CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/ ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová"

Transkript

1 CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/ ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová

2 ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/

3 OBSAH 1 Úvod 3 2 Drogové závislosti jako sociálně patologický jev Vymezení základních pojmů Definice (syndromu) závislosti na psychoaktivních látkách Diagnóza závislosti Složky závislosti Druhy závislostí podle mezinárodní klasifikace nemocí 9 3 Rozdělení drog podle kritérií Podle vnímání a postoje společnosti ke droze Podle rizika závislosti Podle převažujícího účinku na psychiku 11 4 Charakteristiky vybraných drogových závislostí na typech drog dle MKN Závislost na alkoholu Závislost na opioidech Heroin Brown Závislost na kanabinoidech Marihuana Hašiš Závislost na kokainu Kokain Crack Závislost na jiných stimulanciích, včetně kofeinu a pervitinu Pervitin Extáze (MDMA) Mefedron Závislost na halucinogenech Halucinogenní drogy LSD Psyocybin Meskalin 26 2

4 4.7 Léková závislost Závislost na těkavých látkách Toluen metylbenzen Závislost na tabáku Poruchy příjmu potravy Anorexie Bulimie Záchvatovité přejídání Možnosti léčby 37 5 Patologické hráčství gambling Stadia rozvoje patologického hráčství Léčebné postupy 39 6 Workholismus Typy workoholiků Možnosti léčby 41 7 Závislost na počítačích a internetu 44 8 Bažení craving Projevy cravingu 41 9 Protektivní faktory prevence závislosti mládeže Rizikové chování a rizikový vývoj dětí a dospívajících Typy výchovy Vliv sociálního prostředí na rizikové chování mládeže Detekce znaků užívání návykových látek u dětí a dospívajících Ceny drog Legislativa týkající se problematiky drog a závislostí Přílohy Příloha č Příloha č Použité zdroje 81 3

5 1 ÚVOD Patologické závislosti obecně jsou již delší dobu v hledáčku všech institucí zodpovědných za zdravý a bezproblémový vývoj našich dětí a dospívající mládeže. I přes usilovnou snahu zdravotníků, pedagogů, sociálních pracovníků, sociálních pedagogů a zainteresovaných institucí stále stojíme více méně s prázdnýma rukama vůči rozmáhajícím se závislostem a stále malé efektivitě preventivní i následné péče. Následující text je vypracován tak, aby poskytl sociálním pracovníkům přehlednou a souhrnnou informaci o dané problematice. Literatura věnovaná různým typům závislostí je vcelku obsáhlá a dostupná, chybí však jakýsi aktuální průvodce závislostmi. Text umožňuje i interaktivní práci s ním. K tomu slouží náměty pro praxi, uvedené u jednotlivých témat, které jsou z větší části tvořeny různými typy dotazníků a testů. Pro jejich obsáhlost nejsou vloženy přímo do textu, ale budou frekventantům předány v tištěné podobě při zahájení tematického bloku. 4

6 2 DROGOVÉ ZÁVISLOSTI JAKO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝ JEV Užívání návykových látek je komplexní a mnohovrstevnatý jev s celou řadou vzájemně se ovlivňujících potencionálních rizik pro jedince i pro společnost. Jde zejména o negativní sociální, zdravotní, trestněprávní, bezpečnostní a ekonomické dopady, které nepříznivě ovlivňují zdravý vývoj jednotlivců i společnosti ve všech zmíněných aspektech. 2.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Droga: Droga je každá látka, ať již přírodní, nebo syntetická, která splňuje dva základní požadavky: a) má tzv. psychotropní účinek, tj. ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání okolní reality, mění naše vnitřní naladění prostě působí na psychiku; b) může vyvolat závislost, má tedy něco, co se z nedostatku vhodnějšího pojmenování někdy označuje jako potenciál závislosti. Ten je u různých drog různě vyjádřen, může být větší nebo menší, ale přítomen je vždy. (Presl, 1994) Droga je jakákoliv látka, která po vstupu do živého organismu je schopná změnit jednu nebo více jeho funkcí, působí přímo nebo nepřímo na centrální nervový systém a může mít přiznaný status léku. (Emmerová, 2007) Droga je jakákoliv látka přírodní nebo syntetické povahy, která po pravidelném užívání vyvolává závislost organismu, tedy drogovou závislost, toxikomanii. (Emmerová in Kraus, Hroncová, 2007) Drogová závislost toxikomanie: (podrobněji v kapitole Definice syndromu závislosti) Dle WHO je to stav periodicky se opakující nebo chronické intoxikace jedince, přičemž je tento stav vyvolávaný opakovaným užitím drogy přírodní nebo syntetické a škodí jedinci samotnému i společnosti. Úzus: Užívání drogy ve shodě s přijatými konvencemi ve společnosti (např. přípitek). 5

7 Abúzus: Zneužívání nebo nadměrné užívání psychotropních látek, dle WHO: trvalé nebo méně časté užívání drog, nesouvisící nebo neslučitelné s obvyklou lékařskou praxí. Tolerance: Je to stav, kdy si tělo zvykne na podávání drogy natolik, že jedinec musí brát stále větší dávky k dosažení stejného účinku. Intoxikace: Ovlivnění látkou otrava. Většinou přechodný stav po užití návykové látky, který vede k poruchám vnímání, myšlení, emotivity nebo chování. Detoxikace: Odstranění drogy z těla. Detoxifikace: Léčení odvykacího syndromu neboli abstinenčních příznaků spojených s přerušením užívání návykové látky. Hlavním cílem detoxifikace je stabilizace pacienta po stránce tělesné a psychické a příprava na nástup na ústavní odvykací léčbu nebo do terapeutické komunity. Délka detoxifikace zpravidla nepřesahuje 14 dnů. Odvykací stav, abstinenční syndrom - absťák: Soubor odvykacích příznaků, které se dostavují po vysazení drog. Tyto příznaky jsou různě silné a někdy velmi nepříjemné. Mohou být tělesné křeče, zvracení, bolesti hlavy - aj. nebo psychické neklid, velmi silná touha po droze, deprese aj. Začátek a průběh odvykacího stavu závisí na typu drogy, délky užívání a její dávce. Recidiva: Je to návrat ke drogám po určité době abstinence. 6

8 2.2 DEFINICE (SYNDROMU) ZÁVISLOSTI NA PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTKÁCH Podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) syndrom závislosti je skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší důležitost a přednost před jiným jednáním, kterého si kdysi cenil více. Jako centrální charakteristiku onemocnění označuje touhu, často velmi silnou, přemáhající, užívat psychoaktivní látku, alkohol nebo tabák. Touha nebo pocit puzení užívat návykové látky si jedinec uvědomuje (i když ji nemusí přiznávat) a snaží se často užívání kontrolovat, nebo i zastavit; často však neúspěšně. Podle S. Kudrleho lze závislost také definovat jako chronickou, progredující poruchu, která se rozvíjí na pozadí přirozené touhy člověka po změně prožívání. Člověk od nepaměti hledá různé způsoby, jak zintenzívnit prožitek radosti, euforie a slasti, jak uniknout před bolestí a pocity samoty a izolace. Za určitých okolností tato přirozená touha může přejít v nutkavost, a zavdat tak příčinu rozvoji chorobných znaků. Ty se projevují vedle nutkavého dychtění po změně prožívání také narušením až ztrátou kontroly nad nutkavým chováním, pokračováním v dosavadním vzorci chování i přes narůstající důsledky a prohloubení stavu nelibosti při přerušení tohoto vzorce. To, co mění kvalitu prožívaného, může být alkohol, droga, jídlo, hazardní hry, televize, práce, moc apod. Problémem se stává ulpění, vazba na nějaký způsob uspokojení prostřednictvím vnějšího zdroje. Kritický bod nastává, když se změna prožívání stává iluzí a záměnou za změnu reality samotné. Podobné psychologické zákonitosti závislosti má drogová závislost, alkoholismus, ale i gambling, workoholismus nebo také poruchy příjmu potravy, jako je anorexie či bulimie. U všech nacházíme nutkavou naléhavost v jednání, pokračování v jednání vedoucím k určitému krátkodobému uspokojení i přes často závažné důsledky na zdraví, blahu rodiny, sociálním zázemí. Charakteristická je dále neschopnost přerušit tento vzorec, eventuálně rozvoj nelibosti, podráždění, dysforie či deprese. Pokud k přerušení dojde, vzniká nová touha v jednání pokračovat. (Kudrle, 2003) 7

9 2.3 DIAGNÓZA ZÁVISLOSTI Pro diagnózu závislosti je třeba, aby během posledního roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů: (MKN-10, 1992) Silná touha nebo pocit puzení užívat látku; Potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo množství látky; Somatický odvykací stav, jestliže je látka užívána s úmyslem zmenšit jeho příznaky, což je zřejmé z typického odvykacího syndromu pro tu kterou látku nebo z užívání stejné (nebo velice příbuzné) látky se záměrem zmenšit nebo odstranit odvykací příznaky; Průkaz tolerance k účinku látky, kdy je vyžadována potřeba vyšších dávek látek, aby se dosáhlo účinku původně vyvolaného nižšími dávkami; Postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky a zvýšené množství času k získání nebo užívání látky, nebo zotavení se z jejího účinku; Pokračování v užívání i přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků užívání: poškození jater při užívání alkoholu (depresivní stavy, vyplývající z nadměrného užívání látek) nebo toxické poškození myšlení. Podstatnou charakteristikou syndromu závislosti je užívání psychoaktivní látky nebo touha po užívání určité látky. Jedinec si uvědomuje, že má puzení užívat drogy, což se běžně projevuje během pokusů zastavit nebo kontrolovat užívání. Syndrom závislosti může být přítomen pro specifickou látku (např. tabák nebo diazepam), třídu látek (např. opioidy) nebo širší řadu různých látek (např. u těch jedinců, kteří cítí nutkání užívat pravidelně jakékoli dosažitelné drogy a u kterých se při abstinenci projevuje tíseň, agitovanost anebo somatické známky odvykacího syndromu). (MKN-10 in Nešpor, 2001) 8

10 NÁMĚT PRO PRAXI: (NEŠPOR, CSÉMY, 2001) DOTAZNÍK ZÁVISLOSTI Všechny následující otázky se týkají období posledních 12 měsíců. Vyberte tu z následujících odpovědí, která se nejvíc blíží skutečnosti, a zatrhněte ji. Droga znamená i alkohol nebo marihuanu nebo kombinaci různých návykových látek. Cítil jste během posledních 12 měsíců silnou touhu nebo nutkání užívat drogu? Nedokázal jste se ve vztahu k droze ovládat? (Vzal jste si ji i tehdy, když to bylo nevhodné, nebo jste si vzal víc, než jste původně chtěl?) Měl jste tělesné odvykací potíže po vysazení drogy nebo jste bral nějakou drogu či lék proto, abyste odvykací potíže mírnil? Zvyšoval jste dávku, abyste dosáhl účinku, původně vyvolaného nižší dávkou? Zanedbával jste jiné zájmy kvůli droze nebo jste potřeboval víc času k získání a k užívání drogy nebo k zotavení se z jejího účinku? Pokračoval jste v užívání drogy přes škodlivé následky, o kterých jste věděl? Ne - Někdy - Často Ne - Někdy - Často Ne - Někdy - Často Ne - Někdy - Často Ne - Někdy - Často Ne - Někdy - Často VYHODNOCENÍ: Spočítejte odpovědi často a odpovědi někdy 0 odpovědí často a někdy znamená, že se patrně nejedná se o závislost. 1 2 odpovědi často a někdy - tento výsledek vyžaduje důkladnější vyšetření. 3 6 odpovědi často a někdy znamenají, že se patrně jedná o závislost. Jak uvádí Minařík, diagnostická kritéria pro závislost splňuje nejen mnoho uživatelů heroinu, pervitinu či kokainu, ale také mnoho lidí, kteří popíjejí alkohol (nejen v restauracích, ale mnohdy doma u televize) či kouří cigarety. Závislost je tedy velmi rozšířené onemocnění, přičemž závislost na legálně distribuovaných drogách, hlavně tabáku a alkoholu, je velmi častá a také má vážné dopady na zdraví uživatelů. (Minařík, 2007) 2.4 SLOŽKY ZÁVISLOSTI 1. Fyzická složka závislosti nutí uživatele dodržovat mezi jednotlivými užitími drogy určitý časový odstup, aby nedošlo k rozvoji odvykacího stavu (tzv. absťák). 9

11 Odvykací stav je sice nepříjemný, může ohrozit i život postiženého, ale odeznívá během několika dní. Velmi vážný tělesný odvykací stav vyvolávají látky legální některé léky (benzodiazepiny, barbituráty) a alkohol. Tam dochází k vážným komplikacím mnohem častěji a rozvinutý odvykací stav není prakticky možné zvládnout bez hospitalizace. 2. Psychická složka závislosti je mnohem hůře ovlivnitelná a její zvládnutí vyžaduje daleko více než pevnou vůli. Je důvodem, proč existují léčebná zařízení a doléčovací centra a je příčinou recidiv i po několikaleté abstinenci. Její zvládnutí může trvat mnoho měsíců či let a často vyžaduje zásadní změnu myšlení, vztahů, prostředí a životního stylu vůbec. (Minařík, 2007) 3. Sociální (společenská) složka závislosti např. techno scéna, disko-kultura apod. Je zpravidla spojena s ritualizací. Součástí ritualizace a společné konzumace drog bývá i vznik zvláštního způsobu komunikace, vyjadřování a určitých výrazů, kterým často jiní ani nerozumí, dokonce vytvoření až celého slangového slovníku. (Ondrejkovič, 2000) 2.5 DRUHY ZÁVISLOSTÍ PODLE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ F10.2 Závislost na alkoholu F11.2 Závislost na opioidech F12.2 Závislost na kanabinoidech F13.2 Závislost na sedativech nebo tlumivých lékách F14.2 Závislost na kokainu F15.2 Závislost na jiných stimulanciích, včetně kofeinu a pervitinu F16.2 Závislost na halucinogenech F17.2 Závislost na tabáku F18.2 Závislost na organických rozpouštědlech F19.2 Závislost na několika látkách nebo jiných psychoaktivních látkách Z předcházejícího vyplývá, že závislost na práci, internetu, patologické hráčství ani poruchy příjmu potravy nejsou závislostmi v pravém slova smyslu. Avšak uvedené druhy návykového chování mají se závislostí společné rysy. (MKN-10 in Nešpor, 2007) 10

12 3 ROZDĚLENÍ DROG PODLE KRITÉRIÍ Literatura uvádí několik základních dělení drog podle následujících kritérií. 3.1 PODLE VNÍMÁNÍ A POSTOJE SPOLEČNOSTI KE DROZE Legální drogy: Zákonem povolené, se společensky akceptovatelným rizikem. Běžně se s nimi setkáváme, jsou společensky tolerovány, ale často vznikne stejná závislost jako na nelegálních drogách (např.: alkohol, nikotin, léky, kofein). Nelegální drogy: Drogy ilegální, mimo zákon, společností netolerované, jejich přechováváním a prodejem nebo předáním se dostáváme do střetu se zákonem (např.: marihuana, hašiš, pervitin, heroin, LSD, extáze). 3.2 PODLE RIZIKA ZÁVISLOSTI Silně kontroverzní je všeobecně nejpopulárnější dělení drog na tvrdé a měkké, které se pokouší odstupňovat míru rizikovosti návykové látky z hlediska pravděpodobnosti vzniku závislosti, zdravotních a jiných komplikací. V podstatě takové dělení možné je, mezi laickou veřejností však stále přežívají určité rozpory (např. řazení alkoholu mezi měkké drogy). Tvrdost nebo měkkost konkrétní návykové látky lze relativně objektivně posoudit podle míry poškození (zdravotního i sociálního), které je schopna vyvolat. Měkké drogy: Měkké (lehké) drogy jsou všeobecně vnímány za ty bezpečnější, u nichž nehrozí tak velké riziko závislosti a jejichž uživatelé se nemusí delší dobu dostat do problémů (např.: tabák, konopné drogy, extáze). Tvrdé drogy: Tvrdé (těžké) jsou vnímány jako nebezpečnější, na tyto drogy může vznikat poměrně rychle závislost, často se také aplikují nitrožilně (např.: heroin, pervitin, kokain). 11

13 3.3 PODLE PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČINKU NA PSYCHIKU Drogy s převážně sedativním účinkem: Způsobují uvolnění, zklidnění, zpomalení reakcí, pasivitu, ospalost až spánek. Poměrně rychle na ně vzniká těžká fyzická závislost. Pokud není droga podána, rozvíjí se abstinenční syndrom (např.: heroin, morfin; alkohol, některé léky). Drogy s převážně povzbuzujícím účinkem: Stimulační látky povzbuzují CNS. Mizí únava, potřeba jíst a spát, zvyšuje se výkon i aktivita, dostavuje se pocit fyzické i duševní síly až euforie. Na stimulační drogy vzniká výrazná psychická závislost (např. kokain, pervitin; kofein, nikotin). Drogy s převážně s halucinogenním účinkem: Výrazně mění kvalitu vědomí, psychiku, intenzitu a hloubku prožívání, vyvolávají sluchové a zrakové halucinace, zvyšují intenzitu vnímání prostoru a barev. Nebezpečím je nepředvídatelnost jejich působení (např. LSD, lysohlávky, konopné drogy). 12

14 4 CHARAKTERISTIKY VYBRANÝCH DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ NA TYPECH DROG DLE MKN-10 V následující části jsou drogy po skupinách dle Mezinárodní klasifikace nemocí. 4.1 ZÁVISLOST NA ALKOHOLU Slovo alkohol pochází z arabského al-kahal, což znamená jemnou substanci. Je jakýmsi předpisem na relaxaci, kterému rozumí všechny kultury světa. Je to droga s rozpornými účinky. V jedné minutě v nás vyvolává pocity lásky, která se snadno může změnit v agresivitu a zuřivost. Odstraňuje zábrany, a může tak vyvolat problémy. Alkohol (chemicky etylalkohol, etanol C2H5OH) vzniká chemickým procesem kvašení ze sacharidů, buď z jednoduchých cukrů, obsažených v ovoci (nejčastěji plody vinné révy), z cukrové třtiny nebo z polysacharidů z obilných zrn nebo brambor. Vyšší koncentrace se dosahuje destilací. Synteticky se etanol připravuje katalytickou hydratací etylenu. Další způsob syntetické přípravy spočívá v katalytické hydrogenaci acetaldehydu, který může být průmyslově vyráběn hydratací acetylenu. Etylalkohol byl ve formě alkoholických nápojů vyráběn a používán v dobách historických civilizací, jak o tom svědčí četné archeologické nálezy někdy jako látka zvláštního významu při náboženských obřadech, později stále častěji jako nápoj. Staré jsou též zprávy o léčebném používání alkoholu. I v současnosti se používá alkohol poměrně široce jak v oficiální (farmakologie), tak i v lidové medicíně. Patrně stejně dlouho jak je alkohol znám, však lidstvo provází i negativní následky neuměřeného požívání alkoholu. (Popov in Kalina, 2003) Alkohol jako chemická látka snadno proniká k různým orgánům včetně mozku. Její obsah v alkoholických nápojích kolísá zhruba od 2 3 % (pivo) do asi 40 % v destilátech. Důležitá není jen koncentrace alkoholu v jednotlivých nápojích, ale i jeho množství. V jednom 12 pivu je zhruba stejně alkoholu jako ve 2 dcl vína nebo 0,5 dcl destilátu. Závislými na alkoholu jsou v České republice desítky tisíc lidí, problém s alkoholem má dle statistik v České republice 25 % mužů a 10 % žen. Nové statistiky, z března roku 2010 vedené MUDr. Csémym, uvádí, že je v ČR zhruba 550 tisíc lidí závislých na alkoholu, 13

15 tj. 4x více než se doposud předpokládalo. Alarmující je i velmi rozšířené pití dětí do 18 let. Alkohol musíme považovat za tvrdou, silně návykovou drogu, obzvláště v psychicky těžkých obdobích, kdy se stává berličkou. Její nebezpečnost spočívá v tom, že je všude, je legální a patří k různým rituálům (např. oslavy). Vztah člověka k alkoholu se dá rozdělit do následujících skupin: Abstinent jedinec, který odmítá z nějakého důvodu alkohol a vůbec ho nepije po dobu tří let. Konzument nevyhledává alkoholické nápoje pro jeho účinky, ale pro chuť. Nečiní mu potíže abstinovat, ale nemá k tomu důvod Piják (abuzér) do stádia opilosti se dostává častěji, část těchto lidí i poměrně pravidelně. Lidí spadajících do této kategorie jsou v ČR bez nadsázky plné hospody. Jde zde již o účinky alkoholu hlavně euforii a krátkodobé antidepresivní a antianxietické (úzkost potlačující) účinky. Alkoholik (závislý) - alkohol je pro tohoto jedince silná droga, včetně abstinenčních příznaků. (Skála in Kraus, 2007) Vznik závislosti na alkoholu Vznik závislosti na alkoholu není jednorázová záležitost. Z pijáka se stává alkoholik za různou dobu dle jeho věku. U 15letého jedince je to přibližně půl roku a více. U dospělého trvá vznik závislosti většinou roky (až pět let). Čím je tedy člověk mladší, tím vzniká závislost dříve. U mladých lidí jde o prostředek záměrné intoxikace. Nejčastěji se opíjí samovolně ve skupině. Důvodem k pití alkoholu je nuda a nedostatek jiného využití času, též snaha zapadnout do kolektivu a vypadat dospěle. Vznik této závislosti velmi dobře vystihuje dispozičně-expoziční model podle Popova: Čím výrazněji se uplatňují faktory dispoziční (biologické, včetně genetické dispozice, osobnostní výbava, zdravotní stav aj.), tím menší podíl expozice je nutný a naopak, čím větší je expozice (dostupnost alkoholu, míra konzumace množství, frekvence, koncentrace alkoholických nápojů), tím menší dispozice stačí ke vzniku závislosti. Vždy však jde o komplexní působení řady faktorů, které se spolupodílejí na vzniku a vývoji závislosti (biologické, psychosociální). Co se týče dědičnosti, existuje řada dokladů (rodinné studie, studie dvojčat, sledování adoptovaných dětí), potvrzujících význam dědičných vlivů, které se mohou uplatnit. Naopak žádný výzkum nedokázal existenci specifické osobnostní struktury, zakládající vyšší pravděpodobnost vzniku závislosti, či dokonce determinující pro vývoj do závislosti na alkoholu. (Popov in Kalina, 2003) 14

16 Počátek alkoholismu se dá porovnat se situací, kdy člověk hledá v alkoholu zdroj euforie tj. příjemnou změnu nálady, obveselení, úlevu, vymanění se z kruhu každodenních problémů a duševního napětí. Člověk se sklenkou v ruce se často snaží zapomenout nebo hledá odvahu k nějakému kroku. Snaha hledat uvolnění v alkoholu může pramenit z problémů ve vztahu nebo v zaměstnání, velmi často jsou příčinou také finanční problémy, pocit nezvládání svých denních povinností, pocit nespolehlivosti. Alkohol v těchto chvílích ulevuje a stává se berličkou. U žen může být podnětem pro počátky návyku syndrom opuštění hnízda, tj. při pocitu jakési nepotřebnosti v době, když děti odejdou z domu a bydlí mimo své mateřské bydliště. Někdy lidé začnou pít, protože pije jejich partner nebo manžel (snaží se tak utéci od problému partnera, který nechce nebo nemá sílu situaci řešit). Jde o tzv. koalkoholismus. (www.alkoholik.cz) Závislost na alkoholu se rozvíjí postupně a bývají rozlišovány čtyři etapy: 1) Iniciální (počáteční) poznání pocitu euforie, postupné zvyšování frekvence i dávek. 2) Prodromální (varovná) může trvat i řadu let, dochází k vyhledávání alkoholu i tajnému pití, častější stavy podnapilosti, klesá schopnost sebekontroly. 3) Kruciální (rozhodná) stále vzrůstá tolerance, jedinec nedokáže s pitím přestat, nedaří se abstinovat, dostavují se fyziologické problémy, ale i psychické (narůstání problémů s okolím), výkyvy nálad. 4) Terminální (konečná) dostavují se abstinenční příznaky, snižuje se odolnost vůči alkoholu (k opilosti stačí jen malé dávky), dochází ke konzumaci i jiných prostředků obsahujících alkohol, nastupuje degradace osobnosti, celkový úpadek. (Kraus, Hroncová, 2007) Vývoj závislosti na alkoholu: Přechod od škodlivého užívání alkoholu k závislosti probíhá většinou nenápadně s postupnými změnami postupné zvyšování tolerance vůči alkoholu, postupné zanedbávání zájmů apod. Rovněž dochází ke změnám v chování a myšlení. Příznakem rozvinuté závislosti je výrazná změna tolerance vůči alkoholu, tzn. dochází k výraznému snížení schopnosti metabolizovat alkohol a i malé množství vypitého alkoholu vyvolá rychle příznaky značné opilosti, a to zvláště nápadně v kontrastu s množstvím alkoholu konzumovaným v minulosti. Tento stav je doprovázený výskytem ranního pití (tzv. ranních doušků ) a poruchami paměti (tzv. okénky ). Alkoholismus je jev nebezpečný jak z hlediska jedince, tak společnosti. Z hlediska jedince pití ve zvýšené míře škodí zdraví one- 15

17 mocnění jater, vysoký krevní tlak, onemocnění psychická, trávicího ústrojí, nervového systému. Z hlediska společenského představuje značné riziko v souvislosti s vysokým podílem na výskytu trestné činnosti, častými úrazy, dopravními nehodami, ale také v souvislosti se soužitím především v rodině, sousedství i na pracovišti. (Kraus, Hroncová, 2007) Jako bezpečná dávka pro zdravého dospělého bývá uváděno 20 g lihu na den tj. asi 0,5 l piva, 2 dcl vína, 0,5 dcl tvrdého alkoholu, avšak tyto údaje je nutné interpretovat individuálně. Existuje totiž rozdíl i z hlediska pohlaví. U žen bývá tato hranice stanovena na 16 g, u mužů až na 25 g. Alkohol je obzvlášť nebezpečný pro děti a jejich organismus a i malá dávka alkoholu může vyvolat nebezpečné otravy. Léčba alkoholismu, protialkoholní léčba Odvykací stav: Objevuje se u jedinců s anamnézou dlouhodobého a silného abusu alkoholu. Maximální intenzita příznaků se zpravidla projeví druhý den po vysazení alkoholu. Typickými projevy jsou třes, úzkost, halucinace, závratě, poruchy stability, pocení, psychomotorický neklid, nauzea nebo zvracení, bolesti hlavy, poruchy spánku. Tento stav odeznívá obvykle během čtyř až pěti dnů. Některé příznaky však mohou přetrvávat i několik měsíců. Odvykací stav však může být komplikován křečemi a může vyústit v delirium tremens alkoholická psychóza provázená halucinacemi. Delirium je závažný stav s relativně vysokou mortalitou. Mezi jeho projevy patří poruchy vědomí, kognitivních funkcí, halucinace, bludy, silný třes, psychomotorický neklid, záchvaty křečí, inverze spánku. Tento stav je komplikovaný rizikem metabolického rozvratu (porucha elektrolytové rovnováhy), hypoglykémií a je nezbytné včas zahájit účinnou léčbu. Alkoholová závislost je chronické onemocnění, a pokud alkoholik nepodstoupí adekvátní léčbu, má toto onemocnění progresivní charakter a často dochází k recidivám. Alkoholismus je porucha metabolismu alkoholu. Alkohol je v těle rozkládán enzymem acetaldehyd dehydrogenázou na acetaldehyd a cukry. Alkoholici jsou lidé se sníženou hladinou tohoto enzymu. Abstinence je základní podmínkou úspěšné léčby. Pro toto onemocnění je charakteristická nevratná ztráta schopnosti kontrolovaně pít alkohol. Alkoholismus je nemoc, kdy léčba nastupuje ve dvou situacích: 1) dobrovolně (z rozhodnutí pacienta), 2) na základě příkazu soudu (tzv. detence). Je faktem, že mnoho lidí se za pití stydí a tají ho. V léčbě alkoholismu se využívá terapie nebo poradenství v protialkoholních léčebnách nebo na psychiatrických klinikách a dále v poradnách. Léčba může být ambulantní (v naprostých počátcích závislosti nebo po léčbě v protialkoholní léčebně) nebo stálá při hospitalizaci. Trvá 16

18 asi 3 měsíce. Po protialkoholním léčení při hospitalizaci je nutná striktní doživotní abstinence, jinak je vysoká pravděpodobnost exacerbace (znovuvypuknutí) alkoholismu. Při léčbě se využívají různé způsoby odvedení pozornosti - např. pracovní terapie, arteterapie, psychoterapie atd. Léčba alkoholismu: Odebrání alkoholu a zvládnutí abstinenčního syndromu, příp. delirií a psychóz. Psychoterapie, komunitní, partnerská, rodinná, skupinová (zde se velmi komplexně a detailně rozebírá, proč začal alkoholik pít, co pil, kolik pil, jak dlouho, co mu to způsobovalo v normálním životě, komu tím ublížil, jak mu to změnilo pracovní život atd.) Podpůrná terapie - Antabus jako pomůcka při odvykání (disulfiram nebo akamprosát). Fungují na principu blokády enzymů, které likvidují metabolity při degradaci alkoholu v těle. Při požití alkoholu pak dojde ke zvracení, bolesti hlavy, nevolnosti. Antabus se bere i po konci hospitalizace. Eliminace malnutrice (tzn. dodání normální plnohodnotné stravy) a doplnění důležitých minerálů a vitamínů. Pozor na nebezpečí psychofarmak pro vznik další závislosti (na lécích). Ke snížení bažení (cravingu) se využívají s relativně dobrým úspěchem poměrně drahé preparáty, jako je ReVia (naltrexon) nebo Campral (acamprosatum), které jsou na předpis s poměrně vysokou finanční spoluúčastí pacienta. Extrémně důležitý je stálý kontakt s terapeuty, socioterapeutickými kluby, vhodné jsou kluby Anonymních alkoholiků (AA) apod. Farmakoterapie odvykacího stavu: delirium: clomethiazol, flunitrazepam (obecně neuroleptika a benzodiazepiny); anxiolytika a antidepresiva v době, když se pacient dostane z nejhoršího ; alkoholický abstinenční syndrom: benzodiazepiny, chlormethiazol. Cílem terapie je trvalá a důsledná abstinence do konce života a pomoc při zvládnutí sociální a ekonomické pozice pacienta (kapitola zpracována s využitím portálu www. alkoholik.cz). 17

19 Instrukce jak se chovat při spolužití se závislým: Pevnost (musíš s tím něco udělat). Láska (protože mi na tobě záleží). Láska bez pevnosti a jasného cíle může vést ke zneužívání a vydírání. Potřebné je obojí. Uvědomte si problémy, které vám soužití s alkoholikem působí. Oč by se vám žilo lépe, kdybyste je neměli? Nebuďte umožňovačem!!! Zdánlivé pomáhání skutečné řešení problému jen oddaluje. Vyhněte se placení dluhů z pití, omlouvání pijáka v práci, vymýšlení výmluv pro přátele, opečovávání během pití apod. Učte jej, aby nesl důsledky: neomlouvejte ho v práci ani u přátel, neplaťte jeho dluhy, neschovávejte mu jídlo na později, žádný sex, pokud se znečistí, pozvrací, musí se sám dát do pořádku (výjimka pouze životu nebezpečné situace). Odměňujte ho, pokud abstinuje, buďte příjemní, něco kupte, uvařte, prožijte příjemný večer atd. Dodávejte mu odvahu a oceňte to, co dělá partner dobře. Uvažujte o věcech, které má rád a nejdou dohromady s jeho problémem, např. odpoledne s dětmi, sportovní aktivita, návštěva známých, kteří nepijí. Zjistěte si možnosti léčby a partnera o nich informujte. Sami se alkoholu, ale i jiným návykovým látkám vyhýbejte. Vytvořte si vlastní život mimo domov. Nebuďte pokud možno na závislém partnerovi závislí. Najděte si vlastní zájmy a záliby a osamostatněte se i finančně. Nebojte se hledat oporu v širší rodině nebo u profesionálního terapeuta. Získejte spojence např. z řad přátel, z rodiny, ze zaměstnání. Buďte v přesile. Nezletilé děti se jako spojenci nehodí. Naučte se zvládat rizikové situace. Člověk pod vlivem alkoholu může být někdy nebezpečný sobě i druhým. Nebojte se oslovit policii. Pokud odejdete, podmiňte svůj návrat jeho léčbou. Využijte nepříjemnost, kterou partner způsobil, k zahájení jeho léčení. Pokud souhlasí, podnikněte to co nejrychleji. Zmenšíte tak riziko, že své rozhodnutí změní. (Nešpor, 1992) 18

20 NÁMĚTY PRO PRAXI: Dotazník závislosti na alkoholu (Nešpor, 2004) Možné způsoby odmítání (Nešpor, 2004) Následující způsoby odmítání se hodí nejen závislým na alkoholu. Mohou být využity i při odmítání cigaret nebo drog. Dovednosti odmítat použijete i tehdy, když na vás někdo vznáší nepřiměřené požadavky, nebo když vás chce dostat do vám nepříjemné situace. Rozpoznání: Je důležité už to, že rozpoznáte nějaký večírek nebo oslavu jako riziko. Můžete se jim vyhnout nebo se na zvládnutí situace připravit. Vyhnutí se: Rizikové situaci, kdy by vám někdo alkohol nabízel, se vyhněte. Souvisí to se zdravým životním stylem, aktivitami neslučitelnými s alkoholem a s vyhýbáním se nevhodné společnosti. Do nebezpečné situace se tak většinou ani nedostanete. Rychlá odmítnutí: Vycházejí z toho, že s lidmi, kteří vás ohrožují, nemá smysl se zaplétat. Nebezpečnou situaci rychle ukončíte. Je to vhodné hlavně tam, kde vám na nabízejícím příliš nezáleží. Nevidím, neslyším aneb ignorování nabídky: Nabízejícího ignorujete. Je jakoby průhledný, nemusíte se na něj ani podívat, jdete rychle pryč. Odmítnutí gestem: Nejčastěji se bude jednat o zavrtění hlavou nebo odmítavý pohyb rukou. Prostě říci NE! (nebo o něco zdvořilejší Nechci! ): I zde situaci rychle ukončíte. K základním právům člověka patří určité věci bez vysvětlení odmítnout. NE můžete zesílit zavrtěním hlavy a klesající hlasovou intonací. Hlavně ve formě nechci je to častý způsob odmítání. Zdvořilá odmítnutí: Zdvořilé způsoby odmítání jsou vhodné hlavně u lidí, na kterých vám záleží a s nimiž si chcete udržet dobré vztahy. Odmítnutí s vysvětlením: To použijete, jestliže chcete tomu, kdo nabízí, říci, že odmítáte alkohol, ale ne jeho osobu. Příklad: Ne, doktor mi to zakázal a nedělá mi to dobře. 19

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze?

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Osnova Co je to droga? Dělení drog Proč lidé berou drogy? Jak drogy působí? Dělení drog dle účinku Stimulační drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Slangové názvy Pilulka lásky Následky užívání Krátkodobé,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb Oddělení pracovního lékařství PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Šplíchalová, A., Hrnčíř, K., Tomešová, Z., Ambrúžová, N., Jašurková

Více

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkohol Návyková látka, vzniká kvašením sacharidů Bezbarvá tekutina, chemicky etanol V medicíně jako rozpouštědlo,

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti Hygiena a školní zdravotnictví Závislosti Závislost Co je závislost? Neschopnost obejít se bez látky, činnosti, osoby, Nutkavá touha, které je těžké nevyhovět. Rizikové faktory: Osobnost člověka, vlastnosti

Více

Stimulační drogy - pervitin

Stimulační drogy - pervitin Stimulační drogy - pervitin Pervitin Co je pervitin? Jak vypadá pervitin? Slangové výrazy Z čeho se vyrábí? Smrtící účinky pervitinu Účinky pervitinu krátkodobé, dlouhodobé Kategorie užívání Stádia zážitku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují Obsah Droga Dělení drog Proč lidé berou drogy? Dělení drog dle účinku Inhalanty Účinky inhalantů Slangové názvy Rizika inhalantů Krátkodobé účinky Dlouhodobé účinky Jsou inhalanty návykové? Dělení inhalantů

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů TRESTNÍ ZÁKON byl novelizován s účinností od 1.1.1992, poté následovali další poměrně rozsáhlé novelizace účinné od 1.1.1994 a 29.6.1995. Nosnými body drogové legislativy zůstaly novelizovaný 187 a 188

Více

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické Otázka: Normální a patologické jevy, sociální patologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): kryska Sociologické jevy společnost se opírá o normy a stojí na lidské solidaritě (soudržnosti) - to,

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

(Léková) závislost. 17. května 2007. Ústav farmakologie. (tentokrát doopravdy) Jan Strojil. Léková závislost

(Léková) závislost. 17. května 2007. Ústav farmakologie. (tentokrát doopravdy) Jan Strojil. Léková závislost (Léková) závislost (tentokrát doopravdy) Ústav farmakologie 17. května 2007 Závislost užívání (látky) se stává kompulzivní (většinou) centrálně působící (látky) Typy (závislosti) fyzická (abstinence) psychická

Více

Co dělat, když máme v rodině alkoholika

Co dělat, když máme v rodině alkoholika Co dělat, když máme v rodině alkoholika Každý z nás měl možnost se setkat v průběhu svého života s někým, kdo měl ve větší či menší míře problémy s alkoholem. Závislost na alkoholu je problém blízký svým

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha DUÁLN LNÍ DIAGNÓZY komplikace v léčběl a po léčběl drogových závislostz vislostí MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha + o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Závislosti. Omamné psychotropní látky

Závislosti. Omamné psychotropní látky Závislosti Omamné psychotropní látky Rozdělení drog Podle účinku na psychiku: Tlumivé látky (narkotika)-zpomalují psychomotorické tempo, malé dávky zklidní, vyšší navodí spánek, kóma až zástavu životních

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář DROGA Je přírodní, polysyntetická nebo syntetická látka, která po vpravení do organismu vyvolá změnu

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK?

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? MUDr. Václav Stehlík, Mgr. Markéta Ackrmannová Substituční centrum Plzeň Substituční centrum Plzeň Substituční program je primárně určen pro ty klienty, kteří jsou závislí

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

ALKOHOLISMUS Popis a projevy alkoholismu

ALKOHOLISMUS Popis a projevy alkoholismu Jméno: Janák Michal Datum: 27.3.2012 Referát na téma: Alkoholismus ALKOHOLISMUS Popis a projevy alkoholismu Alkohol ( etylalkohol, etanol) byl ve formě alkoholických nápojů vyráběn už od nepaměti. Stejně

Více

Co je kokain Smrtící prášek Slangové názvy Trochu statistiky Pro je kokain tak návykový? inky kokainu Historie Crack Slangové názvy Pro

Co je kokain Smrtící prášek Slangové názvy Trochu statistiky Pro je kokain tak návykový? inky kokainu Historie Crack Slangové názvy Pro Osnova Co je kokain Smrtící prášek Slangové názvy Trochu statistiky Proč je kokain tak návykový? Účinky kokainu Historie Crack Slangové názvy Proč je crack tak návykový? Účinky cracku Krátká historie Co

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - biochemie kvarta Datum tvorby 15.11.2012 Anotace a) určeno

Více

Stáří a závislost...závislost někdy začíná a nikdy nekončí... Reinhard Haller

Stáří a závislost...závislost někdy začíná a nikdy nekončí... Reinhard Haller Stáří a závislost...závislost někdy začíná a nikdy nekončí... Reinhard Haller Ivo Šelner Brno 20.2.2014 Ivo Šelner 2014 1 Formy závislosti při konzumaci substance nezávislé na substanci alkohol tabák medikamenty

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Psychostimulancia, halucinogeny a delirogeny Závislost na

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Prevence návykového chování. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence návykového chování. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence návykového chování Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Návykové chování I. Patologické hráčství II. Návykové chování ve vztahu k počítačům III. Návykové chování ve vztahu k médiím IV. Závislost

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník

Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník Úvod Užívání legálních a ilegálních drog v silniční dopravě a jeho vliv na dopravní nehodovost je komplexní

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav Centrum zdraví a životních podmínek KMVP ZPRAVODAJ Drogového informačního centra 51 PROSINEC 2006 Užívání drog v Evropě pod mikroskopem Zpráva agentury EU pro problematiku drog uvádí,

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls50598/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls50598/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls50598/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Stilnox potahované tablety zolpidemi tartras Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Nabídka programů pro školy

Nabídka programů pro školy Nabídka programů pro školy Interaktivní hry NEKOUŘÍM práce ve skupinách pod vedením lektorů na 3 stanovištích, názorné ukázky, testy, nácvik komunikačních dovedností Inovovaný výukový program zaměřený

Více

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls131298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více