PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Distanční studijní opora Věra Juříčková Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě

2 Obor: psychologie Klíčová slova: duševní zdraví, duševní hygiena, prevence, rizikové faktory, psychická zátěž, stres, snydrom vyhoření, duševní onemocnění, faktory podporující duševní zdraví, time mamgement, sebepoznávání, člověk v sociálním prostoru, osobní pohoda. Anotace: Péče o duševní zdraví by měla být samozřejmou součástí našeho života. Obvykle však většina lidí tuto péči podceňuje a věnujeme se svému zdraví až v situaci, kdy se objevují první výraznější problémy. Duševní zdraví je ohroženo různými rizikovými faktory, stejně tak je mnoho faktorů ovlivnitelných, kterými můžeme našemu duševnímu zdraví prospět. Tato opora se snaží přiblížit péči o duševní zdraví ve všech souvislostech, z pohledu jedince a jeho možností, stejně tak z pohledu sociálního. Dospět k osobní pohodě by mělo být cílem každého jedince. Pouze jedinec duševně zdravý dovede žít a rozvíjet plnohodnotný život a poskytovat pevné sociální vztahy. Cílem opory je motivovat studenty k cílené prevenci, aby podporovali svoje duševní zdraví, dosáhli osobní pohody a žili šťastný život. Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Autor: PhDr. Věra Juříčková. Ph.D. Lektoři: Jména lektorů ISBN

3 OBSAH 1 DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Zdraví Duševní zdraví Normalita osobnosti Hranice duševního zdraví a nemoci Duševní hygiena Prevence RIZIKOVÉ FAKTORY Závislosti Kouření Alkohol Drogy Gamblerství Rizikový sex Pohlavní nemoci Přejídání nebo hladovění Nehody a úrazy Nevhodný životní styl PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ A SYNDROM VYHOŘENÍ Psychická zátěž Zdroje zátěže Druhy stresu Příznaky stresu Možné reakce na stres Připravenost ke zvládání zvýšené zátěže Zvládání zátěže (copingové strategie) Jak zvyšovat svou odolnost? Nepříznivé psychické a sociální jevy Syndrom vyhoření (burnout) Workholismus Mobbing DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Psychické poruchy Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek F Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy F Poruchy nálady (afektivní poruchy) F Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory F Poruchy osobnosti a chování u dospělých lidí F Mentální retardace F Poruchy psychického vývoje F Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a adolescenci F Jak přistupovat k lidem s duševním onemocněním

4 Dopady duševních nemocí FAKTORY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Rytmus spánku a bdění Fáze spánku Poruchy spánku Jak dobře spát Rytmus práce a odpočinku Osobní a pracovní tempo Kvalitní odpočinek Práce a volný čas Zdravá výživa Pohyb TIME MANAGMENT Time management Analýza času Důležitost a naléhavost Vyvarovat se časových tísní Etapizace Delegování Konkrétní rady na zefektivnění času SEBEPOZNÁNÍ Sebepojetí Pohled druhých lidí Srovnávání s druhými Vliv kultury Interpretace a hodnocení vlastní osoby Sebeuvědomění Sebeovládání a sebeřízení Růstový životní program ČLOVĚK V SOCIÁLNÍM PROSTORU Podněty fyzické a sociální Sociální kontakty Neznámí lidé Známí lidé Nejbližší lidé Konflikty a jejich řešení Konfrontace (řešení typu vítěz-poražený) Vyhýbání Ústup Kompromis Spolupráce (řešení typu vítěz-vítěz) Jak rozvíjet a podporovat sociální vztahy Kompetence k vlastní osobě Kompetence v oblasti mezilidských vztahů ŠŤASTNÝ ŽIVOT Osobní pohoda Zdroje osobní pohody Work life balance

5 9.2.1 Spiritualita

6 ÚVODEM Studijní opora věnovaná péči o duševní zdraví nás seznamuje se základy této problematiky. Zájem o spokojený a šťastný život můžeme sledovat v celé historii lidstva, stejně tak doporučení, jak toho dosáhnout. V součaných podmínkách života moderní společnosti se však cítíme stále více ohroženi. O to více vystupuje nutnost se v této oblasti vzdělávat a o své zdraví pečovat. Základem se jeví vymezení pojmu zdraví. Fyzické i duševní zdraví jsou spolu těsně provázány. Duševní hygiena se také nazývá psychohygiena. Věnujeme se rizikovým faktorům jako jsou různé formy závislosti, rizikové chování a především nevhodný životní styl. Psychická zátěž a stres jsou v dnešních podmínkách ohrožením pro všechny. Pokud se připojí i pracovní zátěž a následné selhání, mluvíme o syndromu vyhoření. Při souhře nepříznivých faktorů může dospět k duševním onemocněním, jejich přehled vás může s němi seznámit. Péče o duševní zdraví je však komplexní a neomezuje se pouze na pracovní nebo rodinný život. Můžete se u toho zamyslet ve výčtu faktrů, které mohou naše zdraví podpořit. Stejně tak k nim patří znalosti o time managementu, poněvadž efektivní využití času zmírňuje zátěž a umožňuje vyšší kvalitu života. Podmínkou našeho zlepšení je sebepoznávání. Jedná se jednak naší psychiky, kognitivních funkcí, emocí a osobnostních charakteristik, ale také se týká naší sociální stránky soužití s ostatními lidmi. Poslední kapitola je shrnutím a je zaměřena na osobní pohodu a šťasný život. Připomínám, že proud kritické psychologie výrazně varuje před nekritickým přejímáním všeho, co přinesla tradiční psychologie. Domnívám se, že tento postup by měl platit pro každé studium. Konfrontujte s teorií svoje vlastní zkušenosti, přemýšlejte, hledejte v jiných zdrojích pochybujte o jednoznačném výkladu. U tématu duševního zdraví neustále se vyvíjejícího v měnících se podmínkách socio-historické skutečnosti to platí samozřejmě. Obsah předmětu je rozvržen do devíti témat. Tato skripta jsou pouhým stručným přehledem probírané látky. Ráda bych Vás jako ve všech svých skriptech tímto textem motivovala ke studiu bohaté odborné literatury, která se nabízí v širokém spektru. Ať už četba knih bude vyvolána potřebou dozvědět se něco navíc ke studiu péče o duševní zdraví, psychologie vůbec, nebo k seminárním či závěrečným pracím, nebo také potřebou porozumět nebo pomoci klientu, obohatí také vždy vás samotné. Péče o duševní zdraví se vám vrátí v pocitu naplněného života. 6

7 RYCHLÝ NÁHLED STUDIJNÍ OPORY Předkládaný studijní materiál je věnován problematice péče o duševní zdraví. Cílem textu je seznámit studenty se základními poznatky a možnostmi, jak se vyvarovat negativních vlivů a jak aktivně přispět k rozvíjení našeho duševního zdraví. Výuka je založena na propojení teoretických poznatků s aktivní prožitkovou vlastní zkušeností. Předpokládá se nejen rozšíření vědomostí, ale promýšlení a propojení teoretických poznatků do denního života a hledání významu péče o duševní zdraví pro člověka. Porozumění tématu podpoří propojení s dalšími předměty psychologie, psychiatrie, komunikace, sociologie, filozofie. Stejně tak můžete získané poznatky využít při studiu, v práci i osobním životě. Budete umět: přemýšlet o osobnosti jako o propojeném systému v bio-psycho socio úrovni, docenit význam duševního zdraví pro jedince i společnost, pochopit teorii celoživotního vývoje. Získáte: přehled o nejnovějším přístupu k oboru, informace o hlavních tématech vztahujících se k duševnímu zdraví, informace o dovlivnitelných faktorech rizikových i podporujících duševní zdraví. poznatky, jak je důležitá osobní pohoda. V textu se budete setkávat s mnoha pojmy, které budou pro vás nové. Doporučuji průběžně vyhledávat významy slov, kterým nerozumíte. Studium textu má smysl tehdy, když budete textu dobře rozumět a propojíte ho se svými zkušenostmi. Teprve s pochopením širších souvislostí je možné přemýšlet o duševním zdraví v širším kontextu. 7

8 1 DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 1 DUŠEVNÍ ZDRAVÍ RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Uvodní kaptitola seznamuje čtenáře se základními pojmy. Čím je pojem obecnější, tím obtížněji se vysvětluje. Pojem zdraví patří zrovna k takovým, které se zdají dobře sruzumitelné. Vysvětlit ho přesnými pojmy a ujasnit si, co je zdraví fyzické a duševní, patří do této části skript. Úzce s ním souvisejí pojmy duševní hygiena a prevence. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly budete umět: vysvětlit pojem zdraví, ujasnit si pojem duševní zdraví, pochopit principy duševní hygieny. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Zdraví, Duševní zdraví, Duševní hygiena, Prevence 1.1 Zdraví Definovat zdraví se zdá zbytečný popis. Objevuje se v našich přáních, většina z nás ho pojímá za ústřední hodnotu. Jeho skutečný význam však pochopíme teprve tehdy, když se zdraví necítíme. Při studiu s překvapením zjistíme, že pojem samotný nemá jednotnotný význam v historickém kontextu. V antice žít zdravě znamenalo žít dobře a moudře. Často bylo zdraví spojeno s vnitřní vyrovnaností. Medicína se zabývala celkovým způsobem života člověka a jeho výživou. Až přibližně od 19. století se pojem zdraví zúžil na správné fungování, strukturu a znalosti z fyziologie. Pojem zdraví není ani jednotný v různých vědních disciplinách. Na zdraví je proto možné nahlížet také z různých úhlů pohledů. Lékař vnímá zdraví jako nepřítomnost nemoci. Sociolog je definuje jako dobrou funkčnost jedince v sociálních rolích. Humanista za zdravého označí toho, kdo se umí pozitivně vyrovnávat s úkoly, které nastanou. Idealista slučuje tři roviny fungování jako podmínku zdraví: tělesnou, duševní i sociální. (Křivohlavý, 2001) 9

9 Péče o duševní zdraví, Věra Juříčková Seedhouse (1995) popisuje teorie zdraví z pěti možných kritérií: Zdraví jako ideální stav člověka, jemuž je dobře - welness Zdraví jako stav, kdy funkce fungují normálním způsobem - fitness Zdraví jako zboží Zdraví jako určitý druh síly DEFINICE 1-1 Zdraví je celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých lidí. (Křivohlavý, 2001, s. 40) ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 1 1. Co si vy představuje pod pojmem zdraví? 2. Co se vám vybaví při pojmu zdravý nemocný? OTÁZKY Jakým způsobem je zajištěno právo člověka na zdraví v České republice? Zdraví můžeme chápat jako jako prostředek k realizaci cíle nebo jako cíl sám o sobě. V současné době můžeme i v medicíně vidět snahu o komplexní léčbu pacienta, podobně jako v péči o duševní zdraví. Můžeme hovořit o třech aspektech zdraví subjektivním, objektovním a sociálním. Subjektivní aspekt zdraví vychází z našich vnitřních pocitů a vlastního vnímání. Je spojen, nepřítomností ubližujících projevů (bolest, horečka, nevolnost, úzkost, nespavost), pocitem přiměřené síly, výkonnosti, harmonie, radosti ze života, dobrým vzhledem, seberealizací, plným rodinným a sexuálním životem. Objektivní aspekt zdraví je spojen s názorem lékaře. Srovnává se s normou, porovnávají se normy měřených znaků (krevní tlak, cholesterol). Je vytvářen statisticky, jako průměr získaný od většího počtu jednotlivců. Sociální aspekt zdraví sleduje zařazení jedince do společnosti. Dobré zdraví umožňuje jedinci zařadit se do okolního sociálního a ekonomického prostředí, udržovat sociální kontakty, plnit očekávané společenské role. Snížená kvalita zdraví může tyto možnosti omezovat či vylučovat. Z hlediska sociálního je proto zdraví měřeno podle míry realizace jeho sociální role a uspokojováním sociálních kontaktů. 10

10 1 DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 1.2 Duševní zdraví Duševní zdraví je spojeno s osobní pohodou. Podle Rogerse je podstatou duševního zdraví takový stav, aby člověk mohl co nejvíce uplatnit své předpoklady ve smyslu "dobrého života" a stal se psychologicky svobodnou, osobnostně zralou, optimální, plně fungující osobou, tvořivým jedincem (Rogers, 1995). V tomto stavu emoční stability a spokojenosti dokáže duševně zdravý jedinec zvládat nároky všedních dnů, které jsou spojeny se zátěží. Neznamená to tedy, že člověk, který je bez symptomů poruch, nezažívá žádné problémy, žije ve skleníkovém prostředí. Duševně zdravý jedinec je spokojený a naplňuje se v oblasti sociálních vztahů se svými nejbližšími, zvládá pracovní nároky a adekvátně se adaptuje na změny. Zároveň kultivuje a obohacuje prostředí, ve kterém žije. Pozná se podle: citové vyrovnanosti, schopnosti zvládat vlastní emoce a zároveň schopnosti se uvolnit schopnosti přijímat a zpracovávat informace, řešit problémy, logicky myslet a plánovat, podílet se na změnách, vytvářet nové věci komunikace, schopnosti uskutečňovat své plány, aktivní účasti na dění kolem sebe, správné adaptace našeho uspokojení ze situace, v níž se nachází naše tělo, duše, vztahy, duchovno schopnosti přizpůsobovat se situacím a reagovat na ně tak, abychom se cítili dobře. Normalita osobnosti Hranice mezi normálním a patologickým projevem není jednoznačná. Závisí na aktuálních sociokulturních podmínkách a na kritériích, které k posuzování použijeme. Rozlišení je proto velmi obtížné. Za normální a duševně zdravou obvykle považujeme osobnost: autoregulovanou, která má adekvátní pocit identity, sebehodnocení, sebecit a sebedůvěru a je schopna řešit své problémy relativně nezávisle a převážně sama; s adekvátními mentálními reprezentacemi světa, dostatečně objektivně percipující realitu; přizpůsobenou ustáleným společenským kritériím a jednající v jejich rámci; individualizovanou dispozičně i zkušenostmi získanými vzorci chování; integrovanou, tj. takovou, jejíž všechny složky fungují jednotně, celistvě a v koordinaci s jinými, její názory, postoje a způsoby chování jsou situačně i v čase adekvátně stabilní a která má adekvátní pocit životního smyslu. (Kohoutek, 2010) Pojem normální se chápe ve třech významech: statistickém normální je to, co je nejčastější, tedy průměrné; funkčním určitý systém plní správně svou funkci, tedy funguje; normativním provádíme hodnocení ve srovnání s určitou normou. 11

11 Péče o duševní zdraví, Věra Juříčková Norma je porovnávána a hodnocena: subjektivně vlastní odhad jednice; sociálním okolím názory lidí, se kterými je jedinec v kontaktu; zjišťováním přítomnosti nebo nepřítomnosti psychopatologických symptomů; při chování člověka v určité situaci. Chápání normy se může specifikovat podle různých hledisek: a/ parciální, tj. skupinová norma, b/ mediální norma přibližuje vzorce chování, které jsou prezentovány v médiích, c/ individuální, tedy subjektivní norma jak hodnotím sebe a druhé a co považuji na základě své zkušenosti za normální. Normalita je také chápána jako a/ duševní zdraví můžeme definovat jako opak nemoci, b/ optimální stav odpovídá ideálu doby historicky podmíněno ideál, který jedná úplně optimální strategií ve všech situacích je vlastně abnormální, c/ proces směřující k seberealizaci, schopnost aktivní přizpůsobivosti (adaptaci). Kritéria normality K tomu, co je považováno za projevy, které je možno objektivně hodnotit jako společensky normální v současné době, se vyjadřují mnozí autoři. Uvádím příklad autorky Syřišťové (in SVOBODA, 2006, s. 34): subjektivní uspokojení schopnost správného sebehodnocení pocit identity schopnost seberealizace autonomie, nezávislost, sebeurčení integrace osobnosti rezistence ke stresu tolerance k úzkosti adekvátní percepce reality schopnost přežití sociální adaptace ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 2 Jak rozumíte jednotlivým pojmům? Jak byste ohodnotili sami sebe? 12

12 1 DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Hranice duševního zdraví a nemoci Autoři Kinston a Cohen (1988, in Bedrnová, 2009, s ) uvádějí, že se každý jedinec v průběhu života pohybuje střídavě mezi čtyřmi stavy mysli: otevřeným odpovídá duševnímu zdraví neurotickým blíží se více normální reakci na stesové podněty nespavost, deprese, pschosomatické reakce objektivně narcistisckým jsou to již hraniční stavy, ohrožují integritu osobnosti, poruchy osobnosti stavem primárního vytěsnění dezintegrace psychiky, chybí kontakt s realitou, psychózy Duševní poruchy jsou kromě genetických podmínek úzce spojeny s nevyhovujícím životním stylem a tlakem současných kulturních stereotypů. Orientace na výkon, úspěch, konzum, podceňování prevence považované za luxus v tržním prostředí, nepřiměřená zátěž v různých sociálních rolích, často potom vedou k objevení různých psychických poruch. Gaussova křivka ukazuje rozložení psychicky zdravých osob a osob vykazujícíh patologii. Největší skupina lidí je v oblasti, kde se objevují různé patologické symptomy, především neurotické. Skupina lidí, kteří onemocní těžkou psychickou poruchou je poměrně malá. Paradoxně stejně tak malá je skupina lidí, kteří jsou absolutně psychicky zdraví. VĚTA 1-1 Lze dokonce s nadsázkou říci, že nikdo není absolutně psychicky zdráv a je jen otázkou času a situace, kdy se na uvedené křivce, charakterizující normální rozložení, posune blíže k duševní poruše nebo se od ní naopak vzdálí. (Bedrnová, 2009, s. 89) 1.3 Duševní hygiena V celé historii můžeme vidět snahy o nalezení návodů, jak žít spokojeně a vyhnout se nepříznivým vlivům. Základy duševní hygieny se objevují v zachycených zkušenostech a tradičních návodech předávaných z generace na generaci. Současně se ale duševní hygiena vyvíjela v rámci filozofie, odkud čerpají myšlenky i moderní přístupy. Například buddhismus zdůrazňuje individuální aktivitu jedince a nirvárna je prostředek k dosažení klidu a pohody. Antická filozofie přinesla např. Démokritův přístup k člověku jako systému, který by měl žít v rovnováze sám se sebou i s přírodou a světem. Renesance představuje rozvoj vědeckého poznání, tedy i medicíny a vědomostí o psychice. Rozvoj psychiatrie přichází v 18.století a ke konci 19.století nastává i rozvoj psychologie a zájem o duševní zdraví. Psychohygiena jako vědní obor, pečující o duševní zdraví, zdůrazňuje pozitivní kvality, nezbytné pro takový zdravý duševní život. V první polovině devadesátých let byl do Čech dovezen přístup otevřeného akceptujícího prožívání pod názvem focusing (zaostřování). 13

13 Péče o duševní zdraví, Věra Juříčková Focusing je způsob, jak poznávat své pocity, naslouchat jim, naučit se chápat co nám chtějí říct. Také nám ukazuje způsob, jak se prostřednictvím tělesných pocitů dostat k jejich smyslu. Focusing učí člověka orientovat pozornost na odraz životních problémů v tělesném prožívání. Duchovním předchůdcem focusingu byl známý psychoterapeut Carl Rogers, který zdůrazňoval, že změna prožívání může nastat až tehdy, jsme-li schopní sjednotit se i se svými těžkými pocity. A to je i podstatná součást nejen psychoterapie, ale také každodenní duševní hygieny. Vše psychologicky významné je doprovázeno a skryto v prožívání, a to je zakotveno tělesně a je celostního charakteru. (Vymětal, 2010). Péče o tělo i duši - psychohygienu lze rozdělit na dvě základní části tělesnou a duševní. Protože to, co se děje v našem těle, má vliv na psychiku a naopak naše prožívání se promítá do těla, měli bychom se své tělo i duši starat rovnoměrně. Vliv má samozřejmě i vyvážená strava, odpočinek, spánek, otužování, seberealizace a vyrovnané vztahy s lidmi. DEFINICE 1-2 Duševní hygiena je multidisciplinární obor zaměřující se na otázky hledání a nalézání efektivního způsobu života, optimální životní cesty pro každého z nás. (Bedrnová, 2009, s. 16) Jde tedy, o to, abychom si navzdory setkávání s nepříznivými vlivy a situacemi dokázali uchovat fyzické i duševní zdraví. Duševní hygienu můžeme chápat: v užším slova smyslu jako obor zabývající se uchováním duševního zdraví; v širším slova smyslu přistupujeme k duševní hygieně jako všestrannému zhodnocování osobního života; hledání harmonického rozvoje naší osobnosti, optimalizaci našeho životního stylu. Podobně je orientována biodromální psychologie (psychologie životní cesty), nebo managment osobního rozvoje. Toto komplexní pojetí kombinuje indiviuální možnosti jedince, jeho aktivní úlohu v této oblasti formou sebeřízení a zároveň v nutné souvislosti jedince v rámci sociálních vztahů v konkrétní historicko kulturní situaci. KONTROLNÍ OTÁZKA 1 Ze kterých oborů může čerpat duševní hygiena? Součástí duševní hygieny by měl být trvalý aktivní přístup k sobě samému i okolnímu prostředí, s cílem dosáhnout dobré pracovní výkonnosti, fungujících sociálních vztahů a subjektivní spokojenosti. Pokud je péče o duši zanedbávána, objevuje se celá řada nežádoucích příznaků. Zatímco odpočinek po fyzické námaze téměř vždy považujeme za 14

14 1 DUŠEVNÍ ZDRAVÍ samozřejmý, psychickému zdraví se věnujeme málo. Mozek také potřebuje údržbu a odpočinek, i když se zrovna aktuálně necítíme unavení, přetížení či vyčerpaní. Duševní hygiena má zásadní význam pro zdravý a plnohodnotný život každého z nás. Získané vědomosti slouží ovšem jako základna, ze které je možné se inspirovat, nikdy však nezachytí všechny možnosti a kombinace jedince a konkrétních situací. Právě hledání aktivního způsobu řešení problémů, které bude pro každého z nás originální, by mělo být cílem. Efektivnější však může být tehdy, když budeme připraveni na řešení problémů dříve, než jimi budeme pohlceni Prevence Prevencí v oblasti duševní hygieny rozumíme možnosti rozvoje jedince, které v případě setkání s problémy, pomohou překonat potíže. Není reálné, že se všemu negativnímu vyhneme. Profylaxe je spojena s praktickými tréninky, které posilují naše osobní možnosti a jsou specifikovány pro konkrétní situace. K ZAPAMATOVÁNÍ 1 Nezapomeňte, že prevence je snadnější než terapie. Bedrnová uvádí: Měli bychom proto být připraveni reagovat flexibilně a s určitou otužilostí či neochvějností takové situace zvládat. Znamená to, že na to, co budeme moci, se připravíme dopředu, a to, co nebudeme schopni předvídat nebo ovlivnit, se podle potřeby (a možností) naučíme buď ignorovat, nebo snášet. (Bedrnová, 2009, s. 23) PRO ZÁJEMCE 1 V české odborné literatuře :se můžeme setkat s mnohými autory, kteří se tématům duševního zdraví (psychohygieny) již dříve věnovali. BARTKO, D. Moderní psychohygiena. Praha: Panorama, KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, MÍČEK, L. Sebevýchova a duševní zdraví. Praha: SPN, OTÁZKY 1. Jaké zkušenosti máte s komplexním přístupem v lékařství? 2. Jaký význam přikládáte psychice při onemocnění a léčbě? 15

15 Péče o duševní zdraví, Věra Juříčková SHRNUTÍ KAPITOLY První kapitola vysvělila základní pojmy, týkající se zdraví obecně, duševního zdraví a normality osobnosti. Duševní hygienu vnímáme v užším slova smyslu jako obor, jehož předmětem je uchování duševního zdraví. V širším slova smyslu přistupujeme k duševní hygieně jako všestrannému zhodnocování osobního života; hledání harmonického rozvoje naší osobnosti, optimalizaci našeho životního stylu všemu, co nám s naší aktivní účastí umožní prožít naplněný a spokojený život. 16

16 2 RIZIKOVÉ FAKTORY 2 RIZIKOVÉ FAKTORY RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Naše duševní i fyzické zdraví spolu úzce souvisí. Stejně tak spolu souvisejí faktory, které mohou zdraví ohrožovat. V současném způsobu života se objevují různá rizika, ať už v podobě závislostí, rizikového sexuálního chování nebo nevhodné životosprávy. Velmi často je vše propojeno s nevhodným životním stylem a neadekvátními hodnotami, které naše duševní zdraví nepodporují, ale naopak ohrožují. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly budete umět: přiblížit rizikové faktory ohrožující fyzické i duševní zdraví, rozlišit rizikové faktory na ovlivnitelné a neovlinitelné, zamyslet se nad vlastním životním stylem a prevencí. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Kouření, Závislosti, Rizikový sex, Přejídání nebo hladovění, Nehody a úrazy, Nevhodný životní styl, neadekvátní hodnoty Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují naše zdraví. Mnohé z nich mohou našemu duševnímu i fyzickému zdraví prospívat, mnohé mohou však škodit. K nejvýznamnějším a nejčastějším rizikovým faktorům pro člověka žijící v západní civilizaci je stres. Vzhledem k rozsáhlosti tomuto tématu věnujeme celou další kapitolu. Převážná část rizik, která ohrožují zdraví, souvisí se způsobem života, takže je v našich rukou je ovlivnit. Jsou to faktory ovlivnitelné. Patří sem především kuřáctví, nepřiměřená a nevhodná výživa, spojené s nadváhou a obezitou, nízká pohybová aktivita, nadměrná duševní zátěž a stres, nadužívání alkoholu. Aktivní přístup ke zdraví, ovlivňování rizik a jejich snižování či vylučování ze života umožní zařadit do života účelnou prevenci. Problémem zůstává, že racionální znalost možností ovlivnění rizik je poměrně dost velká, ale ne vždy se daří znalosti uplatnit v praxi. K ZAPAMATOVÁNÍ 2 Vhodným uplatněním faktorů životního stylu by bylo možno zabránit až 80 % předčasných úmrtí na srdečně-cévní a nádorová onemocnění. 17

17 Péče o duševní zdraví, Věra Juříčková Jsou známy také rizikové faktory neovlivnitelné, které ovlivnit nedokážeme. Je to věk (s přibývajícím věkem riziko stoupá), pohlaví (některé nemoci se vyskytují častěji u žen, jiné u mužů) a dědičnost (některé nemoci jsou podmíněny vrozenými vlastnostmi). V této kapitole se soustředíme na ovlivnitelná rizika vyplývající z kouření, zneužívání drog a alkoholu, rizikového sexu, nezdravé výživy, úrazů a nevhodného životního stylu často ve spojení s neadekvátním hodnotovým žebříčkem. 2.1 Závislosti Kouření Kouření je považováno za jev, který je multifaktoriálně podmíněn. Na závislosti se podílejí důvody fyziologické (nezanedbatelný je i vliv dědičnosti), psychologické i sociální. Původně se kouření týkalo především mužů. Současné statistiky vykazují téměř shodné údaje u mužů a žen. Výrazným problémem je snižující se věk kuřáků, kdy mnozí žáci základní školy jsou pravidelnými kuřáky. SAMOSTATNÝ ÚKOL 1 Najděte ve statistikách aktuální údaje o kuřácích (muži, ženy, podle věkových kategorií apod.) a diskutujte o nich. Kouření přináší uživatelům pozitivní hodnoty, kterými kuřáci argumentují v jejich prospěch (zvyšuje sebehodnocení, uklidňuje, zvyšuje možnosti sociálních kontaktů zejména s dalšími kuřáky, pomáhá překonávat nejistotu, přispívá k pocitům dospělosti u adolescentů). Kuřáci si nechcou přiznat negativa, která výrazně převažují nad tím, co jim kouření dává. V prvé řadě je to výrazně vyšší riziko onkologických onemocnění (uvádí se až 30% úmrtí na rakovinu je způsobeno kouřením). Ještě více kuřáků však onemocní kardiovaskulárním onemocněním, výrazným je nebezbečí infarktu. Kuřáci mají mnohé další zdravotní potíže, které mají chronický charakter (bronchitidu, dýchací obtíže, zvýšenou srážlivost krve, cévní problémy, žaludeční vředy a další). Samozřejmě se výrazně zvyšuje riziko u těhotných žen; kuřačky mají dítě s nižší porodní váhou a kouření celkově negativně ovlivňuje vývoj plodu. Kouření je také spojeno s dalšími faktory ohrožujícími zdraví kuřáci pijí více kávy, konzumují více alkoholu, kouření bývá prvotní závislostí před závislostí na drogách. Zvyšují také riziko nehody při řízení vozidel nebo riziko založení požáru. Byly prokázány negativní vlivy kouření na potenci mužů a schopnost otěhotnění žen. To, co kuřáci popisují jako pozitivum kouření, se rázem hroutí v situaci, kdy zejména kvůli zdravotním potížím, které se s jistotou dříve či později dostaví, chtějí přestat kouřit. Odvykání je spojeno se sníženou pozorností, sníženou výkonností všech kognitivních funkcí, naopak se zvyšuje úzkost, roste napětí, špatná nálada a dřáždivost. Vzhledem k náročnosti odvykání se racionálně zdá nejjednošší recept nikdy s kouřením nezačínat. 18

18 2 RIZIKOVÉ FAKTORY Kromě zdravotních důvodů jsou zřejmé také další důvody. Ekonomická náročnost kouření, zejména jsou-li oba partneři kuřáci, snižuje významně rozpočet rodiny. Za velmi negativní můžeme také považovat sobeckost kuřáků negativní důsledky kouření se odrážejí i na lidech v okolí, kteří pasivním kouřením jsou ohrožováni. Největší nebezpečí představuje kouření pro děti, které žijí v zakouřeném bytě. Zároveň je vyšší riziko, že jejich děti budou také kuřáky. Děti rodičů nekuřáků mají jistou výhodu, nejsou ovlivněny pasivním kouřením a mohou své rodiče vnímat jako vzory. Je u nich menší pravděpodobnost, že budou kouřit. Vždy je však vhodné hovořit o škodlivosti kouření. Děti se stávají závislými na nikotinu velmi rychle, a čím dříve se u nich kuřáctví rozvine, tím horší může zanechat následky na jejich zdravotním stavu. ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 3 Vypočtěte roční výdaje rodiny na kouření, pokud oba partneři kouří 20 cigaret denně. Za vítané můžeme považovat současné snahy o omezování prostorů pro kuřáky v dopravních prostředcích, ve školách, v restauracích. Významně také posilují preventivní programy zaměřené na děti a mládež. K ZAPAMATOVÁNÍ 3 Jedna cigareta stojí kuřáka v průměru 5-15 minut života. (E.P. Eckhol, in Křivohlavý, 2001, s. 189) PRO ZÁJEMCE 2 Typickým začátkem pro pravidelné kouření je věk 12 až 13 let. Varující je snižující se věk, stejně jako počty mladých kuřáků. Byl dokonce zjištěn shodný podíl kuřáků mezi patnáctiletými lidmi a mezi dospělými - kouří přibližně 30 procent patnáctiletých a asi 30 procent dospělých. Dá se z toho usuzovat, že lidé, kteří začnou v tomto brzkém věku kouřit, často se kouření nezbaví ani v dospělosti. Z hlediska vývoje v této oblasti je velmi nemilou zprávou, že počet dětí, které v tomto věku pravidelně kouří, je dvakrát vyšší než před šesti lety a počet vykouřených cigaret je dvojnásobný.(dostupné z Alkohol Alkoholismus patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti. Možnost srovnání nabízí průměrná spotřeba alkoholu na osobu za určitý časový úsek, obvykle rok. 19

19 Péče o duševní zdraví, Věra Juříčková ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 4 Zjistěte aktuální ukazatele průměrné spotřeby alkoholu a porovnejte spotřebu udávanou v jednotlivých státech. Riziko konzumace alkoholu spočívá právě v ohrožování zdraví jedince. V malém množství alkohol uklidňuje nervy a vytváří pocit uvolnění. Zpomaluje se aktivita určitých částí mozku, zhoršuje se jemná motorika. Alkohol působí i duševní problémy, např. úzkosti, deprese, vztahovačnost, poruchy paměti, demenci. Přímý negativní vliv je spojen např. s cirhózou jater, vyšším výskytem nádorových a kardiovaskulárních onemocnění, Korsakovým syndromem. Alkohol také výrazně negativně ovlivňuje vývoj plodu. Pokud těhotná žena pije v průběhu těhotenství alkohol, vzniká fetální alkoholový syndrom. Ke známkám patří vrozené vady v oblasti hlavy a obličeje, nižší porodní váha a poškození mozku projevující se poruchami chování a nižším intelektem. Nepřímo alkohol zapříčiňuje sníženou kontrolu chování spojenou s větším rizikem automobilových nehod, s vyšší kriminalitou, s vyšší agresivitou. Ve dvou třetinách případů vražd byla oběť nebo agresor pod vlivem alkoholu. Alkohol je také často příčinou rizikového sexu. Vážné jsou i sociální důsledky závislosti na alkoholu; často je důvodem pro propuštění z práce, bezdomovectví.(křivohlavý, 2001, s. 197). O alkoholismu hovoříme tehdy, dosáhne-li závislost na alkoholu takového stupně, že škodí buď jedinci, společnosti, nebo oběma. Při konzumaci alkoholu dochází k návyku, kdy k dosažení stejného stupně zážitku potřebujeme stále vyšší množství alkoholu. Průběh závislosti na alkoholu je různý. Liší se individuálně. Odlišuje se mimo jiné podle toho, jaký alkohol je zneužíván. Stupeň opilosti je tedy charakterizován jednak vnějšími projevy, a jednak obsahem alkoholu v krvi. Při konzumování alkoholu můžeme sledovat tři stupně intoxikace: 1. lehký (0,5 1,5 promile) snížení psychomotorické výkonnosti, mnohomluvnost, činorodost, výkonnost, pohotovost sociálního kontaktu, snížení zábran; 2. střední (1,5 2,5 promile) euforie nebo agresivita, silně snížená sebekritičnost, zábran, spavost; 3. těžký (přes 2,5 promile) poruchy vědomí, ztráta orientace, vztahu k realitě, úzkost, podráždění, poruchy řeči, rovnováhy, závratě. Vznik závislosti se projevuje ve 4 stádiích: 1. stádium počáteční: zvyšuje se frekvence pití a rostou dávky alkoholu, pije se veřejně; 2. stádium varovné: tolerance stoupá, stále častější stavy opilosti, objevuje se pití tajně, objevují se okénka - výpadky paměti, rizikové chování; 3. stádium rozhodné: roste tolerance alkoholu, okénka jsou již charakteristická, ztrácí spolehlivou kontrolu, vynucená abstinence a období pít s mírou, ztráta kontroly je trvalá, změny osobnosti, konflikty, společenský sestup, sexuální problémy; 4. stádium konečné (terminální): tolerance na alkohol se snižuje dotyčný se opije 20

20 2 RIZIKOVÉ FAKTORY rychleji, začíná od rána, opilost trvá i více dní, ztrácí sebekontrolu, vyhledává osoby pod svou sociální úrovní ke společnému pití, používá k pití i technické prostředky (Alpa, Okena, Líh), tělesné i duševní zdraví je oslabeno, jedinec je v přímém ohrožení života. (Nešpor, 2000) Pokud člověk, který je závislý na alkoholu, nemá jeho přísun, objevuje se abstinenční syndrom (může se objevit při hospitalizaci s fyzickým onemocněním). Možné projevy jsou následující: třes jazyka, víček, rukou, pocení, nevolnost, tachykardie, hypertenze, bolesti hlavy, nespavost, slabost, epileptický záchvat, poruchy nálad. Při těžké závislosti se mohou objevit i vážné duševní poruchy: Alkoholová epilepsie Zneužívání alkoholu a výskyt epileptických záchvatů spolu často souvisejí. V odvykacím stavu se může objevit epileptický záchvat u osob, u nichž se dříve epileptické záchvaty nevyskytovaly. Objevují se typicky 6 48 hodin poté, co skončilo pití alkoholu. Delirium tremens Je to život ohrožující stav, který vzniká po přerušení užívání alkoholu. Předchází mu stav charakterizovaný pocením, nevolností, zrychlenou srdeční činností, nespavostí. Je spojen s halucinacemi, dezorientací, poruchami paměti, výrazným třesem. Pacient může být zvýšeně aktivní, neklidný, agresivní či naopak zcela klidný, utlumený. Mohou být přítomny bludy. Tento stav může trvat několik dní a končí hlubokým spánkem. Na proběhlý stav je amnézie. Alkoholická halucinóza Projevuje se neklidem, úzkostí, bolestí hlavy, sluchovými iluzemi až halucinacemi. Alkoholická paranoidní psychóza Projevuje se bludy pronásledování a žárlivosti. Postihuje přednostně paranoidní psychopatické osobnosti. Objevuje se často při zvýšeném přísunu alkoholu. Alkoholová demence Projevuje se jako jiné demence postupným zhoršováním paměti, úsudku a duševních schopností. Alkoholová demence je reverzibilní, tzn. že může dojít k navrácení poškozených duševních schopností, pokud pacient dlouhodobě abstinuje. Léčba závislosti na alkoholu Léčba každé závislosti je velmi náročná, dlouhodobá, s nebezpečím relapsů (opakované propadnutí do závislosti). Obvykle je nutná ústavní léčba, kde je spojena farmakoterapie (antabus, emetin), psychoterapie, včetně snahy zapojit do léčby rodinné příslušníky. KONTROLNÍ OTÁZKA 2 1. Co znamená relaps? 21

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Patologické hráčství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Patologické hráčství aneb není

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Nabídka programů pro školy

Nabídka programů pro školy Nabídka programů pro školy Interaktivní hry NEKOUŘÍM práce ve skupinách pod vedením lektorů na 3 stanovištích, názorné ukázky, testy, nácvik komunikačních dovedností Inovovaný výukový program zaměřený

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti Hygiena a školní zdravotnictví Závislosti Závislost Co je závislost? Neschopnost obejít se bez látky, činnosti, osoby, Nutkavá touha, které je těžké nevyhovět. Rizikové faktory: Osobnost člověka, vlastnosti

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca)

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca) DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca) Duševní zdraví = nepřítomnost symptomů závad a poruch podle Carla Ransoma Rogerse (1902-1987) jde

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze?

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Osnova Co je to droga? Dělení drog Proč lidé berou drogy? Jak drogy působí? Dělení drog dle účinku Stimulační drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Slangové názvy Pilulka lásky Následky užívání Krátkodobé,

Více

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz Syndrom vyhoření Co se na semináři dozvíte? Co je syndrom vyhoření Rizikové faktory v zaměstnání Rizikové faktory osobnostní Jak se chránit před vyhořením Co je syndrom vyhoření? Syndrom vyhoření (také

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více