ŠKOLNÍ MEODIK PREVENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ MEODIK PREVENCE"

Transkript

1 ŠKOLNÍ MEODIK PREVENCE INFORMACE, KTERÉ ZDE NAJDETE: 1. MPP pro školní rok 2014/15 (včetně výsledků dotazníkového šetření výskytu rizikového chování ve škole) 2. Plán školního metodika prevence ve školním roce 2014/15 3. Témata prevence = možné formy rizikového chování 4. Důležité informace pro žáky, rodiče, pedagogy 5. Základní teoretické informace o nejrozšířenějších formách rizikového chování žáků 6. Doporučený postup školy návykové látky (i alkohol) NAVÍC: - Hodnocení MPP za uplynulý školní rok - Hodnocení plánu práce školního metodika prevence za uplynulý školní rok

2 1. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/15 Zpracovala: Bc. Lenka Obergruberová 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: Název a adresa školy: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 814/ Rumburk Kontakt: telefon: web: Ředitel: PaedDr.,Bc. Sv. Kubeš telefon: : Školní metodička prevence: Bc. L. Obergruberová telefon: Preventivní tým: - ředitel školy - zástupce ředitele pro TV Mgr., Bc. J. Uher - zástupce ředitele pro OV I. Šabata - výchovná poradkyně Mgr. I. Šabatová - školní metodička prevence Na realizaci MPP se dle potřeby podílejí všichni zaměstnanci školy, především pak pedagogičtí pracovníci. Počet tříd: 8 - z toho tříd s učebními obory : 3 (učební obory: knihař, tiskař na polygrafických strojích, reprodukční grafik) - z toho tříd se studijními obory: 5 (učební obory: reprodukční grafik pro média, tiskař na polygrafických strojích, polygraf)

3 Počet žáků: z toho dívek: 78 - z toho chlapců: 120 Počet pedagogických pracovníků: 28 - z toho učitelů teoretických předmětů: 10 - z toho učitelů odborných předmětů: 10 - z toho vychovatelů: 3 2.STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE: SOŠ mgp je střední odbornou školou připravující žáky pro práci v oblasti polygrafického průmyslu. Byla zřízena jako příspěvková organizace, zřizovatelem je Ústecký kraj. Škola se nachází v malém příhraničním městě ( obyvatel) a patří mezi školy menší (viz údaj o počtu žáků výše). Součástí školy je kromě jídelny vlastní domov mládeže, kde je ubytováno 45 žáků. Neubytovaní žáci buď přímo v Rumburku bydlí nebo dojíždějí z blízkého či vzdálenějšího okolí. Ve škole probíhá nejen teoretické vyučování, ale také odborný výcvik- a to v dopoledních i odpoledních hodinách. Pozitiva ve vztahu k rizikovému chování: menší škola rodinné prostředí, kladný vztah žáků k oboru, DM je součástí školy, dobře fungující prevence rizikového chování. Negativa ve vztahu žáků k rizikovému chování: dojíždění, problematičtější spolupráce s rodiči vzhledem k větší vzdálenosti školy od místa bydliště, vysoká nezaměstnanost ve Šluknovském výběžku Dotazníkovým šetřením v září 2014 bylo zjištěno, že prevence ve školním roce 2014/15 by se měla zaměřit na tyto formy rizikového chování: - pití alkoholu - kouření cigaret - netolismus - užívání marihuany - rasismus (Viz příloha: VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÉHO NA MAPOVÁNÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ NA SOŠ mgp v Rumburku ) 3. CÍLE PROGRAMU: A. DLOUHODOBÉ (HLAVNÍ) CÍLE: 1. Směřovat ke snižování výskytu rizikového chování ve škole, a to především kouření, pití alkoholu, užívání marihuany a netolismu (= vést žáky ke zdravému životnímu stylu,což je i život bez drogových a jiných závislostí) 2. Vytvářet pozitivní sociální klima (prevence šikany ) B. STŘEDNĚDOBÉ CÍLE: 1. Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC )

4 2. Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu 3. Zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě (pozitivní vztahy ve třídě jsou prevencí šikany ) 4. Důsledně řešit případy šikany a jiného rizikového chování C. KRÁTKODOBÉ CÍLE (specifické, konkrétní) PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/15 (Tyto krátkodobé pomáhají naplňovat cíle střednědobé a dlouhodobé, a jsou jedinou částí MPP, kterou je možné vyhodnocovat). CÍLOVÁ SKUPINA - ŽÁCI: 1. PRIMÁRNÍ PREVENCE SOUČÁST VÝUKY + AKCE ŠKOLY EXTERNÍ I INTERNÍ a) V rámci výuky se v každé třídě věnovat prevenci rizikového chování Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu a zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě Časový harmonogram: minimálně 1 hodina v každém pololetí Zodpovídá: třídní učitel b) Organizovat pro žáky v rámci výuky další interní i externí aktivity (besedy, divadelní představení, promítání filmů ) Časový harmonogram: průběžně během školního roku Zodp. zástupce ředitele pro TV Mgr., Bc. J. Uher 2.VOLNOČASOVÉ AKTIVITY (interní, externí) a) Umožnit žákům zapojit se do sportovních aktivit, konkrétně do kroužku florbalu Časový harmonogram: 1x týdně Zodpovídá: Mgr. M. Macek Návaznost na střednědobé cíle: Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu 3. AKCE ŠKOLY- INTERNÍ REALIZÁTOR: a) Realizovat aktivity zaměřené na pozitivní ovlivnění vztahů ve třídě či dle aktuální situace na prevenci některé z forem rizikového chování ( v návaznosti na aktivity již proběhlé v dané třídě v minulosti): 1.A, 1.S: Téma: Socioklima seznámení žáků, vztahy ve třídě 2.A, 2.S: Téma: Socioklima problémy třídy 4.S: Téma: Netolismus Časový harmonogram: v prvním ročníku 3 hodiny v každé třídě, ve druhém ročníku 1 hodina v každé třídě, ve 4.S 1 hodina Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu a zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě. b) Realizovat v každé výchovné skupině na DM preventivní aktivity zaměřené na některou z frekventovaných forem rizikového chování v návaznosti na aktivity již proběhlé v minulosti Časový harmonogram: 1x za pololetí Zodpovídá: vychovatel výchovné skupiny Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu

5 c) Realizovat sociometrické šetření ve třídách prvního ročníku Časový harmonogram: 1x v ke konci prvního pololetí školního roku 2014/15 Návaznost na střednědobé cíle: Zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě a důsledně řešit případy šikany, záškoláctví a jiného rizikového chování d)představit žákům prvního ročníku a připomenout žákům starších ročníků školní metodičku prevence (kde, kdy, jak se mohou žáci na ni obracet) Časový harmonogram: září 2014 Zodpovídá: školní metodička prevence Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu, zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě a důsledně řešit případy šikany, záškoláctví a jiného rizikového chování 4. AKCE ŠKOLY EXTERNÍ REALIZÁTOR: a) Realizovat preventivní aktivity (interaktivní metody a formy) zaměřené na problematiku rizikového chování v návaznosti na aktivity, které ve třídách proběhly již v minulosti: Časový harmonogram: 1x za školní rok Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ) a ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu 1.A, 1.S: Socioklima vztahy ve třídě (PPP Rumburk) 2.A, 2.S, 2.P :Závislostní chování s důrazem na alkohol, tabák a marihuanu (PPP Rumburk) Šikana (Teen Challenge) 3.A, 3.S: Téma: Závislosti, vztahy, rizikové sexuální chování.(pan Pabián) Rasismus (?) 4.S: Téma: Rizikové sexuální chování (Česká společnost proti AIDS) Časový harmonogram: 1.A, 1.S: Socioklima 2. pololetí 2.A, 2.S, 2.P :Závislostní chování 2. pololetí Šikana 1. pololetí 3.A, 3.S: Téma: Závislosti, vztahy, rizikové sexuální chování 1.pololetí. 4.S 1. pololetí b) Vyhledávat nelegální drogy v prostorách školy Časový harmonogram: dle aktuální potřeby Zodpovídá: ředitel školy Návaznost na střednědobé cíle: Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu a důsledně řešit případy šikany, záškoláctví a jiného rizikového chování 5. VČASNÁ INTERVENCE: a) Vyhledávat, sledovat a řešit problémy žáků s viditelným rizikovým chováním nebo ohrožené šikanou ve spolupráci s pedagogy školy (třídními učiteli, učiteli, vychovateli),rodiči a dalšími organizacemi (PPP, Policie ČR ) Časový harmonogram: dle aktuální potřeby Návaznost na střednědobé cíle: Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu, důsledně řešit případy záškoláctví, šikany či ji jiného rizikového chování CÍLOVÁ SKUPINA - RODIČE:

6 (Návaznost na všechny střednědobé cíle 1 až 4) 1. Poskytovat rodičům informace z oblasti problematiky rizikového chování pomocí nástěnky, webových stránek školy, školního časopisu Časový harmonogram: průběžně po celý školní rok 2. Požádat rodiče o písemný souhlas s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu jejich syna/dcery při existenci důvodného podezření z požívání návykové látky a možného ohrožení zdraví dítěte Časový harmonogram: září 2014 Zodpovídá: třídní učitel 3. Informovat rodiče o problematice rizikového chování žáků školy, požádat je o spolupráci v této oblasti Časový harmonogram: 1x ročně na třídních schůzkách Zodpovídá: třídní učitel 4. Spolupracovat s rodiči při řešení výskytu rizikového chování u žáků Časový harmonogram: aktuálně dle potřeby 5. Představit rodičům prvního ročníku školní metodičku prevence (kde, kdy, jak a s čím se mohou na ni obrátit) Časový harmonogram: září Seznámit rodiče s MPP Časový harmonogram: listopad 2014 třídní schůzky Zodpovídá: třídní učitel CÍLOVÁ SKUPINA - UČITELÉ: (Návaznost na všechny střednědobé cíle 1 až 4) 1. Seznámit učitele s aktuálním MPP a jejich úkoly v něm Časový harmonogram: září Vzájemné informování se a spolupráce (učitelé, školní metodička prevence, výchovný poradce) v oblasti rizikového chování Časový harmonogram: aktuálně během školního roku 3. Nabízet učitelům literaturu, filmy atd. s tematikou prevence rizikového chování Časový harmonogram: aktuálně během školního roku 4.HODNOCENÍ PROGRAMU: 1. Posouzení splnění stanovených jednotlivých krátkodobých cílů 5. KONTAKTY S JINÝMI ORGAIZACEMI: 1.PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTECKÉHO KRAJE Lípová 651/ Teplice Telefon: Odborné pracoviště: PPP Děčín Jiřího z Poděbrad 290/19

7 Děčín Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Eva Křížová Odborné pracoviště: PPP Rumburk Rumburk Sukova 870/6 Telefon: Kontaktní osoba: Eva Michalinová 2. WHITE LIGHT K-centrum Rumburk Třída 9. Května 1127/ Rumburk Telefon: Kontaktní osoba: Vít Jelínek 3. TEEN CHALLENGE - Šluknov Císařský Šluknov Telefon: Kontaktní osoba: Petr Král 4. POLICIE ČR 9. května 487/ Rumburk Telefon: ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC. S.S. Malého 3/ Praha 8 Telefon: , libor.matula%aids-pomoc.cz Kontaktní osoba: L. Matula 6. ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTI o.s. K Výtopně Praha 5 Telefon: , h.vrbkova%seznam.cz Kontaktní osoba: H. Vrbková, V. Skopalová 6. ROZPOČET PROGRAMU: Literatura a jiné: 600 Kč Preventivní aktivity externích organizací: Teen Challenge: Kč Pan Pabian: Kč Celkem: Kč Zpracovala: Bc. Lenka Obegruberová

8 PŘÍLOHA 1 : VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÉHO NA MAPOVÁNÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ NA SOŠ mgp v Rumburku (Toto šetření je podkladem pro stanovení cílů MPP ve školním roce 2014/15) V září 2014 byla uskutečněno dotazníkové šetření zaměřené na žáky školy. Cílem bylo zmapovat výskyt rizikového chování mezi žáky, případně ho porovnat s uplynulým školním rokem. Uskutečnilo se ve dnech a 15.9., a to ve všech osmi třídách SOŠ mgp v Rumburku (1.A, 1.S, 2.A, 2.S,2.P, 3.A, 3.S, 4.S,). Zúčastnilo se ho 71,2% žáků školy (141 z 198 ) formou jednoduchého anonymního dotazníku. Žáci měli vybrat a zakroužkovat formy rizikového chování, které se týkají jich osobně. Vyplnění dotazníku bylo zajištěno osobně školní metodičkou prevence, stejně tak i následné zpracování. VÝSLEDKY : 1. Alkohol - 66,1 % ( 89 žáků) 2. Kouření - 46,8 % ( 66 žáků) 3. Netolismus 39,7 % (40 žáků) 4. Rizikové adrenalinové sporty 23,4% (33 žáků) 5. Užívání marihuany -22,7 % (32 žáků) 6. Rasismus, intolerance, homofobie, antisemitismus 21,3% (30 žáků) 7. Rizikové chování v dopravě 12,8 % (18žáků) 8. Vandalismus 9,9% (14 žáků) 9. Rizikové sexuální chování 9,2% (13 žáků) 10. Záškoláctví 9,2% (13 žáků) 11. Sebepoškozování 6,4% žáků (9 žáků) 12. Krádeže 5,7% ( 8 žáků) 13. Gambling 5,0% (7 žáků) 14. Užívání dalších nelegálních drog 5,0% (7 žáků) 15. Extremismus 4,3% (6žáků) 16. Příslušnost k náboženským sektám 4,3 (6 žáků) 17. Agresivita, šikana, kyberšikana 2,8% (4 žáci) 18. Užívání anabolik, steroidů 2,1% (3 žáci) 19. Útěky 2,1% (3 žáci) 20. Domácí násilí 1,4% (2 žáci) 21. Divácké násilí 0,7% (1 žák) 22. Pohlavní zneužívání 0% (0 žáků) POZNÁMKY: Tento typ dotazníkového šetření je vždy pouze orientační, výsledky jsou přibližné, na pravdivost odpovědí žáků má vliv celá řada různých faktorů. Součástí tohoto šetření je přehledná tabulka výsledků v jednotlivých třídách. Každý třídní učitel, má-li zájem, si dle přiložené tabulky může vyvodit, jaké formy rizikového chování se nejčastěji vyskytují v jeho třídě ( porovnat s ostatními třídami) a dle toho nasměrovat preventivní aktivity ve svěřené třídě. ZAMYŠLENÍ NAD VÝSLEDKY: Nejčastější formou rizikového chování je tedy, a to každoročně, KONZUMACE ALKOHOLU 63,1 % žáků, i když dotazník nerozlišuje, zda se jedná o pití ojedinělé, příležitostné či pravidelné. Umístění konzumace alkoholu odpovídá celkovému obrazu společnosti. Žáci jsou zvyklí pít alkohol již z dob docházky na ZŠ ( v 1.A má zkušenost s pitím alkoholu 52,9 % žáků, a v 1.S 65,4% žáků). V tomto školním roce jsou tato čísla dokonce o dost vyšší než v roce minulém.

9 Na druhém místě 46,8 % - se umístilo KOUŘENÍ CIGARET, zde bohužel bývá častější, že se jedná o kouření pravidelné, o již vzniklou závislost. Znamená to tedy, že škola má téměř polovinu žáků, kteří kouří, a to je velmi závažné. Podobně jako u alkoholu, žáci vstupují na naši školu již jako kuřáci (v 1.A 52,9% žáků kouří a v 1.S to je 52,9% žáků). Ve srovnání s minulým školním rokem však došlo celkově mírnému poklesu počtu kuřáků o 6,4%. Na třetím místě se v posledních letech již pravidelně objevuje NETOLISMUS (závislost na PC), což je stále závažnější jev mezi mladými lidmi a dochází u něho každý rok k viditelnému nárůstu (minulý školní rok 28,4%, tento školní rok 39,7%.) Páté místo, hned po adrenalinových sportech, obsadilo UŽÍVÁNÍ MARIUANY, tento typ rizikového chování ohrožuje 22,7% žáků. Na šestém místě (21,3%), celkem pochopitelně vzhledem k situaci ve společnosti i konkrétně ve Šluknovském výběžku, se umístil RASISMUS (odsuzování až poškozování jiných ras), intolerance (nesnášenlivost všeobecně a z toho plynoucí chování), homofobie (nesnášenlivé chování k sexuální jinakosti), xenofobie (strach až poškozování všeho tzv.cizího), antisemitismus (nepřátelské chování vůči Židům). ZÁVĚR: Na základě shrnutí výsledků dotazníkového šetření je třeba, aby se MPP ve školním roce 2014/15 zaměřil na tyto formy rizikového chování: kouření, pití alkohol, netolismus a užívání marihuany. V MPP by nemělo být zapomenuto být na problém rasismu, ale i šikany, která se neumístila na předním, ale každoročně se mezi žáky objevuje, a pokud by nebyla odhalena a řešena včas, byly by její následky velmi závažné jak pro jednotlivce, tak pro celý třídní kolektiv Vypracovala: Bc. Lenka Obergruberová, školní metodička prevence

10 Příloha 2. ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ - je součástí MPP (metody řešení a opatření na nápravu šikanování) V MPP SOŠ mgp pro rok 2014/15 JE VE VZTAHU K PROBLEMATICE ŠIKANY ZAKOTVENO: Dloudodobý cíl: A2 Vytvářet pozitivní sociální klima Střednědobý cíl: B3 Zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídách B4 - Důsledně řešit případy šikany Krátkodobé cíle: 3. Akce školy interní realizátor (školní metodička prevence): a) Realizovat aktivity zaměřené na pozitivní ovlivnění vztahů ve třídě (1.A, 1.S,2.A, 2.P, 2.S ) c) Realizovat sociometrická šetření ve třídách 1. ročníku 4. Akce školy externí realizátor: a) Realizovat aktivity - zaměřené na problematiku šikany - 2.A, 2.P, 2.S (Teen Challenge) - na zlepšení vztahů ve třídě 1.A, 1.S (PPP Rumburk) 5. Včasná intervence: a) Vyhledávat, sledovat a řešit problémy žáků s viditelným rizikovým chování ve spolupráci s pedagogy školy, rodiči a dalšími organizacemi POSTUPY, ÚKOLY, AKTIVITY, KTERÉ NEJSOU ZDŮRAZNĚNY ČI ZAKOTVENY V MPP: 1. Zmapování situace: a) Dotazníkové šetření rizikového chování žáků školy (obecný dotaz na šikanování jako jednu z forem rizikového chování) září 2014 školní metodička prevence b) Sociometrické šetření (mapování třídního klimatu) třídy 1. ročníku 1. pol. 2014/15 školní metodička prevence 2. Realizační tým: ředitel, zástupce ředitele, výchovná poradkyně, školní metodička prevence,příslušný třídní učitel 3. Ochranný režim: a) Školní řád: Škola má ve školním řádu zakotven zákaz chování mající charakter šikanování a opatření, která se váží k tomuto porušení školního řádu.

11 b) Učitelé vykonávají dozor o přestávkách c)škola má pravidla používání informačních a komunikačních technologií, internetu a mobilních telefonů: Pokud má student u sebe mobilní telefon, je povinen mít ho během vyučování a zkoušek vypnutý. Je zakázáno zneužívání informačních technologií ke znevažování důstojnosti. d) Jsou stanovena nápravná opatření: (Projevy šikany jsou považovány za závažné porušení povinností stanovených školním řádem) - výchovná opatření vycházející ze školního řádu - snížení známky z chování - převedení do jiné třídy - ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení střediska výchovné péče, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v diagnostickém ústavu; - ředitel školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu; - škola umožní agresorovi individuální výchovný plán - doporučuje se dále pracovat s agresorem (vedení k náhledu na vlastní chování, motivy apod.) i s obětí šikany. V případě potřeby doporučit zákonnému zástupci péči dítěte v PPP, SVP nebo jiných odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů, případně převedení do jiné třídy. 4. Společný postup řešení při výskytu šikany ve škole: - Školní metodik prevence na podkladě kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování rozhodne, zda řešení zvládne škola sama nebo si povolá odborníka. - Postup v situacích, které, škola zvládne nebo musí zvládnout sama: a) Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu: - Rozhovor s informátory, oběťmi - Nalezení vhodných svědků rozhovor s nimi - Ochrana oběti - Předběžná diagnóza a volba ze dvou typů scénářů (1. Rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory směřuje k metodě usmíření, 2. Rozhovor s agresory směřuje k metodě nátlaku) - Realizace vhodné metody (Metoda usmíření jde o proměnu vztahů mezi oběťmi a agresory psychotechniky Metoda vnějšího nátlaku přinutit trestem a strachem viníky k zastavení šikany a dodržování norem chování výchovný rozhovor, výchovná opatření, výchovná komise)

12 - Třídnická hodina efekt metody usmíření nebo efekt nebo oznámení o potrestání agresorů - Rozhovor s rodiči oběti, rozhovor s rodiči agresora - Třídní schůzka a- info všem rodičům - Práce s celou třídou techniky na zlepšení vztahů - nastavení pravidel b) Scénář pro pokročilou neobvyklou šikanu (tzv. výbuch skupinového násilí či školní lynčování) tzv. Poplachový plán: (Nelze čekat na odborníka oběti ohroženi na zdraví či životě a později nemožno vyšetřit Garantem proškolená metodička prevence) - Zvládnutí vlastního šoku bleskový odhad závažnosti a formy - Záchrana oběti, zastavení násilí - Zalarmování nejbližších pedagogů a info vedení - Zabránění domluvě na křivé výpovědi - Další pomoc oběti (lékař ) - Oznámení policii, navázání kontaktu se specialistou na šikanování, informování rodičů - Rozhovor s oběťmi a informátory - Rozhovor se svědky - Rozhovor s agresory - metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny 5. Ohlašovací povinnost školy při výskytu šikany: - Dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku či trestného činu obrací se škola na Policii ČR - Škola se obrací na OSPOD pokud má podezření z ohrožení žáka(buď proto, že žák někoho svým chováním ohrožuje nebo ohrožuje sám sebe) a pokud rodiče nespolupracují - Dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností nebo při poskytování školských služeb má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci žáka, který byl útočníkem, i žáka, který byl obětí 6. Primární prevence šikanování viz výše Krátkodobé cíle (body 3, 4, 5) 7. Vzdělávání: Školní metodik prevence se průběžně vzdělává v otázkách prevence 8. Spolupráce s rodiči: Škola aktivně spolupracuje s rodiči na ochraně žáků před šikanou: - Info rodičům v případě výskytu šikany - Seznámení rodičů se Školním programem proti šikanování a s dalšími informacemi o šikaně na webových stránkách školy a na třídních schůzkách

13 2. PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/15 Škola: SOŠ mediální grafiky a polygrafie Školní metodik prevence: Bc. Lenka Obergruberová 1. Vyhodnotit plnění MPP za školní rok 2013/14 září Navrhnout a ve spolupráci s preventivním týmem vytvořit MPP pro školní rok 2014/15 září Spolupracovat s okresním metodikem prevence, pravidelně se zúčastňovat porad metodiků prevence, zajišťovat přenos důležitých informací z nich průběžně dle termínů jejich svolání 4. Koordinovat realizaci MPP průběžně po celý školní rok 5. Vést písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence průběžně po celý školní rok 6. Realizovat dotazníkové šetření ve všech třídách školy mapující výskyt rizikového chování na škole a sloužící k orientačnímu měření efektivity MPP a též tvořící podklad pro nový MPP září Seznámit nové žáky (i rodiče) a připomenout stávajícím žákům možnost obracet se na školního metodika prevence v případě problémů souvisejících s rizikovým chování září Sledovat, evidovat a podílet se na řešení problémů (ve spolupráci s pedagogy školy, rodiči, příp. dalšími organizacemi) jednotlivých žáků souvisejících s jejich rizikovým chováním průběžně po celý školní rok 9. Shromažďovat všechny dostupné informace, pomůcky, materiály se vztahem k problematice rizikového chování, dle potřeby je nabízet pedagogům školy, žákům rodičům. (knihy, DVD, VHS, informační panel, webové stránky školy, školní časopis ) průběžně po celý školní rok 10. Získávat nové odborné informace a zkušenosti průběžně dle potřeby 11. Pravidelně se setkávat s TU, s učiteli teoretických i odborných předmětů, a s jejich pomocí vyhledávat žáky problémové z hlediska rizikového chování průběžně po celý školní rok 12. Zajistit preventivní aktivity v rámci MPP průběžně po celý školní rok

14 13. Poskytováním informací ovlivňovat postoje žáků s cílem prevence rizikového chování (webové stránky, nástěnka, školní časopis a jiné) a seznamovat žáky, rodiče, pedagogy s MPP (webové stránky, nástěnky, školní časopis a jiné) průběžně po celý školní rok 14. Poskytovat metodické rady pedagogům pro práci se žáky v oblasti prevence rizikového chování průběžně po celý školní rok dle aktuální potřeby 15. Realizovat preventivní aktivity ve třídách dle MPP zaměřené na prevenci rizikového chování 16. Realizovat sociometrické šetření ve třídách prvního ročníku prevence šikany 1. pololetí Bc. L. Obergruberová, školní metodička prevence

15 3. TÉMATA PREVENCE - PŘEHLED RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (na co se zaměřit v prevenci) 1. Kouření 2. Pití alkoholu 3. Užívání marihuany 4. Užívání dalších nelegálních drog (extáze, pervitina ) 5. Netolismus (= závislost na virtuálních drogách PC apod. ) 6. Gambling (patologické hráčství) 7. Extremismus (členství či sympatizování s extremistickými stranami) 8. Užívání anabolik, steroidů 9. Sebepoškozování (včetně pokusů o sebevraždu a poruch příjmu potravy bulimie, anorexie ) 10. Útěky z domova 11. Záškoláctví 12. Vandalismus (včetně problémového graffiti) 13. Agresivita, šikana, včetně kyberšikany (oběť i agresor) 14. Domácí násilí týrání (oběť i agresor) 15. Pohlavní zneužívání 16. Krádeže 17. Divácké násilí 18. Rizikové sexuální chování (nechráněný sex, prostituce, promiskuita) 19. Příslušnost k náboženským sektám 20. Rizikové adrenalinové sporty 21. Rizikové chování v dopravě 22. Rasismus (odsuzování až poškozování jiných ras), intolerance (nesnášenlivost všeobecně a z toho plynoucí chování), homofobie (nesnášenlivé chování k sexuální jinakosti), xenofobie (strach až poškozování všeho tzv.cizího), antisemitismus (nepřátelské chování vůči Židům) PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ: A) SPECIFICKÁ prevence prevence zaměřená na předcházení rizikovému chování a zmírňování jeho následků B) NESPECIFICKÁ prevence prevence spočívající v podpoře osobního a sociálního rozvoje žáků (zdravý životní styl )

16 4. DŮLEŽITÉ INFO TIPY pro pedagogy, studenty, rodiče, ostatní UŽITEČNÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: LD Liberec: LINKA BEZPEČÍ: (zdarma, 24 h denně) (i pro kybešikanu) SPOLEČENSTVÍ PROTI ŠIKANĚ: LINKA POMOCI OBĚTEM NÁSILÍ DONA,BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ: HELP LINE AIDS: (zdarma) PORADNA PRO RODINU A MEZILID VZTAHY Č.LÍPA: , Zdarma!!! PORADNAPRO MEZIL.VZTAHY ÚSTÍ N.LABEM: , KC RUMBURK: (WHITE LIGHT) SANANIM PORADNA PRO RODIČE(DROGY) TEEN CHALLENGE- ŠLUKNOV/CÍSAŘSKÝ: (tcsluknov gmail.com) ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC,a.s.(Malého 3/282, Praha 8, Libor Matula, , , UŽITEČNÉ WEBOVÉ ADRESY: (týrání dětí) (psychiatrická léčebna) (linka důvěry pro mládež) (linka důvěry pro mládež) (adresář linek důvěry) (česká asociace školních metodiků prevence) (sborník Pedagogické střípky) (K centrum Rumburk) (kybršikana) kyberšikana)

17 LITERATURA: K. Nešpor a kol.: Zásady efektivní primární prevence K. Nešpor: Jak poznat a překonat problém s hazardní hrou J. Presl: Drogová závislost Pedagogové proti drogám M. Kolář: Bolest šikanování Syrůček a kol.: AIDS K. Nešpor, L. Csémy: Alkohol, drogy a vaše děti Prevence obchodu se ženami K. Nešpor: Návykové látky romantické období končí D. Nováková: Metodika protidrogové prevence pro pedagogy E.T.Goddetová: Úmění jednat s dospívajícími M. Baxendale: Jak přestat kouřit P. Višňovský, i. Bečková: Bludný kruh toxikomanií K. Nešpor a kolektiv: Jak překonat problémy s návykovými látkami Výchova k toleranci, proti rasismu C. Adanisová, J. Fayová: Už žádná tajemství (Jak uchránit své dítě před sexuálním násilím) Děti a jejich problémy (Sborník studií) S. Angus: Sex, AIDS, vztahy J. Skácel: Až na dno K.Nešpor,L. Csémy, Pernicová: Problémy s návykovými látkami ve školách. K.Wágner a kol. Minimalizace šikany Praktické rady pro rodiče Vanessa Rogers: Kyberšikana pracovní materiál pro učitele, žáky, studenty VHS: Je kouření moderní? Pít s mírou Dokážete nekouřit? Drog. problematika/sexuální výchova Postřehy z Dánska Řekni drogám ne! DVD: Pokušení (alkohol, marihuana, doprava odpovědnost) Synkopa imunity (AIDS) Mezi stěnami (o šikaně) Řekni drogám ne Sex.výchova aneb o sexu od A do Z Pravda o drogách Z kola na motorku (Tituly z uvedené literatury a VHS i DVD s tematikou sociálně patologických jevů, ale i mnohé jiné, jsou k zapůjčení u školní metodičky prevence Bc. L. Obergruberové) INSTITUCE: - PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ POADNY - ORDINACE AT (alkoholismus a jiné toxikománie) - ODDĚLENÍ PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ NA PSYCHIATRICKÝCH KLINIKÁCH - DROP IN - SANANIM - TEEN CHALLENGE - KONTAKTNÍ CENTRA (KC) A JINÁ NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ: - LINKY DŮVĚRY: - PORADNY PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Pozor: Zvažte únosnost instituce pro dítě, protože na prvním kontaktu záleží, a pokud se zde udělá chyba, těžko se později odstraňuje. Zjistěte si proto raději předem, jak nejrůznější odborníci, na které se obracíte, pracují co

18 jsou schopni a ochotni pro vaše dítě udělat. Než začnete jednat a tlačit dítě k návštěvě určité instituce, nespěchejte a obraťte se na toto místo nejprve sami. 5. ZÁKLADNÍ TEORETICKÉ INFORMACE: ŠIKANA Definice šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky např. v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Rovněž se může realizovat prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Kyberšikana je jednou z forem psychické šikany. Je to zneužití ICT (informačních a komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost. Kyberšikanou není oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek a ponižování. Termínem kyberšikana neoznačujeme rovněž vzájemné internetové psychické násilí a ani věcný konflikt (i opakovaný) mezi rovnocennými partnery. Od kyberšikany je potřeba odlišovat příbuzné fenomény, které jsou často s kyberšikanou provázány nebo se s ní částečně překrývají, nicméně samy o sobě označují jiný typ násilného chování. Patří mezi ně například happy slapping, sexting, hoax, spam, cyberstalking, flaming, phising. Důležité znaky šikanování: záměrnost, cílenost, opakování (není podmínkou), nepoměr sil, bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku, samoúčelnost agrese. Za šikanování se nepovažuje škádlení a agrese, která nemá znaky šikanování (opakování, záměrnost atd.). Například, když se tzv. poperou dva přibližně stejně silní žáci kvůli dívce, která se jim oběma líbí, nejde o šikanování, protože tu chybí nepoměr sil, kdy oběť se neumí nebo z různých příčin nemůže bránit. Projevy šikanování: Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany podle typu agrese typu nebo prostředku týrání patří: -fyzická agrese, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti); -verbální šikana, přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí informačních a komunikačních technologií); Přímé varovné signály šikanování mohou být např.: posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet; kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo pohrdavým tónem; nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil; příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem; skutečnost, že se žák podřizuje ponižujícím a panovačným příkazům spolužáků; nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k nucení spoluúčasti na nich; honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí; rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout; žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod.

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Krizový plán školy Krizový plán školy - oblast prevence užívání návykových látek je zpracován dle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Školní program proti šikaně Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku?

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Předškolní věk (do 6 let) Pozor na jedovaté a nebezpečné přírodní látky Zodpovědný přístup k užívání léků Informace o alkoholu, cigaretách, drogách podávat

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 I. PRÁVNÍ VÝCHODISKA: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu pro školní rok 2014-15 Vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

Více

Krizový plán (součást Školního programu proti šikanování č.j. SSZS/00467/2013)

Krizový plán (součást Školního programu proti šikanování č.j. SSZS/00467/2013) Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95 Krizový plán (součást Školního programu proti šikanování č.j. SSZS/00467/2013)

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov příspěvková organizace, Nemojany 113,68303, p. Luleč. Směrnice ředitele základní školy

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov příspěvková organizace, Nemojany 113,68303, p. Luleč. Směrnice ředitele základní školy Školní program proti šikanování a program prevence šikany mezi žáky základní školy Zpracovala: Předkládá: Mgr. Ilona Kummerová Mgr. Ilona Kummerová Pedagogická rada projednala: 28. 08. 2013 Schválila školská

Více

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy Program proti šikanování - prevence a řešení šikanování mezi žáky školy Č.j.: 28/2010

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST)

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) Vypracoval UŽŠÍ REALIZAČNÍ TÝM ŠKOLY Mgr. Hana Kotásková, výchovná

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr.

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr. tel.:+420 601 555 149; 482 771 326 fax: 482 771 329 IČ: 46748075 Krizový plán školy Zpracoval: Mgr. Petr Král Krizový plán školy je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situací

Více

Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji.

Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji. Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji.cz Vnitřní předpis k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a školských

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany SLŠ Žlutice, příspěvková organizace

Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany SLŠ Žlutice, příspěvková organizace Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany SLŠ Žlutice, příspěvková organizace Co to je šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování 1. Předmět Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovně vzdělávací cíle školy. Šikana se v zárodečné fázi vyskytuje téměř na každé škole, a

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

MPP prevence proti šikaně

MPP prevence proti šikaně 1.Charakteristika šikanování MPP prevence proti šikaně (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz P R O G R A M P R O

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 POSTUP PŘI ŘEŠENÍ POČÁTEČNÍ ŠIKANY 1. bleskový odhad závažnosti a formy šikany 2. zajištění ochrany obětem 3. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili

Více

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Jeroným Klimeš: Týraní dětí při předávání mezi rozvedenými rodiči 1/18 Týrání od vrstevníků = šikana zpracováno především podle Dr. Michala Koláře PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. www.klimes.us Jeroným

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, ŘÍČANY. Školní program proti šikanování 2016/2017

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, ŘÍČANY. Školní program proti šikanování 2016/2017 Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, 251 01 ŘÍČANY Školní program proti šikanování 2016/2017 Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola stravování Říčany s. r.

Více

Krizový plán - prevence šikany na naší škole

Krizový plán - prevence šikany na naší škole Příloha č.2 Krizový plán - prevence šikany na naší škole Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014)

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Krizový plán školy je součástí MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU a slouží k řešení

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL)

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO - gymnázium, základní škola a mateřská škola, s.r.o. 628 00 Brno, Rašelinová 11 tel. +420 544 211 547, 702 103 892 www.integra.cz KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Obsah: 1. Užívání omamných

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 Kpt. Jaroše 836, 674 01 Třebíč Školní rok 2015/2016 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE (příloha Minimálního preventivního programu) dle Metodického pokynu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

KRIZOVÝ PLÁN PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY POSTUP V JEDNOTLIVÝCH SITUACÍCH:

KRIZOVÝ PLÁN PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY POSTUP V JEDNOTLIVÝCH SITUACÍCH: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov 398, Tel.: 515221674 IČO: 709 92 380 KRIZOVÝ PLÁN PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Krizový plán školy je součástí MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO

Více

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Základním prvkem prevence šikany na základní škole ve Větřní je vytváření příjemné a přátelské atmosféry ve škole, ve třídě, ve skupině

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017

Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017 Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017 Krizový plán prevenci rizikových jevů a protidrogové prevence: a) byl vypracován na základě těchto předpisů: Zákon

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Příloha č. 1 Preventivního programu Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Krizový plán - CO DĚLAT KDYŽ Základní postup: ü Zabránit v další činnosti (konzumaci

Více

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE. Školní rok 2014-15 ...

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE. Školní rok 2014-15 ... Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Školní rok 2014-15... Rumburk dne 30. 9. 2014 Pro potřebu SOŠ mgp Rumburk OBSAH: 1.

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN, HEVEROVA 191, KOLÍN IV, PREVENCE ŠIKANY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN, HEVEROVA 191, KOLÍN IV, PREVENCE ŠIKANY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN, HEVEROVA 191, KOLÍN IV, 280 02 PREVENCE ŠIKANY Zpracovala: Mgr. Jana Skřivánková, školní metodička primární

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole Program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6.

Více

Minimální preventivní program. Základní škola Vidče

Minimální preventivní program. Základní škola Vidče Minimální preventivní program Základní škola Vidče školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Mgr. Šárka Pavlíčková Spolupráce na MPP: pedagogičtí pracovníci ZŠ Vidče spolu s vedením školy 1. Úvod Minimální

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Úvod 2) Charakteristika zařízení 3) Cíle 4) Struktura a zaměření preventivních aktivit 5) Plánované akce primární prevence specifické 6)

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ pro rodiče a žáky

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ pro rodiče a žáky PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ pro rodiče a žáky Příloha č.1b Program vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (Č.j.: 24 246/2008-6) a je součástí

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole 16. října 2007 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků

Více

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové Program proti šikanování Na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Střední odborná škola s.r.o., Školní 268, 273 24 Velvary Tel: 315 761 299, www.sosvelvary.cz Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Vnější charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid Waclawková metodik prevence Program proti šikanování

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole Šikana krizový plán Co je to šikanování: za šikanování se považuje, když silnější žák nebo žáci pro vlastní potěšení, často opakovaně, ubližuje druhým. V počátku se to děje nenápadně, prostřednictvím různých

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program. Základní škola Vidče

Minimální preventivní program. Základní škola Vidče Minimální preventivní program Základní škola Vidče školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Šárka Pavlíčková Spolupráce na MPP: pedagogičtí pracovníci ZŠ Vidče spolu s vedením školy 1. Úvod Minimální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více