dopravě Ústav soudního lékařství v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dopravě Ústav soudního lékařství v Brně"

Transkript

1 Problematika drog v dopravě Mgr. Andrea Brzobohatá Ph.D. Ústav soudního lékařství v Brně

2 Zákon č. 167/1998 Sb. (55/2002 Sb. Úplné znění, novela /2011 Sb., novela 273/13) návykových látkách a o změně některých dalších zákonů /č. 57/1967 Sb., č. 192/ O jedech a jiných látkách škodlivých zdraví/ V současné době rozšířeno o 33 látek (2011) 273/13 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ( )- předpokládaná novelizace 2015 (doplnění)

3 Omamné látky zařazené do seznamu I, II a III podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (nařízení vlády 463/13, částka 178 Sb.) Psychotropní látky zařazené do seznamu IV VII podle Úmluvy o psychotropních látkách (nařízení vlády 463/13, částka 178 Sb.) Přípravky zařazené do seznamu VIII podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (nařízení vlády 463/13, částka 178 Sb.). Prekurzory samostatný zákon č. 272/13 dle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Zacházení, způsobilost, vývoz, dovoz, kontrola, pokuty, sankce..)

4 ZÁKON 233/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; v případě jiných návykových látek uvedených v prováděcím právním předpise seřidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, pokud její množství v krevním vzorkuřidiče dosáhne alespoň limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem,.

5 Odborné stanovisko Výboru České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČSL JEP ze dne Analytický princip : Pouhá přítomnost ilegální drogy či jejích metabolitů v krvi řidiče prokázaná v autorizované soudně toxikologické laboratoři kvalitativní validovanou metodou, znamená automaticky neschopnost řidiče řídit bezpečně motorové vozidlo a tedy řídit pod vlivem návykové látky SL 46, 3 (2001)

6 Odborné stanovisko České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie České lékařské společnosti J. E. Purkyně k problematice posuzování řidičů návykovými látkami V případě posuzování stupně ovlivnění řidiče návykovou látkou (NL) nelze postupovat analogicky jako při ovlivnění řidiče alkoholem, tedy určit stupeň ovlivnění na základě stanovené koncentrace návykové látky v krevním vzorku. Stanovená koncentrace NL nekoreluje se stavem řidiče, jako je tomu u alkoholu. Řidič je ovlivněn návykovou látkou, pokud u něj byly zjištěny snížené kognitivní a psychomotorické schopnosti anebo v případě vyjmenovaných návykových látek byly překročeny arbitrárně dané koncentrační meze v krevním vzorku (cut off) pro kteroukoliv látku dle tabulky:

7 analytické cut-off hodnoty OPL v krevním vzorku THC 2 ng/ml Metamfetamin 25 ng/ml Amfetamin 25 ng/ml Methylendioxymetamfetamin 25 ng/ml Morfin 10 ng/ml Kokain 25 ng/ml Benzoylecgonin 25 ng/ml

8 Nařízení vlády Nově bude závěr o (ne)ovlivnění řidiče návykovou látkou učiněn na základě analýzou zjištěných hodnot návykových látek v krevním vzorku řidiče, tj. pouze na základě toxikologického znaleckého posudku. Řidič bude ovlivněn návykovou látkou, budou-li v jeho krvi zjištěny návykové látky v určitém nadlimitním množství. Seznam nejčastěji zneužívaných návykových látek a jejich limitních hodnot je uveden v nařízení. U ostatních návykových látek, které se vyskytují sporadicky, se bude postupovat dle dosavadní praxe, tedy cestou znaleckého posudku z oboru toxikologie i psychiatrie.

9 NAŘÍZENÍ VLÁDY Mezinárodní nechráněný název návykové látky v českém jazyce Limitní hodnota návykové látky v krevním séru (ng/ml) Delta-9-tetrahydrokanabinol (9-THC) 2 Methamfetamin 25 Amfetamin 25 3,4-Methylendioxymethamfetamin (MDMA) 25 3,4-Methylendioxyamfetamin (MDA) 25 Benzoylekgonin 25 Kokain 25 Morfin 10 krve řidiče. (2) Krevním vzorkem se pro účely tohoto nařízení rozumí krevní sérum oddělené z odebrané

10 Právní věta NS Jestliže pachatel řídil motorové vozidlo pod vlivem jiné návykové látky než alkoholu, musí být zjištěno nejen, o jakou návykovou látku a jaké její množství se jedná, ale též míra ovlivnění řidiče touto látkou. Pouhé zjištění, že řidič motorového vozidla byl v době řízení pod vlivem jiné návykové látky než alkoholu, samo o sobě nepostačuje pro závěr, že v důsledku toho byl ve stavu vylučujícím způsobilost k výkonu této činnosti ve smyslu 201 odst. 1 tr. zák.** Poznámka redakce: Nyní jde o trestný čin podle 274 odst. 1 tr. zákoníku o trestném činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Nelze-li li stanovit druh, množství a míru ovlivnění takovou návykovou látkou v době řízení motorového vozidla jinak (k tomu např. rozhodnutí č. 26/2008 Sb. rozh. tr.), zpravidla se nebude možno obejít bez odborného vyjádření či přibrání znalce toxikologa, přičemž jejich zpracovatelé podle výsledků odběru krve, popř. moči, stanoví druh a množství návykové látky v době řízení motorového vozidla. Na základě poznatků o množství a druhu návykové látky, eventuálně její koncentraci, době, po kterou ji měl pachatel v těle, zjištěných reakcích a jednání pachatele znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, určí, zda a jak byl pachatel ovlivněn návykovou látkou v době řízení.

11 Metodický pokyn a norma Imunochemický záchyt NL musí být potvrzen a upřesněn dostatečně citlivou a specifickou metodou, která je schopná individuální NL ve vzorku jednoznačně prokázat Cílené analýzy stopových koncentrací NL v krvi vyžadují aplikaci specifických chromatografických metod v kombinaci s hmotnostní spektrometrií. Pro účely kvantifikace hladin NL v krvi či séru jsou optimální metody využívající příslušné deuterované vnitřní standardy.

12 7) Toxikologická laboratoř, která provedla požadovaná vyšetření, vydá po ukončení analýzy Protokol s doplněnými výsledky vyšetření žadateli, a to proti podpisu do jeho vlastních rukou, kurýrem nebo doporučeně poštou. Jedno vyhotovení Protokolu se vždy ponechává v souladu s platnou vyhláškou o zdravotnické dokumentaci v toxikologické laboratoři. Jde-li o vyšetření pro právní účely, zůstávají na tomto pracovišti po dobu nejméně 8 týdnů uloženy rovněž vzorky krve i moče, a to za podmínek uvedených v bodě B 2.

13 6) Zásady pro plné zajištění objektivity a správnosti zjišťování přítomnosti NL v krvi a v moči a stanovení koncentrací jednotlivých NL v odebraných vzorcích, a to zejména pro právní účely: a) Příslušná laboratoř provádí požadovaná vyšetření podle zásad správné laboratorní praxe a v souladu se současnými vědeckými poznatky se zřetelem na doporučení mezinárodních toxikologických společností uvedených v bodě A 5 a podle doporučení schválených Českou společností soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP. Toxikologická laboratoř provádějící zjišťování přítomnosti NL pro účely právní dále splňuje podmínky pro personální a technické vybavení stanovené touto odbornou společností uvedené na pod názvem Nepodkročitelné meze pro odbornost 814 toxikologická laboratoř, včetně pravidelné úspěšné účasti ve vhodných programech externí kontroly kvality. Seznam laboratoří kvalifikovaných pro vyšetřování specifikovaných návykových látek v krvi nebo v moči pro právní účely je uveden v příloze č. 2

14 Forenzní toxikologická laboratoř GUIDELINES for tox. analysis TIAFT (The international association of forensic toxicologists) Nezbytné vybavení (přístrojové, chemikálie, standardy, validace metod) Školený personál (vysokoškoláci, laboranti, atestace) Ověřování správnosti a přesnosti - kontrolní testy

15 Seznam laboratoří kvalifikovaných pro vyšetřování specifikovaných návykových látek v krvi nebo v moči pro právní účely 1. Toxikologická laboratoř Vojenského ústavu soudního lék. ÚVN Praha 2. Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. VFN v Praze 3. Úsek klinické a forenzní toxikologie Ústavu klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové 4. Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. FN Plzeň 5. Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. FN U sv. Anny v Brně 6. Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. FN Ostrava 7. Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. a medicínského práva FN Olomouc 8. Pracoviště klinické a soudní toxikologie Nemocnice České Budějovice a.s. 9. Toxikologická laboratoř Odd. soudního lék. Krajské zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 10. Toxikologická laboratoř odd. soudního lék. nemocnice NEMOS Sokolov s.r.o. 11. Oddělení klinické a soudní toxikologie Krajské nemocnice Liberec a.s. 12. Toxikologická laboratoř pro Oddělení soudního lékařství a Oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubické krajské nemocnice, a.s.

16

17

18 Znalecký posudek-usnesení usnesení Jednoznačná identifikace žadatele Jednoznačná identifikace osoby podezřelé z přestupku Přesný termín přestupku krátký popis předmětné události Přesné a stručné dotazy jednoznačně uvedeno který typ NL je třeba specifikovat nač byl pozitivní Drug test Optimální- ponechat si čas mezi požadovaným doručením posudku a předvoláním osoby podezřelé Před samotným zadáním posudku se v případech delšího časového odstupu informovat, zda je biologický materiál k dispozici Výsledek znaleckého zkoumání provedeného specifickou metodou je empirický fakt, není ovlivněn žádnou výpovědí. Konstatuje skutečný stav NL v krvi řidiče v době odběru krve.

19 NÁVYKOVÉ LÁTKY TLUMIVÉ somatická závislost abstinenční syndrom tolerance Opiáty : Heroin Morfin Codein hypnotika, sedativa, analgetika neuroleptika EXCITAČNÍ psychická závislost tolerance Syntetické aminy: Metamfetamin (Pervitin) Amfetaminy Extáze (metylendioxy - ) Fenmetrazin, Efedrin.. Cocain THC (marihuana, hašiš) IMO + EtOH! halucinogeny : LSD mescalin psylocybin (lysohlávky) atropin (durman) antiparkinsonika -biperiden trihexyphenidyl orphenadrin těkavé látky - sniffing toluen, trichlorethylen

20 Osud látky v organismu Původní látka - vstřebávání - metabolizace vylučování (močí, stolicí, dechem, potem, poločas metabolizace T 1/2 Farmakokinetika = působení organismu na látku látku,, změny koncentrace látky v těle, časový průběh koncentrací léčiv v plasmě, kumulace dávky, Farmakodynamika = působení látky na organismus organismus,, doba účinku, stimulace, deprese, ovlivnění metabolismu 1/2 )

21 Nejčastější způsoby aplikace návykových látek. Kouření (marihuana, hašiš) Inhalace (sniffing ředidla, těkavé látky) Šňupání ( snorting - amfetaminy, kokain Injekční (metamfetamin, heroin) Perorální cestou (tablety, nápoje, potraviny amfetaminy, kokain, ketamin) extáze, výrobky z konopí, lysohlávky) Sublinguální (pod jazyk tripy LSD, buprenorfin Subutex) Sublinguální Vstřebávání kůží (vtírání do pokožky, náplasti (pervitin, heroin)

22 ZÁVISLOST na drogách TYPU HAŠIŠE (kanabinoidy ) zdroj: původně konopí seté (dvoudomá rostlina) Sinsemilla speciálně pěstované konopí o vysokém obsahu kanabinoidů > 20%. složky:cannabinol, cannabidiol, THC-tetrahydrocannabinoly cannabigerol, cannabichromen =bezdusíkaté fenolové látky marihuana - sušené části rostlin (proměnlivé složení-řádově 1,5-2% THC) hašiš pryskyřice (hašišový olej asi 20 %) charakteristika závislosti : psychická závislost aplikace : kouření marihuany, šňupání hašiše konzumace potravin tj. salátů, pečiva, koktejlů Euforie : pocity úniku a úlevy s příznačnou bezstarostností (vysmátost), veselostí, družností. Změny smyslového vnímání, desorientace, halucinace, prohlubuje stávající náladu

23 Negativní jevy : ztráta soudnosti, úzkost, agresivita, toxická psychóza. zhoršení motorických schopností: odhadu, koordinace pohybů a schopnosti rychle reagovat. Marihuana narušuje krátkodobou paměť, negativně ovlivňuje hladinu hormonů v organismu. U mladých žen může vyvolat poruchy menstruačního cyklu. Ovlivnění činnosti mozku a poškozuje plíce Vstupní droga pro další závislosti mladiství v přípravě na povolání, změna vývoje osobnosti nebezpečí flash-backů, apaticko-abulický syndrom farmakokinetika D-9-THC: T 1/2 = hod. Prokazatelnost v moči po jednorázové aplikaci: 1-3 dny při chronickém užívání: střední doba 27 dnů

24

25 Účinky krátkodobého užíváni kannabinoidů Změny v oblasti paměťových, kognitivních a percepčních funkcí - zhoršení Psychickým účinkem je nejčastěji mírná euforie doprovázená pocitem uvolnění (možnost i stavů úzkosti, deprese a panického strachu

26 Účinky krátkodobého užíváni kannabinoidů - akutní intoxikace Excitace až ztráta sebekontroly, bolesti na prsou, kašel, mydriáza bez fotoreakce, tachykardie, dysrytmie, zvýšení teploty, studené končetiny, třes, nauzea, zvracení. Zpočátku hyperreflexie, později snížené reflexy. Stupor, kóma, apnoe. Psychický stav- pocit euforie, blaženost, zastavení vnímání času, zpomalení myšlení, barevné fantazie, střídání nálad až k záchvatům zuřivosti, úzkosti a depresím. Občasně panické reakce bludy a halucinace.

27 Účinky dlouhodobého užíváni kannabinoidů Snížená výkonnost ve zpracování informací (větší chybovost). Horší reakční časy. Horší výsledky v testech pozornosti a testech verbálního vyjadřování, nižší úroveň matematických dovedností. Snížená výbavnost krátkodobé paměti. 2 až 3 vyšší výskyt afektivních a úzkostných poruch Jakakoliv zkušenost s marihuanou zvyšuje riziko vzniku schizofrenie 1,9 x

28 Účinky dlouhodobého užíváni kannabinoidů U častých uživatelů 6,7 x. 2,3 x vyšší výskyt psychotických symptomů u dospívajících Popsána závislost (význam působení THC na mozkový systém odměny) 45 % genetika, 20% faktory sdíleného prostředí, 35 % faktory nesdíleného prostředí faktory prostředí ovlivňují to, kdo začne kannabinoidy užívat. Vznik závislosti má souvislost s ranným začátkem užívání a subjektivními účinky

29 Požívání potravin s obsahem kanabinoidů Př. studenti na večírku kakao z marihuany Nástup účinků pozdější Nepředpokládané halucinace Nemožnost pohybu, zvracení psychóza

30 Účinky dlouhodobého užíváni kannabinoidů Chronická bronchitida Riziko karcinomu dýchacích cest Mutagenní působení poškození reprodukčního systému obou pohlaví.

31 Vliv cannabinoidů na řízení Tělesný a duševní stav Sedace, silná únava, motorické poruchy, poruchy koncentrace a pozornosti, prodloužení reakčního času, hromadění falešných neodpovídajících reakcí, narušení jemných automatismů (měnící se rychlost jízdy, odchýlení se z přímého směru), chybné reakce na chování řidiče jedoucího před, zhoršená schopnost vnímání červené barvy a signálních světel, neadekvátní reakce na vjemy z okraje zorného pole, akutní příznaky se projevují po 1-2 hodiny po klasické aplikaci

32 Early Urine Test Profiles from Huestis et al.

33 (A-B) Smoked dose based on data from M. Huestis, J. Henningfield and E. Cone,M. Huestis, J. Henningfield and E. Cone. (C) Oral dose based on data from B. Law et al.

34

35 SPICE syntetické cannabinoidy Jsou to látky účinkující podobně jakothc JWH-073, JWH-018, JWH-081,JWH-122, 122, JWH-200,HU- 250, JWH-398, AM-694, 2201, CP-47, 497 ( novela zákona č. 167/1998 z 2011) Jsou rozpustné v tucích a některé potentnější než THC, chemicky jsou velmi odlišné, těžko prokazatelné (laboratoře nedisponují jejich spektry ani standardy), nemají korektní farmakolog. a toxi. výzkumy. Dle experimentu na dobrovolnících po 1 cigaretě Spice Diamond došlo k zarudnutí spojivek, zvýšená tepová frekvence, sucho v ústech a změna vnímání a nálady.v psychomotorických testech nebyly změny viditelné, ale dobrovolníci tvrdili, že cítí zhoršení. Hlavní účinky odezněly po 6 hod. Tyto látky nedávají pozitivní testy na cannabinoidy.

36 Herbal Highs Rostlinné posilovače nálady, obecně také SPICE Mají různé psychotropní účinky často podobné konopným drogám. Je to rostlinný produkt, tvořený směsí nejrůznějších sušených bylin Indian Warior (Všivec), LionśTail (Leonotis), Baybean (Canavalia), Lotos Modrý, Vanilka, Maconha Brava, Srdečník sibiřský.

37 ZÁVISLOST AMFETAMINOVÉHO TYPU (syntetické drogy) charakteristika závislosti : psychická závislost tolerance (chron. užívání denně až > 1g) Formy aplikace : injekční (rozpouštění ve studených nápojích /i ve slinách/ a i.v. aplikace), šňupání, kouření amfetamin (dříve lék Psychoton) metamfetamin (Pervitin) methylendioxyamfetaminy (Extáze) MDA, MDMA, MDE,, MBDB, BDB,... psychostimulační účinky (dávka 7,5-15 mg) : pocit dobrého zdravotního stavu, zvýšení koncentrace, potlačení únavy, snížení potřeby spánku, jídla, sebedůvěra, tachykardie, nespavost, zčervenání v obličeji tolerance : zvyšování dávek až na g

38 předávkování : psychomotorický neklid, optické a akustické halucinace, panický strach, agresivita, pokles krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu, zvýšení tělesné teploty Dlouhodobé užívání : přeceňování schopností, stav vyčerpanosti a postupné devastace organizmu Extáze: pád zábran, dehydratace organizmu, přehřátí farmakokinetika metamfetaminu: T 1/2 = hod. vylučování: několik dní Doba průkazu v moči asi 3 dny, individuální vylučování, dle ph moči Synonyma pro matamfetamin : perník, kokain po česku..

39 Nelegální výroba

40 Možné prekurzory nelegální výroby metamfetaminu z řad volně prodejných léčiv indikační skupina prekurzor ma obsah prekurzoru další složky TUSSILEN expektorans efedrin hydrochlorid 20 mg/10 ml balení NUROFEN nesteroidní pseudoefedrin 30 mg/tbl. Ibuprofen Stopgrip antirevmatikum, hydrochlorid (12 tbl./balení) analgetikum MODAFEN DISOPHROL Repetabs nesteroidní antirevmatikum, analgetikum pseudoefedrin hydrochlorid 30 mg/tbl. (10 tbl./balení) antihistaminikum pseudoefedrin 120 mg/tbl. (8 tbl./balení) Ibuprofen Dexbromfeniramin maleinát

41 Účinky krátkodobého užíváni metamfetaminu Euforie, příjemný pocit síly (duševní i tělesné) a energie. Zvýšení psychomotorického tempa a bdělosti, urychlení myšlení, zvýšená nabídka asociací a výbavnost paměti. Zkrácení spánku, potlačení únavy. Snížení chuti k jídlu. Možná i úzkost, agresivita a přecenění psychosomatických možností.

42 Účinky krátkodobého užíváni metamfetaminu Vzestup tlaku krve, tepové frekvence, bronchodilatace Odeznění účinku dojezd, celkové vyčerpání, únava, bolest kloubů. Po delší jízdě (stav typický pro začátek užívání pervitinu, několikadenní opakované užití) i několikadenní spánek přerušovaný konzumací velkého množství jídla

43 Účinky dlouhodobého užíváni metamfetaminu Vznik psychické závislosti craving dychtění po látce. Psychická závislost je vážnější než fyzická závislost. Toxické psychózy většinou paranoidní či paranoidně-halucinatorní syndrom (stíha), zřetelné paranoidní domněnky (pocit nebezpečí), postižení nálady, zrakové a sluchové halucinace. Toxická psychóza je mnohdy neodlišitelná od schizofrenie

44 Vliv metamfetaminu na řízení Tělesný a duševní stav V akutní fázi ovlivnění riziková jízda bez zábran vysokou rychlostí s přeceněním vlastních schopností k jízdě (zvýšená sebedůvěra, nekritičnost, roztěkanost, neklid, nervozita, podrážděnost, agresivita), navršení chyb. Rychlý pulz, mydriáza a z toho plynoucí zvýšená citlivost na oslnění. Po odeznění účinku se dostavuje dramatický pokles výkonu provázený útlumem, únavou ospalostí. Během jízdy se mohou projevit i deprese a halucinace. Následky řízení : Chybné řízení, vybočování z jízdního pruhu a ze silnice, vlnkovitá jízda, riskantní chování, kolize za velké rychlosti.

45 Účinky dlouhodobého užíváni metamfetaminu Nadměrné zatížení kardiovaskulárního systému riziko srdečních a mozkových příhod (organismus je neustále připraven podat vysoký výkon) Velmi rychlé zhubnutí (pozor u léčiv na hubnutí jak rychle se zhubne, tak rychle se nabere )

46 Extáze Od 80 let minulého století jedna z hlavních tanečních drog. Distribuovaná ve formě tablet. Účinnou látkou je metylendioxymetamfetamin. Běžná dávka je mg a způsobuje 4-6 hodin euforie a sounáležitosti, vyvolává empatii entaktogen. Její stimulační účinky umožňují intenzivní tanec bez pocitu únavy. V současnost jsou na trhu tablety často obsahující 10-40mg, místo původních mg. Nevyrovnanost trhu způsobuje možné intoxikace. Vyvolává pocity na zvracení, závrať, rozmazané vidění, hypertermii, dilataci zornic. Je často kombinovaná s jinými drogami. Eliminační poločas je 8 hodin. Reagují na ni pozitivně amfetaminové imunochemické sety.

47 FAKE EXTÁZE Analoga vyskytující se v tabletách vydávaných za extázi. MDA má více stimulačních a neurotoxických účinků než extáze. MBDB, 2C-T-7, 2c-T-2 více entaktogenní i halucinogenní 4-MTA, PMA, PMMA nejnebezpečnější náhražky. Jejich užití je spojeno s rizikem rozvoje serotoninového syndromu. Mají opožděný nástup účinku. 2C-B, 2C-I jsou na pomezí mezi entaktogeny a halucinogeny V 80. letech min. století obsahovalo 80% tablet skutečnou extázi, v současnosti je poměr téměř opačný.

48 Syntetické piperaziny- opět FAKE extáze Benzylpiperazin BZP, trifluorometylfenylpiperazintfmpp, MBZP, DBZP, mcpp, MDBZP, pfpp, a další V posl. 4 letech jsou obsaženy až v 50 % tablet extáze, ale i bez ní - v Nizozemí tzv. legální extáze Legal X. BZP má převážně stimulační účinky, TFMPP entaktogenní, jejich kombinace simuluje účinek extáze. Běžná dávka je pro BZP mg, TFMPP mg. Délka trvání účinku je od 2 do 6 hodin. Oba preparáty mají anorektické účinky, snižují potřebu spánku a častěji než extáze vyvolávají úzkostné stavy a bolesti hlavy - silná kocovina. Nebezpečná je kombinace s dalšími drogami. V ČR původně kontrolován pouze BZP, novelizováno. Jediná možnost průkazu je GC-MS nebo LCMS.

49 Mefedron Nejrozšířenější LEGAL HIGH v posl. 4 letech. Je to 4-methhylmetcatthinon (4 MMC), derivát cathinonu obsaženém v rostlině Catha Edulis. Vyvolává pocit energie, euforie, zrychlené myšlení, hovonost i halucinace. Zhoršuje koncentraci, krátkodobou paměť, vyvolává deprese a panické reakce až paranoiditu. Běžná dávka je mg při perorálním užití a účinek se projeví během minut a trvá asi 2-3 hodiny. Po intravenózní aplikaci začíná účinkovat během 15 minut, ale jen asi 30 min. Často je užívána opakovaně v průběhu 1 večera. Droga distribuována v internetových obchodech v čistotě kolem 95 % (jako hnojivo, dovoz z Číny). V ČR v novele jako nová položka č.27. Průkaz pouze GC-MS nebo LC-MS

50 METYLON,BUTYLON,MDPV,METCATHINON Většinou nekontrolované substance prodávané ve formě čistých látek i tablet v internetových obchodech. Opět Čína. Nejsou dostupné žádné relevantní farmakologické informace. Pouze popisy uživatelů. Metylon- od r.2004 na trhu. Běžná dávka mg. Údajně účinky podobné extázi, ale 3x slabší. Butylon- od r.2008 na trhu. Běžná dávka mg. Účinky opět podobné extázi MDPV- tzv. nový mefedron Běžná dávka v jednotách max. desítkách mg. Je to mírné stimulancium. Metcathinon- MCAT, derivát efedrinu, v EU již kontrolován. Účinky podobné metamfetaminu. Užívá se šňupáním i intravenózně. Běžná dávka mg.syntetizuje se z pseudoefedrinu. Průkaz GC-MS, LC-MS

51 Fluorované a metylované amfetaminy 4-FA p-fluoroamfetamin. Látka s účinky podobnými klasickému amfetaminu. Běžná dávka mg. 3-FMA a 4-FMA. Stimulancia, působí jako silné anorektikum.

52 Mitragynin Hlavní alkaloid rostliny Kratom (obsahuje dalších 25 alkoaloidů). Užívají se nejčastěji listy které mají stimulující účinky a sexuální účinky. Od roku 1995 na trhu syntetická verze, v současnosti údajně 4. nejčastěji užívaný stimulant ve VB. Běžná dávka je mg. Ve vyšších dávkách působí sedativně. Povzbuzující účinek vydrží asi 5 hodin. Masivní užití je v posilovnách, kde tlumí pocity únavy a vysílení z tělesné námahy. Průkaz pouze GC nebo LC-MS.

53 ZÁVISLOST MORFINOVÉHO TYPU (opiáty ) charakteristika závislosti : psychická závislost, rychlý rozvoj somatické závislosti tolerance opium ze sušené šťávy nezralých makovic (morfin, kodein, papaverin, thebain morfin - analgetické účinky kodein (metylmorfin) - tlumí kašel heroin (diacetylmorfin) náhražky morfinu : pethidin (Dolsin), tilidin (Valoron), methadon BRAUN = hydrokodon (po domácky vyrobený z léčiv obsah. kodein) příměsi kodein, dihydrokodein, hydromorfin

54 aplikace (heroin): intravenózně akutní stav: zvýšená frekvence dýchání, zúžené zornice, sucho v ústech, omezená fce peristaltiky = zácpa po min. flash (záblesk), intenzivní návaly radosti, srdečnost, uvolnění, pocit dobrého zdraví ztráta bolesti tělesné i psychické, (euforie - ze zklidnění až otupení, tlumení stresu, starostí, tísně, impulsy vnější i vnitřní jsou vnímány bez naléhavosti ) abstinenční příznaky: vodnaté oči, silně rozšířené zornice, slinění, nevolnost, zvracení, G.I. potíže, průjmy, třes Užívání heroinu - snižování potřeby jídla, sexu, křeče, u žen poruchy menstruace. Vedl. příznaky: trvalá malátnost, apatie, poruchy spánku, úpadek fyzické kondice, mezi dávkami návaly úzkosti s int. emocionálními konflikty. farmakokinetika heroinu: heroin 6-MAM morfin T 1/ hod. v moči po poslední dávce detekce 3 dny

55

56 Účinky krátkodobého užíváni heroinu intoxikace Zklidnění a příjemná euforie podléhající toleranci. Hlavně u žen, ale i možnost dysforie (rozladu) spojené s nevolností, zvracením a neschopností koncentrace.

57 Účinky krátkodobého užíváni heroinu akutní intoxikace Nevolnost, hučení v uších, pocit tepla v obličeji, svědění (intoxikovaný se škrábe po celém těle i v kómatu), povrchní dýchání, zúžení zornic (mydriáza), zvýšení všech somatických reflexů (hyperreflexie)

58 Účinky dlouhodobého užíváni heroinu 80-90% uživatelů si aplikuje heroin nitrožilně infekce Postižena oblast charakterových vlastností, etická degradace individua (intelekt bývá nepostižen) závislý je líný, bez vůle, ztrácí libido a potenci, může být depresivní, časté děsivé halucinace. Nespavost, únava, podrážděnost, apatie. Celkové vyčerpání organismu- vyhublost

59 Vliv opiátů na řízení Tělesný a duševní stav centrální útlum, sedace, spavost, apatie, otupělost se sníženou schopností koncentrace, zpomalená motorika, prodloužení reakčního času, zúžení zornic (omezení přizpůsobivosti na střídání světla a stínu, tmy), krátce po aplikaci nebo při doznívání účinku pomalá jízda s odchylkami od přímého směru, chyby při jízdě. Po odeznění hypnotického účinku se může projevit agresivní styl jízdy, popudlivost, bezohlednost neodůvodněné předjíždění.

60 ZÁVISLOST KOKAINOVÉHO TYPU kokain. HCl = bílý prášek (řezaný mastkem, jasanovým cukrem, (z listů koky) amfetaminy ) charakteristika závislosti : silná psychická závislost aplikace: šňupání, injekční (sůl HCl - vodný roztok) kouření (CRACK = volná baze - kouření ve zvláštních dýmkách ve směsi s tabákem ev. marihuanou) účinky: euforie = stimulační, dráždivé, zvýšená představivost, rozhodnost. tlumí pocity hladu i únavy, zvyš. psych. i fyzické výkonnosti negativní účinky: výbušné chování, agresivita, poškození tkání v místě aplikace, podráždění (neklid, excitace), sluchové i zrakové halucinace uživatel se dostává do stavu úplného fyzického vyčerpání

61 předávkování : na psychické úrovni: podrážděnost, neschopnost se soustředit, pocity stresu, vzrušení, nervozita, ztráta vědomí, paměti, pocity zmatenosti, pronásledování halucinace na fyzické úrovni: neobvyklé držení těla, chvění rtů a hlasu, neuróza, silné pocení s třesem, rozšířené zorničky, nepravidelný tep, pocity nevolnosti, nespavost, impotence, bolesti svalů CRACK - nebezpečí předávkováni, vysoká návykovost farmakokinetika kokainu: T 1/2 = 0,7-1,5 hod (BE 5-8, ME 3,5-6 hod.) Detekce v moči po jednorázové dávce: 3-6 hod. při chronickém užívání: až 5 dnů

62

63 Účinky krátkodobého užíváni kokainu akutní intoxikace Záškuby, křeče, stoupá teplota a slábne krevní oběh. Může dojít k ochrnutí dýchacího centra.

64 Účinky dlouhodobého užíváni kokainu Nejsilnější psychická závislost ze všech drog Typické dlouhodobé užívání v tazích Extrémní zátěž kardiovaskulárního systému, stoupá riziko srdečních a mozkových příhod. Šňupání vede k poškození nosní sliznice (nekróza) Toxické psychózy typické tělové halucinace, při nichž má postižený dojem, že je napaden hmyzem. Pocity sledování vedoucí k agresivitě či suicidiu. anorexie

65 Vliv kokainu na řízení Tělesný a duševní stav Rizikový styl jízdy bez zábran nepřiměřeně velkou rychlostí s přeceněním vlastních schopností k jízdě, zvýšená citlivost na oslnění (rozšířené zornice), nepozornost, neklid, roztěkanost, nervozita a podrážděnost, agresivita, snížená schopnost soustředění, snížení pozornosti, ale také v důsledku vyčerpání a deprese pomalá jízda nebo měnící se rychlost, ujíždění před domnělým pronásledovatelem.

66 Halucinogenní houby Lysohlávky psilocybin Menší dávky euforie, smích, hovornost, pohoda Vyšší dávky - zrakové iluze, deformace předmětů a zvuků, stavy podobné LSD Muchomůrka pantherová amanita pantherina Muchomůrka červená Amanita muskarina

67

68

69

70

71 GHB (g-hydroxybutyric acid) = TEKUTÁ EXTÁZE -uživatelská synonyma: liquid X, liquid E, -liquid Ecstasy, Gaba, Gábina, Easy Lay, prase, čuně, mýdlo, scoop - biologický prekurzor GBL (g-hydroxybutyrolakton) - potravinové doplňky pro sportovce, především kulturisty (GHB se jako aktivátor HGH /lidského růstového hormonu/ pro svůj podpůrný účinek růstu svalové hmoty, a má schopnost odbourávat tuky) - taneční droga s anestetickým účinkem, jejíž požití vyvolává euforické a halucinogenní stavy - bílý prášek s výraznou slanou chutí, bez zápachu, ve formě tablet a kapslí, dnes převážně jako čirá kapalina (tzv. tekutá extáze) aplikovaná nejčastěji přidáním do nealkoholického nápoje především na diskotékách, v nočních klubech a na rave-párty

72 Vliv halucinogenů na řízení Uživatel se po aplikaci halucinogenu nachází ve změněném stavu vědomí, nemá vztah k realitě. Halucinace jsou pro něj zcela konkrétní vjemy a to jak zrakové, tak sluchové.

73 Orientační testy rozlišení negativních a pozitivních vzorků Dechové analyzátory na alkohol Imunochemické testy na drogy v moči -proužky, kartridže, analyzátory Výhoda : rychlé, bez úpravy moče, malé množství vzorku, Nevýhody : nespecifické, falešně pozitivní i negativní Skupinové, nespecifické - nutnost potvrzení = identifikace specifickou metodou (GC-MS)

74 Nespecifičnost imunochemických testů Amfetaminový test: kalibrován na d-amfetamin 500 ng/ml d-amfetaminu odpovídá 375 d-metamfetaminu, 765 dl- metamfetaminu, 783 dl-amfetaminu, l-amfetaminu, 2426 hydroxyamfetaminu všechno v jednom vzorku moči uživatele ma 0,3 % crossreactivita je u d, dl, l efedrinu, pseudoefdrinu, phenterminu, tyraminu Další léčiva s popsanou crosssreaktivitou chlorprotixen (0,1%), procain a ranitidin (1%), mexiletin (2,1%). Citalopram praktická zkušenost. Aminy vzniklé hnilobným procesem.