R O Č N Í P L Á N P R Á C E. Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Šumperk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Č N Í P L Á N P R Á C E. Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Šumperk"

Transkript

1 R O Č N Í P L Á N P R Á C E Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Šumperk

2 I. Úvod : Do výchovně vzdělávací a resocializační práce s dětmi budou aplikovány především ty úkoly, které se nám nepodařilo nebo nedaří plnit. Součástí jsou i nové úkoly, které si v této oblasti stavíme jako cíl našeho snažení. Veškeré úkoly směřují ke zvýšení úrovně celé naší práce a zvýšení úspěšnosti v zařazení dětí do společnosti. Naše snažení bude zaměřeno především na oblast mravních hodnot a společensky přijatelnou úroveň chování, na zvýšení úrovně rodinné a sexuální výchovy, na získání základních pracovních dovedností, hygienických návyků, na rozvíjení osobnostní složky dětí, estetické vnímání a cítění, na samostatné rozhodování a samostatnou existenci. Naším hlavním úkolem je resocializace mravně narušené mládeže, vyrovnání sociálního a mravního handicapu. Snažit se budeme o vyrovnávání citové deprivace, kterou trpí většina z našich dětí. Ve všem, v čem chceme tyto děti změnit, musíme být sami příkladem. Naším vlastním úkolem tedy bude zejména to, abychom sami byli takoví, jakými chceme, aby byla naše děvčata. Tento plán práce je sestaven s ohledem na skutečnost, že dvě třetiny pedagogických pracovníků získalo studiem speciální pedagogiky a více než desetiletou praxí dostatečnou kvalifikaci k samostatnému řešení veškeré výchovné problematiky. Třetí třetina tuto kvalifikaci prokázala mnohaletou praxí. Bylo by pod úroveň všech pedagogických pracovníků, pokud by každému z nich nebyla dána možnost seberealizace a samostatného řešení podrobným a vyčerpávajícím rozpisem metod a forem práce. Detailní rozpracování je snad možné u technického výkresu nebo projektu, není však možné při práci s takto různorodou skupinou mladých lidí s velmi rozdílnými životními zkušenostmi, dovednostmi a návyky. Jsem přesvědčen o tom, že každý z nás k této nelehké práci přistupuje s odpovědností za další život svěřených dětí, že každý z nás využívá nejen své odbornosti, ale především svou letitou praxi a vlastní životní zkušenosti. Samozřejmým předpokladem úspěšné práce je potom vlastní citový vztah. Již předem děkuji všem pedagogickým pracovníkům, ale i nepedagogickým zaměstnancům, za jejich osobní i profesionální vklad při zajištění vypsaných, ale především nevypsaných úkolů, které v celé šíři nemůže obsáhnout žádný plán práce. II.Hlavní úkoly a jejich rozpracování: 1. Zvyšovat a upevňovat vědomou kázeň dětí 2. Snižovat počet útěků ze zařízení a pozdní návraty z dovolenek 3. Snažit se o zamezení pronikání negativních jevů 4. Zkvalitňovat jednotné výchovné působení pedagogických pracovníků 5. Dbát na výchovu k rodičovství a sexuální výchovu 6. Zvyšovat účinnost a podíl spolusprávy 7. Podpora a zkvalitňování kontaktů a vztahů s rodinou 8. Zvyšovat úroveň práce školy a její podíl na upevňování mravních zásad a hodnotové orientace 2

3 Ke splnění těchto hlavních úkolů, podmiňujících zvýšení úrovně výchovy a převýchovy jsou plánem práce stanoveny následující prostředky : ad 1. Zvýšit a upevnit vědomou kázeň ; - zaměřit se na jednotlivé "maličkosti", podmiňující dobrovolnou kázeň, plnění vyžadovat nekompromisně a důsledně, ale s využitím zejména systému opatření ve výchově - při vstupu jakékoliv dospělé osoby mezi děti, děti zdraví povstáním a hlasitým pozdravem, při školní výuce pouze povstáním - skupinový vychovatel provádí dle potřeby denně, týdně nebo namátkově uložení osobních věcí, čistotu ošacení a obuvi, úklid, splnění zadaného úkolu okamžitě vyhodnotí - s dětmi stále a při každé příležitosti hovořit, diskutovat, řešit, radit jim a naslouchat. Pedagog by měl být tím, kdo určuje směr diskuze - pro vedení skupin, za přímého dozoru ( bezpečnost ) a s využitím spolusprávy organizovat týdny samořídících skupin. Tyto týdny pečlivě analyzovat a vyhodnotit jejich klady a zápory - zvýšit podíl sebeobslužné činnosti, pověřovat děti samostatnou prací a úkoly s osobní zodpovědností, vyhodnotit, ale netrestat - tam, kde je to možné, považovat děti za partnery a takto se k nim chovat. Brát v úvahu jejich podnětné připomínky a návrhy, snažit se prosadit jejich realizaci, vyhodnotit, pochválit každou iniciativu směřující k lepšímu - nesnižovat jejich důstojnost poukazováním na jejich nedostatky, ale snažit se vyzvednout a využít jejich klady, pochvalou docílit zvýšení aktivity a zájmu ad 2. Snížit a zamezit útěky ze zařízení a pozdním návratům z dovolenky Při veškeré snaze o zajištění tohoto úkolu jsme si vědomi toho, že je to úkol obtížně realizovatelný, který se nám v současných podmínkách nebude vždy dařit. Přesto existují určitá pravidla, kterými ke snížení těchto jevů dojít lze : - vytvořit v zařízení takovou atmosféru, náladu a pocit sounáležitosti, která ve svém dopadu sama od sebe dětem v útěku zabrání nebo je k němu alespoň nebude nutit. Snažme se o navázání zcela neformálního vztahu, navázání kladných citových vazeb, o navázání atmosféry klidného rodinného zázemí - atmosféry dobře fungující rodiny. Tento postup nelze naplánovat, ani zajistit metodou, formou nebo cílem, to máme každý v sobě - velmi pečlivě a s předstihem provádět výběr na individuální vycházku nebo dovolenku. Dovolenkám a vycházkám věnovat delší čas při rozhovorech, dotazech, otázkách atd. - k výběrům na dovolenku zapojit celoústavní spolusprávu, osobně je na výběru zainteresovat - každému pokusu či náznaku o útěk věnovat maximální pozornost, svá pozorování konzultovat se spolupracovníky i s dívkou, spolusprávou atd. Dítěti věnovat maximální pozornost, pokud jde o osobní problém, snažit se jej vyřešit za spoluúčasti rodičů, přítele, soc.pracovníka, orgány sociálně právní ochrany dětí atd. Po konzultaci je možná i osobní návštěva v rodině. - není-li možné užít výchovné opatření, neplní-li svou funkci pohovory a další možnosti a dojde-li k útěku, okamžitě uvědomit rodiče, kurátora, policii a další zainteresované osoby a zajistit urychlený návrat - při útěku dítěte vyhotoví dozírající pedagog nebo zaměstnanec podrobný popis útěku, vlastní činnosti a činnosti dítěte, okolnosti útěku atd. - jako represi po útěku používat a uplatňovat náhradu škody, spolupracovat se sociální pracovnicí, policií, soudem atd. - ředitel zařízení ve spolupráci s vedoucím vychovatelem pololetně zpracuje rozbor útěkovosti v 3

4 zařízení a ve skupinách a vyhodnotí podle výsledků i osobní podíl zodpovědnosti jednotlivých pracovníků - všichni pedagogičtí pracovníci zajistí maximální naplnění výchovné, vzdělávací a resocializační práce s rozmanitou formou činností - nezapomínat na skutečnost, že mezi příčinami útěků může být špatná atmosféra, nuda, nezájem o vyslechnutí problémů dětí. Samozřejmě i zde existují výjimky, na které žádná forma nepůsobí - děti, živící kapesními krádežemi celé rodiny, dívky obstojně se živící prostitucí, děti neuznávající jakoukoliv autoritu apod. Jejich počet se sice neustále zvyšuje, přesto se u nich pokusme někdy i o nemožné ad 3. Zamezení pronikání negativních jevů : Tento úkol se pomalu, ale jistě stává problémem číslo jedna a pravděpodobně zanedlouho předstihne problém prostituce a způsobí velmi obtížné výchovné působení na tyto dívky. Přesto, i když se zvyšuje procento dětí, které přišly do styku s drogou, pokusme se o zamezení pronikání těchto negativních jevů do zařízení. Naše působení by mohlo být úspěšné alespoň u nikotinismu a alkoholismu. Působme alespoň zde - - namátkově kontrolovat, zda děti nepronášejí do zařízení alkohol a zda nepožívají alkohol v průběhu individuální vycházky a dovolenky při návštěvách rodičů a příbuzných - při zjištění požití alkoholu dítětem případ okamžitě projednat a zjistit, kdy a jak dívka k alkoholu přišla a ohlásit porušení zákona - k zamezení škodlivého vlivu kouření platí pro děti i zaměstnance v budově absolutní zákaz kouření. - organizovat besedy s lékařem na téma alkoholová a nealkoholová toxikomanie, škodlivé vlivy kouření - pedagogičtí pracovníci budou proškoleni ve speciálním kurzu k rozpoznání aplikace drog a farmak, své zkušenosti přenesou na další pedagogické pracovníky - nákup v obchodě organizovat za přítomnosti pedagogického doprovodu zejména v drogerii a v provozovnách, jejichž sortiment tvoří těkavé látky - ředidla, rozpouštědla atd. - pedagogický pracovník propouštějící dítě na individuální vycházku nebo dovolenku, je povinen ji poučit o zákazu návštěv restaurací, bufetů, požívání alkoholu a jakýchkoliv omamných látek, nepředepsaných léků, těkavých látek apod. ad 4. Zkvalitnit jednotné výchovné působení pedagogických pracovníků : - ve VŘ upřesnit a rozpracovat otázky řízení, kontroly, pravomocí a hodnocení - pedagogičtí pracovníci si budou průběžně předávat informace o děvčatech, o jejich chování a jednání, postupech a metodách výchovy a převýchovy - všichni pedagogičtí pracovníci se budou podílet na výběru na dovolenky a individuální vycházky - na společných poradách, pedagogických radách a metodických sdruženích budou společně řešeny veškeré závažnější opatření a postupy ad 5. Výchova k rodičovství a sexuální výchova : - v rámci rozhovorů, hodnocení a klubů věnovat maximální a neustálou pozornost výchově k rodičovství a sexuální výchově, péči o dítě apod. - sociální pracovnice zajistí přednášku lékaře, gynekologa, psychologa, věnovanou této problematice - vedoucí směn zajistí souběžně s přednáškou promítnutí filmů s touto tematikou - video 4

5 - část diskuzí, zejména při víkendových psychoterapeutických akcích navést na rodinné vztahy, na řešení rodinných konfliktů, kulturnost vztahů atd. - v rámci specializace probíhá u každé výchovné skupiny kroužek vaření a šití - denně věnovat v diskuzích pozornost dopisům od partnerů děvčat, jejich plánům do budoucna, využívat článků z "rodinných časopisů" např. Praktická žena, Bravo a dalších časopisů pro dospívající - pozornost věnovat i otázce "lesbických vztahů" tyto povětšinou pseudo projevy řešit a snažit se je nenásilně eliminovat kvalitním programem, sportem, kulturou a rozvíjením osobních zájmů ad 6. Zvýšení účinnosti a podílu spolusprávy : - spoluspráva se schází 1x za týden - podílí se na přípravě plánů práce - spolupracuje při řešení závažnějších kázeňských přestupků, výběrech na dovolenky, individuální vycházky - při týdnech samořídících skupin organizuje činnost, přebírá část pravomocí pedagogického pracovníka - spolusprávu vést k zájmu o veškeré dění ve výchovných skupinách i v celém zařízení - vedením spolusprávy je pověřen zástupce ředitele, nejméně 1x měsíčně se spoluspráva schází s ředitelem zařízení - spoluspráva se podílí na řízení sebeobslužné činnosti skupiny ad 7. Podpora a zkvalitňování kontaktů a vztahů s rodinou : - nadále zkvalitňovat a podporovat kontakt s rodinou, vždy v návaznosti na individuální situaci dítěte - tam, kde možnosti rodičů nedovolují navštěvovat dítě v zařízení, či uskutečňovat dovolenkový kontakt, proběhne tzv. asistovaný kontakt dítěte a jeho biologické rodiny, tento kontakt proběhne vždy se souhlasem rodiče. Je také informován místně příslušný sociální pracovník OSPOD - doprovodem dítěte při asistovaném kontaktu je sociální pracovnice našeho zařízení nebo psycholožka, případně kmenový vychovatel dané rodinné skupiny ad 8. Zvýšení úrovně práce školy a jejího podílu na upevňování mravních zásad, koncepční záměry školy na šk.rok : Koncepce školy vychází z koncepce celého zařízení jehož součástí škola je. ZÁKLADNÍ FILOZOFIE V našem pojetí je škola místem, které má dítě motivovat ke změně chování a kde dostane šanci dosáhnout co nejvyšší možné úrovně osobnostních kvalit. Prvořadou ambicí je vytvořit stabilní, klidné místo a podnětné prostředí bez strachu a nejistoty a bez nadměrného tlaku na výkon. Děti s velmi různorodými vzdělávacími potřebami zde mají dostat kvalitní a kvalifikovanou výchovnou a vzdělávací péči. Charakter práce musí v první řadě podporovat žádoucí sociální kompetence, zmírňovat negativní vztah k učení, posilovat komunikační dovednosti, zvyšovat schopnost řešit problémy a konflikty s okolím přiměřeným způsobem. Snahou je, aby si dítě uvědomilo odpovědnost za své chování a za důsledky svého jednání. Naši žáci se ve svých individuálních vzdělávacích potřebách velmi liší. Proto i výuka předmětů speciálně pedagogické péče musí probíhat v souladu s principy individualizace a diferenciace. Děti našeho zařízení potřebují klidné, vstřícné vedení, ale současně výchovnou důslednost s vymezením přesných hranic chování a důslednou kontrolu. 5

6 Při výchově a vzdělávání je nutné využívat všech podpůrných opatření a spolupracovat s poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky. Přístup k žákům musí být velmi citlivý a při hodnocení výsledků zohledněna míra znevýhodnění. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období Koncepce školy vychází z koncepce celého školského zařízení, jehož součástí škola je. Základní filosofie V našem pojetí je škola místem, které má dítě motivovat ke změně chování a kde dostane šanci dosáhnout co nejvyšší možné úrovně osobnostních kvalit. Prvořadou ambicí je vytvořit stabilní klidné místo a podnětné prostředí bez strachu a nejistoty a bez nadměrného tlaku na výkon. Děti s velmi různorodými vzdělávacími potřebami zde mají dostat kvalitní a kvalifikovanou výchovnou a vzdělávací péči. Charakter práce musí v první řadě podporovat žádoucí sociální kompetence, zmírňovat negativní vztah k učení, posilovat komunikační dovednosti, zvyšovat schopnost řešit problémy a konflikty s okolí přiměřeným způsobem. Snahou je, aby si dítě uvědomilo odpovědnost za své chování a za důsledky svého jednání. Naši žáci se ve svých individuálních vzdělávacích potřebách velmi liší. Proto i výuka musí probíhat v souladu s principy individualizace a diferenciace. Děti našeho zařízení potřebují klidné, vstřícné vedení, ale současně výchovnou důslednost s přesným vymezením hranic chování a důslednou kontrolu. Při výchově a vzdělávání je v nutných případech potřeba využívat všech podpůrných opatření a spolupracovat s poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky. Přístup k žákům musí být velmi citlivý a při hodnocení výsledků musí být zohledněna míra znevýhodnění. Oblast vzdělávání Podporovat u žáků proces změny chápání školy. Negativní vztah dětí ke škole a k učení vůbec je třeba ovlivnit pozitivním směrem, a to především zájmem o dítě, vyzdvihováním jeho individuálních schopností, pochopením jeho postojů a snahou tyto postoje postupně měnit tak, aby došlo k akceptaci školy a nutnosti vzdělávání vůbec. Nadále pracovat na ŠVP konkretizovat v něm změny dle úprav RVP ZV (MŠMT), vybavovat školu vhodnými pomůckami, učebnicemi, knihami a metodickými materiály. audiovizuální technikou. Používat vhodné a různorodé metody výuky, které budou pro žáky zajímavé a motivující. Motivovat děti k dosažení co nejvyššího stupně vzdělání jako cesty k vymanění se z dosavadního způsobu života..usměrňovat a podporovat děti vzhledem k výběru budoucího povolání. V rámci výuky příslušných předmětů věnovat větší pozornost učivu a tématům souvisejících s oblastí prevence rizikového chování a EVVO. Rozvíjet finanční gramotnost žáků zařazením témat týkajících se této oblasti do výuky příslušných předmětů Podporovat aktivity směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků - školní časopis, doplňování žákovské knihovny, využívání časopisů atd. Oblast výchovná Zaměřit se na výchovu elementárních návyků slušného chování ke spolužákům a zaměstnancům zařízení Klást důraz na prevenci sociálně patologických jevů. Zaměřit se zejména na šikanu, zneužívání návykových látek, přenos nakažlivých nemocí, kriminalitu, agresivitu, rasismus, xenofobii a intoleranci. Motivovat děti ke spoluvytváření pohodového školního prostředí, jeho výzdoby, formovat jejich vztah k vybavení školy, ke svému i cizímu majetku pozitivním směrem, důsledně vystupovat proti projevům vandalismu Velkou pozornost věnovat sexuální výchově Na školních komunitách vést žáky ke vzájemné toleranci a porozumění, k objektivnímu sebehodnocení a hodnocení 6

7 Oblast řízení Vytvářet podmínky pro zkvalitňování vzdělávacího a výchovného procesu. Obnovovat a doplňovat vybavení školy, dbát na jeho efektivní využívání. Budovat příjemné a tvůrčí pracovní prostředí V rámci možností zajišťovat plnou kvalifikovanost výuky, podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků Vytvářet podmínky pro prezentaci školy na veřejnosti internetové stránky, účast na kulturních a sportovních akcích, výstavky prací atd. Kontrolní a hospitační činností přispívat ke zkvalitňování procesu výchovy a vzdělávání Motivovat pedagogy k tvůrčí práci, podporovat iniciativu, odměňovat kvalitní práci. Zpracoval: Vl. Luštík, zást. řed. Schváleno na pedagogické radě dne: jako součást organizačního řádu Mgr. Jiří Klaška ředitel Seznam plánovaných akcí školy na školní rok 2014/ Školní komunita 10 x - Úřad Práce Šumperk ( exkurze ) - Burza škol - Poradna zdraví Olomouc : - besedy o výživě a zdtaví - Vila Doris : besedy v rámci EVVO - MěÚ Šumperk : - Prevence rizikového chování 5 besed - Dům kultury Šumperk : - multimediální vzdělávací besedy - Kino OKO : Planeta Země 3000 Škola a mimoškolní činnost jsou nedělitelnou součástí převýchovy a výchovy vůbec. Musí se navzájem prolínat a vystupovat jednotně ve svém působení. Nelze oddělovat složku výchovnou od vzdělávací. Učitel a vychovatel jsou dva nezastupitelní činitelé, na jejichž úrovni a spolupráci závisí výsledek celého snažení. Je nezbytné spolupracovat v otázkách jako jsou školní oblečení, dodržování kázně, dodržování VŘ. Zcela jednotně musí vystupovat učitel i vychovatel ve svých požadavcích i nárocích na vystupování, oslovení atd. Je povinností všech pedagogů důsledně dodržovat rozpis dozorů, služeb, začátku a konce výuky a mimoškolní činnosti. Učitel je nápomocen skupinovému vychovateli při řešení výchovných problémů. Rozbory hodnocení a chování jsou věcí celé pedagogické trojky. Uvedené prostředky plnění hlavních úkolů jsou závazné pro všechny pracovníky. Stejně závazné je i jejich rozpracování v měsíčních, týdenních a denních plánech práce. Jejich plnění a úroveň bude průběžně sledována a hodnocena při hospitacích a kontrolách řídících pracovníků. 7

8 III. Vedlejší úkoly Tato část, označená jako vedlejší úkoly, je nedílnou součástí plánu práce a je neméně důležitá. V této části jsou dále rozpracovány prostředky plnění hlavních úkolů. a) na úseku práce školy se zaměřit na odstranění nedostatků ve vědomostech žáků - zvládnutí základního učiva a doplnění mezer a nedostatků v něm - spoluprací učitele a vychovatele Z: učitelé, vychovatelé T: stálý - plným využitím odpoledního doučování a řádnou přípravou Z: vychovatelé T: stálý - využití pokynů učitelů pro doučování Z: učitelé, vychovatelé T: stálý - zpracování opatření ke zvýšení úrovně práce, kázně, a jednoty požadavků Z: vedoucí učitel T: zpracování opatření ke zvýšení úrovně práce, kázně a jednotlivých požadavků Z: vychovatelé T: oba návrhy opatření budou společně konzultovány a bude zpracováno jednotné opatření Z: ředitel T: b) na úseku mravní výchovy : - pravidelně besedovat a diskutovat o všech otázkách humanity, politice, televizních pořadech, článcích, pracovat s tiskem, sociálními programy, práce atd. Z: vychovatelé T: stálý - zvýšit propagaci a úroveň práce s knihou, knihovna je dětem volně přístupná - s knihou denně pracovat Z: vychovatelé T: stálý - pravidelně besedovat nad korespondencí, rozebírat rodinné vztahy, situace, kamarády a celkovou situaci Z: vychovatelé T: stálý - v maximální míře využívat soutěživých forem činností, měsíčně realizovat nejméně 2 soutěže či soutěžní akce tělovýchovné, literární nebo estetické Z: vychovatelé T: dle vlast. plánů práce - ve všech formách činnosti se zaměřit na zjemnění chování, vystupování, vyjadřování, kulturu stolování, osobní hygienu, péči o oblečení, zdravotní osvětu atd. Z: vychovatelé T: stálý 8

9 - při každé příležitosti řešit otázky kulturního řešení sporů, kompromisů, akceptování jiného názoru, otázky šikanování, uznávané mravní normy atd. Z: vychovatelé T: stálý c) kulturní a veřejně prospěšná činnost : - v rámci společenské a estetické výchovy, ale i formou odměny navštěvovat kulturní pořady a vystoupení, filmová představení ( po výběru ), diskoték, zábav a divadelních představení Z: vychovatelé T: dohodou - propagovat a popularizovat výsledky naší práce ve společnosti, zejména v obci - výrobky, veřejně prospěšná činnost, výzdoba, výrobky estetické výchovy, kulturní vystoupení atd. Z: pedag.pracovníci T: dohodou - spolupodílet se na čistotě obce, úklidech společ.prostranství,péči o autobus. zastávky, estetizaci vlastního okolí, pomoc starším spoluobčanům atd. Z: vychovatelé T: stálý - zorganizovat kulturně společenskou besídku k vánocům Z: vychovatelé, učitelé T: do vybrat a umožnit sledování vybraných televizních programů i v průběhu týdne - výběr Z: vychovatelé T: stálý - v rámci KLUBU uspořádat alespoň 1x měsíčně společensko kulturní akci, zaměřit se na psychoterapeutické využití činností Z: ved.klubu T: týdně d) v oblasti pracovní výchovy : - rozdělit venkovní prostory s konkrétním plněním úkolů pro školu a jednotlivé vých. skupiny Z: ved.učitel,ved.vychovatel T: září v době PV pro jednotlivé skupiny neorganizovat žádné jiné akce - film, koupaliště atd. Z: vychovatelé T: stálý 9

10 - pro zabezpečení vybavenosti skladu PV a údržby zařízení převzít osobní péče, sledovat průběžné vybavení skladu Z: ved.skladu T: stálý - v činnosti PV ve VMV se zásadně nevěnovat úklidům, ale práci na venkovních prostorách. Za nepříznivého počasí práci pro zařízení Z: vychovatel PV T: stálý e) v oblasti estetické výchovy : - zvýšit úroveň propagace vlastní práce v EV uspořádáním výstavek v zařízení i v obci, zestetizovat vlastní vnitřní prostoty, včetně tříd a učeben Z: vychovatel EV T: stálý - organizovat návštěvy výstav, koncertů, divadelních představení atd. Z: vychovatel EV T: stálý - vést děti k pravidelné péči o květinovou výzdobu, estetizaci prostředí, ochraně majetku atd. Z: vychovatel EV T: stálý - pravidelně - měsíčně uspořádat soutěž o nejlépe upravené a vyzdobené prostory skupiny Z: ved.vychovatel T: měsíčně - v rámci KLUBU pravidelně pořádat soutěže výtvarné tanec, zpěv, vystoupení, výrobky atd. Z: vychovatel EV, ved.kl. T: měsíčně - zaměřit se na úpravu zevnějšku, oblečení a obutí Z: vychovatelé T: stálý - při společných vycházkách a pobytu venku se zaměřit na estetické vnímání okolí, přírody atd. Z: vych.bt,tv,skup.vych. T: denně f) v oblasti tělesné výchovy a sportu : - v rámci turistiky a turistického kroužku - turistické vycházky na Praděd, Ramzovou, Skřítek atd. Z: vych.bt,tv T: říjen červen 10

11 - příprava a účast na sportovních hrách v rámci pořádaném DDŠ - letní, zimní, výstup na Praděd aj. Z: učitelé, vychovatelé T: dle propozic - pravidelně pořádat sportovní soutěže v různých druzích sportu ( lyžování, volejbal, atletika ) Z: učitel TV, vychovatelé T: měsíčně g) nespecifikované úkoly : - ustavit zájmové kroužky dle zájmu a potřeby Z: ved.vychovatelé T: září týdně provádět kontrolu stavu a úplnosti ošacení a obutí Z: vychovatelé T: týdně - při každé příležitosti se věnovat zvýšení sociální úrovně děvčat - jízdní řády, zdravotní pojištění, sociální pojištění, sociální dávky, rodinné přídavky apod. Z: vychovatelé T: stálý Další prostředky výchovy a resocializace : H o d n o c e n í : Denně na závěr jakékoliv činnosti provést individuální a skupinové hodnocení, usměrněné a vedené vychovatelem. V hodnocení dne přihlédnout k hodnocení ve škole. Učitelé denně hodnotí známkou 1-4. Známky závažné přestupky jsou zapsány rovněž do přestupkových sešitů. Využívat zejména pochvaly. Informace o chování žáků jsou předávány vychovateli při předání žákyň. Týdně je prováděno ve škole tzv. velké hodnocení - vede vedoucí učitel. K tomuto hodnocení se přihlíží při udělování individuální vycházky a dovolenky ( porušování VŘ a ŠŘ ). Týdenní celoústavní hodnocení - komunity - vede po skupinovém hodnocení pověřený vychovatel, vedoucí vychovatel, popř. ředitel nebo statutární zástupce. Z týdenního hodnocení je pořízen zápis. Podle potřeby a na přímou výzvu je zpracováno písemné hodnocení, a to podle druhu buď třídním učitelem nebo vychovatelem. Systém hodnocení je součástí vnitřního a organizačního řádu zařízení. 11

12 O p a t ř e n í v e v ý ch o v ě : Opatření ve výchově jako prostředek převýchovy je zakotven ve vnitřním řádu zařízení. Obecně platí : Soubor odměn a trestů užívat přiměřeně, preferovat odměnu jako motivační činitel. Zachovávat maximální spravedlnost, individuální přístup, dát možnost napravit chybu, být objektivní, zvážit veškeré okolnosti. Nehromadit tresty a tím nepřivádět dítě do bezvýchodné situace a k rezignaci. Nepřenášet na děti vlastní problémy. Všichni pedagogičtí pracovníci, ale i ostatní zaměstnanci musí vystupovat jednotně, neulehčovat si práci na úkor ostatních, nepřenášet vlastní povinnosti na druhé, nevolit neuváženě benevolentní přístup. Základní povinností je věnovat veškerý pracovní čas dětem, mít kdykoliv přehled o činnosti dětí, jejich pohybu a náladách. Každý pedagogický pracovník je plně odpovědný za svou práci a skupinu. Kontrolou je pověřen vedoucí vychovatel, statutární zástupce a ředitel. T é m a t a pro měsíční a týdenní plány práce : Při sestavování témat pro měsíční a týdenní plány práce vycházíme z připomínek, námětů a témat jednotlivých pedagogických pracovníků, dětské spolusprávy a po stránce obsahové z možností našeho zařízení, složení dětí a z plnění stanovených úkolů v letech minulých. Výběr témat plně umožňuje rozvinout osobnost, zkušenosti a orientaci každého z pedagogických pracovníků. - dodržovat vnitřní řád DDŠ - prioritní úkol.vnitřní řád inovovat a humanizovat - zvyšovat podíl spolupráce mezi spolusprávou dětí a pedagogickými pracovníky - vytvářet u dětí základní mravní hodnoty - čestnost, pracovitost, lásku, přátelství atd. - prohlubovat kontakt dětí s rodinou - zahrnout ekologickou výchovu, citové prožívání, etiku, estetiku, vlastenectví, rasovou snášenlivost a toleranci do výchovně vzdělávací práce - snižovat útěkovost ze zařízení - plné zapojení do sportu, kultury, osobních zájmů a zálib, koníčků atd. - výchovu k pracovním dovednostem a návykům provádět důsledně a zodpovědně, využívat motivaci - sledování kulturních a politických událostí, aktuálně reagovat na menšinovou problematiku, trestnou činnost, regionální problematiku - vyhledávat, zajišťovat a umožnit zájmovou činnost v co nejširší míře - upevňovat návyky kulturního řešení sporů - dialog, argumentace, kompromis, ústupek, obhájení svého názoru - snižovat psychický tonus u dětí - individuální přístup, diskuze - vysvětlovat otázky škodlivosti užívání zdraví škodlivých látek - nikotinismus, alkoholismus, toxikomanie 12

13 F O R M Y V Ý C H O V N É Č I N N O S T I : a) S p o l e č e n s k á a m r a v n í v ý c h o v a : Společenská a mravní výchova musí odpovídat všelidským humanitním zásadám, demokratickému režimu a toleranci. - vysvětlování myšlenek a zásad demokracie, humanity, tolerance, svobody, zásady mravnosti, čestnosti atd. - bohatství společnosti - materiální, duševní - souvislosti s pracovní kázní a pracovitostí vůbec - ekologické otázky životního prostředí - jednotlivec, společnost, celosvětová problematika, výživa - rodina, postavení rodiny ve společnosti, poslání a úkoly rodiny - náboženství, víra, svoboda vyznání, respektování individuality a názorů - rozvoj schopností a dovedností - trpělivost, soustředění, radost z výsledků snažení - aktuální problémy - AIDS, drogy, promiskuita, xenofobie, kouření, alkohol, hygiena, strava atd. - normy společenského soužití - kolektiv, pracoviště, dvojice, rodina - spravedlivé řešení sporů - kladný postoj k plnění povinností, kladné hodnocení při plnění povinností! - vytváření kladného vztahu k hodnotám nejen duchovním, ale i ekonomickým a mravním - besedy nad korespondencí - besedy o rodině, zejména po dovolených a prázdninách - otázky právního řádu - péče o oblečení b) P r a c o v n í v ý c h o v a : Jedním z prioritních problémů výchovy a převýchovy je řádná a svědomitá práce. Téměř závisí na motivaci a příkladu - - vždy dbát na dodržení veškerých bezpečnostních předpisů - max. pozornost věnovat údržbě a estetizaci přidělených prostor - provádět se svěřenkami drobnou údržbu na pokojích - údržba a úprava okolí, udržování komunikací v zimním období - údržba veřejných prostranství v okolí zařízení - brigádnická činnost dle požadavků města - sebeobsluha, praní, úklid, žehlení, údržba ošacení, vaření, kroužek šikovných rukou, šití, modelování atd. c) T ě l e s n á v ý c h o v a, t u r i s t i k a : - míčové, sportovní hry, soutěže, atletika, lyžování, stol.tenis - turistické vycházky do okolí, na hory - koupání na termálním koupališti a krytém bazénu v Šumperku - sportovní hry a tréninky na sport. akce ve vlastním sportovním areálu - zimní sporty - příprava na soutěže - kroužek - bruslení - dle podmínek, zimní stadion Šumperk 13

14 ad c) Celoústavní soutěže v rámci přípravy na reprezentaci ústavu: - Září - odbíjená, střelba ze vzduchovky - Říjen - přespolní běh, střelba ze vzduchovky, turnaj ve stolním tenisu - Listopad - plavecké závody jednotlivců a štafeta družstev - Prosinec - 4.ročník Vánoční turnaj ve stolním tenisu - Leden - závod v běhu na lyžích - Únor reprezentace na XXXVIII. ZO DDŠ a VÚ ČR - Březen - turnaj ve stolním tenise, odbíjená - Duben - přebor v atletice, odbíjená, plavání - Květen - odbíjená, Sportovní den Velké Meziříčí -6.roč. Dukla a vojáci baví dětské domovy (malá kopaná, sportovní pětiboj, ) - Červen XXXXII.. LO DDŠ a VÚ ČR, - XXI. ročník Výstup na Praděd 1492 m.n.m. V průběhu školního roku probíhají zájmové kroužky Keramický, Vaření, Sportovně-turistický, Odbíjená, Kroužek první pomoci, Výtvarný, Aerobic a EVV. d) Estetická výchova: - Estetizace v ubytovacích a společných prostorách - Ruční práce, výroba dekorativně užitkových předmětů - Práce kroužků dle vlastních plánů - Výzdoba vlastními výrobky - Arteterapie, kresby, grafiky - Muzikoterapie, poslech hudby, spojení hudby a tance - Návštěvy kulturních zařízení (kino, výstavy, divadlo apod.) - Vánoční besídka - Výroba přání k vánocům, Novému roku, Velikonocům, ke Dni matek atd. - Péče o čistotu a estetiku v zařízení - Sebeobslužná činnost, péče o vlasy a pleť Měsíční akce: - září - malování bytů - říjen - estetizace společných prostor a ložnic - listopad - kresba v přírodě podzim - prosinec - výroba přání k vánocům, vánoční dekorace - leden - keramika - únor - tanec - březen - zpěv - duben - vybudování pergoly v areálu zařízení - květen - kresba v přírodě jaro - červen - úprava okolí v areálu DDŠ 14