Psychiatrie. Abstrakta. XI. konference ambulantních psychiatrů listopadu 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc PRO PRAXI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychiatrie. Abstrakta. XI. konference ambulantních psychiatrů. 27. 28. listopadu 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc PRO PRAXI"

Transkript

1 Psychiatrie PRO PRAXI ISSN ISBN Abstrakta XI. konference ambulantních psychiatrů listopadu 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc Časopis je indexován v Bibliographia Medica Čechoslovaca, EMcare a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

2 ADHERENCE POD KONTROLOU 1 1, 2, 3, 4 OLANZAPIN DEPOTUM ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU: * Pouze k Literatura: 1. SPC ZypAdhera 2. Kane JM, et al. Olanzapine Long-acting Injection: A 24-Week, Randomized, Double-Blind Trial of Maintenance Treatment in Patients With Schizophrenia. Am J Psychiatry 2010; 167: Citrome L. Patient perspectives in the development and use of long-acting antipsychotics in schizophrenia: focus on olanzapine long-acting injection. Patient Preference and Adherence 2009: Lauriello J, et al. An 8-week, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study of Olanzapine Long-Acting Injection in Acutely III Patients with Schizophrenia. J Clin Psychiatry 2008, 69 (5); CZZYA00145 Před předepsáním se prosím seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Úplné znění Souhrnu údajů o přípravku obdržíte na adrese: Eli Lilly ČR, s.r.o., Pobřežní 12, Praha 8, tel.: , fax:

3 Program kongresu 3 ČTVRTEK 27. LISTOPADU ZAHÁJENÍ VEZMĚTE SI HO K VÁM ANEB PSYCHIATRICKÁ KONZILIA U SOMATICKÝCH PACIENTŮ MUDr. Anežka Ticháčková Psychiatrické konzilium u somaticky nemocných dětí a adolescentů Jelenová D. Deliria u somaticky nemocných pacientů Mainerová B. Psychiatrické konzilium na neurologii Kamarádová D. Psychiatrické konzilium na gynekologii a v porodnici Kubínek R. Záchvatovité stavy Ticháčková A. Nerudovská otázka kam s nimi? Problematika gerontopsychiatrie Berka J PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM STRES, DEPRESE A SYNDROM VYHOŘENÍ U AMBULANTNÍCH PSYCHIATRŮ PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA Stres, deprese a syndrom vyhoření u lékařů v ČR Ptáček R., Raboch J. Jak předcházet syndromu vyhoření u ambulantních psychiatrů Novotný J. Některé problémy komunikace mezi terapeutem a klientem z hlediska přenosových a protipřenosových faktorů Novotný M. Role a priority v životě a jejich vztah k práci psychiatra Praško J POLEDNÍ PŘESTÁVKA STARÉ ZÁVISLOSTI NOVÉ PŘÍSTUPY MUDr. Petr Popov, MHA Aktuální přístupy k léčbě závislosti na alkoholu Popov P. Léčba závislosti na alkoholu ve specializované ( AT ) ambulanci Randák D. Léčba závislosti na alkoholu v psychiatrické praxi; klinické zkušenosti s nalmefenem v ČR Hrubeš P SYMPOZIUM SERVIER S. R. O. ČÍM DŘÍVE, TÍM LÉPE: OD DEPRESE K OBNOVĚ RADOSTI ZE ŽIVOTA Dosažení emoční rovnováhy = důležitý parametr pro dosažení remise léčby depresivní poruchy Anders M. Agomelatin pro koho ano, pro koho ne? Příklady z praxe Racková S PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM SYMPOZIUM ELI LILLY, S. R. O. Role atypických depotních antipsychotik v klinické praxi MUDr. Petra Schmiedová PRÁVNÍ NOVINKY V AMBULANCI PSYCHIATRA MUDr. Jiří Švarc, Ph.D. V jedné ruce občanský zákoník, v druhé zákon o zdravotní péči, a už se nechytáte Prudil L., Švarc J. Sex, drogy a rokenrol v autě Švarc J. Oznámit či neoznámit stejně je to jedno Rektor T., Prudil L. Švarc J. Ochranné léčení mediální hysterie škodí? Švarc J. WORKSHOP (ČTVRTEK ) Profesní sebeochrana zdravotníků 1. skupina / 2. skupina Jak zvládnout agresivního pacienta a neublížit sobě ani jemu L. Prudký Zdravotníci jsou v souvislosti s výkonem svého povolání nezřídka ohroženi agresivními pacienty či jejich doprovodem. Díky našemu workshopu se naučíte, jak nejlépe takovouto krizovou situaci zvládnout tak, aby z ní obě strany vyšly nezraněné. Registrační poplatek 100 Kč, kapacita omezena! Psychiatrie pro praxi XI. konference ambulantních psychiatrů

4 4 Program kongresu PÁTEK 28. LISTOPADU VÝCHOVA NEBO LÉČBA? ANEB PORUCHY OSOBNOSTI A JEJICH LÉČBA prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc., MUDr. Bc. Aleš Grambal Léčit nebo neléčit, pokud ano, tak co a jak? aneb různé roviny intervence u pacientů trpících poruchou osobnosti Praško J. Bez druhých nepřežiju aneb možnosti péče o pacienty se závislou poruchou osobnosti Grambal A. Jsem lepší než druzí, jsem horší než druzí aneb možnosti léčby pacientů s narcistickou poruchou osobnosti Kubínek R. Nenávidím tě a miluji aneb schéma terapie a léčba pacientů s hraniční poruchou osobnosti Praško J VARIA I. Novinky a trendy v prevenci a léčbě demence Hort J. Abilify Maintena elegantní terapie schizofrenie Látalová K., Kubínek R PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM MEZI SKYLLOU A CHARYBDOU: LÉKOVÉ INTERAKCE V PRAXI doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. Rizika a benefity lékových interakcí v praxi Mohr P. Interakce s psychofarmaky demonstrace případů z praxe Kopeček M. Lékové interakce v psychiatrii teoretické podklady pro klinickou praxi Prokeš M POLEDNÍ PŘESTÁVKA Varia II PSYCHOSOMATICKÁ PÉČE Úskalí psychosomatické péče v podmínkách psychiatrické léčebny Kryl M. Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrii Skorunka D NA HORSKÉ DRÁZE ANEB PÉČE O PACIENTY S HRANIČNÍ PORUCHOU OSOBNOSTI prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. Opuštěné dítě bojuje aneb schémata a módy hraniční pacientů Praško J. Pojď ode mě dál aneb terapeutický vztah u pacientů s hraniční poruchou osobnosti Praško J. Jsou tu pro mě nebo jsem tu pro ně aneb skupinová kognitivně behaviorální terapie u pacientů s hraniční poruchou osobnosti Grambal A LOSOVÁNÍ ANKETY, ZÁVĚR Ve tvrtek po skon ení odborného programu srde n zveme ú astníky konference na Váno ní trhy Olomouc 2014 Každý ú astník získává poukaz na 2 PUN E ZDARMA u dobro inného stánku spole nosti Solen Veškerý výt žek z prodeje získá D tské centrum 1990 (Olomouc Topolany) Nestátní nezisková organizace zajiš ující komplex vzd lávacích, zdravotních a soci ál ních služeb lidem s mentálním nebo kombinovaným handicapem v denním provozu tak, aby se jejich život podobal životu zdravých spoluob an s p ihlédnutím k jejich postižení a individuálním pot ebám. Program váno ních trh najdete na

5 Abstrakta Vezměte si ho k vám aneb psychiatrická konzilia u somatických pacientů Garant: MUDr. Anežka Ticháčková čtvrtek / / Psychiatrické konzilium u somaticky nemocných dětí a adolescentů MUDr. Bc. Daniela Jelenová, MUDr. Martina Hunková, prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie FN a LF UP v Olomouci Dětský psychiatr bývá zpravidla zván ke konziliárnímu vyšetření z důvodu komplikované spolupráce dětských pacientů při léčbě somatických onemocnění. Pediatr očekává farmakologické zklidnění pacienta a zmírnění neklidu, úzkosti, plačtivosti, smutku nebo diferenciálně-diagnostickou rozvahu při nejasných projevech (záchvaty, poruchy hybnosti) a nápadnostech v chování pacienta. Častými somatickými diagnózami u psychiatricky vyšetřovaných pacientů jsou chronická somatická onemocnění spojená s bolestmi břicha, onkologickými diagnózami, z dalších diagnóz je to hubnutí, intoxikace léky a kolapsové stavy. Diagnostickým závěrem psychiatra bývají poruchy přizpůsobení (reaktivní úzkostně-depresivní nebo depresivní porucha nezřídka v souvislosti s chronickým somatickým onemocněním), poruchy chování, úzkostné poruchy a poruchy příjmu potravy. Hospitalizace znamená pro dítě výrazný zásah do jeho běžného života. Dětští pacienti se potýkají se separací od rodiny, školy i vrstevnické skupiny, a při pobytu ve zdravotnickém zařízení zažívají stres, nejistotu, strach z bolesti a nepříjemných intervencí, z nichž málokteré přinášejí okamžitou úlevu. Podpůrná psychoterapie praktikovaná při konziliích si klade za cíl pomoci pacientovi zvládnout krizovou situaci cestou citového odbřemenění, porozumění, rady a činu. Psychoterapeutický přístup v krizové situaci musí být aktivní, strukturovaný, poskytující přímou pomoc dítěti a rodičům. Mezi hlavní techniky podpůrné psychoterapie u dětí patří přiměřený způsob navázání vztahu (cestou hry, neverbálních technik, arteterapie, imaginace), aktivní naslouchání, povzbuzení a pochvala (posilnění adaptivnějšího chování, spolupráce v léčbě, podpora vztahu), validizace úzkosti (ubezpečení, že úzkost je normální a pochopitelná adaptační reakce na stres), konfrontace (upozornění na neuvědomované vzorce chování, myšlenky nebo emoční reakce), vysvětlení a interpretace (edukace, objasnění souvislostí, např. mezi chováním pacienta a reakcemi ostatních), učení, nácvik (nácvik komunikace, vytváření nových návyků plánování, ozřejmění adaptivnějších postupů řešení, relaxace). Z farmakoterapeutických možností se v konziliární pedopsychiatrii využívá především léků ze skupiny antidepresiv (SSRI sertralin, fluvoxamin), antipsychotik (risperidon, olanzapin, haloperidol) a anxiolytik (buspiron, hydroxyzin, ev. benzodiazepiny alprazolam, clonazepam). Z ostatních skupin psychofarmak se používají také thymoprofylaktika a psychostimulancia. Hypnotika se raději nahrazují antihistaminiky (promethazin, bisulepin), ev. benzodiazepiny (diazepam). Deliria u somaticky nemocných pacientů MUDr. Barbora Mainerová Klinika psychiatrie FN a LF UP v Olomouci Delirium je akutní, etiologicky nespecifický syndrom kvalitativní poruchy vědomí, vznikající na podkladě globální dysfunkce mozku. Narušením oxidačně-energetického metabolizmu dochází k dysbalanci neurotransmiterů, zejména acetylcholinu, dopaminu, noradrenalinu, glutamátu a mnoha jiných látek majících vliv na přenos informace v CNS. Klinicky je tato změna sledována narušením většiny psychických procesů, zejména orientace, vnímání, paměti, myšlení, emocí a cirkadiálních rytmů. Příznačná je fluktuace klinického obrazu v čase, a to i v průběhu několika hodin Psychiatrie pro praxi XI. konference ambulantních psychiatrů

6 6 Abstrakta Ohrožení jsou zejména závažně somaticky nemocní a zvláště starší pacienti, neboť kompenzační mechanizmy a celková vulnerabilita jejich CNS jsou často redukovány, proto je delirium častým požadavkem na konzultaci psychiatra u hospitalizovaných pacientů. Nejčastěji se jedná o dekompenzovaná interní onemocnění, pooperační stavy a akutní neurologické pacienty s narušením vnitřního prostředí. Základem léčby je včasné rozpoznání příznaků deliria a identifikace a následná korekce vyvolávající příčiny, popřípadě odstranění faktorů, které mohou stav nepříznivě ovlivňovat (např. polypragmazie, nevhodně zvolená farmaka, bolest). Symptomatologická léčba nejčastěji v podobě antipsychotik, spolu s péčí o celkový tělesný stav, představuje až druhý krok terapie. Většina delirantních stavů u tělesně nemocných při správné terapii odeznívá v řádů dnů, maximálně několika málo týdnů (v souvislosti se závažností vyvolávající příčiny a celkovou tělesnou kondicí) do plné úzdravy a restituce všech psychických pochodů. Prolongované delirium je však prognostiky pro pacienta nepříznivé včetně rizika fatálního zakončení. Psychiatrické konzilium na psychiatrii a v porodnici MUDr. Radim Kubínek Klinika psychiatrie FN a LF UP v Olomouci Psychiatr je na gynekologicko porodnické oddělení nejčastěji zván k poruchám afektivity. Vyjadřuje se k jejich léčbě, včetně intervencí psychoterapeutických a farmakologických. U závažných psychotických poruch se podílí na rozhodování o zástavě laktace, případně hospitalizaci rodičky na psychiatrickém oddělení. Poporodní období je často spojeno se zhoršenou náladou. Až % žen prožívá den po porodu krátkou epizodu zhoršené nálady projevující se zpravidla podrážděností, kolísáním nálady a epizodami pláče. Kolísání nálady je charakterizováno stavy euforie, které se střídají s úzkostí, smutkem, napětím nebo podrážděností. Tato krátkodobá změna v náladě je způsobena prudkým poklesem estrogenů a progesteronu. V zásadě je neškodná a spontánně odeznívá. Déletrvající zhoršení nálady různého stupně a trvání postihuje % žen po porodu. Plně vyjádřená depresivní epizoda se objevuje u 8,2 14,9 % rodiček. Ještě vyšší (26 %) je výskyt u adolescentních matek. Obvykle se poporodní deprese objevuje za 6 12 týdnů po porodu, ale může se objevit až do jednoho roku poté. Projevuje se hlavně nadměrnou únavou až vyčerpaností, podrážděností, sebevýčitkami, úzkostí, pocity nejistoty a strachu, někdy se dostaví fobické příznaky. Smutná nálada bývá zpočátku v pozadí obrazu, ovšem postupně se může rozvíjet do deprese různé hloubky. Schopnost postarat se o dítě značně klesá. Vzácně při výrazném prohloubení symptomatologie hrozí psychotické prožitky a riziko zabití dítěte či sebevraždy. Kromě depresivní a úzkostné symptomatologie se mohou objevovat obsese a kompulze, panické ataky, nadměrné pití alkoholu. Jako možné příčiny jsou zvažovány biologické faktory, zejména narušení serotonergního a noradrenergního systému a poruchy denních rytmů v období náhlých hormonálních změn. Je však kladen důraz i na významné psychosociální stresy, které se v období kolem porodu mohou objevit. Záchvatovité stavy MUDr. Anežka Ticháčková Klinika psychiatrie FN a LF UP Olomouc Častým požadavkem pro psychiatrická konziliární vyšetření u neurologických pacientů je posouzení, zdali různé neurologické příznaky nejsou psychogenní. Vyšetření je většinou paradoxně požadováno před propuštěním pacienta, u kterého se vyskytují epileptické záchvaty, kde není nalezena příčina potíží EEG, v-eeg, CT, MR vyšetření mozku je negativní. Tato konzilia jsou pro pacienta i pro psychiatra nepříjemná a frustrující vzhledem k tomu, že pacient je řadu let léčen pro epileptické záchvaty, užívá 2 4 antiepileptika, má řadu let různá omezení, přišel o řidičský průkaz, změnil životosprávu, žije ve stresu a nyní se obává možné stigmatizace. 20 % pacientů s epilepsií má PNES (psychogenic non epileptic seisures). Tyto psychogenní ne epileptické záchvaty jsou projevem psychické tísně, nejsou známkou vážné duševní poruchy. Příčinou těchto stavů může být závažné trauma prožité v dětství nebo v dospělosti, závažná emoční ztráta (úmrtí blízké osoby, rozvod) nebo může být spouštěcím faktorem akutní či situační stres. Udává se, že asi 11 % pacientů s PNES popsalo začátek disociativních příznaků (disociativní poruchy motoriky, disociativní křeče, asociativní fuga atd.) v souvislosti s prodělaným nebo trvajícím sexuálním nebo tělesným zneužíváním v dětství. PNES začínají typicky v časné dospělosti, mohou se objevit u dětí a adolescentů, jejich výskyt byl registrován i u starších osob. Psychiatrie pro praxi XI. konference ambulantních psychiatrů

7 Abstrakta 7 V pozadí PNES mohou být úzkostné, depresivní, somatoformní, disociativní a psychotické poruchy. Častá je komorbidita PNES a poruchy osobnosti. Na konziliáři je, aby zhodnotil aktuální životní situaci pacienta, aby rozhodl, o jaký typ poruchy se jedná, pacientovi vysvětlil příčinu jeho potíží a doporučil další terapii. V léčbě se používají antidepresiva v první volbě SSRI, stabilizátory nálady, antipsychotika a psychoterapie. Nerudovská otázka kam s nimi? Problematika gerontopsychiatrie MUDr. Jiří Berka Ordinace psychiatra a psychoterapeuta, Brno Autor působí jako ambulantní psychiatr a současně jako konziliární psychiatr Městské nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Současně působí jako konziliární psychiatr Domova pokojného stáří Diecézní charity v Brně. Cílem příspěvku je podat přehlednou informaci o konziliární činnosti v Městské nemocnici v roce S výjimkou akutních konzilií na JIP a ARO tvoří naprostou většinu provedených vyšetření problematika pacientů s diagnózou demence ve věkové skupině let, kdy důvodem požadavku na vyšetření jsou změny chování pacientů na bázi demence. V závěru sdělení se autor zamýšlí nad stávajícím systémem péče o pacienty s demencí, kdy je hlavním problémem neprovázanost zdravotní a sociální péče. Stres, deprese a syndrom vyhoření u ambulantních psychiatrů Garant: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA čtvrtek / / Jak předcházet syndromu vyhoření u ambulantních psychiatrů MUDr. Jaroslav Novotný Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník Seznámení s příčinami a následky profesionálního stresu v lékařské praxi včetně syndromu vyhoření a rizik, které představuje nadměrná zátěž lékařů pro jejich pacienty. Výčet možností, jak profesionálnímu stresu předcházet. Ke stěžejním patří kvalitní síť mezilidských vztahů obecně a specificky na pracovišti, zvládnutí potřebných dovedností včetně komunikačních, relaxační techniky, pouze výjimečné překračování střední míry zátěže, dobré vnímání sebe sama, pestrost práce, kontakty s kolegy, realistické nároky na sebe, kvalitní zájmy a záliby, dostatek spánku a dostatek nealkoholických tekutin, tělesná cvičení a v neposlední řadě schopnost vyhledat odbornou pomoc. V tomto smyslu připravily PLL a. s. Jeseník pro kolegy psychiatry speciální rekondiční pobyty, které by měly výrazně zlepšit fyzickou a psychickou kondici a zvýšit frustrační toleranci. Některé problémy komunikace mezi terapeutem a klientem z hlediska přenosových a protipřenosových faktorů MUDr. Miroslav Novotný Centrum duševního zdraví s. r. o Jeseník + Šumperk Systematicky budovaný vztah s pacientem vytváří atmosféru důvěry a spolupráce. Budování vztahu je dovednost, která spočívá v umění správně klást otázky. Ve schopnosti naslouchat klientovi a ve schopnosti analyzovat slyšené. Často se nám může stát, že tuto součást své práce podceňuje Psychiatrie pro praxi XI. konference ambulantních psychiatrů

8 8 Abstrakta me, neboť preferujeme diagnostické a terapeutické postupy. Někteří z terapeutů mají přirozenou schopnost empatie, jiní se této dovednosti mohou naučit. Umění komunikace se můžeme naučit a můžeme se v ní stále zdokonalovat. Při podcenění těchto důležitých vztahových faktorů může dojít ke komunikačním šumům, které mohou až vyústit do stížnostní agendy. Při analýze podkladů ČLK bylo zjištěno, že přes polovinu případů tvoří stížnosti na chování zdravotníků směrem ke klientům. Při správně vedené komunikaci s pacientem musíme: Vědět, co chceme říct. Rozhodnout, kdy informaci sdělit. To znamená odhadnout, zda je vhodný čas pro předání informace. Vybrat správné místo pro sdělení. Rozhodnout, jak nejlépe informaci podat. Pamatovat na skutečnost, že pro nás již jasné sdělované skutečnosti nemusejí být pro druhou stranu také jasné. Mluvit zřetelně a srozumitelně, své sdělení nekomplikovat. Zvolit přiměřené tempo a odpovídající tón řeči. Sledovat a zaznamenávat reakce pacienta, všímat si zejména jeho známek a projevů zmatku, hněvu, úzkosti, akceptování aj. Brát v úvahu pocity pacienta. Udržovat v přiměřené míře oční kontakt s pacientem. Kontrolovat své neverbální projevy. Umožnit pacientovi, aby se v dostatečné míře vyjádřil. Nezneklidňovat, ale ani nedráždit pacienta svým projevem. Kontrolovat, zda pacient informaci přijal a pochopil. Nesmíme zapomínat, že nevědomé procesy, jakými jsou přenos a protipřenos, fungují v každém vztahu, a tudíž i ve vztahu terapeutickém. ÚLOHA SUPERVIZE je nezastupitelná, vede ke schopnosti vybudování sebereflexe. Je důležitým faktorem prevence syndromu vyhoření. Role a priority v životě a jejich vztah k práci psychiatra prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc., doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. Klinika psychiatrie FN a LF UP v Olomouci Úvod Hodnoty jsou tím, co dává lidskému životu směr a v některých případech pocit smysluplnosti a sounáležitosti s druhými a světem. Jejich vliv je všeprostupující. Dominantní hodnoty ovlivňují myšlenkové vzorce člověka, jeho emoce, přání a potřeby. Ze samé podstaty jsou nástrojem hodnocení toho, co jedinec pokládá za důležité a správné a co nikoliv. Hluboko usazená přesvědčení a úsudky pak často formují chování. Vlastního systému hodnot si jedinec může být plně vědom, nezřídka však leží více či méně mimo pole plného vědomí. Práce psychiatra může být spojena s různými hodnotami a cíli: pomáhat druhým, zajišťovat ekonomicky své blízké, vydělávat na své koníčky, posílit svoje sebevědomí, předvést se, jak je úspěšný, kontrolovat svět kolem sebe apod. Některé z nich mohou být z dlouhodobého hlediska jedince prospěšné a naplňující, jiné přinášejí krátkodobé výhody, ale mohou být dlouhodobě potenciálně škodící druhým a sebedestruktivní. Význam hodnot Se zaměřením života a jeho smyslem úzce souvisí otázka životních hodnot. Hodnoty mohou být tvůrčí (např. práce, pomoc pacientům), kdy něco tvoříme, vyrábíme, výsledky práce za námi zůstávají. Můžeme je vidět a mít z toho pocit uspokojení. Jiným typem hodnot jsou hodnoty zážitkové (poznávání, studium, četba, umění, láska, přátelství). Třetím typem jsou hodnoty postoje (svoboda, zodpovědnost, pravda, krása, morálka, altruismus). Hodnoty, které jsou zdrojem smyslu života, usměrňují motivaci a chování a působí na emoce při uspokojování či frustraci důležitých potřeb. Slouží jako kognitivní rámec, skrze něhož dává jedinci jeho život smysl a cíl. Hierarchie hodnot nicméně do určité míry neustále podléhá změně a proměňuje se ve vztahu ke konkrétnímu životnímu období, v němž se jedinec nachází. I přes nezanedbatelnou interindividuální variabilitu zastávaných hodnot však existují takové, které sdílí mnoho lidí. Jsou to hodnoty, které umožňují lidem žít pospolu v relativním míru a těšit se ze života. Psychiatrie pro praxi XI. konference ambulantních psychiatrů

9 37.

10 10 Abstrakta Hodnoty a priority Člověk podle svých hodnot utváří své cíle v životě. Alespoň příležitostné uvědomování vlastních priorit a hodnotového nastavení přitom může být účinným prostředkem seberegulace. Psychologické výzkumy zjistili, že lidé, kteří se dobře adaptují, si dopředu plánují svoje cíle. Aby mohl mít člověk v životě pocit spokojenosti a klidné pohody, potřebuje mít před sebou něco, na co se těší, nebo něco, k čemu směřuje. Když se zaměříte na budoucnost, dostanete se ke svým ideálům, hodnotám a k reálným cílům. Naše sny ukazují směr a my potřebujeme zvážit, co z nich a nakolik je reálné. Hodnoty určují, co je důležitější a co méně, co z toho považujeme za smysluplné a co nikoliv. Hodnoty jsou určité obecné principy, které pokládáme za žádoucí. Cíle jsou určité milníky, ke kterým směřuje naše snažení. Pro své sny, cíle a hodnoty hledáme v sobě shodu, určitou rovnováhu. Problémy nastávají, když dojde ke vzájemnému konfliktu. Přítomnost a realizace hodnot, které mají kvalitu sebepřesahu, naopak působí jako nárazník proti negativnímu dopadu stresu, úzkostem či bezmoci. Dobrá práce psychiatra, který se snaží pomoci svým pacientům, je důležitou hodnotou, která vede k cílům, jako je vzdělávání, nabývání dovedností, starání se o pacienty. Člověk může na tuto hodnotu rezignovat, udržovat se v práci setrvačně, ztratit zájem o pacienty jako lidi, kterým chce pomoci, a spíše je vnímat jako objekty, které mu umožní vydělat si peníze. Je potřebné vyloučit destruktivní cíle, které vedou k nadměrnému stresu, sebe-týrání či bezmoci. Jsou to např.: Sebe-destruktivní cíle: spojené s perfekcionismem, příliš vysokou laťkou výkonu, přehnanými nároky na vztahy, černobílým chápáním dosahování cíle (buď všechno nebo nic). Cíle závisející převážně na druhých osobách. Naše cíle musí záviset převážně na nás. Vnitřní konflikty Povědomí o vlastním hodnotovém systému nemusí automaticky vést k jednání v souladu s ním. Vlivem situace z něj může jedinec slevit, dočasně nebo trvale změnit samotný žebříček, nebo jednat pod vlivem jiné potřeby, která je vůči důležitým hodnotám v protikladu. Například hodnota dobře se postarat o rodinu a cíle vydělávat peníze nebo věnovat se svým koníčkům, pro pocit naplnění a radosti, se může dostávat do rozporu s hodnotou být dobrým psychiatrem, který chce co nejlépe pomoci svým pacientům. Problémy mohou vzniknout i tehdy, když člověk svého cíle nedosáhne a následkem zklamání pak odmítá jak daný cíl, tak hodnoty a sny s ním spojené. V horším případě odmítá jakékoliv sny, cíle a hodnoty. Pokud dojde ke změně určité hodnoty uváženě, pak je to vědomá změna, která může mít smysl. Pokud však měníme hodnotu z důvodu rezignace, vzteku, trucu, pak ztrácíme svojí vnitřní svobodu. Literatura u autorů. Psychiatrie pro praxi XI. konference ambulantních psychiatrů

11 Abstrakta 11 Staré závislosti nové přístupy Garant: MUDr. Petr Popov, MHA čtvrtek / / Je závislost na alkoholu homogenní porucha s jednou univerzální diagnózou, léčitelná jedinou univerzální metodou? prim. MUDr. Petr Popov, MHA Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Závislost na alkoholu je v České republice diagnostikována nejčastěji s použitím všeobecných diagnostických kritérií pro poruchy vyvolané užíváním návykových látek, jak je uvádí aktuálně platná Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Méně často jsou používány jiné diagnostické systémy. Příkladem mohou být na jedné straně např. různé verze klasické Jellinekovy typologie a klasifikace alkoholizmu, které u nás byly požívány několik desetiletí. Z druhého konce spektra je to dnes např. v adiktologické praxi sice výjimečně využívaná, ale originální Leschova typologie. Pozoruhodné je, že ačkoliv mezi uvedením obou systémů je více než půlstoletí obě se snaží podobně (i když podle různých kritérií a různými způsoby) diferencovat rozdílný vznik a vývoj závislosti na alkoholu. Obě také nabízejí specifické výstupy pro diferencovanou léčbu osob s různými variantami diagnózy závislosti na alkoholu, rozdílné jak v různých, zejména časných fázích vývoje závislosti, tak případně i podle různého typu premorbidních dispozic, resp. komorbidit. Předchozí verze Mezinárodní klasifikace nemocí s těmito přístupy více či méně korespondovaly. MKN-10 a také předchozí verze Diagnostického a statistického manuálu (DSM-IV) Americké psychiatrické asociace, která byla s MKN-10 téměř identická, znamenaly kvalitativní změnu, představující simplifikaci ve všech pozitivních i negativních významech tohoto termínu. Diagnostika podle MKN-10 je pozitivně jednoduchá a současně výrazně negativně zjednodušující. Zcela abstrahuje od diferenciace různých stupňů vývoje onemocnění a jeho progrese, či naopak remise. Tato skutečnost však nemá jen akademický rozměr, má značný význam pro léčebnou praxi, jak o tom svědčí nejen unifikace postulování a vnímání diagnózy závislosti, ale zejména pak od toho se odvíjející univerzální léčebný postup. Ten je nejčastěji charakterizován ryze abstinenční formou léčby a stále představován jako jediný smysluplný, účinný a také lege artis postup. Realita je (a vždy byla) ovšem jiná. Různé stupně vývoje a závažnosti závislosti na alkoholu vyžadují rozdílný terapeutický přístup. Současná americká klasifikace (DSM-V) tuto skutečnost reflektuje a pracuje s pojmy diferencujícími aktuální stav jak závažnost poruchy, tak i remisi. Toto adekvátní popisování reality konkrétního pacienta v MKN-10 zcela chybí, a je tak jednou z možných příčin rigidního přístupu k syndromu závislosti na alkoholu a analogicky rigidního, neefektivního způsobu léčby. Na tyto relikty naráží i v současné době se rozvíjející léčebné strategie, vycházející z přesného zhodnocení pacientova stavu, posouzení možnosti jeho spolupráce a volící odpovídající způsob léčby. Jsou to zejména strategie zaměřené na snižování konzumace alkoholu, ale také krátká intervence, reflektující konkrétní individuální situaci každého pacienta. Aktuální verze doporučených postupů psychiatrické péče již realitu reflektuje. Lze jen doufat, že i příští revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-11) avizovaná pro příští rok, bude přínosem k moderní medicínské léčbě závislosti, odpovídající současnému stupni vědeckého poznání a současným možnostem léčby této poruchy. Léčba závislosti na alkoholu ve specializované ( AT ) ambulanci MUDr. Dušan Randák Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Léčba závislosti na alkoholu ve specializované ambulanci AT zahrnuje zpravidla několik úrovní práce s pacientem, zájemcem o léčbu. Tyto jednotlivé úrovně lze popsat jako úroveň předléčebnou, vlastní léčbu a tzv. doléčování, které je doporučováno v lůžkových zařízeních pro léčbu závislostí jako nutná součást léčby Psychiatrie pro praxi XI. konference ambulantních psychiatrů

12 12 Abstrakta Obecně zahrnuje práce s pacientem v ambulanci například psychoterapeutické, psychiatrické, poradenské, farmakoterapeutické, edukační či motivační prvky. Předléčebná intervence zahrnuje diagnostiku závislosti na alkoholu, která v současné době vychází z aktuálně platné Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Pro upřesnění diagnostiky využívám známé Jellinekovy typologie a v menší míře Leschovy typologie. Vlastním nástrojem, který v ambulanci používáme pro upřesnění diagnostiky a motivace pacienta ve fázi předléčebné, je forma sebemonitoringu, nazvaná 30denní test abstinence. Tento test jednak pomáhá zmapovat craving a rizikové faktory pacientovy spotřeby alkoholu, jednak mapuje vlastní spotřebu alkoholu v situaci, kdy je narušená kontrola a pacient abstinence není schopen a v neposlední řadě sám o sobě pomáhá snižovat spotřebu alkoholu. Prvky vlastní léčby jsou farmakoterapeutické a psychoterapeutické intervence. Farmakoterapeutické intervence jsou především na úrovni standardní psychiatrické medikace řešící převážně depresivní, nebo anxiózně-depresivní symptomatiku, jejíž stabilizace je pro řešení závislosti na alkoholu nutná, a stabilizace nálady posléze pomáhá zabránění opakované sebemedikace alkoholem. Specifická medikace zaměřená na snížení či odstranění spotřeby alkoholu a snížení cravingu probíhá na úrovni medikace nalmefenem, disulfiramem či acamprosatem. Psychoterapie skupinová či individuální, práce s motivací a náhledem jsou neoddělitelnými částmi terapeutického procesu. Základem sdělení tak bude seznámení a praktické zkušenosti s prací se sebemonitoringem (30denním testem abstinence) a s farmakoterapeutickými postupy, které nejsou specifikem AT ambulance, ale mohou být efektivně používány i v běžné ambulantní psychiatrické praxi. Léčba závislosti na alkoholu v psychiatrické praxi; klinické zkušenosti s nalmefenem v ČR MUDr. Petr Hrubeš Psychiatrická klinika a Léčebna návykových nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové Česká republika se již několik let po sobě umisťuje na předních místech evropských průzkumů ve spotřebě alkoholu. Ve spotřebě piva (na hlavu, včetně novorozeneckých) je v posledních letech v Evropě dokonce na prvním místě. Tato ostudná pozice je, podle mého názoru, jedním z varovných indikátorů společenského úpadku: na jednom pólu sociálního spektra vzrůstá chudoba, nouze a beznaděj utápěná v hektolitrech krabicového vína, na druhém pólu rozevírajících se nůžek manažeři a podnikatelé potřebující večer vypít půl litru whisky, aby alespoň na chvíli zapomněli na nereálná čísla svých business-plánů a hrozby konkurenčních strategií, aby dokázali přes noc zresetovat mozek alespoň trochu přijatelným spánkem Počet Čechů na alkoholu závislých poměrně stabilně setrvává na přibližně 5 %, což je asi lidí. Rok od roku však narůstá řádově vyšší počet konzumentů alkoholu, kteří pijí v míře, která ve světle dnešních poznatků jednoznačně poškozuje jejich zdraví. Hovoříme o tzv. rizikovém pití. Zdravotní důsledky alkoholizmu prostupují celým spektrem lékařských oborů. Od psychiatrie společnost očekává, že si dokáže s touto směsí zlozvyku a nemoci (sám doc. Skála hovoří o na půl pacientovi a polovičním desperátovi ) účinně poradit a pacienta pomocí ambulantní či ústavní léčby vyvést z bažin alkoholizmu zpět do činorodého života. Ve svém stručném sdělení se očima řadového psychiatra pokusím zmapovat reálné šance na naplnění této ambiciózní společenské zakázky, a to formou kazuistického zamyšlení ve světle nových farmakologických možností. V loňském roce obohatil naše léčebné možnosti nový lék firmy Lundbeck, nalmefen, modulátor opiátových receptorů. Tato látka je určena primárně právě pro rizikové pijany, kteří z řady důvodů nejsou schopni či ochotni směřovat k abstinenci. Pro tento početně významný segment pacientů může být právě nalmefen novou nadějí ke znovunabytí ztracené kontroly nad pitím alkoholu, nadějí k dosažení méně rizikové konzumace, v duchu strategie harm reduction. První rok zkušeností českých psychiatrů s tímto novým lékem se pokusím dokumentovat analýzou dat několika desítek pacientů a z výstupů této kazustické analýzy formulovat pratická doporučení pro praxi. Psychiatrie pro praxi XI. konference ambulantních psychiatrů

13 ISSN Ro ník 6. P ehledové lánky Celoro ní pé e o atopickou a velmi suchou pokožku Chirurgicko-plastická lé ba bércových v ed a ran Rizikové faktory nádorových recidív bazocelulárneho karcinómu kože Použití p ípravk se 40% ureou v lé b onychomykóz Mezioborové p ehledy Infek ní mononukleóza a další onemocn ní vyvolaná virem Epsteina a Barrové Sd lení z praxe Folliculitis decalvans capillitii Okénko estetické dermatologie Nové možnosti rejuvenace v korektivní dermatologii voln prodejné léky Prost edky k prevenci a lé b dekubit pohledem farmaceuta Voln prodejné produkty pro lé bu chorob v dutin ústní ISSN Ro ník 8. medicamenta nova Ro umilast (Daxas) nový lék v lé b chronické obstruk ní plicní nemoci aktuální farmakoterapie Použití p ípravk se 40% ureou v lé b onychomykóz Lé ba obezity u pacient s diabetes mellitus 1. ást Novinky v lé b HIV infekce Funk ní gastrointestinální obtíže u kojenc a možnosti jejich ovlivn ní výživou farmaceutická technologie Nové lé ivé látky v magistraliter receptu e XII propranolol-hydrochlorid Nové lé ivé látky v magistraliter receptu e XIII sotalol-hydrochlorid sociální farmacie Bariéry a možnosti dalšího rozvoje konzulta ní innosti v lékárnách v eské republice asopis je vydáván ve spolupráci s eskou farmaceutickou spole ností LS JEP P ehledové lánky Ú inná lé ba respira ních onemocn ní spojených s kašlem u d tí Komplexní metabolické zm ny u obézních d tí Bariérová funkce k že nový pohled p i pé i o d tskou pokožku Speci ka výživy nejen p ed asn narozených d tí Onemocn ní slinných žláz v d tském v ku Vrozené poruchy a anatomické variace pately u d tí a dospívajících Sd lení z praxe Intrakraniální krvácení u donošených novorozenc Lé ba polohového plagiocefalu pomocí kraniální remodela ní ortézy A-V malformace vena Galeni u novorozence Využití DIEP laloku v rekonstrukci vrozené asymetrie prsou Cizí t lesa v uchu u d tí Klinickoradiologická diagnóza Lé ba in kovaného hemangiomu propranololem a antibiotiky Orbis Pictus Medicus Avaskulární nekróza u dít te s akutní lymfoblastickou leukémií asopis je indexován v Bibliographia Medica echoslovaca, EMBASE, Scopus a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v R ISSN Ro ník 13. INTERVENTIONAL CARDIOLOGY ISSN X AND ACUTE CARDIAC CARE Ro ník / volume 11 Originální práce / Original articles Kombinovaný transradiální, transfemorální a subklaviální p ístup p i alkoholové septální ablaci u hypertro cké obstruk ní kardiomyopatie A combined transradial, transfemoral and subclavian approach in the treatment of hypertrophic obstructive cardiomyopathy with alcohol septal ablation P ehledové lánky / Review articles Tromboembolizmus, hemokoagulace a aterotrombóza Thromboembolism, coagulation and atherothrombosis Markery myokardiálního p etížení Biomarkers of myocardial overload Indikace srde ní resynchroniza ní terapie ve sv tle nedávných velkých studií a analýz speci ckých podskupin pacient Indications for cardiac resynchronization therapy: recent large trials and analyses of speci c subgroups of patients Farmakoterapie / Pharmacotherapy Betablokátory v lé b chronického srde ního selhání u pacient se sníženou funkcí ledvin Beta blockers in treating chronic heart failure in patients with impaired renal function Kazuistiky / Case reports Aneuryzma v n ité tepny po implantaci DES Coronary artery aneurysm following DES implantation INFORMACE / INFORMATION Výzkumná stáž v OCT CoreLab, University Hospitals of Cleveland Research stay at OCT CoreLab, University Hospitals OF CLEVELAND Scopus, Embase, Bibliographia Medica echoslovaca Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace R ISSN Ro ník 13. P ehledové lánky Škodlivé užívání alkoholu a závislost na n m u duševn nemocných Chronická insomnia a psychické poruchy N které aktuality v terapii sexuálních dysfunkcí Sou asné projevy agrese sd lení z praxe Diagnostikujeme a lé íme demence správn a v as? Výsledky pr zkumu ve sv tle nových doporu ení Kazuistika suicidující pacientky Psychogenní extrapyramidové poruchy Efektivní lé ba psychotického onemocn ní v akutní fázi Sexuální funkce p i lé b depresivní poruchy agomelatinem konzilia v psychiatrii Deprese u onkologických pacient psychoterapie Použití terapeutických dopis ke zpracování traumatických emocí z d tství asopis je indexován v Bibliographia Medica echoslovaca, EMcare a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v R ISSN ro ník 9. P ehledové lánky Plicní arteriální hypertenze jako možná p í ina dušnosti vašeho pacienta? Novinky v diabetologii linagliptin v lé b hyperglykemie Biologická terapie v revmatologii Mezioborové p ehledy Hyperaktivní m chý ve stá í a možnosti lé by v primární pé i Syndrom neklidných nohou a periodické pohyby kon etin v interní praxi ve zkratce Ch ipka a možnosti její lé by pro sestry Dysfagie a pom cky p i poruchách polykání Zajišt ní klinické pastora ní pé e ve Fakultní nemocnici Olomouc 2012 P ehledové lánky Lé ba extraintestinálních manifestací idiopatických st evních zán t Využití bakteriálních lyzát v klinické praxi Autonomní neuropatie a postižení srdce p i diabetu Bursitis uratica Mezioborové p ehledy Lé ba poopera ní bolesti Prevence kardioembolických cévních mozkových p íhod Novinky v lé b neuropatické bolesti Sd lení z praxe Hereditární angioedém a anafylaktická reakce po žihadle od sršn Nemocni ní pé e Hladov ní v nemocnici asopis je indexován v: Bibliographia Medica echoslovaca, EMBASE, Scopus a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v R ISSN Ro ník 14 ISSN Ro ník 13. P ehledové lánky Lé ba refrakterní enurézy P í iny a rizikové faktory vzniku urolitiázy Roboticky asistovaná radikální prostatektomie z pohledu anesteziologa a intenzivisty Novinky v systémové lé b renálního karcinomu Sd lení z praxe Automutilace za ú elem laické konverze pohlaví u transsexuála s disociální poruchou osobnosti Zkušenost s kombinovanou intrakavernózní lé bou t žké erektilní dysfunkce použitím trojkombinace vazoaktivních látek Ionizující zá ení a karcinom ledviny Pro sestry Pé e o komplikované urostomie asopis je vydáván ve spolupráci se Sdružením ambulantních urolog a eskou spole ností pro sexuální medicínu ISSN ro ník 13 Hlavní téma Bolesti hlavy p ehledové lánky Bolestivé diabetické neuropatie Neuromuskulární poruchy u tyreopatie Alzheimerova choroba a zmiešaná demencia jedna entita alebo dve? 2cm segmentová studie motorických vláken nervus ulnaris p es oblast lokte elektromyogra cká technika z pomezí neurologie Vegetativní stav z pohledu p ístrojových vyšet ovacích metod sd lení z praxe Spontánní epidurální hematom kr ní páte e Subkortikální band heterotopie mozkové k ry s farmakorezistentní epilepsií Z HISTORIE NEUROLOGIE Autorský pohled na po áte ní etapu stimula ní lé by epilepsie a na její význam originální práce Vo ba antihypertenznej lie by u hospitalizovaných geriatrických pacientov Porovnanie trendov v spotrebe opioidov SR a R Hlavní téma PSYCHOFARMAKA Psychofarmakologie je už šedesátiletá Aktualizované klinické a teoretické aspekty podávání antipsychotik Antidepresiva od teorie ke klinické praxi p ehledové lánky DIABETOLOGIE Inkretinová lé ba a riziko akutní pankreatitidy Aktuální lé ba perorálními antidiabetiky VARIA Studie MOTUDI ovlivn ní hmotnosti inzulinovou lé bou u nemocných s DM2 v R asopis je vydáván s podporou eské spole nosti klinické farmakologie SL JEP a Slovenskej spolo nosti klinickej farmakológie. Hlavní téma LÉ BA NÁDOROVÉ BOLESTI P ehledové lánky Cílená lé ba u pokro ilého karcinomu žaludku novinky v lé b karcinomu žaludku Neoadjuvantní terapie karcinomu slinivky b išní Pozdní vedlejší ú inky onkologické lé by u dlouhodob p ežívajících pacient sd lení z praxe Neoadjuvantní chemoterapie u pacientky s nízkou proliferací Polékový halucinatorní syndrom u pacientky s karcinomem prsu INFORMACE Seminá CECOG o cílené a individualizované lé b metastazujícího kolorektálního karcinomu asopis je indexován v: Bibliographia Medica echoslovaca, EMBASE, Scopus a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v R. ISSN Ro ník 26. ISSN Ro ník 6. prof. MUDr. Jana Sk i ková, CSc. doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. MUDr. Jan Smetana, Ph.D. MUDr. Pavel Kosina, Ph.D. jak lé it nádory plic a pr dušek? Dermatologie PRO PRAXI z obsahu Interven ní a akutní kardiologie 1 z obsahu Interní medicína PRO PRAXI 1 z obsahu Klinická farmakologie a farmacie z obsahu Nádory plic a pr dušek Radikální prostatektomie Miloš Bro ák Praktické lékárenství Medicína PRO PRAXI 1 Neurologie PRO PRAXI Onkologie z obsahu z obsahu z obsahu z obsahu EKG v klinické praxi estmír íhalík, Miloš Táborský Pediatrie PRO PRAXI z obsahu Psychiatrie PRO PRAXI z obsahu Urologie PRO PRAXI z obsahu Jak pomoci svému zdraví v zim? Káva a zdraví mýty a fakta Jak pe ovat o atopickou pokožku LEXIKON o kovacích látek dostupných v R Malnutrice nejen u nádorových onemocn ní Jana Kleinová Luboš Sobotka Pavel T šínský Ji í Vorlí ek Zden k Wilhelm Zden k Zadák asopisy, reprinty, eduka ní materiály Knihy a odborné publikace Webové stránky asopis, kongres, archiv, e-shop Komunikujeme s léka i všemi sm ry Kongresy, seminá e a akce na klí

14 14 Abstrakta Sympozium Servier s. r. o. Čím dříve, tím lépe: od deprese k obnově radosti ze života čtvrtek / / Dosažení emoční rovnováhy = důležitý parametr pro dosažení remise léčby depresivní poruchy doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha V současném pojetí je duševní zdraví obvykle vnímáno jako rovnováha mezi negativními a pozitivními emocemi. Oba typy emocí přitom mají nezanedbatelný vliv i na tělesné zdraví, např. přítomnost pozitivních emocí je spojována se snížením desetileté incidence ischemické choroby srdeční nebo snížené zastoupení pozitivních emocí predikuje dvouleté riziko úmrtí či infarktu myokardu po zavedení stentu. Pozitivní a negativní komponenty jsou navzájem nezávislé. Mají významnou genetickou komponentu, projevují se v chování (vyhledávání vs. vyhýbání se) a mají vztah k emoční zkušenosti, neuroticismus se pojí s negativní afektivitou, extroverze s pozitivní afektivitou. Vysoká míra pozitivní afektivity se projevuje aktivním přístupem k životu, sebedůvěrou a spokojeností, nízká míra naopak nedostatkem energie a sebedůvěry. Vysoká míra negativní afektivity pak je provázena nespokojeností, podrážděností, osobními problémy a nadbytkem negativních emocí, nízká míra naopak klidem, emoční stabilitou a spokojeností. Základem deprese je jednostranné soustředění na negativní emoce. Při průběhu depresivní poruchy se často setkáváme s úbytkem pozitivních emocí, rozdíly v poznávání či paměti ve vztahu k pozitivním situacím (očekávání méně pozitivních událostí v budoucnu, nedostatečné vybavování pozitivních podnětů apod.), neobvyklým afektivním chováním v pozitivních souvislostech (např. depresivní matky mají méně intenzivní výrazy tváře při kontaktu s dětmi) či s neobvyklou fyziologickou odpovědí na příjemný podnět. Pozitivní emoce a jejich prožívání je přitom pro pacienty trpící depresivní poruchou velmi důležité, což dokumentují data ze studie, kdy si nemocní trpící depresivní poruchou nejvíce přáli dosáhnout pozitivního emočního ladění, zatímco absence příznaků depresivní nálady měla relativně nižší prioritu. Lékaři však mají poněkud jiný pohled a většinou řeší především negativní emoční symptomy (špatnou náladu, nedostatečné potěšení z aktivit či příznaky porušených společensko-volnočasových aktivit). Ve vztahu k depresivní poruše jsou klíčové určité oblasti mozku, v nichž jsou zpracovávány emoce; významnou oblastí je především gyrus cinguli. U depresivní poruchy je klidová aktivita mozku abnormálně vysoká v předním gyrus cinguli a abnormálně nízká v DLPFC. Na tato místa lze působit farmakologicky či pomocí neurostimulačních metod (rtms repetitivní transkraniální magnetické stimulace, tdcs přímé transkraniální stimulace, FEAST fokálně aplikované elektrické stimulace nebo DBS hluboké mozkové stimulace), což je provázeno krátkodobými i dlouhodobými účinky s ovlivněním všech neurotransmiterových systémů. Z hlediska afektivity jsou nejvýznamnější dva základní mozkové okruhy dorzální systém a ventrální systém. Součástí dorzálního systému je dorzolaterální prefrontální kůra (DLFC), dorzomediální prefrontální kůra a dorzální část předního gyrus cinguli a hippocampu; tento systém umožňuje stanovení důležitosti emočních podnětů a vyvolání afektivní reakce. Ventrální systém pak tvoří ventrolaterální prefrontální kůra (VLPFC), orbitofrontální kůra, ventrální část předního gyrus cinguli, amygdaly, striata a thalamu a kmenová jádra; tento systém slouží k vědomé regulaci afektivního chování. Opakovaně bylo pozorováno, že anhedonie souvisí především se zvýšenou aktivitou ventrolaterální prefrontální kůry (VLPFC). Aktivitu této oblasti lze ovlivnit i farmakoterapií a ve studii Fossatiho a spol. vedlo podávání agomelatinu již po sedmi dnech k normalizaci hyperaktivity VLPFC u depresivních pacientů na úroveň zdravých Psychiatrie pro praxi XI. konference ambulantních psychiatrů

15

16 16 Abstrakta dobrovolníků, kromě toho bylo zjištěno také zkrácení času reakce na prezentaci obrázků s pozitivní tematikou. Mezi serotoninem a dopaminem existuje v mozku rovnováha serotonin působí antagonisticky na dopamin (stejného účinku tedy lze např. dosáhnout zvýšením hladiny dopaminu či snížením hladiny serotoninu). Děje se tak prostřednictvím receptorů 5-HT2C, které GABAergní drahou ve VMPFC tlumí výdej dopaminu. Blokádou těchto receptorů tedy lze zvýšit hladinu dopaminu v PFC, což je velmi žádoucí, neboť dopaminergní působení v PFC zvyšuje zvídavost, elán a očekávání odměny (radost). Modelovým antidepresivem prakticky dokumentujícím význam výše uvedených poznání je agomelatin. Porovnáme-li účinky agomelatinu a jiných antidepresiv, ve studii Martinottiho a spol. agomelatin snižoval anhedonii více a rychleji než venlafaxin Ve srovnání s escitalopramem agomelatin rychleji snižoval emoční oploštění a výrazněji zlepšoval každodenní fungování. Metaanalýza Kaspera a spol. rovněž prokázala, že adherence při léčbě agomelatinem je vyšší než při terapii jinými SSRI či SNRI. Pozitivní afektivitu lze ovšem zvýšit i nefarmakologicky, např. interakcemi s jinými lidmi, učením či fyzickým cvičením. Konečným cílem léčby by mělo být dosažení a udržení duševního zdraví. Literatura Práce byla podpořena výzkumnými projekty MZ ČR -RVO VFN64165 a PRVOUK: P26/LF1/4. 1. Fossati P, Jabourian M, Laredo J, et al. Early effects of agomelatine on self-referential processing in acute depressed patients: a fmri study European Congress of Psychiatry, abstract Kasper S, Corruble E, Hale A, et al. Antidepressant efficacy of agomelatine versus SSRI/SNRI: results from a pooled analysis of head-to-head studies without a placebo control. Int Clin Psychopharmacol 2013; 28: Martinotti G, Sepede G, Gambi F, et al. Agomelatine versus venlafaxine XR in the treatment of anhedonia in major depressive disorder: a pilot study. J Clin Psychopharmacol 2012; 32: Agomelatin pro koho ano, pro koho ne? Příklady z praxe MUDr. Sylva Racková, Ph.D. Psychiatrická ambulance Třemošná, Psychiatrie s. r. o., Plzeň Agomelatin byl uveden na trh v zemích Evropské unie v roce 2009, v České republice je k dispozici od roku 2010 pro léčbu deprese u dospělých pacientů. Jedná se o syntetický analog melatoninu, působí jako agonista melatoninových MT1 a MT2 a antagonista 5-HT2C receptorů. Díky tomuto mechanizmu účinků působí antidepresivně, anxiolyticky, nezpůsobuje významně emoční oploštělost, anhedonii. Má vliv na cirkadiánní rytmy u depresivních pacientů, upravuje rytmus spánek/ bdění, kolísání depresivní nálady během dne a sekreci melatoninu a kortizolu. V řadě randomizovaných, dvojitě zaslepených i naturalistických studií byla prokázána signifikantně vyšší účinnost agomelatinu v krátkodobé i dlouhodobé léčbě deprese ve srovnání s placebem a srovnatelná účinnost s ostatními běžně užívanými antidepresivy ze skupin SSRI a SNRI. Agomelatin je zatížen nižším výskytem nežádoucích účinků než SSRI a SNRI, a to zejména nízkým výskytem zažívacích potíží, sexuálních dysfunkcí, negativním ovlivněním emočního prožívání, anhedonií. Díky jeho mechanizmu účinku je poměrně bezpečné agomelatin kombinovat i s jinými antidepresivy bez rizika rozvoje serotoninového syndromu. Vzhledem k riziku hepatoxicity je při podávání agomelatinu nutná pravidelná monitorace jaterních funkcí před počátkem a v průběhu léčby. V současné době máme k dispozici řadu antidepresiv a někdy je obtížné se rozhodnout, které je pro konkrétního pacienta vhodné. Cílem sdělení je na základě kazuistik několika pacientů ukázat, pro jaké pacienty je agomelatin vhodný, jaké má výhody oproti ostatním antidepresivům a jak se od nich liší. A naopak co patří mezi jeho nevýhody a limitace. Psychiatrie pro praxi XI. konference ambulantních psychiatrů

17 Abstrakta 17 Právní novinky v ambulanci psychiatra Garant: MUDr. Jiří Švarc, Ph.D. čtvrtek / / V jedné ruce občanský zákoník, v druhé zákon o zdravotní péči, a už se nechytáte MUDr. Jiří Švarc, Ph.D. 1, JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. 2 1 Psychiatrická nemocnice Bohnice 2 Advokát, Brno Základním právním předpisem ve zdravotnictví je zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (ZZS), účinný od , kdy nahradil zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ), je účinný k Oba zákony nejsou vzájemně sladěny a některá jejich ustanovení si spíše odporují problémy řeší protichůdně, což je velký legislativní neúspěch. Rozdíly mezi novým občanským zákoníkem (OZ) a zákonem o zdravotních službách (ZZS): Zdravotní péče bez souhlasu ( 99 OZ vs. 38 ZZS) Zdravotní péče o nezletilé ( 100 OZ vs. 35 ZZS) Informovaný souhlas a poučení ( OZ vs. 31 ZZS) Informovaný nesouhlas ( 2642 odst. 1 OZ a 2649 odst. 2 OZ vs. 34 odst. 3 ZZS) Zadržení nepříznivých informací ( 2640 OZ vs. 32 odst. 2 ZZS) Zdravotnická dokumentace ( 2647 odst. 1 OZ vs. 69 písm. d) ZZS) Nahlížení do zdravotnické dokumentace ( 2648 odst. 1 OZ vs. 66 odst. 1 písm. a) ZZS): vrací se ochrana třetích osob, a to v absurdní podobě: Obsahují-li záznamy rovněž údaje o třetí osobě, nelze je zpřístupnit bez jejího souhlasu. Anatomické pitvy ( OZ vs. 81 odst. 5 ZZS) Způsob poučení a povinné varování pacienta ( 94 a 2639 harmonizují se ZZS) Definice Lege artis ( 2643 OZ harmonizuje s 4 odst. 5 ZZS) Identifikace poskytovatele zdravotních služeb ( 2646 OZ ZZS neřeší) Nová práva pacientů = nové problémy právo na důvěrníka dle 106 OZ kdo je důvěrník? právo na podpůrce dle 107 odst.2 OZ kdo je podpůrce? právo na osobní rozhovor se zástupcem, důvěrníkem, podpůrcem dle 108 OZ právo na nezávislý lékařský přezkum dle 109 OZ Práva dětí Nedohodnou-li se rodiče ( 877 OZ) Hádá-li se matka s tchýní ( 927 OZ) Právo na hračku nebo talisman ( 459 OZ) Zmizí kladivo na zdravotnictví ze starého OZ ( 421a): odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, jež mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci. Sex, drogy a rokenrol v autě MUDr. Jiří Švarc, Ph.D. Psychiatrická nemocnice Bohnice Překročí-li u řidiče motorového vozidla (MV) hladina alkoholu v séru 1 g/kg, bývá řidič trestně stíhán pro přečin Ohrožení pod vlivem návykové látky dle 274 tr. zákoníku. Donedávna byl také stíhán každý, komu bylo zjištěno v séru jakékoli množství drogy (nejčastěji THC, metamfetaminu). U nealkoholových návykových látek se však prosazují podobné hranice jako u alkoholu, tedy: 1. hranice, pod kterou se řidič nepovažuje za ovlivněného (u alkoholu 0,2 g/kg), 2. hranice, nad kterou je vyloučena způsobilost k řízení MV jde o trestný čin (u alkoholu 1 g/kg) Psychiatrie pro praxi XI. konference ambulantních psychiatrů

18 18 Abstrakta Mezi těmito hranicemi se jedná o přestupek (hladina snižující způsobilost k řízení MV). O těchto dvou hranicích pojedná přednáška: První hranice (tzv. cut-off) je v ČR stanovena s účinnostíod na základě novelizace zákona č. 361/2000 Sb. a příslušným prováděcím předpisem (Nařízení vlády č. 41/2014 Sb.) u tetrahydrokanabinolu (2 ng/ml), met/amfetaminu/mdma (25 μg/ml), morfinu (10 μg/ml) a kokainu a benzoylekgoninu (25 μg/ml). Po druhé hranici (mezi přestupkem a tr. činem) je v justiční praxi vysoká poptávka: Usnesení Nejvyššího soudu ČR z (Tdo 449/2010) judikuje, že je Nezbytné porovnat množství zjištěné látky s 1 promilí alkoholu v krvi průměrného občana To by správně nemělo být úkolem znalců, neboť znalci tím řeší otázku, zda se stal trestný čin. Správné legislativní řešení by bylo, kdyby zákonodárci určili, jaká sérová hladina metamfetaminu (kanabinoidů aj.) tvoří hranici mezi přestupkem a tr. činem. Ovšem ani vžitá hladina 1 promile alkoholu není dána žádným právním předpisem, a justice tak očekává vznik podobných tradičních hranic u nealkoholových látek. Přesto u nejčastěji zachycených drog (met/amfetaminy a kanabinoidy) srovnání s alkoholem možné je, vycházeje z konsenzu toxikologů, psychiatrů a dopravních odborníků, založeného na tom, že tato hranice je totožná s opakovaně publikovanou hranicí mezi terapeutickým a toxickým rozmezím (byť u alkoholu či metamfetaminu zní pojem terapeutická hladina nepatřičně). Jeden z nejširších, nejnovějších a nejpublikovanějších seznamů najdeme v publikaci Schulz M, Schmoldt A. Therapeutic and toxic blood concentrations of more than 800 drugs and other xenobiotics. Pharmazie 58: 7, 2003, kde hranice mezi terapeutickou a toxickou hladinou tvoří u alkoholu 1 g/kg, u met/amfetaminu 200 μg/ml, u THC 10 μg/ml, u morfinu 100 μg/ml, u metadonu 200 μg/ml, u kokainu 500 μg/ml, u alprazolamu 100 μg/ml, u zolpidemu 500 μg/ml atd. Odpůrci tvrdí, že účinky jednotlivých drog jsou individuální, ovšem tak je tomu i u alkoholu, a přesto česká justice pracuje s pevnou hranicí 1 g/ kg alkoholu. Tedy každá látka má hranici mezi terapeutickým a toxickým rozmezím a tuto hranici lze hrubě srovnat s 1 promile alkoholu. To se týká všech návykových látek užívaných legálně (alkohol, benzodiazepiny, legálně užívané opiáty) i ilegálně (pervitin, marihuana, nelegálně užívané opiáty). Hodnocení hladiny D9-THC v séru při řízení MV < 2 μg/ml je bez vlivu na řidičské schopnosti 2 10 μg/ml znamená negativní ovlivnění řidičských schopností, nikoli úplnou neschopnost bezpečně řídit MV (přestupkové řízení) > 10 ng/ml podstatné negativní ovlivnění řidičských schopností, tzn. stav vylučující schopnost řízení vozidla (v ČR trestní řízení analogicky s 1 promile alkoholu) 11-COOH-THC je bez vlivu na řidičské schopnosti (jde o neaktivní metabolit THC) Hodnocení hladiny met/amfetaminu v séru při řízení MV < 25 ng/ml bez vlivu na řidičské schopnosti ng/ml znamená negativní ovlivnění řidičských schopností, nikoli úplnou neschopnost bezpečně řídit MV (v ČR přestupkové řízení) > 200 ng/ml podstatné negativní ovlivnění řidičských schopností, tzn. stav vylučující způsobilost řízení vozidla (v ČR trestní řízení analogicky s 1 promile alkoholu) Jedinou novinkou tak zůstává, že policisté mají nástroj benzodiazepiny v terénu odhalovat. Přednáška kritizuje, že i v souhrnu údajů o přípravku (SPC) jsou neurčité, ba i rozdílné pokyny ohledně řízení MV. Že jde o léky legálně užívané, neznamená, že řízení MV pod jejich vlivem nemůže být kvalifikováno jako trestný čin. A naopak: Řízení MV pod vlivem návykové látky ještě automaticky neznamená, že jde o trestný čin. A ten sex, kvůli kterému všichni přišli na přednášku? Podle 5 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu řidič je povinen věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích. Takže vás nebudu rozptylovat. Oznámit či neoznámit stejně je to jedno MUDr. Jiří Švarc, Ph.D. 1, JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. 2, MUDr. Tomáš Rektor 3 1 Psychiatrická nemocnice Bohnice 2 Advokát, Brno 3 Terapie.Info, s. r. o. Právní předpisy stanovují povinnost oznámit určité skutečnosti příslušným orgánům. Přestože se jedná o skutečnosti, které se psychiatr dozvěděl při poskytování zdravotních služeb, prolamuje oznamovací povinnost zásadu mlčenlivosti a povinnost oznámení není Psychiatrie pro praxi XI. konference ambulantních psychiatrů

19 Abstrakta 19 závislá na přání pacienta. Obvyklá a doporučená forma vyhovění oznamovací povinnosti je písemná, kopie se zakládá do zdravotnické dokumentace. Nesplnění oznamovací povinnosti může být sankcionováno jako správní delikt (trestným činem může být pouze neoznámení a nepřekažení trestného činu). Povinnost oznámit týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Povinnost oznámit poškození zdraví protiprávním jednáním zdravotní pojišťovně dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Účelem je umožnit pojišťovně zpětné vymáhání nákladů na léčbu pacienta. Zákon o zdravotních službách (ZZS) upravuje podrobně povinnosti poskytovatele informovat pacienta, jím určené osoby, jeho blízké a řadu dalších osob (viz výše). Zmíníme dvě nové povinnosti podstatné pro lůžkovou psychiatrii: Povinnost informovat o nedobrovolné hospitalizaci (dle 38 odst. 6 ZZS) 1. osobu určenou pacientem při přijetí, není-li taková osoba, 2. některou z osob blízkých, popřípadě 3. osobu ze společné domácnosti; nebo 4. zákonného zástupce pacienta, pokud jsou takové osoby známy. Není-li žádná taková osoba známa nebo ji nelze zastihnout, jsme povinni informovat 5. Policii České republiky. Cílem tohoto ustanovení je, aby v psychiatrických nemocnicích nebyla bez vědomí PČR umístěna osoba pohřešovaná, po níž je vyhlášeno pátrání. Povinnost oznamovat útěk pacienta, vzniká-li tím nebezpečí Dle 45 odst. 4 písm. b ZZS: Poskytovatel je povinen informovat Policii ČR, že pacient svévolně opustil zdravotnické zařízení lůžkové péče, a přerušením poskytování zdravotních služeb je vážně ohroženo zdraví nebo život pacienta nebo třetích osob. Dosud zdravotníci neměli právo oznamovat komukoli útěk takového pacienta (jedině s odkazem na prevenční povinnost dle občanského zákoníku). V některých nemocnicích ale dochází neprávem k paušalizaci této nové povinnosti, např. na všechny pacienty hospitalizované bez souhlasu, všechny nezletilé či všechny nesvéprávné. Povinnost oznamovat neschopnost držení střelné zbraně Dle 20 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních: Každý lékař, který zjistí nebo nabude odůvodněné podezření, že držitel zbrojního průkazu trpí nemocí, vadou nebo stavem, který vylučuje nebo omezuje držení nebo nošení zbraně, poučí jej o této skutečnosti a oznámí ji bez zbytečného odkladu posuzujícímu lékaři. Tím je praktický lékař, který posuzoval způsobilost a který při zjištění její ztráty zasílá policii nový posudek. Lékař tedy neoznamuje nezpůsobilost přímo policii. Prováděcím předpisem je vyhláška MZ č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu, kde jsou vyjmenovány stavy omezující zdravotní způsobilost. Mimo prakticky všech duševních poruch jsou zde i poruchy psychomotoriky, soustředění, sebehodnocení, paměti, sociálního přizpůsobení, agresivita vč. sebepoškozování, nepřizpůsobivost atd. Povinnost oznamovat nezpůsobilost k řízení motorového vozidla 89a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, novelizovaného k , dává všem lékařům povinnost oznamovat obecnímu úřadu zdravotní nezpůsobilost řídit motorové vozidlo: Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění (dále ŘO ) nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla (dále MV ) s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení MV, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Není dotčena povinnost informovat o tom jako dosud samotného pacienta a posuzujícího lékaře, pokud je znám. Prováděcí vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení MV (novelizována vyhláškou č. 72/2011 Sb.) upřesňuje např. oční, diabetologické, neurologické a psychiatrické stavy vylučující řízení MV. V příloze č. 3 této vyhlášky v kap. VII. najdeme seznam duševních poruch vylučujících zdravotní způsobilost k řízení MV ve stručnosti jde o organické poruchy (demence, amnestický syndrom, poruchy osobnosti a chování aj.), akutní, chronické nebo neléčené formy všech tzv. psychotických poruch, mentální retardace a pervazivní vývojové poruchy. Seznam pokračuje duševními poruchami podmiňujícími zdravotní způsobilost k řízení MV, tzn. že způsobilý je uchazeč pouze na základě závěru odborného vyšetření. V tomto seznamu lze najít Psychiatrie pro praxi XI. konference ambulantních psychiatrů

20 20 Abstrakta prakticky všechny duševní poruchy (vč. poruch osobnosti) a úkolem specialisty je zkoumat, zda to vede k vážným poruchám úsudku či chování. Dále vyhláška doporučuje přezkoumat odborným vyšetřením dostatečnost remisí u psychotických poruch, postencefalitický syndrom, delirium v anamnéze, závažné neurotické poruchy, behaviorální syndromy aj. Kapitoly VIII, IX se věnují posuzování závislostí: Pravidelná lékařská kontrola je zde vždy podmínkou zdravotní způsobilosti. Zdravotní způsobilost k řízení MV je vyloučena u závislých na alkoholu či jiných psychoaktivních látkách, popř. u osob neschopných vzdát se požívání těchto látek. U žadatelů nebo řidičů, kteří byli v minulosti závislí na alkoholu či jiných látkách, se za bezpečné abstinenční období nutné k nabytí způsobilosti řídit MV považuje nezpochybněná důsledná a trvalá abstinence trvající alespoň 2 roky, jejíž prokázání vyplývá ze závěrů učiněných příslušným odborným lékařem. Zákon o silničním provozu dává pravomoc posuzujícímu lékaři nařídit provedení odborného vyšetření (např. psychiatrovi). Přezkoumání odborným lékařem se vyžaduje, pokud pacient má v anamnéze opakované akutní intoxikace, pravidelně zneužívá psychoaktivní látky, pravidelně užívá psychoaktivní látky nebo léčiva, jejichž účinek nebo jejich kombinace nebo jejich množství může snížit schopnost bezpečně řídit MV. Praktické důsledky takového oznámení: V rámci řízení o podmínění, omezení nebo odnětí ŘO obecní úřad nařídí držiteli ŘO, aby se ve stanovené lhůtě podrobil přezkoumání zdravotní způsobilosti, vyjdou-li najevo skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že je zdravotně způsobilý s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý. Držitel ŘO je povinen podrobit se přezkoumání ve stanovené lhůtě. Nepodrobí-li se bez závažného důvodu přezkoumání, považuje se za zdravotně nezpůsobilého. Příslušný obecní úřad ŘO odejme, pokud jeho držitel pozbyl zcela zdravotní způsobilost. Jak v praxi dodržet zákon a neznemožnit většině pacientů řízení MV? Nezjišťovat, zda má pacient ŘO! Není povinností lékaře tuto informaci zjišťovat. Navíc za porušení této oznamovací povinnosti zákon o silničním provozu neukládá sankci. Nová povinnost oznámit nezpůsobilost k řízení MV umožňuje lékařům být aktivní i bez souhlasu pacienta v závažných případech ohrožujících bezpečnost silničního provozu (zákon se změnil mj. na podnět lékařů, kteří do r nemohli účinně zasáhnout). V psychiatrické praxi však není žádoucí oznamovat tuto nezpůsobilost u všech pacientů, kteří se na lékaře obrátí se svým duševním problémem nebo se svěří s užitím návykových látek. Povinnost překazit a oznámit některé trestné činy Podle 367 tr. zákoníku je trestný ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá tr. čin vraždy, zabití, těžkého ublížení na zdraví, mučení... (a dlouhou řadu dalších vyjmenovaných vč. nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami) a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu (veliteli, jde-li o vojáka). Podle 368 tr. zákoníku je trestný ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví, týrání svěřené osoby, padělání a pozměnění peněz přijetí úplatku, podplacení (a několik dalších) a takový trestný čin bez odkladu neoznámí. Jedná se tedy o obecnou povinnost překazit či oznámit trestný čin, který se 1. připravuje nebo 2. již stal. Nesplnění této oznamovací povinnosti je trestným činem, za který zodpovídá sama fyzická osoba. Psychiatři ani jiní zdravotní pracovníci (psychologové) této oznamovací povinnosti zbaveni nejsou. Prakticky jde spíše o možnost překazit či oznámit trestný čin pacienta, pokud lékař cítí takovou potřebu. Není známo, že by za neoznámení nebo nepřekažení tr. činu v ČR byl potrestán nějaký zdravotník. Mj. proto, že zdravotník není oprávněn tyto tr. činy kvalifikovat, což je nutné ke splnění této povinnosti. V pochybnostech, zda překazit/oznámit TČ nebo ne, tedy volte druhou variantu. Nezapomeňte přitom na povinnost (zde uvedenou jako první) oznámit CAN obecnímu úřadu! Jediným problematickým ustanovením je povinnost oznamovat podplácení (daná novým trestním zákoníkem od r společně s beztrestností agenta): Úplatek nestačí odmítnout, ale je třeba jej bez odkladu oznámit. Psychiatrie pro praxi XI. konference ambulantních psychiatrů

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha DUÁLN LNÍ DIAGNÓZY komplikace v léčběl a po léčběl drogových závislostz vislostí MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha + o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Prezentace Centra psychoterapie

Prezentace Centra psychoterapie Prezentace Centra psychoterapie Centrum psychoterapie Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Založení Centra psychoterapie Bývalí a současní zaměstnanci Patroni CP Informace o skupinové psychoterapii

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Psychotické projevy a jejich příčiny. prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha

Psychotické projevy a jejich příčiny. prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha Psychotické projevy a jejich příčiny prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha Co je to psychóza? o psyche (duše, mysl) osis (chorobný, abnormální stav) o jde o syndrom, nikoliv samostatnou nosologickou

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Pedagog a žáci s chronickou chorobou

Pedagog a žáci s chronickou chorobou Pedagog a žáci s chronickou chorobou Podrobný přehled témat výuky : I. - základní informace o chorobě a příznacích - léčba dietou ( výměnné jednotky ) - léčba inzulínem, zásady při aplikaci - seznámení

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě DUÁLNÍ OSUD SUD MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě Duální diagnóza Souběžný výskyt poruchy spojené s užíváním

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. JAK ÚČINNĚ BOJOVAT SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ A EMOČNÍ VYPRAHLOSTÍ V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ ODD. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO ÚSTAV PSYCHOLOGIE A PSYCHOSOMATIKY, LF MU PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. Lékaři jsou

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více