Prevence sociálně Patologických jevů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prevence sociálně Patologických jevů"

Transkript

1 Prevence sociálně Patologických jevů Čemu se vyhýbat aneb jak rozpoznat kluzkou Plochu a neuklouznout mgr. kateřina hrůšová kukeňová vzdělávací Program v rámci Projektu sám Pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a Profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/

2

3 Prevence sociálně patologických jevů Čemu se vyhýbat aneb Jak rozpoznat kluzkou plochu a neuklouznout Mgr. Kateřina Hrůšová Kukeňová Vzdělávací program v rámci projektu Sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. CZ.1.04/3.1.02/

4 Obsah Úvod 3 1 Závislosti Druhy omamných látek Projevy a fáze závislosti Možnosti pomoci závislým osobám 8 2 Agresivita Agresivní chování a delikvence Šikana Jak pomoci v případě šikany Domácí násilí Formy domácího násilí Jak pomoci v případě podezření na domácí násilí 14 3 Kriminalita Rozlišení kriminality Předcházení kriminalitě prevence 17 Závěr 19 Seznam použité literatury 20 2

5 Úvod V průběhu života působí na člověka mnoho faktorů, které ovlivňují jeho osobnost a potažmo celou společnost. Může se jednat jak o pozitivní faktory, které prospívají jeho fyzické i psychické pohodě, tak o faktory negativní. Mezi pozitivní faktory, které ovlivňují náš život, patří jistě stabilní sociální a rodié zázemí, vyvážený životní styl, kvalitní výživa a dostatek pohybu. Mezi negativní faktory ovlivňující osobnost člověka zařazujeme mimo jiné např. dlouhodobé působení stresu spojené s řešením nejrůznějších obtížných životních situací a nevhodně trávený volný čas. Vlivem společenských změn v posledních desítkách let působí na jedince ve společnosti vysoká zátěž. Představme si onu zátěž jako jakousi kluzkou podlahu, po které se snažíme kráčet. V případě, že ji včas rozpoznáme, podaří se nám ji přejít vcelku bez nehody. Co se ale stane, pokud si včas nevšimneme, že jsme vstoupili na kluzkou podlahu? Můžeme snadno uklouznout. Snaha o vyrovnání se se zátěží může v konečném důsledku vést k nevhodnému vypořádání se se vzniklými problémy a právě k onomu uklouznutí na kluzké podlaze. Prostor, do kterého pak spadneme, jsou právě sociálně patologické jevy. Sociálně patologické jevy chápeme jako určité choroby společnosti nebo nepříznivě působící skutečnosti. Mezi sociálně patologické jevy zařazujeme např. závislostní chování a jednání, agresivní chování, kriminalitu apod. Následující text bude hovořit o sociálně patologických jevech, se kterými se jedinec nebo společnost setkává nejčastěji. Cílem textu je poskytnout informaci nejen o jejich existenci, ale i možných následcích jejich působení. Součástí kapitol bude také základní doporučení, jak pomoci osobě, která takový problém aktuálně řeší. Poučenost je první krok k budoucímu se vyhýbání tomu, co by danému člověku mohlo ublížit. První kapitola se bude věnovat popisu nejčastějších závislostí, průběhu jednotlivých fází závislostí a doporučení, jak závislé osobě pomoci. Druhá kapitola bude věnována agresivitě a šikaně ve společnosti, druhům šikany a možným reakcím, jak pomoci šikanované osobě. Důležitá část druhé kapitoly bude věnována informacím o domácím násilí a možnostech pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Poslední kapitola bude věnována delikvenci a kriminalitě. Smyslem textu je poskytnout čtenáři nejen povšechnou znalost o zmíněných sociálně patologických jevech, ale i seznámit ho s možnostmi pomoci lidem ohroženým zmíněnými jevy. 3

6 1 Závislosti Již od pradávna se lidé snaží zpříjemnit si svůj život různými látkami, které pozměňují jejich vnímání a způsobují jim slastné pocity. Lidé ve všech společnostech hledali způsob, jak uniknout každodeí realitě a dosáhnout pocitu štěstí, síly a inspirace. Nic na tom nezměnil ani fakt, že tyto zdánlivě příjemné a pomáhající látky ve skutečnosti jejich zdraví a dokonce i život ničily. 1.1 Druhy omamných látek V každé kultuře mají tyto látky jinou podobu. Z počátku se využívaly především přírodní produkty, které mění vědomí, případně jejich upravené formy (např. opium, kokain, marihuana). S pokrokem civilizace byly vynalézány i syntetické drogy (např. heroin, barbituráty, toluen aj.), jejichž produkce nebyla tolik závislá na přírodních podmínkách daného místa. Pro účely tohoto textu rozdělujeme omamné látky následovně: opioidy: opium, morfin, kodein, heroin a řada léků, alkoholo-barbiturátový typ: alkohol, barbituráty, další uklidňující a uspávací látky a léky, kanabinoidy: hašiš, marihuana, stimulancia, tedy látky zvyšující bdělost: pervitin, psychostimulantia, kokain, kath (listy rostliny katha), kofein, halucinogeny: LSD, některé alkaloidy hub, Triphenidyl, organická rozpouštědla: toluen, aceton, freon, benzin, éter, inhalační anestetika, sedativa, hypnotika, analgetika: léky na uklidnění, spaní a proti bolestem, tabák, kofein. Jako nejčastěji užívané nelegální drogy se uvádějí kanabinoidy, především marihuana. V posledních letech probíhají v české populaci dlouhodobé srovnávací výzkumy, které se snaží zjistit míru výskytu užívání drog v populaci a změny náhledu na užívání drog v posledních letech. Výsledky, k nimž se v rámci výzkumů dochází, jsou alarmující: Konopí je nejčastěji užívanou drogou v populaci. V roce 2008 uvedlo 36,2 % respondentů zkušenost s jakoukoliv nelegální drogou včetně konopných látek, s jakoukoliv nelegální drogou mimo konopí jen 16,5 %. Třetina (33,8 %) dospělé populace do 64 let a více než polovina (54,4 %) osob ve věku mezi 18 a 34 lety uvedla v roce 2008 alespoň jednu zkušenost s marihuanou nebo hašišem. Z výsledků obou studií lze dovodit též nárůst užívání pervitinu, amfetaminu, LSD a kokainu. 4

7 Kanabinoidy se vyrábí z indického konopí. Látka, která v kanabinoidech působí, se nazývá THC. Množství THC obsažené v jednotlivých dávkách marihuany nebo hašiše se může podstatně lišit. Kanabinoidy mohou mít celou řadu různorodých účinků. Wágnerová píše o účincích kanabinoidů toto: Vyvolávají změny nálady, příjemně lhostejné uvolnění, tzv. vysmátost, která nemá žádný důvod, ale může navodit i pocity úzkosti a paranoidní představy. Při vyšší dávce se mění vnímání, vzniká pocit zpomalení času, ztráty kontaktu s realitou, objevují se zrakové, sluchové nebo taktilní iluze a halucinace při zachované orientaci. Kanabinoidy se nejčastěji užívají kouřením, ale v poslední době bývá stále oblíbenější užívání těchto drog přidáváním do běžného jídla. Oba způsoby užívání nesou svá rizika. Při konzumaci drogy společně s dalším jídlem je velice obtížné odhadnout dobu, kdy droga začne působit, případně i množství dávky, kterou člověk ke kýženému účinku potřebuje. Pokud jsou kanabinoidy vdechovány, kuřák vdechuje větší množství kouře a drží ho v plicích déle než kuřák cigarety. K tomuto faktu se váže silné riziko bolavého krku, kašle a dokonce i vzniku rakoviny plic. Bylo zjištěno, že konzumace jedné dávky vystavuje plíce takovému množství rakovinotvorných chemických látek jako vykouření pěti cigaret. Na marihuanu se nevytváří fyzická závislost, pouze psychická. Ovšem i ta má své vážné konotace. Kuřáci marihuany mají horší pamě a nižší mentální schopnost než lidé, kteří marihuanu neužívají. Další skupinou omamných látek jsou opioidy. Tyto látky vyvolávají velmi rychlou silnou psychickou i fyzickou závislost. Opioidy vyvolávají pocit pohody, stav blaženého uvolnění, útlumu, prožitek klidu, otupělosti nebo obluzení. Vedou k omezení pozornosti, paměti a úsudku, prostě ke zpomalení a narušení výkonu. Opioidy jsou vyrobeny z pryskyřice máku, která se dál zpracovává. Vliv přetrvávajícího užívání těchto drog na tělo je velmi ničivý. Svým účinkem opačná skupina drog oproti opioidům se nazývá stimulancia. Psychostimulancia jsou látky různé chemické struktury, jejichž hlavním účinkem je stimulace centrální nervové soustavy. Stimulancia zvyšují psychomotorické tempo a bdělost. Jejich hlavním účinkem je zlepšení nálady, potlačení únavy a pocitu hladu, celkové zrychlení psychických procesů, zjitřená představivost, zvýšená schopnost vcítit se do pocitu druhých a uvolnění zábran. Tato skupina drog by na oko mohla působit příjemně, možná i využitelně pro zvládání náročných situací. Bohužel stejně jako jiné nelegální drogy má užívání stimulancií závažná rizika. Mezi nejzávažnější patří skutečnost, že i se stimulacii vzniká závislost na droze velmi rychle. Člověk užívající tyto látky se rychle vzdaluje běžné realitě a postupně ztrácí své sociální zázemí, své přátele, rodinu i partnery. Největší riziko této skupiny drog souvisí s tím, že v případě zakoupení dávky nikdy nevíte, kolik skutečně účié látky jste si koupili a kolik jí budete potřebovat k užití, aby nastal očekávaný efekt, proto hrozí vážné riziko předávkování s následkem smrti. Další skupinou nelegálních drog jsou halucinogeny. Jejich hlavním účinkem je změna vnímání, obvykle jde o zrakové představy. Halucinogeny 5

8 navozují stavy excitace a změny nálady. Ty mohou vypadat různě. Po jejich užití je možné se dostat do stavu euforie, ale také do stavu úzkosti a deprese. Největší riziko při užívání halucinogenů je spojené s poruchou soudnosti: Porucha soudnosti a zhoršené sebeovládání zvyšují tendenci k impulzivnímu jednání, které může mít negativní následky. U lidí, kteří užívali delší dobu halucinogeny, se mohou po určité době abstinence objevit flešbeky. To znamená, že přestože už delší dobu halucinogeny člověk neužívá, objeví se jejich účinek nečekaně, bez předchozího upozornění (např. při jízdě autem), což může mít fatální následky na život a zdraví daného jedince. V neposlední řadě je možné zmínit skupinu organických rozpouštědel. Tato skupina drog byla u svých uživatelů oblíbená především v době, kdy ostatní druhy drog nebyly tak dostupné, jako je tomu nyní. Organická rozpouštědla jsou značně jedovatá a jejich užívání je velmi nebezpečné. Drogy z této skupiny jsou bohužel velmi levné a snadno dostupné. Inhalování rozpouštědel vyvolává apatii, ospalost a zhoršování pozornosti, paměti, zpomalení myšlení a nepříjemné emoční reakce. Po dlouhodobém užívání těchto látek se objevuje poškození dýchacích cest (kudy látky procházejí) a vážné poškození mozku končící demencí. Kromě výše popisovaných nelegálních skupin drog jsou v populaci rozšířené i tzv. drogy legální. Mezi tyto drogy zařazujeme především alkohol a tabák. Alkohol je velmi starou drogou, která se v naší kultuře vyskytuje již tisíce let. Přestože jeho užívání mívá v některých fázích podobné účinky i vážné následky jako užívání nelegálních drog, jeho konzumaci společnost toleruje. Alkohol se stal součástí mnoha společenských rituálů. Stěží najdete člověka, jenž nemá s užíváním alkoholu spojenou některou část svého života (oslava nového života při narození dítěte, oslava dospělosti, dokončení vzdělání, svatba i pohřeb). Bohužel i užívání alkoholu a především jeho nadužívání má vážné následky. Nadužívání alkoholu může vést jak ke změnám v oblasti psychiky, tak i v oblasti fyzického zdraví. Mezi změny v oblasti psychiky patří: změny emočního prožívání, změny v oblasti kognitivních procesů (ztráta reálného pohledu na životní situaci, narušené nebo kolísající sebevědomí apod.), změny v oblasti chování a dokonce i přímo změny osobnosti. V rámci fyzických změn dochází především ke vzniku abstinenčního syndromu, jenž je rozebrán níže. Kromě uvedených omamných látek mohou lidem přinášet pocity štěstí a slasti i podněty, které se běžně nezařazují mezi omamné látky. V případě působení vysoké zátěže se může jedinec uchylovat k závislostnímu jednání i vůči předmětům či čiostem, jež jsou nejprve psychicky nebo fyzicky příjemné, ale jejich nadužívání může škodit. Příkladem takového podnětu je např. hraní her. Do určité míry hry lidem zpestřují život, nabízejí určitý únik z reality. Pokud ovšem i hraní přesáhne svou mez, může se stát závislostí. V takovém případě hovoříme o patologickém hráčství neboli gamblingu. Patologické hráčství je charakteristické nadměrným zaujetím hrou a nutkáním ke hře, bez ohledu na nežádoucí následky takového jednání. Tato porucha se projevuje změnami v oblasti psychiky, uvažování i jednání. 6

9 Následky užívání v podobě poškození zdraví a vzniku závislosti byly patrné už od samého začátku užívání, dříve jim ovšem nebyla věnována taková pozornost jako dnes. Přednější bylo využití jejich omamných účinků, a už za účelem léčby, nebo obveselení. Později si ovšem odborná veřejnost a i sami uživatelé omamných látek, případně jejich okolí, stále více všímali i vedlejších účinků v podobě poškození zdraví a vzniku závislosti. 1.2 Projevy a fáze závislosti Způsob poškození zdraví závisí především na typu omamné látky. Rozdíly jsou i v souvislosti s rychlostí, se kterou se vyvine na dané omamné látce závislost. Závislost bývá definována jako fyzický či psychický stav způsobený účinky omamné látky. Mezinárodní klasifikace nemocí říká, že při závislosti má pro jedince užívání nějaké látky přednost před jiným jednáním, kterého si dříve cenil více. Jako centrální charakteristiku onemocnění označuje touhu (často přemáhající a silnou) užívat psychoaktivní látku. V případě, že závislý člověk omamnou látku nekonzumuje, objeví se tzv. abstinenční syndrom, tedy změna chování způsobená snahou předejít negativním následkům v případě nekonzumace dané látky. Právě existence abstinenčního syndromu, tedy stavu prožívání negativních pocitů způsobených neužíváním látky, bývá označován jako důležitý faktor pro rozpoznání stádia závislosti. Při rozpoznávání, zda jedinec je závislý na omamných látkách nebo jiných podnětech, se sleduje, zda jsou v posledních 12 měsících přítomny alespoň tři z následujícího seznamu možných příznaků: silná touha a nutkání užívat látku nebo podnět, potíže v kontrole užívání látky, užívání látky na odstranění tělesných odvykacích příznaků, potřeba vyšších dávek pro dosažení slastného stavu, zanedbávání jiných zájmů a potěšení, pokračování užívání látky i přes jasný důkaz škodlivých následků. U závislosti na omamných látkách a jiných podnětech způsobujících slastné pocity se dají obecně rozdělit jednotlivé fáze takto: Počáteční fáze je doba, kdy se zvyšuje frekvence užívání, jedinci s látkami experimentují a užívají si jejich účinků. Postupně dochází k poznání pocitu slasti, k touze po opakování. Uživatel zvyšuje dávky omamné látky či příjemného podnětu. Člověk vyskytující se v první fázi závislosti si uvědomuje pouze pocity příjemné odměny. Jako další, tzv. varovná fáze, je označován čas, kdy dochází k vyhledávání příležitostí k navození stavu, jež konzumace látky způsobuje. Člověk, který aktuálně prochází varovnou fází, se už není schopen kontrolovat při užívání omamné látky, látku užívá pravidelně, ponechává si pouze iluzi, že má užívání pod kontrolou. Dochází ke zvyšování frekvence jejího užívání. Takový člověk začíná být ovládán onou omamnou látkou víc než svou vlastní myslí. 7

10 Rozhodná fáze je charakterizována stavem, kdy již člověk nedokáže přestat s konzumací, kterou se snaží nějak racionalizovat, snaží se ospravedlňovat. Přestože si již v této chvíli i může uvědomovat negativní působení látky nebo podnětu, nedokáže s jeho užíváním přestat. Začínají se dostavovat fyziologické i psychické problémy jako např. výkyvy nálad, konflikty, únava apod. Tuto fázi je možné označit i jako fázi návykového jednání. Poslední, konečná fáze nastává tehdy, kdy se již dostavují abstinenční příznaky v případě nekonzumace látky nebo podnětu. Dochází k oslabování tělesného i duševního zdraví, k postupnému rozkladu osobnosti. Jak už bylo uvedeno výše, existence abstinenčního syndromu je důležitým prvkem při identifikaci míry závislosti na omamné látce nebo podnětu. Příznaky abstinenčního syndromu můžeme rozdělit na dvě skupiny: Jedna skupina zahrnuje příznaky spojené s tělem: pocení, slzení, zívání, zvýšená teplota, rozšíření zorniček, křeče, třes končetin, ospalost, nechutenství, zvracení, změny v hladině krevního tlaku, tepové frekvence apod. Druhá skupina příznaků závislosti souvisí s psychikou člověka: nutkavost, deprese, podrážděnost, halucinace, pocity euforie, zvýšené či snížené sebevědomí, poruchy paměti nebo zvýšení agresivity aj. Přestože výše uvedené projevy závislostního chování si většina společnosti spojuje především s drogami typu alkoholu, opiátů, kokainu, marihuany, nejrůznějších amfetaminů a halucinogenů, neméně závažná je i závislost na kouření tabáku neboli tabakismus. Závažnost tohoto druhu závislosti je o to vyšší, že tabák je ve společnosti běžně dostupný, přestože hluboké následky pro zdraví po jeho užívání jsou lékařsky prokázané. 1.3 Možnosti pomoci závislým osobám A jak je možné pomoci závislé osobě? Především je důležité uvědomit si, že problém existuje. Pojmenování a uvědomění si existence závislostního chování je první krok k jeho nápravě. Určitě se nebude jednat o jednorázový akt, při kterém nad vámi či vašimi blízkými někdo zamává kouzelnou hůlkou a vše bude vyřešeno. Je důležité si uvědomit, že se jedná o dlouhodobý proces trvalé změny, při které dotyčný člověk bude muset změnit nejen vlastní přístup k životu, ale i své sociální okolí a způsob trávení času. Léčba závislostí obsahuje mnoho prvků, mezi které může patřit např.: farmakologická léčba tedy podpora léky, léčebný režim dodržování určitých pravidel a vytvoření si návyků zdravého životního stylu, 8

11 psychoterapeutické metody, práce s rodinou, rodiá a manželská terapie, svépomocné skupiny tedy skupiny rodiých příslušníků a závislých, kteří se navzájem podporují při řešení obtížné životní situace, socioterapie tedy hledání nových kontaktů, zaměstnání a celkové zařazení do běžné společnosti. Veškerá změna v oblasti závislostního chování se neobejde bez podpory nejbližší okolí. Zde je nutná ovšem i pozornost vůči své osobě. Osoba závislá si svůj problém často neuvědomuje a stahuje na pomyslné dno i své okolí. Proto je důležité mít i své vlastní hranice, za které člověk už nevkročí. Taková situace by totiž mohla být nebezpečná právě pro pomáhajícího člověka. Zde jeden příběh za všechny: Jmenuji se Alena, je mi 45 let. Před 10 lety jsem ovdověla, a protože jsem nechtěla být sama, rozhodla jsem se po nějaké době najít si partnera. S Honzou jsem se seznámila na inzerát. Přestože byl ze vzdálenějšího města, často jsme si dopisovali, navštěvovali se a vzájemně jsme se rychle poznávali. V průběhu seznamování jsem si všimla, že Honza často vypije velké množství alkoholu. Po alkoholu byl silně depresivní, často hovořil o sebevraždě. Sice mě to zpočátku zarazilo, ale protože byl Honza jinak velmi milý a pozorný muž, nebrala jsem to vážně. Tím, jak jsme se poznávali, mě i stále více zaplétal do svých osobních problémů. Nevadilo mi to, chtěla jsem mu pomoci. Nakonec jsem si řekla, že když budeme bydlet spolu, určitě pít přestane. Tak to alespoň do té doby bylo. Když jsem Honzu navštěvovala, tak nepil a vše bylo v naprostém pořádku. Tím, že se ke mně přestěhoval, ale Honza pít nepřestal. Naopak pil stále víc a víc a jeho deprese se prohlubovaly. Prosila jsem ho, aby se obrátil na odborníky, ale on to odmítal s tím, že žádný problém nemá. Asi po roce známosti už jsem byla psychicky i fyzicky vyčerpaná neustálým řešením Honzových depresí a špatného zdravotního stavu následkem nadužívání alkoholu. Rozhodla jsem se tedy vztah ukončit. Z počátku jsem řešila, jestli mu to vůbec mohu udělat, proto jsem dala Honzovi poslední možnost. Měl si vybrat mezi mnou a alkoholem, Honza si vybral alkohol. Jsem si naprosto jistá, že pokud bych s Honzou zůstala, pravděpodobně bych se závislou stala i já. Nyní je Honza odstěhovaný. Přestože mě občas napadá, jak se mu asi daří, jsem spokojená. Už jsem opět stejně vitální, jako když jsem se s Honzou seznámila. Nevím, jak se daří jemu. Měla jsem opravdu velkou vůli mu pomoci, ale pochopila jsem, že pokud on sám nechce, já sama nic nezmůžu. Podporujte tedy závislého člověka v takové změně a předejte mu kontakt na nejbližší oddělení psychiatrie tedy lékařské oddělení, jež se zabývá léčbou závislostí. Nenechte se ovšem stáhnout, pokud taková osoba pomoc odmítá. Změna je především na závislém, proto pokud on nebude chtít něco měnit, pak vám se to určitě nepodaří 9

12 2 Agresivita Především v posledních letech jsme svědky neuvěřitelného nárůstu agresivity všude kolem nás. Agresivní chování je vidět v televizi, agresivita na nás vypadává i z jednotlivých spotů na internetu. V médiích se hovoří o terorismu apod. Vše zmiňované působí na každého jedince ve společnosti ve větší či menší míře a mění jeho přístup k agresivitě. 2.1 Agresivní chování a delikvence Když hovoříme o agresivitě, máme tím na mysli především útočné chování (naučené) v slovní či fyzické podobě. V takovém útočném chování se projevuje nepřátelství, tendence bezohledného až brutálního sebeprosazení a vnucování svých názorů okolí. Agrese jako taková není negativní. Je to biologicky podmíněné chování, které lidem pomáhalo od pradávna přežít v přírodě a později i ve společenství. Agresivita je ovšem chování, které s přežitím nemá nic společného. Agresivní chování můžeme rozlišovat podle délky jeho trvání (na jednorázové, krátkodobé nebo dlouhodobé). Můžeme ho rozdělovat i podle intenzity od slovního napadání a urážek přes vyhrožování a ponižování k tělesnému napadení jiného člověka nebo ničení věcí. Agresivitu můžeme spatřit v každém věku, tedy od mladých delikventů, kteří šikanují své spolužáky, přes dospělé osoby, jež se chovají agresivně a už vůči svým blízkým, nebo vůči okolnímu světu, až po agresivitu seniorů. Specifickou kategorií agresivního jednání je pak násilí vůči dětem ze strany jejich rodičů. Takové násilí se nemusí nutně projevovat tělesnými projevy (např. podlitinami a jinými zraněními) nebo psychickými projevy (veškerými neobvykle vybočujícími projevy cítění dětí), dost často se jedná také o zanedbávání dětí (zanedbávání jejich výživy nebo potřeb psychického vývoje) a zneužívání dětí. Z hlediska pohlaví je násilné chování nejtypičtější pro muže, v současnosti však přibývá i agresivity mezi ženami. Agresivně se může chovat jak jedinec, tak celá skupina. S vystupováním nejrůznějších extrémistických skupin často souvisí jev, který bývá označovaný jako davová agrese. V takových situacích agresivní chování vyvolává další agresivitu, která se dále šíří i na jedince, kteří za normálních okolností nemají k agresivitě sklony. Atmosféra je typická anonymitou, která zbavuje pocitu odpovědnosti a kvůli níž účastníci ztrácejí jakékoliv zábrany. V rámci této kapitoly bude věnován prostor také specifickým formám agresivity tedy šikaně a domácímu násilí. 2.2 Šikana Za šikanu se považuje záměrné a nevyprovokované užití síly jedním jedincem nebo skupinou lidí s cílem opakovaně působit bolest. Je důležité si uvědomit, že bezmocnost a slabost oběti násilí nejen 10

13 stimuluje, ale i posiluje postavení útočníka. Proto se jedná o zacyklený systém skutků, ze kterého sama obě není schopna vyskočit. Šikana může vycházet a už z jednání a chování jednotlivce, nebo celé skupiny. Šikanující skupina je schopna krátkodobě organizovaně jednat a prosazovat svou sílu a zájmy. Mnohdy svou moc prosazuje vůči odlišným či slabším členům komunity. Motivů šikanování je však celá řada. Patří k nim například touha upoutat pozornost, zabíjení nudy, snaha nahradit nemožnost dosáhnutí úspěchu v rovině dobrých známek jiným úspěchem, např. šikanováním slabších Impulsem k šikaně může být i žárlivost na přízeň učitelů, kterou třeba věnují jinému dítěti. V neposlední řadě se agresorem stává žák, který byl objektem šikanování. Aby předešel svému týrání, začne pro jistotu v nové škole šikanovat sám (srov. 4, 25 29). Šikana je projevem zneužití postavení a moci, kterou jedinec nějakým způsobem ve skupině získal. Šikanující agresor obvykle bývá fyzicky nebo psychicky zdatný, ale neukázněný, s potřebou se předvádět, a dokazovat tak svou převahu nad ostatními. Ve vztahu k ostatním bývá podezíravý, necitlivý a bezohledný. Šikanující jedinec často nemá dostatečně rozvinuté svědomí a za své chování se necítí vinen. Dost často se jedná o jedince, kteří se projevují agresivně už od raného věku, a to obecně vůči veškerému svému okolí. Pohotovost k agresivnímu chování posiluje zkušenost z rodiny. Rodiče šikanujících dětí bývají k agresivnímu jednání tolerantnější a sami ve výchově užívají fyzické tresty. Váží si více násilného řešení problémů než jiných způsobů. Kolář o tom říká: Většina šikanujících dětí se rekrutuje z rodin, v nichž existuje morální vakuum. Mladí agresoři jsou zpravidla psychicky i fyzicky zdatní, umějí skrývat svůj strach a zneužívat strach u druhých. Mnozí se považují za střed dění. Úcta k lidem je jim cizí a porozumět utrpení a bolesti bližního je nad jejich možnosti. Pro všechny je pak společná morální a duchovní zakrnělost, jakási morální slepota. Hnací pružinou jejich konání jsou dva ústřední motivy krutost a touha po moci. Šikanovaná obě často bývá nějak znevýhodněna. Bývají to tiché, plaché, úzkostné a nejisté děti s nízkým sebevědomím. Jsou zvyklé se podřizovat. Zpravidla bývají fyzicky slabé a neobratné. Důvodem k šikaně se stává příslušnost k nižší sociální vrstvě, rasová odlišnost apod. Šikana se může projevovat v různých variantách. Bývá skrytá a projevuje se pouze sociální izolací a vyloučením oběti ze skupiny, nebo může být zjevná, a to především v následujících formách: fyzické násilí a ponižování (např. strkání, bití, skákání po oběti apod.), psychické násilí a vydírání (např. nucení ke svlékání, k posluze, nadávání ), destruktivní aktivity zaměřené na majetek oběti (braní a ničení věcí, trhání sešitů, polití šatstva apod.). Šikana a mezi dětmi, nebo mezi dospělými se neobjevuje okamžitě ve své rozpoznatelné krystalické formě. Plíživě se přikrádá do života 11

14 skupiny, mění chování nejenom zúčastněných jedinců, ale přímo celé skupiny. Odborníci odlišili několik fází šikany: První stupeň bývá označován jako zrod ostrakismu (vyčlenění jednotlivce z příslušné sociální skupiny). Z počátku se jedná o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen necítí dobře. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky a dělají na jeho účet drobné legrácky. Po nějaké době dochází ke zvyšování fyzické agrese. Jeden nebo více jedinců se začínají chovat agresivně. Dochází ke strkání i rvačkám, ve kterých se postupně oddělují ti, kteří šikanují, od těch, kteří jsou šikanováni. V případě, že se jedná o zdravou sociální skupinu, která si nese mravní a etické hodnoty v sobě, je naděje, že šikanu zbytek skupiny zastaví. Pokud v předchozí fázi nedojde k odsouzení šikanózního chování a skupina agresivitu jedinců toleruje, nebo se na ní dokonce aktivně podílí, dojde k vytvoření tzv. úderného jádra. Skupina je nyní rozdělena na řadu podskupin bojujících o vliv. Jestliže se do této doby nezformuje silná pozitivní podskupina, která bude alespoň rovnoceým partnerem podskupině tyranů, jejich tažení za mocí může nerušeně pokračovat. Nakonec většinová skupina přijímá hodnoty šikanujících. V té chvíli jsou normy agresorů přijaty a většina je považuje za nepsané zákony. V poslední fázi dochází k nastolení totalitní ideologie šikanování. Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny lidí na agresory a na oběti. Agresoři využívají vše, co lze zužitkovat, od materiálních věcí až po školní znalosti. Agresoři ztrácí veškeré zábrany, chtějí pouze provádět násilí, které považují za normální, dokonce za legraci. Přestože při představě šikany mnohé z nás zamrazí v zádech, je to sociálně patologický jev, který se vyskytuje ve společnosti velmi často. Nejčastěji se vyskytuje v prostředí škol a domovů mládeže, ale výjimkou není ani pracoviště. Šikanu na pracovišti označujeme jako mobbing. Principy šikany zůstávají shodné bez ohledu na věk pachatelů a jejich obětí. Důsledky jsou vždy podobné. Šikana je především silným sociálním stresem, který ovlivňuje naši celkovou psychickou i fyzickou pohodu. U šikanovaných se zvyšuje sklon k úzkostem, depresivnímu ladění, vztahovačnosti. Šikanovaní mají obtíž s trávením, bolí je hlava a i jinak se jejich zdravotní stav zhorší, přestože neexistuje objektivní lékařské vysvětlení. Bohužel se vyskytují i případy šikany, které končí sebevraždou či pokusem o sebevraždu šikanovaného jedince. Dalším, tentokrát dlouhodobým nežádoucím důsledkem, je zafixování zkušenosti s nepotrestanou šikanou jak v případě agresora, tak v případě oběti. Toto má pak za následek další agresivní/podřízené chování v budoucím životě člověka. Pasivní účastníci šikany, a v ještě větší míře sama obě, ztratí potřebný pocit bezpečí. Negativní zkušenost s týráním, jemuž nedokázali zabránit, zvýší jejich nedůvěru ke světu a naruší jejich sebehodnocení. 12

15 2.3 Jak pomoci v případě šikany A jak se zachovat při řešení obdobného problému s vaším dítětem? Největší a nejlepší pomocí je pro dítě naše láska, porozumění a podpora. Přesto odborníci doporučují další možné varianty jednání v případě podezření na případ šikany. Je třeba si uvědomit, že pro dítě, které je šikanováno, je obtížné o svém problému mluvit. Zmanipulované a zmatené často nabývá dojmu, že své spolužáky nějak vyprovokovalo a že si zaslouží, aby se k němu chovali tak, jak se chovají. To, že se stalo terčem šikany, bere jako své osobní selhání, stydí se za to. Nebývá výjimkou, že dítě chrání agresory nejrůznějšími výmluvami o příčinách svých zranění či potrhaného oblečení. V situaci, kdy máme podezření, že je naše dítě šikanováno, je potřeba především: získat důvěru dítěte, zjistit základní fakta, postupovat opatrně, bez ovlivnění emocemi, promluvit o problému s třídním učitelem dítěte, při rozhovoru se zaměřit na fakta, bez obviňování a osočování, v případě nepořízení u třídního učitele nenechat se odradit v řešení a jít za vedením školy nebo se obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu. 2.4 Domácí násilí Lidé ne vždy vstupují do manželství natolik zralí, aby si uvědomili důležité faktory, které budou v jejich budoucím životě hrát velkou roli. Ne vždy jsou partneři od rodičů vybaveni dovednostmi, které by jim pomáhaly adekvátně řešit partnerské konflikty. A pokud se přidají další faktory, které působí na jedince po celou cestu životem, mohou se i malé problémy stát najednou velkými. Vágnerová o tom přímo říká: Manželské konflikty mohou časem nabývat na intenzitě: v partnerské komunikaci se začnou objevovat agresivní prvky a už jsou výrazem nezvládnutých potíží, nebo pokusu o jejich řešení. Pak se stává i to, že silnější z partnerů zpravidla je to muž využije své síly k prosazení svého názoru a potvrzení dominance a moci. Takové používání agresivních prvků v partnerském vztahu nazýváme domácí násilí. Pod pojmem domácího násilí se většinou rozumí stupňující se opakované násilí fyzické, psychické či sexuální povahy mezi osobami žijícími ve stejné domácnosti. Podle definice Rady Evropy je domácí násilí násilné chování v rodině, které zahrnuje jakýkoliv čin nebo opomenutí, spáchané v rámci rodiny některým z jejích členů, které podkopávají život, tělesnou nebo duševní integritu nebo svobodu jiného člena stejné rodiny nebo vážně poškozují rozvoj jeho osobnosti. 13

16 Podle definice je pak obě jakákoliv osoba žijící ve společné domácnosti s pachatelem domácího násilí. Lze sem tedy, kromě partnerů, zařadit také děti či seniory, kteří jsou domácím násilím také ohroženi. Tento pohled je také shodný s pohledem českého právního řádu, kdy uvedené jednání spadá do skutkové podstaty trestného činu týrání osoby žijící ve společné domácnosti podle 199 trestního zákoníku Formy domácího násilí Domácí násilí se vyskytuje v různých formách, které se mohou společně prolínat a existovat vedle sebe, a to ve formě psychického, sociálního fyzického, sexuálního a ekonomického násilí. Psychické násilí se vyskytuje nejčastěji v podobě citového vydírání, vyhrožování, verbálního napadání, užívání vulgarismů, ale i ve formě zákazů, izolace, kontrol a zamykání. Sociální násilí je typické zamezením kontaktu osoby ohrožené domácím násilím se svým původním sociálním prostředím (např. s rodinou, přáteli, kolegy ) a neustálá kontrola a sledování pohybu oběti ze strany násilné osoby. Fyzické násilí je patrné z výskytu hematomů na těle, stop po pálení předměty, otřesů mozku, zlomenin žeber a jiných fraktur, příp. vytrhání vlasů či zubů. Pro domácí násilí je typické tzv. separační napadnutí, tj. útok na tělo a vůli ženy, které chce partner zabránit, aby odešla, nebo se jí pomstít za odchod nebo ji přinutit, aby se vrátila. Chce rozhodovat o tom, s kým bude žít, a posílit pouta ve vztahu. Sexuální násilí může mít bohužel také různé projevy, od vynucovaného sexu až po znásilnění, ale je špatně odhalitelné a většinou se vyskytuje společně s dalšími typy násilí. Často opomíjenou formou násilí je násilí ekonomické, které ve své podstatě znamená zamezení možnosti oběti disponovat s finančními prostředky, a rodiými, nebo vlastními Jak pomoci v případě podezření na domácí násilí Ptáte se jistě: A co mohu dělat v případě, že mám podezření, že někdo z mých známých trpí domácím násilím? Podpořte jej a inspirujete v úmyslu problém řešit. O domácím násilí s ohroženou osobou nemluvte v přítomnosti jiných osob. Bu te chápaví, bu te dobrými posluchači. 14

17 Násilnou osobu přímo nekritizujte, ale vyjádřete svůj nesouhlas s násilím. Nechte ohroženou osobu, aby se rozhodla sama musí sama chtít a odhodlat se k řešení. Zkontaktujte odborníky (viz informační materiály Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím SKP-CENTRUM, o. p. s.). Přestože mezi laickou veřejností převládá obava, že domácí násilí je těžko řešitelné a že osoba ohrožená v podstatě na svou snahu řešit problémovou situaci doplatí, není tomu tak. V právním řádu České republiky nyní existuje mnoho institutů, kvůli nimž je situace osob ohrožených mnohem nakloněnější ke změně než dříve. V případě obavy o život a zdraví se může osoba ohrožená nebo její blízcí obrátit na Policii ČR. Policisté mohou v případě splnění podmínek uvedených v zákoně o Polici ČR násilnou osobu, tedy pachatele domácího násilí, vykázat ze společného obydlí. Toto vykázání platí po 10 dní a vztahuje se mimo jiné i na zákaz jakéhokoliv kontaktu s osobou ohroženou. 10 dní může osoba ohrožená domácím násilím využít pro rozmyšlení, co se svým životem bude dělat dál. Proto, aby osoba ohrožená nebyla sama na všechny úkony spojené s vykázáním, existuje Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím (dále IC). Pracovníci IC osoby ohrožené domácím násilím po vykázání kontaktují s nabídkou pomoci, která zahrnuje psychickou podporu, sociální a právní poradenství. Vykázání je možné na návrh ohrožené osoby prodloužit až na jeden rok. Pro dokreslení problematiky domácího násilí je možné uvést jeden příběh za všechny: Jmenuji se Dana, je mi 30 let. Dlouho jsem zvažovala, zda se mám se svým příběhem někomu svěřit. Manžel mně několik let ošklivě nadával, posmíval se mi, jak jsem k ničemu a že jsem bez něj jenom velká a tlustá nula. Několikrát mě i napadl, většinou mě chytl za vlasy a bouchal mě do hlavy pěstí nebo mi dal jenom facku. Při posledním incidentu mě hodil na postel a ještě do mě několikrát kopl Vše se vždy odehrávalo za zavřenými dveřmi u nás v bytě. Přestože se ke mně venku manžel choval slušně, jakmile se zavřely dveře, začal teror. Při posledním incidentu jsem to už nevydržela a zavolala jsem Policii ČR. Policisté manžela vykázali na 10 dnů. Nejprve jsem se lekla, co jsem to provedla, co te budu sama dělat. Pak mně ale zavolala pracovnice Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím a se vším mi začala pomáhat. Byla mi oporou, když jsem to nejvíc potřebovala. Po nejrůznějších problémech se mi nakonec podařilo se s manželem rozvést. Nyní žiji sama, ale jsem ráda, že mám klid a nemusím se obávat dalšího dne. 15

18 3 Kriminalita Každá společnost si v průběhu svého vzniku a svého utváření stanovuje pravidla, kterými reguluje chování všech svých členů. Má vlastní právní normy a nepsaný morální řád, jejichž dodržování je vymáháno. Jako kriminalitu běžně označujeme soubor činů jedinců nebo organizovaných skupin, které jsou popsány v trestním zákoníku. Trestné činy se liší obvykle podle prostoru spáchání trestného činu, času a věku zúčastněných osob, rozsahu následků a poškození. Dle Vágnerové vzniká trestný čin jako souhra tří faktorů: motivovaný pachatel; vhodný objekt (dosažitelný, resp. slabý a bezbraý); vhodné podmínky (kde nejsou v okolí lidé, kde je malá přehlednost a pro pachatele menší riziko Širším pojmem než kriminalita je delikvence, nebo označuje čiost porušující nejen právní, ale i společenské, tedy širší normy, takže se takové jednání vztahuje i na děti a mladistvé, kteří se tak stávají delikventy. V případě nižší intenzity nezákoého jednání nebo jednání, které není společensky natolik závažné, hovoříme o přestupcích. Přestupkové právo řeší zákon č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích. Přestupek definujeme jako zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti. Přestupky jsou protiprávní skutky, které se vyznačují nižším stupněm společenské nebezpečnosti. Možná vás napadá, kde se kriminalita bere, co je její příčinou? Konkrétní protiprávní skutek vzniká působení komplexu vnějších vlivů, vlastností jedince a dané situace. Mezi vlastnosti jedince, které se podílejí na vzniku protiprávního chování, patří jeho sklony k impulzivitě, schopnosti zvládat nepříznivé podněty apod. Důležité je i to, že projevy zvýšené impulzivity a dráždivosti u jedince vyvolávají u ostatních lidí obvykle odmítavé a trestající reakce, které mohou nevhodné způsoby chování dále posilovat. Dalším faktorem podílejícím se na vzniku kriminálního chování je vliv prostředí. Na každého z nás působí z počátku života rodina, posléze škola a kamarádi, případně širší sociální skupina, potažmo celkové společenské klima. Každé prostředí posiluje, nebo naopak blokuje určitý typ chování. Vágnerová píše: Určité typy rodin či jiných sociálních skupin stimulují rozvoj asociálního chování. Příslušná zkušenost může vzniknout na bázi podmiňování, ale i nápodobou a identifikací. Posledním zmíněným faktorem, jenž se podílí na vzniku kriminálního chování, je přímo životní situace, ve které se jedinec ocitl. I náhodná situace může změnit navždy život jedince a obrátit jeho životní cestu nečekaným směrem. Např. v případě autonehody, při které byl zabit člověk, je její viník odsouzen. Tento cejch trestaného člověka ho vede k dalšímu nevhodnému, někdy i kriminálnímu chování. 16

19 3.1 Rozlišení kriminality Podle stupně závažnosti činu, kterým osoba porušuje normy, hodnotíme takové chování jako disociální, asociální a antisociální. Závažnost chování obvykle stoupá s věkem a má také tendenci se prohlubovat, takže mírnější porušení norem, které je sice nepřiměřeným chováním, ale nenabývá sociální dimenze (tedy disociální chování), anebo je v rozporu se společenskou morálkou (asociální chování), se vyskytuje zpravidla u dětí mladších. Do zmíněné skupiny je možné zahrnout např. nejrůznější kázeňské přestupky ve škole, neposlušnost, vzdorovitost, negativismus, lži, v případě asociálního chování alkoholismus, záškoláctví, toxikomanii, útěky, toulky, tabakismus, demonstrativní sebepoškozování, gamblerství, popř. prostituci. V neposlední řadě hovoříme o antisociálním chování (závažné protispolečenské jednání zahrnující veškerou trestnou čiost krádeže, loupeže, vandalství, sexuální delikty, zabití, vraždy). Z výše uvedeného vyplývá, že kriminalita a delikvence může mít nejrůznější podoby. V rámci teoretického popisu kriminality je možné hovořit i o mechanismech kriminálního jednání. Rozlišujeme: Nevědomé jednání, kterého se pachatel dopouští, aniž si uvědomuje, že je v rozporu s platnými zákony. Vědomé: - pachatel se nedokáže ovládnout, jedná v afektu, - u pachatele převládne vidina zisku, výhod, které mu protiprávní jednání přinese, - pachatel jedná pod tlakem, - pachatel jedná pod vlivem alkoholu, drog, jedná se o psychicky narušenou osobnost, druhy, charakteristiky trestné čiosti, obecná kriminalita, do které patří především trestná čiost majetková, násilná a mravnostní, hospodářská (podvody, daňové úniky ), ako zvláštní případy jsou posuzovány případy ohrožení veřejného činitele, trestná čiost páchaná na dětech a mládeži a trestná čiost páchána dětmi a mládeží. 3.2 Předcházení kriminalitě prevence A je možné kriminalitě a delikvenci vůbec předcházet? Někoho by možná napadlo, že výše trestu, případně rychlost, s jakou bude pachatel dopaden, anebo neodvratnost trestu může být tou nejlepší cestou, jak vytvořit bezpečnější životní prostor pro většinovou populaci, a chránit tak ty, kteří se protispolečensky nechovají. Výzkumy ovšem hovoří opačně: Kriminologický výzkum již několik desítek let přesvědčivě ukazuje, že výše 17

20 trestu má nulový nebo velmi malý vliv na kriminální chování populace. V tom případě je tedy možné se ptát, jak zmírnit výskyt kriminálního a delikventního chování. Odborníci se shodují, že cesta vede přes prevenci kriminality. Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, a již prostřednictvím omezení kriminogeích příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. A jak může k prevenci kriminality přispět každý z nás? Možná se vám tato otázka bude zdát neadekvátní. Možná vás napadlo, že se vás to netýká, že je to problém někoho jiného. Pokud ovšem nebudeme neteční vůči tomu, co se děje kolem nás, stane se náš životní prostor bezpečnější a příjemnější pro žití. 18

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Rizikové skupiny LS 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 9 R I Z I K O V Á M L Á D E Ž P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. ??????????? Udělali jste v životě něco, za co se dnes stydíte? Něco, co bylo v rozporu s nějakými normami?

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Sociální práce s rodinou 12 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D

Sociální práce s rodinou 12 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Sociální práce s rodinou 12 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Co nás dnes čeká Rodina ohrožující dítě Co dítě ohrožuje? Zanedbávání Zneužívání Týrání Zanedbávání Nejrozšířenější forma nehodného

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Školní program proti šikaně Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Eva Klimentová Práce ve skupinách: Co je to násilí? Kde podle vás násilí začíná, co ještě násilí není? Jaké byste mohli popsat formy násilí? Formy násilí v blízkých

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

V každém z nás je vrozená potřeba uspokojení, uznání, úspěchu, snaha dominovat.

V každém z nás je vrozená potřeba uspokojení, uznání, úspěchu, snaha dominovat. Otázka: Šikana Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková Nemoc sociálních vztahů, úmyslné ubližování. Šikanování je projev sociální patologie. Šikana není občasná rvačka nebo hádka.

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY Samková Jana Sociální a demografická charakteristika souboru I. Celý soubor: 1.760 respondentů (1.254 žen, 506

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Dotazník Příloha č. 2

Dotazník Příloha č. 2 Dotazník Příloha č. 2 Vážení kolegové, kolegyně, jmenuji se Vladislava Nováčková a pracuji ve vašem zdravotnickém zařízení. V současné době jsem studentkou posledního ročníku navazujícího magisterského

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina:

Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina: Drogy Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k tématu drog a drogové závislosti. Jsou zde uvedeny základní znaky drog, vysvětleny pojmy závislost, narkoman, abstinenční příznaky. Ve stručnosti

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Slovy nelze popsat, co jsem cítila - izolaci, odmítání, nejistotu, depresi a další pocity. Myslím, že nejhorší

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více DOTAZNÍK Jsem studentkou Masarykovy univerzity Brno, obor Speciální pedagogika. Píši diplomovou práci, ve které řeším šetření o stavu prevence a míře zneužívání návykových látek na středních školách pro

Více

VY_32_INOVACE_03_02_02

VY_32_INOVACE_03_02_02 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_02 Výchova ke zdraví Domácí násilí Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více