Mestsk)r urad Chrastava Sejmuto dne: odbor vystavby a uzemni spravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mestsk)r urad Chrastava Sejmuto dne: odbor vystavby a uzemni spravy"

Transkript

1 I Vyviieno dne: i,s '!Ja\0.. Mestsk)r urad Chrastava Sejmuto dne: odbor vystavby a uzemni spravy mimesti 1. maje 1, Chrastava telefon: fax: Internet: 1,,-\5, ~O\D.. Spis. ZIl,: VYst.1548/2012IPM c,j,: OVUSI1555/ /2012IPM Vyfizuje: Ing. Petr MindZak Telefon: NAVRH vyroku UZEMNiHo ROZHODNUTI Cbrastava, dne: ) --, I I,~ CEZ Distribuce, a. s., IC , Teplicka 8/874, Decin IV., ktery zastupuje GREKO- ELEKTRO s.r.o., IC , Mala 46, Liberec 25 (dale jen "zadatel") podal dne zadost 0 vydani uzemniho rozhodnuti ve zjednodusenem Uzemnim fizeni 0 umistem stavby. UvedenYm dnem bylo zabajeno zjednodusene Uzemni i'izeni. MestskY urad Cbrastava, odbor vystavby a uzemni spravy, jako stavebni urad pi'islusny podle 13 odst. 1 pismo f) zakona c. 183/2006 Sb., 0 uzemnim phinovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znem pozdejsich pfedpisu (dale jen "stavebni zakon"), zvefejiiuje podle 9'5 odst. 2 stavebniho zakona navrh vyroku uzemniho rozhodnuti a soucasne podle 14 vyhiasky c. 503/2006 Sb., 0 podrobnejsi uprave uzemniho i'izeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni upozoriiuje, ze proti nemu mohou dotcene organy podat vybrady, ucastnici namitky a vefejnost pfipominky, ktere se tykaji obrozeni ocbrany vefejneho zajmu, v souladu s 95 odst. 4 stavebniho zakona do 15 dnn ode dne zvefejneni navrhu. K pozdeji podanym vybradam, namitkam a pfipominkam nebude pfihlednuto. Ucastnici i'izeni mohou nahlizet do podkladu rozhodnuti (MestskY urad Cbrastava, odbor vystavby a Uzemni spravy, uredni dny pondeli a stfeda. 8,00-12,00 a 13,00-17,00 hodin). Navrh vjroku: Stavebni urad v navrhu vyroku: I. Vydava podle 79, 92 a 95 stavebniho zakona a 9 vyhiasky c. 503/2006 Sb., 0 podrobnejsi uprave uzemniho i'izeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni rozhodnuti 0 umisteni stavby Lbc, Oldiichov v Hajich - pnpojka NN pro RD (dale jen "stavba") na pozemku p.p.c. 1465/6, 1399/3, 1399/4, 1398/6 v katastralnim uzemi Oldfichov v Hajich, obec Oldfichov v Hajich. Popis stavby: 8tavba pnpojky NN je tvorena kabelem A YKY 4x25mm a novou pnpojkovou skhni v piliii na parcele p.p.c. 1399/4 a 1465/6 v k.u. Oldiichov v Hajich. Piipojeni noveho OM na parcele p.p.c. 1399/4 a 1465/6 v k.i1. Oldiichov v Hajich bude provedeno zemni kabelovou pnpojkou NN (AYKY 4x25). Nova pnpojka NN bude napojena na stivajici podperny bod c. 310, kde bude odjistena v po.iistkove skhni 8PI00 umistene na tento p.b.. Z

2 \ str.2 _ - k c.j. OyUSI1555/20l ::::./;;;;.:20:..:1;;;;2/,::-PM=-- --= podperneho bodu~ unusteneho na hranici pozemku p.p.c. 1398/6 a 1399/3 bude trasa pfipojky vedena rykopem do a po parceje p.c. 1399/3 a povede po teto parceje u hranice se sousedni parcelou 1399/1 (ve vzdalenostl 1m od hraoice) az na uroveii parcely p.p.c. 1399/4, kde trasa dale povede podel hranice p.p.c. 1399/4 az na roh s parcejou p.p.c a 1465/6, kde bude pnpojka ukoneena v pfipojkovem pilin U uove postaveneho pnpojkoveho pilife bude polohn zemnici pasek FeZn 30x4 v deice 20m a bude polohn do rykopu spoleene s pnvodnim kabelem. Vzdalenost mezi norym pojistkorym pili fern a napojenim na stavajicf vedeni NN je cca 135m. ll. 8tanovi podminky pro umistenf stavby: L Stavba bude umistena poole projektov6 dokumentace cislo IP , kterou vypracoval lng. Filip Provaznik, odpovedny projektant lng. Jiti Lany, drzitel CKAlT c , tj. v souladu s grafickou pnlohou rozhodnuti, ktera obsahuje zakres do katastraini mapy se zakreslenim stavebniho pozemku a umistemm stavby. 2. V pinero rozsahu respektovat podminky souhrnn6ho V)'jadteni Magistratu mesta Liberec, OZP ze dne c.j.: MMLlZP/PiJI SZ /2 tj. zejm6na: Z HLEDISKA OCHRANY PRiRODY A KRAJINY (lng. Haluskova): Magistrat mesta Liberec - odbor zivotniho prostredi, neni pnslusny jako organ ochrany pfuody die zakona c. 114/1992 Sb., 0 ochrane pfuody a krajiny, v pi. znem. Dotceny pozemek left na u.zemi CHKO Jizersk6 hory. Z tohoto duvodu je ti'eba si vyzadat stanovisko k zameru od Spravy chranene krajinn6 oblasti Jizerske hory se sidlem: U Jezu 10, Liberec. Z HLEDISKA OCHRANY ZEMEDELSKEHO PUDNiHO FONDU (Mgr. Pospisilova): Z hlediska ochrany zemooelsk6ho pudniho fondu nemame k ryse uvedenerou zameru namitek. V pnpade vyuziti zemedelske pudy k nezemooelskerou ueelu po dobu kratm nez jeden rok vcetne doby potrebn6 k uvedeni do puvodniho stavu neni treba souhlasu organu ZPF. Pn realizaci stavby je ti'eba postupovat v souladu s ust. 8 ods1. 1 zakona c. 334/1992 Sb. 0 ochrane zemedelskeho pudniho fondu v platnero znem. Z HLEDISKA za.rmo CHRANENtCH VODNiM ZAKONEM (J. Hujerova): Po seznameni s predl&enymi podklady nema vodopravni urad MML OZP namitek proti uvazovanerou zameru; die dokumentace nebudou dotceny vodohospooarske zajmy v doteenero tizernl Pokud dojde stavbou k naruseni stavajicich zai'izeni k odvadeni povrchorych /srnzkorych vod (rigoly, struzky, apod.), musi byr po ukonceni praci vse uvedeno do pine funkcniho stavu. Z HLEDISKA OCHRANY OVZDusi (M. Ondrackova): Zajmy cmanene zakonem c. 86/2002 Sb., o ochrane ovzdusi, v platnero znem, nebudou touto stavbou dotceny. Z HLEDISKA NAKLADANi S ODPADY (Bc. Darebna): Z hlediska zajmu chranenych zakonem c. 185/2001 Sb., 0 odpadech, v platnero zneni n~sou k predlozenerou zameru pro uzemni i'izeni pnpominky. 3. V pinero rozsahu respektovat podminky stanoviska Spravy chranene krajinne oblasti Jizerske hory ze dne pod c.j.: SRl0288/ffi/ tj. z~m6na: 1. Vykopov6 prace vedene v korenorych z6nach stavbou dotcen6 vzrostl6 stromove zelene budou prova~y v souladu s normou CSN DIN z Mora ochrana stromu, porostu a ploch pro vegetaci pn stavebnich cinnostech, ktera take upravuje podminky ochrany korenoveho porostu stromu pn rykopech. Pn realizaci rykopu je nutne dteviny ochranit, tzn. dodrzet podminky vych8.z~ici z uvedene normy a sice: rykop pro zemni vedeni bude vzdalen nejmene 2,5m od kmene smvajicich dtevin; rykop v kofenovero prostoru stavajicich stromu (korenory prostor je vymezen korenovym systeroem di'eviny) bude proveden manuaine tak, aby nedoslo k poruseni hlavnich kotvicich korenu di'eviny; ty budou podkopany a potrubi a site budou vedeny pod koi'ei1y; pn realizaci rykopu nebudou pi'etinany kofeny s pnimerem vetsim nez 5cm; pftpadna poranem kofenu budou osetrena, slabsi koreny je nutno ostre pi'etnout a mista rezu zahladit; obnazene koreny je treba chranit pred vysycmnim a pusobenim mrazu, tzn. ze doba rykopu bude zkracena na technologicky min.im8.ine moznou; rykopory material bude ukiadcin min. 1m od kmenu stavajicich di'evin a mimo kei'e. Nedodrfeni uvedenych podminek lze povazovat za poskozeni di'evin ve smyslu ust. 7 odst. 1 z8.kona a ust. 8 ods1. 1 vyhlasky MZP CR c , Sb., kterou se provadi nektera ustanoveni zakona. 2. Vellkere nadzemni technicke novotvary stavby budou plynule zapojeny do stavajiciho terenniho reliefu bez potfeby provadem terenmc4 uprav znacneho rozsahu (terenmch zarezil a zemnich nasypu) 3. V pnpade pozitivni bilance zemin v rnmci provadem stavby nebudou bez predchoziho pisemneho odsouhlaseni Spravou CHKO Jizerske hory zfizovany mimo prostory stavby zadne trvale deponie prebyteenych stavebnich rykopku. 4. Prostory stavby a staveniste budou po j~ich ukonceni uvedeny do esteticky prijateineho stavu, tzn., fe prostory se skrytou drnovou vrstvou vlivem stavby a stavenistniho provozu budou zpetne ohumusovany a zatravneny rostlinnymi druhy mistniho uvodu.

3 / I str.3 - k c.j. OVUS/ l2lPM 4. V pinero rozsahu respektovat podminky vyjiidteni spoleenosti CEZ Distribuce, a.s. ze dne zn.: tj. zejmena: Ochranne piismo nadzemniho vooeni poole 46, odst. (3), Zak. c. 458/00 Sb. je souvisly prostor vymezeny svisl)lmi rovinami vooen)lmi po obou straniich vooeni ve vodorovne vzdalenosti metene kolmo na vooeni, ktere cini od krajniho vodice vooeni na om jeho strany: a) u napeti nad lkv a do 35kV vcetne- pro vodice bez izolace 7 metro, (resp. 10 metro u zanzeni postaveneho do )- pro vodice s izolaci zaidadni 2 metry- pro zavesna kabelova vooeni 1 metr b) u napeti nad 35 kv do 110 kv vcetne 12 metro (resp. 15 metro u zanzeni postaveneho do ) V ochrannem pasmu nadzemniho vooeni je poole 46 odst.. (8) a (9) zakiizano:l. zfizovat bez souhlasu vlastnika techto zanzeni stavby ci umist'ovat konstrukce a jina podobrui zafizenijakoz i uskladiiovat hoflave a vy-busne latky, 2. provadet bez souhlasu vlastnika zernni prace, 3. provadet cinnosti, ktere by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeenost provozu techto zafizeni nebo ohrozit zivot, zdravi Ci majetek osob, 4. proviidet cinnost~ ktere by znernozllovaly nebo podstatne znesnadiiovaly pnstup k temto zafizenim, 5. vysazovat chmelnice a nechiivat rost porosty nad vy-sku 3 metry. Pokud stavba nebo stavebni cinnost zasahuje do ochranneho pasma nadzemniho vedeni, je tfeba pozadat 0 pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zanzeni na zaklade 46, odst. (8) a (11) Ziikona c. 458/000 Sb. Nadzemni vooeni nizkeho naped nejsou chranena ochrannymi pasmy. Pti cinnosti v jejich blizkosti je vsak treba dodrzovat minimalni vzdalenost 1 metr od neizolovanych zhjch cash a pro stavby a konstrukce je treba dodrzet vzdalenost dane v CSN V ochrannych pasmech nadzemnich vooeni je treba dale dodrzovat naslooujici podminky:1. Pti pohybu nebo pracich v blizkosti elektrickeho vedeni vysokeho napeti se nesmf osoby, predmety, prostredky nernajici povahu jei'abu ptiblizit k ziv)'m castern - vodicum blize nez 2 metry ( die CSN ).2. Jei'aby a jim podobna zarizeni mus! byt umfsteny talc, aby v kterekoli poloze byly vsechny jejich casti mimo ochranne pasmo vooeni a musi byt zamezeno vymrsteni lana. 3. je zakiizano stavet budovy nebo jint~ objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vooeni vysokeho napetia. je zakiizano, provadet veskere pozemni prace, pti kterych by byla narusena stabilita podpernych bodu sloupu nebo stozaro.5. je zakiizano upevnovat anteny, reklamy, ukazatele apod. pod, pres nebo pfimo na stozary elektrickeho vooeni 6. Dodavatel praci musi prokazateine sezruimit sve pracovniky, jichz se to tykii s CSN Pokud neni mozne dodrzet body c. 1. az 4., je mozne pozadat pnslusny provozni utvar provozovatele 0 dais! reseni ( zajisteni odbomeho dohloou pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci die Vyhl. C Sb., vypnuti a zajisteni zafizeni, zaizolovani zhjch cash,...) pokud nejsou tyto podminky jiz soucasti jineho vyjadteni CEZ Distribuce, a.s. ke konk.retni stavbe. 8. V pnpade pozadavku na vypnuti zanzeni po nezbytnou dobu provadeni praci je nutne pozadat minimaine 20 dni pfed pozadovan)'m terminern. V pnpade vooeni nizkeho napeti je mozne tez pozadat 0 zaizolovani casti vooeni. Pnpadne nooodrzeni uvedenych podminek bude reseno pnslusn)'m stavebni uradern nebo nahlaseno Statni energeticke inspekci v souladu s 93, Zakona c. 458/00 Sb. jako poruseni zakazu provadet cinnosti v ochrannych pasmech die 46 tehoz zakona. 5. V pinero rozsahu respektovat podminky vyjadteni spoleenosti Telef6nica 02 Czech Republic ze dne c.j.: 40398/12 tj. zejmena: I. Obecrui ustanoveni Stavebnik, nebo jim povetena tret! osoba, je povinen pti provadeni jaky-chkoliv cinnosti, zejmena stavebnich nebo jinych praci, pti odstraiiovani havarii a projektoviini staveb, i'idit se platnymi pnivnimi proopisy, technicky-mi a odbom)lmi normami (vcetne doporucenych), spravnou praxf v oboru stavebnictvi a technologicky-mi postupy a ucinit veskera opatreni nezbytrui k tomu, aby noooslo k poskozeni nebo ohrozeni SEK ve vlastnictvi spoleenosti Telef6nica 02 a je vy-slovne srozumen s tim, ze SEK jsou souciisti vei'ejne komunikacni site, jsou zajist'ovany ve vei'ejnem zajmu a jsou chrfmeny pravnimi proopisy. Ochranne pasmo podzemniho komunikacniho vooeni cini 1,5 m po stninkiich krajniho vedeni. 2. Stavebnik, nebo jim povetena treti osoba je povinen obratit se na pracovnika spoleenosti Telef6nica 02 poveteneho ochranou site Josef Kraus (tel.: , , (dale jen POS) v kazde situaci, kdy hrozi poskozeni vedeni SEK, resp. kolize stavby se SEK. 3. Pti projektoviini vy-stavby, rekonstrukce Ci pfelozky vedeni a zarizeni silovy-ch elektricky-ch sid, elektricky-ch trakci vlaku a tramvaji je stavebnik, nebo ji povetenii treti osoba, povinen proo zamjenim fizeni na spnivnim urade kontaktovat pracovnika POS ve veci posouzeni nebezpeenych a rusivy-ch vlivu.. Obdobne je stavebnik nebo jim poveteny subjekt povinen postupovat pti projektovani vy-stavby, rekonstrukce Ci ptelozky produktovodll s katodovou ochranou. 4. Stavebnik, nebo jim povetena tretf osoba, je povinen kame poskozeni ci kradez SEK ihned, nejpozdeji vsak do 24 hodin od okamiiku zjisteni takove skuteenosti, ozniimit POS. Stavebnik, nebo jim poveten.a treti osoba, je povinen ozniimeni ucinit na poruchove sluzbe spoleenosti Telef6nica 02 s telefonnim cislern , pro oblast Praha lze uzlt telefonni Cislo II. Soucinnost stavebnika

4 str.4 - k c.j. OVUS/1555/ /20121PMpH cinnostech v blizkosti SEK PH jakekoliv cinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povere:n.a treti osoba, povinen respektovat ochranne pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby noo0810 k poskozeni nebo zamezeni pnstupu SEK. 2. Ochranne pasmo PVSEK cini zpravidla 1,5 m po stranach krajniho vooeni. Na trasach PVSEK do vzdalenosti 1,5 m do krajniho vooeni trasy nesmi stavebnik, nebo jim povere:n.a treti osoba, provadet zadne terenni upravy. Nad trasami SEK musi nechat volny prostor. 3. Stavebnik, nebo jim povere:n.a treti osoba, neni opravnen na trase PVSEK (vcetne ochranneho pasma) jakkoliv mewt niveletu terenu, vysazovat trvaie porosty ani menit rozsah a konstrukci zpevnenych ploch (napr. komunikaci, parkovist', vjezdu aj.). 4. Stavebnik, nebo jim poverena treti osoba, je povinen vykopove prace v blizkosti sloupu NVSEK provadet v takove vzdalenosti, aby nooosl0 k naruseni jejich stability, to vse za dodrzeni platnych pravnich proopisu, technickych a odbornych norem (veetne doporucenych), spravne praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupu. 5. PH pi'eprave vysokeho ruildadu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povere:n.a treti osoba, povinen respektovat vysku vooeni nad zemi, pripadne potrebnou ZDlenu vysky vooeni projednat s POS. 6. Stavebnik, nebo jim povere:n.a tfeti osoba, je povinen manipulacni a skladove plochy ztizovat v takove vzd8.1enosti od NVSEK, aby cinnosti na/v manipulacmch a skladovych plochach nemohly by! vykonavany ve vzdalenost mens! nez 1 m od NVSEK. 7. Stavebnik, nebo jim povere:n.a tret! osoba, neni opravnen uzivat, premist'ovat a odstraiiovat technologicke, ochranne a pomocne prvky SEK. m. Prace v objektech a odstranovani objektu PH provadeni cinnosti v objektu je stavebnik, nebo jim povere:n.a treti osoba, povinen v souladu s pravnimi proopisy, technickymi a odbornymi normami (vcetne doporucnych), spnivnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provest mimo jine pruzkum vnejsich i vniti'nich vooeni SEK na omitce i pod ni. VY.iadi'eni je platne pouze pro zajmove uzemi urcene a vyznaeene zadatelem, jakoz i pro duvod vydani VY.iadi'eni stanoveny zadatelem. VY.iadi'eni pozbyva platnosti:uplynutim vyznacene doby platnosti VY.iadi'eni ZDlenou rozsahu zajmoveho uzemi ZDlenou duvodu vydani VY.iadi'eni uvooeneho v zmosti Bude-li fudatel na spoleenosti Telef6nica 02 pofudovat, aby se jako ucastnik spravniho fueni, pro jehoz ucely bylo toto VY.iadi'eni vydano, vzdaia prava na odvolani proti rozhodnuti vydanemu ve spravniin i'izeni, pro jehoz ucely bylo toto VY.iadi'eni vyd8.no, je opravnen kontaktovat POS. 6. Rozhodnuti 0 umisteni stavby nenahrazuje stavebni povoleni. Po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti poda fudatel zadost 0 so,uhlas s provedenim ohlasene stavby na Odbor vystavbya Uzemni spravy - mestsky urad Chrastava. Odnvodneni: Umistem stavby je v souladu se schvaienym uzemnim planem obce Oidtichov v Hajich. Umistem stavby je v souladu s ustanovenimi technickych pozadavku na stavby a obecnych technickych pofudavku na vyuzivani Uzemi stanovenych vyhlaskami c.268/2009 Sb., 0 technickych pofudavcich na stavby, ve znem pozdejsich proopisu a vyhlasky c.501l2006 Sb., 0 obecnych pozadavcich na vystavby, ve znem pozdejsich proopisu, ktere se ZDlenou stavby souvisi. Navrie:n.a stavba bude spld.ovat pofudavky urbanisticke, architektonicke, zivotniho prostfedi, hygienicke, ochrany povrchovych a podzemnich vorl, pozarnl ochrany, bezpeenosti ana zachov8.ni kvality prostredi. Odstupy budou umoz:liovat udrzbu staveb. DIe vyhlasky c.398/2009 Sb., 0 obecnych technickych pofudavcich zabezpeeujicich bezbarierove uzivani staveb neni nutno postupovat. VeSkera ustanoveni tykajici se umistem stavby jsou v zadosti 0 vydani lizemniho rozhodnuti splnena. Z8.roveii jsou splneny i lizemni technicke pofudavky na umist'ovani staveb. Predlozeny zamer nepodleha posouzeni die zakona c.i Sb., 0 posuzovani vlivil na zivotni prostfedi, v platnem znem.a umistem stavby vyhovuje obecnym pofudavkum na vyuzivani lizemi. PH vymezovani okruhu ucastniku lizemniho i'izeni dospel stavebni urad k zaveru, Ze v danem pnpade toto pravni postaveni die 85 odst 2 pism a) a b) stavebniho zakona pi'isiusi vedle stavebnika a obce, na jejimz lizemi rna by! pofudovany zamer uskuteenen, i viastnikum dotcenych pozemku, osobam, jejichz vlastnicka ci jin8. vecna prava k sousednim pozemkum nebo stavbam na nich mohou by! navrzenou stavbou pi'imo dotcena a spravcum ( vlastnikum ) sid technickeho vybaveni, jejichz zai'izeni budou dotcena soubehem ci ki'izenim navri.enou trasou.

5 / / str. 5 - k c.j. OVUS11555/ S/2012/PM K zadosti zadatel dolozil zejmena tyto doklady: projektova dokumentace cislo IP , kterou vypracoval Ing. Filip Provaznik, odpovedny projektant Ing. ]in Lany, drzitel CKAIT c vyjadfeni Magistratu mesta Liberec, OZP ze dne c.j.: MMLlZPlPil SZ stanovisko Spravy chranene krajinne oblasti Jizerske hory ze dne pod c.j.: SR/0288/JH/ vyjadfeni spoleenosti Telef6nica 02 Czech Republic, a.s. c.j.: 40398/12 ze dne vyjadfeni spoleenosti CEZ Distribuce a.s. ze dne zn.: vyjadfeni RWE Distribucni sluzby, s.r.o. ze dne zn.: stanovisko Obecniho uradu Oldfichov v Hajich ze dne pod c.j. 104/2011 plna moe pro zastupovani spoleenosti CEZ Distribuce a.s. Pouceoi: Ucastnfci jsou opnlvnem navrhovat dukazy a cinit jine mlvrhy po celou dobu l'izeni az do vydani rozhodnuti. Ueastnici maji pnlvo vyjadfit v l'izeni sve stanovisko. Ueastnici se mohou pted vydanim rozhodnuti vyjadfit k podkladum rozhodnuti, popnpade navrhnout jejich doplnem. Zadate1 zajisti, aby byl wvrh vyroku bezodkladne vyvesen na vhodnem vetejne pnstupnem miste u stavby nebo pozemku, na nicm se rna zamer uskuteenit, po celou dobu zvetejnem wvrhu vyroku. ~. ~artinjanou~ VedOUC;~~~iteVfI,a uzemni spra~~o <rhia~va ~ ~ ~ ~.~',I ~ Toto ozdameni mnsi byt vyveseoo po dqbu 15 don. ; \i~~~~" >1.; ~'" '{~;;Ci:'jJ..,l Vyveseno dne:... Se.J~O~..~~\.... '-" OVby 0 U1.e " _--".' Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyveseni a sejmuti oznameni. Poplatek: Spnlvni poplatek podle zakona c. 634/2004 Sb., 0 spravnich poplatcich polozky 18 pismo a) ve vysi 1000 Kc bude uhrazen do Obd:rZi: Ucastnici Uzemniho l'izeni vetejnou vyhlaskou Urady pro zvetejnem vetejne vyhlasky: Obecni urad Oldfichov v Hajich, Oldfichov v Hajich c.p. 151, Chrastava MestskY urad Chrastava, uredni deska, wmesti 1. maje c.p. 1, Chrastava Na dorucenku: GREKO- ELEKTRO s.r.o., IDDS: py7832c sidlo: Mala c.p. 46, Liberec 25 CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 8/874, Docin IV - prostrednictvim zastupce Jakub Rybin, Filipka c.p. 304, Oldfichov v Hajich, Chrastava Renata Vavrova, Oldfichov v Hajich c.p. 229,46331 Chrastava Jitka Galova, DiS, Oldfichov v Hajich c.p. 44, Chrastava Obec Oldfichov v Hajich, IDDS: 6tfbi63 sid10: Oldfichov v Hajich c.p. 151,46331 Chrastava CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sidlo: Teplicka c.p. 874/8, Docin IV. Telef6nica 02 Czech republic, a.s., IDDS: d79ch2h sidlo: Za Brumlovkou c.p. 266/2, Praha

6 str.6 - k c.j. OVUS1l555/ PM - Dotcene organy: Agentura ocbrany pfirody a krajiny Ceske republiky Sprava cbninene krajinne oblasti Jizerske Hory, IDDS: zqmdynq sidlo: U Jezu c.p. 10, Liberec 1 Magistrat mesta Liberec OZP, IDDS: 7c6by6u sidlo: Nam. Dr.E.BeneSe c.p. 1, Liberec 1 Magistrat mesta Liberec, odbor hlavnibo arcbitekta,oddeleni Uzemnibo planovam, IDDS: 7c6by6u sidlo: nam. Dr. Ed. BeneSe c.p. 1, Liberec 1 i 1 Situace: Et--"!:!i"~!!."!!!.!!..""'" Stavalld vrdlo/ _1 AYKY4x25mm SPl00 1=135m Legenda PROJEKTOVAAA AAIPOJKA NN STAvAJlcl VRCHNI EDENI NN PROJEKTOVAAA pnpojkova SKtlIN Trasa kabe40veho vedenl AY'r0f 4x25mm POOrt pi'ipojenl 1= 135m 1= 140 m 1 ks

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4764/2010/STAV-5 Spisová značka: 4764/2010/STAV Počet listů/příloh/listů příloh: 5/0/0 Vyřizuje: Jitka Brůnová Telefon: 465 670

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Č.j.: MUVS-S 15985/2008/OÚPSŘ-330/Ma-6 6.1.2009 Vyřizuje: Ing. Maňáková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S 15985/2008/OÚPSŘ-330/Ma-6 6.1.2009 Vyřizuje: Ing. Maňáková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 15985/2008/OÚPSŘ-330/Ma-6 6.1.2009 Vyřizuje: Ing. Maňáková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j. SÚ/1168/2010-2 Sedlec-Prčice dne 13.5.2010 GERIMED, a.s., IČO:25579282 Vítkovo náměstí č.p.3 257 91 Sedlec-Prčice N Á V R H VÝROKU ZMĚNY ÚZEMNÍHO

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor č.jednací : 380/2011/OVÚP/4/P-77 v Boru dne 30. května 2011 vyřizuje : Pavel Vokroj telefon : 374 756 129 e-mail :

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Č.j.: Výst. 831/2011/Št,

Více

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí Palackého 359, 468 41 Tanvald, tel.: 483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MěÚT/15988/2011/SÚ a ŽP V

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Čj.: OSÚ/43447-11/4770-2011/Ra Vyřizuje: Ranušová oprávněná úřední osoba E-mail: ranusova.stavu@rumburk.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice spis. C.J.: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 027/2012 3226/SU/542/12/R/dub Dubskd 475 225 460 dubska@chabarovice.cz 7.11.2012

Více

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY)

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) Městský úřad Bor 1 Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 3030/2011/OVÚP/17/ÚR-1 v Boru dne 2. ledna 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: Fax: ,

MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: Fax: , MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313 517 302, www.murako.cz Č.j.: Výst./18254/2012/Dr (MURA/25820/2012) Vyřizuje: DRAŽANOVÁ Tel: 313

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 103/2011-12963/Sto Č.J.: MUNO

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

VERE JNA VYHLASKA UZEMNIROZHODNUTI

VERE JNA VYHLASKA UZEMNIROZHODNUTI MESTSKY URAD VSETIN Odbor uzemniho planovani, stavebniho fadu a dopravy C.J.: MUVS-S 12034/2009/OUPSR-330/Hm-6 28.12.2009 Vyfizuje: Ing. Hriia VERE JNA VYHLASKA UZEMNIROZHODNUTI Mestsky ufad Vsetin, odbor

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn. : sú/75/2012 Velké Hamry dne 24.4.2012 Č.j. : muvh/0595/2012 (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Vyřizuje : Fajfrová Telefon : 483 369

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 132, 471 07 Žandov

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 132, 471 07 Žandov Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 132, 471 07 Žandov Č.j.: MěÚŽ 946/08-179/328.3 Žandov, dne : 12.1.2009 Vyřizuje: Telefon: E-mail: Kurjaková 487 861 372 jkurjakova@zandov.cz Výroková

Více

Městský úřad Nová Paka

Městský úřad Nová Paka Městský úřad Nová Paka S tavební odbor Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120 Č.j.: MUNP/2012/16181/SÚ/PI Nová Paka, dne 12.12.2012 Spis 2012/13720/SÚ/PI *MUNPX001GJG3* MUNPX001GJG3

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S6839/2008OÚPSŘ-328/Va-8 2.6.2008 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 993-994/SU/188-189/12 Franzova 475 225 460 franzova@chabarovice.cz 29.3.2012 r L OLE ROZDELOVNIKU

Více

Obecní úřad Točník Točník Zdice ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Točník Točník Zdice ROZHODNUTÍ Obecní úřad Točník Točník 57 26751 Zdice č.j.: 699/2016 Datum: 24. 11. 2016 Vyřizuje: Mol E-mail: Tocnik.Obec@seznam.cz Tel: 602645924 Obec Točník Točník 57 267 51 Zdice ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:108/3231/2012-Pe Č.j. : MU-4027/2012 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 10.9.2012

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d Č.j. : sú/350/2009 Velké Hamry dne 21.1.2010 Vyřizuje : Fajfrová (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Telefon : 483 369 824 Filip

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0032278/VUP/2016/JZí

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

Odbor výstavby - oddělení územ B6fw.áI-A+--' --- M t k' r~'b ~,- I 1, es s y ura'l:~f. usm!.t;;-. ~;-;. Sl'. 711.

Odbor výstavby - oddělení územ B6fw.áI-A+--' --- M t k' r~'b ~,- I 1, es s y ura'l:~f. usm!.t;;-. ~;-;. Sl'. 711. Statutární město KLADNO Magistrát města Kladna Odbor výstavby - oddělení územ B6fw.áI-A+--' --- MESn::) C:r.:: i.i~ulfn fj1f 4 1------... ;.j. tj ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky urad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nasezn.: S-MUHO/5860/2013/DH Obcc Zajccov cj.: MUHO/10832/2013 ICO 00234044 vyfizuje:

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem r Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem C.j:MUSPRJ3996/2008 Stráž pod Ralskem, dne: 27.10.2008 Sp.zn: 263/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 2/1 Vyrizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./31/2013/Ne Čj.: SÚ-1245/2013-NEJS-102/17 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./771/2012/Fe Čj.: SÚ-6394/2012-FETJ-528/82 Vyřizuje: Fetter, tel. 483 333 943 Způsob

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Chrastava odbor výstavby a územní správy náměstí 1. máje 1, Chrastava telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz fax: 485 143 344 Internet: www.chrastava.cz Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/1242/OST/13 May V Rokycanech: 8.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE ŽADATEL Atelier Aurum s.r.o. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE 0100586241 840 840 840 09.06.2016 Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro

Více

ŽADATEL Ing. Jiří Cihlář NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNE 0100736945 28.04.2017 Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Obec Nová Ves pod Pleší Souvislá

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 29.4.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí

Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí Ref. č.: 130060590266 Obecní úřad Pičín Pičín 154 262 25 V Praze dne 08.06.2015 Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého

Více

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) v y d á v á

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) v y d á v á Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, náměstí Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č.jednací : 2426/2011/OVÚP/16/ÚR-90 v Boru dne 26. října 2011 Vyřizuje : Vocelka Telefon : 374 756 130 E-mail

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE ŽADATEL Beta-projekt Svitavy NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE 0100613589 840 840 840 10.08.2016 Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 705/11-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í.

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í. Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Spisová značka: MUD 4522/2012 OVŽP/LL Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 1105/2011-13444/Ra/Sto Č.J.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Chrastava odbor výstavby a územní správy náměstí 1. máje 1, Chrastava telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz fax: 485 143 344 Internet: www.chrastava.cz Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S6480/2008OÚPSŘ-328/Va-8 23.5.2008 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/3001/2012/384/SU v Desné dne : 4.3.2013 Vyřizuje

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Spisová značka: MU/08506/2014/2382 Naše čj.: MU/11864/2014/ SÚ-SH/2382 Počet listů: 13

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč-328.3 Karlovy Vary, dne 5.1.2011 Vyřizuje:

Více

Číslo jednací: /16 Číslo žádosti: Důvod vydání Vyjádření : Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti

Číslo jednací: /16 Číslo žádosti: Důvod vydání Vyjádření : Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydané podle 101 zákona č. 127/2005

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 757/12-Če Ing. Aleš Černý 553 657 404 553 657 711 stavebni@koberice.cz

Více

S00BX00JUMGP. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice OZNÁMENÍ

S00BX00JUMGP. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice OZNÁMENÍ MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 Sp. zn.: SÚ 54814/2012/Ha Č.j.: MmP 57573/2012 Pardubice, dne 4.10.2012 Vyřizuje: Hanušová, tel.:+420466859160 oprávněná úřední osoba,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn. : sú/166/2011 Velké Hamry dne 4.7.2011 Čj. : muvh/1893/2011 (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Vyřizuje : Fajfrová Telefon : 483 369

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE ROZHODNUTI

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE ROZHODNUTI Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo:.ev./ 4)/3 Číslo jednací: ~., v v URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD v Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE telefon: 318692151 fax: 318 692 516 e-mail: stavebni.urad@jince.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 071, fax: 327 544 124 e-mail: urad@uhljan.cz Odbor životního prostředí a výstavby I N V E S T O R : ČEZ Distribuce a.s., Teplická

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 162/13/V/Pa Ve Kdyni, dne 5.8.2013 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 542, fax: 376 547 529, e-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

MUTS17048/15/Kri Telefon : INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

MUTS17048/15/Kri Telefon : INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 15584/398-UR/2015/Kr Trhové Sviny, dne 24.8.2015 Vyřizuje : František Kříha MUTS17048/15/Kri Telefon : 386 301

Více

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax:

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, 582 81 H A B R Y tel.:569 441 217 fax: 569 441 229 e-mail: habry@iol.cz www.habry.cz Č.j.výst.328.3/47/2012 V Habrech dne 12.března

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ *MUJNX00NSESQ* MUJNX00NSESQ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19, 467 51 JABLONEC NAD NISOU Spisová značka: 2993/2014/SÚ/Kr Č.j.: 3624/2015 Vyřizuje: Kraus Tel.: 483 357 216 Fax: 483 357 353 E-mail: kraus@mestojablonec.cz

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování. Město Buštěhrad Revoluční 1 273 43 Buštěhrad

Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování. Město Buštěhrad Revoluční 1 273 43 Buštěhrad Statutární město KLADNO Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. Starosty Pavla 44 272 52 KLADNO DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov. Odbor stavební a územního plánování ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov. Odbor stavební a územního plánování ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/42210/2012/MAKŘ 64631/2012/ 72605 Marcela

Více

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: Výst./2540/11/M Vyřizuje: Makovský Počet listů dokumentu: 3 Tel: 313 599 214 (328) V Jesenici 19.3.2012 Stavebník:

Více

Rozhodnuti 0 umisteni stavby pod zn.: 597/09/SU/AV ze dne 16.6.2009

Rozhodnuti 0 umisteni stavby pod zn.: 597/09/SU/AV ze dne 16.6.2009 Obecni urad Sokolnice okres Brno-venkov, pst 664 52 stavebni urad v, VEREJNA, v VYHLASKA Rozhodnuti 0 umisteni stavby pod zn.: 597/09/SU/AV ze dne 16.6.2009 Podklady pro vyclani rozhodnuti jsou k nahlednuti

Více

Za ČEZ Distribuce, a.s. zástupce provozovatele DS: EUROSPEED czech s.r.o., sídlo: Praha 3, Vinohradská 2396/184, PSČ 13000, IČ

Za ČEZ Distribuce, a.s. zástupce provozovatele DS: EUROSPEED czech s.r.o., sídlo: Praha 3, Vinohradská 2396/184, PSČ 13000, IČ Ref. č.: 130060406073 Město Kostelec nad Černými Lesy náměstí Smiřických 53 281 63 Kostelec nad Černými lesy Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a stanovení rozsahu V Praze dne

Více

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje Krajsky ufad Stredoceskeho kraje 0080R? I V 0 1 N 1 H 0 P R O S T R t D I A ^tmfcdtlstvi Praha: 24.04.2014 Die ro/dclovniku Cislojednaci: 047711/2014/KUSK Spisova znacka: SZ_ 047711/2014/KUSK Vyfizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 268/2012-13576/Po/Sto Č.J.: MUNO

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/215866/2012 ST2/Vos, SZ MMHK/215870/2012 ST2/Vos MMHK/065558/2013 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz

Více

o O š I MON OV I C E~ O OšLO DNE. t/ V.V,k IU čj. r/ot/;~!u

o O š I MON OV I C E~ O OšLO DNE. t/ V.V,k IU čj. r/ot/;~!u MAGISTRAT, " MESTA LIBEREC Odbor stavební úřad nám. Dr. E. Beneše 1,46059 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/037488/12-Ma CJ MML 069715/12 Vyřizuje: František Marek Miloslav Košek

Více

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne 22.2.2008 Vyřizuje: Petra Benčová Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov,

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SUUR/7120/023322/10-Ka Liberec, dne 21.5.2010

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Chrastava odbor výstavby a územní správy náměstí 1. máje 1, Chrastava telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz fax: 485 143 344 Internet: www.chrastava.cz Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje:

Více

I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního

I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního Spis.zn.: Čj.: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Stav./1555/2012/Pa SÚ-11614/2012-PALJ 874/129 Vyřizuje: Paldus, tel. 483 333 943, e-mail:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD -

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15 Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59 Spis. zn.: OVÚP/2017/16/Ka Č.j.: OVÚP/3457/16/Ka Vyřizuje:: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 E-mail: ikamenova@mukt.cz Datum:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 335/výst./09-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 15.9.2009 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více