Úvod a cíle naučných stezek Cílem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod a cíle naučných stezek Cílem"

Transkript

1 Obsah: strana Úvod a cíle... 4 Teoretická a metodická část Pojem Naučné stezky Druhy naučných stezek Pravidla chování na naučných stezkách Historie Délka naučné stezky Úkol naučné stezky Turistické značení Trasa naučné stezky 8.1. Základní požadavky na trasu Výběr trasy Výchozí místo a cíl Projekt naučné stezky 9.1. Body Kam se obrátit Úprava trasy Údržba naučné stezky Naučná stezka okolo Chropyně Závěr Přílohy Seznam použité literatury

2 Úvod a cíle Práce se zabývá problematikou naučných stezek. Toto téma jsem si vybrala, protože myslím, že se o naučných stezkách moc nemluví a lidé o nich nemají dostatečné informace. Podle mého názoru to není tím, že by se o naučné stezky lidé nechtěli zajímat, ale vzhledem k tomu, že na toto téma nevyšla žádná knížka (pouze brožury týkající se určité oblasti), nemá k informacím běžný člověk téměř žádný přístup. Součástí mé práce je dotazník týkající se naučné stezky v Chropyni, který mi vyplní místní obyvatelé. Tím se pokusím zjistit jejich informovanost ohledně místní naučné stezky. Také tuto stezku sama projdu a pokusím se ji objektivně zhodnotit. Cílem mé práce je tedy informovat veřejnost o tom, co to vlastně naučné stezky jsou a proč je důležité se o ně zajímat. Téměř každý člověk někdy nějakou naučnou stezku navštívil, ale jistě neví všechno o složitém procesu, který vytvořené stezce předchází

3 Teoretická a metodická část V České republice je přibližně 400 naučných stezek. Pro mnohé z nich byly vydány brožury, které si může případný návštěvník zakoupit. Druhý způsob, jak získat informace o dané stezce, je projít ji a pročíst si informační tabule. Druhý způsob se mi zdá lepší, protože můžete přímo vidět všechny přírodní úkazy a nadýchat se čerstvého vzduchu, některé stezky vás však mohou zklamat, pokud jsou v brožuře popsány značně idealisticky. Nenechte se ovšem odradit první špatně vybranou stezkou a projděte jich víc, zjistíte jestli převládají ty hezčí nebo ty méně zajímavé. Pro svou práci jsem použila knížku Stezky k přírodě, která je sice staršího data, ale jsou v ní dobře popsané postupy při rekonstrukci naučných stezek. Dále jsem se inspirovala brožurou Naučná stezka okolo Chropyně, ve které jsou obrázky některých zvířat, které je možné na stezce vidět. Z knihy Učebny pod širým nebem jsem sestavila pravidla chování na naučných stezkách

4 1. Pojem Naučné stezky Naučné stezky jsou vyznačené výchovně vzdělávací trasy vedoucí přírodně i kulturně pozoruhodnými územími a oblastmi. Na nich a při nich jsou vybrány některé významné objekty a jevy, které jsou na určených zastaveních zvlášť vysvětleny. Naučné stezky zprostředkovávají zajímavá poznání a při pobytu v přírodě umožňují uvědomělé prožití přírodních a krajinných krás a hodnot. Jejich specifičnost vyplývá z prostředí, ve kterém jsou panely stezky instalovány. Většinou se jedná o přírodní prostředí, do kterého se autoři snaží zasadit základní informace o okolní přírodě a vztahu k dané lokalitě. První naučné stezky vznikaly jako přírodní obdoba organizovaných prohlídek památkových objektů. 2. Druhy naučných stezek Naučné stezky s průvodcovskou službou podle některých odborníků základní typ, osoba obeznámená s problematikou doprovází návštěvníky po trase a podává jim výklad. U nás tyto služby fungují jen výjimečně. Výhodou je, že průvodce může bezprostředně reagovat na různé významné okolnosti (věk návštěvníků, jejich speciální zaměření) nebo na různé situace na trase (rostliny v květu, hlasy ptáků). Toto nikdy žádná vysvětlovací tabule nedokáže. V naší republice je nejčastějším typem tzv. Samoobslužná naučná stezka. Návštěvník prochází trasu sám, vysvětlení mu poskytuje např. vysvětlovací tabule přímo v terénu. Výhodou je, že si každý může zvolit vlastní rychlost prohlídky a množství informací, které je ochoten z nabídky přijmout. Stezka s kombinovaným výkladem je něco mezi samoobslužnou stezkou a stezkou s průvodcem. Na trase je umístěno několik vysvětlovacích tabulí, ale pracovníci CHKO rádi poskytnou doprovod s osobním výkladem pro předem ohlášené skupiny. Existují také stezky tematicky a obsahově specializované. Jako příklad bych uvedla stezky zaměřené na botaniku, ekologii, zoologii, lesnictví, rybářství, archeologii, historii, etnografii, geologii, paleontologii, mineralogii, stezky pro pěší, pro cyklisty, pro vodáky, pro děti nebo pro tělesně postižené

5 3. Pravidla chování na naučných stezkách Naučným stezkám by se jinak dalo říkat učebny pod širým nebem a aby nedocházelo k jejich poškozování, je nutné při vycházce dodržovat několik základních pravidel chování. 1) Neodbočovat z trasy naučné stezky, zejména v chráněných územích 2) Nepoškozovat vlastní zařízení a vybavení naučné stezky ani přírodniny při její trase, pokud to není výslovně dovoleno (např. sběr zkamenělin na některých stezkách) 3) Chovat se ohleduplně i k ostatním návštěvníkům naučné stezky 4) Nezaměňovat zastávky naučné stezky s tábořišti 5) Řídit se speciálními pokyny na tabulích a v průvodcích té které stezky a uposlechnout pokynů strážců státní ochrany přírody 4. Historie První naučná stezka u nás byla otevřena v roce 1965 ve státní přírodní rezervaci Medník na Sázavě, ve středočeském kraji. V roce 1986 bylo v celé ČSSR 104 naučných stezek. Velká část naučných stezek státní ochrany přírody vede chráněnými územími přírody různých kategorií. Některé samozřejmě vedou také nechráněnou, volnou krajinou. Naučné stezky tedy nejsou omezeny jen na chráněná území. 5. Délka naučné stezky Podle délky trasy rozlišujeme 3 kategorie: 1) Krátké trasy jejich délka není větší než 5 km. Jsou obsahově bohaté a zpravidla okružní. 2) Středně dlouhé trasy mají vzdálenost mezi 5 15 km. Někdy mohou být okružní, jindy mají jiné výchozí místo a jiný cíl. 3) Dlouhé trasy měří přes 20 km. Mají vlastivědně turistický charakter, jsou rozdělené na etapy. Nejdelší naučná stezka v České republice vede krajem Chrudimky od pramene, podél řeky Chrudimky. 6. Úkol naučné stezky Naučná stezka by neměla být jen katalog přírodnin. Má ukazovat vzájemné vztahy v přírodě, momenty historického vývoje přírody a krajiny. Jedním ze základních poslání naučných stezek je ukázat, jak člověk do přírody zasahoval a zasahuje a na příkladech v terénu dokázat, které zásady jsou na škodu a které k prospěchu pro životní prostředí

6 Také musí v návštěvníkovi vzbudit zájem o přírodu, již existující zájem posilovat, ukazovat přírodu jako základní složku životního prostředí lidí. O stezce z níž si návštěvník odnáší aktivní zájem i do trvalého bydliště, lze hovořit jako o mistrovsky zvládnuté. 7. Turistické značení Nejčastěji se používá informačních tabulí, problém však je vybrat správné informace. Musí se zvážit odborná stránka s laickým pohledem, aby kolemjdoucí čtenáře neodradil složitý text. Velmi důležité je i zaměření na určitou populační skupinu (obecná veřejnost, děti, studenti...). Roli hrají taky psychologické momenty výrazný obrázek, nadpis, barva... Smluvená turistická značka naučné stezky je bílý čtverec o rozměrech 10 x 10cm se zeleným pruhem o šířce 3 cm vedeným úhlopříčně z levého horního do pravého dolního rohu značky, s mezerou 5 mm mezi zeleným pruhem a jím vytvořenými bílými trojúhelníky. Číslo zastavení je vyznačeno číslicí uprostřed značky (60 x 8 mm). Předepsaná barva byla oranžová, ale pro špatnou čitelnost se v praxi používá barva černá. Značky mohou být buď malované (na skále, na stromu), nebo plechové či papírové zalisované v umělé hmotě, upevněné na sloupek nebo kovovou tyč. Obr. č. 1 - Značka naučné stezky Pokud celá stezka vede existující turistickou trasou, jako základní se ponechá značka turistické cesty. Vyhýbáme se zbytečným souběhům různě značených cest. Ke snadnější orientaci napomáhají směrovky a tabule místní orientace. 8. Trasa naučné stezky 8.1 Základní požadavky na trasu Naučná stezka se samozřejmě nedá vybudovat všude. Jsou turisticky značené trasy, kde lze vytvořit naučnou stezku. Důležitým předpokladem je návaznost a přitažlivost objektů a jevů, které jsou vybrány a prezentovány. Nebudeme třeba hovořit o vřesu a vřesovištích tam, kde živoří ojedinělý keříček této rostliny. Jde-li o zpřístupnění chráněného území naučnou stezkou, musíme zvážit, jestli vyvolá návštěvnost a nepoškodí přírodní výtvory. Pokud jsou na určitém území jedinečné a snadno zranitelné rostliny, raději zde naučnou stezku stavět nebudeme. Jestli je v těchto místech stavba - 8 -

7 stezky opravdu nutná, snažíme se obejít některé objekty (hnízdiště vzácného ptačího druhu) a tak prospějeme jejich ochraně. Naučné stezky totiž kladou velký důraz právě na ochranu přírody! 8.2 Výběr trasy Když už jsme zvolili oblast, která by připadala v úvahu pro vytvoření nové naučné stezky, provedeme podrobnější průzkum jejího kulturně výchovného potenciálu. Zjistíme všechny objekty a jevy, o kterých se budeme zmiňovat. Poradíme se se znalci. Trasu musíme vést po schůdných cestách a pěšinkách. Pokud narazíme na obtížné místo, v projektu by se s ním mělo počítat a vymyslet jeho překonání (žebřík, stupně, můstek). Trasu lze vést i místy, kde žádná cesta neexistuje (loukou). V takovém případě je nutné vždy se předem domluvit s majiteli a uživateli pozemků. Trasa musí být jednoznačně vyznačená, aby příští návštěvníci nebloudili a dobře se orientovali. Na místech zastavení musí být dostatečně velký prostor, aby se zde vešlo i více turistů najednou. 8.3 Výchozí místo a cíl Volba výchozího místa je samozřejmě velmi důležitá. Mělo by být dostupné jak veřejnými dopravními prostředky (zastávka ČSAD, nádraží ČSD), tak i individuálními vozidly, v takovém případě je vhodné nezapomenout na parkoviště pro auta i autobusy. Pokud hodláme vydat průvodcovský text, volíme výchozí místo tam, kde je možnost jeho distribuce. Dáváme přednost okružní cestě, kdy se navrátíme zpět k výchozímu místu (zaparkovanému autu). Pro cíl naučné stezky platí podobné požadavky jako pro výchozí bod. Jestliže není trasa okružní, měla by se dát procházet oběma směry. Je vhodné, když je základním bodem naučné stezky místo s krajinou dominantou (velký, starý, mohutný strom, hradní zřícenina). 9. Projekt naučné stezky 9.1 Body K vybudování stezky potřebujeme písemný projekt, který musí obsahovat níže uvedené základní body. 1) Poslání co sledujeme zřízením naučné stezky 2) Stručný popis trasy východní bod, průběh, cíl - 9 -

8 3) Zastavení počet zastávek, interpretace 4) Vyznačení a úprava trasy zvolená značka, potřebné úpravy na trase (zpevnění povrchu cesty) 5) Způsob výkladu určení typu stezky (s průvodcem, samoobslužná) a forma výkladu (vysvětlující tabule, průvodcovský text) 6) Provoz naučné stezky její využití a údržba 7) Přílohy nezbytnou součástí je mapka s vyznačenou trasou, můžeme přidat také zpracování výtvarného řešení tabulí 9.2 Kam se obrátit S projektem naučné stezky seznámí navrhovatel krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody. Svolá jednání v terénu, projekt bude tímto způsobem posouzen. Je nutné přizvat Státní úřad PP a OP, odbor kultury jako výkonné orgány státní ochrany přírody, zprávu národního parku nebo CHKO, značkářskou službu, místní obecní úřad a majitele pozemků, kudy trase povede. Na první pohled se sice může zdát, že je všechno moc složité, ale v opačném případě by stezky mohly ztratit svůj smysl. Odborníci totiž dokáží nejlépe posoudit, jestli námi vybudovaná stezka opravdu k něčemu bude. 9.3 Úprava trasy Je vhodné se při budování naučné stezky držet stávajících cest, někdy jsou však menší (či větší) úpravy opravdu nezbytné. V porostech, kde zarostla pěšinka, je potřeba tento porost vyčistit. Jindy se musí zpevnit povrch chodníku (vysypat štěrkem, položit ploché kameny). Kde stezka sleduje vrstevnici, upravíme chodník, aby byl vodorovný (terasováním). Širší vodní toky překonáme můstky. Pokud stezka vede rašeliništěm, použijeme prkenné chodníky položené nízko nad terénem nebo na povrchu položené hatě z tyčoviny. Strmé skalní stupně překleneme žebříky ze dřeva nebo kovu. Tyto úpravy lze provádět jen pod vedením odborníků techniků. Vyhlídkové body opatřujeme dřevěným nebo kovovým zábradlím. Při všech těchto úpravách dbáme na použité materiály, aby vše co nejlépe zapadlo do okolí. Na zastaveních také můžeme vybudovat odpočívadla pro unavené turisty. Naučné stezky musejí chránit terén, ohrožené prvky a musejí přímo vzorově zapadat do daného prostředí

9 10. Údržba naučné stezky Vybudováním stezky práce tvůrců nekončí. Také naučné stezky potřebují údržbu. Vždy se najdou návštěvníci, kteří odhodí odpadky přímo do volné přírody i v případě, že je na stezce dostatek odpadkových košů. Ani tyto koše nejsou bezedné a musí je někdo pravidelně vyprazdňovat. Přetékající odpadkové koše by na naučnou stezku rozhodně patřit neměly. Údržba proto nespočívá jen v občasném natření dřevěných (kovových) částí odpovídající barvou a výměně poškozených vlastních informačních panelů, ale také o výměně zničených, potrhaných, popsaných a rozbitých částí, poškozených kolemjdoucími vandaly, řídícími se podle hesla po nás potopa. 11. Naučná stezka okolo Chropyně Naučná stezka v Chropyni byla založena roku 1979 místním junáckým kroužkem. Je dlouhá 3,5 km. Původně měla jen 6 zastávek, ale v roce 2003 ji sdružení Sagittaria (sdružení pro ochranu přírody střední Moravy) zrekonstruovalo a nyní má zastávek 12. Tato stezka se dá procházet obousměrně a není okružní. Začíná u Městského úřadu, vede okolo Zámeckého rybníku, Malé Bečvy, rybníku Hejtman a končí na ulici Pazderna. První a poslední informační tabule jsou stejné právě proto, aby se stezka dala procházet v obou směrech. Obr. č. 2 - Mapka naučné stezky v Chropyni

10 Zastavení první Základní údaje o naučné stezce Zde je popsáno, kdy stezka vznikla, kdo ji založil a kolik má zastávek. Naučná stezka mnohé jistě přesvědčí, že Chropyně není jen spousta bzučících nenasytných komárů a neutichající křik racků. Je to také líně tekoucí voda v Malé Bečvě a pestrobarevné květy rozkvetlých luk. Stezka je vhodná nejen pro pěší, ale také pro cyklisty a nejzajímavější je na jaře a v létě. Zastavení druhé NPP Chropyňský rybník První zmínky o chropyňském rybníku se datují až do 13. století. V té době byl rybník součástí tvrze. V roce 1928 byl vyhlášen chráněným územím především k ochraně hnízdní kolonie racka chechtavého (Larus ridibundus) a výskytu kriticky ohrožené kotvice plovoucí (Trapa natans). Obr. č. 3 Kotvice plovoucí Zastavení třetí Co roste v okolí rybníka Chropyňský rybník vždy přitahoval nejen místní botaniky svou bohatou květenou. Ještě před 50 lety se zde vyskytovalo velké množství chráněných rostlin př. pryskyřník velký (Ranunculus lingua). Obr. č. 4 Pryskyřník velký Zastavení čtvrté Historie Chropyně Každá obec má svou dlouholetou historii a ani Chropyně není výjimkou. Archeologické nálezy potvrdili existenci osady již kolem roku 1000, v roce 1535 byla ves povýšena Ferdinandem I. na městečko a roku 1970 byl Chropyni udělen statut města. K historii Chropyně neodmyslitelně patří i hanácký král Ječmínek, symbol dobra a spravedlnosti, který se podle pověsti má objevit, až bude lidu nejhůře. Znak Chropyně se skládá z červeného štítu, uvnitř je zlatá vydra držící v tlamě stříbrnou štiku, což poukazuje na dlouhou rybářskou tradici. Chropyňský zámek byl postaven roku Poté byl v 18. století Matyášem Porstem přestavěn na lovecký zámeček. Dnes je v zámku výstava dějin Chropyně, obrazy Emila Fily, sbírka palných zbraní a mnoho dalšího. V Chropyni se každý lichý rok pořádají Hanácké slavnosti provázeny jarmarkem

11 Zastavení páté NPP Chropyňský rybník kdo žije v okolí rybníka Rybníky lemované pásem bažin a rákosinami poskytují bezpečné útočiště nejrůznějším živočichům. Ptáky na rybníce asi nelze přehlédnout v jakémkoliv ročním období. Rybník je ale domovem i pro další živočichy žáby (př. skokan zelený Rana esculenta), hady, hmyz a mnoho dalších. Významný je také výskyt labutě velké (Cygnus olor) a její typické hnízdo z rákosu. Labutí mláďata jsou šedá, až kolem druhého roku se začínají zbarvovat do bíla. Obr. č. 5 skokan zelený Zastavení šesté Malá Bečva a její obyvatelé Najít v naší novodobé kulturní krajině vodní tok, který lidská ruka neuvěznila mezi rovné břehy či nespoutala do betonového koryta, není zrovna lehké. Malá Bečva se však stále ještě může pyšnit svými meandry a líně tekoucí vodou, ve které najdeme například jepice. Nad ní poletuje motýlice obecná. V lese můžeme spatřit slepýše křehkého (Anguis fragilis), je to beznohá ještěrka, kterou si můžeme splést s hadem. Obr. č. 6 motýlice obecná Zastavení sedmé Lužní les Že není les jako les je jistě každému jasné. A u lužního lesa to platí dvojnásob. Lužní lesy jsou lesy v nivách větších řek. Jejich existence je podmíněna 2 faktory: záplavami a hladinou podzemních vod. Rozlišujeme 2 typy tvrdý a měkký lužní les. Měkký připomíná džungli se záplavami. Tvrdý je sušší a výše položený. Rostou zde dub letní, jasan ztepilý a javory. V létě je zde zeleň. Zastavení osmé Ptáci lesů a polí V Chropyni často potkáte pěnkavu obecnou (Fringilla coelebs). Staví si typická miskovitá hnízda na stromech a živí se hmyzem. Na loukách zde žije stehlík obecný (Carduelis carduelis), který se zabydluje a na ovocných stromech. Živí se semeny z lopuchů

12 Zastavení deváté Rybníky a rybníkářství Rybníkářství je s Chropyní spjato již dlouhá staletí. Dříve rybníky bránily nepříteli v přístupu k tvrzi. V 17. století bylo v Chropyni 16 rybníků. V 18. století byly převedeny na pole. Zůstal jen Zámecký rybník a rybník Hejtman. Nejhojněji je zde zastoupen kapr obecný (Cyprinus caprio). Zastavení desáté Tůně, kanály a minerální prameny Tůně vznikají odřezáním meandrů. Žijí zde komáři, vážky, roste zde rozpuk jizlivý (Cicuta virosa), nejjedovatější rostlina z čeledi miříkovitých. V 50. letech 20. století byly v Chropyni postaveny lázně (naleziště mineralizovaných pramenů) zaměřené na léčbu pohybového ústrojí. Po povodních v roce 1997 byly zbourány. Zastavení jedenácté Louky Hejtman Louky jsou polopřirozené stanoviště. Zasahuje zde totiž člověk. Musí se pravidelně kosit, aby zde nevznikl les. Zkosené traviny se po usušení používají jako seno. Rostou zde převážně trávy a ostřice. Také se zde nachází vzácná rostlina česnek hranatý (Allium angulosum). Vyskytuje se zde nejhojněji na celé Střední Moravě, čítá několik set jedinců. Zastavení dvanácté Základní údaje o naučné stezce Tato vstupní tabule je stejná jako tabule první

13 Závěr Provedla jsem výzkum (viz. příloha č. 1) o tom, do jaké míry znají chropyňští obyvatelé místní stezku. Výsledky mě moc nepotěšily. Obyvatelé jsou málo informováni a 35% dotázaných ji dokonce nikdy neprošlo. Po přečtení brožury jsem se na kole vypravila do terénu poznat naši naučnou stezku. Byla jsem zděšena. Trasa místy nebyla schůdná (mnoho bláta, zarostlé cesty) a značení také nebylo ideální (místy na styku dvou cest si musíte vyloženě typovat kudy stezka vede). Autor brožury stezku viděl nejspíš přes růžové brýle, jinak si to totiž neumím vysvětlit. Na druhou stranu informační tabule jsou velmi pěkně zpracované a podávají zajímavé informace o okolí Chropyně

14 PŘÍLOHY

15 Příloha č. 1 Dotazník Naučná stezka Chropyně Průměrný věk respondentů byl 21 let. Celkem se zapojilo 20 lidí. Celý dotazník obsahoval 7 otázek. První otázka: Víte, jestli je v Chropyni nějaká naučná stezka? Na tuto otázku odpovědělo ANO celých 100% dotázaných. Druhá otázka: Pokud ano, kudy vede? Správně určený alespoň začátek a konec mělo jen 15% dotázaných. Třetí otázka: V kterém roce vznikla? Že v Chropyni vede naučná stezka od roku 1979 vědělo jen 40% lidí. Čtvrtá otázka: Kdo ji založil? Tato otázka měla největší počet správných odpovědí, celých 50%. Pátá otázka: Kolik má zastávek? Tato otázka svědčí o tom, že obyvatelé se o stezku moc nezajímají- o dvanácti zastávkách vědělo jen 30% respondentů. Šestá otázka: Jak je dlouhá? 40% správných odpovědí svědčí buď o špatném odhadu procházejících, nebo že stezku nikdy celou neprošli. Sedmá otázka: Prošel (prošla) jste ji někdy celou? Kladnou odpověď zvolilo celých 65% tázaných

16 Příloha č. 2 Technické úpravy na trasách naučných stezek

17 Seznam použité literatury: Kniha Stezky k přírodě 1989 Brožura Naučná stezka okolo Chropyně Kniha Učebny pod širým nebem

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list práce s tabulí - rozlišení kulturní a přírodní památky skupinová práce na tabuli a vyhledávání na internetu nebo v zeměpisných atlasech - národní parky ČR

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité.

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité. 7. Přírodní rezervace Novodvorský močál Na jihovýchodním okraji Panských Nových Dvorů tam, kde začíná lesní komplex bývalého vojenského lesa a kde byl kdysi rybník, vzniklo samovolnou sukcesí (vývojem)

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ. Zaniklá obec Bystřec

HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ. Zaniklá obec Bystřec HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ V dnešní výpravě za poznáváním historie krajiny v okolí Jedovnic navštívíme několik míst, kde si ukážeme, jak vypadají pozůstatky po lidském osídlení v krajině. Je možné,

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ Smyslová výchova 1.- 3. ročník pomocná třída Průřezové téma - Rozmanitost přírody ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ Mgr. Ivana Pattermanová, ZŠ Rýmařovská 15, Bruntál, př. org. říjen 2012 Příroda je náš

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji 23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka v Olomouckém kraji 1. Základní informace: Moravská stezka je cyklotrasa II. třídy a má nadregionální význam. Vede v trase Mikulovice Jeseník Hanušovice

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Ochrana obojživelníků rozmnožování a vývoj

Ochrana obojživelníků rozmnožování a vývoj Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Ochrana obojživelníků rozmnožování a vývoj Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.28 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Lesy objekty rekreace a vzdělávání

Lesy objekty rekreace a vzdělávání Lesy objekty rekreace a vzdělávání Spojení porostů a vodním a architektonickým prvkem Typ vegetačního prvku skupina solitér Solitérní dřeviny Okraje porostů, lemujících palouk Skupiny keřů, doplněné

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Život ve vodě a u vody

Život ve vodě a u vody Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.28 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa Název stavebního díla: Cyklostezka Kunovice I. etapa Katastrální území: Obec: Okres: Kraj: Vlastník díla: Správce vodního toku: Kunovice, Podhradní Lhota Kunovice,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K MIKROPROJEKTU VÝVOJ ORGANISMŮ NA ZEMI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K MIKROPROJEKTU VÝVOJ ORGANISMŮ NA ZEMI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K MIKROPROJEKTU VÝVOJ ORGANISMŮ NA ZEMI Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44, 460 01 LIBEREC Vypracovali: Červinka Michal, Huberová Michaela, Petříček

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová. Obec Zašová

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová. Obec Zašová PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy- Zašová Název stavebního díla: Katastrální území: Obec: Kraj: Vlastník díla: Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová Zašová, Veselá u Valašského Meziříčí

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Člověk

Více

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.20

Více

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda 1/7 3.2.02.19 Společenstvo organismů cíl - znát pojem společenství - uvést příklad rostlinného a živočišného společenství - ve vodě i na souši žijí společně druhy organismů, vytváří rostlinná a živočišná

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

Pro komisi životního prostředí Městský úřad Benešov nad Ploučnicí. V Benešově n/pl. dne 12.3.2007. Doplnění šetření stavu - 3.2.2007 a 12.3.

Pro komisi životního prostředí Městský úřad Benešov nad Ploučnicí. V Benešově n/pl. dne 12.3.2007. Doplnění šetření stavu - 3.2.2007 a 12.3. Pro komisi životního prostředí Městský úřad Benešov nad Ploučnicí V Benešově n/pl. dne 12.3.2007 Doplnění šetření stavu - 3.2.2007 a 12.3.2007 Obsah: a) stav klíšťat na území města a jeho okolí b) doplnění

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území. Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4.

Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území. Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4. Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4. 2011 Revitalizace Staré Ponávky Revitalizace Staré Ponávky

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, o zřízení přírodní památky Borecké skály a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Oko bere aneb 21 pravidel rgiht offrouďáka

Oko bere aneb 21 pravidel rgiht offrouďáka Oko bere aneb 21 pravidel rgiht offrouďáka Mé řádky jsou určeny zejména těm, kteří se rádi se svým kolovým miláčkem v terénu svezou, ale nechtějí přitom narušovat dobré mezilidské vztahy a ničit přírodu.

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 7.5.2012 Třída: 1. Datum:16.4. 2012 1 Pole, les, louka, u rybníku

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE Č. 8 HARRACHOV 16. 6. 2014 Realizační tým v rámci projektu ŽVP PaedDr.

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jasan ztepilý Jasan ztepilý Fraxinus excelsior L. Strom vysoký s přímým kmenem, s řídkou,

Více

NP Šumava Národní Park, rozlehlé souvislé území, hraniční poloha, odlehlé lokality, především přírodní památky.

NP Šumava Národní Park, rozlehlé souvislé území, hraniční poloha, odlehlé lokality, především přírodní památky. Příloha DC 1_3 - Vymezení pilotních lokalit pro ověření metodiky a optimalizačního modelu, výběr vhodného způsobu monitoringu a režimu zpoplatnění pro tyto lokality Pro pilotní šetření za účelem ověření

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Dr. Jan Eichler ředitel DDM, předseda ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa, předseda KČT OV ÚK EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Výchozí stav - vysoce kvalitní přírodní prostředí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Předmluva... 7 1 Úvod... 9 2 Voda všeobecně... 11 2.1 Spotřeba vody a potřeba vody... 11 2.2 Jakost vody... 13 2.2.1 Podzemní voda... 13

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

1. Obora Hukvaldy hlavní alej.

1. Obora Hukvaldy hlavní alej. 16. Obora Hukvaldy Jedním z nejznámějších míst Frýdecko-Místecka a Palkovických hůrek jsou Hukvaldy. Půvabná osada s rozsáhlým hradem a oborou s chovem daňčí a mufloní zvěře. Hrad Hukvaldy dostal jméno

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Urbania, s.r.o. Hlavní 21 664 41 Moravany provozovna: 24. dubna 18 66664 43 Želešice Zak.č.: ZK11-0400 Naučná stezka s vyhlídkovou věží Olšany Mikroregion Rakovec, Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov k.ú.

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku

Více

Všude samé květiny herbář příprava, lisování rostlin

Všude samé květiny herbář příprava, lisování rostlin Pracovní list Název projektového úkolu: Všude samé květiny Třída: 7. A, B Název společného projektu: Tlak Název pracovního týmu: Členové pracovního týmu: Zadání úkolu: Všude samé květiny herbář příprava,

Více

Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá Náměstí 2, Libavá-Město Libavá, 785 01 Šternberk 1, datová schránka gibb3m2

Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá Náměstí 2, Libavá-Město Libavá, 785 01 Šternberk 1, datová schránka gibb3m2 Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá Náměstí 2, Libavá-Město Libavá, 785 01 Šternberk 1, datová schránka gibb3m2 V ý n o s č. 1/2014 Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá Na území vojenského újezdu

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí

VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí Jeřáb ptačí Sorbus Aucuparia L. Strom menšího vzrůstu s rovným kmenem,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE ZE STATISTIKY Znalosti pravidel silničního provozu žáků páté až deváté třídy 1. ZŠ Podbořany Skupina: 2 38 Ak. rok: 2011/2012 Autoři: Ladislav

Více