M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení MěÚ Raspenava STAVEBNÍK (žadatel): Antonín Černický, nar , Sklenská 98/27, Praha 9 - Kyje PŘEDMĚT ŘÍZENÍ: Stavba: Garáž a zpevněná plocha na p. p. č u rekreačního objektu č. e. 55 (p. p. č. 1038), v k. ú. Raspenava ROZHODNUTÍ I. Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í II. S T A V E B N Í P O V O L E N Í MěÚ Raspenava, stavební oddělení obdrželo dne 25. října 2011 žádost Antonína Černického (nar ), trvale bytem Sklenská 98/27, Praha 9 - Kyje, o vydání rozhodnutí o umístění stavby, žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu a žádost o spojení řízení. V ý r o k o v á č á s t : I. MěÚ Raspenava, stavební oddělení, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s ust. 90 stavebního zákona přezkoumal v územním řízení o umístění stavby, kterou dne 25. října 2011 podal Antonín Černický, nar , Sklenská 98/27, Praha 9 - Kyje (dále jen stavebník ) a na základě posouzení: Vydává podle 92 odst. 1 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření územní rozhodnutí o umístění stavby garáže a zpevněné plochy na p. p. č u rekreačního objektu č. e. 55 (p. p. č. 1038), v k. ú. Raspenava Popis stavby: Navržená stavba garáže bude obdélníkového půdorysu 9,0 x 6,1 m, výšky 4,9 m od podlahy přízemí. Zastřešení objektu bude sedlovou střechou ve sklonu 35º. Stavba je navržena z bloků Porfix. Strop tvořený pouze bez podhledu a podlahy v podkroví. Krov je tvořen krokvemi a kleštinami, střecha z recyklovaného plastu kabelových izolací Capacco černé barvy. Hlavní vjezd do garáže je na V straně od silnice přes garážová vrata. Pěší vstup je na Z straně přes vchodové dveře. Stavba je navržena jako jeden systém obvodové zdivo z bloků Porfix. Strop z dřevěných trámů 80 x 120 mm. Střecha bude dřevěná z trámů a hranolů. Vnitřní omítky budou vápeno štukové bílé, vnější taktéž vápeno štukové bílé. Okna jsou plastová, zasklena izolačním dvojsklem, bílá. Garážová vrata ocelová sekční, hnědá. Zařízení staveniště bude v kolně u rekreačního objektu. Garáž bude samostatně stojící. Východní stěna objektu bude ve vzdálenosti 1,4 m od hranice p. p. č. 773/3, jižní stěna objektu bude ve vzdálenosti 22,4 m od hranice p. p. č. 1041/1 a severní stěna objektu bude ve vzdálenosti 10,0 m od hranice p. p. č. 1037, v k. ú. Raspenava. Napojení stavby na místní komunikaci Luhová na p. p. č. 773/3 bude novou zpevněnou plochou o půdorysných rozměrech cca. 6,1 x 1,4 m (sjezd s umístěním na p. p. č. 1040). Zpevněné plochy jsou navrženy z betonu a betonové dlažby.

2 2 Připojení na inženýrské sítě: se nepožadují. Dešťové vody jsou svedeny a budou se volně vsakovat do pozemku investora s vysokou propustností. Nebude docházet ke stékání dešťových vod na okolní pozemky. Druh a účel povolované stavby: garáž bude sloužit k parkování osobního automobilu Pro umístění stavby stanoví tyto podmínky: 1. Garáž bude samostatně stojící. Východní stěna objektu bude ve vzdálenosti 1,4 m od hranice p. p. č. 773/3, jižní stěna objektu bude ve vzdálenosti 22,4 m od hranice p. p. č. 1041/1 a severní stěna objektu bude ve vzdálenosti 10,0 m od hranice p. p. č. 1037, v k. ú. Raspenava. Navržená stavba garáže bude obdélníkového půdorysu 9,0 x 6,1 m, výšky 4,9 m od podlahy přízemí. Zastřešení objektu bude sedlovou střechou ve sklonu 35º. Napojení stavby na místní komunikaci Luhová na p. p. č. 773/3 bude novou zpevněnou plochou o půdorysných rozměrech cca. 6,1 x 1,4 m (sjezd s umístěním na p. p. č. 1040). 2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb (situace stavby v měřítku 1:250). Grafická příloha je součástí dokumentace, vypracované v červnu 2011 Zdeňkem Melicharem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby (ČKAIT: ). 3. Jako stavební pozemek se vymezuje pozemek p. p. č v k. ú. Raspenava. Zařízení staveniště bude umístěno v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situaci stavby v měřítku 1:250 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, a vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku. Zařízení staveniště bude v kolně u rekreačního objektu. 4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. Účastník řízení podle ust. 27 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) je: Antonín Černický, nar , Sklenská 98/27, Praha 9 - Kyje Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení Námitky účastníků řízení nebyly v územním řízení podány. II. MěÚ Raspenava, stavební oddělení, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souvislosti s ust. 78 odst. 1 stavebního zákona, projednal ve smyslu 112 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení, kterou dne 25. října 2011 podal Antonín Černický, nar , Sklenská 98/27, Praha 9 - Kyje (dále jen stavebník ) a na základě posouzení: vydává podle ust. 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu stavební povolení na stavbu garáže a zpevněné plochy na p. p. č u rekreačního objektu č. e. 55 (p. p. č. 1038), v k. ú. Raspenava

3 3 Popis stavby: Navržená stavba garáže bude obdélníkového půdorysu 9,0 x 6,1 m, výšky 4,9 m od podlahy přízemí. Zastřešení objektu bude sedlovou střechou ve sklonu 35º. Stavba je navržena z bloků Porfix. Strop tvořený pouze bez podhledu a podlahy v podkroví. Krov je tvořen krokvemi a kleštinami, střecha z recyklovaného plastu kabelových izolací Capacco černé barvy. Hlavní vjezd do garáže je na V straně od silnice přes garážová vrata. Pěší vstup je na Z straně přes vchodové dveře. Stavba je navržena jako jeden systém obvodové zdivo z bloků Porfix. Strop z dřevěných trámů 80 x 120 mm. Střecha bude dřevěná z trámů a hranolů. Vnitřní omítky budou vápeno štukové bílé, vnější taktéž vápeno štukové bílé. Okna jsou plastová, zasklena izolačním dvojsklem, bílá. Garážová vrata ocelová sekční, hnědá. Zařízení staveniště bude v kolně u rekreačního objektu. Garáž bude samostatně stojící. Východní stěna objektu bude ve vzdálenosti 1,4 m od hranice p. p. č. 773/3, jižní stěna objektu bude ve vzdálenosti 22,4 m od hranice p. p. č. 1041/1 a severní stěna objektu bude ve vzdálenosti 10,0 m od hranice p. p. č. 1037, v k. ú. Raspenava. Napojení stavby na místní komunikaci Luhová na p. p. č. 773/3 bude novou zpevněnou plochou o půdorysných rozměrech cca. 6,1 x 1,4 m (sjezd s umístěním na p. p. č. 1040). Zpevněné plochy jsou navrženy z betonu a betonové dlažby. Připojení na inženýrské sítě: se nepožadují. Dešťové vody jsou svedeny a budou se volně vsakovat do pozemku investora s vysokou propustností. Nebude docházet ke stékání dešťových vod na okolní pozemky. Stavba obsahuje: 1. garáž: - přízemí stání pro 1 osobní automobil, - podkroví bez využití 2. zpevněná plocha včetně sjezdu na veřejnou účelovou komunikaci Pro provedení a užívání stavby stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním řízení, vypracované v červnu 2011 Zdeňkem Melicharem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Prováděním prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni vlastníci nebo uživatelé sousedních nemovitostí a ostatních přilehlých prostorů. 3. Všechny pozemky dotčené stavbou musí být uvedeny do původního stavu. 4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. ledna V případě nedodržení tohoto termínu požádá investor zdejší stavební úřad o prodloužení lhůty výstavby s příslušným odůvodněním příčin, pro které termín ukončení nemohl být dokončen. 5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (oprávněnou stavební firmou) dle výsledků výběrového řízení, mající v předmětu své činnosti oprávnění k provádění stavebních a montážních prací. Před zahájením stavby musí stavební podnikatel předložit zdejšímu stavebnímu úřadu výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list a písemně sdělí jméno autorizované osoby - stavbyvedoucího, který je dle 153 stavebního zákona povinen řídit provádění stavby, v souladu s rozhodnutím a s ověřenou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu ( 169), popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. Výčet konkrétních povinností stavbyvedoucího obsahují především odst. 1 a 2 153, další jeho povinností a oprávnění jsou obsaženy v souvisejících ustanoveních zákona (např. 128 odst. 4, 133 odst. 4, 157 odst. 2). Z hlediska bezpečnosti práce vyplývající pro stavbyvedoucího povinnosti zejména z vyhlášek č. 48/1992 Sb., a č. 324/1990 Sb., v platných zněních. Nemá-li osoba, která vede realizaci stavby, pro jednotlivé druhy prací odbornou způsobilost v příslušném oboru, je povinna přizvat jinou odborně způsobilou osobu. 6. Zahájení stavby oznámí investor písemně Stavebnímu úřadu Raspenava nejpozději 7 dnů před zahájením stavby a doloží oprávnění osoby odpovědné za realizaci stavby s oprávněním stavební firmy (výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list).

4 4 7. Stavebník zajistí, že stavební podnikatel (zhotovitel) bude před započetím prací seznámen s podmínkami tohoto rozhodnutí a ověřeným projektem. 8. Zahájení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu MěÚ Raspenava min. 7 dnů před zahájením stavby. 9. Zhotovitel stavby musí neprodleně stavebnímu úřadu hlásit závažné okolnosti na stavbě, které mohou mít vliv na kvalitu stavby nebo vykazují odchylky od schváleného projektu stavby. 10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 11. Při provádění prací musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb zejména O stavbě musí být dle 157 stavebního zákona veden řádný stavební deník se všemi náležitostmi, který spolu s ověřeným projektem stavby bude na stavbě k dispozici při kontrolní prohlídce stavby. Obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 13. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě splňuje po dobu předpokládané existence požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, na úsporu energie a ochranu tepla. 14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě až do dokončení stavby ( 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb.). 15. Potřebný stavební materiál lze uskladňovat pouze se souhlasem vlastníka pozemku. V případě, že bude nutno použít ke skladování materiálu veřejné prostranství (chodník, silnice, apod.), musí si stavebník vyžádat příslušné povolení. 16. Předmětná stavba (stavební činnost) se bude provádět na území s možností výskytu archeologických nálezů, proto upozorňujeme na ust. 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, kdy je stavebník již od doby přípravy stavby povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (Letenská 4, Praha 1) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (oprávněná organizace Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, Liberec, archeolog Mgr. Marcela Stará - tel , 17. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. 18. Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před poškozením stavební činností a udržovat (ustanovení právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích tím nejsou dotčena). Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento účel musí být uvedeny do původního stavu.

5 5 19. Musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce a. s. zn ze dne , a to zejména: V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací pět dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky , která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné požádat prostřednictvím Zákaznické linky o souhlas s činností v ochranném pásmu. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ Ochranné pásmo nadzemního vedení podle 46, odst. (3), zák.č. 458/00 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: a) u napětí nad 1 kv a do 35kV včetně - pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do ) - pro vodiče s izolací základní 2 metry - pro závěsná kabelová vedení 1 metr b) u napětí nad 35 kv do 110 W včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do ) Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kv) není chráněno ochranným pásmem. Při činnosti prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN ed. 2. V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle 46 odst.. (8) a (9) zakázáno: 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 46, odst. (8) a (11) Zákona C. 458/000 Sb. V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN ). 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana. 3. je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí. 4. je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů. 5. je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod. přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení. 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č. 50/79 Sb.. vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě. 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s 93. Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle 46 téhož zákona.

6 6 20. Musí být dodrženy podmínky vyjádření, vydaného společností Telefónica O2 Czech Republic a.s. č.j.: /11 ze dne , a to zejména: I. Obecná ustanovení 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činnosti', zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pasme PVSEK a NV5EK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebe souběhu činnosti se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica 02", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinnosti. II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí -f/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebe- jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7 7 7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mime vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výsku NVSEK nad zemí. 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NYSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK. 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica 02" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m. 15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději vsak do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinil na poruchové službě společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem , pro oblast Praha lze užít telefonní Číslo III. Práce v objektech a odstraňování objektů 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a bude-ii to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK. 2. Při provádění činnosti v objektu je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu, dle zvláštního právního předpisuje stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

8 8 2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaku a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zamění sílových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předal dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti, výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit Činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m naci zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.}, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíří 25m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení. 4. Pokud, se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií. V. Přeložení SEK 1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat. POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK". VI. Křížení a souběh se SEK 1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu Či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS. 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládal, ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezil vnikání nečistot. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, sjezd;/ atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikáni nečisto.

9 9 4. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK. 5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). 6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2m, - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, - předložil POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu. 21. Budou splněny podmínky RWE Distribuční služby, s. r. o. zakotvené ve stanovisku ze dne pod č.j.: 3866/11/174 Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení: 1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie). 2. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 3. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. 4. Bude dodržena ČSN , ČSN , TPG tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případné další předpisy související s uvedenou stavbou. 5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 6. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 7. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

10 10 8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. 9. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. 11. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG , TPG Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. 13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činností. 14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání. 22. Při provádění stavby musí být dodrženo požárně bezpečnostní řešení zpracované Ing. Jiřím Kholem - autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb (ČKAIT: ), vypracované v červenci 2011 (součástí PD), a to zejména: - Garáž bude vybavena alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem pěnovým nebo práškovým s hasící schopností nejméně 183 B. 23. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: - po založení objektu a vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem (v grafické formě bude předáno při kontrolní prohlídce stavby), - po dokončení stavby - pro závěrečnou kontrolní prohlídku. Ukončení každé etapy oznámí stavebník v dostatečném předstihu. 24. Po dokončení prací na stavbě jsou stavebníci dle 120 stavebního zákona povinni oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže. Oznámení o záměru započít s užíváním stavby stavebníci podávají na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K oznámení se připojují přílohy uvedené v části B přílohy č. 4 k této vyhlášce. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení Námitky účastníků řízení nebyly v územním řízení podány. Účastník řízení podle ust. 27 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) je: Antonín Černický, nar , Sklenská 98/27, Praha 9 - Kyje

11 11 III. Stavební úřad vydává podle 74 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) odložení vykonatelnosti vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. O d ů v o d n ě n í: Dne 25. října 2011 podal Antonín Černický (nar ), trvale bytem Sklenská 98/27, Praha 9 Kyje (dále jen stavebník ), u stavebního oddělení MěÚ v Raspenavě, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Dne 25. října 2011 stavebník zároveň požádal o spojení obou řízení. Na základě této žádosti stavební úřad v souladu s 78 odst. 1 stavebního zákona a podle 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ), rozhodl usnesením ze dne 26. října 2011 o spojení územního a stavebního řízení, které poznamenal do spisu. Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení. K územnímu a stavebnímu řízení byla vydána kladná stanoviska dotčených orgánů. K řízení byla vydána kladná stanoviska dotčených orgánů. Dne bylo vydáno souhrnné stanovisko OSUZP MěÚ Frýdlant zn. 4604/2011/OSUZP/3/No. Dne bylo oddělením životního prostředí MěÚ Frýdlant vodoprávní úřad, vydáno Rozhodnutí (vodoprávní souhlas) č.j.:5790/2011/osuzp/3/hd Dne bylo stavebním oddělením MěÚ Raspenava silniční správní úřad, vydáno Rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti, p. p. č na místní komunikaci v ulici Luhová na p. p. č. 773/3 v k.ú. Raspenava. Vzhledem k tomu, že pro území, kde je navržena stavba, je schválen územní plán, stavební úřad oznámil zahájení územního řízení opatřením ze dne 2. listopadu 2011 účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1 stavebního zákona (stavebníkovi a Městu Raspenava, na jehož území má být požadovaný záměr uskutečněn) a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům řízení a veřejnosti veřejnou vyhláškou. K projednání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby současně nařídil veřejné ústní projednání na den 6. prosince Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Raspenava a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup od 2. listopadu 2011 do 18. listopadu Stavebník prohlásil, že informace o záměru umístění stavby byla bezodkladně vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, až do doby veřejného ústního jednání 6. prosince Zároveň stavební úřad oznámil stavební řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti o vydání stavebního povolení současně nařídil ústní jednání na den 6. prosince O výsledku obou jednání byl sepsán protokol. Na ústní jednání se dostavil pouze žadatel. Dotčené orgány nevznesly svá další stanoviska. Žadatel v řízení prokázal, že je vlastníkem pozemku p. p. č v k.ú. Raspenava, na němž bude výše uvedená stavba umístěna. Přístup a příjezd ke stavbě bude přes zpevněnou plochu na p. p. č v k.ú. Raspenava, která bude připojena na místní komunikaci v ulici Luhová na p. p. č. 773/3 v k. ú. Raspenava. Sjezd bude umístěn na p. p. č v k.ú. Raspenava.

12 12 Umístění stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Raspenava včetně změny č. 1 a 2 a obecně závazné vyhlášky města Raspenava č. 1/2005, dále vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Pozemek p. č v k. ú. Raspenava se dle výkresu funkčního využití ploch nachází v plochách obytné zástavby nízkopodlažní městské. Jelikož se jedná o stavbu, která neobsahuje obytné místnosti, stavební úřad nevyžadoval předložit stanovení radonového indexu pozemku. Umístění stavby je v souladu s ustanoveními technických požadavků na stavby a obecných požadavků na využívání území stanovenými vyhláškami č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Navržená stavba bude splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, ochrany povrchových vod a podzemních vod, požární ochrany, bezpečnosti a na zachování kvality prostředí. Odstupy staveb budou umožňovat údržbu staveb. Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, není nutno postupovat. Záměr neklade nové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Veškerá ustanovení týkající se umístění stavby jsou v žádosti o vydání územního rozhodnutí splněna. Zároveň jsou splněny i územní technické požadavky na umisťování staveb. Předložený záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Změna stavby vyhovuje požárním předpisům. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle 85 stavebního zákona přísluší vedle stavebníka a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, i vlastníkům dotčených pozemků, osobám, jejichž vlastnická či jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám mohou být navrženou stavbou přímo dotčena, a správcům (vlastníkům) sítí technického vybavení, jejichž zařízení budou dotčena souběhem či křížením navrženou trasou. Účastníci územního řízení: Účastníci řízení dle 85 odst. 1 stavebního zákona: (obdrží doporučeně do vlastních rukou, na doručenku) Antonín Černický, nar , Sklenská 98/27, Praha 9 - Kyje Město Raspenava, IČ: , Fučíkova 421, Raspenava Účastníci řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona: (obdrží veřejnou vyhláškou) zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Raspenava po dobu 15ti dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu o vyvěšení a sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ČEZ Distribuce, a. s., IČ: , Teplická č. p. 874/8, Děčín 2 (vyjádření k existenci en. zařízení, zn z ) RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ:: , IDDS: jnnyjs6, Plynárenská 499/1, Brno (vyjádření k existenci plyn. zařízení zn.3866/11/174 z ) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: , IDDS: d79ch2h, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 (vyjádření k existenci sítí, č.j.:103496/11 z ) Jana Černická, nar , Slévačská 905/32, Hloubětín, Praha 9 Bohuslav Černický, nar , Im Schiereick 14, D Garbsen, Německo Miluška Vrkoslavová, nar , Luhová 186, Raspenava Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle 109 stavebního zákona přísluší vedle stavebníka i vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům pozemků a staveb nejbližším ke stavbě a správcům (vlastníkům sítí) dotčených sítí.

13 13 Účastníci stavebního řízení: Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (obdrží doporučeně, do vlastních rukou) Antonín Černický, nar , Sklenská 98/27, Praha 9 - Kyje Účastníci řízení dle 27 odst. 2 správního řádu (obdrží doporučeně, do vlastních rukou) ČEZ Distribuce, a. s., IČ: , Teplická č. p. 874/8, Děčín 2 (vyjádření k existenci en. zařízení, zn z ) RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ:: , IDDS: jnnyjs6, Plynárenská 499/1, Brno (vyjádření k existenci plyn. zařízení zn.3866/11/174 z ) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: , IDDS: d79ch2h, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 (vyjádření k existenci sítí, č.j.:103496/11 z ) Jana Černická, nar , Slévačská 905/32, Hloubětín, Praha 9 Bohuslav Černický, nar , Im Schiereick 14, D Garbsen, Německo Miluška Vrkoslavová, nar , Luhová 186, Raspenava Vlastnická ani jiná práva nemohou být tímto povolením přímo dotčena. Stavební úřad v provedeném spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 84 až 91 a 109 až 114 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace byla vypracována autorizovaným technikem pro pozemní stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavby, vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a stavba z požárního hlediska vyhovuje. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, a pokud byly stanoveny podmínky, ty zahrnul do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení (umístění a provedení) stavby. K žádostem žadatel (stavebník) předložil tyto doklady: 1. projektová dokumentace pro územní a stavební řízení vypracovaná v červnu 2011 Zdeňkem Melicharem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby (ČKAIT: ), 2. požárně bezpečnostní řešení vypracované Ing. Jiřím Kholem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb (ČKAIT: ), vypracované v červenci 2011 (součástí PD), 3. výpisy z katastru nemovitostí včetně snímku z katastrální mapy, 4. informace o parcelách, 5. žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne , 6. žádost o vydání stavebního povolení ze dne , 7. žádost o spojení územního a stavebního řízení ze dne , 8. usnesení o spojení správních řízení ze dne pod č.j.: 1929/2011/Pol/109/1, 9. souhrnné stanovisko MěÚ Frýdlant, odd. živ. prostředí ze dne pod č.j.: 4604/2011/OSUZP/3/No, 10. Rozhodnutí MěÚ Frýdlant, odd. živ. prostředí ze dne pod č,j.: 5790/2011/OSUZP/3/Hd , 11. vyjádření o existenci sítě Telefónica O2 Czech Rebublic a.s. č.j.:103496/11 ze dne , 12. stanovisko o existenci plyn. zařízení RWE Distribuční služby, s. r. o. zn. 3866/11/174 ze dne , 13. vyjádření Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. zn.fvs/366/2011/ba ze dne , 14. vyjádření k existenci energ. zařízení ČEZ Distribuce a.s. zn ze dne , 15. vyjádření k existenci sděl. zařízení ČEZ ICT Services a.s. zn. P1A ze dne , 16. Rozhodnutí MěÚ Raspenava, stavební oddělení příslušný silniční správní úřad, ze dne , zn.:1654/1812/2011/pol, 17. doklad o zaplacení správního poplatku ze dne

14

15

16