Diagnostika návykových látek v klinické. laboratoři

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika návykových látek v klinické. laboratoři"

Transkript

1 Diagnostika návykových látek v klinické laboratoři Michal Jakl

2 NÁVYKOVÉ LÁTKY Jako látky návykové označujeme sloučeniny a skupiny sloučenin, které mohou vyvolat závislost. Závislost na chemické látce je psychický nebo fyzický stav organismu charakteristický nutkavou potřebou opakovaně látku (drogu) užívat, ztrátou nebo významným omezením sebekontroly při tomto užívání a abstinenčními příznaky při odebrání drogy. Abstinenční příznaky jsou jak psychického tak fyzického rázu a navzájem se doplňují. Pokud se látka podává opakovaně, je třeba k dosažení stejného efektu dávku zvyšovat. Tato potřeba zvyšovat dávku se nazývá tolerance. Závislost a tolerance obvykle nastávají společně.

3 6 kritérií závislosti podle WHO JSOU-LI SPLNĚNA ALESPOŇ 3, JDE O ZÁVISLOST silná touha po užití látky (craving, bažení, chuť ) ztráta kontroly nad užíváním odvykací stav nárůst tolerance k účinku látky opouštění důležitých povinností, zálib nebo zájmů pokračuje v užívání přestože si je vědom škodlivých následků

4 Nelegální drogy Kannabinoidy Halucinogeny Stimulační drogy Opiáty Psychofarmaka

5 Kannabinoidy Přípravky z konopí se označují jako hašiš, marihuana, ganja, bhang, atp. Liší se způsobem přípravy, všechny se však získávají z rostlin Cannabis sativa nebo Cannabis indica ve 2 formách: Marihuana (sušené květenství a horní lístky samičí rostliny) a hašiš (pryskyřice)

6 Kannabinoidy Negativní projevy intoxikace přetrvávají podstatně déle než navozené pocity příjemné. Nepřiléhavá euforie a smích, uvolnění, zesílení sluch. vjemů, změna vnímání času, zvýš. chuti k jídlu, přemýšlivost. Osm i více hodin po vykouření cigarety marihuany se pozoruje porušená výkonnost, ovšem aniž by si to postižená osoba sama uvědomovala. Potlačení paměťových schopností může přetrvávat i řadu dní. Konopí je prokazatelně imunotoxické a produkty hoření nejsou o nic méně nebezpečné, než je tomu v případě běžné cigarety. Některé z účinků marihuany mohou být zaměňovány s intoxikací ethanolem. Rozdíl je především v tom, že marihuana vyvolává mírné halucinace.

7 Kannabinoidy Nejužívanější drogou v celé Evropě je marihuana a Česká republika drží v její konzumaci smutný primát. "Nejvyšší odhady byly zaznamenány v ČR, Španělsku, Francii, Irsku a Spojeném království," uvádí výroční zpráva o stavu drogové problematiky v EU za rok Zprávu zveřejnilo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

8 Kannabinoidy Účinnou látkou konopí je 9-tetrahydrokannabinol. 9-THC 9-THC Dnes existují vyšlechtěné odrůdy jako je např. "skunk" (poprvé vypěstován v Nizozemsku), které obsahují až 15% THC.

9 Kannabinoidy Hašiš - vzhled: vypadá jako hnědožlutá kostka, někdy do černa. Za čerstva je pružný, pak tuhý, drolí se po zahřátí v plameni. Nebezpečí: vysoké dávky (nad 20 mg THC) a chronické zneužívání. Při otravě stoupá v mozku hladina serotoninu. Hašiš potencuje hypnotika, sedativa, ale i budivé aminy. Slang: haš, čokoláda, charas (indické označení z jazyka hindí).

10 Metabolismus DELTA- 9-THC vykouření 1 cigarety - vrchol konc. THC v krvi za 3-5 min. po p.o. aplikaci 20 mg - vrchol za min. Cut off metody 50 ng/ml Doba záchytu THC-COOH moči: 1-3 dny po jednorázové dávce až 30 dní u chronických uživatelů

11 Halucinogeny Reálná rizika psychedelik mají poněkud jiný charakter než je tomu u ostatních návykových látek. Jejich vliv na lidskou psychiku bezprostředně nebo postupně zanechává následky v podobě psychóz různé intenzity. Intoxikace může být spouštěcím mechanismem vážné psychické choroby jakou je např. schizofrenie, psychomaniakální deprese nebo paranoia.

12 Halucinogeny Přírodní drogou halucinogenního typu je především peyotl z kaktusu Lophophora williamsii a bufotenin ze sekretu kůže ropuch. Aktivní složka peyotlu mezkalin se stal prvním chemicky čistým halucinogenem. H3CO NH2 H3CO OCH3

13 Halucinogeny Dalším zdrojem halucinogenů jsou psychoaktivní houby, například lysohlávky. V nich se v různém množství a vzájemném poměru vyskytují dvě příbuzné substance - psilocybin a psilocin. Doba, po které se začínají projevovat účinky alkaloidů psilocybinových hub, závisí na způsobu jejich použití i vnímavosti intoxikovaného. Jsou-li houby dobře rozžvýkány a ponechány delší dobu v ústech, objevují se první příznaky asi po 10 minutách. Spolknuté houby způsobují delší prodlevu (asi 40 minut) a zároveň i zhruba poloviční účinnost díky proniknutí pouze poloviny účinných látek žaludeční a střevní stěnou. Somaticky se nástup účinku projeví zrudnutím obličeje, změnami tlaku a pulsu, ospalostí, mydriázou, poruchami koordinace. Relativně časté bývají třesy, event. tělesný i duševní neklid. Často popisované psychické efekty ve srovnání s jinými halucinogeny jsou nápadný pocity blaha a euforie, charakteristická je ztráta pocitu identity s vlastní osobou.

14 Halucinogeny Mezi syntetické halucinogeny patří především nechvalně proslulý diethylamid kyseliny lysergové - LSD. Tato látka byla cíleně připravena u firmy Sandoz v roce 1938 jako analog určitého typu námelových alkaloidů se silnějšími účinky, avšak s nižší toxicitou pro využití v porodnictví (hemostatikum a uterotonikum) a při léčbě migrény. Albert Hofmann, objevitel LSD

15 Halucinogeny Mechanismus působení LSD na lidskou mysl nebyl dosud uspokojivě vysvětlen. Zřejmě nejdůležitějším pro přepínání vjemů v mozku, tedy určité koordinace smyslového vnímání, je neurotransmiter 5hydroxytryptamin (5-HT, serotonin) a odpovídající receptory. LSD působí přímo na receptory 5-HT a podle místa v mozku je buď blokuje nebo aktivuje. LSD tak vyvolává naprostý zmatek v informačních drahách. V důsledku toho se běžné objekty jeví jako velice zkreslené obrazy. Jedinci závislí na LSD pak opravdu slyší barvy a vidí zvuky. Nastávají poruchy myšlení i chápání, schizofrenní vjemy nejsou výjimkou.

16 Halucinogeny HOOC kyselina lysergová N N H CH3 Délka působení LSD se s dávkou příliš nemění. To do jisté míry determinuje i dnes nejrozšířenější formu distribuce této drogy v malém, roztokem syceném papírku (tzv. trip s obsahem mg LSD), na který se vzhledem k jeho rozměrům nemůže žádná jiná droga v účinném množství vejít. Trip (účinek tripu) obvykle trvá 8-12 hodin. První účinky se projevují 3060 minut po aplikaci (per os). Intenzita účinků roste a mezi druhou a třetí hodinou po požití vrcholí. Během dalších hodin již zvolna klesá.

17 Stimulancia O druhé místo mezi drogami soupeří v EU extáze s amfetaminy. V Čechách, Německu, Irsku, Nizozemsku, Portugalsku a Británii extáze vítězí, a stává se tak evropskou drogou číslo dvě. Především v České republice vzrůstá počet jejích uživatelů ve věku 15 až 24 let.

18 Stimulancia Psychostimulancia jsou látky s nefyziologickým budivým efektem na CNS. Typickými zástupci jsou pervitin (metamfetamin), amfetamin, kokain, crack, méně typickým zástupcem je extáze (má kromě stimulačního účinku také účinek psychedelický).

19 Stimulancia Na organismus působí jako periferní sympatomimetika (stimulují sympatikus) - způsobují vzestup tlaku krve, tepové frekvence, bronchodilataci atd. Po odeznění účinku látky se dostavuje stav podobný kocovině. Dominuje celkové vyčerpání, únava, bolest kloubů. Není výjimečný několikadenní spánek přerušovaný krátkými epizodami bdění s vlčím hladem a konzumací ohromného množství potravy.

20 Budivé aminy metamfetamin Slang: pervitin, perník, speed, peří, péčko, piko

21 Metabolismus METAMFETAMINU Poločas vylučování: hod. po p.o. aplikaci vrchol plasmatické koncentrace během 2 hod. -vliv ph Cut off metody 1000 ng/ml Doba záchytu v moči: MA a metabolity 3 5 dní po ukončení aplikace

22 Budivé aminy MDMA / EXTÁZE MDMA (methylendioxymetamfetamin,extáze) byla jako účinná látka syntetizována, resp. patentována v roce 1912 firmou Merck jako lék na hubnutí. Extáze svým účinkem spadá na pomezí stimulancií a psychedelik (halucinogenů). Uživatelé a psychoterapeuti, kteří s MDMA pracovali, ji označují jako silný empatogen (zvyšuje schopnost vcítit se do druhého). Hlavním místem účinku extáze je mozek. Látka bezprostředně ovlivňuje vylučování neurotransmiterů serotoninových a dopaminových synapsí, což má kromě psychických změn vliv i na somatické funkce.

23 Budivé aminy MDMA / EXTÁZE Nástup účinku se obyčejně projeví neklidem a mírnou zmateností. Neklid a zmatenost v další fázi obyčejně ustoupí, nastává fáze klidu a pohody, mizí stres, dochází k projasnění nálady. Při užití o samotě je uživatel obyčejně schopen zvýšeného intelektuálního výkonu. Při užití v páru nastupují pocity empatie, lásky, zvyšuje se komunikativnost a potřeba dotýkat se druhého.

24 Budivé aminy MDMA / EXTÁZE Somaticky má MDMA podobné účinky jako jiné amfetaminy: vzestup krevního tlaku, tepové frekvence, celková příprava organismu na zvýšenou zátěž (vzestup svalového napětí, atd.), rozšíření zornic. Doprovodným efektem bývá nechutenství, nepříjemné pocení a napětí žvýkacích svalů. Ovlivnění vegetativního nervového systému sebou nese změny tepelné regulace a absence pocitu žízně.

25 Budivé aminy MDMA / EXTÁZE NHCH3 O H2C O NHCH3 O H3C Nebezpečí přehřátí! Vyřazuje z činnosti tepelnou regulaci organismu. H2C H3C O Ztrácí se spojení s pocity tepla a chladu. Zvláště na tanečních party, kde se celé hodiny tancuje v horkém prostředí. NHCH3 O H2C O H3C NHCH3 O H2C H3C O NHCH3 O Dosáhne-li teplota organismu 42 stupňů C, začínají se v krvi tvořit drobné sraženiny, které se lepí na stěny tepen. H2C O NHCH3 O H2C O H3C H3C Zatěžuje játra a ledviny. Zátěž jater může u disponovaných osob vyvolat žloutenku.

26 Stimulancia kokain Typickou stimulační drogou, se kterou lidé přicházejí do styku již po tisíciletí je kokain, hlavní účinná látka v listech keře Erythroxylum coca. V 19. století se kokain začal používat významněji i v medicíně pod označením mariánský prášek a byl předepisován na neuvěřitelnou škálu onemocnění. Čistá látka byla poprvé izolován v roce 1860 německým chemikem Albertem Niemanem, který rovněž rozpoznal její anestetické účinky a předznamenal tak její hlavní využití. I v dnešní době je většina syntetických anestetik strukturními analogy odvozenými od molekuly kokainu. Kokain je bohužel i jedna z nejrozšířenějších drog současnosti, distribuovaná pod názvy coke, sníh, zlatý prach, crack, lady acrack, atp. Schopnost kokainu stimulovat souvisí s jeho přímým účinkem na receptory, které slouží k vychytávání dopaminu a serotoninu z nervových buněk. K receptorům se tak v případě intoxikace dostává mnohem více zmíněných neuropřenašečů než je běžné. Tím se vysvětluje stimulační a euforizační efekt kokainu. Získaná sebedůvěra, optimismus a nezměrná energie jsou však těžce vykoupeny toxickými účinky této látky, mezi kterými dominují těžká paranoia, halucinace, nepříjemné kožní a zrakové vjemy, poruchy myšlení, psychická posedlost. Mezi abstinenční příznaky patří extrémní únava, apatie, deprese a chorobná chuť k jídlu.

27 Stimulancia kokain Koka Kokain se konzumuje čtyřmi způsoby: Lístky Nejstarší způsob používaný andskými indiány: svitek lístků se smísí se slinami a okoření na vápno bohatým materiálem (spálené mušle, zrní). Smotek se umístní mezi dáseň a tvář a jemné se cucá. Pasta Známá jako base, basa nebo basuko, jedná se o kokainový sulfát. Většinou se míchá s tabákem nebo s marihuanou a kouří se. Je to velice intenzivní látka, působí rychle a časem vede k závislosti. Hydrochlorid kokainu Je to bílý krystalický prášek bez zápachu, hořké chuti, neformálně zvaný charlie, toot, blow, cukr, prach, sníh, u nás koks. Hydrochlorid se vyrábí rafinací pasty pomocí petroleje výsledkem je 90% čistota. Aplikuje se sňupáním nosní dírkou Nejsilnější modifikací kokainu (vlevo) je crack (vpravo)

28 Stimulancia kokain Spotřeba i sociální dopad kokainu se výrazně zvýšil po uvedení cracku kokainu upraveného pro kouření (v roce 1985). Jednorázová dávka cracku bývá mg. Mechanismus účinku je podobný jako u jiných stimulancií. Účinky trvají poměrně krátce, již po 30-ti minutách ustupují, poločas vylučování je 0,7-1,5 hodiny. Při prvním užití jsou pocity většinou spíše nepříjemné (srdeční slabost, rozšíření zornic, třes rukou, mrazení, bledost), teprve opakované užívání vede k euforii. Kokainista je veselý, družný, má halucinace příjemného obsahu, dostavuje se touha po pohybu a zvýšeném výkonu. Intoxikovaný je často na první pohled nápadný přebytkem energie, hovorností často hyperaktivitou až neklidem. Dostavuje se euforie, nápadné jsou poruchy chování, vymizení zábran. Kokain je silné anorektikum (snižuje chuť k jídlu).

29 Stimulancia kokain Chronická otrava vede ke stavům úzkosti, paniky, objevují se paranoidní stavy. Typické bývají pocity při nichž má postižený dojem, že je napaden hmyzem. Postižený trpí pocity sledování, které mohou vést až k agresivitě nebo sebevraždě. Užívání kokainu představuje ohromnou zátěž pro kardiovaskulární systém, stoupá riziko srdečních a mozkových příhod. Kokain nevyvolává závislost tělesnou, o to mocnější je ale závislost psychická. Někteří autoři považují závislost na kokainu za vůbec nejsilnější.

30 Metabolismus KOKAINU Cut off metody 300 ng/ml Doba záchytu v moči: kokain zachycen v moči 3-6 hod. metabolity hod., u chronických toxikomanů metabolity i po 5 dnech.

31 NÁVYKOVÉ LÁTKY opiáty Nezralé makovice byly známy jako zdroj účinných látek od nepaměti. Drogy z této skupiny působí na organismus prostřednictvím tzv. opioidních receptorů. Opioidy potlačují percepci a lokalizaci (vnímání a schopnost určení místa) bolesti i psychickou a emocionální složku bolesti, působí sedativně, vyvolávají ospalost a tichou euforii. Pro tyto vlastnosti mají své nezastupitelné místo v lékařství jako silná farmaka proti bolesti (analgetika) nebo látky tlumící úporný kašel (antitusika). Organismus sám vyrábí podobné látky, tzv. endogenní opioidy (endorfiny, enkefaliny, dynorfin), které se váží na opioidní receptory a modulují projevy organismu a jeho reakce (bolest, radost, strach, euforie).

32 Opiáty morfin Nejvýznamnější účinnou látkou opia je morfin (asi 10% hmoty surového opia). Dalšími účinnými látkami opia jsou kodein, thebain a papaverin. HO morfin CH3 O N HO

33 HEROIN Acetylováním se z morfinové báze získává heroin (diacetylmorfin). Z 1kg morfinu se získá asi 100g heroinu. Avšak často je ředěn a proto výsledná koncentrace dost kolísá (obvyklý obsah účinné látky býval v 70. letech asi 5%, dnes okolo 40%, u nás však až 80%). Z jednoho gramu heroinu se udělá asi 10 až 20 balíčků. Závislost na heroinu vzniká poměrně rychle, již po dvou až třech měsících a má opět složku fyzickou a psychickou. Fyzická závislost se projevuje vzestupem tolerance a potřebou zvyšování dávek. Psychická závislost se vyznačuje ztrátou kontroly nad užíváním a neovladatelným dychtěním po droze. Na českém trhu se objevuje buď jako: hnědý heroin ( brown sugar ), který se před nitrožilním užíváním musí ještě upravit přidáním kyseliny, lépe se ale kouří a žhaví, a bílý heroin (white powder), který se podobá mouce, dá se po rozpuštění přímo vstřikovat do tělního oběhu, kouřit se ale nedá. Toxicita (jedovatost) heroinu je přibližně pětkrát vyšší než u morfinu a dvacetinásobně vyšší než u opia.

34 Metabolismus HEROINU Poločas vylučování: Heroin 3-20 min. Cut off metody 300 ng/ml Doba záchytu opiátů opiátů v moči: až 3 dni po poslední dávce

35 NÁVYKOVÉ LÁTKY benzodiazepiny V medicíně se jedná o vůbec nejpoužívanější psychofarmaka. Patří do skupiny anxiolytik, látek které pozitivně ovlivňují afektivitu. Odstraňují psychické napětí, strach, úzkost, zlepšují náladu, současně však způsobují útlum (hypnosedativní působení). Mnoho farmak této skupiny je blízce příbuzných s hypnotiky (léky na navození, nebo udržení spánku) a liší se jen v poměru anxiolytického a hypnosedativního působení. Představitelé: alprazolam, bromazepam, clonazepam, chlordiazepoxid, diazepam, flunitrazepam midazolam, nitrazepam, oxazepam atd. H3C O Cut off metody 300 ng/ml N Detekovatelnost v moči: 1 7 dnů N Cl diazepam

36 MULTI DRUG PANEL

37 Děkuji za pozornost.