MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE"

Transkript

1 MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014

2 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II. Č.1, ČESKÉ BUDĚJOVICE ZPRACOVATEL Ing. ADOLF JEBAVÝ ADOS, ALTERNATIVNÍ DOPRAVNÍ STUDIO, GORKÉHO 59/9, BRNO Ing. LUKÁŠ ČERNÝ Mgr. ONDŘEJ HREJSEMNOU Ing. NELA KOLKOVÁ ODBORNÁ SPOLUPRÁCE Ing. arch. TOMÁŠ CACH DOPRAVNÍ MODEL HASKONINGDHV CZECH REPUBLIC, SPOL. S R.O. Ing. DAN BÁRTA FOTOGRAFIE Mgr. LUKÁŠ BAJT Ing. arch. TOMÁŠ CACH Ing. LUKÁŠ ČERNÝ Ing. ADOLF JEBAVÝ Ing. NELA KOLKOVÁ Ing. JAKUB KUTÍLEK GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ

3 KRITÉRIA ZÁSADY ZOHLEDNĚNÍ CYKLISTICKÉHO PROVOZU ZMĚNY V KONCEPCI PLÁN ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY ZÁSADY ZOHLEDNĚNÍ CYKLISTICKÉHO PROVOZU ZÁSADY INTEGRACE CYKLISTICKÉHO PROVOZU MOTIVACE ANALÝZA ZÁSADY URČUJÍCÍ OPATŘENÍ (PROSTOROVÉ NÁROKY) LOGICKÉ VEDENÍ VŮČI HLAVNÍMU DOPRAVNÍMU PROUDU PRÁVA PŘEDNOSTI V JÍZDĚ MÍRA ODDĚLENÍ OD PĚŠÍ DOPRAVY MÍRA ODDĚLENÍ OD MOTOROVÉ DOPRAVY ŠÍŘKA VYHRAZENÉHO PROSTORU MÍRA ODDĚLENÍ OD MOTOROVÉ DOPRAVY - SITUACE PARKOVÁNÍ NA KOMUNIKACÍCH ŠÍŘKA VOZOVKY U VÝZNAMNÝCH TRAS KVALITA POVRCHU NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ 70 METODIKA GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC ETAPIZACE OSTATNÍ 2014

4 ZÁSADY ZOHLEDNĚNÍ CYKLISTICKÉHO PROVOZU Při navrhování nových opatření pro cyklisty je nutné zejména pochopit podstatu a principy používání jízdního kola a souvislost s požadavky na plošnost a komplexnost dopravní obslužnosti a pohybu v území. Proto je potřeba se poněkud oprostit od často rozšířené potřeby vymýšlet vedení cyklistů územím (kudy cyklista podle subjektivního názoru dotyčného pojede a kudy ne, popř. kudy mu to bude dovoleno nebo ne ) na základě mechanické aplikace těchto kritérií. Je nutné více se soustředit na to, jaké řešení je pro cyklistickou dopravu a rekreaci přirozené, logické a skutečně relevantní ve vztahu k území a požadavků všech uživatelů, protože jinak nebude v reálném prostředí fungovat. Proto se s výše uvedenými kritérii musí pracovat jako s orientačními pomocnými vodítky při hledání vhodného řešení či kombinace opatření namísto striktního samoúčelného naplňování formálního obsahu jednotlivých kritérií. ZMĚNY V KONCEPCI Soustředění cyklistů na cyklostezky, resp. do složitého systému zklidněných obslužných komunikací bez možnosti přímého průjezdu územím, se ukazuje jako nedostatečné. Rychlost budování cyklostezek společně s podrobnými průzkumy pohybu cyklistů po městě tuto skutečnost potvrdily. Je proto třeba změnit základní koncept, pokusit se definovat skutečné potřeby cyklistů a posléze najít způsob, jak tyto potřeby naplnit. Tento proces musí prostřednictvím odpovídajících legislativních prostředků využít existující dopravní infrastruktury a prostředky vhodné integrace. synergie všech těchto opatření vede k úspěchu tedy k úspěšnému naplnění cílů generelu. Jedním ze základních pilířů cyklogenerelu je vytvoření souvislé sítě cyklistických tras zajišťujících plošnou obsluhu území. Ta je založena na skutečných potřebách cyklistů. Dále je provedena klasifikace celé sítě a jsou stanoveny priority pro nejbližší období, které při současném zohlednění finančních možností města vytváří podklad pro akční plán. Dalšími oblastmi, na které se tento materiál soustředí, je zvýšení průchodnosti a plynulosti cyklistické dopravy, a to za současného zvýšení bezpečnosti, zlepšení parkovacích možností pro kola, zajištění správy a údržby komunikací, po kterých jsou vedeny cyklistické trasy. Důležitým kritériem je rovněž lepší dialog s veřejností a její informování. Hlavním úkolem generelu je přitom zajistit fungování celoměstského systému. ZÁSADY ZOHLEDNĚNÍ CYKLISTICKÉHO PROVOZU Nadřazené liniové dopravní stavby (koridory rychlostních komunikací, železničních tratí apod.) - nejčastěji souběžné účelové či obslužné komunikace, případně stezky (samostatné či s chodci) - směrově a převážně i niveletně souběžně vedené v koridoru rychlostní komunikace či železniční trati - přiměřený odstup od samotné dopravní stavby ve volné krajině - ve stísněných poměrech (úseky na mostech, v terénním zářezu apod.) v těsném prostorovém přimknutí (např. segregované v PP) - především integrační prvky dopravní infrastruktury pro provoz jízdních kol Zklidněné obslužné komunikace - pohyb jízdních kol zpravidla jako společný v HDP bez zvláštních opatření pro cyklodopravu - důležité především celkové zklidňování provozu (zvláště v křižovatkách), volba vhodného povrchu - integrace prvků cyklistické infrastruktury, nejčastěji pro zajištění obousměrného provozu jízdních kol Obytné a pěší zóny - pohyb cyklistů společně s pěšími, resp. vozidly, zpravidla bez zvláštních opatření pro cyklodopravu - především zajištění obousměrného průjezdu jízdních kol v potřebných směrech - žádoucí volba dobře sjízdných povrchů v částech prostoru určených k pojíždění Účelové komunikace - zpravidla bez zvláštních opatření pro cyklodopravu, s minimálním provozem motorových vozidel - zajištění průjezdnosti bez nutnosti překonávání bariér (vrata, závory, nevhodné úpravy povrchu) - často vázáno na liniové dopravní stavby nadřazeného charakteru (železniční tratě, rychlostní silnice) Zelené cesty - především rekreační účel, cykloturistika (vhodná obnova či tvorba stromořadí, odpočívek apod.) - zpevněné účelové komunikace, lesní a polní cesty - zajištění dobré sjízdnosti povrchu (zpravidla bez nutnosti náročnějších stavebních úprav) 71 PLÁN ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY Nový plán rozvoje cyklistické infrastruktury je dlouhodobým plánem, který vytváří logický rámec pro postupné smysluplné investice a iniciativy na podporu cyklistické dopravy. Hlavním cílem navržených opatření je snaha o zvýšení podílu dopravní práce ve prospěch cyklistické dopravy. Celý proces postupného zkvalitňování podmínek pro jízdu městem na kole by přitom měl přispět k obnově obytné funkce města. Významné obslužné a sběrné komunikace - vhodný pohyb jízdních kol (dle kontextu stavby) nejčastěji jako oddělený v hlavním dopravním prostoru (HDP) především pomocí cyklopruhů, případně v přidruženém prostoru (PP) dle ČSN především integrační, případně též segregační prvky dopravní infrastruktury pro provoz jízdních kol - s ohledem na dopravní vazby a druh cyklotras možný či vhodný souběh opatření v HDP i PP Přírodní stezky - rekreační účel, ochrana přírodního koridoru - zajištění průjezdnosti bez nutnosti překonávání bariér (oplocení, nevhodné úpravy povrchu) - pouze dílčí šetrné úpravy zemního krytu, vždy bez stavebních zásahů Plán rozvoje cyklistické infrastruktury identifikuje celkem osm hlavních směrů, kde je třeba pracovat na zlepšení. Nejde přitom o izolovaný opatření, nýbrž o komplexní strategii. Pouze Městské třídy a bulváry - vhodný pohyb jízdních kol nejčastěji jako oddělený, případně společný v HDP, ojediněle též v PP

5 ZÁSADY INTEGRACE CYKLISTICKÉHO PROVOZU Cílem podpory cyklistického provozu je umožnit na většině komunikací ve městě bezpečný a plynulý pohyb cyklistů tak, aby se pro ně město stalo plošně prostupným. S ohledem na to je třeba řešit konfiguraci komunikační sítě, provedení jednotlivých úseků komunikací i křižovatek. Základní charakteristikou opatření pro cyklisty na konkrétní komunikaci s motorovým provozem je logické vedení cyklistického provozu vůči hlavnímu dopravnímu proudu, který je tvořen provozem motorovým. Vedení vpravo ve směru jízdy se uplatňuje v zastavěném území, kde je vysoká koncentrace křižovatek, cílů a dalších příčných vazeb. Toto vedení zde maximálně zajišťuje plošnou prostupnost a ulehčuje řešení křižovatek včetně zachování přednosti v jízdě pro cyklisty jedoucí ve směru hlavní komunikace (před vozidly přijíždějícími z příčných směrů i vozidly do těchto směru odbočujícími). Jednostranné obousměrné vedení se naopak uplatňuje zejména tam, kde je třeba zajistit delší průjezd bez příčných vazeb. V případě jednostranného vyčlenění obousměrného cyklistického provozu je třeba místo křížení s příčnými vazbami řešit samostatně, vedle křížení hlavních dopravních proudů a v závislosti na významu cyklistické trasy a křižující komunikace. V městském prostředí je důležitým parametrem opatření také míra oddělení od pěší dopravy. Sdílení prostoru s chodci představuje pro cyklisty i chodce omezení a riziko kolize. Obě skupiny v provozu spojuje vysoká míra zranitelnosti. Odlišují se však z hlediska rychlosti a charakteru pohybu (usměrněnosti) se však výrazně liší. Na dlouhých úsecích mimo zastavěné území (s nižší intenzitou chodců a cyklistů) je většinou možné uspokojit potřeby pěší a cyklistické dopravy společnou infrastrukturou. V městském prostředí, kde jsou vysoké intenzity pěší dopravy a chodníky plní také pobytovou funkci a zajišťují přímou obsluhu přilehlých nemovitostí a zastávek MHD, je třeba dostatečně široké chodníky ponechat pouze pro chodce, tj. bez cyklistů. Míra oddělení od motorové dopravy je důležitým faktorem pro bezpečnost provozu. Jízdní kolo je vozidlo a jako takové se primárně pohybuje ve vozovce. Od motorových vozidel jej však odlišuje jednak dynamika jízdy (která se také výrazně liší i mezi cyklisty navzájem), jednak zranitelnost cyklisty jako řidiče. Příliš úzkostlivá snaha o maximální oddělení cyklistů od motorové dopravy může mít za důsledek podstatné snížení jízdního komfortu cyklistů, snížení bezpečnosti a komfortu chodců a v neposlední řadě - při nevhodném řešení křížení - snížení bezpečnosti cyklistů. Při nízkých rychlostech (do 30 km/h) a nízkých intenzitách motorové dopravy (v řádu tisíců vozidel za 24 hodin) je společný provoz motorových vozidel a jízdních kol bezproblémový. S rostoucí rychlostí a intenzitou provozu je žádoucí oddělit cyklistický provoz od motorové dopravy v zájmu zajištění bezpečnosti cyklistů a plynulosti motorové i cyklistické dopravy. Cyklistická i veřejná doprava patří k šetrným dopravním módům. Teprve jejich kombinací však vzniká efektivní nástroj mobility, který je konkurenceschopný (zejména vůči individuální automobilové dopravě) i pro delší cesty a zejména pro pestrý soubor cest, které vykoná občan v průběhu dne. Cyklistickou dopravu je proto třeba maximálně integrovat s dopravou veřejnou městskou i nadměstskou. Možnost použití jízdního kola v kombinaci s prostředky hromadné dopravy podstatně zvětšuje mobilitu lidí používajících kolo. Pokud má být kolo začleněno do integrovaného dopravního systému, je třeba, aby tento systém umožňoval bezpečné zaparkování kola ve významných dopravních uzlech ve městě (přestupní terminály), přepravu kol v prostředcích veřejné dopravy a v neposlední řadě půjčení kola na vytipovaných dopravních uzlech majících vazbu na území kraje (autobusové nádraží, vlakové nádraží). Spolu s budováním liniové infrastruktury je třeba nabídnout bezpečné odstavení kol, zejména tam, kde je poptávka očekávána. Jedná se o dopravní terminály, místa cílů cest obecně (služby, úřady, školy, sportovní zařízení...). Jde i o zdrojové lokality, jelikož ne každý má možnost odstavit svoje kolo doma. 72

6 ZÁSADY URČUJÍCÍ OPATŘENÍ (PROSTOROVÉ NÁROKY) Logické vedení vůči motorové dopravě Práva přednosti v jízdě Míra oddělení od pěší dopravy Míra oddělení od motorové dopravy Šířka vyhrazeného prostoru LOGICKÉ VEDENÍ VŮČI HLAVNÍMU DOPRAVNÍMU PROUDU HODNOTA UPLATNĚNÍ jednosměrné po pravé straně obousměrné po jedné straně kombinované obousměrné po obou stranách souvisle zastavěné území a krátké úseky tato území spojující za hranicemi souvisle zastavěného území dle specifických podmínek - obsluha parteru, souběh tras dle specifických podmínek - vysoká bariérovost vozovky Toto kritérium popisuje, zda je cyklistický provoz ve směrovém souladu s hlavním dopravním proudem na dané komunikaci (tj. vždy vpravo ve směru jízdy), nebo zda je obousměrný cyklistický provoz vyčleněn vně na jednu stranu (případně na obě strany, případně v kombinaci s vedením vpravo). Vedení vpravo ve směru jízdy se uplatňuje v zastavěném území, kde je vysoká koncentrace křižovatek, cílů a dalších příčných vazeb. Toto vedení zde maximálně zajišťuje plošnou prostupnost a ulehčuje řešení křižovatek včetně zachování přednosti v jízdě pro cyklisty jedoucí ve směru hlavní komunikace. Jednostranné obousměrné vedení se naopak uplatňuje zejména tam, kde je třeba zajistit delší průjezd bez příčných vazeb. Kombinované a oboustranné obousměrné řešení se uplatňuje zejména tam, kde je výrazná potřeba obsluhovat jednu nebo obě strany podél komunikace a hlavní dopravní proud tvoří bariéru. Kombinované vedení se také uplatňuje při souběhu dvou koridorů, když není účelné zajišťovat na obou koncích úseku přesmyk pro plynulé navázání na jeden typ infrastruktury. Z hlediska fungování komunikační sítě jako systému (její kontinuity z pohledu cyklisty jako jejího uživatele) a z hlediska řešení křižovatek a jiných vazeb v území je toto kritérium zcela zásadní. Pokud by přesto bylo nutné revidovat hodnoty tohoto kritéria, je třeba tak činit maximálně obezřetně s ohledem na vazby na všechny přilehlé úseky i další vazby v území a se zvláštním zřetelem na řešení křižovatek. Ilustrační příklad: Aarhus (Dánsko), Vestre Ringgade jednosměrné vedení po pravé straně nevylučuje fyzické oddělení od motorové dopravy a zároveň umožňuje zachování plynulosti srovnatelné s pohybem ve vozovce PRÁVA PŘEDNOSTI V JÍZDĚ HODNOTA shodně s hlavním dopravním proudem nezávisle na hlavním dopravním proudu UPLATNĚNÍ tam, kde je cyklistický provoz při pravé straně tam, kde je obousměrný cyklistický provoz vyčleněn mimo hlavní dopravní proud je třeba řešit jednotlivě S vedením vůči hlavnímu dopravnímu proudu úzce souvisí práva přednosti v jízdě. Při pravostranném vedení má být zachováno právo přednosti v jízdě při průjezdu ve směru hlavní komunikace před křižujícími vozidly (včetně vozidel odbočujících z hlavní komunikace). Naopak v případě jednostranného vyčlenění obousměrného cyklistického provozu je třeba místo křížení řešit samostatně vedle křížení hlavních dopravních proudů, a to v závislosti na významu cyklistické trasy a křižující komunikace. Pro lepší srozumitelnost (a předvídatelnost) komunikační sítě pro všechny řidiče (motorových vozidel i jízdních kol) je žádoucí dodržovat sepjetí tohoto kritéria s kritériem logického vedení. Ilustrační příklad: Pardubice, Dašická ztratí-li infrastruktura pro cyklisty logickou vazbu s vozovku, neplatí pro shodné rozlišení hlavní a vedlejší komunikace MÍRA ODDĚLENÍ OD PĚŠÍ DOPRAVY HODNOTA fyzicky (obruba, dělicí pás, zábradlí...) vizuálně (značení, barevnost povrchu) + hmatné prvky společný provoz UPLATNĚNÍ na běžných místních komunikacích sběrných a obslužných pro zachování komfortu a bezpečnosti chodců a plynulosti jízdy cyklistů pouze výjimečně, pokud není možné fyzické oddělení na úsecích s nízkými intenzitami pěší i cyklistické dopravy a ve sdíleném prostoru Sdílení prostoru s chodci představuje pro cyklisty i chodce omezení a riziko kolize. Obě skupiny v provozu spojuje vysoká míra zranitelnosti, z hlediska rychlosti a charakteru (usměrněnosti) pohybu se však výrazně liší. Na dlouhých úsecích mimo zastavěné území (s nižší intenzitou chodců a cyklistů) je většinou možné uspokojit potřeby pěší a cyklistické dopravy společnou infrastrukturou. V městském prostředí, kde jsou vysoké intenzity pěší dopravy a chodníky plní také pobytovou funkci a zajišťují přímou obsluhu přilehlých nemovitostí a zastávek MHD, je třeba (dostatečně široké) chodníky ponechat pouze pro chodce (bez cyklistů). Stávající budějovická infrastruktura mnohdy zcela popírá základní princip chodníků. Mnozí návštěvníci města jsou zaskočeni tím, že se v Českých Budějovicích po chodnících pohybují cyklisté. Při mnohých dosavadních realizacích došlo také k výraznému překročení mezních hodnot intenzit pro společný provoz chodců a cyklistů, resp. k šířkovému poddimenzování těchto prostor*. 73

7 Tam, kde generel požaduje oddělení od pěší dopravy, je třeba v první řadě zajistit dostatečně (s ohledem na intenzitu a charakter pěšího pohybu) široké prostory pro chodce (chodníky) a teprve zbylý prostor přerozdělit pro další funkce (a druhy dopravy). Při návrhu oddělené infrastruktury je nezbytné, aby jednotlivé prostory určené jednotlivým cílovým skupinám uživatelům dostatečně uspokojovaly jejich potřeby. V opačném případě se takové oddělení zpravidla míjí účinkem - například při nedostatečné šířce dochází spontánně k obsazování prostoru určeného pro opačnou skupinu. MÍRA ODDĚLENÍ OD MOTOROVÉ DOPRAVY HODNOTA bezmotorová komunikace fyzicky (obruba, dělicí pás, zábradlí...) vizuálně podélnou čarou VDZ vizuálně - podkreslení pohybu (cyklopiktokoridor, podbarvení) společný provoz UPLATNĚNÍ rychlost nad 30 km/h, vysoké intenzity motorové nebo cyklistické dopravy rychlost nad 30 km/h, středně vysoké intenzity motorové dopravy pouze lokálně nebo jako provizorní opatření na zklidněných komunikacích (do 30 km/h) a na úsecích s minimálním významem pro cyklistickou dopravu Jízdní kolo je vozidlo a jako takové se primárně pohybuje ve vozovce. Od motorových vozidel jej však odlišuje jednak dynamika jízdy (která se také výrazně liší i mezi cyklisty navzájem), jednak zranitelnost cyklisty jako řidiče. S rostoucí rychlostí a intenzitou provozu je žádoucí cyklistický provoz od motorové dopravy oddělit v zájmu bezpečnosti cyklistů a plynulosti motorové i cyklistické dopravy bezkolizní míjení motorových vozidel a jízdních kol. Oddělení lze provést vizuálně (v rámci vozovky) nebo při vyšších rychlostech nebo vyšších intenzitách motorové nebo cyklistické dopravy fyzicky. Při fyzickém oddělení je ale třeba respektovat kritéria aplikovaná na ucelenou oblast (logické vedení vůči hlavnímu dopravnímu proudu a práva přednosti v jízdě) tak, aby byla zajištěna kontinuita v rámci komunikační sítě. Pro potřeby tohoto kritéria se za motorovou dopravu nepovažují vozidla veřejné dopravy, to znamená, že společný provoz jízdních kol a vozidel veřejné dopravy je považován za cyklistický provoz oddělený od motorové dopravy. Takto lze navrhnout například vyhrazené pruhy pro vozidla veřejné dopravy a jízdní kola, které dle konkrétních podmínek buď umožňují, nebo neumožňují vzájemné míjení jízdních kol a vozidel veřejné dopravy. 74 Míra oddělení od motorové dopravy je důležitým faktorem pro bezpečnost provozu. Mnohdy má ale její úzkostlivé naplňování za důsledek podstatné snížení jízdního komfortu cyklistů, snížení bezpečnosti a komfortu chodců a v neposlední řadě při nevhodném řešení křížení snížení bezpečnosti cyklistů. Ilustrační příklad: Aarhus (Dánsko), Vestre Ringgade jednosměrný pás pro cyklisty je od chodníku oddělen obrubou Při nízkých rychlostech (do 30 km/h) a nízkých intenzitách motorové dopravy (v řádu tisíců vozidel za 24 hodin) je bezproblémový společný provoz motorových vozidel a jízdních kol. Např. Česká technická norma ČSN uvádí jako doporučenou orientační mez, do které lze navrhnout oddělený provoz v HDP (vizuální oddělení od motorové dopravy), intenzitu motorové dopravy voz./24 hod při rychlosti 50 km/h (oblast B+C). Evropské zkušenosti a předpisy (například německá ERA) tyto hranice posunují ještě o něco výše a zdůrazňují nutnost zohledňovat další faktory. Ilustrační příklad: Praha, Československého exilu vyhrazený pruh pro vozidla veřejné dopravy a jízdní kola poskytuje veřejné dopravě preferenci, cyklistům potom výrazně vyšší míru bezpečnosti díky oddělení od (řádově intenzivnějšího) provozu ostatních motorových vozidel Naopak při rychlosti 30 km/h a intenzitě do voz./24 hod (oblast A) uvádí ČSN jako jedinou variantu společný provoz v HDP. Proto také generel (opět v souladu s evropskou praxí) navrhuje na většinu komunikační sítě (obslužné komunikace) aplikovat zklidněné zóny, které také umožňují zobousměrnění jednosměrných komunikací pro cyklisty.

8 ŠÍŘKA VYHRAZENÉHO PROSTORU HODNOTA pouze společný prostor (s pěší nebo motorovou dopravou) prostor vyhrazený pro cyklisty pro jeden základní proud cyklistů (předjíždění probíhá v prostoru společném) prostor vyhrazený pro cyklisty pro více proudů cyklistů (předjíždění probíhá v rámci tohoto vyhrazeného prostoru) UPLATNĚNÍ tam, kde se cyklisté pohybují ve společném provozu s motorovými vozidly nebo chodci tam, kde mají cyklisté možnost vybočit z vyhrazeného prostoru doleva (vizuální oddělení od motorové dopravy) tam, kde cyklisté nemají možnost vybočit z vyhrazeného prostoru doleva (fyzické oddělení od motorové dopravy) Uživatelská škála cyklistů je široká a rozdíl v jejich rychlostech může být i násobný. Infrastruktura proto musí cyklistům umožňovat vzájemné předjíždění. Od tohoto požadavku lze v odůvodněných případech lokálně upustit. Předjíždí se zleva. Pohybují-li se cyklisté v prostoru, který je vyhrazen pouze jim a který je zleva fyzicky ohraničen (nejčastěji v případě fyzického oddělení od motorové dopravy), je třeba zajistit podmínky pro předjíždění (dostatečnou šířku) v rámci tohoto prostoru pro cyklisty. Lokálně nemusí být splněno například v úseku u zastávky veřejné dopravy. Je-li prostor pro cyklisty oddělen od motorové dopravy pouze vizuálně, umožňuje předjíždění přilehlý jízdní pruh. Lokálně je možné zakázat přejíždění do přilehlého jízdního pruhu v zájmu bezpečnosti provozu (například nedostatečné rozhledové poměry ve směrovém oblouku). Pokud v rámci návrhu není možné dodržet požadavek na fyzické oddělení od motorové dopravy a je přistoupeno k oddělení vizuálnímu, je žádoucí ponechat požadavek na šířku vyhrazeného prostoru pro cyklisty, což jednak zvyšuje boční odstup základního proudu cyklistů od motorové dopravy a jednak umožňuje vzájemné předjíždění cyklistů bez vybočení do prostoru s motorovou dopravou. Takto je možné navrhnout například široký pruh vyhrazený pro jízdní kola nebo pruh vyhrazený společně pro vozidla veřejné dopravy a jízdní kola. Nicméně platí, že i základní (jednoproudový) cyklopruh ve vozovce je lepší než fyzicky oddělený pás znemožňující vzájemné předjíždění. Ilustrační příklad: Pardubice, Jahnova jednopruhový cyklistický pás, který je zleva fyzicky ohraničen, znemožňuje legální předjíždění, přitom mezi ním a vozovkou je 1,5 m široký pás (cenného uličního prostoru), který není účelně využit 75

9 76

10 77

11 ŠÍŘKA VOZOVKY U PÁTEŘNÍCH TRAS 78

12 KVALITA POVRCHU HODNOTA zpevněný hladký zpevněný nerovný mlatový UPLATNĚNÍ tam, kde úsek plní dopravní funkci pokud úsek s kamennou dlažbou převádí páteřní (preferované) trasu, zajistí se hladký povrch alespoň v ose cyklistického pohybu tam, kde charakter prostoru vyžaduje například kamennou dlažbu a úsek nepřevádí páteřní (preferované) trasu v lokalitách s výrazným přírodním rázem, kde úsek neslouží každodenní dopravě Z pohledu cyklistické dopravy je nejvhodnější (nejkomfortnější) hladký, zpevněný a dobře odvodněný povrch komunikace. K jinému typu krytu se přistupuje dle místních podmínek. V městské památkové rezervaci (a na některých dalších ulicích) je žádoucí pro zachování rázu prostoru použití kamenné dlažby. Na významných cyklistických trasách je vhodné zvážit vložení hladšího pásu v ose (uvažovaného) pohybu cyklistů, jinak dochází k pojíždění kamenných obrub nebo přímo hladšího chodníku. V lokalitách s výrazným přírodním rázem na trasách, které neslouží každodenní dopravě, je vhodné použít mlatový povrch. 79

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ČÁST CYKLISTICKÁ DOPRAVA OBJEDNAL: MČ Praha 14 Úřad městské části Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9 ZPRACOVAL: Ing. Květoslav Syrový Sušická 850/28, 160 00 Praha

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům - podrobný komentář s vysvětlením jednotlivých požadavků O Praze se právem říká, že je jedním z nejkrásnějších měst světa. Při přebíhání

Více

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK)

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) přednáška č.9 PAPM Provoz a projektování místních komunikací OPATŘENÍ K OCHRANĚ CHODCŮ: dodržet bezpečnostní odstup (b.o.) dostatečně dimenzovat plochy pro pěší

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Vyhodnocení opatření realizovaných v rámci cyklistické dopravy na ulici Jahnova v Pardubicích

UNIVERZITA PARDUBICE. Vyhodnocení opatření realizovaných v rámci cyklistické dopravy na ulici Jahnova v Pardubicích UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Vyhodnocení opatření realizovaných Vypracovala: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. Pardubice, listopad 2013 Úvod Z průzkumů cyklistické dopravy provedených

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% 3.1.8.A CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Jsou to komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

Na workshopu byly projednány základní tematické okruhy týkající se metodiky preference autobusů/trolejbusů.

Na workshopu byly projednány základní tematické okruhy týkající se metodiky preference autobusů/trolejbusů. Závěrečná zpráva z Workshopu k metodice preference BUS pořadatel: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy místo: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, budova Florenc,

Více

Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově

Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Úvod Cyklistika, a nejvíce cykloturistika, zaznamenává v posledním období bouřlivý rozvoj. Jízda na kole umožňuje pohyb na čerstvém vzduchu

Více

Integrace cyklodopravy v celkovém prostorovém kontextu

Integrace cyklodopravy v celkovém prostorovém kontextu Integrace cyklodopravy v celkovém prostorovém kontextu (Praha, 2007-2014) Tomáš Cach 16. 2. 2015 / 12. české dopravní fórum / sál SŽDC T. Cach / náměstí Republiky / 2012 T. Cach / MUK Vltavská / 2012 T.

Více

VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ Město Uherské Hradiště je sídlem okresu. Kunovice a Staré město jsou i přes svoje osamostatnění počátkem 90. let minulého století funkčně

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 55 ze dne 19.1.2016 ke spolupráci při rozvoji cyklistické dopravy I. souhlasí s tím, že cyklistická

Více

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova 554 338 08 Zbiroh

Více

PRAHA 5 NA KOLE GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

PRAHA 5 NA KOLE GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 PROJEKT PRAHA 5 NA KOLE GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 DATUM BŘEZEN 2008 ZPRACOVATEL ALTERNATIVNÍ DOPRAVNÍ STUDIO OBSAH PREZENTACE zadání (představy objednatele) zpracovatelský

Více

Diskutující: doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (ČVUT FD) Datum: 29. 4. 2014. Výstup z diskuze:

Diskutující: doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (ČVUT FD) Datum: 29. 4. 2014. Výstup z diskuze: Diskutující: doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (ČVUT FD) Datum: 29. 4. 2014 - Vzít to ulici po ulici - Označit si takové, kde to nelze (červeně), kde by to za jistých podmínek mohlo fungovat (oranžově) a kde

Více

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Urbanistický koncept Koncepce rozšíření městského centra. Kultivace vstupních bodů do města. Řeka jako fenomén, spojující různá místa

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi DODAVATEL OBJEDNATEL DATUM Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D.

Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi DODAVATEL OBJEDNATEL DATUM Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi DODAVATEL OBJEDNATEL DATUM Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. Město Chrudim fyzická osoba s IČ Resslovo nám. 77 STUPEŇ Říčařova 38 53716 Chrudim

Více

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat?

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Právní ukotvení cyklistických stezek vychází ze zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ze zákona č. 361/2000

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

KNESL+KYNČL s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN MILOVIC NÁVRH, ČERVENEC 2015

KNESL+KYNČL s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN MILOVIC NÁVRH, ČERVENEC 2015 KNESL+KYNČL s.r.o. MILOVIC územní plán MILOVIC KNESL+KYNČL s.r.o. MILOVIC OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: projektant: koncepce: spolupráce: dopravní infrastruktura: technická infrastruktura: vodní

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

Ve městě je vhodné vytvářet prostředí, které pohyb přiměřeně zvolní a zklidní.

Ve městě je vhodné vytvářet prostředí, které pohyb přiměřeně zvolní a zklidní. Uspořádání Uspořádání 59 Uspořádání veřejného prostranství musí vycházet z celkové kompozice prostoru, která zohledňuje funkční potřeby a jejímž cílem je pobytová kvalita místa. Ve městě je vhodné vytvářet

Více

Manuál pro komplexní dopravní koncepci

Manuál pro komplexní dopravní koncepci Prosinec 2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II Jindřichův Hradec NDCon spol. s r.o. Zlatnická 10/1582 110 00 Praha 1 Tel.: +420 251 019 231

Více

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007 Obsah 1 Rozpočet na rok 2006... 2 1.1 Rozvoj... 2 1.2 Údržba... 2 2 Smrt Jana Bouchala... 2 3 Zadávací karty... 2 4 GIS (geografický informační systém)... 2 5 Rozšíření přepravy kol v metru... 2 6 Rohanský

Více

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu. Velký

Více

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V.1. NÁVRH HIERARCHIE STÁVAJÍCÍ A VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V dokumentu bylo potřebné stanovit hierarchii silniční sítě, přičemž stávající rozdělení

Více

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER:

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZŠ Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63, Strančice ZHOTOVITEL:

Více

Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce

Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Obsah: 1. Úvod 2. Stávající situace 3. Návrh opatření 4. Vyhodnocení jednotlivých záměrů 5. Závěr 6. Přílohy ČSOP Studénka únor 2016

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE. (příprava přednášek)

MÍSTNÍ KOMUNIKACE. (příprava přednášek) MÍSTNÍ KOMUNIKACE (příprava přednášek) 6 MÍSTNÍ KOMUNIKACE Místní komunikace jsou součástí sítě pozemních komunikací. Z právního hlediska definuje místní komunikace zákon č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních

Více

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Úvod do dopravního inženýrství Ing. Michal Dorda, Ph.D. Pozemní komunikace Pozemní komunikace je liniová stavba sloužící především dopravě silničních dopravních prostředků, případně k pohybu chodců, cyklistů

Více

Aktuální shrnutí problematiky o cyklistické infrastruktuře

Aktuální shrnutí problematiky o cyklistické infrastruktuře ČÁST 3.1. PROBLEMATIKA DOPRAVNÍCH SÍTÍ ETAPA 5 CYKLISTICKA VE MĚSTECH PODKAPITOLA - D Aktuální shrnutí problematiky o cyklistické infrastruktuře ZPRÁVA O STAVU ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU ZA ROK 2005 BŘEZEN

Více

NÁVRH SÍTĚ CYKLOSTEZEK v intravilánu města Loun REVIZE 2015. Datum: 18.5.2015 Zpracoval: Jan Žalud

NÁVRH SÍTĚ CYKLOSTEZEK v intravilánu města Loun REVIZE 2015. Datum: 18.5.2015 Zpracoval: Jan Žalud NÁVRH SÍTĚ CYKLOSTEZEK v intravilánu města Loun REVIZE 2015 Datum: 18.5.2015 Zpracoval: Jan Žalud 1 Obsah Zdůvodnění a účel dokumentu...3 Vymezení cílů návrhu cyklo opatření...3 Hlavní část návrhy prioritních

Více

Cyklistická akademie. www.cyklodoprava.cz

Cyklistická akademie. www.cyklodoprava.cz Cyklistická akademie www.cyklodoprava.cz Základní myšlenka - souvislost s územním plánováním dopravní a územní plánování nemá klást důraz na vytváření podmínek pro zvyšování objemu a zlepšování podmínek

Více

GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS MĚSTA PLZNĚ. Průvodní zpráva

GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS MĚSTA PLZNĚ. Průvodní zpráva GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS MĚSTA PLZNĚ Průvodní zpráva Správa veřejného statku města Plzně úsek koncepce a dopravního inženýrství zpracovala: ing. Pavla Dyntarová datum: 12/2001 1. ÚVOD Cyklistická doprava

Více

Jízda ve zvláštních případech

Jízda ve zvláštních případech Návrhy na doplnění novely zákona č. 361/2001 Sb. v oblasti cyklistické dopravy (na základě výsledků jednání dne 17. a 20. 3.2015 zpracoval odbor legislativy MD) 1. Jízdní pruh pro cyklisty: Jízda ve zvláštních

Více

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě.

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě. Autorka publikace doc. Ing. arch. Irena Šestáková je pedagogem na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě architektury. Autor publikace Ing. arch. Pavel Lupač je studentem doktorského studia

Více

GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TIŠNOVA A. Textová část Datum : prosinec 2008 Zakázka č. : Obsah Obsah... 2 A.1 Úvod... 3 A.2 Vstupní podklady... 3 A.3 Rozdělení lokalit... 3 A.4 Popis návrhu úprav v

Více

VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ

VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VII.1. ZÁMĚRY DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VYBRANÝCH OBCÍ Obsahem této kapitoly je shrnutí navrhované dostavby silnic II. a III.tříd na území vybraných

Více

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2597 ze dne 23.10.2015 k návrhu na vydání Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NEJDEK. zadání. Schváleno Zastupitelstvem města Nejdek dne 25. 9. 2013 pod usn. č. ZM/260/16/13

ÚZEMNÍ PLÁN NEJDEK. zadání. Schváleno Zastupitelstvem města Nejdek dne 25. 9. 2013 pod usn. č. ZM/260/16/13 ÚZEMNÍ PLÁN NEJDEK zadání Schváleno Zastupitelstvem města Nejdek dne 25. 9. 2013 pod usn. č. ZM/260/16/13 Územní plán Nejdek zadání Název: Územní plán Nejdek Stupeň: Zadání Pořizovatel: Městský úřad Nejdek

Více

Increasing the competitiveness of city regions through integrated urban-rural development

Increasing the competitiveness of city regions through integrated urban-rural development GENEREL SILNIČNÍ DOPRAVY MČ PRAHA 9 CITY REGIONS Increasing the competitiveness of city regions through integrated urban-rural development KONC Projekt 13-P2-26 S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE PLÁN ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH MĚSTO CYKLISTŮM ZASLÍBENÉ

ČESKÉ BUDĚJOVICE PLÁN ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH MĚSTO CYKLISTŮM ZASLÍBENÉ PLÁN ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH MĚSTO CYKLISTŮM ZASLÍBENÉ - MĚSTO PRO ŽIVOT Najdeme bezpočet dobrých důvodů, proč se stát městem otevřeným cyklodopravě. Jedním z těch nejdůležitějších

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního stavitelství DOPRAVNĚ TECHNICKÁ STUDIE TRUTNOV KRYBLICE

UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního stavitelství DOPRAVNĚ TECHNICKÁ STUDIE TRUTNOV KRYBLICE UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního stavitelství DOPRAVNĚ TECHNICKÁ STUDIE TRUTNOV KRYBLICE TEXTOVÁ ČÁST Listopad 2014 Leden 2015 Č. KOPIE SEZNAM PŘÍLOH: Textová část

Více

ZPRÁVA SITUACE VIZUALIZACE FOTO OSTOPOVICE U KAPLE STUDIE CENTRÁLNÍHO PROSTORU V OSTOPOVICÍCH PROSINEC 2012 OBEC OSTOPOVICE

ZPRÁVA SITUACE VIZUALIZACE FOTO OSTOPOVICE U KAPLE STUDIE CENTRÁLNÍHO PROSTORU V OSTOPOVICÍCH PROSINEC 2012 OBEC OSTOPOVICE ZPRÁVA SITUACE VIZUALIZACE FOTO STUDIE CENTRÁLNÍHO PROSTORU V OSTOPOVICÍCH PROSINEC 2012 OSTOPOVICE U KAPLE OBEC OSTOPOVICE Studie centrálního prostoru v Ostopovicích je součástí projektu na zkvalitnění

Více

Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu

Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu // přehled a charakteristika preferenčních opatření VHD // Ondřej Havlena, Vojtěch Novotný PREFOS Obsah Tramvajový pás na samostatném tělese...

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

MINISTERSTVO PRO MISTNI ROZVOJ - ICO: 66002222. Tato CSN je zverejnena se souhlasem CNI.

MINISTERSTVO PRO MISTNI ROZVOJ - ICO: 66002222. Tato CSN je zverejnena se souhlasem CNI. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Leden 2006 Projektování místních komunikací Design of urban roads Dessins des communications local Projektierung der Stadtstrassen Nahrazení předchozích norem Touto

Více

Studie zklidnění dopravy

Studie zklidnění dopravy Objednatel: Obec Dobřejovice Na Návsi 26, 251 01 Říčany Studie zklidnění dopravy 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 tel.: 221 184 304, 221 184 309, fax:

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB Plány udržitelné městské mobility pro město Brno Odbor dopravy MMB Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odboru dopravy MMB bielko.vladimir@brno.cz 30. 3. 2015 PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY PRO MĚSTO BRNO Jak vytvořit

Více

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Stránka 1 z 12 Textová část Stránka 2 z 12 Název akce : Územní studie Lokalita D1, D2 Nad hřištěm, Perná Zastavovací studie lokality C Perná Investor : Zpracovatel : Stupeň : Obec Perná, 691 86 Perná 294

Více

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 -

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu Do školy bez rizika - 1 - Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE TEPLICE - TRNOVANY RNOVANY, ÚPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice

Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice Zpracovaný v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza dalších potřeb regionu na základě dopadu realizovaných projektů Závěrečná evaluační zpráva Zpracovatel: Regionální

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Rešerše vybraných předpisů týkající se problematiky vedení cyklistů v jízdních pruzích vyhrazených nekolejové MHD

Rešerše vybraných předpisů týkající se problematiky vedení cyklistů v jízdních pruzích vyhrazených nekolejové MHD Rešerše vybraných předpisů týkající se problematiky vedení cyklistů v jízdních pruzích vyhrazených nekolejové MHD Zpracoval. Ing. Petr Pokorný, 2014 Vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy jsou významným prvkem

Více

UHERSKÝ BROD GENEREL DOPRAVY

UHERSKÝ BROD GENEREL DOPRAVY UHERSKÝ BROD GENEREL DOPRAVY KONCEPT A - TEXTOVÁ ČÁST ZLÍN ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO ČERVENEC 2004 03-8344 - 024 Identifikační údaje zhotovitele projektové dokumentace 2 Identifikační údaje zhotovitele projektové

Více

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu V tomto textu je představena reflexe dílčích a celkových výstupů projektu WB-32-04: Dopravní obslužnost a technologie ve

Více

V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K DOSAŽEN ENÍ POLITICKÝCH CÍLŮC. Ing. Josef KOCOUREK

V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K DOSAŽEN ENÍ POLITICKÝCH CÍLŮC. Ing. Josef KOCOUREK ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ BEZPEČNÉ MĚSTO, PREZENTACE ŘEŠENÍ K DOSAŽEN ENÍ POLITICKÝCH CÍLŮC OBCÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI Ing. Josef KOCOUREK PŘECHODY PRO CHODCE Nehodovost chodců

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Masarykovo náměstí 128 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Jakožto vlastník a správce komunikace vydává tento P R O V O Z N Í Ř Á D upravující v souladu se zák.č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích. A. Průvodní zpráva

Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích. A. Průvodní zpráva Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ Objednatel: Zpracovatel: Arch. číslo: Město Klimkovice Lidická 1, 742 83 Klimkovice UDIMO,

Více

CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA AJEJÍ FINANCOVÁNÍ

CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA AJEJÍ FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA AJEJÍ FINANCOVÁNÍ 6. České dopravní fórum, Praha, 21. 9. 2011 Jak dál ve financování dopravní infrastruktury ČR? Jaroslav Martinek, CDV, Národní cyklokoordinátor Projekt Central

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská PAVEL ŠPULÁK projekt. kancelář dopravních staveb Ing. Pavel Špulák, Pivoňková 494 463 03 Stráž nad Nisou 2.9.2014 REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská Popis

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

Bezbariérová řešení staveb

Bezbariérová řešení staveb Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Bezbariérová řešení staveb doc. Ing.arch. Irena Šestáková, ČVUT Praha, FA, Ústav nauky o budovách Základní pojmy Základní pojmy Základní pojmy

Více

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 OBNOVA NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ V LITOMYŠLI S PODPOROU NADACE PROMĚNY A MĚSTA LITOMYŠL P.01 SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ Motto: Dialog mezi řekou a městem 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL VYPRACOVAL ÚSEK/OBEC KRAJ Chrast u Chrudimi Pardubický ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT projektová a inženýrská

Více

9. THE BEST CYKLISTICKÉ PŘÍKLADY: CYKLOSTEZKY VE MĚSTĚ, INTRAVILÁN

9. THE BEST CYKLISTICKÉ PŘÍKLADY: CYKLOSTEZKY VE MĚSTĚ, INTRAVILÁN 9. THE BEST CYKLISTICKÉ PŘÍKLADY: CYKLOSTEZKY VE MĚSTĚ, INTRAVILÁN Ing. Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu v.v.i., www.cdv.cz Duben 2007 Tato kapitola se zaměřuje na cyklostezky a cyklotrasy

Více

Chytré město? Zklidňování dopravy ve městě. České Budějovice Průhonice 13.11.2007. Kvalita Informace Doprava - Finance

Chytré město? Zklidňování dopravy ve městě. České Budějovice Průhonice 13.11.2007. Kvalita Informace Doprava - Finance Chytré město? Kvalita Informace Doprava - Finance Zklidňování dopravy ve městě České Budějovice Průhonice 13.11.2007 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice Průtah obcí včetně dopravních opatření II/42 2, Pod ivín 1. Celková situace Lednice je významná jihomoravská vinařská obec, leží přibližně 6 km severozápadně od bývalého okresního města Břeclav. Sledovaný

Více

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Obsah str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Příloha: Zápisy z jednání, stanoviska 1. ÚVOD 1.1 Údaje o zadání a hlavních

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

Akce realizované v roce 2008

Akce realizované v roce 2008 4. CYKLISTICKÁ DOPRAVA Město Plzeň začalo budovat cyklistickou infrastrukturu v roce 1993. V posledních letech každoročně přibývá několik kilometrů nových, stavebně upravených tras a další kilometry jsou

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV 09-32 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

DĚČÍNEM NA KOLE. Veřejné setkání aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Děčíně 2015

DĚČÍNEM NA KOLE. Veřejné setkání aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Děčíně 2015 Veřejné setkání aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Děčíně 2015 22. 10. 2015, Děčín Městská knihovna DĚČÍNEM NA KOLE zpracovatelé Ing. Květoslav Syrový / Ing. arch. David Pfann JDU NA KOLO

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ MALÉ PŘÍTOČNO ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Zpracovatel: Ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Spolupráce: Ing. arch. M. Tunková, autorizovaný architekt,

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více