Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor hospodaření za rok 2014"

Transkript

1 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2015

2 Obsah Obsah... 2 A. Základní údaje o organizaci... 4 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena... 9 C. Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků a) Výnosy b) Náklady c) Výsledek hospodaření d) Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat e) Plnění plánu hospodaření f) Péče o spravovaný majetek g) Doplňková činnost h) Peněžní fondy i) Pohledávky j) Závazky D. Výsledky kontrol E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti F. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců PO se zprávou o činnosti H. Závodní stravování I. Závěr J. Tabulková část včetně příloh Strana 2. z 57

3 Úvod Zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova a Školní jídelny, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (dále jen dětský domov) za rok 2014 je zpracována na základě osnovy stanovené Moravskoslezským krajem-krajským úřadem. Hlavním ekonomickým nástrojem pro hospodaření dětského domova je vyrovnaný rozpočet. Financování činnosti je kombinací příspěvku na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu poskytovaného prostřednictvím zřizovatele, příspěvku na provoz od zřizovatele a příjmů z vlastní činnosti. Dětský domov v roce 2014 hospodařil dle rozpočtu, který byl schválen Radou Moravskoslezského kraje : - příspěvek na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu ve výši Kč s meziročním indexem nárůstu 1,01 - příspěvek zřizovatele na provozní náklady ve výši Kč s indexem nárůstu 1,02, (včetně příspěvku účelově určeného na odpisy 502 tis. Kč) Nemalý význam v hospodaření dětského domova mají rovněž prostředky získané z finančních darů, nepeněžní dary, vlastní příjmy - přídavky na dítě, příspěvek na péči, příspěvky na úhradu péče poskytované dětem. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu výsledku hospodaření z hlavní činnosti. V roce 2014 dětský domov dosáhl kladného výsledku hospodaření ve výši ,78 Kč. Spádovým finančním úřadem je pro naše zařízení Finanční úřad ve Frýdku-Místku. Dětský domov je plátcem daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, není plátcem DPH. Zařízení má ve správě pouze majetek Moravskoslezského kraje. Žádný majetek samo nepronajímá a rovněž nemá žádný majetek pronajatý, užívá však majetek ve výpůjčce. Dětský domov má dva bankovní účty, jeden pro finanční prostředky přímých a provozních nákladů a finančních fondů, druhý pro prostředky FKSP. Oba bankovní účty jsou zřízeny a vedeny u Komerční banky, a.s. Frýdek-Místek. Dětský domov neprovozuje doplňkovou činnost. Strana 3. z 57

4 A. Základní údaje o organizaci Název organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zařízení je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace: Dětský domov, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od pod č. j /98-21 Dětský domov se speciálními školami, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od pod č. j /98-21 Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j / ze dne 25. září 2001 přešla organizace s účinností od do působnosti Moravskoslezského kraje - zřizovací listina evid. č. ZL/286/2001. Dětský domov, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 (změna názvu a předmětu činnosti od ) Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Bruzovská 328, příspěvková organizace (změna názvu od ) Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (změna názvu od , sloučení s organizací Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126, příspěvková organizace) Sídlo organizace: Odloučené pracoviště: Zřizovatel: Právní forma: Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek Bruzovská 1355, Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj příspěvková organizace IČ: IZO: Ředitel: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca Telefon: Internetové stránky: ID ISDS: yaqgycy Účel zřízení: viz. kapitola B. Strana 4. z 57

5 Organizační struktura zařízení v roce 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ředitel statutární orgán zástupkyně ředitele zástupce statutárního orgánu vedoucí vychovatelka vedoucí školní jídelny dětský domov vychovatelé, pracovnice sociální péče školní jídelna kuchařky švadlenypradleny, uklizečka, údržbář, řidič ekonomka administrat. pracovnice sociální pracovnice Statutárním orgánem dětského domova je ředitel, jmenovaný radou kraje. Jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Vedoucí zaměstnanci dětského domova na jednotlivých stupních řízení v roce 2014 : 1. stupeň řízení vedoucí vychovatelka, vedoucí školní jídelny 2. stupeň řízení zástupkyně ředitele 3. stupeň řízení ředitel Vedení dětského domova v roce 2014: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca - ředitel Mgr. Jana Konkolová zástupkyně ředitele Mgr. Marie Tomková vedoucí vychovatelka p. Eva Kaločová vedoucí školní jídelny Tento řídící tým zajišťuje plynulý provoz a vzájemnou spolupráci úseků dětského domova. Poradním orgánem ředitele v pedagogické oblasti je pedagogická rada. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci dětského domova. Strana 5. z 57

6 Údaje o přepočteném stavu zaměstnanců v roce 2014 Pedagogičtí pracovníci Vychovatelé 21,963 Nepedagogičtí pracovníci (17,804) THP 1,542 provozní pracovníci 4,500 obchodně provozní pracovníci 4,160 ostatní pracovníci 7,602 Celkem 39,767 Limit počtu zaměstnanců na rok 2014 dle poslední úpravy závazných ukazatelů ze dne byl zřizovatelem stanoven ve výši 41,89. Tento limit nebyl překročen. Nejvyšší povolený počet lůžek a stravovaných v dětském domově k : Rodinné skupiny Počet lůžek v dětském domově Počet stravovaných ve školní jídelně Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 Frýdek-Místek, Bruzovská Celkem Pohyb dětí v roce 2014 Počet dětí k Přírůstky Úbytky Počet dětí k Komentář: K ,09 dětí na 1 přepočteného pedagogického pracovníka a 2,58 dětí na 1 přepočteného nepedagogického pracovníka, K ,41 dětí na 1 přepočteného pedagogického pracovníka a 2,97 dětí na 1 přepočteného nepedagogického pracovníka. Strana 6. z 57

7 Struktura dětí k dle věku Struktura dětí k dle věku Věk.kategorie Počet dětí Procent.podíl Věk.kategorie Počet dětí Procent.podíl do 5 let 0 0% do 5 let 2 3 % 6 9 let 10 22% 6 9 let % let 22 48% let % 15 a více let 14 30% 15 a více let % Celkem % Celkem % Struktura dětí k dle věkové kategorie Struktura dětí k dle věkové kategorie 0% 30% 22% 48% do 5 let 6-9 let let 40% 3% 38% 19% do 5 let 6-9 let let 15 a více let 15 a více let Analýza počtu dětí na jednoho zaměstnance v letech Průměrný počet dětí v roce 49,75 52,75 52,17 50,33 Počet pedagogických pracovníků 27,312 26,417 22,268 21,963 Počet nepedagogických pracovníků 15,220 14,654 18,209 17,804 Počet dětí na 1 pedagogického pracovníka 1,82 2,00 2,34 2,29 Počet dětí na 1 nepedagogického pracovníka 3,27 3,60 2,87 2,83 *průměrný počet dětí vypočten průměrem ze stavu dětí k 1.dni jednotlivých měsíců v daném roce Strana 7. z 57

8 Průměrný počet dětí v roce Počet pedagogických pracovníků Počet nepedagogických pracovníků ,5 3 2,5 2 1,5 Počet dětí na 1 pedagogického pracovníka Počet dětí na 1 nepedagogického pracovníka 1 0, V letech oproti předešlým rokům se výrazně mění počet dětí na 1 pedagogického pracovníka i počet dětí na 1 nepedagogického pracovníka v důsledku organizačních změn od , kdy byla zrušena pozice asistentky vychovatele (pedagogický pracovník). Tito zaměstnanci přešli na pozici pracovnice sociální péče, čímž se snížil počet pedagogických pracovníků a zároveň zvýšil počet pracovníků nepedagogických. Strana 8. z 57

9 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena Činnost dětského domova se řídí zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, v platném znění. Koordinátorem v oblasti výkonu ústavní výchovy dětského domova je Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín Šunychl. Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění náhradní výchovné péče nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. Předmět činnosti dětského domova odpovídající hlavnímu účelu je: zajišťuje nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání, dle platných právních předpisů; spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině; poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče; na základě žádosti poskytuje plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy; zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů; zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. Plné přímé zaopatření obsahuje zajištění stravování, ošacení a ubytování, nákup učebních pomůcek a školních potřeb, zajištění nezbytných nákladů na vzdělávání, na léky a zdravotní materiál, lékařskou péči. Dále jsou to náklady spojené se sportovní a kulturní činnosti, náklady na prázdninové a víkendové pobyty dětí a na využití volného času. V rámci plného přímého zaopatření je dětem také vypláceno kapesné, poskytovány osobní dary, finanční a věcné odměny, při odchodu ze zařízení po dovršení zletilosti je dítěti poskytnut jednorázový peněžitý příspěvek. Organizace plní úkoly, pro které byla zřízena. Strana 9. z 57

10 C. Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků Účelové znaky (dále jen ÚZ) : Dotace od zřizovatele prostředky na provozní náklady Vlastní zdroje Dotace od zřizovatele - příspěvek účelově určený na krytí odpisů dlouhod. majetku Dotace od zřizovatele- prostředky na částečné pokrytí nákl. software FaMa Dotace ze státního rozpočtu MŠMT Dotace ze státního rozpočtu RP Zvýšení platů pedag. pracovníků reg. školství Dotace ze státního rozpočtu - RP Zvýšení platů pracovníků reg. školství ÚZ je účetní jednotka povinná používat vždy u syntetických účtů účtové skupiny 5 a 6. a) Výnosy Moravskoslezský kraj jako zřizovatel stanoví organizacím jím zřízeným závazné ukazatele, kterými jsou organizace povinny se při svém hospodaření řídit. Dětskému domovu byly podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pro rok 2014 stanoveny závazné ukazatele usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 2/30 ze dne Tyto závazné ukazatele byly v průběhu roku dalšími usnesením Rady Moravskoslezského kraje upraveny. Konečné určení závazných ukazatelů bylo schváleno usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 56/4380 a 56/4382 ze dne Rada tímto usnesením schválila organizaci podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tyto závazné ukazatele pro rok 2014: Strana 10. z 57

11 Závazný ukazatel - Příspěvek na provoz 4322 Ústavy péče pro mládež ÚZ Přímé náklady na vzdělávání - kraje ,00 Kč v tom: prostředky na platy ,00 Kč ostatní osobní náklady zákonné odvody FKSP přímý ONIV - přímý 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ÚZ RP Zvýšení platů pedagog. pracovníků reg. školství ,00 Kč v tom: prostředky na platy ,00 Kč zákonné odvody 4 451,00 Kč FKSP 131,00 Kč ÚZ RP Zvýšení platů. pracovníků reg. školství ,00 Kč v tom: prostředky na platy ,00 Kč zákonné odvody ,00 Kč FKSP 407,00 Kč CELKEM MŠMT - příspěvky a dotace ,00 Kč ÚZ Provozní náklady ,00 Kč ÚZ účelově určeno na krytí odpisů ,00 Kč ÚZ účelově určeno na část. náklady FaMa ,00 Kč CELKEM zřizovatel - příspěvky a dotace Příspěvek na provoz celkem ,00 Kč ,00 Kč Skutečné čerpání příspěvku na provoz činí ,00 Kč. Naše organizace v roce 2014 se ve svém hospodaření řídila závaznými ukazateli, které byly dodrženy. Strana 11. z 57

12 Výnosy v tis. Kč ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ Celkem Dotace od zřizovatele 4 815,00 13,50 502,00 17,67 54, , ,16 Tržby za stravování 167,54 167,54 Příspěvek na úhradu péče 182,00 182,00 Přídavky na dítě 343,27 343,27 Úroky 24,81 24,81 Zúčtování RF - dary 254,53 254,53 Nepeněžní dary 129,52 129,52 Příspěvky na péči 162,00 162,00 Úhrada pohl. PnÚP 3,70 3,70 Celkem 4 815, ,3 13,50 502,00 17,67 54, , ,56 V roce 2014 jsme obdrželi od našich sponzorů finanční dary v hodnotě ,00 Kč a nepeněžní dary v hodnotě ,58 Kč. Celkem činí výše darů v roce 2014 částku ,585Kč. Nejvýznamnějším přínosem je každoroční dar firmy Coca - Cola na rekreační pobyty dětí v roce 2014 finanční dar ve výši Kč a věcný dar ve formě nápojů za Kč. Základním zdrojem financování výchovně vzdělávací činnosti našeho dětského domova je dotace MŠMT poskytnutá prostřednictvím zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje a prostředky na provoz poskytnuté zřizovatelem. Z celkových výnosů v r v hlavní činnosti činí poskytnutá dotace 93,94% a 6,06% připadá na vlastní zdroje. Strana 12. z 57

13 Analýza zdrojů financování Analýza zdrojů financování [%] 6,06 poskytnuté dotace vlastní zdroje 93,94 Vývoj vlastních příjmů v letech Vlastní příjmy v tis Kč 2 500, , , , , , , ,3 Vlastní příjmy v tis Kč 500,0 0, Strana 13. z 57

14 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Účelové prostředky poskytované organizaci jsou označovány účelovými znaky, tyto dotace podléhají finančnímu vypořádání s poskytovatelem dotace, tj. s MŠMT ČR prostřednictvím zřizovatele tj. Moravskoslezského kraje. Prostředky, které nebyly použity ke stanovenému účelu, musí být poskytovateli vráceny. Prostředky na přímé výdaje na vzdělávání s účelovým znakem byly v roce 2014 organizaci poskytovány pravidelně ve čtvrtletních splátkách. Výše těchto prostředků je závislá na výši výkonů. Ve sledovaném roce byly organizaci poskytnuty ve výši ,00 Kč. Organizace vyčerpala veškeré poskytnuté prostředky. Závazné ukazatele Prostředky na platy (ÚZ 33353) byly pro rok 2014 stanoveny ve výši ,00 Kč a byly plně vyčerpány. Z prostředků na platy v roce 2014 nebyly převedeny žádné prostředky do oblasti ostatních osobních nákladů. Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 46/3490 ze dne schválila zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 s účelovým určením na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ (ÚZ 203) o částku ,00 Kč Dále v průběhu roku 2014 došlo usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 54/4163 ke zvýšení závazného ukazatele s účelovým určením na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 (ÚZ 33051) o částku ,00 Kč a zároveň došlo k poskytnutí dotace z rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 (ÚZ 33052) usnesením Rady kraje č. 56/4380 ze dne v celkové výši ,00 Kč Orientační ukazatele: (Prostředky na zákonné odvody, FKSP, přímý ONIV) Odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění činily v roce ,00 Kč, odvody na FKSP byly ve výši ,00 Kč. Orientační ukazatel na přímý ONIV na rok 2014 činil částku ve výši ,00 Kč. Celá tato částka byla použita na úhradu náhrad za Strana 14. z 57

15 dočasnou pracovní neschopnost, které však byly ve skutečnosti vyšší a to o 2 144,00 Kč. Rozdíl byl uhrazen z provozních prostředků. V rámci rozpisu přímých výdajů na vzdělávání je orientační ukazatel FKSP stanoven ve výši 1 % z prostředků na platy. Prostředky na orientační ukazatele poskytnuté prostřednictvím zřizovatele byly zcela vyčerpány. Vybrané závazné ukazatele ÚZ v letech v Kč Závazný ukazatel Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP Přímý ONIV Celkem Změna v % 2,50 3,03 0,47 Prostředky na platy a zákonné odvody (ÚZ 33353) byly oproti roku 2013 navýšeny o 0,47%. Pozn.: V roce 2011 obdržela organizace prostřednictvím zřizovatele prostředky nad rámec ÚZ 33353, a to na Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním ve výši ,00 Kč. V roce 2014 obdržela naše organizace nad rámec ÚZ prostředky od v zřizovatele na rozvojové programy Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 a Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v celkové výši Kč. Přepočtený počet jednotek výkonu (jednotkou výkonu se rozumí 1 lůžko) ve sledovaném roce činil 56 lůžek. Přímé výdaje na vzdělávání na jednotku výkonu v roce 2014 vzrostly oproti roku 2013 přibližně o 0,47 %, prostředky na platy na jednotku výkonu o 0,48 %. Z důvodu vysokých náhrad na dočasnou pracovní neschopnost byly veškeré prostředky na přímý ONIV použity k úhradě této položky. Strana 15. z 57

16 Analýza ročních skutečností ovlivňující jednotkový výkon v letech Počet dětí (lůžková kapacita) Přímé výdaje na vzdělávání na jednotku výkonu v Kč Prostředky na platy na jednotku výkonu v Kč pozn.: výpočty pouze z ÚZ Srovnání ukazatelů nákladovosti ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Přímé výdaje na vzdělávání na jednotku výkonu v Kč Prostředky na platy na jednotku výkonu v Kč ,00 Kč - Kč Strana 16. z 57

17 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Rozpis vybraných závazných ukazatelů v letech v Kč Závazný ukazatel Provozní náklady Účelově určeno na odpisy Celkem Změna v % 2,65 2,07 2,07 Příspěvek na provozní náklady byl organizaci v roce 2014 poskytnut ve výši ,00 Kč. Z toho na provozní náklady Kč a ,00 Kč na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Organizaci byl v roce 2014 poskytnut příspěvek na částečné pokrytí nákladů přechod na nový software FaMa + ve výši Kč, který byl vyčerpán v plné výši a je zpracován v mzdových nákladech. Čerpání Provozní náklady (ÚZ 00001) Účelové prostředky na FaMa + ÚZ(00203) Účelové prostředky na odpisy (ÚZ 00205) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč V roce 2014 nedošlo k odchylkám skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů. Všechny tyto prostředky byly vyčerpány a profinancovány na stanovený účel. Meziroční zvýšení odpisů v důsledku technického zhodnocení AUS Renault ve výši 162 Kč bylo dofinancováno z provozních prostředků. Strana 17. z 57

18 Analýza čerpání provozních prostředků v roce 2014 v tis. Kč: ÚZ ÚZ ÚZ Spotřeba materiálu 1 845,28 Spotřeba energie 880,38 Opravy a údržba 437,95 Cestovné 88,31 Mzdové náklady 2,14 Ostatní služby 829,85 Zákonné sociální pojištění 0,04 3,40 Jiné sociální pojištění 43,39 Zákonné sociální náklady 54,99 0,1 Jiné daně a poplatky 3,25 Jiné sociální náklady 314,27 Ostatní náklady z činnosti 2,58 Odpisy dlouhodobého majetku 0,16 502,00 Náklady z drobného dl. majetku 307,21 Daň z příjmu 4,71 Přechod na FaMa + 10,00 Celkem 4 815,00 13,50 502,00 Analýza ročních skutečností ovlivňující jednotkový výkon v letech v Kč Počet dětí (lůžková kapacita) Provozní náklady z prostředků zřizov. na jed.výkonu V roce 2014 byly prostředky na přímý ONIV zcela použity na úhradu náhrad za dočasnou pracovní neschopnost, proto bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků, ostatní služby školení a vzdělávání a školení BOZP a PO hrazeno z provozních prostředků. Strana 18. z 57

19 Použití prostředků na DVPP v Kč Absolvované akce DVPP Školící instituce Počet pracovníků Kč ADHD metody práce s dětmi KVIC Nový Jičín 2 0,00 Sebepoškozování KVIC Nový Jičín 2 0,00 Supervizní výcvik KVIC Nový Jičín 2 0,00 Výtvarné aktivity primární prevence v DD KVIC Nový Jičín 2 0,00 Jak ti mohu pomoci se čtením a psaním? KVIC Nový Jičín 2 0,00 Duševní poruchy dětí KVIC Nový Jičín 2 0,00 Efektivní komunikace KVIC Nový Jičín 2 0,00 Kyberšikana a vývoj dítěte KVIC Nový Jičín 2 0,00 Metodická setkání vychovatelů DD KVIC Nový Jičín 4 0,00 Vliv sexuální výchovy na zdravý vývoj dítěte KVIC Nový Jičín 2 0,00 Nebezpečí vlivu gamblerství KVIC Nový Jičín 2 0,00 Vesmírná míse KVIC Nový Jičín 1 0,00 Asertivita a agresivita KVIC Nový Jičín 2 0,00 Neurotické a úzkost. poruchy KVIC Nový Jičín 2 0,00 Vnitřní kontrola v praxi p.o. PARIS Karviná ,00 Zdravotník zotavovacích akcí Oblastní spolek ČČK Karviná ,00 Celkem ,00 Náš dětský domov byl zapojen do několikaletého projektu KVIC Nový Jičín Vím, co chci Vím, jak na to, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt byl zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami umístěných v zařízeních institucionální výchovy dětských domovech v Moravskoslezském kraji. Veškeré akce KVIC Nový Jičín byly bezplatné. Projekt rokem 2014 skončil. Strana 19. z 57

20 Použití prostředků na ostatní školení a vzdělávání v Kč Ostatní školení Školící instituce Počet pracovníků Kč Nový občanský zákoník Anag Olomouc ,00 Vzdělávací seminář FICE FDD ČR ,00 Majetek a novinky v úč.leg. ICU Praha ,00 Konference hromadného stravování Jídelny.cz Plzeň 1 700,00 Rozpravy o institucion.péči Mgr. Pavlovský ,00 Hygienické školení MUDr. Ryšavá 2 400,00 Školení BOZP a PO TRAIVA ,00 Vnitřní kontrola v praxi p.o. PARIS Karviná ,00 Školení NOZ A.Dostálová ,00 Účetnictví PO PARIS Karviná ,00 Seminář pro ŠJ MUDr. Číhalová 1 780,00 Celkem ,00 Náklady na DVPP a ostatní školení a vzdělávání dosáhly v roce 2014 výše ,00 Kč. Strana 20. z 57

21 Rozbor příjmů z vlastní činnosti v tis. Kč Tržby za stravování 158,00 170,50 167,22 167,54 Příspěvky na úhradu péče 460,59 256,09 228,08 182,00 Přídavky na dítě 365,86 371,82 366,25 343,27 Úroky 62,88 45,76 32,82 24,81 Zúčtování RF - dary 267,02 291,33 321,07 254,56 Zúčtování RF z VH 0,00 333, Zúčtování fondu odměn 70,00 224, Nepeněžní dary 216,40 209,17 142,77 129,52 Příspěvky na péči 238,25 333,00 171,00 162,00 Náhrady od pojišťoven 40,44 17,77 4,29 0 Jiné ostatní výnosy 4,13 3,05 1,70 3,7 Celkem 1 883, , , ,40 Podstatnou část příjmů z vlastní činnosti tvoří přídavky na dítě, příspěvek na úhradu péče, příspěvky na péči, tržby za stravování a poskytnuté finanční a věcné dary. Přídavky na dítě činily v roce 2014 částku ve výši ,00 Kč. Je to o ,00 Kč méně než v roce Vývoj výše příjmů z přídavku na dítě se odvíjí z počtu dětí a věkové struktury dětí umístěných v dětském domově a od případných legislativních změn v oblasti státní sociální podpory. Příjmy z tohoto titulu jsou od roku 2011 obdobné. Předpis příjmů z příspěvku na úhradu péče, který jsou povinni hradit zákonní zástupci dle výše svých příjmů a věkové kategorie dítěte, činil v roce 2014 částku ,00 Kč. Oproti roku 2013 se jedná o snížení, a to o ,00 Kč. Příspěvek na úhradu péče v roce 2014 je finančně krytý jen částečně. Rozdíl tvoří pohledávka vůči zákonným zástupcům na příspěvku na úhradu péče za rok 2014, a to ve výši ,00 Kč. Výši příjmů z příspěvků na úhradu péče nelze předem odhadnout vzhledem k proměnlivosti stanovení příspěvku dle příjmů zákonných zástupců. Nelze stanovit příspěvek na úhradu péče zákonným zástupcům, kteří žijí ze sociálních dávek, nejsou pracovně zařazení apod. Strana 21. z 57

22 Pohledávky jsou individuálně vymáhány formou upomínek, exekucí a zahájených trestních řízení pro neplnění vyživovací povinnosti. Tyto pohledávky rok od roku narůstají, jsou obtížně vymahatelné a negativně ovlivňují hospodaření organizace. Významnou položkou v oblasti příjmů je příspěvek na péči, který byl naší organizaci poskytován Úřadem práce ve Frýdku-Místku a Úřadem práce v Kopřivnici na 2 nezletilé děti, jejichž zdravotní postižení vyžadovalo službu osobní asistence. V roce 2014 činil příspěvek na péči částku ve výši ,00 Kč, která byla použita na úhradu nákladů spojených s osobní asistencí. Naše organizace se snaží každoročně získávat finanční a nepeněžní dary od dárců k rozvoji další činnosti. V roce 2014 jsme obdrželi dary v hodnotě ,58 Kč (finanční dary ve výši ,00 Kč a nepeněžní dary v hodnotě ,58 Kč). Rovněž jsme obdrželi dárkové poukazy od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. k absolvování výcviku pro získání řidičského oprávnění skupiny B a od pana Petra Korče dárkovou poukázku na odběr obuvi ve výši 3 000,00Kč. Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu o ,58 Kč tj. o 5,53 %. Strana 22. z 57

23 Příjem nepeněžních darů v roce 2014 Dárce Popis majetku: Kč 1. Dejme dětem šanci o.p.s služby ,00 2. Coca-Cola HBC Česká republika nápoje ,00 3. Hysco Czech s.r.o. hry, hrnce, příbory, sport.potř ,00 4. Petr Korč poukázka na obuv 3 000,00 5. Dm drogerie markt. s.r.o. služby 3 427,00 6. MSM EXKLUSIV s.r.o. hračky, myčka ,00 7. LIBREX Publishing s.r.o. kniha 494,60 8. Hyundai Motor Czech s.r.o. poukazy k absol. autoškoly ,00 9. HK ŠROT s.r.o. hračky, hry DVD, knihy , MATTES REAL s.r.o. obuv pro děti 6 528, Agentura INFORPRES s.r.o. bazén s příslušenstvím 4 338, Pavla Šmiřáková kosmetika 1 000, Anděl Přerov s.r.o. drobné dekorační předměty 2 000, Bizoll s.r.o. míče 880,00 Celkem ,58 Vývojový ukazatel příjmů z vlastní činnosti v tis. Kč Výnosy z prodeje služeb Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky z bankovních účtů Z výše uvedeného grafu je kromě ostatních viditelný rovněž objem příjmů z úroků. Naše organizace uzavřela v roce 2011 spolu s řadou dalších příspěvkových organizací zřízenými Strana 23. z 57

24 Moravskoslezským krajem (a to včetně). Dohodu o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby s Komerční bankou, a.s. Vyplacené částky úroků meziročně klesají v důsledku ekonomické situace státu a podmínek stanovených bankou. Přehled příjmů z vlastní činnosti za rok 2014 vyjádřený v procentech Příjmy z vlastní činnosti 2% 28% 50% 20% Výnosy z prodeje služeb Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky z bankovních účtů Strana 24. z 57

25 b) Náklady Členění nákladů roku 2014 podle finančního krytí v tis. Kč Náklady v tis. Kč ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ Celkem Spotřeba materiálu 1 845,28 375, ,91 Spotřeba energie 880,38 880,38 Opravy a udržování 437,95 437,95 Cestovné 88,31 88,31 Ostatní služby 829,95 475, ,89 Mzdové náklady 2, ,09 40, , ,98 Zák. sociální pojištění 0,04 3,4 4,45 13, , ,74 Jiné sociální pojištění 43,39 43,39 Zákonné sociální náklady 54,99 0,1 0,13 0, ,63 Jiné sociální náklady 314,27 314,27 Ostatní náklady z činnosti 2,58 2,58 Jiné daně a poplatky 3,25 3,25 Odpisy majetku 0, ,16 Náklady z drobného dl. majetku 307,21 16,86 324,06 Daň z příjmu 4,71 4,71 Celkem 4 815,00 868,43 13,50 502,00 17,67 54, , ,24 Strana 25. z 57

26 Analýza čerpání prostředků v roce 2014 meziroční srovnání Náklady v tis. Kč Spotřeba materiálu SÚ , , , ,91 Spotřeba energie SÚ ,83 935,40 976,29 880,38 Opravy a udržování SÚ ,04 384,41 416,02 437,95 Cestovné SÚ ,54 78,67 99,75 88,31 Náklady na reprezentaci SÚ 513 0,00 0,29 0,00 0,00 Ostatní služby SÚ , , , ,89 Mzdové náklady SÚ , , , ,98 Zák. sociální pojištění SÚ , , , ,74 Jiné sociální pojištění SÚ 525 0,00 45,25 42,40 43,39 Zákonné soc. náklady SÚ ,60 107,84 182,33 160,63 Jiné sociální náklady SÚ ,83 295,40 237, Jiné daně a poplatky SÚ 538 2,44 6,44 5,25 3,25 Jiné pokuty a penále SÚ 542 0,00 0,00 0,71 0,00 Manka a škody SÚ 547 0,00 0,00 3,82 0,00 Odpisy majetku SÚ ,91 485,07 497,85 502,16 Drobný dl. majetek SÚ 558 0,00 377,87 250,41 324,06 Ostatní náklady SÚ 549 0,21 58,18 20,41 2,58 Celkem , , , ,24 Údaje jsou v souladu s účetními výkazy organizace, které jsou Přílohami této zprávy. Úplný přehled nákladů hlavní činnosti organizace včetně meziročního srovnání podává Tabulka č. 1 Formulář SK 401 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti. Vzhledem k roku 2013 došlo k poklesu celkových nákladů o ,90 Kč. Z uvedené tabulky vyplývá, že největší nákladovou položku organizace tvoří mzdové náklady spolu se sociálním a zdravotním pojištěním. Mzdové náklady poskytované ze státního rozpočtu v porovnání s rokem 2013 vzrostly o 87 tis. V této částce jsou zahrnuty regionální programy na Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství a Zvýšení platů pracovníků regionálního školství. Rovněž příspěvek od zřizovatele s ÚZ Strana 26. z 57

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Komentář k výroční zprávě za rok 2007

Komentář k výroční zprávě za rok 2007 Komentář k výroční zprávě za rok 2007 1. Tvorba hospodářského výsledku Výnosy hlavní Výnosy z hlavní a ostatní výnosy se zvýšily proti roku 2006 o 42,88 tis. Kč. Nižší výnosy byly u stravného, školného.

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Zdena Valentová

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace tel. 487 825 109, e-mail: dd.ceskalipa@gmail.com ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Vypracoval: Pavla Stránská.. Schválil: Mgr. Ilona

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52 DNE: 31. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 825 /2016 /Ssm NÁZEV: Rozpočtové opatření ANOTACE: Žádám o schválení změn v rozpočtu pro rok 2016 dle

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

ÚZ SÚ AÚ AÚ I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu

ÚZ SÚ AÚ AÚ I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu A.Náklady celkem - účtová tř. 5 14 013 0 14 013 I. Náklady z činnosti 14 010 0 14 010 Spotřeba materiálu 501 450 0 450 z toho: potraviny pro klienty, žáky 030X 000X potraviny pro zaměstnance 036X 009X

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více