Místní plán protidrogové politiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní plán protidrogové politiky"

Transkript

1 města Kyjova města Kyjova Město Kyjov 2013

2 Obsah 1. Předmluva Úvod Legální nelegální drogy Stručná charakteristika Kyjovska Cíle protidrogové politiky Kyjova Primární prevence Léčba a resocializace Snižování rizik Snižování dostupnosti drog Závěr Přílohy

3 Předmluva 1 Užívání drog je fenomén celosvětově vnímaný jako problém, protože ovlivňuje zdraví a kvalitu života nejen uživatelů drog a jejich blízkých, ale v důsledku možných negativních zdravotních, sociálních, ekonomických a bezpečnostních dopadů, které s užíváním drog souvisejí, se týká celé společnosti. V České republice definuje drogy zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů jako omamné a psychotropní látky a přípravky je obsahující, dále také nově přijatý zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění. Ve Strategii protidrogové politiky jsou pod pojmem drogy zahrnuty výše uvedené návykové látky i látky běžně dostupné (organická rozpouštědla) a společností vysoce tolerované a veřejně propagované (alkohol a tabák). Za účinnou strategii směřující k řešení problémů v oblasti užívání drog je v ČR i v zemích EU považován komplexní multidisciplinární a vyvážený přístup. Tedy přístup, který vychází ze široké celospolečenské, meziresortní, mezioborové a mezisektorové spolupráce a je postavený na rovnováze potlačování nabídky (zákonné represe) a snižování poptávky po drogách (primární prevence, harm reduction = HR se označují přístupy snižování či minimalizace poškození drogami u osob, kteří v současnosti drogy užívají a nejsou motivováni k tomu, aby užívání zanechali. HR se snaží minimalizovat, omezit či zmírnit riziko život a zdraví ohrožujících infekce, které se šíří sdílením injekčního náčiní při nitrožilní aplikaci drog a nechráněným pohlavním stykem, jako je AIDS a hepatitidy B a C, riziko dalších tělesných komplikací, dlouhodobého působení vysokých dávek, předávkování, sociálního debaklu a ztráty lidské důstojnosti, léčby a resocializace). Připravený akční plán, jenž by měl být součástí Strategie, musí obsahovat cíle a prostředky v oblasti primární prevence, harm reduction, léčbě a resocializaci. Nelze opomenout ani samotnou koordinaci protidrogové politiky. Jako nezbytně nutné se jeví zapojení široké veřejnosti do činností, které směřují ke snižování dostupnosti drog a pokusit se tak zvrátit dosavadní nepříznivý stav v jejich šíření a užívání. Své místo má i efektivní vzdělávání související se získáním drogového uvědomění a specifických dovedností, pestrá nabídka preventivních volnočasových aktivit a dostupná léčba. Drogová politika musí být definována na základě analýzy současné situace a identifikovaných potřeb, musí mít jasnou strukturu, jež umožní praktickou realizaci a hodnocení. 1Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období

4 Úvod Drogy byly užívány nejprve jako léčivé, později jako opojné prostředky. Naši dávní předkové přistupovali k opojným vlastnostem drog většinou s úctou a respektem jako k božským silám. I oni těmto silám ovšem mnohdy podléhali. Nicméně teprve s dobou velkých objevů 19. století, s rozvojem farmaceutického výzkumu dochází k opravdu masovému rozšiřování drog zejména v Evropě a severní Americe. V 19. století byly izolovány alkaloidy např. morfin (1805), kofein (1820), nikotin (1828), atropin (1833), kokain (1859). Celá řada těchto látek se začala záhy vyrábět komerčně např. morfin (Merck od 1862), heroin (Bayer od 1898 prostředek proti kašli a k uklidnění). K automatizaci dochází např. i v průmyslu tabákovém, který uvádí v polovině 19. století na trh cigarety. V polovině 19. století podle odhadů pravidelně užívaly drogy stovky milionů lidí (kolem roku milionů lidí opium, až 300 milionů lidí konopí a 10 milionů lidí koku). V prvních odvážných krocích rozvoje a pokroku lze jen stěží předvídat všechny možné nežádoucí důsledky 2... Problém užívání návykových látek (drog) v současné době je celospolečenskou záležitostí, tedy netýká se pouze mladých lidí a je podmíněn řadou faktorů. V boji proti zvýšenému užívání návykových látek je důležité, ne-li naprosto nezbytné, zapojit do prevence zneužívání drog celou společnost a vytvářet odpovídající spektrum nabídek pozitivních alternativ prostřednictvím poskytování informací, výchovy ke zdravému životnímu stylu a aktivnímu využití volného času pro mladé lidi. Město Kyjov dlouhodobě a systematicky podporuje program protidrogové politiky. Cílem této politiky je předcházet vzniku problémů z užívání návykových látek a ochrana veřejného zdraví. Pokud problém již nastane, snažit se nabídnout jedincům a rodinám, kteří přijdou do styku s alkoholem, tabákem a jinými návykovými látkami a řeší problémy spojené s jejich zneužíváním, odpovídající dostupnou a kvalifikovanou profesionální pomoc (léčba, resocializace, následná péče). Velmi nebezpečnou se v této oblasti jeví bezprizorní mládež, která je na prvním místě rizikovosti ve smyslu výskytu sociální patologie. Boj proti různým typům závislostí musí být veden systematicky, komplexně, trvale a ve spolupráci se všemi subjekty, jež se danou problematikou zabývají. Dobrá komunitní spolupráce při realizaci protidrogové politiky města je významným faktorem pro efektivní práci na společném díle, protože izolované strategie se ukazují z hlediska výsledné efektivity jako neúčinné. 2Startegie protidrogové politiky města Brna 4

5 3. Legální nelegální drogy 3 Legální droga, alkohol a tabák, běžně se s nimi setkáváme, jsou společensky tolerovány, ale může na ně vzniknout stejná závislost, jako na ilegální drogy. Narůstá počet uživatelů alkoholu a tabáku, věková hranice se snižuje. Počet problémových uživatelů alkoholu se celostátně odhaduje na cca klientů. Jedná se pouze o evidované klienty, kteří požádali o léčbu nebo intervenci v souvislosti s užíváním alkoholu. Skutečný počet problémových uživatelů alkoholu se předpokládá vyšší, přibližně se odhaduje kolem Slovo alkohol pochází z arabského al kahal, což znamená jemnou substanci. Je jakýmsi předpisem na relaxaci, kterému rozumí všechny kultury světa. Je to droga s rozpornými účinky. Alkohol musíme považovat za tvrdou, silně návykovou drogu. Její nebezpečí spočívá v tom, že je všude a je legální! r spotřeba alkoholu na hlavu 3,6 l r spotřeba alkoholu na hlavu 16 l Zdroj: MUDr. Šmoldasová, VFN Praha, Světová zdravotnická organizace (WHO) Zemí původu tabáku je Amerika, avšak v současnosti je pěstování tabáku rozšířeno ve více než sto zemích světa. Největšími pěstiteli jsou Čína, Indie a Brazílie. V Česku se v současnosti tabák již nepěstuje. Rostlina tabák zahrnuje velké množství druhů, z nichž se průmyslově využívají pouze tabák virginský, Nicotiana tabaccum a tabák selský, Nicotiana rustica. Pouze v tabáku a nikde jinde se vyskytuje rostlinný alkaloid nikotin. Pro kuřáka jsou důležité především účinky nikotinu na lidský mozek, nikotin ale působí na mnoho dalších orgánů 5. Podle průzkumu Eurobarometr v ČR kouří asi lidí, kouří 26% populace nad 18 let, zbytek jsou děti a mladiství do 18 let věku. Za rok se v ČR vykouří cca 21 miliard cigaret (statistický údaj za rok 2010 a 2011). V rozporu s veřejným míněním studie společenských nákladů hodnotí tabák jako největší zátěž pro společnost (nemocnost, úmrtnost). Zdroj: Výsledky COI studií (% HDP), Centrum adiktologie 3Startegie protidrogové politiky města Brna 4 Ratiškovský Zvon 2/2013 Mgr. Hana Čamlíková 5 5

6 Nelegální drogy 6, drogy "mimo zákon", společností netolerované, jejich přechováváním a prodejem nebo předáním se dostáváme do střetu se zákonem. Opioidy - jde o látky získávané ze surového opia šťávy z nezralých makovic. V opiu jsou obsaženy alkaloidy morfin a kodein, zodpovědné za protibolestivé a psychotropní účinky. Halucinogenní drogy houby, meskalin, durman, LSD, tripy papírky napuštěné roztokem LSD. Konopné drogy - psychoaktivní látky pocházející z indického konopí (Cannabis sativa) jsou označovány jako kanabinoidy. Patří mezi ně marihuana a hašiš. Stimulující drogy - nejčastěji jde o pervitin (piko, péčko, perník) metamfetamin. Není nijak vzácná jeho domácí výroba a příprava z látky efedrin, kterou je možné získat z některých volně prodejných léků. Dalším zástupcem v této skupině je kokain a taneční droga extáze. Takzvané měkké drogy jsou obecně považovány za ty bezpečnější, u nich nehrozí tak velké riziko závislosti a jejich uživatelé se nemusí delší dobu dostat do problémů (tabák, konopné drogy, extáze). Na tvrdé drogy může vznikat závislost okamžitě, tyto drogy se také často aplikují nitrožilně (heroin, pervitin, kokain). Heroin, pervitin a organická rozpouštědla jsou drogy s vysokým rizikem vzniku závislosti. U těchto drog je riziko vzniku závislosti i riziko komplikací v poměru s tím, co uživatel od drogy získá, jak již bylo uvedeno, velmi vysoké. Nebezpečně působí na psychiku zdravého člověka rovněž tlumivé látky. Jsou to především heroin, morfin, léky anxiolytika, hypnotika. Způsobují uvolnění, zklidnění, zpomalení reakcí, pasivitu, ospalost až spánek. Poměrně rychle na ně vzniká těžká fyzická závislost. Pokud není droga podána, rozvíjí se abstinenční syndrom. Jako povzbuzující látky jsou uváděny kokain a pervitin. Tyto stimulační látky povzbuzují CNS. Mizí únava, potřeba jíst a spát, zvyšuje se výkon i aktivita, dostavuje se pocit fyzické i duševní síly až euforie. Na stimulanty vzniká výrazná psychická závislost. Dalším příkladem nelegálních drog jsou halucinogenní látky LSD, lysohlávky, konopné látky. Výrazně mění kvalitu vědomí, psychiku, intenzitu a hloubku prožívání, dělají sluchové a zrakové halucinace, zvyšují intenzitu vnímání prostoru a barev. Nebezpečím je nepředvídatelnost jejich působení. Často ovlivní rozhodnutí vyzkoušet si i tvrdší drogy. Drogy v číslech: v roce 2011 se v ČR spotřebovalo odhadem 18,2 tun konopných drog, 4,6 tun pervitinu, 1,2 tun heroinu, 869,5 kg kokainu, 4,6 mil. tablet extáze a 1 mil. kusů LSD Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce

7 4. Stručná charakteristika Kyjovska Kyjovsko 8 je územně vymezeno jako správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Kyjov. ORP Kyjov má v rámci okresu Hodonín největší rozlohu (470 km 2 ) a spadá pod něj nejvíc obcí 42 s celkovým počtem obyvatel, z toho osob do 18 let věku Díky své poloze je Kyjov hospodářským, správním a kulturním střediskem Kyjovska. Zdroj: a kartogramy Nezaměstnanost na Kyjovsku Míra nezaměstnanosti v rámci ORP Kyjov je dlouhodobě výrazně vyšší než je celorepublikový i krajský průměr. V roce 2010 činila necelých 16 %, po Znojemsku a Hodonínsku (Hodonín k celkem 9,9 %) to byla nejvyšší míra nezaměstnanosti z 21 obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje. Nejpočetnější skupinou uchazečů o zaměstnání tvoří mladí lidé ve věku let. Podle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání to byly osoby s úplným středním odborným vzděláním s maturitou. Úřady práce v Jihomoravském kraji registrovaly ke konci června 2013 celkem uchazečů o zaměstnání. 8Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku

8 Úřady práce v Jihomoravském kraji nabízely ke konci června 2013 celkem volných pracovních míst, což bylo o 141 míst méně, než ve stejném období minulého roku. Snížení počtu volných pracovních míst při současném zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání znamenalo nárůst počtu uchazečů přijatých na 1 volné pracovní místo. Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji k Zadlužení domácností 9 Prosperující ekonomika, nárůst mezd, uvolnění trhu s bydlením a preference spotřeby vedly zejména v letech k masívnímu nárůstu zadlužení v ČR. Ekonomický propad během roku 2008, a s tím související obavy lidí ze ztráty zaměstnání, či snížení příjmů, zadlužování domácností mírně zpomalil. Situaci zadluženosti obyvatel Kyjovska nelze přesně popsat z důvodů chybějících podkladů. Z informací poskytnutých dvěma kyjovskými občanskými poradnami (Občanskou Charitou a Občanskou poradnou O.s. KROK) vyplynulo, že dluhové poradenství je za poslední 4 roky stále žádanější. Např. v roce 2011 proběhlo v Občanské poradně Charity Kyjov 237 kontaktů, z toho 53 se týkalo exekucí a dluhové problematiky. V roce 2012 dokonce převažuje v počtu řešených případů právě dluhové poradenství. Stejně tak klienti Občanské poradny KROK přicházejí ve věcech platebních rozkazů, exekucí a rozhodčího řízení. Všechny tyto skutečnosti včetně geografické polohy Kyjova a Kyjovska jsou živnou půdou a základním předpokladem pro rozvoj a šíření užívání návykových látek v obecném slova smyslu. Lidé hledají únik před starostmi, před neúspěchem, před stresem. Nevědí si rady a návykové látky jim umožní řešení problému oddálit, či naprosto překrýt a zapomenout Dle výše uvedeného je logické, že nejvíce tyto skutečnosti mohou zasáhnout právě mladé lidi bez životních zkušeností a sociálních jistot. A právě zde musí být připravena záchranná sociální síť, která ale musí navazovat na důslednou primární prevenci, tedy snahu předcházet těmto situacím. 9 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku

9 5. Cíle protidrogové politiky Kyjova 10 Česká republika má restriktivní drogovou politiku. Držení, užívání a prodej jakýchkoliv drog je zakázáno (dle množství držené drogy se řeší v přestupkovém či v trestním řízení). Za účinnou strategii směřující k řešení problémů v oblasti užívání drog v ČR i v zemích EU je považován komplexní multidisciplinární a vyvážený přístup vycházející z rovnováhy potlačování nabídky (zákonné represe) a snižování poptávky po drogách (primární prevence, léčba a resocializace, snižování rizik). ČR se svojí protidrogovou politikou hlásí k mezinárodním úmluvám OSN o drogách, k Amsterdamské úmluvě Evropského společenství a k programu Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21. století. Na základě uvedených dokumentů je vypracována Národní strategie protidrogové politiky na období schválená usnesením vlády České republiky dne 10. května Kyjov (stejně jako Jihomoravský kraj) v Místním plánu protidrogové politiky definuje základní východiska a směry řešení problému užívání drog. Velký důraz je kladen na specifickou primární prevenci. Na Kyjovsku existuje síť zařízení poskytující jedinci služby v každé fázi jeho závislosti na návykových látkách. je rozdělen do 4 základních cílů: 1. Primární prevence (stabilizovat nebo snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog mladými lidmi) 2. Léčba a resocializace (stabilizovat nebo snížit míru problémového a intenzivního užívání drog) 3. Snižování rizik (snížit potenciální rizika spojená s užíváním drog pro jedince a společnost) 4. Snižování dostupnosti drog (stabilizovat nebo snížit dostupnost drog zejména pro mladé lidi) ve spolupráci s Policií ČR, městskou policií a městským úřadem. Účelem je zabezpečit ochranu jednotlivců a společnosti před zdravotními, sociálními, ekonomickými škodami, které užívání drog přináší a zabezpečit bezpečnost jednotlivců, společnosti a majetku před dopady v podobě trestné činnosti spojené s drogami. Funkce Místního plánu: vytýčit základní cíle nabídnout institucím a organizacím zapojených do realizace místní protidrogové politiky, aby si při naplňování této strategie našly své místo a tím se staly plnohodnotným partnerem pro obec. Účel Místního plánu protidrogové politiky: snížit na Kyjovsku užívání všech typů drog a potenciální rizika a škody související s užíváním drog, které mohou jednotlivcům a společnosti nastat. 10 Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období

10 5.1. Primární prevence Stabilizovat nebo snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog mladými lidmi. Město Kyjov za účelem naplňování cíle primární prevence oslovilo organizace působící na Kyjovsku, aby společně vytvořily projekty, které budou reagovat na zhoršující se situaci v užívání omamných a psychotropních látek. Vedení města Kyjova si plně uvědomuje, že právě primární prevence a její důsledné a adresné zaměření je nejdůležitějším z cílů celého Místního plánu a vždy je lépe přecházet sociálně patologickým jevům, než řešit jejich následky. Proto oslovené organizace zaměřily svou pozornost na zpracování témat týkající se problematiky zneužívání omamných látek a jejího nebezpečí se zaměřením na co nejširší cílové skupiny. V rámci projektů se spojily 4 organizace v Kyjově (K- centrum, víceúčelová drogová služba, Charita Kyjov, Občanské sdružení KROK, Kyjov, Nízkoprahový klub Wu-Wej, Charita Kyjov, PhDr. Lenka Skácelová, Pedagogicko-psychologická poradna), které nabízí programy primární prevence. Hlavním cílem je sjednotit a zpřehlednit tuto nabídku do jednoho propagačního materiálu tak, aby si kdokoliv z veřejnosti mohl vybrat některý z programů pro jakoukoliv cílovou skupinu, projektů. Město Kyjov je připraveno podpořit finančně tyto subjekty jednak v rámci své dotační politiky a jednak přímou podporou deklarovanou v rozpočtu města za účelem zajištění a rozvíjení primární prevence převážně v Kyjově i na Kyjovsku a zajistit maximální součinnost a účelnou koordinaci ve školských zařízeních, jejichž je zřizovatelem. Rozdělení programů podle věkové kategorie: 0-6 PREVENCE VE ŠKOLKÁCH (Kontaktní centrum + Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s.) Formou her a maňáskového divadla učíme děti jak správně reagovat na různé situace (postoj k alkoholu, cigaretám, drogám, setkání s neznámým člověkem ). S dětmi navštívíme zemi zdraví, zlověstný ostrov, kde porozumí, jak dobře vycházet s přáteli. Budeme se snažit vštěpovat dětem dobré životní návyky a též varovat před užíváním návykových látek. Pozitivní principy budou předávány v loutkové pohádce zosobněny postavami jako hodný a přátelský pan Doktor, čáp Klap, ještěřička Evelínka, slon Herkul, klokan Zambi, či medvěd Dudo. Na druhé straně je ministerský předseda Bašťoun, tabákoví bandité, lstivý Alkoholín, či šelma Drogera UNPLUGGET (Krok) Je určen výhradně pro šesté třídy základních škol. Jde o mezinárodní program se dvanácti tématy jak z oblasti drogové prevence, tak i oblasti vzájemných vztahů. Je postaven na myšlence, že žáci 6 tříd jsou nejohroženější skupinou, protože opouští dětství a vstupují do světa dospívání. 10

11 12-15 RACEK II (Krok) Program je zaměřen na podporu a osobnostní růst jednotlivce. Pracuje na zvýšení tolerance mezi žáky, podporu zdravých vztahů ve třídě, posílení sebejistoty apod. Je určen: a) žákům II. stupně základních škol b) studentům I. a II. ročníků středních škol a odborných učilišť TŘI PÉ (Programy primární prevence) (Krok) Program pracuje s tématy v oblasti legálních i nelegálních drog. Je uzpůsoben věku posluchačů a nabízen v blocích od méně závažných (kouření) až po ohrožující (pervitin. heroin.) Je určen: a) žákům II. stupně základních škol b) studentům I. a II. ročníků středních škol a odborných učilišť PROGRAMY PRO DĚTI OD II. STUPNĚ ZŠ A STŘEDNÍ ŠKOLY (WU-WEJ) Preventivní nabídka v dopoledních hodinách formou besed v prostorách klubu, využití volnočasového zázemí klubu, součástí programu je i metodická hra, která otevírá prostor pro diskuzi nad tématy rizikového chování (šikana, drogy, poruchy příjmu potravy, extremismus, alkohol) a posiluje sociální a komunikační dovednosti dětí. Program nabízí dvouhodinové bloky podle potřeb jednotlivých škol nebo tříd. Jednotlivé bloky jsou zdarma EXKURZE V K-CENTRU (Kontaktní centrum) Beseda v Kontaktním centru pro studenty SŠ a žáky 9. tříd, při které jsou studenti seznámeni s jeho filozofií, poskytovanými službami, chodem centra a diskuze je zaměřena na rizika spojená s užíváním drog (závislost, HIV, hepatitidy, ) a dopady užívání drog. Školní preventisté: Témata k proškolení školních preventistů: Poradenské systémy a primární prevence ve školství Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence (zákony a vyhlášky) Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy Školní třída, její vedení a diagnostika Rodina a komunikace s rodiči (osobami zodpovědnými za výchovu) Sociálně nežádoucí jevy Metodika - Desatero školního metodika prevence 1. Odpovědný výběr garanta programu garantem programu je pedagogický pracovník - učitel nebo vychovatel, dle velikosti školy a podmínek na ní, který má zájem o tuto práci a osobní a odborné předpoklady pro její vykonávání: o vnitřní: důvěra dětí, přirozená autorita také u kolegů o vnější: čas, vzdělání, práce na sobě, finanční ohodnocení, aj. 2. Získat podporu řídících pracovníků je nezbytné seznámit ředitele školy s programem a získat ho pro jeho realizaci dlouhodobost, komplexnost, koordinovanost, východiskem výchova ke zdravému životnímu stylu, cílem změny postojů a chování "zdravá škola" 11

12 vybudovat si pozici "já jsem odborník na prevenci" a dále se v tomto směru vzdělávat zajistit si základní finanční a materiální zabezpečení programu (místnost, dostatečná hodinová dotace aj.) dohodnout základní pravidla realizace programu ve škole 3. Vybudovat tým spolupracovníků seznámit kolegy s filozofií programu a zaangažovat je do jeho realizace (nejlépe na pedagogické radě) zajistit průběžnou spolupráci s vedením školy, výchovným poradcem a mezipředmětovou spolupráci spolupráce úplných ZŠ se spádovými malotřídkami a MŠ otevřít prostor pro sdílení vzájemných očekávání a diskusi na poradě technického personálu školy informovat ostatní zaměstnance školy o programu a sdělit jim svá očekávání 4. Připravit aktivity pro žáky prostor v jednotlivých vyučovacích předmětech i v celkovém působení školy tematické bloky s dětmi: znalost cílových skupin (jejich jazyk, hodnoty, vzory) o zásobník her o vhodné místo pro realizaci aktivit - dle možností ne v klasické třídě o vlastní odborná připravenost o vážit slova (riziko návody) o materiálové zajištění o navodit atmosféru důvěry stanovení konzultačních hodin pro setkání dětí s preventistou školní poradenské pracoviště volnočasové aktivity, víkendové a prázdninové akce dle možností, ev. klubová činnost 5. Zajistit metodické pomůcky, informace, kontakty vytvoření knihovny, videotéky, fonotéky pro potřeby preventisty a ostatních pedagogů shromáždění všech dostupných informací o institucích, organizacích a odbornících, kteří v oblasti prevence působí v okrese (např. PPP, Krok, Wu-Wej, K-centrum a další nízkoprahová zařízení) zařízení stálého informačního panelu, kde budou důležité informace zpřístupněny žákům a rodičům v odpovídající a přitažlivé formě 6. Uspořádat aktivity pro rodiče informovat Radu školy a SRPŠ a získat jejich podporu a pomoc (případně i finanční) informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu, nejlépe na třídních schůzkách, případně prostřednictvím místního tisku, TV apod. a získat je pro účast na realizaci 7. Spolupracovat s ostatními odborníky PPP nízkoprahová zařízení lékaři oddělení péče o dítě a rodinu, sociální kurátoři, odd. sociální prevence, probační pracovníci soudu, policie a další Policie ČR, městská krajský protidrogový koordinátor NUTNÝ OSOBNÍ KONTAKT! 12

13 8. Volný čas, státní správa, místní samospráva spolupráce s dalšími orgány státní správy a místní samosprávy: městský úřad, úřady práce atd. DDM, Wu-wej, Centrum pro rodinu, sportovní a zájmové organizace, nadace, instituce a zabývající se využitím volného času dětí a mládeže NUTNÝ OSOBNÍ KONTAKT! 9. Propagace místní a regionální tisk, TV, Internet školní časopis, školní rozhlas 10. Evidence a efektivita vedení vlastních záznamů o přehledu realizovaných kroků a aktivit v průběhu školního roku při hodnocení efektivity lze využít dotazníků, slohových prací, zpětné informace (schránka důvěry). Měřítkem efektivity může být ohlas u preventistů, vedení škol, žáků (včetně jejich informovanosti o preventivním programu školy) a rodičů Metodické vedení: Možnost konzultací a předávání aktuálních informací od krajské protidrogové koordinátorky. Učitelé: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST PRO PEDAGOGY (Kontaktní centrum) Základy drogové problematiky pro pedagogické pracovníky, aktuální informace z drogového prostředí, nové trendy v užívání (na požádání). Zvýšení profesních dovedností: PŘEDNÁŠKOVÉ OKRUHY: Metodické pokyny a legislativa Jak zvládat případy související s návykovými látkami ve školách a školských zařízeních Co dělat když... Příklady:...byly u žáka nalezeny dovolené drogy Právní a další úvaha: Pití a kouření pod povolenou věkovou hranici. Směrnice k užívání povolených medikamentů u mládeže. Být si vědom možnosti zneužití těkavých látek. Zvaž: Za jakých okolností lze látku odebrat? Prodiskutovat problém se žákem nebo zajistit, aby ho projednal se školním psychologem nebo výchovným poradcem nebo jiným členem poradního týmu školy. Další možnosti: Informovat rodiče nebo právní zástupce žáka; rozhodnout, zda informovat ostatní členy sboru; rozhodnout, zda iniciovat obecnou rozpravu s místním protidrogovým koordinátorem....bylo u žáka zjištěno nedovolené vlastnictví zakázané drogy Právní a další úvaha: Dle novely zákona č.112/1998 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 140/1961 a č. 200/1996 je zakázáno vlastnit větší množství drogy. Učiteli není dovoleno bez svolení žáka provádět šetření. Pouze policie je oprávněna u osob podezřelých ze zneužívání drog provádět toto šetření. Stanovena ohlašovací povinnost. 13

14 Zvaž: Odebrat látku a (pokud nehodláte učinit další opatření) zničit ji (za přítomnosti svědka) nebo (hodláte-li učinit další opatření) uložit ji na bezpečné místo (je-li možno do školního sejfu) se záznamem o případu. Provést záznam o případu podle platných směrnic školy. Prodiskutovat případ se žákem nebo zajistit intervenci školního psychologa nebo výchovného poradce. Další možnosti: Informovat rodiče nebo právní zástupce žáka rozhodnout, zda informovat ostatní členy sboru; rozhodnout, zda je nutné postoupit případ dále (orgány sociálně právní ochrany, policie); rozhodnout, zda iniciovat obecnou rozpravu s místním protidrogovým koordinátorem....je ve škole nalezen žák pod vlivem drog nebo alkoholu, nebo trpí abstinenčními příznaky Právní a další úvaha: Prioritou číslo jedna je zajistit žákovi i ostatním bezpečnost. Učiteli není dovoleno bez svolení žáka provádět šetření. Pouze policie je oprávněna u osob podezřelých ze zneužívání drog provádět toto šetření. Zvaž: Postupovat podle doporučení uvedených v MPP. Provést záznam o případu. Prodiskutovat případ se žákem nebo zajistit, aby ho projednal se školním psychologem, nebo výchovným poradcem. Další možnosti: Informovat rodiče nebo právní zástupce žáka rozhodnout, zda informovat ostatní členy sboru. Rozhodnout, zda je nutné postoupit případ dále; rozhodnout, zda iniciovat obecnou rozpravu s místním protidrogovým koordinátorem....je žák přistižen při prodeji drog Právní a další úvaha: Prodej drog je nezákonný. Jde o ohrožení mravní výchovy dítěte. Zvaž: Odebrat látku a uložit ji na bezpečném místě (je-li možnost ve školním sejfu) se záznamem o případu. Provést záznam o případu. Prodiskutovat případ se žákem nebo zajistit, aby ho projednal se školním psychologem, nebo výchovným poradcem. Další možnosti: Je-li to vhodné, informovat členy sboru. Kontaktovat policii. Zvážit, zda je vhodné informovat žáky. byly ve škole nalezeny drogy nebo vybavení k jejich užívání Právní a další úvaha: Existuje vážný problém s bezpečnou likvidací používaného injekčního vybavení. Zvaž: Zajistit bezpečné uložení drogy nebo vybavení (bude předáno policii). Provést záznam o případu. Další možnosti: Je-li to vhodné, informovat členy sboru. Kontaktovat policii. Zvážit, zda je vhodné informovat žáky....se žák svěří s tím, že užívá drogy Právní a další úvaha: Vzhledem k věku žáka mohou probíhat právní úvahy týkající se zachování mlčenlivosti. Zvaž: Nabídnout radu a podporu. Obezřetnost týkající se zachování mlčenlivosti. Je-li nutno, obrátit se na relevantní služby. Další možnosti: Vhodnou formou informovat rodiče, zvážit, zda bude pro žáka prospěšné, postoupí-li se jeho případ poradenství....škola zjistí, že v místě kde sídlí, lze sehnat drogy Právní a další úvaha: Škola nenese právní odpovědnost mimo své území, má však nicméně v komunitě svou roli a morální odpovědnost. 14

15 Zvaž: Spojit se s místními organizacemi, zvláště s policii a sdělit jim odpovídající informace. Je-li to vhodné, informovat žáky. Je-li vhodné informovat rodiče. Další možnosti: Zajistit, aby pracovníci školy byli dobře informováni o místních problémech ve vztahu k drogám....rodič(e) žáka vykazuje(í) problémy se zakázanými drogami nebo alkoholem Právní a další úvaha: Na učitelích lze vyžadovat, aby podle závažnosti a možného ohrožení dítěte poskytli přiměřené informace příslušným pracovníkům nebo organizacím v oblasti sociální péče. Zvaž: Rodičům doporučit, aby se obrátili na poradenské služby. Nabídnout žákovi příslušné informace a podporu. Další možnosti: Zvážit, zda bude pro žáky prospěšné, postoupí-li se jeho případ poradenství....hledají rodiče ve škole radu, jak řešit problémy s drogami u svého dítěte Právní a další úvaha: Respektovat specifika každého jednotlivého případu - informace o poskytovaných službách. Zvaž: Rodičům doporučit, aby se obrátili na poradenské služby. Další možnosti: Zvážit, zda bude pro žáka prospěšné, postoupí-li se jeho případ poradenství....trpí problémy se zakázanou drogou nebo alkoholem pracovník školy Právní a další úvaha: Zákoník práce. Pracovní řád. Zvaž: Doporučit pracovníkovi, aby vyhledal pomoc a radu. Jasně označit nedostatky v práci této osoby a vyvodit příslušná varovná opatření. Další možnosti: Zvážit způsoby, jakými lze pracovníkovi pomoci. Identifikace osoby, které se může daný případ rovněž týkat. Rodiče: Semináře pro rodiče: Rodičovské zručnosti aneb co mohou rodiče udělat pro své děti Semináře mají pevnou strukturu, tato je obohacena o aktuální zakázku skupiny rodičů. Tyto semináře jsou vedeny zážitkovou interaktivní formou, obsahuje edukativní i terapeutické složky. Orientační témata: vztahová témata- JÁ, JÁ a TY, MY rodina rodičovské a výchovné témata: pravidla a hranice v rodině bezpečí zdravý vývoj dítěte, škodlivé vlivy prostředí respekt k sobě a druhým, sebeúcta řešení aktuálních témat z rodiny Zároveň terapeuti nabízí možnost individuálních konzultací, rodinnou terapii. Vzdělávání pěstounů: Systematické vzdělávání pěstounů rozvržené do těchto bloků: Jednotlivé typy drog, projevy intoxikace, psychická a fyzická závislost Jak rozpoznat užívání drog u blízké osoby, jak reagovat, jak jednat a nepodporovat dítě v užívání drog 15

16 Efektivní způsob komunikace s dítětem užívající drogy Kde hledat pomoc, legislativa Drogy a rodina příběh mého syna Stávající témata je možno podle konkrétních požadavků a potřeb účastníků upravit, zaměřit na další, související témata, případně vytvořit témata nová. Seminář o drogové problematice: Jednodenní přednáškový seminář určený pro širokou odbornou i laickou veřejnost, zaměřený na prevenci drogového problému a prevenci v rodině. Seminář se bude konat v MKS, bude dostatečně propagován skrze kabelovou televizi i místní tisk a budou na něj přizvání učitelé, vychovatelé, rodiče a všichni, komu toto téma není lhostejné. Témata semináře: Představení sítě protidrogových služeb Kyjovska Terénní práce s uživateli drog na Kyjovsku Syntetické drogy novodobý fenomén Kočičí terapie 5.2. Léčba a resocializace Stabilizovat nebo snížit míru problémového a intenzivního užívání drog. Ve městě Kyjově působí jako jedinečné Občanské sdružení KROK. Cílem této organizace je pomáhat v řešení drogové problematiky, resocializační ochrany a pomoci občanům, kteří se stali drogově závislými, včetně jejich rodin, prevence rizikového chování vedoucího k užívání drog, kriminalitě a nezaměstnanosti. Smyslem naplňování tohoto cíle je poskytovat péči klientům zaměřenou na zmírnění, překonání a zabránění opakování dlouhodobě přetrvávající sociální nouze s cílem zapojit klienty do života v přirozeném prostředí. Hlavní službou OS Krok je Terapeutická resocializační komunita pro drogově závislé, další programy jsou Agentura pro občany a Program následné péče. Jak již bylo uvedeno, OS Krok působí v Kyjově. Díky svému jedinečnému zaměření poskytuje služby pro celé Kyjovsko, s nadregionální působností pro celý Jihomoravský kraj. Terapeutická komunita OS Krok Terapeutická komunita představuje nabídku dlouhodobé rezidenční léčby pro drogově závislé klienty. Významným specifikem léčby v komunitě je postupný vývoj klienta od vzorců chování ovlivněných užíváním drog, přes systém kontroly, sebekontroly k sebedisciplíně a samostatnému odpovědnému fungování směrem k sobě i ven, ke společnosti. Komunita Krok je komunitou ve městě, což vyjadřuje její jedinečnost v republice. Umožňuje tím klientům spoustu aktivit a také každodenní konfrontaci s reálným světem. Služby jsou dostupné bez ohledu na typ užívání návykové látky, historii užívání a způsobu aplikace návykové látky. Jedinou podmínkou je dovršení hranice 15 let věku. 16

17 Jak již bylo uvedeno, Občanské sdružení Krok je jedinečné co do místa umístění terapeutické komunity, tak i jako jeden ze zásadních partnerů pro léčbu drogově závislých spoluobčanů. Jako občanské sdružení působí na Kyjovsku od roku 1989 a jejich výsledky s léčbou jsou ověřitelné nejen v počtu vyléčených klientů, ale i v celkovém přístupu a objemu sociální práce, kterou pro občany Kyjovska poskytují. Nedílnou součástí terapeutické komunity je i ambulantní služba pro drogově závislé a jejich rodiny, kde dochází k poskytování informací nejen pro závislé, ale i pro členy rodiny (primární prevence). Z výsledku této ambulantní činnosti OS Krok plyne, že dochází k masívnímu nárůstu počtu ambulancích klientů. Podporou a pomocí ze strany města je možné docílit ještě lepších výsledků na poli boje proti drogové závislosti Snižování rizik Snížit potenciální rizika spojená s užíváním drog pro jedince a společnost K-centrum, víceúčelová drogová služba 11 Charity Kyjov, působí v Kyjově a svojí činností je regionálním zařízením, poskytujícím služby na Kyjovsku. K-centrum je víceúčelové nízkoprahové zařízení, které nabízí pomoc lidem s drogovým problémem, jejich příbuzným a známým. Centrum informuje veřejnost o drogové problematice. Těžištěm je minimalizace rizik, vyplývajících ze škodlivého užívání drog, motivace k abstinenci. Hlavním cílem centra je poskytovat komplex ambulantních služeb pro uživatele drog a jejich blízké v oblasti terciární prevence. Veškeré programy směřují ke snížení drogové epidemie ve společnosti. V prvním pololetí roku 2013 bylo v rámci Kontaktního centra a Terénních programů aktivně pracováno celkem se 195 klienty (138 mužů, 57 žen, tj. přibližně poměr 2:1), z čehož dle primární drogy je 172 uživatelů pervitinu (142 injekčních, tj. 83% problémových uživatelů drog), 8 uživatelů kanabinoidů a 16 abstinujících. 11 K- centrum, víceúčelová drogová služba Charita Kyjov 17

18 Kontakty a služby Z celkového počtu kontaktů je 99% s uživateli drog, 1% s rodinnými příslušníky a známými uživatelů, což odpovídá primárnímu zaměření našich služeb na uživatele drog. V tomto pololetí zaznamenává K-centrum nárůst počtu klientů. K nárůstu přispělo propuštění klíčových klientů z VTOS (výrobci NL) na základě amnestie prezidenta republiky a návrat velké části bývalých klientů z VTOS, na které se amnestie nevztahovala. Celkem proběhlo 1889 kontaktů, z toho 1877 s uživateli drog. Pokles v počtu kontaktů v porovnání s předchozím rokem je způsoben zvýšeným počtem lidí využívajících sekundární výměnu (početně velké výměny zajišťované několika uživateli). Výkaznictví programu také ovlivnilo krácení finančních prostředků, kdy musí pracovníci K-centra při náhlém onemocnění či vzdělávání pracovníků omezovat provoz (bezpečnost pracovníků). Z důvodu zvyšujícího se věku uživatelů služby je i nižší zájem rodiny a rodinných příslušníků kontaktovat službu. 18

19 Výměnný program V rámci Kontaktního centra a Terénních programů bylo v prvním pololetí 2013 provedeno celkem 901 výměn. Došlo k nárůstu provedených výměn oproti loňskému pololetí. Z toho vyplývá, že při každém druhém kontaktu dochází k výměně injekčního materiálu, tj. 48% kontaktů s injekčními uživateli drog bylo uskutečněno z důvodu výměny injekčního materiálu. V roce 2013 je evidentní výrazný nárůst vyměněných setů, počtu vyměněných setů na jednu výměnu i průměrný počet setů na jednoho klienta. Zvyšuje se i počet klientů, kteří využívají sekundární výměny přes jednoho klienta. Průměrný počet injekčních setů na 1 výměnu činí cca 27 kusů. V prvním pololetí 2013 připadá na jednoho injekčního uživatele v přímém kontaktu cca 171 injekčních setů. Od října 2006 bylo zavedeno do výměnného programu distribuci želatinových tobolek. Tyto kapsle slouží pro klienty, kteří si už nemohou aplikovat do žíly nebo volí šetrnější způsob braní. Tobolky slouží jako ochrana žaludeční sliznice. V prvním pololetí roku 2013 tuto službu využilo 41% klientů užívající pervitin. Bylo vydáno celkem 2409 kapslí. Distribuce želatinových tobolek se tedy za posledních pět let stala pevně ukotvenou službou, která má své opodstatnění. Z výše uvedeného je patrné, že v současném pololetí roku 2013 dochází k markantnímu nárůstu počtu uživatelů omamných a psychotropních látek. Podstatou naplňování strategického cíle č. 3 je podpora města Kyjova výše popisované organizaci a jejich činností. Když problém již nastal, je třeba jej řešit tak, aby závislí v co nejmenší míře obtěžovali svou závislostí spoluobčany, či snad byli špatným příkladem převážně pro osoby inklinující k různým druhům experimentování s omamnými látkami. Město Kyjov je připraveno v rámci své dotační politiky formou cílené podpory přispět k maximálnímu využití služeb K-centra pro nemocné. 12 K- centrum, víceúčelová drogová služba Charita Kyjov 19

20 5.4. Snižování dostupnosti drog Stabilizovat nebo snížit dostupnost drog zejména pro mladé lidi ve spolupráci s Policí ČR, městskou policií a městským úřadem. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v 18 Preventivní opatření uvádí, že realizaci preventivních opatření koordinuje vláda, finančně a organizačně zajišťují Ministerstvo vnitra, jde-li o opatření primární, sekundární a terciární prevence pro příslušníky Policie ČR, příslušníky městské policie, příslušníky obecní policie a žáky policejních škol, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí apod. Policie ČR plní tyto úkoly prostřednictvím svých preventistů, kteří působí v rámci Policie ČR v Hodoníně. Odtud organizují konání přednášek ve školách a dalších preventivních akcí. Tyto činnosti jsou řízeny prostřednictvím Ministerstva vnitra. Policie ČR, jak je výše uvedeno, působí v oblasti prevence, na druhou stranu je ale zásadním článkem v boji proti drogové kriminalitě. Na jednání, které se konalo na Městském úřadě v Kyjově, které se ho mimo jiné účastnila i skupina příslušníků Policie ČR SKPV z Hodonína, bylo sděleno, že policie zaznamenává velký nárůst drogových trestných činů. Jedná se o zvýšení jak na straně výrobců, distributorů, tak na straně uživatelů (konzumentů drogy). Z důvodu náročnosti na zpracování takto zjištěného protiprávního jednání a z důvodu početního stavu policistů jsou schopni objasňovat jen část pachatelů této závažné protiprávní činnosti. Jako jeden za zásadních faktorů, proč dochází k tak masivnímu nárůstu drogových deliktů, uvádí příslušníci z řad policie skutečnost, že finanční zisky z této činnosti, mohou být měsíčně až v řádu statisíců. To je zásadní faktor, který ovlivňuje rozhodování, zda řádně pracovat a měsíčně pobírat mzdu (průměrná měsíční mzda je uváděna ve výši Kč údaj pro Jihomoravský kraj), nebo se zaměřit na činnost, byť protiprávní, se zisky již výše uvedenými. Dalším faktorem je exkluzivita regionu Kyjovska. Nachází se v blízkosti státní hranice se Slovenskem, odkud vede jeden z kanálů distribuce látek, které slouží k výrobě drog. Neopomenutelným faktorem je i údajná vysoká kvalita pervitinu, který výrobci na Kyjovsku umí vyrobit. Trestné činy na úseku drogové problematiky Územní odbor HO celkem Územní odbor OO P Kyjov 2013 ( ) Údaje z databáze PČR SKPV Hodonín 20

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

HLEDÁTE POMOC A PODPORU?

HLEDÁTE POMOC A PODPORU? HLEDÁTE POMOC A PODPORU? OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KROK Občanské sdružení Krok nabízí už 14 let lidem podporu osobního růstu pro změnu života. Toto své poslání naplňujeme v programech: Terapeutická resocializační

Více

REJSTŘÍK POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE NA KYJOVSKU

REJSTŘÍK POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE NA KYJOVSKU REJSTŘÍK POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE NA KYJOVSKU Tato brožura vznikla díky finanční podpoře města Kyjova. Informace o preventivních programech jsou v souladu s dokumentem "Akční plán

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Kontaktní centrum Plus Ztracená 63 Kroměříž, Tel

Kontaktní centrum Plus Ztracená 63 Kroměříž, Tel PREVENTIVNÍ A PŘEDNÁŠKOVÉ PROGRAMY KONTAKTNÍHO CENTRA PLUS V KROMĚŘÍŽI Kontaktní centrum Plus Ztracená 63 Kroměříž, 767 01 Email: kc.km@kromeriz.charita.cz Tel. 573 336 569 www.kromeriz.charita.cz Kontaktní

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2017 2018 KONKRETIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÉ OBLASTI, FINANCOVÁNÍ 1 Obsah KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Diecézní charita Brno Oblastní Charita Třebíč Víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog

Diecézní charita Brno Oblastní Charita Třebíč Víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog Diecézní charita Brno Oblastní Charita Třebíč Víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog Nabíídka jjednorrázových iinfforrmattiivníích besed v obllasttii drrogové prrobllemattiiky prro škollníí

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (prostřednictvím Úřadu vlády ČR) Požadovaná výše finančních

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY PŘÍLOHA K MINIMÁLNÍMU PREVENTIVNÍMU PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Krizový plán nastiňuje všem zaměstnancům školy postup při řešení vybraných krizových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 Zařízení sociální intervence Kladno Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 ÚVODNÍ ČÁST Na úvod si dovolujeme připomenout, kdo jsme a jaký je cíl naší činnosti. Základním cílem poskytované služby je

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2010 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL)

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO - gymnázium, základní škola a mateřská škola, s.r.o. 628 00 Brno, Rašelinová 11 tel. +420 544 211 547, 702 103 892 www.integra.cz KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Obsah: 1. Užívání omamných

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2012 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více