Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí"

Transkript

1 Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010

2 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII. l. VIII. l. IX. l. X. l. XI. l. XII. l. XIII. l. XIV. l. XV. l. XVI. l. XVII. l. XVIII. l. XIX. l. XX. l. XXI. l. XXII. Úvod Ubytování Poskytování osobního vybavení Odpovdnost za škodu Úschova cenných vcí Stravování Zdravotní pée Hygiena Doba klidu v DZR Pobyt mimo areál DZR Pechodný pobyt Uživatel mimo DZR Návštvy Pravidla sthování Uživatel v rámci DZR Kulturní život v DZR Zájmová a pracovní innost Zstatek dchodu Platby za léky a zdravotní prostedky Poštovní zásilky Stížnosti a pipomínky Opatení proti porušování domácího ádu Ukonení pobytu v DZR Závrená ustanovení 2

3 l. I. Úvod Domácí ád (dále jen D) vychází ze zákona íslo 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen Zákon) a vyhlášky íslo 505/2006 Sb. v platném znní, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona o sociálních službách (dále jen Vyhláška). Domov se zvláštním režimem v souladu s 50 Zákona poskytuje pobytové služby mužm i ženám, které mají sníženou sobstanost z dvodu chronického duševního onemocnní se stanovenou diagnózou Alzheimerovy demence a jiným typem demence staecká, vaskulární a smíšená, jejichž situace vyžaduje specializovanou pomoc a trvalý dohled jiné fyzické osoby za podmínek, že stav je stabilizovaný a nevyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zaízení i psychické léebn - (dále jen Uživatelé). D upravuje základní normy soužití Uživatel domova se zvláštním režimem ( dále jen DZR), jejich práva a povinnosti, rozsah poskytované pée DZR a požadavky na jeho zamstnance s tím, aby naplnil základní ustanovení zákona, vypracovaných standard kvality, veejného závazku organizace a poteb vzájemného soužití a to: každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech ešení nepíznivé sociální situace nebo jejího pedcházení, poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc pi zvládání bžných úkon pée o vlastní osobu, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, sociáln terapeutické innosti, aktivizaní innosti a pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záležitostí rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou dstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuáln urených poteb osob, musí psobit na osoby aktivn, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým innostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepíznivé sociální situace a posilovat jejich sociální zaleování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalit takovými zpsoby, aby bylo vždy dsledn zajištno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Domácí ád je závazný pro všechny Uživatele a zamstnance domova se zvláštním režimem. Uzavení Smlouvy o poskytnutí sociální služby se zájemcem doporuuje komise pi Sociálních službách Vsetín, píspvková organizace, za úasti povených pracovník DS Podlesí nebo DZR Podlesí na základ pedložené žádosti. Uživatel pichází do DZR Podlesí na principu dobrovolnosti. l. II. Ubytování 1. Uživatel (pípadn jeho zákonný zástupce) pedkládá v den pijetí do DZR obanský prkaz, rodný list, prkazku zdravotní pojišovny, dchodový výmr - v pípad, nárokuje-li snížení úhrady dle 73 odst. 3 Zákona, Rozhodnutí o 3

4 píspvku na péi, pokud byl piznán, v pípad poteby matriní doklady. Pokud má Uživatel soudem ustanoveného opatrovníka, pedloží Rozsudek jménem republiky i Usnesení soudu a Listinu o ustanovení opatrovníka. 2. Dle rozhodnutí Uživatele, mže být Uživatel pihlášen k trvalému pobytu v DZR. 3. V pijímacím ízení doporuí staniní sestra a sociální pracovnice, popípad vedoucí DZR nebo vrchní sestra, umístní Uživatele na lžko a pokoj, popípad je-li to možné, zohlední pání Uživatele. 4. Vci, které s sebou Uživatel pinesl z pvodního domova i vci, které mu byly DZR pidleny, doporuujeme, aby byly oznaeny. Doporuujeme oznaení i ošacení, které bylo poízeno pozdji. Oznaení provede Uživatel, zákonný zástupce, rodinný píslušník, popípad na žádost Uživatele nebo zákonného zástupce personál. 5. Jednotlivé dvoulžkové pokoje jsou obývány Uživateli stejného pohlaví. Toto neplatí v pípad manžel, sourozenc, vztahu druh-družka a rodi-dít. 6. Uživatelm a zamstnancm není povoleno v DZR pechovávat hygienicky závadné a nebezpené pedmty a substance, narkotika bez pedpisu lékae, živá zvíata (pouze se souhlasem vedoucího), zbran, apod. Elektrospotebie jsou užívány se souhlasem vedoucího DZR dle tohoto vnitního pedpisu.- l. IV, odst K výzdob a vybavení svých pokoj mohou Uživatelé použít vlastních pedmt - obrazy, sošky, textilie, kvtiny, fotografie atd. a nábytek, za dodržení základních hygienických podmínek a po domluv se staniní sestrou oddlení. Uživatel je upozornn na možné poškození nábytku pi dodržování hygienických zásad (použití dezinfekce). 8. Vci pidlené Uživatelm DZR zstávají majetkem DZR. Uživatelé jsou povinni s nimi šetrn zacházet a pi odchodu z DZR je vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich použití a bžnému opotebení. 9. Je zakázáno, aby v DZR pespala osoba, která není Uživatelem tohoto DZR. l. III. Poskytování osobního vybavení 1. Poskytování osobního vybavení se ídí Smrnicí o poskytování osobního vybavení a drobných pedmt osobní poteby Uživatelm domova se zvláštním režimem Podlesí v platném znní. 2. Provoz a vybavení spolených sociálních zaízení zajišuje DZR. l. IV. Odpovdnost za škodu 1. Uživatel odpovídá za škodu, kterou zpsobil na majetku DZR, na majetku a zdraví jiných Uživatel, zamstnanc a osob, které se v DZR oprávnn zdržují ( 415 a násl. Ob. z.). Zamstnanec odpovídá za škodu dle píslušných ustanovení Zákoníku práce. Pokud pi škod nebo újm na zdraví dojde k podezení, že naplují charakter trestného inu, budou ešeny na podnt vedoucího DZR i poškozené osoby Policií R. 2. Zpsobí-li škodu zavinn více Uživatel, odpovídají za ni podle své úasti. 4

5 3. Uživatel nebo jiná osoba dle svých možností. upozorní vedoucího DZR, pípadn jiné zamstnance DZR na škodu, která vznikla nebo která hrozí a kterou je teba odvrátit. 4. Obanský zákoník stanoví, že za škodu zpsobenou lidmi s duševní poruchou jsou odpovdni ti, kdo nad nimi jsou povinni vykonávat dohled. Ti za tuto škodu odpovídají bu spolen a nerozdíln s tmi, nad nimiž mají tento dohled povinnost vykonávat (v pípad, že duševn nemocný lovk je schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky), anebo samostatn (v pípad, že duševn nemocný lovk není schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky). Ten, kdo je povinen dohled vykonávat se pak odpovdnosti za tuto škodu zprostí v pípad, že prokáže, že náležitý dohled nezanedbal. l. V. Úschova cenných vcí 1. Pi nástupu nebo též v prbhu pobytu v DZR mže Uživatel nebo zákonný zástupce po domluv s poveným pracovníkem dojednat pevzetí cenných vcí, vkladních knížek a finanní hotovosti do úschovy DZR proti písemnému potvrzení. Povený pracovník vkladní knížky a cenné pedmty uloží do trezoru a zavede je do evidence depozit Uživatele. Podle požadavk Uživatele nebo zákonného zástupce, povený pracovník vydá i ukládá finanní hotovosti na zavedeném penžním depozitu Uživatele. Cennosti pevzaté do úschovy musí být ádn oznaeny, aby byla vylouena jejich zámna. Uživatel i zákonný zástupce mže na požádání peníze i cennosti ukládat i vybírat viz. Smrnice pro vedení operativní evidence prostedk svených do úschovy v pobytových zaízeních Sociálních služeb Vsetín, p.o.. 2. Na každý píjem i výdej je vystaveno písemné potvrzení. Není-li Uživatel schopen se sám podepsat, je toto možné provést pouze za pítomnosti dvou svdk. 3. DZR neodpovídá za vci, vkladní knížky a penžní hotovosti, které nepevzal do úschovy. 4. Není-li Uživatel schopen hospodait se svými finannímu prostedky, je možné se domluvit na vedení depozit na žádost Uživatele, zákonného zástupce nebo vedoucího DZR po dohod s Uživatelem. Není-li Uživatel schopen souhlas vyslovit nebo doklady podepsat, pevezme jeho vci do úschovy DZR povený pracovník za úasti dvou svdk, kteí píslušné doklady podepíší. 5. Uložené cennosti budou Uživateli nebo jeho zákonnému zástupci vráceny na základ jeho žádosti nebo pi ukonení poskytování sociální služby. 6. V pípad ddictví jsou tyto cennosti vydány zákonným ddicm na základ pravomocného Usnesení soudu. 5

6 l. VI. Stravování 1. Strava v DZR je pizpsobena svým složením a úpravou vku a zdravotnímu stavu Uživatel. O vhodnosti dietního stravování doporueného lékaem pouí Uživatele, popípad zákonného zástupce, všeobecná sestra DZR. 2. Strava se podává ptkrát denn dle následujícího asového rozvrhu výdeje jídla z kuchyn: Snídan a pesnídávka 07,30-08,00 Obd 11,15-12,00 Svainka 13,30 14,00 Veee 16,30-17,00 II. veee 20,00-21,00 3. Strava se mobilnímu Uživateli podává v jídeln na DZR, popípad na pokoji. Imobilním Uživatelm se jídla a nápoje podávají na pokoji. 4. Vynášet jídlo (pro jiné osoby), píbory a nádobí z jídelny je zakázáno. Nápoje mají Uživatelé k dispozici na jídeln po celý den. Na dodržování pitného režimu dohlíží personál. 5. Potraviny podléhající rychlé zkáze mohou Uživatelé za pomocí personálu, rodinného píslušníka nebo zákonného zástupce, ukládat jen na místa k tomu urená (nap. lednice). Zbytky jídel nesmí být skladovány na pokojích, chodbách, vyhazovány z oken, ani se jimi nesmí krmit zvíata. 6. Jídelníek je sestavován vedoucím stravovacího provozu po konzultaci s vrchní sestrou a vedoucím DZR. 7. Jídelníky jsou Uživatelm k dispozici na informaní tabuli, pípadné zmny jsou vas oznámeny. 8. Pipomínky ke kvalit stravy, složení a zpsobu podávání jídla mohou Uživatelé zapisovat do knihy pipomínek písemn, i sdlit ústn viz Smrnice pro pijímání a vyizování stížností a jiných podnt. 9. Úhrada za stravu je Uživateli stanovena dle Smrnice o úhradách za pobyt v pobytových zaízeních Sociálních služeb Vsetín, p.o. l. VII. Zdravotní pée 1. DZR zajišuje Uživatelm zdravotní péi odpovídající jejich zdravotnímu stavu a stanovené zdravotní diagnóze. 2. Lékaskou péi zajišuje na DZR externí léka, který má ordinaní hodiny 2 dny v týdnu a odborný psychiatr. 3. Akutní pípady náhlého zhoršení zdravotního stavu eší zdravotní sestra pivoláním rychlé záchranné služby. 6

7 4. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby hlásí Uživatel (dle svých možností) ihned službu konajícímu personálu. 5. Léky podává odborn zpsobilý personál dle ordinace lékae. 6. Uživatel má možnost svobodné volby lékae. 7. V pípad registrace u ústavního lékae se Uživatelé podrobují vstupní lékaské prohlídce. l. VIII. Hygiena 1. Uživatel dodržuje pravidla bžné osobní hygieny (o osobní hygienu, o istotu šatstva, prádla a obuvi) a hygieny užívaných prostor sám nebo za dohledu personálu. Za dodržování hygienických návyk odpovídá personál. 2. Osobní hygiena Uživatel je provádna pravideln, pop. dle aktuální poteby individuáln. 3. Za úelem poskytování služeb holie, kadeníka a pedikúry dochází do DZR externí pracovník. Poskytování uvedených služeb se ídí dle Smrnice o poskytování služeb holie,kadeníka,pedikúry uživatelm domova se zvláštním režimem Sociálních služeb Vsetín, p.o. Tyto služby nejsou souástí úhrady za pobyt. 4. Osobní prádlo si Uživatelé vymují dle poteby sami nebo za pomoci personálu. Praní, žehlení a oprava prádla je souástí základních inností ze Zákona. Praní osobního prádla na pokojích, koupelnách a umývárnách a jeho sušení v pokojích, na ústedním topení, v zahrad apod. není vhodné, k tomuto úelu je zízena centrální prádelna. 5. Uživatelé umožní obslužnému personálu kontrolu dodržování základních hygienických zásad v osobních vcech, ve skíních apod. 6. Všechny místnosti jsou pravideln vtrány a denn je provádn bžný úklid personálem. 7. Doporuujeme, aby Uživatelé nevyhazovali jakékoliv odpadky z oken. 8. V prostorách DZR je kouení zakázáno. Kouení je povoleno pouze v oznaených prostorách s tím, že kuák zanechá po sob poádek a istotu. l. IX. Doba klidu v DZR 1. Doba noního klidu je v DZR stanovena od 22,00-6,00 hodin. 2. Doba odpoledního klidu je stanovena od skonení obda do hodin. 3. Uživatelé se chovají tak, aby nerušili ostatní spolubydlící, a to hlavn v dob noního a odpoledního klidu. 7

8 l. X. Pobyt mimo areál DZR 1. Uživatelm se doporuuje vycházet a pobývat mimo areál DZR za dohledu personálu, rodinných píslušník nebo zákonného zástupce. 2. Doporuujeme, aby doprovod Uživatele (rodinný píslušník popípad zákonný zástupce) oznámil odchod Uživatele mimo areál DZR a oznámil pedpokládanou dobu návratu službu konajícímu personálu. 3. Omezení pobytu mimo DZR mže doporuit ze zdravotních dvod léka. l. XI. Pechodný pobyt Uživatel mimo DZR 1. Uživatel mže pechodn pobývat mimo DZR po pedchozím oznámení službu konajícímu personálu, viz Smrnice o vrácení úhrady za pobyt v pobytových zaízeních Sociálních služeb Vsetín, p.o. vratka. Jde - li o Uživatele, kterému byl soudem ustanoven opatrovník, bude termín pobytu Uživatele mimo DZR oznámen opatrovníkovi po jeho pedchozím souhlasu. 2. Uživatel nebo doprovod Uživatele si na dobu pobytu mimo DZR vyžádá od staniní, popípad službu konající sestry pedepsané léky, aby nedošlo k narušení léebného režimu. 3. Pobyt mimo DZR z dvodu ošetení nebo umístní ve zdravotnickém zaízení se považuje vždy za pedem oznámený pobyt. 4. Bude-li Uživatel pobývat pevážnou ást roku mimo DZR bez udání závažných dvod (tj. více jak 6 msíc kalendáního roku), bude jeho nepítomnost považována za porušení D. Poskytovatel bude tuto nepítomnost považovat za skutenost, že Uživatel nepatí do cílové skupiny, které poskytujeme služby, v takovém pípad není ústavní pée úelná a potebná a Uživateli bude vypovzena Smlouva l. Výpovdní dvody a výpovdní lhty, Smlouvy o poskytnutí sociální služby. l. XII. Návštvy 1. Uživatelé mohou pijímat návštvy kdykoliv s výjimkou omezení v dob noního klidu. Pokud se dostaví opatrovníci, rodinní píslušníci a jiné osoby v dob, kdy jsou provádny péové úkony a podávání stravy. budou požádáni o strpení. 2. Na doporuení hygienicko - epidemiologické služby mohou být návštvy doasn zakázány editelem Sociálních služeb Vsetín, píspvková organizace. 3. Uživatelé pijímají návštvy na pokojích nebo v prostorách k tomu urených - viz Návštvní ád. 4. Na pokoji pijímají návštvy ti Uživatelé, kteí jsou upoutáni na lžko. U chodících Uživatel je toto možné pouze pi respektování soukromí spolubydlících. Uživatelé se mohou navštvovat navzájem. 8

9 5. Návštvy by nemly rušit klid a poádek v DZR nebo narušovat léebný režim, pop. dietní režim Uživatele. Osobám, které jsou zjevn podnapilé popípad pod vlivem drog a jiných omamných látek, narušují soužití Uživatel nebo neuvedou jméno a vztah k Uživateli, je vstup do DZR zakázán. 6. Návštvám v DZR nelze poskytnout ubytování ani stravu. 7. V DZR lze umožnit prohlídku rodinným píslušníkm, známým, potencionálním zájemcm o službu a jiným osobám, po pedchozí domluv s personálem. l. XIII. Pravidla sthování Uživatel v rámci DZR 1. Uživatelé mohou hlásit své požadavky na zmnu pokoje sociálním pracovnicím nebo staniní seste daného oddlení. 2. Vyhovní požadavku Uživateli je závislé na možnostech DZR, jednotlivé žádosti jsou ešeny individuáln. 3. U Uživatel, kterým je soudem ustanoven opatrovník je každé sthování pedem projednáno s opatrovníkem. 4. Sthování, pokud to vyžadují jiné okolnosti /oprava i rekonstrukce budovy apod./, je realizováno dle píslušné Smrnice sthování uživatel. 5. V pípad nepítomnosti Uživatele (hospitalizace, dovolenka) je sthování Uživatele nepípustné. l. XIV. Kulturní život v DZR 1. DZR poskytuje Uživatelm mimo komplexního zaopatení, dle svých možností, také kulturní a spoleenské vyžití. 2. Každý Uživatel má svobodu náboženského vyznání a politického smýšlení. 3. Knihy v knihovn jsou voln pístupné všem Uživatelm. Pi pjování knih jsou Uživatelé povinni se ídit pokyny osoby za knihy odpovdné. 4. Uživatelé mohou se souhlasem vedoucího DZR používat vlastní televizní i rozhlasové pijímae, pokud tím neruší spolubydlící. V takovém pípad hradí poplatky dle aktuálního Sazebníku inností.telekomunikaní poplatky za používání vlastních televizních nebo rozhlasových pijíma hradí ze svých prostedk. Za pihlášení pijíma a revize odpovídá Uživatel, popípad zákonný zástupce. l. XV. Zájmová a pracovní innost 1. Uživatelé se mohou vnovat své vlastní zájmové innosti, pokud jím to umožuje zdravotní stav. 2. Doporuujeme, aby tyto innosti nenarušovaly klid, neohrožovaly zdraví Uživatele nebo život a zdraví ostatních Uživatel, zamstnanc DZR, pop. jiných osob. 9

10 l. XVI. Zstatek dchodu 1. Zstatek dchodu tzv. kapesné (tj. dchod po odetení úhrady za pobyt) je vyplácen prostednictvím DZR každého 15. dne v msíci Uživatelm vedených na hromadném seznamu.poskytovatel upednostuje výplatu dchodu hromadným seznamem ped jinými zpsoby úhrady pobytu. Pokud tento den pipadne na sobotu, zstatek dchodu se vyplácí již v pátek. Pokud pipadne výplatní den na nedli, zstatek dchodu se vyplácí v pondlí. 2. Jestliže Uživatel není schopen podepsat pevzetí zstatku dchodu, ale je schopen pochopit obsah a úel tohoto úkonu, pevzetí finanních prostedk se uskutení za pítomnosti dvou svdk, kteí svým podpisem dosvdí akt pedání penz. 3. Pokud Uživatel není schopen vzhledem ke zdravotnímu stavu odpovdn nakládat s finanními prostedky, nebo si je peje deponovat, lze tyto prostedky vkládat do depozit viz Smrnice pro vedení operativní evidence prostedk svených do úschovy v pobytových zaízeních Sociálních služeb Vsetín,p.o. v platném znní. 4. Pokud má Uživatel soudem ustanoveného opatrovníka, o hospodaení se zstatkem dchodu - rozhoduje soudem ustanovený opatrovník. l. XVII. Platby za léky a zdravotní prostedky 1. Léky a zdravotní prostedky zajišuje odborný personál, popípad soudem ustanovený opatrovník. Léky jsou hrazeny z prostedk Uživatele. 2. Finanní vyútování je provádno prbžn. l. XVIII. Poštovní zásilky 1. Doporuené poštovní zásilky vetn penžních pejímá povený pracovník. 2. O došlých doporuených zásilkách a balících povený pracovník uiní záznam do knihy došlé pošty a zásilku vydá Uživateli proti jeho podpisu v této knize. Finanní hotovost je vydávána proti podpisu Uživatele za pítomnosti svdka. Jestliže Uživatel není schopen podepsat pevzetí, ale je schopen pochopit obsah a úel tohoto úkonu, pevzetí finanních prostedk se uskutení za pítomnosti dvou svdk, kteí svým podpisem dosvdí akt pedání penz. 3. Veškeré dobírky je nutno pedem nahlásit povenému pracovníku a pipravit si potebnou penžní hotovost. 10

11 l. XIX. Stížnosti a pipomínky 1. Stížnosti a pipomínky, které má Uživatel ke zpsobu poskytovaných služeb DZR nebo k chování i jednání zamstnanc DZR, mže podat písemn nebo anonymn prostednictvím schránky k tomu urené a ústn. 2 Vedoucí DZR je povinen zabezpeit, aby všechny stížnosti byly bez odklad ešeny a stžovatel byl o výsledku vas vyrozumn. 3 Zpsob evidence, pijímání a vyizování stížností je podrobn uveden ve Smrnici pro pijímání a vyizování stížností a jiných podnt v platném znní. l. XX. Opatení proti porušování Domácího ádu 1. Jestliže Uživatel svým chováním opakovan, úmysln, nebo pod vlivem alkoholu pop. jiných návykových látek porušuje Domácí ád v DZR a odpovdným zamstnancm DZR se nepodailo zjednat nápravu, použije vedoucí tchto opatení: - napomenutí ústní - minimáln 2x napomenutí písemné - návrh Uživateli nebo jeho zákonnému zástupci na peložení do jiného zaízení - návrh na vypovzení Smlouvy o poskytnutí sociální služby, viz Výpovdní dvody a výpovdní lhty 2. Každý pípad porušení Domácího ádu jsou zamstnanci povinni písemn zaevidovat do denního hlášení a hlásit vedení DZR, sociální pracovnici a lékai. 3. Jde-li o takové chování nebo jednání, jejichž posouzení i vyšetení by mohlo patit do pravomoci orgán policie, i orgán inných v trestním ízení, je vedoucí DZR povinen uinit píslušná oznámení. 4. V pípad, že Uživatel porušuje domácí ád vzhledem ke své zdravotní diagnóze, mže být na základ písemného vyjádení odborného psychiatra doporueno pemístní do vhodného zaízení. l. XXI. Ukonení pobytu v DZR 1. Pobyt v DZR koní: na základ písemné dohody Uživatele nebo jeho zástupce a poskytovatele dle Dohody o ukonení pobytu úmrtím Uživatele uplynutím doby urité sjednané ve Smlouv o poskytnutí sociální služby 11

12 ukonit Smlouvu lze taktéž v pípad zmn zdravotního stavu, v jejichž dsledku Uživatel z cílové skupiny DZR Podlesí mže splovat podmínky cílové skupiny Domova pro seniory Podlesí nebo jiného pobytového zaízení a dle posudku lékae a doporuení komise bude Uživateli nabídnuto a doporueno ukonení poskytované služby v DZR a uzavení Smlouvy v DS Podlesí, pop. v jiném pobytovém zaízení sociálních služeb jednostranné vypovzení Smlouvy o poskytnutí sociální služby (nap. porušování D) Po propuštní z DZR je Uživatel povinen pihlásit se do 8 dn k trvalému pobytu v míst nového bydlišt v pípad, že trvalý pobyt v DZR Podlesí byl sjednán. 2. Postup pi úmrtí Uživatele upravuje zvláštní pedpis. Majetek zemelého zstává v úschov DZR, lze jej vydat jen na základ pravomocného Usnesení soudu. l. XXII. Závrená ustanovení Tento Domácí ád nabývá úinnosti dnem Každý Uživatel, popípad zákonný zástupce, je s D seznámen pi nástupu do DZR. Uživatel, pop. zástupce Uživatele svým podpisem stvrzuje, že D je pro nj závazný a že jej bude akceptovat po celou dobu pobytu v DZR. Vsetín

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-STED Poslání peovatelské služby Peovatelská služba M Brno -sted je zaízení, které prostednictvím svých služeb pomáhá seniorm a zdravotn

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Odleh*ovací sluby Identifikátor sluby: 5190252

Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Odleh*ovací sluby Identifikátor sluby: 5190252 íslo smlouvy: 1/2014/OS 1 Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Odleh*ovací sluby Identifikátor sluby: 5190252 Níe uvedeného dne, msíce a roku uzav!eli na základ ádosti ze dne 01.01.2011.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE DOMÁCÍ ŘÁD PLATNOST OD: 1. 3. 2016 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro klienty, zaměstnance, veřejnost 1 DOMÁCÍ

Více

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Struktura informací, zveejovaných o povinném subjektu zpsobem, umožujícím dálkový pístup podle vyhlášky.442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006 1.

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí prostřednictvím

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK íloha. 4 ke Smlouv Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p. o. Denní stacioná Kopretina, Vlovice. 76, 742 21 Kopivnice DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

Centrum sociálních služeb m sta Letovice, p ísp vková organizace Domácí I.Poslání a ur ení za ízení

Centrum sociálních služeb m sta Letovice, p ísp vková organizace Domácí I.Poslání a ur ení za ízení Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Domácí řád Domácí řád Centra sociálních služeb města Letovice,

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Poslání, zásady poskytovaných sociálních služeb a cílová skupina Domova

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Poslání, zásady poskytovaných sociálních služeb a cílová skupina Domova Domov pro pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 IC:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV ZJEDNODUŠENÁ OBRÁZKOVÁ VERZE 1 ÚVOD Domácí řád upravuje podmínky soužití klientů v domově, jejich práva a povinnosti,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ Řád č. 04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 634/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2006 Zmna: 217/1993 Sb. Zmna: 40/1995 Sb. Zmna: 104/1995

Více

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Směrnice č. CHB100 Domácí řád

Směrnice č. CHB100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. CHB100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55 Domácí řád I. Úvodní ustanovení II. 1. Domácí řád, Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, Trnávka 55, obsahuje

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice

DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice Tento domovní řád slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova se zvláštním režimem (dále jen Domovem) k seznámení s podmínkami

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

lánek 1 Pedmt Smlouvy

lánek 1 Pedmt Smlouvy Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I: 49562827 DI: CZ49562827 Bankovní spojení: 36739851/0100.j.: Zastupující: Organizaní jednotka: (dále jen Poskytovatel

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry INFORMACE O POBYTU V Domově Odry ROZŠÍŘENÝ O VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO CELOROČNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY a) Domov pro seniory a) Domov se zvláštním režimem ALDa Tyto informace obsahují zásady pro pořádek a klidné,

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty První poklad je zdraví R. W. Emerson Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty www.nemtru.cz Vážení pacienti, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. úkolem pracovníků naší nemocnice je svědomitě

Více

Domov pro seniory Mimoň příspěvková organizace S m ě r n i c e D O M Á C Í Ř Á D pro poskytování pobytové sociální služby domov pro seniory

Domov pro seniory Mimoň příspěvková organizace S m ě r n i c e D O M Á C Í Ř Á D pro poskytování pobytové sociální služby domov pro seniory Domov pro seniory Mimoň příspěvková organizace Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e D O M Á C Í Ř Á D pro poskytování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháova 2968 544 01 Dvr Králové n.l. IO: 194964 Tel.: 499 391 891-3.ú.: KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dd.dvurkralove,mki.cz VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Seniorcentrum OASA Domov se zvláštním režimem Adresa pracoviště: Litultovice 202, 747 55 Litultovice Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo:

Více

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Domácí řád Harmonie, p.o. - domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 Úvod Harmonie, p. o., poskytuje uživatelům registrovanou pobytovou sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením. Zajišťuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA SMLOUVA O DÍLO íslo smlouvy zhotovitele: 841/VGGO/017/13z Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB íslo útu: 201293786/0300

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS 318 00, IO: 453 53 409, zapsané v

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY eského zahrádká!ského svazu o.s. Vážení p átelé zahrádká i, dostáváte do rukou publikaci, kterou p ipravila právní komise p i RR ZS. V ní jsou uvedeny platné Stanovy eského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

Zastoupení je vyloueno

Zastoupení je vyloueno 1 Zastoupení Právní úkony jsou v zásad zastupitelné Bu osoba není zpsobilá k právním úkonm NEBO Zpsobilá je, ale NECHCE nebo NEMŽE právní úkon uinit (nemoc, nepítomnost) Nkde zákon zastoupení k platnosti

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Příloha standardu kvality sociální služby č. 4 Poskytovatel Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, zastoupena ředitelem PaedDr. Vilémem Buriánkem,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999 O místních záležitostech veejného poádku Mstské zastupitelstvo v Luhaovicích schválilo dne 9. 6.1999 v souladu s ustanovením 14, odst. 1, písm. i), 16, odst.

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova se zvláštním režimem Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova se zvláštním režimem Vypracoval: Tým pracovníků Schválila

Více

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy.j: 2125/2012/JF - 4.JF.328.3.A./5.Rozh Kostelec nad ernými Lesy, dne: 29.8.2012 Vyizuje: Jií Fortelka E-mail:

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem č. 17/2016/DZR Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Štpánská 619/28, 112 33 Praha 1 V Praze dne.j.: 4353511/13/2001-25201-104477 Vyizuje: Ing. Jaroslav Hes Telefon: 224 043 120 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Více

Čl. I. Předmět úpravy... 2. Článek II. Individuální plánování služby... 2. Článek III. Ubytování... 2. Článek IV. Odpovědnost za škodu...

Čl. I. Předmět úpravy... 2. Článek II. Individuální plánování služby... 2. Článek III. Ubytování... 2. Článek IV. Odpovědnost za škodu... OBSAH DOMÁCÍHO ŘÁDU Čl. I. Předmět úpravy... 2 Článek II. Individuální plánování služby... 2 Článek III. Ubytování... 2 Článek IV. Odpovědnost za škodu... 3 Článek V. Úschova cenných věcí, vkladních knížek

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 285/2009 Sb. - poslední stav textu 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích

Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích Rada msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav se v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písm. d)

Více

Spoleenství vlastník Semická 2026

Spoleenství vlastník Semická 2026 Spoleenství vlastník Semická 2026 spoleenství vlastník jednotek I 274 44 465, se sídlem Praha 4, Modany, Semická 2026, PS 143 00, zapsané v rejstíku spoleenství vlastník jednotek vedeném Mstským soudem

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

INVOS, spol. s r.o. Píloha úetní závrky. Za rok 2008

INVOS, spol. s r.o. Píloha úetní závrky. Za rok 2008 INVOS, spol. s r.o. Píloha úetní závrky Za rok 2008 Dle vyhlášky. 500/2002 Sb., Hlava IV., kterým se stanoví uspoádání a obsahové vymezení vysvtlujících a doplujících informací v píloze v úetní závrce

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 Pedkládá: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystice nad Úhlavou, píspvková organizace, Bystice n.úhlavou 44, 340 22 Nýrsko Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Domácí řád

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Domácí řád DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Domácí řád Obsah: I. Úvodní ustanovení 2 III. Stravování 3 IV. Lékařská, ošetřovatelská a rehabilitační péče 4 VII. Aktivizační činnost a volnočasové

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40 Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD Účinnost od: 16.10. 2015 Mgr. Radovan Pokorný, ředitel DD Obsah : 1. Charakteristika a struktura zařízení: Název právnické osoby, která vykonává

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Klub ekonom škol,o.s. Radlická 1302/76 150 00 Praha 5-Smíchov IO:64936759 Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz Identifikace

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB č. Objednatel: I. Smluvní strany Česká republika

Více