Znalecký posudek číslo 1546/36/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek číslo 1546/36/2008"

Transkript

1 Znalecký posudek číslo 1546/36/2008 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí rodinného domu č.p. 36 nacházejícího se na pozemku parc.č. 3/1, zemědělského stavení bez čp/če na pozemku parc.č. 3/4 a pozemků parc.č. 3/1, 3/4 a parc.č. 2482, 2707, 2717, 2827 a 2904 se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Milovice u Mikulova, obec Milovice, okres Břeclav, vše zapsáno na listu vlastnictví č Objednatel : Účel posudku : Exekutorský úřad Brno venkov Mgr. Petr Kocián, soudní exekutor se sídlem v IBC Příkop 6 sekce B, IV. poschodí Brno Stanovení obvyklé hodnoty nemovitostí pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb. na základě usnesení č.j.: 037Ex 2157/07-9 Oceněno ke dni : Posudek vypracoval : Ing. Tomáš Chalupa znalec a certifikovaný odhadce Jírovcova Brno tel.: tel./fax: Tento posudek obsahuje 22 stran bez příloh a objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. Brno,

2 OBSAH : Zadání strana 1. Nález 3 2. Posudek ocenění nemovitostí Věcná hodnota nemovitostí Výnosová hodnota nemovitostí Srovnávací metoda ocenění nemovitostí Stanovení obvyklé hodnoty nemovitostí a vyhodnocení rizik 19 Přílohy Příloha 1 Letecký snímek Příloha 2 Mapa s umístěním posuzovaných nemovitostí Příloha 3 Fotodokumentace ze dne Příloha 4 Výpis z katastru nemovitostí (LV č. 244) Příloha 5 Kopie katastrální mapy Příloha 6 Srovnatelné rodinné domy Příloha 7 Srovnatelné pozemky orná půda Příloha 8 Srovnatelné pozemky vinice Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 2

3 1. NÁLEZ 1.1. PODKLADY PRO OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Pro vypracování ocenění nemovitostí byly použity následující podklady: 1.a.: Výpis z katastru nemovitostí, LV č. 244, k.ú. Milovice u Mikulova, vyhotovený dne Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, KP Mikulov. 1.b.: Kopie katastrálních map, pro k.ú. Milovice u Mikulova v měřítku 1 : a 1 : ze dne , vyhotovené Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, KP Mikulov. 1.c.: Informace a sdělení získaná při místním šetření dne od paní Antošové (starostky obce Milovice, tel.: ), inženýra Svobody (vedoucího firmy STK Pálava, s.r.o., tel.: ) a inženýra Mareše (pracovníka Zemědělské společnosti Pálava, s.r.o., tel.: ). 1.d.: Vlastní databáze nemovitostí a databáze spolupracujících znalců. 1.e.: Místní šetření, provedené zhotovitelem ocenění Ing. Tomášem Chalupou dne f.: Mapa obce a okolí. 1.g.: Vyhláška MF č. 540/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášek č. 452/2003 Sb., č. 640/2004 Sb., č. 617/2006 Sb., 76/2007 Sb. a č. 3/2008 Sb.. 1.h.: Informace a sdělení získaná od objednatele posudku. 1.ch.: Fotodokumentace pořízená při místním šetření dne i.: Informace a sdělení získaná z místních realitních kanceláří, realitních novin a internetového serveru( Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 3

4 2. POSUDEK OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Definice: Obecná (obvyklá, tržní) cena je cena, které by bylo možné za konkrétní věc jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. V zákonu o cenách je tato cena nazvána cenou obvyklou. Znalecký úkol, účel ocenění Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 36 nacházející se na pozemku parc.č. 3/1, zemědělské stavení bez čp/če na pozemku parc.č. 3/4 a pozemky parc.č. 3/1, 3/4 a parc.č. 2482, 2707, 2717, 2827 a 2904 se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Milovice u Mikulova, obec Milovice, okres Břeclav, vše zapsáno na listu vlastnictví č Úkolem znalce je zpracovat znalecký posudek o obvyklé hodnotě nemovitostí pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb. zapsaných na LV č. 244 ze dne a to k datu místního šetření, tj. k Informace o nemovitosti Vlastník Lexa René (770710/4064), Milovice 36, Milovice u Mikulova LV č. 244 Katastrální území Milovice u Mikulova (kód ) Obec, okres Vlastnictví stavby Vlastnictví pozemku Ochrana Milovice (584657), Břeclav (CZ0644) Část obce, č.p., způsob využití, parc.číslo, výměra, druh Milovice, 36, bydlení, 3/1, 704 m 2, zastavěná plocha a nádvoří bez čp/če, zem. stav, 3/4, 17 m 2, zastavěná plocha a nádvoří Parc.číslo, výměra, druh, způsob využití 3/1, 704 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, 3/4, 17 m 2, zastavěná plocha a nádvoří 2482, 3706 m 2, orná půda, 2707, 1831 m 2, ostatní plocha, neplodná půda, 2717, 6646 m 2, vinice, 2827, 7825 m 2, vinice, 2904, 5725 m 2, vinice. Č.p. 36, bydlení - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území Bez čp/če, zem. stav - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území Parc.č. 3/1 - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území Parc.č. 3/4 - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území Parc.č chráněná krajinná oblast II.-IV. Zóna, zemědělský půdní fond (BPEJ 05800, výměra 2371 m 2, BPEJ 06000, výměra 1335 m 2 ) Parc.č chráněná krajinná oblast II.-IV. Zóna, zemědělský půdní fond Parc.č chráněná krajinná oblast II.-IV. Zóna, zemědělský půdní fond (BPEJ 00810, výměra 1690 m 2, BPEJ 04067, výměra 4956 m 2 ) Parc.č chráněná krajinná oblast II.-IV. Zóna, zemědělský půdní fond (BPEJ 00850, výměra 5128 m 2, BPEJ 00110, výměra 2697 m 2 ) Parc.č chráněná krajinná oblast II.-IV. Zóna, zemědělský půdní fond (BPEJ 00850, výměra 5725 m 2 ) Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 4

5 Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitostí bylo provedeno na základě sdělení a listinných podkladů poskytnutých objednatelem posudku, informací získaných od paní Antošové (starostky obce Milovice) a na základě výsledků místního šetření provedeného na místě samém dne za účasti znalce. Objekt nebyl znalci při místním šetření zpřístupněn. Výměry objektu použité ve výpočtu byly zjištěny z katastrální mapy, zaměřením a z informací zjištěných na místě samém při místním šetření. Nájemní smlouva Na základě informací získaných od objednatele posudku a paní Antošové, starostky obce Milovice, není na rodinném domě č.p. 36 na pozemku parc.č. 3/1, na zemědělském stavení bez čp/če na pozemku parc.č. 3/4 a pozemcích parc.č. 3/1 a 3/4 k datu ocenění uzavřena žádná nájemní smlouva. Na pozemcích parc.č. 2482, 2707, 2717, 2827 a 2904 je dle informací získaných od inženýra Mareše, pracovníka Zemědělské společnosti Pálava, s.r.o., uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden rok. Nájemní smlouva neovlivní navrženou obvyklou hodnotu oceňovaných nemovitostí. Věcná břemena a jiná omezení vlastnictví V současné době na výpise z katastru nemovitostí na LV č. 244 ze dne pro k.ú. Milovice u Mikulova v oddíle C omezení vlastnického práva jsou zapsána věcná břemena chůze a jízdy s povinností k pozemku parc.č. 2717, která jsou zohledněna ve výsledné obvyklé hodnotě oceňovaných nemovitostí. Dále na výpise z katastru nemovitostí LV č. 244 ze dne pro k.ú. Milovice u Mikulova v oddíle C - omezení vlastnického práva je zapsáno zástavní právo smluvní, exekuční příkaz k prodeji nemovitostí a zástavní práva z rozhodnutí správního orgánu. Na omezení uvedená v oddíle C LV č. 244 ze dne pro k.ú. Milovice u Mikulova, tj. omezení zástavním právem smluvním, exekučním příkazem k prodeji nemovitostí a zástavními právy z rozhodnutí správního orgánu, není při tomto ocenění brán zřetel. Věcné břemena chůze a jízdy s oprávněním pro pozemek parc.č uvedená v oddíle B1 jiná práva, LV č. 244 ze dne pro k.ú. Milovice u Mikulova jsou zřízená ve prospěch oceňovaných nemovitostí a neovlivní navrženou obvyklou hodnotu oceňovaných nemovitostí. Majetkoprávní vztahy Zpracovateli nebyly známy žádné další okolnosti, které by mohly ovlivnit ocenění nemovitostí zapsaných na LV č. 244 se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Milovice u Mikulova. Obecné předpoklady a omezující podmínky provedeného ocenění Zpracovatel prohlašuje, že toto ocenění nemovitostí zapsaných na LV č. 244 se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Milovice u Mikulova bylo vypracováno v souladu s následujícími předpoklady a omezujícími podmínkami: a) Zpracovatel ocenění zohledňuje všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté výsledné hodnoty. b) Zpracovatel neručí za předložené doklady a poskytnuté informace a nenese právní důsledky nepravých dokladů a nepravdivých informací. Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 5

6 c) Zpracovatel vychází z toho, že informace získané z klientem předložených podkladů pro zpracovaní ocenění jsou věrohodné a správné a nebyly tudíž z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány. Zpracovatel vyhotovil ocenění podle podmínek trhu v době jeho zpracování a neodpovídá za případné změny v podmínkách trhu, ke kterým by došlo po předání ocenění. Zpracované ocenění respektuje podmínky daného případu a bylo provedeno za účelem stanovení obvyklé hodnoty nemovitostí pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb.. Celkový popis nemovitostí Oceňované nemovitosti rodinný dům č.p. 36 se nachází uvnitř zástavby řadových rodinných domů, v obci Milovice, v blízkosti obecního úřadu. Jedná se o řadový koncový rodinný dům, s jedním nadzemním podlažím a půdou. Dům má půdorys nepravidelného tvaru a sedlovou střechu. Stáří rodinného domu je dle informací získaných od paní Antošové, starostky obce Milovice, přibližně 100 roků. Přístup k rodinnému domu je po zpevněné komunikaci. Rodinný dům je osazen na rovinatém pozemku a je napojen na veřejný vodovod a elektroinstalaci 220/380 V. Kanalizace je do vlastní jímky. Okolní zástavbu tvoří objekty řadových rodinných domů se zahradami a hospodářskými staveními. Dále jsou předmětem ocenění pozemky sloužící jako orná půda a vinice, které se nachází v různých částech k.ú. Milovice u Mikulova. Nemovitosti jsou tvořeny rodinným domem č.p. 36 na pozemku parc.č. 3/1, zemědělským stavením bez čp/če na pozemku parc.č. 3/4 a pozemky parc.č. 3/1, 3/4 a parc.č. 2482, 2707, 2717, 2827 a Rozdělení oceňovaných objektů 1. Rodinný dům č.p. 36 na pozemku parc.č. 3/1, 2. Zemědělské stavení bez čp/če na pozemku parc.č. 3/4, 3. Venkovní úpravy (zpevněné plochy a přípojky inženýrských sítí), 4. Stavební pozemky parc.č. 3/1 a parc.č. 3/4. Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 6

7 2.1. VĚCNÁ HODNOTA NEMOVITOSTÍ Definice: Věcná hodnota (též substanční hodnota, dle právního názvosloví cena časová) je reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení, odpovídající průměrně opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity užívání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci. Označujeme časovou cenu CČ, věcná hodnota HV Rodinný dům č. p. 36 na pozemku parc.č. 3/ Popis Jedná se o řadový rohový rodinný dům, s jedním nadzemním podlažím a půdou. Za domem se nachází uzavřený dvůr, který je přístupný průjezdem přes garáž. Část levého křídla rodinného domu je přístupná přes prostory firmy STK Pálava, s.r.o., která s rodinným domem sousedí a bylo rekonstruováno firmou firmy STK Pálava, s.r.o. po ústní domluvě na skladovací prostory před 5 lety. K datu místního šetření tyto prostory nejsou užívány. Stavebně konstrukční charakteristika: Základové konstrukce jsou smíšené, obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem, konstrukce krovu je dřevěná, střecha je sedlová s krytinou z pozinkovaného plechu a nad levým křídlem z pálené tašky. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnější omítky jsou vápenné stříkané, vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Vnější obklady na domě nejsou. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře jsou dřevěné. Podlahy obytných i ostatních místností se předpokládají ve standardním provedení. Vybavení koupelny i kuchyně se předpokládá standardní. Dům je napojen na vodovod a elektroinstalaci 220/380 V. Kanalizace je do vlastní jímky. Dispoziční řešení : 1.NP vstupní chodba, kuchyně, 3 pokoje, koupelna, WC, garáž s průjezdem na zahradu a 2 sklady. Půda je nevyužitá Výměry pro ocenění Pro výpočet věcné hodnoty nemovitosti je výchozí reprodukční cena kalkulována přes kapacitu celkového obestavěného prostoru objektu. Zastavěné plochy: 1.NP: (8,20*21,79)+(6,50*23,25) = 329,80 m 2 Obestavěný prostor: 1.NP: ((8,20*21,79)*3,40)+((6,50*23,25)*3,40) 1121,33 m 3 Zastřešení: ((8,20*21,79)*4,45/2)+((6,50*23,25)*3,20/2) = 639,36 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1760,69 m Stáří a opotřebení Dle informací získaných od paní Antošové, starostky obce Milovice, je stáří domu přibližně 100 roků. Před 15 roky prošel dům částečnou rekonstrukcí, při které byly vyměněny dveře, okna a fasáda. Skladové prostory byly dle informací zjištěných od inženýra Svobody, vedoucího formy STK Pálava, s.r.o., rekonstruovány před 5 roky, při rekonstrukci byly nově zbudovány omítky, zavedena nová elektroinstalace a vyměněny dveře a část oken. Opotřebení je určeno odborným odhadem na 60 %. Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 7

8 Výpočet časové ceny Výchozí cena objektu se zjistí vynásobením počtu m 3 celkového obestavěného prostoru objektu jednotkovou cenou za 1 m 3, ve které jsou již zahrnuty vedlejší rozpočtové náklady, stejně tak i náklady za vedlejší stavby, jako např. přípojky, atd. Jednotková cena byla stanovena dle ukazatele průměrné orientační ceny na měrnou a účelovou jednotku podle ÚRS PRAHA, a.s. (2008/I.). Objektu byla přiřazena jednotková cena 4 622,- Kč/m 3 obestavěného prostoru Obestavěný prostor činí 1 760,69 m 3 Výchozí reprodukční cena 4 622,- Kč 1 760,69 m 3 = ,- Kč Odpočet opotřebení 60 % = ,- Kč Součet = ,- Kč Časová cena, CČ ,- Kč Zemědělské stavení bez čp/če na pozemku parc.č. 3/ Popis Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt, zděný s pultovou střechou, postavený na parc.č. 3/4, který je umístěný ve dvoře za rodinným domem. Stavebně konstrukční charakteristika: Základové konstrukce jsou smíšené, obvodové konstrukce jsou zděné z cihel, střecha je pultová, krytina je tašková. Okno je jednoduché ocelové Výměry pro ocenění Pro výpočet věcné hodnoty nemovitosti je výchozí reprodukční cena kalkulována přes kapacitu celkového obestavěného prostoru objektu. Zastavěná plocha: 1.NP: (2,50*5,10) = 12,75 m 2 Obestavěný prostor: 1.NP se zastřešením: (2,50*5,10)*(2,30) = 29,33 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 29,33 m Stáří a opotřebení Dle informací získaných od paní Antošové, starostky obce Milovice, je stáří objektu stejné jako stáří rodinného domu, tedy přibližně 100 roků. Na objektu nebyly provedeny žádné rekonstrukce. Opotřebení je určeno odborným odhadem na 85 % Výpočet časové ceny Výchozí cena objektu se zjistí vynásobením počtu m 3 celkového obestavěného prostoru objektu jednotkovou cenou za 1 m 3, ve které jsou již zahrnuty vedlejší rozpočtové náklady, stejně tak i náklady za vedlejší stavby, jako např. přípojky, atd.. Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 8

9 Jednotková cena byla stanovena s odvoláním na informace od předních stavebních a developerských firem působících na českém stavebním trhu a na databázi zhotovitele ocenění. Bylo uvažováno materiálně konstrukční řešení oceňovaných staveb a tedy i standard provedení, stejně tak i daná lokalita, která bezprostředně souvisí s vedlejšími rozpočtovými náklady. Objektu byla přiřazena jednotková cena 2 000,- Kč/m 3 obestavěného prostoru Obestavěný prostor činí 29,33 m 3 Výchozí reprodukční cena 2 000,- Kč 29,33 m 3 = ,- Kč Odpočet opotřebení 85 % = ,- Kč Součet = 8 799,- Kč Časová cena, CČ 8 799,- Kč Venkovní úpravy Jedná se o zpevněné plochy před domem a ve dvoře a přípojky inženýrských sítí. Komentář: věcná hodnota venkovních úprav byla započtena do věcné hodnoty objektu Stavební pozemky parc.č. 3/1 a 3/ Popis Oceňovaný rodinný dům č.p. 36 se nachází na stavebním pozemku parc.č. 3/1 společně s dvorem. Na pozemku parc.č. 3/4 je postaveno zemědělské stavení bez čp/če, pozemek se nachází uvnitř dvora. Přístup k rodinnému domu je po zpevněné komunikaci, do dvora přes průjezd,ve kterém se nachází garáž. Pozemky jsou rovinaté, napojené na vodovod a elektroinstalaci 220/380 V Výměry pro ocenění Jedná se o pozemky, které jsou zapsány v Katastru nemovitostí na LV č. 244 a jsou předmětem ocenění. Pozemky spolu tvoří jednotný funkční celek. Předmětem ocenění jsou tyto stavební pozemky: Parc.č. Výměra v m 2 3/ /4 17 Celková plocha stavebních pozemků dle výpisu z Katastru nemovitostí činí celkem 721 m Výpočet obecné hodnoty Vzhledem k tomu, že v dané oceňované lokalitě nedošlo ke mně známým realizovaným prodejům pozemků o porovnatelné výměře a druhu užití, porovnával jsem danou lokalitu s databází a informacemi od lokálních realitních kanceláří a informacemi z internetového serveru ( Z takto získaných informací vyplývá, že cena zasíťovaných stavebních pozemků se v dané lokalitě pohybuje v rozmezí 200,- až 400,- Kč/m 2. Mnou kalkulovaná jednotková cena pro stavební pozemky činí 300,- Kč/m 2. Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 9

10 Jednotková cena stavebních pozemků 300,- Kč/m 2 Celková výměra 721 m 2 Obecná cena stavebních pozemků 300,- Kč/m m 2 = ,- Kč Celková obecná hodnota stavebních pozemků ,- Kč Věcná hodnota celkem Stavby celkem Pozemky celkem Celkem HV ,- Kč ,- Kč ,- Kč Tato částka reprezentuje hodnotu staveb s pozemky. Věcná hodnota oceňovaných nemovitostí ke dni ocenění činí po zaokrouhlení ,- Kč (slovy: třimilionyčtyřistaosmdesáttisíc korun českých). Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 10

11 2.2. VÝNOSOVÁ HODNOTA NEMOVITOSTÍ Definice: Výnosová hodnota (též kapitalizovaná míra zisku) je jistina, kterou je nutné při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti. Stanoví se z dosaženého (resp. při dobrém hospodaření v daném místě a čase dosažitelného) ročního nájemného, sníženého o roční náklady na provoz. Komentář k výpočtu příjmu z nájemného: V současné době dle sdělení objednatele posudku a paní Antošové, starostky obce Milovice, a inženýra Svobody, vedoucího firmy STK Pálava, s.r.o., není na rodinném domě k datu ocenění uzavřena žádná nájemní smlouva. Dům není již rok užíván. Na pozemky sloužící jako vinice a orná půda je sepsána nájemní smlouva se Zemědělskou společností Pálava, s.r.o. na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou. Nájemní smlouva neovlivní navrženou obvyklou hodnotu oceňovaných nemovitostí. Vzhledem k charakteru oceňovaných nemovitostí a tržním podmínkám v dané lokalitě, nebyla tato metoda pro stanovení obvyklé hodnoty nemovitostí pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb. použita. Výnosová metoda nemá v daném případě dostatečnou vypovídající schopnost. Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 11

12 2.3. SROVNÁVACÍ METODA OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Definice: Srovnatelnou cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek, jako např.: druhu a účelu věci, koncepce a technických parametrů, kvality provedení, opravitelnosti apod Rodinný dům č.p. 36, zem. stavení bez čp/če a pozemky parc.č. 3/1 a 3/4 Na trhu nemovitostí v okrese Břeclav jsou k datu ocenění nabízeny níže uvedené porovnatelné nemovitosti. Jako srovnatelné transakce jsem uvažoval prodeje a předpokládané prodeje nemovitostí, které jsou s předmětným zadáním srovnatelné, převážně s ohledem na druh lokality, technický stav, výměru a dané využití. Jako porovnávací parametry byly zvoleny dosažené prodejní nebo předpokládané prodejní ceny rodinných domů a to porovnání jako celku. Za podobné vhodné prodeje nebo předpokládané prodeje lze uvést následující porovnání: Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 1 Č. Lokalita Velikost Garáž Popis Oceň. objekt Milovice 4+1 ano 1 Milovice 4+1 ano 2 Novosedly 3+2 ano 3 Bulhary 4+kk ano 4 Milovce - ano 5 Dolní Dunajovice - ne 6 Přítlkuky 3+1 ne řadový rohový rodinný dům, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a půdou, se dvorem a garáží s průjezdem do dvora řadový vnitřní rodinný dům, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a půdou, s garáží průjezdnou do dvora a se zahradou samostatně stojící rodinný dům, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a půdou, s garáží průjezdnou do dvora, se skladem na nářadí, udírnou a zahradou řadový koncový rodinný dům, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a půdou, po částečné rekonstrukci, s garáží, chlévy a zahradou rodinný dům umístěný na samotě, bývalá hájovna, nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a půdou, na dvoře je sklep a garáž řadový rodinný dům, s jedním nadzemním podlažím a půdou, k domu náleží dva sklepy, stodola a další hospodářská stavení, zahrada řadový rodinný dům, s jedním nadzemním podlažím a půdou, k domu náleží dvůr s možností vjezdu a s hospodářskými budovami Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 12

13 Č. Cena požadovaná resp. zaplacená Kč Koef. redukce na pramen ceny Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 2 Cena po redukci na pramen ceny Kč K1 K2 K4 K5 K6 KC poloha velikost stav a vybavení jiné (pozemek) úvaha znalce Cena oceň objektu. Kč , ,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0, , ,98 1,00 1,01 0,99 1,03 1, , ,99 1,00 1,00 1,00 0,99 0, , ,00 0,98 0,99 1,03 1,00 1, , ,98 0,98 1,00 1,00 1,02 0, , ,99 0,99 1,00 0,99 1,00 0, Celkem průměr Kč K1 K2 K3 K4 K5 K6 Minimum Kč Maximum Kč Koeficient úpravy na polohu objektu Koeficient úpravy na velikost objektu Koeficient úpravy na garáž v objektu nebo v areálu Koeficient úpravy na celkový stav (lepší - horší) Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti (lepší - horší) Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší) Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K5 = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší KC Koeficient celkový KC = (K1 K2 K3 K4 K5 K6) U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00 Pozn.: V uvedeném přehledu jsou z dostupné databáze vybrány srovnatelné rodinné domy a to z nabídky prodej. Zpracovatel zde vychází z úvahy, že se nebude realizovat nabízená částka v plné výši korekční koeficient je stanoven na základě interního rozboru ve výši 1,00-0,80 (navrženo 0,85). Podrobný popis viz. příloha č. 6 znaleckého posudku. Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že daný typ nemovitosti v dané lokalitě a čase je obchodovatelný v rozmezí ,- Kč až ,- Kč. Uvedený rodinný dům má tyto kladné stránky: - dobrá poloha v obci - možné rozšíření dispozice do podkroví Uvedený rodinný dům má tyto slabší stránky: - hustější řadová zástavba narušuje soukromí bydlících - za domem uzavřený dvůr přístupný pouze průjezdem Popis srovnávacích objektů je uveden v příloze. Všechny srovnávané objekty se nachází v obdobné lokalitě jako oceňovaný dům. Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 13

14 Obecná hodnota Obecná hodnota stanovená srovnávací metodou byla zhotovitelem, s přihlédnutím na skutečnosti ovlivňující prodej, zejména polohu, stavebně technický stav, velikost a poptávku realitního trhu, pro zadaný rodinný dům navržena ve středním pásmu daného intervalu, tj. na ,- Kč. Obecná hodnota po zaokrouhlení ,- Kč Pozemek parc.č Popis Pozemek parc.č slouží dle informací získaných od paní Antošové, starostky obce Milovice, jako orná půda. Je umístěn v oblasti ležící směrem na obec Bulhary, v zátopové oblasti. Dle informací získaných od inženýra Mareše, na pozemku hospodaří Zemědělská společnost Pálava, s.r.o Výměry Jedná se o pozemek zapsaný na LV č. 244 pro k.ú. Milovice u Mikulova je předmětem ocenění. Předmětem ocenění je pozemek: Parc.č. Výměra v m Celková plocha pozemku dle výpisu z Katastru nemovitostí činí celkem m Výpočet obecné hodnoty pozemku Jako srovnatelné transakce jsem uvažoval prodeje a předpokládané prodeje pozemků, které jsou s předmětným zadáním srovnatelné, převážně s ohledem na druh lokality, výměru a dané využití. Jako porovnávací parametry byly zvoleny dosažené prodejní nebo předpokládané prodejní ceny a to porovnání jako celku. Za podobné vhodné prodeje nebo předpokládané prodeje lze uvést následující porovnání: Č. Lokalita Oceň. objekt Zjištění ceny přímým porovnáním pozemků - list 1 velikost 2 pozemku m Způsob využití Vlastnosti jedná se o pozemek umístěný v oblasti směrem Milovice orná půda na obec Bulhary, leží v zátopové oblasti, slouží jako orná půda 1 Sedlec orná půda 2 Pavlov orná půda 3 Bulhary orná půda 4 Drnholec orná půda 5 Pavlov orná půda jedná se o mírně svažitý pozemek, který leží nedaleko obce Sedlec u Mikulova jedná se o pozemek umístěný v mírném svahu, v blízkosti obce Pavlov a slouží jako orná půda jedná se o rovinatý pozemek, sloužící a vedený jako orná půda jedná se o pozemek, vedený jako orná půda, který leží ve vinařské oblasti, ale neslouží jako vinice jedná se o pozemek, vedený jako orná půda, který leží v oblasti pod Pálavskými vrchy Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 14

15 Č. Kč / m 2 Koef. redukce na pramen ceny Zjištění ceny přímým porovnáním pozemků - list 2 Cena po redukci na pramen ceny Kč / m 2 K1 K2 K5 K6 poloha velikost jiné úvaha znalce KC (1-4) Cena oceň objektu. Kč / m ,85 9 0,98 1,06 1,00 1,00 1, , ,99 1,01 1,00 1,00 1, , ,99 1,06 1,00 1,01 1, , ,97 1,00 1,00 1,00 0, , ,99 1,03 1,00 1,00 1,02 10 Celkem jednotková cena - průměr Kč / m 2 12 Minimum Kč / m 2 9 Maximum Kč / m 2 20 Výměra oceňovaného pozemku m Pozn.: V uvedeném přehledu jsou z dostupné databáze vybrány srovnatelné pozemky a to z nabídky prodej. Zpracovatel zde vychází z úvahy, že se nebude realizovat nabízená částka v plné výši korekční koeficient je stanoven na základě interního rozboru ve výši 1,00-0,80 (navrženo 0,85). Podrobný popis viz. příloha č. 7 znaleckého posudku. Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že dané pozemky v dané lokalitě a v daném čase jsou obchodovatelné v rozmezí 9,- Kč/m 2 až 20,- Kč/m 2. Vzhledem k poloze, umístění, využití a uvedeným skutečnostem navrhuji obvyklou hodnotu jako průměrnou, tj. na 12,- Kč/m 2. Obecná hodnota Obecná hodnota zjištěná srovnávací metodou byla zhotovitelem, s přihlédnutím na skutečnosti ovlivňující prodej, velikost a poptávku realitního trhu, pro zadaný pozemek navržena na 12,- Kč/m 2. Jednotková cena pozemku 12,- Kč/m 2 Celková výměra m 2 Obecná hodnota pozemku 12,- Kč/m m 2 = ,- Kč Obecná hodnota pozemku po zaokrouhlení ,- Kč Pozemky parc.č. 2707, 2717, 2827 a Popis Jedná se o pozemky umístěné v oblastech vinic. Pozemky parc.č. 2717, 2827 a 2904 slouží jako vinice a pozemek parc.č je mez pod vinicí a je součástí vinice umístěné na terase. Pozemek parc.č leží nad rybníkem, v terasách nad obcí a je mírně svažitý. Pozemek parc.č je umístěn ve svahu, v oblasti místně zvané na kopci Brňák, v blízkosti silnice vedoucí do obce Pavlov. Pozemek parc.č je svažitý, leží u Klentnického potoka, v mrazové kotlině. Na pozemcích hospodaří Zemědělská společnost Pálava, s.r.o.. Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 15

16 Výměry Jedná se o pozemky zapsané na LV č. 244 pro k.ú. Milovice u Mikulova a jsou předmětem ocenění. Předmětem ocenění jsou pozemky: Parc.č. Výměra v m Celková plocha pozemků dle výpisu z Katastru nemovitostí činí celkem m Výpočet obecné hodnoty pozemku Jako srovnatelné transakce jsem uvažoval prodeje a předpokládané prodeje pozemků, které jsou s předmětným zadáním srovnatelné, převážně s ohledem na druh lokality, výměru a dané využití. Jako porovnávací parametry byly zvoleny dosažené prodejní nebo předpokládané prodejní ceny a to porovnání jako celku. Za podobné vhodné prodeje nebo předpokládané prodeje lze uvést následující porovnání: Č. Lokalita Oceň. objekt Zjištění ceny přímým porovnáním pozemků - list 1 velikost 2 pozemku m Způsob využití Vlastnosti jedná se o pozemky umístěné v různých částech Milovice vinice katastrálního území Milovice u Mikulova, sloužící jako vinice jedná se o pozemek umístěný mezi obcemi 1 Týnec vinice 2 Bavory zemědělská půda 3 Morkůvky vinice 4 Hustopeče zahrada 5 Valtice vinice Tvrdonice a Týnec, který slouží jako vinice jedná se o svažitý pozemek, který slouží k zemědělským účelům, vhodný je pro výsadbu vinice jedná se o svažitý pozemek, který slouží jako vinice, obhospodařuje ji družstvo jedná se o zahradu s ovocnými stromy a vinicí, svažitý, přístupný po asfaltové cestě jedná se o pozemek s vinohradem, přístupný je po asfaltové komunikaci, umístěný je směrem na obec Úvaly Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 16

17 Č. Kč / m 2 Koef. redukce na pramen ceny Zjištění ceny přímým porovnáním pozemků - list 2 Cena po redukci na pramen ceny Kč / m 2 K1 K2 K5 K6 poloha velikost jiné úvaha znalce KC (1-4) Cena oceň objektu. Kč / m , ,97 0,96 1,00 1,00 0, , ,99 0,98 0,99 0,99 0, , ,96 0,98 1,00 1,00 0, , ,01 0,99 0,98 0,99 0, , ,99 1,00 1,00 1,00 0,99 18 Celkem jednotková cena - průměr Kč / m 2 26 Minimum Kč / m 2 18 Maximum Kč / m 2 36 Výměra oceňovaného pozemku m Pozn.: V uvedeném přehledu jsou z dostupné databáze vybrány srovnatelné pozemky a to z nabídky prodej. Zpracovatel zde vychází z úvahy, že se nebude realizovat nabízená částka v plné výši korekční koeficient je stanoven na základě interního rozboru ve výši 1,00-0,80 (navrženo 0,85). Podrobný popis viz. příloha č. 8 znaleckého posudku. Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že dané pozemky v dané lokalitě a v daném čase jsou obchodovatelné v rozmezí 18,- Kč/m 2 až 36,- Kč/m 2. Vzhledem k poloze, umístění, využití a uvedeným skutečnostem navrhuji obvyklou hodnotu na minimu daného intervalu, tj. na 18,- Kč/m 2. Obecná hodnota Obecná hodnota zjištěná srovnávací metodou byla zhotovitelem, s přihlédnutím na skutečnosti ovlivňující prodej, velikost a poptávku realitního trhu, pro zadaný pozemek navržena na 18,- Kč/m 2. Jednotková cena pozemku 18,- Kč/m 2 Celková výměra m 2 Obecná hodnota pozemků 18,- Kč/m m 2 = ,- Kč Obecná hodnota pozemků po zaokrouhlení ,- Kč Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 17

18 Srovnávací hodnota celkem Rodinný dům č.p. 36, zem. stavení bez čp/če a pozemky parc.č. 3/1, 3/4 Srovnávací hodnota celkem po zaokrouhlení ,- Kč ,- Kč Pozemek parc.č Srovnávací hodnota celkem po zaokrouhlení ,- Kč ,- Kč Pozemky parc.č. 2707, 2717, 2827 a 2904 Srovnávací hodnota celkem po zaokrouhlení ,- Kč ,- Kč Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 18

19 3. STANOVENÍ OBVYKLÉ HODNOTY NEMOVITOSTÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK Věcná břemena V současné době na LV č. 244 ze dne pro k.ú. Milovice u Mikulova v oddíle C omezení vlastnického práva jsou zapsána věcná břemena chůze a jízdy s povinností k pozemku parc.č Komentář : Pro odhad obecné (obvyklé) hodnoty nemovitostí s váznoucím věcným břemenem nejsou stanoveny obecně platné a závazné principy a není dán závazný postup pro ocenění. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji zjištění ceny věcného břemene podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášek č. 452/2003 Sb., č. 640/2004 Sb., č. 617/2006 Sb., 76/2007 Sb. a č. 3/2008 Sb., 18. Nelze-li cenu zjistit podle předchozích odstavců, oceňuje se právo jednotně částkou ,- Kč. Vymezení obsahu a rozsahu věcného břemene : Věcné břemeno sestává z chůze a jízdy s povinností k pozemku parc.č a oprávněním pro pozemky parc.č. 2712/1, 2712/2, 2713/1, 2713/2, 2714, 2715, 2716 a 2718, dle rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě, o zřízení věcného břemene č.j /2006 Fo v Břeclavi ze dne (Z-3213/ ). Ocenění : Cena věcného břemene podle zákona o oceňování majetku činí ,- Kč Věcné břemena chůze a jízdy s oprávněním pro pozemek parc.č uvedená v oddíle B1 jiná práva, LV č. 244 ze dne pro k.ú. Milovice u Mikulova jsou zřízená ve prospěch oceňovaných nemovitostí a neovlivní navrženou obvyklou hodnotu oceňovaných nemovitostí. Zástavní práva V současné době na výpise z katastru nemovitostí LV č. 244 ze dne pro k.ú. Milovice u Mikulova v oddíle C - omezení vlastnického práva je zapsáno zástavní právo smluvní, exekuční příkaz k prodeji nemovitostí a zástavní práva z rozhodnutí správního orgánu. Na omezení uvedená v oddíle C LV č. 244 ze dne pro k.ú. Milovice u Mikulova, tj. omezení zástavním právem smluvním, exekučním příkazem k prodeji nemovitostí a zástavními právy z rozhodnutí správního orgánu, není při tomto ocenění brán zřetel. Ostatní rizika Na základě získaných informací od objednatele posudku a paní Antošové, starostky obce Milovice, není na rodinném domě k datu ocenění uzavřena žádná nájemní smlouva. Dům přibližně rok nikdo neužívá. Dle informací získaných od inženýra Mareše (pracovníka Zemědělské společnosti Pálava, s.r.o., tel.: ) hospodaří na pozemcích vinic a orné půdy Zemědělská společnost Pálava, s.r.o., sepsána je nájemní smlouva na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok. Nájemní smlouva neovlivní navrženou obvyklou hodnotu oceňovaných nemovitostí. Skladové prostory v části levého křídla rodinného domu č.p. 36 jsou přístupné pouze ze společnosti STK Pálava, s.r.o.. Rodinný dům č.p. 36, zemědělské stavení bez čp/če a pozemky parc.č. 3/1 a 3/4 leží v památkově chráněném území, v rozsáhlém chráněném území. Pozemky parc.č. 2482, 2707, 2717, 2827 a 2904 se nacházejí v chráněné krajinné oblasti II.-IV. zóny. Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 19

20 Na oceňovaných nemovitostech se dle zjištění a dostupných informací nevztahují žádná další ostatní rizika. Pro navržení výsledné hodnoty rodinného domu č.p. 36 na pozemku parc.č. 3/1, zemědělského stavení bez čp/če na pozemku parc.č. 3/4 a pozemků parc.č. 3/1 a 3/4 a pozemek parc.č byla použita srovnávací metoda a to porovnání jako celku. Vzhledem k charakteru oceňovaných nemovitostí a použitým vstupním údajům tato metoda nejlépe popisuje jejich obvyklou hodnotu. Stanovení obvyklé hodnoty Vzhledem ke stavu, velikosti a funkčnímu využití rodinného domu se zemědělským stavením, investičním možnostem v daném regionu, potenciálním konkurenčním rodinným domům, právním vztahům, zohledněním výše zmiňovaných ostatních rizik a situaci na trhu v oblasti obdobných realit navrhuji obvyklou, obecnou, tržní hodnotu nemovitostí rodinného domu č.p. 36 nacházejícího se na parc.č. 3/1, zemědělského stavení bez čp/če nacházejícího se na parc.č. 3/4 a pozemků parc.č. 3/1 a 3/4, se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Milovice u Mikulova, obec Milovice, okres Břeclav, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 244 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Mikulov podle tohoto znaleckého posudku zpracovaného za účelem stanovení obvyklé hodnoty nemovitostí pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb. k datu ocenění , po zaokrouhlení na: ,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstětisíc korun českých). Stanovení obvyklé hodnoty Vzhledem ke stavu, velikosti a funkčnímu využití pozemku, investičním možnostem v daném regionu, potenciálním konkurenčním pozemkům, právním vztahům, zohledněním výše zmiňovaných ostatních rizik a situaci na trhu v oblasti obdobných realit navrhuji obvyklou, obecnou, tržní hodnotu nemovitostí - pozemku parc.č se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsáno na listu vlastnictví č. 244 v k.ú. Milovice u Mikulova, obec Milovice, okres Břeclav, vedeno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Mikulov podle tohoto znaleckého posudku zpracovaného za účelem stanovení obvyklé hodnoty nemovitostí pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb. k datu ocenění , po zaokrouhlení na: ,- Kč (slovy: čtyřicetpěttisíc korun českých). Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 20

21 Navržená obvyklá hodnota pozemků parc.č. 2707, 2717, 2827 a 2904 bez zatížení věcným břemenem chůze a jízdy činí celkem ,- Kč. Zjištěná obvyklá cena věcného břemene činí ,- Kč, tzn.: že celková obvyklá hodnota výše uvedených oceňovaných nemovitostí se zatížením věcným břemenem činí ,- Kč (tj.: ,- Kč ,- Kč = ,- Kč) Stanovení obvyklé hodnoty pozemků Vzhledem ke stavu, velikosti a funkčnímu využití pozemků, investičním možnostem v daném regionu, potenciálním konkurenčním pozemkům, právním vztahům, zohledněním výše zmiňovaných ostatních rizik a situaci na trhu v oblasti obdobných realit navrhuji obvyklou, obecnou, tržní hodnotu nemovitostí - pozemků parc.č. 2707, 2717, 2827 a 2904 se všemi součástmi a příslušenstvím, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 244 v k.ú. Milovice u Mikulova, obec Milovice, okres Břeclav, vedeno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Mikulov podle tohoto znaleckého posudku zpracovaného za účelem stanovení obvyklé hodnoty nemovitostí pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb. k datu ocenění , po zaokrouhlení na: ,- Kč (slovy: třistadevadesáttisíc korun českých). V Brně, dne 17. března 2008 Ing. Tomáš Chalupa znalec a certifikovaný odhadce Jírovcova Brno tel.: tel./fax: Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 21

22 ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , pod č.j. Spr. 3655/98, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové. Znalecký posudek je zapsán pod poř. č. 1546/36/2008 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. - dle faktury. V Brně, dne 17. března 2008 Ing. Tomáš Chalupa znalec a certifikovaný odhadce Jírovcova Brno tel.: tel./fax: Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 22

Znalecký posudek číslo 1763/253/2008

Znalecký posudek číslo 1763/253/2008 Znalecký posudek číslo 1763/253/2008 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí rodinného domu č.p. 444 nacházejícího se na pozemku parc.č. 1143/93 a pozemků parc.č. 1143/93 a 1143/15 vše se všemi součástmi

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek číslo 793/70/2005

Znalecký posudek číslo 793/70/2005 Znalecký posudek číslo 793/70/2005 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 na garáži s dílnou bez č.p./č.e nacházející se na pozemku parc.č. st. 242

Více

OBSAH : 1. Nález 3. 2. Posudek ocenění nemovitostí 4

OBSAH : 1. Nález 3. 2. Posudek ocenění nemovitostí 4 Znalecký posudek číslo 2074/39/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na objektu jiné stavby č.p. 179 nacházejícím se na pozemku parc.č. 1099 a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1677-108/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí spoluvlastnického podílu o velikosti ideální ½ - vinice pozemky parc.č. 3173/94, 3305/20, 3306/65, 3340/66 a 3340/85 zapsané

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek číslo 1615/105/2008

Znalecký posudek číslo 1615/105/2008 Znalecký posudek číslo 1615/105/2008 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí budovy občanské vybavenosti č.p. 393 - restaurace a penzionu s jednou bytovou jednotkou nacházející se na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

Znalecký posudek číslo 3705 45/08

Znalecký posudek číslo 3705 45/08 Znalecký posudek číslo 3705 45/08 O ceně nemovitosti. Zemědělský pozemek D Ř Í N O V a T E T Ě T I C E katastrální území: Dřínov a Tetětice bývalý okres: Kroměříž O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2060-17/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1286/2 (LV 3338), a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 1286/1 a 1299/2 (LV č. 3314), vše v katastrálním

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1882-117/2011 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí - spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/12 pozemku parcelní č. 2622/24 v k.ú. Mikulčice, obec Mikulčice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ

Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 174/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/6 na nemovitostech - pozemku p.č. 4307/55 - ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 4317/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace LV číslo 719, katastrální

Více

Znalecký posudek číslo 1633/123/2008

Znalecký posudek číslo 1633/123/2008 Znalecký posudek číslo 1633/123/2008 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí rodinného domu č.or. 75, č.p. 479 nacházejícího se na pozemku parc.č. 902 a pozemků parc.č. 902 a parc.č. 903 se všemi

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 3509/59/08

Znalecký posudek č. 3509/59/08 Znalecký posudek č. 3509/59/08 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 396/28 v k.ú. a obci Liberec Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012 Okres:Rokycany Obec :Rokycany ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.667/1 v osobním vlastnictví v domě č.p.667 v ulici Čechova v Rokycanech, okres Rokycany, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1526-01/14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 955/19, pozemky parc.č.1667, 1673/5 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Předmět ocenění pozemek parc.č. 827, LV č. 271 Pozemek pro výstavbu stavby pro rodinnou rekreaci v současném

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1916-502/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1916-502/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1916-502/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 stavby č.p. 6127 na pozemku parc.č. 3609/39, katastrální území Poruba-sever, obec Ostrava,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

Znalecký posudek číslo 4537-27/15

Znalecký posudek číslo 4537-27/15 Znalecký posudek číslo 4537-27/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 1777 Lípa Katastrální území: Lípa nad Dřevnicí Okres: Zlín O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2000-586/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemku parc.č. 6197/22 jehož součástí je rodinný dům č.p. 2378, pozemku parc.č. 6197/54 jehož součástí je stavba bez čp/če,

Více

Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012

Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012 Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012 nemovitosti - rodinného domu č.p. 107 včetně pozemků a příslušenství v Nekmíři, okres Plzeň - sever (vlastnický podíl 1 / 8) Objednatel posudku: Účel posudku: Dražbyprost

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

soudní exekutor Dolní 71 796 01 Prostějov

soudní exekutor Dolní 71 796 01 Prostějov Znalecký posudek číslo 2955-026/2015 o obvyklé, obecné, tržní, reálné ceně věci nemovité spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/2 pozemku parc.č. 2221/66 v k.ú. Bylnice, včetně všech součástí a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dům č.p. 281. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu

ZNALECKÝ POSUDEK. dům č.p. 281. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2691-35/14 o ceně bytové jednotky č. 281/1 v budově č.p. 281 ležící na st. 293 v kú Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, okr. Bruntál a podíl na pozemku st. 293. dům č.p. 281 kuchyně

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Znalecký posudek č. 2467 109 / 2009

Znalecký posudek č. 2467 109 / 2009 Ing. Luboš Krátký, znalec pro ekonomiku, oceňování nemovitostí a stavebnictví, stavby obytné Znalecký posudek č. 2467 109 / 2009 ve věci stanovení (přibližné) obvyklé (obecné) hodnoty nemovitosti, kterou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 o ceně nemovitosti- pozemků - orná půda p.č. 1573, 1943, 2042, vč. ocenění práv a závad cenou obvyklou, k datu ocenění zapsané na LV č. 704, katastrální území Brodek u Přerova,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 Okres:Šumperk Obec :Zábřeh ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1934/16 v osobním vlastnictví v domě č.p.1934 v ulici Havlíčkova v Zábřehu, okres Šumperk, včetně spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 906-41/2013 O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6863/29-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 298/4 v bytovém domě čp. 298 v k.ú. Letňany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, včetně podílu na společných částech budov a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1523/73/2012 o obvyklé ceně pozemkových parcel - zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1,

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13741-181/13 o ceně byt.jednotky č.1677/3 umístěné v domě čp.1677, katastrální území Znojmo - město, obec a okres Znojmo, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0779-215/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek Adresa nemovité věci:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1864-450/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 402/13 na ul. Heyrovského, umístěné v domě č.p. 402 a 403 na parc.č.st. 612 a parc.č.st. 613 a spoluvlastnického

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 941-25/2013 o odhadu ceny obvyklé rekreační chaty č.e. 29 na pozemku parc.č. 4573, pozemku parc.č. 4573, parc.č. 4574/1 a parc.č. 4575/3 včetně příslušenství, v k.ú. Rychvald,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3104-114/2013 dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3104-114/2013 dodatek č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3104-114/2013 dodatek č. 1 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na nemovitosti: rodinného domu č.p. 1662 na pozemku parc.č. 2520 v k.ú. Stodůlky, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6183-035/1/2011 o ceně obvyklé spol.podílu ve výši ideální ½ na pozemku parc.č. 715/1 v kat.území a obci Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský. Ocenění vypracoval: Ing.

Více