Úvod Charakteristika řešeného úkolu Cíle práce a použité metody Představení produktu Teoretická část...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod... 10. 1 Charakteristika řešeného úkolu... 12. 1.1 Cíle práce a použité metody... 12. 1.2 Představení produktu... 12. 2 Teoretická část..."

Transkript

1 Úvod Charakteristika řešeného úkolu Cíle práce a použité metody Představení produktu Teoretická část Uvedení nového výrobku na trh Obecné okolí Oborové okolí Podnikové prostředí Shromažďování informací Marketingová strategie Marketingový mix - 4P Výrobek Cena Distribuce Propagace Marketingový mix - 4C Analýza současného stavu Analýza obecného okolí Politicko-legislativní vlivy Ekonomické vlivy Sociálně-kulturní vlivy Technologické vlivy Analýza oborového okolí Spotřebitelé

2 3.2.2 Spolupracovníci Konkurenti Vlastní řešení Stanovení cílového zákazníka a cílového segmentu Výrobek Cena Distribuce Komunikace Závěr Literatura Příloha 1 - Individuální rozhovory

3 Úvod Každý výrobce či prodejce se snaží aby výrobek jež prodává byl úspěšný, prodával se co nejdéle a přinesl odpovídající zisky. I přes sebevětší snahu má každý výrobek svůj životní cyklus a nastane doba kdy se sníží zájem na minimální hodnotu a výroba produktu končí. Životní cyklus výrobku je možné rozdělit do 6 fází [9]: 1) výzkum a vývoj, 2) uvedení na trh, 3) růst prodeje, 4) zralost, 5) nasycení trhu, 6) pokles prodeje. Tato diplomová práce se zabývá druhou fází tj. uvedením výrobku na český trh. Druhá fáze je specifická pomalým růstem prodeje a vysokými náklady spojenými s výrobou, distribucí a s informováním veřejnosti i existenci výrobku. V této fázi kupují výrobek tzv. inovátoři [3], neboli lidé kteří mají rádi nové výrobky. Rizikem při uvádění nového výrobku jehož podstata je revoluční či zaplňuje mezeru na trhu je napodobování výrobku konkurencí. Je tedy nutné získat náskok. Cílem firmy je, aby tato fáze byla co nejkratší a výrobek přešel do třetí fáze růstu prodeje a to při minimálních nákladech. Minimalizace nákladů je kritická zejména pro malé a střední podniky. Diplomová práce je rozčleněna do čtyř kapitol. V první kapitole jsou stanoveny cíle práce. Dále je představena společnost pro kterou byla řešena tato práce včetně produktu uváděného na český trh. Druhá kapitola shrnuje teoretické poznatky z literatury. Třetí 10

4 kapitola analyzuje současnou situaci. Podává ucelený přehled o možných konkurenčních výrobcích, shrnuje výsledky provedených statistických šetření a popisuje právní základnu jež se týká uváděného produktu. Je provedena také analýza vnitřního prostředí firmy. Čtvrtá kapitola pojednává o vlastním řešení práce neboli popisuje zvolený marketingový mix. Výsledky práce jsou následně shrnuty v závěru. 11

5 1 Charakteristika řešeného úkolu Náplní diplomové práce je uvedení tohoto produktu na český trh. 1.1 Cíle práce a použité metody Hlavním cílem této diplomové práce je uvedení nového výrobku na český trh. Z hlavního cíle vyplývají následující dílčí cíle: vypracování analýzy současného stavu, stanovení cílů a strategie, stanovení marketingového mixu. V této práci je pro analýzu současného stavu využita metoda PEST [7], Porterův model pěti sil [1], model 7S McKinsey [13] a SWOT analýza [3]. Průzkum trhu je proveden pomocí individuálních rozhovorů. Nástroje marketingu jsou představeny pomocí marketingového mixu 4P [2] a 4C [4]. 1.2 Představení produktu Úkolem je uvést na český trh produkt známý v Japonsku pod názvem Paipo nebo Kinen Paipo, viz obr. 1. Jedná o alternativu cigarety, kterou je možné používat i na místech, kde je kouření zakázáno. Může také pomoci odvykajícím kuřákům přestat s kouřením či kouření částečně omezit. Tento produkt má v Japonsku dlouholetou tradici. Obr. 1 Paipo. 12

6 Paipo jsou inhalátory naplněné prostředkem k osvěžení dechu. Nejedná se o náhražku tabáku, ale o příchutě ve formě vonných olejíčků různých chutí mentol, grapefruit atd. Paipo neškodí zdraví, neboť neobsahuje nikotin, dehty ani jiné zdraví škodlivé látky. Paipo se nezapaluje, nevytváří kouř a je ho tedy možné použít i na místech, kde je zakázáno kouřit či kde ke kouření brání společenské překážky např. v práci, doma, v blízkosti dětí, v nemocnici. Paipo může pomoci řešit vážný problém tj. závislost na cigaretách. Proto má rozměry cigarety a používá se jako cigareta s tím rozdílem, že se nezapaluje a může být mnohonásobně použito neboť chuť trvá přibližně 8 hodin. Paipo je opatřeno dvěma uzávěry, viz obr. 2, tak aby chuť nevyprchávala v době kdy není přípravek používán. Obr. 2 Paipo včetně uzávěrů postup sejmutí uzávěrů. Jedná se o výrobek vhodný také pro občerstvení či osvěžení dechu jako např. žvýkačky či bonbony. Navíc Paipo neobsahuje žádné kalorie. Pomáhá také v koncentraci při studiu či práci těm, kteří se dokáží lépe soustředit pokud drží v ruce "cigaretu". 13

7 2 Teoretická část 2.1 Uvedení nového výrobku na trh Fáze zavádění výrobku na trh [9] následuje po vývoji, technickém a obchodním testování. Začíná v okamžiku, kdy se výrobek na trhu objeví a začíná být prodáván. Objem prodeje roste pomalu, protože většina kupujících o výrobků neví a jeho existenci si neuvědomují. Poptávka je velmi nízká, a je nutno značně investovat do distribuční sítě, reklamy a podpory prodeje. V důsledku toho vykazuje podnik velmi nízkou míru zisku nebo dokonce ztrátu. Hlavním úkolem je seznámit s výrobkem a jeho výhodami zákazníky a dosáhnout vysoký stupeň jeho známosti. Přesvědčit zákazníky, aby výrobek koupili a vyzkoušeli. Zákazníků, kteří mají zájem koupit nový výrobek, je zpočátku jen málo. Nazýváme je inovátoři a jsou to zpravidla lidé, kteří hledají změny a určité riziko v procesu koupě. Před zaváděním nového výrobku na trh by se výrobce měl nejdříve zajímat o to, jak se trh vyvíjí jako celek a jak se vyvíjí dílčí trhy (výrobkové segmenty), poznat konkurenci, nabídku konkurentů a zdali je o produkt zájem. Je tedy nutné provést analýzu trhu, zjistit poptávku po produktu atd. Potřeba výzkumu vyplývá z potřeby předvídat, porozumět a reagovat na změny v chování trhu. Většina podniků vyžaduje získání tří hlavních typů informací [4]. Informace o: obecném okolí, oborovém okolí, podnikovém prostředí. Další důležitou oblastí, kterou je nutno připravit ještě před zavedením výrobku 14

8 na trh, jsou jednotlivé prvky marketingového mixu viz kap. 2.3 a kap Obecné okolí Analýza obecného okolí se zabývá faktory, které na firmu působí na makro úrovni. K tomuto účelu se používá PEST analýza [7] zabývající se politicko-legislativními, ekonomickými, sociálně-kulturními a technologickými vlivy. Její výsledky se promítají do dalších částí analýzy, například do SWOT analýzy [3]. Hlavním cílem je získání komplexního pohledu pro manažery. Přestože se často jedná o relativně vzdálené faktory, jejich vzájemné souvislosti, jsou spjaty s hrozbami a příležitostmi vznikajícími v okolí podniku Oborové okolí Analýza oborového zahrnuje analýzu odvětví s důrazem na konkurenční prostředí. Cílem této analýzy je identifikovat síly a faktory, které činí odvětví více či méně atraktivním. Podniky totiž potřebují nepřetržitý přísun informací o klíčových aktérech, s nimiž jsou na trhu ve vzájemném kontaktu. Tito klíčový aktéři jsou obecně shrnuti pod třemi C [4]: Spotřebitelé (customers) jsou osoby a organizace, které kupují produkty k vlastnímu užití nebo k jejich začlenění do dalšího produktu. Nekupují produkty za účelem jeho dalšího prodeje. Jedná se tedy o zprostředkovatele, dodavatele, marketingové agentury a logistické firmy. Spolupracovníci (collaborants) jsou pomocníci podniku v zajišťování jeho chodu a v dosahování jeho cílů ve vztahu k spotřebitelům. Konkurenti (competitiors) jsou osoby či organizace uvádějící na trh ve stejném segmentu totožné či substituční výrobky. 15

9 V analýze oborového okolí - konkurenčního prostředí je tradiční metodou Porterův model pěti sil [1]. Jedná se o síť pomáhající analyzovat konkurenční síly v okolí firmy a obecně odhalit příležitosti a ohrožení podniku. Tento model definuje následující síly: Rivalita mezi stávajícími konkurenty - Podniky potřebují mít dostatek informací o svých konkurentech. Nejnebezpečnějším konkurentem podniku je ten, který se mu nejvíce podobá. Podnik ale musí sledovat také vzdálenější konkurenty, kteří jsou potenciálně nebezpečnější. Je tedy třeba popsat současnou konkurenci na trhu. Riziko vstupu potencionálních konkurentů - Tento bod popisuje možnosti či pravděpodobnost vstupu nových konkurentů do tržního segmentu. Hrozba substitučních výrobků - Na trhu existují kromě identických výrobků také substituty firemních produktů. Tyto substituty dokáží v určitých směrech více či méně nahradit firemní produkt. Podniky tedy musí mít dostatek informací o možných substitutech a jejich způsobech náhrady. Smluvní síla kupujících - Uspokojení spotřebitelů vyžaduje tedy jejich důkladnou znalost. Je tedy potřeba získat odpovědi na otázky jako: Kdo jsou spotřebitelé? Co potřebují a co chtějí? atd. Smluvní síla dodavatelů - Tento bod popisuje poptávkovou stránku podniku. Kvalita podnikových dodavatelů a jejich ochota má na podnik obrovský vliv. Jako příklad si můžeme uvést včasné a přesné dodávky. Dobrých dodavatelů není mnoho a většinou už bývají vázány k konkurenčním podnikům. Model pěti sil bývá doplněn nákladovým řetězcem odvětví, jenž ukazuje, které podniky jsou v dobré pozici pro konkurenci cenou a naopak, které jsou zranitelné 16

10 při případném cenovém útoku. Navazující analýza konkurenčního profilu soupeře směřuje k odhadu a předvídání jejich očekávaných reakcí Podnikové prostředí Pro úspěšné uvedení produktu na trh je také nezbytné mít kompletní informace o podnikovém prostředí. Pouze při těchto informacích je možné zvolený záměr posoudit, zda je vhodný, zda se nejedná o příliš velké "sousto". Analýza podniku směřuje k identifikaci zdrojů a schopností podniku, resp. strategické způsobilosti, kterou podnik musí mít, aby byl schopen reagovat na hrozby a příležitosti vznikající nepřetržitě v jeho okolí. Analýza zdrojů je proto velmi zásadním východiskem orientovaná jak na jednotlivé druhy zdrojů, tak na schopnosti je využívat. Komplexně pojatá analýza vnitřních zdrojů a schopností směřuje k identifikaci specifických předností podniku jako základu konkurenční výhody. Struktura Stragegie Systemy Sdilene hodnoty Schopnosti Styl Spolupraco vnici Obr. 3 Model 7S McKinsey [13]. 17

11 Metodou používanou k analýze podnikového prostředí je model 7S McKinsey [13] popisující organizaci pomocí sedmi S (strategie, struktura, systémy, schopnosti, sdílené hodnoty, spolupracovníci, styl), viz obr. 3. První tři S jsou nazývané jako "hard S", neboť jsou patrné a mohou být popsány již z existujících dokumentů. Následující 4S jsou označovány "soft S". Jsou již méně patrné, těžko uchopitelné a popsatelné Shromažďování informací Z předchozích kapitol je zřejmé jaké druhy informací jsou potřeba, otázkou ovšem zůstává jak tyto informace získat. Informace mají svou nákladovou i hodnotovou stránku. Obecně můžeme rozlišit tři metody shromažďování dat [4]: Pozorování - je získávání informací a zkušeností tzv. "na vlastní kůži", kdy pracovníci dané společnosti pozorují chování jistého subjektu. Pozorováním nelze získat přesvědčivé či systematické důkazy, ale může se jednat o data nesporně podnětné a užitečné. Sekundární data - jsou data, která již existují a jež byla shromážděna za jiným účelem. Takováto data lze čerpat z nesčetného množství publikací, encyklopedií, periodik atd. Primární data - jsou shromažďována v případě, kdy nejsou k dispozici sekundární data, nebo jsou zastaralá, nepřesná či neúplná. Shromažďování primárních dat je nákladné a provádí se pomocí individuálních pohovorů, studiem zájmové skupiny, korespondenčním či telefonickým šetřením. Individuální pohovory Jedná se o pohovory s jednotlivci kdy dotazující pokládá řadu otázek otevřeného i uzavřeného typu. Individuální pohovory jsou časově i finančně nákladné. 18

12 Zjednodušení je možné provést přípravou dotazníku. Dotazník tvoří základ pro krátký rozhovor případně další doplňující informace či náměty. 2.2 Marketingová strategie Každá fáze životního cyklu výrobku má své marketingové strategie [3]. V etapě zavádění výrobku na trh se v podstatě rozlišují čtyři strategie a to podle ceny výrobku a ceny propagace. Strategie rychlého sbírání Strategie rychlého sbírání představuje rychle uvést výrobek na trh s vysokou cenou a s vysokými náklady na propagaci. Tato strategie je vhodná, jestliže je trh velký, velká část potenciálních zákazníků si není vědoma nového výrobku. Zákazníci, kteří se o produktu dozvědí, si budou chtít výrobek koupit a budou ochotni zaplatit stanovenou cenu. Firma čelí potenciální konkurenci a chce, aby zákazníci její výrobek preferovali. Strategie pomalého sbírání Strategie pomalého pronikání znamená uvedení daného výrobku na trh s nízkou cenou a malou propagací. Nízká cena pobízí potenciální zákazníky ke koupi, přičemž firma udržuje nízké náklady. Tato strategie má význam tehdy, jestliže je trh velký, dokonale si uvědomuje existenci výrobku, trh je citlivý na ceny a existuje možnost konkurence. Strategie rychlého pronikání Jak název napovídá, tato strategie slouží k rychlé penetraci. Produkt je tedy uveden na trh za nízkou cenu, ale s vysokými náklady na propagaci. Výsledkem této strategie má být získání největšího tržního podílu. Strategie je vhodná pokud je trh velký, 19

13 zákazníci jsou citliví na cenu, existuje vysoká pravděpodobnost potencionální konkurence. Strategie pomalého pronikání Pomalé pronikání se vyznačuje vysokou cenou a malou propagací. Pomalé pronikání je vhodné v případě kdy předpokládaná poptávka po produktu je velká a neexistuje konkurence. Tato strategie se doporučuje používat pokud se jedná o velký trh, existence produktu je pro zákazníka zřejmá. 2.3 Marketingový mix - 4P Před vlastním uvedením výrobku musí být rozhodnuto o tzv. marketingovém mixu. Marketingový mix byl představen již v roce 1960 panem McCarthy [2]. Jedná se vlastně o základ marketingu podniku - souhrn marketingových nástrojů, kterými podnik působí na zákazníky. Bývá velmi názorně představován pro daný výrobek ve formě vektoru čtyř P z anglického product, price, place a promotion Výrobek Výrobek je dominantním prvkem marketingového mixu [2]. Jedná se o hmotný statek uspokojující potřeby zákazníka. Výrobek je v marketingovém pojetí širší pojem. Nejedná se pouze o daný hmotný předmět neboť bylo zjištěno že zákazníci nekupují výrobky ale užitek. Z marketingového pohledu můžeme tedy výrobek rozlišit do čtyř úrovní, které jsou zapouzdřeny do sebe [3]. a) Základní úroveň Jedná se o jádro výrobku, které představuje to co si chce zákazník koupit. Toto jádro 20

14 je tvořeno pouze základní funkcí výrobku.. b) Formální výrobek Formální výrobek se skládá z kvality, obalu, designu a doplňkových funkcí. Svým rozsahem bývá formální výrobek předmětem nabídky. Kvalita produktu je jedním z hlavních nástrojů budování jeho pozice na trhu. Představuje komplexní kategorii a obecně lze říci, že se jedná o způsobilost plnit požadované funkce. Kvalita v sobě zahrnuje takové stránky produktu jako jsou životnost, spolehlivost, přesnost, funkčnost, ovladatelnost atd. Z marketingového hlediska je kvalita produktu taková, jak ji vnímá a hodnotí zákazník. Obal je velmi důležitou částí výrobků a má několik funkcí. Z technického hlediska se jedná o funkci ochrannou, tak aby obal byl chráněn při manipulaci. Funkci identifikační, urychlující manipulaci a zabraňující omylům při distribuci. Jedná se např. o čárkové kódy. Obal má další funkce z hlediska propagace a podávání informací zákazníkovi. Design produktu může zabezpečit vyšší funkčnost produktu, zlepšit jeho užitné vlastnosti a zvýšit jeho estetickou hodnotu. I přesto že designu je třeba věnovat velkou pozornost, bývá často opomíjen. Design totiž často představuje rozhodující zbraň v marketingovém soupeření. Prostřednictvím designu lze přilákat pozornost, snížit výrobní náklady, dosáhnout konkurenční výhody a zlepšit výkon produktu. Doplňkové funkce pak pomáhají formálnímu výrobku být specifický a odlišný od ostatních výrobků. c) Rozšířený výrobek Tato úroveň nabízí způsob jak bude výrobek užíván. Zahrnuje soubor faktorů, které 21

15 jsou nehmatatelné povahy. Tyto rozšiřující faktory poskytují zákazníkovi vnímatelnou výhodu. K rozšířeným faktorům patří záruky, servis, úvěry a platební podmínky, poradenství, distribuce. d) Generický produkt Tato vrstva je navíc rozšířena o značku a image produktu. Představuje určité zobecnění produktu a to co produkt pro zákazníka znamená a co vše od něj očekává Cena Cena je výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za prodávaný výrobek či poskytovanou službu [3]. Je jediným prvkem marketingového mixu jímž podnik realizuje zisk. Ostatní prvky spadají do nákladů. Cena může mít různý význam pro různé lidi. Cena plní dvojí funkci a to alokační a informační. Funkce alokační napomáhá kupujícímu při rozhodování o vynaložení svých peněz. Jakým způsobem je rozdělit aby bylo dosaženo maximálního užitku. Kupující postupuje při nákupu v souladu s Maslowou teorií [2] a rozhoduje prioritu nákupu. Funkce informační naproti tomu slouží zejména při rozhodování o kvalitě výrobků s nimiž se nesetkal a s nimiž nemá žádné zkušenosti. Neboli vyšší cena znamená vyšší kvalitu Proto stanovení ceny je velmi komplikovaným procesem pro podnik. Určení optimální ceny je velmi obtížné ale v podstatě jde o trefení se do očekávání zákazníka. Např. stanovení nízké ceny může některé zákazníky odradit, protože vzbuzuje jejich pochyby o kvalitě výrobku; stanovení vysoké ceny může naopak přilákat určitý okruh zákazníků. 22

16 Stanovení ceny je ovlivňováno vnějšími a vnitřními faktory. Vnitřní faktory jsou ty, které může firma sama ovlivnit jako náklady cíle firmy atd. U vnějších faktorů je možnost ovlivnění firmy mizivá či zcela nulová. Jedná se hlavně o poptávku, konkurenci, distribuční síť, ekonomické faktory atd. Cena nového výrobku přitom může být jak velmi nízká (průniková) tak také poměrně vysoká (exkluzivní) [6]. Průnikové ceny O proniknutí na trh se snažíme stanovením nižší počáteční ceny výrobku a velkou reklamní kampaní. Má smysl jestliže je trh velký, daný výrobek je neznámý, většina kupujících je citlivá na ceny, existuje silná potenciální konkurence, jednotkové výrobní náklady znatelně klesají s rostoucím množstvím. Exkluzivní ceny Průnik na trh je veden při vyšší počáteční ceně a při nižších nákladech na reklamu. Podnik se soustředí na určitý specifický segment zákazníků, kteří o existenci výrobku více či méně vědí a jsou ochotni vyšší cenu zaplatit. Tato strategie se používá u odlišných a technicky složitých výrobků a zákazník si nemůže udělat představu o jejich skutečné hodnotě. Využívá se, jestliže trh má omezenou velikost, potencionální konkurence není nebezpečná. Existuje mnoho způsobů stanovení ceny ale v zásadě rozlišuje tři způsoby při stanovení ceny [2]. 23

17 a) Na základě nákladů Cena je stanovována na základě nákladů. Jedná se o jednu z nejběžnějších a nejčastěji používaných metod cenové tvorby. Spočívá v aplikaci různě modifikovaných kalkulačních postupů - kalkulace úplných či neúplných nákladů navýšených o marži. Nevýhodou této metody je, že zákazníci mohou výrobek chápat zcela jinak a tím je stanovení ceny nevýhodné. b) Na základě poptávky Tvorba cen je založena na odhadu ceny prodeje v závislosti na různé výši ceny. Kalkulace je tedy založena na stanovení hodnoty, kterou ceně přisuzuje spotřebitel. Náklady jsou důležité pouze z toho pohledu, aby nebyly v porovnání se stanovenou cenou tak vysoké, že by podniku neumožňovali dosáhnout potřebného zisku. c) Na základě konkurence Ke stanovení ceny se využívá již existujících srovnatelných konkurenčních výrobků. Tyto ceny jsou, zejména při vstupu horním limitem dosažitelných cen. Tato cena je pak stanovena jako základ pro vymezení přijatelné výše nákladů Distribuce Distribuce je pohyb produktů z místa jejich vzniku do místa jejich konečné spotřeby [6]. Smyslem tohoto procesu je poskytnout kupujícím požadované produkty a služby na vhodných místech ve správném čase a v množství, které zákazníci požadují. Fyzická distribuce je velmi důležitá a musí na ní být kladen velký důraz. Distribuční cesta může být přímá nebo nepřímá. 24

18 a) Přímá cesta Je prodej přímo konečným spotřebitelům. Nejsou zde žádné distribuční mezičlánky. Výrobce tedy prodává přímo výrobky spotřebiteli, což může být v praxi provedeno pomocí podnikové prodejny či zásilkovým prodejem. b) Nepřímá cesta Je to prodej přes distribuční mezičlánky (velkoobchod, maloobchod). Může mít více úrovní. Jedno (maloobchod), dvoj (velkoobchod a maloobchod), tří a více úrovňová distribuce (velkoobchod, maloobchod, agenti atd. ). Velkoobchod je firma, která nakupuje výrobky od výrobců za účelem jejich dalšího prodeje maloobchodním organizacím. Velkoobchod se stává po nakoupení výrobků jejich vlastníkem. Nese rizika, ale také určuje ceny a podmínky dodávek. Plní funkci skladování, zásobování, zákaznického servisu. Maloobchod je v přímém styku se zákazníkem. Maloobchody bývají flexibilní, snadno dostupné a rychle reagují na potřeby zákazníků. Důležitá je atmosféra prodejny, personál i cenová politika. Maloobchody můžeme rozdělit na supermarkety/ hypermarkety, obchodní domy, specializované prodejny, prodejny s denním zbožím a diskontní prodejny Propagace Propagace je nedílnou součástí marketingového mixu. Nejedná se ovšem pouze o propagaci, ale více obecněji o komunikaci a to ve formě komunikačního mixu jehož hlavní součásti jsou [3]: 25

19 a) Reklama Reklama je placená forma nepřímé neosobní prezentace zboží a služeb. Cílem reklamy je informování širokého okruhu spotřebitelů se záměrem ovlivnit jejich kupní chování. Slouží zejména k upoutání pozornosti a vzbuzení zájmu zákazníků. Reklama má tři základní formy vycházející z časového aspektu a z životního cyklu výrobku. Zaváděcí reklama má především informativní funkci a jejím hlavním cílem je představit budoucím zákazníkům nový produkt a popsat jeho vlastnosti. Používá se při uvádění nového výrobku na trh. Děje se tak mnohdy v časovém předstihu aby byl u spotřebitelů vyvolán zájem a aby byla podnícena jejich zvědavost, neboli aby byli na nový výrobek připraveni. Přesvědčovací reklama má přimět spotřebitele k tomu, aby kupovali propagovaný (ne jiný) výrobek. Zákazníci jsou přesvědčování, aby jej z nejrůznějších důvodů preferovali před konkurenčními výrobky. Připomínající reklama se snaží neustále připomínat spotřebitelům to, že jejich oblíbený výrobek stále ještě existuje, a že je na trhu. Obecně je k dispozici 6 reklamních médií: noviny, časopisy, rozhlas, televize, venkovní reklama, internet. b) Podpora prodeje Podpora prodeje je forma komunikace, která má za cíl propagovat prodej výrobků prostřednictvím dodatečných podnětů. Nejvíce je využívána podniky, které si nemohou dovolit drahé reklamní kampaně svých výrobků. Jedná se o časově omezený program, jehož cílem je zvýšit objem prodeje a představit atraktivní nabídku zboží pro zákazníky. 26

20 Podporu prodeje je možné rozlišit z hlediska cílové skupiny tj. podpora vůči zprostředkovatelům, vůči spotřebitelům a vůči maloobchodu. Jako příklady podpory prodeje si můžeme uvést vzorky, cenové stimuly, loterie, vystavení zboží, dárky atd. c) Publicita Jejím hlavním cílem je vytváření dobrého jména podniku v očích veřejnosti. Jedná se o šíření kladných informací o podniku. Komunikace tedy probíhá s vnějším prostředím, kdy se firma snaží budovat dobré vztahy se svým okolím. Komunikace má probíhat ovšem také s vnitřním prostředím, kde se firma snaží působit na vlastní zaměstnance tak, aby k ní měli kladný vztah. Nástroje publicity jsou většinou v náplni oddělení pro styk s veřejností. Jedná se o vydávání informačních letáků a brožurek, podnikových novin i aktualizací webových stránek. Nemalou roli zde hraje také sponzorování a veřejně prospěšné akce. d) Osobní prodej Osobní prodej je forma komunikace s jedním nebo více zákazníky. Jedná se o přímou formu působení na zákazníky. Cílem je dosažení prodeje výrobku. Přímý prodej vyvolává specifické nároky na pracovníky, kteří osobní prodej uskutečňují. Prodejci mají 3 funkce. Ovlivňují kupujícího v rozhodování o koupi výrobku, zprostředkovávají informace o výrobku a poskytují servis - zajišťují dodání výrobku, zaškolují kupujícího atd. 2.4 Marketingový mix - 4C Marketingový mix založený na 4P byl v průběhu času modifikován některými autory. Jeden ze známých pohledů na marketingový mix jsou 4C představené v roce 27

21 1990 panem Lauterbornem. Model 4C [4] je koncepce pohlížející na marketingový mix ze strany zákazníka a ne výrobce, jak je tomu u modelu 4P. Srovnání těchto dvou modelů je uvedeno v tab. 1. Tab. 1 Srovnání marketingového mixu 4P a 4C. 4P produkt (product) cena (price) distribuce (place) propagace (promotion) 4C hodnota z hlediska zákazníka (customer value) náklady pro zákazníka (cost to the customer) pohodlí (convenience) komunikace (communication) Produkt je nahrazen potřebami zákazníka. Tento bod se tedy zaměřuje na užitek poskytovaný výrobkem, spíše než na výrobek. Cena výrobku je nahrazena náklady zákazníka, které musí zákazník vynaložit na zakoupení produktu. Distribuce je nahrazena pohodlím a dostupností produktu pro zákazníka. Neboli produkt má být tam, kde ho zákazník očekává a potřebuje. Propagace je nahrazena obousměrnou komunikací. 28

22 3 Analýza současného stavu 3.1 Analýza obecného okolí Pro analýzu obecného okolí použiji metodu PEST popsanou v kapitole Politicko-legislativní vlivy Uvádění výrobků na trh je regulováno různými zákony a vyhláškami v závislosti na zemi původu, druhu a použití výrobku. Důležité jsou následující zákony: I) Protikuřácký zákon Jedná se o zákon č. 379/2005 Sb., ze dne 19. srpna 2005 o opatření kouření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon zakazuje prodej výrobků napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků ve formě potravinářských výrobků nebo hraček. Dále pak zakazuje kouření v prostředcích veřejné dopravy, na veřejných místech jako nástupiště, čekárny s výjimkou stavebně oddělených prostor ke kouření, ve školách a školních zařízeních, v zařízeních společného stravování pokud tato zařízení nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky, v uzavřených zábavných prostorách, jako jsou divadla, kina výstavní a koncertní síně, ve zdravotnických zařízeních, 29

23 v budovách státních orgánů II) Obecná bezpečnost výrobků Zákon č. 102/2001 Sb., ze dne 21. března 2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů spojených s touto tématikou, ve znění pozdějších předpisů pojednává. Popisuje bezpečnostní požadavky na firmu při uvádění výrobků na trh. III) Technické požadavky na výrobky Jsou vymezeny zákonem č. 22/1997 Sb., ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Důležitý je zejména paragraf č. 8 o povinnostech výrobců, dovozců a distributorů při uvádění výrobků na trh. IV) Ochrana spotřebitele Zákon č. 634/1992 Sb., ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, udává povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb. V) Obaly Zákon č. 477/2001 Sb., ze dne 4. prosince 2001 o obalech, ve znění pozdějších předpisů, pojednává o povinnostech při uvádění balených výrobků na trh. VI) Spotřební daň Zákon č. 353/2003 Sb., ze dne 23. září 2003 ve znění pozdějších předpisů pojednává o spotřebních daních reguluje ceny tabákových výrobku. Důležitá je velikost spotřební daně na cigarety a od toho se odvíjející jejich cena. Cigarety jsou od výrobce opatřeny kolkem který zaručuje shodnou maloobchodní cenu u všech prodejců. 30

24 ČR se zavázala do konce roku 2006 dosáhnout minimální spotřební daně z cigaret platné ve starých státech EU. Minimální daň je 57 % z ceny pro koncového spotřebitele a 60 eur na 1000 kusů. Dalším krokem bude k 1. lednu 2008 stanovení minimální daně 64 eur na 1000 kusů. Vývoj spotřební daně v ČR je uveden v tab. 2. Tab. 2 Vývoj spotřební daně na cigarety v ČR. Datum Pevná [Kč] Procentní [%] Minimální [Kč] Vysvětlení značení v tab. 2: Datum datum nabytí platnosti nové spotřební daně. Pevná Pevná spotřební daň na 1 ks cigarety. Procentní Procentuální spotřební daň z krabičky cigaret. Minimální Minimální spotřební daň na jednu cigaretu v krabičce Ekonomické vlivy Hospodářský vývoj v ČR má pozitivní trend, který bude také s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti pokračovat. Vývoj průměrné hrubé mzdy je uveden na obr. 4, [11]. Dovozce i vývozce značně ovlivňuje směnný kurz české měny. Důležité je tedy sledovat vývoj japonského jenu viz obr. 5, [10]. Z obr. 5 je zřetelný trend posilování koruny vůči jenu. 31

25 22 Nominální mzda [tis Kč] rok Obr. 4 Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR [11]. 40 Směnný kurz JPY [Kč] Rok Obr. 5 Vývoj devizového kurzu japonského jenu roční průměry [10] Sociálně-kulturní vlivy Kouření má v Evropě dlouhou tradici, vždyť i první cigareta byla vynalezena a vyrobena v Evropě. Také v ČR se tabákové výrobky těší přízni nemalého počtu obyvatel. Státní zdravotnický ústav provádí každým rokem statistická šetření v oblasti vývoje 32

26 kuřáctví v ČR [8], která nám odkryjí mnoho důležitých údajů. Šetření je prováděno profesionálními tazateli v celé České Republice na reprezentativním statistickém souboru občané ve věku od 15 do 64 let. Podle výsledků výzkumu [8] je v České Republice přibližně 30,4% kuřáků. Je obecně známo, že muži kouří více než ženy i když v České Republice není tento rozdíl tak markantní jako u jiných vyspělých zemí. V ČR kouří přibližně 43% mužů a 26% žen. Na obr. 6 je znázorněn vývoj kouření v populaci ČR v letech 1997 až 2005 [8]. Z obr. 6 je zřejmé že ve vývoj kouření není rozpoznatelný trend - jedná se spíše o fluktuaci. Na druhé straně je možné jednoznačně rozpoznat zvyšující se trend v prodeji cigaret na jednoho obyvatele ČR [12] od roku 2001 a to přes rostoucí cenu cigaret a protikuřácká opatření, viz obr. 7. Hodnota [%] Skupina [-] Obr. 6 Vývoj kouření v populaci ČR [8]. 1 kuřák kouřící nejméně 1 cigaretu denně, 2 kuřák kouřící méně než 1 cigaretu denně, 3 bývalý kuřák (vykouřil více než 100 cigaret), 4 nekuřák který zkoušel dříve kouřit (méně než 100 cigaret), 5 nekuřák, 33