Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta (Koncepce PP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP)"

Transkript

1 Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta (Koncepce PP) Motto: Do moře problémů lidstva patří i drogy. Je proto neuvěřitelné, že právě od drog očekává řada lidí řešení problémů. Přitom jediná jistota, kterou jim droga může dát, je ta, že jim sebere absolutně všechny jistoty i osobní svobodu. Úvod Užívání návykových látek je komplexní a mnohovrstevný jev doprovázený řadou vzájemně se ovlivňujících potencionálních hrozeb pro jednotlivce, rodiny i pro celou společnost, zejména v oblasti zdraví a společenské nebezpečnosti. Užívání všech typů návykových látek a nezákonné zacházení s nimi je nejenom v Moravskoslezkém kraji, ale i v celé České republice a ve světě vnímáno jako vážný problém. Droga pojem, který má více významů. Často se však pojmem droga rozumí psychoaktivní látka a ještě častěji nezákonná droga. Pro účely tohoto dokumentu je drogou psychoaktivní chemická látka primárně působící na centrální nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a způsobuje dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování člověka. Trh s drogami má jako každý trh stranu nabídky a stranu poptávky. Podle toho jsou označeny dva ze tří hlavních strategických přístupů drogové politiky snižování nabídky drog a snižování poptávky po drogách. Třetím hlavním přístupem je snižování rizik spojených s užíváním drog. Základní opatření směřující ke snižování nabídky drog jsou tato: Administrativní kontrola zabraňuje úniku legálních drog používaných v medicíně či ve výzkumu na nezákonný trh. Zákonná represe. Eradikace (vymýcení) zemědělské produkce jde obvykle o mezinárodní projekty v agendě orgánů OSN, UNDCP, WHO. Strategie a programy snižování poptávky po drogách usilují především o snížení zájmu o užívání drog. Poptávka může být snižována takto: Prostřednictvím preventivních a výchovně vzdělávacích programů, které mají odvracet uživatele nebo potencionální uživatele od experimentování s ilegálními drogami a/nebo od jejich následného užívání. Existencí poradenských a léčebných programů směřovaných k dosažení a udržení abstinence, ke snižování frekvence užívání nebo ke snižování dávek drogy. Existencí programů nabízejících vzdělávání nebo léčbu jako alternativní potrestání

2 Sociálními opatřeními ke zmírnění faktorů přispívajících k užívání drog jako je nezaměstnanost, bezdomovectví a záškoláctví. Zastřešujícím pojmem pro opatření snižující poptávku po drogách je prevence, která je podle světové zdravotnické organizace WHO rozdělována takto: Primární prevence předcházení užití drogy u populace, která s ní dosud není v kontaktu, nebo alespoň odložení kontaktu s drogou do vyšších věkových kategorií. Sekundární prevence předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání závislosti u osob, které jsou již užíváním drogy zasaženi, případně se na ní stali závislými. Obvykle se jedná o včasnou intervenci, poradenství a léčení. Terciární prevence předcházení vážnému či trvalému zdravotnímu a sociálnímu poškození z užívání drog. Zde je zařazena sociální rehabilitace, doléčování, podpora v abstinenci, ale i prevence zdravotních rizik u neabstinujících klientů. Protidrogová politika České republiky a Moravskoslezského kraje Protidrogovou politiku ČR tvořily a tvoří čtyři základní pilíře: Snižování dostupnosti drog omezení dostupnosti drog legálních i nelegálních, zejména u dětí a mládeže, regulace a kontrola trhu s omamnými a psychotropními látkami (OPL), potírání trestné činnosti spojené s nelegální a neautorizovanou výrobou a jiným nakládáním s drogami, ochrana zdraví, bezpečnosti a majetku spojená s trestnou činností výroby a distribuce drog. Primární prevence realizovat specifické preventivní aktivity za účelem motivace k životnímu stylu bez drog, posunutí zahájení experimentování s drogami do vyššího věku. Léčba a sociální začleňování návrat k životu bez drog, zlepšení celkového zdraví uživatelů drog a osob závislých na návykových látkách, zlepšení sociálního statutu uživatelů drog a osob závislých na návykových látkách, snížení rizik negativní zdravotních a sociálních důsledků uživatelů drog a osob závislých na návykových látkách. Snižování rizik (harm reduction) snížení rizik negativních zdravotních (psychických a somatických) důsledků u uživatelů drog (předávkování, infekční choroby) a osob závislých na návykových látkách, snížení rizik negativních sociálních důsledků u uživatelů drog, snížení míry užívání drog a zvýšení motivace k návratu k životu bez drog. Cílem protidrogové strategie Moravskoslezského kraje je: Vytvářet podmínky pro efektivní primární prevenci závislostí. Dostupnými nástroji snižovat rizika související s užíváním legálních drog. Monitorovat dostupné možnosti léčby osob závislých na legálních i nelegálních drogách a realizovat kroky vedoucí k optimalizaci sítě těchto léčebných zařízení a léčebných programů. Podporovat odbornou úroveň pracovníků na obcích, jež přicházejí do styku s cílovou skupinou uživatelů návykových látek a jejich blízkými

3 Prosazovat mechanismy pro efektivní koordinaci a vzájemnou komunikaci mezi všemi subjekty zapojenými do protidrogové problematiky. Podpora kroků vedoucích k víceletému financování služeb v oblasti protidrogové prevence. Mezi nejvíce zneužívané drogy na území Moravskoslezského kraje se v roce 2009 řadil, vedle alkoholu a cigaret, metamfetamin (pervitin) a marihuana. Pražská deklarace (o principech účinné lokální protidrogové politiky) Jedná se o prohlášení zástupců obecních samospráv s vědomím, že nejbezprostřednější vliv na situaci na drogové scéně má drogová politika prováděná na místní úrovni. Město Frenštát pod Radhoštěm se v závěru roku 2010 k Pražské deklaraci také připojilo. Rozdělení a účinky návykových látek Níže je uveden základní popis drog, jejichž výskyt je na území našeho správního obvodu, potažmo na území bývalého okresu Nový Jičín, nejčastější, nebo se zde ojediněle objevuje (např. těkavé látky). Nenápadný, ale nebezpečný alkohol Alkohol je pro děti a mladé lidi mnohem nebezpečnější než pro dospělé. Játra nejsou schopna v mladším věku odbourávat alkohol v takové míře jako později a navíc děti a dospívající mívají menší tělesnou hmotnost. Již velmi malé množství alkoholu může vyvolat u dětí nebezpečné otravy. Návyk na alkohol se u dětí a mladých lidí vytváří poměrně rychle. Proto bývá zvykem v civilizovaných společnostech děti a mladé lidi před alkoholem chránit. Při nižších dávkách a na začátku konzumace se působení alkoholu projevuje stimulačně. Dochází k psychomotorickému povzbuzení a k povznesení (elaci) nálady, mnohomluvnosti, zvýšenému sebevědomí, posléze se objevuje snížení sebekritičnosti a zábran, agresivita. Z poslední věty se dají dovodit důvody konzumace alkoholu mladistvými. Tabák Jedinou návykovou látkou tabáku je toxický rostlinný alkaloid Nikotin. Nikotin zbystřuje myšlení, dokáže potlačit pocit únavy, oddaluje pocit hladu, navodí pocit uklidnění. Na nikotin vzniká vysoká závislost a zvyšuje se tolerance. Kuřáci cítí potřebu udržovat si v krvi určitou hladinu nikotinu. Při poklesu této hladiny se dostavují nepříjemné abstinenční příznaky (nezvladatelná touha po cigaretě, bolesti hlavy, podráždění, někdy i depresivní stavy), což komplikuje pokusy o zanechání kouření. Psychologická a sociální rizika jsou u tabáku minimální a neprojevují se tak rychle a dramaticky tabák nevede ke změněným stavům psychiky. O to větší jsou rizika, která působí na tělo. V ČR kouří necelých 30% obyvatel ve věku nad 15 let, mezi 15. a 18. rokem však kouří 40-50% mladých, a to zejména dívek. S kouřením se nejčastěji začíná kolem 14 let

4 Konopné drogy (hašiš, marihuana) Marihuana a hašiš se vyrábějí z konopí. Účinnou látkou je THC (tetrahydrokanabinol). Při pravidelnějším užívání se droga hromadí v tukové tkáni a vylučuje se z těla pomalu (užití se dá prokázat i po měsíci, výjimečně i déle). Ukládání drogy v těle má nepříznivé účinky na tělesné i duševní zdraví. Protože se droga z těla vylučuje pomalu, nevyvolává silné tělesné odvykací obtíže (hovorově absťák ) jako jiné drogy, např. heroin, ovšem vyvolává závislost. Marihuana obsahuje více rakovinotvorných látek než tabák, a odlišná technika kouření marihuany zvyšuje působení těchto rakovinotvorných látek na dýchací systém. V drtivé většině je intoxikace doprovázena stavem lehké euforie a příjemné nálady, která občas může přejít do bouřlivého a nezadržitelného dlouhého smíchu. Agresivní či depresivní rozlady, stejně jako panické a úzkostné stavy (tzv. bad trip) se objevují výjimečně a většinou spíše u osob k tomu různým způsobem disponovaných. Celkový stav se blíží mírně meditativnímu ponoření do vlastních pocitů, nálad, myšlenek a fantazií. Z popsaného jsou viditelné jasné důvody užití marihuany mládeží. Stimulační drogy (pervitin, amfetamin, kokain, extáze) Jsou to drogy s nefyziologickým budícím efektem na centrální nervový systém. Povšechně zvyšují psychomotorické tempo a bdělost (vigilitu) především urychlením myšlení, zvýšenou nabídkou asociací a výbavností paměti (na úkor přesnosti). Zlepšují schopnost empatie, odstraňují zábrany. Zkracují spánek a zahánějí únavu, vyvolávají euforii a velmi příjemný pocit síly (duševní i tělesné) a energie. Snižují chuť k jídlu. Působí anxiogenně zvýšení úzkosti, umocnění trémy, dochází k přecenění hranic lidských možností. Působení drogy je obrovskou zátěží pro celý organismus, protože ten je připraven na vrcholový výkon po celou dobu účinku drogy. Po odeznění účinku se dostavuje fáze deprese s hlubokými pocity vyčerpání a celkovou skleslostí (dojezd). Z dlouhodobého hlediska je velkým rizikem to, že užití stimulačních látek přináší psychickou závislost, která se vyznačuje tzv. cravingem (dychtění po droze, resp. jejím účinku). Dlouhodobé užívání může vést k toxické psychóze domněnky, že uživateli chce někdo ublížit, má zřetelné výkyvy nálad, sebevražedné tendence, stavy zmatenosti a halucinace. Uživatelé jsou mnohdy extrémně vyhublí. Halucinogenní drogy Do skupiny halucinogenních drog patří několik stovek různých látek. Obecně se dělí na tři základní skupiny: Přírodní halucinogenní drogy získané z rostlin a z hub Přírodní halucinogenní drogy živočišného původu Poloumělé a umělé halucinogenní drogy (LSD a PCP andělský prach ) O halucinogenních drogách se traduje, a nejde o žádnou nadsázku, že co do účinku patří k nejméně předvídatelným drogám. U přírodních drog uživatel nikdy přesně neví, kolik účinné látky pozře. Historicky velmi stará a známá droga Psilocybin je velmi aktivní látkou obsaženou v houbách rodu Lysohlávek. Zkušenost s ní má podle regionů 5-9% středoškoláků v ČR. Lysohlávky lze označit pouze spíše jako příležitostnou (sezónní) doplňkovou drogu, a její užití je úzce vázáno na specifické subkulturní skupiny

5 U nižších dávek je charakteristický výskyt iluzí a pseudohalucinací (uživatel si je vědom, že jde o klam). Typický je sklon k ornamentalizaci, zvýšené citlivosti k prostorovému vnímání a vnímání barev. Častý je výskyt barevných kaleidoskopických obrazců. V drtivé většině je intoxikace doprovázená pocity mírné euforie a dobrou náladou. Je prokázán, ve srovnání s jinými drogami, značný vliv prostředí, kde je droga užívána (s kým, kde, jak, proč, hudba, příjemnost prostředí ), tzv. setting. Nebezpečí užití drogy spočívá v problematickém odhadu množství drogy. Vysoká dávka drogy může způsobit velmi živé halucinace, může vyvolat rozvoj schizofrenie a nereálné hodnocení dané situace, která může vést k sebezabití. Těkavé látky Skupiny návykových látek, mezi které patří některá rozpouštědla, ředidla, lepidla, plynné látky. Společným znakem užití je ovlivnění centrální nervové soustavy, které se projeví euforií, většinou s útlumem, mohou se objevit barevné zrakové a sluchové halucinace. Látky se inhalují. Může dojít ke snadnému předávkování. Vyvolávají silnou psychickou závislost. Při delším užívání dochází k celkovému otupění (hloupnutí), poruchám emotivity a chování, k výrazné nestálosti v citových projevech s častými změnami nálad, k agresivitě, ztrátě zájmů a výkonnosti. V důsledku závislosti nejsou uživatelé těkavých látek, kteří inhalují prakticky denně, schopni výkonu žádného zaměstnání a postupně dochází k degradaci osobnosti. Léky Skupina návykových látek s různým účinkem při různých potížích. Při jejich užití dochází k odeznění nebo potlačení symptomů nemoci či potíží, při opakovaném či chronickém užívání k možnému vypěstování závislosti na dané droze. Rizikem je snadná dostupnost léků (domácí prostředí, černý trh s léky). Proč někteří lidé berou drogy Každé počínání člověka plyne z uspokojování jeho potřeb. Kromě základních fyziologických potřeb jako je dýchat, jíst, pít, vylučovat, patří k dalším potřebám potřeba bezpečí, lásky, přátelství a sounáležitosti, potřeba uznání, respektu a sebeúcty a nejvýše stojí potřeba sebeaktualizace. Každý člověk se narodí s individuální tělesnou a psychickou výbavou a podle prostředí, ve kterém vyrůstá se vyvíjí v individuální osobnost. Každý prožívá jinak své vnitřní pocity, a každý potřebuje jinak uspokojit své potřeby. Stavy či bariéry, jako je strach, obavy, úzkost, pocit, že nejsem přijat a nikam nepatřím, že nejsem nikým milován, a že nemám přátele, mohou být u jednoho jednotlivce překonány bez větší újmy nalezením zájmů a zálib v pozitivním slova smyslu, na straně druhé je zapotřebí k překonání bariér užití berlí, k nimž patří drogy. Společným jmenovatelem je dosažení změněného stavu rychle a bez námahy. Důvodů, pro které lidé berou drogy, může být hned několik. Společné trávení času a povídání si, umocnění sociální interakce (společné téma, vzdor proti autoritě, apod.), obvykle souvisí např. s konzumací alkoholu nebo vykouřením jointu marihuany. Jsou odstraněny zábrany, úzkost, rozpaky

6 Uniknout nudě a beznaději monotónní a omezený život vede k nutkání uniknout z reality alespoň na malou chvíli. Zlepšit fyzický a psychický výkon nad rámec běžných možností. Rebelovat a provokovat překonávání tabu a porušování zákonitostí, prosazení nezávislosti v období dospívání, experimentování. Zařadit se mezi vrstevníky, nevyčnívat, zapojit se v davu. Vytvořit si vlastní identitu užití drog jako součást osobnosti, snaha získat pozornost nebo uznání okolí. Poznávat novou a zajímavou smyslovou zkušenost a rozkoš. Stimulovat uměleckou kreativitu a výkon jako zdroj inspirace. Snížit citlivost vůči bolesti, léčit nemoc, změnit náladu. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v ČR v roce 2011 Mezinárodní projekt ESPAD je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání legálních a nelegálních návykových látek u šestnáctiletých studentů. Zjišťování je prováděno každé čtyři roky od roku V roce 2011 se do výzkumu zapojilo 36 evropských zemí. V ČR se do výzkumu zapojilo 360 škol. Zjišťuje se: Kouření a konzumace alkoholu. Zkušenosti s užitím nelegálních drog. Dostupnost drog a subjektivní vnímání rizik. Kouření a konzumace alkoholu Podíl denních kuřáků zůstává dlouhodobě na stejné úrovni. V roce 2011 kouřilo denně celkem 25 % šestnáctiletých, z nich bylo 8 % silných kuřáků (vykouřilo denně 11 a více cigaret). Rozdíly v kouření mezi chlapci (27,2 %) a dívkami (24,2 %) byly malé. Pití alkoholu dospívajícími zůstává dlouhodobě závažným problémem. Alkohol v životě pilo téměř 98 % dotázaných, přibližně 60 % lze považovat za pravidelné konzumenty (pili alkohol více než 20krát ve svém životě). V posledních dnech pilo alkohol 79 % mladých (72 % pilo pivo, 47 % pilo víno a téměř 59 % pilo destiláty). Novým fenoménem je pití alkopops, tj. hotových míchaných nápojů s obsahem 4-7 % alkoholu. Podle výzkumu z roku 2011 se uvádí pití alkopops v posledním měsíci u více než 40 % dotázaných. Časté pití alkoholu udávají více chlapci a preferovaným nápojem je u nich pivo. Celkově počet častých konzumentů alkoholu vzrostl od roku 1995 z 13,9 % na 21,3 % v roce Studenti si alkohol zakoupili v supermarketu, v menším obchodě, benzínové čerpací stanici, a to i opakovaně. Dalším způsobem byla konzumace alkoholu v restauraci, baru, na diskotéce, a to i opakovaně. Zkušenosti s užitím nelegálních drog V roce 2011 pokračoval pokles zkušeností mládeže s nelegálními drogami, který byl zjištěn již mezi roky 2003 a Pokles zkušeností byl zaznamenán u všech sledovaných - 6 -

7 drog včetně konopných látek. Zároveň došlo k poklesu subjektivně vnímané dostupnosti nelegálních drog (poprvé také včetně konopných látek) a k nárůstu subjektivně vnímaných rizik spojených s jejich užitím. Z nelegálních drog uváděli respondenti nejčastěji zkušenosti s užíváním konopných látek (42,3 %), následovaly zkušenosti s užitím léků se sedativním účinkem (10,1 %), s čicháním rozpouštědel (7,8 %) a s užitím halucinogenních hub (6,9 %). Zkušenosti s LSD, extází a amfetaminy byly mezi studenty méně časté, zkušenosti s drogami typu heroin a kokain byly v populaci šestnáctiletých minimální. Výskyt injekčního užití drog mezi studenty je dlouhodobě na minimální úrovni. Výsledky studie potvrdily dřívější zjištění, že pro české dospívající neplatí, že by užívání nelegálních drog bylo rozšířenější u chlapců. Postojové normy chlapců a dívek ve vztahu k užívání nelegálních drog jsou shodné. V užívání drog mladými podle typu školy platí, že studenti učňovských škol a studenti odborných středních škol mají zkušenosti s užitím drog výrazně vyšší než studenti gymnázií. Nízká úroveň vzdělání či nízká úroveň studijních aspirací patří mezi sociodemografické rizikové faktory, které ovlivňují rozsah zkušeností s návykovými látkami. Dostupnost drog a subjektivní vnímání rizik Subjektivně vnímaná dostupnost alkoholu a cigaret studenty zůstává na vysoké úrovni, a to i přesto, že se jedná o látky, které by šestnáctiletým studentům neměly být volně dostupné. Konopné látky by si celkem snadno dokázalo obstarat 59 % respondentů, sedativa 32,4 %, pervitin téměř 9 %. Čeští šestnáctiletí nepovažují kouření ani pití alkoholu za příliš zdravotně rizikové chování. Za rizikové je považováno až denní silné kouření v počtu 20 a více cigaret denně (uvedlo 55 % studentů) a pravidelná konzumace alkoholu v počtu 4 sklenic a více téměř denně (uvedlo 48 % studentů). Užití konopných látek jednou nebo dvakrát v životě považuje za velmi rizikové 22 % studentů. Vnímání nebezpečnosti u legálních drog klesá od roku 1995 dosud. U nelegálních drog se od roku 2003 zvyšuje podíl respondentů, kteří považují jejich užití za velmi rizikové. Z výzkumu také vyplývá, jaké mají studenti problémy spojené s užíváním návykových látek. Nejčastěji se jedná o problémy ve vztazích s rodiči (20 %) nebo přáteli (24 %), následuje snížená výkonnost ve škole (19,9 %), nehoda nebo zranění (16,1 %), častější výskyt agresivního chování (15,3 %) a provozování sexu bez ochrany (16,4 %) či také sexuální zkušenost, které později litovali (13,6 %). Výsledky dotazníkového šetření ve Frenštátě pod Radhoštěm Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2011 v pěti školách města Frenštát pod Radhoštěm. Jeho cílem bylo zmapovat či zorientovat se v oblasti využití volného času a v oblasti výskytu a užití legálních a nelegálních drog žáků 8. a 9. ročníků základních škol a 1. a 2. ročníků středních škol. Dotazník byl anonymní a jeho výstupy byly použity pouze pro tvorbu Koncepce PP

8 Celkem bylo vyhodnoceno 792 dotazníků. Dotazníky byly vyhodnoceny za všechny školy společně. Bylo položeno 17 otázek, jejichž odpovědi jsou uvedeny dále. Zastoupení škol: SŠHG SPŠEI Gymnázium ZŠ Tyršova 953 ZŠ Záhuní 35,6 % 20,6 % 16,9 % 16,3 % 10,6 % Zastoupení podle pohlaví: Chlapci Dívky Neuvedlo 45 % 48 % 7 % Poměr žáků a studentů: Žáků Studentů Bez odpovědi 26,6 % 70,7 % 2,7 % Ve volném čase: Navštěvuji kroužek Navštěvuji Klub Kryt Navštěvuji CVČ Astra Navštěvuji sport.organizace Ano 38 % Ne 62 % Ano 13 % Ne 87 % Ano 12 % Ne 88 % Ano 46 % Ne 54 % Chodím plavat na bazén Nedělám nic Potuluji se s kamarády Mám málo volného času Ano 53 % Ne 47 % Ano 29 % Ne 71 % Ano 73 % Ne 27 % Ano 47 % Ne 53 % Respondenti odpovídali ano, ne podle toho, co je více pravdivější. Jiné možnosti trávení volného času byly: jízda na kole, jízda na koni, jízda na kolečkových bruslích, počítačové hry, pomáhání v domácnosti, učení se, hra na hudební nástroj, četba knih, procházky se psem, neorganizované sportování, turistika, brigáda, s přítelem/přítelkyní. Z první tabulky vyplývá, že většina respondentů netráví svůj volný čas organizovaně (v rámci nějaké instituce). Lze se tedy zamýšlet nad příčinami je snad nabídka volnočasových aktivit ve Frenštátě pod Radhoštěm malá, nebo jsou tyto aktivity pro děti nedostupné, nebo k tomu děti nejsou vedeny svými rodiči? Je zřejmé, že pravidelná docházka do organizovaných kroužků má své výhody a sama o sobě působí jako prevence sociálně patologických jevů. Nelze ovšem opominout pozitivní fakt vyplývající z této odpovědi prakticky polovina všech respondentů sportuje, či navštěvuje bazén. Rodiče vědí s kým a jak tráví jejich dítě volný čas: Ano Ne Bez odpovědi 84 % 14 % 2 % Vypadá to, že odpověď 84 % ano, rodiče vědí. je uspokojující. S touto odpovědí se však nelze jednoznačně spokojit, neboť položená otázka v očích dětí může znamenat, že rodiče vědí, kde jsou, ale už nevědí co děti dělají. Bylo by zajímavé, jak by odpovídali rodiče dotázaných dětí. Strávený čas na počítači: Méně než 2 hodiny 2 hodiny 3 hodiny 4 hodiny a více Bez odpovědi 35 % 24,6 % 22,8 % 16,6 % 1 % Zatím nikde není stanoveno kolik je už moc času stráveného za počítačem. Problematických se může jevit až uvedených 16,6 % dětí, které odpověděly, že tráví čtyři a více hodin na počítači. Je asi naivní si myslet, že děti dělají na počítači hlavně práci do školy, využívají jej - 8 -

9 převážně pro zábavu a komunikaci. Když uvážíme, že průměrný žák přichází domů po škole přibližně ve dvě hodiny odpoledne a měl by jít okolo desáté večer spát, pak tráví na počítači více než polovinu veškerého svého volného času pokud je to více než čtyři hodiny. Znamená to, že pak určitě zanedbává přípravu do školy, spánek, pohyb a jiné věci v pozitivním smyslu slova. Počítač většinou používají: Internetová kavárna Městská knihovna Doma Ve škole 14 % 19 % 741 % 11 % Jiné možnosti užití počítače: domov mládeže, internát, u kamaráda/kamarádky, v práci. Hráli někdy na výherních automatech: Ano Ne Bez odpovědi 23 % 76 % 1 % Poměrně znepokojující odpověď skoro celá čtvrtina respondentů odpověděla, že už vyzkoušeli výherní automaty. Tato odpověď je ještě více znepokojivá pokud je známo, že drtivé většině našich respondentů ještě nebylo osmnáct let, čili je pro ně tato činnost nelegální. Zároveň je zřejmé, že prostředí, kde si člověk může zahrát na výherním automatu není vhodné pro mládež většinou jsou to bary a hospody, kde se ve velké míře konzumuje alkohol, kouří a je samozřejmě možné tam přijít i do kontaktu s tvrdými drogami, které se v těchto hernách poměrně často dealují. Byli někdy za školou: Ne nikdy Ano jednou Chodím za školu často Někdy, když se chci vyhnout písemce, zkoušení nebo neoblíbenému předmětu 63,9 % 19,3 % 3,7 % 7,6 % 5,5 % Bez odpovědi Jiné možnosti, proč byli za školou: Byli za školou a pak je to mrzelo, chtěli být s kamarády, přítelem/přítelkyní, je tam někdy nuda, měli něco důležitějšího, nemůže se tam kouřit, nechtělo se jim prostě jen tak nebo kvůli pěknému počasí. Řeklo by se, že výsledek této otázky je pozitivní. Více než 80 % dětí nebylo více než jednou za školou. Zároveň z odpovědí vyplývá, že více než desetina žáků zanedbává školní docházku opakovaně, což je samozřejmě rizikové. Kouří cigarety: Ano Ne Příležitostně 22 % 63 % 16 % Více než pětina respondentů (přibližně 174 jednotlivých dětí) se přiznává k tomu, že ve svých 13 až 18 letech pravidelně kouří cigarety. Otázka zní, kdo těmto dětem dává peníze na cigarety a kdo jim cigarety prodává? Bohužel je kouření celospolečenský problém a tím pádem obtížně řešitelný na lokální úrovni

10 Pili někdy alkohol: Ne nikdy Už jsem ho vyzkoušel/a Příležitostně (oslavy, Pravidelně o víkendech párty, koncerty) 4,30 % 21,6 % 48,6 % 10,2 % Někdy si koupíme alkohol Piji alkohol vícekrát týdně Bez odpovědi s kamarády a venku ho vypijeme 9,7 % 5 % 0,6 % Další otázka poukazující na jeden z nešvarů naší společnosti, který se bohužel nevyhne ani dětem. Z tabulky vyplývá, že 73,5 % (3.- 6.sl.) odpovídajících pije alkohol opakovaně. Také zde, podobně jako u otázky kouření a hraní na automatech, nelze opomenout, že děti ve věku našich respondentů by podle zákona alkohol pít vůbec neměly. Nejrizikovější je samozřejmě pití alkoholu v kolektivu vrstevníků a bez dozoru rodičů tedy odpovědi: pravidelně o víkendech, koupíme si alkohol s kamarády a pijeme alkohol vícekrát týdně tyto děti jsou nejvíce ohroženy nepříznivými účinky alkoholu od otravy alkoholem, přes nechráněný pohlavní styk až po závislost. Mají zkušenosti s marihuanou: Nikdy nezkusili Zkusili, ale nelíbí se jim to Kouří ji příležitostně (s kamarády, v hospodě apod.) Kouří ji 2x až 3x týdně Kouří ji skoro každý den 58 % 27 % 11 % 1 % 1 % 2 % Kouří ji každý den V této odpovědi frenštátské školy nijak nevybočují od celorepublikového normálu. Největšímu riziku jsou samozřejmě vystaveni pravidelní kuřáci marihuany, u kterých podle posledního výzkumu dochází k trvalému poškození mozku viz ( - marihuana je nejnebezpečnější právě pro mozek dospívajících (až do dvaceti let). Vyzkoušeli už jinou drogu (možnost více odpovědí): Nevyzkoušeli Vyzkoušeli Lysohlávky nebo Pervitin LSD Extáze toluen jiné houby 86 % 1 % 6 % 3 % 2 % 2 % V odpovědích se ojediněle vyskytlo také: káva, čokoláda, dýmka, cukr, mouka, praváky, kozáky, ale i kokain, hašiš, heroin, sex, z čehož je na zvážení vážnost odpovědí. Tato odpověď se může zdát na první pohled velmi pozitivní, ale je potřeba si uvědomit, že 3% dětí (nejstarší jsou teprve z druhého ročníku střední školy) již vyzkoušelo pervitin, což je jedna z nejtvrdších drog na české drogové scéně (viz teoretická část výše). Navíc je pervitin svými účinky pro dospívající velmi atraktivní drogou. V přepočtu na jednotlivce skoro 24 dětí z frenštátských škol uvedlo, že vyzkoušely pervitin, což je znepokojující číslo. Je vidět, že velké oblibě se těší lysohlávky, se kterými však děti spíše experimentují. Nehrozí u nich vznik závislosti, nicméně jsou nebezpečné pro své silné halucinogenní účinky a schopnost vyvolat skrytou duševní poruchu a nepředvídané aktivity (např. sebezabití)

11 Už jim někdo nabídl nějakou nelegální drogu: Ano Ne Bez odpovědi 42,17 % 57,07 % 0,76 % Z této tabulky vyplývá, že necelé polovině dětí, studujících ve Frenštátě pod Radhoštěm, do jejich osmnáctého roku života nabídne někdo nelegální drogu. A jak je známo, pro dospívající děti je důležité zapadnout do kolektivu vrstevníků, proto je určitě pro mnohé z nich obtížné takovou nabídku odmítnout. Vědí o někom z okolí, kdo by jim sehnal nelegální drogu (více odpovědí): Ne Ano Ano pervitin Ano extázi Ano heroin Ano LSD Ano kokain marihuanu 19 % 34 % 11 % 11 % 7 % 11 % 7 % Pouze necelá pětina (19 %) našich respondentů by si nedokázala obstarat nelegální drogu. Až 11% by však dokázalo sehnat dokonce heroin či pervitin. Tato odpověď je bohužel velmi znepokojující a je zřejmě potřeba se zamyslet nad tím, zda by nebylo možno tuto hrozbu nějak (pravděpodobně represivně) omezit. Na dotaz na koho by se obrátili s problémem, který se týká nelegálních drog odpovídali velmi různorodě, výčet odpovědí je velký: Na rodiče, rodinu, bratra, sestru, otce, matku, babičku, dědečka, člověka, kterému věřím, kamarády, lékaře, psychologa, psychiatra, učitele, výchovného poradce, našel bych něco na internetu, na sociálního pracovníka, nemám tušení, neřešila bych to, vyřeším sám, nemám potřebu se na někoho obracet, na policii, ale i na dealera a další. Na dotaz proč si myslíš, že mladí lidé užívají drogy byl výčet odpovědí rovněž velký a různorodý, ale v podstatě byly odpovědi podobné: Prostě to zkusit, pro větší pocit zábavy, vyzkoušet a zamachrovat, myslí si, že jim to pomůže od problému, drogy lidem dávají volnost, cítí se být v lepší náladě, myslí si, že budou oblíbení, chtějí být populární, droga člověka dokáže změnit, chtějí zkusit, co to s nimi udělá, chtějí se uvolnit, nemají co dělat a rodiče se o ně nestarají, mají potřebu někam zapadnout, z dlouhé chvíle, nová zkušenost, problémy s rodiči, odreagování od školy, přemluvili je kámoši, myslí si, že budou něco více, součást party, únik před realitou, nemají se proč smát, tak hledají drogy, chtějí se zviditelnit nebo povýšit, z hecu, nudí se, mají málo práce, aby se zbavili stresu a nudy ze života, chtějí si zničit své zdraví, chtějí se předvést před ostatníma, chtějí si něco dokázat, aby se s nimi bavili jiní lidé, aby byli uvolněnější a bezstarostnější, aby nebyli v depresi, myslí si, že jim zmizí problémy, zhrzená láska, zapadnout do okolí, kvůli společnosti, chtějí být IN, chtějí být COOL, aby byli borci, aby se vyhnuli problémům, které nechtějí nebo neumějí řešit, atd. Důvodů, proč si myslí, že mladí lidé berou drogy je spousta a každý jednotlivec pro to má jiné důvody

12 Statistika Policie ČR OO PČR Frenštát pod Radhoštěm za léta (k 31.8.) Podávání alkoholických nápojů mládeži Nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů Šíření toxikomanie Nedovolené pěstování rostlin s obsahem omamných látek Výroba a nakládání s látkami s hormonálními účinky Ohrožení pod vlivem návykové látky (k 31.8.) Pod vlivem OPL Z toho alkohol Údaje v první tabulce udávají v číslech počet šetřených případů cíleně zaměřené na výskyt OPL. Druhá tabulka udává počty zjištěných osob pod vlivem OPL, a z toho alkoholu při šetření jiných případů (bez vazby na první tabulku). Případy s výskytem alkoholu jsou součtem údajů z obou tabulek

13 SWOT analýza vypracovaná pracovním týmem pro tvorbu Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta Cílem této SWOT analýzy je poukázat (napříč odborným spektrem) na skutečnosti vedoucí k výskytu drog a na možnosti eliminace potřeby drog na území města. SILNÉ STRÁNKY 1. existence CVČ Astra 2. první kroky Harm Reduction (HR) ve městě podpora Renarkonu, o.p.s. 3. finanční zajištění služby HR na rok existence klubu Kryt 5. existence Základní umělecké školy a folklórních souborů 6. poskytování dotací z rozpočtu města pro zájmové organizace ve městě, politická podpora prevence kriminality a protidrogové prevence 7. činnost kroužků na základních školách 8. služby Městského kulturního střediska kino, knihovna 9. existence čajovny 10. realizace preventivních kontrol v restauračních zařízeních za účelem zjištění požívání alkoholických a jiných návykových látek nezletilým ve spolupráci s Policií ČR 11.hřiště u škol na Záhuní, u SPŠEI, u Gymnázia 12.existence soupisu stávajících hřišť, jejich popis a návrh na jejich renovaci a možné využití 13.městský kamerový dohlížecí systém 14.demografická skladba obyvatelstva PŘÍLEŽITOSTI 1. spolupráce s Renarkonem, o.p.s 2. vypracovat pravidla finanční podpory pro přidělování dotací z rozpočtu města na preventivní programy 3. stanovit určitý objem financí na preventivní programy 4. zvýšení informovanosti o možnostech sociální pomoci 5. vypracovat pravidla finanční podpory na skupinové slevy na kulturní a sportovní akce 6. možnosti zvýhodnění ceny nájmu za užívání prostor v zařízeních města 7. ze soupisu hřišť vytipovat hřiště, které by bylo vhodné k rekonstrukci na multifunkční hřiště 8. zvýšení informovanosti o možnostech využívání sportovišť, které se nacházejí ve městě 9. úprava webových stránek popis pracovních náplní zaměstnanců umístit na SLABÉ STRÁNKY 1. finanční nedostupnost aktivit pro děti a mládež 2. malá informovanost o drogové scéně ve městě nebyla poptávka po HR 3. nedostačující objem finančních prostředků na dotace z rozpočtu města pro organizace zajišťující volnočasové aktivity 4. nedostatečná informovanost o možnostech sociální pomoci rodinám, které se potýkají s problémem užívání návykových látek přímo ve městě, absence etopedické poradny a psychologa ve městě 5. abcence dobrovolnické služby, nedostatek dobrovolníků 6. nepřítomnost NO nabízejících potřebné služby 7. problematická spolupráce NO s městem 8. malý počet namátkových kontrol v restauračních zařízeních 9. neexistence streetworku v rámci NZDM 10.nedůvěra v pomoc ze strany odboru sociálních věcí 11.neexistence vhodných společenských restauračních zařízení HROZBY 1. nezájem rodičů, neplnění povinností vyplývající z rodičovské odpovědnosti 2. neúplná nebo nefunkční rodina 3. dostupnost drog ve městě 4. nedostatek financí v rodině 5. nezaměstnanost, socioekonomické poměry ve společnosti (nestabilita bydlení, nepravidelný příjem) 6. nedostatečná finanční podpora státu na prevenci 7. administrativní zátěž při žádostech o dotaci 8. nedostatečná legislativa - úhel pohledu na tresty u drogové problematiky 9. zvýšení majetkové kriminality v souvislosti s užíváním drog 10. monitoring výskytu výroben drog komplikuje charakteristika území 11. odvolávání se na nedostatek financí špatné stanovení priorit potřeb 12. okrajové řešení problému drog na místní úrovni

14 web města 10. realizace priorit komunitního plánování zřízení etopedické poradny ve městě 11. podpora spolupráce s NO, které se zabývají drogovou problematikou 12. sociální bydlení pro sociálně slabé rodiny s nízkými příjmy, s větším počtem dětí 13. získat snadný přístup k přehledu návazných služeb a organizací pro konkrétní cílové skupiny na úrovni kraje či republiky 14. podpořit nebo zřídit službu, která se specializuje na uživatele drog a jejich rodinné příslušníky 15. rozvíjení institutu veřejné služby, spolupráce s místními podniky a úřady práce Okruhy aktivit a aktivity v oblasti protidrogové prevence na místní úrovni Okruhy aktivit a aktivity byly zpracovány vyhodnocením popsaných skutečností ve SWOT analýze s cílem omezit výskyt a spotřebu drog ve Frenštátě pod Radhoštěm. Okruhy ukazují na možnosti řešení z dlouhodobého hlediska eliminací hrozeb koncepčně řešit slabé stránky, kultivovat silné stránky, pak mohou být efektivně realizovány příležitosti. Bylo by chybou snažit se řešit příležitosti bez eliminace hrozeb a slabých stránek. Okruhy aktivit - aktivita Pravidelná jednání pracovní skupiny protidrogové prevence (PSPP). Podpora rozvoje sociálních služeb pro děti a mládež, a pro rodiny s dětmi, bezplatné finanční poradenství, včetně informovanosti o uvedených službách v souladu s procesem střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu města Frenštát p.r. 1. zřídit etopedickou poradnu ve Frenštátě p.r. 2. koncepčně řešit oddlužení rodin 3. poskytovat základní sociální poradenství neplatičům, uživatelům OPL a jejich rodinám, zprostředkovat právní poradenství. Podpora rozvoje služeb Harm Reduction (snižování rizik). 1. poskytnout finanční příspěvek na službu. Spolupráce a komunikace při mezioborových aktivitách škol, OSV, MP, NO, CVČ, NZDM, místních podniků a dalších institucí 1. vytvořit sběrné místo, které zajistí zveřejnění aktivit občanům a institucím. Nastavení pravidel financování preventivních a volnočasových aktivit podporovaných městem, včetně Termín Měřitelný výstup Zodpovědnost podle potřeby, min. 1x ročně průběžně průběžně zápisy z jednání PSPP počet služeb, počet klientů a počet kontaktů počet klientů, počet kontaktů a výměn setů PSPP, koordinátor prevence OSV, OSSSS koordinátor prevence do naplnění aktivit instituce, koordinátor prevence do metodika PSPP, koordinátor prevence

15 aktualizace metodiky žádosti o dotaci ve věci skupinových slev pro děti a mládež (návštěva zařízení bez doprovodu vedoucího, rodičů). 1. vypracovat návrh na skupinovou slevu pro děti a mládež na mimoškolní aktivity správci a vedoucími organizací zřizovaných městem. Pravidelné předávání informací RM, ZM v oblasti výskytu drog a eliminace potřeby drog. Institucionální spolupráce při monitoringu výskytu drog a majetkové kriminality, a při zamezení dostupnosti drog ve městě. 1. Zmedializovat možnost anonymního nahlášení výskytu drog prostřednictvím schránek města, MP, škol, NZDM. Zmapování poptávky a nabídky sociálního bydlení a provedení aktualizace pravidel pro přidělování bytů s ohledem na sociální situaci, tzv. sociální bydlení. Zajištění zážitkových preventivních programů pro děti a mládež, včetně programů k přípravě na rodičovství, vztahy a nakládání s financemi. Nalezení formy pomoci osobám závislým na OPL při hledání zaměstnání s cílem naplnit sociální potřeby člověka, např. tzv. sociální firmy pozn. 1., burza práce, sezónní zaměstnávání, inzerce. podle potřeby, min. 1x ročně podle potřeby, min. 1x ročně zpráva zpráva PSPP, koordinátor prevence PSPP, koordinátor prevence do analýza a metodika OISOM, OSV, bytová komise, OSSSS průběžně naplnění programů školy do naplnění aktivity koordinátor prevence Pozn.1: tzv. sociální firmy jsou takové, jejichž cílem je začlenit do společnosti osoby, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné na trhu práce, a podporovat je. V případě osob závislých na OPL se jedná o to, že bývají osobami nespolehlivými. Očekávané výstupy z realizace aktivit Aktivní činnost pracovní skupiny protidrogové prevence (PSPP), která reaguje na reálné skutečnosti a spolupodílí se na naplňování jednotlivých aktivit. Zpřístupnění potřebných sociálních služeb. Spolupráce a komunikace mezi obory a institucemi zpřehlední a zlevní jejich aktivity podílem lidského potenciálu a rozvržením financí, zvýší se návštěvnost cílové skupiny (viz spojení Dne města a Dne sociálních služeb). Aktualizace již existujících metodik pro stanovení jasných pravidel financování preventivních aktivit, včetně skupinových slev. Podchycení závažnosti stavu v oblasti výskytu drog a jeho projednávání v samosprávných orgánech města Frenštát pod Radhoštěm, včetně podchycení kriminogenních faktorů, bezpečnostního zajištění a možností snižování rizik při užívání drog (Harm reduction)

16 Provedením zmapování bytů s ohledem na sociální situaci občanů získá město aktualizovaný stav možností tzv. sociálního bydlení. Kvalitní preventivní programy jsou předpokladem zefektivnění vzdělávání a přípravy do života. Závěr je strategický dokument města, který si klade za cíl v prvé řadě monitorovat problém výskytu drog na území města a hledat možnosti řešení, které mohou ovlivňovat výskyt a spotřebu drog. Každý problém má svůj vývoj a vyvíjí se také okolnosti, které ovlivňují daný problém. V Koncepci PP jsou aktivity a okruhy aktivit navrženy jak se jeví v okamžiku její tvorby. Nemusí však být jediné správné po celou dobu platnosti koncepce. Z tohoto důvodu bude docházet v období let platnosti Koncepce PP k aktualizaci aktivit. Koncepci protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta vypracovala pracovní skupina pro tvorbu a realizaci protidrogové koncepce v období let byla schválena usnesením č. 232/18 Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm ze dne

17 Zkratky: CVČ ČR ESPAD HR Koncepce PP MP MSK NO NZDM OFR OISOM OPL OSN OSSSS OSV PSPP RM SPŠEI UNDCP WHO ZM centrum volného času Astra Česká republika Evropská školní studie o alkoholu a návykových látkách Harm Reduction (snižování rizik) Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta městská policie Moravskoslezský kraj neziskové organice nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (např. Klub Kryt) odbor financí a rozpočtu odbor investic a správy obecního majetku omamné a psychotropní látky Organizace spojených národů organizační složka středisko sociálních služeb odbor sociálních věcí pracovní skupina protidrogové prevence rada města střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky program OSN pro mezinárodní kontrolu drog Světová zdravotnická organizace zastupitelstvo města Zdroj: Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Renarkon, o.p.s., Terénní program Novojičínsko Kalina, K. a kol. Drogy a drogové závislosti,

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. obsah

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. obsah NÁRODNĺ ZAOSTŘENO NA DROGY 1 MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

Více

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 A ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 ESPAD 03 The European School Survey on Alcohol and Other Drugs The Czech Republic, 2003 PŘEHLED HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Z LET

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze?

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Osnova Co je to droga? Dělení drog Proč lidé berou drogy? Jak drogy působí? Dělení drog dle účinku Stimulační drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Slangové názvy Pilulka lásky Následky užívání Krátkodobé,

Více

preventivního programu na Praze 6

preventivního programu na Praze 6 Užívání návykových látek l u dětíd 5. a 7. tříd: hlavní výsledky prvního testování v rámci r kvaziexperimentáln evaluační studie komunitního preventivního programu na Praze 6 Konference PPRCH 3, Praha

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

SPOLEČNOU CESTOU. Bc. Kamil Podzimek

SPOLEČNOU CESTOU. Bc. Kamil Podzimek SPOLEČNOU CESTOU Bc. Kamil Podzimek 2010 2014 2010 2014 Otázky a odpovědi před volbami Jaké jsou aktuální problémy v oblasti zneužívání návykových látek v Praze a jejich možná řešení, která budete prosazovat?

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008 Drogová situace, výhledy a opatření MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, Struktura prezentace Souhrn současné drogové situace v ČR (pro podrobnosti viz tištěná verze Občana

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek)

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Cílová skupina se na území města Oseka v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí 19-41 let, kteří si drogy aplikují intravenózně

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Rakovina není náhoda

Rakovina není náhoda Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů mezi studenty středních škol Agentura J.L.M. VII/2011 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

Duševní onemocnění téma primární prevence?

Duševní onemocnění téma primární prevence? Duševní onemocnění téma primární prevence? Bc. Alena Vrbová, DiS. Praha, 8. 11. 2010 www.ledovec.cz Ten je ale pěkně zfetovanej... To je Petr Petrovi je 16 let,v září nastoupil do prváku na gympl. Od

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín Zadavatel studie: Město Kopřivnice Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice Realizátor: Sdružení

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů TRESTNÍ ZÁKON byl novelizován s účinností od 1.1.1992, poté následovali další poměrně rozsáhlé novelizace účinné od 1.1.1994 a 29.6.1995. Nosnými body drogové legislativy zůstaly novelizovaný 187 a 188

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence Miluše Stehlíková Petra Václavová OBSAH 1. Představení programu SPP 2. Popis třídy 3. Zakázka školy 4. Průběh setkání 5.

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Přítomni: Mgr. Jana Brožová (ÚZIS ČR), PhDr. Ladislav Csémy (PCP), PhDr. Petr Sadílek

Více

Dodatek k MPP č. 2 - Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji v roce 2013

Dodatek k MPP č. 2 - Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji v roce 2013 Dodatek k MPP č. 2 - Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji v roce 2013 zpracovaný 21. 11. 2014 schválený ředitelkou školy 24. 11. 2014 Celé znění Výroční zprávy je na/www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program a prevence patologických jevů ve společnosti

Minimální preventivní program a prevence patologických jevů ve společnosti Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17, 664 51 Minimální preventivní program a prevence patologických jevů ve společnosti Vychází z pokynu MŠMT ČR 16227896-22 ze dne 7.5.1996 včetně

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu Co je to dobrovolnictví? Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Přirozený projev občanské zralosti.

Více

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Jan Hlaváč Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů Číslo projektu:

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více