Mestsk)r urad Chrastava Sejmuto dne: odbor vystavby a uzemni spravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mestsk)r urad Chrastava Sejmuto dne: odbor vystavby a uzemni spravy"

Transkript

1 I Vyviieno dne: i,s '!Ja\0.. Mestsk)r urad Chrastava Sejmuto dne: odbor vystavby a uzemni spravy mimesti 1. maje 1, Chrastava telefon: fax: Internet: 1,,-\5, ~O\D.. Spis. ZIl,: VYst.1548/2012IPM c,j,: OVUSI1555/ /2012IPM Vyfizuje: Ing. Petr MindZak Telefon: NAVRH vyroku UZEMNiHo ROZHODNUTI Cbrastava, dne: ) --, I I,~ CEZ Distribuce, a. s., IC , Teplicka 8/874, Decin IV., ktery zastupuje GREKO- ELEKTRO s.r.o., IC , Mala 46, Liberec 25 (dale jen "zadatel") podal dne zadost 0 vydani uzemniho rozhodnuti ve zjednodusenem Uzemnim fizeni 0 umistem stavby. UvedenYm dnem bylo zabajeno zjednodusene Uzemni i'izeni. MestskY urad Cbrastava, odbor vystavby a uzemni spravy, jako stavebni urad pi'islusny podle 13 odst. 1 pismo f) zakona c. 183/2006 Sb., 0 uzemnim phinovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znem pozdejsich pfedpisu (dale jen "stavebni zakon"), zvefejiiuje podle 9'5 odst. 2 stavebniho zakona navrh vyroku uzemniho rozhodnuti a soucasne podle 14 vyhiasky c. 503/2006 Sb., 0 podrobnejsi uprave uzemniho i'izeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni upozoriiuje, ze proti nemu mohou dotcene organy podat vybrady, ucastnici namitky a vefejnost pfipominky, ktere se tykaji obrozeni ocbrany vefejneho zajmu, v souladu s 95 odst. 4 stavebniho zakona do 15 dnn ode dne zvefejneni navrhu. K pozdeji podanym vybradam, namitkam a pfipominkam nebude pfihlednuto. Ucastnici i'izeni mohou nahlizet do podkladu rozhodnuti (MestskY urad Cbrastava, odbor vystavby a Uzemni spravy, uredni dny pondeli a stfeda. 8,00-12,00 a 13,00-17,00 hodin). Navrh vjroku: Stavebni urad v navrhu vyroku: I. Vydava podle 79, 92 a 95 stavebniho zakona a 9 vyhiasky c. 503/2006 Sb., 0 podrobnejsi uprave uzemniho i'izeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni rozhodnuti 0 umisteni stavby Lbc, Oldiichov v Hajich - pnpojka NN pro RD (dale jen "stavba") na pozemku p.p.c. 1465/6, 1399/3, 1399/4, 1398/6 v katastralnim uzemi Oldfichov v Hajich, obec Oldfichov v Hajich. Popis stavby: 8tavba pnpojky NN je tvorena kabelem A YKY 4x25mm a novou pnpojkovou skhni v piliii na parcele p.p.c. 1399/4 a 1465/6 v k.u. Oldiichov v Hajich. Piipojeni noveho OM na parcele p.p.c. 1399/4 a 1465/6 v k.i1. Oldiichov v Hajich bude provedeno zemni kabelovou pnpojkou NN (AYKY 4x25). Nova pnpojka NN bude napojena na stivajici podperny bod c. 310, kde bude odjistena v po.iistkove skhni 8PI00 umistene na tento p.b.. Z

2 \ str.2 _ - k c.j. OyUSI1555/20l ::::./;;;;.:20:..:1;;;;2/,::-PM=-- --= podperneho bodu~ unusteneho na hranici pozemku p.p.c. 1398/6 a 1399/3 bude trasa pfipojky vedena rykopem do a po parceje p.c. 1399/3 a povede po teto parceje u hranice se sousedni parcelou 1399/1 (ve vzdalenostl 1m od hraoice) az na uroveii parcely p.p.c. 1399/4, kde trasa dale povede podel hranice p.p.c. 1399/4 az na roh s parcejou p.p.c a 1465/6, kde bude pnpojka ukoneena v pfipojkovem pilin U uove postaveneho pnpojkoveho pilife bude polohn zemnici pasek FeZn 30x4 v deice 20m a bude polohn do rykopu spoleene s pnvodnim kabelem. Vzdalenost mezi norym pojistkorym pili fern a napojenim na stavajicf vedeni NN je cca 135m. ll. 8tanovi podminky pro umistenf stavby: L Stavba bude umistena poole projektov6 dokumentace cislo IP , kterou vypracoval lng. Filip Provaznik, odpovedny projektant lng. Jiti Lany, drzitel CKAlT c , tj. v souladu s grafickou pnlohou rozhodnuti, ktera obsahuje zakres do katastraini mapy se zakreslenim stavebniho pozemku a umistemm stavby. 2. V pinero rozsahu respektovat podminky souhrnn6ho V)'jadteni Magistratu mesta Liberec, OZP ze dne c.j.: MMLlZP/PiJI SZ /2 tj. zejm6na: Z HLEDISKA OCHRANY PRiRODY A KRAJINY (lng. Haluskova): Magistrat mesta Liberec - odbor zivotniho prostredi, neni pnslusny jako organ ochrany pfuody die zakona c. 114/1992 Sb., 0 ochrane pfuody a krajiny, v pi. znem. Dotceny pozemek left na u.zemi CHKO Jizersk6 hory. Z tohoto duvodu je ti'eba si vyzadat stanovisko k zameru od Spravy chranene krajinn6 oblasti Jizerske hory se sidlem: U Jezu 10, Liberec. Z HLEDISKA OCHRANY ZEMEDELSKEHO PUDNiHO FONDU (Mgr. Pospisilova): Z hlediska ochrany zemooelsk6ho pudniho fondu nemame k ryse uvedenerou zameru namitek. V pnpade vyuziti zemedelske pudy k nezemooelskerou ueelu po dobu kratm nez jeden rok vcetne doby potrebn6 k uvedeni do puvodniho stavu neni treba souhlasu organu ZPF. Pn realizaci stavby je ti'eba postupovat v souladu s ust. 8 ods1. 1 zakona c. 334/1992 Sb. 0 ochrane zemedelskeho pudniho fondu v platnero znem. Z HLEDISKA za.rmo CHRANENtCH VODNiM ZAKONEM (J. Hujerova): Po seznameni s predl&enymi podklady nema vodopravni urad MML OZP namitek proti uvazovanerou zameru; die dokumentace nebudou dotceny vodohospooarske zajmy v doteenero tizernl Pokud dojde stavbou k naruseni stavajicich zai'izeni k odvadeni povrchorych /srnzkorych vod (rigoly, struzky, apod.), musi byr po ukonceni praci vse uvedeno do pine funkcniho stavu. Z HLEDISKA OCHRANY OVZDusi (M. Ondrackova): Zajmy cmanene zakonem c. 86/2002 Sb., o ochrane ovzdusi, v platnero znem, nebudou touto stavbou dotceny. Z HLEDISKA NAKLADANi S ODPADY (Bc. Darebna): Z hlediska zajmu chranenych zakonem c. 185/2001 Sb., 0 odpadech, v platnero zneni n~sou k predlozenerou zameru pro uzemni i'izeni pnpominky. 3. V pinero rozsahu respektovat podminky stanoviska Spravy chranene krajinne oblasti Jizerske hory ze dne pod c.j.: SRl0288/ffi/ tj. z~m6na: 1. Vykopov6 prace vedene v korenorych z6nach stavbou dotcen6 vzrostl6 stromove zelene budou prova~y v souladu s normou CSN DIN z Mora ochrana stromu, porostu a ploch pro vegetaci pn stavebnich cinnostech, ktera take upravuje podminky ochrany korenoveho porostu stromu pn rykopech. Pn realizaci rykopu je nutne dteviny ochranit, tzn. dodrzet podminky vych8.z~ici z uvedene normy a sice: rykop pro zemni vedeni bude vzdalen nejmene 2,5m od kmene smvajicich dtevin; rykop v kofenovero prostoru stavajicich stromu (korenory prostor je vymezen korenovym systeroem di'eviny) bude proveden manuaine tak, aby nedoslo k poruseni hlavnich kotvicich korenu di'eviny; ty budou podkopany a potrubi a site budou vedeny pod koi'ei1y; pn realizaci rykopu nebudou pi'etinany kofeny s pnimerem vetsim nez 5cm; pftpadna poranem kofenu budou osetrena, slabsi koreny je nutno ostre pi'etnout a mista rezu zahladit; obnazene koreny je treba chranit pred vysycmnim a pusobenim mrazu, tzn. ze doba rykopu bude zkracena na technologicky min.im8.ine moznou; rykopory material bude ukiadcin min. 1m od kmenu stavajicich di'evin a mimo kei'e. Nedodrfeni uvedenych podminek lze povazovat za poskozeni di'evin ve smyslu ust. 7 odst. 1 z8.kona a ust. 8 ods1. 1 vyhlasky MZP CR c , Sb., kterou se provadi nektera ustanoveni zakona. 2. Vellkere nadzemni technicke novotvary stavby budou plynule zapojeny do stavajiciho terenniho reliefu bez potfeby provadem terenmc4 uprav znacneho rozsahu (terenmch zarezil a zemnich nasypu) 3. V pnpade pozitivni bilance zemin v rnmci provadem stavby nebudou bez predchoziho pisemneho odsouhlaseni Spravou CHKO Jizerske hory zfizovany mimo prostory stavby zadne trvale deponie prebyteenych stavebnich rykopku. 4. Prostory stavby a staveniste budou po j~ich ukonceni uvedeny do esteticky prijateineho stavu, tzn., fe prostory se skrytou drnovou vrstvou vlivem stavby a stavenistniho provozu budou zpetne ohumusovany a zatravneny rostlinnymi druhy mistniho uvodu.

3 / I str.3 - k c.j. OVUS/ l2lPM 4. V pinero rozsahu respektovat podminky vyjiidteni spoleenosti CEZ Distribuce, a.s. ze dne zn.: tj. zejmena: Ochranne piismo nadzemniho vooeni poole 46, odst. (3), Zak. c. 458/00 Sb. je souvisly prostor vymezeny svisl)lmi rovinami vooen)lmi po obou straniich vooeni ve vodorovne vzdalenosti metene kolmo na vooeni, ktere cini od krajniho vodice vooeni na om jeho strany: a) u napeti nad lkv a do 35kV vcetne- pro vodice bez izolace 7 metro, (resp. 10 metro u zanzeni postaveneho do )- pro vodice s izolaci zaidadni 2 metry- pro zavesna kabelova vooeni 1 metr b) u napeti nad 35 kv do 110 kv vcetne 12 metro (resp. 15 metro u zanzeni postaveneho do ) V ochrannem pasmu nadzemniho vooeni je poole 46 odst.. (8) a (9) zakiizano:l. zfizovat bez souhlasu vlastnika techto zanzeni stavby ci umist'ovat konstrukce a jina podobrui zafizenijakoz i uskladiiovat hoflave a vy-busne latky, 2. provadet bez souhlasu vlastnika zernni prace, 3. provadet cinnosti, ktere by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeenost provozu techto zafizeni nebo ohrozit zivot, zdravi Ci majetek osob, 4. proviidet cinnost~ ktere by znernozllovaly nebo podstatne znesnadiiovaly pnstup k temto zafizenim, 5. vysazovat chmelnice a nechiivat rost porosty nad vy-sku 3 metry. Pokud stavba nebo stavebni cinnost zasahuje do ochranneho pasma nadzemniho vedeni, je tfeba pozadat 0 pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zanzeni na zaklade 46, odst. (8) a (11) Ziikona c. 458/000 Sb. Nadzemni vooeni nizkeho naped nejsou chranena ochrannymi pasmy. Pti cinnosti v jejich blizkosti je vsak treba dodrzovat minimalni vzdalenost 1 metr od neizolovanych zhjch cash a pro stavby a konstrukce je treba dodrzet vzdalenost dane v CSN V ochrannych pasmech nadzemnich vooeni je treba dale dodrzovat naslooujici podminky:1. Pti pohybu nebo pracich v blizkosti elektrickeho vedeni vysokeho napeti se nesmf osoby, predmety, prostredky nernajici povahu jei'abu ptiblizit k ziv)'m castern - vodicum blize nez 2 metry ( die CSN ).2. Jei'aby a jim podobna zarizeni mus! byt umfsteny talc, aby v kterekoli poloze byly vsechny jejich casti mimo ochranne pasmo vooeni a musi byt zamezeno vymrsteni lana. 3. je zakiizano stavet budovy nebo jint~ objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vooeni vysokeho napetia. je zakiizano, provadet veskere pozemni prace, pti kterych by byla narusena stabilita podpernych bodu sloupu nebo stozaro.5. je zakiizano upevnovat anteny, reklamy, ukazatele apod. pod, pres nebo pfimo na stozary elektrickeho vooeni 6. Dodavatel praci musi prokazateine sezruimit sve pracovniky, jichz se to tykii s CSN Pokud neni mozne dodrzet body c. 1. az 4., je mozne pozadat pnslusny provozni utvar provozovatele 0 dais! reseni ( zajisteni odbomeho dohloou pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci die Vyhl. C Sb., vypnuti a zajisteni zafizeni, zaizolovani zhjch cash,...) pokud nejsou tyto podminky jiz soucasti jineho vyjadteni CEZ Distribuce, a.s. ke konk.retni stavbe. 8. V pnpade pozadavku na vypnuti zanzeni po nezbytnou dobu provadeni praci je nutne pozadat minimaine 20 dni pfed pozadovan)'m terminern. V pnpade vooeni nizkeho napeti je mozne tez pozadat 0 zaizolovani casti vooeni. Pnpadne nooodrzeni uvedenych podminek bude reseno pnslusn)'m stavebni uradern nebo nahlaseno Statni energeticke inspekci v souladu s 93, Zakona c. 458/00 Sb. jako poruseni zakazu provadet cinnosti v ochrannych pasmech die 46 tehoz zakona. 5. V pinero rozsahu respektovat podminky vyjadteni spoleenosti Telef6nica 02 Czech Republic ze dne c.j.: 40398/12 tj. zejmena: I. Obecrui ustanoveni Stavebnik, nebo jim povetena tret! osoba, je povinen pti provadeni jaky-chkoliv cinnosti, zejmena stavebnich nebo jinych praci, pti odstraiiovani havarii a projektoviini staveb, i'idit se platnymi pnivnimi proopisy, technicky-mi a odbom)lmi normami (vcetne doporucenych), spravnou praxf v oboru stavebnictvi a technologicky-mi postupy a ucinit veskera opatreni nezbytrui k tomu, aby noooslo k poskozeni nebo ohrozeni SEK ve vlastnictvi spoleenosti Telef6nica 02 a je vy-slovne srozumen s tim, ze SEK jsou souciisti vei'ejne komunikacni site, jsou zajist'ovany ve vei'ejnem zajmu a jsou chrfmeny pravnimi proopisy. Ochranne pasmo podzemniho komunikacniho vooeni cini 1,5 m po stninkiich krajniho vedeni. 2. Stavebnik, nebo jim povetena treti osoba je povinen obratit se na pracovnika spoleenosti Telef6nica 02 poveteneho ochranou site Josef Kraus (tel.: , , (dale jen POS) v kazde situaci, kdy hrozi poskozeni vedeni SEK, resp. kolize stavby se SEK. 3. Pti projektoviini vy-stavby, rekonstrukce Ci pfelozky vedeni a zarizeni silovy-ch elektricky-ch sid, elektricky-ch trakci vlaku a tramvaji je stavebnik, nebo ji povetenii treti osoba, povinen proo zamjenim fizeni na spnivnim urade kontaktovat pracovnika POS ve veci posouzeni nebezpeenych a rusivy-ch vlivu.. Obdobne je stavebnik nebo jim poveteny subjekt povinen postupovat pti projektovani vy-stavby, rekonstrukce Ci ptelozky produktovodll s katodovou ochranou. 4. Stavebnik, nebo jim povetena tretf osoba, je povinen kame poskozeni ci kradez SEK ihned, nejpozdeji vsak do 24 hodin od okamiiku zjisteni takove skuteenosti, ozniimit POS. Stavebnik, nebo jim poveten.a treti osoba, je povinen ozniimeni ucinit na poruchove sluzbe spoleenosti Telef6nica 02 s telefonnim cislern , pro oblast Praha lze uzlt telefonni Cislo II. Soucinnost stavebnika

4 str.4 - k c.j. OVUS/1555/ /20121PMpH cinnostech v blizkosti SEK PH jakekoliv cinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povere:n.a treti osoba, povinen respektovat ochranne pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby noo0810 k poskozeni nebo zamezeni pnstupu SEK. 2. Ochranne pasmo PVSEK cini zpravidla 1,5 m po stranach krajniho vooeni. Na trasach PVSEK do vzdalenosti 1,5 m do krajniho vooeni trasy nesmi stavebnik, nebo jim povere:n.a treti osoba, provadet zadne terenni upravy. Nad trasami SEK musi nechat volny prostor. 3. Stavebnik, nebo jim povere:n.a treti osoba, neni opravnen na trase PVSEK (vcetne ochranneho pasma) jakkoliv mewt niveletu terenu, vysazovat trvaie porosty ani menit rozsah a konstrukci zpevnenych ploch (napr. komunikaci, parkovist', vjezdu aj.). 4. Stavebnik, nebo jim poverena treti osoba, je povinen vykopove prace v blizkosti sloupu NVSEK provadet v takove vzdalenosti, aby nooosl0 k naruseni jejich stability, to vse za dodrzeni platnych pravnich proopisu, technickych a odbornych norem (veetne doporucenych), spravne praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupu. 5. PH pi'eprave vysokeho ruildadu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povere:n.a treti osoba, povinen respektovat vysku vooeni nad zemi, pripadne potrebnou ZDlenu vysky vooeni projednat s POS. 6. Stavebnik, nebo jim povere:n.a tfeti osoba, je povinen manipulacni a skladove plochy ztizovat v takove vzd8.1enosti od NVSEK, aby cinnosti na/v manipulacmch a skladovych plochach nemohly by! vykonavany ve vzdalenost mens! nez 1 m od NVSEK. 7. Stavebnik, nebo jim povere:n.a tret! osoba, neni opravnen uzivat, premist'ovat a odstraiiovat technologicke, ochranne a pomocne prvky SEK. m. Prace v objektech a odstranovani objektu PH provadeni cinnosti v objektu je stavebnik, nebo jim povere:n.a treti osoba, povinen v souladu s pravnimi proopisy, technickymi a odbornymi normami (vcetne doporucnych), spnivnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provest mimo jine pruzkum vnejsich i vniti'nich vooeni SEK na omitce i pod ni. VY.iadi'eni je platne pouze pro zajmove uzemi urcene a vyznaeene zadatelem, jakoz i pro duvod vydani VY.iadi'eni stanoveny zadatelem. VY.iadi'eni pozbyva platnosti:uplynutim vyznacene doby platnosti VY.iadi'eni ZDlenou rozsahu zajmoveho uzemi ZDlenou duvodu vydani VY.iadi'eni uvooeneho v zmosti Bude-li fudatel na spoleenosti Telef6nica 02 pofudovat, aby se jako ucastnik spravniho fueni, pro jehoz ucely bylo toto VY.iadi'eni vydano, vzdaia prava na odvolani proti rozhodnuti vydanemu ve spravniin i'izeni, pro jehoz ucely bylo toto VY.iadi'eni vyd8.no, je opravnen kontaktovat POS. 6. Rozhodnuti 0 umisteni stavby nenahrazuje stavebni povoleni. Po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti poda fudatel zadost 0 so,uhlas s provedenim ohlasene stavby na Odbor vystavbya Uzemni spravy - mestsky urad Chrastava. Odnvodneni: Umistem stavby je v souladu se schvaienym uzemnim planem obce Oidtichov v Hajich. Umistem stavby je v souladu s ustanovenimi technickych pozadavku na stavby a obecnych technickych pofudavku na vyuzivani Uzemi stanovenych vyhlaskami c.268/2009 Sb., 0 technickych pofudavcich na stavby, ve znem pozdejsich proopisu a vyhlasky c.501l2006 Sb., 0 obecnych pozadavcich na vystavby, ve znem pozdejsich proopisu, ktere se ZDlenou stavby souvisi. Navrie:n.a stavba bude spld.ovat pofudavky urbanisticke, architektonicke, zivotniho prostfedi, hygienicke, ochrany povrchovych a podzemnich vorl, pozarnl ochrany, bezpeenosti ana zachov8.ni kvality prostredi. Odstupy budou umoz:liovat udrzbu staveb. DIe vyhlasky c.398/2009 Sb., 0 obecnych technickych pofudavcich zabezpeeujicich bezbarierove uzivani staveb neni nutno postupovat. VeSkera ustanoveni tykajici se umistem stavby jsou v zadosti 0 vydani lizemniho rozhodnuti splnena. Z8.roveii jsou splneny i lizemni technicke pofudavky na umist'ovani staveb. Predlozeny zamer nepodleha posouzeni die zakona c.i Sb., 0 posuzovani vlivil na zivotni prostfedi, v platnem znem.a umistem stavby vyhovuje obecnym pofudavkum na vyuzivani lizemi. PH vymezovani okruhu ucastniku lizemniho i'izeni dospel stavebni urad k zaveru, Ze v danem pnpade toto pravni postaveni die 85 odst 2 pism a) a b) stavebniho zakona pi'isiusi vedle stavebnika a obce, na jejimz lizemi rna by! pofudovany zamer uskuteenen, i viastnikum dotcenych pozemku, osobam, jejichz vlastnicka ci jin8. vecna prava k sousednim pozemkum nebo stavbam na nich mohou by! navrzenou stavbou pi'imo dotcena a spravcum ( vlastnikum ) sid technickeho vybaveni, jejichz zai'izeni budou dotcena soubehem ci ki'izenim navri.enou trasou.

5 / / str. 5 - k c.j. OVUS11555/ S/2012/PM K zadosti zadatel dolozil zejmena tyto doklady: projektova dokumentace cislo IP , kterou vypracoval Ing. Filip Provaznik, odpovedny projektant Ing. ]in Lany, drzitel CKAIT c vyjadfeni Magistratu mesta Liberec, OZP ze dne c.j.: MMLlZPlPil SZ stanovisko Spravy chranene krajinne oblasti Jizerske hory ze dne pod c.j.: SR/0288/JH/ vyjadfeni spoleenosti Telef6nica 02 Czech Republic, a.s. c.j.: 40398/12 ze dne vyjadfeni spoleenosti CEZ Distribuce a.s. ze dne zn.: vyjadfeni RWE Distribucni sluzby, s.r.o. ze dne zn.: stanovisko Obecniho uradu Oldfichov v Hajich ze dne pod c.j. 104/2011 plna moe pro zastupovani spoleenosti CEZ Distribuce a.s. Pouceoi: Ucastnfci jsou opnlvnem navrhovat dukazy a cinit jine mlvrhy po celou dobu l'izeni az do vydani rozhodnuti. Ueastnici maji pnlvo vyjadfit v l'izeni sve stanovisko. Ueastnici se mohou pted vydanim rozhodnuti vyjadfit k podkladum rozhodnuti, popnpade navrhnout jejich doplnem. Zadate1 zajisti, aby byl wvrh vyroku bezodkladne vyvesen na vhodnem vetejne pnstupnem miste u stavby nebo pozemku, na nicm se rna zamer uskuteenit, po celou dobu zvetejnem wvrhu vyroku. ~. ~artinjanou~ VedOUC;~~~iteVfI,a uzemni spra~~o <rhia~va ~ ~ ~ ~.~',I ~ Toto ozdameni mnsi byt vyveseoo po dqbu 15 don. ; \i~~~~" >1.; ~'" '{~;;Ci:'jJ..,l Vyveseno dne:... Se.J~O~..~~\.... '-" OVby 0 U1.e " _--".' Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyveseni a sejmuti oznameni. Poplatek: Spnlvni poplatek podle zakona c. 634/2004 Sb., 0 spravnich poplatcich polozky 18 pismo a) ve vysi 1000 Kc bude uhrazen do Obd:rZi: Ucastnici Uzemniho l'izeni vetejnou vyhlaskou Urady pro zvetejnem vetejne vyhlasky: Obecni urad Oldfichov v Hajich, Oldfichov v Hajich c.p. 151, Chrastava MestskY urad Chrastava, uredni deska, wmesti 1. maje c.p. 1, Chrastava Na dorucenku: GREKO- ELEKTRO s.r.o., IDDS: py7832c sidlo: Mala c.p. 46, Liberec 25 CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 8/874, Docin IV - prostrednictvim zastupce Jakub Rybin, Filipka c.p. 304, Oldfichov v Hajich, Chrastava Renata Vavrova, Oldfichov v Hajich c.p. 229,46331 Chrastava Jitka Galova, DiS, Oldfichov v Hajich c.p. 44, Chrastava Obec Oldfichov v Hajich, IDDS: 6tfbi63 sid10: Oldfichov v Hajich c.p. 151,46331 Chrastava CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sidlo: Teplicka c.p. 874/8, Docin IV. Telef6nica 02 Czech republic, a.s., IDDS: d79ch2h sidlo: Za Brumlovkou c.p. 266/2, Praha

6 str.6 - k c.j. OVUS1l555/ PM - Dotcene organy: Agentura ocbrany pfirody a krajiny Ceske republiky Sprava cbninene krajinne oblasti Jizerske Hory, IDDS: zqmdynq sidlo: U Jezu c.p. 10, Liberec 1 Magistrat mesta Liberec OZP, IDDS: 7c6by6u sidlo: Nam. Dr.E.BeneSe c.p. 1, Liberec 1 Magistrat mesta Liberec, odbor hlavnibo arcbitekta,oddeleni Uzemnibo planovam, IDDS: 7c6by6u sidlo: nam. Dr. Ed. BeneSe c.p. 1, Liberec 1 i 1 Situace: Et--"!:!i"~!!."!!!.!!..""'" Stavalld vrdlo/ _1 AYKY4x25mm SPl00 1=135m Legenda PROJEKTOVAAA AAIPOJKA NN STAvAJlcl VRCHNI EDENI NN PROJEKTOVAAA pnpojkova SKtlIN Trasa kabe40veho vedenl AY'r0f 4x25mm POOrt pi'ipojenl 1= 135m 1= 140 m 1 ks