Místní plán protidrogové politiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní plán protidrogové politiky"

Transkript

1 města Kyjova města Kyjova Město Kyjov 2013

2 Obsah 1. Předmluva Úvod Legální nelegální drogy Stručná charakteristika Kyjovska Cíle protidrogové politiky Kyjova Primární prevence Léčba a resocializace Snižování rizik Snižování dostupnosti drog Závěr Přílohy

3 Předmluva 1 Užívání drog je fenomén celosvětově vnímaný jako problém, protože ovlivňuje zdraví a kvalitu života nejen uživatelů drog a jejich blízkých, ale v důsledku možných negativních zdravotních, sociálních, ekonomických a bezpečnostních dopadů, které s užíváním drog souvisejí, se týká celé společnosti. V České republice definuje drogy zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů jako omamné a psychotropní látky a přípravky je obsahující, dále také nově přijatý zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění. Ve Strategii protidrogové politiky jsou pod pojmem drogy zahrnuty výše uvedené návykové látky i látky běžně dostupné (organická rozpouštědla) a společností vysoce tolerované a veřejně propagované (alkohol a tabák). Za účinnou strategii směřující k řešení problémů v oblasti užívání drog je v ČR i v zemích EU považován komplexní multidisciplinární a vyvážený přístup. Tedy přístup, který vychází ze široké celospolečenské, meziresortní, mezioborové a mezisektorové spolupráce a je postavený na rovnováze potlačování nabídky (zákonné represe) a snižování poptávky po drogách (primární prevence, harm reduction = HR se označují přístupy snižování či minimalizace poškození drogami u osob, kteří v současnosti drogy užívají a nejsou motivováni k tomu, aby užívání zanechali. HR se snaží minimalizovat, omezit či zmírnit riziko život a zdraví ohrožujících infekce, které se šíří sdílením injekčního náčiní při nitrožilní aplikaci drog a nechráněným pohlavním stykem, jako je AIDS a hepatitidy B a C, riziko dalších tělesných komplikací, dlouhodobého působení vysokých dávek, předávkování, sociálního debaklu a ztráty lidské důstojnosti, léčby a resocializace). Připravený akční plán, jenž by měl být součástí Strategie, musí obsahovat cíle a prostředky v oblasti primární prevence, harm reduction, léčbě a resocializaci. Nelze opomenout ani samotnou koordinaci protidrogové politiky. Jako nezbytně nutné se jeví zapojení široké veřejnosti do činností, které směřují ke snižování dostupnosti drog a pokusit se tak zvrátit dosavadní nepříznivý stav v jejich šíření a užívání. Své místo má i efektivní vzdělávání související se získáním drogového uvědomění a specifických dovedností, pestrá nabídka preventivních volnočasových aktivit a dostupná léčba. Drogová politika musí být definována na základě analýzy současné situace a identifikovaných potřeb, musí mít jasnou strukturu, jež umožní praktickou realizaci a hodnocení. 1Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období

4 Úvod Drogy byly užívány nejprve jako léčivé, později jako opojné prostředky. Naši dávní předkové přistupovali k opojným vlastnostem drog většinou s úctou a respektem jako k božským silám. I oni těmto silám ovšem mnohdy podléhali. Nicméně teprve s dobou velkých objevů 19. století, s rozvojem farmaceutického výzkumu dochází k opravdu masovému rozšiřování drog zejména v Evropě a severní Americe. V 19. století byly izolovány alkaloidy např. morfin (1805), kofein (1820), nikotin (1828), atropin (1833), kokain (1859). Celá řada těchto látek se začala záhy vyrábět komerčně např. morfin (Merck od 1862), heroin (Bayer od 1898 prostředek proti kašli a k uklidnění). K automatizaci dochází např. i v průmyslu tabákovém, který uvádí v polovině 19. století na trh cigarety. V polovině 19. století podle odhadů pravidelně užívaly drogy stovky milionů lidí (kolem roku milionů lidí opium, až 300 milionů lidí konopí a 10 milionů lidí koku). V prvních odvážných krocích rozvoje a pokroku lze jen stěží předvídat všechny možné nežádoucí důsledky 2... Problém užívání návykových látek (drog) v současné době je celospolečenskou záležitostí, tedy netýká se pouze mladých lidí a je podmíněn řadou faktorů. V boji proti zvýšenému užívání návykových látek je důležité, ne-li naprosto nezbytné, zapojit do prevence zneužívání drog celou společnost a vytvářet odpovídající spektrum nabídek pozitivních alternativ prostřednictvím poskytování informací, výchovy ke zdravému životnímu stylu a aktivnímu využití volného času pro mladé lidi. Město Kyjov dlouhodobě a systematicky podporuje program protidrogové politiky. Cílem této politiky je předcházet vzniku problémů z užívání návykových látek a ochrana veřejného zdraví. Pokud problém již nastane, snažit se nabídnout jedincům a rodinám, kteří přijdou do styku s alkoholem, tabákem a jinými návykovými látkami a řeší problémy spojené s jejich zneužíváním, odpovídající dostupnou a kvalifikovanou profesionální pomoc (léčba, resocializace, následná péče). Velmi nebezpečnou se v této oblasti jeví bezprizorní mládež, která je na prvním místě rizikovosti ve smyslu výskytu sociální patologie. Boj proti různým typům závislostí musí být veden systematicky, komplexně, trvale a ve spolupráci se všemi subjekty, jež se danou problematikou zabývají. Dobrá komunitní spolupráce při realizaci protidrogové politiky města je významným faktorem pro efektivní práci na společném díle, protože izolované strategie se ukazují z hlediska výsledné efektivity jako neúčinné. 2Startegie protidrogové politiky města Brna 4

5 3. Legální nelegální drogy 3 Legální droga, alkohol a tabák, běžně se s nimi setkáváme, jsou společensky tolerovány, ale může na ně vzniknout stejná závislost, jako na ilegální drogy. Narůstá počet uživatelů alkoholu a tabáku, věková hranice se snižuje. Počet problémových uživatelů alkoholu se celostátně odhaduje na cca klientů. Jedná se pouze o evidované klienty, kteří požádali o léčbu nebo intervenci v souvislosti s užíváním alkoholu. Skutečný počet problémových uživatelů alkoholu se předpokládá vyšší, přibližně se odhaduje kolem Slovo alkohol pochází z arabského al kahal, což znamená jemnou substanci. Je jakýmsi předpisem na relaxaci, kterému rozumí všechny kultury světa. Je to droga s rozpornými účinky. Alkohol musíme považovat za tvrdou, silně návykovou drogu. Její nebezpečí spočívá v tom, že je všude a je legální! r spotřeba alkoholu na hlavu 3,6 l r spotřeba alkoholu na hlavu 16 l Zdroj: MUDr. Šmoldasová, VFN Praha, Světová zdravotnická organizace (WHO) Zemí původu tabáku je Amerika, avšak v současnosti je pěstování tabáku rozšířeno ve více než sto zemích světa. Největšími pěstiteli jsou Čína, Indie a Brazílie. V Česku se v současnosti tabák již nepěstuje. Rostlina tabák zahrnuje velké množství druhů, z nichž se průmyslově využívají pouze tabák virginský, Nicotiana tabaccum a tabák selský, Nicotiana rustica. Pouze v tabáku a nikde jinde se vyskytuje rostlinný alkaloid nikotin. Pro kuřáka jsou důležité především účinky nikotinu na lidský mozek, nikotin ale působí na mnoho dalších orgánů 5. Podle průzkumu Eurobarometr v ČR kouří asi lidí, kouří 26% populace nad 18 let, zbytek jsou děti a mladiství do 18 let věku. Za rok se v ČR vykouří cca 21 miliard cigaret (statistický údaj za rok 2010 a 2011). V rozporu s veřejným míněním studie společenských nákladů hodnotí tabák jako největší zátěž pro společnost (nemocnost, úmrtnost). Zdroj: Výsledky COI studií (% HDP), Centrum adiktologie 3Startegie protidrogové politiky města Brna 4 Ratiškovský Zvon 2/2013 Mgr. Hana Čamlíková 5 5

6 Nelegální drogy 6, drogy "mimo zákon", společností netolerované, jejich přechováváním a prodejem nebo předáním se dostáváme do střetu se zákonem. Opioidy - jde o látky získávané ze surového opia šťávy z nezralých makovic. V opiu jsou obsaženy alkaloidy morfin a kodein, zodpovědné za protibolestivé a psychotropní účinky. Halucinogenní drogy houby, meskalin, durman, LSD, tripy papírky napuštěné roztokem LSD. Konopné drogy - psychoaktivní látky pocházející z indického konopí (Cannabis sativa) jsou označovány jako kanabinoidy. Patří mezi ně marihuana a hašiš. Stimulující drogy - nejčastěji jde o pervitin (piko, péčko, perník) metamfetamin. Není nijak vzácná jeho domácí výroba a příprava z látky efedrin, kterou je možné získat z některých volně prodejných léků. Dalším zástupcem v této skupině je kokain a taneční droga extáze. Takzvané měkké drogy jsou obecně považovány za ty bezpečnější, u nich nehrozí tak velké riziko závislosti a jejich uživatelé se nemusí delší dobu dostat do problémů (tabák, konopné drogy, extáze). Na tvrdé drogy může vznikat závislost okamžitě, tyto drogy se také často aplikují nitrožilně (heroin, pervitin, kokain). Heroin, pervitin a organická rozpouštědla jsou drogy s vysokým rizikem vzniku závislosti. U těchto drog je riziko vzniku závislosti i riziko komplikací v poměru s tím, co uživatel od drogy získá, jak již bylo uvedeno, velmi vysoké. Nebezpečně působí na psychiku zdravého člověka rovněž tlumivé látky. Jsou to především heroin, morfin, léky anxiolytika, hypnotika. Způsobují uvolnění, zklidnění, zpomalení reakcí, pasivitu, ospalost až spánek. Poměrně rychle na ně vzniká těžká fyzická závislost. Pokud není droga podána, rozvíjí se abstinenční syndrom. Jako povzbuzující látky jsou uváděny kokain a pervitin. Tyto stimulační látky povzbuzují CNS. Mizí únava, potřeba jíst a spát, zvyšuje se výkon i aktivita, dostavuje se pocit fyzické i duševní síly až euforie. Na stimulanty vzniká výrazná psychická závislost. Dalším příkladem nelegálních drog jsou halucinogenní látky LSD, lysohlávky, konopné látky. Výrazně mění kvalitu vědomí, psychiku, intenzitu a hloubku prožívání, dělají sluchové a zrakové halucinace, zvyšují intenzitu vnímání prostoru a barev. Nebezpečím je nepředvídatelnost jejich působení. Často ovlivní rozhodnutí vyzkoušet si i tvrdší drogy. Drogy v číslech: v roce 2011 se v ČR spotřebovalo odhadem 18,2 tun konopných drog, 4,6 tun pervitinu, 1,2 tun heroinu, 869,5 kg kokainu, 4,6 mil. tablet extáze a 1 mil. kusů LSD Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce

7 4. Stručná charakteristika Kyjovska Kyjovsko 8 je územně vymezeno jako správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Kyjov. ORP Kyjov má v rámci okresu Hodonín největší rozlohu (470 km 2 ) a spadá pod něj nejvíc obcí 42 s celkovým počtem obyvatel, z toho osob do 18 let věku Díky své poloze je Kyjov hospodářským, správním a kulturním střediskem Kyjovska. Zdroj: a kartogramy Nezaměstnanost na Kyjovsku Míra nezaměstnanosti v rámci ORP Kyjov je dlouhodobě výrazně vyšší než je celorepublikový i krajský průměr. V roce 2010 činila necelých 16 %, po Znojemsku a Hodonínsku (Hodonín k celkem 9,9 %) to byla nejvyšší míra nezaměstnanosti z 21 obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje. Nejpočetnější skupinou uchazečů o zaměstnání tvoří mladí lidé ve věku let. Podle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání to byly osoby s úplným středním odborným vzděláním s maturitou. Úřady práce v Jihomoravském kraji registrovaly ke konci června 2013 celkem uchazečů o zaměstnání. 8Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku

8 Úřady práce v Jihomoravském kraji nabízely ke konci června 2013 celkem volných pracovních míst, což bylo o 141 míst méně, než ve stejném období minulého roku. Snížení počtu volných pracovních míst při současném zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání znamenalo nárůst počtu uchazečů přijatých na 1 volné pracovní místo. Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji k Zadlužení domácností 9 Prosperující ekonomika, nárůst mezd, uvolnění trhu s bydlením a preference spotřeby vedly zejména v letech k masívnímu nárůstu zadlužení v ČR. Ekonomický propad během roku 2008, a s tím související obavy lidí ze ztráty zaměstnání, či snížení příjmů, zadlužování domácností mírně zpomalil. Situaci zadluženosti obyvatel Kyjovska nelze přesně popsat z důvodů chybějících podkladů. Z informací poskytnutých dvěma kyjovskými občanskými poradnami (Občanskou Charitou a Občanskou poradnou O.s. KROK) vyplynulo, že dluhové poradenství je za poslední 4 roky stále žádanější. Např. v roce 2011 proběhlo v Občanské poradně Charity Kyjov 237 kontaktů, z toho 53 se týkalo exekucí a dluhové problematiky. V roce 2012 dokonce převažuje v počtu řešených případů právě dluhové poradenství. Stejně tak klienti Občanské poradny KROK přicházejí ve věcech platebních rozkazů, exekucí a rozhodčího řízení. Všechny tyto skutečnosti včetně geografické polohy Kyjova a Kyjovska jsou živnou půdou a základním předpokladem pro rozvoj a šíření užívání návykových látek v obecném slova smyslu. Lidé hledají únik před starostmi, před neúspěchem, před stresem. Nevědí si rady a návykové látky jim umožní řešení problému oddálit, či naprosto překrýt a zapomenout Dle výše uvedeného je logické, že nejvíce tyto skutečnosti mohou zasáhnout právě mladé lidi bez životních zkušeností a sociálních jistot. A právě zde musí být připravena záchranná sociální síť, která ale musí navazovat na důslednou primární prevenci, tedy snahu předcházet těmto situacím. 9 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku

9 5. Cíle protidrogové politiky Kyjova 10 Česká republika má restriktivní drogovou politiku. Držení, užívání a prodej jakýchkoliv drog je zakázáno (dle množství držené drogy se řeší v přestupkovém či v trestním řízení). Za účinnou strategii směřující k řešení problémů v oblasti užívání drog v ČR i v zemích EU je považován komplexní multidisciplinární a vyvážený přístup vycházející z rovnováhy potlačování nabídky (zákonné represe) a snižování poptávky po drogách (primární prevence, léčba a resocializace, snižování rizik). ČR se svojí protidrogovou politikou hlásí k mezinárodním úmluvám OSN o drogách, k Amsterdamské úmluvě Evropského společenství a k programu Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21. století. Na základě uvedených dokumentů je vypracována Národní strategie protidrogové politiky na období schválená usnesením vlády České republiky dne 10. května Kyjov (stejně jako Jihomoravský kraj) v Místním plánu protidrogové politiky definuje základní východiska a směry řešení problému užívání drog. Velký důraz je kladen na specifickou primární prevenci. Na Kyjovsku existuje síť zařízení poskytující jedinci služby v každé fázi jeho závislosti na návykových látkách. je rozdělen do 4 základních cílů: 1. Primární prevence (stabilizovat nebo snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog mladými lidmi) 2. Léčba a resocializace (stabilizovat nebo snížit míru problémového a intenzivního užívání drog) 3. Snižování rizik (snížit potenciální rizika spojená s užíváním drog pro jedince a společnost) 4. Snižování dostupnosti drog (stabilizovat nebo snížit dostupnost drog zejména pro mladé lidi) ve spolupráci s Policií ČR, městskou policií a městským úřadem. Účelem je zabezpečit ochranu jednotlivců a společnosti před zdravotními, sociálními, ekonomickými škodami, které užívání drog přináší a zabezpečit bezpečnost jednotlivců, společnosti a majetku před dopady v podobě trestné činnosti spojené s drogami. Funkce Místního plánu: vytýčit základní cíle nabídnout institucím a organizacím zapojených do realizace místní protidrogové politiky, aby si při naplňování této strategie našly své místo a tím se staly plnohodnotným partnerem pro obec. Účel Místního plánu protidrogové politiky: snížit na Kyjovsku užívání všech typů drog a potenciální rizika a škody související s užíváním drog, které mohou jednotlivcům a společnosti nastat. 10 Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období

10 5.1. Primární prevence Stabilizovat nebo snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog mladými lidmi. Město Kyjov za účelem naplňování cíle primární prevence oslovilo organizace působící na Kyjovsku, aby společně vytvořily projekty, které budou reagovat na zhoršující se situaci v užívání omamných a psychotropních látek. Vedení města Kyjova si plně uvědomuje, že právě primární prevence a její důsledné a adresné zaměření je nejdůležitějším z cílů celého Místního plánu a vždy je lépe přecházet sociálně patologickým jevům, než řešit jejich následky. Proto oslovené organizace zaměřily svou pozornost na zpracování témat týkající se problematiky zneužívání omamných látek a jejího nebezpečí se zaměřením na co nejširší cílové skupiny. V rámci projektů se spojily 4 organizace v Kyjově (K- centrum, víceúčelová drogová služba, Charita Kyjov, Občanské sdružení KROK, Kyjov, Nízkoprahový klub Wu-Wej, Charita Kyjov, PhDr. Lenka Skácelová, Pedagogicko-psychologická poradna), které nabízí programy primární prevence. Hlavním cílem je sjednotit a zpřehlednit tuto nabídku do jednoho propagačního materiálu tak, aby si kdokoliv z veřejnosti mohl vybrat některý z programů pro jakoukoliv cílovou skupinu, projektů. Město Kyjov je připraveno podpořit finančně tyto subjekty jednak v rámci své dotační politiky a jednak přímou podporou deklarovanou v rozpočtu města za účelem zajištění a rozvíjení primární prevence převážně v Kyjově i na Kyjovsku a zajistit maximální součinnost a účelnou koordinaci ve školských zařízeních, jejichž je zřizovatelem. Rozdělení programů podle věkové kategorie: 0-6 PREVENCE VE ŠKOLKÁCH (Kontaktní centrum + Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s.) Formou her a maňáskového divadla učíme děti jak správně reagovat na různé situace (postoj k alkoholu, cigaretám, drogám, setkání s neznámým člověkem ). S dětmi navštívíme zemi zdraví, zlověstný ostrov, kde porozumí, jak dobře vycházet s přáteli. Budeme se snažit vštěpovat dětem dobré životní návyky a též varovat před užíváním návykových látek. Pozitivní principy budou předávány v loutkové pohádce zosobněny postavami jako hodný a přátelský pan Doktor, čáp Klap, ještěřička Evelínka, slon Herkul, klokan Zambi, či medvěd Dudo. Na druhé straně je ministerský předseda Bašťoun, tabákoví bandité, lstivý Alkoholín, či šelma Drogera UNPLUGGET (Krok) Je určen výhradně pro šesté třídy základních škol. Jde o mezinárodní program se dvanácti tématy jak z oblasti drogové prevence, tak i oblasti vzájemných vztahů. Je postaven na myšlence, že žáci 6 tříd jsou nejohroženější skupinou, protože opouští dětství a vstupují do světa dospívání. 10

11 12-15 RACEK II (Krok) Program je zaměřen na podporu a osobnostní růst jednotlivce. Pracuje na zvýšení tolerance mezi žáky, podporu zdravých vztahů ve třídě, posílení sebejistoty apod. Je určen: a) žákům II. stupně základních škol b) studentům I. a II. ročníků středních škol a odborných učilišť TŘI PÉ (Programy primární prevence) (Krok) Program pracuje s tématy v oblasti legálních i nelegálních drog. Je uzpůsoben věku posluchačů a nabízen v blocích od méně závažných (kouření) až po ohrožující (pervitin. heroin.) Je určen: a) žákům II. stupně základních škol b) studentům I. a II. ročníků středních škol a odborných učilišť PROGRAMY PRO DĚTI OD II. STUPNĚ ZŠ A STŘEDNÍ ŠKOLY (WU-WEJ) Preventivní nabídka v dopoledních hodinách formou besed v prostorách klubu, využití volnočasového zázemí klubu, součástí programu je i metodická hra, která otevírá prostor pro diskuzi nad tématy rizikového chování (šikana, drogy, poruchy příjmu potravy, extremismus, alkohol) a posiluje sociální a komunikační dovednosti dětí. Program nabízí dvouhodinové bloky podle potřeb jednotlivých škol nebo tříd. Jednotlivé bloky jsou zdarma EXKURZE V K-CENTRU (Kontaktní centrum) Beseda v Kontaktním centru pro studenty SŠ a žáky 9. tříd, při které jsou studenti seznámeni s jeho filozofií, poskytovanými službami, chodem centra a diskuze je zaměřena na rizika spojená s užíváním drog (závislost, HIV, hepatitidy, ) a dopady užívání drog. Školní preventisté: Témata k proškolení školních preventistů: Poradenské systémy a primární prevence ve školství Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence (zákony a vyhlášky) Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy Školní třída, její vedení a diagnostika Rodina a komunikace s rodiči (osobami zodpovědnými za výchovu) Sociálně nežádoucí jevy Metodika - Desatero školního metodika prevence 1. Odpovědný výběr garanta programu garantem programu je pedagogický pracovník - učitel nebo vychovatel, dle velikosti školy a podmínek na ní, který má zájem o tuto práci a osobní a odborné předpoklady pro její vykonávání: o vnitřní: důvěra dětí, přirozená autorita také u kolegů o vnější: čas, vzdělání, práce na sobě, finanční ohodnocení, aj. 2. Získat podporu řídících pracovníků je nezbytné seznámit ředitele školy s programem a získat ho pro jeho realizaci dlouhodobost, komplexnost, koordinovanost, východiskem výchova ke zdravému životnímu stylu, cílem změny postojů a chování "zdravá škola" 11

12 vybudovat si pozici "já jsem odborník na prevenci" a dále se v tomto směru vzdělávat zajistit si základní finanční a materiální zabezpečení programu (místnost, dostatečná hodinová dotace aj.) dohodnout základní pravidla realizace programu ve škole 3. Vybudovat tým spolupracovníků seznámit kolegy s filozofií programu a zaangažovat je do jeho realizace (nejlépe na pedagogické radě) zajistit průběžnou spolupráci s vedením školy, výchovným poradcem a mezipředmětovou spolupráci spolupráce úplných ZŠ se spádovými malotřídkami a MŠ otevřít prostor pro sdílení vzájemných očekávání a diskusi na poradě technického personálu školy informovat ostatní zaměstnance školy o programu a sdělit jim svá očekávání 4. Připravit aktivity pro žáky prostor v jednotlivých vyučovacích předmětech i v celkovém působení školy tematické bloky s dětmi: znalost cílových skupin (jejich jazyk, hodnoty, vzory) o zásobník her o vhodné místo pro realizaci aktivit - dle možností ne v klasické třídě o vlastní odborná připravenost o vážit slova (riziko návody) o materiálové zajištění o navodit atmosféru důvěry stanovení konzultačních hodin pro setkání dětí s preventistou školní poradenské pracoviště volnočasové aktivity, víkendové a prázdninové akce dle možností, ev. klubová činnost 5. Zajistit metodické pomůcky, informace, kontakty vytvoření knihovny, videotéky, fonotéky pro potřeby preventisty a ostatních pedagogů shromáždění všech dostupných informací o institucích, organizacích a odbornících, kteří v oblasti prevence působí v okrese (např. PPP, Krok, Wu-Wej, K-centrum a další nízkoprahová zařízení) zařízení stálého informačního panelu, kde budou důležité informace zpřístupněny žákům a rodičům v odpovídající a přitažlivé formě 6. Uspořádat aktivity pro rodiče informovat Radu školy a SRPŠ a získat jejich podporu a pomoc (případně i finanční) informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu, nejlépe na třídních schůzkách, případně prostřednictvím místního tisku, TV apod. a získat je pro účast na realizaci 7. Spolupracovat s ostatními odborníky PPP nízkoprahová zařízení lékaři oddělení péče o dítě a rodinu, sociální kurátoři, odd. sociální prevence, probační pracovníci soudu, policie a další Policie ČR, městská krajský protidrogový koordinátor NUTNÝ OSOBNÍ KONTAKT! 12

13 8. Volný čas, státní správa, místní samospráva spolupráce s dalšími orgány státní správy a místní samosprávy: městský úřad, úřady práce atd. DDM, Wu-wej, Centrum pro rodinu, sportovní a zájmové organizace, nadace, instituce a zabývající se využitím volného času dětí a mládeže NUTNÝ OSOBNÍ KONTAKT! 9. Propagace místní a regionální tisk, TV, Internet školní časopis, školní rozhlas 10. Evidence a efektivita vedení vlastních záznamů o přehledu realizovaných kroků a aktivit v průběhu školního roku při hodnocení efektivity lze využít dotazníků, slohových prací, zpětné informace (schránka důvěry). Měřítkem efektivity může být ohlas u preventistů, vedení škol, žáků (včetně jejich informovanosti o preventivním programu školy) a rodičů Metodické vedení: Možnost konzultací a předávání aktuálních informací od krajské protidrogové koordinátorky. Učitelé: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST PRO PEDAGOGY (Kontaktní centrum) Základy drogové problematiky pro pedagogické pracovníky, aktuální informace z drogového prostředí, nové trendy v užívání (na požádání). Zvýšení profesních dovedností: PŘEDNÁŠKOVÉ OKRUHY: Metodické pokyny a legislativa Jak zvládat případy související s návykovými látkami ve školách a školských zařízeních Co dělat když... Příklady:...byly u žáka nalezeny dovolené drogy Právní a další úvaha: Pití a kouření pod povolenou věkovou hranici. Směrnice k užívání povolených medikamentů u mládeže. Být si vědom možnosti zneužití těkavých látek. Zvaž: Za jakých okolností lze látku odebrat? Prodiskutovat problém se žákem nebo zajistit, aby ho projednal se školním psychologem nebo výchovným poradcem nebo jiným členem poradního týmu školy. Další možnosti: Informovat rodiče nebo právní zástupce žáka; rozhodnout, zda informovat ostatní členy sboru; rozhodnout, zda iniciovat obecnou rozpravu s místním protidrogovým koordinátorem....bylo u žáka zjištěno nedovolené vlastnictví zakázané drogy Právní a další úvaha: Dle novely zákona č.112/1998 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 140/1961 a č. 200/1996 je zakázáno vlastnit větší množství drogy. Učiteli není dovoleno bez svolení žáka provádět šetření. Pouze policie je oprávněna u osob podezřelých ze zneužívání drog provádět toto šetření. Stanovena ohlašovací povinnost. 13

14 Zvaž: Odebrat látku a (pokud nehodláte učinit další opatření) zničit ji (za přítomnosti svědka) nebo (hodláte-li učinit další opatření) uložit ji na bezpečné místo (je-li možno do školního sejfu) se záznamem o případu. Provést záznam o případu podle platných směrnic školy. Prodiskutovat případ se žákem nebo zajistit intervenci školního psychologa nebo výchovného poradce. Další možnosti: Informovat rodiče nebo právní zástupce žáka rozhodnout, zda informovat ostatní členy sboru; rozhodnout, zda je nutné postoupit případ dále (orgány sociálně právní ochrany, policie); rozhodnout, zda iniciovat obecnou rozpravu s místním protidrogovým koordinátorem....je ve škole nalezen žák pod vlivem drog nebo alkoholu, nebo trpí abstinenčními příznaky Právní a další úvaha: Prioritou číslo jedna je zajistit žákovi i ostatním bezpečnost. Učiteli není dovoleno bez svolení žáka provádět šetření. Pouze policie je oprávněna u osob podezřelých ze zneužívání drog provádět toto šetření. Zvaž: Postupovat podle doporučení uvedených v MPP. Provést záznam o případu. Prodiskutovat případ se žákem nebo zajistit, aby ho projednal se školním psychologem, nebo výchovným poradcem. Další možnosti: Informovat rodiče nebo právní zástupce žáka rozhodnout, zda informovat ostatní členy sboru. Rozhodnout, zda je nutné postoupit případ dále; rozhodnout, zda iniciovat obecnou rozpravu s místním protidrogovým koordinátorem....je žák přistižen při prodeji drog Právní a další úvaha: Prodej drog je nezákonný. Jde o ohrožení mravní výchovy dítěte. Zvaž: Odebrat látku a uložit ji na bezpečném místě (je-li možnost ve školním sejfu) se záznamem o případu. Provést záznam o případu. Prodiskutovat případ se žákem nebo zajistit, aby ho projednal se školním psychologem, nebo výchovným poradcem. Další možnosti: Je-li to vhodné, informovat členy sboru. Kontaktovat policii. Zvážit, zda je vhodné informovat žáky. byly ve škole nalezeny drogy nebo vybavení k jejich užívání Právní a další úvaha: Existuje vážný problém s bezpečnou likvidací používaného injekčního vybavení. Zvaž: Zajistit bezpečné uložení drogy nebo vybavení (bude předáno policii). Provést záznam o případu. Další možnosti: Je-li to vhodné, informovat členy sboru. Kontaktovat policii. Zvážit, zda je vhodné informovat žáky....se žák svěří s tím, že užívá drogy Právní a další úvaha: Vzhledem k věku žáka mohou probíhat právní úvahy týkající se zachování mlčenlivosti. Zvaž: Nabídnout radu a podporu. Obezřetnost týkající se zachování mlčenlivosti. Je-li nutno, obrátit se na relevantní služby. Další možnosti: Vhodnou formou informovat rodiče, zvážit, zda bude pro žáka prospěšné, postoupí-li se jeho případ poradenství....škola zjistí, že v místě kde sídlí, lze sehnat drogy Právní a další úvaha: Škola nenese právní odpovědnost mimo své území, má však nicméně v komunitě svou roli a morální odpovědnost. 14

15 Zvaž: Spojit se s místními organizacemi, zvláště s policii a sdělit jim odpovídající informace. Je-li to vhodné, informovat žáky. Je-li vhodné informovat rodiče. Další možnosti: Zajistit, aby pracovníci školy byli dobře informováni o místních problémech ve vztahu k drogám....rodič(e) žáka vykazuje(í) problémy se zakázanými drogami nebo alkoholem Právní a další úvaha: Na učitelích lze vyžadovat, aby podle závažnosti a možného ohrožení dítěte poskytli přiměřené informace příslušným pracovníkům nebo organizacím v oblasti sociální péče. Zvaž: Rodičům doporučit, aby se obrátili na poradenské služby. Nabídnout žákovi příslušné informace a podporu. Další možnosti: Zvážit, zda bude pro žáky prospěšné, postoupí-li se jeho případ poradenství....hledají rodiče ve škole radu, jak řešit problémy s drogami u svého dítěte Právní a další úvaha: Respektovat specifika každého jednotlivého případu - informace o poskytovaných službách. Zvaž: Rodičům doporučit, aby se obrátili na poradenské služby. Další možnosti: Zvážit, zda bude pro žáka prospěšné, postoupí-li se jeho případ poradenství....trpí problémy se zakázanou drogou nebo alkoholem pracovník školy Právní a další úvaha: Zákoník práce. Pracovní řád. Zvaž: Doporučit pracovníkovi, aby vyhledal pomoc a radu. Jasně označit nedostatky v práci této osoby a vyvodit příslušná varovná opatření. Další možnosti: Zvážit způsoby, jakými lze pracovníkovi pomoci. Identifikace osoby, které se může daný případ rovněž týkat. Rodiče: Semináře pro rodiče: Rodičovské zručnosti aneb co mohou rodiče udělat pro své děti Semináře mají pevnou strukturu, tato je obohacena o aktuální zakázku skupiny rodičů. Tyto semináře jsou vedeny zážitkovou interaktivní formou, obsahuje edukativní i terapeutické složky. Orientační témata: vztahová témata- JÁ, JÁ a TY, MY rodina rodičovské a výchovné témata: pravidla a hranice v rodině bezpečí zdravý vývoj dítěte, škodlivé vlivy prostředí respekt k sobě a druhým, sebeúcta řešení aktuálních témat z rodiny Zároveň terapeuti nabízí možnost individuálních konzultací, rodinnou terapii. Vzdělávání pěstounů: Systematické vzdělávání pěstounů rozvržené do těchto bloků: Jednotlivé typy drog, projevy intoxikace, psychická a fyzická závislost Jak rozpoznat užívání drog u blízké osoby, jak reagovat, jak jednat a nepodporovat dítě v užívání drog 15

16 Efektivní způsob komunikace s dítětem užívající drogy Kde hledat pomoc, legislativa Drogy a rodina příběh mého syna Stávající témata je možno podle konkrétních požadavků a potřeb účastníků upravit, zaměřit na další, související témata, případně vytvořit témata nová. Seminář o drogové problematice: Jednodenní přednáškový seminář určený pro širokou odbornou i laickou veřejnost, zaměřený na prevenci drogového problému a prevenci v rodině. Seminář se bude konat v MKS, bude dostatečně propagován skrze kabelovou televizi i místní tisk a budou na něj přizvání učitelé, vychovatelé, rodiče a všichni, komu toto téma není lhostejné. Témata semináře: Představení sítě protidrogových služeb Kyjovska Terénní práce s uživateli drog na Kyjovsku Syntetické drogy novodobý fenomén Kočičí terapie 5.2. Léčba a resocializace Stabilizovat nebo snížit míru problémového a intenzivního užívání drog. Ve městě Kyjově působí jako jedinečné Občanské sdružení KROK. Cílem této organizace je pomáhat v řešení drogové problematiky, resocializační ochrany a pomoci občanům, kteří se stali drogově závislými, včetně jejich rodin, prevence rizikového chování vedoucího k užívání drog, kriminalitě a nezaměstnanosti. Smyslem naplňování tohoto cíle je poskytovat péči klientům zaměřenou na zmírnění, překonání a zabránění opakování dlouhodobě přetrvávající sociální nouze s cílem zapojit klienty do života v přirozeném prostředí. Hlavní službou OS Krok je Terapeutická resocializační komunita pro drogově závislé, další programy jsou Agentura pro občany a Program následné péče. Jak již bylo uvedeno, OS Krok působí v Kyjově. Díky svému jedinečnému zaměření poskytuje služby pro celé Kyjovsko, s nadregionální působností pro celý Jihomoravský kraj. Terapeutická komunita OS Krok Terapeutická komunita představuje nabídku dlouhodobé rezidenční léčby pro drogově závislé klienty. Významným specifikem léčby v komunitě je postupný vývoj klienta od vzorců chování ovlivněných užíváním drog, přes systém kontroly, sebekontroly k sebedisciplíně a samostatnému odpovědnému fungování směrem k sobě i ven, ke společnosti. Komunita Krok je komunitou ve městě, což vyjadřuje její jedinečnost v republice. Umožňuje tím klientům spoustu aktivit a také každodenní konfrontaci s reálným světem. Služby jsou dostupné bez ohledu na typ užívání návykové látky, historii užívání a způsobu aplikace návykové látky. Jedinou podmínkou je dovršení hranice 15 let věku. 16

17 Jak již bylo uvedeno, Občanské sdružení Krok je jedinečné co do místa umístění terapeutické komunity, tak i jako jeden ze zásadních partnerů pro léčbu drogově závislých spoluobčanů. Jako občanské sdružení působí na Kyjovsku od roku 1989 a jejich výsledky s léčbou jsou ověřitelné nejen v počtu vyléčených klientů, ale i v celkovém přístupu a objemu sociální práce, kterou pro občany Kyjovska poskytují. Nedílnou součástí terapeutické komunity je i ambulantní služba pro drogově závislé a jejich rodiny, kde dochází k poskytování informací nejen pro závislé, ale i pro členy rodiny (primární prevence). Z výsledku této ambulantní činnosti OS Krok plyne, že dochází k masívnímu nárůstu počtu ambulancích klientů. Podporou a pomocí ze strany města je možné docílit ještě lepších výsledků na poli boje proti drogové závislosti Snižování rizik Snížit potenciální rizika spojená s užíváním drog pro jedince a společnost K-centrum, víceúčelová drogová služba 11 Charity Kyjov, působí v Kyjově a svojí činností je regionálním zařízením, poskytujícím služby na Kyjovsku. K-centrum je víceúčelové nízkoprahové zařízení, které nabízí pomoc lidem s drogovým problémem, jejich příbuzným a známým. Centrum informuje veřejnost o drogové problematice. Těžištěm je minimalizace rizik, vyplývajících ze škodlivého užívání drog, motivace k abstinenci. Hlavním cílem centra je poskytovat komplex ambulantních služeb pro uživatele drog a jejich blízké v oblasti terciární prevence. Veškeré programy směřují ke snížení drogové epidemie ve společnosti. V prvním pololetí roku 2013 bylo v rámci Kontaktního centra a Terénních programů aktivně pracováno celkem se 195 klienty (138 mužů, 57 žen, tj. přibližně poměr 2:1), z čehož dle primární drogy je 172 uživatelů pervitinu (142 injekčních, tj. 83% problémových uživatelů drog), 8 uživatelů kanabinoidů a 16 abstinujících. 11 K- centrum, víceúčelová drogová služba Charita Kyjov 17

18 Kontakty a služby Z celkového počtu kontaktů je 99% s uživateli drog, 1% s rodinnými příslušníky a známými uživatelů, což odpovídá primárnímu zaměření našich služeb na uživatele drog. V tomto pololetí zaznamenává K-centrum nárůst počtu klientů. K nárůstu přispělo propuštění klíčových klientů z VTOS (výrobci NL) na základě amnestie prezidenta republiky a návrat velké části bývalých klientů z VTOS, na které se amnestie nevztahovala. Celkem proběhlo 1889 kontaktů, z toho 1877 s uživateli drog. Pokles v počtu kontaktů v porovnání s předchozím rokem je způsoben zvýšeným počtem lidí využívajících sekundární výměnu (početně velké výměny zajišťované několika uživateli). Výkaznictví programu také ovlivnilo krácení finančních prostředků, kdy musí pracovníci K-centra při náhlém onemocnění či vzdělávání pracovníků omezovat provoz (bezpečnost pracovníků). Z důvodu zvyšujícího se věku uživatelů služby je i nižší zájem rodiny a rodinných příslušníků kontaktovat službu. 18

19 Výměnný program V rámci Kontaktního centra a Terénních programů bylo v prvním pololetí 2013 provedeno celkem 901 výměn. Došlo k nárůstu provedených výměn oproti loňskému pololetí. Z toho vyplývá, že při každém druhém kontaktu dochází k výměně injekčního materiálu, tj. 48% kontaktů s injekčními uživateli drog bylo uskutečněno z důvodu výměny injekčního materiálu. V roce 2013 je evidentní výrazný nárůst vyměněných setů, počtu vyměněných setů na jednu výměnu i průměrný počet setů na jednoho klienta. Zvyšuje se i počet klientů, kteří využívají sekundární výměny přes jednoho klienta. Průměrný počet injekčních setů na 1 výměnu činí cca 27 kusů. V prvním pololetí 2013 připadá na jednoho injekčního uživatele v přímém kontaktu cca 171 injekčních setů. Od října 2006 bylo zavedeno do výměnného programu distribuci želatinových tobolek. Tyto kapsle slouží pro klienty, kteří si už nemohou aplikovat do žíly nebo volí šetrnější způsob braní. Tobolky slouží jako ochrana žaludeční sliznice. V prvním pololetí roku 2013 tuto službu využilo 41% klientů užívající pervitin. Bylo vydáno celkem 2409 kapslí. Distribuce želatinových tobolek se tedy za posledních pět let stala pevně ukotvenou službou, která má své opodstatnění. Z výše uvedeného je patrné, že v současném pololetí roku 2013 dochází k markantnímu nárůstu počtu uživatelů omamných a psychotropních látek. Podstatou naplňování strategického cíle č. 3 je podpora města Kyjova výše popisované organizaci a jejich činností. Když problém již nastal, je třeba jej řešit tak, aby závislí v co nejmenší míře obtěžovali svou závislostí spoluobčany, či snad byli špatným příkladem převážně pro osoby inklinující k různým druhům experimentování s omamnými látkami. Město Kyjov je připraveno v rámci své dotační politiky formou cílené podpory přispět k maximálnímu využití služeb K-centra pro nemocné. 12 K- centrum, víceúčelová drogová služba Charita Kyjov 19

20 5.4. Snižování dostupnosti drog Stabilizovat nebo snížit dostupnost drog zejména pro mladé lidi ve spolupráci s Policí ČR, městskou policií a městským úřadem. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v 18 Preventivní opatření uvádí, že realizaci preventivních opatření koordinuje vláda, finančně a organizačně zajišťují Ministerstvo vnitra, jde-li o opatření primární, sekundární a terciární prevence pro příslušníky Policie ČR, příslušníky městské policie, příslušníky obecní policie a žáky policejních škol, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí apod. Policie ČR plní tyto úkoly prostřednictvím svých preventistů, kteří působí v rámci Policie ČR v Hodoníně. Odtud organizují konání přednášek ve školách a dalších preventivních akcí. Tyto činnosti jsou řízeny prostřednictvím Ministerstva vnitra. Policie ČR, jak je výše uvedeno, působí v oblasti prevence, na druhou stranu je ale zásadním článkem v boji proti drogové kriminalitě. Na jednání, které se konalo na Městském úřadě v Kyjově, které se ho mimo jiné účastnila i skupina příslušníků Policie ČR SKPV z Hodonína, bylo sděleno, že policie zaznamenává velký nárůst drogových trestných činů. Jedná se o zvýšení jak na straně výrobců, distributorů, tak na straně uživatelů (konzumentů drogy). Z důvodu náročnosti na zpracování takto zjištěného protiprávního jednání a z důvodu početního stavu policistů jsou schopni objasňovat jen část pachatelů této závažné protiprávní činnosti. Jako jeden za zásadních faktorů, proč dochází k tak masivnímu nárůstu drogových deliktů, uvádí příslušníci z řad policie skutečnost, že finanční zisky z této činnosti, mohou být měsíčně až v řádu statisíců. To je zásadní faktor, který ovlivňuje rozhodování, zda řádně pracovat a měsíčně pobírat mzdu (průměrná měsíční mzda je uváděna ve výši Kč údaj pro Jihomoravský kraj), nebo se zaměřit na činnost, byť protiprávní, se zisky již výše uvedenými. Dalším faktorem je exkluzivita regionu Kyjovska. Nachází se v blízkosti státní hranice se Slovenskem, odkud vede jeden z kanálů distribuce látek, které slouží k výrobě drog. Neopomenutelným faktorem je i údajná vysoká kvalita pervitinu, který výrobci na Kyjovsku umí vyrobit. Trestné činy na úseku drogové problematiky Územní odbor HO celkem Územní odbor OO P Kyjov 2013 ( ) Údaje z databáze PČR SKPV Hodonín 20

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou Břetislav Brejcha & Jaroslav Šejvl Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí Obsah prezentace Legislativa v oblasti

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

Více

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008 Drogová situace, výhledy a opatření MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, Struktura prezentace Souhrn současné drogové situace v ČR (pro podrobnosti viz tištěná verze Občana

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí 25. Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi Téma: podpora učitele Anotace: Základní škola má jedinečnou příležitost přispět k vzestupné sociální mobilitě sociálně znevýhodněných

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence Miluše Stehlíková Petra Václavová OBSAH 1. Představení programu SPP 2. Popis třídy 3. Zakázka školy 4. Průběh setkání 5.

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více