Excentrická bruska/cz Excentrická brúska/sk Excenteres csiszoló/hu Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Excentrická bruska/cz Excentrická brúska/sk Excenteres csiszoló/hu Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás"

Transkript

1 ERS 450 SC ( ) Excentrická bruska/ Excentrická brúska/ Excenteres csiszoló/hu Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

2 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku elektrické vibrační brusky EXTOL Premium. Tento nástroj Vám bude výborným pomocníkem při domácích a kutilských pracích. Výrobek není určen pro komerční využívání. Technické provedení tohoto výrobku Vám nabízí komfortní manipulaci a údržbu. Pevně věříme, že budete při používání tohoto výrobku maximálně spokojen a tento nástroj se Vám tak stane dobrým a užitečným pomocníkem. Výrobek je vybaven systémem POWER CONTROL SYSTEM který zabraňuje způsobování rýh při nasazení stroje na materiál. Před prvním použitím tohoto výrobku si důkladně prostudujte tento Návod k použití, který Vám poskytne důležité a užitečné informace pro správné a především bezpečné používání výrobku. Tento výrobek absolvoval zevrubné testy spolehlivosti a kvality, kterým své výrobky EXTOL podrobuje. Učinili jsme veškerá opatření, aby se k Vám výrobek dostal v dokonalém stavu. Pokud by se i přesto objevila jakákoli závada nebo jste při jeho používání narazil na potíže, neváhejte se prosím obrátit na naše zákaznické centrum: Tel.: Fax: Výrobce: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, Zlín-Příluky, Czech Republic Technické údaje Typové označení: ERS 450 SC Výkon: 450 W Napětí: V ~50 Hz Otáčky (bez zatížení): ot.min -1 Průměr brusného kotouče: 125/150 mm Průměr brusného papíru: 125/150 mm Izolace: třída ochrany II Power Control System: ano Soft Grip: ano Hladina akustického tlaku: 89 db(a) Hladina akustického výkonu: 100 db(a) Garantovaná hladina akustického výkonu: 103 db(a) Hladina vibrací: 3,5 m/s 2 Rozsah dodávky Excentrická bruska Brusný kotouč 150 mm Brusný papír Prachový sáček Sada uhlíkových kartáčů Návod k použití Všeobecné bezpečností pokyny Tento Návod k použití udržujte v dobrém stavu a ponechávejte jej uložen u výrobku, aby se s ním, v případě potřeby, mohla obsluha výrobku opětovně seznámit a předejít tak riziku vzniku škody na zdraví, majetku, případně vlastním výrobku. Návod k použití musí být obsluze k dispozici po celou dobu životnosti výrobku, musí být kompletní a čitelný. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, nikdy k němu nezapomeňte přiložit též kompletní návod k použití. Tuto příručku si před použitím stroje přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti. TYTO SYMBOLY SE POUŽÍVAJÍ V CELÉ PŘÍRUČCE: Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Bezpečnostní upozornění uvedená v tomto návodu si pozorně prostudujte a především se jimi při práci s výrobkem bezvýhradně řiďte. Obsahují důležité informace a rady jak výrobek správně a bezpečně používat a vyhnout se tak riziku poškození zdraví, ohrožení života nebo vzniku materiálních škod. Upozornění a doporučení obsažená v tomto návodu nemohou pokrýt veškerá rizika, proto je nutné při práci s výrobkem používat veškerých smyslů a na práci se maximálně soustředit, abyste možným rizikům předešli. ROZSAH POUŽITÍ Nástroj se smí používat pouze k nekomerčním účelům a je vhodný pro opracování dřeva. Nástroj byl navržen pro broušení povrchů dřevěných výrobků, stěn, podlah a karoserií. ODKAZY NA ZNAČKY A PIKTOGRAMY: DVOJITÁ IZOLACE ~ STŘÍDAVÝ PROUD ODPOVÍDÁ CE POŽADAVKŮM OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ ODKAZY Všechna uvedená upozornění a pokyny si pozorně prostudujte. Chyby při dodržování dále uvedených odkazů a návodů mohou zapříčinit úraz, požár a/nebo těžké poranění. PRACOVIŠTĚ Udržujte Váš pracovní prostor čistý a uklizený. Nepořádek a neosvětlený pracovní prostor mohou vést k nehodám. Nepracujte se zařízením v prostorách s nebezpečím výbuchu, kde se nachází hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí vyvíjí jiskry, které mohou zapálit prach nebo plyny. Udržujte děti a jiné osoby během používání elektrického nářadí v dostatečné vzdálenosti. Pokud se musíte zároveň věnovat tomu, co dělají děti nebo osoby v okolí pracovního místa, můžete ztratit kontrolu nad přístrojem. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST Připojovací zástrčka přístroje se musí konstrukčně odpovídat parametrům zásuvky. Zástrčka se v žádném případě nesmí měnit. Nepoužívejte žádné adaptéry společně s uzemněnými přístroji. Nezměněné zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko elek trického úrazu. Vylučte tělesný kontakt s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, topení, sporáky a chladničky. Existuje zvýšené riziko elektrického úrazu, pokud je Vaše tělo uzemněno. Nevystavujte Váš přístroj dešti nebo vlhku. Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko elektrického úrazu. Neodnímejte účelově kabel, abyste mohli přístroj přenášet, zavěšovat nebo vytahovat zástrčku ze zásuvky. Nevystavujte kabel horku, tukům, ostrým hranám nebo pohybujícím se částem zařízení. EXTOL PREMIUM 2 3 EXTOL PREMIUM

3 Poškozené nebo překroucené kabely zvyšují riziko elektrického úrazu. Pokud pracujete s elektrickým nářadím na volném prostranství, používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou pro tento účel schváleny. Použití prodlužovacího kabelu, schváleného pro venkovní použití, snižuje riziko elektrického úrazu. BEZPEČNOST OSOB Buďte pozorní, dbejte na to, co děláte a přistupujte s rozumem k práci s elektrickým nářadím. Nepoužívejte přístroj, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo medikamentů. Moment nepozornosti při používání přístroje může vést k vážným zraněním. Vždy noste ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky. Nošení osobních ochranných prostředků, jako jsou vhodný respirátor, protiskluzové pracovní boty, ochranná přilba, nebo ochrana sluchu, podle druhu a použití elektrického nářadí, snižují riziko poranění. Vhodný typ ochranných prostředků Vám doporučí ve specializované prodejně. Vylučte náhodné uvedení do provozu. Přesvědčte se, že je vypínač v poloze OFF (vypnuto) dříve, než vytáhnete zástrčku z el. sítě. Pokud máte při nošení přístroje prst na spínači, nebo připojujete přístroj na el. síť zapnutý, může to vést k nehodám. Odstraňte nastavovací nářadí nebo klíče dříve, než přístroj zapnete. Nástroj, nebo klíč, který se dostane do otáčející se součásti přístroje, může vést ke zranění. Nepřeceňujte se. Postarejte se o stabilní postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tak můžete přístroj v neočekávaných situacích lépe kontrolovat. Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv nebo šperky. Držte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých součástí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly přístroje. Pokud je možno namontovat zařízení pro odsávání prachu nebo zachycení prachu, přesvědčte se, že je připojeno a že se správně používá. Používání těchto zařízení snižuje rizika, vyvolávaná prachem. Prach a ostatní odpad odstraňujte způsobem nepoškozujícím životní prostředí. Prach z barev, některých kovů a plastů může způsobit poškození životního prostředí. Zvláště opatrní buďte při broušení barev obsahujících olovo nebo jiné těžké kovy. Prach a další emise z barev obsahujících těžké kovy může při vdechování nebo při kontaktu se sliznicí způsobit vážné poškození zdraví. Při broušení těchto barev vždy používejte vhodný respirátor, uzavřené a těsně přiléhající ochranné brýle a event. další vhodné osobní ochranné prostředky. Vhodný typ ochranných prostředků Vám doporučí v každé specializované prodejně. Všechny osoby vstupující do pracovního prostoru musí mít nasazenu vhodný respirátor a ochranné brýle. Dětem a těhotným ženám je vstup do pracovního prostoru zakázán. Prach a emise z broušení některých materiálů mohou vážně poškodit dětský organismus nebo plod. V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte. POZORNÉ ZACHÁZENÍ A POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ Přístroj nepřetěžujte. Používejte pro svoji práci elektrické nářadí, které je pro tento účel určeno. S vhodným elektrickým nářadím se pracuje lépe a bezpečněji. Nepoužívejte žádné elektrické nářadí, jehož vypínač je vadný. Elektrické nářadí, které již není možno bezpečně zapnout a vypnout, je nebezpečné a musí se opravit. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky dříve, než provedete nastavení přístroje, měníte náhradní díly nebo odložíte přístroj. Toto preventivní opatření zamezí neočekávanému startu přístroje. Uchovávejte nepoužité elektrické nářadí mimo dosah dětí. Nedovolte používat přístroj osobám, které s ním nebyly seznámeny nebo které nečetly tyto návody. Elektrická zařízení jsou nebezpečná, pokud je používají nezkušené osoby, nebo osoby, které nebyly podrobně seznámeny s návodem k použití. Ošetřujte přístroj pečlivě. Kontrolujte, zda pohyblivé díly přístroje bezvadně fungují a nejsou zadřeny, zda nejsou díly zničeny nebo poškozeny, zda není funkce přístroje nějak ovlivněna. Nechejte poškozené díly opravit před použitím přístroje. Mnoho nehod má svoji příčinu ve špatně udržovaném elektrickém nářadí. Používejte elektrické nářadí, příslušenství, nástroje apod. v souladu s tímto návodem a tak, jak je to pro tento speciální typ přístroje předepsáno. Berte přitom v úvahu pracovní podmínky a činnosti, které se mají provádět. Použití elektrického nářadí pro jiné účely, než pro které bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím. SERVIS Nechejte opravovat Váš přístroj pouze kvalifikovaným personálem a pouze za použití originálních náhradních dílů. Tím se zajistí, že zůstane bezpečnost zachována. Před uvedením do provozu Napětí el. sítě musí souhlasit s údajem na typovém štítku stroje. Aby se mohla bruska optimálně využít, používejte vždy originální náhradní díly a příslušenství, které jsou k dostání v každém odborném obchodě. UPEVNĚNÍ BRUSNÉHO PAPÍRU Vezměte skelný papír s požadovanou velikostí zrna a položte jej na podložku. Dbejte na to, aby si perforace na papíru a na kotouči odpovídaly a aby byl papír na kotouči vystředěn. Papír pevně přitiskněte ke kotouči. Skelný papír musí na kotouči držet pevně, aby se nemohl uvolnit. Používejte pouze papír o průměru 150 mm. ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ PRACHU Pro zadržení prachu z pracovního povrchu je možné připojit dodávaný plastový prachový sáček nebo je možno brusku připojit k vhodnému vysavači nebo odsávacímu zařízení. Pokud používáte dodávaný prachový sáček je nutno ho po ukončení činnosti vysypat a profouknout zadní víko s filtrem. Pokud je bruska delší dobu v provozu tak vysypávejte sáček i během práce. Nikdy nepoužívejte sáček pokud je poškozené tělo nebo zadní kryt s filtrem. Také nepoužívejte sáček pokud chybí filtr v zadním víku. V případě poškození zakupte nový sáček nebo zadní víko s filtrem ve specializované prodejně. Filtr zadního víka profoukněte pouze ústy nebo vzduchem z vysavače. Nepoužívejte stlačený vzduch z kompresoru mohlo by dojít k poškození filtru. Filtr je také možno propláchnout vodou poté je nutno nechat filtr úplně vyschnout. Při použití brusky s vlhkým filtrem může dojít k poškození filtru zalepením prachem. SÍŤOVÝ SPÍNAČ Stiskněte síťový spínač a excentrická bruska se zapne. Síťový spínač je možno blokovat v poloze zapnuto stisknutím tlačítka na straně rukojeti, pokud držíte síťový spínač stisknutý. Pro vypnutí musíte síťový spínač krátce stisknout a pustit. Kolečkem regulátoru na spínači je možno nastavit rychlost otáček brusného kotouče. NASTAVENÍ POSTRANNÍHO DRŽADLA Postranní držadlo je možno nastavit výškově. Povolte matici bočního držadla. Nastavte boční držadlo na požadovanou výšku. Utáhněte matici bočního držadla. PRACOVNÍ NÁVOD PRO BROUŠENÍ Princip práce vibrační brusky spočívá na malých krouživých pohybech. Není nutné vyvíjet tlak na vibrační brusku, protože vlastní hmotnost úplně postačuje pro dobrý výsledek práce. Začínejte vždy s hrubým papírem a vyměňujte potom při každém dalším postupu broušení stále jemnější papír. Po výměně na nejbližší jemnější papír by se mělo brousit napříč přes předešlý směr broušení. Aby se docílila vyleštěná plocha, očistí se po posledním broušení jemným papírem povrchová plocha důkladně hadrem. Následně se plocha ještě jednou obrousí jemným brusným papírem. Čištění a údržba Bruska nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Pouze je třeba provádět následující úkony po každém použití brusky. V případě dlouhodobé práce je nutno tyto úkony provádět v případě potřeby i během práce. Před čištěním a údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze sítě! Udržujte Vaši vibrační brusku vždy čistou: Používejte pro čištění pouze jemné mýdlo a vlhký hadr. Mnohé domácí čistící prostředky obsahují chemikálie, které by mohly poškodit těleso z umělé hmoty. Dejte pozor na to, aby se nedostaly žádné kapaliny do přístroje: napři při čištění nebo používání venku. Vniknutí kapaliny do přístroje může způsobit vážné zranění nebo smrt, požár a/nebo poškození přístroje. EXTOL PREMIUM 4 5 EXTOL PREMIUM

4 Čistěte ventilační otvory: zanesené ventilační otvory mohou způsobit přehřátí motoru a poškození přístroje nebo v některých případech může dojít ke vzniku požáru. Kontrolujte stav a pozici brusného papíru: při opotřebení brusného papíru ho ihned vyměňte. Brusný papír musí být umístněn tak, aby zakrýval celou plochu brusného kotouče. Při nedodržení těchto instrukcí může dojít k poškození brusného kotouče, především upínacího suchého zipu. Čistěte odsávací otvory v brusném kotouči a kontrolujte vzájemnou polohu otvorů v brusném kotouči a v brusném papíru: při zanesených nebo překrytých otvorech může dojít ke zvýšené prašnosti při práci, protože prach není odsáván do sáčku nebo odsávacího zařízení, ale je rozptýlen do prostoru. Kontrolujte stav všech částí brusky a přívodního kabelu: při jakémkoliv poškození jakékoliv části brusky nebo přívodního kabelu ihned přestaňte brusku používat a zajistěte opravu v autorizovaném servisu. Nikdy neopravujte brusku sami. Výměnu elektrických částí a přívodního kabelu smí provádět pouze elektrikář s příslušnou kvalifikací! Při nadměrné tvorbě jisker zkontrolujte uhlíkové kartáčky. Při práci kontrolujte hladký chod: při jakémkoliv nestandardním chodu nebo atypickém či zvýšeném hluku ihned vypněte brusku a zjistěte příčinu tohoto nestandardního stavu a tuto příčinu odstraňte. Pokud se Vám nepodaří tuto příčinu zjistit nebo závadu odstranit zaneste brusku do autorizovaného servisu. Popis brusky 1. Síťový spínač 2. Tlačítko blokování síťového spínače 3. Nastavení otáček brusného kotouče 4. Brusný kotouč 5. Matice bočního držadla 6. Boční držadlo 7. Prachový sáček 8. Síťový kabel 9. Zadní víko prachového sáčku s filtrem Likvidace odpadu Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek obsahuje elektrické/elektronické součásti. Neodhazujte do směsného odpadu, odevzdejte zpracovateli odpadu nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru tohoto typu odpadu. Provozní náplně jsou nebezpečným odpadem. Nakládejte s nimi v souladu s platnou legislativou a dle pokynů jejich výrobce. EXTOL PREMIUM 6 7 EXTOL PREMIUM

5 ES Prohlášení o shodě Madal Bal a.s. Lazy IV/3356, Zlín IČO: prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá základním bezpečnostním požadavkům příslušných legislativních předpisů. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. Extol PREMIUM (ERS 450 SC) bruska vibrační excentrická 450W bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami: EN :2000+A1, EN :1997+A1 EN :2003+A1, :2003 a následujícími předpisy (vše v platném znění): NV 17/2003 Sb., (73/23/EHS ve znění 93/68/EHS), NV 18/2003 Sb., (89/336/EHS ve znění 91/263/EHS, 92/31/EHS 93/68/EHS) NV 24/2003 Sb., (98/37/ES) NV 9/2002 Sb.,(2000/14/ES, 86/594/EHS) ES prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátu č. S vydaného TÜV Rheinland Product Safety GmnH, Am Grauen Stein, D Kőln naměřený akustický výkon: 100 db(a) garantovaná hladina akustického výkonu: 103 db(a) Poslední dvojčíslí roku, kdy byl výrobek označen značkou CE: 06 ve Zlíně Martin Šenkýř člen představenstva a.s. Záruční lhůta Dne vstupuje v platnost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne , kterým se mění zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupeny výrobek prodlouženou záruku na dobu 3 let od data prodeje. Při splnění záručních podmínek ( uvedeno níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží. 2. Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci. 3. Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s kompletním příslušenstvím v originálním obalu s řádně vyplněným originálem záručního listu a dokladem o koupi. 4. V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. 5. Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem. 6. Servis dále nenese odpovědnost za zaslané příslušenství, které není součásti základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku. 7. Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování. 8. Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je dodatkem k ním. 9. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně smluvní servis firmy Madal Bal a.s. 10. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozorněni. 11. Nárok na záruku zaniká, jestliže: a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze. b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. či servisu, který nemá smlouvu s firmou Madal Bal a.s.. c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen. d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti. e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby. f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci. g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů. h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem. i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém. j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení. k) bylo provedeno jakékoliv falšování záručního listu nebo dokladu o koupi. 12. Prodloužená záruční lhůta se nevztahuje na akumulátory. 13. Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen. 14. Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebeni v důsledku jejích normální funkce (např. lakováni atd.) 15. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. SERVISNÍ MÍSTA Nejbližší servisní místo v závislosti na typu produktu naleznete na případně kontaktujte naše zákaznické centrum nebo prodejce, u kterého jste nářadí zakoupili. Adresa zákaznického centra: Madal Bal a. s. K Žižkovu 7/ Praha 9 - Vysočany tel.: , fax: EXTOL PREMIUM 8 9 EXTOL PREMIUM

6 Úvod Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku elektrickej vibračnej brúsky EXTOL Premium. Tento nástroj vám bude výborným pomocníkom pri domácich prácach a prácach domácich majstrov. Výrobok nie je určený na komerčné využívanie. Technické vyhotovenie tohto výrobku vám ponúka komfortnú manipuláciu a údržbu. Pevne veríme, že budete pri používaní tohto výrobku maximálne spokojný a tento nástroj sa vám tak stane dobrým a užitočným pomocníkom. Výrobok je vybavený systémom POWER CONTROL SYSTÉM ktorý zabraňuje spôsobovaniu rýh pri nasadení stroja na materiál. Pred prvým použitím tohto výrobku si dôkladne preštudujte tento Návod na použitie, ktorý vám poskytne dôležité a užitočné informácie pre správne a predovšetkým bezpečné používanie výrobku. Tento výrobok absolvoval detailné testy spoľahlivosti a kvality, ktorým svoje výrobky EXTOL podrobuje. Urobili sme všetky opatrenia, aby sa k vám výrobok dostal v dokonalom stave. Ak by sa aj napriek tomu objavila akákoľvek chyba alebo by ste pri jeho používaní narazili na problémy, neváhajte sa prosím obrátiť na naše zákaznícke centrum: Tel.: Fax: Výrobca: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, Zlín-Příluky, Czech Republic Technické údaje Typové označenie ERS 450 SC Výkon 450 W Napätie: V ~50 Hz Otáčky (bez zaťaženia): ot.min -1 Priemer brúsneho kotúča: 125/150 mm Priemer brúsneho papiera: 125/150 mm Izolácia: trieda ochrany II Power Control System: áno Soft Grip: áno Hladina akustického tlaku: 89 db(a) Hladina akustického výkonu: 100 db(a) Garantovaná hladina akustického výkonu: 103 db(a) Hladina vibrácií: 3,5 m/s 2 Rozsah dodávky Excentrická brúska Brusný kotúč 150 mm Brusný papier Prachové vrecko Súprava uhlíkových kief Návod na použitie Všeobecné bezpečnostné pokyny Tento Návod na použitie udržujte v dobrom stave a ponechávajte ho uložený pri výrobku, aby sa s ním, v prípade potreby, mohla obsluha výrobku opätovne zoznámiť a predísť tak riziku vzniku škody na zdraví, majetku, prípadne vlastnom výrobku. Návod na použitie musí byť obsluhe k dispozícii po celý čas životnosti výrobku, musí byť kompletný a čitateľný. Ak výrobok komukoľvek požičiavate alebo ho predávate, nikdy k nemu nezabudnite priložiť tiež kompletný návod na použitie. Túto príručku si pred použitím stroja prečítajte v záujme vlastnej bezpečnosti. TIETO SYMBOLY SA POUŽÍVAJÚ V CELEJ PRÍRUČKE: Pri používaní elektrického náradia je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich za účelom obmedzenia rizika vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb. Pred uvedením tohto výrobku do činnosti si tieto pokyny prečítajte a zapamätajte. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA Bezpečnostné upozornenia uvedené v tomto návode si pozorne preštudujte a predovšetkým sa nimi pri práci s výrobkom bezvýhradne riaďte. Obsahujú dôležité informácie a rady ako výrobok správne a bezpečne používať a vyhnúť sa tak riziku poškodenia zdravia, ohrozenia života alebo vzniku materiálnych škôd. Upozornenia a odporúčania obsiahnuté v tomto návode nemôžu pokryť všetky riziká, preto je nutné pri práci s výrobkom používať všetky zmysly a na prácu sa maximálne sústrediť, aby ste možným rizikám predišli. ROZSAH POUŽITIA Nástroj sa smie používať iba na nekomerčné účely a je vhodný na opracovanie dreva. Nástroj bol navrhnutý na brúsenie povrchov drevených výrobkov, stien, podláh a karosérií. ODKAZY NA ZNAČKY A PIKTOGRAMY: DVOJITÁ IZOLÁCIA ~ STRIEDAVÝ PRÚD ZODPOVEDÁ CE POŽIADAVKÁM VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ ODKAZY Všetky uvedené upozornenia a pokyny si pozorne preštudujte. Chyby pri dodržiavaní ďalej uvedených odkazov a návodov môžu zapríčiniť úraz, požiar a/alebo ťažké poranenie. PRACOVIO Udržujte váš pracovný priestor čistý a uprataný. Neporiadok a neosvetlený pracovný priestor môžu viesť k nehodám. Nepracujte so zariadením v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vyvíja iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo plyny. Udržujte deti a iné osoby počas používania elektrického náradia v dostatočnej vzdialenosti. Ak sa musíte zároveň venovať tomu, čo robia deti alebo osoby v okolí pracovného miesta, môžete stratiť kontrolu nad prístrojom. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ Pripájacia zástrčka prístroja musí konštrukčne zodpovedať parametrom zásuvky. Zástrčka sa v žiadnom prípade nesmie meniť. Nepoužívajte žiadne adaptéry spoločne s uzemnenými prístrojmi. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko elek trického úrazu. Vylúčte telesný kontakt s uzemnenými povrchmi, ako sú rúrky, kúrenie, sporáky a chladničky. Existuje zvýšené riziko elektrického úrazu, ak je vaše telo uzemnené. Nevystavujte váš prístroj dažďu alebo vlhku. Vniknutie vody do elektrického prístroja zvyšuje riziko elektrického úrazu. Neodnímajte účelovo kábel, aby ste mohli prístroj prenášať, zavesovať alebo vyťahovať zástrčku zo zásuvky. Nevystavujte kábel vysokým teplotám, tukom, ostrým hranám alebo pohybujúcim EXTOL PREMIUM EXTOL PREMIUM

7 sa častiam zariadenia. Poškodené alebo prekrútené káble zvyšujú riziko elektrického úrazu. Ak pracujete s elektrickým náradím na voľnom priestranstve, používajte iba predlžovacie káble, ktoré sú pre tento účel schválené. Použitie predlžovacieho kábla, schváleného pre vonkajšie použitie, znižuje riziko elektrického úrazu. BEZPEČNOSŤ OSÔB Buďte pozorný, dbajte na to, čo robíte a pristupujte s rozumom k práci s elektrickým náradím. Nepoužívajte prístroj, ak ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo medikamentov. Moment nepozornosti pri používaní prístroja môže viesť k vážnym zraneniam. Vždy noste ochranné okuliare a ďalšie osobné ochranné prostriedky. Nosenie osobných ochranných prostriedkov, ako sú vhodný respirátor, protišmykové pracovné topánky, ochranná prilba, alebo ochrana sluchu, podľa druhu a použitia elektrického náradia, znižujú riziko poranenia. Vhodný typ ochranných prostriedkov vám odporučia v špecializovanej predajni. Vylúčte náhodné uvedenie do prevádzky. Presvedčte sa, že je vypínač v polohe OFF (vypnuté) skôr, než vytiahnete zástrčku z el. siete. Ak máte pri nosení prístroja prst na spínači, alebo pripájate prístroj na el. sieť zapnutý, môže to viesť k nehodám. Odstráňte nastavovacie náradie alebo kľúče skôr, než prístroj zapnete. Nástroj, alebo kľúč, ktorý sa dostane do otáčajúcej sa súčasti prístroja, môže viesť k zraneniu. Nepreceňujte sa. Postarajte sa o stabilný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tak môžete prístroj v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať. Noste vhodné oblečenie. Nenoste voľný odev alebo šperky. Držte vlasy, oblečenie a rukavice v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých súčastí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohybujúcimi sa dielmi prístroja. Ak je možné namontovať zariadenie na odsávanie prachu alebo zachytenie prachu, presvedčte sa, že je pripojené a že sa správne používa. Používanie týchto zariadení znižuje riziká, vyvolávané prachom. Prach a ostatný odpad odstraňujte spôsobom nepoškodzujúcim životné prostredie. Prach z farieb, niektorých kovov a plastov môže spôsobiť poškodenie životného prostredia. Obzvlášť opatrný buďte pri brúsení farieb obsahujúcich olovo alebo iné ťažké kovy. Prach a ďalšie emisie z farieb obsahujúcich ťažké kovy môže pri vdychovaní alebo pri kontakte so sliznicou spôsobiť vážne poškodenie zdravia. Pri brúsení týchto farieb vždy používajte vhodný respirátor, uzatvorené a tesne priliehajúce ochranné okuliare a event. ďalšie vhodné osobné ochranné prostriedky. Vhodný typ ochranných prostriedkov vám odporučia v každej špecializovanej predajni. Všetky osoby vstupujúce do pracovného priestoru musia mať nasadený vhodný respirátor a ochranné okuliare. Deťom a tehotným ženám je vstup do pracovného priestoru zakázaný. Prach a emisie z brúsenia niektorých materiálov môžu vážne poškodiť detský organizmus alebo plod. V pracovnom priestore nejedzte, nepite a nefajčite. POZORNÉ ZAOBCHÁDZANIE A POUŽÍVANIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA Prístroj nepreťažujte. Používajte pre svoju prácu elektrické náradie, ktoré je pre tento účel určené. S vhodným elektrickým náradím sa pracuje lepšie a bezpečnejšie. Nepoužívajte žiadne elektrické náradie, ktorého vypínač je chybný. Elektrické náradie, ktoré už nie je možné bezpečne zapnúť a vypnúť, je nebezpečné a musí sa opraviť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky skôr, než vykonáte nastavenie prístroja, vymeníte náhradné dielce alebo odložíte prístroj. Toto preventívne opatrenie zabráni neočakávanému štartu prístroja. Uchovávajte nepoužité elektrické náradie mimo dosahu detí. Nedovoľte používať prístroj osobám, ktoré s ním neboli zoznámené alebo ktoré nečítali tieto návody. Elektrické zariadenia sú nebezpečné, ak ich používajú neskúsené osoby, alebo osoby, ktoré neboli podrobne zoznámené s návodom na použitie. Ošetrujte prístroj starostlivo. Kontrolujte, či pohyblivé dielce prístroja bezchybne fungujú a nie sú zadreté, či nie sú dielce zničené alebo poškodené, či nie je funkcia prístroja nejako ovplyvnená. Nechajte poškodené dielce opraviť pred použitím prístroja. Mnoho nehôd má svoju príčinu v zle udržiavanom elektrickom náradí. Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, nástroje a pod. v súlade s týmto návodom a tak, ako je to pre tento špeciálny typ prístroja predpísané. Berte pritom do úvahy pracovné podmienky a činnosti, ktoré sa majú vykonávať. Použitie elektrického náradia na iné účely, než na ktoré bolo určené, môže viesť k nebezpečným situáciám. SERVIS Nechajte opravovať váš prístroj iba kvalifikovaným personálom a iba za použitia originálnych náhradných dielcov. Tým sa zaistí, že zostane bezpečnosť zachovaná. Pred uvedením do prevádzky Napätie el. siete musí súhlasiť s údajom na typovom štítku stroja. Aby sa mohla brúska optimálne využiť, používajte vždy originálne náhradné dielce a príslušenstvo, ktoré sú k dispozícii v každom odbornom obchode. UPEVNENIE BRÚSNEHO PAPIERA Vezmite sklený papier s požadovanou veľkosťou zrna a položte ho na podložku. Dbajte na to, aby si perforácie na papieri a na kotúči zodpovedali a aby bol papier na kotúči vycentrovaný. Papier pevne pritlačte ku kotúču. Sklený papier musí na kotúči držať pevne, aby sa nemohol uvoľniť. Používajte iba papier s priemerom 150 mm. ODSÁVACIE ZARIADENIE PRACHU Pre zadržanie prachu z pracovného povrchu je možné pripojiť dodávané plastové prachové vrecko alebo je možné brúsku pripojiť k vhodnému vysávaču alebo odsávaciemu zariadeniu. Ak používate dodávané prachové vrecko, je nutné ho po ukončení činnosti vysypať a prefúknuť zadné veko s filtrom. Ak je brúska dlhší čas v prevádzke, vysypávajte vrecko aj počas práce. Nikdy nepoužívajte vrecko ak je poškodené telo alebo zadný kryt s filtrom. Tiež nepoužívajte vrecko ak chýba filter v zadnom veku. V prípade poškodenia zakúpte nové vrecko alebo zadné veko s filtrom v špecializovanej predajni. Filter zadného veka prefúknite iba ústami alebo vzduchom z vysávača. Nepoužívajte stlačený vzduch z kompresora mohlo by dôjsť k poškodeniu filtra. Filter je tiež možné prepláchnuť vodou potom je nutné nechať filter úplne vyschnúť. Pri použití brúsky s vlhkým filtrom môže dôjsť k poškodeniu filtra zalepením prachom. SIEŤOVÝ SPÍNAČ Stlačte sieťový spínač a excentrická brúska sa zapne. Sieťový spínač je možné blokovať v polohe zapnuté stlačením tlačidla na strane rukoväti, ak držíte sieťový spínač stlačený. Pre vypnutie musíte sieťový spínač krátko stlačiť a pustiť. Kolieskom regulátora na spínači je možné nastaviť rýchlosť otáčok brúsneho kotúča NASTAVENIE POSTRANNÉHO DRŽADLA Postranné držadlo je možné nastaviť výškovo. Povoľte maticu bočného držadla. Nastavte bočné držadlo na požadovanú výšku. Utiahnite maticu bočného držadla. PRACOVNÝ NÁVOD PRE BRÚSENIE Princíp práce vibračnej brúsky spočíva v malých krúživých pohyboch. Nie je nutné vyvíjať tlak na vibračnú brúsku, pretože vlastná hmotnosť úplne postačuje pre dobrý výsledok práce. Začínajte vždy s hrubým papierom a vymieňajte potom pri každom ďalšom postupe brúsenia stále jemnejší papier. Po výmene na najbližší jemnejší papier by sa malo brúsiť naprieč cez predošlý smer brúsenia. Aby sa docielila vyleštená plocha, očistí sa po poslednom brúsení jemným papierom povrchová plocha dôkladne handrou. Následne sa plocha ešte raz obrúsi jemným brúsnym papierom. Čistenie a údržba Brúska nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. Iba je potrebné vykonávať nasledujúce úkony po každom použití brúsky. V prípade dlhodobej práce je nutné tieto úkony vykonávať v prípade potreby aj počas práce. Pred čistením a údržbou vždy vytiahnite zástrčku zo siete! Udržujte vašu vibračnú brúsku vždy čistú: Používajte na čistenie iba jemné mydlo a vlhkú handru. Mnohé domáce čistiace prostriedky obsahujú chemikálie, ktoré by mohli poškodiť teleso z umelej hmoty. Dajte pozor na to, aby sa nedostali žiadne kvapaliny do prístroja: napr. pri čistení alebo používaní vonku. Vniknutie kvapaliny do prístroja môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť, požiar a/alebo poškodenie prístroja. Čistite ventilačné otvory: zanesené ventilačné otvory EXTOL PREMIUM EXTOL PREMIUM

8 môžu spôsobiť prehriatie motora a poškodenie prístroje alebo v niektorých prípadoch môže dôjsť k vzniku požiaru. Kontrolujte stav a pozíciu brúsneho papiera: pri opotrebovaní brúsneho papiera ho ihneď vymeňte. Brúsny papier musí byť umiestnený tak, aby zakrýval celú plochu brúsneho kotúča. Pri nedodržaní týchto inštrukcií môže dôjsť k poškodeniu brúsneho kotúča, predovšetkým upínacieho suchého zipsu. Čistite odsávacie otvory v brúsnom kotúči a kontrolujte vzájomnú polohu otvorov v brúsnom kotúči a v brúsnom papieri: pri zanesených alebo prekrytých otvoroch môže dôjsť k zvýšenej prašnosti pri práci, pretože prach nie je odsávaný do vrecka alebo odsávacieho zariadenia, ale je rozptýlený do priestoru. Kontrolujte stav všetkých častí brúsky a prívodného kábla: pri akomkoľvek poškodení akejkoľvek časti brúsky alebo prívodného kábla ihneď prestaňte brúsku používať a zaistite opravu v autorizovanom servise. Nikdy neopravujte brúsku sami. Výmenu elektrických častí a prívodného kábla smie vykonávať iba elektrikár s príslušnou kvalifikáciou! Pri nadmernej tvorbe iskier skontrolujte uhlíkové kefky. Pri práci kontrolujte hladký chod: pri akomkoľvek neštandardnom chode alebo atypickom či zvýšenom hluku ihneď vypnite brúsku a zistite príčinu tohto neštandardného stavu a túto príčinu odstráňte. Ak sa vám nepodarí túto príčinu zistiť alebo poruchu odstrániť, zaneste brúsku do autorizovaného servisu. Popis brúsky 1. Sieťový spínač 2. Tlačidlo blokovania sieťového spínača 3. Nastavenie otáčok brúsneho kotúča 4. Brusný kotúč 5. Matica bočného držadla 6. Bočné držadlo 7. Prachové vrecko 8. Sieťový kábel 9. Zadné veko prachového vrecka s filtrom Likvidácia odpadu Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii vzniknutého odpadu postupovať v súlade s platnou legislatívou. Výrobok obsahuje elektrické/elektronické súčasti. Neodhadzujte do miešaného odpadu, odovzdajte spracovateľovi odpadu alebo na miesto spätného odberu alebo oddeleného zberu tohto typu odpadu. Prevádzkové náplne sú nebezpečným odpadom. Nakladajte s nimi v súlade s platnou legislatívou a podľa pokynov ich výrobcu EXTOL PREMIUM EXTOL PREMIUM

9 ES Prohlášení o shodě Madal Bal a.s. Lazy IV/3356, Zlín IČO: vyhlasuje, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá základným bezpečnostným požiadavkám príslušných legislatívnych predpisov. Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť. Extol PREMIUM (ERS 450 SC) brúska vibračná excentrická 450W bolo navrhnuté a vyrobené v zhode s nasledujúcimi normami: EN :2000+A1, EN :1997+A1 EN :2003+A1, :2003 nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení): NV 17/2003 Zb., (73/23/EHS v znení 93/68/EHS), NV 18/2003 Zb., (89/336/EHS v znení 91/263/EHS, 92/31/EHS 93/68/EHS) NV 24/2003 Zb., (98/37/ES) NV 9/2002 Zb.,(2000/14/ES, 86/594/EHS) ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátu S vydaného TÜV Rheinland Product Safety GmnH, Am Grauen Stein, D Kőln nameraný akustický výkon: 100 db(a) garantovaná hladina akustického výkonu: 103 db(a) Posledné dve číslice roka, kedy bol výrobok označený značkou CE: 06 ve Zlíně Martin Šenkýř člen představenstva a.s. Záručná lehota Firma Madal Bal s.r.o. v súlade s Občianskym zákonníkom 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov poskytuje na Vami zakúpený výrobok predĺženú záruku na dobu 3 roky od dátumu predaja. Pri splnení záručných podmienok ( uvedené nižšie ) Vám výrobok behom tejto doby bezplatne opraví zmluvný servis firmy Madal Bal. ZÁRUČNÉ PODMIENKY 1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru. 2. Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu. 3. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s kompletným príslušenstvom v originálnom obale s riadne vyplneným originálom záručného listu a dokladom o kúpe. 4. V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špiny a zabalený tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. 5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom. 6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku. 7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou spracovania. 8. Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je dodatkom k nim. 9. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne zmluvný servis firmy Madal Bal s.r.o. 10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. 11. Nárok na záruku zaniká, ak: a) výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu. b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o. či servisu, ktorý nemá zmluvu s firmou Madal Bal. c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený. d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou. e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby. f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou. g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov. h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom. i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom. j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia. k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe. l) došlo k zamlčaniu skutočného počtu prevádzkových hodín, podmienok prevádzky a skutočného technického stavu stroja. 12. Predĺžená záručná lehota sa nevzťahuje na akumulátory. 13. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený. 14. Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. lakovanie atď.) 15. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov. SERVISNÉ MIESTA Zoznam zmluvných servisov získate na stránke kde nájdete najbližší servis, resp. v našom zákazníckom centre: tel.: , fax: EXTOL PREMIUM EXTOL PREMIUM

10 Bevezető Tisztelt vásárló, köszönjük Önnek, hogy termékünket, az EXTOLPremium elektromos rezgő csiszoló készüléket megvásárolta. Ez a készülék kitűnő segítője lesz Önnek, a háztartásban, a barkácsolásban. A termék nem javasolt kereskedelmi üzemi felhasználásra. A termék technikai leírása ajánlja Önnek a karbantartási útmutatót. Bízunk benne, hogy a termék alkalmazásánál maximálisan elégedett lesz, és ez a készülék jó segítő társává válik. A termék a POWER Control SYSTEM alapján került kialakításra, amely az anyaggal való érintkezés során megakadályozza mélyedés létrehozását. A készülék első alkalmazása előtt ajánlott a Használati útmutató alapos tanulmányozása, ami fontos és hasznos információt tartalmaz a készülék helyes, és biztonságos használatára vonatkozóan. Ez a termék a bevizsgálás során megfelelt a szigorú minőségi és megbízhatósági előírások alapján a tesztnek, melynek a saját EXTOL termékeiket alávetik. Megtettünk mindent annak érdekében, hogy a termék tökéletes minőségben kerüljön Önhöz. Amennyiben mégis adódna valamilyen hiba, vagy a használata során valamilyen nehézséget tapasztalna, kérjük, forduljon vevőszolgálatunkhoz: Tel: (1) Fax: (1) Gyártó: Madal Bal a.s., P.O.Box 159, Zlín-Príluky, Czech Republic Technikai adatok Típus szám Teljesítmény Feszültség Fordulat terhelés nélkül Csiszoló tárcsa átmérője Csiszoló papír átmérője Szigetelés Power Control System Soft Grip Zajszint nyomás Zajszint teljesítmény Garantált zajszínt teljesítmény (ERS 450 SC) 450 W V 50 Hz ford./perc 125/150 mm 125/150 mm II. érintésvédelmi fokozat igen igen 89 db(a) 100 db(a) 103 db(a) Tartozékok Excenteres csiszoló Csiszoló tárcsa Csiszoló papír Porzsák Szénkefe garnitúra Kezelési útmutató 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x Általános biztonsági útmutatás Ezt a Kezelési utasítást jó állapotban helyezze el a terméknél, hogy a használója szükség esetén kellően megismerhesse, ezáltal megelőzhető legyen az egészségkárosodás, és a vagyoni károkozás, esetleg magában a termékben. A Kezelési útmutató -nak a termék teljes élettartama alatt komplett, olvasható formában kell rendelkezésre állnia. Amennyiben a terméket bárkinek kölcsönadja, vagy eladja, semmiképp se feledje el a komplett kezelési útmutatót mellékelni. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a kézikönyvet használat előtt saját biztonsága érdekében olvassa át. EZEKET A JELKÉPEKET HASZNÁLJUK A KÉZIKÖNYV TELJES TERJEDELMÉBEN. FIGYELMEZTETÉS: Elektromos szerszám használata esetén mindig be kell tartani az általános biztonsági előírásokat. Ennek betartásával csökkenthetjük a tűzveszély, az áramütés, és a személyi sérülés lehetőségét. A termék használata előtt ezt az útmutatást olvassa el, és jegyezze meg. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS A biztonsági figyelmeztetésben leírtakat gondosan tanulmányozza át, mielőtt a készülékkel dolgozni kezd. Fontos információkat és tanácsokat tartalmaz: a terméket hogy lehet megfelelően és biztonságosan alkalmazni, kiküszöbölhető legyen az egészségkárosodás, az életveszély vagy az anyagi kár. Az útmutatóban leírtak nem tartalmazhatják a veszélyek teljes körű felsorolását, ezért fontos a használat során a maximális odafigyelés, hogy a kockázat minél kisebb legyen. ALKALMAZÁS A gép nem kereskedelmi célú gyártásra, fa megmunkálására használható. A gép javasolt fa termékek, fal, padló, és karosszéria csiszolására. JELZÉSEK, PIKTOGRAMOK MEGNEVEZÉSE: KETTŐS SZIGETELÉS ~ VÁLTÓÁRAM CE FELTÉTELEKNEK ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁS FIGYELMEZTETÉS Minden ismertetett figyelmeztetést, és útmutatást alaposan tanulmányozzon. A kezelési utasításban leírtak be nem tartása, balesetet, tűzesetet, súlyos sérülést okozhat. MUNKAHELY Munkaterületét tartsa tisztán, kitakarítva. A rendetlenség, a nem megfelelően megvilágított munkaterület balesetveszélyes. Ne dolgozzon robbanásveszélyes területen, ahol forró folyadék, gáz, vagy por található. Az elektromos készülék szikrát szórhat, amely meggyújthatja a port, vagy gázt. Amennyiben elektromos készüléket használ, a munkaterülettől tartsa megfelelő távolságra a gyerekeket, és más személyeket. Ha arra kell figyelni mit csinálnak a gyerekek, vagy más személyek a munkahelye körül, elvonhatja a figyelmét a készülék használatáról. ELEKTROMOS BIZTONSÁG A készülék csatlakozó dugójának meg kell felelnie az előírásoknak, a dugaljzat paramétereinek. Semmilyen esetben sem cserélhető ki a csatlakozó dugó. Ne használjon közösen más földelt készülék adapterét. Ezek betartásával csökkenthető az elektromos baleset. A készülék használata során ne érintkezzen földelt felülettel, mint pl. csővezeték, fűtés, tűzhely, és hűtőszekrény. növeli az áramütés kockázatát, ha az Ön teste földelt felülettel érintkezik. Ne állítsa a készülékét csővezetékre, vagy párás helyre. Víz bekerülése a készülékbe növeli az elektromos sérülés kockázatát. Ne használjon ideiglenes kábelt, hogy a készüléket áthelyezhesse, vagy felakaszthassa, vagy kihúzza a dugaljzatból. Ne helyezze a vezetéket melegre, zsíros, vagy éles felületre, vagy nem stabil HU EXTOL PREMIUM EXTOL PREMIUM HU

11 helyre. A sérült vagy összetekeredett vezeték növeli az elektromos baleset lehetőségét. Amennyiben szabad helyen dolgozik az elektromos géppel, használjon olyan hosszabbítót, amely erre a célra jóváhagyott. A jóváhagyott hosszabbító vezeték csökkenti a külső munkánál az elektromos sérülés kockázatát. SZEMÉLYES BIZTONSÁG Elektromos szerszám használatakor legyen figyelmes, ésszerűen és gondosan végezze munkáját. Ne használja a gépet, ha fáradt, vagy alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll. A pillanatnyi figyelmetlenség a gép használata során súlyos sérülést okozhat. Mindig hordjon védőszemüveget, és további személyes biztonságát szolgáló védőfelszerelést. Viselendő védőfelszerelések: mint pl. porvédő maszk, ütésálló munkacipő, védősisak, fülvédő dugó, amelyek csökkentik a sérülés kockázatát. A legmegfelelőbb védő-felszereléseket speciális szaküzletek ajánlják Önnek. Zárja ki a véletleneket az üzemeltetésnél. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló az OFF kikapcsolt állapotban van e, mielőtt az elektromos hálózatból kihúzná a csatlakozót. Amennyiben máshová helyezzük a készüléket, és ujjunk a kikapcsoló gombon van, vagy a gépet csatlakoztatjuk az elektromos hálózatba, a véletlen működtetés balesethez vezethet. Távolítsa el a beállító szerszámokat, és kulcsokat, mielőtt a gépet bekapcsolná. A gép forgáskörébe kerülhetnek és ezáltal sérülést okozhatnak. Ne hajoljon előre. Biztosítson stabil területet, és egyenes tartást. Ez esetben biztosítani tudja, hogy váratlan helyzetben kontrollálni tudja a gép működését Viseljen megfelelő öltözetet. Ne viseljen laza ruhát, vagy ékszert. Tartsa megfelelő távolságra a haját, ruháját, kesztyűjét a mozgásban lévő részektől. A laza öltözetet, ékszert, hosszú hajat a forgó részek elkaphatják. Amennyiben por elszívót, vagy porfogót lehet szerelni a gépre, győződjön meg róla, hogy fel is legyen szerelve, és megfelelően használják. Ezeknek a tartozékoknak a használata csökkenti a porral való szennyezés lehetőségét. A port és a hulladékot tárolja megfelelően, hogy ne károsítsa a környezetet. A festékpor, néhány fém-, és műanyagpor a környezetre ártalmas lehet. Legyen különösen óvatos, ólom, vagy más nehézfémet tartalmazó festék csiszolásánál. A por, és más a festékből felszabaduló anyagok a belégzéssel, ill. a nyálkahártyán keresztül súlyos egészségkárosodást okozhatnak. Ilyen festék csiszolásánál mindig használjunk megfelelő maszkot, jól záródó védőszemüveget, egyéb szükséges védelmet, ami a személyes biztonságunkat óvja. A legmegfelelőbb felszereléseket speciális üzletek ajánlják, és biztosítják Önnek. Mindenki, aki a munkaterületre lép kötelező használnia a megfelelő maszkot és védőszemüveget. Gyerekeknek és terhes anyáknak a munkaterületre bemenni tilos! A por és az egyéb kibocsátott anyagok, melyek a csiszolásnál keletkeznek, súlyosan károsíthatják a gyermek szervezetét, vagy termékenységét. A munkaterületen ne étkezzen, ne igyon, és ne dohányozzon. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATA ESETÉN A készüléket ne terhelje túl. Használjon munkájához olyan elektromos eszközöket, melyek az adott feladatra megfelelőek. A megfelelő elektromos készülékkel jobb, és biztonságosabb a munkavégzés. Ne használjon soha olyan készüléket, melynek a kapcsolója hibás. Az olyan elektromos készülék, melyet nem lehet biztonsággal bekapcsolni és kikapcsolni, hibás, meg kell javítani. Húzza ki a dugaljzatból a csatlakozó dugót, mielőtt a készüléket beállítja, cseréli az alkatrészeket, vagy használaton kívül helyezi a készüléket. Ez az óvintézkedés megakadályozza a készülék váratlan működését. Tartsuk a gyermekektől távol, biztonságos helyen, a használaton kívüli elektromos szerszámokat. Ne engedje használni a gépet olyan személynek, aki nem használta még, és aki nem olvasta az utasítást. Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha nem gyakorlott személyek használják, vagy olyan személy, aki nem tanulmányozta alaposan a használati utasítást. A gépet ápolja gondosan. Ellenőrizze, hogy a forgó részek kifogástalanul működnek és nincsenek beragadva, esetleg valamely rész nincs megsérülve, tönkremenve, esetleg akadályozza a gép működését. A gép használata előtt a sérült részeket meg kell javítani. Sok baleset oka, az elektromos alkatrészek nem megfelelő karbantartása. Használja az erre a célra rendelt szerszámokat, eszközöket, gépeket stb. Az utasításban foglaltaknak megfelelően, ahogy az ehhez a speciális típushoz elő van írva. Vegye figyelembe a munkalehetőségeket, feltételeket, melyeket biztosítani kell. Elektromos szerszámok használata más célra, mint amire valók, veszélyes helyzetet teremthet. SZERVIZ Gépe javítását csak kvalifikált szakemberrel végeztesse, eredeti alkatrészek cseréjével. Ezzel garantálja a biztonságos működtetését. A gép leírása 1. Hálózati kapcsoló 2. Nyomógomb a hálózati kapcsoló folyamatos bekapcsolásához 3. Csiszoló tárcsa fordulatszabályozó 4. Csiszoló tárcsa 5. Oldal tartó anya 6. Oldal tartó Porzsák 8. Hálózati vezeték 9. Hátsó takaró fedél porzsák, szűrővel Hulladék megsemmisítése A terméket élettartamának befejeztével fontos, hogy az érvényes törvények alapján semmisítsék meg. A termék elektromos és elektronikai tartozékokat tartalmaz. Ne dobja a vegyes szemétbe, helyezze el hulladék-feldolgozónál, vagy szelektív hulladék-gyűjtőnél az ilyen típusú hulladékot. Az üzemelés során keletkező anyagok is veszélyes hulladékok.. Helyezze el azokat az érvényes törvényeknek megfelelően a gyártó útmutatása szerint HU EXTOL PREMIUM EXTOL PREMIUM HU

12 Üzembe helyezés előtt A hálózati feszültségnek meg kell felelnie a gép típusleírásában feltüntetett feszültség értékének. Hogy a csiszoló megfelelően kihasznált legyen, használjon mindig eredeti pótalkatrészt és tartozékokat, melyek megtalálhatóak minden szaküzletben. CSISZOLÓPAPÍR RÖGZÍTÉSE Vegyen elő megfelelő üvegszemcsés csiszoló papírt és helyezze a korongra Ügyeljen arra, hogy a papíron és a tárcsán perforáció a megfelelő helyen legyen, hogy a papír a tárcsán feszes legyen. A papírt erősen nyomjuk a tárcsához. A szemcsézett papírnak a tárcsán szorosan kell illeszkednie, hogy ne lazulhasson ki. Csak 150 mm átmérőjű papírt használjon. PORMENTESÍTÉS BIZTOSÍTÁSA A pormentes munka végzéséhez, hozzá lehet csatlakoztatni a készülékhez a műanyag porzsákot, vagy a készüléket a megfelelő porszívóhoz, vagy elszívó berendezéshez. Amennyiben a porzsákot használja, a munka végeztével ki kell rázni, és kifújatni a hátsó fedelet a szűrővel együtt. Amennyiben a csiszológép hosszabb ideig üzemel, menet közben is szükséges kitisztítani a szűrőt. Soha ne használjon sérült porzsákot, vagy sérült hátsó fedelet a szűrővel. Továbbá ne használjon porzsákot, ha a hátsó fedél szűrője hiányzik. Sérülés esetén vásároljon új porszákot, ill. a hátsó fedelet a szűrővel, megfelelő szaküzletben. A hátsó borító szűrőjét csak szájjal vagy a porszívóval fújja át. Ne használjon nagynyomású kompresszort, mert károsíthatja a szűrőt. A szűrőt vízzel is át lehet öblíteni, majd teljesen kiszárítani. A csiszológép használatakor amennyiben a szűrő nedves, a rátapadt por tönkre teheti azt. HÁLÓZATI KAPCSOLÓ Nyomja meg a kapcsolót és az excenteres csiszológép bekapcsol. A hálózati kapcsolót bekapcsolt állapotban rögzíteni lehet, ha a gép oldalán elhelyezett nyomógombot és a kapcsolót egyszerre rövid ideig benyomjuk, majd elengedjük. Kikapcsolásnál a hálózati kapcsolót rövid ideig megnyomjuk, majd elengedjük. A kapcsolón lévő fordulatszabályozóval a csiszolótárcsa fordulatát tudjuk szabályozni. OLDALSÓ FOGANTYÚ BEÁLLÍTÁSA Az oldalsó fogantyú magassága állítható. Lazítsa meg az oldalsó fogantyú csavaranyáját. Állítsa be a fogantyút megfelelő magasságba. Húzza meg a fogantyú csavaranyáját. ÚTMUTATÁS A CSISZOLÁSI MUNKAFOLYA- MATHOZ Az alapcsiszolást a vibrációs csiszolóval rövid, körkörös mozgatással végezzük. Nem kell nyomást gyakorolni a vibrációs csiszolóra, mert a saját súlya elegendő az eredményes munkához. Kezdje mindig a durva papírral, majd minden munkafolyamathoz egyre finomabb papírt használjon. Az első finomabb papír cseréje után az előző csiszolási iránnyal szemben kell csiszolni. Ahhoz, hogy megfelelően fényes felületet kapjunk, az utolsó finomabb papírral való csiszolás előtt ronggyal tisztítsuk meg a felületet. Ezek után még egyszer átcsiszoljuk finom csiszolópapírral. Tisztítás és karbantartás A csiszológép nem igényel különleges karbantartást. Minden használat után el kell végezni az előírt karbantartást. Hosszabb használatnál ezeket a feladatokat munka közben is el kell végezni.! FIGYELMEZTETÉS Tisztítás és karbantartás előtt mindig húzzuk ki a dugaszt az elektromos hálózatból. Mindig tartsa tisztán a vibrációs csiszológépét: tisztításhoz csak normál szappant és nedves rongyot használjon. Sok háztartási tisztítószer kémiai anyagot tartalmaz, amely károsíthatja a műanyag részeket. Figyeljen arra, hogy semmilyen folyadék ne kerüljön a gépbe, például tisztításnál, vagy kinti munkánál. Folyadék bekerülése a gépbe tüzet, géphibát, súlyos sérü- lést, esetleg halált okozhat. Tisztítsa a szellőző nyílásokat: ezek eldugulása a motor melegedését, a gép sérülését, némely esetben tüzet okozhat. Figyelje a csiszolópapír állapotát: az elhasználódott csiszolópapírt cserélje ki. A csiszolópapírt úgy kell elhelyezni, hogy a csiszolótárcsa teljes felületét eltakarja. Ezen javaslatok be nem tartása a csiszolótárcsa sérüléséhez vezethet, elsősorban a száraz feszítő cipzárnál. Tisztítsa a csiszolótárcsa és csiszolópapír elszívó nyílásait, és ellenőrizze annak nyílásait: az eltömődött, vagy elzárt nyílásoknál, a munka során nagyobb por keletkezik, azért, mert a por nem a porzsákba, vagy az elszívó-berendezésbe megy, hanem szétszóródik a környezetben. Ellenőrizze a csiszoló állapotát és a csatlakozó vezetékét. Bármelyik sérülésnél úgy a gép, mint a vezeték sérülésénél ne használja a csiszolót, és intézkedjen az arra kijelölt szervizben történő javításáról. Soha ne javítsuk a csiszolót magunk. Elektromos részek cseréjét és a hozzá tartozó elektromos vezetéket, megfelelő gyakorlattal rendelkező elektromos szakember végezheti. Nagyobb szikra kibocsátása esetén ellenőrizze a szénkefét. A munka során ellenőrizze az egyenletes működést: bármilyen rendellenességet észlel, vagy magasabb ES Minőségi bizonyítvány zajszintet, azonnal kapcsolja ki a csiszológépet, derítse fel a hiba okát, és szüntesse meg. Amennyiben nem sikerült felderíteni a hiba okát, vigye a csiszológépet az arra specializálódott szervizbe. SZEMÉT MEGSEMMISÍTÉSE A terméket élettartamának befejeztével fontos, hogy az érvényes törvények alapján semmisít-sék meg. A termék elektromos és elektronikai tartozékokat tartalmaz. Ne dobja a vegyes szemétbe, helyezze el hulladék-feldolgozónál, hulladékgyűjtőnél az üzemképtelen veszélyes hulladékot. Helyezze el azokat az érvényes törvényeknek megfelelően a gyártó útmutatása szerint. Madal Bal a.s. Lazy IV/3356, Zlín IČO: nyilatkozik, hogy a következőkben megjelölt készülék a tervező alapelgondolása épp úgy, mint a forgalomba hozatala, megfelel az általános biztonsági követelményeknek, az ide vonatkozó törvényes előírásoknak. A készülék általunk nem engedélyezett, bevizsgálás nélküli módosítása, elveszíti ezen tanúsítvány érvényességét. Extol PREMIUM (ERS 450 SC) excenteres rezgő csiszoló 450W készült a tervező és gyártó egyetértésével a következő szabvány alapján: EN :2000 +A1, EN :1997+A1 EN :2003+A1, :2003 és a következő előírások (minden érvényes változatban) NV 17/2003 Sb.,(73/23/EHS a 93/68/EHS változatban)nv 18/2003 Sb., (89/336/EHS és 91/263/EHS változatában, 92/31/ EHS 93/68/EHS), NV 24/2003 Sb., (98/37/ES)NV 9/12002 Sb.,(2000/14/ES, 86/594/EHS) ES Mőségi bizonyítvány az S számú jegyzőkönyv alapján került kiállításra kiadva TÜV Rheinland Product Safety GmbH, AM Grauen Stein, D-51105Köln a mért zajszint alapján teljesítmény: 100 db(a) garantált egyenletes zajszint teljesítmény : 103 db(a) Utolsó két számjegy azt az évet jelöli, amikor a termék megjelölésre került: CE:06 ve Zlíně Martin Šenkýř elnökségi tag HU EXTOL PREMIUM EXTOL PREMIUM HU

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8 8 13 14 14 17 16 11 18 15 B C 7 12 D E 10 1 10 12 9 A F 7 G 2 3

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com Návod k obsluze 6.1185 www.rothenberger.com Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Nezahazujte jej! Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV povinnost MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV varování zákaz, nebezpečí operační návody 1. Návod k použití Pře použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí z výroby podroben

Více

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření:

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření: Model s proužkovým řezem je vybaven kompresní deskou, kterou je třeba před použitím skartovače připevnit (obr. 1). Kompresní deska skartovače V60 podporuje proces zhuštění, takže koš není třeba tak často

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Improve your day! 408000 Horní frézka / Horná frézka / Felsőmaró / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

PROTECO. postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K

PROTECO. postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. 1) Rukojeť pumpy 2) Pojistný ventil 3) Válec pumpy 4) Píst 5) Manžeta pístu 6)

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

VYSÍLAČ RS485 RTS. Návod k obsluze

VYSÍLAČ RS485 RTS. Návod k obsluze VYSÍLAČ RS485 RTS CZ Návod k obsluze Obsah 1. Úvod 3 1.1. Popis a určení výrobku 3 1.2. Technické údaje 3 2. Bezpečnostní pokyny a upozornění 4 3. Montáž vysílače 5 3.1. Montáž vysílače na stěnu 5 3.2.

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Improve your day! 401163 401182 Vrtačka s příklepem / Vŕtačka s príklepom / Ütvefúrógép / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod 3 2

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 AquaSenzor 15 asovæ płedvolba 16 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 23 4 B B 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

Zubní kartáček Zubný kartáčik

Zubní kartáček Zubný kartáčik Zubni kartacek B-5048:Layout 1 10.9.2007 16:05 Page 1 Zubní kartáček Zubný kartáčik B-5048 Návod k obsluze Návod na obsluhu IX/07 CZ,SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

CZ Návod k použití brusky a leštičky

CZ Návod k použití brusky a leštičky CZ Návod k použití brusky a leštičky Aby se zabránilo zraněním a škodám je nutné při používání elektrických přístrojů dodržovat jistá bezpečnostní opatření. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Návod na obsluhu a údržbu Elektrická sekačka Sharks SH 1000W Obj. číslo SHK278

Návod na obsluhu a údržbu Elektrická sekačka Sharks SH 1000W Obj. číslo SHK278 Návod na obsluhu a údržbu Elektrická sekačka Sharks SH 1000W Obj. číslo SHK278 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK)

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Posilovací podložka SLIDE BOARD

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Posilovací podložka SLIDE BOARD UŽIVATELSKÝ MANUÁL Posilovací podložka SLIDE BOARD DŮLEŽITÉ: Před použitím si přečtěte pozorně následující pokyny použití a ponechte si manuál připravený pro případ potřeby. Vážení zákazníci, příznivci

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Brány hřebové BH-138. Návod k používání. CZ Česky původní návod k používání

Brány hřebové BH-138. Návod k používání. CZ Česky původní návod k používání Brány hřebové BH-138 Návod k používání CZ Česky původní návod k používání Obsah 1 CZ Návod k používání 3 2 CZ Obrazová příloha 8 CZ Základní informace Vybalení stroje a instruktáž požadujte u svého prodejce

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín ávod na použití Magic gym I 1797 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

118/1 Návod k obsluze

118/1 Návod k obsluze 118/1 Návod k obsluze Obr. 1 Obr. 2 Vysoké napětí Nesundávejte kryt! Uvnitř je vysoké napětí! DŮLEŽITÉ POKYNY Přečtěte si tyto pokyny před použitím. Pokud používáte elektrické spotřebiče, dodržujte následujících

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Digitální teploměr Digitálny teplomer B-5105. Návod na použití Návod na obsluhu

Digitální teploměr Digitálny teplomer B-5105. Návod na použití Návod na obsluhu Digitální teploměr Digitálny teplomer B-5105 Návod na použití Návod na obsluhu V/14 CZ,SK - 1 - Isolit-Bravo spol. s r.o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz - 2 - Předpokládané použití: Digitální

Více

Auto kompresor SH 250 Obj.č. SHK 232

Auto kompresor SH 250 Obj.č. SHK 232 Auto kompresor SH 250 Obj.č. SHK 232 Instrukční manuál 12 V Stejnosměrný proud Tlak 250 PSI Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

504606-65 CZ. Přeloženo z původního návodu D26453

504606-65 CZ. Přeloženo z původního návodu D26453 504606-65 CZ Přeloženo z původního návodu D26453 Obrázek 1 a l b c d Obrázek 2 d e 2 Obrázek 3 h g c i f Obrázek 4 k d j 3 Obrázek 5 l 4 PĚSTNÍ BRUSKA D26453 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si elektrické

Více

JP820S JP826C JP830C JP860C

JP820S JP826C JP830C JP860C Skartovací strojwallner JP820S JP826C JP830C JP860C Úvod BlahopřejemeVám kzakoupení skartovacíhostroje značkywallnerjp 820S/826C /830C /860C. Jsmepřesvědčeni, že jstesi vybralisprávně.tytotypyskartovacích

Více