R O Č N Í P L Á N P R Á C E. Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Šumperk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Č N Í P L Á N P R Á C E. Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Šumperk"

Transkript

1 R O Č N Í P L Á N P R Á C E Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Šumperk

2 I. Úvod : Do výchovně vzdělávací a resocializační práce s dětmi budou aplikovány především ty úkoly, které se nám nepodařilo nebo nedaří plnit. Součástí jsou i nové úkoly, které si v této oblasti stavíme jako cíl našeho snažení. Veškeré úkoly směřují ke zvýšení úrovně celé naší práce a zvýšení úspěšnosti v zařazení dětí do společnosti. Naše snažení bude zaměřeno především na oblast mravních hodnot a společensky přijatelnou úroveň chování, na zvýšení úrovně rodinné a sexuální výchovy, na získání základních pracovních dovedností, hygienických návyků, na rozvíjení osobnostní složky dětí, estetické vnímání a cítění, na samostatné rozhodování a samostatnou existenci. Naším hlavním úkolem je resocializace mravně narušené mládeže, vyrovnání sociálního a mravního handicapu. Snažit se budeme o vyrovnávání citové deprivace, kterou trpí většina z našich dětí. Ve všem, v čem chceme tyto děti změnit, musíme být sami příkladem. Naším vlastním úkolem tedy bude zejména to, abychom sami byli takoví, jakými chceme, aby byla naše děvčata. Tento plán práce je sestaven s ohledem na skutečnost, že dvě třetiny pedagogických pracovníků získalo studiem speciální pedagogiky a více než desetiletou praxí dostatečnou kvalifikaci k samostatnému řešení veškeré výchovné problematiky. Třetí třetina tuto kvalifikaci prokázala mnohaletou praxí. Bylo by pod úroveň všech pedagogických pracovníků, pokud by každému z nich nebyla dána možnost seberealizace a samostatného řešení podrobným a vyčerpávajícím rozpisem metod a forem práce. Detailní rozpracování je snad možné u technického výkresu nebo projektu, není však možné při práci s takto různorodou skupinou mladých lidí s velmi rozdílnými životními zkušenostmi, dovednostmi a návyky. Jsem přesvědčen o tom, že každý z nás k této nelehké práci přistupuje s odpovědností za další život svěřených dětí, že každý z nás využívá nejen své odbornosti, ale především svou letitou praxi a vlastní životní zkušenosti. Samozřejmým předpokladem úspěšné práce je potom vlastní citový vztah. Již předem děkuji všem pedagogickým pracovníkům, ale i nepedagogickým zaměstnancům, za jejich osobní i profesionální vklad při zajištění vypsaných, ale především nevypsaných úkolů, které v celé šíři nemůže obsáhnout žádný plán práce. II.Hlavní úkoly a jejich rozpracování: 1. Zvyšovat a upevňovat vědomou kázeň dětí 2. Snižovat počet útěků ze zařízení a pozdní návraty z dovolenek 3. Snažit se o zamezení pronikání negativních jevů 4. Zkvalitňovat jednotné výchovné působení pedagogických pracovníků 5. Dbát na výchovu k rodičovství a sexuální výchovu 6. Zvyšovat účinnost a podíl spolusprávy 7. Podpora a zkvalitňování kontaktů a vztahů s rodinou 8. Zvyšovat úroveň práce školy a její podíl na upevňování mravních zásad a hodnotové orientace 2

3 Ke splnění těchto hlavních úkolů, podmiňujících zvýšení úrovně výchovy a převýchovy jsou plánem práce stanoveny následující prostředky : ad 1. Zvýšit a upevnit vědomou kázeň ; - zaměřit se na jednotlivé "maličkosti", podmiňující dobrovolnou kázeň, plnění vyžadovat nekompromisně a důsledně, ale s využitím zejména systému opatření ve výchově - při vstupu jakékoliv dospělé osoby mezi děti, děti zdraví povstáním a hlasitým pozdravem, při školní výuce pouze povstáním - skupinový vychovatel provádí dle potřeby denně, týdně nebo namátkově uložení osobních věcí, čistotu ošacení a obuvi, úklid, splnění zadaného úkolu okamžitě vyhodnotí - s dětmi stále a při každé příležitosti hovořit, diskutovat, řešit, radit jim a naslouchat. Pedagog by měl být tím, kdo určuje směr diskuze - pro vedení skupin, za přímého dozoru ( bezpečnost ) a s využitím spolusprávy organizovat týdny samořídících skupin. Tyto týdny pečlivě analyzovat a vyhodnotit jejich klady a zápory - zvýšit podíl sebeobslužné činnosti, pověřovat děti samostatnou prací a úkoly s osobní zodpovědností, vyhodnotit, ale netrestat - tam, kde je to možné, považovat děti za partnery a takto se k nim chovat. Brát v úvahu jejich podnětné připomínky a návrhy, snažit se prosadit jejich realizaci, vyhodnotit, pochválit každou iniciativu směřující k lepšímu - nesnižovat jejich důstojnost poukazováním na jejich nedostatky, ale snažit se vyzvednout a využít jejich klady, pochvalou docílit zvýšení aktivity a zájmu ad 2. Snížit a zamezit útěky ze zařízení a pozdním návratům z dovolenky Při veškeré snaze o zajištění tohoto úkolu jsme si vědomi toho, že je to úkol obtížně realizovatelný, který se nám v současných podmínkách nebude vždy dařit. Přesto existují určitá pravidla, kterými ke snížení těchto jevů dojít lze : - vytvořit v zařízení takovou atmosféru, náladu a pocit sounáležitosti, která ve svém dopadu sama od sebe dětem v útěku zabrání nebo je k němu alespoň nebude nutit. Snažme se o navázání zcela neformálního vztahu, navázání kladných citových vazeb, o navázání atmosféry klidného rodinného zázemí - atmosféry dobře fungující rodiny. Tento postup nelze naplánovat, ani zajistit metodou, formou nebo cílem, to máme každý v sobě - velmi pečlivě a s předstihem provádět výběr na individuální vycházku nebo dovolenku. Dovolenkám a vycházkám věnovat delší čas při rozhovorech, dotazech, otázkách atd. - k výběrům na dovolenku zapojit celoústavní spolusprávu, osobně je na výběru zainteresovat - každému pokusu či náznaku o útěk věnovat maximální pozornost, svá pozorování konzultovat se spolupracovníky i s dívkou, spolusprávou atd. Dítěti věnovat maximální pozornost, pokud jde o osobní problém, snažit se jej vyřešit za spoluúčasti rodičů, přítele, soc.pracovníka, orgány sociálně právní ochrany dětí atd. Po konzultaci je možná i osobní návštěva v rodině. - není-li možné užít výchovné opatření, neplní-li svou funkci pohovory a další možnosti a dojde-li k útěku, okamžitě uvědomit rodiče, kurátora, policii a další zainteresované osoby a zajistit urychlený návrat - při útěku dítěte vyhotoví dozírající pedagog nebo zaměstnanec podrobný popis útěku, vlastní činnosti a činnosti dítěte, okolnosti útěku atd. - jako represi po útěku používat a uplatňovat náhradu škody, spolupracovat se sociální pracovnicí, policií, soudem atd. - ředitel zařízení ve spolupráci s vedoucím vychovatelem pololetně zpracuje rozbor útěkovosti v 3

4 zařízení a ve skupinách a vyhodnotí podle výsledků i osobní podíl zodpovědnosti jednotlivých pracovníků - všichni pedagogičtí pracovníci zajistí maximální naplnění výchovné, vzdělávací a resocializační práce s rozmanitou formou činností - nezapomínat na skutečnost, že mezi příčinami útěků může být špatná atmosféra, nuda, nezájem o vyslechnutí problémů dětí. Samozřejmě i zde existují výjimky, na které žádná forma nepůsobí - děti, živící kapesními krádežemi celé rodiny, dívky obstojně se živící prostitucí, děti neuznávající jakoukoliv autoritu apod. Jejich počet se sice neustále zvyšuje, přesto se u nich pokusme někdy i o nemožné ad 3. Zamezení pronikání negativních jevů : Tento úkol se pomalu, ale jistě stává problémem číslo jedna a pravděpodobně zanedlouho předstihne problém prostituce a způsobí velmi obtížné výchovné působení na tyto dívky. Přesto, i když se zvyšuje procento dětí, které přišly do styku s drogou, pokusme se o zamezení pronikání těchto negativních jevů do zařízení. Naše působení by mohlo být úspěšné alespoň u nikotinismu a alkoholismu. Působme alespoň zde - - namátkově kontrolovat, zda děti nepronášejí do zařízení alkohol a zda nepožívají alkohol v průběhu individuální vycházky a dovolenky při návštěvách rodičů a příbuzných - při zjištění požití alkoholu dítětem případ okamžitě projednat a zjistit, kdy a jak dívka k alkoholu přišla a ohlásit porušení zákona - k zamezení škodlivého vlivu kouření platí pro děti i zaměstnance v budově absolutní zákaz kouření. - organizovat besedy s lékařem na téma alkoholová a nealkoholová toxikomanie, škodlivé vlivy kouření - pedagogičtí pracovníci budou proškoleni ve speciálním kurzu k rozpoznání aplikace drog a farmak, své zkušenosti přenesou na další pedagogické pracovníky - nákup v obchodě organizovat za přítomnosti pedagogického doprovodu zejména v drogerii a v provozovnách, jejichž sortiment tvoří těkavé látky - ředidla, rozpouštědla atd. - pedagogický pracovník propouštějící dítě na individuální vycházku nebo dovolenku, je povinen ji poučit o zákazu návštěv restaurací, bufetů, požívání alkoholu a jakýchkoliv omamných látek, nepředepsaných léků, těkavých látek apod. ad 4. Zkvalitnit jednotné výchovné působení pedagogických pracovníků : - ve VŘ upřesnit a rozpracovat otázky řízení, kontroly, pravomocí a hodnocení - pedagogičtí pracovníci si budou průběžně předávat informace o děvčatech, o jejich chování a jednání, postupech a metodách výchovy a převýchovy - všichni pedagogičtí pracovníci se budou podílet na výběru na dovolenky a individuální vycházky - na společných poradách, pedagogických radách a metodických sdruženích budou společně řešeny veškeré závažnější opatření a postupy ad 5. Výchova k rodičovství a sexuální výchova : - v rámci rozhovorů, hodnocení a klubů věnovat maximální a neustálou pozornost výchově k rodičovství a sexuální výchově, péči o dítě apod. - sociální pracovnice zajistí přednášku lékaře, gynekologa, psychologa, věnovanou této problematice - vedoucí směn zajistí souběžně s přednáškou promítnutí filmů s touto tematikou - video 4

5 - část diskuzí, zejména při víkendových psychoterapeutických akcích navést na rodinné vztahy, na řešení rodinných konfliktů, kulturnost vztahů atd. - v rámci specializace probíhá u každé výchovné skupiny kroužek vaření a šití - denně věnovat v diskuzích pozornost dopisům od partnerů děvčat, jejich plánům do budoucna, využívat článků z "rodinných časopisů" např. Praktická žena, Bravo a dalších časopisů pro dospívající - pozornost věnovat i otázce "lesbických vztahů" tyto povětšinou pseudo projevy řešit a snažit se je nenásilně eliminovat kvalitním programem, sportem, kulturou a rozvíjením osobních zájmů ad 6. Zvýšení účinnosti a podílu spolusprávy : - spoluspráva se schází 1x za týden - podílí se na přípravě plánů práce - spolupracuje při řešení závažnějších kázeňských přestupků, výběrech na dovolenky, individuální vycházky - při týdnech samořídících skupin organizuje činnost, přebírá část pravomocí pedagogického pracovníka - spolusprávu vést k zájmu o veškeré dění ve výchovných skupinách i v celém zařízení - vedením spolusprávy je pověřen zástupce ředitele, nejméně 1x měsíčně se spoluspráva schází s ředitelem zařízení - spoluspráva se podílí na řízení sebeobslužné činnosti skupiny ad 7. Podpora a zkvalitňování kontaktů a vztahů s rodinou : - nadále zkvalitňovat a podporovat kontakt s rodinou, vždy v návaznosti na individuální situaci dítěte - tam, kde možnosti rodičů nedovolují navštěvovat dítě v zařízení, či uskutečňovat dovolenkový kontakt, proběhne tzv. asistovaný kontakt dítěte a jeho biologické rodiny, tento kontakt proběhne vždy se souhlasem rodiče. Je také informován místně příslušný sociální pracovník OSPOD - doprovodem dítěte při asistovaném kontaktu je sociální pracovnice našeho zařízení nebo psycholožka, případně kmenový vychovatel dané rodinné skupiny ad 8. Zvýšení úrovně práce školy a jejího podílu na upevňování mravních zásad, koncepční záměry školy na šk.rok : Koncepce školy vychází z koncepce celého zařízení jehož součástí škola je. ZÁKLADNÍ FILOZOFIE V našem pojetí je škola místem, které má dítě motivovat ke změně chování a kde dostane šanci dosáhnout co nejvyšší možné úrovně osobnostních kvalit. Prvořadou ambicí je vytvořit stabilní, klidné místo a podnětné prostředí bez strachu a nejistoty a bez nadměrného tlaku na výkon. Děti s velmi různorodými vzdělávacími potřebami zde mají dostat kvalitní a kvalifikovanou výchovnou a vzdělávací péči. Charakter práce musí v první řadě podporovat žádoucí sociální kompetence, zmírňovat negativní vztah k učení, posilovat komunikační dovednosti, zvyšovat schopnost řešit problémy a konflikty s okolím přiměřeným způsobem. Snahou je, aby si dítě uvědomilo odpovědnost za své chování a za důsledky svého jednání. Naši žáci se ve svých individuálních vzdělávacích potřebách velmi liší. Proto i výuka předmětů speciálně pedagogické péče musí probíhat v souladu s principy individualizace a diferenciace. Děti našeho zařízení potřebují klidné, vstřícné vedení, ale současně výchovnou důslednost s vymezením přesných hranic chování a důslednou kontrolu. 5

6 Při výchově a vzdělávání je nutné využívat všech podpůrných opatření a spolupracovat s poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky. Přístup k žákům musí být velmi citlivý a při hodnocení výsledků zohledněna míra znevýhodnění. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období Koncepce školy vychází z koncepce celého školského zařízení, jehož součástí škola je. Základní filosofie V našem pojetí je škola místem, které má dítě motivovat ke změně chování a kde dostane šanci dosáhnout co nejvyšší možné úrovně osobnostních kvalit. Prvořadou ambicí je vytvořit stabilní klidné místo a podnětné prostředí bez strachu a nejistoty a bez nadměrného tlaku na výkon. Děti s velmi různorodými vzdělávacími potřebami zde mají dostat kvalitní a kvalifikovanou výchovnou a vzdělávací péči. Charakter práce musí v první řadě podporovat žádoucí sociální kompetence, zmírňovat negativní vztah k učení, posilovat komunikační dovednosti, zvyšovat schopnost řešit problémy a konflikty s okolí přiměřeným způsobem. Snahou je, aby si dítě uvědomilo odpovědnost za své chování a za důsledky svého jednání. Naši žáci se ve svých individuálních vzdělávacích potřebách velmi liší. Proto i výuka musí probíhat v souladu s principy individualizace a diferenciace. Děti našeho zařízení potřebují klidné, vstřícné vedení, ale současně výchovnou důslednost s přesným vymezením hranic chování a důslednou kontrolu. Při výchově a vzdělávání je v nutných případech potřeba využívat všech podpůrných opatření a spolupracovat s poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky. Přístup k žákům musí být velmi citlivý a při hodnocení výsledků musí být zohledněna míra znevýhodnění. Oblast vzdělávání Podporovat u žáků proces změny chápání školy. Negativní vztah dětí ke škole a k učení vůbec je třeba ovlivnit pozitivním směrem, a to především zájmem o dítě, vyzdvihováním jeho individuálních schopností, pochopením jeho postojů a snahou tyto postoje postupně měnit tak, aby došlo k akceptaci školy a nutnosti vzdělávání vůbec. Nadále pracovat na ŠVP konkretizovat v něm změny dle úprav RVP ZV (MŠMT), vybavovat školu vhodnými pomůckami, učebnicemi, knihami a metodickými materiály. audiovizuální technikou. Používat vhodné a různorodé metody výuky, které budou pro žáky zajímavé a motivující. Motivovat děti k dosažení co nejvyššího stupně vzdělání jako cesty k vymanění se z dosavadního způsobu života..usměrňovat a podporovat děti vzhledem k výběru budoucího povolání. V rámci výuky příslušných předmětů věnovat větší pozornost učivu a tématům souvisejících s oblastí prevence rizikového chování a EVVO. Rozvíjet finanční gramotnost žáků zařazením témat týkajících se této oblasti do výuky příslušných předmětů Podporovat aktivity směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků - školní časopis, doplňování žákovské knihovny, využívání časopisů atd. Oblast výchovná Zaměřit se na výchovu elementárních návyků slušného chování ke spolužákům a zaměstnancům zařízení Klást důraz na prevenci sociálně patologických jevů. Zaměřit se zejména na šikanu, zneužívání návykových látek, přenos nakažlivých nemocí, kriminalitu, agresivitu, rasismus, xenofobii a intoleranci. Motivovat děti ke spoluvytváření pohodového školního prostředí, jeho výzdoby, formovat jejich vztah k vybavení školy, ke svému i cizímu majetku pozitivním směrem, důsledně vystupovat proti projevům vandalismu Velkou pozornost věnovat sexuální výchově Na školních komunitách vést žáky ke vzájemné toleranci a porozumění, k objektivnímu sebehodnocení a hodnocení 6

7 Oblast řízení Vytvářet podmínky pro zkvalitňování vzdělávacího a výchovného procesu. Obnovovat a doplňovat vybavení školy, dbát na jeho efektivní využívání. Budovat příjemné a tvůrčí pracovní prostředí V rámci možností zajišťovat plnou kvalifikovanost výuky, podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků Vytvářet podmínky pro prezentaci školy na veřejnosti internetové stránky, účast na kulturních a sportovních akcích, výstavky prací atd. Kontrolní a hospitační činností přispívat ke zkvalitňování procesu výchovy a vzdělávání Motivovat pedagogy k tvůrčí práci, podporovat iniciativu, odměňovat kvalitní práci. Zpracoval: Vl. Luštík, zást. řed. Schváleno na pedagogické radě dne: jako součást organizačního řádu Mgr. Jiří Klaška ředitel Seznam plánovaných akcí školy na školní rok 2014/ Školní komunita 10 x - Úřad Práce Šumperk ( exkurze ) - Burza škol - Poradna zdraví Olomouc : - besedy o výživě a zdtaví - Vila Doris : besedy v rámci EVVO - MěÚ Šumperk : - Prevence rizikového chování 5 besed - Dům kultury Šumperk : - multimediální vzdělávací besedy - Kino OKO : Planeta Země 3000 Škola a mimoškolní činnost jsou nedělitelnou součástí převýchovy a výchovy vůbec. Musí se navzájem prolínat a vystupovat jednotně ve svém působení. Nelze oddělovat složku výchovnou od vzdělávací. Učitel a vychovatel jsou dva nezastupitelní činitelé, na jejichž úrovni a spolupráci závisí výsledek celého snažení. Je nezbytné spolupracovat v otázkách jako jsou školní oblečení, dodržování kázně, dodržování VŘ. Zcela jednotně musí vystupovat učitel i vychovatel ve svých požadavcích i nárocích na vystupování, oslovení atd. Je povinností všech pedagogů důsledně dodržovat rozpis dozorů, služeb, začátku a konce výuky a mimoškolní činnosti. Učitel je nápomocen skupinovému vychovateli při řešení výchovných problémů. Rozbory hodnocení a chování jsou věcí celé pedagogické trojky. Uvedené prostředky plnění hlavních úkolů jsou závazné pro všechny pracovníky. Stejně závazné je i jejich rozpracování v měsíčních, týdenních a denních plánech práce. Jejich plnění a úroveň bude průběžně sledována a hodnocena při hospitacích a kontrolách řídících pracovníků. 7

8 III. Vedlejší úkoly Tato část, označená jako vedlejší úkoly, je nedílnou součástí plánu práce a je neméně důležitá. V této části jsou dále rozpracovány prostředky plnění hlavních úkolů. a) na úseku práce školy se zaměřit na odstranění nedostatků ve vědomostech žáků - zvládnutí základního učiva a doplnění mezer a nedostatků v něm - spoluprací učitele a vychovatele Z: učitelé, vychovatelé T: stálý - plným využitím odpoledního doučování a řádnou přípravou Z: vychovatelé T: stálý - využití pokynů učitelů pro doučování Z: učitelé, vychovatelé T: stálý - zpracování opatření ke zvýšení úrovně práce, kázně, a jednoty požadavků Z: vedoucí učitel T: zpracování opatření ke zvýšení úrovně práce, kázně a jednotlivých požadavků Z: vychovatelé T: oba návrhy opatření budou společně konzultovány a bude zpracováno jednotné opatření Z: ředitel T: b) na úseku mravní výchovy : - pravidelně besedovat a diskutovat o všech otázkách humanity, politice, televizních pořadech, článcích, pracovat s tiskem, sociálními programy, práce atd. Z: vychovatelé T: stálý - zvýšit propagaci a úroveň práce s knihou, knihovna je dětem volně přístupná - s knihou denně pracovat Z: vychovatelé T: stálý - pravidelně besedovat nad korespondencí, rozebírat rodinné vztahy, situace, kamarády a celkovou situaci Z: vychovatelé T: stálý - v maximální míře využívat soutěživých forem činností, měsíčně realizovat nejméně 2 soutěže či soutěžní akce tělovýchovné, literární nebo estetické Z: vychovatelé T: dle vlast. plánů práce - ve všech formách činnosti se zaměřit na zjemnění chování, vystupování, vyjadřování, kulturu stolování, osobní hygienu, péči o oblečení, zdravotní osvětu atd. Z: vychovatelé T: stálý 8

9 - při každé příležitosti řešit otázky kulturního řešení sporů, kompromisů, akceptování jiného názoru, otázky šikanování, uznávané mravní normy atd. Z: vychovatelé T: stálý c) kulturní a veřejně prospěšná činnost : - v rámci společenské a estetické výchovy, ale i formou odměny navštěvovat kulturní pořady a vystoupení, filmová představení ( po výběru ), diskoték, zábav a divadelních představení Z: vychovatelé T: dohodou - propagovat a popularizovat výsledky naší práce ve společnosti, zejména v obci - výrobky, veřejně prospěšná činnost, výzdoba, výrobky estetické výchovy, kulturní vystoupení atd. Z: pedag.pracovníci T: dohodou - spolupodílet se na čistotě obce, úklidech společ.prostranství,péči o autobus. zastávky, estetizaci vlastního okolí, pomoc starším spoluobčanům atd. Z: vychovatelé T: stálý - zorganizovat kulturně společenskou besídku k vánocům Z: vychovatelé, učitelé T: do vybrat a umožnit sledování vybraných televizních programů i v průběhu týdne - výběr Z: vychovatelé T: stálý - v rámci KLUBU uspořádat alespoň 1x měsíčně společensko kulturní akci, zaměřit se na psychoterapeutické využití činností Z: ved.klubu T: týdně d) v oblasti pracovní výchovy : - rozdělit venkovní prostory s konkrétním plněním úkolů pro školu a jednotlivé vých. skupiny Z: ved.učitel,ved.vychovatel T: září v době PV pro jednotlivé skupiny neorganizovat žádné jiné akce - film, koupaliště atd. Z: vychovatelé T: stálý 9

10 - pro zabezpečení vybavenosti skladu PV a údržby zařízení převzít osobní péče, sledovat průběžné vybavení skladu Z: ved.skladu T: stálý - v činnosti PV ve VMV se zásadně nevěnovat úklidům, ale práci na venkovních prostorách. Za nepříznivého počasí práci pro zařízení Z: vychovatel PV T: stálý e) v oblasti estetické výchovy : - zvýšit úroveň propagace vlastní práce v EV uspořádáním výstavek v zařízení i v obci, zestetizovat vlastní vnitřní prostoty, včetně tříd a učeben Z: vychovatel EV T: stálý - organizovat návštěvy výstav, koncertů, divadelních představení atd. Z: vychovatel EV T: stálý - vést děti k pravidelné péči o květinovou výzdobu, estetizaci prostředí, ochraně majetku atd. Z: vychovatel EV T: stálý - pravidelně - měsíčně uspořádat soutěž o nejlépe upravené a vyzdobené prostory skupiny Z: ved.vychovatel T: měsíčně - v rámci KLUBU pravidelně pořádat soutěže výtvarné tanec, zpěv, vystoupení, výrobky atd. Z: vychovatel EV, ved.kl. T: měsíčně - zaměřit se na úpravu zevnějšku, oblečení a obutí Z: vychovatelé T: stálý - při společných vycházkách a pobytu venku se zaměřit na estetické vnímání okolí, přírody atd. Z: vych.bt,tv,skup.vych. T: denně f) v oblasti tělesné výchovy a sportu : - v rámci turistiky a turistického kroužku - turistické vycházky na Praděd, Ramzovou, Skřítek atd. Z: vych.bt,tv T: říjen červen 10

11 - příprava a účast na sportovních hrách v rámci pořádaném DDŠ - letní, zimní, výstup na Praděd aj. Z: učitelé, vychovatelé T: dle propozic - pravidelně pořádat sportovní soutěže v různých druzích sportu ( lyžování, volejbal, atletika ) Z: učitel TV, vychovatelé T: měsíčně g) nespecifikované úkoly : - ustavit zájmové kroužky dle zájmu a potřeby Z: ved.vychovatelé T: září týdně provádět kontrolu stavu a úplnosti ošacení a obutí Z: vychovatelé T: týdně - při každé příležitosti se věnovat zvýšení sociální úrovně děvčat - jízdní řády, zdravotní pojištění, sociální pojištění, sociální dávky, rodinné přídavky apod. Z: vychovatelé T: stálý Další prostředky výchovy a resocializace : H o d n o c e n í : Denně na závěr jakékoliv činnosti provést individuální a skupinové hodnocení, usměrněné a vedené vychovatelem. V hodnocení dne přihlédnout k hodnocení ve škole. Učitelé denně hodnotí známkou 1-4. Známky závažné přestupky jsou zapsány rovněž do přestupkových sešitů. Využívat zejména pochvaly. Informace o chování žáků jsou předávány vychovateli při předání žákyň. Týdně je prováděno ve škole tzv. velké hodnocení - vede vedoucí učitel. K tomuto hodnocení se přihlíží při udělování individuální vycházky a dovolenky ( porušování VŘ a ŠŘ ). Týdenní celoústavní hodnocení - komunity - vede po skupinovém hodnocení pověřený vychovatel, vedoucí vychovatel, popř. ředitel nebo statutární zástupce. Z týdenního hodnocení je pořízen zápis. Podle potřeby a na přímou výzvu je zpracováno písemné hodnocení, a to podle druhu buď třídním učitelem nebo vychovatelem. Systém hodnocení je součástí vnitřního a organizačního řádu zařízení. 11

12 O p a t ř e n í v e v ý ch o v ě : Opatření ve výchově jako prostředek převýchovy je zakotven ve vnitřním řádu zařízení. Obecně platí : Soubor odměn a trestů užívat přiměřeně, preferovat odměnu jako motivační činitel. Zachovávat maximální spravedlnost, individuální přístup, dát možnost napravit chybu, být objektivní, zvážit veškeré okolnosti. Nehromadit tresty a tím nepřivádět dítě do bezvýchodné situace a k rezignaci. Nepřenášet na děti vlastní problémy. Všichni pedagogičtí pracovníci, ale i ostatní zaměstnanci musí vystupovat jednotně, neulehčovat si práci na úkor ostatních, nepřenášet vlastní povinnosti na druhé, nevolit neuváženě benevolentní přístup. Základní povinností je věnovat veškerý pracovní čas dětem, mít kdykoliv přehled o činnosti dětí, jejich pohybu a náladách. Každý pedagogický pracovník je plně odpovědný za svou práci a skupinu. Kontrolou je pověřen vedoucí vychovatel, statutární zástupce a ředitel. T é m a t a pro měsíční a týdenní plány práce : Při sestavování témat pro měsíční a týdenní plány práce vycházíme z připomínek, námětů a témat jednotlivých pedagogických pracovníků, dětské spolusprávy a po stránce obsahové z možností našeho zařízení, složení dětí a z plnění stanovených úkolů v letech minulých. Výběr témat plně umožňuje rozvinout osobnost, zkušenosti a orientaci každého z pedagogických pracovníků. - dodržovat vnitřní řád DDŠ - prioritní úkol.vnitřní řád inovovat a humanizovat - zvyšovat podíl spolupráce mezi spolusprávou dětí a pedagogickými pracovníky - vytvářet u dětí základní mravní hodnoty - čestnost, pracovitost, lásku, přátelství atd. - prohlubovat kontakt dětí s rodinou - zahrnout ekologickou výchovu, citové prožívání, etiku, estetiku, vlastenectví, rasovou snášenlivost a toleranci do výchovně vzdělávací práce - snižovat útěkovost ze zařízení - plné zapojení do sportu, kultury, osobních zájmů a zálib, koníčků atd. - výchovu k pracovním dovednostem a návykům provádět důsledně a zodpovědně, využívat motivaci - sledování kulturních a politických událostí, aktuálně reagovat na menšinovou problematiku, trestnou činnost, regionální problematiku - vyhledávat, zajišťovat a umožnit zájmovou činnost v co nejširší míře - upevňovat návyky kulturního řešení sporů - dialog, argumentace, kompromis, ústupek, obhájení svého názoru - snižovat psychický tonus u dětí - individuální přístup, diskuze - vysvětlovat otázky škodlivosti užívání zdraví škodlivých látek - nikotinismus, alkoholismus, toxikomanie 12

13 F O R M Y V Ý C H O V N É Č I N N O S T I : a) S p o l e č e n s k á a m r a v n í v ý c h o v a : Společenská a mravní výchova musí odpovídat všelidským humanitním zásadám, demokratickému režimu a toleranci. - vysvětlování myšlenek a zásad demokracie, humanity, tolerance, svobody, zásady mravnosti, čestnosti atd. - bohatství společnosti - materiální, duševní - souvislosti s pracovní kázní a pracovitostí vůbec - ekologické otázky životního prostředí - jednotlivec, společnost, celosvětová problematika, výživa - rodina, postavení rodiny ve společnosti, poslání a úkoly rodiny - náboženství, víra, svoboda vyznání, respektování individuality a názorů - rozvoj schopností a dovedností - trpělivost, soustředění, radost z výsledků snažení - aktuální problémy - AIDS, drogy, promiskuita, xenofobie, kouření, alkohol, hygiena, strava atd. - normy společenského soužití - kolektiv, pracoviště, dvojice, rodina - spravedlivé řešení sporů - kladný postoj k plnění povinností, kladné hodnocení při plnění povinností! - vytváření kladného vztahu k hodnotám nejen duchovním, ale i ekonomickým a mravním - besedy nad korespondencí - besedy o rodině, zejména po dovolených a prázdninách - otázky právního řádu - péče o oblečení b) P r a c o v n í v ý c h o v a : Jedním z prioritních problémů výchovy a převýchovy je řádná a svědomitá práce. Téměř závisí na motivaci a příkladu - - vždy dbát na dodržení veškerých bezpečnostních předpisů - max. pozornost věnovat údržbě a estetizaci přidělených prostor - provádět se svěřenkami drobnou údržbu na pokojích - údržba a úprava okolí, udržování komunikací v zimním období - údržba veřejných prostranství v okolí zařízení - brigádnická činnost dle požadavků města - sebeobsluha, praní, úklid, žehlení, údržba ošacení, vaření, kroužek šikovných rukou, šití, modelování atd. c) T ě l e s n á v ý c h o v a, t u r i s t i k a : - míčové, sportovní hry, soutěže, atletika, lyžování, stol.tenis - turistické vycházky do okolí, na hory - koupání na termálním koupališti a krytém bazénu v Šumperku - sportovní hry a tréninky na sport. akce ve vlastním sportovním areálu - zimní sporty - příprava na soutěže - kroužek - bruslení - dle podmínek, zimní stadion Šumperk 13

14 ad c) Celoústavní soutěže v rámci přípravy na reprezentaci ústavu: - Září - odbíjená, střelba ze vzduchovky - Říjen - přespolní běh, střelba ze vzduchovky, turnaj ve stolním tenisu - Listopad - plavecké závody jednotlivců a štafeta družstev - Prosinec - 4.ročník Vánoční turnaj ve stolním tenisu - Leden - závod v běhu na lyžích - Únor reprezentace na XXXVIII. ZO DDŠ a VÚ ČR - Březen - turnaj ve stolním tenise, odbíjená - Duben - přebor v atletice, odbíjená, plavání - Květen - odbíjená, Sportovní den Velké Meziříčí -6.roč. Dukla a vojáci baví dětské domovy (malá kopaná, sportovní pětiboj, ) - Červen XXXXII.. LO DDŠ a VÚ ČR, - XXI. ročník Výstup na Praděd 1492 m.n.m. V průběhu školního roku probíhají zájmové kroužky Keramický, Vaření, Sportovně-turistický, Odbíjená, Kroužek první pomoci, Výtvarný, Aerobic a EVV. d) Estetická výchova: - Estetizace v ubytovacích a společných prostorách - Ruční práce, výroba dekorativně užitkových předmětů - Práce kroužků dle vlastních plánů - Výzdoba vlastními výrobky - Arteterapie, kresby, grafiky - Muzikoterapie, poslech hudby, spojení hudby a tance - Návštěvy kulturních zařízení (kino, výstavy, divadlo apod.) - Vánoční besídka - Výroba přání k vánocům, Novému roku, Velikonocům, ke Dni matek atd. - Péče o čistotu a estetiku v zařízení - Sebeobslužná činnost, péče o vlasy a pleť Měsíční akce: - září - malování bytů - říjen - estetizace společných prostor a ložnic - listopad - kresba v přírodě podzim - prosinec - výroba přání k vánocům, vánoční dekorace - leden - keramika - únor - tanec - březen - zpěv - duben - vybudování pergoly v areálu zařízení - květen - kresba v přírodě jaro - červen - úprava okolí v areálu DDŠ 14

15 e) S o c i á l n ě p r á v n í v ý c h o v a : Řeší základní problematiku denního života - - otázky finanční - mzda, sociální dávky, žádosti, rodinný rozpočet, úspory, nákup podle příjmů, ceny potravin, ošacení, základního vybavení domácnosti atd. - přijetí do zaměstnání, vyřízení žádosti o zaměstnání, úřad práce a podporav nezaměstnanosti, kvalifikace, pracovní právo - nezbytné písemnosti - rodný list, občanství, matrika, OP, pas, písemnosti ke sňatku - vkladní knížka, úroky, půjčky, ručitel, větší investice - právní předpisy - přestupek, tr.čin, obhájce, stát.zastupitelství - jízdní řády a práce s nimi - rekreace, dovolená, cestovní kanceláře - ošetřovné, výživné, rodič.příspěvek, podpora při narození, příspěvek na bydlení, otop, dopravu - základní vybavení domácnosti - potřeby dětí, zápis dítěte do školy, povinná šk. docházka - další a další nepřeberné množství námětů O R G A N I Z A C E R O D I N N Ý C H A VÝCHOVNÝCH S K U P I N : Děti jsou rozděleny do pěti rodinných skupin dle VŘ, kap.4.1 Přidělení skupin : Skupina I. : p.strnadová x Bc.Pobucká Skupina II. Skupina III. Skupina IV. Skupina V. : p. Bc.Mádr x Bc.Vašátková : Bc.Zapletalová x Mgr. Pudil : Mgr.Chytil x Bc.Vinklerová : Bc.Zdukos x Mgr.Cupalová Asistenti pedagoga : Ing.Paulík, p.neuman, p.toncr 15

16 P E D A G O G I C K É R A D Y A J E J I C H N Á P L Ň : Členy pedagogické rady, která slouží jako poradní orgán ředitele, jsou všichni pedagogičtí pracovníci zařízení, pomocné vychovatelky, sociální a zdravotní pracovnice, hospodářka, vedoucí kuchyně. V případě potřeby je možno přizvat i další pracovníky. I. Pedagogická rada: projednání plánu práce školy, přidělení předmětů, tříd, skupin, kabinetů, přidělení sbírek a prostor, organizace šk.roku 2014/ II. Pedagogická rada: výchovně vzdělávací výsledky školy, kázeň, spolupráce učitel- vychovatel, plnění plánu práce, dílčí úkoly, podmínky provozu zařízení, rozbor útěkovosti a negativních jevů III. Pedagogická rada: pololetní klasifikace, upřesnění rozpočtu a jeho čerpání, úkoly pro druhé pololetí IV. Pedagogická rada : jednotlivé problémy výchovy a činností, nedostatky ve výchovné a vzdělávací práci, stanovení opatření, návrhy k plánu práce pro příští roknávrhy změn vevř,plánu práce a Organizačním řádu zařízení V. Pedagogická rada : zhodnocení plnění plánu práce, výchovně vzdělávací výsledky práce školy mimoškolní výchovy, klasifikace, prázdninový rozpis služeb a dovolených, prázdninový provoz a akce V případě nutnosti a naléhavého řešení problému, může být pedagogická rada svolána kdykoliv. S y s t é m o s t a t n í c h p o r a d : Porady vedení se uskutečňují 1 x týdně zpravidla ve středu, dále dle potřeby. Porad vedení se účastní ředitel, statutární zástupce a vedoucí vychovatel,porad sociálně správního úseku se účastní ředitel, hospodářka, sociální pracovnice, vedoucí kuchyně, příp. údržbář a další přizvaní zaměstnanci. Porady učitelů probíhají zpravidla1 x týdně v pondělí a dle potřeby. Porady učitelů řídí statutární zástupce. Porady vychovatelů probíhají zpravidla 1 x týdně, v případě potřeby častěji. Porady řídí vedoucí vychovatel. Porady učitelů a vychovatelů řeší dílčí problémy výchovy a převýchovy, drobné kázeňské přestupky, hodnocení dětí, dovolenky, vycházky, vybavení, zástupy, měsíční a týdenní plány práce, spolusprávu, úklidy, estetizaci, soutěže, psychoterapeutické pobyty aj. Plán práce byl projednán a schválen na pedagogické radě dne V Šumperku dne Mgr. Jiří Klaška ředitel DDŠ, ZŠ a SVP Šumperk 16

17 Příloha 1. D Ě T S K Ý D O M O V S E Š K O L O U, Z Á K L A D N Í Š K O L A A S T Ř E D I S K O V Ý CH O V N É P É Č E Š u m p e r k Plán práce Prevence drogových závislostí Školní rok 2014/2015 Plán vychází z metodického pokynu MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, č.j / Stálé úkoly plněné během celého školního roku : 1. PRIMÁRNÍ PREVENCE - osvěta zaměřená na děti, na jejich rodiče či osoby zodpovědné za výchovu - schránka důvěry pro děti ( ředitel, škola, soc. pracovnice ) - individuální pohovory s psycholožkou, pedopsychiatričkou - individuální pohovory s metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky - besedy s lékařem, kurátory, příslušníky PČR - besedy s metodikem prevence, pedagogickými pracovníky viz plán P-Centra Olomouc - projekce videofilmů s drogovou problematikou a následnou diskuzí k tématu - metody, postupy a způsoby odmítání nabízených návykových látek 2. SEKUNDÁRNÍ PREVENCE - screening - prohlídky a kontroly prostor v zařízení - kontroly dětí po příjezdu z dovolenek, příp.po příchodu z útěku - spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou - spolupráce s MěÚ Šumperk viz příloha TERCIÁLNÍ PREVENCE - spolupráce s psychiatrickými léčebnami Šternberk, Opava - spolupráce s psychologem, okresním protidrogovým koordinátorem 17

18 Plán preventivního programu v DDŠ a ZŠ Šumperk KPPP Komplexní Primárně Preventivní Program pro ZŠ ve školním roce 2012/ 2013 v obvodu obce s rozšířenou působností - MěÚ Šumperk Přednášející organizace Název: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, odd. sociálně-právní ochrany a prevence Kontaktní adresa: Lautnerova 1, Šumperk Telefon: Lektor: Ľ. Hanáková, J. Kupková, M. Sládková Dis., Mgr. D. Kučerová, Mgr. P. Vlach, Bc. P. Vorlová Název: Poradna pro ženy a dívky Kontaktní adresa: Šmeralova 2, Šumperk Telefon: IČO: č. učtu: /0800 Lektor: Ing.Mgr. M. Jílková Název: Policie ČR Šumperk Kontaktní adresa: Havlíčkova 8, Šumperk Telefon: Lektor: npor. Mgr. Miloslav Svatoň

19 Název: Pontis Šumperk, o.p.s Kontaktní adresa: Rachot, Nízkoprahový klub pro mládež, Gen. Krátkého 3a, Šumperk Telefon: IČO: č. učtu: ČSOB /0300 Lektor: Ludmila Juránková, DiS Název: Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk (dále Pedagogicko-psychologická poradna) Kontaktní adresa: Husitská 12, Šumperk Telefon: Lektor: Mgr. H. Slavíková 5.ročník Organizace: Pontis Šumperk, o.p.s Téma: Učíme se odmítat Obsahová náplň: Přednášky jsou zaměřeny zejména na oddálení prvokontaktu s návykovou látkou, hlavně cigaret a alkoholu. Přednášky jsou doplněny o dramatické hry, improvizace a interaktivní hry, které jsou přizpůsobeny věku dětí a zaměřeny zejména na rizika spojená s užíváním drog a odmítnutí nabízené látky. Organizace: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, odd. sociálně právní ochrany a prevence Téma: Právo a děti Obsahová náplň: S ohledem na věk dětí vysvětlit základní pojmy týkající se práva v ČR. Formou her a dalších aktivit přiblížit dětem systém práva a právního řádu. Úvod do problematiky domácího násilí. Obeznámit děti s prací oddělení soc. právní ochrany a prevence. Organizace: Téma: Obsahová náplň: Preventivně informační skupina, OŘ PČR Šumperk Policie ČR a Integrovaný záchranný systém se představuje Obecně informovat o jednotlivých složkách IZS a případech, kdy zasahují. Podrobněji rozebrat práci policie, její úkoly a oprávnění policistů. Vlastní bezpečnost (sám doma, sám na ulici). Co dělat a čeho se vyvarovat na místě trestného činu, přestupku nebo dopravní nehody? Hra Svědek. 19

20 7.ročník Organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Téma: Klima v naší třídě Obsahová náplň: Znalosti: Co je to agresivita, šikana a škádlení. Okolnosti napomáhající k negativnímu klimatu ve třídě. Sociální role v třídním kolektivu. Dovednosti: schopnost sdělit své pocity před spolužáky. Postoje: nenechat sebou manipulovat, osobní zodpovědnost za dění ve skupině Organizace: Pontis Šumperk, o.p.s Téma: Vlastní orientace ve světě Obsahová náplň: Znalosti: Závislost vymezení pojmu, vznik a rozvoj, závislost jako nemoc. Alkohol a drogy, propagace těchto výrobků, školní předpisy. Dovednosti: schopnost ventilovat své pocity a ovládat své emoce. Postoje: obhajoba vlastních postojů a názorů, hledání osobního vývoje při dozrávání. Organizace: Poradna pro ženy a dívky Téma: Zázrak života Obsahová náplň: Objasnit plodnost ženy, plodnost muže a plodnost páru, vysvětlit různé fáze menstruačního cyklu (menstr. pravítko). Podat přiměřenou informaci o sexualitě a lásce. Informovat o průběhu těhotenství, o vývoji plodu fotografie a modely plodu, co je mimoděložní těhotenství, rizikové těhotenství, potrat apod. Možnost odpovědět na dotazy žáků a promítnutí videokazety Ahoj, tady jsem! Dívky obdrží menstruační kalendáře, chlapci kalendáříky. Organizace: Téma: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí Jak se nestát pachatelem trestného činu? Začínám dospívat co na to naše právo? Obsahová náplň: Objasnit dětem pojem přestupek, trestný čin. Základní vysvětlení vybraných z přestupkového a trestního práva. Vysvětlení pojmů dohled nad výchovou dítěte, ústavní výchova, předběžné opatření, SVP. Upřesnit věkovou hranici trestní odpovědnosti, s následnou debatou co následuje po zjištění pachatele trestného činu?. Problém zvaný šikana. 20

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování Minimální preventivní program ZŠ Lačnov ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 2. 9. 2014 PŘÍLOHA: Program proti šikanování Základní údaje o škole Základní škola Lačnov je málotřídní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20 Minimální preventivní program školy v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA BEZ DROG a prevence sociálně patologických jevů/prevence rizikového chování

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Školní program proti šikaně Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Je součástí preventivního programu ZŠ Lačnov. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 264/2008-6, Metodické

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Odborné učiliště Kelč

Odborné učiliště Kelč Odborné učiliště Kelč SMĚRNICE K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY 1. Směrnice rozpracovává Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO: 49 459 767 Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2015 / 2016 (akceptující Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Úvod 2) Charakteristika zařízení 3) Cíle 4) Struktura a zaměření preventivních aktivit 5) Plánované akce primární prevence specifické 6)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

1. Minimální preventivní program Úvod

1. Minimální preventivní program Úvod 1. Minimální preventivní program 1.1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i děti, které navštěvují naší základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době školní

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2015/2016 A: Závěry minulého šk.roku B: Hlavní úkoly šk.roku 2015/2016 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY Č. j.: 587/2016/Pet Vypracoval: Mgr. Stanislava Žáčková, metodik prevence Schválil: PaedDr. Jaroslava Olšanská, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, ŘÍČANY. Školní program proti šikanování 2016/2017

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, ŘÍČANY. Školní program proti šikanování 2016/2017 Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, 251 01 ŘÍČANY Školní program proti šikanování 2016/2017 Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola stravování Říčany s. r.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ (součást organizačního řádu školy)

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ (součást organizačního řádu školy) Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, 272 04 Kladno Tel.: 312 263 087 fax : 312 263 904 Web: www.6zskladno.cz e-mail: zs6kladno@volny.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ (součást organizačního

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

PREVENCE ŠIKANY. A. Hadwigerová, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne 24.1.2008

PREVENCE ŠIKANY. A. Hadwigerová, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne 24.1.2008 Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Vypracovala: PREVENCE ŠIKANY Pedagogická rada projednala dne 24.1.2008 A. Hadwigerová, ředitelka školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více