Občan v síti. dialogem k reformě 03/2010. Lidé sahají po drogách od nepaměti. Aktuální situace v léčbě drogově. závislých. volné fórum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občan v síti. dialogem k reformě 03/2010. Lidé sahají po drogách od nepaměti. Aktuální situace v léčbě drogově. závislých. volné fórum."

Transkript

1 dialogem k reformě Občan v síti Lidé sahají po drogách od nepaměti a není žádný důvod se domnívat, že tomu někdy může být jinak. Dokud budou lidé lidmi, potud potrvá poptávka po instantním štěstí, po látkách, které mění naše pocity za lepší. Jejich rubem je cena, kterou za tyto umělé prožitky platíme, a hranice, na kterou se může vyšplhat, je určující pro zařazení konkrétní látky v žebříčku společenské nebezpečnosti. Látky pokládané za méně nebezpečné jsou zdaněny a jejich zakoupením podporuje závislá část populace veřejné rozpočty. A tak třetina dospělé populace kouří a 7 % z nás překročilo Rubikon, který příjemnou konzumaci alkoholu odděluje od propité míry, ponurých kocovin a tvrdnoucích jater. Nic veselého, ale karty jsou přehledně vyloženy. Přístup k nelegálním drogám a jejich uživatelům je výrazně komplikovanější. Na jedné straně je potřeba co nejvíce omezit dostupnost drog potlačováním jejich výroby a distribuce, tak aby se co nejvíce předešlo vzniku nových závislostí, a na straně druhé omezit poptávku po drogách prevencí na všech úrovních a léčením drogově O BČAN závislých. Stát je ve složité situaci, protože musí být tvrdý k výrobcům a distributorům drog a vyhnout se kriminalizaci jejich konzumentů. Stávající legislativní úpravě se to docela daří. Situace je o to složitější, že jedinou cestou, jak předejít kriminalitě spojené s obstaráváním si prostředků na drogy a nekontrolovatelnému šířením infekcí typu HIV a hepatitidy, je trvale zásobovat narkomany substitučními látkami, aplikačními pomůckami a ještě jim nabídnout vhodné prostory k aplikaci. Společnost to obtížně vstřebává, protože ochota lidí solidarizovat se s feťákem je výrazně nižší než solidarita s onkologickým pacientem, a navíc se tím stát dostává do křehké pozice náhražky drogového dealera. Ale asi se s tím budeme muset smířit, protože lákavá jednoduchost represe přináší hořké ovoce. Více než jasně to prokázal třináctiletý klinický pokus na americké populaci, kde odpírání alkoholu vedlo k absolutnímu zvýšení jeho konzumace, ztrojnásobení počtu barů a rozkvětu mafie. Na druhou stranu nás může těšit, že v počtu problematických uživatelů drog jsme v evropské tabulce v její lepší části a že průměrný věk těch asi 35 tisíc feťáků stále stoupá. Nedostatek dorostu svědčí o poklesu poptávky mezi mládeží. Během posledních dvaceti let u nás vznikl velmi pestrý systém péče o toxikomany, který je z významné části postaven na neziskovém sektoru. Jeho pestrost umožňuje, aby poskytovaná péče odpovídala potřebám těch, 03/2010 Aktuální situace v léčbě drogově závislých Marian Koranda Stanislava Pánová úhel pohledu Petr Popov Tomáš Zábranský Drogová situace, výzkum a intervence založené na důkazech O čem se diskutovalo na semináři Aktuální situace v léčbě drogově závislých dne v budově NHÚ AV ČR v Praze Drogově závislí ve společnosti budou stále výběr z diskusního pořadu Studio STOP ČRo6 ze dne Výběr ze zprávy EMCDDA: Stav drogové problematiky v Evropě volné fórum Jiří Presl Peter Gama K právní problematice držení a přechovávání drog pro vlastní potřebu 1

2 kterým je určena. Cenou, kterou za ni platíme, je obtížná přehlednost finančních toků a vzhledem k cyklicitě grantového systému i jejich významná nepředvídatelnost, která oslabuje stabilitu poskytovaných služeb. Poptávka po větším zapojení zdravotního pojištění naráží na skutečnost, že jenom menší část zařízení, která poskytují péči drogově závislým, má charakter zdravotnického zařízení. Stejně jako v jiných oblastech, ve kterých se úhel pohledu MUDr. Stanislava Pánová, ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví České republiky. K protidrogové politice Ministerstva zdravotnictví ČR Stanislava Pánová Ministerstvo zdravotnictví je jednou z mnoha institucí, které se podílejí na plnění protidrogového akčního plánu. Ten je rozpracován do mnoha různých oblastí tak, aby se situace zlepšovala do těchto oblastí patří například primární prevence, léčba a následná péče, snižování rizik, omezování nabídky drog, v y m á h á n í práva. Protidrogový akční plán se zabývá i úkoly z oblasti vědy a výzkumu a samozřejmě i financování. V posledních letech bohužel dochází k tomu, že se finanční rozpočty na protidrogovou politiku zeštíhlují. Když jsem před dvěma a půl roku začínala působit na Ministerstvu zdravotnictví ČR, rozpočet činil zhruba 30 milionů korun, zatímco v současnosti se pohybuje okolo 14 milionů korun. Jedná se zvláště o neinvestiční prostředky, jako je přímá podpora institucí, které se zabývají především léčbou. U investičních nákladů se dotace pohybují mezi 10 a 15 miliony korun. Tendenci 2 spolu prolínají sociální a zdravotní služby, by bylo řešením vytvoření jednotného zdravotně-sociálního pojištění. Kontinuum ve financování všech typů péče tohoto charakteru by všem zúčastněným výrazně usnadnilo život a ve svém důsledku by to bylo nepochybně šetrnější k veřejným rozpočtům, než je současný stav. Příjemné počtení přeje MUDr. Pavel Vepřek ke snižování rozpočtů však můžeme sledovat i v ostatních resortech: jak u ministerstva školství, tak u ministerstva práce a sociálních věcí či Úřadu vlády. Situace je z pohledu ministerstva zdravotnictví částečně řešitelná, protože financování protidrogové politiky tak, jak je nyní nastaveno, není příliš systémové. Poskytovatelé, kteří se starají o klienty, jsou závislí na dotacích, o které musejí každý rok zažádat u několika subjektů, a nikdy do poslední chvíle nevědí, kterou dotaci obhájili, kterou nikoliv a v jaké výši. V takové situaci se jim pracuje velmi těžko. Za resort zdravotnictví mohu říci, že jsme tuto situaci analyzovali a snažili se ve spolupráci i s odborníky hledat řešení, jak do systému úhrad více zapojit zdravotní pojištění. Myslíme si, že by to byl systémový krok, ale předpokládá určité změny. Především je třeba napravit skutečnost, která podle mého ale nejen mého názoru byla klíčovým důvodem toho, že se nám rozpadla síť ambulancí pro léčbu alkoholismu a jiných toxikomanií (neboli AT ambulancí): odborníci v nich pracující nemají příliš mnoho možností, jak svoji realizovanou péči vykázat. V ambulantní sféře chybějí výkony, které by tuto péči popisovaly. Dalším problémem je fakt, že tato činnost je do značné míry kombinací zdravotní a sociální problematiky. Ministerstvo práce a sociálních věcí i zdravotní pojišťovny se v důsledku toho na sebe vzájemně vymlouvají a nechtějí převzít svůj díl odpovědnosti na financování. Změnit tento postoj je pro nás klíčovým úkolem jen tak můžeme změnit budoucnost poskytovatelů k lepšímu. Síť AT ambulancí se nerozpadla jen proto, že chyběly výkony, ale také proto, že drogově závislí jsou obtížnou klientelou, a to jak ve smyslu sociálním, tak i ve smyslu efektivnosti jim poskytované léčby. Lékaři proto o ně nemají velký zájem. Psychiatři, kteří jsou klíčovou odborností, která by se

3 tím měla zabývat, se k těmto aktivitám příliš nehlásí. Myslím, že bychom mohli na prstech jedné ruky spočítat hrdiny oboru psychiatrie, kteří se věnují léčbě závislostí. Jistou příležitostí je ustavení oboru adiktologie, kde je snaha přinášet nové tendence do ambulantní péče o drogově závislé. V pomaturitním typu vzdělávání jsou lidé školeni na to, aby uměli koordinovat péči o drogově závislé. Lze říci, že by to mohli být budoucí organizátoři této péče. Z dalších oblastí řešíme problém registru substitučních látek a celkově otázku jejich předepisování v této oblasti se nám zatím příliš nedaří. Lékaři, kteří předepisují substituční látky, nehlásí všechny případy do registru. Toto je oblast, která nás trápí a v níž se pokoušíme dělat nápravná opatření, hlavně formou upozorňování lékařů. Nyní například připravujeme papírový typ hlášenky, aby se lékaři, kteří nejsou vybaveni počítačem, nemohli vymlouvat, že kvůli tomu nemohou nic hlásit. Kdyby se situace trochu zlepšila, pomohlo by to v prevenci zneužívání těchto preparátů, což je zásadní problém. Nyní se akční plán přehodnocuje, vznikají nové úkoly a jednotlivé resorty intenzivně pracují na tom, aby do něj implikovaly nové požadavky, které vycházejí z aktuálního vývoje. MUDr. Petr Popov, primář oddělení léčby závislosti VFN, předseda Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP Drogové závislosti v ČR počátkem roku 2010 Přede dvěma lety, na začátku roku 2008 uspořádalo občanské sdružení Občan seminář pod názvem Drogy hrozba dneška. Dva roky je relativně dlouhá doba, na drogové scéně a v oblasti drogové politiky v ČR se mezitím odehrála řada zajímavých věcí. Pokusil jsem se porovnat současnou situaci se situací v roce Pro srovnání jsem použil údaje z prezentace ze semináře z roku 2008, jejímž autorem je docent Kalina, výkonný ředitel Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V listopadu loňského roku byla publikována zpráva o stavu drog v České republice v roce 2008, představující nejaktuálnější ucelený přehled informací o drogové scéně a protidrogových programech v naší zemi. V naprosté většině se prognózy doktora Kaliny naplnily, nebo se v zásadě nezměnily skutečnosti, které charakterizovaly drogovou scénu počátkem roku V dospělé populaci vzrostlo užívání drog a k největšímu zhoršení došlo v užívání konopných drog zejména marihuany. Česká republika patří mezi země s celkově vysokou prevalencí užívání drog. Podle studie ESPAD p r o v e d e n é v roce % ze šestnáctiletých, kteří se této reprezentativní studie zúčastnili, má zkušenost s nelegálními drogami. Většinou Petr Popov se jednalo o zkušenost s konopnými drogami (marihuana nebo hašiš), ale neznamená to, že všichni patří mezi problémové nebo rizikové uživatele. Naopak patříme mezi země, které jsou spíše v té lepší části, nemáme tolik problémově užívajících mladistvých, jako jich má řada jiných evropských zemí. Co se týče prevalence počtu uživatelů návykových látek, dlouhodobě nedochází k zásadním změnám. V posledních sedmi letech bylo nejvyšší číslo, charakterizující každoročně počet problémových uživatelů nelegálních návykových látek (nelegálních drog), okolo 35 tisíc. V materiálech z roku 2008 je údaj o osob, které užívají nelegální drogy, netýká se to tedy drog legálních alkoholu a tabáku. Problém spočívá v tom, že naprostá většina z těchto uživatelů nelegálních drog jsou intravenózní uživatelé drog. Naprostá většina lidí, kteří zneužívají drogy, je tedy zneužívá vysoce rizikovým způsobem, který s sebou kromě drogové závislosti nese rizika dalších jiných onemocnění. Hrozí zejména krví šiřitelné infekce (zejména infekční hepatitidy B a C a infekce HIV) a ohroženi jsou i ti, kteří sami drogy neužívají a poraní se o infikované jehly. Co se týče výskytu uvedených infekcí, největším rizikem jsou hepatitidy, zejména hepatitida C. Mezi nakaženými hepatitidou C tvoří uživatelé drog největší skupinu jak celkově, tak mezi novými případy. V případě infekce HIV se situace nijak dramaticky nemění, dokonce došlo za rok 2008 k poklesu incidence. Intravenózní uživatelé tvoří přibližně pět procent z celkového počtu HIV pozitivních. Stále jsou 3

4 to velmi nízká čísla ve srovnání s jinými zeměmi jak na západ, tak na východ od nás (nebudeme-li počítat Slovensko, zde jsou čísla podobně velmi nízká). Problémem je, že z tohoto počtu třetina z celkového počtu HIV pozitivních jsou uživatelé drog pocházející z východní Evropy a východní Asie. S těmito uživateli drog nemáme tak dobrý kontakt a nemáme přesnější představu o rozsahu problémového užívání drog v cizojazyčné populaci, pohybující se na území ČR. Špatná zpráva rovněž je, že se snižuje což je dlouhodobý trend celkový počet provedených testů na HIV a hepatitidy, i když čísla, která mám k dispozici, nemusejí být úplně přesná. Ve statistikách to tedy nevypadá nijak dramaticky, ale tím, že populace uživatelů drog není tak protestovaná jako před třemi, čtyřmi lety, může skutečnost vypadat jinak. Pozitivní zpráva je, že přetrvává vysoký počet uživatelů drog, kteří jsou v kontaktu s léčebně-preventivními centry. Máme tedy velmi dobrou možnost pokusit se snižovat rizika provázející užívání drog. Dobrou zprávou jsou také velmi nízká čísla týkající se úmrtí na předávkování drogou, horší už je to ve skupině úmrtí, ke kterému došlo za přítomnosti drog. Zvyšuje se totiž dosti výrazně počet lidí, kteří zemřeli pod vlivem drog, byť se nejednalo o úmrtí na předávkování drogou, ale droga sehrála při úmrtí významnou roli, což je varovné. Co se týče rizikovosti jednotlivých typů drog, resp. rozšíření jejich užívání, Kalina v roce 2008 uvádí, že nejrizikovější drogy, jako heroin, amfetamin, kokain, jsou v populaci málo rozšířené. Současně Kalina zmiňuje, že pokud zde máme 32 tisíc dlouhodobých uživatelů drog, nelegálních látek, tak musíme dodat, že alkoholiků je asi desetkrát tolik. To bylo v roce 2008, kdy jsme používali výsledky několik desetiletí starých průzkumů o rozšíření alkoholismu v naší zemi. Z výsledků průzkumu, které letos publikoval PhDr. Ladislav Csémy, člen výboru Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, vyplývá, že zhruba 7 % dospělé populace by patřilo do skupiny rizikového užívání alkoholu. Extrapolováno na skupinu občanů ČR ve věku let se problém alkoholismu týká 5,5 %. Tito naši spoluobčané by naplňovali diagnostická kritéria pro závislost na alkoholu. Kalina se ve své zprávě z roku 2008 zmiňuje, že kvalita léčebně-preventivních služeb je dobrá, s výjimkou substitučních programů pro závislé na opioidech a služeb pro alkoholiky. Tato situace v zásadě přetrvává i v současnosti. Naprosto nedostatečná je ambulantní péče o pacienty závislé na alkoholu. ÚZIS uvádí (na základě výročních statistických hlášení o ambulantní péči) již několik let po sobě údaje o více než třech stech padesáti ambulantních zdravotnických zařízeních, pečujících v rámci ČR o závislé, realita je však taková, že většina těchto zařízení má v živé kartotéce jen několik málo pacientů léčených pro závislost na návykových látkách. V některých oblastech republiky je metadonová substituční léčba, která pro některé pacienty představuje metodu volby, prakticky nedostupná. V nekoordinované ambulantní substituční léčbě se rovněž projevuje problém zneužívání substitučního léku Subutexu, respektive jeho účinné látky buprenorfinu. V některých oblastech ČR více než polovina osob intravenózně zneužívajících opioidy takto aplikuje právě buprenorfin. Situace měla být řešena výměnou preparátu Subutex za preparát Suboxone kombinovaný preparát, obsahující kromě buprenofinu také naloxon, který při zneužití i. v. aplikaci vyvolává abstinenční příznaky. Bohužel se nepodařilo zajistit to, na čem se pracovalo dva roky aby pojišťovny tento preparát částečně hradily. Formálně je to sice schválené a platí to s účinností od 1. dubna, v praxi je to ale tak, že je možné předepisovat Suboxone jen na žádanku, s tím, že zhruba jednu třetinu ceny hradí zdravotnické zařízení ze svého rozpočtu. Navíc kvůli nově zavedeným preskripčním omezením ( P a S ) může preparát Suboxone předepsat pouze psychiatr ve specializovaném centru. Aktuální situaci v léčbě drogově závislých lze popsat jako sud prachu před výbuchem problémem je krize ve financování služeb. Situace je velice nepříznivá nejen vzhledem k ekonomické krizi velikost dotací, směřujících na protidrogovou politiku, resp. léčbu, má sestupnou tendenci již několik let po sobě. Tento typ služeb s touto specifickou klientelou se však bez dotací ze státních či obecních zdrojů neobejde. V oblasti ambulantní léčby závislostí na alkoholu jde o systémový problém. Neexistuje minimální síť léčebných zařízení pro alkoholiky, prakticky všechny léky pro ambulantní léčbu závislostí na návykových látkách (s výjimkou nedostatečně dostupného metadonu) si pacienti musejí hradit sami v plné výši. Neexistuje koncepce a koordinace služeb v této oblasti, resp. namnoze neexistují samotné služby. Stálá poradní skupina ministra zdravotnictví pro otázku závislostí na alkoholu a jiných drogách byla před lety bez náhrady zrušena. Máme sice v ČR Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky, ta se však začala o problematiku alkoholismu více zajímat až od letošního roku. Doufejme, že příští politická reprezentace se začne uvedenými otázkami vážně zabývat a nedopustí, aby Česká republika následovala v oblasti zneužívání nelegálních drog země na západ od nás a v oblasti problematiky alkoholismu Rusko. 4

5 MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., lékař, Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF a VFN Praha Drogová situace, výzkum a intervence založené na důkazech Vybíráme z článku MUDr. Tomáše Zábranského, Ph.D., lékaře z Centra adiktologie a Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN v Praze, který vyšel na téma Situace na české drogové scéně v prvním vydání newsletteru Občan v síti v roce Jaká je drogová situace v ČR? (oproti cca 50% prevalenci Podívejme se na ni prizmatem v EU) v téže skupině. některých nukleárních indikátorů drogové situace, jež kování nelegálními drogami 6) Počet smrtelných předáv- považuje za základ k hodnocení je opět velmi nízký v kontextu drogové situace Evropská unie. EU i v kontextu jiných příčin 1) Pro české šestnáctileté je náhlých / nepřirozených úmrtí dostat se ke konopné droze výrazně jednodušší než pro jejich dávkování v roce 2006 připadlo v ČR. Nejvíce smrtelných pře- vrstevníky z kteréhokoliv jiného na vrub legálních těkavých látek průmyslových rozpouš- státu EU (včetně Nizozemska s jeho coffee-shopy a včetně tědel a náplní do zapalovače. sousedního Slovenska) proto Zvyšuje se počet nehod pod s nimi mají nejrozsáhlejší zkušenost v EU. Ta je ale vesměs látek především konopí, ale vlivem nelegálních návykových jednorázová, a čím nebezpečnějšími vzorci užívání konopholu, ale o dva řády vyšší. i pervitinu, stejný jev je u alkoných drog se zabýváme, tím 7) Záchyty nelegálních drog hlouběji se ČR v drogové hitparádě mezi státy EU propadá; doročně řádově desetiny pro- represivními orgány tvoří kaž- Tomáš Zábranský co do (terapeutickou) intervenci vyžadujícího užívání konopí jsme mezi nejméně zasaženými státy. drog zkonzumován. Počet stíhaných pro drogovou cent až procenta objemu, jenž je v ČR uživateli 2) Medicínské nebo nemedicínské léčbě se trestnou činnost (držení v množství větším než u nás podrobuje cca 8 tisíc lidí a toto číslo je již malém, pěstování / výroba a obchod / pašování) řadu let stabilní. Každoročně o léčbu požádá poprvé v životě cca lidí to znamená, že drogami, jež mají nejvyšší podíl trestních stíhání je nejvyšší pro pervitin, následovaný konopnými lidí z léčby každoročně odejde a již se do ní nikdy za prosté držení (bez úmyslu další distribuce). nevrátí (jinými slovy, nemají důvod léčbu vyhledávat). drog je koncentrováno do prostředí noční zábavy 8) Rekreační užívání legálních i nelegálních I počet prvožadatelů je již více než pět let stabilní a jejich věk průběžně narůstá. 9) Podobně jako jinde ve světě, veřejné výdaje a masových tanečních akcí. 3) V kontaktu s nějakým typem léčby nebo na drogovou problematiku jsou v ČR disproporčně vyšší na regulační opatření a represi; vše ale (především nízkoprahové / harm reduction) služby je téměř 70 % problémových uživatelů drog, nasvědčuje tomu, že v ČR jsou nůžky mezi těmito což nás řadí mezi nejúspěšnější země EU. dvěma typy výdajů otevřeny více než ve starých 4) Počet problémových (tedy především injekčních) uživatelů drog je dlouhodobě stabilní a fluk- a represivní reaktivní opatření je vynakládáno asi zemích EU na opatření pro snižování nabídky tuuje kolem (cca 0,4 % populace ve věku 4 5krát více, než je součet nákladů na prevenci léčbu a snižování škod, přičemž na rozdíl od let). To nás řadí mezi nejméně postižené státy EU. ostatních oblastí drogové politiky u nás efektivita prostředků vydaných na represi nikdy nebyla 5) Situace v oblasti krevně přenosných nemocí je stále velmi příznivá: nižší než 0,5% prevalence zkoumána. HIV mezi injekčními uživateli drog (spolu se Slovenskem a Maďarskem, oproti 5 20% prevalenci važuje názor, že drogová politika tedy soubor Obecně řečeno, ve vědeckém světě drtivě pře- v EU), a cca 35% prevalence virové hepatitidy C specifických drogových intervencí jen velmi 5

6 málo nebo vůbec neovlivňuje rozsah užívání psychotropních látek, tedy indikátory typu celoživotní prevalence užívání a rekreačního užívání, jež jsou spíše výslednicí složitě se vzájemně ovlivňujícího systému sociokulturních norem, ekonomických a geopolitických vlivů a dalších faktorů. Správná drogová politika účinný mix preventivních, léčebných, harm reduction a represivních opatření nicméně dokáže snižovat škody, které z existence některých psychotropních látek plynou, a to s vysokou mírou ekonomické efektivity. Ta je ovlivněna především tím, zda jsou opatření zaváděna ve shodě s vědeckým poznáním a s elementárními zásadami managementu tedy v sekvenci návrh projektu založený na vědeckých/výzkumných poznatcích odborná diskuse a oponentura úprava projektu ověření účinnosti napilotním vzorku úprava projektu ostrá fáze evaluace případné úpravy evaluace (atd.). Zda jsou tyto zásady dodrženy, závisí na politických rozhodnutích. O čem se diskutovalo na semináři Aktuální situace v léčbě drogově závislých dne v budově NHÚ AV ČR v Praze Je závislost nemoc? A pokud ano, tak proč její léčbu nehradí zdravotní pojišťovny? A nemělo by rovnou vzniknout nějaké zdravotně-sociální pojištění? Tyto a další otázky byly předmětem diskuse na semináři, který se konal na téma Aktuální situace v léčbě drogově závislých ze dne v budově NHÚ AV ČR v Praze. Máme zcela jasno jako společnost, zda je závislost nemoc, nebo je to něco, co vyděluje člověka na okraj společnost? Tuto otázku by si nepochybně měly klást zdravotní pojišťovny a asi i mnozí další, zaznělo na semináři. Podle ředitelky odboru zdravotních služeb ministerstva zdravotnictví Stanislavy Pánové závislost nemoc samozřejmě je. Má svůj patřičný kód v Mezinárodní klasifikaci nemocí. A jako taková by měla být léčena, uvedla. Podle jednoho z diskutujících bychom proto měli věnovat část prostředků na kampaň vysvětlující, že se skutečně jedná o nemoc a že peníze vložené do prevence a následné terapie později ušetříme tím, že budeme potřebovat méně na zdravotní a další následky závislosti. V další diskusi zaznělo, že závislost na drogách je nemoc i proto, že je z větší části určena genetickými dispozicemi. Naproti tomu ale část lidí spadne do drog z vlastní vůle, takže je otázka, zda by neměli na svou léčbu přispívat. Já bych chtěl vidět člo- věka, který se stal závislým tak, že se pro to rozhodl, glosoval nesouhlasně tuto myšlenku Petr Popov, primář oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. P. Popov v této souvislosti také uvedl, že pokud zdravotní pojišťovny mají od společnosti signál, že závislí vlastně nejsou pacienti, samy k nim nepřistupují jako k jiným pacientů, a tím zpětně vysílají signál ke společnosti, že tito lidé do zdravotního systému nepatří. Dokud to takto bude, budou si pacienti s tímto problémem na rozdíl od ostatních platit léky z vlastní kapsy, řekl P. Popov s tím, že substituční léky by měly patřit do základních léčiv, plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Nevím, zda pojišťovny při vytváření zdravotně pojistných plánů přemýšlejí o tom, zda je ekonomické nechat toho pacienta teď bez léčby a později vynakládat velké peníze na léčbu psychózy či karcinomu jater. Není lepší investovat do počátku léčby? řekl P. Popov s tím, 6 že léčbu závislosti nelze ničím nahradit, a přitom není drahá. Podle S. Pánové jsou problémy s financováním péče o drogově závislé dány tím, že jde o kombinaci sociální a zdravotní péče. Vzniká poměrně dost nepřehledná situace i pro zdravotní pojišťovny, které přesně nevědí, co se v té péči přesně děje. Při jednáních s pojišťovnami o této problematice padl z jejich strany požadavek na zpřehlednění celé situace. Na tom nyní pracujeme připravujeme schéma, jak klient v průběhu své drogové kariéry postupuje systémem zdravotně sociálních služeb: jak je čerpá, kdo mu je poskytuje, jaké výkony se dělají atd., uvedla S. Pánová. Dalším problémem ovšem je, že v tuto chvíli mnoho zdravotních výkonů popisujících tuto péči ani neexistuje. Jejich vytváření je přitom ztíženo faktem, že se na péči o drogově závislé podílí spousta lékařských i nelékařských odborností: psychiatři, kliničtí psychologové, sociální pracovníci Podle předsedy občanského

7 sdružení Občan Pavla Vepřeka by bylo potřeba zbourat bariéry mezi zdravotní a sociální péči. Mělo by se propojit zdravotní a sociální pojištění, zdůraznil s tím, že se s potížemi vzniklými kvůli oddělenosti obou druhů péče ve zdravotnictví můžeme potkat na každém kroku, nejen co se týká drogově závislých. Ve sloučeném systému by měly hrát klíčovou roli zdravotní pojišťovny. Mnozí diskutující také hovořili o neuspokojivé situaci v prevenci drogových závislostí. Protidrogová koordinátorka města Brna Dimitrovka Štandlová uvedla, že počet drogově závislých sice stagnuje, to se ale v blízké budoucnosti může změnit. Obávám se, že jich výhledově bude více, protože máme velké problémy s dětmi do patnácti let. Už před dvěma lety jsem si orientačně zjišťovala počet závislých mezi dětmi. Vyděsilo mne to, že jsem se v Brně dostala k číslu 240 dětí. Nejhorší je, že u mnohých jde o kombinované zneužívání návykových látek, řekla Štandlová s tím, že nejmladšímu dítěti bylo pouhých šest let. Většinou podle ní jde o děti ze sociálně vyloučených komunit. Hovořilo se i o problematice zneužívání léků. Mezinárodní společenství říká: Česká republika je významným zdrojem pro nezákonné uvolňování buprenofinu, pseudoefedrinu a dalších léků. To je problém. Česká republika si nemůže dovolit být dlouhodobě drogovým dealerem se státním požehnáním, uvedl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Martin Beneš. Podle něj bychom neměli být přílišnými optimisty v kontrole toho, co předepisují lékaři, pokud budeme spoléhat na sankce. Vycházejme ze zkušenosti, kterou máme z hlediska povinného hlášení nežádoucích účinků léků. Tam je sankce pro lékaře, farmaceuty i další zdravotníky, a přesto je Česká republika na chvostu hlášení nežádoucích účinků, uvedl M. Beneš. V diskusi zaznělo, že bychom měli spíše spoléhat na to, že by lékaři dostávali za spolupráci nějaký benefit. S tím naprosto souhlasím. Například u sankcí u nežádoucích účinků říkáme: dokud lékař nedostane zpětnou vazbu ve smyslu: hlásím, a tudíž chci vědět, co to znamená pro mne jako lékaře a pro mé pacienty, nikam se nedostaneme. Podle P. Popova si problémy s černým trhem někdy způsobujeme sami. Subutex nebyl hodně dlouho zneužíván. To bylo v době, kdy se předepisoval na normální recept. Pak se začalo mluvit o tom, že by zneužíván být mohl, a že ho tudíž je nutné převést na recept s modrým pruhem. Většina předepisujících lékařů ale vůbec netušila, že taková změna přijde. Pak se to najednou stalo, bylo to v létě, a když přišel pacient, tak lékaři říkali: Nezlobte se, nemohu vám lék předepsat, nemám příslušný recept. Jenže ten člověk byl na Subutexu závislý, a když zjistil, že ho od lékaře nedostane jako dosud, šel si ho samozřejmě sehnat jinam černý trh vznikl v podstatě okamžitě. Drogově závislí ve společnosti budou stále Podle Národní protidrogové centrály a její výroční zprávy je Česká republika největším výrobcem metamfetaminu, tedy chemického zaháněče nudy, jak se lidově říká v Evropě. Proč tomu tak je? Jaké drogy Čechy lákají a které se u nás dají snadno koupit? Podle novely trestního zákoníku o nedovoleném nakládání s drogami je od 1. ledna tohoto roku rozlišováno, jak trestat osoby přechovávající jednotlivé typy nelegálních drog, a to s přihlédnutím k jejich zdravotním a společenským rizikům. Nižší trestní sazbou jsou ohroženi uživatelé omamných a psychotropních látek, kteří přechovávají takzvaně pro vlastní potřebu v množství vět- 7 ším než malém konopné drogy. Zde hrozí dle ustanovení paragrafu 284 odstavce 1 trestního zákoníku pachateli trest odnětí svobody až na 1 rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Pachatelům, kteří pro vlastní potřebu v množství větším než malém budou přechovávat jakoukoli jinou omamnou psychotropní látku než konopné drogy, bude hrozit dle ustanovení paragrafu 284 odstavce 2 trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Jaké důvody vedly ke schválení této novely, ze které jsme krátký úsek citovali? Není příliš liberální, a co vlastně řeší? Drogově závislí ve společnosti budou stále. Jaké však existuje řešení, které jejich počet minimalizuje?

8 Co na toto téma řekli účastníci diskusního pořadu Studio STOP moderovaného Terezií Jiráskovou, který byl vysílán dne 7. dubna v Českém rozhlase 6 na téma Drogy stále velmi závažný společenský problém: Pavel Vepřek, lékař, specialista Všeobecné zdravotní pojišťovny, předseda občanského sdružení Občan Rizikové chování bývá projevem nějaké nenaplněnosti života, vzniká z pocitu nezájmu okolí, ze snahy upoutat na sebe pozornost. Známe to ze školy, kdy zlobivé děti nejsou primárně nějací škůdci, ale zlobení je jejich jediný způsob, kterým volají o pomoc a říkají: Všimněte si mne! V prostředí fungující rodiny, s harmonickými mezilidskými vztahy, mají drogy daleko menší prostor někoho ohrozit. Jsem rozhodně proti tomu, aby zdravotnictví postupovalo ke svým pacientům z hlediska z toho, zda si něco sami způsobili, nebo nezpůsobili. To je, jako kdybychom kuřáky neléčili v případě, že v důsledku kouření onemocní karcinomem plic, nebo bychom neléčili obézní, když je postihne diabetes. Stejný přístup musíme mít ke všem lidem. A proto musíme za nemoc pokládat i závislost na drogách. Drogy jsou s lidstvem odnepaměti. A představa, že je úplně vymýtíme, je lichá. Represe má omezit výrobu drog a jejich distribuci mezi lidmi, nikoliv kriminalizovat řadové uživatele drog. Velká prohibice a kriminalizace má škodlivé následky po zákazu alkoholu ve Spojených státech se zdvojnásobilo množství alkoholiků a vybudovala se mafie, se kterou se tam potýkají dodnes. U represivních opatření je tedy namístě jistá umírněnost. Když jsme žili za železnou oponou, drogy ze zahraničí se k nám nedostávaly, a tak tvořivé české ruce vytvořily pervitin drogu z místních zdrojů. A u toho jsme zůstali, protože je finančně výhodnější si pořizovat pervitin než cokoli jiného. Z hlediska společenského dopadu ale buďme rádi, že ta droga není zas tak dramaticky drahá, protože jinak by kriminalita spojená s její konzumací byla daleko větší, než jaká je dnes. Většina zařízení, která poskytují služby v oblasti drogových závislostí, nemají charakter zdravotnických zařízení. A zdravotní pojišťovna nemůže proplácet služby někomu, kdo nesplňuje všechna kritéria, která máme na zdravotnická zařízení. Takže případné nové výkony budou zase omezené na standardní pracoviště lékařů a standardní zdravotnická zařízení. A protože tito lékaři už drogově závislé léčí tak jako tak, jenom tuto péči vykazují pod jinými kódy, nečekám žádnou zásadní změnu ve financování. Evžen Klouček, vedoucí Centra následné péče a terénního programu střediska Drop In Lidé většinou začínají brát drogy ve chvíli, kdy chtějí experimentovat nejenom s drogami, ale s celým světem, a vlastně i sami se sebou. Skutečně závislými se pak stanou lidé vnitřně poškození ve vnímání vlastních hranic bezpečí. Takový člověk obvykle k sobě nemá dobrý vztah, je schopen sám sebe neustále manévrovat do situací, které ho poškozují, ať už jde o drogy, vztahy nebo třeba práci. 8 Systém nízkoprahových služeb je předimenzovaný a stojí strašně moc peněz. Mělo by se hodně uvažovat o tom, zda vynaložené prostředky jsou namístě z hlediska poskytnutých služeb a jejich efektivity. Existoval trend budovat nízkoprahová zařízení i na místech, kde nejsou služby příliš využívány. Cílem práce terénních pracovníků je snižování rizik u lidí, kteří aktivně užívají drogy a u nichž se nedá očekávat, že s tím přestanou. Vlastně se minimalizují škody jak na nich z toho že berou, tak hlavně na společnosti: drogově závislí roznášejí infekce a jsou velkou zátěží pro zdravotní i represivní systém, takže potom stojí hodně peněz. Drogová scéna se obvykle nachází v centru města a jejím vytlačováním ji v nejlepším přemístíme jinam. Samotnou aplikaci ale soustředit do méně viditelných míst. Aplikační místnosti i s výměnným programem vlastně tento negativní jev přesunují z ulic do skrytějšího místa, kde veřejnost nebude znepokojovat. Na ulici je ztížená možnost ovlivnění drogově závislých. Je tam příliš velký stres a samozřejmě i policie. Pracovat s klienty se zde příliš nedá, což je rozdíl oproti aplikačním místnostem, kde si na to jak klienti, tak personál mohou vytvořit klid. Je to bezpečnější místo pro komunikaci o citlivějších tématech, než je jenom výměna stříkaček a aplikace. Viktor Mravčík, lékař, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti Závislost je nemoc. Podle Světové zdravotnické organizace má svoji diagnózu. Existují k ní

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě. MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00

Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě. MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00 Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00 Aktuální informace o drogové problematice v Evropě Přehled situace v oblasti drog ve 29 evropských

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Aktuální trendy v užívání drog v ČR Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Systém sběru dat situační analýza 5 harmonizovaných epidemiologických indikátorů EMCDDA data z oblasti prevence, léčby a

Více

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008 Drogová situace, výhledy a opatření MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, Struktura prezentace Souhrn současné drogové situace v ČR (pro podrobnosti viz tištěná verze Občana

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Migrace a užívání drog v ČR Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Definice drogy Mění vnímání reality, tedy má psychotropní potenciál a současně má schopnost vyvolávat návyk; Drogová závislost

Více

Užívání drog v ČR v r. 2011

Užívání drog v ČR v r. 2011 Užívání drog v ČR v r. Vlastimil Nečas, RVPPK 9// Klíčové indikátory celoživotní prevalence,,,,, - - - - -6 Marihuana nebo hašiš 6,,8, 6,8, Extáze, 6,,,, Pervitin nebo amfetaminy,8,,,, Kokain,,9,6,,6 Nové

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Poškození zdraví úrazy a násilím patří k nejčastějším příčinám úmrtí, hospitalizace a invalidizace dětí Úrazy

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2 UŽÍVÁNÍ DROG A JEHO DŮSLEDKY 2/1 Užívání drog v obecné populaci 2/2 Problémové

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Drogová situace v ČR v r. 2012 Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Hlavní závěry Pokles užívání marihuany v české populaci i zkušeností s ostatními nelegálními drogami. Počet uživatelů

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

6. krajská protidrogová konference

6. krajská protidrogová konference 6. krajská protidrogová konference Poskytování léčby problematickým uživatelům drog v rámci kriminální justice Prof. Morag MacDonald Centre for Research into Quality Birmingham City University Česká Republika,

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 Význam studie Popis rozsahu a forem užívání drog v populaci

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

O co jde? Uveden na trh 1991 na Novém Zélandu. Subutex = buprenorfin v tabletě. Subuxon = buprenorfin + naloxon v tabletě v poměru 4 x 1

O co jde? Uveden na trh 1991 na Novém Zélandu. Subutex = buprenorfin v tabletě. Subuxon = buprenorfin + naloxon v tabletě v poměru 4 x 1 Suboxone je tu!!! O co jde? Uveden na trh 1991 na Novém Zélandu Subutex = buprenorfin v tabletě Subuxon = buprenorfin + naloxon v tabletě v poměru 4 x 1 Složení Sublingvální tableta (k rozpuštění pod jazyk)

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Výroční zpráva o drogách: Češi ve velkém konzumují alkohol a tabák, počet uživatelů nelegálních drog klesá

TISKOVÁ ZPRÁVA. Výroční zpráva o drogách: Češi ve velkém konzumují alkohol a tabák, počet uživatelů nelegálních drog klesá TISKOVÁ ZPRÁVA Výroční zpráva o drogách: Češi ve velkém konzumují alkohol a tabák, počet uživatelů nelegálních drog klesá PRAHA, 24. 11. 2016 Aktuální data z výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR

Více

Národní registr léčby uživatelů drog

Národní registr léčby uživatelů drog Národní registr léčby uživatelů drog Cíl prezentace: 1. základní informace o registru 2. zpravodajské jednotky 3. obsah hlášení zahájení a ukončení léčby 4. ukázky hlášenky v systému 5. spuštění systému

Více

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (prostřednictvím Úřadu vlády ČR) Požadovaná výše finančních

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Aleš Herzog, TP Sananim

Aleš Herzog, TP Sananim Aleš Herzog, TP Sananim 95 programů, 23.700 injekčních uživatelů v kontaktu, 4 859 100 vydaných injekčních setů v Praze 8 programů vydalo 2 130 729 injekčních setů, 145 891 kontaktů s uživateli drog Zdroj:

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.10.2004 63 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Substituční léčba je typem léčby závislosti na opiátech,

Více

Opiáty. Na úvod... Informační balíček Výroční zpráva 2012: Stav drogové problematiky v Evropě

Opiáty. Na úvod... Informační balíček Výroční zpráva 2012: Stav drogové problematiky v Evropě Informační balíček 2012 Publications Country overviews Výroční zpráva 2012: Stav drogové problematiky v Evropě Annual report Selected issues Drugnet Europe Prisons and drugs in Europe Pregnancy, childcare

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA 116/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2012 o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DO ROKU 2020 ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO PSYCHOSOCIÁLNÍ POHODU LIDÍ A PRO LIDI S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI ZAJISTIT DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH SLUŽEB V oblasti péče o duševní zdraví má

Více

O p. i á t T E X T. Lenka Šťastná

O p. i á t T E X T. Lenka Šťastná O p i á t y Epidemiologie Lenka Šťastná V Ý U K O V Ý T E X T Publikace vznikla a byla vydána pod odbornou záštitou a koordinací: Centra adiktologie, PK 1. LF UK v Praze a VFN v Praze Díky finanční podpoře:

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách

Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách Petr Popov Evropské dny handicapu 2014, XXII. ročník Konference Zlepšování podmínek pro osoby s psychiatrickou diagnózou v kontextu EU Mamaison

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků... 3 1. Drogový informační systém (DIS) - 2005... 4 2. Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS kraji... 4 3. Incidence žadatelů o léčbu - gamblerů v MS

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PŘIPRAVENÉ REFORMNÍ KROKY Hlavní pilíře reformy Definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů Definování správného postupu při poskytování péče Kontrola vstupu nových

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 12. 2016 14 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015 Fatal drug overdoses and death with the presence

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Ing. Mgr. Aleš Herzog, Terénní programy Sananim. Hepatitida typu C u injekčních uživatelů drog

Ing. Mgr. Aleš Herzog, Terénní programy Sananim. Hepatitida typu C u injekčních uživatelů drog Ing. Mgr. Aleš Herzog, Terénní programy Sananim Hepatitida typu C u injekčních uživatelů drog Prevalence VHC mezi injekčními uživateli drog Nízkoprahové programy uvedly 18,1 % promořenost (anti-vhc pozitivní)

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Harm reduction intervence pro uživatele drog v ČR. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Harm reduction intervence pro uživatele drog v ČR. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Harm reduction intervence pro uživatele drog v ČR MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Především: HR mezi IUD Programy výměny jehel a stříkaček (NSPs) Opiátová substituční léčba Dále: informace, vrstevnické programy,

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap,, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap Odstraňov ování nerovností ve zdraví a snižov ování předčasné úmrtnosti Mezi lety 2005 a 2007 řešil tým 10 evropských postkomunistických států

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 5. 2010 18 Souhrn Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Health

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah ZAOSTŘENO NA DROGY 5 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Situace ve věcech drog v České republice v roce 2005 Souhrn výroční zprávy obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 12. 4. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2006 Utilization

Více

Spotřeba alkoholu v České republice

Spotřeba alkoholu v České republice Spotřeba alkoholu v České republice Podle nejaktuálnějších dat OECD (září 2012, poslední kompletní rok k dispozici 2009) je Česká republika čtvrtou zemí s nejvyšší konzumací na osobu starší patnácti let.

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Obsah vývěskového sdělení Současná situace Základní informace o

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Zdravotnictví. ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK

Zdravotnictví. ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK Zdravotnictví ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK 31. 5. 2016 České zdravotnictví: Kvalitní EHCI 2015 - EuroIndex kvality zdravotní péče 1. Nizozemí 2. Švýcarsko 3. Norsko, 4,

Více

SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy. MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS.

SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy. MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS. SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS. SIALON Sialon séroepidemiologická a behaviorální studie zaměřená

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2012 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Kodex zveřejňování informací federace EFPIA Zveřejňování informací za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (včetně spol. Baxalta US Inc.

Kodex zveřejňování informací federace EFPIA Zveřejňování informací za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (včetně spol. Baxalta US Inc. Kodex zveřejňování informací federace EFPIA Zveřejňování informací za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (včetně spol. Baxalta US Inc.) 1 Oddíl 1: Způsob vykazování dat za rok 2016 Společnost Shire 3. června

Více

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD.

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Konopné drogy jsou po alkoholu a tabáku třetí nejužívanější skupinou drog nejen u nás, ale i ve světě UNODC odhaduje počet uživatelů 162 miliónů

Více

SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT

SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT MUDr.DUŠAN RANDÁK Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace Praha 4 DROP IN o.p.s. Měřín 18.11.2004 SUBSTITUČNÍ LÉČBA JEDNA ZE SPEKTRA PÉČE O ZÁVISLÉ NA OPIÁTECH

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Přehled hlavních výsledků v ČR a v Evropě Mgr. Pavla Chomynová PhDr. Ladislav Csémy XIII. ročník konference PPRCH, 1. listopadu 2016 Praha

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Zhodnocení drogové situace na Broumovsku. MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček

Zhodnocení drogové situace na Broumovsku. MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček Zhodnocení drogové situace na Broumovsku MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček Cíl a témata studie Zmapování drogové scény jejích změn, Identifikace hlavních užívaných drog a jejich dostupnosti, Identifikace

Více

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech

Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech Hrnčiarová,J., Bažant,J., Němcová,L., Vránová,J. AT konference 2015 Pracoviště PK AT ambulance Psychiatrické

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Číslo předmětu: 1376 Klinická adiktologie I Klinická farmakologie návykových látek Semestr: 3. (2. ročník zimní, 2006/2007) Garant

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16.10.2003 61 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o čerpání zdravotní péče cizinci

Více