Úvod a cíle naučných stezek Cílem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod a cíle naučných stezek Cílem"

Transkript

1 Obsah: strana Úvod a cíle... 4 Teoretická a metodická část Pojem Naučné stezky Druhy naučných stezek Pravidla chování na naučných stezkách Historie Délka naučné stezky Úkol naučné stezky Turistické značení Trasa naučné stezky 8.1. Základní požadavky na trasu Výběr trasy Výchozí místo a cíl Projekt naučné stezky 9.1. Body Kam se obrátit Úprava trasy Údržba naučné stezky Naučná stezka okolo Chropyně Závěr Přílohy Seznam použité literatury

2 Úvod a cíle Práce se zabývá problematikou naučných stezek. Toto téma jsem si vybrala, protože myslím, že se o naučných stezkách moc nemluví a lidé o nich nemají dostatečné informace. Podle mého názoru to není tím, že by se o naučné stezky lidé nechtěli zajímat, ale vzhledem k tomu, že na toto téma nevyšla žádná knížka (pouze brožury týkající se určité oblasti), nemá k informacím běžný člověk téměř žádný přístup. Součástí mé práce je dotazník týkající se naučné stezky v Chropyni, který mi vyplní místní obyvatelé. Tím se pokusím zjistit jejich informovanost ohledně místní naučné stezky. Také tuto stezku sama projdu a pokusím se ji objektivně zhodnotit. Cílem mé práce je tedy informovat veřejnost o tom, co to vlastně naučné stezky jsou a proč je důležité se o ně zajímat. Téměř každý člověk někdy nějakou naučnou stezku navštívil, ale jistě neví všechno o složitém procesu, který vytvořené stezce předchází

3 Teoretická a metodická část V České republice je přibližně 400 naučných stezek. Pro mnohé z nich byly vydány brožury, které si může případný návštěvník zakoupit. Druhý způsob, jak získat informace o dané stezce, je projít ji a pročíst si informační tabule. Druhý způsob se mi zdá lepší, protože můžete přímo vidět všechny přírodní úkazy a nadýchat se čerstvého vzduchu, některé stezky vás však mohou zklamat, pokud jsou v brožuře popsány značně idealisticky. Nenechte se ovšem odradit první špatně vybranou stezkou a projděte jich víc, zjistíte jestli převládají ty hezčí nebo ty méně zajímavé. Pro svou práci jsem použila knížku Stezky k přírodě, která je sice staršího data, ale jsou v ní dobře popsané postupy při rekonstrukci naučných stezek. Dále jsem se inspirovala brožurou Naučná stezka okolo Chropyně, ve které jsou obrázky některých zvířat, které je možné na stezce vidět. Z knihy Učebny pod širým nebem jsem sestavila pravidla chování na naučných stezkách

4 1. Pojem Naučné stezky Naučné stezky jsou vyznačené výchovně vzdělávací trasy vedoucí přírodně i kulturně pozoruhodnými územími a oblastmi. Na nich a při nich jsou vybrány některé významné objekty a jevy, které jsou na určených zastaveních zvlášť vysvětleny. Naučné stezky zprostředkovávají zajímavá poznání a při pobytu v přírodě umožňují uvědomělé prožití přírodních a krajinných krás a hodnot. Jejich specifičnost vyplývá z prostředí, ve kterém jsou panely stezky instalovány. Většinou se jedná o přírodní prostředí, do kterého se autoři snaží zasadit základní informace o okolní přírodě a vztahu k dané lokalitě. První naučné stezky vznikaly jako přírodní obdoba organizovaných prohlídek památkových objektů. 2. Druhy naučných stezek Naučné stezky s průvodcovskou službou podle některých odborníků základní typ, osoba obeznámená s problematikou doprovází návštěvníky po trase a podává jim výklad. U nás tyto služby fungují jen výjimečně. Výhodou je, že průvodce může bezprostředně reagovat na různé významné okolnosti (věk návštěvníků, jejich speciální zaměření) nebo na různé situace na trase (rostliny v květu, hlasy ptáků). Toto nikdy žádná vysvětlovací tabule nedokáže. V naší republice je nejčastějším typem tzv. Samoobslužná naučná stezka. Návštěvník prochází trasu sám, vysvětlení mu poskytuje např. vysvětlovací tabule přímo v terénu. Výhodou je, že si každý může zvolit vlastní rychlost prohlídky a množství informací, které je ochoten z nabídky přijmout. Stezka s kombinovaným výkladem je něco mezi samoobslužnou stezkou a stezkou s průvodcem. Na trase je umístěno několik vysvětlovacích tabulí, ale pracovníci CHKO rádi poskytnou doprovod s osobním výkladem pro předem ohlášené skupiny. Existují také stezky tematicky a obsahově specializované. Jako příklad bych uvedla stezky zaměřené na botaniku, ekologii, zoologii, lesnictví, rybářství, archeologii, historii, etnografii, geologii, paleontologii, mineralogii, stezky pro pěší, pro cyklisty, pro vodáky, pro děti nebo pro tělesně postižené

5 3. Pravidla chování na naučných stezkách Naučným stezkám by se jinak dalo říkat učebny pod širým nebem a aby nedocházelo k jejich poškozování, je nutné při vycházce dodržovat několik základních pravidel chování. 1) Neodbočovat z trasy naučné stezky, zejména v chráněných územích 2) Nepoškozovat vlastní zařízení a vybavení naučné stezky ani přírodniny při její trase, pokud to není výslovně dovoleno (např. sběr zkamenělin na některých stezkách) 3) Chovat se ohleduplně i k ostatním návštěvníkům naučné stezky 4) Nezaměňovat zastávky naučné stezky s tábořišti 5) Řídit se speciálními pokyny na tabulích a v průvodcích té které stezky a uposlechnout pokynů strážců státní ochrany přírody 4. Historie První naučná stezka u nás byla otevřena v roce 1965 ve státní přírodní rezervaci Medník na Sázavě, ve středočeském kraji. V roce 1986 bylo v celé ČSSR 104 naučných stezek. Velká část naučných stezek státní ochrany přírody vede chráněnými územími přírody různých kategorií. Některé samozřejmě vedou také nechráněnou, volnou krajinou. Naučné stezky tedy nejsou omezeny jen na chráněná území. 5. Délka naučné stezky Podle délky trasy rozlišujeme 3 kategorie: 1) Krátké trasy jejich délka není větší než 5 km. Jsou obsahově bohaté a zpravidla okružní. 2) Středně dlouhé trasy mají vzdálenost mezi 5 15 km. Někdy mohou být okružní, jindy mají jiné výchozí místo a jiný cíl. 3) Dlouhé trasy měří přes 20 km. Mají vlastivědně turistický charakter, jsou rozdělené na etapy. Nejdelší naučná stezka v České republice vede krajem Chrudimky od pramene, podél řeky Chrudimky. 6. Úkol naučné stezky Naučná stezka by neměla být jen katalog přírodnin. Má ukazovat vzájemné vztahy v přírodě, momenty historického vývoje přírody a krajiny. Jedním ze základních poslání naučných stezek je ukázat, jak člověk do přírody zasahoval a zasahuje a na příkladech v terénu dokázat, které zásady jsou na škodu a které k prospěchu pro životní prostředí

6 Také musí v návštěvníkovi vzbudit zájem o přírodu, již existující zájem posilovat, ukazovat přírodu jako základní složku životního prostředí lidí. O stezce z níž si návštěvník odnáší aktivní zájem i do trvalého bydliště, lze hovořit jako o mistrovsky zvládnuté. 7. Turistické značení Nejčastěji se používá informačních tabulí, problém však je vybrat správné informace. Musí se zvážit odborná stránka s laickým pohledem, aby kolemjdoucí čtenáře neodradil složitý text. Velmi důležité je i zaměření na určitou populační skupinu (obecná veřejnost, děti, studenti...). Roli hrají taky psychologické momenty výrazný obrázek, nadpis, barva... Smluvená turistická značka naučné stezky je bílý čtverec o rozměrech 10 x 10cm se zeleným pruhem o šířce 3 cm vedeným úhlopříčně z levého horního do pravého dolního rohu značky, s mezerou 5 mm mezi zeleným pruhem a jím vytvořenými bílými trojúhelníky. Číslo zastavení je vyznačeno číslicí uprostřed značky (60 x 8 mm). Předepsaná barva byla oranžová, ale pro špatnou čitelnost se v praxi používá barva černá. Značky mohou být buď malované (na skále, na stromu), nebo plechové či papírové zalisované v umělé hmotě, upevněné na sloupek nebo kovovou tyč. Obr. č. 1 - Značka naučné stezky Pokud celá stezka vede existující turistickou trasou, jako základní se ponechá značka turistické cesty. Vyhýbáme se zbytečným souběhům různě značených cest. Ke snadnější orientaci napomáhají směrovky a tabule místní orientace. 8. Trasa naučné stezky 8.1 Základní požadavky na trasu Naučná stezka se samozřejmě nedá vybudovat všude. Jsou turisticky značené trasy, kde lze vytvořit naučnou stezku. Důležitým předpokladem je návaznost a přitažlivost objektů a jevů, které jsou vybrány a prezentovány. Nebudeme třeba hovořit o vřesu a vřesovištích tam, kde živoří ojedinělý keříček této rostliny. Jde-li o zpřístupnění chráněného území naučnou stezkou, musíme zvážit, jestli vyvolá návštěvnost a nepoškodí přírodní výtvory. Pokud jsou na určitém území jedinečné a snadno zranitelné rostliny, raději zde naučnou stezku stavět nebudeme. Jestli je v těchto místech stavba - 8 -

7 stezky opravdu nutná, snažíme se obejít některé objekty (hnízdiště vzácného ptačího druhu) a tak prospějeme jejich ochraně. Naučné stezky totiž kladou velký důraz právě na ochranu přírody! 8.2 Výběr trasy Když už jsme zvolili oblast, která by připadala v úvahu pro vytvoření nové naučné stezky, provedeme podrobnější průzkum jejího kulturně výchovného potenciálu. Zjistíme všechny objekty a jevy, o kterých se budeme zmiňovat. Poradíme se se znalci. Trasu musíme vést po schůdných cestách a pěšinkách. Pokud narazíme na obtížné místo, v projektu by se s ním mělo počítat a vymyslet jeho překonání (žebřík, stupně, můstek). Trasu lze vést i místy, kde žádná cesta neexistuje (loukou). V takovém případě je nutné vždy se předem domluvit s majiteli a uživateli pozemků. Trasa musí být jednoznačně vyznačená, aby příští návštěvníci nebloudili a dobře se orientovali. Na místech zastavení musí být dostatečně velký prostor, aby se zde vešlo i více turistů najednou. 8.3 Výchozí místo a cíl Volba výchozího místa je samozřejmě velmi důležitá. Mělo by být dostupné jak veřejnými dopravními prostředky (zastávka ČSAD, nádraží ČSD), tak i individuálními vozidly, v takovém případě je vhodné nezapomenout na parkoviště pro auta i autobusy. Pokud hodláme vydat průvodcovský text, volíme výchozí místo tam, kde je možnost jeho distribuce. Dáváme přednost okružní cestě, kdy se navrátíme zpět k výchozímu místu (zaparkovanému autu). Pro cíl naučné stezky platí podobné požadavky jako pro výchozí bod. Jestliže není trasa okružní, měla by se dát procházet oběma směry. Je vhodné, když je základním bodem naučné stezky místo s krajinou dominantou (velký, starý, mohutný strom, hradní zřícenina). 9. Projekt naučné stezky 9.1 Body K vybudování stezky potřebujeme písemný projekt, který musí obsahovat níže uvedené základní body. 1) Poslání co sledujeme zřízením naučné stezky 2) Stručný popis trasy východní bod, průběh, cíl - 9 -

8 3) Zastavení počet zastávek, interpretace 4) Vyznačení a úprava trasy zvolená značka, potřebné úpravy na trase (zpevnění povrchu cesty) 5) Způsob výkladu určení typu stezky (s průvodcem, samoobslužná) a forma výkladu (vysvětlující tabule, průvodcovský text) 6) Provoz naučné stezky její využití a údržba 7) Přílohy nezbytnou součástí je mapka s vyznačenou trasou, můžeme přidat také zpracování výtvarného řešení tabulí 9.2 Kam se obrátit S projektem naučné stezky seznámí navrhovatel krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody. Svolá jednání v terénu, projekt bude tímto způsobem posouzen. Je nutné přizvat Státní úřad PP a OP, odbor kultury jako výkonné orgány státní ochrany přírody, zprávu národního parku nebo CHKO, značkářskou službu, místní obecní úřad a majitele pozemků, kudy trase povede. Na první pohled se sice může zdát, že je všechno moc složité, ale v opačném případě by stezky mohly ztratit svůj smysl. Odborníci totiž dokáží nejlépe posoudit, jestli námi vybudovaná stezka opravdu k něčemu bude. 9.3 Úprava trasy Je vhodné se při budování naučné stezky držet stávajících cest, někdy jsou však menší (či větší) úpravy opravdu nezbytné. V porostech, kde zarostla pěšinka, je potřeba tento porost vyčistit. Jindy se musí zpevnit povrch chodníku (vysypat štěrkem, položit ploché kameny). Kde stezka sleduje vrstevnici, upravíme chodník, aby byl vodorovný (terasováním). Širší vodní toky překonáme můstky. Pokud stezka vede rašeliništěm, použijeme prkenné chodníky položené nízko nad terénem nebo na povrchu položené hatě z tyčoviny. Strmé skalní stupně překleneme žebříky ze dřeva nebo kovu. Tyto úpravy lze provádět jen pod vedením odborníků techniků. Vyhlídkové body opatřujeme dřevěným nebo kovovým zábradlím. Při všech těchto úpravách dbáme na použité materiály, aby vše co nejlépe zapadlo do okolí. Na zastaveních také můžeme vybudovat odpočívadla pro unavené turisty. Naučné stezky musejí chránit terén, ohrožené prvky a musejí přímo vzorově zapadat do daného prostředí

9 10. Údržba naučné stezky Vybudováním stezky práce tvůrců nekončí. Také naučné stezky potřebují údržbu. Vždy se najdou návštěvníci, kteří odhodí odpadky přímo do volné přírody i v případě, že je na stezce dostatek odpadkových košů. Ani tyto koše nejsou bezedné a musí je někdo pravidelně vyprazdňovat. Přetékající odpadkové koše by na naučnou stezku rozhodně patřit neměly. Údržba proto nespočívá jen v občasném natření dřevěných (kovových) částí odpovídající barvou a výměně poškozených vlastních informačních panelů, ale také o výměně zničených, potrhaných, popsaných a rozbitých částí, poškozených kolemjdoucími vandaly, řídícími se podle hesla po nás potopa. 11. Naučná stezka okolo Chropyně Naučná stezka v Chropyni byla založena roku 1979 místním junáckým kroužkem. Je dlouhá 3,5 km. Původně měla jen 6 zastávek, ale v roce 2003 ji sdružení Sagittaria (sdružení pro ochranu přírody střední Moravy) zrekonstruovalo a nyní má zastávek 12. Tato stezka se dá procházet obousměrně a není okružní. Začíná u Městského úřadu, vede okolo Zámeckého rybníku, Malé Bečvy, rybníku Hejtman a končí na ulici Pazderna. První a poslední informační tabule jsou stejné právě proto, aby se stezka dala procházet v obou směrech. Obr. č. 2 - Mapka naučné stezky v Chropyni

10 Zastavení první Základní údaje o naučné stezce Zde je popsáno, kdy stezka vznikla, kdo ji založil a kolik má zastávek. Naučná stezka mnohé jistě přesvědčí, že Chropyně není jen spousta bzučících nenasytných komárů a neutichající křik racků. Je to také líně tekoucí voda v Malé Bečvě a pestrobarevné květy rozkvetlých luk. Stezka je vhodná nejen pro pěší, ale také pro cyklisty a nejzajímavější je na jaře a v létě. Zastavení druhé NPP Chropyňský rybník První zmínky o chropyňském rybníku se datují až do 13. století. V té době byl rybník součástí tvrze. V roce 1928 byl vyhlášen chráněným územím především k ochraně hnízdní kolonie racka chechtavého (Larus ridibundus) a výskytu kriticky ohrožené kotvice plovoucí (Trapa natans). Obr. č. 3 Kotvice plovoucí Zastavení třetí Co roste v okolí rybníka Chropyňský rybník vždy přitahoval nejen místní botaniky svou bohatou květenou. Ještě před 50 lety se zde vyskytovalo velké množství chráněných rostlin př. pryskyřník velký (Ranunculus lingua). Obr. č. 4 Pryskyřník velký Zastavení čtvrté Historie Chropyně Každá obec má svou dlouholetou historii a ani Chropyně není výjimkou. Archeologické nálezy potvrdili existenci osady již kolem roku 1000, v roce 1535 byla ves povýšena Ferdinandem I. na městečko a roku 1970 byl Chropyni udělen statut města. K historii Chropyně neodmyslitelně patří i hanácký král Ječmínek, symbol dobra a spravedlnosti, který se podle pověsti má objevit, až bude lidu nejhůře. Znak Chropyně se skládá z červeného štítu, uvnitř je zlatá vydra držící v tlamě stříbrnou štiku, což poukazuje na dlouhou rybářskou tradici. Chropyňský zámek byl postaven roku Poté byl v 18. století Matyášem Porstem přestavěn na lovecký zámeček. Dnes je v zámku výstava dějin Chropyně, obrazy Emila Fily, sbírka palných zbraní a mnoho dalšího. V Chropyni se každý lichý rok pořádají Hanácké slavnosti provázeny jarmarkem

11 Zastavení páté NPP Chropyňský rybník kdo žije v okolí rybníka Rybníky lemované pásem bažin a rákosinami poskytují bezpečné útočiště nejrůznějším živočichům. Ptáky na rybníce asi nelze přehlédnout v jakémkoliv ročním období. Rybník je ale domovem i pro další živočichy žáby (př. skokan zelený Rana esculenta), hady, hmyz a mnoho dalších. Významný je také výskyt labutě velké (Cygnus olor) a její typické hnízdo z rákosu. Labutí mláďata jsou šedá, až kolem druhého roku se začínají zbarvovat do bíla. Obr. č. 5 skokan zelený Zastavení šesté Malá Bečva a její obyvatelé Najít v naší novodobé kulturní krajině vodní tok, který lidská ruka neuvěznila mezi rovné břehy či nespoutala do betonového koryta, není zrovna lehké. Malá Bečva se však stále ještě může pyšnit svými meandry a líně tekoucí vodou, ve které najdeme například jepice. Nad ní poletuje motýlice obecná. V lese můžeme spatřit slepýše křehkého (Anguis fragilis), je to beznohá ještěrka, kterou si můžeme splést s hadem. Obr. č. 6 motýlice obecná Zastavení sedmé Lužní les Že není les jako les je jistě každému jasné. A u lužního lesa to platí dvojnásob. Lužní lesy jsou lesy v nivách větších řek. Jejich existence je podmíněna 2 faktory: záplavami a hladinou podzemních vod. Rozlišujeme 2 typy tvrdý a měkký lužní les. Měkký připomíná džungli se záplavami. Tvrdý je sušší a výše položený. Rostou zde dub letní, jasan ztepilý a javory. V létě je zde zeleň. Zastavení osmé Ptáci lesů a polí V Chropyni často potkáte pěnkavu obecnou (Fringilla coelebs). Staví si typická miskovitá hnízda na stromech a živí se hmyzem. Na loukách zde žije stehlík obecný (Carduelis carduelis), který se zabydluje a na ovocných stromech. Živí se semeny z lopuchů

12 Zastavení deváté Rybníky a rybníkářství Rybníkářství je s Chropyní spjato již dlouhá staletí. Dříve rybníky bránily nepříteli v přístupu k tvrzi. V 17. století bylo v Chropyni 16 rybníků. V 18. století byly převedeny na pole. Zůstal jen Zámecký rybník a rybník Hejtman. Nejhojněji je zde zastoupen kapr obecný (Cyprinus caprio). Zastavení desáté Tůně, kanály a minerální prameny Tůně vznikají odřezáním meandrů. Žijí zde komáři, vážky, roste zde rozpuk jizlivý (Cicuta virosa), nejjedovatější rostlina z čeledi miříkovitých. V 50. letech 20. století byly v Chropyni postaveny lázně (naleziště mineralizovaných pramenů) zaměřené na léčbu pohybového ústrojí. Po povodních v roce 1997 byly zbourány. Zastavení jedenácté Louky Hejtman Louky jsou polopřirozené stanoviště. Zasahuje zde totiž člověk. Musí se pravidelně kosit, aby zde nevznikl les. Zkosené traviny se po usušení používají jako seno. Rostou zde převážně trávy a ostřice. Také se zde nachází vzácná rostlina česnek hranatý (Allium angulosum). Vyskytuje se zde nejhojněji na celé Střední Moravě, čítá několik set jedinců. Zastavení dvanácté Základní údaje o naučné stezce Tato vstupní tabule je stejná jako tabule první

13 Závěr Provedla jsem výzkum (viz. příloha č. 1) o tom, do jaké míry znají chropyňští obyvatelé místní stezku. Výsledky mě moc nepotěšily. Obyvatelé jsou málo informováni a 35% dotázaných ji dokonce nikdy neprošlo. Po přečtení brožury jsem se na kole vypravila do terénu poznat naši naučnou stezku. Byla jsem zděšena. Trasa místy nebyla schůdná (mnoho bláta, zarostlé cesty) a značení také nebylo ideální (místy na styku dvou cest si musíte vyloženě typovat kudy stezka vede). Autor brožury stezku viděl nejspíš přes růžové brýle, jinak si to totiž neumím vysvětlit. Na druhou stranu informační tabule jsou velmi pěkně zpracované a podávají zajímavé informace o okolí Chropyně

14 PŘÍLOHY

15 Příloha č. 1 Dotazník Naučná stezka Chropyně Průměrný věk respondentů byl 21 let. Celkem se zapojilo 20 lidí. Celý dotazník obsahoval 7 otázek. První otázka: Víte, jestli je v Chropyni nějaká naučná stezka? Na tuto otázku odpovědělo ANO celých 100% dotázaných. Druhá otázka: Pokud ano, kudy vede? Správně určený alespoň začátek a konec mělo jen 15% dotázaných. Třetí otázka: V kterém roce vznikla? Že v Chropyni vede naučná stezka od roku 1979 vědělo jen 40% lidí. Čtvrtá otázka: Kdo ji založil? Tato otázka měla největší počet správných odpovědí, celých 50%. Pátá otázka: Kolik má zastávek? Tato otázka svědčí o tom, že obyvatelé se o stezku moc nezajímají- o dvanácti zastávkách vědělo jen 30% respondentů. Šestá otázka: Jak je dlouhá? 40% správných odpovědí svědčí buď o špatném odhadu procházejících, nebo že stezku nikdy celou neprošli. Sedmá otázka: Prošel (prošla) jste ji někdy celou? Kladnou odpověď zvolilo celých 65% tázaných

16 Příloha č. 2 Technické úpravy na trasách naučných stezek

17 Seznam použité literatury: Kniha Stezky k přírodě 1989 Brožura Naučná stezka okolo Chropyně Kniha Učebny pod širým nebem

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

3. Přírodní památka Kamenec

3. Přírodní památka Kamenec 3. Přírodní památka Kamenec Na rozhraní katastrů Panské Nové Dvory a Dobrá u Frýdku-Místku severně od silnice z Frýdku-Místku do Dobré se nalézá přírodní památka Kamenec. Velmi cenný mokřadní biotop s

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Pěší okruh v okolí Radíče Orlík - Slapy, Česká Republika 13,102 km Pěší (či sněžnice) Mapa

Pěší okruh v okolí Radíče Orlík - Slapy, Česká Republika 13,102 km Pěší (či sněžnice) Mapa www.vyletynaden.cz Pěší okruh v okolí Radíče Orlík - Slapy, Česká Republika Pěší (či sněžnice) 13,102 km Snadná 158 m Mapa www.vyletynaden.cz Itinerář Orlík - Slapy, Česká Republika Parkoviště u zámku

Více

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité.

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité. 7. Přírodní rezervace Novodvorský močál Na jihovýchodním okraji Panských Nových Dvorů tam, kde začíná lesní komplex bývalého vojenského lesa a kde byl kdysi rybník, vzniklo samovolnou sukcesí (vývojem)

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list práce s tabulí - rozlišení kulturní a přírodní památky skupinová práce na tabuli a vyhledávání na internetu nebo v zeměpisných atlasech - národní parky ČR

Více

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace SEZNAM PŘÍLOH A. Úvodní údaje, identifikace B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace D.1 Přehledná situace M 1:10 000 D.2 Katastrální situace M 1:1000 D.3 Situace stavby

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK11_hadi_ZZ_790_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 790/2011 program:

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Řeka Klabava. Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová

Řeka Klabava. Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Řeka Klabava Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová 1 Obsah 1 Navštívená lokalita a náš cíl... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2 4 Náš postup... 3 5 Terénní deník... 3 7

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Označení materiálu:vy_32_inovace_14_kocůrková Název materiálu:přírodověda_živočichové společenstva vod Název klíčové aktivity:iii/2-inovace a

Označení materiálu:vy_32_inovace_14_kocůrková Název materiálu:přírodověda_živočichové společenstva vod Název klíčové aktivity:iii/2-inovace a Označení materiálu:vy_32_inovace_14_kocůrková Název materiálu:přírodověda_živočichové společenstva vod Název klíčové aktivity:iii/2-inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tématická oblast: Člověk

Více

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY ING. LUDĚK BARTOŠ, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: bartos@edip.cz; 1 ÚVOD Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému. Posledních několik let

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

Přílohy. Seznam příloh

Přílohy. Seznam příloh Přílohy Seznam příloh Obr. 1: Košťálova studánka odtok, Thomsonův přepad (Jaitnerová, červenec 2015) Obr. 2: Machle odtok, Thomsonův přepad (Jaitnerová, září 2015) Obr. 3: Staviště odtok (Jaitnerová, září

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Vražba (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Vražba Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Zvonovec liliolistý

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: 9. ročník DEN ZEMĚ Objevování krás Kokořínska Místo konání: Mšeno Doprava: vlak Počet účastníků: cca 50 Popis trasy: 6093 Cinibulkova stezka Cinibulkova naučná stezka začíná u Městských lázní ve Mšeně

Více

Pstruh obecný velikost cm. Kapr obecný velikost cm

Pstruh obecný velikost cm. Kapr obecný velikost cm Kapr obecný velikost 30-70 cm Pstruh obecný velikost 40-100 cm Kapr se za potravou vydává po setmění a je všežravec. Pojídá měkkýše a rostlinnou potravu, kterou nabírá svými vychlípitelnými ústy z bahna

Více

NP Šumava Národní Park, rozlehlé souvislé území, hraniční poloha, odlehlé lokality, především přírodní památky.

NP Šumava Národní Park, rozlehlé souvislé území, hraniční poloha, odlehlé lokality, především přírodní památky. Příloha DC 1_3 - Vymezení pilotních lokalit pro ověření metodiky a optimalizačního modelu, výběr vhodného způsobu monitoringu a režimu zpoplatnění pro tyto lokality Pro pilotní šetření za účelem ověření

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Institucionální analýza a

Institucionální analýza a Institucionální analýza a návrhy opatření pro zachování ekosystémů a jejich služeb Ing. Jan Slavík, Ph.D. 28. 11. 2014 Drážďany Institucionální analýza: Co zkoumáme? Vztah veřejnosti (turistů a místních

Více

Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES. AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES. AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES CHKO BLANSKÝ LES - založena 1990, rozloha 212 km2 - nadmořská výška 420 1083 m - komplexy bukových a smíšených podhorských lesů, teplomilné trávníky na vápenci, hadcové

Více

G E O P A R K - POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ

G E O P A R K - POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ Projekt: G E O P A R K - POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ Studie současného stavu prvků infosystému v Geoparku Český ráj Obrazová příloha současného stavu Ing. Jan Mertlík prosinec 2012 PANELY Euroregionu NISA

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

CHOROBY DŘEVIN A ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ

CHOROBY DŘEVIN A ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ POZVÁNKA CHOROBY DŘEVIN A ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ 17. 18. 10. 2012 odjezdy v 8 hod od budovy LDF návrat cca v 18 hod tamtéž Trasa 1. den Brno, Svinošice, Olomučany, Křtiny, Babice n. Svit., Brno Trasa 2. den

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Život ve vodě a u vody

Život ve vodě a u vody Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.28 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK10_hadi_ZZ_703_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 703/2010 program:

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. zelená linka:

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.  zelená linka: Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK. tlf.

NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK.  tlf. NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 ARCHEOPARK MIKULČICE - KOPČANY PŘEDPOKLADY VZNIKU - Jedinečná archeologická

Více

Údržba Jablunkovských Šancí

Údržba Jablunkovských Šancí Údržba Jablunkovských Šancí V roce 2012 zahájila obec Mosty u Jablunkova údržbu Jablunkovských Šancí. S přispěním dotace z Moravskoslezského kraje na sečení a vymýcení náletových dřevin se území podařilo

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová. Obec Zašová

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová. Obec Zašová PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy- Zašová Název stavebního díla: Katastrální území: Obec: Kraj: Vlastník díla: Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová Zašová, Veselá u Valašského Meziříčí

Více

Lesy objekty rekreace a vzdělávání

Lesy objekty rekreace a vzdělávání Lesy objekty rekreace a vzdělávání Spojení porostů a vodním a architektonickým prvkem Typ vegetačního prvku skupina solitér Solitérní dřeviny Okraje porostů, lemujících palouk Skupiny keřů, doplněné

Více

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze Václav Šrédl Agentura ochrany přírody a krajinyčr www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz krajina bez vody likvidace

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov počet obyvatel bytového domu Vyhodnocení

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Urbania, s.r.o. Hlavní 21 664 41 Moravany provozovna: 24. dubna 18 66664 43 Želešice Zak.č.: ZK11-0400 Naučná stezka s vyhlídkovou věží Olšany Mikroregion Rakovec, Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov k.ú.

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ Smyslová výchova 1.- 3. ročník pomocná třída Průřezové téma - Rozmanitost přírody ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ Mgr. Ivana Pattermanová, ZŠ Rýmařovská 15, Bruntál, př. org. říjen 2012 Příroda je náš

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

PROJEKTY ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO ROZVOJ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY

PROJEKTY ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO ROZVOJ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY Staré Město, 15.10.2014 PROJEKTY ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO ROZVOJ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY Ing. Monika Daňková Odbor strategického rozvoje kraje Projekty OBDOBÍ REALIZACE : 2012-2014 DOTAČNÍ TITUL: OP PŘESHRANIČNÍ

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa Název stavebního díla: Cyklostezka Kunovice I. etapa Katastrální území: Obec: Okres: Kraj: Vlastník díla: Správce vodního toku: Kunovice, Podhradní Lhota Kunovice,

Více

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji 23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka v Olomouckém kraji 1. Základní informace: Moravská stezka je cyklotrasa II. třídy a má nadregionální význam. Vede v trase Mikulovice Jeseník Hanušovice

Více

SPISOVÁ ZNAČKA: S/1019/BN/2014 VYŘIZUJE Klaudys Č.J. : S/1052/BN/2014 V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM DNE

SPISOVÁ ZNAČKA: S/1019/BN/2014 VYŘIZUJE Klaudys Č.J. : S/1052/BN/2014 V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM DNE Vlašimská 8 257 06 Louňovice pod Blaníkem T: 317 852 654 F: 317 701 916 ID DS: 4vrdyp4 blanik@nature.cz www.blanik.nature.cz SPISOVÁ ZNAČKA: S/1019/BN/2014 VYŘIZUJE Klaudys Č.J. : S/1052/BN/2014 V LOUŇOVICÍCH

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. - 30. 9. 2014 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti Labské

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ. Zaniklá obec Bystřec

HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ. Zaniklá obec Bystřec HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ V dnešní výpravě za poznáváním historie krajiny v okolí Jedovnic navštívíme několik míst, kde si ukážeme, jak vypadají pozůstatky po lidském osídlení v krajině. Je možné,

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např. Stříbrný

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. únor červen 2012

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. únor červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY únor červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Oko bere aneb 21 pravidel rgiht offrouďáka

Oko bere aneb 21 pravidel rgiht offrouďáka Oko bere aneb 21 pravidel rgiht offrouďáka Mé řádky jsou určeny zejména těm, kteří se rádi se svým kolovým miláčkem v terénu svezou, ale nechtějí přitom narušovat dobré mezilidské vztahy a ničit přírodu.

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Ochrana obojživelníků rozmnožování a vývoj

Ochrana obojživelníků rozmnožování a vývoj Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Ochrana obojživelníků rozmnožování a vývoj Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.28 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

2) Znáte nějakou organizaci zabývající se o ochranu přírody? a) Ano znám (prosím napište kterou):. b) Neznám

2) Znáte nějakou organizaci zabývající se o ochranu přírody? a) Ano znám (prosím napište kterou):. b) Neznám Příloha č. 1. Dotazník Vzdělanost o OPaK Vážení, dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro diplomovou práci zpracovávanou na Mendelově univerzitě na téma Vzdělávací

Více

Čeřínek. Skalní mísy Přední skála u Čeřínku. Formanská studánka u Čeřínku

Čeřínek. Skalní mísy Přední skála u Čeřínku. Formanská studánka u Čeřínku Čeřínek Vrch Čeřínek (761 m) s přírodním parkem stejného jména leží asi 10 km západně od Jihlavy a asi 5 km východně od Nového Rychnova. Území téměř celého parku je pokryto smíšenými lesy. V severozápadní

Více

Strana 553 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje

Strana 553 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje Strana 553 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Královéhradeckého kraje Částka 11 Rozesláno dne 3. prosince 2012 O B S A H 12. Nařízení Královéhradeckého

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA ČESKY 9 Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA 1 Pochoďáky Kolem průmyslových závodů se prosmýkneme do kou- Loketské zelné přírody kolečko opředené (12 km) pověstmi a bohaté na zážitky. Autobusem Z

Více

Vyberte si z následujících programů: Program trasy:

Vyberte si z následujících programů: Program trasy: V období od 15.dubna do 30.června a od 1.září do 31.října 2010 v době od 9:00 do 15:00 můžete každý čtvrtek využít nabídku ZŠ J.A.Komenského v Přerově Předmostí ve spolupráci s Informačním centrem Předmostí,

Více

Moravská zemská knihovna očima veřejnosti. Výsledky průzkumu veřejného mínění

Moravská zemská knihovna očima veřejnosti. Výsledky průzkumu veřejného mínění Moravská zemská knihovna očima veřejnosti Výsledky průzkumu veřejného mínění 201 4 Hypotéza č. 1 Většina lidí v Brně vůbec neví o existenci MZK. Většina respondentů (83,3 %) odpověděla, že o M ZK (M oravské

Více