SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem."

Transkript

1 SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem.

2 I.E.S. - Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí je součástí Sdružení Podané ruce. Od roku 2000, kdy centrum vzniklo, byla vytvořena široká nabídka služeb v oblasti vzdělávání a poskytování informací souvisejících s problematikou drogové závislosti, poradenství, managementu, supervize, pořádání konferencí atd. Hlavní náplň práce institutu tvoří informační, koordinační, poradenská, školící a zprostředkovatelská činnost. Centrum dlouhodobě spolupracuje se zahraničními partnerskými organizacemi (Cranstoun Drug Services, John Moors University, Centro Italiano di Solitera, Belvárosi Tanoda, atd.) a participuje na řadě nadnárodních programech. Dosud prošlo kurzy a výcviky I.E.S. přes 850 frekventantů. Čestné předsednictvo: Paddy Costall, Cranstoun Drug Services, Londýn, Velká Británie Mgr. Václav Macek, Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Praha Mgr. Lenka Možná, Jihomoravský kraj, Brno MUDr. Viktor Mravčík, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Praha Dr. Russell Newcombe, John Moores University, Liverpool, Velká Británie MUDr. Petr Popov, Psychiatrická klinika protialkoholní oddělení FN2, Praha Steve Rossell, Cransoun Drug Services, Londýn, Velká Británie Mgr. Jindřich Vobořil, Sdružení Podané ruce, Brno Organizační tým: Martin Škoviera Věra Škovierová Hana Vítová Mgr. Lenka Malá Ing. Radovan Voříšek Jana Jelenová Tomáš Hromek Martina Blahutová Vítězslava Sekaninová Kristýna Marková Martin Hromjak Tlumočení: Mgr. Jana Nováčková PhDr. Martina Zd. Svobodová Překlad: Hana Vítová Foto: Jan Dukovský Martin Škoviera Informace a organizační servis: I.E.S. Sdružení Podané ruce Hapalova Brno-Řečkovice tel.: , fax:

3 Obsah Úvod Příspěvky Substituční léčba pro amfetamínové uživatele ve Velké Británii shrnující zpráva Dr.Russell NEWCOMBE Supervize zlepšení práce týmu PhDr. Jiří LIBRA Komorbidita(dual diagnosis) u závislostí na psychoaktivních návykových látkách MUDr.Jiří POKORA Drogy a těhotenství MUDr. Blanka Vavřinková, CSc Drogy na taneční scéně Pavel Kubů, MUDr Extáze mechanismus účinku, rizika Tomáš Páleníček, MUDr Může hygienická služba posloužit nízkoprahovým centrům? MUDr. Miroslava Zavřelová, KHS Brno, PhDr. Zdena Žídková, ZÚ Brno, MUDr. Zdeněk Kachlík, KHS Brno Probační a mediační služba ČR Mgr. Radek Gajdoš Trestně právní alternativy v perspektivě práce s drogově závislými Mgr. Hana Gajdošíková, Mgr.Pavlína Müllerová Spolupráce školských zařízení s mimoškolními centry prevence aneb Prevence zvenčí a zevnitř Ing.Radovan Voříšek, MUDr.Lenka Skácelová Nový alternativní edukativně-terapeutický přístup Divadlo a terapie Mgr. Jan Veselý Význam dramaterapie při léčbě v Terapeutické komunitě Podcestný Mlýn a její vliv na klienty při preventivních programech Ing. Jan Bartošek Nezaměstnanost a zneužívání návykových látek Doc. PhDr. Božena Buchtová, CSc., MUDr. Petr Kachlík Romové a drogy aneb projekt terapeutické komunity Husův domov Mgr.Jan Votava Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) Ing. Aleš Herzog Drogová problematika u dětí školního věku aneb práce v Domově Agapé Mgr. Petr Fabián, Mgr. Renáta Hoffmannová Drogové služby ve vězení spolupráce NNO a Vězeňské služby ČR Bc. Olga Škvařilová Církev a drogy Mgr.Jaromír Smejkal Fotografická příloha Informace o Sdružení Podané ruce

4 4

5 Vážení přátelé a kolegové, Je nám velkým potěšením vydat sborník I. Mezinárodní konference na téma Komunitní spolupráce v ČR, jež se uskutečnila ve dnech června 2003 v Brně - Spořitelní akademii. Konference byla pořádána Sdružením Podané ruce ve spolupráci s britským partnerem Cranstoun Drug Services a Asociací nestátních organizací, pod záštitou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Konference se zúčastnilo mnoho významných lektorů a hostů. Ze zahraničních zástupců se jednalo o Steve Rossella, generálního ředitele, a Paddyho Costalla, ředitele služeb - z organizace Cranstoun Drug Services, působící na poli drogové problematiky přes 30let. Rovněž přednášel Dr. Russell Newcombe, vedoucí katedry pro závislosti z Liverpool John Moores University. Za sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky vystoupili Mgr. Václav Macek a Mgr. Vladimír Sklenář, za Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti MUDr. Viktor Mravčík. Rovněž se účastnila krajská protidrogová koordinátorka JMK Mgr. Lenka Možná. Bohatý program zahrnoval přednášky, panelovou diskusi a workshopy, zaměřené na téma vzájemné spolupráce mezi jednotlivými složkami společnosti setkávajícími se s drogovou problematikou. Celkem bylo zaregistrováno 130 účastníků, čímž se podařilo vytvořit příjemnou komorní atmosféru 1.ročníku takovéto mezinárodní akce. 5 Rádi bychom uspořádali II. ročník konference v průběhu roku 2004, proto Vás již nyní všechny upřímně zveme a přejeme příjemný zbytek roku Kolektiv I.E.S. Sdružení Podané ruce

6 6 Substituční léčba pro amfetamínové uživatele ve Velké Británii : shrnující zpráva Dr. Russell NEWCOMBE, Senior Lecturer/Researcher School of Psychology, Liverpool John Moores University Liverpool, England Abstrakt : Tato práce shrnuje dosavadní informace týkající se efektivity substituční léčby amfetaminových uživatelů ve Velké Británii. Amfetaminy jsou jedny ze čtyř nejpopulárnějších drog užívaných ve Velké Británii (společně s cannabis, kokainem, extází). Průzkumy vypovídají, že drogy byly užity každým 9. dospělým a 1 z 20 mladých lidí potvrzuje užití za poslední rok. Dva národní průzkumy potvrzují, že rovněž stoupl počet drogových organizací a praktických lékařů předepisujících amfetaminy uživatelům nezákonných amfetaminů ( speed ). V polovině 90. let bylo zapojeno přes 100 ošetřujících specialistů a 400 lékáren do poskytování amfetaminů zhruba 1000 uživatelům speedu. Většina z nich se nacházela ve 3 zdravotnických regionech Anglie a Walesu. Klasický lékařský předpis obsahuje dávku 30-60mg dexamfetaminových tablet či tekutiny, která je vydávaná týdně na předpis domů. Zhruba polovina programů byla časově limitována, zbylé nikoliv. Rovněž speedoví uživatelé ze severozápadu Anglie byli středem zájmu dlouhodobých průzkumů zahrnujících studii 16 severozápadních zdravotnických středisek, jež jsou zapojeny do substituční léčby uživatelů amfetaminů. Tato studie potvrdila, že u uživatelů speedu, kterým byl předepisován dexamfetamin, došlo ke snížení riskantního drogového chování a relapsů. Mimo těchto 3 národních studií byly poskytnuty počáteční záznamy o druhu a efektivitě substituční léčby pro amfetaminové uživatele 13 lokálními projekty. Přestože tento průzkum je omezený a plošně nerovnoměrný, potvrzuje souhlasnou evidenci efektivity amfetaminové léčby v několika oblastech harm reduction: např. navázání a udržení kontaktu s uživateli speedu, poskytnutí rozličných služeb, změna problematického chování (nezákonné užívání drog, nechráněný pohlavní styk a kriminální aktivity) a snižování škodlivých dopadů (HIV, psychózy, nemoci a úmrtí). Dospělo se k přesvědčení, že úspěšná praxe předepisování amfetaminů by měla zahrnovat další kritéria ke vložení (např. přímé či nepřímé užití, historie psychóz) a 8 bodový protokol zahrnující: zájem klientů, minimální čekací dobu, léčebné programy, pravidelné monitorování, kombinované služby, substituční drogy (především dexamfetamin), týdenní příprava a výdej léků, hodnotící průzkum. Nezávislý dlouhodobý průzkum zahrnující kontrolní skupiny je velmi potřebný, zvláště za účelem stanovení faktorů úspěšných léčebných výsledků a efektivity programů založených na předepisování amfetaminů. Supervize zlepšení práce týmu PhDr. Jiří LIBRA, Ředitel sekce prevence a harm reduction, Sdružení Podané ruce, Brno Supervize = odborná činnost, při níž supervizor podporuje, vede a posiluje jednotlivce, skupiny nebo týmy v pomáhající profesi k tomu, aby dosáhli určitých organizačních, profesionálních a osobních cílů. Obecnými cíli jsou zlepšení kvality práce a podpora profesionálního růstu. Konkrétní cíle jsou ovlivněny celkovým společenským a odborným kontextem a požadavky organizace. Jsou předmětem kontraktu mezi supervizorem, zadavatelem supervize, zaměstnavatelem a pracovníky. Hlavním nástrojem supervize je vytvoření prostoru pro reflexi pracovní činnosti a pracovního kontextu v bezpečném prostředí supervizního vztahu a podpora procesu učení a změny. (Glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí, K. Kalina a kolektiv, Filia, 2001) Referující podporuje tuto definici supervize, podporuje pojetí role supervizora jako externího odborníka přicházejícího z prostředí mimo organizaci. Doporučuje vyhnout se pojmu vnitřní supervize (ten nahradit běžnými pojmy řízení, kontrola, podpora, zapojení a monitorování kvality atd. a pro tyto funkce a činnosti hledat vlastní citlivé formy uvnitř organizace). Referující je přesvědčen, že má-li dojít ke zlepšení

7 práce týmu, je nezbytné, aby byl supervizor vybaven základními kompetencemi. Pozn.: Teoretická a informační základna + praktické dovednosti + hodnoty = kompetence tj. zná a umí používat. Základní okruhy kompetencí: Kontraktování cíle práce, procesu práce, jasné ujednání pro všechny zúčastněné strany, nástroj monitorování efektivity práce. Ustavení supervizního vztahu jako prostoru i nástroje práce. Práce s týmem - v práci (ve struktuře i průběhu skupinového procesu) vyvážené intervence (učením, konzultační činností, modelováním, poradenstvím, hodnocením, monitorováním administrativních aspektů i profesionálních a etických položek) do všech základních dimenzí týmu: úkol týmu jednotlivci v týmu tým jako sociální skupina Práce v kontextu organizace, tj. rozlišení a znalost položek: poslání personál struktura řízení klima, atmosféra etika, standardy a skrze práci s týmem rovněž intervenovat do všech těchto položek. Zlepšení práce týmu nenastává automaticky příchodem kompetentního supervizora. Referující na základě praktické zkušenosti zobrazuje možná kritéria pro bezpečný výběr externího supervizora i kritéria pro dobrý výběr organizace, ve které je bezpečné uzavřít smlouvu o externí supervizi. Komorbidita (dual diagnosis) u závislostí na psychoaktivních návykových látkách MUDr. Jiří POKORA, Primář Psychiatrické léčebny, Brno-Černovice Aktuálním tématem v současné psychiatrii je kombinace dvou nebo více duševních poruch u jednoho jedince především s ohledem na jejich vzájemnou interakci, diferenciální diagnostiku a léčbu. V oboru návykových nemocí se s touto problematikou setkáváme velmi často. Snad nejčastější je kombinace depresivních poruch a závislostí. Můžeme se v podstatě setkat s následujícími možnostmi: 1/ Primární závislost se sekundárně nasedající depresí 2/ Primární depresivní porucha se sekundární závislostí 3/ Nezávislý výskyt závislosti a deprese 4/ Withdrawal depression anglosaských autorů První alternativa se v oblasti závislostí vyskytuje nejčastěji. Ordinace antidepresiv je zde diskutabilní, deprese většinou sama odezní po určité době abstinence od návykových látek, přesto však můžeme v některých případech pacientovi ordinací antidepresiv vydatně pomoci. Totéž platí pro alternativu č.4. V případech, kdy je prvotní depresivní porucha, na kterou až sekundárně nasedá, nebo se vyskytuje souběžně, nezávisle na ní syndrom závislosti, je medikace antidperesiv příp. jiných psychofarmak naprosto jednoznačně indikována. Přibližně totéž platí pro úzkostné poruchy, které se obzvláště v oblasti závislostí často kombinují s depresivní poruchou, takže hovoříme o úzkostně depresivní poruše. Velmi individualizovaný psychoterapeutický přístup v kombinaci s adekvátní farmakoterapií vyžaduje kombinace závislosti s poruchou osobnosti, zejména s narcistickou a emočně nestabilní ( borderline ) osobností, u které se s výskytem závislostí setkáváme velmi často. Naopak u primárně dissociální osobnosti je léčba závislostí (alespoň v klasické terapeutické komunitě) diskutabilní, neboť zneužívání nejrůznějších návykových látek je tu spíše součástí životního stylu než další diagnózou. Pokud se sejde v terapeutické komunitě více takových pacientů, dokáží ji ve velmi krátké době doslova rozložit. Neobyčejně složitá je situace u kombinace závislostí 7

8 8 a onemocnění z oblasti schizofrenií. Zde platí, že některé návykové látky, především ze skupiny psychostimulancií a halucinogenů, mohou výrazně zhoršit průběh schizofrenního onemocnění, uspíšit jeho propuknutí a možná je i přímo vyvolat. Zneužívání návykových látek tedy zhoršuje prognózu schizofrenie a naopak schizofrenie výrazně snižuje až zcela vylučuje možnost léčení takových pacientů v terapeutické komunitě, případně na příslušném oddělení pro léčbu závislostí psychiatrické léčebny. Trvalá medikace psychofarmaky je naprosto nezbytná! Co se týká psychoterapie, vyžadují tito pacienti výrazně modifikovaný a individualizovaný přístup. To byla jen malá ukázka problémů, které s sebou přináší kombinace syndromu závislosti s jinou duševní poruchou. Cílem mého workshopu bude diskuse a výměna zkušeností o tomto ožehavém a aktuálním tématu. V praxi se totiž bohužel často setkáváme s tím, že takové pacienty nechtějí převzít do péče ani adiktologové, ani všeobecní psychiatři. Adiktologové tvrdí, že tato problematika patří do kompetence všeobecných psychiatrů, všeobecní psychiatři často tvrdí pravý opak. Ujasněním těchto kompetencí v diskusi můžeme vydatně přispět k prospěchu a pohodě našich pacientů. Drogy a těhotenství MUDr. Blanka Vavřinková CSc., Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice, Praha-Motol Ženy jsou mnohem citlivější na drogy než muži, jejich citlivost kolísá v průběhu menstruačního cyklu a závislost se u nich většinou vyvíjí rychleji. Ženy též často rychleji reagují na léčbu, současně ovšem mohou být fragilnější v následném období abstinence, k relapsům dochází více a v jiných situacích než u mužů. Ve vztahu k rozvoji drogové závislosti je prokázána odlišná zvýšená reaktivita a citlivost nezralých jedinců (dětí a mláďat zvířat). Závislost na návykových látkách se u dětí a mladistvých vyvíjí obecně rychleji než u dospělých, průběh onemocnění je dramatičtější, mívá závažnější a trvalejší fyzické i psychické následky. Drogová scéna v ČR je zcela nepochybně zásadním způsobem ovlivňována uživateli pervitinu a heroinu. Prenatální péče u drogově závislých je insuficientní. Část z nich nenavštěvuje prenatální poradnu vůbec, většina sporadicky. Těhotenství je diagnostikováno většinou po 12. gestačním týdnu, chybí screeningová vyšetření. Těhotenství je neplánované a většinou i nechtěné. Drogově závislé ženy mají často v anamnéze hepatitidu typu B nebo C. U poměrně vysokého procenta probíhá aktivní onemocnění jater, což v kombinaci s graviditou zvyšuje riziko jak pro matku, tak i pro plod. Zde nezávisí na druhu, ale na způsobu aplikace drogy. Karence výživy u drogově závislých se projevuje v úbytku tělesné hmotnosti. BMI je u těhotných závislých na drogách statisticky významně nižší v porovnání s jejich kontrolními skupinami. V průběhu těhotenství je rovněž statisticky významně nižší váhový přírůstek. Při porovnávání skupin uživatelek pervitinu a heroinu jsme zjistili, že negativní ovlivnění stereotypů chování je více vyznačeno u uživatelek heroinu. Tyto ženy také častěji volí rizikový způsob aplikace drogy, s čímž souvisí i vyšší výskyt hepatitis C v této skupině. Karence výživy, která se projevuje nízkým váhovým přírůstkem v průběhu těhotenství, je také významnější u uživatelek heroinu. Častější jsou rovněž mikroskopické změny na placentě. Naopak vazokonstrikční účinek pervitinu vede častěji k abrupci placenty. Průběh i délka trvání příznaků abstinenčního syndromu novorozence je závažnější u dětí matek závislých na heroinu. U dětí uživatelek pervitinu jde spíše o přímý účinek drogy. Změny na placentě, snížená placentární perfúze, malnutrice matky, ale i přímý účinek drog mají negativní vliv na porodní hmotnost novorozence. Zdá se tedy, že užívání heroinu je z hlediska trofiky plodu závažnější, než užívání pervitinu. Substituční metadonový program stabilizuje ženu ekonomicky a sociálně v průběhu těhotenství, abstinenční syndrom novorozence je však většinou prolongovanější a jeho průběh je těžší, než po expozici heroinu. V současnosti se sledují nové možnosti substituce těhotných žen buprenorfinem, který se zatím jeví z hlediska průběhu abstinenčního

9 syndromu novorozence jako příznivější varianta. Drogy na taneční scéně MUDr. Pavel Kubů, Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP, Praha Provozovatelé zařízení se společenským/ zábavním programem a pořadatelé masových zábavních akcí pod širým nebem jsou povinni zajistit bezpečný a zdravotně nezávadný průběh akcí hromadné zábavy. Nelze však pomíjet individuální odpovědnost návštěvníků za sebe a k sobě navzájem. Spolupráce jedinců z různých organizací a z různého prostředí je pro zajištění bezpečné a příjemné zábavy nezbytná. Tento materiál vytyčuje ideální standart; jeho cílem je však zároveň realisticky a plně respektovat legitimní obchodní zájmy provozovatelů klubů a pořadatelů kulturních akcí, stejně jako profesionální povinnosti samosprávy a policie. Rozmanité formy tanečních akcí vzhledem ke svému charakteru vyžadují, aby podmínky a doporučení byly interpretovány podle lokálních potřeb. Nároky na zajištění podmínek bezpečnější zábavy budou rozdílné pro taneční akci, kde se návštěvnost počítá na tisíce, a pro malý bar, který kulturní akci uspořádá jednou za měsíc. Neexistuje úplný a dokonalý postup k odstranění problémů spojených s užíváním ilegálních drog na tanečních akcích. Existuje však řada podmínek, které mohou a musejí být splněny, aby se výskyt těchto problémů snižoval a jejich závažnost minimalizovala. Extáze mechanismus účinku, rizika MUDr. Tomáš Páleníček, Psychiatrické centrum Praha Užívání drog je velkým problémem současné společnosti. Kromě již dlouhodobě se vyskytujících problémů souvisejících s užíváním opiátů, kokainu a amfetaminu je v současné době novým problémem užívání tzv. syntetických drog. Mezi hlavní představitele této skupiny patří droga extáze neboli 3,4- metylendioxymetamfetamin (MDMA). Její rozšíření v rámci populace úzce souvisí s rozšířením reprodukované elektronické taneční hudby a tanečních parties. Tato droga patřící do nově pojmenované skupiny drog entaktogenů - přináší svým uživatelům velmi příjemné prožitky charakterizované euforií, pocity štěstí a lásky, porozumění a v neposlední řadě i intenzivní sexuální prožitky. S přibývajícími poznatky je známo stále více důkazů o neblahém dopadu užívání této drogy pro lidské zdraví. O MDMA je známo, že je selektivním serotonergním a velmi pravděpodobně dopaminergním neurotoxinem. U jejích uživatelů jsou popisovány různé neuropsychiatrické deficity, zejména poruchy kognitivních funkcí a emotivity, poruchy funkce imunitního sytému a různé orgánové komplikace. Přesto její konzumace neustále vzrůstá. Otázkou zůstává, nakolik se toto masivní užívání extáze a látek jí podobných projeví na současné mladé generaci v období dospělosti a stáří. Snad nezbývá než doufat, že rizika a následky spojené s užíváním této drogy nebudou natolik závažné a že této nezanedbatelné části populace výrazně nezkomplikují zbytek života. Může hygienická služba posloužit nízkoprahovým centrům? MUDr. Miroslava Zavřelová, KHS Brno, PhDr. Zdena Žídková, ZÚ Brno, MUDr. Zdeněk Kachlík, KHS Brno Dřívější doby, kdy řada zakládaných nízkoprahových zařízení měla jediné WC pro klienty i pro personál, už dávno pominuly. Tehdy jsme my hygienici přerozdělovali káčkům stříkačky, bohužel tu a tam jiné, než byly žádány. Nesystémové podpory tohoto druhu však již naštěstí není potřeba. Čím je dnes hygienická služba nízkoprahovým kontaktním centrům užitečná? V rámci tzv. preventivního hygienického dozoru poskytuje stanovisko k zamýšleným rekonstrukcím, dostavbám a změnám užívání stavby. Nadále se budou stávající zařízení rozšiřovat a budou vznikat 9

10 10 nová tak, jak si to vyžádá potřeba např. dlouhodobé rezidenční léčby či následné péče. V rámci tzv. běžného hygienického dozoru hygienik posuzuje režim provozu, ať jde o zařízení zdravotnické či nezdravotnické, stanoví pravidla ochrany klientů i pracovníků před nákazou, včetně postupu při poranění použitou injekční jehlou. Co se týče péče o zdraví zaměstnanců, dostáváme se do oblasti hygieny práce. V nízkoprahových zařízeních se objevila nová profese: street-worker, pracovník v terénu. Pro hygienickou službu to znamená vytyčit její hygienické aspekty. Hygienik je povinen poskytovat konzultace na jakékoli další téma hygienické problematiky. Naše legislativa uvádí staronovou kategorizaci prací s logickou kategorizací pracovišť, obecně závaznou pro všechna pracoviště. V nízkoprahových centrech se uplatňují nové profese s odlišnými charakteristikami, nové činnosti, které bohužel nepasují do stávajících kategorií prací. Nesou s sebou některá rizika, z nichž nejvýznamnější představuje psychická zátěž. Riziko profesionální nákazy se týká specifických činností v programech harm reduction. Pracovníci jsou většinou očkováni proti hepatitidě B, často i proti hepatitidě A. Přenos hepatitidy typu C a HIV je sice asi 100x vzácnější než VHB, ale riziko nelze zcela vyloučit a možnost očkování dosud nemáme. Mohou se uplatnit i další rizika, např. úraz v davu při terénní práci. Stanovení požadavků na zdravotní způsobilost zaměstnanců předpokládá vstupní prohlídky, z toho však pro zaměstnavatele vyplývá nutnost mít smluvního lékaře, který by poskytoval závodní preventivní péči. I povinné vzdělávání pracovníků v oblasti BOZP by mělo splňovat atypické požadavky. Legislativa: zákon č. 158/2000 Sb. o veřejném zdraví vyhláška č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci zákoník práce včetně novely č. 155/2000 Sb. Ze skupinky nadšených amatérů, jejichž hlavní kvalifikací tehdy byla vlastní zkušenost s užíváním drog, se staly stabilní týmy erudovaných a kompetentních profesionálů, kteří mohou úročit své dosavadní zkušenosti. Hygienická služba musí existenci této profese vzít na vědomí a věnovat jí náležitou pozornost. Probační a mediační služba ČR Mgr. Radek Gajdoš, Probační a mediační služba ČR, Uherské Hradiště Probační a mediační služba ČR (PMS) je novou státní organizací v oblasti trestní spravedlnosti. Zprostředkovává alternativní možnosti řešení trestné činnosti, poskytuje právní a psychosociální poradenství pachatelům a obětem trestné činnosti, na základě dobrovolnosti zprostředkovává jednání o usmíření mezi obětí a pachatelem (mediace), připravuje zprávy pro soud, zprostředkovává výkon alternativních trestů (především obecně prospěšných prací), dohlíží na odsouzené a doprovází je ve zkušební lhůtě podmíněného odsouzení nebo propuštění z vězení, aby se vyvarovali další trestné činnosti a v budoucnu vedli život v souladu se zákonem (probace), snaží se o komunitní spolupráci při řešení trestné činnosti. Od svého vzniku v roce 2001 (zákon č. 257/2000 Sb.) pracovala už zhruba s případy ve všech fázích trestního řízení od zahájení trestního stíhání až po výkon rozhodnutí soudu. Střediska PMS působí ve všech okresech republiky a pracuje v nich momentálně 250 úředníků (vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v oblasti společenských věd) a asistentů (středoškolsky vzdělaných pracovníků v oblasti společenských věd, starších 21 let). Všichni pracovníci absolvovali náročný kvalifikační kurz, zaměřený na znalosti a dovednosti v oblasti právní, komunikační a vyjednávací řešení konfliktů, zakončený kvalifikační zkouškou před komisí ministra spravedlnosti a jsou připraveni poskytovat ve všech regionech zdarma standardní služby nejvyšší kvality. V letošním roce probíhá další vzdělávání pracovníků PMS v rámci společného projektu Phare s Londýnskou probační službou. Pracovníci se účastní zahraničních stáží a konferencí. V květnu 2003

11 spolupořádala PMS spolu se Sdružením pro probaci a mediaci v justici (www.spj.cz) v Praze mezinárodní seminář na téma: Vyvážený přístup ke spravedlnosti - perspektiva oběti, pachatele a komunity, za účasti zástupců 16 evropských zemí. Principy a vize práce PMS vycházejí ze tří základních bodů: Integrace pachatele motivace zapojení pachatele trestné činnosti (ať jde o prvopachatele nebo o recidivistu) zpět do přirozených společenských systémů (rodina, škola, zaměstnání, přátelé, místní komunita), aby byly posilovány jeho/její silné stránky a dovedl/a se vyvarovat rizik vedoucích až k trestné činnosti. Participace poškozeného snaha o maximální zapojení oběti trestné činnosti do řešení trestního konfliktu pomocí přímé (společné setkání) nebo nepřímé (zprostředkované) mediace a spravedlivé zohlednění potřeb poškozeného (omluva, odčinění újmy, náhrada škody, obnovení pocitu bezpečí). Ochrana společnosti pomocí důsledného uplatňování principu tzv. restorativní (obnovující) justice, nahlížejícího na trestnou činnost jako na mezilidský problém a usilujícího o obnovení narušených vztahů pomocí efektivní spolupráce všech zainteresovaných (státních, obecních, neziskových i soukromých) subjektů, zaměřeného především na prevenci. V oblasti protidrogové prevence mohou probační pracovníci na základě vyváženosti principů pomoci a kontroly, otevřenosti, transparentnosti a respektu, efektivně pracovat s uživateli drog, kteří mají problémy se zákonem, spolupracovat na jejich motivaci podrobit se léčení závislosti, odčinit způsobené škody, obnovit narušené vztahy v sociálním okolí a vyvarovat se další trestné činnosti. Dosažené výsledky spolupráce s klienty se mohou promítnout do tzv. zpráv před rozhodnutím, které soud zohlední při svém rozhodování o vině a výši a druhu trestu, o náhradě škody, nebo o propuštění z vazby nebo vězení. Trestně právní alternativy v perspektivě práce s drogově závislými Mgr. Hana Gajdošíková, Právní poradna A.N.O., Praha Mgr.Pavlína Müllerová, Probační a mediační služba ČR, Praha Jedním z hlavních záměrů tohoto workshopu je představit alternativní postupy a tresty, které jsou v současné době v České republice používány při trestních postizích drogově závislých, ale zároveň také alternativní postupy a tresty, které jsou - podle našeho názoru - vhodné pro drogově závislé, i když zatím pro tento účel bývají v české trestní justici využívány spíše výjimečně. S tím souvisí další záměr workshopu, kterým je představit samotnou práci s drogově závislými ve specifickém kontextu trestní justice, který sám o sobě vyžaduje zapojení a tedy i spolupráci několika - svou povahou výrazně odlišných - profesí. Pokusíme se nastínit možnosti (spolu)práce s drogově závislými v této oblasti z hlediska probačního pracovníka, obhájce, pracovníků pomáhajících profesí, ale také z hlediska orgánů činných v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy). Ke korektnímu uchopení tohoto tématu musíme alespoň krátce zmínit rozdělení drogově závislých klientů podle typu páchané trestné činnosti. Jedná se o rozdělení na pachatele tzv. primární a sekundární drogové kriminality, na jehož základě pak nastíníme specifika, která z něj vyplývají pro práci s touto klientelou. Z důvodu nutnosti užívat v průběhu workshopu některé odborné termíny - zvláště z oblasti trestního práva a z oblasti probace - bude třeba stručně definovat alespoň základní pojmy z obou oblastí. Samotné alternativní postupy a tresty jsou pro větší přehlednost rozděleny na dvě kategorie a to podle toho, zda spadají do fáze před vynesením rozsudku (I.) nebo do fáze po vynesení rozsudku (II.). Alternativy, které spadají do druhé kategorie - fáze po vynesení rozsudku - budou doplněny o některá další opatření a formy práce s drogově závislými. 11 I. Mezi alternativy vhodné pro práci s drogově závislými ve fázi před vynesením rozsudku patří náhrada vazby dohledem a podmíněné zastavení

12 12 trestního stíhání - krátce se dotkneme podmínek těchto postupů, jejich realizace a možných důsledků. Do první kategorie spadá také příprava podkladů pro rozhodování soudu. Jedná se o spolupráci klienta s probačním pracovníkem, jejímž hlavním výstupem je tzv. zpráva soudní pomoci, která může (ale také nemusí) ovlivnit rozhodování soudu v otázce uložení vhodného trestu. Na přípravě podkladů pro rozhodování soudu je možné spolupracovat jak s klienty stíhanými na svobodě, tak i s klienty stíhanými vazebně. Tuto spolupráci může iniciovat sám klient, jeho rodina, pracovník léčebného zařízení, soud atd. II. Do druhé kategorie alternativních postihů a trestů (využitelných ve fázi po vynesení rozsudku) patří podmíněné upuštění od potrestání s dohledem, kdy se nejedná o alternativní trest, ale alternativu k potrestání. Dále do této kategorie spadají de facto klasické alternativní tresty, a to podmíněné odsouzení, podmíněné odsouzení s dohledem, obecně prospěšné práce. Zaměříme se na stručné definování základních podmínek uložení a realizace těchto alternativ a také možných důsledků, jak jejich plnění, tak i neplnění. Mezi používanými postihy drogově závislých je možné najít také trest zákazu pobytu a ochranné léčení - dotkneme se povahy těchto institutů, úskalí jejich realizace, možných důsledků neplnění. Jak bylo výše naznačeno, tuto kategorii ještě doplníme o některá další opatření a formy práce s drogově závislými. Jedná se o odklad výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, kdy v případě již pravomocného rozhodnutí o nepodmíněném trestu odnětí svobody je odklad výkonu trestu de facto jedinou možností, jak se pokusit snížit alespoň některá rizika, která z výkonu tohoto trestu plynou. Dále se jedná o podmíněné propuštění a podmíněné propuštění s dohledem z výkonu trestu odnětí svobody, kterými se může zkrátit faktická doba pobytu ve výkonu trestu, ale v některých případech také posílit šance na pozitivní změnu v užívání návykových látek. Závěrem chceme přinést přehled některých postupů a metod práce probačních pracovníků s drogově závislými, které jsou - podle našeho názoru vhodné pro práci s touto klientelou a které se zároveň osvědčily v praxi. Konečně bychom také rády zmínily některé příklady meziresortní spolupráce a jednotlivých projektů v námi diskutované oblasti. Krátce se dotkneme činnosti pracovníků K-center, kteří jsou zaměřeni na práci s klienty ve vazbě a ve výkonu trestu, dále činnosti Právní poradny A.N.O., výkonu trestu obecně prospěšných prací v rámci terénních programů a nízkoprahových zařízení, probačního poradenství a také přednášek pro vazebně stíhané klienty (s kombinací témat probace a prevence a léčby drogových závislostí). Spolupráce školských zařízení s mimoškolními centry prevence aneb Prevence zvenčí a zevnitř Ing.Radovan Voříšek, Centrum prevence Sdružení Podané ruce, Brno, PhDr.Lenka Skácelová, Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, Brno V městě Brně a částečně i v jeho spádových oblastech působí dvě centra, která provádějí programy primární a sekundární drogové prevence. Jejich hlavním společným znakem je to, že vstupují do škol a školských zařízení zvenčí. Jsou to tato centra: Centrum prevence Sdružení Podané ruce a Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Proč je dobré vstupovat do škol i z venčí? Součástí výzkumu NEAD 2000 bylo mimo jiné zjištění, o jaký typ prevence mají žáci a studenti zájem. Výsledek jasně ukazuje, že 9 z 10 respondentů výzkumu vyžaduje autentické příběhy. Tedy příběhy z praxe. Pracovníci obou center mimo primární prevenci pracují také v oblasti prevence sekundární, a tak kasuistické případy, které používáme v oblasti prevence primární, nejsou jen teoretické vyčtenínky, ale poznatky z vlastní praxe. Programy na samotných školách často narážejí na problém účinně vyhledat a podchytit ty, kteří již problém s drogou mají, a to hlavně díky

13 dané bariéře učitel (školní metodik prevence nebo výchovný poradce) - žák. Naši pracovníci však vstupují do škol zvenčí a žákům, kteří mají problémy, nehrozí školní postih. Proto se raději svěřují pracovníkům center než svým učitelům. Ve městě Brně je početná populace skrytá dosud ve školách všech typů. Jde o děti a mládež, kteří jsou ve stádiu experimentování i problematického zneužívání. I když všude visí letáky a běží peer program, specializované centrum většinou nenavštíví, protože nikomu nedůvěřují nebo si svůj problém zatím nepřipouštějí. Díky programu vyhledávání, který je součástí primární prevence se můžeme právě s těmi mladými lidmi setkat, oslovit je, navázat kontakt a nabídnout pomoc. Stává se nám, že nás na školách oslovují a prosí o pomoc žáci i studenti denního studia, kteří zneužívají např. heroin pravidelně několik měsíců a nikdo o tom neví. Oslovují nás také jedinci mající primárně psychické či vztahové problémy. V takových situacích máme možnost motivační práce s klientem. Můžeme ho nasměrovat podle potřeby např. do psychiatrické ambulance, K-centra a také ho zapojit do poradenských, terapeutických nebo jiných aktivit. Jako důkaz prospěšnosti práce mimoškolních center uvádím tento příklad: Ve školním roce 2001/2002 se v průběhu nebo po ukončení preventivního programu a programu vyhledávání obrátila na pracovníky Centra prevence SPR 3% účastníků se svým konkrétním drogovým problémem!! Tito byli dosud skryti a ve svých těžkostech prakticky osamoceni. Zprostředkování kontaktu na odborná léčení v brněnském regionu i celé ČR Specializované skupinové programy Rodičovské skupiny Klubová setkání Vrstevnické skupiny Divadelní projekty Konzultace pro výchovné pracovníky, pedagogy a pomáhající profese Vedení odborných stáží, diplomových prací pro studenty VŠ, VOŠ Vzdělávací programy pro pedagogy v problematice ZNL Individuální terapie Aby se zvýšila účinnost výše uvedených programů, je nezbytná kvalitní spolupráce mezi centrem a školou a právě workshop s názvem Spolupráce školských zařízení a nestátních organizací v rámci této konference se touto problematikou bude zabývat. Nový alternativní edukativně-terapeutický přístup Divadlo a terapie Mgr. Jan Veselý, Centrum prevence, Sdružení Podané ruce, Brno Divadlo a terapie je program, který využívá prostředků a metod, se kterými se pracuje v dramatické výchově a v dramaterapii. Dramatická výchova je systém řízeného, aktivního sociálně-uměleckého učení dětí či dospělých založený na využití základních principů a postupů dramatu a divadla (J. Valenta, 1997). 13 V neposlední řadě také díky monitorování situace na školách můžeme naše programy nasměrovat na nejpalčivější problém, a tím docílit vyšší efektivity, než jakou by měla prevence plošná. Jaké služby jsou nabízeny: Odborné poradenství pro uživatele drog Pedagogické poradenství Preventivní programy pro ZŠ, ZVŠ, SŠ, SOU, MŠ Netradiční formy primární prevence Dramaterapii lze definovat jako záměrné používání uměleckých a léčebně-výchovných metod aplikovaných v rámci individuální i skupinové práce, která pracuje s dramatickou strukturou se speciálním cílem (K. Majzlanová, 1998). Cílem programu Divadlo a terapie je pomoci klientům v jejich obtížných situacích. Společně hledat příčiny vlastního ohrožení a důvody, motivaci k asociálnímu chování. Pedagog, dramatik, terapeut

14 má úlohu průvodce a prostředníka mezi klientem a skupinou a jejich problémy, nabízí techniky, motivuje, poskytuje bezpečné prostředí, přátelskou atmosféru, organizuje, vede skupinu (hlavně v počáteční fázi). Klienti zde získávají nové zkušenosti s řešením konkrétní situace (kolektivním řešením problému), naučí se sdělovat a naslouchat, používat s porozuměním prostředky komunikace, vycvičí se v umění uznat vlastní chybu a přiznat toto právo ostatním. Velmi intenzivním se pro klienty stává prožitek při veřejné prezentaci jejich práce - při představení. Součástí představení při preventivních programech pro střední školy bývá následná diskuse s publikem. To konfrontuje klienty s vlastními názory proč brát, či nebrat. Přímá konfrontace pomáhá ujasňovat si postoje a důvody k abstinenci. Toto téma se pak zpětně vrací do komunity, kdy jsou klienti konfrontováni, zda skutečně žijí to, co hlásají na veřejnosti. 14 Jak v dramatické výchově, tak i v dramaterapii je cílem proces, ne produkt (divadelní produkce). V programu Divadlo, výchova a terapie je práce na divadelním tvaru přirozenou součásti výchovněterapeutického působení. Význam dramaterapie při léčbě v Terapeutické komunitě Podcestný Mlýn a její vliv na klienty při preventivních programech Ing. Jan Bartošek, Terapeutická Komunita Podcestný Mlýn Sdružení Podané ruce, Kostelní Vydří Terapeutická komunita Podcestný Mlýn je resocializační zařízení, které se již 7 let věnuje léčbě lidí, závislých na nealkoholových drogách. Součástí léčebného pobytu klientů je kromě jiných odborných programů i dramaterapie. Dramaterapie klade důraz jak na jednotlivce, tak na celou skupinu. Výsledným produktem bývá představení, které ale není to nejdůležitější. Daleko větší význam pro léčbu a sebepoznání klientů je proces tvorby. V našem pojetí dramaterapie není kladen důraz pouze na řeč, ale i na neverbální formy vyjádření, jako je pantomima a v určitém rozsahu i tanec (rituální, moderní atd.). Při dramaterapii je tělo používáno jako nástroj, kdy herec ( v našem případě klient) symbolickými prostředky vyjadřuje sám sebe a vlastní formou sděluje divákovi emoce svých prožitků (G.Baal). Klienti většinou čerpají náměty ze svých vlastních životních příběhů. Nezaměstnanost a zneužívání návykových látek Doc. PhDr. Božena Buchtová, CSc., Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno, MUDr. Petr Kachlík, Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno Nezaměstnanost je nepříjemným průvodním jevem rozvoje společenských systémů založených na tržní ekonomice. Její vysoká míra nepříznivě ovlivňuje celkové společenské klima, zhoršuje hospodářskou situaci státu, oslabuje spokojenost a zdraví lidí. Ztráta práce pak především ponižuje člověka, který umí a chce pracovat, narušuje jeho obvyklou psychickou pohodu, poškozuje život jeho rodiny. Naše i zahraniční poznatky potvrzují, že ztráta práce znamená pro jedince nejen pokles životní úrovně (hraničící často až s chudobou), ale také řadu dalších negativních osobnostních změn. Psychologické výzkumy dlouhodobě nezaměstnaných lidí zjišťují jejich hlubokou deprivaci ze ztráty práce, pokles sebevědomí a sebeúcty, pocity neužitečnosti a beznaděje. Současně dochází k poklesu sociálního statusu nezaměstnaného, který je často doprovázen jeho ponižující stigmatizací. Nezaměstnanost samozřejmě působí selektivně a postihuje především tzv. rizikové skupiny lidí. Bez nároku na přesnost lze říci, že ztráta práce vyvolává patologické symptomy na dvou úrovních: v rovině jedince to může být dezintegrace osobnosti, výrazně disfunkční chování, zdravotně psychické i tělesné potíže, problémy v rodině; v rovině

15 společnosti to je zejména zvýšená konzumace alkoholu, nikotinu a drog (zvláště u mladých lidí), vyšší nemocnost a spotřeba léků, vyšší výskyt sebevražedných pokusů, zvýšená kriminalita a násilí, rasové a meziskupinové konflikty. V části studie Nezaměstnanost a drogy 1 se věnujeme vztahům mezi nezaměstnaností a zneužíváním návykových látek. Vycházíme jak z poznatků našich výzkumných šetření v oblasti drog, tak z více než 60 literárních zahraničních zdrojů. V teoretických východiscích uvádíme zejména zahraniční zkušenosti, protože v České republice je tento problém relativně nový a méně sledovaný. Předkládáme obecný návrh metodiky a výstupů několikaetapového cíleného výzkumu populační skupiny mladistvých nezaměstnaných s věkem mezi lety. Projekt zahrnuje v první fázi realizaci pilotní studie se zaměřením na popis drogové scény a rizikových faktorů životního stylu u nezaměstnaných mladistvých, ve druhé fázi realizaci reprezentativního populačního šetření a ve třetí fázi sestavení a aplikaci preventivních a ozdravných aktivit na vybraném populačním vzorku. V případě úspěšného výzkumně výchovného programu budou návrhy, rady doporučení a materiály poskytnuty nezaměstnaným, úřadům práce a nadřízeným orgánům. Romové a drogy aneb projekt terapeutické komunity Husův domov Mgr.Jan Votava, Ředitel Husova domova, Dvůr Králové nad Labem Příspěvek řeší problematiku u dětí romského etnika po skončení povinné školní docházky, kterým soud nařídil výkon ústavní výchovy, uložil ochrannou výchovu, případně umístil dítě do výchovného zařízení na základě předběžného opatření, a které jsou ohroženy závislostmi. ( zákon č. 109/2002, Sb.) Projekt Poklad pro mládež ohroženou závislostmi integruje v rámci terapeutické komunity Husův domov Romy s nerómskou a stejně postiženou částí komunity. Integrace je stavěna na společné zkušenosti s abúzem drog, ať již nelegálních nebo zneužívaných z titulu jejich účinků a preference (módy) ve sledovaném období. Projekt je rázu interdisciplinárního, kdy komunitu terapeuticky vedou speciální pedagogové, sociální pedagogové, zdravotní sestra, psychiatr a lékař s licencí AT. Základní součástí programu je pracovní terapie, zátěžová sportovní terapie a speciální terapie. Režim komunity je přizpůsoben odstraněním vyhodnocovacích bariér tak, aby byly hodnocené výsledky přístupné a pochopitelné celé komunitě. Používá se barevných markantů, které ukazují na postup dětí ve výchovně léčebném procesu (barevné trička: maskovací, bílé a černé), jednoduché individuální kalendáře, které jasně vymezují doby trvání jednotlivých fází programu. Terapeutické komunity jsou interaktivní, umožňující plnohodnotnost zapojení Romů do práce komunity. Základní doba trvání programu je 5 měsíců s povinností absolvovat terapeutické dovolenky do spouštěcího prostředí, pobyt končí intenzivním 10 -ti až 14 ti denním soustředěním komunity mimo ústav a postupným převáděním dětí do následné péče. Důležitým momentem je práce s relapsem, který je zakomponován do programu jako nedílná součást vzniku náhledu u dětí, které nejsou ochotny dobrovolně podstoupit léčbu ve zdravotnických zařízeních. Základním schématem programu (I. fáze adaptační) je o d e b r á n í drogy spolu s terapeutickým akcentem na základní tezi a b s t i n o v a t, neznamená jenom nebrat drogu. Po zážitku v I. fázi terapie odebrání drogy, kdy děti poznávají po dlouhé době život bez drogy, následuje fáze II. stabilizační (učíme se abstinovat ). III. fáze socializační orientuje děti k přípravě na doplnění vzdělání, je řešena provázející trestná činnost a reparovány rodinné interpersonální relace. Emocionální vakuum v důsledku nucené abstinence je nahrazováno přítomností rodičů v zařízení v I. fázi, kdy rodiče mají možnost být v zařízení o víkendu s dětmi přes noc a účastnit se i programu, důraz je kladen na hippoterapii, canisterapii a zážitkovou terapii v rámci terapie sportovní (sjezdové lyžování, běžky, bruslení, kanoistika, raftový člun, turistika, cyklistika, bivakování, práce s lanem). V emocionální oblasti se dobře uplatňuje arteterapie, kde je pozornost věnována nonverbální zkušenosti s drogou Tato část studie je zpracovávána s podporou Grantové agentury ČR, projekt č. 406/02/1562

16 16 Děti jsou po celou dobu pobytu testovány na přítomnost drogy, ať již základními orientačními testy na nejběžnější skupiny drog nebo speciálním laboratorním screeningem. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) Ing. Aleš Herzog, Nízkoprahové centrum pro děti a mládež PVC, Prevcentrum o.p.s., Blansko Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) (tedy kluby otevřené dětem či dospívající mládeži) se v ČR vyvíjí od roku V současnosti procházejí procesem sebedefinování se a vymezení oproti jiným typům služeb. Na tato zařízení, která doprovázejí mladistvé na cestě k dospělosti, je často mylně nahlíženo z hlediska drogových služeb. Nejde o službu zaměřenou především na drogový problém (tedy jakousi variantu Kontaktních center, ale pro experimentátory ). NZDM jsou sociální službou, která se zaměřuje na celé spektrum životních obtíží či komplikovaných událostí, kterými mladiství prochází. NZDM jsou schopna efektivně pracovat i s drogovou problematikou u svých klientů, nicméně jde jen o součást cílů. Pojem NZDM se dostal v červenci 2003 do materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) návrh Typologie sociálních služeb pod značením DM. Definice: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují služby neorganizovaným či sociálně ohroženým skupinám dětí a mládeže a alternativním, subkulturálním skupinám vyznačujícím se specifickým životním stylem a konfrontací s obvyklými společenskými stereotypy. Jde primárně o jedince a skupiny, které míjí či se záměrně vyhýbají standardním formám institucionalizované pomoci a péče. Stacionární forma sociální služby je zpravidla kombinována s terénní kontaktní prací v přirozeném prostředí cílových skupin. (Petr Klíma, Konference na téma Práce s neorganizovanými dětmi a mládeží) Cíle NZDM: Zlepšení kvality života cílové skupiny dětí a mládeže Pomoc při překonání životních problémů dětí a mládeže a zvyšování jejich sociálních dovedností, ochrana jejich práv Aktivizace životního způsobu cílové skupiny pro smysluplné trávení volného času, poskytování podmínek pro smysluplné trávení volného času, omezení/ předcházení/ zabránění sociálně patologických jevů páchaných cílovou skupinou nebo na cílové skupině Cílová skupina: Skupina dětí nebo mládeže, na niž se NZDM zaměřuje ve své činnosti. Cílovou skupinu charakterizuje především to, že její členové se nachází v obtížné životní situaci, dostali se do konfliktu se sociálním okolím nebo společenskými normami a potřebují v této situaci pomoc, kterou jim nejsou schopni nebo ochotni poskytnout jejich blízcí; mají vyhraněný životní styl a způsob trávení volného času, který není zcela nebo úplně akceptován většinovou společností; Služby, které NZDM nabízí: 1.Volný vstup a pobyt v zařízení Dětem a mládeži je umožněno pobývat v klubu bez zapojení se jakékoli strukturované činnosti (v podstatě využívat výhody prostoru se základním zázemím oproti ulici) 2.Volnočasové aktivity Kluby nabízejí poměrně širokou nabídku volnočasových činností, které ale nevyžadují registraci či pravidelnou docházku. V klubech jsou zřizovány zkušebny se základním vybavením pro mladé kapely, dílny (výtvarné, keramické, fotografické), jsou pořádány programové akce (besedy a diskuse atraktivní pro cílovou skupinu, hudební a taneční akce, sportovní aktivity či stolní hry). 3.Sociální služby Kontaktní práce, situační intervence, základní poradenství, doprovodné aktivity.

17 Kontaktní práce Navazování kontaktu s příchozími dětmi a mládeží, šetření individuálních potřeb příchozího, vydefinování zakázky. Situační intervence Poskytnutí okamžité situační intervence, poskytnutí instrumentální pomoci při řešení běžných problémů uživatelů služeb. Základní poradenství Orientace klienta v problému, rozbor dalších možností při řešení problému, vysvětlení těchto řešení i s jejich pravděpodobnými následky klientovi, pomoc při realizaci dalšího postupu řešení. Doprovodné aktivity Zprostředkování návazné pomoci klientovi, zajištění přístupu k veřejně dostupným informacím, umožnění klientovi, aby těmto informacím porozuměl a uměl je použít. Terénní sociální práce zaměřená na děti a mládež S klubem je propojena práce terénních sociálních asistentů (streetworkerů). NZDM využívají této kontaktní práce při získávání klientů, propagaci akcí a dalších činnostech. 4.Aktivity a činnosti zaměřené na prevenci Programy primární prevence zneužívání návykových látek a programy prevence sociálněpatologických jevů, poskytování pravdivých informací o rizicích, besedy, diskuse. Nízkoprahovost rozumíme jí to, že poskytovatel realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost. Realizovat službu nízkoprahově = snažit se odstraňovat technické, psychologické a sociální bariéry, které by bránili vstupu cílové skupiny do prostoru zařízení či využití nabídky poskytovaných služeb. Při definování můžeme na nízkoprahovost nahlížet z hlediska prostorového, časového, sociálního a psychologického. Kritéria nízkoprahovosti: Zařízení má samostatný vchod; Nepropojení s takovým typem instituce, který by snižoval přístupnost (např. úřady, policie, školy); Je umožněn volný příchod a odchod klientů v rámci otevírací doby; Je umožněna anonymita uživatelů služeb (pokud si ji klient přeje); Pasivita není důvodem pro omezení přístupu klienta ke službě; Etnická a názorová odlišnost není důvodem pro omezení přístupu klienta ke službě; Není stanoven požadavek členství (či registrace) vázaný na možnost využívat službu; Při využívání obligatorních služeb se nevede evidence, která obsahuje osobní údaje uživatele služeb; Vstup do zařízení je umožněn jiným návštěvníkům než cílové skupině (v případě, že vstupem neohrožují cílovou skupinu, prostor, personál, sami sebe či poskytování služby); Vstup do zařízení a využívání obligatorní nabídky zařízení není podmíněno finanční spoluúčastí klienta; Součástí nabízených služeb není podsouvání či šíření ideologie nebo náboženského přesvědčení či jakákoli spoluúčast na rituálu; Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby; Poskytovatel garantuje ochranu a bezpečí klientů v prostoru zařízení (ochrana před fyzickým či psychickým ublížením); Standardy NZDM: V roce 2001 vznikly jako návrh pracovní skupiny NZDM (součást České asociace streetwork) standardy nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Jde o pracovní verzi, která byla veřejně publikována (Éthum 33, s tím, že veřejnost byla vyzvána k připomínkování. V současné době se připravuje jejich dopracování. Drogová problematika u dětí školního věku aneb práce v Domově Agapé (resocializační zařízení pro děti a mládež ve věku let mající problém s drogami) Mgr. Petr Fabián, vedoucí terapeut Domova Agapé, Opava Mgr. Renáta Hoffmannová, vedoucí Domova Agapé, Opava 17

18 18 Kdy se vlastně děti setkávají s návykovými látkami? Kdy má smysl mluvit s nimi o prevenci drogových závislostí? A kdy už je i na toto pozdě.? To je mnoho otázek, se kterými jsme se již asi všichni setkali. Zároveň víme, jakým společenským tabu je problematika děti a drogy vystavena. V červnu 2002 vzniklo pod Charitou Opava zařízení Domov Agapé - terapeutické středisko pro děti, které se ve svém životě potýkají s problematikou experimentace, užívání či nadužívání drog, a zároveň se na ně vztahuje povinnost základní povinné školní docházky. Základní filozofií a principy vzniku Domova Agapé jsme byli inspirováni v Polsku v Domově Naděje v Bytomi, kde podobné zařízení funguje již 7 let. V současné době jsme jediným zařízením v naší republice určené školou povinným dětem s dlouhodobým programem. Délka pobytu je max. 12 měsíců. Závazky základní povinné školní docházky jsou plněny dle osnov kmenové školy klienta, což zajišťuje Speciální základní škola při Psychiatrické léčebně v Opavě, jejíž jsme detašovaným pracovištěm. Třída se nachází přímo v budově Domova Agapé. Během svého pobytu u nás dítě absolvuje terapeutický program, který je rozložen do čtyř fází nulté a třech následných. První fáze směřuje k sebepoznání a je zaměřena na sebepojetí, a to ve třech základní pohledech: já vůči sobě, já vůči rodině, já vůči společnosti. Přestup do 2. fáze zaměřené na rozvoj klienta je založen na jeho obhajobě, kterou si jedinec připravuje se svým provázejícím vychovatelem, a pak následně obhajuje před celou komunitou. Tato část programu se znova pohybuje v již výše zmiňovaných okruzích. Klient postupně začíná mít více privilegií kopírující nácvik a prověření dosavadně získaných dovedností. V závěrečné 3. fázi je program zaměřen na postupný návrat domů, a to tak, aby jeho návrat do rodiny probíhal s co možná nejmenším vypětím pro všechny zúčastněné strany. Paralelně po celou dobu pobytu dítěte u nás probíhají v jednoměsíčním rytmu rodinné terapie. Za dobu naší existence jsme získali mnohé zkušenosti. Z našeho pohledu nám jako pracovníkům zařízení přináší problémy neznalost dané tématiky v komunikaci mezi námi, rodinami, školami i kurátory. Mnohým se zdá doba léčení delší než několik týdnů příliš dlouhá vždyť jsou to přece děti a ty nemohou být delší čas mimo rodinu, a ještě větším problémem bývá ztráta dobrého jména, pokud se okolí dozví, že dítě je u nás škola či rodina může ztratit svůj společenský statut. Průměrný věk klientů je 13,5 let. Z užívaných drog se vyskytují tyto: alkohol, cigarety, marihuana, hašiš, toluen, pervitin, heroin, LSD, extáze a kokain. V loňském roce jsme obdrželi pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Mimo jiné je možno k nám umísťovat děti s nařízenou ústavní výchovou. V jednom případě se tímto podařilo u klienta ústavní výchovu zrušit. V našem zařízení probíhají supervize zajištěné Sdružením Podané ruce, jedenkrát v týdnu pak intervize týmu. Naším garantem je Mgr. Bodgan Peć, zakladatel a ředitel Katolického střediska Domov Naděje v Bytomi (Polsko). Drogové služby ve vězení spolupráce NNO a Vězeňské služby ČR Bc. Olga Škvařilová, Sdružená Podané ruce, Brno Tento příspěvek se zabývá možnostmi spolupráce nestátních neziskových organizací (dále jen NNO) a Vězeňské služby ČR (dále jen VS). Jednak popisuje legislativní opatření při vstupu a působení NNO ve věznicích, dále zmiňuje význam a přínos externích pracovníků v oblasti prevence a zejména léčby drogových závislostí v intramurálních podmínkách, jak pro klienty - odsouzené či obviněné - tak pro samotnou VS. Také uvádí východiska pro vznik této spolupráce, kdy důležitou inspirací byly zkušenosti ze zahraničí, které jsou zde ve stručnosti uváděny.

19 Druhá část příspěvku je zaměřena na samotný projekt Drogové služby ve vězení Sdružení Podané ruce, který byl oficiálně zahájen v roce Je zde popisován chronologický vývoj rozvoj projektu, cíle projektu, statistika od roku 1998 do roku 2002, přehled poskytovaných služeb. Legislativní rámec: Vstup externistů a zejména NNO do věznic ČR je ošetřen několika zákony a vyhláškami: Zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád ) / 3-6 Spolupráce se zájmovými sdruženími občanů / Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody / 43 Účast církví, zájmových sdružení občanů, NNO a dalších orgánů a institucí na naplňování účelu trestu / Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345 /1999 Sb., řád výkonu trestu odnětí svobody / 36 realizace programů zacházení odst.5 písmeno a,b,c + odst. 6 / Zákon č.293 / 1993 sb., o výkonu vazby / 15 Duchovní a sociální služby odst. 1 a 2 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č.109 / 1994., řád výkonu vazby 57 poskytování sociálních služeb a opatření s tím spojená / In: ÚZ č.350, Trestní předpisy, Přestupky / Tyto zákony a vyhlášky upravují možnost spolupráce NNO s VS a s orgány činnými v trestním řízení, vymezují vstup a působení externistů a NNO ve věznicích. Ve vazebních věznicích se jedná o sociální služby, ve věznicích pro výkon trestu odnětí svobody jde o zapojení do vytváření a realizování speciálně výchovných a zájmových aktivit. Je zde dán prostor pro poskytování odborných služeb v oblasti prevence a léčby drogových závislostí. Východiska pro vznik spolupráce NNO a VS Důležitým faktem je samotná skutečnost, že se klient uživatel drog - ocitne ve vězení, vytržen z nekonečného kolotoče života s drogou. Jedná se o moment, kdy si takový člověk uvědomí svůj skutečný stav, což je vhodný okamžik pro poradenskou intervenci a pro motivaci ke změně. Dalším podstatným faktem je stav českého vězeňství zejména málo kvalifikovaného personálu na odbornou práci s odsouzenými (dále přeplněnost věznic, nedostatek zaměstnání pro odsouzené, zastaralé a nevyhovující prostory viz. zpráva Českého helsinského výboru z roku 1999). A v neposlední řadě jsou důležitým faktem zkušenosti ze zahraničí, kdy se ukazuje jako užitečné zlepšení vězeňské péče za pomocí externích profesionálů pro oblast drogových závislostí. Otázka přínosu extrenistů a NNO ve věznicích je dvojího rázu jednak pro samotné klienty, odsouzené či obviněné, ale také i pro vězeňskou službu. Pro klienty má tato spolupráce význam v oblasti dobrovolnosti, vyšší důvěry, kontaktu s někým ze svobodného světa, práce s kontextem klienta rodina, partneři, spoluprací s probační a mediační službou, zkrácení pobytu ve vězení díky institutu Parole, zabezpečení návazné péče. Pro vězeňskou službu to má význam v otázce snížení přetíženosti personálu věznic, záruka kvality a odbornosti poskytovaných služeb, ekonomické výhodnosti, nabídka vzdělávání a externí supervize a spolupráce na tvorbě koncepce a strategie při řešení drogového problému ve věznicích. Projekt Drogové služby ve vězení Sdružení Podané ruce Jedná se o první projekt tohoto typu v ČR, vznikal v letech , oficiální začátek je datován od roku 1998, kdy byla získána první dotace (Magistrátem města Brna) na jeho realizaci. Vstup byl umožněn spoluprací s Vězeňskou duchovenskou péčí Generálního ředitelství VS ČR, což se podařilo změnit na Dohodu o spolupráci až v roce 2002 ve Věznici Kuřim a v roce 2003 ve Vazební věznici Brno. Příspěvek chronologicky popisuje začátky a postupný rozvoj tohoto projektu, včetně získávání důvěry, a tím prostoru k působení ve věznicích, ale i financování projektu. Hlavním cílem projektu je vstoupit do kontaktu s problematickými uživateli drog ve vazbě a vězení, reagovat na jejich aktuální drogovou a kriminální situaci, vytvářet kontinuální návaznosti v následné péči, a tak předcházet recidivám kriminálního chování těchto klientů nabídkou řešení jejich drogového problému, který je často příčinou jejich kriminálního chování. 19

20 20 Projekt se zaměřuje zejména na řešení drogového problému uživatelů drog, kteří se nacházejí buď ve vazbě či ve výkonu trestu, a to cestou poskytování odborných služeb a účinnou spoluprací s vězeňskou službou a s dalšími subjekty / např. Probační a mediační službou ČR/. Při práci se zaměřujeme zejména na intenzivní práci s klienty (individuální poradenství, terapie, motivační rozhovor, sociální práce, poskytování informačního servisu, zprostředkování návazné péče), ale také používáme metody skupinové práce (informační semináře, tématické skupiny Prevence relapsu, sebepoznávací skupiny, Dramaterapie), což pomáhá efektivní změně postojů a pohledů na životní styl a závislost klientů. Na základě vlastních zkušeností z práce s drogově závislými ve vězeňském prostředí a podpořeni zkušenostmi ze zahraničí vidíme potřebu pokračování realizace tohoto typu programu. Vzhledem k tomu, že se stále jedná o nový typ služeb, je nutné se také zaměřit na jeho odborné zázemí pojmenování a definování služeb, jejich standardy, metodika a koncepce práce NNO ve věznicích a jejich spolupráce s VS. Velmi potěšující je podpora ze strany A.N.O. a RVKPP a dále ochota a zájem o spolupráci ze strany VS ČR. Církev a drogy Mgr.Jaromír Smejkal, Duchovně pastorační služba, Sdružení Podané ruce, Kurdějov Jak reaguje církev na drogový fenomén? V následujících řádcích jsem se pokusil dát na tuto otázku odpověď, na základě mých zkušeností, vědomostí a rozhledu. Nejprve popíšu, v několika bodech, co obecně církev nabízí, pak zařadím teologickou reflexi droga v dnešním světě - podle kardinála Ratzingera, a nakonec přiblížím Duchovně pastorační službu Sdružení Podané ruce, která je průnikem církve do standardní drogové organizace. Vycházím z předpokladu, že drogový problém je problém člověka, který má ve svém bytí složku vegetativní tělo, složku živočišnou duši (psyché) a složku specificky lidskou ducha, který se vyznačuje zvláště rozumem a svobodou. A tato spirituální (podstatná) složka lidské bytosti si přirozeně nárokuje značnou pozornost, aby nebyla vytěsňována a neonemocněla a mohla dát celku osoby člověka život a harmonii, smysl a naplnění. Církev obecně nabízí 1. Cestu Kristovu (evangelium) jako osvědčený způsob pro změnu nedobrého životního zaměření (stylu) a s tím silnou motivaci ke změně a uzdravení člověka (vztahovosti, závislosti ). Příklady konkrétních projektů u nás: Teen Chalange, Exodus, Elim, Komunita sv. Zdislavy, komunita sestry Elvíry (Medžugorje Cenacolo) 2. Zapojuje se nebo i zakládá standardní služby: pracovníci motivovaní svým křesťanstvím, Charita Katolické církve provozuje k centra, SPR viz. níže, apod. 3. Specifickou duchovní pomoc skrze specialisty profesionály jako je kněz, řeholník apod. (individuální péče, která je obvyklá v rámci pastorační služby církve, doplní limitovanost terapeutů běžných služeb, které ji ani nemohou zcela financovat v míře, jaká je potřebná). 4. Financuje pastorační péči i projekty z vlastních zdrojů (viz Duchovně pastorační služba SPR a již uvedené subjekty) 5. Pomoc preventivním působením zvl. na mládež: důrazem na hodnotu každého člověka od jeho narození až po přirozenou smrt, poselstvím Ježíše Krista o kvalitě a hloubce lidského života i s jeho tajemstvím, nabídkou volnočasových aktivit (saleziáni), kulturou apod. Teologická reflexe Droga je pseudomystikou světa, který nevěří, ale přesto nemůže setřást touhu po ráji. Je hluboko zasahujícím varovným znamením: odhaluje vakuum v naší společnosti, jež její nástroje nemohou zaplnit a poukazuje na vnitřní nárok lidské bytosti, který se uplatní v pervertované podobě, nenajde-li správnou odpověď. Droga je jednou formou protestu proti skutečnostem. Kdo užívá drogu, zdráhá se vyrovnat se světem skutečností a hledá nějaký lepší svět.

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze Název předmětu: Číslo předmětu: Semestr: Garant předmětu: Vyučující: Konzultační hodiny: Kontakt: Klient v konfliktu

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Terénní sociální práce Streetwork a nízkoprahové sociální služby Historie streetworku v zahraničí a v ČR Zavedení streetworku v ČR Principy streetworku

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka STATUT SANANIM z.ú V Praze dne 10.6.2014 Dr. Martina Richterová ředitelka 1. SYSTÉM ŘÍZENÍ 1.1 Podrobné vztahy a kompetence orgánů sdružení 1.2 Přímé provozní řízení 1.2.1 Ředitel 1.2.2 Výkonný ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Kontaktní centrum Plus Ztracená 63 Kroměříž, Tel

Kontaktní centrum Plus Ztracená 63 Kroměříž, Tel PREVENTIVNÍ A PŘEDNÁŠKOVÉ PROGRAMY KONTAKTNÍHO CENTRA PLUS V KROMĚŘÍŽI Kontaktní centrum Plus Ztracená 63 Kroměříž, 767 01 Email: kc.km@kromeriz.charita.cz Tel. 573 336 569 www.kromeriz.charita.cz Kontaktní

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil XI. ročník konference PPRCH (Ne)bezpečná škola! A pro koho? 18. 19.11.2014 Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil Supervize ve školství Statistiky nekompletní Odlišnosti mezi školou

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 Spr. 215/2012-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Internetové poradenství drogové problematice v ČR. III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková

Internetové poradenství drogové problematice v ČR. III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková Internetové poradenství drogové problematice v ČR v III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková Úvod všechna odvětví včetně pomáhajících profesí jsou zasažena fenoménem internetu a jsme

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V SOULADU S 37 ZÁKONA Č. 108/2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V SOULADU S 37 ZÁKONA Č. 108/2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V SOULADU S 37 ZÁKONA Č. 108/2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Název organizace: PREVENT 99 z.ú. IČO: 69100641 Sídlo: Heydukova 349, 386

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A.

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. Primární prevence: Workshop s Popelkou Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. AT Konference 2013 Workshop s Popelkou Co je primární prevence??

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2017 2018 KONKRETIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÉ OBLASTI, FINANCOVÁNÍ 1 Obsah KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Obecná idea terénní práce

Obecná idea terénní práce Obecná idea terénní práce vyhledávat skrytou populaci uživatelů drog oslovovat ji motivovat ji ke změně chování směrem k méně rizikovému = minimalizovat zdravotní a sociální poškození spojená s užíváním

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Potřeby klientů: připomínky vítány

Potřeby klientů: připomínky vítány Potřeby klientů: připomínky vítány Evaluace služeb snižování rizik na taneční scéně Struktura příspěvku 1) Úvod 2) Východiska 3) Charakteristika programu 4) Cíle evaluace 5) Metodika evaluace 6) Analýza

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

Prezentace Centra psychoterapie

Prezentace Centra psychoterapie Prezentace Centra psychoterapie Centrum psychoterapie Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Založení Centra psychoterapie Bývalí a současní zaměstnanci Patroni CP Informace o skupinové psychoterapii

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s.

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Markéta Dolejší, Petr Buchta Magdaléna, o.p.s. AT konference, Seč, 7.6.2017 Co je naším cílem? Zařazení do běžného života

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (prostřednictvím Úřadu vlády ČR) Požadovaná výše finančních

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov

Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vysoká škola sociálněsprávní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 10/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací pro studijní

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více