CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi)"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi) Téma práce: Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi) Jana Šotolová Vedoucí práce: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. Olomouc 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem pouţila. V Olomouci podpis Jana Šotolová

3 Poděkování Děkuji paní PhDr. Mirce Nečasové, Ph.D. za odborné vedení absolventské práce a poskytování rad, dále také všem účastníkům výzkumu, bez nichţ by tato práce nevznikla. Jana Šotolová

4 OBSAH ÚVOD ZÁVISLOST Definice Příčiny vzniku závislosti Vývoj vzniku závislosti na nealkoholových drogách CHARAKTERISTIKA PERVITINU Obecně o pervitinu Aplikace a dávkování Účinky akutní a chronické Rizika uţívání SOCIÁLNÍ DOPADY DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Typy uţivatelů drog Obecné sociální dopady Vztahy drogově závislého s lidmi Rodina drogově závislého TYPY DROGOVÝCH SLUŽEB METODOLOGICKÁ ČÁST Cíl výzkumu Metoda výzkumu Výzkumné otázky Typ výzkumu Technika sběru dat... 32

5 5. 6 Identifikace cílové skupiny Analýza dat ANALYTICKÁ ČÁST Analýza rozhovorů Výsledky ZÁVĚR ZDROJE SEZNAM TABULEK... 53

6 Úvod Téma Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi) jsem si pro svoji absolventskou práci zvolila hned z několika důvodů. Primární pohnutkou byl fakt, ţe mojí cílovou skupinou jsou lidé s drogovou závislostí. Vypracovat se do fáze, kdy budu uţitečná v oblasti sociální práce, zaměřené na drogovou problematiku, je jedním z mých ţivotních cílů, ke kterému směřuji. Toto moje odhodlání odstartovaly aţ jisté okolnosti v mém ţivotě. Vystudovala jsem Střední odbornou školu hotelnictví a turismu v Uničově a dále jsem navázala studiem na Slezské univerzitě v Opavě (obor Gastronomie a turismus) s tím, ţe bych se jednou chtěla uplatnit na vedoucí pozici v hotelích. V období, kdy jsem se vrátila ze stáţe z Berlína, nastal zvrat, který zásadně ovlivnil směr mojí ţivotní cesty. Po půl roce, co jsme neviděla svého dobrého přítele, jsem se s ním opět setkala. Martin byl vţdy velmi inteligentní a nadaný člověk, poznala jsem však, ţe něco není zcela v pořádku. Martin se mi přiznal, ţe uţívá pervitin, ze začátku prý příleţitostně a v dnešní době jiţ takřka denně. Kdyţ jsem se tuto skutečnost dozvěděla, byla jsem šokována. Jak můţe síla drogy svést i takto dříve cílevědomého člověka? Byla jsem pevně rozhodnuta, ţe udělám vše proto, abych mu pomohla nazpět. Nastalo pro mne velmi vyčerpávající období, kdy jsem byla Martinovi po boku při jeho odhodláních, následných pádech či abstinenčních stavech. Prostřednictvím Martina jsem měla moţnost proniknout jako pozorovatel do drogové scény v Uničově. Mohla jsem pozorovat běţné dny uţivatelů pervitinu, poznávala jsem jejich ţivotní příběhy, coţ mi také bylo jistě uţitečné při psaní této práce. Tito lidé ke mně byli vţdy překvapivě otevření a důvěřovali mi. Dnes jiţ zdravý Martin mi často připomíná, ţe já jsem byla ta, která ho zachránila před úplnou degradací jeho osoby. Toto byl pro mě velmi silný impulz k tomu, abych si uvědomila, ţe tady je moje místo a mohla by mě naplňovat práce s drogově závislými lidmi. Z tohoto důvodu jsem také začala studovat VOŠs Caritas. Dalším důvodem, proč jsem se rozhodla psát práci na toto téma, je ten, ţe jsem v 2. ročníku vykonávala praxi v Nízkoprahovém denním centru v Uničově, kde docházelo velké mnoţství lidí závislých přímo na pervitinu a měla jsem moţnost zde načerpat mnoho dalších zkušeností. Město Uničov je pověstné 6

7 velkým mnoţstvím konzumentů pervitinu. Myslím si, ţe by tato moje práce mohla být nejen pro mé město uţitečná, ale i obecně pro celou společnost. Prokázaná ochota uţivatelů pervitinu, co se týče vypovídání o jejich závislosti, mě jen utvrdila v tom, ţe bude reálné, pojmout práci jako kvalitativní výzkum. Mým cílem bude zjistit, jaký vliv má užívání pervitinu na život vybraných uživatelů pervitinu v sociální oblasti podle názorů těchto uživatelů a jaké služby a zařízení mají k dispozici. V teoretické části práce se zabývám vymezením pojmu závislost, charakteristikou pervitinu, sociálními dopady drogové závislosti a také jsem se zaměřila na typy drogových sluţeb a zařízení, které mají uţivatelé pervitinu k dispozici. Metodologická kapitola objasňuje, co je cílem výzkumu, dále zde popisuji zvolenou výzkumnou metodu a představuji výzkumné otázky. Uvádím zde také zvolenou techniku sběru dat a metodu výběru souboru. V neposlední řadě se zabývám typem výzkumu a pouţitou metodou analýzy dat. V analytické části výzkumu předkládám výsledky šetření, ke kterým jsem došla za pomocí pouţitých technik a metod kvalitativního výzkumu. Pro analýzu dat jsem zvolila metodu kontrastů a srovnávání. Výsledky jsem rozdělila do šesti tematických okruhů podle dílčích výzkumných otázek. Informace jsem čerpala z rozhovorů s vybranými uţivateli pervitinu, z vlastních zkušeností, z odborných publikací, internetových stránek a časopisu Sociální práce /Sociálna práca. 7

8 1. ZÁVISLOST V této kapitole se zabývám vymezením závislosti, která slouţí k rozšíření úvodu k pojmu uţivatelé pervitinu. Pokusím se vymezit definici závislosti, dále se zaměřím na příčiny vzniku a vývoj závislosti Definice Závislost zpravidla přivádí postiženého člověka do tělesné, psychické a sociální bídy a vede často k předčasné smrti ničí důstojnost, protože narušuje sebeúctu a rozvrací akceptování takového člověka sociální sítí. (Vágnerová, 2004, s. 547). Definice závislosti je vymezena v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Syndrom závislosti je silná, často aţ přemáhající touha uţít psychoaktivní látku (Nešpor, 2000, s. 14). Hajný (2001, s. 14) charakterizuje závislost jako onemocnění, které je charakteristické naléhavou touhou po účincích drogy, kterou jedinec uţívá i přes to, ţe si tím způsobuje nepříjemné problémy. Vágnerová (2004, s. 548) popisuje syndrom závislosti jako soubor somatických a psychických (behaviorálních, emočních i kognitivních) změn. Závislost můţe být také vnímána jako určitý ţivotní styl, v rámci něhoţ lidé zúţí pozornost na danou látku. Charakteristické pro syndrom závislosti je ta skutečnost, ţe se vyznačuje určitými příznaky. Tyto příznaky z pravidla přetrvávají půl roku. Mezi nejtypičtější příznaky syndromu závislosti patří především silná potřeba získat a uţít danou látku. Pro tento stav se uţívají také pojmy jako je craving či baţení (Vágnerová, 2004, s. 548). V roce 1955 se shodla komise specialistů Světové zdravotnické organizace na definici baţení jako touze pociťovat účinky psychoaktivní látky, s níž měla osoba dříve zkušenost (Nešpor, 2000, s. 16). Objektivními projevy při psychickém baţení jsou např.: vyšší aktivita potních ţláz a sníţení koţní teploty, zvýšení systolického krevního tlaku a tepové frekvence, zhoršuje se postřeh, paměť je značně oslabena. Baţení je příznakem spíše subjektivním (Nešpor, 2000, s ). Dalším příznakem je neschopnost 8

9 sebeovládání a kontroly nad situací, potřeba zvyšování dávek či konzumace drogy v kratších časových intervalech. Potřeba zvyšování dávky se však liší, záleţí na tom, jakou látku člověk uţívá. Reakce na sníţení obvyklé dávky je tzv. abstinenční syndrom. Je paradoxní, ţe člověk často o škodlivosti drogy ví, ale nedokáţe přestat drogu uţívat (Vágnerová, 2004, s ). Podle Nešpora (2000, s. 14) by se obvykle měla definitivní diagnóza závislosti stanovit pouze tehdy, jestliţe během posledního roku došlo ke třem nebo více jevům uvedeným následně: silná touha či pocit puzení uţívat látku potíţe v kontrole uţívání látky postupné zanedbávání zájmů a koníčků jedince somaticky odvykací stav průkaz tolerance k účinnosti látky pokračování v uţívání i přes jasný důkaz zjevně škodlivých důsledků Psychoaktivní látky mají rozlišné účinky a vyvolávají různé typy závislostí. Rozlišujeme somatickou závislost a psychickou závislost. O somatické závislosti hovoříme tehdy, kdy uţivatel drogy potřebuje k dosaţení stejného efektu stále vyšší dávku a při odejmutí drogy se projeví abstinenční syndrom. Nejčastějšími příznaky somatické závislosti je třes, zvýšené pocení či bolest kloubů. Obtíţně přemoţitelná touha aplikovat si potřebnou dávku drogy souvisí se závislostí psychickou. Člověk závislý na určité látce má zafixované, ţe mu droga něco přináší. Při představě, ţe nedostane svoji dávku, cítí silnou úzkost a je značně podráţděný (Vágnerová, 2004, s. 549) Příčiny vzniku závislosti Za nejdůleţitější faktor, který má vliv na vznik závislosti, je povaţováno sociální prostředí, tedy vše co jedince obklopuje (Kraus, 2008, s ). Kalina a kol. (2003, s. 91) uvádí, ţe: Zatím nebylo potvrzeno nic, co by jednoznačně prokazovalo predispozice pro vznik závislosti. Nejčastěji jde o kombinaci řady faktorů, například určité fyziologické faktory, a to buď hereditární či získané, 9

10 kombinující se s psychologickými nebo sociokulturními faktory při vytvořené závislosti. Vznik závislosti má svůj odraz i ve specifických změnách a reakcích na úrovni neurobiologie člověka (Kalina a kol., 2003, s. 91). Vágnerová (2004, s. 549) píše o závislosti na psychoaktivních látkách jako o multifaktoriálně podmíněné poruše. Ke vzniku závislosti mohou přispět psychické a somatické vlastnosti člověka a také vlivy vnějšího sociálního prostředí. Je důleţité rozlišovat např. aktuální dostupnost psychoaktivní látky. Různé psychoaktivní látky působí rozlišně na lidský organismus. Významným faktorem, který můţe přispět k větší tendenci uţívat drogy je genetická dispozice. Nelze jednoznačně říci, jestli se jedná o komplex specifických genetických informací, které podněcují vznik poruchy osobnosti nebo o dědičně podmíněnou produkci určitého mediátoru. Je důleţité mít na paměti, ţe familiární výskyt závislosti můţe být podmíněn i samotnou imitací určitého modelu chování (Vágnerová, 2004, s. 550). Je prokázáno, ţe v rodinách osob závislých na alkoholu je riziko vzniku závislosti u potomstva zvýšeno, i kdyţ jsou odstraněny jiné působící faktory (například odděleně vychovávána jednovaječná dvojčata), (Presl, 1995, s. 49). Další příčinou vzniku závislosti je biologický základ, jedná se o stanovený způsob jejího vstřebávání v lidském organismu. Poţití drogy jedinci poskytne jakýsi zisk, ať uţ se jedná o zlepšení náhledu na sebe samého nebo můţe jedince často dokonce zbavit úzkosti. V důsledku konzumace určitých psychoaktivních látek můţe nastat riziko změny některých fyziologických reakcí, kvality a intenzity příznaků akutní intoxikace (Vágnerová, 2004, s. 551). Kalina a kol. (2003, s ) poukazuje i na spirituální úroveň v oblasti vytváření závislostí. Zmiňuje se o potřebě člověka hledat něco, co ho přesahuje, co se vztahuje k nejvyšší autoritě, toho co dává ţivotu smysl, naproti pocitům existencionální prázdnoty, ztrátám smyslu bytí či depresím. Určité procento závislých lidí hledalo původně v drogách tyto přesahující potřeby, proto se také v této souvislosti objevují kultovní aspekty a novodobé rituály zasvěcování. Čím větší je potenciál drogy pro naplnění rychlého uspokojení a tím i pro závislost, tím nižší je její potenciál spirituální. (Kalina a kol., 2003, s. 94). Mühlpachr (2002, s. 37) uvádí další faktor příčiny vzniku závislosti a tím je podnět. Ten podle něj dává do pohybu ostatní zmíněné faktory. 10

11 Experimentování s psychoaktivní látkou můţe být důsledkem individuálních potřeb či sociálního tlaku na jedince vrstevnickou skupinou popř. spolupracovníky. Nejčastěji se jedná o projev potřeby (Vágnerová, 2004, s. 552): úniku, např. obejít stresové situace, vyhnout se něčemu negativnímu či frustracím. zisku něčeho pozitivního, např. docílit slasti či uspokojení, kterého by jedinec za normálních okolností nedosáhl, můţe se také jednat o potřebu odprostit se od ţivotního stereotypu nebo přemoci drogou nudu. sociální konformity - jedinec můţe uţívat drogu za účelem akceptace subkulturou či skupinou, uvnitř níţ je konzumace určité látky chápána jako standard. Tendence k určitému způsobu reagování, uvaţování a proţívání zesiluje moţnost uţít psychoaktivní látku a vznik syndromu závislosti (Vágnerová, 2004, s. 552): emoční prožívání - zde je charakteristické strádání v souvislosti s vnitřní rovnováhou, výrazná labilita, dráţdivost, deprese, úzkost a psychické napětí. Jedinec má silnou touhu po vzrušení a rád by proţil něco, co mu běţný ţivot nenabízí. způsob uvažování a hodnocení situace - nejčastějšími uţivateli psychoaktivních látek jsou lidé, kteří mají tendenci řešit svoje problémové situace prostřednictvím drog. Často tito lidé postrádají schopnost adekvátně ohodnotit svoji osobu i realitu, mají neadekvátní sebehodnocení, nevěří si, mají nepřiměřené vize do budoucnosti a nedávají si dlouhodobé cíle (Vágnerová, 2004, s. 552). Cíle jsou formulovány spíše vágně, neosobně. (Hajný, Klouček, Stuchlík, 1999, s. 108). Nepřiznávají si moţná rizika v důsledku uţívání psychoaktivní látky. Obecně nelze říci, ţe se problematika drogové závislosti dotýká pouze lidí s nízkou inteligencí. Dalo by se však říci, ţe jedinci s niţší úrovní vzdělání mají častěji tendenci jednat s neúčelnými strategiemi přemýšlení. 11

12 faktor učení - zneuţívání psychoaktivních látek se jedinci snadněji vštípí v okamţiku, kdy ho uspokojuje, nebo kdyţ z toho má nějaký zisk, jako např. zvýšení sebevědomí nebo dojem moci (Vágnerová, 2004, s. 552). tendence k určitému způsobu chování - jedinci závislí na psychoaktivních látkách mají často potíţe v oblasti autoregulace. Mají sníţený dohled nad svým chováním, jsou impulzivní, vznětliví a nedokáţí potlačit touhu po uspokojení svých potřeb. Je známo, ţe adolescenti mají větší tendenci k rizikovým impulzům. osobnostní vlastnosti - závislí lidé mají mnohdy velkou touhu proţívat vzrušující záţitky a mohou mít aţ oslabený pud sebezáchovy. Lidé s poruchou osobnosti, především, jedná-li se o asociálně a emočně labilní jedince, jsou více náchylní na vytvoření závislosti. Nedá se však jednoznačně určit vzor osobnosti, která by striktně směřovala k závislosti na psychoaktivních látkách. Významným rizikovým faktorem je přítomnost jiného duševního poškození nebo choroby, jako je např. deprese či schizofrenie. Tyto psychické poruchy značně zesilují pocity nepohody (Vágnerová, 2004, s. 553). Také sociální faktory mohou ve velké míře stupňovat sklon k aplikování psychoaktivních látek. Řadí se k nim: společnost - dosaţitelnost látky v určité společnosti. městské prostředí - zde je snadnější přístupnost k droze, anonymita a sníţená moţnost dohledu na patologické chování (Vágnerová, 2004, s. 553). rodina jestliţe jedinec vyrůstá v dysfunkční rodině, můţe tato okolnost přispět k vyššímu riziku uţívání psychoaktivních látek. Větší pravděpodobnost závislosti vzniká, jestliţe rodiče jedince uţívali tyto látky. sociální skupina působení subkultury či jiné skupiny na jedince, ve které je konzumace psychoaktivních látek standardním jevem. Některá povolání mají větší přístupnost k těmto látkám (např. zdravotníci). 12

13 nižší úroveň vzdělání, kterému předcházely špatné výsledky ve škole. sociální deprivace můţe se jednat např. o ztrátu bydlení či jiného útočiště, nezaměstnanost, nemoţnost sebezdokonalování (Vágnerová, 2004, s. 554) Vývoj vzniku závislosti na nealkoholových drogách V období adolescence je obecně nejvyšší riziko vzniku závislosti na drogách. Stupňuje se sklon k experimentování, mladým lidem schází ţivotní zkušenosti a vědomí vlastní zranitelnosti. Pro mladistvé je konzumace drog často tak lákavá, především proto, ţe se jedná o něco, co je společností striktně odmítáno. Bojkotování ţivotního stylu a hodnot dospělých se ukazuje v ochotě vyzkoušet drogu. Skrze uţití drogy mohou jedinci dosáhnout jistoty, sebedůvěry, euforie či uvolnění (Vágnerová, 2004, s ). Fáze vzniku drogové závislosti můţeme rozdělit do 4 fází: 1. Fáze občasného užívání a experimentování Podnětem k tomu, aby adolescent zakusil drogu, můţe být neuspokojení, přání zkusit něco nového a v nejlepším případě tabuizovaného, jelikoţ mají potřebu projevit svoji nezávislost vůči autoritě. Velkou roli zde hraje tzv. sociální model, to znamená, ţe pro dospívajícího jedince jsou uţivatelé drog zajímaví. V určitém rozměru můţe jít také o módu. Ve fázi experimentování a občasného uţívání většinou látka vyvolává vytouţené pocity štěstí, blaţenosti či lehkosti. Opadávají zábrany, jedinec se zbavuje pocitů nejistoty, strachu a úzkosti. Člověk, který experimentuje s určitou drogou, si nepřipouští fakt, ţe brzy bude potřebovat drogu i k udrţení zdání standardního stavu. V tomto stádiu často jedinci tají skutečnost, ţe drogu uţívají. Na vztazích s ostatními lidmi jim dosud záleţí (Vágnerová, 2004, s. 562). Jedincova schopnost přizpůsobit se na nové vztahy je i nadále experimentem s látkou nepoznamenána (Hajný, Klouček, Stuchlík, 1999, s. 105). 13

14 2. Fáze pravidelného užívání Jestliţe jedinec bude drogu konzumovat čím dál častěji, vybuduje si stereotypní jednání. V této fázi jiţ přiznává, ţe uţívá drogu, přesto si nepřipouští závaţnost svého konání. Typická je tzv. iluze kontroly, kdy má jedinec pocit, ţe má své jednání pod kontrolou. Tento proces se odvíjí od druhu psychoaktivní látky, četnosti dávek a také její aplikaci. Na jedinci můţeme pozorovat pokles zájmů a změny v chování, coţ jsou významní ukazatelé toho, ţe něco není v pořádku. 3. Fáze návykového užívání U člověka závislého na droze se v této fázi stupňuje apatie k čemukoliv, co se netýká psychoaktivní látky. Jeho ţebříček hodnot se výrazně změnil a postrádá motivaci. Jedinci jiţ nezáleţí na tom, zda ostatní lidé o jeho uţívání drogy ví. Ve fázi návykového uţívání se člověk často pokouší omezovat dávky či překonat závislost, bohuţel však většinou jde o střídání období relapsů a abstinence. Vztahy s rodinnými příslušníky či přáteli má jedinec jiţ značně narušené. 4. Terminální fáze Nadbytečná konzumace drog jedinci škodí jak po stránce sociální, biologické, psychické, tak i somatické. V terminální fázi dochází k rozbití sociálních vazeb a degradaci osobnosti. Jedinec je pouze v interakci s příslušníky dané subkultury. Charakteristickým rysem osobnosti v této fázi je bezohlednost a nespolehlivost. Tito lidé uţ nemají téměř ţádné zábrany a objevuje se u nich patologické jednání (např. prostituce, krádeţe apod.) (Vágnerová, 2004, s ). Nejdůleţitějším cílem se pro uţivatele stává sama droga a jedinec je schopný vynaloţit úsilí pouze kvůli ní. Cíle a perspektivy, které měl jedinec v minulosti, opouští (Hajný, Klouček, Stuchlík, 1999, s. 112). 14

15 2. CHARAKTERISTIKA PERVITINU V kapitole Charakteristika pervitinu se zaměřím přímo na drogu pervitin a budu ji zkoumat z mnoha úhlů. Nejprve představím, co je pervitin za drogu, budu ji tedy obecně charakterizovat. Na to naváţu s tím, ţe vysvětlím, jak se tato látka aplikuje a dávkuje. Poté se budu zabývat krátkodobými a dlouhodobými účinky pervitinu a také uvedu, jaká hrozí rizika při konzumaci této látky Obecně o pervitinu Je známo, ţe pervitin je českým označením pro krystalický metamfetamin (http://www.drogy.cz/pervitin/). Jedná se o chemický přípravek, jehoţ hlavní vyhledávané účinky spočívají v povzbuzujícím (stimulačním) efektu. Stimulační účinky můţeme také nalézt u dalších drog, jako jsou např.: crack, kokain či efedrin (Hajný, 2001, s. 19). Pervitin neboli metamfetamin se skrývá pod názvy, jako jsou např.: piko, střepy, P, ice, krystal, spíd, var, lajna, koks chudých, meth, raketa, peršing, psaníčko, perník, peří, péro, pergo, péčko (http://www.drogy.cz/pervitin/). Nebo také jako: yabba, nazi, crack, MA, crank, metylamfetamin (Shapiro, 2005, s. 180). Iversen (2006, s. 102) označil pervitin jako jednu z nejstarších ryze syntetických drog. Pervitin patří mezi budivé aminy. Čistý je ve formě mikrokrystalického bílého prášku, je bez zápachu a má specifickou hořkou chuť. Na černém trhu je často zabarven do ţluta nebo do fialova, jelikoţ obsahuje zbytky látek pouţívaných při domácí výrobě, slangově se říká varu. Základní látkou je efedrin, k výrobě se dále pouţívá louh a červený fosfor. Výrobce, neboli vařič musí mít znalosti na úrovni chemické průmyslové školy, jelikoţ defektním varem můţe syntéza skončit v etapě meziproduktu, coţ zvyšuje nebezpečí pro konzumenty, především pro toxické příměsi a hůře kontrolovatelný účinek. Z ilegálních drog s vysokým potenciálem pro závislost je metamfetamin v České republice nejvíce rozšířený, avšak v některých regionech a také v Praze zaujímá přední příčky heroin. Pervitin z českého trhu vstupuje pod označením čeko (Kalina, 2003, s. 166). 15

16 Česká republika má ve výrobě a obchodu s pervitinem vedoucí postavení v Evropě. Pervitin je v Německu známý pod názvem Crystal. Pervitin je moţné získat z látky, která se vyrábí z běţných léků proti chřipce (http://www.pharmacon.net/2010/06/pervitin/) Aplikace a dávkování Pervitin se můţe uţívat šňupáním, perorálně či intravenózně (Shapiro, 2005, s. 180). Ganeri (2001, s. 16) uvádí, ţe mezi běţný způsob uţívání amfetaminů patří smíchání pervitinu s vodou nebo nealkoholickým nápojem a následná konzumace této směsy. Nitroţilní aplikace je v České republice však nejčastější. Standardní dávky se pohybují kolem mg. Látky ze skupiny budivých aminů se vyuţívají (nebo vyuţívaly) i léčebně, samozřejmě v daleko menších dávkách. Hraniční povolená terapeutická dávka je přibliţně třikrát niţší neţ uvedených 50 mg. Při intravenózní aplikaci účinek látky nastupuje okamţitě. Krystalická forma metamfetaminu se kouří a červené tablety (yabba) se mohou kouřit nebo polykat. Některé pilulky mohou být ochuceny (existuje například pomerančová či grepová příchuť) a mají na sobě nejrůznější znaky, například znak WY (Shapiro, 2005, s. 180). Hlavní znaky intoxikace odezní za 8 24 hodin. Metamfetamin se vylučuje z těla močí. Pervitin se v moči vyskytne jiţ 20 minut po aplikaci. Za pomoci laboratorních metod lze objevit pervitin v moči po 2-14 dnech. Po odeznění účinků pervitinu dochází k depleci neuromediátorů, coţ vede k nelibým pocitům, tzv. dojezdu (Kalina, 2003, s. 166) Účinky akutní a chronické Metamfetamin je psychomotorické stimulans (psychostimulans), (Kalina, 2003, s. 166). Účinky pervitinu jsou zcela specifické a lze i na první pohled poznat, ţe člověk je právě pod vlivem této drogy. Hlavními projevy uţívání jsou: stereotypní chování, zvýšený krevní tlak, tep i dechová frekvence. Konzumenti pervitinu mohou mít neobvyklou motoriku, tzv. motorický neklid. Pervitin navozuje falešný pocit pohody a energie, výrazně sniţuje únavu, v těle postupně 16

17 uvolňuje uměle vytvořenou energii. Intoxikovaný jedinec nemá potřebu spát. Metamfetamin sniţuje přirozený pocit hladu, dochází k nechutenství (anorexii) a důsledkem bývá extrémní ztráta hmotnosti (kachexie). Z tohoto specifického účinku se například velmi často těší uţivatelé, kteří někdy trpěli obezitou. Člověk je po uţití pervitinu v dokonalé harmonii, je soustředěný, pozorný, tok jeho myšlenek je však velmi rychlý, avšak na úkor kvality projevu. Silný pocit euforie a velké riziko vzniku závislosti, jsou pro metamfetamin typický. Příjemce pervitinu má schopnost snadno se vcítit do pocitů druhých. Pervitin také odstraňuje jakékoliv zábrany. Člověk se vnímá jako atraktivní, tím se mu také výrazně zvedne sebedůvěra a rozhodnost (Kalina, 2003, s. 167). Hyzdící následek uţívání pervitinu je patrný na zjizvených a předčasně zestárlých tvářích těch, kdo jsou na něm závislí (http://www.drogy.cz/pervitin/). Akutní intoxikace Při prvním poţití pervitinu si příjemci často stěţují na úzkost a bolest v čele. Akutní intoxikace se projevuje silným dráţděním sympatiku, hyperaktivitou, neklidem, tachykardií s arytmiemi, hyperreflexií. Při běţných otravách nastává vzestup tělesné teploty, mnohdy také delirium a křeče. Předávkovaný cítí těţkou bolest na prsou a můţe upadnout aţ do bezvědomí, a to na 1-2 hodiny (Kalina, 2003, s. 167). Chronická intoxikace Jako následek chronického uţívání pervitinu mohou vznikat organické mozkové psychosyndromy, které jsou často doprovázeny demencí (asi u 10% zemřelých byly nalezeny změny na mozku). Závislý je neklidný, pociťuje úzkost, podráţděnost, napětí, poruchy spánku, panikaření, nevolnost, zvracení, má sucho v ústech. Při dlouhodobém uţívání se dostavuje celková sešlost z podvýţivy (pervitin sniţuje chuť k jídlu a látky s podobným efektem se uţívaly - uţívají jako anorektika), třes, bolesti u srdce a kloubů, zvýšení okosticových a šlachových reflexů, široké nereagující zorničky, které jsou rozšířené (mydriáza), krvácení v játrech, plicích či ve slezině (Kalina, 2003, s. 167). 17

18 2. 4 Rizika užívání Důsledky uţívání pervitinu jsou velmi ničivé (Shapiro, 2005, s. 183). Metamfetamin je často nedovolenou výrobou znečištěn a obsahuje příměsi, které mohou jedince těţce poškodit (Presl, 2005, s. 14). Při dlouhodobějším uţívání můţe docházet k infekcím, které zapříčiňují nevratná poškození srdečních chlopní, cév a krevního řečiště, způsobující mrtvici. Při předávkování se dostaví křeče a hypertermie (zvýšení tělesné teploty). V případě, ţe není okamţitě poskytnuta pomoc, můţe konzument zemřít (Shapiro, 2005, s. 183). Uţivatelé se mohou potýkat s obtíţemi, jako jsou zánět kloubů, tuberkulóza, bolesti kloubů, bolesti srdce, krvácení v plících, játrech či ve slezině. Jsou-li dávky kouřeny, uţivatel má potíţe spojené s nemocemi dýchání, jsou-li šňupány, dochází k deformaci tkání v nosní dutině (http://www.drogy.cz/pervitin/). V případě, ţe si uţivatelé vpichují drogu injekčně, mají koţní vředy a poškozené cévy (Shapiro, 2005, s. 183). Vzdálenějším rizikem metamfetaminu je poškození duševního zdraví (Nešpor, 1999, s. 17). Při pravidelné konzumaci pervitinu můţe člověk očekávat, ţe mohou nastat nevolnosti, bude mít podivné zmatené a podráţděné chování, tendenci k násilí, halucinace, nadměrnou vzrušivost, vzniká panika, psychóza (http://www.drogy.cz/pervitin/). Jedinec můţe také při mrákotných stavech pociťovat vnímání hmyzu, prachu či šupin (Riesel, 1999, s. 31). Příliš velké dávky zapříčiňují křeče a záchvaty vedoucí aţ ke smrti. Konzumenti pervitinu mají porušená játra a plíce, trpí na infarkty a mrtvice, na hnisavé záněty a rozsáhlé zubní kazy. Toxické přísady v metamfetaminu mohou zapříčinit váţné poškození zubů, známé jako tzv. pervitinová ústa, která pro uţivatele představují jejich typický znak. Zuby jsou skvrnité, zčernají a kazí se, často do té fáze, ţe je nutno je vytrhnout. Dásně a zuby jsou poškozeny zevnitř a kazy rychle postupují aţ ke kořenům. Uţivatelé pervitinu jsou často dezorientovaní, apatičtí, vyčerpaní, podezíraví, mají strach z vnějšího okolí, pocity slasti zaţívají jen opravdu zřídka, coţ se nedá říci o depresích, psychózách, bolestech v oblasti čela a celkovém neklidu. U konzumentů pervitinu se velmi často projevují sebevraţedné sklony, chorobná ţárlivost, špatná koncentrace či vztahovačnost. Uţivatel s kaţdou další dávkou riskuje svoji smrt (http://www.drogy.cz/pervitin/). 18

19 Člověku se závislostí se s kaţdou další dávkou zhoršuje paměť a ustupují inteligenční schopnosti. Při uţívání pervitinu můţe člověk onemocnět Alzheimerovou chorobou, coţ je nemoc vedoucí ke ztrátě paměti. V případě, ţe pouţívají příjemci drog společnou jehlu, mohou se nakazit nevyléčitelným AIDS, nejrůznějšími typy ţloutenky a existuje i řada dalších závaţných nemocí (http://www.drogy.cz/pervitin/). HIV znamená pro uţivatele pervitinu značné riziko i z důvodu toho, ţe látka zesiluje libido. Lidé pod jejím opojením provozují nezávaznější a drsnější sexuální aktivity vedoucí k odřeninám a trţným rankám (Kalina, 2003, s. 167). Opakovanými aplikacemi drog pouţitými injekčními jehlami vede mimo jiné i k hnisavým zánětům (abscesům) (http://www.drogy.cz/pervitin/). Kombinováním pervitinu s léky nebo jinými drogami se zvyšuje pravděpodobnost neţádoucích účinků (Kalina, 2003, s. 167). Další nebezpečí hrozí při prudké otravě olovem, kterému jsou konzumenti pervitinu bezprostředně vystaveni. Metamfetamin znečištěný olovem se rodí při nesprávné výrobě a při intravenózní aplikaci hrozí uţivateli otrava (Shapiro, 2005, s. 184). Uţívání pervitinu v době těhotenství můţe vést k předporodním komplikacím, zvyšuje pravděpodobnost předčasných porodů a způsobuje některé nenormální reflexy a zvýšenou podráţděnost novorozenců. Při dlouhodobém uţívání metamfetaminu můţe vzniknout tolerance. To znamená, ţe aby uţivatel dosáhl poţadovaných účinků, musí uţít větší dávku látky, změnit způsob uţívání nebo brát drogu častěji. Existují případy konzumentů, kteří podléhají vlivu drogy tzv. run neboli běh, kdy nejedí ani nespí. Kaţdé 2-3 hodiny si aplikují aţ gram látky. Takto uţivatelé fungují i několik dní do té doby, neţ jim droga dojde nebo jsou tak zesláblí, ţe jiţ nemohou pokračovat. Přesto, ţe se po tomto koloběhu nevyskytují ţádné tělesné abstinenční příznaky, můţe se stát, ţe po dlouhodobé konzumaci mohou vzniknout některé komplikace psychického původu (např. deprese, paranoia, únava, agresivita či zvýšená touha po droze), (Shapiro, 2005, s ). Vobořil (2007, s. 5-6) k tématu jaká zdravotní a sociální rizika jsou spojena s uţíváním drog, hovoří: U stimulantů (pervitinu) je to oblast duševního zdraví, což mi připadá závažnější, než když má někdo zničená játra. 19

20 3. SOCIÁLNÍ DOPADY DROGOVÉ ZÁVISLOSTI V kapitole Sociální dopady drogové závislosti nejprve popíšu typy uţivatelů drog a dále se zaměřím na obecné sociální dopady uţívání drog, přiblíţím vztahy drogově závislého se společností a s rodinou Typy uživatelů drog Kalina (2003, s. 17) rozlišuje tyto typy uţivatelů drog: 1) Experimentátoři Osoby, které drogy zatím zkouší, občasně a nepravidelně uţívají různé typy a druhy drog. Mohou, ale také nemusí mít přitom problémy v jiných oblastech. 2) Příležitostní a rekreační uživatelé U této skupiny konzumentů se uţívání drog stalo jiţ součástí jejich kaţdodenního ţivota, přitom konzumace není častější neţ jednou za týden. Důsledkem příleţitostného či rekreačního uţívání není (či dosud není) vznik závislosti a rozvoj dalších problémů. Typické je zejména u marihuany, extáze či LSD na tzv. parties. 3) Problémoví uživatelé Konzumenti uţívající látku nitroţilně nebo dlouhodobě a pravidelně uţívají opiáty, drogy amfetaminového typu či kokain. Neřadí se sem uţivatelé konopí a extáze. 4) Závislí Uţivatelé odpovídají diagnostickým kritériím syndromu závislosti. Obvykle, ale ne vţdy, jde zároveň o problémové jedince. 20

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Stimulační drogy - pervitin

Stimulační drogy - pervitin Stimulační drogy - pervitin Pervitin Co je pervitin? Jak vypadá pervitin? Slangové výrazy Z čeho se vyrábí? Smrtící účinky pervitinu Účinky pervitinu krátkodobé, dlouhodobé Kategorie užívání Stádia zážitku

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti Hygiena a školní zdravotnictví Závislosti Závislost Co je závislost? Neschopnost obejít se bez látky, činnosti, osoby, Nutkavá touha, které je těžké nevyhovět. Rizikové faktory: Osobnost člověka, vlastnosti

Více

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK?

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? MUDr. Václav Stehlík, Mgr. Markéta Ackrmannová Substituční centrum Plzeň Substituční centrum Plzeň Substituční program je primárně určen pro ty klienty, kteří jsou závislí

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze?

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Osnova Co je to droga? Dělení drog Proč lidé berou drogy? Jak drogy působí? Dělení drog dle účinku Stimulační drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Slangové názvy Pilulka lásky Následky užívání Krátkodobé,

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Evaluace drogových služeb v rámci o. s. Podané ruce v Olomouckém kraji

Evaluace drogových služeb v rámci o. s. Podané ruce v Olomouckém kraji CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Evaluace drogových služeb v rámci o. s. Podané ruce v Olomouckém kraji Téma práce: Evaluace drogových služeb v rámci o. s. Podané ruce v

Více

Co je kokain Smrtící prášek Slangové názvy Trochu statistiky Pro je kokain tak návykový? inky kokainu Historie Crack Slangové názvy Pro

Co je kokain Smrtící prášek Slangové názvy Trochu statistiky Pro je kokain tak návykový? inky kokainu Historie Crack Slangové názvy Pro Osnova Co je kokain Smrtící prášek Slangové názvy Trochu statistiky Proč je kokain tak návykový? Účinky kokainu Historie Crack Slangové názvy Proč je crack tak návykový? Účinky cracku Krátká historie Co

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha DUÁLN LNÍ DIAGNÓZY komplikace v léčběl a po léčběl drogových závislostz vislostí MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha + o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Závislosti. Omamné psychotropní látky

Závislosti. Omamné psychotropní látky Závislosti Omamné psychotropní látky Rozdělení drog Podle účinku na psychiku: Tlumivé látky (narkotika)-zpomalují psychomotorické tempo, malé dávky zklidní, vyšší navodí spánek, kóma až zástavu životních

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Pavla Novotná Veronika Margoldová

Pavla Novotná Veronika Margoldová Pavla Novotná Veronika Margoldová jsou skupinou velmi závaţných onemocnění, jeţ významně ovlivňuje jak kvalitu ţivota pacientů, tak i jeho délku patří mezi poruchy nálady a jde o patologický smutek pochopitelný

Více