Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku"

Transkript

1 Příloha č. 3 materiálu č. 40/2016 ZM MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A XX/2016 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ Zastupitelstvo města Chebu se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města Chebu: Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Město Cheb vybírá poplatek za užívání veřejného (dále jen poplatek ). 1) (2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Cheb (dále jen správce poplatku ) 2) Čl. 2 Předmět poplatku Poplatek za užívání veřejného se vybírá za zvláštní užívání veřejného, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 3) Čl. 3 Poplatník Poplatek za užívání veřejného platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné způsobem uvedeným v článku 2. 4) Čl. 4 Veřejné Pro účely této vyhlášky se za veřejná považují konkrétně uvedená v přílohách číslo 1 a), 1 b), 1 c), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Čl. 5 Vznik a zánik poplatkové povinnosti Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo. 1

2 Čl. 6 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit zvláštní užívání veřejného nejpozději v den zahájení užívání správci poplatku předpokládanou dobu, místo, rozsah a účel užívání veřejného. Pokud je tento den dnem pracovního klidu nebo pracovního volna, nejpozději v nejblíže následujícím pracovním dni. (2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede 5) a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti včetně skutečnosti dokládající vznik nároku na případné osvobození od poplatku. (3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 6) (4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 7) (5) Poplatník je povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů po skončení užívání veřejného ohlásit správci poplatku skutečný stav údajů požadovaných v odst. 2 c). Čl. 7 Sazba poplatku (1) Denní sazba poplatku za užívání veřejného je stanovena za každý i započatý m 2 a každý i započatý den užívaného veřejného. Dnem se rozumí jeden den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije. (2) Měsíční paušální sazba poplatku za užívání veřejného se počítá za období běžného měsíce za 30 nebo 31 po sobě jdoucích kalendářních dnů (měsíc únor 28 nebo 29 dnů). (3) Roční paušální sazba poplatku za užívání veřejného se počítá za období běžného roku ode dne a měsíce roku příslušného do dne a měsíce roku následujícího. 2

3 (4) Sazby poplatku: a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb aa) např.: prodejní stoly, pulty, stánky mimo předzahrádek za 1 m 2 I. lokalita denní sazba 6,- Kč měsíční paušální sazba 90,- Kč roční paušální sazba 550,- Kč II. lokalita denní sazba 4,- Kč měsíční paušální sazba 60,- Kč roční paušální sazba 350,- Kč ab) předzahrádky - za 1 m 2 I. lokalita denní sazba 3,- Kč měsíční paušální sazba 40,- Kč roční paušální sazba 400,- Kč II. lokalita denní sazba 1,- Kč měsíční paušální sazba 25,- Kč roční paušální sazba 250,- Kč b) za provádění výkopových prací a za umístění stavebního zařízení - za 1 m 2 I. lokalita - do 7 kalendářních dnů bez poplatku - 7 a více kalendářních dnů-denní sazba 5,- Kč II. lokalita - do 7 kalendářních dnů bez poplatku - 7 a více kalendářních dnů-denní sazba 3,- Kč c) za umístění reklamního zařízení za 1 m 2 v obou lokalitách denní sazba měsíční paušální sazba roční paušální sazba 25,- Kč 400,- Kč 3.500,- Kč d) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí - za 1 m 2 v obou lokalitách denní sazba - cirkusy denní sazba - lunaparky, jiné atrakce 1,- Kč 3,- Kč e) za umístění skládek - za 1 m 2 v obou lokalitách denní sazba - 1. den bez poplatku 2. den a další dny 7,- Kč 3

4 f) za vyhrazení trvalého parkovacího místa označeného dopravní značkou I. lokalita parkovací místo do 15 m 2 - denní sazba za m 2 parkovací místo do 15 m 2 měsíční paušální sazba za celé parkovací místo parkovací místo do 15 m 2 roční paušální sazba za celé parkovací místo za každý další započatý 1 m 2 parkovacího místa: denní sazba za 1 m 2 měsíční paušální sazba za 1 m 2 roční paušální sazba za 1 m 2 II. lokalita parkovací místo do 15 m 2 - denní sazba za m 2 parkovací místo do 15 m 2 - měsíční paušální sazba za celé parkovací místo parkovací místo do 15 m 2 - roční paušální sazba za celé parkovací místo za každý další započatý 1 m 2 parkovacího místa denní sazba za 1 m 2 měsíční paušální sazba za 1 m 2 roční paušální sazba za 1 m 2 2,50 Kč 830,- Kč 9.500,- Kč 3,50 Kč 105,- Kč 1.200,- Kč 1,50 Kč 600,- Kč 6.000,- Kč 2,50 Kč 60,- Kč 675,- Kč g) za užívání veřejného pro kulturní, sportovní akce, reklamní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl - za 1 m 2 v obou lokalitách kulturní akce sportovní akce pro potřeby filmových a televizních děl reklamní akce 1,- Kč 1,- Kč 4,- Kč 5,- Kč (5) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou. Čl. 8 Splatnost poplatku (1) Poplatek podle článku 7 odst. 1 je splatný do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení užívání veřejného. (2) Poplatek stanovený měsíční paušální sazbou podle článku 7 odst. 2 je splatný do konce následujícího měsíce po započetí užívání veřejného. (3) Poplatek stanovený roční paušální sazbou podle článku 7 odst. 3 je splatný do konce následujícího měsíce po započetí užívání veřejného. (4) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. 4

5 Čl. 9 Navýšení poplatku a sankce 8) (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. (2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. (3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. (4) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují. Čl. 10 Osvobození od poplatku Od poplatku se osvobozuje: a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené, 9) b) akce pořádané na veřejném, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, 10) c) trvale vyhrazená parkovací místo pro vozidla Policie ČR v rozsahu: do 3 parkovacích míst do 15 m2 na p.p.č. 1438/12 k.ú. Cheb /Žižkova ul./ do 7 parkovacích míst do 15 m2 na p.p.č. 1637/1 k.ú. Cheb /Hviezdoslavovo nám./ do 4 parkovacích míst do 15 m2 na p.p.č. 315/3 k.ú. Cheb /Valdštejnova ul./, d) užívání veřejného, na které je uzavřena platná nájemní smlouva nebo smlouva o výpůjčce s vlastníkem pozemku. Podmínkou osvobození od poplatku je předložení originálu nájemní smlouvy správci poplatku, e) užívání veřejného vlastníkem pozemku, který je touto vyhláškou určen za veřejné a vlastník tohoto pozemku jej užívá způsobem uvedeným v článku 2 této vyhlášky pro vlastní potřebu, f) užívání veřejného, které je financované z rozpočtu města a jejichž pořadatelem nebo spolupořadatelem je Město Cheb, g) užívání veřejného příspěvkovými organizacemi Města Chebu, h) užívání veřejného nadacemi a nadačními fondy, které Město Cheb zřídilo, i) poplatek, který nepřesáhne celkem za jednu akci 50,- Kč. Čl. 11 Zrušovací a přechodné ustanovení (1) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška číslo 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného ve znění obecně závazné vyhlášky číslo 5/2011. (2) Řízení nebo postupy, které byly zahájeny podle dosavadních právních předpisů, se ode nabytí účinnosti této vyhlášky dokončí a práva a povinnosti z nich plynoucí se posoudí podle ustanovení této vyhlášky, která upravují řízení nebo postupy, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší 11). 5

6 Čl. 12 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. dubna Ing. Petr Navrátil starosta Mgr. Daniela Seifertová místostarostka vyvěšeno na úřední desce dne: xx. xx sejmuto z úřední desky dne: xx. xx ) 14, odst. (1) zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn 2) 10, odst. (2) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů; 14, odst. 3 zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 3) 4, odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 4) 4, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 5) 14a odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 6) 14a odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 7) 14a odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 8) 11 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 9) 4 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 10) 4, odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 11) 264, odst. (1) zákona číslo 280/2009 daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 6

7 Přílohy č. 1 a), 1b), 1c), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 k Obecně závazné vyhlášce č. x/2016 Příloha č. 1 a) k Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného k. ú. Cheb - I. lokalita pozemkové parcely 242/1, 2273/1, 2273/21, 2273/22, 2273/82, 2273/83, 2273/84, 2273/85, 2273/86, 2273/87, 2273/88, 2359/7, 2360/1, 2360/13, 2360/14, 2360/15, 2360/16, 2360/17, 2360/18, 2360/19, 2360/20, 2360/21, 2376/2, 2376/3, 2376/4, 2715, 3206, 3207,

8 8

9 Příloha č. 1 c) k Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného k. ú. Cheb - II. lokalita pozemkové parcely 34/1, 34/2, 34/8, 45/1, 59, 60/1, 60/3, 81/2, 81/3, 100, 102/1, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 102/8, 102/9, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 114/1, 114/2, 114/6, 114/7, 114/8, 114/9, 114/10, 114/12, 114/13, 114/14, 114/15, 114/16, 114/17, 114/18, 114/19, 114/20, 114/22, 114/23, 114/24, 114/25, 114/29, 127/1, 127/2, 129/1, 140/1, 140/5, 140/6, 140/7, 140/8, 140/9, 140/10, 140/11, 140/12, 140/13, 140/14, 140/15, 140/16, 140/17, 140/18, 140/19, 140/20, 140/21, 140/22, 140/23, 145, 156/17, 161/1, 161/5, 161/6, 161/7, 161/8, 171/2, 171/6, 174/11, 177/6, 177/16, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5, 200/6, 200/8, 204/1, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 205/6, 220/14, 220/17, 220/19, 220/31, 220/40, 220/41, 220/42, 220/43, 220/44, 220/45, 220/46, 220/47, 220/48, 228/17, 228/18, 228/20, 228/21, 233/2, 233/6, 241/4, 241/5, 241/6, 242/1, 242/2, 242/3, 242/4, 242/21, 242/22, 242/24, 242/25, 242/26, 242/27, 242/28, 242/29, 242/30, 242/31, 242/32, 242/33, 242/34, 242/35, 242/36, 242/37, 242/38, 242/52, 242/53, 242/54, 242/55, 242/56, 242/57, 242/58, 242/59, 242/60, 242/61, 242/62, 242/66, 242/67, 242/68, 242/69, 243/1, 243/8, 249/1, 250/6, 250/7, 260/2, 264/1, 267/2, 279/1, 287/2, 287/3, 295/1, 301/1, 301/21, 301/22, 301/23, 301/24, 301/25, 301/26, 301/27, 301/28, 301/29, 312/2, 315/1, 315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 315/6, 329/7, 335/3, 363/7, 364/2, 364/3, 364/4, 382/3, 387/14, 387/17, 387/19, 387/31, 387/35, 387/37, 399/1, 399/9, 399/11, 399/12, 399/13, 399/15, 399/18, 399/19, 399/20, 399/21, 399/22, 399/23, 399/24, 403/4, 414/2, 414/3, 423/2, 424/2, 424/3, 424/4, 424/5, 424/6, 424/7, 424/8, 426/2, 426/3, 426/4, 426/5, 426/6, 441/4, 441/5, 441/6, 441/7, 441/8, 441/9, 441/10, 441/11, 441/12, 441/13, 441/14, 441/15, 441/16, 441/17, 441/18, 441/19, 441/20, 441/21, 441/22, 441/23, 441/24, 441/25, 441/26, 441/27, 441/28, 441/29, 445/1, 446/3, 447/1, 457/2, 457/5, 560/2, 561/5, 568/4, 597/2, 600/1, 602/11, 604/8, 607/3, 611/3, 728/39, 728/47, 736/1, 736/2, 736/3, 736/4, 737, 739/1, 739/2, 739/3, 742/11, 752/2, 884/2, 884/3, 887/2, 887/3, 888/4, 916/6, 953/3, 965/2, 966/1, 969/9, 969/10, 975/1, 975/46, 975/49, 976/1, 976/3, 976/2, 977/22, 977/43, 977/70, 977/72, 977/73, 983/5, 983/16, 983/17, 999/7, 1001/1, 1001/7, 1002, 1015/7, 1015/9, 1015/10, 1015/16, 1015/17, 1015/29, 1015/30, 1018/10, 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1034/4, 1034/6, 1034/7, 1034/8, 1034/9, 1034/10, 1034/11, 1034/12, 1034/13, 1034/14, 1034/15, 1034/16, 1034/17, 1034/18, 1034/19, 1034/21, 1034/22, 1034/23, 1034/24, 1034/25, 1034/30, 1034/31, 1034/32, 1034/33, 1034/35, 1034/38, 1034/39, 1034/40, 1034/41, 1034/42, 1034/43, 1034/44, 1034/45, 1034/46, 1034/47, 1034/48, 1034/49, 1034/50, 1034/51, 1034/52, 1034/53, 1034/54, 1034/55, 1034/56, 1034/57, 1034/58, 1034/59, 1034/60, 1034/61, 1034/62, 1034/63, 1034/64, 1034/65, 1034/66, 1034/67, 1034/68, 1034/69, 1034/70, 1034/71, 1034/72, 1034/73, 1034/74, 1034/75, 1034/76, 1034/77, 1034/78, 1034/79, 1034/80, 1034/81, 1034/82, 1034/83, 1034/84, 1034/85, 1034/86, 1034/87, 1034/88, 1034/89, 1038, 1042/7, 1042/8, 1042/9, 1042/16, 1042/18, 1085/1, 1085/2, 1111/1, 1111/6, 1111/7, 1111/8, 1111/9, 1111/42, 1111/72, 1273/14, 1278/1, 1279/9, 1279/28, 1279/29, 1279/30, 1279/31, 1279/32, 1279/44, 1280/7, 1280/14, 1280/15, 1280/16, 1280/17, 1280/18, 1280/19, 1280/20, 1280/21, 1283/12, 1283/13, 1283/15, 1283/16, 1283/17, 1284/2, 1284/14, 1284/15, 1284/16, 1284/17, 1284/18, 1284/19, 1284/20, 1284/21, 1289/6, 1289/9, 1289/10, 1289/11, 1289/20, 1289/22, 1289/24, 1289/27, 1289/28, 1289/29, 1289/30, 1289/31, 1289/32, 1294/10, 1294/12, 1297/1, 1297/2, 1391/9, 1402/4, 1402/5, 1402/6, 1402/8, 1402/9, 1402/11, 1402/12, 1402/15, 1402/16, 1402/17, 1402/18, 1432/1, 1432/2, 1432/3, 1432/4, 1432/5, 1432/6, 1438/12, 1438/63, 1438/64, 1438/65, 1438/66, 1438/67, 1438/68, 1438/69, 1438/72, 1438/73, 1438/74, 1438/75, 1438/76, 1438/77, 1438/78, 1438/79, 1438/80, 1438/81, 1438/82, 1438/83, 1438/84, 1438/85, 1438/86, 1438/87, 1438/88, 1438/89, 1438/90, 1438/91, 1438/92, 1438/93, 1438/94, 1454/2, 9

10 1454/3, 1454/4, 1454/5, 1454/6, 1454/7, 1454/8, 1454/9, 1454/10, 1454/11, 1454/12, 1454/13, 1454/14, 1454/15, 1454/16, 1454/17, 1454/18, 1454/19, 1454/20, 1454/21, 1454/22, 1454/23, 1454/24, 1454/25, 1454/26, 1454/27, 1454/28, 1454/29, 1454/30, 1454/31, 1454/32, 1454/33, 1454/34, 1454/35, 1479/4, 1485/20, 1485/31, 1485/32, 1485/33, 1485/34, 1485/35, 1485/36, 1485/37, 1485/38, 1485/39, 1485/40, 1485/41, 1485/42, 1485/43, 1485/44, 1485/45, 1485/46, 1485/47, 1485/48, 1485/49, 1485/50, 1485/51, 1485/52, 1485/53, 1485/54, 1485/55, 1485/56, 1485/57, 1485/58, 1485/59, 1485/60, 1485/61, 1485/62, 1485/63, 1485/64, 1485/65, 1485/66, 1485/67, 1485/68, 1485/69, 1485/70, 1485/71, 1485/72, 1485/73, 1485/74, 1485/75, 1485/76, 1485/77, 1485/78, 1485/79, 1485/80, 1485/81, 1485/82, 1485/83, 1485/84, 1485/85, 1485/86, 1485/87, 1485/88, 1485/89, 1485/90, 1485/91, 1503/14, 1503/61, 1503/63, 1503/67, 1503/68, 1503/69, 1503/70, 1503/71, 1503/72, 1503/73, 1503/74, 1503/75, 1503/76, 1503/77, 1548/24, 1552, 1594/5, 1594/10, 1594/19, 1602/1, 1602/2, 1602/3, 1602/4, 1602/5, 1602/6, 1602/7, 1602/8, 1618/1, 1618/3, 1618/7, 1618/17, 1618/22, 1618/23, 1618/32, 1618/33, 1618/34, 1618/35, 1618/36, 1618/37, 1618/38, 1618/39, 1618/40, 1620/22, 1620/23, 1620/24, 1620/25, 1620/26, 1620/29, 1620/30, 1620/31, 1620/32, 1620/33, 1620/34, 1620/35, 1620/36, 1620/37, 1620/38, 1620/39, 1620/42, 1620/43, 1620/44, 1620/45, 1620/46, 1620/47, 1620/48, 1624/1, 1624/22, 1624/23, 1624/24, 1624/25, 1624/26, 1624/27, 1624/28, 1624/29, 1624/30, 1624/31, 1624/32, 1624/33, 1624/34, 1624/35, 1624/36, 1624/37, 1624/38, 1624/39, 1624/40, 1624/41, 1624/42, 1624/43, 1624/44, 1624/45, 1624/46, 1631/5, 1631/19, 1631/20, 1631/21, 1631/22, 1631/23, 1631/24, 1631/25, 1631/26, 1631/27, 1633/25, 1633/26, 1633/32, 1633/33, 1635/1, 1635/6, 1635/7, 1635/8, 1637/1, 1637/9, 1637/11, 1637/12, 1637/13, 1637/14, 1637/15, 1637/16, 1637/17, 1637/18, 1637/19, 1637/20, 1637/21, 1637/22, 1639/5, 1639/6, 1639/7, 1641/5, 1664/1, 1667/1, 1674/1, 1675/1, 1676/4, 1676/11, 1680/3, 1680/11, 1680/15, 1680/61, 1680/64, 1680/65, 1680/66, 1684/1, 1684/13, 1688/34, 1688/74, 1688/93, 1688/96, 1695/1, 1700/3, 1700/12, 1700/47, 1700/48, 1703/1, 1703/7, 1703/14, 1703/16, 1703/17, 1703/18, 1703/19, 1706/3, 1707/1, 1707/8, 1707/10, 1711/7, 1711/25, 1715/11, 1723, 1729/1, 1729/3, 1729/4, 1729/5, 1729/12, 1729/13, 1729/14, 1729/15, 1729/16, 1729/17, 1731/4, 1738/3, 1746/1, 1746/12, 1747/1, 1747/2, 1747/4, 1747/5, 1747/6, 1747/7, 1747/11, 1749/2, 1749/3, 1749/4, 1749/5, 1749/8, 1754/1, 1754/3, 1755/4, 1755/5, 1786/5, 1787/16, 1789/8, 1790/13, 1795/24, 1797/5, 1817/1, 1817/9, 1817/12, 1818/1, 1818/2, 1818/5, 1818/6, 1818/7, 1818/8, 1818/9, 1818/10, 1818/11, 1818/12, 2000/2, 2010/3, 2013/4, 2015/5, 2015/6, 2015/7, 2015/8, 2036/10, 2055, 2058/2, 2062/1, 2062/4, 2062/6, 2062/7, 2062/8, 2062/9, 2062/10, 2062/11, 2062/12, 2065/3, 2065/4, 2065/6, 2065/7, 2065/8, 2065/9, 2065/10, 2065/11, 2065/12, 2065/14, 2065/16, 2065/23, 2065/24, 2065/25, 2065/26, 2065/27, 2065/36, 2068/1, 2068/9, 2069/1, 2069/2, 2069/3, 2069/4, 2069/5, 2069/7, 2069/8, 2069/9, 2069/10, 2069/11, 2069/12, 2069/13, 2069/17, 2069/18, 2069/19, 2069/20, 2069/22, 2070/2, 2070/4, 2070/5, 2070/6, 2070/7, 2070/8, 2072/1, 2072/22, 2072/24, 2072/25, 2075/7, 2076/1, 2076/2, 2078/1, 2078/2, 2079/2, 2079/5, 2081/2, 2084/1, 2084/2, 2084/3, 2084/4, 2084/6, 2084/7, 2084/8, 2084/9, 2084/10, 2092/1, 2092/3, 2094/1, 2096/1, 2096/2, 2096/3, 2102/3, 2102/4, 2102/5, 2102/6, 2102/7, 2102/8, 2111/4, 2117/1, 2117/4, 2117/6, 2117/7, 2117/9, 2122/1, 2122/3, 2127/3, 2134/2, 2134/4, 2134/8, 2134/19, 2134/20, 2134/22, 2134/23, 2135/1, 2135/2, 2135/3, 2135/4, 2135/5, 2153/1, 2153/4, 2155/1, 2155/3, 2155/4, 2155/6, 2155/7, 2164/8, 2175/8, 2176/4, 2182/17, 2185/3, 2194/3, 2194/4, 2194/5, 2194/6, 2199/1, 2199/5, 2199/8, 2199/9, 2199/10, 2199/11, 2199/12, 2201/2, 2229/2, 2207/7, 2207/8, 2262/1, 2271/2, 2273/2, 2273/9, 2273/13, 2273/14, 2273/15, 2273/16, 2273/18, 2273/19, 2273/20, 2273/21, 2273/22, 2273/23, 2273/24, 2273/25, 2273/26, 2273/27, 2273/28, 2273/29, 2273/30, 2273/31, 2273/33, 2273/34, 2273/36, 2273/37, 2273/39, 2273/40, 2273/41, 2273/43, 2273/44, 2273/45, 2273/48, 2273/49, 2273/50, 2273/51, 2273/59, 2273/60, 2273/62, 2273/63, 2273/64, 2273/65, 2273/66, 2273/67, 2273/68, 2273/69, 2273/70, 2273/73, 2273/74, 2273/75, 2273/76, 2273/77, 2273/78, 2273/79, 2273/81, 2273/91, 2273/92, 2273/93, 2273/94, 2273/95, 2273/96, 2273/97, 2273/98, 10

11 2273/99, 2285/1, 2285/2, 2285/3, 2285/4, 2285/5, 2285/6, 2288/2, 2292, 2293/1, 2293/2, 2293/3, 2294, 2295/1, 2295/3, 2295/4, 2295/5, 2295/6, 2295/7, 2295/8, 2295/9, 2295/10, 2295/11, 2295/12, 2295/13, 2295/14, 2295/15, 2296/1, 2296/2, 2296/15, 2296/18, 2296/19, 2296/20, 2296/21, 2297/2, 2297/7, 2298/1, 2298/2, 2298/3, 2299/1, 2299/2, 2299/3, 2299/4, 2299/5, 2299/6, 2299/10, 2299/17, 2299/18, 2299/26, 2299/28, 2300/1, 2301/2, 2301/3, 2301/4, 2301/23, 2301/24, 2302/1, 2302/4, 2303/1, 2303/2, 2304/1, 2305/1, 2321/1, 2321/2, 2324, 2341/1, 2343/1, 2347/1, 2350/2, 2350/4, 2350/5, 2350/7, 2350/8, 2350/9, 2350/10, 2350/11, 2350/12, 2350/13, 2350/14, 2350/15, 2350/16, 2350/17, 2350/18, 2350/19, 2350/20, 2350/21, 2350/22, 2350/23, 2350/24, 2350/25, 2350/26, 2350/27, 2350/28, 2350/29, 2350/30, 2350/31, 2352, 2355/1, 2355/8, 2356/1, 2356/3, 2356/4, 2357/1, 2357/3, 2357/2, 2357/5, 2357/10, 2358/1, 2358/2, 2358/3, 2358/4, 2358/5, 2358/6, 2358/7, 2358/8, 2358/9, 2358/10, 2358/11, 2358/12, 2358/13, 2358/15, 2358/16, 2358/17, 2358/18, 2358/19, 2358/20, 2358/21, 2358/22, 2358/23, 2358/24, 2358/25, 2358/26, 2358/27, 2358/29, 2358/30, 2358/31, 2358/32, 2358/33, 2359/5, 2359/6, 2359/8, 2359/9, 2359/10, 2359/11, 2359/12, 2359/13, 2359/14, 2359/15, 2359/16, 2360/1, 2360/2, 2360/3, 2360/4, 2360/5, 2360/6, 2360/7, 2360/8, 2360/9, 2360/13, 2360/14, 2360/15, 2360/16, 2360/17, 2360/18, 2360/19, 2360/20, 2360/21, 2360/22, 2360/23, 2360/24, 2360/25, 2360/26, 2360/27, 2360/28, 2360/29, 2360/30, 2360/31, 2360/32, 2360/33, 2360/34, 2361/1, 2361/2, 2361/3, 2365/1, 2367/1, 2367/2, 2367/3, 2367/4, 2372/2, 2372/3, 2372/4, 2372/28, 2372/29, 2372/30, 2372/40, 2377/2, 2377/3, 2377/4, 2377/5, 2377/6, 2377/7, 2377/8, 2377/9, 2377/10, 2377/11, 2377/12, 2377/13, 2377/14, 2377/15, 2377/16, 2377/17, 2377/18, 2377/19, 2377/20, 2377/21, 2377/22, 2377/23, 2377/24, 2377/25, 2377/26, 2377/27, 2377/28, 2377/29, 2377/30, 2377/31, 2377/32, 2377/33, 2377/34, 2380/1, 2380/2, 2380/3, 2380/4, 2380/5, 2380/6, 2380/7, 2380/8, 2380/9, 2380/10, 2380/11, 2380/12, 2380/13, 2380/14, 2380/15, 2380/16, 2380/17, 2380/18, 2380/19, 2380/20, 2380/21, 2380/22, 2382/1, 2382/4, 2395/1, 2395/2, 2395/3, 2395/6, 2395/7, 2395/8, 2395/13, 2395/14, 2395/15, 2395/16, 2395/17, 2395/18, 2396/1, 2396/2, 2396/3, 2399/1, 2399/9, 2399/10, 2399/11, 2415/2, 2416/1, 2416/3, 2416/4, 2416/5, 2416/6, 2416/7, 2416/8, 2416/9, 2416/10, 2416/11, 2416/12, 2416/13, 2416/14, 2416/15, 2422/1, 2422/6, 2422/7, 2422/8, 2422/9, 2422/10, 2422/11, 2422/12, 2422/13, 2422/14, 2422/15, 2422/17, 2422/18, 2422/20, 2422/21, 2422/22, 2425, 2426/2, 2426/3, 2426/4, 2426/5, 2426/6, 2426/7, 2426/8, 2426/9, 2426/10, 2426/11, 2426/12, 2426/13, 2426/14, 2426/15, 2426/16, 2427/1, 2427/2, 2427/3, 2429/1, 2429/3, 2429/4, 2429/5, 2429/6, 2431/1, 2432/1, 2432/3, 2432/4, 2432/5, 2432/6, 2432/7, 2432/8, 2432/9, 2432/10, 2432/11, 2433/1, 2433/2, 2433/3, 2433/4, 2433/5, 2433/6, 2433/7, 2433/8, 2433/9, 2436/1, 2436/3, 2440, 2441/1, 2441/3, 2441/4, 2441/5, 2441/7, 2441/8, 2441/9, 2441/10, 2441/11, 2441/12, 2441/13, 2441/14, 2441/15, 2441/16, 2441/23, 2441/24, 2441/25, 2441/26, 2441/27, 2441/28, 2441/29, 2443, 2448/1, 2448/2, 2451/1, 2453/1, 2453/2, 2453/3, 2453/4, 2453/5, 2453/6, 2453/7, 2453/8, 2453/9, 2453/10, 2453/11, 2453/12, 2453/13, 2453/14, 2453/15, 2453/16, 2453/17, 2453/18, 2453/19, 2453/20, 2453/21, 2453/22, 2453/23, 2477/17, 2477/18, 2477/19, 2478/15, 2478/24, 2478/25, 2479/2, 2479/12, 2543/1, 2545/1, 2579/5, 2580/2, 2584/3, 2586/2, 2586/5, 2586/6, 2586/7, 2586/8, 2586/9, 2592, 2593/1, 2593/3, 2601, 2619/1, 2619/2, 2619/3, 2620/1, 2620/2, 2620/3, 2623/7, 2662/1, 2662/4, 2662/5, 2662/6, 2662/7, 2663/2, 2666, 2688/1, 2688/2, 2688/3, 2688/4, 2688/5, 2688/6, 2688/7, 2688/8, 2688/9, 2688/10, 2688/11, 2688/12, 2688/13, 2688/14, 2688/15, 2688/16, 2695/3, 2695/4, 2695/6, 2695/7, 2711/1, 2711/2, 2712/1, 2713/1, 2714/1, 2721/1, 2721/2, 2721/4, 2721/5, 2726, 2776/1, 2795/1, 2795/2, 2795/3, 2795/4, 2795/5, 2795/6, 2795/7, 2855, 2877/1, 2877/3, 2877/4, 2878, 2879, 2882, 2951/2, 2951/3, 2955/2, 2955/3, 2960/2, 2976, 3003/2, 3046/1, 3052/1, 3052/2, 3052/3, 3052/4, 3052/5, 3052/6, 3052/7, 3052/8, 3052/9, 3052/10, 3052/11, 3052/12, 3052/13, 3052/14, 3052/15, 3052/17, 3052/18, 3052/20, 3052/21, 3052/22, 3052/23, 3052/27, 3052/28, 3052/30, 3069/1, 3070, 3081/2, 3081/3, 3088, 3130, 3121, 3136, 3138, 3142/1, 3142/2, 3142/4, 3142/5, 3142/6, 3142/7, 3142/8, 3142/9, 3142/10, 11

12 3142/11, 3142/12, 3142/13, 3142/14, 3142/15, 3142/16, 3150/1, 3150/2, 3156/3, 3157/1, 3157/2, 3186, 3187, 3188, 3189, 3191, 3192, 3201, 3203, 3204, 3205/1, 3205/2, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218/1, 3218/2, 3219, 3220/1, 3220/2, 3221, 3224/1, 3224/2, 3224/3, 3224/4, 3224/5, 3224/6, 3224/7, 3224/8, 3225/1, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3239/1, 3241/13, 3241/14, 3241/15, 3241/16, 3241/17, 3241/18, 3241/19, 3241/20, 3241/21, 3241/22, 3241/23, 3241/24, 3250, 3251, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3261, 3262, 3264, 3265, 3266, 3267, 3273, 3274, 3277, 3286/4, 3286/5, 3286/6, 3286/7, 3286/9, 3286/10, 3286/14, 3286/15, 3286/21, 3287/7, 3287/8, 3287/9, 3287/10, 3287/11, 3287/12, 3287/13, 3287/14, 3287/15, 3287/16, 3287/17, 3287/20, 3294, 3295, 3296/1, 3296/2, 3296/3, 3296/4, 3296/5, 3296/6, 3296/7, 3296/8, 3296/9, 3296/10, 3297/1, 3297/2, 3297/3, 3297/4, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3309, 3310, 3311, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3319, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3342, 3343, 3354, 3355/2, 3359, 3360, 3361, 3362, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3436, 3437, 3438, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3489, 3491, 3492, 3498, 3500, 3508/1, 3508/2, stavební parcely st. 322/1, st. 860/2, st. 1883, st Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného k. ú. Dolní Dvory II. lokalita - pozemkové parcely 9/5, 97/4, 203/14, 219/9, 219/32, 219/40, 219/43, 219/44, 219/46, 219/47, 219/48, 275/1, 276/5, 294/2, 294/3, 294/4, 294/5, 294/7, 294/9, 294/10, 294/11, 294/12, 333, 335, 343, 344 Příloha č. 3 k Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného k. ú. - Háje u Chebu II. lokalita - pozemkové parcely 123/2, 123/3, 135/1, 150/1, 150/21, 158/1, 158/3, 158/37, 158/57, 158/58, 158/59, 158/60, 158/61, 158/83, 158/94, 158/121, 158/193, 158/199, 158/200, 158/201, 158/202, 158/203, 158/236, 158/237, 158/249, 158/250, 158/251, 158/252, 158/255, 158/256, 158/257, 163/17, 163/18, 170/1, 170/38, 170/39, 170/42, 170/43, 186/2, 189/2, 189/24, 190/2, 291/5, 291/7, 291/17, 291/19, 291/142, 291/155, 291/156, 291/157, 291/158, 291/159, 291/160, 291/161, 291/162, 291/163, 291/164, 291/165, 367/104, 367/111, 367/112, 367/113, 367/114, 367/115, 367/116, 367/118, 367/120, 367/121, 367/122, 367/123, 367/124, 367/126, 367/127, 367/130, 388/2, 934/1, 934/9, 939/1, 955, 958, 960/1, 960/2, 960/5, 960/6, 960/9, 960/10, 960/11, 960/12, 960/13, 960/14, 967/1, 967/4, 1052/2, 1052/3, 1052/4, 1052/5, 1060, 1065/2, 1065/3, 1065/4, 1065/5, 1065/10, 1065/11, 1066/4, 1066/5, 1066/6, 1066/7, 1066/8, 1066/9, 1248/1, 1248/2, 1248/3, 1249/1, 1249/2, 1249/3, 1250, 1258, 1261/1, 1261/2, 1261/3, 1271/1, 1271/2, 1271/3, 1271/4, 1271/5, 1327, 1329/1, 1329/2, 1329/3, 1332, 1350/1, 1350/2, 1350/3, 1351, 1353/1, 1353/2, 1353/3, 1353/4, 1353/5, 1353/6, 1391, 1423, 1426, 12

13 Příloha č. 4 k Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného k. ú. - Horní Dvory II. lokalita - pozemková parcela 375/1 Příloha č. 5 k Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného k. ú. Hradiště u Chebu II. lokalita - pozemkové parcely 179/40, 197/5, 197/6, 197/7, 199/37, 205/2, 207/10, 230/1, 232/1, 233/1, 254/1, 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 258/6, 258/9, 258/10, 258/12, 258/13, 258/14, 258/15, 258/16, 258/18, 258/19, 258/20, 258/27, 258/30, 270/1, 275, 276, 277, 281, 283, 284, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 327, 329, 330, 331, Příloha č. 6 k Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného k. ú. Jindřichov u Tršnic II. lokalita - pozemkové parcely 226/1, 226/3, 226/4, 241/1, 241/2, 241/3 Příloha č. 7 k Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného k. ú. Podhrad II. lokalita - pozemkové parcely 117/10, 122/15, 126, 131/3, 139/1, 139/11, 143/26, 166/2, 551/11, 571/1, 579, 598/1, 598/2, 606/2, 637/1, 637/9, 640, 658, 659/1, 659/2, 682, 694/1, 702/1, 703, 704, 707/1, 710/1, 710/4, 710/5, 743/1, 754/8, 754/16, 754/21, 754/32, 755/1, 775/1, 775/2, 787/2, 790/7, 808/2, 808/3, 808/4, 819, 1020/4, 1023/1, 1029, Příloha č. 8 k Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného k. ú. Skalka u Chebu II. lokalita - pozemkové parcely 353/1, 210/21 Příloha č. 9 k Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného k. ú. Starý Hrozňatov II. lokalita - pozemkové parcely 1529/7, 1480/1 13

14 Příloha č. 10 k Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného k. ú. Střížov u Chebu II. lokalita - pozemkové parcely 4/1, 21/21, 21/17, 21/22, 21/23, 80/3, 215/1, 215/16, 226, 235/4 Příloha č. 11 k Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného k. ú. Tršnice II. lokalita - pozemkové parcely 136/2, 245/3, 245/20 14

O B E C CH U CH E L N A

O B E C CH U CH E L N A O B E C CH U CH E L N A Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Chuchelna se na svém zasedání dne 16. 12. 2010 usnesením č. 9 usneslo

Více

OBEC TEREZÍN Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC TEREZÍN Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC TEREZÍN Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Terezín se na svém zasedání dne 21.9.2017 usnesením č.6 usneslo vydat na základě

Více

OBEC SYTNO. Obecně závazná vyhláška obce Sytno č. 7/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC SYTNO. Obecně závazná vyhláška obce Sytno č. 7/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC SYTNO Obecně závazná vyhláška obce Sytno č. 7/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Sytno se na svém zasedání dne 4.7.2017 usnesením č.4/3/2017 usneslo vydat

Více

OBEC NAČERADEC NAČERADEC č. tel., fax

OBEC NAČERADEC NAČERADEC č. tel., fax OBEC NAČERADEC 257 08 NAČERADEC 152 www.naceradec.cz, e-mail obec@naceradec.cz, č. tel., fax +420 317852335 Obecně závazná vyhláška obce Načeradec č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Více

MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství n mínící MUBRP008K52A MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Broumova se na svém zasedání dne 27. 04. 2016 usnesením

Více

OBEC DOUPĚ Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC DOUPĚ Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC DOUPĚ Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Doupě se na svém zasedání dne 14.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Čl. 3 Veřejná prostranství

Čl. 3 Veřejná prostranství OBEC TRŠICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Tršice se na svém zasedání dne 8.12.2010 usnesením č. 25/2-10 usneslo vydat na základě

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

O B E C P Ř E D E N I C E Okres Plzeň jih. OBEC Předenice Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

O B E C P Ř E D E N I C E Okres Plzeň jih. OBEC Předenice Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC Předenice Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Předenice se na svém zasedání dne 7.12.2015 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě

Více

OBEC Velký Malahov Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Velký Malahov Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Velký Malahov Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Velký Malahov se na svém zasedání dne 25.11.2010 usnesením č. 2-2010-1 usneslo

Více

OBEC CHOTOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC CHOTOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC CHOTOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Chotovice se na svém zasedání dne 28.6.2011 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC TĚCHLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC TĚCHLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC TĚCHLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Těchlovice se na svém zasedání dne 23. března 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Záchlumí č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Záchlumí č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ZÁCHLUMÍ Obecně závazná vyhláška obce Záchlumí č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Záchlumí se na svém zasedání dne 11.9.2014 usnesením č. 30/2014 usneslo

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

Obec Tři Studně. Obecně závazná vyhláška obce Tři Studně č.5/2013,

Obec Tři Studně. Obecně závazná vyhláška obce Tři Studně č.5/2013, Obec Tři Studně Obecně závazná vyhláška obce Tři Studně č.5/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Tři Studně se na svém zasedání dne 4. 12. 2013 usneslo vydat na

Více

OBEC POLEVSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC POLEVSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC POLEVSKO Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Polevsko se na svém zasedání dne 12. 1. 2011 usnesením č. 29 usneslo vydat na základě

Více

OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem

OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem se na svém zasedání dne 25. srpna

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOKET č. 1/2013

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOKET č. 1/2013 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOKET č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Loket se na svém zasedání dne 07. 11. 2013 usnesením č. Z76/7/2013 usneslo vydat

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obec Bezkov, IČ 00600121, Bezkov 71, 669 02 Znojmo Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Bezkov se na svém zasedání dne 21.12.2010 usneslo

Více

MĚSTO ZLATÉ HORY. Zastupitelstvo města Zlatých Hor. obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO ZLATÉ HORY. Zastupitelstvo města Zlatých Hor. obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO ZLATÉ HORY Zastupitelstvo města Zlatých Hor obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Zlatých Hor se na svém zasedání dne 10. 9.

Více

OBEC VELlCHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č, 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC VELlCHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č, 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC VELlCHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č, 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Velichovky se na svém zasedání dne 27.6.2011 usnesením č.5/1

Více

OBEC ČERNOŽICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC ČERNOŽICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ČERNOŽICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Černožice vydává na základě usnesení číslo 12 zastupitelstva obce ze dne 10. 12.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č.1/2012, o místních poplatcích.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č.1/2012, o místních poplatcích. Obec Dobročkovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č.1/2012, o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Dobročkovice se na svém zasedání dne 06.12.2012 usnesením č.33/2012 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

O B E C J I M L Í N. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

O B E C J I M L Í N. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství O B E C J I M L Í N Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Jimlín se na svém zasedání dne 29.4.2014 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC DLOUHÝ MOST. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC DLOUHÝ MOST. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC DLOUHÝ MOST Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Dlouhý Most se na svém zasedání dne 4.4.2011 usnesením č.5/2011 usneslo vydat

Více

OBEC KRAKOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC KRAKOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC KRAKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Krakov se na svém zasedání dne 10.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990 Sb., o místních

Více

MĚSTO JAB L U N K O V Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO JAB L U N K O V Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO JAB L U N K O V Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Jablunkova se na svém zasedání dne 13.3.2012 usnesením č. 15/184 usneslo

Více

OBEC DOUBRAVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DOUBRAVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DOUBRAVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Doubravice se na svém zasedání dne 28.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška města Příbram č. 4/2019 ze dne o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška města Příbram č. 4/2019 ze dne o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška města Příbram č. 4/2019 ze dne 25.02.2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 25.02.2019 usnesením

Více

Obecně závazná vyhláška ě. 4 /2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška ě. 4 /2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška ě. 4 /2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBSAH: Cl. 1 Úvodní ustanovení ČI. 2 Předmět poplatku a poplatník ČI. 3 Veřejné

Více

Město Hlinsko. Zastupitelstvo města. Obecně závazná vyhláška 4/2010. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Město Hlinsko. Zastupitelstvo města. Obecně závazná vyhláška 4/2010. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Město Hlinsko Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška 4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Hlinska se na svém zasedání dne 8. prosince 2010 usneslo vydat

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2011 MĚSTO VODŇANY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Vodňany se na svém zasedání dne 12. prosince 2011 usnesením č. 3 usneslo vydat

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BEZDĚKOV

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BEZDĚKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BEZDĚKOV č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bezděkov se na svém zasedání dne 5.6.2014 usnesením č. 334 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Město Horní Jelení Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Město Horní Jelení Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Město Horní Jelení Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horní Jelení se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 2/f/2020 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC NÍŽKOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC NÍŽKOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC NÍŽKOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nížkovice se na svém zasedání dne 12. 12. 2011 usnesením č. 10. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 8.8.2013 usnesením č. 257/2013 usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vrchy č. 2/2010, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

Obecně závazná vyhláška obce Vrchy č. 2/2010, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ Obecně závazná vyhláška obce Vrchy č. 2/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrchy se na svém zasedání dne 14.12.2010 usnesením č.1 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990 Sb.,

Více

OBECNĚ ZÁ VAZNÁ VYHLÁŠKA ~ ~ MESTA SEDLCANY. č.5/2010. Obecně závazná vyhláška města Sedlčany o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBECNĚ ZÁ VAZNÁ VYHLÁŠKA ~ ~ MESTA SEDLCANY. č.5/2010. Obecně závazná vyhláška města Sedlčany o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBECNĚ ZÁ VAZNÁ VYHLÁŠKA ~ ~ MESTA SEDLCANY č.5/2010 Obecně závazná vyhláška města Sedlčany o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 13.12.2010

Více

OBEC BANTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC BANTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC BANTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bantice se na svém zasedání dne 30.4.2012, usnesením č. 2/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

O B E C O B R N I C E

O B E C O B R N I C E O B E C O B R N I C E Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Obrnice se na svém zasedání dne 19. 12. 2014 usnesením č. 7/12/2014 usneslo

Více

OBEC STRÁŽ NAD NISOU

OBEC STRÁŽ NAD NISOU / OBEC STRÁŽ NAD NISOU Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou se na svém zasedání dne 27.1.2011 usnesením č. 1/2011

Více

OBEC BRUMOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC BRUMOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC BRUMOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Brumovice se na svém zasedání dne 11.12.2012 usnesením č.ii/1f usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 26.2.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC RADIMOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE RADIMOVICE Obecně závazná vyhláška obce Radimovice č. 1/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC RADIMOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE RADIMOVICE Obecně závazná vyhláška obce Radimovice č. 1/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC RADIMOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE RADIMOVICE Obecně závazná vyhláška obce Radimovice č. 1/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Radimovice se na svém zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 4/2016, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

Obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 4/2016, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ Obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 4/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrbice se na svém zasedání V06/2016 dne 20.12.2016 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTO OLOVÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Oloví se na svém zasedání dne 25.dubna 2012 usnesením č. 19/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC SOBĚKURY Obecně závazná vyhláška č, 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. ČI. 1 Úvodní ustanovení

OBEC SOBĚKURY Obecně závazná vyhláška č, 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. ČI. 1 Úvodní ustanovení OBEC SOBĚKURY Obecně závazná vyhláška č 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Soběkury se na svém zasedání dne 24. 1. 2011 usnesením č.5 usneslo vydat na základě

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 3 / 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Střítež se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 3/33 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE Vltavská 14, Větrušice, Praha východ, tel.: , fax:

OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE Vltavská 14, Větrušice, Praha východ, tel.: , fax: OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE Vltavská 14, 250 67 Větrušice, Praha východ, tel.:220 941 265, fax: 220 940 507 e-mail: obec@vetrusice.cz. www.vetrusice.cz OBEC Větrušice Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místních

Více

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích OBEC BOŘANOVICE Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bořanovice se na svém zasedání dne 26.6.2013 usnesením č. Z3/8/13 usneslo vydat na základě 14

Více

O b e c H o m o l e u P a n n y. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

O b e c H o m o l e u P a n n y. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 O b e c H o m o l e u P a n n y Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Homole u Panny se na svém zasedání dne 02. 06. 2011 usneslo vydat

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného OBEC KVJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Kyjovice se na svém 13. zasedání dne 12.12.2011 usnesením č. 13/252/11 usneslo vydat

Více

OBEC BABICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC BABICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC BABICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 5/17/2015 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Batelov se na svém zasedání dne 7. 6. 2012 usnesením č. ZM 147/12 usneslo

Více

OBEC OSELCE Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC OSELCE Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC OSELCE Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce.oselce se na svém zasedání dne 15.11.2013 usnesením č.5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC PŘíBRAM NAMORAVĚ Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného ČÁST I.

OBEC PŘíBRAM NAMORAVĚ Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného ČÁST I. OBEC PŘíBRAM NAMORAVĚ Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě se na svém zasedání dne

Více

Obec Jinačovice. Obecně závazná vyhláška obce Jinačovice č. 4/2015, o místním poplatku ze psů a za užívání veřejného prostranství

Obec Jinačovice. Obecně závazná vyhláška obce Jinačovice č. 4/2015, o místním poplatku ze psů a za užívání veřejného prostranství Obec Jinačovice Obecně závazná vyhláška obce Jinačovice č. 4/2015, o místním poplatku ze psů a za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Jinačovice se na svém zasedání dne 26. 11. 2015 usnesením

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 1/2012 06.02.2012 01.03.2012-31.12.2012 Vyhláška PO Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Obecně závazná vyhláška č. 10/2010 ze dne 16. 12. 2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Mostu vydává dne 16. 12. 2010 v souladu s ustanovením

Více

OBEC DĚTMAROVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DĚTMAROVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DĚTMAROVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 Zastupitelstvo obce Dětmarovice se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lipová-lázně se na svém 2. zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 28 usneslo vydat

Více

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2017 Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2017 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Židněves se na svém zasedání dne 13. 3. 2017 usnesením č. 7/1/2017 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017. o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017. o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTYS BATELOV o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Batelov se na svém zasedání dne 14. 12. 2017 usnesením č. ZM 17.130/17 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC SLUP Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC SLUP Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC SLUP Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slup se na svém zasedání dne 7.12.2011 usnesením č.11/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Obec Lovčice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místních poplatcích

Obec Lovčice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místních poplatcích Obec Lovčice Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Lovčice se na svém zasedání dne 11. 5. 2011 usnesením č. 11/6/11 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Městys Jince Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II.

Městys Jince Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. Městys Jince Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Jince se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Rosice se na svém zasedání dne 22. 6. 2015 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Široká Niva Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Široká Niva Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Široká Niva Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Široká Niva se na svém 2. zasedání dne 12.12.2014 usnesením číslo 18/02/14 písmeno a) usneslo vydat na základě

Více

OBEC Malá Hraštice Obecně závazná vyhláška č. 06/2012 o místních poplatcích 1i

OBEC Malá Hraštice Obecně závazná vyhláška č. 06/2012 o místních poplatcích 1i OBEC Malá Hraštice Obecně závazná vyhláška č. 06/2012 o místních poplatcích 1i 12. 12-- IJ Zastupitelstvo obce Malá Hraštice se na svém zasedání dne... usnesením č. 7. usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 Město Moravské Budějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Moravské Budějovice se na svém zasedání dne 5. 3. 2018 usneslo vydat

Více

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška Č. 5/2010 Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství schválená Zastupitelstvem města Stráž pod Ralskem dne 15. prosince 2010 usnesením

Více

OBEC TEREZÍN Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC TEREZÍN Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC TEREZÍN Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Terezín se na svém zasedání dne 28.12.2016 usnesením č 9 usneslo vydat na základě

Více

MĚSTO KONICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO KONICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO KONICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Konice se na svém zasedání dne 14.10.2013 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství M Ě S T O K O Š Ť A N Y Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Košťany se na svém zasedání dne 13. prosince 2013 usneslo vydat na základě

Více

OBEC KÁMEN Kámen 2

OBEC KÁMEN Kámen 2 OBEC KÁMEN 394 13 Kámen 2 Čj. 111104/204 V Kámeně dne 1. 12. 2011 Obecně závazná vyhláška č. 04/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kámen se na svém 13. zasedání dne 3. 11. 2011 usnesením č.

Více

Město Horní Bříza. Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Město Horní Bříza. Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Město Horní Bříza Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém zasedání dne 12.12.2011 usnesením č. 74/2011 usneslo

Více

OBEC BRANIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC BRANIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC BRANIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Branišov se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC Jahodov Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Jahodov Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Jahodov Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Jahodov se na svém zasedání dne 14.12.2010. usnesením č.1 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC HRUBÁ VRBKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC HRUBÁ VRBKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC HRUBÁ VRBKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hrubá Vrbka se na svém zasedání dne 26.01.2012 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Rovečné Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Rovečné Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Rovečné Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Rovečné se na svém zasedání dne 5.8.2015 usnesením č. 8/2015 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Jablonné v Podještědí

Více

OBEC RADIMOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RADIMOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RADIMOVICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Radimovice se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 62/2010 usneslo vydat

Více

Město Holešov. Zastupitelstvo města Holešova. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Město Holešov. Zastupitelstvo města Holešova. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Město Holešov Zastupitelstvo města Holešova Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Holešova se na svém zasedání dne 21.12.2015 usneslo

Více

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBE C KEBLICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Keblice se na svém zasedání dne 27.7.2010 usnesením č.4/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC BABICE. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011 o místních poplatcích

OBEC BABICE. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011 o místních poplatcích OBEC BABICE Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne21.3.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Pačejov č. 1/2012 O místních poplatcích. Část I. Základní ustanovení. Část II. Poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Pačejov č. 1/2012 O místních poplatcích. Část I. Základní ustanovení. Část II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška obce Pačejov č. 1/2012 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pačejov se na svém zasedání dne 15. 12. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC KAMENNÝ PŘÍVOZ. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC KAMENNÝ PŘÍVOZ. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC KAMENNÝ PŘÍVOZ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz se na svém zasedání dne 16.12.2015 usnesením č. 05/2015 z 16.12.2015 bod A/7 usneslo vydat

Více

OBEC Malá Hraštice Obecně závazná vyhláška Č. OS/2012 o místních poplatcích ČÁST I.

OBEC Malá Hraštice Obecně závazná vyhláška Č. OS/2012 o místních poplatcích ČÁST I. OBEC Malá Hraštice Obecně závazná vyhláška Č. OS/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Malá Hraštice se na svém zasedání dne 20.11.2012 usnesením č. 11 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Město Město Albrechtice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011. o místních poplatcích

Město Město Albrechtice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011. o místních poplatcích Město Město Albrechtice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Město Albrechtice se na svém 10. zasedání konaném dne 23.11.2011, usnesením 11/10/266, usneslo vydat

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

(1) Obec Horská Kvilda zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen "poplatky"):

(1) Obec Horská Kvilda zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen poplatky): OBEC HORSKÁ KVILDA Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horská Kvilda se na svém zasedání dne 27.2.2015 usnesením č. 1/2015 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC Dobrá Voda u Hořic. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník. Čl. 3 Veřejná prostranství

OBEC Dobrá Voda u Hořic. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník. Čl. 3 Veřejná prostranství OBEC Dobrá Voda u Hořic Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Dobrá Voda u Hořic se na svém zasedání dne 28.listopadu 2012 usnesením

Více

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo OBEC OKROUHLO Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo č. 6/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Okrouhlo se na svém zasedání dne 23.11.2016 usnesením č.vii. usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC TVAROŽNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC TVAROŽNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC TVAROŽNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Tvarožná se na svém zasedání dne 10.12.2012 usnesením

Více

Obec Jindřichov Zastupitelstvo obce Jindřichov. Obecně závazná vyhláška obce Jindřichov č. 3/2016, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obec Jindřichov Zastupitelstvo obce Jindřichov. Obecně závazná vyhláška obce Jindřichov č. 3/2016, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obec Jindřichov Zastupitelstvo obce Jindřichov Obecně závazná vyhláška obce Jindřichov č. 3/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jindřichov se na svém zasedání dne 14. 12. 2016 usnesením č.

Více

OBEC ČÍŽOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC ČÍŽOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC ČÍŽOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Čížov se na svém zasedání dne 25. dubna 2013 usnesením č. 107/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

OBEC CíRKVICE. Či. 1. Úvodní ustanovení

OBEC CíRKVICE. Či. 1. Úvodní ustanovení OBEC CíRKVICE Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Církvice

Více