Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 1"

Transkript

1 je vědní obor zabývající se nemocemi chorobách a abnormální reakci organizmu historie patologie začíná s nejranějším využitím vědeckých metod v lékařství na Blízkém východě během zlatého věku islámu a v západní Evropě během italské renesance. prvním lékařem, o kterém je známo, že provedl pitvu, byl arabský lékař Avenzoar ( ) za otce mikroskopické chirurgie je všeobecně považován Rudolf Virchow ( ). Náplň práce oddělení patologie pitvy zhotovování histologických preparátů Pitva účelem pitvy je zjistit příčinu choroby, která vedla ke smrti popsat změny na vnitřních i vnějších orgánech, případně zevní změny na těle určit další eventuální choroby při pitvě odebíráme vzorky tkání k histologickému vyšetření Histologické preparáty histologické vyšetření je prohlídka tkání za pomoci světelného mikroskopu při histologickém vyšetření se zpracovávají části tkání Biopsie histologické vyšetření bioptické vyšetření tkání ze živého člověka tkáně se odebírají při operacích excizích punkcích Nekropsie histologické vyšetření nekroptické tkáně se odebírají při pitvě z mrtvého těla Fixace tkáně je základem zhotovení kvalitního histologického preparátu po odebrání se tkáň vkládá do fixačního roztoku - obvykle 10% formaldehyd tkáň se vkládá do nádoby vhodného rozměru a tvaru Cytologické vyšetření vyšetření jednotlivých buněk tkáně - v nátěrech na sklíčku provádí oddělení patologie nebo k tomu určené speciální oddělení materiál pro vyšetření se odebírá např. punkcí, stěrem apod.... Stránka 1

2 Nemoc a její příčiny Příčiny nemocí živý organismus je závislý ne zevním a vnitřním prostředí => příčiny nemocí jsou tedy zevní a vnitřní Nemoc choroba morbus, normu představuje zdraví => nemoc je tedy odchylka od normy etiologie = příčina nemoci patogeneze = způsob vzniku symptom = příznak syndrom = soubor příznaků terapie = léčba recidiva = znovu vzplanutí nemoci Průběh nemoci akutní chronický Chorobné změny reversibilní - zvratné irreversibilní - nezvratné ZÁNIK ORGANISMU = SMRT smrt nezvratný zánik celého organismu okamžik smrti nastává okamžikem zániku gangliových buněk v mozku (gangliové buňky přežívají bez přístupu kyslíku max. 5 minut) všechny buňky nezaniknou okamžitě - déle přežívají buňky, které jsou ve styku s kyslíkem smrt konstatuje lékař; prohlížející lékař (s ošetřujícím lékařem) vyplní "list o prohlídce zemřelých", případně nařídí pitvu v případě, že smrt nastane v nemocnici, nechává se zemřelý ještě nejméně 2 hodiny na oddělení klinická smrt zástava srdce jedinec není mrtvý, ale smrt bezprostředně hrozí ke klinické smrti může dojít při úvodu do narkózy onemocnění srdce zasažení elektrickým proudem činnost srdce se musí rychle obnovit resuscitačním úsilím, aby nedošlo k zániku gangliových buněk, např. zevní masáží srdce nebo intrakardiální aplikací Adrenalinu biologická smrt nastává po odumření gangliových buněk postupně nastávají posmrtné změny, které jsou příznakem biologické smrti po smrti probíhají ve tkáních biochemické pochody, tělo podléhá fyzikálním a chemickým vlivům a dochází k rozpadu struktur Stránka 2

3 zdánlivá smrt stav, kdy jedinec jeví známky smrti je ve stavu bezvědomí dýchání je neznatelné puls je nehmatný srdeční ozvy jsou neslyšitelné tělesná teplota je snížená dochází k ní např. při otravě barbituráty obvykle vyústí ve smrt skutečnou známky smrti nejisté nehmatný puls neznatelné dýchání nepřítomnost neurologických reakcí známky smrti jisté nastávají posmrtné změny Posmrtné změny fyzikální enzymatické Fyzikální posmrtné změny vychladnutí těla vyrovná se teplota těla s okolním prostředím posmrtné skvrny vznikají působením gravitačního zákona, krev v cévách klesá na nejnižší místa v organismu posmrtná bledost vzniká zástavou krevního oběhu a kontrakcí cév vysychání tkání je pozorovatelné hlavně na očních koulích a koncích prstů difůze kapalin a plynů např. prosáknutí žlučového barviva stěnou žlučníku do oblasti okolní jaterní tkáně RIGOR MORTIS - posmrtná ztuhlost Enzymatické posmrtné změny způsobená dozníváním biochemických pochodů ve svalech začíná 2 hodiny po smrti a postupuje od hlavy dolů, plně vyvinuta je 5-10 hodin po smrti, odeznívá ve stejném pořadí autolýza - posmrtné samonatrávení rozpad tkáňových a buněčných struktur proteolytickými enzymy (obsažené v každé buňce) zpomalíme snížením teploty zemřelého těla (zemřelé ukládáme v teplotě do 5 C) zabráníme umístěním tkáně do fixačního roztoku (denaturace bílkovin); tohoto využíváme pro ukládání vzorků k histologickému vyšetření; jako fixační roztok používáme: formaldehyd - nejčastěji Bouinův roztok - s kyselinou pikrovou methylalkohol činnost enzymů po smrti doznívá účinkem pepsinu (proteolytický enzym) obsaženého v žaludeční šťávě dochází k natrávení žaludeční sliznice; obdobně působí ostatní trávicí šťávy, např. pankreatická Stránka 3

4 hniloba - rozklad tkáně proteolytickými enzymy mikrobů (většinou anaerobních), obvykle se vyskytujících v tlustém střevě, po smrti se však dostávají do cév a všech tkání - důsledkem jejich působení je většinou plyn, který prostupuje hnilobně změněnou tkáň a páchne srážení krve PŘÍČINY CHOROBNÝCH ZMĚN - vnější a vnitřní VNĚJŠÍ : Fyzikální příčiny nemocí Mechanické poškození úraz (trauma) - výsledkem je zevní nebo vnitřní poranění rána: mechanické porušení souvislé tkáně (oděrka, tržná rána, rozdrcení, řezná rána, střelná rána, zhmoždění) Termické poškození vzniká nadměrných poklesem nebo vzestupem teploty : úpal = přehřátí organismu = úpal - při pitvě se projeví překrvením orgánů úžeh = nadměrné vystavení nekryté hlavy slunečním paprskům => přehřátí mozku popálení = rozlišujeme 4 stupně popálení, popáleniny nad 70% povrchu těla jsou smrtelné podchlazení = celkový pokles tělesné teploty => životní funkce se zpomalují, pod 20 C se zastavují omrznutí = rozlišujeme 3 stupně, dochází k místní poruše krevní cirkulace a krystalizace zmrzlé vody ve tkáni poškození elektrickým proudem (bleskem) = poškození je závislé na intenzitě, napětí, typu proudu (střídavý / stejnosměrný) a odporu tkáně osoby zasažené el. proudem umírají na ochrnutí dýchacího centra nebo srdeční zástavu (resuscitace) čím je vyšší intenzita proudu a odpor tkáně, tím je rozsáhlejší tepelné poškození tkáně při úmrtí následkem účinku blesku nacházíme na zemřelém těle tzv. bleskové obrazce el. proudu využíváme při diatermii, v chirurgii (elektrokauter), při resuscitaci (defibrilátor) apod.... Vibrace chvění nemoc dělníků ( vrtačky, buchary...) poškození sluchu hudebníků Stránka 4

5 Účinky záření elektromagnetické vlnění korpuskulární záření sluneční záření viditelná část neviditelná část - infračervené a ultrafialové záření, infračervené záření se projevuje tepelných účinkem, ultrafialové se projevuje pozdními následky opálení sluncem (dlouhodobé vystavení účinkům ultrafialového záření -možnost vzniku rakoviny kůže) ionizující záření gama záření - elektromagnetické vlnění o velmi krátké vlnové délce rtg záření - o něco delší vlnová délka než gama záření alfa záření - korpuskulární, je tvořeno jádry hélia beta záření - tvořeno elektrony záření tvořené neutrony ionizující záření se projeví ionizujícím účinkem, tzn. že při dopadu na hmotu způsobí vznik volných iontů (přesunem elektronů) účinky záření jsou závislé na pronikavosti záření (nejpronikavější je gama záření, nejméně alfa záření), na dávce, době, poločasu rozpadu a na citlivosti tkáně Citlivost tkáně obecně jsou nejcitlivější tkáně jejichž buňky se živě dělí (pohlavní žlázy, krvetvorná tkáň, epitel zažívacího traktu) méně citlivé jsou kosti, chrupavky, žlázy s vnitřní sekrecí, játra, ledviny, svaly, nervová tkáň využití záření v medicíně: rtg záření při diagnostice, k ozařování zhoubných nádorů, jiné zářiče se např. implantují do dutiny břišní a využívá se účinků ionizující záření na živé dělící se buňky Změny atmosférického tlaku náhlý pokles - roztržení vnitřních orgánů nebo plynová embolie (náhlé uvolnění dusíku rozpuštěného ve tkáních a krvi v plynné formě způsobí ucpání kapilár) pomalý pokles - např. horská nemoc (dušnost, malátnost, ztráta orientace) změny tlaku vzduchu jsou jen jedním z faktorů celkového působení meteorologických vlivů na organismus Chemické příčiny nemocí účinek je závislý na druhu látky, množství, koncentraci, místě vstupu apod.... tři skupiny chemikálií 1 skupina poškozují organismus hlavně svými fyzikálními vlastnostmi - např. pigmenty 2 skupina 3 skupina poškozují organismus hlavně vyrovnáváním chemických potenciálů mezi účinnou látkou a tkání - kyseliny a zásady zasahují jemným způsobem do biochemických procesů v organismu => jedy Jed: poměrně v malém množství vnikne do organismu a vyvolá změny, které mohou vést i ke smrti Intoxikace: otrava - celkový projev organismu vyvolaný účinkem jedu Stránka 5

6 Kyseliny působí místně způsobují posun ph silně na kyselou stranu => nastává srážení bílkovin koagulace a odumření tkáně - nekróza při svém působení odebírají tkáním vodu => tkáň je hutná kyseliny působí i termicky (např. ve styku s vodou se kyselina sírová zahřívá) místní působení kyselin na kůži a sliznicích nazýváme poleptání vzhled poleptané tkáně, její barva, je závislá na druhu kyseliny požití kyseliny: může dojít k rychlé smrti kardiovaskulárním kolapsem, otokem hrtanové příkopky, proděravněním žaludku... vdechnutí par: dochází k poleptání dýchacích cest; smrt nastává důsledkem otoku plic Alkálie louhy, slučují se s bílkovinami a přitahují vodu - tkáň je rozbředlá, mazlavá, mýdlovitá poleptání zásadami se nazývá kolikvační nekróza rozbředlá kolikvační nekróza má schopnost dostat se dále do tkání Jedy nekovy chlór, fosfor, arzén kovy rtuť hlavně ve formě sublimátu nebo oxycyanátu (desinfekční látky) olovo jako tetraethylolovo (v motorovém benzínu) plyny průmyslové exhalace (čpavek, kysličník siřičitý, sirovodík...) kysličník uhelnatý (výfukové plyny, svítiplyn...) - pevně se váže na hemoglobin (200x pevněji než kyslík) => vzniká karboxyhemoglobin enzymové jedy kyanovodík, kyanid draselný - zabraňují tkáňovému dýchání léky vyskytují se časté případy úmyslného či náhodného poškození organismu léky, nejčastěji se jedná o nadměrné užívání analgetik bojové chemické látky: slzné, dusivé, všeobecně otravné, zpuchýřující Alkohol vnímavost je u každého jedince jiná poškozuje játra s rizikem vzniku cirhózy jater (následek selhání) poškozuje nervovou soustavu, vznik duševních chorob snižuje celkovou odolnost organismu Kouření poškozuje dýchací soustavu zvyšuje riziko zhoubných nádorů plic, kornatění tepen Toxikománie návyk, závislost na chemické látce při nedostatku látky = abstinenční příznaky vznik duševních chorob, oslabení organismu ( viroví hepatitida B, C, AIDS) Stránka 6

7 Biologické příčiny nemocí biologické příčiny nemocí způsobují organismy jiných druhů než je sám postižený (bakterie, viry, paraziti, plísně, mikroby...) neživé produkty živočišné i rostlinné bakteriální infekce zdroj infekce je většinou zevní ale může být i vnitřní vnitřní infekce při pomnožení mikroorganismů např. při zhoršení drenáže žlázových vývodů, po ozáření, aplikaci cytostatik, kortikoidů... => vytvoří se předpoklad pro endogenní infekci oportunní infekce při vzniku předpokladu pro endogenní infekci se organismus stává vnímavý pro mikroorganismy za normálních okolností jen velmi málo patogenních => tyto infekce nazýváme oportunní celková infekce vzniká hematogenním rozsevem mikroorganismů z místního ložiska infekce bakteriémie jednotlivé baktérie kolují v krvi - běžné např. při zažívání z bakteriémie mohou vznikat celkové infekce sepse stav podobný bakteriémii, avšak obranyschopnost organismu je již podlomena účinek bakterií kolujících v krvi na organismus spojený s celkovými příznaky - horečka, schvácenost (laici tento stav nazývají otrava krve) při pitvě nacházíme velkou měkkou slezinu, tzv. septickou slezinu metastazující sepse vzniká, uchytí-li se bakterie na různých místech, kde se poté množí - takto vznikají hnisavá ložiska v mozku, kostní dřeni, v ledvině... pyémie v základních rysech se podobá sepsi dochází k mnohotným metastatickým procesům základním znakem je existence hnisavé tromboflebitidy nebo endokarditidy toxémie v krvi kolují toxiny bakterií bakteriální jedy endotoxiny - jsou součástí těl mikroorganismů exotoxiny - jsou produktem živých mikroorganismů účinky bakteriálních jedů jsou místní nebo celkové; celkový účinek se uplatňuje při toxémii specificky organotropní živočišné jedy včely, vosy, hadi jedy z hub např. závojnatka olověná produkty rostlinného původu chinin strychnin digitalis opiáty Stránka 7

8 opiáty směs alkaloidů z nezralých makovic - hlavně morfin acetací morfinu vzniká heroin z konopí se vyrábějí hašiš a marihuana všechny výše uvedené látky jsou návykové a jsou užívány jako drogy, působící zprvu euforické stavy, později stavy deprese a dalších příznaků nutící ke zvyšování dávky Sociální příčiny nemocí všeobecná hygiena společenské vlivy bydlení, životní prostředí výživa uplatňuje se vystavení hluku, shonu, stresu, životní styl (přejídání, malá fyzická zátěž) úroveň zdravotnictví přináší i negativní jevy: plísňová onemocnění při častém a mnohdy zbytečném užívání antibiotik, poškození ledvin a krvetvorby při nadměrném užívání analgetik, zneužívání psychofarmak apod.... VNITŘNÍ Dědičnost obecná vlastnost živých organismů podmiňuje druhovou a rodovou příslušnost podmiňuje všechny vlastnosti a projevy jedince i schopnost se přizpůsobit zevním podmínkám - pokud se jedinec nemůže přizpůsobit, vzniká nemoc Vnitřní příčiny nemocí je zde důležitý především genetický podklad 1. kód genetických informací je porušen a porucha se dědí - dědičné choroby (např. hemofilie) 2. genetický kód je porušen zásahem vnějších vlivů na rodiče vrozené choroby (např. matka v počátku těhotenství prodělá zarděnky - plod má malformace) 3. genetický kód je takový, že odolnost jedince (i celých rodů) je vůči vnějším vlivům snížena nebo zvýšena: dispozice - sklon : rezistence odolnost Dispozice náchylnost ke vzniku nemocí vrozená - rozdíl mezi mužem a ženou získaná např. po odstranění krčních mandlí, sleziny, nebo cukrovka. Porucha imunity obranyschopnost primární nemoc vzniká z určité příčiny sekundární rakovina, porucha imunity Imunita = odolnost organismu vůči infekcím vrozená, získaná =přirozeným způsobem nebo uměle : pasivně, aktivně = očkování Psychické příčiny stres, strach, výchova, rodinná zvyklosti, hlad Stránka 8

9 Civilizační choroby vznikají velkým stresem Psychosomatické nemoci vznikají akutním stresem může vést ke komplikacím může vést k jednání, které poškozuje organismus Chronický stres organické postižení vysoký krevní tlak, žaludeční vředy, astma bez organického postižení na člověku nenajdeme příčinu, trvalá akce (bolesti hlavy, bolesti břicha) Fytopatologie je věda zabývající se patologickým růstem rostlin Sociální patologie je věda zabývající se všemi projevy chování, které společnost klasifikuje jako nežádoucí, protože porušují sociální, morální či právní normy společnosti (kriminalita, extremismus, diskriminace, vandalismus a další). Cytopatologie hraniční obor cytologie a patologie; objasňuje procesy probíhající při poškození a smrti buňky Histopatologie vědní disciplína, součást patologie zabývající se posuzováním patologických stavů Psychopatologie nauka o příčinách a projevech duševních poruch PROGRESIVNÍ ZMĚNY jsou procesy, které vedou k obnově či náhradě poškození tkáně. regenerace náhrada buněk a tkání morfologicky a funkčně rovnocennými buňkami a tkáněmi reparace náhrada zaniklé či zničené tkáně tkání méně hodnotnou, nejčastěji vazivem hojení ran hojení zlomenin, vyhojování cizích těles nekrotické hmoty se odlučují hnisáním, cizí předměty se opouzdřují, v druhé fázi se rána vyplní granulační tkání, pak vývoj v jizvu REGRESIVNÍ ZMĚNY gangréna sněť nekróza druhotně změněná zevními vlivy dekubity proleženiny Stránka 9

10 atrofie zmenšení orgánu, části těla nebo tkáně, původně normálně vyvinuté celková atrofie: kachexie, marasmus : celkové vyhubnutí : provází zhoubné nádory, choroby střev, pankreatu, jater a hladovění senilní atrofie: fyziologická - ve stáří : postihuje kůži, ledviny, mozek, prsy, kosti apod. lokální atrofie existují různé typy a rozdělujeme je podle příčiny atrofie z nečinnosti - např. po sejmutí sádrové dlahy atrofie vaskulární - při zúžení cév atrofie z tlaku - např. při tlaku zubní protézy endokrynní atrofie - děložní sliznice v menopauze atrofie z ionizujícího záření - např. kůže na krku po opakovaném ozařování štítné žlázy Stručná historie boje s bakteriálními infekcemi 2000 př.n.l. Je ti zle? Sněz kořínek! 1000 Kořínky jsou pohanství. Modli se! 1850 Modlitba je pověra. Vypij lektvar! 1920 Lektvar je šarlatánství. Spolkni prášek! 1945 Staré prášky nezabírají. Spolkni penicilin! 1955 Bakterie zmutovaly. Spolkni tetracyklin! Bakterie mutují dál. Spolkni silnější antibiotikum! 2000 Bakterie vyhrály. Sněz kořínek! Stránka 10