CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/ ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová"

Transkript

1 CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/ ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová

2 ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/

3 OBSAH 1 Úvod 3 2 Drogové závislosti jako sociálně patologický jev Vymezení základních pojmů Definice (syndromu) závislosti na psychoaktivních látkách Diagnóza závislosti Složky závislosti Druhy závislostí podle mezinárodní klasifikace nemocí 9 3 Rozdělení drog podle kritérií Podle vnímání a postoje společnosti ke droze Podle rizika závislosti Podle převažujícího účinku na psychiku 11 4 Charakteristiky vybraných drogových závislostí na typech drog dle MKN Závislost na alkoholu Závislost na opioidech Heroin Brown Závislost na kanabinoidech Marihuana Hašiš Závislost na kokainu Kokain Crack Závislost na jiných stimulanciích, včetně kofeinu a pervitinu Pervitin Extáze (MDMA) Mefedron Závislost na halucinogenech Halucinogenní drogy LSD Psyocybin Meskalin 26 2

4 4.7 Léková závislost Závislost na těkavých látkách Toluen metylbenzen Závislost na tabáku Poruchy příjmu potravy Anorexie Bulimie Záchvatovité přejídání Možnosti léčby 37 5 Patologické hráčství gambling Stadia rozvoje patologického hráčství Léčebné postupy 39 6 Workholismus Typy workoholiků Možnosti léčby 41 7 Závislost na počítačích a internetu 44 8 Bažení craving Projevy cravingu 41 9 Protektivní faktory prevence závislosti mládeže Rizikové chování a rizikový vývoj dětí a dospívajících Typy výchovy Vliv sociálního prostředí na rizikové chování mládeže Detekce znaků užívání návykových látek u dětí a dospívajících Ceny drog Legislativa týkající se problematiky drog a závislostí Přílohy Příloha č Příloha č Použité zdroje 81 3

5 1 ÚVOD Patologické závislosti obecně jsou již delší dobu v hledáčku všech institucí zodpovědných za zdravý a bezproblémový vývoj našich dětí a dospívající mládeže. I přes usilovnou snahu zdravotníků, pedagogů, sociálních pracovníků, sociálních pedagogů a zainteresovaných institucí stále stojíme více méně s prázdnýma rukama vůči rozmáhajícím se závislostem a stále malé efektivitě preventivní i následné péče. Následující text je vypracován tak, aby poskytl sociálním pracovníkům přehlednou a souhrnnou informaci o dané problematice. Literatura věnovaná různým typům závislostí je vcelku obsáhlá a dostupná, chybí však jakýsi aktuální průvodce závislostmi. Text umožňuje i interaktivní práci s ním. K tomu slouží náměty pro praxi, uvedené u jednotlivých témat, které jsou z větší části tvořeny různými typy dotazníků a testů. Pro jejich obsáhlost nejsou vloženy přímo do textu, ale budou frekventantům předány v tištěné podobě při zahájení tematického bloku. 4

6 2 DROGOVÉ ZÁVISLOSTI JAKO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝ JEV Užívání návykových látek je komplexní a mnohovrstevnatý jev s celou řadou vzájemně se ovlivňujících potencionálních rizik pro jedince i pro společnost. Jde zejména o negativní sociální, zdravotní, trestněprávní, bezpečnostní a ekonomické dopady, které nepříznivě ovlivňují zdravý vývoj jednotlivců i společnosti ve všech zmíněných aspektech. 2.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Droga: Droga je každá látka, ať již přírodní, nebo syntetická, která splňuje dva základní požadavky: a) má tzv. psychotropní účinek, tj. ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání okolní reality, mění naše vnitřní naladění prostě působí na psychiku; b) může vyvolat závislost, má tedy něco, co se z nedostatku vhodnějšího pojmenování někdy označuje jako potenciál závislosti. Ten je u různých drog různě vyjádřen, může být větší nebo menší, ale přítomen je vždy. (Presl, 1994) Droga je jakákoliv látka, která po vstupu do živého organismu je schopná změnit jednu nebo více jeho funkcí, působí přímo nebo nepřímo na centrální nervový systém a může mít přiznaný status léku. (Emmerová, 2007) Droga je jakákoliv látka přírodní nebo syntetické povahy, která po pravidelném užívání vyvolává závislost organismu, tedy drogovou závislost, toxikomanii. (Emmerová in Kraus, Hroncová, 2007) Drogová závislost toxikomanie: (podrobněji v kapitole Definice syndromu závislosti) Dle WHO je to stav periodicky se opakující nebo chronické intoxikace jedince, přičemž je tento stav vyvolávaný opakovaným užitím drogy přírodní nebo syntetické a škodí jedinci samotnému i společnosti. Úzus: Užívání drogy ve shodě s přijatými konvencemi ve společnosti (např. přípitek). 5

7 Abúzus: Zneužívání nebo nadměrné užívání psychotropních látek, dle WHO: trvalé nebo méně časté užívání drog, nesouvisící nebo neslučitelné s obvyklou lékařskou praxí. Tolerance: Je to stav, kdy si tělo zvykne na podávání drogy natolik, že jedinec musí brát stále větší dávky k dosažení stejného účinku. Intoxikace: Ovlivnění látkou otrava. Většinou přechodný stav po užití návykové látky, který vede k poruchám vnímání, myšlení, emotivity nebo chování. Detoxikace: Odstranění drogy z těla. Detoxifikace: Léčení odvykacího syndromu neboli abstinenčních příznaků spojených s přerušením užívání návykové látky. Hlavním cílem detoxifikace je stabilizace pacienta po stránce tělesné a psychické a příprava na nástup na ústavní odvykací léčbu nebo do terapeutické komunity. Délka detoxifikace zpravidla nepřesahuje 14 dnů. Odvykací stav, abstinenční syndrom - absťák: Soubor odvykacích příznaků, které se dostavují po vysazení drog. Tyto příznaky jsou různě silné a někdy velmi nepříjemné. Mohou být tělesné křeče, zvracení, bolesti hlavy - aj. nebo psychické neklid, velmi silná touha po droze, deprese aj. Začátek a průběh odvykacího stavu závisí na typu drogy, délky užívání a její dávce. Recidiva: Je to návrat ke drogám po určité době abstinence. 6

8 2.2 DEFINICE (SYNDROMU) ZÁVISLOSTI NA PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTKÁCH Podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) syndrom závislosti je skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší důležitost a přednost před jiným jednáním, kterého si kdysi cenil více. Jako centrální charakteristiku onemocnění označuje touhu, často velmi silnou, přemáhající, užívat psychoaktivní látku, alkohol nebo tabák. Touha nebo pocit puzení užívat návykové látky si jedinec uvědomuje (i když ji nemusí přiznávat) a snaží se často užívání kontrolovat, nebo i zastavit; často však neúspěšně. Podle S. Kudrleho lze závislost také definovat jako chronickou, progredující poruchu, která se rozvíjí na pozadí přirozené touhy člověka po změně prožívání. Člověk od nepaměti hledá různé způsoby, jak zintenzívnit prožitek radosti, euforie a slasti, jak uniknout před bolestí a pocity samoty a izolace. Za určitých okolností tato přirozená touha může přejít v nutkavost, a zavdat tak příčinu rozvoji chorobných znaků. Ty se projevují vedle nutkavého dychtění po změně prožívání také narušením až ztrátou kontroly nad nutkavým chováním, pokračováním v dosavadním vzorci chování i přes narůstající důsledky a prohloubení stavu nelibosti při přerušení tohoto vzorce. To, co mění kvalitu prožívaného, může být alkohol, droga, jídlo, hazardní hry, televize, práce, moc apod. Problémem se stává ulpění, vazba na nějaký způsob uspokojení prostřednictvím vnějšího zdroje. Kritický bod nastává, když se změna prožívání stává iluzí a záměnou za změnu reality samotné. Podobné psychologické zákonitosti závislosti má drogová závislost, alkoholismus, ale i gambling, workoholismus nebo také poruchy příjmu potravy, jako je anorexie či bulimie. U všech nacházíme nutkavou naléhavost v jednání, pokračování v jednání vedoucím k určitému krátkodobému uspokojení i přes často závažné důsledky na zdraví, blahu rodiny, sociálním zázemí. Charakteristická je dále neschopnost přerušit tento vzorec, eventuálně rozvoj nelibosti, podráždění, dysforie či deprese. Pokud k přerušení dojde, vzniká nová touha v jednání pokračovat. (Kudrle, 2003) 7

9 2.3 DIAGNÓZA ZÁVISLOSTI Pro diagnózu závislosti je třeba, aby během posledního roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů: (MKN-10, 1992) Silná touha nebo pocit puzení užívat látku; Potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo množství látky; Somatický odvykací stav, jestliže je látka užívána s úmyslem zmenšit jeho příznaky, což je zřejmé z typického odvykacího syndromu pro tu kterou látku nebo z užívání stejné (nebo velice příbuzné) látky se záměrem zmenšit nebo odstranit odvykací příznaky; Průkaz tolerance k účinku látky, kdy je vyžadována potřeba vyšších dávek látek, aby se dosáhlo účinku původně vyvolaného nižšími dávkami; Postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky a zvýšené množství času k získání nebo užívání látky, nebo zotavení se z jejího účinku; Pokračování v užívání i přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků užívání: poškození jater při užívání alkoholu (depresivní stavy, vyplývající z nadměrného užívání látek) nebo toxické poškození myšlení. Podstatnou charakteristikou syndromu závislosti je užívání psychoaktivní látky nebo touha po užívání určité látky. Jedinec si uvědomuje, že má puzení užívat drogy, což se běžně projevuje během pokusů zastavit nebo kontrolovat užívání. Syndrom závislosti může být přítomen pro specifickou látku (např. tabák nebo diazepam), třídu látek (např. opioidy) nebo širší řadu různých látek (např. u těch jedinců, kteří cítí nutkání užívat pravidelně jakékoli dosažitelné drogy a u kterých se při abstinenci projevuje tíseň, agitovanost anebo somatické známky odvykacího syndromu). (MKN-10 in Nešpor, 2001) 8

10 NÁMĚT PRO PRAXI: (NEŠPOR, CSÉMY, 2001) DOTAZNÍK ZÁVISLOSTI Všechny následující otázky se týkají období posledních 12 měsíců. Vyberte tu z následujících odpovědí, která se nejvíc blíží skutečnosti, a zatrhněte ji. Droga znamená i alkohol nebo marihuanu nebo kombinaci různých návykových látek. Cítil jste během posledních 12 měsíců silnou touhu nebo nutkání užívat drogu? Nedokázal jste se ve vztahu k droze ovládat? (Vzal jste si ji i tehdy, když to bylo nevhodné, nebo jste si vzal víc, než jste původně chtěl?) Měl jste tělesné odvykací potíže po vysazení drogy nebo jste bral nějakou drogu či lék proto, abyste odvykací potíže mírnil? Zvyšoval jste dávku, abyste dosáhl účinku, původně vyvolaného nižší dávkou? Zanedbával jste jiné zájmy kvůli droze nebo jste potřeboval víc času k získání a k užívání drogy nebo k zotavení se z jejího účinku? Pokračoval jste v užívání drogy přes škodlivé následky, o kterých jste věděl? Ne - Někdy - Často Ne - Někdy - Často Ne - Někdy - Často Ne - Někdy - Často Ne - Někdy - Často Ne - Někdy - Často VYHODNOCENÍ: Spočítejte odpovědi často a odpovědi někdy 0 odpovědí často a někdy znamená, že se patrně nejedná se o závislost. 1 2 odpovědi často a někdy - tento výsledek vyžaduje důkladnější vyšetření. 3 6 odpovědi často a někdy znamenají, že se patrně jedná o závislost. Jak uvádí Minařík, diagnostická kritéria pro závislost splňuje nejen mnoho uživatelů heroinu, pervitinu či kokainu, ale také mnoho lidí, kteří popíjejí alkohol (nejen v restauracích, ale mnohdy doma u televize) či kouří cigarety. Závislost je tedy velmi rozšířené onemocnění, přičemž závislost na legálně distribuovaných drogách, hlavně tabáku a alkoholu, je velmi častá a také má vážné dopady na zdraví uživatelů. (Minařík, 2007) 2.4 SLOŽKY ZÁVISLOSTI 1. Fyzická složka závislosti nutí uživatele dodržovat mezi jednotlivými užitími drogy určitý časový odstup, aby nedošlo k rozvoji odvykacího stavu (tzv. absťák). 9

11 Odvykací stav je sice nepříjemný, může ohrozit i život postiženého, ale odeznívá během několika dní. Velmi vážný tělesný odvykací stav vyvolávají látky legální některé léky (benzodiazepiny, barbituráty) a alkohol. Tam dochází k vážným komplikacím mnohem častěji a rozvinutý odvykací stav není prakticky možné zvládnout bez hospitalizace. 2. Psychická složka závislosti je mnohem hůře ovlivnitelná a její zvládnutí vyžaduje daleko více než pevnou vůli. Je důvodem, proč existují léčebná zařízení a doléčovací centra a je příčinou recidiv i po několikaleté abstinenci. Její zvládnutí může trvat mnoho měsíců či let a často vyžaduje zásadní změnu myšlení, vztahů, prostředí a životního stylu vůbec. (Minařík, 2007) 3. Sociální (společenská) složka závislosti např. techno scéna, disko-kultura apod. Je zpravidla spojena s ritualizací. Součástí ritualizace a společné konzumace drog bývá i vznik zvláštního způsobu komunikace, vyjadřování a určitých výrazů, kterým často jiní ani nerozumí, dokonce vytvoření až celého slangového slovníku. (Ondrejkovič, 2000) 2.5 DRUHY ZÁVISLOSTÍ PODLE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ F10.2 Závislost na alkoholu F11.2 Závislost na opioidech F12.2 Závislost na kanabinoidech F13.2 Závislost na sedativech nebo tlumivých lékách F14.2 Závislost na kokainu F15.2 Závislost na jiných stimulanciích, včetně kofeinu a pervitinu F16.2 Závislost na halucinogenech F17.2 Závislost na tabáku F18.2 Závislost na organických rozpouštědlech F19.2 Závislost na několika látkách nebo jiných psychoaktivních látkách Z předcházejícího vyplývá, že závislost na práci, internetu, patologické hráčství ani poruchy příjmu potravy nejsou závislostmi v pravém slova smyslu. Avšak uvedené druhy návykového chování mají se závislostí společné rysy. (MKN-10 in Nešpor, 2007) 10

12 3 ROZDĚLENÍ DROG PODLE KRITÉRIÍ Literatura uvádí několik základních dělení drog podle následujících kritérií. 3.1 PODLE VNÍMÁNÍ A POSTOJE SPOLEČNOSTI KE DROZE Legální drogy: Zákonem povolené, se společensky akceptovatelným rizikem. Běžně se s nimi setkáváme, jsou společensky tolerovány, ale často vznikne stejná závislost jako na nelegálních drogách (např.: alkohol, nikotin, léky, kofein). Nelegální drogy: Drogy ilegální, mimo zákon, společností netolerované, jejich přechováváním a prodejem nebo předáním se dostáváme do střetu se zákonem (např.: marihuana, hašiš, pervitin, heroin, LSD, extáze). 3.2 PODLE RIZIKA ZÁVISLOSTI Silně kontroverzní je všeobecně nejpopulárnější dělení drog na tvrdé a měkké, které se pokouší odstupňovat míru rizikovosti návykové látky z hlediska pravděpodobnosti vzniku závislosti, zdravotních a jiných komplikací. V podstatě takové dělení možné je, mezi laickou veřejností však stále přežívají určité rozpory (např. řazení alkoholu mezi měkké drogy). Tvrdost nebo měkkost konkrétní návykové látky lze relativně objektivně posoudit podle míry poškození (zdravotního i sociálního), které je schopna vyvolat. Měkké drogy: Měkké (lehké) drogy jsou všeobecně vnímány za ty bezpečnější, u nichž nehrozí tak velké riziko závislosti a jejichž uživatelé se nemusí delší dobu dostat do problémů (např.: tabák, konopné drogy, extáze). Tvrdé drogy: Tvrdé (těžké) jsou vnímány jako nebezpečnější, na tyto drogy může vznikat poměrně rychle závislost, často se také aplikují nitrožilně (např.: heroin, pervitin, kokain). 11

13 3.3 PODLE PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČINKU NA PSYCHIKU Drogy s převážně sedativním účinkem: Způsobují uvolnění, zklidnění, zpomalení reakcí, pasivitu, ospalost až spánek. Poměrně rychle na ně vzniká těžká fyzická závislost. Pokud není droga podána, rozvíjí se abstinenční syndrom (např.: heroin, morfin; alkohol, některé léky). Drogy s převážně povzbuzujícím účinkem: Stimulační látky povzbuzují CNS. Mizí únava, potřeba jíst a spát, zvyšuje se výkon i aktivita, dostavuje se pocit fyzické i duševní síly až euforie. Na stimulační drogy vzniká výrazná psychická závislost (např. kokain, pervitin; kofein, nikotin). Drogy s převážně s halucinogenním účinkem: Výrazně mění kvalitu vědomí, psychiku, intenzitu a hloubku prožívání, vyvolávají sluchové a zrakové halucinace, zvyšují intenzitu vnímání prostoru a barev. Nebezpečím je nepředvídatelnost jejich působení (např. LSD, lysohlávky, konopné drogy). 12

14 4 CHARAKTERISTIKY VYBRANÝCH DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ NA TYPECH DROG DLE MKN-10 V následující části jsou drogy po skupinách dle Mezinárodní klasifikace nemocí. 4.1 ZÁVISLOST NA ALKOHOLU Slovo alkohol pochází z arabského al-kahal, což znamená jemnou substanci. Je jakýmsi předpisem na relaxaci, kterému rozumí všechny kultury světa. Je to droga s rozpornými účinky. V jedné minutě v nás vyvolává pocity lásky, která se snadno může změnit v agresivitu a zuřivost. Odstraňuje zábrany, a může tak vyvolat problémy. Alkohol (chemicky etylalkohol, etanol C2H5OH) vzniká chemickým procesem kvašení ze sacharidů, buď z jednoduchých cukrů, obsažených v ovoci (nejčastěji plody vinné révy), z cukrové třtiny nebo z polysacharidů z obilných zrn nebo brambor. Vyšší koncentrace se dosahuje destilací. Synteticky se etanol připravuje katalytickou hydratací etylenu. Další způsob syntetické přípravy spočívá v katalytické hydrogenaci acetaldehydu, který může být průmyslově vyráběn hydratací acetylenu. Etylalkohol byl ve formě alkoholických nápojů vyráběn a používán v dobách historických civilizací, jak o tom svědčí četné archeologické nálezy někdy jako látka zvláštního významu při náboženských obřadech, později stále častěji jako nápoj. Staré jsou též zprávy o léčebném používání alkoholu. I v současnosti se používá alkohol poměrně široce jak v oficiální (farmakologie), tak i v lidové medicíně. Patrně stejně dlouho jak je alkohol znám, však lidstvo provází i negativní následky neuměřeného požívání alkoholu. (Popov in Kalina, 2003) Alkohol jako chemická látka snadno proniká k různým orgánům včetně mozku. Její obsah v alkoholických nápojích kolísá zhruba od 2 3 % (pivo) do asi 40 % v destilátech. Důležitá není jen koncentrace alkoholu v jednotlivých nápojích, ale i jeho množství. V jednom 12 pivu je zhruba stejně alkoholu jako ve 2 dcl vína nebo 0,5 dcl destilátu. Závislými na alkoholu jsou v České republice desítky tisíc lidí, problém s alkoholem má dle statistik v České republice 25 % mužů a 10 % žen. Nové statistiky, z března roku 2010 vedené MUDr. Csémym, uvádí, že je v ČR zhruba 550 tisíc lidí závislých na alkoholu, 13

15 tj. 4x více než se doposud předpokládalo. Alarmující je i velmi rozšířené pití dětí do 18 let. Alkohol musíme považovat za tvrdou, silně návykovou drogu, obzvláště v psychicky těžkých obdobích, kdy se stává berličkou. Její nebezpečnost spočívá v tom, že je všude, je legální a patří k různým rituálům (např. oslavy). Vztah člověka k alkoholu se dá rozdělit do následujících skupin: Abstinent jedinec, který odmítá z nějakého důvodu alkohol a vůbec ho nepije po dobu tří let. Konzument nevyhledává alkoholické nápoje pro jeho účinky, ale pro chuť. Nečiní mu potíže abstinovat, ale nemá k tomu důvod Piják (abuzér) do stádia opilosti se dostává častěji, část těchto lidí i poměrně pravidelně. Lidí spadajících do této kategorie jsou v ČR bez nadsázky plné hospody. Jde zde již o účinky alkoholu hlavně euforii a krátkodobé antidepresivní a antianxietické (úzkost potlačující) účinky. Alkoholik (závislý) - alkohol je pro tohoto jedince silná droga, včetně abstinenčních příznaků. (Skála in Kraus, 2007) Vznik závislosti na alkoholu Vznik závislosti na alkoholu není jednorázová záležitost. Z pijáka se stává alkoholik za různou dobu dle jeho věku. U 15letého jedince je to přibližně půl roku a více. U dospělého trvá vznik závislosti většinou roky (až pět let). Čím je tedy člověk mladší, tím vzniká závislost dříve. U mladých lidí jde o prostředek záměrné intoxikace. Nejčastěji se opíjí samovolně ve skupině. Důvodem k pití alkoholu je nuda a nedostatek jiného využití času, též snaha zapadnout do kolektivu a vypadat dospěle. Vznik této závislosti velmi dobře vystihuje dispozičně-expoziční model podle Popova: Čím výrazněji se uplatňují faktory dispoziční (biologické, včetně genetické dispozice, osobnostní výbava, zdravotní stav aj.), tím menší podíl expozice je nutný a naopak, čím větší je expozice (dostupnost alkoholu, míra konzumace množství, frekvence, koncentrace alkoholických nápojů), tím menší dispozice stačí ke vzniku závislosti. Vždy však jde o komplexní působení řady faktorů, které se spolupodílejí na vzniku a vývoji závislosti (biologické, psychosociální). Co se týče dědičnosti, existuje řada dokladů (rodinné studie, studie dvojčat, sledování adoptovaných dětí), potvrzujících význam dědičných vlivů, které se mohou uplatnit. Naopak žádný výzkum nedokázal existenci specifické osobnostní struktury, zakládající vyšší pravděpodobnost vzniku závislosti, či dokonce determinující pro vývoj do závislosti na alkoholu. (Popov in Kalina, 2003) 14

16 Počátek alkoholismu se dá porovnat se situací, kdy člověk hledá v alkoholu zdroj euforie tj. příjemnou změnu nálady, obveselení, úlevu, vymanění se z kruhu každodenních problémů a duševního napětí. Člověk se sklenkou v ruce se často snaží zapomenout nebo hledá odvahu k nějakému kroku. Snaha hledat uvolnění v alkoholu může pramenit z problémů ve vztahu nebo v zaměstnání, velmi často jsou příčinou také finanční problémy, pocit nezvládání svých denních povinností, pocit nespolehlivosti. Alkohol v těchto chvílích ulevuje a stává se berličkou. U žen může být podnětem pro počátky návyku syndrom opuštění hnízda, tj. při pocitu jakési nepotřebnosti v době, když děti odejdou z domu a bydlí mimo své mateřské bydliště. Někdy lidé začnou pít, protože pije jejich partner nebo manžel (snaží se tak utéci od problému partnera, který nechce nebo nemá sílu situaci řešit). Jde o tzv. koalkoholismus. (www.alkoholik.cz) Závislost na alkoholu se rozvíjí postupně a bývají rozlišovány čtyři etapy: 1) Iniciální (počáteční) poznání pocitu euforie, postupné zvyšování frekvence i dávek. 2) Prodromální (varovná) může trvat i řadu let, dochází k vyhledávání alkoholu i tajnému pití, častější stavy podnapilosti, klesá schopnost sebekontroly. 3) Kruciální (rozhodná) stále vzrůstá tolerance, jedinec nedokáže s pitím přestat, nedaří se abstinovat, dostavují se fyziologické problémy, ale i psychické (narůstání problémů s okolím), výkyvy nálad. 4) Terminální (konečná) dostavují se abstinenční příznaky, snižuje se odolnost vůči alkoholu (k opilosti stačí jen malé dávky), dochází ke konzumaci i jiných prostředků obsahujících alkohol, nastupuje degradace osobnosti, celkový úpadek. (Kraus, Hroncová, 2007) Vývoj závislosti na alkoholu: Přechod od škodlivého užívání alkoholu k závislosti probíhá většinou nenápadně s postupnými změnami postupné zvyšování tolerance vůči alkoholu, postupné zanedbávání zájmů apod. Rovněž dochází ke změnám v chování a myšlení. Příznakem rozvinuté závislosti je výrazná změna tolerance vůči alkoholu, tzn. dochází k výraznému snížení schopnosti metabolizovat alkohol a i malé množství vypitého alkoholu vyvolá rychle příznaky značné opilosti, a to zvláště nápadně v kontrastu s množstvím alkoholu konzumovaným v minulosti. Tento stav je doprovázený výskytem ranního pití (tzv. ranních doušků ) a poruchami paměti (tzv. okénky ). Alkoholismus je jev nebezpečný jak z hlediska jedince, tak společnosti. Z hlediska jedince pití ve zvýšené míře škodí zdraví one- 15

17 mocnění jater, vysoký krevní tlak, onemocnění psychická, trávicího ústrojí, nervového systému. Z hlediska společenského představuje značné riziko v souvislosti s vysokým podílem na výskytu trestné činnosti, častými úrazy, dopravními nehodami, ale také v souvislosti se soužitím především v rodině, sousedství i na pracovišti. (Kraus, Hroncová, 2007) Jako bezpečná dávka pro zdravého dospělého bývá uváděno 20 g lihu na den tj. asi 0,5 l piva, 2 dcl vína, 0,5 dcl tvrdého alkoholu, avšak tyto údaje je nutné interpretovat individuálně. Existuje totiž rozdíl i z hlediska pohlaví. U žen bývá tato hranice stanovena na 16 g, u mužů až na 25 g. Alkohol je obzvlášť nebezpečný pro děti a jejich organismus a i malá dávka alkoholu může vyvolat nebezpečné otravy. Léčba alkoholismu, protialkoholní léčba Odvykací stav: Objevuje se u jedinců s anamnézou dlouhodobého a silného abusu alkoholu. Maximální intenzita příznaků se zpravidla projeví druhý den po vysazení alkoholu. Typickými projevy jsou třes, úzkost, halucinace, závratě, poruchy stability, pocení, psychomotorický neklid, nauzea nebo zvracení, bolesti hlavy, poruchy spánku. Tento stav odeznívá obvykle během čtyř až pěti dnů. Některé příznaky však mohou přetrvávat i několik měsíců. Odvykací stav však může být komplikován křečemi a může vyústit v delirium tremens alkoholická psychóza provázená halucinacemi. Delirium je závažný stav s relativně vysokou mortalitou. Mezi jeho projevy patří poruchy vědomí, kognitivních funkcí, halucinace, bludy, silný třes, psychomotorický neklid, záchvaty křečí, inverze spánku. Tento stav je komplikovaný rizikem metabolického rozvratu (porucha elektrolytové rovnováhy), hypoglykémií a je nezbytné včas zahájit účinnou léčbu. Alkoholová závislost je chronické onemocnění, a pokud alkoholik nepodstoupí adekvátní léčbu, má toto onemocnění progresivní charakter a často dochází k recidivám. Alkoholismus je porucha metabolismu alkoholu. Alkohol je v těle rozkládán enzymem acetaldehyd dehydrogenázou na acetaldehyd a cukry. Alkoholici jsou lidé se sníženou hladinou tohoto enzymu. Abstinence je základní podmínkou úspěšné léčby. Pro toto onemocnění je charakteristická nevratná ztráta schopnosti kontrolovaně pít alkohol. Alkoholismus je nemoc, kdy léčba nastupuje ve dvou situacích: 1) dobrovolně (z rozhodnutí pacienta), 2) na základě příkazu soudu (tzv. detence). Je faktem, že mnoho lidí se za pití stydí a tají ho. V léčbě alkoholismu se využívá terapie nebo poradenství v protialkoholních léčebnách nebo na psychiatrických klinikách a dále v poradnách. Léčba může být ambulantní (v naprostých počátcích závislosti nebo po léčbě v protialkoholní léčebně) nebo stálá při hospitalizaci. Trvá 16

18 asi 3 měsíce. Po protialkoholním léčení při hospitalizaci je nutná striktní doživotní abstinence, jinak je vysoká pravděpodobnost exacerbace (znovuvypuknutí) alkoholismu. Při léčbě se využívají různé způsoby odvedení pozornosti - např. pracovní terapie, arteterapie, psychoterapie atd. Léčba alkoholismu: Odebrání alkoholu a zvládnutí abstinenčního syndromu, příp. delirií a psychóz. Psychoterapie, komunitní, partnerská, rodinná, skupinová (zde se velmi komplexně a detailně rozebírá, proč začal alkoholik pít, co pil, kolik pil, jak dlouho, co mu to způsobovalo v normálním životě, komu tím ublížil, jak mu to změnilo pracovní život atd.) Podpůrná terapie - Antabus jako pomůcka při odvykání (disulfiram nebo akamprosát). Fungují na principu blokády enzymů, které likvidují metabolity při degradaci alkoholu v těle. Při požití alkoholu pak dojde ke zvracení, bolesti hlavy, nevolnosti. Antabus se bere i po konci hospitalizace. Eliminace malnutrice (tzn. dodání normální plnohodnotné stravy) a doplnění důležitých minerálů a vitamínů. Pozor na nebezpečí psychofarmak pro vznik další závislosti (na lécích). Ke snížení bažení (cravingu) se využívají s relativně dobrým úspěchem poměrně drahé preparáty, jako je ReVia (naltrexon) nebo Campral (acamprosatum), které jsou na předpis s poměrně vysokou finanční spoluúčastí pacienta. Extrémně důležitý je stálý kontakt s terapeuty, socioterapeutickými kluby, vhodné jsou kluby Anonymních alkoholiků (AA) apod. Farmakoterapie odvykacího stavu: delirium: clomethiazol, flunitrazepam (obecně neuroleptika a benzodiazepiny); anxiolytika a antidepresiva v době, když se pacient dostane z nejhoršího ; alkoholický abstinenční syndrom: benzodiazepiny, chlormethiazol. Cílem terapie je trvalá a důsledná abstinence do konce života a pomoc při zvládnutí sociální a ekonomické pozice pacienta (kapitola zpracována s využitím portálu www. alkoholik.cz). 17

19 Instrukce jak se chovat při spolužití se závislým: Pevnost (musíš s tím něco udělat). Láska (protože mi na tobě záleží). Láska bez pevnosti a jasného cíle může vést ke zneužívání a vydírání. Potřebné je obojí. Uvědomte si problémy, které vám soužití s alkoholikem působí. Oč by se vám žilo lépe, kdybyste je neměli? Nebuďte umožňovačem!!! Zdánlivé pomáhání skutečné řešení problému jen oddaluje. Vyhněte se placení dluhů z pití, omlouvání pijáka v práci, vymýšlení výmluv pro přátele, opečovávání během pití apod. Učte jej, aby nesl důsledky: neomlouvejte ho v práci ani u přátel, neplaťte jeho dluhy, neschovávejte mu jídlo na později, žádný sex, pokud se znečistí, pozvrací, musí se sám dát do pořádku (výjimka pouze životu nebezpečné situace). Odměňujte ho, pokud abstinuje, buďte příjemní, něco kupte, uvařte, prožijte příjemný večer atd. Dodávejte mu odvahu a oceňte to, co dělá partner dobře. Uvažujte o věcech, které má rád a nejdou dohromady s jeho problémem, např. odpoledne s dětmi, sportovní aktivita, návštěva známých, kteří nepijí. Zjistěte si možnosti léčby a partnera o nich informujte. Sami se alkoholu, ale i jiným návykovým látkám vyhýbejte. Vytvořte si vlastní život mimo domov. Nebuďte pokud možno na závislém partnerovi závislí. Najděte si vlastní zájmy a záliby a osamostatněte se i finančně. Nebojte se hledat oporu v širší rodině nebo u profesionálního terapeuta. Získejte spojence např. z řad přátel, z rodiny, ze zaměstnání. Buďte v přesile. Nezletilé děti se jako spojenci nehodí. Naučte se zvládat rizikové situace. Člověk pod vlivem alkoholu může být někdy nebezpečný sobě i druhým. Nebojte se oslovit policii. Pokud odejdete, podmiňte svůj návrat jeho léčbou. Využijte nepříjemnost, kterou partner způsobil, k zahájení jeho léčení. Pokud souhlasí, podnikněte to co nejrychleji. Zmenšíte tak riziko, že své rozhodnutí změní. (Nešpor, 1992) 18

20 NÁMĚTY PRO PRAXI: Dotazník závislosti na alkoholu (Nešpor, 2004) Možné způsoby odmítání (Nešpor, 2004) Následující způsoby odmítání se hodí nejen závislým na alkoholu. Mohou být využity i při odmítání cigaret nebo drog. Dovednosti odmítat použijete i tehdy, když na vás někdo vznáší nepřiměřené požadavky, nebo když vás chce dostat do vám nepříjemné situace. Rozpoznání: Je důležité už to, že rozpoznáte nějaký večírek nebo oslavu jako riziko. Můžete se jim vyhnout nebo se na zvládnutí situace připravit. Vyhnutí se: Rizikové situaci, kdy by vám někdo alkohol nabízel, se vyhněte. Souvisí to se zdravým životním stylem, aktivitami neslučitelnými s alkoholem a s vyhýbáním se nevhodné společnosti. Do nebezpečné situace se tak většinou ani nedostanete. Rychlá odmítnutí: Vycházejí z toho, že s lidmi, kteří vás ohrožují, nemá smysl se zaplétat. Nebezpečnou situaci rychle ukončíte. Je to vhodné hlavně tam, kde vám na nabízejícím příliš nezáleží. Nevidím, neslyším aneb ignorování nabídky: Nabízejícího ignorujete. Je jakoby průhledný, nemusíte se na něj ani podívat, jdete rychle pryč. Odmítnutí gestem: Nejčastěji se bude jednat o zavrtění hlavou nebo odmítavý pohyb rukou. Prostě říci NE! (nebo o něco zdvořilejší Nechci! ): I zde situaci rychle ukončíte. K základním právům člověka patří určité věci bez vysvětlení odmítnout. NE můžete zesílit zavrtěním hlavy a klesající hlasovou intonací. Hlavně ve formě nechci je to častý způsob odmítání. Zdvořilá odmítnutí: Zdvořilé způsoby odmítání jsou vhodné hlavně u lidí, na kterých vám záleží a s nimiž si chcete udržet dobré vztahy. Odmítnutí s vysvětlením: To použijete, jestliže chcete tomu, kdo nabízí, říci, že odmítáte alkohol, ale ne jeho osobu. Příklad: Ne, doktor mi to zakázal a nedělá mi to dobře. 19