Ne kaž dý má schopnost takhle žít. Potřebuje trochu víc, alespoň prozatím, než se naučí plně vychutnávat prosté a přirozené radosti. Sáhne k drogám.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ne kaž dý má schopnost takhle žít. Potřebuje trochu víc, alespoň prozatím, než se naučí plně vychutnávat prosté a přirozené radosti. Sáhne k drogám."

Transkript

1 MARIHUANA Pro ni a proto, ž e je. Obsah 1. Ú vod 2. Marihuana 3. Trocha historie 4. Bičprohibice 5. Na zdraví 6. Legislativa 7. Zahradníkův rok 8. Zpracování a konzumace 9. Moje tráva 10. Závě r 11. Příloha 12. Doporučená literatura Ú vodem poznamenám následující: Drogy jsou svinstvo. Jakékoliv. Optimální ž ivot je ž ivot zevnitř. Život bez potřeby umě lého vyvolávání nálady, umě lého hledání impulsů. Život, kdy si vystačíme se svou ž enou, prací a psem. Ne kaž dý má schopnost takhle žít. Potřebuje trochu víc, alespoň prozatím, než se naučí plně vychutnávat prosté a přirozené radosti. Sáhne k drogám. Psal jsem tento spisek proto, aby v podobném případě k drogám sáhl, ale nestal se jejich otrokem. Praha, podzim a zima

2 Marihuana se získává z prastaré kulturní rostliny, Cannabis sativa L. Její český název zní konopě setá, konopí. Jde o jednu z nejstarších kulturních rostlin. Pochází z Nepálu a na mnoha místech svě ta roste divoce. Její využ ití je mnohostranné - například se z ní vyrábí olej, ale především se využívají její dlouhá, pevná vlákna. Ve všech zemích, kde se dnes konopí či marihuana pě stuje, známe pouze jediný poddruh rostliny. Vž dy jde o konopi setou a odlišují se pouze poddruhy (subspecie). Například indica, americana. Tyto rostliny se liší vzrůstem, zbarvením, obsahem účinných látek, ale botanicky patří k jedinému druhu. Rozeznáváme samčí a samičí rostliny. Dospě lá rostlina mívá až tři metry výšky a její listy mají nezamě nitelný tvar. Tvar listů je notoricky známý - stal se symbolem marihuany a zdobí dnes kdejaké tričko teenagerů. Lidstvo zná konopi nejméně pě t tisíc let a snad stejně dlouho zná i její účinky, účinky, které z této v podstatě neškodné a už itečné rostliny dě lají dnes ztě lesně ného ďábla. "Již staří Ř ekové" znali účinky marihuany a nazývali ji konabos. Ho konabos znamená kravál, ruch. Vykouřený člově k dovede své okolí upozornit na to, ž e se s ním ně co dě je... Užívali ji i Skytové a Číňané dokonce ně kolik tisíc let před naším letopočtem. Germáni jí říkali hapanas. V současné době existuje surovina užívaná ke kouření či k jiné konzumaci v mnoha variantách. Účinnou látkou jsou však vž dy cannabinoidy, především tetrahydrocannabinol (THC). Název má tráva variabilní, podle země i podle toho, v jakém stavu se prodá vá. Nejčastě jší je konzumace suchých listů nebo vrcholků rostliny. Hmotě, která se kouří, říkají v Mexiku (původně ), ve Spojených státech a v západní Evropě marihuana. Tento název snad pochází ze jména Marie Juana. I v Čechách se trávě říká marjánka - což je tvar vzniklý ze jména Marie nebo Marie Anna. Slangově se užívá tráva, v anglosaských zemích grass. Rastamanský výraz (snad z karibské oblasti, Haiti) je ganja, gándž a. V Tunisku a Maroku se trávě říká kif, v Turecku habak, v Indii bhang. Koncentrované pryskiřici se říká hašiš nebo charas, ale často se používá také název kif. V Čechách se běžně užívá slova haš nebo hašiš, případně shit. Prakticky se zde nevyskytuje název čokoláda, běžný v západní Evropě. TROCHA HISTORIE

3 V této kapitole se čtenář dozví ně co málo o historii oblbování se (a čím jiným historie drog vlastně je?) a o tom, pročvlastně je v Evropě trá va zakazovaná Společnost bez drog, drogy bez společnosti... Cíl války proti drogám je stejně reálný jako cíl budování komunismu. Spelečnost třídně a sociálně spravedlivá je totiž stejně reálná jako společnost bez drog. Komunismus sice prodě lal historický krach, zastánci tvrdé linie boje proti drogám si z toho však poučení nevzali. Onen nemož ný ideál prosazují stále - až do poslední kapky krve. Ostatních. V historii lidské civilizace neexistuje žádná kultura, která by ně jakou drogu nevyužívala či - v dnešní terminologii - nezneužívala. To není propaganda, ale realita. Ten, kdo popírá tuto skutečnost, má buď nedostatečné vzdě lání, nebo klapku na očích. Eventuálně - to je nejčastě jší - vymezuje drogu pouze ve smyslu "droga dnes zakázaná". Kaž dá kultura, kaž dá civilizace druhu Homo sapiens mě la a má svoji drogu. Proč? Přestož e se často mluví o návyku na drogy - psychotropní látky - i u subhumánních ž ivočichů, o zneužívání drog v pravém slova smyslu přece jen můž eme uvaž ovat jenom u člově ka. Podobně je tomu s Bohem. Neandrtálci sice také mě li své vysušené hlavy jeskynních medvě dů, ale o skutečné mystice a víře v Boha uvaž ujeme prakticky jen u člově ka moudrého. Na rozdíl od všech ostatních zvířat je totiž člově k vybaven čímsi, co je zcela nevymezitelné. Duší nebo duchem. Vě domím smrti. Humorem. Schopností abstraktního myšlení. Prostě spoustou charakteristik, které dohromady dávají ono "ně co", co úspěšně uniká definicím kněží i psychologů. A ono "ně co" se projevuje - mimo jiné - touhou po sebepřekonání, touhou po poznání elementá rních, esenciálních jevů a úzkostí. Všechny uvedené charakteristiky dříve nebo pozdě ji vedou ke stresu, k napě tí a hledání. Hledání pomocí všech existujících prostředků. A zde nastupují drogy. Nechci samozřejmě tvrdit, ž e bez drog by neexistovala civilizace. Ale bez toho, co nás ž ene dál, by rozhodně neexistovala v tak obrovské míře závislost na psychotropních lá tká ch. Drogové kultury a přijetí "vlastních" drog Volba drogy kaž dou civilizací není samozřejmě vě cí náhody. Ale také ne svobodné volby. Podobně jako u typu základní stravy i při výbě ru "základní drogy" civilizací rozhodlo více faktorů. Od lokality a biotopu, který daná kultura obývala, přes klima až po genetické uspořádání určitého kmene. Severoameričtí Indiáni mě li samozřejmě stejnou šanci přivyknout alkoholu jako Evropané. Není zcela jasné, pročnezačali vyvářet ve velkém dakotské pivo, ale v klidu sbírali mescal. Stejně tak Arabové mohli velice snadno pě stovat mák. Ale náhoda - či osud, eventuálně jejich genetické uspořá dá ní - chtě la tomu, ž e dali přednost divoce rostoucí konopi a časem přišli na

4 to, jak z ní vyrábě t hašiš. Není jasné, zda kaž dá kultura vypě stovala zvyk užívání té drogy, která jí nejlépe "sedla", nebo jestli se odolnost vůči tolerované droze vyšlechtila. Kaž dopádně konzumace společností tolerované drogy ve vě tšině případů nevyvolávala žádné společensky nepřijatelné důsledky, byla tolerovaná a obvyklá a pomáhala řeš it onen základní pocit existenciální úzkosti. Kultury můž eme rozdě lit na ně kolik (drogových) typů. Kultury alkoholové jsou asi "nejúspěšnější" - k nim patří západoevropská a severoamerická civilizace, která dnes dává zbytku svě ta pocítit, kdo je tady pánem. Příčiny "úspěšnosti" alkoholové kultury nejsou ale nijak prokázané a můž eme je jenom tušit. Jako zcela nepodlož ený konstrukt nabízím následující vysvě tlení: Alkohol je jednou z mála drog, které jsou zaměřeny "ven". Opilý člově k má mnohem vě tší tendenci k exhibici, agresivitě nebo výtrž nosti než člově k pod vlivem jiné běžně užívané drogy. Snad proto je celkové pojímání svě ta jedinců vyrostlých v kultuře alkoholového typu zaměřeno "ven" - výkonově, soutěživě. Pravdě podobně jší však je, ž e je tomu úplně jinak. Další masovou drogou je hašiš a marihuana. Jsou typické nejen pro arabské a islámské národy (tam by bylo mož né vysvě tlení - muslimové nesmě jí požívat alkohol a vzhledem k mládí islámu není pravdě podobný biologický zvyk na THC jako na náhradní drogu), ale i pro oblast Indie, Nepálu a okolí, kde je konopě ostatně domovem. Snad účinky THC, a tím i rozšířenost marihuany mají souvislost s horkým klimatem (tráva subjektivně ochladí) nebo s tím, ž e v letních mě sících se v arabském klimatu dá přes den skutečně jenom sedě t a koukat před sebe - k čemuž je tráva optimální pomůckou. Arabský svě t rozhodně THC konzumuje velice rád a masově - dokonce se tvrdí, ž e úpadek Arabů je přímý následek konzumace hašiše. Pasivita a lenost, arabským národům často připisované, jsou prý dílem cannabisových drog. Velmi rozšířenou drogou - historicky - bylo i opium, spjaté především s Čínou. Má, podobně jak THC, silně meditativní náboj - a pro čínskou filozofii, umě ní či styl myšlení je typické. (Mám samozřejmě na mysli předkomunistickou Čínu.) Další drogy charakterizují kultury, které v soutěži se zmíně nými třemi historicky neobstály. I když jejich národní fety úspěšně přešly do kulturního pově domí kultur ostatních. Jde především o jihoamerické Indiány, kteří ž výkali listy koky. U nich se obvykle vysvě tluje příklon k této droze klimatickými podmínkami velehor, ale jako u ostatních drog bude i zde vysvě tlení pravdě podobně slož itě jší. Nejen severoameričtí Indiáni se svým mescalinem, ale i Vikingové a Čukčové s muchomůrkami, Mexičané s lysohlávkami a Eskymáci se svými houbami reprezentují kultury zaměřené na halucinogeny. Tyto kultury v historické soutěž i prohrály. Původní konzumace drog mě la ně kolik charakteristik, které jsou nesmírně důlež ité pro další výklad. Tyto charakteristiky vysvě tlují, proču vě tšiny přírodních národů konzumace drog (i tě ch, které dnes považ ujeme za ztě lesně ní ďábla) nevedla k vě tším potížím a nedestabilizovala společnost. Především - drogy byly nejčastě ji konzumovány k rituálním účelům. Jejich konzumace mě la přinést kontakt s tím "oním", co je člově ku vlastní hledat. A při kontaktu s Bohem je sice mož né se pořá dně sjet, ale rozhodně není mož né jej hledat ráno, v poledne i večer.

5 Konzumace drog byla prostě svázána kvantem zvyklostí, jež nebylo mož no překročit a které skoro stoprocentně brá nily zvrhnutí konzumace v bohapusté fetování. Dalším faktorem je minimální komunikace mezi jednotlivými kulturami a minimální kontakt s drogou, jež není v dané společnosti (komunitě ) tolerována. Proto jedinci, kteří nemě li dispozice k rozumné konzumaci "cizí" drogy, bez problémů přežívali. Vůbec se s ní totiž nesetkali. A konečně - droga byla něčím normálním, obvyklým a běžným. Neexistoval kolem ní nimbus tajuplného mýtu, který by z ní dě lal zakázané ovoce - svou zakázaností ještě lákavě jší. Společenská regulace nadmě rného konzumu drogy tedy byla mnohem snazší. O droze se vě dě lo a vě dě lo se, co s jedinci, kteří jí pomalu propadají. Dnes se to neví. Zlaté časy drog nastaly až v našem století. Ú loha drog v ž ivotě lidstva a jejich vliv na společnost však narůstaly celé dlouhé roky předtím. Jak mizela v zájemná izolovanost jednotlivých kultur, jak produktivita lidské práce osvobozovala člově ka od totální závislosti na kaž dodenní dřině, nacházeli se mezi lidmi mlsálkové. Zkoušeli nové objevy - ať už to byl tabák dovezený z Ameriky, nebo opium z Orientu. A nastá valy první problémy. V devatenáctém století byly už běžně dostupné (alespoň v evropských centrech) prakticky všechny dnešní drogy. Ty základní - crack nebo heroin - samozřejmě ne. A jejich konzumenti si začínali pě stovat návyk. Příčinou tohoto "chování" nových drog nebyla ani tak jejich jedovatost nebo nebezpečnost. Důlež itá byla novost - neznalost tě ch, kteří s nimi přicházeli do styku. Droga samozřejmě přicházela bez jakéhokoliv návodu k použ ití. Vě dě lo se maximálně, ž e se dá kouřit nebo polykat. O tom, v jakých dávkách je bezpečná, kdy můž e vytvořit návyk nebo ohrozit svého konzumenta, nevě dě li novinekchtiví kupci nic. Navíc - droga přišla bez celého kontextu zvyklostí a rituálů, který v její domovině chránil konzumenty před potupnou závislostí. A celý kolobě h, jenž dodnes neskončil, mohl začít. V té době ovšem - přes to, ž e si lidé návyk vytvářeli - byla droga zálež itostí velice úzké skupiny lidí. Determinantou byl majetek - drogové experimenty byly drahé - a příslušnost k určité sociální skupině, která "si dopřá vá ". (Je samozřejmé, ž e řečené platí pro dnes zakázané drogy. Co se týče alkoholu, byla situace diametrálně odliš ná.) S postupem let se ale drogy stále víc rozšiřovaly a stávaly se masově jší zálež itostí. Primární příčina je - ačto zní banálně - ekonomická. V roce 1900 byla totiž společenská produktivita a ž ivotní úroveň nepředstavitelně nižší než dnes a společnost prostě na podobné experimenty nemě la. Navíc - dnes zakázané, nové drogy nemě ly nimbus zakázanosti se vším, co k ně mu patří. Proto ani tlak na zvyšování jejich konzumace (jaký vidíme u dnešních dealerů) neexistoval. Drogy byly ve vě tšině případů volně, běžně a levně přístupné. V amerických lékárnách se počátkem naš eho století dal koupit zcela volně morfin. Ekonomická vyspě lost lidstva rostla. Rostla přetechnizovanost, rostly nároky kladené na

6 jedince. Tím pádem rostl i počet jedinců neschopných ony nároky plnit. Země koule si prož ila dvě svě tové války, pády říší a v historii neslýchanou expanzi brutality a bestiality. Rozšíření konzumace nových drog mě lo tu nejúrodně jší půdu. Považ uji za zbytečné uvádě t přesná čísla o osobách závislých na nových drogách. Nárůst počtu takových lidí je ale obrovský (zcela přesné údaje nejsou a ani nemohou být k dispozici). Kaž dopádně před druhou svě tovou válkou byla drogová problematika závaž ná dokonce i v Československu. Pravá expanze však nastala až v letech padesátých a šedesátých. Padesátá léta nejsou charakterizována ani tak expanzí konzumace, jako přípravou společenského vě domí. Totalita ovládla svě t. Blok východní, ruský, prožíval etapu svého vývoje, kterou pro českého čtenáře netřeba popisovat. Ale - což je mož ná pro mnohé překvapující - stalinistická metodologie práce s lidmi byla vlastní i Výboru pro vyšetřování neamerické činnosti v USA. Pak, koncem padesátých let, nabrala civilizace nový dech. Setřá sla totalitu (ve východním bloku alespoň její nejbrutálně jší projevy) a začala hledat nové cesty - ve vě dě, ale především v umě ní a filozofii. Ne snad ve filozofii produkované vyschlými mozky na univerzitních stolcích, ale ve filozofii ž ivota. Performační orientace přestala být tak zajímavá jako dřív. Síla a moc se pro mnohé (především mladé) stá valy synonymem zla. Flower power! Šedesátá léta znamenala zcela zásadní obrat v drogové historii lidstva. Byla obrovským experimentem, který se pokusil nové drogy začlenit do ž ivota přetechnizované civilizace. Experimentem, který nevyš el. Díky neodpově dnému (to nevyčítá m, ale konstatuji) přístupu protagonistů drogové scény, změ nám společenského klimatu a v neposlední řadě i cíleně (viz kapitola o prohibici) se na začá tku sedmdesátých let z drog stává démon. Společensky tolerovaný a přijímaný symbol zla. Ďábel má podobu injekční stříkačky. Paranoidní mozky amerických protestantů vyprodukovaly šílenou vizi společnosti bez drog. Bohuž el - tyto paranoidní mozky mě ly dost sil na to, aby svou vizi vnutily celé společnosti. A vlastně celému svě tu. Epocha války V sedmdesátých letech se začalo s drogami válčit. Naplno, bez ohledu na finanční či lidské obě ti (samozřejmě nikoliv z řad válečníků, ale konzumentů). A celosvě tová tendence směřuje k dalšímu utahování šroubu. Ně které ojedině lé experimenty, které s touto vlnou "nejedou" (holandský či aljašský model) jsou jednak soustavně kritizovány a napadány, jednak sabotovány (Aljaška). Alternativní, nizozemský model se - naprosto symptomaticky - realizoval v zemi, která je obecně považ ována za jednu z nejdemokratičtě jších a nejtolerantně jších na svě tě. Šroub se utahuje i nadále. Bohuž el, i v naší zemi. Tuzemsko Tuzemská historie užívání drog není příliš bohatá. Klasickou českou drogou je alkohol, a to

7 konkrétně alkohol obsaž ený v pivu. Tam je situace komplikovaně jší ještě skutečností, ž e chmelový výtaž ek obsahuje účinné sedativní látky, které mají v kombinaci s alkoholem velice specifické tlumivé účinky. Jiné drogy se v Čechách prakticky neuž ívaly. Běžné lidové léčitelství je samozřejmě znalo - ať už se jednalo o léčbu bolestí zubů pálením konopného provazu a vdechování dýmu, nebo odvar z nezralých makovic, podávaný kojencům. Aby nekřičeli... Nechci podezírat nevelký počet našich poustevníků a vizionářů, ale považ uji za pravdě podobné, ž e se mezi pově stnými "kořínky", kterými se ž ivili, našla i muchomůrka červená či lysohlávka kopinatá. Širší rozšíření však jiné drogy než alkohol nikdy nemě ly. V teplejších oblastech našeho státu se tradičně pě stovalo konopí. Pě stuje se tam ostatně oficiálně dodnes, jako průmyslová rostlina. Jeho účinky s nejvě tší pravdě podobností lidé znali. Přesto se konzumace marihuany a haš iš e objevuje až velice, velice pozdě. Nenašel jsem v literatuře ně jaké přesvě dčivé argumenty, které by ukázaly, ž e zde tráva byla dřív než kokain. A ten se začal mezi zbohatlíky více užívat až v první polovině dvacátého století. Přišel sem jako droga pro "mlsouny", pro lidi, kteří chtě li užívat ž ivota. Navíc byl zahraniční! V jeho konkurenci nemě ly ně jaké byliny z moravsko-slovenského pomezí š anci. Kromě kokainu mě la velmi úzká a vybraná společnost první republiky přístup k běžným drogám - opiátům, ale i hašiši -avšak tráva oblíbená nebyla. Dále bylo rozšířeno různé obskurní a pokleslé feťáctví typu čichání éteru. Po druhé svě tové válce se naše země poně kud odchýlila od vývoje, který prodě lával civilizovaný svě t. Izolace ž elezné opony způsobila relativní odříznutí od svě tového obchodu s drogami a nemalou roli sehrála i nevalná ekonomická situace socialistického Československa. Přesto se samozřejmě drogy braly a umíralo se na ně. Často právě díky tomu, ž e se užívaly různé podomácku vyrá bě né vynálezy. Izolace mě la samozřejmě i svůj vedlejší dopad. Především vývoj jednoduchých, ale účinných technologií k domácí výrobě relativně čistých drog - pervitinu (metamphetamin) či opiátu brownu. Tráva se ale - jako droga, kterou užívají spíš e normálně fungující lidé než drogové trosky - příliš nerozšířila. Její hromadné užívání přichází až s koncem šedesátých let. Po sově tské okupaci ale celkové společenské uvolně ní zahnalo trávu mezi underground a malou skupinu jejích přá tel. Jako skoro cokoliv byla marihuana v Československu zneuž ita k politickému procesu - s Ivanem Martinem Jirousem - a skutečně masově se rozšířila až ně kdy kolem roku osmdesátého pátého. Ú zce to souviselo s krizí bolševického systému a prohlubující se impotencí všech jeho slož ek včetně represních. Po Listopadu nastalo krátké období, kdy tráva patřila k nově nabyté svobodě stejně jako heslo Havel na Hrad! či absence devizových příslibů. Se smrtí Velkého východního bratra ale nastoupila u našeho infantilního národa potřeba jiné, náhradní autority. Stal se jí celkem logicky Velký západní bratr Američan. A ž e nemá rád drogy, ž ijeme v etapě začínající drogové války.

8 BIČPROHIBICE V této kapitole se čtenář dozví o lidech, kteří by chtě li poroučet vě tru, dešti a drogám. A zároveň si bude moci spolu s autorem promyslet, v čem nemají pravdu. Tatínek to ví Drogy prostě existují. Nic s tím nenadě láme, i když se budeme snaž it sebevíc. Evoluce nebo Stvořitel prostě na této zemi stvořila (stvořil) látky, které lidem chutnají a ovlivňují jejich psychiku. Otázkou je, jaký postoj k drogám zaujmeme. Mohou nás prostě nezajímat - jde o problém ně koho jiného, nás nepálí. Můž eme proti nim být zaujatí, můž eme je občas brát anebo si můž eme vypě stovat návyk. Je to naše vě c - důlež ité je, abychom vě dě li, co dě láme. Pokud máme dostatek informací, dá se mluvit o svobodném rozhodnutí. Mnohem horší je, ž e postoj k drogám musí zaujímat i společnost. Drogy totiž nejen ž e objektivně existují, ale také se od nich dnes odvíjí spousta společensky relevantních jevů. Od toho, ž e činí čá st populace práce neschopnou přes kriminalitu a nepopiratelné poškozování zdraví lidí. Postoj společnosti - vě c zcela základní, ovlivňující celou drogovou problematiku a ž ivoty miliónů lidí. Onen postoj je však v dnešní společnosti obvykle zcela nepřípustný a scestný. Je jím represe. Represe, prohibice, která má hluboké filozofické kořeny a jež ukazuje, jak na tom - přes všechny demokratické ž vásty - opravdu jsme. Život kaž dého člově ka je především jeho vlastní zálež itostí. Je v podstatě jedno, jestli se ně kdo rozhodne strávit ž ivot v suterénním nevytopeném prostoru na meditačním koberečku, ošetřováním nemocných, nebo obchodováním s prezervativy. Pokud se k tomu ovšem rozhodne svobodně. Jeho volba respektuje osobní hodnotový ž ebříček a nikdo mu do ničeho nemá co mluvit. Pokud samozřejmě neomezuje svobodu jiných. Když tuto - prakticky nenapadnutelnou - úvahu dovedeme do důsledků, zjistíme, ž e je v podstatě osobní zálež itostí, zda drogy bereme, nebo nebereme. Zda jsme klasické ufetované ruiny, občasní konzumenti, kteří si jednou za mě síc dají na večírku hašišovou cigaretu, nebo "drug free person". Pokud tím, jak ke drogám přistupujeme, nikomu neškodíme, je všechno ostatní naší osobní vě cí. Stát si v případě drog bohuž el myslí, ž e člově k není existenciální entita, ale nesvéprávný blbeček. Tvor, kterého musí ve své institucionální moudrosti vodit za ručičku, zametat mu z cesty překážky a rizika a starat se o ně j. Vě tšina států, jež jsou nuceny k drogám ně jaký postoj zaujmout, volí cestu prohibice a represe. Drogy zakazuje, staví je mimo zákon a lidi, kteří s nimi přicházejí do styku, zavírá do vě zení. Proč? Podobný postoj musí mít ně jaké - alespoň implicitní - filozofické kořeny. V Evropě je vysvě tlitelný velmi snadno. Celá evropská tradice a kultura jsou postaveny na paternalismu.

9 Občan zde historicky není nic jiného než poddaný, nevolníček závislý na moudrosti svého pána. Teprve technická civilizace přinesla čá stečné osvobozování kaž dého člově ka z tohoto potupného paternalistického chomoutu. Postupně se stávalo soukromou vě cí, kde člově k bydlí, jakého boha vyznává, jakou řečí mluví, jakého je rasového či národního původu. Naprostého uznání svobody individua se však ještě nedosáhlo v žádné evropské zemi, a to ani v oblastech, kde jsou ně které neevropské země mnohem dál. To platí například o zbraních a osobní bezpečnosti. V Evropě, na rozdíl od Spojených států amerických, se stát - instituce, ve dvacátém století únosný zástupce panovníka - zaručuje i za osobní bezpečnost občana. Tu samozřejmě není schopen zajistit, alespoň ne stoprocentně. Přesto na ozbrojování občana pohlíží nelibě, všemož ně je omezuje a komplikuje. Není schopen uznat, ž e občan s revolverem je svéprávný - pokud ně co provede, bude se odpovídat. Stát to ani uznat nemůž e - u občana s revolverem totiž hrozí, ž e když se mu nebude už hodně líbit přístup státu, tak si to s ním půjde prostřednictvím toho revolveru vyřídit. Podobný postoj zaujímají evropské státy k drogám. Všeho s mírou, občane! Chápeme (my, úředníci tebou volení), ž e se chceš občas rozšoupnout. Ale ne s drogami! Ty jsme neuznali za dostatečně ovladatelné, a proto ti je zakážeme. Jde o jasné levičáctví, poruš ení individuální svobody a svobody volby. Ve Spojených státech amerických je problém represe nepomě rně slož itě jší. Tato země netvrdí svým občanům, ž e jsou na to, aby nosili zbraň, příliš hloupí. Dokonce se snaží všechny civilizační vymož enosti - od masového rozšíření automobilu po svobodu menšin - dovést do důsledků. Přesto vš ak má tendenci k ně kterým zkratkovitým řeš ením. Je to především jakási těžko pochopitelná tvrdost či omezenost v ně kterých oblastech, které jsou emočně nabité. Trest smrti, sexual harrassement, a především drogy. Snad to má souvislost s protestantským nábož enstvím, snad s prudérií v ně kterých oblastech. Kaž dopádně se zde drogy nepochopitelně staly oblastí, kde si (a především voličů m) politici dokazují svoji mravnost a čistotu. Válka proti drogám, "war on drugs", je ve dvacátém století kuriózně výmyslem země s hlubokou demokratickou tradicí. Záminky represe Velice jednoduchý protiargument, který užívá kaž dý prohibicionista, jsou společenské důsledky drog. Především - kriminalita, zdravotní poškozování, stínová ekonomika, růst společenských nákladů na likvidaci důsledků konzumace drog, narušování struktury společnosti. Pokusím se ukázat, ž e tyto nesporně existující a stále závaž ně jší jevy nejsou následkem existence drog nebo neschopnosti státních aparátů. Jsou výsledkem právě represe, která je jimi samými paradoxně omlouvána a zdůvodňová na.

10 Kriminalita Drogovou kriminalitu můž eme v zásadě rozdě lit na tři oblasti. Nejdříve tu základní, způsobenou samou existencí drogy a užíváním. Kriminalitu, které se pachatel dopouští díky tomu, ž e je nafetovaný. Díky tomu, ž e jej droga dostane do jiného psychického stavu. Zdroguje se a pak zabíjí (případně znásilňuje, loupí, tropí výtrž nosti). To je kriminalita, na které se podílejí výhradně drogy samotné a způsob jejich konzumace. Dluž no přiznat, ž e takové kriminální delikty skutečně existují. Zároveň není těžké najít případy sebevraž d pocházejících z drog. Co se týče sebevraž d - zcela výjimečně se ně kdo zabije jen z toho důvodu, ž e by byl závislý na droze. Vě tšina drogových sebevraž d je způsobena nesnesitelnou sociální a psychickou situací narkomana, ne vě domím, ž e má návyk či bere drogy. Podobně - zločiny spáchané pod vlivem drogy jsou velice řídké a tvoří v drogové kriminalitě zcela zanedbatelné procento. Rozhodně jich je - jak relativně, tak absolutně - mnohem míň než zločinů spáchaných pod vlivem alkoholu. Alkohol je ale psychotropní látka, kterou stát nezakazuje, a dokonce má mnohdy monopol na její výrobu, či alespoň určité intervenční pravomoci do její výroby. Zároveň prakticky v kaž dé zemi stát na alkoholu nekompromisně rýž uje prachy. Tento typ zločinnosti rozhodně nikoho neopravňuje k tomu, aby drogy zakazoval. Mnohem více zločinů se totiž spáchá díky automobilům či š perkům. Další typ drogové kriminality je ilegální získávání prostředků na nákup drog. Nesmírně palčivý problém, který mě ní ulice mě st v dž ungli a normálního občana na lovnou zvěř. Naše ulice se pomalu stávají válčiš tě m. Odpově dné vš ak nejsou drogy, ale represe. Stačí se zamyslet nad příčinami obrovské kriminality spojené se získáváním peně z na drogy. Nezpůsobuje je ani skutečnost, ž e závislý člově k má velmi omezené mož nosti legálním způsobem vydě lá vat peníze, ani ně jaké metafyzické působení drog. Způsobuje je výhradně nestvůrně vysoká cena drog na ilegálním trhu. Tvrdé drogy jsou tak drahé a závislý člově k má tak obrovskou spotřebu, ž e je prakticky vyloučeno vydě lat si na ně legálním způsobem. V Ně mecku nejsou výjimkou narkomani, kteří potřebují na drogy mě síčně deset tisíc marek. To je čá stka, kterou nejde vzhledem k jejich návyku získat jinak než zločinem či zločinem bez obě ti - prostitucí. Prostou a nekomplikovanou úvahou ale dojdeme k závě ru, ž e cena drog není tak nestvůrně vysoká díky množ ství práce v droze obsaž enému, ale díky riziku, které se v ní zhodnocuje. Skutečná cena drogy - v případě, ž e by se v ní nezobrazovalo ono riziko - by tvořila i po tvrdém zdaně ní nejvýš e třicetinu ceny dnešní. Zdrcující vě tšinu kriminality spojené se sháně ním prostředků na drogy nezpůsobují drogy nebo zlí dealeři, nýbrž prohibice sama. A bohuž el je odpově dná i za totální zbídačení a katastrofické sociální podmínky, které mezi toxikomany panují. Třetí sortou kriminality spojené s drogami je kriminalita kolem výroby, užívání, přechovávání a distribuce drog. Tuto skupinu je nutné rozdě lit na dvě oblasti.

11 První z nich je výroba pro vlastní potřebu či pro potřeby malé skupiny, přechovávání drog určených pro vlastní spotřebu, nákup drog, dovážení malého množ ství určeného pro vlastní spotřebu a pě stování rostlin, ze kterých se drogy získávají. Tato kriminalita je nesmyslná, umě lá a jedná se prakticky výhradně o kriminalitu politickou. Společnost zámě rně konstruuje takové zákony, které prostě nebudou dodrž ovány. Téměř kaž dého jedince tak staví do pozice osoby, která - bude-li represívní moc chtít - můž e jít do vě zení. Je zcela nesmyslné stavě t mimo zákon to, co neubliž uje nikomu jinému než provozovateli. Je nesmysl hrát si na tatínka, který občanovi zakazuje brát drogy pomocí zákona. Konzumace drog a jejich výroba pro vlastní spotřebu - jsou-li postaveny mimo zákon - jsou klasickým "zločinem bez obě ti". Zákony, které tuto činnost kriminalizují, jsou š patné. Ně co jiného je, když si člově k doma pořídí plantáž máku nebo malou chemickou továrničku na rafinaci heroinu. Tam jde o to, ž e se kdosi pokouší na drogách, obchodu s nimi, a především na jejich konzumentech, vydě lat. Otázka je, pročje právě tato oblast "podnikání" pro zločin tak zajímavá. Odpověď je jednoduchá. Obchod s drogami přináší obrovské zisky a je mož né zaplatit kaž dé riziko. Toto riziko si platí sám konzument, v ceně zboží. Drogy mají zajiště n stálý odbě r, poptávka je minimálně fixní díky závislým toxikomanům. Pro obchodníky a výrobce je proto maximálně žádoucí drogovou poptávku neustále rozšiřovat, zvyšovat počet závislých osob a chronických konzumentů drogy, zvyšovat počet lidí konzumující tvrdé (a dražší) drogy a přicházet na trh stá le s ně čím novým, nezabě haným a zvě davost vzbuzujícím. Zločin kolem drog - zločin výroby pro jiné a prodeje narůstá z důvodů zisků do astronomických rozmě rů. Zisky ovšem nejsou způsobeny existencí drogy, ale výhradně represí. Za celý svůj ž ivot jsem se setkal s jediným výrobcem domácího tabáku. Šlo o podivína - člově ka, který si na tom, ž e kouří tabák z vlastní zahrádky, zakládal. Mě l to jako hobby. Nikdy jsem nevidě l nikoho, kdo by domácí tabák prodával za horentní sumy na záchodku hlavního ná draž í. U drog je tomu přesně naopak. Vzhledem k obrovským ziskům je jakýkoliv další boj proti drogám zbytečný. Jenom ně kolik údajů: Roční zisk narkomafií se odhaduje cca na 500 miliard dolarů. To je ekonomický potenciál, se kterým se prostě nedá nic dě lat - stačí jej srovnat s ročním rozpočtem OSN. Zisky, které obchod s drogami přináší, zaplatí kohokoliv. Navíc jsou tak lákavé a natolik neprůhledné, ž e svádě jí nejrůzně jší diktátory a šéfy podivných rež imů na celém svě tě (Castrova Kuba budiž příkladem). O tom, co zisky narkomafií dokážou a kam až můž e sahat bezmoc represních orgánů, svě dčí dva příklady z posledních let. Občanská válka v Kolumbii. Boj proti medellínskému kartelu není totiž ničím jiným než občanskou válkou. Druhým příkladem, kam až můž e "war on drugs" vést, je Noriegův případ. Zde šlo o válku, která byla proti drogám dovedena až do podoby skutečné války mezi dvě ma státy. Represe proti drogám má v sobě další velké nebezpečí. Obrovské množ ství nekontrolovatelně vydě laných peně z, jimiž drogové kartely disponují, se musí ně kde promýt. Dochází pak k nutnému spojení "špinavých", "drogových" peně z s obchodem a politikou. Výsledky takového prorůstání jsou otřesné a vedou k degeneraci demokratických systémů na celém svě tě.