dopravě Ústav soudního lékařství v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dopravě Ústav soudního lékařství v Brně"

Transkript

1 Problematika drog v dopravě Mgr. Andrea Brzobohatá Ph.D. Ústav soudního lékařství v Brně

2 Zákon č. 167/1998 Sb. (55/2002 Sb. Úplné znění, novela /2011 Sb., novela 273/13) návykových látkách a o změně některých dalších zákonů /č. 57/1967 Sb., č. 192/ O jedech a jiných látkách škodlivých zdraví/ V současné době rozšířeno o 33 látek (2011) 273/13 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ( )- předpokládaná novelizace 2015 (doplnění)

3 Omamné látky zařazené do seznamu I, II a III podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (nařízení vlády 463/13, částka 178 Sb.) Psychotropní látky zařazené do seznamu IV VII podle Úmluvy o psychotropních látkách (nařízení vlády 463/13, částka 178 Sb.) Přípravky zařazené do seznamu VIII podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (nařízení vlády 463/13, částka 178 Sb.). Prekurzory samostatný zákon č. 272/13 dle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Zacházení, způsobilost, vývoz, dovoz, kontrola, pokuty, sankce..)

4 ZÁKON 233/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; v případě jiných návykových látek uvedených v prováděcím právním předpise seřidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, pokud její množství v krevním vzorkuřidiče dosáhne alespoň limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem,.

5 Odborné stanovisko Výboru České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČSL JEP ze dne Analytický princip : Pouhá přítomnost ilegální drogy či jejích metabolitů v krvi řidiče prokázaná v autorizované soudně toxikologické laboratoři kvalitativní validovanou metodou, znamená automaticky neschopnost řidiče řídit bezpečně motorové vozidlo a tedy řídit pod vlivem návykové látky SL 46, 3 (2001)

6 Odborné stanovisko České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie České lékařské společnosti J. E. Purkyně k problematice posuzování řidičů návykovými látkami V případě posuzování stupně ovlivnění řidiče návykovou látkou (NL) nelze postupovat analogicky jako při ovlivnění řidiče alkoholem, tedy určit stupeň ovlivnění na základě stanovené koncentrace návykové látky v krevním vzorku. Stanovená koncentrace NL nekoreluje se stavem řidiče, jako je tomu u alkoholu. Řidič je ovlivněn návykovou látkou, pokud u něj byly zjištěny snížené kognitivní a psychomotorické schopnosti anebo v případě vyjmenovaných návykových látek byly překročeny arbitrárně dané koncentrační meze v krevním vzorku (cut off) pro kteroukoliv látku dle tabulky:

7 analytické cut-off hodnoty OPL v krevním vzorku THC 2 ng/ml Metamfetamin 25 ng/ml Amfetamin 25 ng/ml Methylendioxymetamfetamin 25 ng/ml Morfin 10 ng/ml Kokain 25 ng/ml Benzoylecgonin 25 ng/ml

8 Nařízení vlády Nově bude závěr o (ne)ovlivnění řidiče návykovou látkou učiněn na základě analýzou zjištěných hodnot návykových látek v krevním vzorku řidiče, tj. pouze na základě toxikologického znaleckého posudku. Řidič bude ovlivněn návykovou látkou, budou-li v jeho krvi zjištěny návykové látky v určitém nadlimitním množství. Seznam nejčastěji zneužívaných návykových látek a jejich limitních hodnot je uveden v nařízení. U ostatních návykových látek, které se vyskytují sporadicky, se bude postupovat dle dosavadní praxe, tedy cestou znaleckého posudku z oboru toxikologie i psychiatrie.

9 NAŘÍZENÍ VLÁDY Mezinárodní nechráněný název návykové látky v českém jazyce Limitní hodnota návykové látky v krevním séru (ng/ml) Delta-9-tetrahydrokanabinol (9-THC) 2 Methamfetamin 25 Amfetamin 25 3,4-Methylendioxymethamfetamin (MDMA) 25 3,4-Methylendioxyamfetamin (MDA) 25 Benzoylekgonin 25 Kokain 25 Morfin 10 krve řidiče. (2) Krevním vzorkem se pro účely tohoto nařízení rozumí krevní sérum oddělené z odebrané

10 Právní věta NS Jestliže pachatel řídil motorové vozidlo pod vlivem jiné návykové látky než alkoholu, musí být zjištěno nejen, o jakou návykovou látku a jaké její množství se jedná, ale též míra ovlivnění řidiče touto látkou. Pouhé zjištění, že řidič motorového vozidla byl v době řízení pod vlivem jiné návykové látky než alkoholu, samo o sobě nepostačuje pro závěr, že v důsledku toho byl ve stavu vylučujícím způsobilost k výkonu této činnosti ve smyslu 201 odst. 1 tr. zák.** Poznámka redakce: Nyní jde o trestný čin podle 274 odst. 1 tr. zákoníku o trestném činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Nelze-li li stanovit druh, množství a míru ovlivnění takovou návykovou látkou v době řízení motorového vozidla jinak (k tomu např. rozhodnutí č. 26/2008 Sb. rozh. tr.), zpravidla se nebude možno obejít bez odborného vyjádření či přibrání znalce toxikologa, přičemž jejich zpracovatelé podle výsledků odběru krve, popř. moči, stanoví druh a množství návykové látky v době řízení motorového vozidla. Na základě poznatků o množství a druhu návykové látky, eventuálně její koncentraci, době, po kterou ji měl pachatel v těle, zjištěných reakcích a jednání pachatele znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, určí, zda a jak byl pachatel ovlivněn návykovou látkou v době řízení.

11 Metodický pokyn a norma Imunochemický záchyt NL musí být potvrzen a upřesněn dostatečně citlivou a specifickou metodou, která je schopná individuální NL ve vzorku jednoznačně prokázat Cílené analýzy stopových koncentrací NL v krvi vyžadují aplikaci specifických chromatografických metod v kombinaci s hmotnostní spektrometrií. Pro účely kvantifikace hladin NL v krvi či séru jsou optimální metody využívající příslušné deuterované vnitřní standardy.

12 7) Toxikologická laboratoř, která provedla požadovaná vyšetření, vydá po ukončení analýzy Protokol s doplněnými výsledky vyšetření žadateli, a to proti podpisu do jeho vlastních rukou, kurýrem nebo doporučeně poštou. Jedno vyhotovení Protokolu se vždy ponechává v souladu s platnou vyhláškou o zdravotnické dokumentaci v toxikologické laboratoři. Jde-li o vyšetření pro právní účely, zůstávají na tomto pracovišti po dobu nejméně 8 týdnů uloženy rovněž vzorky krve i moče, a to za podmínek uvedených v bodě B 2.

13 6) Zásady pro plné zajištění objektivity a správnosti zjišťování přítomnosti NL v krvi a v moči a stanovení koncentrací jednotlivých NL v odebraných vzorcích, a to zejména pro právní účely: a) Příslušná laboratoř provádí požadovaná vyšetření podle zásad správné laboratorní praxe a v souladu se současnými vědeckými poznatky se zřetelem na doporučení mezinárodních toxikologických společností uvedených v bodě A 5 a podle doporučení schválených Českou společností soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP. Toxikologická laboratoř provádějící zjišťování přítomnosti NL pro účely právní dále splňuje podmínky pro personální a technické vybavení stanovené touto odbornou společností uvedené na pod názvem Nepodkročitelné meze pro odbornost 814 toxikologická laboratoř, včetně pravidelné úspěšné účasti ve vhodných programech externí kontroly kvality. Seznam laboratoří kvalifikovaných pro vyšetřování specifikovaných návykových látek v krvi nebo v moči pro právní účely je uveden v příloze č. 2

14 Forenzní toxikologická laboratoř GUIDELINES for tox. analysis TIAFT (The international association of forensic toxicologists) Nezbytné vybavení (přístrojové, chemikálie, standardy, validace metod) Školený personál (vysokoškoláci, laboranti, atestace) Ověřování správnosti a přesnosti - kontrolní testy

15 Seznam laboratoří kvalifikovaných pro vyšetřování specifikovaných návykových látek v krvi nebo v moči pro právní účely 1. Toxikologická laboratoř Vojenského ústavu soudního lék. ÚVN Praha 2. Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. VFN v Praze 3. Úsek klinické a forenzní toxikologie Ústavu klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové 4. Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. FN Plzeň 5. Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. FN U sv. Anny v Brně 6. Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. FN Ostrava 7. Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. a medicínského práva FN Olomouc 8. Pracoviště klinické a soudní toxikologie Nemocnice České Budějovice a.s. 9. Toxikologická laboratoř Odd. soudního lék. Krajské zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 10. Toxikologická laboratoř odd. soudního lék. nemocnice NEMOS Sokolov s.r.o. 11. Oddělení klinické a soudní toxikologie Krajské nemocnice Liberec a.s. 12. Toxikologická laboratoř pro Oddělení soudního lékařství a Oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubické krajské nemocnice, a.s.

16

17

18 Znalecký posudek-usnesení usnesení Jednoznačná identifikace žadatele Jednoznačná identifikace osoby podezřelé z přestupku Přesný termín přestupku krátký popis předmětné události Přesné a stručné dotazy jednoznačně uvedeno který typ NL je třeba specifikovat nač byl pozitivní Drug test Optimální- ponechat si čas mezi požadovaným doručením posudku a předvoláním osoby podezřelé Před samotným zadáním posudku se v případech delšího časového odstupu informovat, zda je biologický materiál k dispozici Výsledek znaleckého zkoumání provedeného specifickou metodou je empirický fakt, není ovlivněn žádnou výpovědí. Konstatuje skutečný stav NL v krvi řidiče v době odběru krve.

19 NÁVYKOVÉ LÁTKY TLUMIVÉ somatická závislost abstinenční syndrom tolerance Opiáty : Heroin Morfin Codein hypnotika, sedativa, analgetika neuroleptika EXCITAČNÍ psychická závislost tolerance Syntetické aminy: Metamfetamin (Pervitin) Amfetaminy Extáze (metylendioxy - ) Fenmetrazin, Efedrin.. Cocain THC (marihuana, hašiš) IMO + EtOH! halucinogeny : LSD mescalin psylocybin (lysohlávky) atropin (durman) antiparkinsonika -biperiden trihexyphenidyl orphenadrin těkavé látky - sniffing toluen, trichlorethylen

20 Osud látky v organismu Původní látka - vstřebávání - metabolizace vylučování (močí, stolicí, dechem, potem, poločas metabolizace T 1/2 Farmakokinetika = působení organismu na látku látku,, změny koncentrace látky v těle, časový průběh koncentrací léčiv v plasmě, kumulace dávky, Farmakodynamika = působení látky na organismus organismus,, doba účinku, stimulace, deprese, ovlivnění metabolismu 1/2 )

21 Nejčastější způsoby aplikace návykových látek. Kouření (marihuana, hašiš) Inhalace (sniffing ředidla, těkavé látky) Šňupání ( snorting - amfetaminy, kokain Injekční (metamfetamin, heroin) Perorální cestou (tablety, nápoje, potraviny amfetaminy, kokain, ketamin) extáze, výrobky z konopí, lysohlávky) Sublinguální (pod jazyk tripy LSD, buprenorfin Subutex) Sublinguální Vstřebávání kůží (vtírání do pokožky, náplasti (pervitin, heroin)

22 ZÁVISLOST na drogách TYPU HAŠIŠE (kanabinoidy ) zdroj: původně konopí seté (dvoudomá rostlina) Sinsemilla speciálně pěstované konopí o vysokém obsahu kanabinoidů > 20%. složky:cannabinol, cannabidiol, THC-tetrahydrocannabinoly cannabigerol, cannabichromen =bezdusíkaté fenolové látky marihuana - sušené části rostlin (proměnlivé složení-řádově 1,5-2% THC) hašiš pryskyřice (hašišový olej asi 20 %) charakteristika závislosti : psychická závislost aplikace : kouření marihuany, šňupání hašiše konzumace potravin tj. salátů, pečiva, koktejlů Euforie : pocity úniku a úlevy s příznačnou bezstarostností (vysmátost), veselostí, družností. Změny smyslového vnímání, desorientace, halucinace, prohlubuje stávající náladu

23 Negativní jevy : ztráta soudnosti, úzkost, agresivita, toxická psychóza. zhoršení motorických schopností: odhadu, koordinace pohybů a schopnosti rychle reagovat. Marihuana narušuje krátkodobou paměť, negativně ovlivňuje hladinu hormonů v organismu. U mladých žen může vyvolat poruchy menstruačního cyklu. Ovlivnění činnosti mozku a poškozuje plíce Vstupní droga pro další závislosti mladiství v přípravě na povolání, změna vývoje osobnosti nebezpečí flash-backů, apaticko-abulický syndrom farmakokinetika D-9-THC: T 1/2 = hod. Prokazatelnost v moči po jednorázové aplikaci: 1-3 dny při chronickém užívání: střední doba 27 dnů

24

25 Účinky krátkodobého užíváni kannabinoidů Změny v oblasti paměťových, kognitivních a percepčních funkcí - zhoršení Psychickým účinkem je nejčastěji mírná euforie doprovázená pocitem uvolnění (možnost i stavů úzkosti, deprese a panického strachu

26 Účinky krátkodobého užíváni kannabinoidů - akutní intoxikace Excitace až ztráta sebekontroly, bolesti na prsou, kašel, mydriáza bez fotoreakce, tachykardie, dysrytmie, zvýšení teploty, studené končetiny, třes, nauzea, zvracení. Zpočátku hyperreflexie, později snížené reflexy. Stupor, kóma, apnoe. Psychický stav- pocit euforie, blaženost, zastavení vnímání času, zpomalení myšlení, barevné fantazie, střídání nálad až k záchvatům zuřivosti, úzkosti a depresím. Občasně panické reakce bludy a halucinace.

27 Účinky dlouhodobého užíváni kannabinoidů Snížená výkonnost ve zpracování informací (větší chybovost). Horší reakční časy. Horší výsledky v testech pozornosti a testech verbálního vyjadřování, nižší úroveň matematických dovedností. Snížená výbavnost krátkodobé paměti. 2 až 3 vyšší výskyt afektivních a úzkostných poruch Jakakoliv zkušenost s marihuanou zvyšuje riziko vzniku schizofrenie 1,9 x

28 Účinky dlouhodobého užíváni kannabinoidů U častých uživatelů 6,7 x. 2,3 x vyšší výskyt psychotických symptomů u dospívajících Popsána závislost (význam působení THC na mozkový systém odměny) 45 % genetika, 20% faktory sdíleného prostředí, 35 % faktory nesdíleného prostředí faktory prostředí ovlivňují to, kdo začne kannabinoidy užívat. Vznik závislosti má souvislost s ranným začátkem užívání a subjektivními účinky

29 Požívání potravin s obsahem kanabinoidů Př. studenti na večírku kakao z marihuany Nástup účinků pozdější Nepředpokládané halucinace Nemožnost pohybu, zvracení psychóza

30 Účinky dlouhodobého užíváni kannabinoidů Chronická bronchitida Riziko karcinomu dýchacích cest Mutagenní působení poškození reprodukčního systému obou pohlaví.

31 Vliv cannabinoidů na řízení Tělesný a duševní stav Sedace, silná únava, motorické poruchy, poruchy koncentrace a pozornosti, prodloužení reakčního času, hromadění falešných neodpovídajících reakcí, narušení jemných automatismů (měnící se rychlost jízdy, odchýlení se z přímého směru), chybné reakce na chování řidiče jedoucího před, zhoršená schopnost vnímání červené barvy a signálních světel, neadekvátní reakce na vjemy z okraje zorného pole, akutní příznaky se projevují po 1-2 hodiny po klasické aplikaci

32 Early Urine Test Profiles from Huestis et al.

33 (A-B) Smoked dose based on data from M. Huestis, J. Henningfield and E. Cone,M. Huestis, J. Henningfield and E. Cone. (C) Oral dose based on data from B. Law et al.

34

35 SPICE syntetické cannabinoidy Jsou to látky účinkující podobně jakothc JWH-073, JWH-018, JWH-081,JWH-122, 122, JWH-200,HU- 250, JWH-398, AM-694, 2201, CP-47, 497 ( novela zákona č. 167/1998 z 2011) Jsou rozpustné v tucích a některé potentnější než THC, chemicky jsou velmi odlišné, těžko prokazatelné (laboratoře nedisponují jejich spektry ani standardy), nemají korektní farmakolog. a toxi. výzkumy. Dle experimentu na dobrovolnících po 1 cigaretě Spice Diamond došlo k zarudnutí spojivek, zvýšená tepová frekvence, sucho v ústech a změna vnímání a nálady.v psychomotorických testech nebyly změny viditelné, ale dobrovolníci tvrdili, že cítí zhoršení. Hlavní účinky odezněly po 6 hod. Tyto látky nedávají pozitivní testy na cannabinoidy.

36 Herbal Highs Rostlinné posilovače nálady, obecně také SPICE Mají různé psychotropní účinky často podobné konopným drogám. Je to rostlinný produkt, tvořený směsí nejrůznějších sušených bylin Indian Warior (Všivec), LionśTail (Leonotis), Baybean (Canavalia), Lotos Modrý, Vanilka, Maconha Brava, Srdečník sibiřský.

37 ZÁVISLOST AMFETAMINOVÉHO TYPU (syntetické drogy) charakteristika závislosti : psychická závislost tolerance (chron. užívání denně až > 1g) Formy aplikace : injekční (rozpouštění ve studených nápojích /i ve slinách/ a i.v. aplikace), šňupání, kouření amfetamin (dříve lék Psychoton) metamfetamin (Pervitin) methylendioxyamfetaminy (Extáze) MDA, MDMA, MDE,, MBDB, BDB,... psychostimulační účinky (dávka 7,5-15 mg) : pocit dobrého zdravotního stavu, zvýšení koncentrace, potlačení únavy, snížení potřeby spánku, jídla, sebedůvěra, tachykardie, nespavost, zčervenání v obličeji tolerance : zvyšování dávek až na g

38 předávkování : psychomotorický neklid, optické a akustické halucinace, panický strach, agresivita, pokles krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu, zvýšení tělesné teploty Dlouhodobé užívání : přeceňování schopností, stav vyčerpanosti a postupné devastace organizmu Extáze: pád zábran, dehydratace organizmu, přehřátí farmakokinetika metamfetaminu: T 1/2 = hod. vylučování: několik dní Doba průkazu v moči asi 3 dny, individuální vylučování, dle ph moči Synonyma pro matamfetamin : perník, kokain po česku..

39 Nelegální výroba

40 Možné prekurzory nelegální výroby metamfetaminu z řad volně prodejných léčiv indikační skupina prekurzor ma obsah prekurzoru další složky TUSSILEN expektorans efedrin hydrochlorid 20 mg/10 ml balení NUROFEN nesteroidní pseudoefedrin 30 mg/tbl. Ibuprofen Stopgrip antirevmatikum, hydrochlorid (12 tbl./balení) analgetikum MODAFEN DISOPHROL Repetabs nesteroidní antirevmatikum, analgetikum pseudoefedrin hydrochlorid 30 mg/tbl. (10 tbl./balení) antihistaminikum pseudoefedrin 120 mg/tbl. (8 tbl./balení) Ibuprofen Dexbromfeniramin maleinát

41 Účinky krátkodobého užíváni metamfetaminu Euforie, příjemný pocit síly (duševní i tělesné) a energie. Zvýšení psychomotorického tempa a bdělosti, urychlení myšlení, zvýšená nabídka asociací a výbavnost paměti. Zkrácení spánku, potlačení únavy. Snížení chuti k jídlu. Možná i úzkost, agresivita a přecenění psychosomatických možností.

42 Účinky krátkodobého užíváni metamfetaminu Vzestup tlaku krve, tepové frekvence, bronchodilatace Odeznění účinku dojezd, celkové vyčerpání, únava, bolest kloubů. Po delší jízdě (stav typický pro začátek užívání pervitinu, několikadenní opakované užití) i několikadenní spánek přerušovaný konzumací velkého množství jídla

43 Účinky dlouhodobého užíváni metamfetaminu Vznik psychické závislosti craving dychtění po látce. Psychická závislost je vážnější než fyzická závislost. Toxické psychózy většinou paranoidní či paranoidně-halucinatorní syndrom (stíha), zřetelné paranoidní domněnky (pocit nebezpečí), postižení nálady, zrakové a sluchové halucinace. Toxická psychóza je mnohdy neodlišitelná od schizofrenie

44 Vliv metamfetaminu na řízení Tělesný a duševní stav V akutní fázi ovlivnění riziková jízda bez zábran vysokou rychlostí s přeceněním vlastních schopností k jízdě (zvýšená sebedůvěra, nekritičnost, roztěkanost, neklid, nervozita, podrážděnost, agresivita), navršení chyb. Rychlý pulz, mydriáza a z toho plynoucí zvýšená citlivost na oslnění. Po odeznění účinku se dostavuje dramatický pokles výkonu provázený útlumem, únavou ospalostí. Během jízdy se mohou projevit i deprese a halucinace. Následky řízení : Chybné řízení, vybočování z jízdního pruhu a ze silnice, vlnkovitá jízda, riskantní chování, kolize za velké rychlosti.

45 Účinky dlouhodobého užíváni metamfetaminu Nadměrné zatížení kardiovaskulárního systému riziko srdečních a mozkových příhod (organismus je neustále připraven podat vysoký výkon) Velmi rychlé zhubnutí (pozor u léčiv na hubnutí jak rychle se zhubne, tak rychle se nabere )

46 Extáze Od 80 let minulého století jedna z hlavních tanečních drog. Distribuovaná ve formě tablet. Účinnou látkou je metylendioxymetamfetamin. Běžná dávka je mg a způsobuje 4-6 hodin euforie a sounáležitosti, vyvolává empatii entaktogen. Její stimulační účinky umožňují intenzivní tanec bez pocitu únavy. V současnost jsou na trhu tablety často obsahující 10-40mg, místo původních mg. Nevyrovnanost trhu způsobuje možné intoxikace. Vyvolává pocity na zvracení, závrať, rozmazané vidění, hypertermii, dilataci zornic. Je často kombinovaná s jinými drogami. Eliminační poločas je 8 hodin. Reagují na ni pozitivně amfetaminové imunochemické sety.

47 FAKE EXTÁZE Analoga vyskytující se v tabletách vydávaných za extázi. MDA má více stimulačních a neurotoxických účinků než extáze. MBDB, 2C-T-7, 2c-T-2 více entaktogenní i halucinogenní 4-MTA, PMA, PMMA nejnebezpečnější náhražky. Jejich užití je spojeno s rizikem rozvoje serotoninového syndromu. Mají opožděný nástup účinku. 2C-B, 2C-I jsou na pomezí mezi entaktogeny a halucinogeny V 80. letech min. století obsahovalo 80% tablet skutečnou extázi, v současnosti je poměr téměř opačný.

48 Syntetické piperaziny- opět FAKE extáze Benzylpiperazin BZP, trifluorometylfenylpiperazintfmpp, MBZP, DBZP, mcpp, MDBZP, pfpp, a další V posl. 4 letech jsou obsaženy až v 50 % tablet extáze, ale i bez ní - v Nizozemí tzv. legální extáze Legal X. BZP má převážně stimulační účinky, TFMPP entaktogenní, jejich kombinace simuluje účinek extáze. Běžná dávka je pro BZP mg, TFMPP mg. Délka trvání účinku je od 2 do 6 hodin. Oba preparáty mají anorektické účinky, snižují potřebu spánku a častěji než extáze vyvolávají úzkostné stavy a bolesti hlavy - silná kocovina. Nebezpečná je kombinace s dalšími drogami. V ČR původně kontrolován pouze BZP, novelizováno. Jediná možnost průkazu je GC-MS nebo LCMS.

49 Mefedron Nejrozšířenější LEGAL HIGH v posl. 4 letech. Je to 4-methhylmetcatthinon (4 MMC), derivát cathinonu obsaženém v rostlině Catha Edulis. Vyvolává pocit energie, euforie, zrychlené myšlení, hovonost i halucinace. Zhoršuje koncentraci, krátkodobou paměť, vyvolává deprese a panické reakce až paranoiditu. Běžná dávka je mg při perorálním užití a účinek se projeví během minut a trvá asi 2-3 hodiny. Po intravenózní aplikaci začíná účinkovat během 15 minut, ale jen asi 30 min. Často je užívána opakovaně v průběhu 1 večera. Droga distribuována v internetových obchodech v čistotě kolem 95 % (jako hnojivo, dovoz z Číny). V ČR v novele jako nová položka č.27. Průkaz pouze GC-MS nebo LC-MS

50 METYLON,BUTYLON,MDPV,METCATHINON Většinou nekontrolované substance prodávané ve formě čistých látek i tablet v internetových obchodech. Opět Čína. Nejsou dostupné žádné relevantní farmakologické informace. Pouze popisy uživatelů. Metylon- od r.2004 na trhu. Běžná dávka mg. Údajně účinky podobné extázi, ale 3x slabší. Butylon- od r.2008 na trhu. Běžná dávka mg. Účinky opět podobné extázi MDPV- tzv. nový mefedron Běžná dávka v jednotách max. desítkách mg. Je to mírné stimulancium. Metcathinon- MCAT, derivát efedrinu, v EU již kontrolován. Účinky podobné metamfetaminu. Užívá se šňupáním i intravenózně. Běžná dávka mg.syntetizuje se z pseudoefedrinu. Průkaz GC-MS, LC-MS

51 Fluorované a metylované amfetaminy 4-FA p-fluoroamfetamin. Látka s účinky podobnými klasickému amfetaminu. Běžná dávka mg. 3-FMA a 4-FMA. Stimulancia, působí jako silné anorektikum.

52 Mitragynin Hlavní alkaloid rostliny Kratom (obsahuje dalších 25 alkoaloidů). Užívají se nejčastěji listy které mají stimulující účinky a sexuální účinky. Od roku 1995 na trhu syntetická verze, v současnosti údajně 4. nejčastěji užívaný stimulant ve VB. Běžná dávka je mg. Ve vyšších dávkách působí sedativně. Povzbuzující účinek vydrží asi 5 hodin. Masivní užití je v posilovnách, kde tlumí pocity únavy a vysílení z tělesné námahy. Průkaz pouze GC nebo LC-MS.

53 ZÁVISLOST MORFINOVÉHO TYPU (opiáty ) charakteristika závislosti : psychická závislost, rychlý rozvoj somatické závislosti tolerance opium ze sušené šťávy nezralých makovic (morfin, kodein, papaverin, thebain morfin - analgetické účinky kodein (metylmorfin) - tlumí kašel heroin (diacetylmorfin) náhražky morfinu : pethidin (Dolsin), tilidin (Valoron), methadon BRAUN = hydrokodon (po domácky vyrobený z léčiv obsah. kodein) příměsi kodein, dihydrokodein, hydromorfin

54 aplikace (heroin): intravenózně akutní stav: zvýšená frekvence dýchání, zúžené zornice, sucho v ústech, omezená fce peristaltiky = zácpa po min. flash (záblesk), intenzivní návaly radosti, srdečnost, uvolnění, pocit dobrého zdraví ztráta bolesti tělesné i psychické, (euforie - ze zklidnění až otupení, tlumení stresu, starostí, tísně, impulsy vnější i vnitřní jsou vnímány bez naléhavosti ) abstinenční příznaky: vodnaté oči, silně rozšířené zornice, slinění, nevolnost, zvracení, G.I. potíže, průjmy, třes Užívání heroinu - snižování potřeby jídla, sexu, křeče, u žen poruchy menstruace. Vedl. příznaky: trvalá malátnost, apatie, poruchy spánku, úpadek fyzické kondice, mezi dávkami návaly úzkosti s int. emocionálními konflikty. farmakokinetika heroinu: heroin 6-MAM morfin T 1/ hod. v moči po poslední dávce detekce 3 dny

55

56 Účinky krátkodobého užíváni heroinu intoxikace Zklidnění a příjemná euforie podléhající toleranci. Hlavně u žen, ale i možnost dysforie (rozladu) spojené s nevolností, zvracením a neschopností koncentrace.

57 Účinky krátkodobého užíváni heroinu akutní intoxikace Nevolnost, hučení v uších, pocit tepla v obličeji, svědění (intoxikovaný se škrábe po celém těle i v kómatu), povrchní dýchání, zúžení zornic (mydriáza), zvýšení všech somatických reflexů (hyperreflexie)

58 Účinky dlouhodobého užíváni heroinu 80-90% uživatelů si aplikuje heroin nitrožilně infekce Postižena oblast charakterových vlastností, etická degradace individua (intelekt bývá nepostižen) závislý je líný, bez vůle, ztrácí libido a potenci, může být depresivní, časté děsivé halucinace. Nespavost, únava, podrážděnost, apatie. Celkové vyčerpání organismu- vyhublost

59 Vliv opiátů na řízení Tělesný a duševní stav centrální útlum, sedace, spavost, apatie, otupělost se sníženou schopností koncentrace, zpomalená motorika, prodloužení reakčního času, zúžení zornic (omezení přizpůsobivosti na střídání světla a stínu, tmy), krátce po aplikaci nebo při doznívání účinku pomalá jízda s odchylkami od přímého směru, chyby při jízdě. Po odeznění hypnotického účinku se může projevit agresivní styl jízdy, popudlivost, bezohlednost neodůvodněné předjíždění.

60 ZÁVISLOST KOKAINOVÉHO TYPU kokain. HCl = bílý prášek (řezaný mastkem, jasanovým cukrem, (z listů koky) amfetaminy ) charakteristika závislosti : silná psychická závislost aplikace: šňupání, injekční (sůl HCl - vodný roztok) kouření (CRACK = volná baze - kouření ve zvláštních dýmkách ve směsi s tabákem ev. marihuanou) účinky: euforie = stimulační, dráždivé, zvýšená představivost, rozhodnost. tlumí pocity hladu i únavy, zvyš. psych. i fyzické výkonnosti negativní účinky: výbušné chování, agresivita, poškození tkání v místě aplikace, podráždění (neklid, excitace), sluchové i zrakové halucinace uživatel se dostává do stavu úplného fyzického vyčerpání

61 předávkování : na psychické úrovni: podrážděnost, neschopnost se soustředit, pocity stresu, vzrušení, nervozita, ztráta vědomí, paměti, pocity zmatenosti, pronásledování halucinace na fyzické úrovni: neobvyklé držení těla, chvění rtů a hlasu, neuróza, silné pocení s třesem, rozšířené zorničky, nepravidelný tep, pocity nevolnosti, nespavost, impotence, bolesti svalů CRACK - nebezpečí předávkováni, vysoká návykovost farmakokinetika kokainu: T 1/2 = 0,7-1,5 hod (BE 5-8, ME 3,5-6 hod.) Detekce v moči po jednorázové dávce: 3-6 hod. při chronickém užívání: až 5 dnů

62

63 Účinky krátkodobého užíváni kokainu akutní intoxikace Záškuby, křeče, stoupá teplota a slábne krevní oběh. Může dojít k ochrnutí dýchacího centra.

64 Účinky dlouhodobého užíváni kokainu Nejsilnější psychická závislost ze všech drog Typické dlouhodobé užívání v tazích Extrémní zátěž kardiovaskulárního systému, stoupá riziko srdečních a mozkových příhod. Šňupání vede k poškození nosní sliznice (nekróza) Toxické psychózy typické tělové halucinace, při nichž má postižený dojem, že je napaden hmyzem. Pocity sledování vedoucí k agresivitě či suicidiu. anorexie

65 Vliv kokainu na řízení Tělesný a duševní stav Rizikový styl jízdy bez zábran nepřiměřeně velkou rychlostí s přeceněním vlastních schopností k jízdě, zvýšená citlivost na oslnění (rozšířené zornice), nepozornost, neklid, roztěkanost, nervozita a podrážděnost, agresivita, snížená schopnost soustředění, snížení pozornosti, ale také v důsledku vyčerpání a deprese pomalá jízda nebo měnící se rychlost, ujíždění před domnělým pronásledovatelem.

66 Halucinogenní houby Lysohlávky psilocybin Menší dávky euforie, smích, hovornost, pohoda Vyšší dávky - zrakové iluze, deformace předmětů a zvuků, stavy podobné LSD Muchomůrka pantherová amanita pantherina Muchomůrka červená Amanita muskarina

67

68

69

70

71 GHB (g-hydroxybutyric acid) = TEKUTÁ EXTÁZE -uživatelská synonyma: liquid X, liquid E, -liquid Ecstasy, Gaba, Gábina, Easy Lay, prase, čuně, mýdlo, scoop - biologický prekurzor GBL (g-hydroxybutyrolakton) - potravinové doplňky pro sportovce, především kulturisty (GHB se jako aktivátor HGH /lidského růstového hormonu/ pro svůj podpůrný účinek růstu svalové hmoty, a má schopnost odbourávat tuky) - taneční droga s anestetickým účinkem, jejíž požití vyvolává euforické a halucinogenní stavy - bílý prášek s výraznou slanou chutí, bez zápachu, ve formě tablet a kapslí, dnes převážně jako čirá kapalina (tzv. tekutá extáze) aplikovaná nejčastěji přidáním do nealkoholického nápoje především na diskotékách, v nočních klubech a na rave-párty

72 Vliv halucinogenů na řízení Uživatel se po aplikaci halucinogenu nachází ve změněném stavu vědomí, nemá vztah k realitě. Halucinace jsou pro něj zcela konkrétní vjemy a to jak zrakové, tak sluchové.

73 Orientační testy rozlišení negativních a pozitivních vzorků Dechové analyzátory na alkohol Imunochemické testy na drogy v moči -proužky, kartridže, analyzátory Výhoda : rychlé, bez úpravy moče, malé množství vzorku, Nevýhody : nespecifické, falešně pozitivní i negativní Skupinové, nespecifické - nutnost potvrzení = identifikace specifickou metodou (GC-MS)

74 Nespecifičnost imunochemických testů Amfetaminový test: kalibrován na d-amfetamin 500 ng/ml d-amfetaminu odpovídá 375 d-metamfetaminu, 765 dl- metamfetaminu, 783 dl-amfetaminu, l-amfetaminu, 2426 hydroxyamfetaminu všechno v jednom vzorku moči uživatele ma 0,3 % crossreactivita je u d, dl, l efedrinu, pseudoefdrinu, phenterminu, tyraminu Další léčiva s popsanou crosssreaktivitou chlorprotixen (0,1%), procain a ranitidin (1%), mexiletin (2,1%). Citalopram praktická zkušenost. Aminy vzniklé hnilobným procesem.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

Nové syntetické drogy. MUDr. Tomáš Páleníček Psychiatrické centrum Praha, PGS student 3.LFUK

Nové syntetické drogy. MUDr. Tomáš Páleníček Psychiatrické centrum Praha, PGS student 3.LFUK Nové syntetické drogy MUDr. Tomáš Páleníček Psychiatrické centrum Praha, PGS student 3.LFUK Tanecní scéna a drogy Jedná se o rizikové prostředí Typy drog spojené s taneční scénou alkohol, cigarety marihuana

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Úvod. Legenda. Skupina drog

Úvod. Legenda. Skupina drog Úvod Tento stručný přehled slouží pouze jako základní informace o návykových látkách (drogách), vyskytujících se v České republice. Je určen především těm, kteří se nezabývají profesionální péčí o osoby

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb Oddělení pracovního lékařství PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Šplíchalová, A., Hrnčíř, K., Tomešová, Z., Ambrúžová, N., Jašurková

Více

Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti. Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc

Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti. Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc Toxikologická vyšetření Rezort MZ (klinická toxikologie) Rezort MV a MSp (forenzní toxikologie)

Více

Provádění klinicko-toxikologických vyšetření na Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční a.s

Provádění klinicko-toxikologických vyšetření na Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční a.s Provádění klinicko-toxikologických vyšetření na Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční a.s. Vážení kolegové, 16.4. 2012 s platností od 16.4. 2012 dochází v rámci klinicko-toxikologické

Více

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů TRESTNÍ ZÁKON byl novelizován s účinností od 1.1.1992, poté následovali další poměrně rozsáhlé novelizace účinné od 1.1.1994 a 29.6.1995. Nosnými body drogové legislativy zůstaly novelizovaný 187 a 188

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Vypracovala Jana Váleková

Vypracovala Jana Váleková Vypracovala Jana Váleková 386370 Opiáty Alkaloid obsažený v opiu, extrakt z nezralých makovic máku setého (papaver somniferum). Hlavní opiáty: Morfin Heroin Kodein Thebain Účinky: na CNS, Sedativum, anxiolytikum,

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Číslo předmětu: 1376 Klinická adiktologie I Klinická farmakologie návykových látek Semestr: 3. (2. ročník zimní, 2006/2007) Garant

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Legislativa v toxikologii Návykové látky při výkonu povolání, v dopravě. M. Balíková

Legislativa v toxikologii Návykové látky při výkonu povolání, v dopravě. M. Balíková Legislativa v toxikologii Návykové látky při výkonu povolání, v dopravě M. Balíková Obecně platné normy ve zdravotnictví Ochrana osobních dat. Povinná mlčenlivost (vyjma odborné spolupráce ve prospěch

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

PDF created with pdffactory trial version Je to droga... Obsah

PDF created with pdffactory trial version  Je to droga... Obsah Návykové látky a jejich účinky Možné komplikace v kontaktu s uživateli Kateřina Grohmannová Barbara Janíková Obsah o Co je droga? o Účinky drog obecně o Účinky akloholu a tabáku, komplikace o Účinky nelegálních

Více

Přílohy Příloha č. 1: Heroin Příloha č. 2: Kokain Příloha č. 3: Pervitin Příloha č. 4: Extáze Příloha č. 5: Marihuana Příloha č.

Přílohy  Příloha č. 1: Heroin Příloha č. 2: Kokain Příloha č. 3: Pervitin Příloha č. 4: Extáze Příloha č. 5: Marihuana Příloha č. Seznam příloh Příloha č. 1 - Heroin Příloha č. 2 Kokain Příloha č. 3 - Pervitin Příloha č. 4 Extáze Příloha č. 5 Marihuana Příloha č. 6 Hašiš Příloha č. 7 Halucinogenní houby Příloha č. 8 LSD Příloha č.

Více

PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY

PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY Poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek V MKN-10 zařazeny pod dg. F10 - F19 každá duševní nebo behaviorální porucha, která vznikla

Více

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

OPVK CZ.1.07/2.2.00/ OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 Toxikologie omamných a psychotropních látek OCH/TOPL 6 RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D. ZS 2012/2013 Stimulancia Obecná charakteristika psychostimulancií Psychostimulancia nefyziologický

Více

Toxikománie. Z. Rozkydal

Toxikománie. Z. Rozkydal Toxikománie Z. Rozkydal Toxikománie Drogová závislost, závislost na psychotropních látkách Přírodní drogy: marihuana, hašiš Syntetické drogy: pervitin, extáze, kokain alkohol, benzodiazepiny toluen, trichloretylén

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. drogy, sedativa, narkotika, opium, heroin, opiáty, nikotin, lysohlávky

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. drogy, sedativa, narkotika, opium, heroin, opiáty, nikotin, lysohlávky Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Závislosti. Omamné psychotropní látky

Závislosti. Omamné psychotropní látky Závislosti Omamné psychotropní látky Rozdělení drog Podle účinku na psychiku: Tlumivé látky (narkotika)-zpomalují psychomotorické tempo, malé dávky zklidní, vyšší navodí spánek, kóma až zástavu životních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Jana Molnárová, II. ročník PSP ETF. Seminární práce. Nealkoholové drogy. Vytvořila: Jana Molnárová Datum: 18.1. 2016 Předmět: Rizikové skupiny

Jana Molnárová, II. ročník PSP ETF. Seminární práce. Nealkoholové drogy. Vytvořila: Jana Molnárová Datum: 18.1. 2016 Předmět: Rizikové skupiny Jana Molnárová, II. ročník PSP ETF Seminární práce Nealkoholové drogy Vytvořila: Jana Molnárová Datum: 18.1. 2016 Předmět: Rizikové skupiny Úvod Toto téma je mi blízké a již delší dobu se o drogovu problematiku

Více

K612TEPR Ústav dopravních systémů TEORIE PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

K612TEPR Ústav dopravních systémů TEORIE PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH K612TEPR Ústav dopravních systémů TEORIE PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH PODMÍNKY ZÁPOČTU minimálníúčast na cvičeních90% (cvičení si je možné nahradit s jinou skupinou) úkoly ze cvičení (zápočtový test)

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Nové drogy příčiny, rizika, řešení

Nové drogy příčiny, rizika, řešení Nové drogy příčiny, rizika, řešení Ing. Mgr. Vendula Běláčková, Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lf UK v Praze a VFN v Praze Konference Fenomén dnešní doby, Olomouc, 31. března 2011 Proč vznikají

Více

Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník

Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník Úvod Užívání legálních a ilegálních drog v silniční dopravě a jeho vliv na dopravní nehodovost je komplexní

Více

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze?

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Osnova Co je to droga? Dělení drog Proč lidé berou drogy? Jak drogy působí? Dělení drog dle účinku Stimulační drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Slangové názvy Pilulka lásky Následky užívání Krátkodobé,

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ DROGOVÁ

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti Hygiena a školní zdravotnictví Závislosti Závislost Co je závislost? Neschopnost obejít se bez látky, činnosti, osoby, Nutkavá touha, které je těžké nevyhovět. Rizikové faktory: Osobnost člověka, vlastnosti

Více

Užívání drog v ČR v r. 2011

Užívání drog v ČR v r. 2011 Užívání drog v ČR v r. Vlastimil Nečas, RVPPK 9// Klíčové indikátory celoživotní prevalence,,,,, - - - - -6 Marihuana nebo hašiš 6,,8, 6,8, Extáze, 6,,,, Pervitin nebo amfetaminy,8,,,, Kokain,,9,6,,6 Nové

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

Více

Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina:

Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina: Drogy Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k tématu drog a drogové závislosti. Jsou zde uvedeny základní znaky drog, vysvětleny pojmy závislost, narkoman, abstinenční příznaky. Ve stručnosti

Více

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka:

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Změny v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci možná bude následně třeba nechat (v případě potřeby

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie Možnosti sb ru dat o uživatelích MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY DROGOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI v ČR

AKTUÁLNÍ TRENDY DROGOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI v ČR Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky AKTUÁLNÍ TRENDY DROGOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI v ČR Konference Hygienické stanice hl. města Prahy 3.12. 2015 Trestně-právní

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Kvalitativní testy extáze (evaluace 2009) a nové trendy na taneční scéně. Autoři: Mgr. Veronika Jandová Bc. Zuzana Šilhanová, Dis. Mgr.

Kvalitativní testy extáze (evaluace 2009) a nové trendy na taneční scéně. Autoři: Mgr. Veronika Jandová Bc. Zuzana Šilhanová, Dis. Mgr. Kvalitativní testy extáze (evaluace 2009) a nové trendy na taneční scéně Autoři: Mgr. Veronika Jandová Bc. Zuzana Šilhanová, Dis. Mgr. Jakub Černý Proč je téma aktuální? KTE na velkých tanečních festivalech

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru soudní toxikologie a slouží

Více

IV. Obecná část ODŮVODNĚNÍ. A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 1. Důvod předložení a cíle. 1.1 Název

IV. Obecná část ODŮVODNĚNÍ. A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 1. Důvod předložení a cíle. 1.1 Název IV. ODŮVODNĚNÍ Obecná část A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ IV.

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání. PhDr. Jiří Frýbert

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání. PhDr. Jiří Frýbert Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání PhDr. Jiří Frýbert Situace - konec roku 2010 stížnosti na heroin - přechod na pervitin či náhrada jinými opioidy - od konce roku 2010 přechod na Vendal

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Typ rizikového chování:

Typ rizikového chování: CO DĚLAT, KDYŽ - INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Návykové látky drogy Užívání návykových látek lze považovat za rizikové chování, na kterém se podílí mnoho faktorů.

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková Osud xenobiotik v organismu M. Balíková JED-NOXA-DROGA-XENOBIOTIKUM Látka, která po vstřebání do krve vyvolá chorobné změny v organismu Toxické účinky: a) přechodné b) trvale poškozující c) fatální Vzájemné

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Psychostimulancia, halucinogeny a delirogeny Závislost na

Více

Užívání návykových látek

Užívání návykových látek Užívání návykových látek Charakteristika drog, účinky, závislost, prevalence Lenka Šťastná Obsah Alkohol Konopné drogy Opioidy Analgetika Stimulancia Sedativa charakteristika, prevalence, účinky akutní

Více

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické Otázka: Normální a patologické jevy, sociální patologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): kryska Sociologické jevy společnost se opírá o normy a stojí na lidské solidaritě (soudržnosti) - to,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - biochemie kvarta Datum tvorby 15.11.2012 Anotace a) určeno

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují Obsah Droga Dělení drog Proč lidé berou drogy? Dělení drog dle účinku Inhalanty Účinky inhalantů Slangové názvy Rizika inhalantů Krátkodobé účinky Dlouhodobé účinky Jsou inhalanty návykové? Dělení inhalantů

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ IV.

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

12356/16 SH,RP/pp DGD 2

12356/16 SH,RP/pp DGD 2 Rada Evropské unie Brusel 27. září 2016 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2015/0309 (CNS) 2016/0262 (NLE) 12356/16 CORDROGUE 47 SAN 327 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Návrh: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA SEXUALITU

VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA SEXUALITU VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA SEXUALITU Jana Justinová TK Sananim, 1.LF UK Problematika na pomezí Málo zmapovaná oblast Pomezí sexuologie, adiktologie, psychiatrie, psychologie Nedostatek výzkumů Nedostatek

Více

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkohol Návyková látka, vzniká kvašením sacharidů Bezbarvá tekutina, chemicky etanol V medicíně jako rozpouštědlo,

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

Akutní intoxikace Akutní intoxikace je přechodný stav, trvající většinou několik hodin, následující po užití psychoaktivní látky..

Akutní intoxikace Akutní intoxikace je přechodný stav, trvající většinou několik hodin, následující po užití psychoaktivní látky.. 8. PORUCHY SPOJENÉ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI V zásadě lze rozdělit psychoaktivní návykové látky podle jejich základního účinku do tří skupin: a) Látky povzbuzující (stimulancia) amfetaminy, kokain, kofein.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o podrobení nové psychoaktivní látky 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (αpyrrolidinovalerofenon,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o podrobení nové psychoaktivní látky 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (αpyrrolidinovalerofenon, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2015 COM(2015) 674 final 2015/0309 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podrobení nové psychoaktivní látky 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (αpyrrolidinovalerofenon,

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář DROGA Je přírodní, polysyntetická nebo syntetická látka, která po vpravení do organismu vyvolá změnu

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou

Více

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls131298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Ethanol, ethylalkohol, C 2 H 5 OH

Ethanol, ethylalkohol, C 2 H 5 OH A l k o h o l a jeho prokazování pro forenzní účely základní fakta Alkohol Ethanol, ethylalkohol, C 2 H 5 OH Fyzikální vlastnosti bezbarvá tekutina mísitelná s vodou v jakémkoliv poměru rozpouští tuky

Více