Ráj domova. Informace z radnice. 1. červen DEN DĚTÍ. ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6. Významné dny v měsíci červnu. Pranostika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ráj domova. Informace z radnice. 1. červen DEN DĚTÍ. ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6. Významné dny v měsíci červnu. Pranostika"

Transkript

1 ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6 Ráj domova Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě! Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu zvířátek, kolik ptáků, ptáčátek! Kolik je tu dobrých lidí, co si radost nezávidí! Jan Čarek (báseň z knihy Ráj domova) 1. červen DEN DĚTÍ Všem dětem přejeme pěkné prožití dne, množství zajímavých her, radovánek a dobré výsledky ve škole. Významné dny v měsíci červnu 1. červen Den dětí 13. a 14. červen Referendum o vstupu ČR do EU Pranostika Medardova kápě čtyřicet dní kape. (Svatý Medard, patron rolníků 8. června) Na svatého Víta, celou noc svítá. (Svatý Vít, český zemský patron, patron herců a mládeže. Jeho ostatky jsou uloženy v chrámu sv. Víta v Praze 15. června) Na svatého Jana, není noc žádná. (Svatý Jan Křtitel, předchůdce Kristův 24. června) Červen studený, sedlák krčí rameny. Informace z radnice Vážení spoluobčané, v průběhu měsíce dubna a května jste se určitě dočetli ve sdělovacích prostředcích o tom, že dětský domov téměř po padesáti letech opustí město Brušperk. Tento fakt je třeba vzít na vědomí. A jaké důvody k tomu vlastně vedly? Stávající prostory údajně nevyhovují novým požadavkům zákona o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních i požadavkům nových hygienických předpisů. Budova je zanedbaná a energeticky náročná. Uspořádání pokojů je nevyhovující, neumožňuje rozvíjet výchovu, která by měla mít daleko více charakter rodinné péče. Pro nové umístění dětského domova byl již vybrán objekt ve Frýdku-Místku, který je v majetku Moravskoslezského kraje. Ten však pro tyto účely musí projít rozsáhlou rekonstrukcí a musí být vybaven novým nábytkem. Toto je stručný výtah myšlenek ředitelky dětského domova paní A. Pokorné. O projektu přemístit dětský domov z Brušperka jsem jako starosta města nebyl vůbec informován. Dozvěděl jsem se o něm až při projednávání rozpočtu kraje na rok 2003 na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, jehož jsem členem. Kapacita současného dětského domova je 60 dětí, v nově rekonstruovaném objektu ve Frýdku-Místku bude umístěno 44 dětí. V rozpočtu kraje je

2 2 Brušperský zpravodaj pro tuto rekonstrukci počítáno se 17 mil. Kč! Toto jsou fakta, která nedokázali ovlivnit jak zaměstnanci, kterých je 27, tak krajští zastupitelé (tato investice byla schválena rozhodující většinou dva hlasy proti). Předpokládaný termín stěhování dětského domova z Brušperka je září Pro město tak vyvstává obtížný úkol, co s uvolněnými prostorami. Pokud Vás napadne nějaká myšlenka, přijďte nás na radnici kdykoliv informovat. Ing. Ivan Krupník, starosta Referendum ke vstupu do Evropské unie Informace pro oprávněné občany o způsobu hlasování v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii. Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 116/2003 Sb. dne 28. dubna 2003 v návaznosti na podepsání smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii v Aténách dne Uvedená smlouva je přístupna k nahlédnutí každému na matrice městského úřadu. Referendum se koná ve dvou dnech: v pátek dne 13. června 2003 od hodin do hodin v sobotu dne 14.června 2003 od 8.00 hodin do hodin. Referendum se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva ve stálých volebních okrscích. Hlasování probíhá pouze v místnostech určených k hlasování na území České republiky. V našem městě budou jako při volbách opět tři okrsky s těmito sídly: Okrsek č. 1 Městský úřad místnost v přízemí vlevo Okrsek č. 2 Základní škola V. Martínka místnost ve vestibulu Okrsek č. 3 Základní umělecká škola sál v 1. poschodí Pro informovanost občanů uvádíme přehled ulic přidělených k jednotlivým okrskům: V okrsku č. 1 budou hlasovat občané bydlící na ulici K Náměstí, náměstí J. A. Komenského, Kostelní, Klepary, K Pastevníku, Valy, Antonínov, Borošínská, Na Vyhlídce, Studniční, Dr. Martínka, Novosady a obyvatelé domova důchodců Ondráš. V okrsku č. 2 budou hlasovat občané bydlící na ulici Družstevní, Policejní, Oblouk, U Tří lip, K Šištotu, Polní, Jožky Matěje, K Svaté vodě, Sportovní, Nábřeží a ulice Zahradní. V okrsku č. 3 budou hlasovat občané bydlící na ulici Dráhy, Zádvoří, Fryčovická, Skalka, Bártkova, Gruntovní, Hřbitovní, Kovářská, Soukenická, Sv. Floriána, Staroveská, Veselíčko a ulice Krmelínská. Podmínky provádění referenda včetně hlasování upravuje zákon č. 114/2003 Sb. o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů. Právo hlasovat v referendu má každý občan, který alespoň 14. června 2003 dosáhne věku 18 let. Hlasování v referendu se nemohou účastnit oprávnění občané, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům, dále kteří mají zvláštním zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo kteří vykonávají službu vojáka z povolání v zahraničí, jestliže povaha vykonávané služby nebo místo jejího výkonu jim neumožňuje výkon práva hlasovat v referendu. Oprávněný občan obdrží hlasovací lístek tentokrát až v místnosti pro hlasování. Po příchodu do místnosti pro hlasování oprávněný občan prokáže okrskové komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Oprávněnému občanovi, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy

3 Brušperský zpravodaj 3 nezbytné, aby oprávněný občan měl u sebe potřebné doklady. Oprávněnému občanu, který nebude moci hlasovat v okrsku dle svého trvalého bydliště, vydá obecní úřad na jeho žádost hlasovací průkaz. Hlasovací průkaz si může oprávněný občan převzít osobně nejpozději dne do hodin anebo jej obecní úřad zašle občanu na uvedenou adresu. Hlasovací průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu oprávněných občanů ve dnech konání referenda v jakémkoliv okrsku na území České republiky. Oprávněný občan, který se dostavil do místnosti pro hlasování s hlasovacím průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové komisi. Oprávněný občan kromě hlasovacího lístku obdrží i úřední obálku a bude okrskovou komisí upozorněn, aby se odebral do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se oprávněný občan neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. Oprávněný občan hlasovací lístek upraví předepsaným způsobem a vloží ho do úřední obálky. Na hlasovacím lístku jsou uvedeny dny hlasování o referendu, otázka pro referendum: Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?.v levé části hlasovacího lístku je uvedeno slovo ANO, v pravé části slovo NE a vedle každého z těchto slov je rámeček a občan do jednoho rámečku vyznačí křížek, čímž odpoví na otázku. Křížek může být vyznačen buď z rohu do rohu jako ve sportce, nebo ze strany na stranu jako plus. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží oprávněný občan úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do hlasovací schránky. Každý oprávněný občan hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s oprávněným občanem. S občanem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže z jiných důvodů číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný oprávněný občan, nikoliv však člen okrskové komise. Oprávněný občan může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech konání referenda okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat mimo místnost pro hlasování, a to pouze v územním obvodu okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V takovém případě okrsková komise vyšle k oprávněnému občanu 2 své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Výsledek referenda vyhlásí prezident republiky oznámením ve Sbírce zákonů. Oznámení prezidenta republiky o výsledku referenda obsahuje: - počet hlasujících - celkový počet hlasů ANO a celkový počet hlasů NE - údaj o tom, zda přistoupení České republiky k Evropské unii bylo v referendu schváleno nebo neschváleno. Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Eva Hankusová Informace Městské knihovny Generální revize knih a veškeré práce na stěhování knihovny se zdárně blíží ke konci. Firma Bergenia dokončuje poslední práce na interiéru. Chceme Vás, milí čtenáři, a celou brušperskou veřejnost co nejdříve přivítat v renovované knihovně a provést všemi místnostmi. Nově upravené prostory umožnily větší část knih uložených ve skladu zařadit do regálů k volnému výběru čtenářům a rozšířit tak knihovní fond. Pro nás, pracovnice knihovny, stěhování, třídění a ukládání knih znamenalo

4 4 Brušperský zpravodaj práci vskutku mravenčí. Mnohé knihy bylo nutno ošetřit, to znamená omýt, vysát prach, opatřit novým štítkem, obalit a zařadit. Víme, že už Vám knihovna schází. Využíváme i svého volného času k dokončovacím pracím a těšíme se na Vaši návštěvu. B. Krupníková Omezena otevírací doba v Informačním centru Ve dnech od 28. května do 14. června 2003 bude Informační centrum města Brušperk otevřeno pouze v dopoledních hodinách. Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Děkujeme všem za pochopení. Svoz komunálního odpadu Svozový kalendář A modrá známka Odvoz odpadu: * Platí pro tyto ulice: Družstevní, Fryčovická, Jožky Matěje, Krmelínská, K Svaté vodě, K Šištotu, Nábřeží, Oblouk, Policejní, Polní, Skalka, Sportovní, Staroveská, Veselíčko, Zahradní. Svozový kalendář B žlutá známka Odvoz odpadu: * Platí pro tyto ulice: Antonínov, Bártkova, Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Gruntovní, Hřbitovní, K Náměstí, K Pastevníku, Klepary, Kostelní, Kovářská, Na Vyhlídce, Nám. J. A. Komenského, Novosady, Studniční, Soukenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří. Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v kanceláři č.105 na městském úřadu v úterý a od do hodin. Naši jubilanti Své významné životní jubileum oslaví v měsíci červnu tito naši občané: Rudolf Novobilský 91 let Amalie Magdonová 90 let Vlasta Chorovská 89 let Anna Lebedová 89 let Svatoslav Kalich 88 let Jaroslav Černý 88 let Miroslav Mácha 87 let Antonín Laník 85 let František Rečka 83 let Libuše Blahutová 82 let Anna Vašicová 82 let Ludmila Hložanková 81 let Libuše Lindová 80 let Otakar Cmiel 80 let Libuše Kociánová 80 let Josef Lednický 80 let Z moudrostí a rad věčného kalendáře Sbor pro občanské záležitosti města a Městský úřad Brušperk přejí všem do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Svědomí si neutvoří, kdo neuvažuje o všem, co se dotýká života a co život ohrožuje, kdo nemá dar vidět nejširší souvislosti. Svědomí je páteř dobrých skutků, součást paměti, kterou člověk potřebuje pro ochranu sebe sama.

5 Brušperský zpravodaj 5 Pozvánka na kulturní akce Dětský divadelní kroužek přichází po úspěšné hudební pohádce Ať žijí duchové s pohádkou novou, klasickou, kterou určitě všichni znáte PYŠNÁ PRINCEZNA. Premiéra pohádky je v pátek 20. června 2003 v hod. a v sobotu 21. června 2003 ve hod. Vystupuje 35 dětí. Srdečně zveme širokou veřejnost a moc se na Vás těšíme. Brušperáček d Druhý Brušperský koncert folkové kapely ALIBABA z Olomouce znovu v sále restaurace U Tří lip pro skvělé publikum a pro ty, kteří loni nestihli přijít. Kapela vám bude hrát v neděli 22. června 2003 od 16 hodin. Kapela i restaurace U Tří lip se na vás všechny moc těší! d Církev Křesťanské společenství vás zve v pátek 27. června 2003 v hod. do Národního domu v Brušperku na promítání amerického filmu Poslední cesta. Držitel Nobelovy ceny za mír, vrah odsouzený k trestu smrti a 2 mladí lidé, hlásící se ke křesťanství jsou vedeni na Boží soud. Kdo z nich stráví věčnost v Božím království? Film je v původním znění s titulky a po filmu následuje diskuse. Srdečně zveme d Kulturní komise města Brušperk ve spolupráci s Klubem důchodců Vás srdečně zvou na vystoupení SLOVÁCKÉ KROJOVANÉ DECHOVÉ HUDBY VLČNOVJANKA, které se uskuteční v neděli 29. června 2003 v hodin v zahradní restauraci U Hynečků (v případě nepříznivého počasí v sále restaurace). Vstupné: 50 Kč Těšíme se na Vaši návštěvu. d V MĚSÍCI ČERVNU připravujeme: Collegium Universitatis Ostraviensis EJ, LÁSKO, LÁSKO Účinkují žáci pěveckého oddělení Janáčkovy konzervatoře a katedry umělecko-pedagogické PdF Ostravské univerzity z pěvecké třídy doc. Drahomíry Míčkové. V programu zazní písně a árie Leoše Janáčka, W. A. Mozarta, B. Smetany, K. Weilla, G. Gershwina, S. Moniuszka, hebrejské písně v úpravě T. Novotného, lidové písně v úpravě F. Háby, japonské písně. GALERIE CHAGALL NÁRODNÍ DŮM Vás zve: - na výstavu obrazů Karla Vika. Výstava potrvá do PAMÁTNÍK VOJTĚCHA MARTÍNKA stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Otevírací doba: Úterý až pátek h, sobota h (IC), neděle h.

6 6 Brušperský zpravodaj Klub důchodců Plán práce na měsíc Červen 2003 Úterý ve hodin Schůzka důchodců Dětského domova. Paní Vicherková, Paní Kovářová Pondělí ve hodin Schůzka důchodců Zdravotního střediska. Paní Vichrová Pondělí pátek Zájezd Gabčíkovo Slovensko. Pan Kladiva Úterý v hodin Setkání ročníku Pan Nálepa Úterý v hodin Setkání ročníku 1934 rest. Na Gruntě. Pan Král Středa v 6.30 hodin Odjezd na burzu do Polského Těšína od zastávky Brušperk Střed. Paní Kuchařová Středa v hodin Schůze výboru s důvěrníky. Paní Kubinová Úterý od 9.00 do hodin Zápis na burzu do Polského Těšína na červenec. Paní Kuchařová Pátek v hodin v KD ŠKVAŘENÍ VAJEČINY. Paní Adamusová, Paní Strakošová Pondělí v hodin Výborová schůze KD. Paní Kubinová Neděle v hodin Koncert VLČOVJANKY retaurace Na Letné v Brušperku. Paní Kubinová Informace ze školy Žáci ZŠ Vás srdečně zvou na přebory povodí Ondřejnice v lehké atletice o pohár starosty obce! Závody se konají v úterý 3. června žáci 1. stupně a ve středu 4. června žáci 2. stupně. Zahájení závodů je v 8 h na hřišti u školy. Přijďte nás povzbudit! V letošním roce bychom rádi zvítězili a získali oba dva poháry! V loňském roce oba dva poháry vyhrála ZŠ Kozlovice! Dětský divadelní kroužek přichází po úspěšné hudební pohádce Ať žijí duchové s pohádkou novou, klasickou, kterou určitě všichni znáte. Stačí jen připomenout melodii písně Rozvíjej se poupátko nebo jména Miroslav a Krasomila nebo snad vyslovit slova:...našli moji milí rádcové, našli? Nenašli? To proto, že jste to tak zamotali. Já už Vás nebudu poslouchat Ano, je to PYŠNÁ PRINCEZNA. Děti budou zpívat těžké melodie za doprovodu klavíru a houslí a hrát tak, jako by už byli velkými herci, prostě radost pohledět na šťastné usměvavé dětské oči. A tak to má být, jako v té pohádce: Šťastná země, šťastné žití, šťastné děti. Premiéra pohádky je v pátek v hod. v sobotu ve hod. Vystupuje 35 dětí. Srdečně zveme širokou veřejnost a moc se na Vás těšíme. Brušperáček Z historie městské knihovny Přesné zprávy o činnosti knihovny pocházejí z roku 1936, kdy vedla knihovna p. Marie Kowalíková. Před ní vedli knihovnu učitelé a bratři Laníkovi, po ní od roku 1938 až do roku 1959 p. Michal Haas. Knihy byly jeho velkou zálibou. Aby v době okupace nebyly zničeny, zazdil je ve vlastním sklípku a po osvobození obnovil jejich půjčování. Paní Kowalíková i pan Haas vedli o evidenci knih přesné záznamy. V roce 1937 navštívilo knihovnu 1506 čtenářů, bylo vypůjčeno 3392 knih a vybráno 908,50 Kč. V roce 1946 se počet návštěvníků zvýšil na 1868, počet vypůjčených knih se zvýšil na 5103 knihy a vybralo se 2780 Kč. V roce 1959 navštívilo knihovnu 7971 čtenářů, vypůjčeno

7 Brušperský zpravodaj 7 bylo knih a vybráno od čtenářů bylo 2480 Kč. Do tajů knihovnictví zasvětil pan Haas své dcery. Když v roce 1959 knihovnu opouštěl převzala řízení do roku 1978 jeho dcera p. Helena Čačková. S narůstáním počtu čtenářů a výpůjček došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců. V roce 1965 nastoupila p. Jarmila Folvarčná a po odchodu p. Čačkové převzala vedení knihovny do roku 1997, kdy odešla do důchodu. Po ní byla vedoucí knihovny vnučka p. Haase p. Alena Maluchová. V knihovně pracovala od roku 1969 až do roku Naše knihovna prošla v průběhu svého trvání několika změnami. Z Lidové knihovny se stala střediskovou knihovnou a převzala do péče od roku 1965 okolní obce. Počet svazků v roce 1970 dosahoval počtu knih a v roce 1982 knih Kromě půjčování knih vyvíjela knihovna bohatou činnost besedy pro dospělé i mládež, výstavy knih, exkurze. Za tuto činnost získaly pracovnice knihovny řadu pochvalných uznání. Po odchodu p. Maluchové převzala vedení knihovny p. Bohumila Krupníková. Ta v knihovně pracuje od roku Připravila Mgr. Jaroslava Neuwirthová Rozhovor měsíce Každoročně v červnu na svátek sv. Antonína Borošínští oslavují svoji pouť. Co víme o historii této jihovýchodní části našeho města, která byla založena usuzujíce podle souvislostí v kronikách někdy v roce 1830? Proč otcové našich otců pokročili v zástavbě usedlostmi až tak daleko do polí? Co způsobilo zastavení další výstavby směr Ptáčník a Staříč? Jakou změnu do života těchto osadníků přineslo připojení Antonínova k Brušperku v roce 1920? Pro město jako takové měl a má tento pahorek zajisté velký význam také tím, že na něm v roce 1933 vyrostl brušperský vodojem, který je napojen na systém studní na Palkovských hůrkách. Proč se tady ale říká Borošín, když kroniky hovoří o Horním Antonínově? Abychom se o třetím vrcholku Lašského Betléma dověděli více, dáme slovo zdejší rodákům. Nejprve paní Jana Koutná (roz. Laníková): Máte pravdu, výhled tady máme úžasný. V zimě a brzy na jaře často na loukách pod námi vidíme ještě stáda srn, která se pasou nebo odpočívají. Přijďte se přesvědčit na Borošínskou pouť, kterou letos zahájíme mší svatou v naší kapli. Potom se rozproudí zábava s muzikou až do večerních hodin. Všichni jsme tu moc rádi, že po listopadu 1989 jsme tradicí poutí mohli obnovit Zvon na kapli sv. Antonína? Ten se používá ojediněle, a to o pouti nebo při úmrtí, pokud si to nebožtík přál. A pokud jde o jméno Borošín - vždy se tady pásla stáda barošů nebo borošů, a tak asi naši dědové místo Antonínov začali používat tento lidový název, který nám zůstal dodnes. No a že tu nemáme možnost nakupovat nejzákladnější zboží, na to jsme si prostě zvykli. Možná se to časem změní. Paní Ludmila Cigánková (roz. Laníková) dále říká: Moc dobře si pamatuji, že když jsem byla malá, konaly se do naší kaple velká procesí, mezi kterými byli lidé až ze Studénky, z Mošnova a dalších okolních obcí. Za doprovodu kapel zpívali, a tak jsme je jako děti slyšeli už z velké dálky Někdy pokračovali dál přes Staříč až do poutního kostela ve Frýdku. Také tu velice často míváme velké závěje, ty poslední jste viděli na fotografiích v předloňském zpravodaji. Opět vzpomínám, když nebyla technika na odklizení sněhu, že všichni zdejší obyvatelé po skončení sněžení nastoupili jako jeden a odhazovali sníh od jednoho plotu k druhému Nebo když někdo v zimě zemřel, bývalo zvykem naložit ho na velké sáně a dopravit až ke kříži u bývalého dvora. Teprve až odtamtud začal se tvořit pohřební průvod. Další dětskou vzpomínku mám na vojáky, kteří na vrcholku vodojemu měli kulometné hnízdo a sledovali údolí ko-

8 8 Brušperský zpravodaj lem Ondřejnice. Byli to Němci, ale chovali se k nám tady docela normálně. Více se o nás možná dozvíte ze staré brožurky o Borošínu, kterou jsem ráda četla. A do třetice pan Karel Laník: Je to tak, Borošín je vlastně Horní Antonínov. Ano, bylo tady v nejbližším okolí také několik rybníků (něco přes 40 ha) patřících kdysi dávno Hukvaldskému panství. Říkali jsme jako kluci, že jdeme hrát fotbal na Pánské luky.tady ti půjčím tu knížečku, o které mluvila moje sestřenice, a tam se všechno dozvíš. Když si prolistujete tento neúplný dokument pocházející možná z počátku minulého století, dozvíte se více. Ano, nejprve zde byl Dolní Antonínov pojmenovaný po olomouckém arcibiskupovi Antonínu Kolloredu Waldsee se soukeníky a fojstvím - dvorem, ve kterém sídlil fojt neboli rychtář, který měl velké povinnosti. Byl vlastně orgánem berní správy a orgánem politicko-policejním. Rychtáři byli lidé rytířští a požívali obzvláštní úcty. V knížečce je také výčet pozemků, které ke dvoru patřily, seznam tehdejších obyvatel, jejich původ a další informace. Předkové se při zakládání dalších usedlostí zajisté nadřeli ažaž. Od roku 1830 se Hornímu Antonínovu skutečně začalo říkat Borošín. Postupně se tady objevují osadníci s novými zaměstnáními: tesaři, kloboučníci, hrnčíři, obuvníci, zedníci, obchodníci, atd. Pravděpodobně zde také stál a pracoval povětrňák podobný tomu, který ještě dnes stojí na východním svahu kopce pod hřbitovem. A v závěru dále čteme: Postupně v druhé polovině 19. století starodávné soukenictví ustupuje bezohledné strojní výrobě. Starší vstupují za dělníky do příborských továren, mladší do ostravských dolů a vítkovických železáren. V dnešním územním plánu je o Borošínu hovořeno jako o jedné z krajinotvorných lokalit sídelního útvaru Brušperk. Když mineme vodojem nebo dojdeme až za poslední borošínský domek, naskytne se nám vždy překrásný výhled na Lysou horu, Palkovské hůrky, Radhošť, Červený kopec, Bílou horu, Štramberk, Sovinec, Oderské vrchy a někdy až na Praděd v Jeseníkách. Pojďme tedy na Borošín jen tak si zavzpomínat a čas nechejme plynout Připravil Josef Janotka Sport Zprávy z TJ Sokol Brušperk ČOS 4. ročník BĚHU TERRYHO FOXE v Brušperku! Zveme Vás všechny na tuto humanitární akci v sobotu 31. června 2003 místo: zahradní restaurace U Hynečků prezentace: 8 9 hodin start: v 9 hodin Každý účastník obdrží podle výše vkladu tričko, čelenku, diplom. Získané finanční prostředky jsou dle přání Terryho Foxe věnovány na výzkum rakoviny. Prostředky získané v České republice se shromažďují na kontě BĚHU TERRYHO FOXE. V loňském roce činil výtěžek, u nás v Brušperku, Kč od 196 účastníků. Předcházejících tří ročníků se zúčastnilo celkem 766 závodníků a na konto BTF jsme zaslali Kč. Běh Terryho Foxe je během nesoutěžním. Trať je možno absolvovat jakýmkoliv způsobem chůzí, během, s kočárkem záleží jen na Vás. Můžete si vybrat ze čtyř různě obtížných tras, různé délky - od 500 m do 6 km. Přijďte mezi nás, vždyť pravidelný pohyb podstatnou měrou přispívá k prevenci rakovinných onemocnění. Zdraví každého z nás je z velké části především v našich rukou. Podpořte ušlechtilou myšlenku Terryho Foxe! Těšíme se na Vás! Za pořadatele Mgr. Bohuslava Vichrová

9 Brušperský zpravodaj 9 Stolní tenis Krajské a okresní žebříčky Stolní tenisté Tělovýchovné jednoty Sokol Brušperk obsadili v právě vydaných žebříčcích následující místa. Krajský žebříček 46. Lukáš Velebil Jiří Bajger, Ing. Evžen Rychlík, Bedřich Štalzer Petr Hejl Jan Krupník Antonín Grispanis Okresní (regionální) žebříček 10. Lukáš Velebil 16. Jiří Bajger 17. Ing. Evžen Rychlík 18. Bedřich Štalzer 20. Petr Hejl Jaroslav Neuwirth Antonín Grispanis a Jan Krupník Josef Rychlík, Patrik Dolegovský, Oldřich Krupník Zdeněk Bujnoch, Tomáš Vantuch Jan Riegel David Humplík Martin Kučera Břetislav Šubert Ing. Marek Červenka Jakub Koval Lukáš Krupník Lumír Friedrich Josef Merta Mládežnické žebříčky budou vydány počátkem června. Zájezd Dolní Lomná 2003 Uskuteční se pro členy TJ, její příznivce a občany města ve dnech září tohoto roku. Nástup v pátek okolo 17. hodiny, ukončení v neděli v 15 hodin. V tomto termínu se konají i Národopisné slavnosti. Přihlášky do konce června. Josef Rychlík, tělovýchovná jednota SK Brušperk MUŽI - 1. B třída NE FC Vlčovice SK Brušperk SO SK Brušperk TJ Sokol Kateřinice SO TJ Janovice SK Brušperk DOROST - Župní přebor NE ml SK Brušperk TJ Refotal Algrechtice NE ml FC Karviná, a. s. B SK Brušperk NE ml TJ Jiskra Rýmařov SK Brušperk NE ml TJ Sokol Tichá SK Brušperk ŽÁCI - Župní soutěž Výkop: starší žáci vždy v 9.00 mladší žáci vždy v NE TJ Sokol Stará Bělá SK Brušperk SO TJ VOKD Poruba TCHAS SK Brušperk SO SK Brušperk TJ Sokol Krásné Pole Zprávy SK Brušperku Ve dnech se uskuteční hlavní část oslav 60. výročí založení SK Brušperk. SK Brušperk byl založen 5. září 1943 na valné hromadě, na které se sešlo kolem 100 lidí. Valná hromada se uskutečnila v Národním domě a byl na ní zvolen první výbor SK, který pracoval ve složení: předseda Břetislav Ellinger, místopředseda Albín Sochací, druhý místopředseda Stanislav Galaš, tajemník Zdenek Temel, jednatel Bohumil Bědajánek, pokladník Oldřich Mizera. Již v prvním měsíci svého trvání měl klub činných několik oddílů pokračování na str. 12

10 10 Brušperský zpravodaj Kronika našich dnů - květen 2003 BRUŠPERK Dne 2. května 2003 se uskutečnila akce úklidu přírody u příležitosti Dne Země U kaple sv. Antonína na Borošíně se bude konat tradiční pouť I takto zamořují ovzduší naši spoluobčané, ač je to přísně zakázáno příslušnou Obecně závaznou vyhláškou

11 Brušperský zpravodaj 11 Dne 21. května se v Národním domě konala vernisáž výstavy obrazů Karla Vika Dne 10. května 2003 se konala rally PVC Jaguar Právě před deseti lety navštívil Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice prezident Václav Havel, jako druhý prezident, který do našeho regionu zavítal

12 12 Brušperský zpravodaj a to házené pod vedením B. Bědajánka, odbíjené pod vedením Vladimíra Půdy, lehké atletiky pod vedením Karla Sadílka, stolního tenisu pod vedením Vladimíra Krupníka a kopané pod vedením Rudolfa Strolčinského. V současné době jsou činné již jen oddíly stolního tenisu a kopané. Program oslav : v hodin Utkání kopané mezi SK Brušperk a internacionály Baníku Ostrava. Účast přislíbili držitelé zlatých olympijských medailí Libor Radimec, Zd. Šreiner, Zd. Rygel, dále člen klubu ligových kanonýrů V. Daněk a další. Pravděpodobná je účast hokejistů Kubiny, Vl. Vůjtka a Fr. Černíka. Utkání by měl řídit mezinárodní rozhodčí L. Puček. V průběhu utkání bude v klubovně SK k nahlédnutí výstavka dochovalých dokumentů a fotografií. v hodin Raut pro aktéry utkání a pozvané bývalé hráče a funkcionáře SK v restauraci U Tochy Program oslav : v hodin Utkání žáků proti trenérům a rodičům v hodin Utkání starých gard SK Brušperk vs. Sokol Fryčovice ve hodin Taneční zábava, hraje skupina Rezon Těšíme se na Vaši návštěvu. Ing. St. Slovák V měsíci květnu 2003 pokračovalo naše mužstvo ve vítězném tažení 1. B třídou. Všechny zápasy jsme vyhráli a to v Kozlovicích 3:1 (branky Mika, Pavlas, Čapka), s Baškou 1:0 (gól Čapka), s vedoucími Odrami 3:1 (góly Pavlas, Semelka, Čapka), v Bašce 3:2 (góly Šrámek, Dostalík, Čapka), s Tískem 1:0 (gól Šrámek). Po 21. kole jsme na prvním místě tabulky 1. B třídy skupiny D a postup do 1. A by byl tím nejlepším dárkem k 60. výročí založení SK Brušperk. Po uzávěrce tohoto vydání jsme hráli důležité utkání s druhým Suchdolem. Zbývající utkání: doma Kunín, ven Vlčovice, doma Kateřinice, ven Janovice. Přijďte povzbudit naše hráče. Ing. St. Slovák Různé Zpívání pod podloubím Tak nazývají naši občané vystoupení pěveckého sboru Lašan pod naším podloubím. Rok od roku odměňují posluchači bouřlivým potleskem každou jejich píseň nově nastudovanou i opakovanou, už známou. Rok od roku přibývá pod podloubím posluchačů jejich spokojených úsměvů, pochvalných uznání i slz dojetí v některém oku. Ne jinak tomu bylo i letos. Za všechny posluchače díky. Co smíšený pěvecký sbor Lašan připravuje? Výchovné koncerty v naší ZŠ, 11. ročník přehlídky pěveckých sborů Lašsko zpívá, Vánoční koncert v kostele sv. Jiří a několik vystoupení v okolí. V roce 2002 uspořádal sbor dvě celodenní soustředění a 15 veřejných vystoupení 10 v Brušperku a 5 mimo Brušperk. Nejdále vystupovali v Olomouci. Pěvecký sbor Lašan má čtyřicet členů, jeho práci řídí výbor, nácvik vedou Mgr. Jitka Hummelová a Pavel Konečný. Sbor se schází na pravidelných zkouškách v Národním domě v Brušperku každý čtvrtek od hodin. Všichni zájemci o zpěv jsou vítání. Mgr. Jaroslava Neuwirthová Ročník 1953 slaví 50! Srdečně zvaní jsou i partneři. Oslavíme to tentokrát společně! Kdy: Sobota ve h Kde: Restaurace Na Letné (Hyneček) Částku 350 Kč na osobu ZAŠLI CO NEJDŘÍVE NA ADRESU: Jana Laníková (Adamovská), Krmelínská 790, Brušperk nebo OSOB-

13 Brušperský zpravodaj 13 NĚ PŘEDEJ Ing. Václavu Ranochovi ve firmě RAVAL v Brušperku. Nezapomeň vzít dárek do tomboly a dobrou náladu MO KSČM pořádá 8. června 2003 v hodin v zahradní restauraci u Hynečka tradiční ŠKVAŘENÍ VAJEČINY. K dobré náladě hraje hudba Fráně Řehy. Srdečně zveme. Zveme spoluobčany na SVATODUŠNÍ ŠKVAŘENÍ VAJEČINY, které se koná v restauraci U Tří lip v neděli 8. června 2003 od hodin. Na Vaši účast se těší výbor MO KDU-ČSL P očasí Počátek měsíce června v roce 2002 byl až do deštivý, ale příjemné dny druhé dekády dosahovaly poledních teplot až 32 C byly vystřídány opět bouřkami! Měsíc byl v průměru o 3 C teplejší než červen Jaké počasí nám připraví letošní červen? Mgr. J. Neuwirthová Klub českých turistů v Brušperku Sobota 14. června 2003 PODÉL BYSTŘICE Sraz: v 4.35 hod. na zastávce Brušperk, střed Trasa: Domašov nad Bystřicí Pánský Mlýn Hrubá Voda Délka trasy: cca 13 km Obtížnost: středně těžká trasa Doprava: 200 Kč Vede: Jaromír Duda Návrat: v hodin Sobota 28. června 2003 VÍTÁNÍ PRÁZDNIN 4. ROČNÍK (SOUTĚŽE PRO DĚTI O SLADKÉ CENY) Začátek je v hodin v Pastevníku, potom se rozdělá táborák na opékání párků a bude se zpívat s kytarou. Srdečně zveme jak všechny děti tak, i jejich rodiče! Párky s sebou! Každá akce bude aktualizována ve skříňce KČT Brušperk na zastávce Brušperk, střed! Na akcích jsou srdečně vítáni i nečleni KČT Brušperk. Účast na akcích je na vlastní nebezpečí. Změna programu vyhrazena. Bližší informace: Jaromír Vávra, tel , Borošínská 667, Brušperk Lukáš Makúch, tel , Zahradní 907, Brušperk Jaromír Duda, Gruntovní 977, Brušperk Internetové stránky KČT Brušperk: Uplynulo deset let od návštěvy prezidenta Václava Havla v regionu Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice V roce 1994 se chystaly v regionu čtyři velké slavnosti: 725 let města Brušperka, 700 let Staré Vsi nad Ondřejnicí,700 let od založení obce Kozlovice a 140. výročí narození hudebního skladatele Leoše Janáčka na Hukvaldech. Starostové těchto obcí za podpory všech ostatních starostů Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice se rozhodli oslavy ozdobit a podpořit významnými osobnostmi nově vzniklé České republiky. První návrhy padly na pozvání nově zvoleného prezidenta. Návštěva se uskutečnila v pondělí 14. června V 11 hodin přijel prezident České republiky pan Václav Havel na hukvaldský hrad. Mnozí občané našeho města a okolí čekali na jeho příjezd v hukvaldského podhradí. Prezident však jen projel a vydal se oborou přímo na hrad, kde byl očekáván všemi starosty Sdružení. Ve vinárně hukvaldského hradu, která připomíná středověkou harendu, byli prezidentu republiky představeni přednostou okresního úřadu ing. Jiřím Štíhlem starostové v pořadí od pramene řeky Ondřejnice: Josef Krpec ze Lhotky, Josef Zeman z Kozlovic, Petr Sobotík z Hukvald, Miroslav Žídek z Palkovic, ing. Jiří Volný z Fryčovic,

14 14 Brušperský zpravodaj Günter Zajitz ze Staříce, dr. Jaroslav Kunz z Brušperka, Stanislav Polášek z Krmelína a Václav Sedláček ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Prezidenta doprovázeli tiskový mluvčí pan Špaček a kancléř pan Medek. Jednání zahájil sám pan prezident poděkováním za vřelé přijetí a vyslovením vděčnosti za pozvání do míst, kde nikdy předtím nebyl a problematiku tohoto kousku země neznal. Dr. Jaroslav Kunz pak ve svém vystoupení krátce představil jednotlivé obce regionu, hovořil o problematice současné doby, o aktivitách, které zde vznikají a o perspektivách lidí kolem Ondřejnice. Neopomněl panu prezidentovi vysvětlit založení města Brušperka olomouckým biskupem Bruno v roce 1269 a pro pobavení všech přítomných přidal historku o fryčovském a staříčském fojtovi, kteří na Brunův popud dali město vytýčit. Po krátkém přípitku sedmnáctiletou staroveskou slivovicí položil pan prezident všem přítomným dvě otázky. První se týkala smyslu založení regionálního sdružení, jaký je jeho cíl, v čem je pomocníkem starostů jednotlivých obcí, co zajímá a trápí lidi, žijící podél Ondřejnice, co dokážeme sami a v čem čekáme pomoc. Druhá otázka byla k budoucímu státoprávnímu uspořádání České republiky. A pak už pan prezident jen poslouchal, usrkával lahodnou slivovici a vystoupení jednotlivých starostů jen krátce glosoval. V příjemné atmosféře, ve které během deseti minut vyprchala jakákoliv počáteční tréma, ubíhal čas tak rychle, že zdaleka nemohlo dojít na všechny otázky, které zajímají obě strany. Názory na státoprávní uspořádání byly vcelku jednotné. Vyplynulo, že nejpřijatelnější členění Moravy by bylo na tři územně správní celky severní Morava, střední Morava a jižní Morava s centry v Ostravě, Olomouci a Brně. Protože program prezidentův byl časově přesně stanoven, byla debata po sedmdesáti minutách ukončena. Dr. Jaroslav Kunz poděkoval za návštěvu a nechal na závěr podepsat panu prezidentovi pamětní listy do kronik obcí a pana prezidenta pozval na oslavy všech výročí, které se konaly v roce 1994 v povodí Ondřejnice. Za město Brušperk předal starosta panu prezidentovi kytici, knihu Vítejte v srdci Evropy, kde je Brušperk slovně i fotograficky prezentován, knížečku Z historie brušperského školství, brožuru Projekt na rozvoj turistického ruchu... a sbírku Brušperských zpravodajů z roku Potřásli si rukou a popřáli na shledanou. Při odchodu před vinárnou čekal prezidenta nepřehledný dav novinářů a ctitelů, kteří žádali rozhovory a podpisy. To všechno jste však mohli vidět v pravidelných zpravodajských relacích České televize a číst v denním tisku. Protože při příjezdu prezident nezastavoval v Podzámčí pro své zpoždění, které bylo způsobeno náhlou a neohlášenou návštěvou staroveské vojenské posádky, vynahradil to všem vytrvalcům při zpáteční cestě. Na Podzámčí vystoupil z auta a rozdával autogramy. O návštěvě prezidenta Václava Havla byl natočen videozáznam, který vlastní obec Hukvaldy. Návštěva se těšila velké publicitě jak v tisku, tak v rozhlase a televizi. I když nedošlo k většímu setkání s nejširší veřejností, zůstala návštěva prezidenta Havla dlouho v povědomí lidí z regionu. Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice po druhé světové válce navštívili dva prezidenti, dr. Edvard Beneš v roce 1946 a Václav Havel v roce P rezidentovi České republiky Václavu Klausovi bylo počátkem května t. r. předáno blahopřání ke zvolení do funkce nejvyšší hlavy státu, které podepsalo 98 brušperských spoluobčanů. Prezident zaslal následující poděkování: Vážení občané města Brušperk, s radostí jsem si přečetl dopis od Vás, ob-

15 Brušperský zpravodaj 15 čanů, ve kterém mi vyjadřujete svoji podporu, která je pro mne velmi důležitá. Rád vzpomínám na Vaše krásné historické město a věřím, že při některé z mých cest po naší zemi bude příležitost přijet k Vám opět na návštěvu. Velmi si cením Vaší důvěry a věřím, že Vás jako prezident nezklamu. Přeji Vám všem hodně zdraví, životního elánu a dobré nálady. Václav Klaus, v. r. Z Lašského společenství Křest knihy V rámci činnosti Lašského společenství proběhl v Národním domě křest knihy MAWISův smích a MAWISův pláč. Na této ojedinělé akci byl překvapivě vysoký počet návštěvníků. Kmotrou knihy byla Mgr. Pavla Bittnerová, ředitelka Moravskoslezského deníku, která byla s prostředím, počtem návštěvníků a průběhem akce spokojena. Část výtěžku z knihy bude využita na podporu společenství. Knihu MAWISův smích a MAWISův pláč si můžete zakoupit v prodejně Knihkupectví Lenka na náměstí nebo u p. RNDr. Milana Konečného. Dny DOOM Hlavní akcí dnů DOOM byl již 8. ročník PVC Jaguár Rallye. Soutěže se zúčastnilo 15 trabantů a všichni byli s akcí spokojeni. Další akcí byl pochod a jízda okolo Lašska. Součástí této akce byla výstava Galerie Svatoplukova centra v sále ND. Co říci na závěr? Akce se vydařila. Děkuji všem sponzorům, účastníkům a návštěvníkům této akce. RNDr. Milan Konečný Překlady, tlumočení a výuka německého a nizozemského jazyka. Mgr. Kurasová Silvie, Bártkova 833, Brušperk Telefon: nebo Regionální centrum internetu Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk oznamuje, že ke kurzům obsluhy počítače a internetu v rámci Národního projektu počítačové gramotnosti je možno se přihlásit na tel. čísle: Kurzy: poprvé u počítače pro začátečníky pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v práci s internetem či v ové komunikaci text tabulka Pro registraci a informace volejte: Termíny kurzů jsou průběžně vypisovány. KOUPÍM domek nebo stavební parcelu v Brušperku. Telefon: nebo

16 16 Brušperský zpravodaj Oznámení stavební spořitelny: Rok 2003 je posledním rokem, kdy můžete získat na celou smlouvu stavebního spoření roční státní podporu 25%. Pokud již máte spořící smlouvu, využijte paralelní sled smluv. Úročení 4,2%, úvěry od 4,5%, hypotéky 5,3%, jubilejní důchodové připojištění až 47% ročně. Informujte se! Umění chovat se ve společnosti a umění taneční patří k základnímu vzdělání každého člověka. Zveme všechny hochy a dívky od 15 do 20 let do tradičních základních tanečních. První lekce proběhne v neděli 14. září od 15 hodin v sále Národního domu v Brušperku. Pozor! Zápis trvá do konce června. Přihlášky získáte v infocentru v Brušperku. Informace na tel

17 Brušperský zpravodaj 17 Oprava chladniček a mrazniček všech typů do 24 hodin Butik EVA Náměstí J. A. Komenského č. 2, BRUŠPERK Od 1. května 2003 zahájen PRODEJ PLAVEK dámské (jednodílné i dvojdílné, push-up košíčky) pánské (boxerky, klasic) dětské Petr Holaň, Ostrava-Nová Bělá Tel. č.: , mobil Již 2. rokem ve Valašce speciální nabídka pro rodiny s dětmi oslavte vysvědčení se samými jedničkami zmrzlinovým pohárem ZDARMA od června Těšíme se na Vás! rezervace: Kvalitní česká výroba! Bezkonkurenční ceny! Prodej od výrobce! Různé typy, střihy, barvy! Těšíme se na Vás! AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO Člen mezinárodní organizace ICC, Registrované centrum NEBS Management a konzultant Junior Achievement oblast Ostrava, Nádražní 120, tel , Váš partner ve vzdělávání od 1990 Jednoletá pomaturitní jazyková škola Rodičům letošních maturantů: nebudou-li Váš syn/ Vaše dcera přijati na vysokou školu, nezoufejte: Jeden rok studia jazyků na naší škole a získají nejen precizní znalosti s možností úspěšně složit mezinárodní zkoušku, ale výrazně se zvýší jejich šance jak na další přijímací pohovory, tak na získání práce v cizině. Výuka probíhá denně (20 hodin týdně), sociální výhody jsou zachovány. Chlapci mají odklad VPS. Neváhejte, přijďte se informovat osobně. přihlášky celoročně Intenzivní jazykové kurzy o prázdninách Angličtina, Italština, Němčina, Ruština, Španělština do 8 osob ve studijní skupině Vyučují mladí kvalifikovaní pedagogové Kurzy účetnictví: Jednoduché, podvojné, mzdové Osobní počítač v malých skupinách i pro děti předškolního věku (škola hrou) Informace získáte osobně na výše uvedené adrese a tel. číslech nebo na

18 18 Brušperský zpravodaj PRODEJNA ELEKTRO VANĚK KRMELÍN Světlov, odbočka na Proskovice Přijďte si vybrat ze širokého sortimentu zboží za velice příznivé ceny! elektroinstalační materiál svítidla elektrospotřebiče elektronika Nabízíme SPLÁTKOVÝ PRODEJ!!! BEZPLATNÝ ODVOZ ZBOŽÍ!!! Prodejna je zapojena v síti PROTON, což znamená slevu na vybrané druhy zboží dle akčního letáku. Otevřeno Po Pá , So Informace o zboží na tel. čísle: , KOSMETICKÝ SALON AFRODITÉ Kosmetické služby - masáže, hluboké čištění pleti, peeling, masky, líčení, úprava obočí, barvení řas a obočí Manikura - klasická - francouzská - japonská zdarma, dle výběru klienta, masáž nohou nebo maska rukou Modeláž nehtů - lakování nehtů jako bonus Těšíme se na Vás Náměstí J. Á. Komenského č. 3, Brušperk tel.: Zveme Vás na: PRODEJ DÁMSKÝCH PLAVEK Otevřeno vždy v úterý od hodin Krmelín Paskovská velký výběr druhů a dezénů - všechny velikosti, vcelku i dvojdílné - v cenách od 420,- do 690 Kč v doprodeji již od 230 Kč - úpravy na míru dle přání zákaznice Návrhy a výroba: fa BALCAR Ing. Kamila Balcarová Krmelín 187 Tel: , Fax:

19 Brušperský zpravodaj 19 EUROPEAN CONSULTING Group Největší evropská nezávislá, poradenská společnost v oblasti financí Nabízíme: Kvalitní zabezpečení osob v těchto oblastech: - kapitálové životní pojištění - životní pojištění - úrazové pojištění - stavební spoření - penzijní připojištění - úvěry - investiční fondy dále: - havarijní pojištění motorových vozidel - zákonné pojištění motorových vozidel - veškeré pojištění nemovitostí a jejich zařízení Rádi poradíme a pomůžeme Zároveň hledáme pro dlouhodobou spolupráci za výhodných podmínek spolupracovníky. Informace, kontakt na tel: nonstop ZAJISTĚTE SI PŘÍJEMNOU TEPLOTU DOMA ČI V PRÁCI PO CELÝ ROK. KLIMATIZACE B. R. Dodává klimatizační zařízení: Poradenství prodej montáž servis Nabízí: klimatizace domácností, podnikatelských objektů a restauračních zařízení. Při pořízení klimatizačního zařízení včetně tepelného čerpadla (topení), sazba za elektrickou energii 1 Kč/kWh. VYUŽIJTE VELMI VÝHODNÝCH PŘEDSEZÓNNÍCH SLEV. Těšíme se na Vaši spolupráci. VOLEJTE:

20 20 Brušperský zpravodaj RESTAURACE U TOCHY PŘIJME ZAMĚSTNANCE na místo servírky (číšníka) a pracovníka TIPSPORTU. Požadujeme příjemné vystupování, komunikativnost a spolehlivost. Vyučení nebo praxe v oboru není podmínkou. Uchazeči se mohou hlásit na tel. čísle nebo Dále připomínáme, že v těchto dnech již je SÁL I SALÓNEK NAŠÍ RESTAURACE PLNĚ KLIMATIZOVÁN. Pokud si tedy i v horkých letních dnech chcete posedět v příjemném chládku a pochutnat si na dobrém jídle a pití, neváhejte a navštivte nás. Vynasnažíme se, abyste od nás odcházeli vždy spokojeni. Nabízíme: ANGLIČTINA PRO VŠECHNY - Kurzy angličtiny pro děti a mládež - Individuální výuka pro všechny - Překlady z AJ do ČJ a z ČJ do AJ Staňte se AU PAIR, naučte se tak lépe cizí A jazyk! Zprostředkováváme Au-pair pobyty v Evropě! Nabízíme: - Kurz anglického jazyka - Překlady ČJ do AJ podělíme se s vámi o au-pair zkušenosti - Slevu 10% pro klienty z úřadu práce A TO VŠE ZA BEZKONKURENČNÍ CENY! Bližší informace: Lenka Blahutová, Tel: , Vydává město Brušperk. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E Za správnost příspěvku odpovídá jeho autor. Uzávěrka tohoto čísla byla , uzávěrka příštího čísla je v pátek