Úvod Charakteristika řešeného úkolu Cíle práce a použité metody Představení produktu Teoretická část...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod... 10. 1 Charakteristika řešeného úkolu... 12. 1.1 Cíle práce a použité metody... 12. 1.2 Představení produktu... 12. 2 Teoretická část..."

Transkript

1 Úvod Charakteristika řešeného úkolu Cíle práce a použité metody Představení produktu Teoretická část Uvedení nového výrobku na trh Obecné okolí Oborové okolí Podnikové prostředí Shromažďování informací Marketingová strategie Marketingový mix - 4P Výrobek Cena Distribuce Propagace Marketingový mix - 4C Analýza současného stavu Analýza obecného okolí Politicko-legislativní vlivy Ekonomické vlivy Sociálně-kulturní vlivy Technologické vlivy Analýza oborového okolí Spotřebitelé

2 3.2.2 Spolupracovníci Konkurenti Vlastní řešení Stanovení cílového zákazníka a cílového segmentu Výrobek Cena Distribuce Komunikace Závěr Literatura Příloha 1 - Individuální rozhovory

3 Úvod Každý výrobce či prodejce se snaží aby výrobek jež prodává byl úspěšný, prodával se co nejdéle a přinesl odpovídající zisky. I přes sebevětší snahu má každý výrobek svůj životní cyklus a nastane doba kdy se sníží zájem na minimální hodnotu a výroba produktu končí. Životní cyklus výrobku je možné rozdělit do 6 fází [9]: 1) výzkum a vývoj, 2) uvedení na trh, 3) růst prodeje, 4) zralost, 5) nasycení trhu, 6) pokles prodeje. Tato diplomová práce se zabývá druhou fází tj. uvedením výrobku na český trh. Druhá fáze je specifická pomalým růstem prodeje a vysokými náklady spojenými s výrobou, distribucí a s informováním veřejnosti i existenci výrobku. V této fázi kupují výrobek tzv. inovátoři [3], neboli lidé kteří mají rádi nové výrobky. Rizikem při uvádění nového výrobku jehož podstata je revoluční či zaplňuje mezeru na trhu je napodobování výrobku konkurencí. Je tedy nutné získat náskok. Cílem firmy je, aby tato fáze byla co nejkratší a výrobek přešel do třetí fáze růstu prodeje a to při minimálních nákladech. Minimalizace nákladů je kritická zejména pro malé a střední podniky. Diplomová práce je rozčleněna do čtyř kapitol. V první kapitole jsou stanoveny cíle práce. Dále je představena společnost pro kterou byla řešena tato práce včetně produktu uváděného na český trh. Druhá kapitola shrnuje teoretické poznatky z literatury. Třetí 10

4 kapitola analyzuje současnou situaci. Podává ucelený přehled o možných konkurenčních výrobcích, shrnuje výsledky provedených statistických šetření a popisuje právní základnu jež se týká uváděného produktu. Je provedena také analýza vnitřního prostředí firmy. Čtvrtá kapitola pojednává o vlastním řešení práce neboli popisuje zvolený marketingový mix. Výsledky práce jsou následně shrnuty v závěru. 11

5 1 Charakteristika řešeného úkolu Náplní diplomové práce je uvedení tohoto produktu na český trh. 1.1 Cíle práce a použité metody Hlavním cílem této diplomové práce je uvedení nového výrobku na český trh. Z hlavního cíle vyplývají následující dílčí cíle: vypracování analýzy současného stavu, stanovení cílů a strategie, stanovení marketingového mixu. V této práci je pro analýzu současného stavu využita metoda PEST [7], Porterův model pěti sil [1], model 7S McKinsey [13] a SWOT analýza [3]. Průzkum trhu je proveden pomocí individuálních rozhovorů. Nástroje marketingu jsou představeny pomocí marketingového mixu 4P [2] a 4C [4]. 1.2 Představení produktu Úkolem je uvést na český trh produkt známý v Japonsku pod názvem Paipo nebo Kinen Paipo, viz obr. 1. Jedná o alternativu cigarety, kterou je možné používat i na místech, kde je kouření zakázáno. Může také pomoci odvykajícím kuřákům přestat s kouřením či kouření částečně omezit. Tento produkt má v Japonsku dlouholetou tradici. Obr. 1 Paipo. 12

6 Paipo jsou inhalátory naplněné prostředkem k osvěžení dechu. Nejedná se o náhražku tabáku, ale o příchutě ve formě vonných olejíčků různých chutí mentol, grapefruit atd. Paipo neškodí zdraví, neboť neobsahuje nikotin, dehty ani jiné zdraví škodlivé látky. Paipo se nezapaluje, nevytváří kouř a je ho tedy možné použít i na místech, kde je zakázáno kouřit či kde ke kouření brání společenské překážky např. v práci, doma, v blízkosti dětí, v nemocnici. Paipo může pomoci řešit vážný problém tj. závislost na cigaretách. Proto má rozměry cigarety a používá se jako cigareta s tím rozdílem, že se nezapaluje a může být mnohonásobně použito neboť chuť trvá přibližně 8 hodin. Paipo je opatřeno dvěma uzávěry, viz obr. 2, tak aby chuť nevyprchávala v době kdy není přípravek používán. Obr. 2 Paipo včetně uzávěrů postup sejmutí uzávěrů. Jedná se o výrobek vhodný také pro občerstvení či osvěžení dechu jako např. žvýkačky či bonbony. Navíc Paipo neobsahuje žádné kalorie. Pomáhá také v koncentraci při studiu či práci těm, kteří se dokáží lépe soustředit pokud drží v ruce "cigaretu". 13

7 2 Teoretická část 2.1 Uvedení nového výrobku na trh Fáze zavádění výrobku na trh [9] následuje po vývoji, technickém a obchodním testování. Začíná v okamžiku, kdy se výrobek na trhu objeví a začíná být prodáván. Objem prodeje roste pomalu, protože většina kupujících o výrobků neví a jeho existenci si neuvědomují. Poptávka je velmi nízká, a je nutno značně investovat do distribuční sítě, reklamy a podpory prodeje. V důsledku toho vykazuje podnik velmi nízkou míru zisku nebo dokonce ztrátu. Hlavním úkolem je seznámit s výrobkem a jeho výhodami zákazníky a dosáhnout vysoký stupeň jeho známosti. Přesvědčit zákazníky, aby výrobek koupili a vyzkoušeli. Zákazníků, kteří mají zájem koupit nový výrobek, je zpočátku jen málo. Nazýváme je inovátoři a jsou to zpravidla lidé, kteří hledají změny a určité riziko v procesu koupě. Před zaváděním nového výrobku na trh by se výrobce měl nejdříve zajímat o to, jak se trh vyvíjí jako celek a jak se vyvíjí dílčí trhy (výrobkové segmenty), poznat konkurenci, nabídku konkurentů a zdali je o produkt zájem. Je tedy nutné provést analýzu trhu, zjistit poptávku po produktu atd. Potřeba výzkumu vyplývá z potřeby předvídat, porozumět a reagovat na změny v chování trhu. Většina podniků vyžaduje získání tří hlavních typů informací [4]. Informace o: obecném okolí, oborovém okolí, podnikovém prostředí. Další důležitou oblastí, kterou je nutno připravit ještě před zavedením výrobku 14

8 na trh, jsou jednotlivé prvky marketingového mixu viz kap. 2.3 a kap Obecné okolí Analýza obecného okolí se zabývá faktory, které na firmu působí na makro úrovni. K tomuto účelu se používá PEST analýza [7] zabývající se politicko-legislativními, ekonomickými, sociálně-kulturními a technologickými vlivy. Její výsledky se promítají do dalších částí analýzy, například do SWOT analýzy [3]. Hlavním cílem je získání komplexního pohledu pro manažery. Přestože se často jedná o relativně vzdálené faktory, jejich vzájemné souvislosti, jsou spjaty s hrozbami a příležitostmi vznikajícími v okolí podniku Oborové okolí Analýza oborového zahrnuje analýzu odvětví s důrazem na konkurenční prostředí. Cílem této analýzy je identifikovat síly a faktory, které činí odvětví více či méně atraktivním. Podniky totiž potřebují nepřetržitý přísun informací o klíčových aktérech, s nimiž jsou na trhu ve vzájemném kontaktu. Tito klíčový aktéři jsou obecně shrnuti pod třemi C [4]: Spotřebitelé (customers) jsou osoby a organizace, které kupují produkty k vlastnímu užití nebo k jejich začlenění do dalšího produktu. Nekupují produkty za účelem jeho dalšího prodeje. Jedná se tedy o zprostředkovatele, dodavatele, marketingové agentury a logistické firmy. Spolupracovníci (collaborants) jsou pomocníci podniku v zajišťování jeho chodu a v dosahování jeho cílů ve vztahu k spotřebitelům. Konkurenti (competitiors) jsou osoby či organizace uvádějící na trh ve stejném segmentu totožné či substituční výrobky. 15

9 V analýze oborového okolí - konkurenčního prostředí je tradiční metodou Porterův model pěti sil [1]. Jedná se o síť pomáhající analyzovat konkurenční síly v okolí firmy a obecně odhalit příležitosti a ohrožení podniku. Tento model definuje následující síly: Rivalita mezi stávajícími konkurenty - Podniky potřebují mít dostatek informací o svých konkurentech. Nejnebezpečnějším konkurentem podniku je ten, který se mu nejvíce podobá. Podnik ale musí sledovat také vzdálenější konkurenty, kteří jsou potenciálně nebezpečnější. Je tedy třeba popsat současnou konkurenci na trhu. Riziko vstupu potencionálních konkurentů - Tento bod popisuje možnosti či pravděpodobnost vstupu nových konkurentů do tržního segmentu. Hrozba substitučních výrobků - Na trhu existují kromě identických výrobků také substituty firemních produktů. Tyto substituty dokáží v určitých směrech více či méně nahradit firemní produkt. Podniky tedy musí mít dostatek informací o možných substitutech a jejich způsobech náhrady. Smluvní síla kupujících - Uspokojení spotřebitelů vyžaduje tedy jejich důkladnou znalost. Je tedy potřeba získat odpovědi na otázky jako: Kdo jsou spotřebitelé? Co potřebují a co chtějí? atd. Smluvní síla dodavatelů - Tento bod popisuje poptávkovou stránku podniku. Kvalita podnikových dodavatelů a jejich ochota má na podnik obrovský vliv. Jako příklad si můžeme uvést včasné a přesné dodávky. Dobrých dodavatelů není mnoho a většinou už bývají vázány k konkurenčním podnikům. Model pěti sil bývá doplněn nákladovým řetězcem odvětví, jenž ukazuje, které podniky jsou v dobré pozici pro konkurenci cenou a naopak, které jsou zranitelné 16

10 při případném cenovém útoku. Navazující analýza konkurenčního profilu soupeře směřuje k odhadu a předvídání jejich očekávaných reakcí Podnikové prostředí Pro úspěšné uvedení produktu na trh je také nezbytné mít kompletní informace o podnikovém prostředí. Pouze při těchto informacích je možné zvolený záměr posoudit, zda je vhodný, zda se nejedná o příliš velké "sousto". Analýza podniku směřuje k identifikaci zdrojů a schopností podniku, resp. strategické způsobilosti, kterou podnik musí mít, aby byl schopen reagovat na hrozby a příležitosti vznikající nepřetržitě v jeho okolí. Analýza zdrojů je proto velmi zásadním východiskem orientovaná jak na jednotlivé druhy zdrojů, tak na schopnosti je využívat. Komplexně pojatá analýza vnitřních zdrojů a schopností směřuje k identifikaci specifických předností podniku jako základu konkurenční výhody. Struktura Stragegie Systemy Sdilene hodnoty Schopnosti Styl Spolupraco vnici Obr. 3 Model 7S McKinsey [13]. 17

11 Metodou používanou k analýze podnikového prostředí je model 7S McKinsey [13] popisující organizaci pomocí sedmi S (strategie, struktura, systémy, schopnosti, sdílené hodnoty, spolupracovníci, styl), viz obr. 3. První tři S jsou nazývané jako "hard S", neboť jsou patrné a mohou být popsány již z existujících dokumentů. Následující 4S jsou označovány "soft S". Jsou již méně patrné, těžko uchopitelné a popsatelné Shromažďování informací Z předchozích kapitol je zřejmé jaké druhy informací jsou potřeba, otázkou ovšem zůstává jak tyto informace získat. Informace mají svou nákladovou i hodnotovou stránku. Obecně můžeme rozlišit tři metody shromažďování dat [4]: Pozorování - je získávání informací a zkušeností tzv. "na vlastní kůži", kdy pracovníci dané společnosti pozorují chování jistého subjektu. Pozorováním nelze získat přesvědčivé či systematické důkazy, ale může se jednat o data nesporně podnětné a užitečné. Sekundární data - jsou data, která již existují a jež byla shromážděna za jiným účelem. Takováto data lze čerpat z nesčetného množství publikací, encyklopedií, periodik atd. Primární data - jsou shromažďována v případě, kdy nejsou k dispozici sekundární data, nebo jsou zastaralá, nepřesná či neúplná. Shromažďování primárních dat je nákladné a provádí se pomocí individuálních pohovorů, studiem zájmové skupiny, korespondenčním či telefonickým šetřením. Individuální pohovory Jedná se o pohovory s jednotlivci kdy dotazující pokládá řadu otázek otevřeného i uzavřeného typu. Individuální pohovory jsou časově i finančně nákladné. 18

12 Zjednodušení je možné provést přípravou dotazníku. Dotazník tvoří základ pro krátký rozhovor případně další doplňující informace či náměty. 2.2 Marketingová strategie Každá fáze životního cyklu výrobku má své marketingové strategie [3]. V etapě zavádění výrobku na trh se v podstatě rozlišují čtyři strategie a to podle ceny výrobku a ceny propagace. Strategie rychlého sbírání Strategie rychlého sbírání představuje rychle uvést výrobek na trh s vysokou cenou a s vysokými náklady na propagaci. Tato strategie je vhodná, jestliže je trh velký, velká část potenciálních zákazníků si není vědoma nového výrobku. Zákazníci, kteří se o produktu dozvědí, si budou chtít výrobek koupit a budou ochotni zaplatit stanovenou cenu. Firma čelí potenciální konkurenci a chce, aby zákazníci její výrobek preferovali. Strategie pomalého sbírání Strategie pomalého pronikání znamená uvedení daného výrobku na trh s nízkou cenou a malou propagací. Nízká cena pobízí potenciální zákazníky ke koupi, přičemž firma udržuje nízké náklady. Tato strategie má význam tehdy, jestliže je trh velký, dokonale si uvědomuje existenci výrobku, trh je citlivý na ceny a existuje možnost konkurence. Strategie rychlého pronikání Jak název napovídá, tato strategie slouží k rychlé penetraci. Produkt je tedy uveden na trh za nízkou cenu, ale s vysokými náklady na propagaci. Výsledkem této strategie má být získání největšího tržního podílu. Strategie je vhodná pokud je trh velký, 19

13 zákazníci jsou citliví na cenu, existuje vysoká pravděpodobnost potencionální konkurence. Strategie pomalého pronikání Pomalé pronikání se vyznačuje vysokou cenou a malou propagací. Pomalé pronikání je vhodné v případě kdy předpokládaná poptávka po produktu je velká a neexistuje konkurence. Tato strategie se doporučuje používat pokud se jedná o velký trh, existence produktu je pro zákazníka zřejmá. 2.3 Marketingový mix - 4P Před vlastním uvedením výrobku musí být rozhodnuto o tzv. marketingovém mixu. Marketingový mix byl představen již v roce 1960 panem McCarthy [2]. Jedná se vlastně o základ marketingu podniku - souhrn marketingových nástrojů, kterými podnik působí na zákazníky. Bývá velmi názorně představován pro daný výrobek ve formě vektoru čtyř P z anglického product, price, place a promotion Výrobek Výrobek je dominantním prvkem marketingového mixu [2]. Jedná se o hmotný statek uspokojující potřeby zákazníka. Výrobek je v marketingovém pojetí širší pojem. Nejedná se pouze o daný hmotný předmět neboť bylo zjištěno že zákazníci nekupují výrobky ale užitek. Z marketingového pohledu můžeme tedy výrobek rozlišit do čtyř úrovní, které jsou zapouzdřeny do sebe [3]. a) Základní úroveň Jedná se o jádro výrobku, které představuje to co si chce zákazník koupit. Toto jádro 20

14 je tvořeno pouze základní funkcí výrobku.. b) Formální výrobek Formální výrobek se skládá z kvality, obalu, designu a doplňkových funkcí. Svým rozsahem bývá formální výrobek předmětem nabídky. Kvalita produktu je jedním z hlavních nástrojů budování jeho pozice na trhu. Představuje komplexní kategorii a obecně lze říci, že se jedná o způsobilost plnit požadované funkce. Kvalita v sobě zahrnuje takové stránky produktu jako jsou životnost, spolehlivost, přesnost, funkčnost, ovladatelnost atd. Z marketingového hlediska je kvalita produktu taková, jak ji vnímá a hodnotí zákazník. Obal je velmi důležitou částí výrobků a má několik funkcí. Z technického hlediska se jedná o funkci ochrannou, tak aby obal byl chráněn při manipulaci. Funkci identifikační, urychlující manipulaci a zabraňující omylům při distribuci. Jedná se např. o čárkové kódy. Obal má další funkce z hlediska propagace a podávání informací zákazníkovi. Design produktu může zabezpečit vyšší funkčnost produktu, zlepšit jeho užitné vlastnosti a zvýšit jeho estetickou hodnotu. I přesto že designu je třeba věnovat velkou pozornost, bývá často opomíjen. Design totiž často představuje rozhodující zbraň v marketingovém soupeření. Prostřednictvím designu lze přilákat pozornost, snížit výrobní náklady, dosáhnout konkurenční výhody a zlepšit výkon produktu. Doplňkové funkce pak pomáhají formálnímu výrobku být specifický a odlišný od ostatních výrobků. c) Rozšířený výrobek Tato úroveň nabízí způsob jak bude výrobek užíván. Zahrnuje soubor faktorů, které 21

15 jsou nehmatatelné povahy. Tyto rozšiřující faktory poskytují zákazníkovi vnímatelnou výhodu. K rozšířeným faktorům patří záruky, servis, úvěry a platební podmínky, poradenství, distribuce. d) Generický produkt Tato vrstva je navíc rozšířena o značku a image produktu. Představuje určité zobecnění produktu a to co produkt pro zákazníka znamená a co vše od něj očekává Cena Cena je výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za prodávaný výrobek či poskytovanou službu [3]. Je jediným prvkem marketingového mixu jímž podnik realizuje zisk. Ostatní prvky spadají do nákladů. Cena může mít různý význam pro různé lidi. Cena plní dvojí funkci a to alokační a informační. Funkce alokační napomáhá kupujícímu při rozhodování o vynaložení svých peněz. Jakým způsobem je rozdělit aby bylo dosaženo maximálního užitku. Kupující postupuje při nákupu v souladu s Maslowou teorií [2] a rozhoduje prioritu nákupu. Funkce informační naproti tomu slouží zejména při rozhodování o kvalitě výrobků s nimiž se nesetkal a s nimiž nemá žádné zkušenosti. Neboli vyšší cena znamená vyšší kvalitu Proto stanovení ceny je velmi komplikovaným procesem pro podnik. Určení optimální ceny je velmi obtížné ale v podstatě jde o trefení se do očekávání zákazníka. Např. stanovení nízké ceny může některé zákazníky odradit, protože vzbuzuje jejich pochyby o kvalitě výrobku; stanovení vysoké ceny může naopak přilákat určitý okruh zákazníků. 22

16 Stanovení ceny je ovlivňováno vnějšími a vnitřními faktory. Vnitřní faktory jsou ty, které může firma sama ovlivnit jako náklady cíle firmy atd. U vnějších faktorů je možnost ovlivnění firmy mizivá či zcela nulová. Jedná se hlavně o poptávku, konkurenci, distribuční síť, ekonomické faktory atd. Cena nového výrobku přitom může být jak velmi nízká (průniková) tak také poměrně vysoká (exkluzivní) [6]. Průnikové ceny O proniknutí na trh se snažíme stanovením nižší počáteční ceny výrobku a velkou reklamní kampaní. Má smysl jestliže je trh velký, daný výrobek je neznámý, většina kupujících je citlivá na ceny, existuje silná potenciální konkurence, jednotkové výrobní náklady znatelně klesají s rostoucím množstvím. Exkluzivní ceny Průnik na trh je veden při vyšší počáteční ceně a při nižších nákladech na reklamu. Podnik se soustředí na určitý specifický segment zákazníků, kteří o existenci výrobku více či méně vědí a jsou ochotni vyšší cenu zaplatit. Tato strategie se používá u odlišných a technicky složitých výrobků a zákazník si nemůže udělat představu o jejich skutečné hodnotě. Využívá se, jestliže trh má omezenou velikost, potencionální konkurence není nebezpečná. Existuje mnoho způsobů stanovení ceny ale v zásadě rozlišuje tři způsoby při stanovení ceny [2]. 23

17 a) Na základě nákladů Cena je stanovována na základě nákladů. Jedná se o jednu z nejběžnějších a nejčastěji používaných metod cenové tvorby. Spočívá v aplikaci různě modifikovaných kalkulačních postupů - kalkulace úplných či neúplných nákladů navýšených o marži. Nevýhodou této metody je, že zákazníci mohou výrobek chápat zcela jinak a tím je stanovení ceny nevýhodné. b) Na základě poptávky Tvorba cen je založena na odhadu ceny prodeje v závislosti na různé výši ceny. Kalkulace je tedy založena na stanovení hodnoty, kterou ceně přisuzuje spotřebitel. Náklady jsou důležité pouze z toho pohledu, aby nebyly v porovnání se stanovenou cenou tak vysoké, že by podniku neumožňovali dosáhnout potřebného zisku. c) Na základě konkurence Ke stanovení ceny se využívá již existujících srovnatelných konkurenčních výrobků. Tyto ceny jsou, zejména při vstupu horním limitem dosažitelných cen. Tato cena je pak stanovena jako základ pro vymezení přijatelné výše nákladů Distribuce Distribuce je pohyb produktů z místa jejich vzniku do místa jejich konečné spotřeby [6]. Smyslem tohoto procesu je poskytnout kupujícím požadované produkty a služby na vhodných místech ve správném čase a v množství, které zákazníci požadují. Fyzická distribuce je velmi důležitá a musí na ní být kladen velký důraz. Distribuční cesta může být přímá nebo nepřímá. 24

18 a) Přímá cesta Je prodej přímo konečným spotřebitelům. Nejsou zde žádné distribuční mezičlánky. Výrobce tedy prodává přímo výrobky spotřebiteli, což může být v praxi provedeno pomocí podnikové prodejny či zásilkovým prodejem. b) Nepřímá cesta Je to prodej přes distribuční mezičlánky (velkoobchod, maloobchod). Může mít více úrovní. Jedno (maloobchod), dvoj (velkoobchod a maloobchod), tří a více úrovňová distribuce (velkoobchod, maloobchod, agenti atd. ). Velkoobchod je firma, která nakupuje výrobky od výrobců za účelem jejich dalšího prodeje maloobchodním organizacím. Velkoobchod se stává po nakoupení výrobků jejich vlastníkem. Nese rizika, ale také určuje ceny a podmínky dodávek. Plní funkci skladování, zásobování, zákaznického servisu. Maloobchod je v přímém styku se zákazníkem. Maloobchody bývají flexibilní, snadno dostupné a rychle reagují na potřeby zákazníků. Důležitá je atmosféra prodejny, personál i cenová politika. Maloobchody můžeme rozdělit na supermarkety/ hypermarkety, obchodní domy, specializované prodejny, prodejny s denním zbožím a diskontní prodejny Propagace Propagace je nedílnou součástí marketingového mixu. Nejedná se ovšem pouze o propagaci, ale více obecněji o komunikaci a to ve formě komunikačního mixu jehož hlavní součásti jsou [3]: 25

19 a) Reklama Reklama je placená forma nepřímé neosobní prezentace zboží a služeb. Cílem reklamy je informování širokého okruhu spotřebitelů se záměrem ovlivnit jejich kupní chování. Slouží zejména k upoutání pozornosti a vzbuzení zájmu zákazníků. Reklama má tři základní formy vycházející z časového aspektu a z životního cyklu výrobku. Zaváděcí reklama má především informativní funkci a jejím hlavním cílem je představit budoucím zákazníkům nový produkt a popsat jeho vlastnosti. Používá se při uvádění nového výrobku na trh. Děje se tak mnohdy v časovém předstihu aby byl u spotřebitelů vyvolán zájem a aby byla podnícena jejich zvědavost, neboli aby byli na nový výrobek připraveni. Přesvědčovací reklama má přimět spotřebitele k tomu, aby kupovali propagovaný (ne jiný) výrobek. Zákazníci jsou přesvědčování, aby jej z nejrůznějších důvodů preferovali před konkurenčními výrobky. Připomínající reklama se snaží neustále připomínat spotřebitelům to, že jejich oblíbený výrobek stále ještě existuje, a že je na trhu. Obecně je k dispozici 6 reklamních médií: noviny, časopisy, rozhlas, televize, venkovní reklama, internet. b) Podpora prodeje Podpora prodeje je forma komunikace, která má za cíl propagovat prodej výrobků prostřednictvím dodatečných podnětů. Nejvíce je využívána podniky, které si nemohou dovolit drahé reklamní kampaně svých výrobků. Jedná se o časově omezený program, jehož cílem je zvýšit objem prodeje a představit atraktivní nabídku zboží pro zákazníky. 26

20 Podporu prodeje je možné rozlišit z hlediska cílové skupiny tj. podpora vůči zprostředkovatelům, vůči spotřebitelům a vůči maloobchodu. Jako příklady podpory prodeje si můžeme uvést vzorky, cenové stimuly, loterie, vystavení zboží, dárky atd. c) Publicita Jejím hlavním cílem je vytváření dobrého jména podniku v očích veřejnosti. Jedná se o šíření kladných informací o podniku. Komunikace tedy probíhá s vnějším prostředím, kdy se firma snaží budovat dobré vztahy se svým okolím. Komunikace má probíhat ovšem také s vnitřním prostředím, kde se firma snaží působit na vlastní zaměstnance tak, aby k ní měli kladný vztah. Nástroje publicity jsou většinou v náplni oddělení pro styk s veřejností. Jedná se o vydávání informačních letáků a brožurek, podnikových novin i aktualizací webových stránek. Nemalou roli zde hraje také sponzorování a veřejně prospěšné akce. d) Osobní prodej Osobní prodej je forma komunikace s jedním nebo více zákazníky. Jedná se o přímou formu působení na zákazníky. Cílem je dosažení prodeje výrobku. Přímý prodej vyvolává specifické nároky na pracovníky, kteří osobní prodej uskutečňují. Prodejci mají 3 funkce. Ovlivňují kupujícího v rozhodování o koupi výrobku, zprostředkovávají informace o výrobku a poskytují servis - zajišťují dodání výrobku, zaškolují kupujícího atd. 2.4 Marketingový mix - 4C Marketingový mix založený na 4P byl v průběhu času modifikován některými autory. Jeden ze známých pohledů na marketingový mix jsou 4C představené v roce 27

21 1990 panem Lauterbornem. Model 4C [4] je koncepce pohlížející na marketingový mix ze strany zákazníka a ne výrobce, jak je tomu u modelu 4P. Srovnání těchto dvou modelů je uvedeno v tab. 1. Tab. 1 Srovnání marketingového mixu 4P a 4C. 4P produkt (product) cena (price) distribuce (place) propagace (promotion) 4C hodnota z hlediska zákazníka (customer value) náklady pro zákazníka (cost to the customer) pohodlí (convenience) komunikace (communication) Produkt je nahrazen potřebami zákazníka. Tento bod se tedy zaměřuje na užitek poskytovaný výrobkem, spíše než na výrobek. Cena výrobku je nahrazena náklady zákazníka, které musí zákazník vynaložit na zakoupení produktu. Distribuce je nahrazena pohodlím a dostupností produktu pro zákazníka. Neboli produkt má být tam, kde ho zákazník očekává a potřebuje. Propagace je nahrazena obousměrnou komunikací. 28

22 3 Analýza současného stavu 3.1 Analýza obecného okolí Pro analýzu obecného okolí použiji metodu PEST popsanou v kapitole Politicko-legislativní vlivy Uvádění výrobků na trh je regulováno různými zákony a vyhláškami v závislosti na zemi původu, druhu a použití výrobku. Důležité jsou následující zákony: I) Protikuřácký zákon Jedná se o zákon č. 379/2005 Sb., ze dne 19. srpna 2005 o opatření kouření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon zakazuje prodej výrobků napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků ve formě potravinářských výrobků nebo hraček. Dále pak zakazuje kouření v prostředcích veřejné dopravy, na veřejných místech jako nástupiště, čekárny s výjimkou stavebně oddělených prostor ke kouření, ve školách a školních zařízeních, v zařízeních společného stravování pokud tato zařízení nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky, v uzavřených zábavných prostorách, jako jsou divadla, kina výstavní a koncertní síně, ve zdravotnických zařízeních, 29

23 v budovách státních orgánů II) Obecná bezpečnost výrobků Zákon č. 102/2001 Sb., ze dne 21. března 2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů spojených s touto tématikou, ve znění pozdějších předpisů pojednává. Popisuje bezpečnostní požadavky na firmu při uvádění výrobků na trh. III) Technické požadavky na výrobky Jsou vymezeny zákonem č. 22/1997 Sb., ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Důležitý je zejména paragraf č. 8 o povinnostech výrobců, dovozců a distributorů při uvádění výrobků na trh. IV) Ochrana spotřebitele Zákon č. 634/1992 Sb., ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, udává povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb. V) Obaly Zákon č. 477/2001 Sb., ze dne 4. prosince 2001 o obalech, ve znění pozdějších předpisů, pojednává o povinnostech při uvádění balených výrobků na trh. VI) Spotřební daň Zákon č. 353/2003 Sb., ze dne 23. září 2003 ve znění pozdějších předpisů pojednává o spotřebních daních reguluje ceny tabákových výrobku. Důležitá je velikost spotřební daně na cigarety a od toho se odvíjející jejich cena. Cigarety jsou od výrobce opatřeny kolkem který zaručuje shodnou maloobchodní cenu u všech prodejců. 30

24 ČR se zavázala do konce roku 2006 dosáhnout minimální spotřební daně z cigaret platné ve starých státech EU. Minimální daň je 57 % z ceny pro koncového spotřebitele a 60 eur na 1000 kusů. Dalším krokem bude k 1. lednu 2008 stanovení minimální daně 64 eur na 1000 kusů. Vývoj spotřební daně v ČR je uveden v tab. 2. Tab. 2 Vývoj spotřební daně na cigarety v ČR. Datum Pevná [Kč] Procentní [%] Minimální [Kč] Vysvětlení značení v tab. 2: Datum datum nabytí platnosti nové spotřební daně. Pevná Pevná spotřební daň na 1 ks cigarety. Procentní Procentuální spotřební daň z krabičky cigaret. Minimální Minimální spotřební daň na jednu cigaretu v krabičce Ekonomické vlivy Hospodářský vývoj v ČR má pozitivní trend, který bude také s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti pokračovat. Vývoj průměrné hrubé mzdy je uveden na obr. 4, [11]. Dovozce i vývozce značně ovlivňuje směnný kurz české měny. Důležité je tedy sledovat vývoj japonského jenu viz obr. 5, [10]. Z obr. 5 je zřetelný trend posilování koruny vůči jenu. 31

25 22 Nominální mzda [tis Kč] rok Obr. 4 Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR [11]. 40 Směnný kurz JPY [Kč] Rok Obr. 5 Vývoj devizového kurzu japonského jenu roční průměry [10] Sociálně-kulturní vlivy Kouření má v Evropě dlouhou tradici, vždyť i první cigareta byla vynalezena a vyrobena v Evropě. Také v ČR se tabákové výrobky těší přízni nemalého počtu obyvatel. Státní zdravotnický ústav provádí každým rokem statistická šetření v oblasti vývoje 32

26 kuřáctví v ČR [8], která nám odkryjí mnoho důležitých údajů. Šetření je prováděno profesionálními tazateli v celé České Republice na reprezentativním statistickém souboru občané ve věku od 15 do 64 let. Podle výsledků výzkumu [8] je v České Republice přibližně 30,4% kuřáků. Je obecně známo, že muži kouří více než ženy i když v České Republice není tento rozdíl tak markantní jako u jiných vyspělých zemí. V ČR kouří přibližně 43% mužů a 26% žen. Na obr. 6 je znázorněn vývoj kouření v populaci ČR v letech 1997 až 2005 [8]. Z obr. 6 je zřejmé že ve vývoj kouření není rozpoznatelný trend - jedná se spíše o fluktuaci. Na druhé straně je možné jednoznačně rozpoznat zvyšující se trend v prodeji cigaret na jednoho obyvatele ČR [12] od roku 2001 a to přes rostoucí cenu cigaret a protikuřácká opatření, viz obr. 7. Hodnota [%] Skupina [-] Obr. 6 Vývoj kouření v populaci ČR [8]. 1 kuřák kouřící nejméně 1 cigaretu denně, 2 kuřák kouřící méně než 1 cigaretu denně, 3 bývalý kuřák (vykouřil více než 100 cigaret), 4 nekuřák který zkoušel dříve kouřit (méně než 100 cigaret), 5 nekuřák, 33

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Zákazník a business Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Martin Přibyl Obsah Zákazník jeho chápání... 1 Vztah podniku a a nákupní chování... 1 Pravidla businessu a produkt... 2 Úrovně produktu...

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Modul Základy marketingu Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Co je to marketing? Podnikatelská metoda, která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výrobky, trh utvářet a systematicky o něj pečovat.

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Marketingový mix. Předmluva. Milé studenky/ti,

Marketingový mix. Předmluva. Milé studenky/ti, Marketingový mix Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový mix, který vás podrobněji seznámí s touto tematikou, kterou budete aplikovat ve své semestrální

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Marketing Ing. Ivana Pražanová Marketing - definice = Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

marketingové kategorie

marketingové kategorie Cena a náklady Problémy a aspekty ceny jako marketingové kategorie Základní problémy ceny: Ocenění užitku produktu pro zákazníka Určení nákladů a míry zisku Ocenění konkurenčních faktorů Interakci marketingového

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie EXPORTNÍ PLÁN I. Titulní stránka II. III. IV. Obsah Stručné shrnutí Popis společnosti 1. Historie Významné mezníky ve vývoji firmy Exportuje již vaše společnost? Pokud ano, jaká je strategie rozvoje exportního

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Obecná charakteristika produktu

Obecná charakteristika produktu Obecná charakteristika produktu Název: Výrobce: Dovozce: Cena: Horalky I.D.C. Holding, a.s., o.z. Pečivárne Sereď I.D.C. Praha a.s. cca 4,20 6,50 Kč Složení: pšeničná mouka, rostlinný ztužený tuk, cukr,

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Identifikace tržních příležitostí produktu Seminární práce ze Základů marketingu Petr Voborník úterý, 14:05 im(5)

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

MARKETINGOVÝ MIX 1.4.2011. OBSAH KAPITOLY Výklad pojmu marketingový mix Produkt Cena Distribuce Marketingová komunikace NÁSTROJE MARK.

MARKETINGOVÝ MIX 1.4.2011. OBSAH KAPITOLY Výklad pojmu marketingový mix Produkt Cena Distribuce Marketingová komunikace NÁSTROJE MARK. MARKETINGOVÝ MIX Ing. Lukáš Kučera OBSAH KAPITOLY Výklad pojmu marketingový mix Produkt Cena Distribuce Marketingová komunikace SOŠ Velešín MARKETINGOVÝ MIX soubor vzájemně propojených proměnných, se kterými

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

STORE KOMUNIKACE. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

STORE KOMUNIKACE. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ KOMUNIKAČNÍ SPECIFIKA IN STORE KOMUNIKACE doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ 1 NÁKLADY NA CELEK MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ ÚDOBÍ CELKEM NÁKLADY

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík/5445286420 Brno, 14.10.2008

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík/5445286420 Brno, 14.10.2008 Kavřík/5445286420 Brno, 14.10.2008 Jaký je konečný termín odevzdání celkové nabídky (nepodařilo se mi jej v dokumentu najít - kromě dat finalizací jednotlivých částí). Konečný termín odevzdání celkové

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

FIRMA ZPROTŘEDKOVATELÉ

FIRMA ZPROTŘEDKOVATELÉ Vnitřní blízké a vzdálené okolí Mikroprostředí DODAVATELÉ VEŘEJNOST KONKURENCE FIRMA ZÁKAZNÍCI MARKETINGOVÍ ZPROTŘEDKOVATELÉ DODAVATELÉ Jsou obchodní firmy nebo jednotlivci, kteří zabezpečují potřebné

Více

PODNIKOVÁ STRATEGIE A KONKURENČNÍ VÝHODA

PODNIKOVÁ STRATEGIE A KONKURENČNÍ VÝHODA PODNIKOVÁ STRATEGIE A KONKURENČNÍ VÝHODA Martina Kohoutová Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu This article describes

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Základy marketingu. Jaroslava Dědková Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy I. TU v Liberci

Základy marketingu. Jaroslava Dědková Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy I. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základy marketingu Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Jádro - je to podstata toho, co nám výrobek přináší, jaký užitek z něj má vlastní zákazník.

Jádro - je to podstata toho, co nám výrobek přináší, jaký užitek z něj má vlastní zákazník. Marketingový mix 4 P Product výrobek Price cena Placement distribuce Promotion - propagace Product Jádro - je to podstata toho, co nám výrobek přináší, jaký užitek z něj má vlastní zákazník. Vlastní produkt

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více