Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí"

Transkript

1 Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010

2 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII. l. VIII. l. IX. l. X. l. XI. l. XII. l. XIII. l. XIV. l. XV. l. XVI. l. XVII. l. XVIII. l. XIX. l. XX. l. XXI. l. XXII. Úvod Ubytování Poskytování osobního vybavení Odpovdnost za škodu Úschova cenných vcí Stravování Zdravotní pée Hygiena Doba klidu v DZR Pobyt mimo areál DZR Pechodný pobyt Uživatel mimo DZR Návštvy Pravidla sthování Uživatel v rámci DZR Kulturní život v DZR Zájmová a pracovní innost Zstatek dchodu Platby za léky a zdravotní prostedky Poštovní zásilky Stížnosti a pipomínky Opatení proti porušování domácího ádu Ukonení pobytu v DZR Závrená ustanovení 2

3 l. I. Úvod Domácí ád (dále jen D) vychází ze zákona íslo 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen Zákon) a vyhlášky íslo 505/2006 Sb. v platném znní, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona o sociálních službách (dále jen Vyhláška). Domov se zvláštním režimem v souladu s 50 Zákona poskytuje pobytové služby mužm i ženám, které mají sníženou sobstanost z dvodu chronického duševního onemocnní se stanovenou diagnózou Alzheimerovy demence a jiným typem demence staecká, vaskulární a smíšená, jejichž situace vyžaduje specializovanou pomoc a trvalý dohled jiné fyzické osoby za podmínek, že stav je stabilizovaný a nevyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zaízení i psychické léebn - (dále jen Uživatelé). D upravuje základní normy soužití Uživatel domova se zvláštním režimem ( dále jen DZR), jejich práva a povinnosti, rozsah poskytované pée DZR a požadavky na jeho zamstnance s tím, aby naplnil základní ustanovení zákona, vypracovaných standard kvality, veejného závazku organizace a poteb vzájemného soužití a to: každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech ešení nepíznivé sociální situace nebo jejího pedcházení, poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc pi zvládání bžných úkon pée o vlastní osobu, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, sociáln terapeutické innosti, aktivizaní innosti a pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záležitostí rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou dstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuáln urených poteb osob, musí psobit na osoby aktivn, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým innostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepíznivé sociální situace a posilovat jejich sociální zaleování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalit takovými zpsoby, aby bylo vždy dsledn zajištno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Domácí ád je závazný pro všechny Uživatele a zamstnance domova se zvláštním režimem. Uzavení Smlouvy o poskytnutí sociální služby se zájemcem doporuuje komise pi Sociálních službách Vsetín, píspvková organizace, za úasti povených pracovník DS Podlesí nebo DZR Podlesí na základ pedložené žádosti. Uživatel pichází do DZR Podlesí na principu dobrovolnosti. l. II. Ubytování 1. Uživatel (pípadn jeho zákonný zástupce) pedkládá v den pijetí do DZR obanský prkaz, rodný list, prkazku zdravotní pojišovny, dchodový výmr - v pípad, nárokuje-li snížení úhrady dle 73 odst. 3 Zákona, Rozhodnutí o 3

4 píspvku na péi, pokud byl piznán, v pípad poteby matriní doklady. Pokud má Uživatel soudem ustanoveného opatrovníka, pedloží Rozsudek jménem republiky i Usnesení soudu a Listinu o ustanovení opatrovníka. 2. Dle rozhodnutí Uživatele, mže být Uživatel pihlášen k trvalému pobytu v DZR. 3. V pijímacím ízení doporuí staniní sestra a sociální pracovnice, popípad vedoucí DZR nebo vrchní sestra, umístní Uživatele na lžko a pokoj, popípad je-li to možné, zohlední pání Uživatele. 4. Vci, které s sebou Uživatel pinesl z pvodního domova i vci, které mu byly DZR pidleny, doporuujeme, aby byly oznaeny. Doporuujeme oznaení i ošacení, které bylo poízeno pozdji. Oznaení provede Uživatel, zákonný zástupce, rodinný píslušník, popípad na žádost Uživatele nebo zákonného zástupce personál. 5. Jednotlivé dvoulžkové pokoje jsou obývány Uživateli stejného pohlaví. Toto neplatí v pípad manžel, sourozenc, vztahu druh-družka a rodi-dít. 6. Uživatelm a zamstnancm není povoleno v DZR pechovávat hygienicky závadné a nebezpené pedmty a substance, narkotika bez pedpisu lékae, živá zvíata (pouze se souhlasem vedoucího), zbran, apod. Elektrospotebie jsou užívány se souhlasem vedoucího DZR dle tohoto vnitního pedpisu.- l. IV, odst K výzdob a vybavení svých pokoj mohou Uživatelé použít vlastních pedmt - obrazy, sošky, textilie, kvtiny, fotografie atd. a nábytek, za dodržení základních hygienických podmínek a po domluv se staniní sestrou oddlení. Uživatel je upozornn na možné poškození nábytku pi dodržování hygienických zásad (použití dezinfekce). 8. Vci pidlené Uživatelm DZR zstávají majetkem DZR. Uživatelé jsou povinni s nimi šetrn zacházet a pi odchodu z DZR je vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich použití a bžnému opotebení. 9. Je zakázáno, aby v DZR pespala osoba, která není Uživatelem tohoto DZR. l. III. Poskytování osobního vybavení 1. Poskytování osobního vybavení se ídí Smrnicí o poskytování osobního vybavení a drobných pedmt osobní poteby Uživatelm domova se zvláštním režimem Podlesí v platném znní. 2. Provoz a vybavení spolených sociálních zaízení zajišuje DZR. l. IV. Odpovdnost za škodu 1. Uživatel odpovídá za škodu, kterou zpsobil na majetku DZR, na majetku a zdraví jiných Uživatel, zamstnanc a osob, které se v DZR oprávnn zdržují ( 415 a násl. Ob. z.). Zamstnanec odpovídá za škodu dle píslušných ustanovení Zákoníku práce. Pokud pi škod nebo újm na zdraví dojde k podezení, že naplují charakter trestného inu, budou ešeny na podnt vedoucího DZR i poškozené osoby Policií R. 2. Zpsobí-li škodu zavinn více Uživatel, odpovídají za ni podle své úasti. 4

5 3. Uživatel nebo jiná osoba dle svých možností. upozorní vedoucího DZR, pípadn jiné zamstnance DZR na škodu, která vznikla nebo která hrozí a kterou je teba odvrátit. 4. Obanský zákoník stanoví, že za škodu zpsobenou lidmi s duševní poruchou jsou odpovdni ti, kdo nad nimi jsou povinni vykonávat dohled. Ti za tuto škodu odpovídají bu spolen a nerozdíln s tmi, nad nimiž mají tento dohled povinnost vykonávat (v pípad, že duševn nemocný lovk je schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky), anebo samostatn (v pípad, že duševn nemocný lovk není schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky). Ten, kdo je povinen dohled vykonávat se pak odpovdnosti za tuto škodu zprostí v pípad, že prokáže, že náležitý dohled nezanedbal. l. V. Úschova cenných vcí 1. Pi nástupu nebo též v prbhu pobytu v DZR mže Uživatel nebo zákonný zástupce po domluv s poveným pracovníkem dojednat pevzetí cenných vcí, vkladních knížek a finanní hotovosti do úschovy DZR proti písemnému potvrzení. Povený pracovník vkladní knížky a cenné pedmty uloží do trezoru a zavede je do evidence depozit Uživatele. Podle požadavk Uživatele nebo zákonného zástupce, povený pracovník vydá i ukládá finanní hotovosti na zavedeném penžním depozitu Uživatele. Cennosti pevzaté do úschovy musí být ádn oznaeny, aby byla vylouena jejich zámna. Uživatel i zákonný zástupce mže na požádání peníze i cennosti ukládat i vybírat viz. Smrnice pro vedení operativní evidence prostedk svených do úschovy v pobytových zaízeních Sociálních služeb Vsetín, p.o.. 2. Na každý píjem i výdej je vystaveno písemné potvrzení. Není-li Uživatel schopen se sám podepsat, je toto možné provést pouze za pítomnosti dvou svdk. 3. DZR neodpovídá za vci, vkladní knížky a penžní hotovosti, které nepevzal do úschovy. 4. Není-li Uživatel schopen hospodait se svými finannímu prostedky, je možné se domluvit na vedení depozit na žádost Uživatele, zákonného zástupce nebo vedoucího DZR po dohod s Uživatelem. Není-li Uživatel schopen souhlas vyslovit nebo doklady podepsat, pevezme jeho vci do úschovy DZR povený pracovník za úasti dvou svdk, kteí píslušné doklady podepíší. 5. Uložené cennosti budou Uživateli nebo jeho zákonnému zástupci vráceny na základ jeho žádosti nebo pi ukonení poskytování sociální služby. 6. V pípad ddictví jsou tyto cennosti vydány zákonným ddicm na základ pravomocného Usnesení soudu. 5

6 l. VI. Stravování 1. Strava v DZR je pizpsobena svým složením a úpravou vku a zdravotnímu stavu Uživatel. O vhodnosti dietního stravování doporueného lékaem pouí Uživatele, popípad zákonného zástupce, všeobecná sestra DZR. 2. Strava se podává ptkrát denn dle následujícího asového rozvrhu výdeje jídla z kuchyn: Snídan a pesnídávka 07,30-08,00 Obd 11,15-12,00 Svainka 13,30 14,00 Veee 16,30-17,00 II. veee 20,00-21,00 3. Strava se mobilnímu Uživateli podává v jídeln na DZR, popípad na pokoji. Imobilním Uživatelm se jídla a nápoje podávají na pokoji. 4. Vynášet jídlo (pro jiné osoby), píbory a nádobí z jídelny je zakázáno. Nápoje mají Uživatelé k dispozici na jídeln po celý den. Na dodržování pitného režimu dohlíží personál. 5. Potraviny podléhající rychlé zkáze mohou Uživatelé za pomocí personálu, rodinného píslušníka nebo zákonného zástupce, ukládat jen na místa k tomu urená (nap. lednice). Zbytky jídel nesmí být skladovány na pokojích, chodbách, vyhazovány z oken, ani se jimi nesmí krmit zvíata. 6. Jídelníek je sestavován vedoucím stravovacího provozu po konzultaci s vrchní sestrou a vedoucím DZR. 7. Jídelníky jsou Uživatelm k dispozici na informaní tabuli, pípadné zmny jsou vas oznámeny. 8. Pipomínky ke kvalit stravy, složení a zpsobu podávání jídla mohou Uživatelé zapisovat do knihy pipomínek písemn, i sdlit ústn viz Smrnice pro pijímání a vyizování stížností a jiných podnt. 9. Úhrada za stravu je Uživateli stanovena dle Smrnice o úhradách za pobyt v pobytových zaízeních Sociálních služeb Vsetín, p.o. l. VII. Zdravotní pée 1. DZR zajišuje Uživatelm zdravotní péi odpovídající jejich zdravotnímu stavu a stanovené zdravotní diagnóze. 2. Lékaskou péi zajišuje na DZR externí léka, který má ordinaní hodiny 2 dny v týdnu a odborný psychiatr. 3. Akutní pípady náhlého zhoršení zdravotního stavu eší zdravotní sestra pivoláním rychlé záchranné služby. 6

7 4. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby hlásí Uživatel (dle svých možností) ihned službu konajícímu personálu. 5. Léky podává odborn zpsobilý personál dle ordinace lékae. 6. Uživatel má možnost svobodné volby lékae. 7. V pípad registrace u ústavního lékae se Uživatelé podrobují vstupní lékaské prohlídce. l. VIII. Hygiena 1. Uživatel dodržuje pravidla bžné osobní hygieny (o osobní hygienu, o istotu šatstva, prádla a obuvi) a hygieny užívaných prostor sám nebo za dohledu personálu. Za dodržování hygienických návyk odpovídá personál. 2. Osobní hygiena Uživatel je provádna pravideln, pop. dle aktuální poteby individuáln. 3. Za úelem poskytování služeb holie, kadeníka a pedikúry dochází do DZR externí pracovník. Poskytování uvedených služeb se ídí dle Smrnice o poskytování služeb holie,kadeníka,pedikúry uživatelm domova se zvláštním režimem Sociálních služeb Vsetín, p.o. Tyto služby nejsou souástí úhrady za pobyt. 4. Osobní prádlo si Uživatelé vymují dle poteby sami nebo za pomoci personálu. Praní, žehlení a oprava prádla je souástí základních inností ze Zákona. Praní osobního prádla na pokojích, koupelnách a umývárnách a jeho sušení v pokojích, na ústedním topení, v zahrad apod. není vhodné, k tomuto úelu je zízena centrální prádelna. 5. Uživatelé umožní obslužnému personálu kontrolu dodržování základních hygienických zásad v osobních vcech, ve skíních apod. 6. Všechny místnosti jsou pravideln vtrány a denn je provádn bžný úklid personálem. 7. Doporuujeme, aby Uživatelé nevyhazovali jakékoliv odpadky z oken. 8. V prostorách DZR je kouení zakázáno. Kouení je povoleno pouze v oznaených prostorách s tím, že kuák zanechá po sob poádek a istotu. l. IX. Doba klidu v DZR 1. Doba noního klidu je v DZR stanovena od 22,00-6,00 hodin. 2. Doba odpoledního klidu je stanovena od skonení obda do hodin. 3. Uživatelé se chovají tak, aby nerušili ostatní spolubydlící, a to hlavn v dob noního a odpoledního klidu. 7

8 l. X. Pobyt mimo areál DZR 1. Uživatelm se doporuuje vycházet a pobývat mimo areál DZR za dohledu personálu, rodinných píslušník nebo zákonného zástupce. 2. Doporuujeme, aby doprovod Uživatele (rodinný píslušník popípad zákonný zástupce) oznámil odchod Uživatele mimo areál DZR a oznámil pedpokládanou dobu návratu službu konajícímu personálu. 3. Omezení pobytu mimo DZR mže doporuit ze zdravotních dvod léka. l. XI. Pechodný pobyt Uživatel mimo DZR 1. Uživatel mže pechodn pobývat mimo DZR po pedchozím oznámení službu konajícímu personálu, viz Smrnice o vrácení úhrady za pobyt v pobytových zaízeních Sociálních služeb Vsetín, p.o. vratka. Jde - li o Uživatele, kterému byl soudem ustanoven opatrovník, bude termín pobytu Uživatele mimo DZR oznámen opatrovníkovi po jeho pedchozím souhlasu. 2. Uživatel nebo doprovod Uživatele si na dobu pobytu mimo DZR vyžádá od staniní, popípad službu konající sestry pedepsané léky, aby nedošlo k narušení léebného režimu. 3. Pobyt mimo DZR z dvodu ošetení nebo umístní ve zdravotnickém zaízení se považuje vždy za pedem oznámený pobyt. 4. Bude-li Uživatel pobývat pevážnou ást roku mimo DZR bez udání závažných dvod (tj. více jak 6 msíc kalendáního roku), bude jeho nepítomnost považována za porušení D. Poskytovatel bude tuto nepítomnost považovat za skutenost, že Uživatel nepatí do cílové skupiny, které poskytujeme služby, v takovém pípad není ústavní pée úelná a potebná a Uživateli bude vypovzena Smlouva l. Výpovdní dvody a výpovdní lhty, Smlouvy o poskytnutí sociální služby. l. XII. Návštvy 1. Uživatelé mohou pijímat návštvy kdykoliv s výjimkou omezení v dob noního klidu. Pokud se dostaví opatrovníci, rodinní píslušníci a jiné osoby v dob, kdy jsou provádny péové úkony a podávání stravy. budou požádáni o strpení. 2. Na doporuení hygienicko - epidemiologické služby mohou být návštvy doasn zakázány editelem Sociálních služeb Vsetín, píspvková organizace. 3. Uživatelé pijímají návštvy na pokojích nebo v prostorách k tomu urených - viz Návštvní ád. 4. Na pokoji pijímají návštvy ti Uživatelé, kteí jsou upoutáni na lžko. U chodících Uživatel je toto možné pouze pi respektování soukromí spolubydlících. Uživatelé se mohou navštvovat navzájem. 8

9 5. Návštvy by nemly rušit klid a poádek v DZR nebo narušovat léebný režim, pop. dietní režim Uživatele. Osobám, které jsou zjevn podnapilé popípad pod vlivem drog a jiných omamných látek, narušují soužití Uživatel nebo neuvedou jméno a vztah k Uživateli, je vstup do DZR zakázán. 6. Návštvám v DZR nelze poskytnout ubytování ani stravu. 7. V DZR lze umožnit prohlídku rodinným píslušníkm, známým, potencionálním zájemcm o službu a jiným osobám, po pedchozí domluv s personálem. l. XIII. Pravidla sthování Uživatel v rámci DZR 1. Uživatelé mohou hlásit své požadavky na zmnu pokoje sociálním pracovnicím nebo staniní seste daného oddlení. 2. Vyhovní požadavku Uživateli je závislé na možnostech DZR, jednotlivé žádosti jsou ešeny individuáln. 3. U Uživatel, kterým je soudem ustanoven opatrovník je každé sthování pedem projednáno s opatrovníkem. 4. Sthování, pokud to vyžadují jiné okolnosti /oprava i rekonstrukce budovy apod./, je realizováno dle píslušné Smrnice sthování uživatel. 5. V pípad nepítomnosti Uživatele (hospitalizace, dovolenka) je sthování Uživatele nepípustné. l. XIV. Kulturní život v DZR 1. DZR poskytuje Uživatelm mimo komplexního zaopatení, dle svých možností, také kulturní a spoleenské vyžití. 2. Každý Uživatel má svobodu náboženského vyznání a politického smýšlení. 3. Knihy v knihovn jsou voln pístupné všem Uživatelm. Pi pjování knih jsou Uživatelé povinni se ídit pokyny osoby za knihy odpovdné. 4. Uživatelé mohou se souhlasem vedoucího DZR používat vlastní televizní i rozhlasové pijímae, pokud tím neruší spolubydlící. V takovém pípad hradí poplatky dle aktuálního Sazebníku inností.telekomunikaní poplatky za používání vlastních televizních nebo rozhlasových pijíma hradí ze svých prostedk. Za pihlášení pijíma a revize odpovídá Uživatel, popípad zákonný zástupce. l. XV. Zájmová a pracovní innost 1. Uživatelé se mohou vnovat své vlastní zájmové innosti, pokud jím to umožuje zdravotní stav. 2. Doporuujeme, aby tyto innosti nenarušovaly klid, neohrožovaly zdraví Uživatele nebo život a zdraví ostatních Uživatel, zamstnanc DZR, pop. jiných osob. 9

10 l. XVI. Zstatek dchodu 1. Zstatek dchodu tzv. kapesné (tj. dchod po odetení úhrady za pobyt) je vyplácen prostednictvím DZR každého 15. dne v msíci Uživatelm vedených na hromadném seznamu.poskytovatel upednostuje výplatu dchodu hromadným seznamem ped jinými zpsoby úhrady pobytu. Pokud tento den pipadne na sobotu, zstatek dchodu se vyplácí již v pátek. Pokud pipadne výplatní den na nedli, zstatek dchodu se vyplácí v pondlí. 2. Jestliže Uživatel není schopen podepsat pevzetí zstatku dchodu, ale je schopen pochopit obsah a úel tohoto úkonu, pevzetí finanních prostedk se uskutení za pítomnosti dvou svdk, kteí svým podpisem dosvdí akt pedání penz. 3. Pokud Uživatel není schopen vzhledem ke zdravotnímu stavu odpovdn nakládat s finanními prostedky, nebo si je peje deponovat, lze tyto prostedky vkládat do depozit viz Smrnice pro vedení operativní evidence prostedk svených do úschovy v pobytových zaízeních Sociálních služeb Vsetín,p.o. v platném znní. 4. Pokud má Uživatel soudem ustanoveného opatrovníka, o hospodaení se zstatkem dchodu - rozhoduje soudem ustanovený opatrovník. l. XVII. Platby za léky a zdravotní prostedky 1. Léky a zdravotní prostedky zajišuje odborný personál, popípad soudem ustanovený opatrovník. Léky jsou hrazeny z prostedk Uživatele. 2. Finanní vyútování je provádno prbžn. l. XVIII. Poštovní zásilky 1. Doporuené poštovní zásilky vetn penžních pejímá povený pracovník. 2. O došlých doporuených zásilkách a balících povený pracovník uiní záznam do knihy došlé pošty a zásilku vydá Uživateli proti jeho podpisu v této knize. Finanní hotovost je vydávána proti podpisu Uživatele za pítomnosti svdka. Jestliže Uživatel není schopen podepsat pevzetí, ale je schopen pochopit obsah a úel tohoto úkonu, pevzetí finanních prostedk se uskutení za pítomnosti dvou svdk, kteí svým podpisem dosvdí akt pedání penz. 3. Veškeré dobírky je nutno pedem nahlásit povenému pracovníku a pipravit si potebnou penžní hotovost. 10

11 l. XIX. Stížnosti a pipomínky 1. Stížnosti a pipomínky, které má Uživatel ke zpsobu poskytovaných služeb DZR nebo k chování i jednání zamstnanc DZR, mže podat písemn nebo anonymn prostednictvím schránky k tomu urené a ústn. 2 Vedoucí DZR je povinen zabezpeit, aby všechny stížnosti byly bez odklad ešeny a stžovatel byl o výsledku vas vyrozumn. 3 Zpsob evidence, pijímání a vyizování stížností je podrobn uveden ve Smrnici pro pijímání a vyizování stížností a jiných podnt v platném znní. l. XX. Opatení proti porušování Domácího ádu 1. Jestliže Uživatel svým chováním opakovan, úmysln, nebo pod vlivem alkoholu pop. jiných návykových látek porušuje Domácí ád v DZR a odpovdným zamstnancm DZR se nepodailo zjednat nápravu, použije vedoucí tchto opatení: - napomenutí ústní - minimáln 2x napomenutí písemné - návrh Uživateli nebo jeho zákonnému zástupci na peložení do jiného zaízení - návrh na vypovzení Smlouvy o poskytnutí sociální služby, viz Výpovdní dvody a výpovdní lhty 2. Každý pípad porušení Domácího ádu jsou zamstnanci povinni písemn zaevidovat do denního hlášení a hlásit vedení DZR, sociální pracovnici a lékai. 3. Jde-li o takové chování nebo jednání, jejichž posouzení i vyšetení by mohlo patit do pravomoci orgán policie, i orgán inných v trestním ízení, je vedoucí DZR povinen uinit píslušná oznámení. 4. V pípad, že Uživatel porušuje domácí ád vzhledem ke své zdravotní diagnóze, mže být na základ písemného vyjádení odborného psychiatra doporueno pemístní do vhodného zaízení. l. XXI. Ukonení pobytu v DZR 1. Pobyt v DZR koní: na základ písemné dohody Uživatele nebo jeho zástupce a poskytovatele dle Dohody o ukonení pobytu úmrtím Uživatele uplynutím doby urité sjednané ve Smlouv o poskytnutí sociální služby 11

12 ukonit Smlouvu lze taktéž v pípad zmn zdravotního stavu, v jejichž dsledku Uživatel z cílové skupiny DZR Podlesí mže splovat podmínky cílové skupiny Domova pro seniory Podlesí nebo jiného pobytového zaízení a dle posudku lékae a doporuení komise bude Uživateli nabídnuto a doporueno ukonení poskytované služby v DZR a uzavení Smlouvy v DS Podlesí, pop. v jiném pobytovém zaízení sociálních služeb jednostranné vypovzení Smlouvy o poskytnutí sociální služby (nap. porušování D) Po propuštní z DZR je Uživatel povinen pihlásit se do 8 dn k trvalému pobytu v míst nového bydlišt v pípad, že trvalý pobyt v DZR Podlesí byl sjednán. 2. Postup pi úmrtí Uživatele upravuje zvláštní pedpis. Majetek zemelého zstává v úschov DZR, lze jej vydat jen na základ pravomocného Usnesení soudu. l. XXII. Závrená ustanovení Tento Domácí ád nabývá úinnosti dnem Každý Uživatel, popípad zákonný zástupce, je s D seznámen pi nástupu do DZR. Uživatel, pop. zástupce Uživatele svým podpisem stvrzuje, že D je pro nj závazný a že jej bude akceptovat po celou dobu pobytu v DZR. Vsetín

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚETNÍ ZNALCE OBSAH Strana PEDMLUVA 3 ÁST A: OBECNÁ PLATNOST KODEXU 5 100 Úvod a základní principy 5 110 Integrita 10 120 Objektivita 10 130 Odborná zpsobilost a ádná pée 11

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny Úvod Pojišovnictví je dnes intenzivn se rozvíjející oblastí, ve které jsou nabízeny zákazníkm služby od celé ady tuzemských i zahraniních pojišovacích ústav, což pro nás, jako jejich klienta, znamená nespornou

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

!"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$

!#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&04'( + 45,46$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!#$ 4 9+%,* )&$:$ !"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$ (aktualizováno k 31/10/2007) ;

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Domovy pro osoby se zdravotním postiením Identifikátor sluby: 5090846

Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Domovy pro osoby se zdravotním postiením Identifikátor sluby: 5090846 (íslo smlouvy: 1/2012/611 Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Domovy pro osoby se zdravotním postiením Identifikátor sluby: 5090846 Níe uvedeného dne, msíce a roku uzaveli na základ

Více