříká, jak to jde mizerně, kdyţ ti lidi nejsou. Proč proboha nepřijdou, kdyţ máme zatopeno v krbu a skvělé menu? Není to jaksi třeba i tím, ţe je nemáme jak pozvat? Ţe je neumíme namotivovat? Zkusme pár tipů pro hospůdku: V létě a o víkendech nechť se personál nerozpakuje poţádat o kontakty spokojené zákazníky. Budete se divit, kolik je jich z takové ţádosti v pohodě, hlavně kdyţ jim slíbíte, ţe je budete informovat o akcích, receptech, poledním menu nebo chystané zabijačce! Co tak akci pivo zdarma za poskytnutý kontakt? V létě pár sudů s pivem jako promo, v zimě plná hospoda... Prodáváte své výrobky? Domácí uzeniny? Dejte em informaci, ţe si pro ně mohou dojít (klobásky, jitrničky, jelítka, tlačenka). Jak se mají sakra dozvědět o tom, ţe to zrovna zítra pro ně budete mít čerstvé a v omezeném mnoţství? Děláte skvělé dorty? Co si tak od spokojeného zákazníka vyţádat a data narození členů rodiny? A týden před narozeninami zaslat zprávu: Příští týden vás tady čeká skvělý narozeninový dort se slevou 20 % jako dárek od nás! Dělejte to tak půl roku a celé městečko k vám bude chodit objednávat domácí uzeniny nebo dorty a ještě si dají polední menu. Mimochodem, musíte mít jednoduchý webík s propojením na své příznivce na Facebooku pro lepší virální šíření skvělých informací. Webík, kde jednoduše umístíte své týdenní menu, recepty nebo akční nabídky, pořídíte dnes za pár šupů. A nezapomeňte na úvodní stranu dát formulář pro sběr kontaktů, třeba za pravidelné TOP recepty ze své hospůdky zdarma. Nemusíte se bát, ţe vás okopírují a přestanou chodit. Nemají doma vašeho skvělého kuchaře ani výběr čerstvých surovin! Naopak, nalákáte je na další dobroty... Taková menší prodejna s módou.. Ptám se, CO JE NA TOM SLOŽITÉHO? Máte prodejnu s čímkoliv? Prodáváte? Řešíte, kam se poděli mí zákazníci, kde jsou, proč nechodí? Kdyţ mám zrovna teď pro ně skvělé zboţí? Byly jich tady stovky a tisíce, ale tento týden je prodejna prázdná. Kam se poděli? Bloudí v těch šílených nákupních centrech? Proč nepřijdou ke mně? Ptám se a umíte je pozvat, máte na ně kontakty? Vědí oni, ţe zrovna dnes máte pro ně skvělé zboţí? A myslí si o vás, ţe jste odborník, se kterým se rádi pobaví nejen o tom, co chtějí koupit..? 10

11 Možná tomu nebudete věřit, ale v těch nákupních centrech se se zákazníky málokdo pobaví. Buď není čas, nebo chybí ochota, nebo je personál v lepším případě neznalý, nebo v horším případě jinojazyčný. Váţně si nejste vědomi svých konkurenčních výhod? V tom případě máte pouze dvě moţnosti, kdyţ k vám zákazníci nechodí. Buď ihned nastartujte proces cílené komunikace, nebo jděte na pracák. Jiné rady nemám! Co můžete dělat? Sbírat kontakty od spokojených zákazníků, stačí poţádat, nebo přidejte drobnou pozornost a radu. Za rok zjistíte, ţe máte v databázi stovky kontaktů. Je fajn, kdyţ dnes cokoliv prodáváte, mít i svůj jednoduchý e-shop (velmi levná záleţitost) a osobní stránky propojené s Facebookem. Na úvodní stránce pochopitelně formulář na kontakty s nabídkou informací nebo rady zdarma (krátké PDF Módní policie v naší vesnici.., Nové trendy v módě.. blabla.. nebo video ). Když přijde nové zboží, umím si představit, jak natočíte dvou minutové video, jak nadšeně vybalujete zboţí, kamarádky si jej hned zkoušejí a do kamery křičí Wau, to je skvělé.. Přijďte holky do prodejny na kafe, podívat se! Neformální pozvání. Budete-li mít v databázi 1000 ţenských a em jim pošlete to video, tak při 3% konverzi máte zítra vcelku plno. To je lepší, neţ řešit, kde jsou. Mimochodem, jak to mají vědět, ţe pro ně máte nové zboţí? Výrobní firma, stavební firma, servisy čehokoliv.. Prostě všichni! Máte klienty? Poţádejte je o kontakt! Dejte si je do databáze a profesionálně komunikujte! Posílejte odborné rady, fotky, reference, rozhovory s nadšenými klienty, videa... Mějte na svém webu formuláře pro sběr kontaktů, samozřejmě za radu zdarma... Je fajn mít 1, 2, 5 nebo 10 tisíc kontaktů v databázi a sdělit jim, co dělám, nabízím, v čem mohu pomoci, poradit. Co tak třeba dotace na zateplování, jak získat grant z EU, jak jsem vyhrál obchodní spor, fantazii se meze nekladou. Nikdy nevíte, kdo z vaší informace bude mít uţitek a bude nadšen! Je fajn mít online potenciál tisícovky klientů, neţ řešit, ţe klesá objem zakázek... Je fajn odpovídat na dotazy, poptávku, objednávky lidí, kterým přišla naše rada vhod... 11

12 Pár dalších inspirací pro vás, jak to lze udělat: Roman Studený. Autor skvělého ebooku pro podporu svého stavebního byznysu. Před rokem neměli do čeho píchnout, dnes přemísťují poptávku a objednávky vidlemi. Prý je ve stavebnictví nějaká krize, nebo co. A také vydělává na svém placeném info produktu Tesařství Přemysl Urban. Další chytrý info projekt, který restartoval byznys, který byl v potíţích. Někdy stačí jen ten nápadný formulář, aby se vám někdo ozval... Jistě si umíte svůj info projekt ve svém podnikání představit a jiţ chápete sílu komunikace, význam své osobní Databáze pokladu na celý ţivot! A jistě jiţ tušíte účinnost efektivního Marketingu! 5. Moje doporučení, Prosperujte..! Ještě něco? Nebo už je to jasné? Je to pro všechny, kteří si zcela upřímně přejí férovým způsobem vydělávat peníze a kteří chápou, ţe komunikace se zákazníky je jediná možná metoda, jak toho dosáhnout! Ekonomika se zhoršuje a zlepšení nepřijde, tvrdí lidé. Neřešte ekonomiku, ale své nápady, invenci a komunikujte se zákazníky. Co bude s našimi důchody, lamentují lidé. Nic, co by bylo... Budou malé, nebo nebudou vůbec. Prostě to neřešte a začněte přemýšlet, jak ze svého podnikání udělat Magnet na zákazníky, ať takové hlouposti nemusíte řešit. Prostě na důchod je třeba si vydělat. Nebo ještě lépe, proč nejít do důchodu mladý a bohatý. Je třeba na něco čekat? Neřešte hlouposti. Jděte do toho a prosperujte. Jsme dnes v roce 2013! 21. století, váţení. Nic z toho, co ještě před pár lety fungovalo, jiţ fungovat nebude! Doba se změnila! Kdo to nepochopí, nechť řeší, ţe ekonomika se zhoršuje, s důchody je to na pováţenou, lidi nenakupují, kde jsou... Vyřešte svůj Stroj na peníze, vybudujte svůj Zlatý poklad databázi a KOMUNIKUJTE se svými zákazníky, klienty a příznivci. Aby vy jste věděli o nich, kdo jsou, kde jsou a co potřebují. A aby oni věděli o vás, kde jste, co nabízíte, ţe to umíte, jste odborníci na svém místě. A také to, ţe mají dnes přijít a objednat u vás a ne někde jinde. Motivujte je radou, nemusíte korumpovat slevami, dárky a hloupou reklamou. Lidé jsou chytří a mají své motivace pro to, kde a u koho nakupují! Komunikujte a prosperujte! Jirka Mazur, , Praha 12

13 PS: A ještě připomínám své poselství publikované na webových stránkách, které jsem za tímto účelem jednoduše udělal. Návštěvnosti i ohlasy mě mile překvapily. Příležitost Podnikej Prosperuj Příleţitost.cz Podnikej.cz Prosperuj.cz Můj osobní Příběh a proč můţe být inspirací i pro vás Nejlépe se svůj obor učíte tím, ţe o něm vyprávíte a učíte jej další lidi. Pomáhejte ostatním a půjdou za vámi a vaším byznysem... Udělejte si Stroj na Peníze, zvládne to kaţdý z Vás! Co chci, abyste získali. 7 důvodů, proč s nadšením uvítáte tuto Příleţitost! Udělejte něco pro své známé a přátele! Co jste zatím moţná prošvihli. Fascinující Tajemství... Svou prosperitu postavte na tomto Tajemství! Inspirující VIDEO pro vás, nenechejte si ujet vlak! 13

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

14 naprosto nezbytných otázek a odpovědí, než začnete s email marketingem

14 naprosto nezbytných otázek a odpovědí, než začnete s email marketingem 14 naprosto nezbytných otázek a odpovědí, než začnete s email marketingem Bez znalostí a informací se podnikatelé a firmy často pouštějí do mnoha marketingových činností. Ty jim nakonec více škodí, než

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

Faily při tvorbě e-shopů,

Faily při tvorbě e-shopů, Faily při tvorbě e-shopů, za které zaplatíte víc, než za celý e-shop Marek Čevelíček Twitter: @mcevel Nefunkční weby a e-shopy Proč existuje tolik nefunkčních webů a e-shopů? 1/ nevím, jak udělat funkční

Více

6 tipů. pro Strategii k radosti. Michal Kolář www.kolami.cz

6 tipů. pro Strategii k radosti. Michal Kolář www.kolami.cz 6 tipů pro Strategii k radosti Michal Kolář www.kolami.cz Do rukou se Vám dostává ebook 6 tipů pro Strategii k radosti s tipy, které dokáží posunout affiliate spolupráci v kombinaci s PPC reklamou na jiný

Více

1. PŘESNÝ POSTUP KROK ZA KROKEM, JAK ZAČÍT POUŽÍVAT SYSTÉM APC

1. PŘESNÝ POSTUP KROK ZA KROKEM, JAK ZAČÍT POUŽÍVAT SYSTÉM APC Conversion Academy Živé vysílání 8 KROKŮ K AUTOMATIZOVANÉ PRODEJNÍ CESTĚ ZÁKAZNÍKA NA VAŠEM WEBU Co se dnes naučíte 1. PŘESNÝ POSTUP KROK ZA KROKEM, JAK ZAČÍT POUŽÍVAT SYSTÉM APC 1 Co se dnes naučíte 2.

Více

60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží

60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží 60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží Jak., který Příklad: Jak napsat článek, který vám přivede návštěvnost Jak. v x jednoduchých krocích Příklad: Jak založit blog ve třech jednoduchých

Více

Proč podnikat na internetu?

Proč podnikat na internetu? Proč podnikat na internetu? Obchodovat na internetu je mnohem snazší, než si zařizovat kamenný obchod. Neznamená to ale, že je to bez práce, nebo že je úspěch zaručen. Tak jako klasické podnikání i to

Více

Na co je Retarget? Jak Retarget využít?

Na co je Retarget? Jak Retarget využít? retarget manuál Retarget je službou kontextové reklamní sítě Etarget. Na rozdíl od klasické kontextové reklamy cílí na lidi, kteří navštíví Váš web. To znamená, že již mají základní znalost Vašich produktů

Více

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Naše vize: Před deseti lety neměla většina lidí mobil či osobní počítač. Stejně se svět změní v následujících deseti letech Steve Ballmer,

Více

JIŘÍ MAZUR. www.zivotnapravestrane.cz

JIŘÍ MAZUR. www.zivotnapravestrane.cz JIŘÍ MAZUR 13 TAJEMSTVÍ CESTY NA PRAVOU STRANU Efektivita úspěchu a skvělého života Efektivní jednání v životě Efektivní jednání v podnikání Získat co nejvíce s co nejmenším úsilím = čas = peníze! Být

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

- Stanislava Mrázková

- Stanislava Mrázková K ČEMU JE TENTO CHECKLIST VLASTNĚ DOBRÝ? Víte, že předtím, než ebook pustíte do světa, je potřeba zkontrolovat více než 40 jednotlivých kroků? Nechci Vás děsit. Napsání ebooku je totiž snadné, pokud máte

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Proč číst zrovna tenhle e-book?

Proč číst zrovna tenhle e-book? Proč číst zrovna tenhle e-book? Máte zájem se dozvědět, proč námitky ve skutečnosti vznikají? Jak na nich vydělat, zvládnout je a jak co nejvíce omezit ty zbytečné, rýpavé, jedovaté a ponižující. Je to

Více

Prodej to! Návod jak na to. Filip Novák, DiS.

Prodej to! Návod jak na to. Filip Novák, DiS. Prodej to! Návod jak na to Filip Novák, DiS. Obsah 1 1. Obsah 2. Lidé nakupují to, co potřebují, ale i to, pro co se nadchnou a nepotřebují 3. Neprodávejte produkt, ale celou zkušenost 4. Demonstrujte

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7. lekce Jak se stát doporučitelným Chcete si udělat z doporučení seriózní nástroj, díky kterému budete stabilně získávat nové zakázky a obchodní

Více

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2015? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2016, musíme se podívat, jaký byl rok 2015.

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

17 TIPŮ OVÝ MARKETING DANIELNYTRA.CZ SIMPLESHOP.CZ

17 TIPŮ  OVÝ MARKETING DANIELNYTRA.CZ SIMPLESHOP.CZ 17 TIPŮ EMAILOVÝ MARKETING AUTOMATIZ ACE PRODEJE SIMPLESHOP.CZ KDOŽE? Lektor Konzultace Digi-nomád Bloger Vlastní projekty Na volné noze PRO KOHO? Podnikatelé malí a střední Lidé na volné noze Kdo na nějakou

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

O čem je Historická příležitost?

O čem je Historická příležitost? Pro partnery O čem je Historická příležitost? Historická příležitost je více jak 24týdenní online program o tom, jak vydělat na neopakovatelné politicko-ekonomické změně důchodového systému v České republice,

Více

Jak napsat e-mail, který prodává

Jak napsat e-mail, který prodává Jak napsat e-mail, který prodává Tři kouzla prodejních mailů Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Obsah Prodejní e-mail str. 3 Principy prodejního e-mailu str. 6 Načasování str. 7 Odesílatel

Více

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby.

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby. STAVBY.CZ Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší NABÍDKA SLUŽEB PORTÁLU STAVBY.CZ Kontakty.cz Na Příkopě 958/5, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +40 1 967 58 www.stavby.cz o portálu stavby.cz Vše pro

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Dnešní doba nabízí možnosti, které nebyli nikdy předtím dostupné. To dává cestování úplně nový rozměr využití.

Dnešní doba nabízí možnosti, které nebyli nikdy předtím dostupné. To dává cestování úplně nový rozměr využití. Dnešní doba nabízí možnosti, které nebyli nikdy předtím dostupné. To dává cestování úplně nový rozměr využití. V minulosti, pokud jste chtěli někam odcestovat, jediná volba byla cestovní kancelář, která

Více

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov 1 Říkejte mi Jirko ještě vloni v červnu jsem byl ve škole dneska vedu vlastní firmu s tvorbou stránek jsem začínal ve 14 2 Co děláme v iparťákovi? 3 iparťák

Více

Tvoříme tradici Wellness

Tvoříme tradici Wellness Tvoříme tradici Wellness Kdo je NHT Global? Stabilní americká společnost, která láme rekordy už 13 let Revoluční online model podnikání, který nám ostatní závidí Působí na 38 trzích světa a své produkty

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase. Tomáš Jindříšek

Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase. Tomáš Jindříšek Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase Tomáš Jindříšek Kdo k nám dorazí? Doba zájezdních hostinců je pryč Nečekejme, až si host udělá

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 1. lekce Doporučení => nejlepší zdroj nových zakázek Malé a střední firmy dennodenně hledají ať už nové nebo staré, osvědčené marketingové taktiky

Více

Jak získat reference, které prodávají

Jak získat reference, které prodávají Jak získat reference, které prodávají Dovolte spokojeným zákazníkům, aby Vám přivedli další klienty Publikace je chráněna autorským právem 1 Obsah Jak získat nové doporučení str. 3 Překážky v získávání

Více

Pracovní listy. k ebooku. Jak najít odvahu a začít podnikat na mateřské dovolené Jana Vojtášková

Pracovní listy. k ebooku. Jak najít odvahu a začít podnikat na mateřské dovolené Jana Vojtášková Pracovní listy k ebooku Jak najít odvahu a začít podnikat na mateřské dovolené 2016 Základní zpracování konceptu podnikání Alespoň základní zpracování konceptu podnikání je pro Vás před začátkem podnikání

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Sepsali jsme pro Vás jen to nejdůležitější

Sepsali jsme pro Vás jen to nejdůležitější Sepsali jsme pro Vás jen to nejdůležitější Jelikož nemáme rádi zdlouhavé texty, které stejně nikdo nečte až do konce, rozhodli jsme se pro Vás sepsat pouze to nejdůležitější, co byste měli vědět, než si

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Průvodce světem webových stránek

Průvodce světem webových stránek Průvodce světem webových stránek To nejdůležitější co by jste měli vědět, než si webové stránky pořídíte Sepsali jsme pro Vás jen to nejdůležitější Jelikož nemáme rádi zdlouhavé texty které stejně nikdo

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

Úvodní řeč Jan Čuraj & Michael Kopta

Úvodní řeč Jan Čuraj & Michael Kopta Úvodní řeč Vyzkoušeli jsme řadu projektů, které byly převážně zahraniční a vždy jsme se snažili získat co možná nejvíce informací, aby naše i vaše podnikání fungovalo. Dnes tedy víme, že to na internetu

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

3 cesty, jak nejlépe propagovat

3 cesty, jak nejlépe propagovat 3 cesty, jak nejlépe propagovat ebook pro affiliate partnery programu Firmy 2.0 Napsala Stanislava Mrázková Affiliate manažerka pro Firmu 2.0 2012 Firma 2.0, 3 cesty, jak nejlépe propagovat Naučte se využívat

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

CERTIFIKOVANÝ KURZ: DIGITÁLNÍ MARKETING

CERTIFIKOVANÝ KURZ: DIGITÁLNÍ MARKETING CERTIFIKOVANÝ KURZ: DIGITÁLNÍ MARKETING V třiceti hodinách našeho kurzu se podrobně seznámíte s těmito tématy: Modul č. 01: Úvod do digitálního marketingu Modul č. 02: Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Více

Kde jsou moje peníze & Milionový potenciál v podnikání.

Kde jsou moje peníze & Milionový potenciál v podnikání. DigiPárty: Kde jsou moje peníze & Milionový potenciál v podnikání. 7. dubna 2016, Jirka Mazur Existenční a nejdůležitější otázka v podnikání Umět si tuto otázku správně pokládat a zejména na ní nalézat

Více

Komunikace se zákazníkem

Komunikace se zákazníkem EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Komunikace se zákazníkem PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Ing. Mgr. Petra Koťátková Co se dnes dozvíte Efektivní způsoby komunikace se zákazníkem (email, telefon, osobní

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

SVATEBNÍHO KAMERAMANA

SVATEBNÍHO KAMERAMANA Luboš Konečný 9 TAJNÝCH TIPŮ JAK VYBRAT SVATEBNÍHO KAMERAMANA verze 1.0 SEZNAM TIPŮ 1) Rezervujte včas 2) Čtěte recenze 3) Neřešte příliš vzdálenost 4) Roky praxe nejsou vždy výhra 5) One man show? 6)

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Tipněte si, kde se stala chyba? Tady jsou ty texty. Co jim říkáte? No, váš text

Více

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com 5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE Chcete vědět: Co dělat, abychom vydělávali na burze peníze? Co nedělat, abychom vydělávali na burze peníze? Tak v tom případě Vás mohu ujistit o tom, že máte

Více

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu. aneb. LADISLAV TUROŇ /

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu. aneb. LADISLAV TUROŇ / Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte aneb Revoluce v hubnutí podle genu LADISLAV TUROŇ / WWW.HUBNUTI-PODLE-GENU.CZ Stránka 1 ÚVOD: Rozhodujete se taky jako já před půl rokem, jakým

Více

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek nejen e-shopů Jihočeská hospodářská komora, 20. 5. 2015 nejsme agentura Jsme tým nezávislých & kreativních lidí pro Váš web Martin Laudát Creative director

Více

Personal Branding. Michal Blažek, CC Professional Toastmasters, 27.8.2014

Personal Branding. Michal Blažek, CC Professional Toastmasters, 27.8.2014 Personal Branding Michal Blažek, CC Professional Toastmasters, 27.8.2014 Obsah Co to je? Jak to pro mě fungovalo? Kde to dělat? Proč byste to měli dělat? O čem byste to měli dělat? Jak byste to měli dělat?

Více

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte aneb Revoluce v hubnutí podle genu Ladislav Turoň www.hubnuti-podle-genu.cz WWW.HUBNUTI-PODLE-GENU.CZ Rozhodujete se taky jako já před půl rokem,

Více

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU JAK TO ZAČÍNÁ A JAK TO KONČÍ-MUSÍ DOBŘE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA JE NÁŠ VYSNĚNÝ CÍL A JAK TO UDĚLAT? TO JE OTÁZKA??? První, co musíme udělat je co nejdříve

Více

7 nejčastějších chyb

7 nejčastějších chyb 7 nejčastějších chyb při cestě k úspěšné webové prezentaci, aneb na co si dát pozor při tvorbě webu IDEA PROVEDENÍ UMÍSTĚNÍ + + = internet chytře Vytvořte WEBOVOU PREZENTACI, které vám bude dělat radost

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

5 % 10 % Správa profilu (stránky) na Facebooku. Tři varianty rozsahu správy Facebook účtu, soutěže a další služby: SLEVA SLEVA

5 % 10 % Správa profilu (stránky) na Facebooku. Tři varianty rozsahu správy Facebook účtu, soutěže a další služby: SLEVA SLEVA Správa profilu (stránky) na Facebooku Facebook dnes má téměř každý pravidelný uživatel internetu (nejen) v ČR. Tato sociální síť představuje oblíbené komunikační médium především mezi mladými. Pro podniky,

Více

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015 Název kapitoly 5 RAD A TIPŮ Jak vydělávat peníze na burze elektronická publikace 2015 1 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku 2006. Je absolventem

Více

Přeji Vám hodně inspirace. Upozornění

Přeji Vám hodně inspirace. Upozornění Str. 1 V tomto Ebooku Vám odhalím pozadí textů několika mých e-mailů, které reálně přinášejí různé výsledky. Dozvíte se, jaký účel mají jednotlivé odstavce a proč volím právě tato slova. Na následujících

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Váš e-shop očima Vašich zákazníků.. Váš e-shop očima Vašich zákazníků.. Váš web očima Vašich zákazníků Zákaznická podpora je důl na zlato!

Váš e-shop očima Vašich zákazníků.. Váš e-shop očima Vašich zákazníků.. Váš web očima Vašich zákazníků Zákaznická podpora je důl na zlato! Váš web očima Vašich zákazníků Zákaznická podpora je důl na zlato! Váš e-shop očima Vašich zákazníků.. Váš e-shop očima Vašich zákazníků.. Martin Dostál Zakladatel - Vyfakturuj.cz - SimpleShop.cz - Podnikatelna.cz

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Program Podnikání 5. týden. a produktivita

Program Podnikání 5. týden. a produktivita Program Podnikání 5. týden Systémy a produktivita Vítám vás u nového modulu našeho programu! Tentokrát se vrhneme na trochu nudnější téma, které je ale v podnikání zcela nezbytné. Když podnikáme, máme

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Jak udělat webový projekt

Jak udělat webový projekt Jak udělat webový projekt a vydělat na něm první milion... plus stručné vysvětlení, kam se vývoj webových technologií ubírá Nápad! Nápad! 1. Nápad dostane programátor => nelze na něm vydělat! 2. Nápad

Více

Představení společnosti TradeandFinance.eu, s.r.o. Mgr. Romana Křížová, CEO www.tradeandfinance.eu romana.krizova@tradeandfinance.

Představení společnosti TradeandFinance.eu, s.r.o. Mgr. Romana Křížová, CEO www.tradeandfinance.eu romana.krizova@tradeandfinance. Představení společnosti TradeandFinance.eu, s.r.o. Mgr. Romana Křížová, CEO www.tradeandfinance.eu romana.krizova@tradeandfinance.eu Cíle TradeandFinance.eu Šíření informovanosti o obchodování na burze

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Vrabci v hrsti a holubi na střeše

Vrabci v hrsti a holubi na střeše Vrabci v hrsti a holubi na střeše Tomáš Bleša @bizwiz @bizwiz Tomáš Bleša Podnikání od 1993 (na VŠ) Mac aplikace www.bizwiz.cz Web aplikace Systém InTouch CRM (www.intouch-crm.cz) Zpravodajský agregátor

Více

Jak vybudovat a provozovat ziskový eshop. Petr Uttendorfský, oxy online

Jak vybudovat a provozovat ziskový eshop. Petr Uttendorfský, oxy online Jak vybudovat a provozovat ziskový eshop Petr Uttendorfský, oxy online Mít vůbec eshop? obrat 51 MLD Kč v roce 2012 nechtějte eshop za každou cenu uvědomte si, že provozovat eshop vás bude stát čas a peníze

Více

10 chyb marketingu na sociálních sítích

10 chyb marketingu na sociálních sítích WWW..EU 10 chyb marketingu na sociálních sítích 10 chyb marketingu na sociálních sítích Adam Dolanský, Radim Koláček 1 Obsah Úvod... 3 Snažíte se být všude... 3 Jste egoističtí... 4 Nezkoumáte, co funguje

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více