Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2014

2 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky 95, Plumlov Statutární zástupce: PhDr. Věra Palacká, ředitelka Identifikační číslo organizace: Zapsán: OR Brno oddíl Pr, vložka 342 Telefon/fax: , Webové stránky: Datová schránka: 9wxkiy4 Zřizovatel: Město Plumlov, Rudé armády 302, Plumlov Registrace poskytovatele sociálních služeb: Id.: domov pro seniory Zařízení bylo postaveno v roce 2001 a provoz zahájen s kapacitou 48 míst. Postupně došlo k navyšování kapacity na dnešních 56 míst. Objekt je třípodlažní, nepodsklepený, obytná plocha budovy je m2. V roce 2004 byla vybudována odpočinková zóna, která rozšířila možnosti trávení volného času uživatelů. V roce 2007 byl Domov pro seniory Soběsuky zaregistrován jako poskytovatel sociálních služeb domov pro seniory. Dle zákona č. 108/2006 Sb. poskytuje Domov pro seniory Soběsuky p.o. základní činnosti, které zahrnují ubytování, stravování a úkony péče dle vyhlášky č.505/2006sb. Cílovou skupinou jsou senioři od 65 roků, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zpráva o realizaci služby v roce 2014: Poskytované služby: Ubytování: Ubytování poskytujeme ve čtrnácti jednolůžkových a jednadvaceti dvoulůžkových pokojích. Většina pokojů je s balkonem a vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, nočními stolky, skříněmi na úschovu prádla, kuchyňskou linkou s dřezem, ledničkou, varnou konvicí, telefonním přístrojem, místním rozhlasem, nouzovým hlásicím zařízením. Uživatelé mohou mít na pokoji vlastní vybavení /televize, rozhlas, křesla/. 1

3 Stravování: Poskytujeme celodenní stravu (5x denně), která se připravuje přímo v domově. Zpravidla 3x týdně se podává studená večeře. Klienti mohou odebírat dietní stravu. Uživatelé, kterým neumožňuje zdravotní stav stravování v jídelně, se stravují na pokojích. Služby: Cílem poskytovaných služeb je nabídnutí takové podpory a péče, která vede uživatele k projevům vlastní vůle a co nejmenší závislosti na pomoci druhých. Nabídkou služeb směřujeme k uspokojování individuálních potřeb uživatelů, na základě jejich individuálních plánů a cílů. Nabídka služeb v DpS Soběsuky: -ordinace lékaře -1 x týdně -zajištění zdravotnického ošetření 24 hodin denně -zajištění lékařského vyšetření u odborných lékařů -sociální úkony /pomoc při hygieně, stravování, doprovod/ -péče o osobní prádlo a šatstvo uživatelů -úklid a údržba pokojů a ostatních prostor objektu -uložení cenin a finanční hotovosti -kulturní a zájmové činnosti -společné a individuální cvičení s fyzioterapeutem Zprostředkované služby: -kadeřnické a pedikérské služby -poštovní služby -bohoslužby 1x týdně -canisterapie -nákupy Fakultativní služby: - využívání vlastních televizních a rozhlasových přijímačů - doprava osobním automobilem - kopírování - ošetřovatelské úkony dle vlastního požadavku uživatele nad rámec základní ošetřovatelské péče - dovoz nákupu pro uživatele, kteří nejsou příjemci příspěvku na péči Doplňková činnost: - vaření pro externí strávníky 2

4 Platby uživatelů od : ubytování strava Jednolůžkový pokoj s balkonem 178,-Kč 148,-Kč/dia 151,-Kč Jednolůžkový pokoj-střešní okno 170,-Kč 148,-Kč/dia 151,-Kč Jednolůžkový pokoj menší obyt.plocha 159,-Kč 148,-Kč/dia 151,-Kč Jednolůžkový pokoj společ.kuch., koup. 152,-Kč 148,-Kč/dia 151,-Kč Dvoulůžkový pokoj s balkonem 144,-Kč 148,-Kč/dia 151,-Kč Dvoulůžkový pokoj střešní okno 136,-Kč 148,-Kč/dia 151,-Kč Statistické údaje Celkový počet klientů k počet nástupů a výstupů průměrný počet uživatelů 55,8 zastoupení mužů 18 zastoupení žen 38 věkové složení let let 29 nad 85 let 26 průměrný věk uživatelů 84,82 Uživatelé mají možnost podílet se na organizování života v zařízení, prostřednictvím výboru obyvatel a stravovací komise. Výbor obyvatel je volen z řad uživatelů v počtu 3 členů. Na pravidelných schůzkách s vedením domova /1x měsíčně/ se svými i tlumočenými podněty a připomínkami z řad uživatelů podílí na chodu domova. Stravovací komise je složena z vedoucí stravovacího úseku, vedoucí sestry, zástupců uživatelů v počtu 3, kteří jsou voleni na setkání obyvatel. Komise je nápomocna při tvorbě jídelníčků, skladbě stravy a předává připomínky od uživatelů. 3

5 Kulturní a aktivizační činnosti v roce 2014: Arteterapie s paní Hartmannovou Kavárnička Společné čtení Cvičení v tělocvičně, pohybové hry (cvičení s šátky, relaxační cvičení, hra s míčem) Vycházky do okolí domova Výlety Společenské hry, soutěže, soutěžní hry (Bingo, kvízy) Hodové odpoledne Návštěva koncertu v Městském divadle Prostějov Odpoledne s dechovkou v Žárovicích Cvičení paměti Přednášky o cestování, o přírodě Hudební pořady, promítání filmů Vánoční koncerty Dny zdraví Účast na Meziústavních hrách v zařízeních sociálních služeb Účast v soutěži pro seniory Šikovné ruce Cvičení s dětmi z Dětského domova Plumlov Vystoupení dětí z MŠ, ZŠ z Plumlova a okolních obcí, vystoupení dětí z Dětského domova Plumlov Účast v projektu Pěškotours a Rotopedtours 2014 Účast v celostátní soutěži v luštění křížovky a osmisměrky Setkání nad vzpomínkami Pečení vánočního cukroví Zaměstnanci : Počet zaměstnanců k Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 24,75 Fyzický počet zaměstnanců k z toho: sociální služba -přímá obslužná péče 8 -sociální pracovnice 1 zdravotnické služby -všeobecné sestry 6 hospodářsko správní a provoznětechničtí zaměstnanci -ředitelka 1 -ekonomka 1 - stravovací provoz - provozní 1 - stravovací provoz- kuchaři 3 -úklid 2,5 -prádelna 0,5 -údržba 0,75 Průměrná platová třída 6,65 4

6 Ekonomické ukazatele: Náklady celkem 14004,47 Výnosy celkem 14006,76 Daň z příjmu 0 Hospodářský výsledek 2,28 Rozbor nákladů hlavní činnost doplňková činnost celkem 501 materiál včetně potravin 1944,98 284, , energie 732,77 59,18 791, opravy a udržování 444,74 4,00 448, cestovné 9,45 9, ostatní služby 773,89 773, mzdové náklady 6810,15 148, , zákonné sociální pojištění 2246,30 45, , zákonné sociální náklady 66,45 1,32 67, ostatní sociální pojištění 27,32 0,56 27, silniční daň 2,40 2, náklady z DDM 278,52 278, jiné ostatní náklady 73,03 73, odpisy DM 49,02 49, daň z příjmu 1,60 0,68 2, náklady z vyřazených pohledávek náklady celkem 13458,22 546, ,47 Rozbor výnosů hlavní činnost doplňková činnost Celkem 602 tržby z prodeje služeb 549,36 549,36 příjem od uživatelů 5834, ,71 příspěvek na péči 3623, ,97 příjem od zdravotních pojišťoven 504,46 504,46 příjem za stravu-zaměstnanci 158,34 158, úroky 7,92 7, zúčtování fondů 337,73 337, jiné výnosy 12,16 12, příspěvky a dotace na provoz 2978, ,10 výnosy celkem 13457,39 549, ,75 5

7 Další údaje: Vzdělávání zaměstnanců: Organizace podporuje a je nápomocna při vzdělávání zaměstnanců podle standardů kvality sociálních služeb, kterými se zařízení řídí. Zaměstnanci se v roce 2014 zúčastnili školení v rámci své odbornosti: - ošetřovatelství - účetnictví a ekonomika - stravování Zaměstnanci měli možnost supervizních setkávání. Údržba a investiční akce: V rámci investic a údržby zařízení a zároveň zkvalitnění života našich uživatelů v zařízení byly vymalovány některé pokoje a provozní prostory. Díky finanční podpoře dárců bylo pořízena jedna elektrická prodloužená polohovací postel. Byly provedeny opravy vodovodních rozvodů, balkonů a zvýšena kapacita úpravny vody. Byl pořízen nový zvedák SARA LITE. Dobrovolnictví V roce 2014 se zapojilo do aktivit pro klienty 9 dobrovolníků, kteří odpracovali 179 hodin. Účastnili se projektu 72 hodin, kdy společně s klienty a dětmi ZŠ Krumísn výtvarně znázornili přečtenou pohádku a obrázky následně vyzdobili prostory domova. Jedna dobrovolnice vedla pravidelná setkání, při kterých senioři poslouchají hudbu podle přání. Velký zájem byl o dobrovolníky, kteří působili v organizaci krátkodobě a připravovali si zajímavé akce například pomáhali na výletech, uspořádali přednášku o živočišné výrobě a podobně. Individuálně chodili s klienty na vycházky, hráli hry a společně si povídali. Kontrolní činnost: Interní kontroly: -pravidelné kontroly vedoucích zaměstnanců dodržování standardů kvality, vnitřních předpisů, plánování služeb, dodržování předpisů BOZP, HACCP, -provozní kontroly ředitelky zařízení, kontroly jsou vyhodnocovány na poradách vedení, nedostatky jsou ihned odstraňovány. Kontroly jiných orgánů: - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - Finanční úřad pro Olomoucký kraj- kontrola čerpání dotace - Zřizovatel Město Plumlov - veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky - Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje-dodržování právních předpisů 6

8 - Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj- kontrola dodržování povinností - Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje kontrola proočkování - OSSZ plnění povinností - Poděkování: Domov pro seniory Soběsuky děkuje všem organizacím, sponzorům a příznivcům za spolupráci v roce Činnost Domova pro seniory Soběsuky podpořili: Rotary club Prostějov Ing. František Abrahám Paní Hana Petečuková VODICA, s.r.o. Martek Medical a.s. Pan Antonín Kubeš ČERPADLA KOPRO s.r.o. Pan Radomír Dočkal Paní Ema Hušáková LASIUS Group, s.r.o. Pan Ladislav Krátký Ennesta s.r.o. Nedelka Kubáč advokáti s.r.o. PhDr. Pavel Pokorný Pan Luděk Vrána MDDr. Jiří Kubáč TOMI REMONT a.s. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. ředitelství divize Plumlov Celková částka darů činila ,-- Kč. Věcné dary a služby: TOMI-REMONT a.s. MARTEK MEDICAL a.s. ing. František Abrahám Zahradnické centrum Marciánová BIKOS CZ s.r.o. Nowaco s.r.o. Hospodářské družstvo Určice Penam Olomouc CBA Nuget s.r.o. Šumperk Zemědělské družstvo Vícov, masná výroba Lešany Makovec, a. s. Yaro - velkoobchod Uherské Hradiště Mlékárna Otinoves s. r. o. Duo Pištěk 7

9 Děkujeme spolupracujícím organizacím: Klubové zařízení Plumlov ZŠ Plumlov MŠ Plumlov Dětský domov Plumlov ZŠ Krumsín MŠ Prostějovičky Střední škola podnikání a obchodu Prostějov Spolek plumlovských nadšenců Pěvecký sbor EXAUDI ZUŠ Plumlov TAURUS, družstvo, Protivanov Výroční zprávu zpracovaly: Bc. Marie Soldánová, ekonomka Bc. Jana Vaverková, sociální pracovnice V Plumlově PhDr. Věra Palacká, ředitelka 8