Drogové trestné činy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Drogové trestné činy"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Práva a veřejné správy Drogové trestné činy Bakalářská práce Autor: Markéta Ptáčníková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Pavel Norek Praha Duben, 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Krupce dne Markéta Ptáčníková

3 Poděkování: Vedoucímu bakalářské práce Mgr. Pavlu Norkovi tímto děkuji za uţitečnou pomoc a cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. Dále děkuji komisařce por. Bc. Iloně Novotné za poskytnutí informací týkající se drogové trestné činnosti.

4 Anotace Tato práce se zabývá drogovou problematikou v oblasti trestné činnosti. Je rozdělena do čtyř částí, které by čtenáři měly podat ucelenou informaci o daném tématu. V první části je obsaţena základní terminologie drog. Druhá část se zabývá drogovou scénou v České republice, zejména jejím vývojem po roce 1993 aţ po současnost. Třetí část obsahuje právní úpravu drogové kriminality. Okrajově je nastíněna její historie a dále jsou uvedeny platné právní předpisy, které jsou uţívány v současné době a jakými změnami procházely. Je zde ukázána i aplikace práva na konkrétním případě. Dále následuje část čtvrtá, která zobrazuje vývoj drogové kriminality na území České republiky. Obsahem jsou data a komentáře, díky kterým se dozvíme, zda drogová kriminalita stoupá či klesá. Annotation This work deals with drug issues in the resort of criminal activity. It`s divided into four parts, which should give readers complete information about this topic. The first section contains basic drug terminology. The second part deals with the drug scene in the Czech Republic, especially its development since 1993 until nowadays. The third part contains the rules for drug crimes. Marginally is outlined its history and then lists the valid legal regulations, which are used in the present and what changes took place. It is shown here the application of law in a particular case. Then followed by part four, which shows the evolution of drug-related crime in the Czech Republic. It includes dates and commentary thanks to which we know whether drug-related crime is rising or falling.

5 Obsah ÚVOD DROGY VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ A ČLENĚNÍ SKUPINA STIMULAČNÍCH DROG Pervitin Kokain Extáze (ecstasy) SKUPINA OPIÁTŮ Heroin KONOPÍ A JEHO PRODUKTY Marihuana Hašiš HALUCINOGENNÍ DROGY Lysohlávky LSD TĚKAVÉ LÁTKY Toluen DROGOVÁ SCÉNA V ČR CHARAKTERISTICKÉ RYSY DROGOVÉ SCÉNY V ČR PO ROCE SOUČASNÁ DROGOVÁ SCÉNA V ČR DISTRIBUCE A DOVOZ DROG DO ČR PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ KRIMINALITY VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY DROGOVÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Legislativa do roku Legislativa od roku SOUČASNÝ STAV PRÁVNÍ ÚPRAVY DROGOVÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v porovnání se zákonem. č. 140/1961, trestní zákon Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku

6 Výroba a drţení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu Šíření toxikomanie Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem Nařízení vlády vydaná na základě 289 trestního zákoníku Aplikace zákona na konkrétním příkladě VÝVOJ DROGOVÉ KRIMINALITY V ČR V ČÍSLECH A KOMENTÁŘÍCH VÝVOJ OD VZNIKU SAMOSTATNÉ ČR Rok Rok Rok Rok Zhodnocení let SOUČASNÁ DROGOVÁ KRIMINALITA NA TEPLICKU Případy r výběr NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA ODHALOVÁNÍ, VYŠETŘOVÁNÍ A DOKAZOVÁNÍ DROGOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI Podněty pro vyšetřování drogové kriminality Počáteční úkony ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM POUŢITÝCH PŘÍLOH

7 ÚVOD Touto prací bych Vás chtěla blíţe seznámit s problematikou drog ve společnosti z pohledu trestního práva, které stanoví, co je trestným činem a jakou sankci za něj uloţit. Drogy se za velmi problematické povaţují aţ od doby historicky nedávné, řekněme řádově 60. léta. Do této doby nebyly drogy a jejich uţívání aţ tak velkým problémem, jak je tomu dnes. Dnešní společnost hodnotí drogy jako závaţný globální problém. Postihl všechny země světa jejich produkcí, transitem a konzumací. Trh s drogami nese zdravotní, ale i sociální negativní důsledky. Zdravotní, z důvodů zdravotních ve smyslu slova, a dále ekonomických, které zatěţují celou společnost. Jak zřizováním různých center pro narkomany, tak vynaloţením prostředků na léčbu těch, kteří jiţ mají vlastní zdraví zničené uţíváním drog. Naprostá většina narkomanů je vyřazena na okraj společnosti, čímţ se dostávají z hlediska sociálního na společenské dno. Dalším rizikem je nelegální obchod s drogami. Jistým skupinám zajišťuje snadný zdroj finančních prostředků, coţ je motorem pro drogovou kriminalitu. Protoţe je tento problém tak rozsáhlý, je nemoţné ho za současné světové politické, legislativní a společenské situace vyřešit. Bude potřeba další značné mezinárodní spolupráce, aby se problémy s drogami dále zmírňovaly. Téma Drogové trestné činy jsem si vybrala právě proto, ţe drogová problematika dosáhla v současnosti tak obrovských parametrů, ţe se přímo či nepřímo dotýká nás všech bez rozdílu pohlaví, věku a společenského postavení. Mě samotnou zajímají odpovědi na různé otázky týkající se drog a trestního postihu osob zneuţívajících drogy. Hlavním cílem této práce je podat ucelenou informaci o problematice drogové kriminality, o její právní úpravě a vývoje v České republice. Na začátek si stanovím hypotézu, ţe drogová kriminalita, týkající se trestných činů spadajících do trestního zákoníku, v České republice stoupá. Stále na nás útočí mediální prostředky informacemi o drogových skupinách, objevených drogách, varnách a pěstírnách. Na Teplicku se s drogami člověk setká téměř denně, pomalu se zde distribuce a konzumace drog stává veřejným tajemstvím. Tuto skutečnost ověřuji ze statistických výkazů zpracovaných Policejním prezidiem ČR, dále z Bulletinů Národní protidrogové centrály a z Výročních zpráv o stavu ve věcech drog Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost. Další potřebné informace čerpám z odborné literatury a internetu. 7

8 1 DROGY VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ A ČLENĚNÍ Jelikoţ tato bakalářská práce souvisí s drogovou problematikou, je třeba na začátek vysvětlit několik základních pojmů. Co je to vlastně droga? Existuje celá řada definicí, ale nejstručněji lze asi drogu chápat jako každou látku, ať již přírodní nebo syntetickou, která splňuje dva základní požadavky: 1. má tzv. psychotropní účinek, tj. ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání okolní reality, mění naše vnitřní naladění prostě působí na psychiku 2. může vyvolat závislost, má tedy něco, co se z nedostatku vhodnějšího pojmenování někdy označuje jako potenciál závislosti. 1 Kdyţ se podíváme na výše uvedená základní kritéria, uvědomíme si, ţe s drogou různého typu přicházíme do styku téměř dennodenně. Všude ve společnosti nás drogy obklopují. Například v restauraci tvoří drogy podstatnou část současné nabídky. Tím mám na mysli drogy, které jsou v naší společnosti tolerované, tzv. drogy legální. Jde především o alkohol a tabákové výrobky, které také způsobují drogovou závislost. Konzumace těchto drog je ve společnosti běţná. Jsou zákonem povoleny a nabízeny téměř na kaţdém kroku. Dále nesmím opomenout, ţe díky vývoji civilizace se stále častěji ve společnosti objevuje návykové hraní na výherních automatech, tzv. gambling, či kurzové sázení. I pouhé sledování televize nebo zábava na počítači, ať uţ surfování po internetu či hraní her, se pro někoho můţe stát závislostí. Jak bylo již řečeno, různé drogy jsou spojeny s různou mírou rizika. Jedním z hlavních rizik je možná ztráta kontroly nad původně občasnou konzumací a postupný vznik závislosti. Tohle riziko tu je a je přítomno u každé drogy i u těch nejvíce tolerovaných a zdánlivě zcela neškodných. Právě míra rizika vzniku závislosti slouží jako hlavní kritérium pro dělení drog na tzv. měkké a tvrdé, či lehké a těžké. 2 Mezi lehké (měkké) drogy řadíme tabákové výrobky, produkty konopí (marihuana, hašiš) a alkohol, který je pro organismus 1 Presl Jiří, Drogová závislost: Můţe být ohroţeno i Vaše dítě, Praha : Maxdorf, 1995, 2. rozšířené vydání, ISBN X, str. 9 2 Presl Jiří, Drogová závislost: Můţe být ohroţeno i Vaše dítě, Praha : Maxdorf, 1995, 2. rozšířené vydání, ISBN X, str. 10 8

9 nejrizikovější z této skupiny drog. Nadměrné uţívání alkoholu má nebezpečné účinky na játra a ţaludeční sliznici. Proto si dovoluji říct, ţe je na rozhraní lehkých a tvrdých drog, u kterých je vzniklá závislost vysokým rizikem. Drogová závislost je dalším základním pojmem, který je třeba vysvětlit v souvislosti s problémem drog. Bezpochyby je to nemoc, kterou můţeme definovat jako silnou touhu znovu poţít drogu s náchylností ke zvyšování dávek a abstinenčnímu syndromu, slangově absťáku, podle jeho charakteru potom rozlišujeme závislost fyzickou a psychickou. V knize od Jiřího Presla, Drogová závislost: Můţe být ohroţeno i Vaše dítě, se píše, ţe fyzická závislost se projevuje nejrůznějšími tělesnými obtížemi, bolestmi, průjmy, zácpami, neustálým pocením a svěděním. 3 Dále také nedostatkem energie, coţ způsobuje častou únavu a rychlé vyčerpání při běţných kaţdodenních činnostech. Psychická závislost způsobuje úzkost, podráţděnost, stres, agresivitu a nezájem k aktivitám, které byly dříve důleţité. Samozřejmě je potřeba si uvědomit, ţe kaţdý můţe proţívat tyto pocity jinak, je to individuální. Člověk drogově závislý, který má absťák, se zprvu stále zabývá otázkami jak přestat, avšak nakonec to stejně dopadne tak, ţe si jde sehnat další dávku. Tímto jsou stručně vysvětleny základní pojmy drogové problematiky, které se v práci budou vyskytovat. Dále jsou obsahem především drogy ilegální rozdělené do skupin podle převládajícího účinku, které jsou v rámci trestního práva opravdu jako droga brány. Pojem drogy jako takové, co se týče tabákových výrobků a alkoholu, trestní právo neuţívá. 1.1 SKUPINA STIMULAČNÍCH DROG Do této skupiny patří drogy, které vyvolávají různou míru stimulace, tj. povzbuzení. Stimulancia jsou látky, které silně účinkují především na mozek a centrální nervový systém. Uţití stimulační drogy zvyšuje tělesnou i duševní výkonnost, nepřichází únava a ztrácí se potřeba spánku, zvyšuje se pocit sebevědomí. Uţivatelům přináší pocity blaha a spoustu energie, díky které se mohou zabývat jakoukoliv činností i několik hodin bez známky únavy. Na tělesné úrovni stimulanty povzbuzují srdeční akci, zvyšují krevní tlak, urychlují puls. Dále způsobují nechuť k jídlu, coţ má za následek výrazný úbytek na váze i několik kilogramů v průběhu měsíce. V lékařství se látky skupiny stimulancií dříve uţívaly jako anorektika, tj. léky na hubnutí. V závislosti na délce a intenzitě uţívání, se výše zmíněné účinky mění. 3 Presl Jiří, Drogová závislost: Můţe být ohroţeno i Vaše dítě, Praha : Maxdorf, 1995, 2. rozšířené vydání, ISBN X, str. 12 9

10 Pokud se stimulanty uţívají pravidelně, postupem času dochází k vyčerpání organismu a uţivatel potřebuje stále vyšších dávku, aby dosáhl poţadovaného účinku. Dříve nebo později můţe dojít k překročení dávky, která přivodí toxickou psychosu tj. stav, který se projevuje podobně jako schizofrenie. Na drogách této skupiny vzniká jen psychická závislost, coţ ovšem neříká, ţe jsou pro organismus méně škodlivé. Při jejich vysazení přichází nejdříve stav nepřekonatelné únavy, postiţený vydrţí spát mnoho hodin, i několik dní, vyjma krátkých přestávek na jídlo. Po probuzení propadá neklidu, bývá často aţ agresivní. Mezi nejznámější stimulační drogy řadíme pervitin, kokain a extázi, proto je nezbytné, je alespoň stručně dále přiblíţit Pervitin Nejvýznamnější syntetickou nelegální drogou je Pervitin = metamfetamin slangově perník, piko, peří atd. Nejčastěji se uţívá kouřením, šňupáním nebo nitroţilně injekční stříkačkou. Tato droga je v České republice velice rozšířená. Je oblíbená u lidí různého věku, především na diskotékách, večírcích a tanečních akcích. V podstatě je to jed, který nejprve povzbuzuje, ale později začne tělo ničit, koneckonců jako kaţdá jiná droga. Jeho nadměrné uţívání způsobuje váţné zdravotní potíţe, které zahrnují ztrátu paměti, agresivitu a případné poškození srdce i mozku. Jelikoţ je to syntetická, tedy člověkem vyrobená, chemická látka, tak se poslední dobou hodně rozmohla jeho výroba v domácích nelegálních laboratořích. Výroba v podstatě není aţ tak sloţitá. Základem je pseudoefedrin, který lze snadno získat z běţně dostupných léků a k tomu, jak vařit, uţ dnes bohuţel nepotřebujete ani znalosti chemické školy, recept zná skoro kaţdý uţivatel pervitinu. Ovšem ne vše, co je takto podomácku vyrobeno, je čistý metamfetamin. A to je právě jedno z obrovských rizik současného černého trhu. Zda se jedná o kvalitní produkt, se pozná dle jeho zabarvení, které způsobuje zůstatek nějaké další látky. Metamfetamin je bílý mikrokrystalický prášek bez zápachu. Jakýkoliv nádech ţluté, hnědé či fialové barvy nasvědčuje o tom, ţe se nejedná o čistý produkt. Pokud je vařeno tzv. českou cestou, čistota drogy je max. kolem 75%. Pervitin se prodává na nejrůznějších místech a řadíme ho mezi ty levnější. Cena se pohybuje mezi 800 aţ 1100 Kč za gram, který je na 12 aţ 15 průměrných dávek. Počet dávek se samozřejmě odvíjí od toho, kolik pervitinu kdo uţívá. Pervitin je drogou velice ţádanou, ale stěţí zvladatelnou. Jsou uţivatelé, kteří po nějaké době buď s touto drogou úplně skončí, tj. stávají se abstinenty, nebo přecházejí k silnějším drogám opiátům, coţ je méně časté. Většina uţivatelů u pervitinu zůstává. 10

11 1.1.2 Kokain Říká se, ţe na rozdíl od pervitinu, je kokain tzv. droga bohatých. Slangově je označována jako koks, kokeš, sníh atd. Jedná se o přírodní drogu, je vyrobená z jihoamerického keře Erythroxylon coca. S kokainem se můţeme setkat v práškové nebo krystalické podobě (tzv. crack). Nejčastěji je uţíván šňupáním nebo vetřením do dásní. Patří k nejnebezpečnějším drogám vzhledem k tomu, ţe pokud jednou člověk tuto drogu uţije, je těţké se od ní osvobodit. Podle různých celosvětových studií a průzkumů bylo dokázáno, ţe je kokain druhou nejvíce pašovanou ilegální drogou ve světě a druhou nejčastěji uţívanou drogou v Evropě. Uţívají ho lidé kaţdého věku a profese. Ze všech známých drog představuje spolu s pervitinem největší psychickou závislost. Účinky kokainu jsou pervitinu hodně podobné, ale jelikoţ je kokain drogou přírodní, je pro tělo méně škodlivý, neţ chemický pervitin. Zvyšuje sebevědomí a způsobuje intenzivní pocity euforie, které později vystřídá vyčerpanost a nuda. Při dlouhodobém uţívání se objevují i deprese a psychózy. Uţívání kokainu v nadměrných dávkách můţe vést ke smrti, která je způsobená selháním dýchacího systému, mrtvici a krvácením do mozku nebo infarktem. V dnešní moderní době se kokain objevuje především ve vyšších vrstvách společnosti, obstarává si ho jen ten, kdo si to můţe dovolit. Její cena v porovnání s pervitinem je mnohem vyšší. Lidé si připlácí hlavně za kvalitu, která spočívá v tom, ţe kokain nemá tak silné dojezdy jako pervitin Extáze (ecstasy) Extáze slangově éčko, tableta, koule atd. Mnohými je nazývána drogou lásky, protoţe zintenzivňuje pocity proţívané obzvláště při pohlavním styku. Základem je chemický prvek MDMA = methylendioxyamphetamin. Setkat se s ní můţeme ve formě barevných tablet, ve kterých jsou vlisovány různé znaky. Není to droga, která by se brala kaţdodenně na rozdíl od pervitinu nebo kokainu. Uţívána je především na tanečních akcích, které si spousta účastníků bez jejího poţití neumí ani představit. Díky ní si dokáţou hudbu více procítit a vydrţí tančit celou noc, aniţ by pocítili únavu. Účinky extáze jsou na jednu stranu nepochybně zajímavé. Dává člověku to, co dnešní civilizaci stále více chybí, tj. schopnost vcítění se do druhého, empatii. Samozřejmě ale jako kaţdá droga má i negativní účinky. Její průběh se projevuje takto chvíli po polknutí tablety 11

12 nebo kapsle nastupuje pocit příjemného tělesného tepla, prohlubuje se vzájemné porozumění a solidarita. Poté se tento efekt asi dvě hodiny výrazně prosazuje ve fázi označované jako rush (jízda). Pak nastupuje zklidnění s příjemným prožíváním, které trvá několik hodin. Jako nežádoucí účinky jsou při intoxikaci popisovány pocity nervozity, nespavosti po odeznění účinků a únava až pocity deprese druhý den po intoxikaci. Je zřejmé, že účinky drogy záleží na zkušenosti příslušné osoby, jejím metabolismu, ale i na její vstřícnosti vůči celému experimentu. 4 I přestoţe se můţe zdát extáze jako celkem neškodná a nevinná droga, je třeba si uvědomit i její rizika. Jelikoţ tlumí varovné signály do mozku, velkým rizikem tady je, ţe člověk přemůţe své fyzické meze a výdrţ. Tím dojde k přehřátí organismu, moţné ztrátě vědomí či dokonce smrti následkem dehydratace a vyčerpání. Úmrtí však můţe mít za následek i míchání extáze s jinými drogami nebo alkoholem. 1.2 SKUPINA OPIÁTŮ Drogy spadající do skupiny opiátů, obecně patří mezi ty nejnebezpečnější hned z několika hledisek. Mají nejvyšší závislostní potenciál. Jsou nejdraţší co se týče průměrné denní dávky, a tak uţivatele brzy přinutí k drobné kriminalitě. Jejich uţívání je téměř neslučitelné s běţným ţivotem a hrozí u nich (zejména spolu s ředidly) relativně nejsnadnější předávkování, coţ je největším rizikem uţívání těchto drog. Na ulici nikdy není jisté, jak moc je droga čistá. Hlavním důvodem, proč lidé uţívají opiátové drogy je fakt, ţe napodobují účinek některých peptidů, které vyvolávají mimořádně příjemné pocity. Opiáty tedy umoţňují proţívat zklidnění, uvolnění, člověk zapomene na problémy a je nad věcí. Typický uţivatel špatně artikuluje, je malátný, zpomalený, zmatený. Mají negativní účinky na centrální nervový systém (především mozek), na periferní nervový systém, způsobují histaminový efekt (tj. zánětlivé reakce) a působí i na nenarozený plod a novorozence. Uţívání opiátů přináší velká rizika, která plynou z předávkování, ze způsobu uţívání ti, kteří si drogu vpichují, riskují záněty ţil, jater a nákazy AIDS, a z míry tolerance uţivatel musí svou dávku stále zvyšovat, aby dosáhl poţadovaných účinků. Nejvýznamnějším zástupcem opiátů je heroin, který se v České republice začal 4 Presl Jiří, Drogová závislost: Můţe být ohroţeno i Vaše dítě, Praha : Maxdorf, 1995, 2. rozšířené vydání, ISBN X, str

13 objevovat aţ po r Do této doby byl známým opiátem tzv. braun směs alkaloidů kodeinu vyráběná podomácku. Heroin se uţíval jen výjimečně. Dále do skupiny opiátů řadíme morfin a kodein, jeţ se pouţívají primárně v lékařství jako účinná analgetika. Na naší drogové scéně nepatří mezi ty běţně uţívané Heroin Heroin je klasickou, vysoce návykovou, tvrdou drogou. Slangově háčko, herák, hero atd. Uţívají ho miliony lidí po celém světě, kteří uţ si nedokáţou kaţdodenní dávku odepřít. Heroin můţe být kouřen, šňupán, ale zejména je aplikován injekčně, coţ sebou nese závaţná rizika hrozí nákaza AIDS nebo jiná infekční či zánětlivá onemocnění. Heroin vypadá jako jemný bílý prášek, avšak častěji se vyskytuje našedlý či nahnědlý, coţ způsobují různé příměsi slouţící k jeho rozpuštění. Prodávaný heroin na ulici je často smíchán a ředěn různými příměsemi kofein, paracetamol, glukóza atd., aby překupníci zvýšili své zisky. Zřídkakdy můţe být smíchán s jedy, které způsobí i zabití. Heroin je velmi návykový a odvykání je dosti bolestivé. Uţivatelé jsou si vědomi toho, ţe pokud by chtěli přestat, museli by čelit děsivým abstinenčním příznakům. To mnohým přivádí strach a raději ţijí jen pro heroin. Někteří lidé věří, ţe heroin je skvělý, ţe díky němu se cítí uvolněně, ale vezme jim vše rodiče, přátelé, domov, práci. Lţi a krádeţe se stanou jejich kaţdodenní činností a heroin smyslem ţivota. 1.3 KONOPÍ A JEHO PRODUKTY Cannabis sativa, konopí seté, je jednoletá, dvoudomá bylina, která dosahuje výšky aţ 2 m. Existují její různé formy lišící se obsahem pryskyřice a mnoţstvím účinné látky THC (tetrahydrocannabinol). Je to rostlina pocházející původně z Indie a po staletí se pouţívala jako posvátná bylina, která kouzelníkům měla umoţnit uvolnit se a zavést je do jiných sfér. Z hlediska produkce a obchodování je konopí v celosvětovém měřítku nejrozšířenější nezákonnou psychotropní drogou. V České republice se konopí tradičně pěstuje jak pro průmyslové účely, tak i pro marihuanu nebo hašiš, coţ se obzvlášť v posledních letech mocně rozšířilo. Mezi marihuanou a hašišem není téměř ţádný rozdíl. Obsahují stejnou účinnou látku, liší se jen způsobem úpravy výsledného produktu. Zaschlá a zformovaná pryskyřice ze samičích rostlin konopí je nazývána jako hašiš, kdeţto sušené listy a květenství téţe rostliny jsou označovány 13

14 jako marihuana. Člověku tato rostlina přináší pocity klidu, pohody a veselí, někdy i zrakové či zvukové halucinace. Proto je u lidí velice oblíbená. Ovšem její účinky jsou individuální a závisí na obsahu THC v rostlině. Stav trvá 3 4 hodiny, ke konci přichází pocity hladu a únavy. Konopí není pro organismus tak nebezpečné jako tvrdé drogy, ale i přesto jeho dlouhodobé pravidelné uţívání má negativní účinky na psychiku, plíce, spermie, plod a na vznik schizofrenie. Projevují se psychickým návykem, tělesnou sešlostí, stálou únavou, ztrátou krátkodobé paměti atd. Kromě rekreačního uţívání se konopí často vyuţívá také v lékařství nebo kosmetice, kde by mělo pomoci na různé formy ekzémů, zlepšit kvalitu pokoţky, vlasů či pleti, díky vysokému obsahu nenasycených mastných kyselin Marihuana Marijánka, tráva, gandţa, hulení, - slangově nazývána marihuana. Jsou to sušené květy, semena, stonky a listy indického konopí. Obvykle má zelenou, mírně nahnědlou barvu. Marihuana je nejčastěji kouřena buď ve formě cigarety, nebo v dýmce. Dalším způsobem, který se uţívá méně, je konzumace marihuany v jídle. Základem je THC látka, která ovlivňuje mysl a tím způsobuje poţadované účinky. Mnoţství THC obsaţené v rostlině je dané kvalitou pěstování a následného zpracování konopí. Pomocí moderní pěstitelské techniky dnes mají rostliny mnohem vyšší hladiny THC neţ dříve. Účinky marihuany přicházejí hned několik minut po uţití horší koordinace, sucho v ústech, zvýšený srdeční tep, euforie, smích, stav pohody a klidu. Účinky se liší také tím, jak dlouho uţ marihuanu uţíváme a v jakých dávkách. Pravidelnému uţivateli uţ ani smích a veselí nepřináší, jen ten pocit klidu a určité potřeby. Později to tedy můţe vést uţivatele k drogám silnějším. Moţná také proto je marihuana odpůrci povaţována za vstupní bránu do světa drog tvrdých Hašiš Hašiš je pryskyřice z rostlin konopí. Získává se buď hlazením rostlin, při kterém zůstává pryskyřice na rukou, nebo se extrahuje s tuky ve vroucí vodě a vykrystalizuje. Slangově haš nebo čokoláda. Účinnou látkou (téţ jako u marihuany) je THC. Nejkvalitnější je hašiš afgánský nebo nepálský, avšak na černém trhu je nejvíce hašiš marocký, který uţ tak kvalitní není. Má dvě podoby buď vypadá jako kostka hnědé či tmavě zelené barvy, která změkne při zahřátí, na pohled připomínající kostky čokolády. Také 14

15 existuje hašišový olej. Ten je silnější, ale u nás není téměř k sehnání. Uţívá se nejčastěji kouřením ve formě jointa. Kostka hašiše se nahřeje, malé mnoţství se odrolí a smíchá s tabákem. Ve srovnání s marihuanou jsou účinky hašiše pětkrát silnější. Intoxikovaný proţívá ještě větší pocit klidu a vyrovnanosti, veselou náladu, která můţe přejít v nezadrţitelný smích, a čas vnímá pomaleji. Dříve byl hašiš do ČR dováţen, v současné době však poptávka po něm upadá. 1.4 HALUCINOGENNÍ DROGY Halucinogeny jsou látky (přírodní i syntetické), které při poţití změní vnímání. Jednoduše je lze chápat jako látky, které způsobují halucinace. Uţivatelé vidí a slyší věci, které ve skutečnosti vůbec nejsou. Vnímání je porušeno do různé hloubky a intenzita změny může vyvolat obraz toxické halucinatorní psychózy závažného stavu srovnatelného s těžkými duševními onemocněními. Jedná se v naprosté většině o látky s nevyzpytatelným účinkem, a to zejména na osoby, které s těmito drogami neumí správně zacházet. 5 Na drogách, spadajících do této skupiny, nevzniká závislost, a tudíţ se neobjevuje abstinenční syndrom. Mezi nejuţívanější halucinogeny u nás patří lysohlávky a LSD Lysohlávky Houba Lysohlávka česká (Psilocybe Bohemica) obsahuje látku psilocybin. Je to přírodní halucinogenní droga, která se v ČR běţně vyskytuje na travnatých plochách, na místech s vyšší vlhkostí, v mechu nebo v tlejícím dřevě. Výskyt závisí také na ročním období, ponejvíce jsou na podzim. Obzvláště v posledních letech se u nás vyhledávání a sbírání této houby velice rozšířilo, jelikoţ je to halucinogen, který uţivatele stojí jen čas, ale ne peníze. Lysohlávky se konzumují různými způsoby syrové, sušené nebo v něčem naloţené (např. v medu). Velkým rizikem je snadná moţnost předávkování, jelikoţ obsah psilocybinu v houbě se můţe lišit v závislosti na lokalitě, nebo prostá otrava způsobená záměnou s jinou jedovatou houbou. Případy otravy jsou ve světě více časté. Během několika minut po poţití houby se dostavují první příznaky, které jsou spíše 5 Presl Jiří, Drogová závislost: Můţe být ohroţeno i Vaše dítě, Praha : Maxdorf, 1995, 2. rozšířené vydání, ISBN X, str

16 nepříjemné od bolesti břicha, hlavy aţ po třes a pocení. Postupně dochází ke změně vnímání reality, přichází zvukové a viditelné halucinace, pocity euforie a štěstí, v opačném případě deprese a pocity, ţe tento stav nikdy neskončí. Tyto příznaky odeznívají po 5-6 hodinách. Při nadměrném uţívání dochází u člověka k častým depresím a depersonalizaci (odosobnění). Důleţitou skutečností je, ţe lysohlávka česká byla navrţena do seznamu chráněných druhů hub. Jestliţe se její zařazení na tento seznam odsouhlasí, v budoucnu bude její sběr zakázán LSD LSD je syntetická droga sloţená z derivátu kyseliny lysergové a alkaloidu námelu. Má velice bohatou historii, ale nejvíce začala být pouţívána v šedesátých letech v Americe ( děti květin ). V ČR se vyskytuje poměrně krátkou dobu. Na černém trhu se začala objevovat před patnácti lety ve formě tzv. papírku nebo krystalu. Pro její slangový název se pouţívá: trip, papírek, acid. Nejčastěji se s tímto halucinogenem můţeme setkat na různých tanečních akcích. Jeho cena se pohybuje kolem 250kč. Vyvolává podobný stav jako lysohlávky (euforie, smích a halucinace), ale více se projevují zkreslené, barevné a smyšlené iluze. Avšak ne vţdy působí stejně. Uţivatel nikdy před poţitím neví, kolik mnoţství drogy je v papírku napuštěno, tudíţ i zde vzniká riziko předávkování. Další rizikem je tzv. flash back, coţ znamená návrat stavu jako při poţití. Přichází vţdy nečekaně i po dlouhé době, co lidé LSD uţili. To způsobuje dlouhotrvající psychózy a neustálé deprese. I přesto je však drogou velice oblíbenou, obzvláště u mladých, jelikoţ stav na LSD trvá někdy i déle neţ 12 hodin a uţivatel během této doby stačí proţít svůj nepopsatelný příběh. 1.5 TĚKAVÉ LÁTKY Těkavé látky neboli inhalanty tvoří skupinu volně prodejných, organických rozpouštědel a lepidel, která uţivatelé čichají proto, aby dosáhli rychlého opojení. Uţivatelé je inhalují přímo z otevřených nádob, z vaty nebo tkaniny, a pro ještě větší účinek někdy i s hlavou uvnitř plastového pytlíku, čímţ stoupá riziko udušení. Někteří si do nich dokonce namáčejí límec nebo rukávy, aby k nim mohli čichat stále. Těkavé látky vyvolávají rozjařenost, změny vědomí a vnímání (především zrakového), poté nastupuje útlum, ospalost a bolesti hlavy. Jejich dlouhodobé uţívání způsobuje váţné 16

17 zdravotní problémy. Poškodí plíce, srdce, ledviny a další orgány takovým způsobem, ţe brzy můţe dojít k úmrtí v důsledku útlumu dýchacího centra či srdečního selhání. Omezují přísun kyslíku do těla, coţ způsobuje, ţe srdce bije rychleji a nepravidelně. U čichačů dále dochází k úbytku svalové hmoty, poruchám paměti aţ demence, ke ztrátě sluchu, k depresím a dezorientaci. Snadno na ně vzniká fyzická i psychická závislost. Do této skupiny drog řadíme toluen, různá ředidla na barvy, benzín, plyn do zapalovačů, rajský plyn a tzv. poppers (dusitan amylnatý) Toluen Toluen je typickým zástupcem těkavých látek. Je to čirá kapalina pouţívána jako rozpouštědlo, jehoţ páry uţivatelé vdechují pro stavy jakéhosi polospánku, který je provázen ţivými sny. Silně poškozuje tkáně organismu (dýchací cesty, jaterní tkáně, mozková kůra). Jelikoţ je při čichání toluenu obtíţné vyměřit přesnou dávku, míra rizika předávkování je dosti vysoká. Tento fakt potvrzuje skutečnost, ţe většina prokázaných úmrtí spojených s předávkováním není zaviněna pervitinem či heroinem ale toluenem. Avšak jsou i další rizika spojená s čicháním toluenu. Při dlouhodobém uţívání časem dochází k úplnému otupění, depresím, nervozitě a agresivitě vůči okolí. Právě proto je toluen látka, kterou lze bez nadsázky nazvat drogou hloupých. Příliš málo dává a příliš mnoho bere. 6 I přestoţe v dnešní době uţívání této drogy uţ není tak časté, stále se najdou ti, kteří jsou téměř bez peněz a tudíţ čichání je pro ně nejlevnější variantou, jak se sjet. 6 Presl Jiří, Drogová závislost: Můţe být ohroţeno i Vaše dítě, Praha : Maxdorf, 1995, 2. rozšířené vydání, ISBN X, str

18 2 DROGOVÁ SCÉNA V ČR Drogovou scénou rozumíme místo (či místa), kde se shromaţďují nezákonné návykové látky, jejich uţivatelé a osoby, jeţ návykové látky distribuují či s nimi obchodují. Rok od roku se mění a stále se vyvíjí v důsledku nárůstu počtu drogově závislých osob, zakládání velkých laboratoří na výrobu syntetických drog, ale stejně tak i v důsledku provozování domácích varen či pěstíren. Na základě všech skutečností lze říci, ţe vývoj naší drogové scény nejde zrovna tím správným směrem a v budoucnu to bohuţel nemá být o nic lepší. 2.1 CHARAKTERISTICKÉ RYSY DROGOVÉ SCÉNY V ČR PO ROCE 1993 Jak uţ jsem se jednou výše zmínila, naše drogová scéna se neustále mění. Prvními váţnými změnami prošla v letech Působení rizikových faktorů, které ji výrazně ovlivnily po roce 1989 a k nimž v obecné rovině patří zejména otevření hranic, strategická poloha ČR v Evropě, liberalizace společnosti, změny hodnotového systému, výrazné změny v ekonomice v důsledku privatizace, nevyhovující legislativa, bylo ještě prohloubeno působením specifických faktorů, jako je rozvinutá báze domácí výroby pervitinu, která umožnila rychlou transformaci na profesionální výrobu, dobrá úroveň chemického a farmaceutického průmyslu vyrábějícího značný sortiment látek, které je možné zneužít při výrobě drog a to zejména v podmínkách nevyhovující legislativy. Dále je to otevření dalších drogových cest, vedoucích do naší republiky z jihovýchodní oblasti, k němuž došlo zejména v průběhu roku Co se týče právní úpravy drogové problematiky, tak je to i beztrestné drţení drogy pro vlastní potřebu a za nedovolenou výrobu a obchod s drogami jsou poměrně nízké tresty. I samotné ceny za drogy jsou nízké, proto začaly být mezi mládeţí módním hitem. Působení výše uvedených rizikových faktorů bylo ještě podpořeno dalšími skutečnostmi souvisejícími s činností zločineckých skupin na našem území především v letech Jedná se zejména o nedostatečné poţadavky na uznání legálního pobytu cizinců v ČR, snadné zakládání krycích firem a poměrně nízké náklady na jejich zaloţení, skoro bezrizikové praní drogových peněz, aţ moc velká ochota občanů ČR začlenit se do obchodů s OPL a nízké tresty v ČR za trestné činy, které jsou s drogami spojeny. 7 Doc. Ing. Štablová Renata, Csc. a kol., Drogy, kriminalita a prevence, Praha : Policejní akademie České republiky, 1999, 2. rozšířené vydání, ISBN , str. 9 18

19 Všechny výše zmíněná fakta měla dopad i na šíření drog, a to především mezi mladou populací. Tento jev se negativně promítá do sociálně zdravotních charakteristik populace a uţ i do kriminálních statistik. Kaţdým rokem nově evidovaných uţivatelů drog přibývá a s tím je tedy spojena i potřeba zvýšit počet specializovaných zdravotnických zařízení, kontaktních center, poraden pro drogově závislé, specializovaných oddělení vězeňských zařízení a dále je i nutností mít více specializovaných pracovníků PČR. Na toto všechno jdou finanční prostředky ze státního rozpočtu. 2.2 SOUČASNÁ DROGOVÁ SCÉNA V ČR Na základě dostupných informací a zpracovaných statistických údajů lze současnou situaci v oblasti nelegálních návykových látek a drogové kriminality hodnotit jako stále více problematickou. Uţivatelů drog přibývá a obchodu s nimi také. Jsou pro dnešní populaci mnohem dostupnější, neţ byly kdysi. Jedním z důvodů je pokles ceny za drogu. A z těchto důvodů je na české drogové scéně stále více oblíbený kokain. Nejvíce uţívanou drogou však je marihuana, metamfetamin (pervitin) a extáze. Velká část mládeţe bere kouření marihuany jako součást běţného ţivota a určitý způsob uvolnění. Novým trendem a zároveň velmi závaţnou situací současné drogové scény je uţívání drog, které nejsou na seznamu zakázaných látek a tudíţ nemohou být státem postihovány. Výrobci napodobují přírodní látky, pozmění chemický vzorec a tím uţ derivát nespadá do zakázané kategorie. Asi nejvíce známou látkou, která plní noviny a servery dalších evropských zemí, je mefedron. Je to stimulační droga, která má podobné účinky jako extáze a kokain. Slangově je nazývána Mňau-mňau. Je tedy drogou legální a prodává se na internetu jako bílý prášek určený ke hnojení, i přestoţe s rostlinami nemá nic společného. Je to pouze zastírací manévr, aby se k nám mohla tato droga bez problémů dostat poštovní zásilkou. Avšak uţ se u nás dá sehnat i v kamenném obchodě. První výskyt mefedronu a dalších legálních drog v ČR byl zaznamenán v roce Tento trend k nám přišel z Polska, kde uţ jsou tyto látky, v důsledku pozměněné legislativy, zakázané. U nás se začínají prosazovat čím dál více. Především oblast u polských hranic byla zasáhnuta nejvíce. Otevírají se stále nové obchody, kde se dají legálně drogy koupit. Prodejci je nabízejí jako sběratelské předměty a domnívají se, ţe tímto nedělají nic nezákonného. Jsou prodávány v pytlíčkách pod názvy: Kamikadze, Magic Apple, Konkret, Baka a jiné. Uvnitř je buď bílý prášek, nadrcené rostliny nebo tablety. Rada ministrů spravedlnosti členských zemí EU dne rozhodla, ţe 19

20 mefedron bude v zemích patřících do EU kontrolován a nelegální jednání s ním bude trestáno jako u jiných zakázaných drog. Ve Švédsku, Norsku, Dánsku a Izraeli jiţ mefedron nelegální drogou je. Ve Velké Británii ho přidali na seznam kontrolovaných látek, v důsledku několika úmrtí, na kterých mohlo uţití mefedronu mít svůj podíl. I přestoţe smrtelné účinky zatím prokázány nebyly, velké nebezpečí této drogy spočívá především v tom, ţe se ji nepodařilo ještě pořádně prozkoumat pomocí testování na lidech a zvířatech. Legislativní změny probíhají také u nás. Začátkem roku 2011 byla předloţena novela zákona č.167/1998 Sb., o návykových látkách, která nově zahrnuje i náhraţky zakázaných drog, jakými jsou právě mefedron a jiné deriváty ze skupiny kathinonů, dále sloučeniny ze skupiny syntetických kanabinoidů a jiné. Česká vláda a parlament se snaţí jednat v této věci rychle, aby se v co nejkratší době šíření polských drog zamezilo. Mefedron a 14 dalších látek by se tak brzy mohly stát i v České republice nelegálními. 2.3 DISTRIBUCE A DOVOZ DROG DO ČR Ve spojitosti s různými konflikty mezi státy prošel dovoz drog do západní Evropy mnohými změnami. Do té doby, neţ vypukly rozpory v Jugoslávii, byly do západní Evropy drogy převáţeny v první řadě přes Albánii a Makedonii, méně pak přes Chorvatsko a Slovinsko. V důsledku sráţky slovinských jednotek a jugoslávské lidové armády byly celnice neprůjezdné a hlavní trasy zpřetrhány. Z tohoto důvodu se více začaly vyuţívat objíţďky přes Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Československo. Maďarsko se poté stalo hlavní cestou převozu heroinu do západní Evropy. Od roku 1990 se mnoţství zadrţeného heroinu na hraničních přechodech po stovkách kg stále stupňovalo. Nejvíce zatíţená byla celnice Gyula mezi Maďarskem a Rumunskem, kde kaţdý rok projelo kolem 50 tis. kamionů. A kdyţ si vezmeme, ţe jedna důkladná prohlídka můţe zabrat aţ 16 hodin, je patrné, ţe spousta zásilek se nepodaří zadrţet. Podle zpráv Interpolu z 90. let bylo snadnější získat heroin na Slovensku, především v hlavním městě, neţ v dalších sousedních státech (Německo, Rakousko). Tímto obchodováním se zabývali především etnické skupiny lidí. Např. z Jugoslávie se dováţel heroin a dovozem marihuany se zabývali Arabové. Avšak v současné době se obchod poměrně změnil, není vymezen jen určitým skupinám. Kokain - jeho dovoz do České republiky stále stoupá, jelikoţ v poslední době se nemálo zvyšuje poptávka po něm. Dovozem se zabývají Nigerijci prostřednictvím kurýrů. Jako kurýři jsou najímáni sociálně slabší občané ČR, kteří dováţejí kokain do ČR především z Jiţní Ameriky (Peru a Kolumbie), jelikoţ je největším producentem kokových listů, ze 20

21 kterých se kokain vyrábí. Odtud putuje část do Severní Ameriky a dále do Evropy letecky nebo po moři do evropských přístavů. Nedováţí ho najednou, ale po menším mnoţství (1-3kg). Drogu pašují buď v zavazadlech, ale trendem v současné době je pašování ve vlastním těle. Dotyční spolykají kapsle, coţ je velmi nebezpečný způsob, jelikoţ kapsle mohou v těle prasknout a hrozí tak úmrtí. V Peru se situace týkající se obchodu s drogami stává pro místní vládu velice problematickou. Peru se dostává do statistik jako jeden z významných dodavatelů kokainu nejen do Spojených států, ale v poslední době stále více do Evropy. Jiţ jsou známé i další nové trasy pašování kokainu - Jiţní Amerika východní Afrika Balkánské země (Bulharsko, Rumunsko) Česká republika. Pervitin (metamfetamin) je tzv. domácí drogou v tom smyslu, ţe se do ČR nedováţí, nýbrţ vyváţí především do Německa. Je vyráběn z léků obsahující pseudoefedrin, proto jejich volný prodej byl v květnu 2009 v ČR omezen a to tak, ţe byly zařazeny mezi léky bez receptu s omezením. Pacient se v lékárně musel prokázat kartou pojištěnce nebo občanským průkazem. Nebylo moţné mu během jednoho měsíce vydat více jak 60 tablet s obsahem pseudoefedrinu, coţ se kontrolovalo prostřednictvím centrálního úloţiště dat. Úřad pro ochranu osobních údajů však nařídil, aby osobní data uţivatelů léků byla zničena. V důsledku tohoto rozhodnutí byl v říjnu opět otevřen prodej bez registrace. Nyní je moţné ověřit totoţnost toho, kdo léky s pseudoefedrinem kupuje, a lékárníci mu můţou prodat max. 30 tablet či sáčků některého ze šesti přípravků. Naproti tomu však není moţné zjistit, zda si dotyčný obdobné mnoţství nezakoupil jiţ v jiné lékárně. V důsledku omezení z května 2009 se zvýšil dovoz farmaceutik obsahující pseudoefedrin především z Polska a dále z Německa, kde je prodej úplně bez omezení. Do Polska se jezdí pro lék SUDAFED, který v kaţdé tabletě obsahuje 60 mg látky pseudoefedrin, coţ je dvakrát více neţ obsahují české léky. Pro pervitin si do ČR jezdí Němci, Rakušané i Slováci. Marihuana je také drogou, která se k nám nedováţí, ale v posledních letech se objevil trend budování tzv. velkopěstíren ze strany vietnamské komunity, kdy malí spotřebitelé si marihuanu sami pěstují v malých nelegálních pěstírnách. Marihuana vypěstovaná v ČR se často vyváţí do zahraničí, především do Německa, Velké Británie a dokonce i do Holandska. Heroin (opiáty) do ČR je dováţen v zásilkách o hmotnosti max. 10kg. Česká republika je zemí jak cílovou, tak i tranzitní. Heroin putuje po tzv. Balkánské cestě - Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, ČR a dále Holandsko, Velká Británie. Dovoz a distribuci u nás organizují zejména albánsky mluvící občané, kterým pomáhají kurýři. V roce 21

22 lisy. 8 Extáze (amfetaminy) nebylo prokázáno, ţe by se tato droga kdy na území ČR 2009 byly zaznamenány případy, kdy zejména albánsky mluvící občané dováželi na naše území slisovaný heroin s vysokým obsahem účinné látky, který následně ředili až na trojnásobek původní hmotnosti. Takto upravený heroin znovu slisovali a dále vyváželi do zemí západní Evropy. K lisování zásilek heroinu využívají speciální a k tomuto účelu zhotovené vyráběla. Dováţí se na naše území zejména z Holandska nebo z Polska. Dovozem se zabývají ponejvíce jednotlivci vyuţívající prostředky hromadné dopravy. Halucinogeny (LSD, houby, rostliny) - LSD stejně jako extáze se na našem území nevyrábí, a je dováţeno z jiných zemí. Houby a jiné halucinogenní rostliny se u nás běţně vyskytují v přírodě, a obchod s nimi nebyl zaznamenán. 8 Národní protidrogová centrála, Výroční zpráva 2010, str

23 3 PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ KRIMINALITY Pod drogovou kriminalitu zahrnuji vše, co se týká kriminality a drog. Nejen trestné činy související s výrobou, dovozem, nabízením a prodejem drog, ale také trestné činy osob, které návykové látky zneuţívají či pod jejich vlivem nebo za účelem jejich nákupu trestnou činnost páchají (zejména majetkové trestné činy). Jde o tzv. sekundární drogovou kriminalitu. Příkladem majetkových trestných činů jsou krádeţe, podvody, neoprávněné uţívání cizí věci apod.. Pro účely této práce (kapitola 3 a 4) se budu zabývat trestnými činy týkající se nedovolené výroby a drţení OPL. Skutkové podstaty takovýchto trestných činů jsou uvedeny v trestního zákoníku, nazývané Obecně nebezpečné trestné činy. 3.1 VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY DROGOVÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Negativní účinky drog je nutné regulovat jiţ od počátku 20. století. Hlavním činitelem, který umoţnil počátek této regulace, byla Společnost národů. V tomto textu budou zmíněny události, které se uplatnily při regulaci drogové trestné činnosti v Československé republice a byly podle nich následně vytvořeny vnitrostátní opatření v legislativě Legislativa do roku 1945 Haagská mezinárodní opiová konvence Hlavní příčinou vzniku tohoto usnesení byly problémy spojené se zneuţíváním kokainu. Proto tato konvence stanovila roku 1912 zásadu mezinárodní spolupráce při kontrole narkotických drog. Cílem vyhlášky bylo omezit výrobu a obchod s opiáty a kokainem pouze na lékařské účely. Vznikly proto kontrolní reţimy na národní úrovni. Hlavní zásadou bylo, aby výše jmenované narkotické drogy byly pouţívány pouze pro medicínské a zákonné potřeby. Československo tuto konvenci podpořilo podpisem Versailleské smlouvy. Působnosti pro Československo nabyla smlouva aţ dne 10. ledna 1920, a to její ratifikací ústavními orgány. Dne 18. června 1925 byl následně vydán prováděcí zákon č. 128/1923 Sb. k této konvenci, která u nás byla vyhlášena pod č. 159/1922 Sb. 23

24 Ţenevská konvence Z důvodu nárůstu zneuţívání opiátů a kokainu bylo nutné nové opatření, ke kterému došlo roku 1925 v Ţenevě. Jednalo se o Mezinárodní opiovou úmluvu č. 147/1927 Sb. Hlavním bodem této úmluvy byl závazek vlád Stálému výboru, které musely podávat roční statistické zprávy o výrobě opia, koky a kannabis, dále pak čtvrtletní zprávy o dovozu a vývozu jiţ zmiňovaných drog. Vznikl proto také úřad pro omamné látky. Jelikoţ docházelo k rozvoji nezákonného obchodu s kannabis, došlo roku 1931 k dalšímu sjednání, opět v Ţenevě. Jednalo se o Úmluvu o omezení výroby a úpravě distribuce o omamných látek č.173/1933 Sb. z. a n. Cílem této úmluvy bylo omezení světové výroby omamných látek. Došlo ke vzniku limitů výroby a dovozu, které státy zavazovaly, aby nepřekračovaly dané maximum. Následně byly v roce 1936 stanovené tresty postihující nezákonný obchod. Výše zmíněné úmluvy daly vznik poslednímu zákonu, který završil předválečné období. Opiový zákon Tento zákon byl vyhlášen pod č. 29/1938 Sb. roku 1938 a byl posledním z předválečných úsilí proti zneuţívání omamných látek na našem území. Principem tohoto zákona byla kontrola výroby, zpracování, přípravy, rozdělování, obchodu, dovozu, průvozu a vývozu látek příslušným úředním dozorem. Tyto látky byly rozdělené do čtyř skupin a porušení, týkající se poţadavků, bylo následně trestáno sankcemi, které byly stanovené opiovým zákonem. Přestupky proti tomuto zákonu byly vyhodnocovány dle závaţnosti a to na přestupky, přečiny a zločiny. Co se týče přestupků, ty byly v kompetenci okresních úřadů a mohly být trestány v rozmezí od pokut aţ po pět měsíců odnětí svobody. Zároveň pak látka, které se přestupek týkal, byla povaţována za propadlou, bez ohledu na to, komu patřila. Naopak přečiny a zločiny byly řešené soudy a to rozdílně dle povahy činu. V případě přečinu bylo rozmezí trestu dáno buď peněţitým trestem do korun, nebo odnětím svobody aţ na tři roky. U zločinu byla hranice trestu vyšší. Peněţitý trest dosahoval aţ do korun a odnětí svobody mohlo být aţ na pět let. I u těchto činů bylo moţné povaţovat předměty související s činem za propadlé. 24

25 trest. 9 Další změny týkající se tohoto tr. zákona jsou uvedeny dále (viz kapitola 3.2) Legislativa od roku 1945 Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon Tento zákon nabyl platnosti 12. července roku 1950 a následně byl dvakrát novelizován, a to v letech 1956 (zákon č. 63/1956 Sb.) a 1957 (zákon č. 68/1957 Sb.). V tomto trestním zákoně jsou drogové delikty uvedeny pod názvem Nedovolená výroba a drţení omamných prostředků a jedů spadajících pod Tento zákon se stal základem pro následující trestní zákon č. 140/1961 Sb. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon (dále jen tr. zákon) Tento zákon upravoval problematiku drogové trestné činnosti obdobně jako zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon, a to v ustanoveních 187 a 188. Tato právní úprava rozšířila varianty trestů, které byly moţné za toto protiprávní jednání uloţit. Jedná se zejména o tzv. alternativní tresty, kterými jsou míněny tresty, jeţ nejsou spojeny s odnětím svobody. Pachateli tohoto trestného činu bylo možno uložit i peněžitý trest nebo nápravné opatření ve formě srážek ze mzdy. V kvalifikované skutkové podstatě trestného činu nedovolené výroby a držení omamných prostředků a jedů bylo za spáchání tohoto trestného jako člen organizované skupiny, pokud získal tímto činem značný prospěch, nebo pachatel způsobil těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, sankci odnětí svobody na dva až osm let, tedy relativně nízký Protokol V roce 1972 došlo ke změně úmluvy o omamných látkách, zmíněné v předchozím textu. Šlo o tzv. Protokol, který byl vyhlášený Federálním ministerstvem zahraničních věcí a vstoupil v platnost v červnu roku Hlavním výsledkem protokolu byly seznamy, které vznikly pro kontrolu psychotropních látek a jejich rozdělení. Další změny, které proběhly, se týkaly zejména Mezinárodního úřadu pro tuto kontrolu, ve kterém došlo ke změnám v jeho sloţení a funkci. Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami Během uplynulých let docházelo k dalším nezákonným počinům, které se týkaly rozvoje výroby, a obchodu s návykovými látkami (zejména benzodiazepinů a kokainu). Bylo tedy nutné vytvořit nové opatření. V roce 1988 ve Vídni proto vznikl další důleţitý dokument, 9 JUDr. Iveta Juráková, PhD., Trestněprávní postih toxikomanů, 1. vyd., Brno : Masarykova univerzita, 1999, ISBN , str

26 který se nazývá Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Byla vytvořená legislativní opatření, která měla omezovat tuto trestnou činnost. U nás byla Úmluva přijata v září roku Jelikoţ byla tato trestná činnost spojena s dalším nezákonným počinem, a to praním špinavých peněz, byla nutná omezení. Proto došlo roku 1998 k valnému shromáţdění OSN, které mělo za cíl omezit tuto činnost díky zvýšení spolupráce v právní oblasti. Dále pak docházelo k posilování státní legislativy členských států OSN za účelem zamezení obchodu a zneuţívání kontrolovaných látek. To probíhalo do roku Dalším cílem, který následoval do roku 2008, bylo dosaţení prokazatelných výsledků týkajících se poptávky po omamných a psychotropních látkách. 3.2 SOUČASNÝ STAV PRÁVNÍ ÚPRAVY DROGOVÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Od minulosti aţ do současné doby proběhlo několik změn, týkajících se trestného činu spojeného s drogami. Mezi ty zásadní, které bych ráda uvedla, patří novelizace z let 1990, 1998 a nový trestní zákoník platný od roku Novelizace z roku 1990 zákon č. 175/1990 Sb. Významným bodem této novelizace je zařazení nového trestného činu se skutkovou podstatou šíření toxikomanie. Tento čin v trestním zákoně do té doby chyběl a byl zařazen pod 188a. Tato úprava umoţňuje postihovat osoby, které například navádějí jiné osoby k uţívání návykových látek a jejich činnost spojenou s jakýmkoliv podněcováním jiných osob v souvislosti s návykovými látkami. Je zde ovšem výjimka a to alkohol, toho se tato skutková podstata netýká. Postih, který by následoval po tomto trestném činu, by byl trest odnětí svobody aţ na jeden rok, dále pak zákaz činnosti nebo peněţitý trest. V případě, ţe by byla objektem této trestné činnosti osoba mladší osmnácti let, mohl by pachatel dostat aţ tři roky vězení. Další změna, kterou tato novelizace přinesla, se týkala 187 tr. zákona pojednávajícím o nedovolené výrobě a drţení omamných a psychotropních látek a jedů. Od roku 1990 se totiţ horní hranice trestu za provinění proti tomuto paragrafu zvýšila. Dále pak byly stanoveny vyšší postihy pro pachatele, kteří porušovali tento paragraf jako součást organizované skupiny či za účelem získání značného zisku či vůči osobě mladší osmnácti let, či způsobení těţké újmy na zdraví, kdy byl pachatel postihován odnětím svobody v rozmezí dva aţ deset let ( 26

27 187 odst. 2). Trestem odnětí svobody na osm až patnáct let byl potrestán pachatel, byla- li následkem jeho jednání těžká újma na zdraví více osob nebo smrt, nebo spáchal-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech ( 187 odst. 3). 10 Dále pak byly nově definovány dvě skutkové podstaty 188 tr. zákona, čímţ došlo k pozměnění právní úpravy týkající se předmětů určených k výrobě omamné nebo psychotropní látky nebo jedu. Posledním důleţitým faktem k této novelizaci je skutečnost, ţe byl zrušen trestní postih jedince, který by přechovával výše zmíněné látky pro vlastní potřebu, nikoliv pro jiné. Nebylo to tedy trestným činem, nýbrţ šlo o pouhý přestupek posuzovaný dle 29, odst. 1, písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Novelizace z roku 1998 zákon č. 112/1998 Sb. Od roku 1998 došlo k úpravám trestního zákona ve všech paragrafech, které postihovaly trestnou činnost spojenou s drogami. Tyto úpravy zahrnovaly například zpřesnění znění 187 a také ke zvýšení postihu při porušení tohoto paragrafu. Konkrétně šlo o změnu týkající se dalších moţností nakládání s omamnými a psychotropními látkami a dále pak předmětů, které mohly být pro tuto neoprávněnou činnost vyuţity. Zároveň došlo k opětovnému zavedení postihů za drţení a přechovávání drogy pro vlastní potřebu, které byly předchozí novelizací zrušeny. Tato skutková podstata byla uvedena v 187a tr. zákona a je podrobněji rozebrána dále. Co se týče výše trestů, došlo nejen ke zpřísnění postihů, ale také k rozšíření okolností, které s těmito činy úzce souvisely, a provinění byla vzhledem k těmto souvislostem postihována různě. Dříve moţný peněţitý trest byl zrušen a rozmezí trestů odnětí svobody bylo rozčleněno do tří variant a to za prvé 2 10 let, za druhé 8 12 let a za třetí let v nově připojeném odstavci 4. První trest se vztahoval na osoby, které páchali trestnou činnost jako členové organizované skupiny nebo v případě, ţe oběť tohoto činu byla mladší osmnácti let. Druhým trestem byli postihováni pachatelé, kteří konali protiprávně za účelem získání značného prospěchu nebo konali tak proti osobě, která byla mladší patnácti let nebo způsobilili svým konáním těţkou újmu na zdraví. Nejvyšší sazbou let odnětí svobody byli potrestáni jedinci, kteří zavinili svou činností těţkou újmu na zdraví více osob nebo za smrt nebo v případě získání prospěchu velkého rozsahu a v neposlední řadě za spáchání činu jako 10 JUDr. Iveta Juráková, PhD., Trestněprávní postih toxikomanů, 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 1999, ISBN , str

28 součást organizované skupiny působící ve více státech. Skutková podstata činu spadajícího pod 188, který pojednává o výrobě omamných a psychotropních látek, byla rozšířena. Od té doby mohl být postihován i pachatel, který vyrobí, opatří či přechovává předmět, díky kterému můţe vyrobit prekurzor, jenţ obsahuje omamnou či psychotropní látku. Zároveň byl tento čin od té doby trestán vyšší sazbou. Stejně tak tomu bylo v případě šíření toxikomanie, kdy došlo k úpravě ustanovení 188a a porušení bylo opět postihováno přísněji. Nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. (dále jen tr. zákoník) Od 1. ledna 2010 nabyl platnosti trestní zákoník č. 40/2009 Sb., kterým byl nahrazen dosavadní zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Ustanovení týkající se tzv. drogových deliktů prodělala několik zásadních změn, ať uţ v číslování, či obsahu. Hlouběji budou rozebrané v následujícím textu Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v porovnání se zákonem. č. 140/1961, trestní zákon Do 1. ledna 2010 byly drogové trestné činy postihovány na základě ustanovení obsaţených v tr. zákoně, který platil od roku Od tohoto dne nabyl platnosti nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. Následkem této změny je zpřesnění formulací skutkových podstat trestných činů. Novým je také upuštění od materiálního pojetí trestného činu a přechod k formálnímu pojetí. To v podstatě znamená, ţe soudy nyní nezohledňují stupeň nebezpečnosti spáchaného trestného činu, ale povaţují tento čin jako protiprávní v případě, ţe splňuje znaky skutkové podstaty uvedené v zákoně. Avšak toto trochu koriguje 12, odst. 2 tr. zákoníku. Další podstatnou změnou, kterou si zákon prošel, je úprava v ustanoveních Ta vychází z ustanovení obsaţených v předchozím tr. zákoně, dříve označených pod a. Vyskytují se také nové pojmy týkající mnoţství drog jako kvalifikačního znaku pro pouţití kvalifikovaných skutkových podstat. Tato problematika dále bude vysvětlena u příslušných ustanovení. Jednou z dalších změn týkajících se drog je nové ustanovení 130 tr. zákoníku, který definuje, co je povaţováno za návykovou látku., dříve 89, odst. 10, tr. zákon. V následujícím textu budou uvedeny jednotlivé změny nových paragrafů v porovnání s předchozími. Ustanovení trestního zákona a nového trestního zákoníku, která souvisí s tzv. drogovými delikty, jsou obsaţeny v plném znění v příloze č. 1 a 2. 28

29 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy Postihuje osoby, které nakládají se zakázanými látkami bez povolení. To znamená, ţe látky například vyrobí, dovezou, opatří, prodají a podobně. Tato trestná činnost se povaţuje z trestně politického hlediska za tu nejzávaţnější. Tento paragraf, dříve značený jako 187, prodělal změny jiţ v názvu. V předchozím znění šlo o Nedovolenou výrobu a drţení omamných a psychotropních látek a jedů, nyní je slovo drţení nahrazeno slovem nakládání. V odst. 1 tohoto paragrafu došlo k náhradě dříve uţívaného slova nabízí slovem nabídne. Podle odst. 2 bude pachatel potrestán na dva roky aţ deset let, nebo propadnutím majetku, v případě, pokud spáchal výše uvedený trestný čin. Moţnost potrestání propadnutím majetku je nová. V odstavci 2 došlo dále k rozšíření kvalifikovaných skutkových podstat. Z dřívějšího značení písm. a) a b) na současné a), b), c) a d), čímţ došlo i ke změně znění těchto písmen. Například písm. a) bylo zkráceno na nynější znění jako člen organizované skupiny. Oproti předešlému 187 je zde zrušeno nebo ve větším rozsahu, který se dříve objevoval v odst. 2, písm. a) tohoto paragrafu. Zmíněný pojem však nelze zužovat toliko na množství (objem nebo hmotnost) příslušné látky (drogy), ale je nutné posoudit, zda z celkového hlediska došlo k rozsáhlejšímu naplnění (tedy ve větším rozsahu) skutkové podstaty trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zákona 11 V současném trestním zákoníku se nově objevuje pojem ve značném rozsahu ( 283, odst. 2, písm. c)), přičemţ nikde nejsou stanoveny tabulky přesných čísel, kolik by značný rozsah drogy měl být. Při posuzování, co obnáší pojem značný rozsah, dále také velký rozsah a větší rozsah vůči dítěti, je zapotřebí zohlednit všechny okolnosti. Jde zejména o druh látky nebo jedu, kvalitu látky, mnoţství, výše zisku, který pachatel za takové jednání utrţil, v jakém rozsahu ohrozil zdraví ostatních, délka doby, po kterou pachatel s látkami nebo jedy neoprávněně nakládal atd. Je tedy nezbytné posoudit, v jakém rozsahu došlo k naplnění skutkové podstaty výše uvedeného trestného činu. Záleţitostí soudů bude, aby výše zmiňované pojmy blíţe vymezily. Přičemţ mimo jiné vycházejí i z nařízení vlády č. 467/2009 (účinné od 1. ledna 2010), které říká, co je povaţováno za jedy a jaké je mnoţství větší neţ malé u OPL, u přípravků je obsahujících a jedů. 11 Nejvyšší státní zastupitelství, Metodický návod k posuzování znaků větší rozsah, větší rozsah vůči dítěti, větší rozsah vůči dítěti mladšímu neţ patnáct let, značný rozsah a velký rozsah u drogových trestných činů, 1 SL 110/2010, Brno 7. července 2010, str. 36, 27, 29

30 Důleţitou změnou také je, ţe se v novém trestním zákoníku v písm. d), dále i odst. 3, písm. d)), uvádí, ţe pachatel nesmí nakládat s drogou ve větším rozsahu vůči dítěti (mladší osmnácti let) nebo v mnoţství větším neţ malém vůči dítěti mladšímu patnácti let. Pojem větší rozsah - opět nejsou ţádné přesné tabulky, kolik g příslušné drogy by to mělo být, naopak větší neţ malé mnoţství u OPL stanoví nařízení vlády č. 467/2009 Sb. (příloha č. 5). Oproti starému trestnímu zákonu je rozdíl v tom, ţe byl potrestán kaţdý, kdo spáchal trestný čin podle 187, odst. 2 písm. b) vůči osobě mladší osmnácti let a nezáleţelo na tom, v jakém rozsahu. V současném platném trestním zákoníku je podle 283, odst. 2 písm. d), potrestán pachatel aţ tehdy, pokud se takového činu dopustí ve větším rozsahu vůči dítěti, nebo v mnoţství větším neţ malém vůči dítěti mladšímu patnácti let. Z toho plyne, ţe pachatel musí dosáhnout určitého stanoveného rozsahu a mnoţství drogy, aby byl potrestán odnětím svobody na dvě léta aţ deset let podle odst. 2., kdeţto dříve nebyl rozsah a mnoţství drogy rozhodující. Stejný problém se vyskytuje v následujícím odst. 3 u dřívějšího písm. b) a současného písm. d). Třetí odstavec 283 tr. zákoníku potrestá pachatele na osm aţ dvanáct let nebo propadnutím majetku, tato alternativa trestu propadnutí majetku dříve nebyla. Co se týče kvalifikovaných skutkových podstat, došlo ke změnám, které se týkají prohození znění určitých písmen a jejich následné doplnění, viz následující text. Jedním z rozdílů tohoto odstavce je znění písm. b). Zde došlo ke změně z dřívějšího vůči osobě patnácti let na nynější v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. Značným prospěchem je myšleno, ţe pachatel musí prokázat výdělek, který tímto činem získal. Jeho výše se posuzuje na základě 138 Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození ţivotního prostředí a hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty. V odst. 1 tohoto paragrafu je uvedena značná škoda, v našem případě prospěch, jako částka dosahující minimálně Kč. V trestním zákoně z roku 1961 se značný prospěch posuzoval na základě 89 odst. 11 stejným způsobem. Dále se pak například vyskytuje znění dřívějšího písm. c) pod písm. a), který pojednává o těţké újmě na zdraví, způsobené pachatelem v důsledku jeho jednání podle odst. 1. Těţká újma je v praxi špatně prokazatelná, proto se tyto případy vyskytují minimálně. Nově se objevuje kvalifikovaná skutková podstata uvedená pod písm. c). Ta mluví o spáchání výše uvedeného trestného činu ve velkém rozsahu. Opět tento pojem neurčuje přesné mnoţství drogy. Postup jak toto mnoţství stanovit, bylo popsáno výše v textu a je 30

31 stejný jako u stanovení značného rozsahu. Lze jen odvodit, ţe dle výše trestní sazby, je velký rozsah drogy zajisté mnoţstevně větší neţ značný rozsah nebo větší rozsah. Odstavec čtyři obsahuje nově trest propadnutí majetku. Zásadní změnou je zvýšení trestní sazby z maximálně moţných patnácti let na osmnáct. Dále pak v písm. a) došlo ke změně z dřívějšího více osob na současné nejméně dvou osob. Písm. b) je oproti dřívějšímu doplněno o fakt, ţe postačí, aby pachatel svým jednáním měl pouze v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu a uţ za tento úmysl můţe být podle tohoto ustanovení potrestán. Novinkou je odstavec 5, který dříve neexistoval. Jeho znění je Příprava je trestná, coţ znamená, ţe úmyslné vytváření podmínek pro spáchání trestného činu, se také trestá Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu Skutkovou podstatou tohoto paragrafu je přechovávání látek zmíněných v nadpisu. Osoba, která bude mít tyto látky u sebe v mnoţství větším neţ malém, bude trestána na základě tohoto ustanovení. Zde došlo ke změně označení a zároveň i k novému pojmenování. Novým je odst. 1, který trestá neoprávněné přechovávání měkkých drog pro vlastní potřebu v mnoţství větším neţ malém. Odst. 2 obsahuje část znění dřívějšího odst. 1, avšak bylo přidáno pro vlastní potřebu a jedná se o potrestání za přechovávání tvrdých drog v mnoţství větším neţ malém. Zároveň bylo nahrazeno dřívější bez povolení slovem neoprávněně a také dřívější peněţitým trestem je nahrazeno zněním zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Přibyly odstavce 3 a 4, kdy třetí odstavec obsahuje část dřívějšího odstavce 2 a trestá pachatele za spáchaný čin uvedený v odst. 1, 2 ve větším rozsahu. Změnou je zde spodní hranice trestu, která byla dříve jeden rok, nyní je to šest měsíců a zároveň přibyla nová moţnost potrestání peněţitým trestem. Odstavec 4 je opět celý nový, kde je trestáno spáchání uvedeného činu v odst. 1,2 ve značném rozsahu. Pojem větší rozsah a značný rozsah byl vysvětlen v předchozím textu (viz kapitola ). 31

32 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku Tento paragraf je celý nový a v dřívějším zákoně se vůbec nevyskytoval. Zde se jedná o postih osob, které neoprávněně pěstují pro vlastní potřebu rostliny obsahující omamné či psychotropní látky v mnoţství větším neţ malém (příloha č. 4). Jsou to například konopí nebo některé houby. Výše trestu v případě porušení můţe například dosahovat aţ šesti měsíců odnětí svobody nebo v lepším případě peněţitý trest či propadnutí věci. Důleţitým je v odst. 1 a 2 pojem pro vlastní potřebu v mnoţství větším neţ malém. Samotné pěstování rostlin není výrobou ( 283 tr. zákoník). O výrobu se jedná aţ tehdy, pokud je s rostlinou vykonán další chemický proces např. sušení, váţení atd Výroba a drţení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu Výrobou či drţením předmětu určeného k výrobě zakázaných látek jsou myšleny látky, či předměty, které předcházejí a umoţňují následný vznik omamné či psychotropní látky nebo jedu. To znamená, ţe za jejich pomoci můţe pachatel látku získat. Látky, ze kterých je moţné drogu vyrobit, se nazývají prekursory. Toto ustanovení, dříve značené jako 188, si svůj název zachovalo a došlo ke změnám pouze jeho obsahu. Důleţitým faktem je, ţe skutková podstata v odst. 1 neobsahuje slovo neoprávněně. Toto ustanovení se tedy týká osob, které mají určitá oprávnění, např. lékárníci. Pokud by se jednalo o trestný čin, kdy osoba bez oprávnění převáţí z Polska do České republiky léky obsahující pseudofedrin za účelem výroby drogy zvané pervitin, byl by pachatel trestán dle 283 tr. zákoníku. Co se týče obsahových změn, v dřívějším znění odst. 1 bylo psáno o odnětí svobody na jeden rok aţ pět let, kdeţto v současném zákoníku se píše pouze aţ na pět let a je zde vynechán jeden rok, coţ znamená, ţe nyní pachatel můţe být za tento trestný čin odsouzen i na kratší dobu neţ jeden rok není stanovena minimální hranice trestu. V druhém odstavci se vyskytují změny v jednotlivých bodech. Například dřívější znění písm. a), které bylo spáchá-li čin uvedený v odst. 1 ve větším rozsahu je nahrazeno nynějším zněním spáchá-li čin uvedený v odst. 1 jako člen organizované skupiny. Znění písm. b) odpovídá dřívějšímu písm. a), aţ na změnu dříve uţívaného spojení ve větším rozsahu v nově uţívané spojení ve značném rozsahu. Současné písm. c) nově obsahuje znění spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti, coţ obsahově odpovídá dřívějšímu 32

33 znění písm. a), aţ na to, ţe dříve se psalo vůči osobě mladší neţ osmnácti let. Nynější písm. d) obsahuje dřívější znění písm. c), s nově přidaným pro sebe nebo pro jiného Šíření toxikomanie V tomto bodě jsou postihovány osoby, které jakkoliv svádí ostatní k uţívání návykových látek. Můţe jít o jakékoliv podporování či navádění druhého k tomu, aby látku uţíval. I v takovém případě bude pachatel díky tomuto ustanovení potrestán. Oproti dřívějšímu 188a se změnil obsah tohoto ustanovení. První změnou je odst. 1, kde došlo k vypuštění dřívější moţné alternativy, a to peněţitého trestu. V odst. 2 je novinkou obsah písm. a), ve kterém se uvádí jako člen organizované skupiny. V písm. b) se nyní vyskytuje znění dřívějšího písm. a) a současně došlo ke změně dřívějšího vůči osobě mladší neţ osmnácti let na nové vůči dítěti. Písm. c) nyní obsahuje znění dřívějšího písm. b). Další novelou tohoto paragrafu je zcela nový odstavec 3. Dle tohoto ustanovení by mohlo být prodávání mefedronu a dalších látek (viz kapitola 2.2) posuzováno jako trestný čin šíření toxikomanie, i přestoţe jsou látky prozatím legální. Podmínkou toho, aby se jednalo o takovýto trestný čin, je, prokázat, ţe to, co dotyčný prodává, je skutečně návykovou látkou dle 130 tr. zákoníku Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem Tento paragraf také souvisí s nedovoleným nakládáním s drogami, proto je nezbytné, v krátkosti se o něm zmínit. Jedná se o zcela nové ustanovení, v předešlém platném tr. zákoně bychom ho najít nemohli. Na základě 288 tr. zákoníku jsou postihovány osoby, které neoprávněně ve větším mnoţství nakládají s látkami anabolických nebo jiných hormonálních účinků (příloha č. 2). Dále se týká osob, které vůči jinému pouţijí metodu ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu nebo jinou metodu s dopingovým účinkem. Výjimkou jsou léčebné účely. Spácháním trestného činu uvedeného v odst. 1 tohoto ustanovení bude osoba potrestána odnětím svobody aţ na jeden rok. Kvalifikované skutkové podstaty dle závaţnosti rozdělují trestní sazby za tento spáchaný trestný čin do více stupňů Nařízení vlády vydaná na základě 289 trestního zákoníku Nařízení vlády vydaná na základě 289 trestního zákoníku jsou v České republice od 1. ledna 2010 platná tři. První nařízení vlády č. 455/2009 Sb. (příloha č. 3) určuje, která 33

34 rostlina, či houba patří mezi rostliny a houby obsahující omamnou či psychotropní látku a jaké mnoţství se dá povaţovat za větší neţ malé. Předchůdcem druhého nařízení č. 467/2009 Sb. (příloha č. 5) byl nejdříve Pokyn obecné povahy (POP) vydaný nejvyšším státním zastupitelstvím, který byl závazný pouze pro státní zástupce, ne pro soudy ani polici. POP stanovil mnoţství větší neţ malé a byl určen výhradně jen pro 187a tr. zákona. Byl účinný do 31. prosince Od 1. ledna 2010 je pro všechny platné a závazné nařízení vlády č. 467/2009, díky kterému se dá jasně určit, která látka patří mezi omamné a psychotropní látky a jedy a zároveň mnoţství, které je povaţováno za větší neţ malé. Ovšem u určení mnoţství je to sloţitější. Jsou tu dvě kritéria, která musí být splněna, aby se u OPL jednalo o mnoţství větší neţ malé. Prvním kritériem je celkové mnoţství drogy (směsi), která v sobě obsahuje účinnou látku, ale i další příměsi. Druhé kritérium stanoví, jaké mnoţství účinné látky daná droga (směs) obsahuje. Pokud nejsou splněna obě zároveň, jedná se pouze o přestupek, nikoliv o trestný čin. Př. Osoba prodá dítěti mladšímu patnácti let 2g kokainu, který obsahuje pouze 0,45g účinné látky, tudíţ se nejedná o mnoţství větší neţ malé. Pachatel tímto nespáchal trestný čin a nemůţe být postihován dle 283, odst. 2, písm. d), trestního zákoník. Dle tohoto by byla postihována osoba, která prodala byť jen 1,1g kokainu, ale s účinnou látkou o hmotnosti 0,7g. Co se týče toho, které látky se povaţují za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem, a jaké je jejich větší mnoţství, stanoví nařízení vlády č. 454/2009 Sb. (příloha č. 2). Dále toto nařízení říká, co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem. 12 Tato ustanovení se vyuţívají společně s trestním zákoníkem při postihování trestných činů. Obsahem nařízení jsou tabulky, které znázorňují například seznamy rostlin, hub, omamných a psychotropních látek a jedů, limity znázorňující větší neţ malé mnoţství či minimální mnoţství látky, které je jiţ bráno za účinné Aplikace zákona na konkrétním příkladě V následujícím textu bude uveden konkrétní případ, na kterém budou znázorněny jednotlivé atributy trestného činu a zároveň jejich potrestání na základě příslušného paragrafu. Dne byl uznán vinným obžalovaný O. V. přečinem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle 283 odst. 1 tr. zákoníku, jehož se podle výroku rozsudku dopustil tím, že: 12 Nařízení vlády č. 454/2009 Sb. 34

35 v přesně nezjištěnou dobu od dubna 2006 do března 2007 prodával v restauraci Vyšehrad v Duchcově v Teplické ulici a v zámeckém parku v Duchcově látku označovanou jako pervitin obsahující metamfetamin M. Š., a to celkem minimálně ve sto případech dvakrát do týdne v různých množstvích od dávky za 100,- Kč do dávky za 1000,- Kč, přičemž nejčastěji prodával pervitin za částku 1000,- Kč, v přesně nezjištěné době po dobu tří měsíců na přelomu léta a podzimu roku 2006 prodával v restauraci Vyšehrad v Duchcově v Teplické ulici látku označovanou jako pervitin obsahující metamfetamin M. D., a to v množství za 100,- Kč až 200,- Kč dvakrát týdně, kdy celková částka, kterou M. D. za pervitin od obžalovaného utratil, dosáhla nejméně 3000,- Kč, přičemž látka označovaná jako pervitin obsahuje metamfetamin, což je psychotropní látka uvedená v příloze č. 5 zákona č. 167/1998 SB., o návykových látkách, a k nakládání s ní obviněný neměl a nemá příslušné zákonné oprávnění. Za to byl obžalovaný odsouzen Okresním soudem v Teplicích podle 283, odst. 1 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 4 a půl roku. 13 Po tomto rozhodnutí následovalo ze strany obţalovaného odvolání ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, kde byl rozsudek v celém rozsahu zrušen a případ byl vrácen k dalšímu projednání zpět k Okresnímu soudu v Teplicích. 13 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, 4To 154/

36 4 VÝVOJ DROGOVÉ KRIMINALITY V ČR V ČÍSLECH A KOMENTÁŘÍCH Tato kapitola je zaměřena na vývoj drogové trestné činnosti od vzniku samostatné České republiky aţ po současnost. Přibliţně v pětiletých intervalech budou uvedena čísla týkající se trestných činů na úseku drog, ze kterých je moţné odpovědět na otázku, zda trestná činnost spojená s OPL ( tr. zákoníku) v ČR stoupá či klesá. 4.1 VÝVOJ OD VZNIKU SAMOSTATNÉ ČR Již v letech začínala nabývat trestná činnost spojená s nezákonným drogovým trhem výrazných rysů. Vznik samostatné České republiky znamená důležitý mezník při hodnocení stavu a vývoje jak celkové kriminality, tak i kriminality s drogovým prvkem. Tato důležitá změna je základním kriteriem při zkoumání stavu a vývoje kriminality i pachatelů. Nepříznivé trendy drogové kriminality nacházejí svůj výraz v trestné činnosti na úseku nedovolené výroby, držení a obchodu s omamnými a psychotropními látkami i šíření toxikomanie.. 14 Nejrychlejší vzestup v počtu pachatelů a počtu trestných činů podle 187, 187a, 188 a 188a trestního zákona č. 140/1961 Sb. vytrpěla Česká republika v letech Kdy v roce 1993 bylo podle policejních statistik evidováno 261 skutků a v roce 1999 jich bylo uţ To je téměř třicetkrát více během šesti let. Tato nepříznivá situace je spojena s dynamikou vytváření drogového trhu (nabídky), a stejně tak i s rostoucí poptávkou po drogách. Od roku 2000 se drogová trestná činnost postupně ustálila a rozdíly mezi jednotlivými roky nebyly tak markantní. V dalším textu budou podrobněji nastíněny roky 1995, 2000, 2005 a Rok 1995 Podle dostupných informací z ukončených případů trestné činnosti související s OPL, na základě průzkumů hygienické služby a na základě informací z jiných zdrojů lze přijmout jednoznačně závěr, že dynamika růstu počtu závislých osob má opět zrychlující se tendence. 15 Stoupá celkový počet osob závislých na OPL a stejně tak i počet osob, které s drogou 14 Bulletin Národní protidrogové centrály, 03/2001, str Národní protidrogová centrála, Výroční zpráva 1995, str. 7 36

37 experimentují. Avšak největší nárůst je zaznamenán v počtu prvokonzumentů heroinu. A jak se očekávalo, drogová scéna v ČR se vyvíjela podstatně rychleji neţ v zemích Evropského společenství. Z důvodu liberalizace společnosti a zrušení totalitního reţimu se drogová scéna v ČR začala vyvíjet podstatně rychleji neţ v jiných zemí Evropy. Na základě zpracovaných statistických výkazů Policejního prezidia České republiky lze uvést, ţe v roce 1995 bylo celkem zjištěno 1848 skutků týkajících se drogových trestných činů, z toho jich bylo objasněno 1409, coţ je 76,25 %. Celkem bylo za tyto činy stíháno a vyšetřováno 776 osob, 146 z nich byli recidivisté, 166 děti a 103 mladiství. V roce 1995 bylo policií ČR provedeno 95 akcí proti drogové kriminalitě, mezi které patří např. : KS GAMA - jednalo se o zásilku kokainu o váze 351kg, která se však, díky neochotě sousedů ze SRN zajistit nepodařila. V ČR byli sítháni dva organizátoři. KS DELTA akce zaměřená především na distriubutory a výrobce pervitinu, ale i na obchodníky s efedrinem. Policisté zajistili 17kg efedrinu ve velké laboratoři a stíháno bylo 13 osob. KS PRNIK akce zaměřená na organizátora a jeho kurýry, kteří obchodovali s heroinem a dováţeli ho z ČR do SRN. Jeden z českých kurýrů byl zadrţen na hranicích s dvěma kilogramy heroinu a později dopadli i o organizátora pocházejícího z bývalé Jugoslávie. Přehled mnoţství zachycených drog: Kokain 35,7kg + 870g kokainové pasty Heroin 3kg Metamfetamin 165g Efedrin 17kg Dále bylo zajištěno: 1 továrna na výrobu MDMA vybavená technologií v hodnotě cca 15 mil. Kč 18 laboratoří na výrobu Metamfetaminu Rok 2000 Během pěti následujících let se drogová scéna velice rozšířila do všech regionů v ČR, do menších měst i vesnic. Je prakticky bezproblémové sehnat drogu kdekoliv. Dealeři se na notoricky známých místech vyskytují zcela výjimečně. Chování nakupujících i distributorů OPL se změnilo v návaznosti se změnou legislativy. 1. ledna 1999 vstoupila v platnost 37

38 novela trestního zákona a přestupkového zákona, upravená zákonem č. 112/1998 Sb. 16, který trestně postihuje i přechovávání OPL pro vlastní potřebu. Neznamená to, ţe by prodej drog na ulicích vymizel úplně, ale kaţdopádně výrazně poklesl. V této době jiţ vznikají tzv. dealerské byty, coţ se týká především dealerů romského původu. Byl zaznamenán nárůst ruskojazyčných pachatelů, zejména co se týče jejich spolupráce s českými výrobci pervitinu. Velice význačným fenoménem v roce 2000 se stal rostoucí podíl využívání zasílání malého množství OPL, zejména hašiše, v listovních zásilkách, kdy je vysoce pravděpodobná beztrestnost pachatelů díky potížím při dokazování trestné činnosti, zejména pak nemožnosti zadržení a následné záměny zásilky ve fázi operativního rozpracování. 17 Proto se počet pachatelů a trestných činů poměrně zvýšil. Celkem bylo zjištěno 4458 skutků týkajících se drogové trestné činnosti, z toho jich bylo objasněno 4049, coţ je 90,83%. Během pěti let tedy celkový počet stoupl o skutků. Samozřejmě s tím je spojený i stoupající počet pachatelů. V roce 2000 bylo stíháno a vyšetřováno celkem osob, coţ je o 1038 osob více neţ v roce z nich byli recidivisté, 118 děti a 258 mladiství. Příčinou stoupající drogové kriminality je to, ţe po několik let byla podceňována skutečnost, jak moc jsou drogy pro společnost nebezpečné. Jak ze sociálních, tak i zdravotních důvodů ve spojitosti s jejich konzumací. Jako kaţdý rok, i v tomto roce proběhlo mnoho úspěšných akcí proti drogovým dealerům např.: TREFA dlouho plánovaná operace nejen v ČR, ale i v SRN, Dánsku, Švýcarsku a ve Švédsku, bylo zadrţeno a obviněno celkem 31 pachatelů z různých koutů Evropy. Byli obviněni z organizovaného zločinu - obchod s heroinem. Mimo toho se skupina zaměřovala i na obchod s rohypnolem. Na českých hranicích zadrţeli tablet rohypnolu. BANDITA skupina šesti osob podle odhadů vyrobila a distribuovala 75kg pervitinu během několika let. Skupina byla známa obzvláště tím, ţe svoji činnost prováděla vysoce konspirativně a organizovaně. Byla zadrţena a obviněna. VOSA byl zadrţen jeden z dlouholetých organizátorů obchodu s heroinem na evropské úrovni, který vedl organizovaný zločin na území ČR uţ v roce Národní protidrogová centrála, Výroční zpráva Situace v oblasti drog v ČR v roce 2000, 17 Národní protidrogová centrála, Výroční zpráva Situace v oblasti drog v ČR v roce 2000, 38

39 Přehled mnoţství zadrţených drog: Kokain 2,75kg + 2,6kg kokainové pasty Heroin 16,65kg Metamfetamin 4,05kg Efedrin 3,65 kg Dále 14 laboratoří na výrobu metamfetaminu Rok 2005 Situace v roce 2005, co se týče drogové kriminality na území České republiky, je stále kritická, ale mírně se obrací k lepšímu. V této době je závaţným problémem nelegální výroba psychotropní látky metamfetaminu (pervitinu). Základní surovinou je pseudoefedrin, který je obsaţen ve volně prodejných lécích Paralen, Modafen, Stopgrip a Nurofen. Ve většině případů zjištěných v roce 2005 se na výrobu metamfetaminu pouţily právě tyto léky. Zaznamenána byla také nelegální výroba braunu (opiát) z léků kodeinu. Stále větším trendem se stává uţívání konopných produktů, zejména mezi mladými lidmi. Další skutečností v tomto roce, je rapidní nárůst zneuţívání a nelegální distribuce SUBUTEXU. S tablety se nelegálně obchoduje a jsou prodávány uţivatelům za mnohem vyšší ceny, neţ v lékárně. Téměř ve všech krajích se zvyšuje poptávka po kokainu. Drogy se prodávají v nízké kvalitě, především heroin. Významnou skutečností je uvolnění celních kontrol na státních hranicích v důsledku vstupu ČR do Evropské unie. To velmi negativně podpořilo drogový trh v rámci vývozu metamfetaminu do Německa či dovozu extáze z Holandska. Zločinci, kteří páchají trestné činnosti, se stále snaţí zdokonalovat tak, aby jejich dopadení nebylo jednoduché. S těmito problémy se potýkají policisté stále častěji. Pachatelé, kteří byli dříve vyšetřováni z drogové trestné činnosti, mají velké zkušenosti s prostředky a metodami práce policie, proto je jejich odhalení a dopadení velice komplikované. V tomto roce bylo spojitosti s drogovou trestnou činností zjištěno skutků, z toho jich bylo objasněno, tj. 96,9%. Na těchto číslech je vidět, ţe počet drogových trestných činů v České republice klesl. Zjištěných skutků je o 1543 méně (tj. cca 34,5%), neţ v roce I přestoţe skutky klesají, počet pachatelů stále stoupá. Bylo stíháno a vyšetřováno celkem osob, a to je o 395 osob více, neţ bylo zaznamenáno v roce Z celkového počtu vyšetřovaných osob bylo 923 recidivistů, 91 dětí (do čtrnácti let) a 183 mladistvých. Zajímavé je porovnat pachatele recidivisty, v porovnání s rokem 2000 jejich počet stoupl téměř o 100%. Počet dětí a mladistvých nepatrně klesl. 39

40 Úspěšné akce tohoto roku: MEPRIT při této akci byli zadrţení dva kosovští Albánci, kteří převáţeli 8kg čistého heroinu, coţ je asi 45kg naředěného (přibliţně půl milionu dávek) za více neţ 36 milionů korun. MUP zadrţeno 1,6kg metamfetaminu, 6,1kg kokainu, 0,7kg prekurzorů efedrinu. Toto mnoţství v průběhu vyšetřování bylo zajištěno od čtyř pachatelů České Republiky a jednoho organizátora z Bosny a Hercegoviny, kterému byl v roce 2004 poskytnut azyl. MAMBA akce vedena na záchyt dealerů extáze. V červenci byl zadrţen muţ, který obchodoval s extázemi na území hlavního města Prahy. V rámci akce bylo zajištěno 1103 tablet. Přehled mnoţství zadrţených drog: Heroin 36,34kg Kokain 10,17kg Efedrin 27,3kg Metamfetamin - 5,35kg Dále bylo odhaleno 261 varen metamfetaminu a 11 pěstíren konopí Rok 2010 V oblasti drog zůstává pro Českou republiku nejzávaţnějším problémem výroba a prodej metamfetaminu. Produkuje se v malých domácích laboratořích či ve varnách, které se dají přenášet, aby tak zabránili jejich odhalení. Stále častěji se také vyskytuje jeho produkce v organizovaných zločineckých uskupeních zahrnující osoby především vietnamského a albánsky-hovořícího původu. Tyto skupiny si všimly vysoké poptávky po metamfetaminu a stále více spolupracují na dovozu léků ze zahraničí, které obsahují efedrin či pseudoefedrin, dále rapidně stoupá jejich vlastní výroba i distribuce na území ČR. To má za následek stále zvyšující se drogovou turistiku občanů SRN v severozápadních Čechách, kteří zde často a v hojném mnoţství nakupují metamfetamin a marihuanu. Nadále se do ČR stále dováţí volně dostupná farmaceutika s obsahem pseudoefedrinu především z Polska a Německa. V roce 2010 byl zaregistrován také dovoz těchto léčiv dokonce aţ z Vietnamu. Vysoká teritoriální i cenová dostupnost metamfetaminu se promítá i do statistických ukazatelů problémového užívání, kdy právě problémoví uživatelé metamfetaminu jsou nejprogresivněji rostoucí skupinou uživatelů a zároveň společně s uživateli opiátů významnou skupinou, která se podílí na sekundární drogové kriminalitě zejména majetkového charakteru. Z pohledu vymáhání 40

41 práva jsou nelegální trhy s marihuanou, metamfetaminem, heroinem, kokainem i syntetickými drogami amfetaminového typu v České republice plně komercionalizovány, s významným prvkem zapojení organizovaného zločinu. Průmyslové velkopěstování konopí tzv. indoor způsobem je také statisticky nejprogresivnějším ukazatelem činnosti policejních a celních orgánů. 18 Je třeba zdůraznit, ţe na nelegálním pěstování marihuany u nás se z velké části podílejí vietnamské zločinecké skupiny. Na tento druh trestné činnosti přešly z nelegální výroby a padělků cigaret. Objem poptávky potencuje průmyslovou výrobu, jejíž produkce saturuje domácí trh a je také ve stále větší míře vyvážena mimo území ČR, nejčastěji do SRN a dále do západní Evropy. Z pohledu dostupnosti a spotřeby je vysoce kvalitní marihuana významně dostupná na celém území ČR s obsahem účinné látky v rozpětí 8 18 % THC. 19 Ve spojitosti s indoorovým pěstováním bylo v ČR zaloţeno několik obchodních společností, jejichţ hlavní činností je dovoz technologií potřebných k pěstování konopí tímto způsobem. V roce 2010 byla právní úprava v oblasti drog změněna. Vstoupil v platnost nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb., který v běţné praxi zatím nachází problémy pouze jen v určování rozsahů drog. Tento rok bylo zaznamenáno celkem drogových trestných činů, z toho bylo objasněno skutků, tj. téměř 83% úspěšnost objasnění. V porovnání s rokem 2005 lze pozorovat, ţe zaznamenaných skutků v roce 2010 přibylo jen nepatrně počet skutků se zvýšil o 119, tj. o 3,4 % osob bylo za tyto skutky stíháno, jejich počet opět stoupl tento rok o 120 osob. Z toho 1083 byli recidivisté, 40 dětí a 144 mladistvých. Provedené akce a operace NPC za rok 2010: Operace SPACE detektivy NPC ve spolupráci s policejními orgány z Německa byli v červenci a v srpnu 2010 zadrţeny tři osoby vietnamské národnosti pro výrobu metamfetaminu. V době zadrţení u pachatelů ve vozidle našli 500g metamfetaminu a 300g marihuany, při domovní prohlídce byla zabavena domácí laboratoř na výrobu metamfetaminu. Akce SLIDER byla realizována po půlročních přípravách v dubnu Při této akci byli zadrţeni dva Češi, Rumuni a občané Nigerie, kteří byli členy zločinecké organizované skupiny zabývající se pašováním omamných látek do Evropské unie. Tito zadrţení pachatelé si najímali kurýry ve východoevropských a západoevropských zemí EU, kteří pašovali buď 18 Národní protidrogová centrála, Výroční zpráva 2010, str Národní protidrogová centrála, Výroční zpráva 2010, str. 3 41

42 kokain z Jiţní Ameriky, nebo heroin z Turecka. Tureckou policií bylo zadrţeno 1,175kg heroinu. Operace KAREM v srpnu tohoto roku pracovníci NPC a příslušníci Útvaru rychlého nasazení zadrţeli organizovanou skupinu tří osob, které se zabývali úpravou a prodejem heroinu především v Praze. Při provedených prohlídkách bylo zajištěno 17kg heroinu a 2,5kg látky, kterou heroin ředili. Dále pracovníci zabavili větší obnos peněz a střelné zbraně. Přehled mnoţství zadrţených drog: Heroin 30,45kg Kokain 14,16kg Efedrin 8,15kg Pervitin 21,3kg Současně bylo odhaleno 307 varen metamfetaminu a 145 pěstíren marihuany Zhodnocení let V této kapitole jsou znázorněny tabulky a grafy, které nám mohou nejlépe ukázat, jak se kriminalita v oblasti výroby a distribuce OPL vyvíjí. Od roku 1995 se počet zjištěných skutků za drogové trestné činy stále zvyšuje, avšak největší změna je zaznamenána v roce V tomto roce můţeme pozorovat nejen rapidní vzestup trestných činů, ale i počet zadrţených osob a mnoţství zadrţených drog. V dalších letech si můţeme všimnout (viz tabulka č. 1 a 2, graf č. 1 a 2), jak trestné činy a počet zadrţených osob stále roste, avšak ne tak razantně jak tomu bylo na přelomu tisíciletí. Co se týče mnoţství zadrţených drog a odhalených varen, je to závislé na oblíbenosti příslušné drogy v daném období. Např. v současné době je u nás velká poptávka po pervitinu, a v závislosti na tom v loňském roce zadrţené mnoţství této drogy vysoce vzrostlo. 42

43 Počet skutků Tabulka č. 1 Rok Celkem skutků Objasněné skutky Stíháno, vyšetřováno osob Počet V % Celkem Recidivisté Nezletilí Mladistvý , , , , Pozn. Zdroj: Statistické výkazy kriminality policejního prezidia ČR vlastní úprava Graf č. 1 Vývoj drogové trestné činnosti Rok Celkem skutků Objasněné skutky Pozn. Vlastní úprava na základě údajů obsažených v tabulce č. 1 43

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují Obsah Droga Dělení drog Proč lidé berou drogy? Dělení drog dle účinku Inhalanty Účinky inhalantů Slangové názvy Rizika inhalantů Krátkodobé účinky Dlouhodobé účinky Jsou inhalanty návykové? Dělení inhalantů

Více

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů TRESTNÍ ZÁKON byl novelizován s účinností od 1.1.1992, poté následovali další poměrně rozsáhlé novelizace účinné od 1.1.1994 a 29.6.1995. Nosnými body drogové legislativy zůstaly novelizovaný 187 a 188

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek a) Jednotná úmluva o omamných látkách ze dne 31.3.1961 Československo úmluvu ratifikovalo v roce 1965 b) Úmluva

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

NEDOVOLENÉ PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PRO VLASTNÍ POTŘEBU PŘESTUPEK NEBO TRESTNÝ ČIN?

NEDOVOLENÉ PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PRO VLASTNÍ POTŘEBU PŘESTUPEK NEBO TRESTNÝ ČIN? JUDr. Jiří HRUŠKA Policejní akademie České republiky v Praze Fakulta bezpečnostně právní katedra trestního práva NEDOVOLENÉ PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PRO VLASTNÍ POTŘEBU PŘESTUPEK NEBO

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze?

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Osnova Co je to droga? Dělení drog Proč lidé berou drogy? Jak drogy působí? Dělení drog dle účinku Stimulační drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Slangové názvy Pilulka lásky Následky užívání Krátkodobé,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti Hygiena a školní zdravotnictví Závislosti Závislost Co je závislost? Neschopnost obejít se bez látky, činnosti, osoby, Nutkavá touha, které je těžké nevyhovět. Rizikové faktory: Osobnost člověka, vlastnosti

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Stimulační drogy - pervitin

Stimulační drogy - pervitin Stimulační drogy - pervitin Pervitin Co je pervitin? Jak vypadá pervitin? Slangové výrazy Z čeho se vyrábí? Smrtící účinky pervitinu Účinky pervitinu krátkodobé, dlouhodobé Kategorie užívání Stádia zážitku

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Drogové trestné činy z pohledu trestního práva

Drogové trestné činy z pohledu trestního práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Drogové trestné činy z pohledu trestního práva Bakalářská práce Autor: Alena Wurmová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické Otázka: Normální a patologické jevy, sociální patologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): kryska Sociologické jevy společnost se opírá o normy a stojí na lidské solidaritě (soudržnosti) - to,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - biochemie kvarta Datum tvorby 15.11.2012 Anotace a) určeno

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář DROGA Je přírodní, polysyntetická nebo syntetická látka, která po vpravení do organismu vyvolá změnu

Více

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem I. Postup

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Konopné látky jako léčiva

Konopné látky jako léčiva [ 1 ] Konopné látky jako léčiva Martin Beneš ředitel SÚKL THC/DHC právní tituly [ 2 ] Mezinárodní úmluvy 1961 - Jednotná úmluva o omamných látkách doplněná Protokolem o změnách Jednotné úmluvy, 1971 -

Více

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008 Drogová situace, výhledy a opatření MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, Struktura prezentace Souhrn současné drogové situace v ČR (pro podrobnosti viz tištěná verze Občana

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Katedra veřejné správy

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Katedra veřejné správy Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální aspekty drogové kriminality v ČR Předkládá: Jaroslav Zahut Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jaroslava Kadeřábková,

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MLADISTVÝCH. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MLADISTVÝCH. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MLADISTVÝCH 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční podpory statutárního města Brna a Koordinačního

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Drogová trestná činnost

Drogová trestná činnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Drogová trestná činnost Bakalářská práce Autor: Simona Marešová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Pavel Norek Praha Duben

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu Ing. Jitka Špalková Česká inspekce ţivotního prostředí Praha a Středočeský kraj Copyright 2011 Česká inspekce životního prostředí Česká

Více

Adiktologické využití detekce návykových látek v odpadních vodách pomocí kapalinové chromatografie.

Adiktologické využití detekce návykových látek v odpadních vodách pomocí kapalinové chromatografie. Adiktologické využití detekce návykových látek v odpadních vodách pomocí kapalinové chromatografie. Randák Tomáš, doc. Ing., Ph.D. Grabic Roman, Mgr., Ph.D. Randák Daniel, Mgr. OBSAH PART 1 - OS PREVENT

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ Petr Zeman a kol. Praha 2011 Autoři: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. PhDr. Ivana Trávníčková, CSc. JUDr. Michaela

Více

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MARIHUANĚ. Roman Pešek, Kateřina Žiláková Arkáda sociálně psychologické centrum v Písku

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MARIHUANĚ. Roman Pešek, Kateřina Žiláková Arkáda sociálně psychologické centrum v Písku CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MARIHUANĚ Roman Pešek, Kateřina Žiláková Arkáda sociálně psychologické centrum v Písku 1 OBSAH Úvod... 5 Míra užívání konopí mezi mladými Čechy... 6 Vzhled, způsoby užívání a projevy

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb Oddělení pracovního lékařství PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Šplíchalová, A., Hrnčíř, K., Tomešová, Z., Ambrúžová, N., Jašurková

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Směrnice Sankční řád Č.j.: ZŠDv//2013/Ha Vypracoval: Mgr.Lumír Hamal Schválil: Mgr. Lumír Hamal Platnost: 25. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013

Více

Závislosti. Omamné psychotropní látky

Závislosti. Omamné psychotropní látky Závislosti Omamné psychotropní látky Rozdělení drog Podle účinku na psychiku: Tlumivé látky (narkotika)-zpomalují psychomotorické tempo, malé dávky zklidní, vyšší navodí spánek, kóma až zástavu životních

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Hlavním cílem této krátké analýzy bylo zjistit data o aktuálním stavu a nových trendech na drogové

Více

Drogy a česká vězeňská populace v kontextu drogové scény a trestněprávní legislativy

Drogy a česká vězeňská populace v kontextu drogové scény a trestněprávní legislativy INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Drogy a česká vězeňská populace v kontextu drogové scény a trestněprávní legislativy Autoři: PhDr. Alena Marešová JUDr. Václav Nečada Mgr. Květa Sluková PhDr.

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST EKOLOGICKÁ KRIMINALITA Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_166 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Problémové užívání drog, marihuana a evropské peníze: Jak přenos epidemiologického ukazatele vyšel vstříc reformním snahám

Problémové užívání drog, marihuana a evropské peníze: Jak přenos epidemiologického ukazatele vyšel vstříc reformním snahám Problémové užívání drog, marihuana a evropské peníze: Jak přenos epidemiologického ukazatele vyšel vstříc reformním snahám Mgr. Jan Morávek, Ph.D. Konference Střední Evropa v Unii a Unie ve střední Evropě

Více

Pavla Novotná Veronika Margoldová

Pavla Novotná Veronika Margoldová Pavla Novotná Veronika Margoldová jsou skupinou velmi závaţných onemocnění, jeţ významně ovlivňuje jak kvalitu ţivota pacientů, tak i jeho délku patří mezi poruchy nálady a jde o patologický smutek pochopitelný

Více

Co je kokain Smrtící prášek Slangové názvy Trochu statistiky Pro je kokain tak návykový? inky kokainu Historie Crack Slangové názvy Pro

Co je kokain Smrtící prášek Slangové názvy Trochu statistiky Pro je kokain tak návykový? inky kokainu Historie Crack Slangové názvy Pro Osnova Co je kokain Smrtící prášek Slangové názvy Trochu statistiky Proč je kokain tak návykový? Účinky kokainu Historie Crack Slangové názvy Proč je crack tak návykový? Účinky cracku Krátká historie Co

Více

Rizikové chování. Jaroslav Šejvl. Právo a rizikové chování u dětí a dospívajících

Rizikové chování. Jaroslav Šejvl. Právo a rizikové chování u dětí a dospívajících Rizikové chování Jaroslav Šejvl Právo a rizikové chování u dětí a dospívajících Obsah prezentace Drogy (návykové látky) Právní ideály vs realita. Správní právo. Trestní právo. Co je vlastně droga? Droga

Více

Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000

Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000 Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000 1 ÚVOD (nadpis 1. úrovně) Drogy představují pro Českou republiku závažné společenské riziko, které negativně ovlivňuje základní hodnoty jednotlivce,

Více

Dodatek k MPP č. 2 - Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji v roce 2013

Dodatek k MPP č. 2 - Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji v roce 2013 Dodatek k MPP č. 2 - Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji v roce 2013 zpracovaný 21. 11. 2014 schválený ředitelkou školy 24. 11. 2014 Celé znění Výroční zprávy je na/www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi

Více

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Jan Hlaváč Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů Číslo projektu:

Více

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Company LOGO LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Tisková konference 13.6.2008 LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Účastníci tiskové konference: PhDr. Jan Kohout»Náměstek ministra zahraničních věcí JUDr. Jaroslav Horák»

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/039 1. Zásadní připomínka

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

KRIMINAISTICKÁ CHEMIE a FYZIKÁLNÍ CHEMIE

KRIMINAISTICKÁ CHEMIE a FYZIKÁLNÍ CHEMIE KRIMINAISTICKÁ CHEMIE a FYZIKÁLNÍ CHEMIE Kriminalistická chemie se zabývá zkoumáním vlastností, složení, vnitřní stavby a přeměny nejrůznějších látek jedná se o aplikovanou část obecné chemie pro potřeby

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval:

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval: ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008 Zpracoval: Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců Certifikovaný likvidátor IČ 63 45 76 95 Telefon

Více

I V. O D Ů V O D N Ě N Í

I V. O D Ů V O D N Ě N Í O D Ů V O D N Ě N Í IV. I. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny Zákon

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

KONOPÍ. droga. účinný. lék? nebo. Kapustová Kamila

KONOPÍ. droga. účinný. lék? nebo. Kapustová Kamila KONOPÍ droga nebo účinný Kapustová Kamila lék? Marihuana je v mnohém odlišná od běžných pouličních drog, například způsobem konzumace. Konopí si uživatel nepíchá do žíly a ani ho nešňupe, ale v podstatě

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou Břetislav Brejcha & Jaroslav Šejvl Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí Obsah prezentace Legislativa v oblasti

Více