Rozbor hospodaření za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor hospodaření za rok 2014"

Transkript

1 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2015

2 Obsah Obsah... 2 A. Základní údaje o organizaci... 4 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena... 9 C. Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků a) Výnosy b) Náklady c) Výsledek hospodaření d) Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat e) Plnění plánu hospodaření f) Péče o spravovaný majetek g) Doplňková činnost h) Peněžní fondy i) Pohledávky j) Závazky D. Výsledky kontrol E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti F. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců PO se zprávou o činnosti H. Závodní stravování I. Závěr J. Tabulková část včetně příloh Strana 2. z 57

3 Úvod Zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova a Školní jídelny, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (dále jen dětský domov) za rok 2014 je zpracována na základě osnovy stanovené Moravskoslezským krajem-krajským úřadem. Hlavním ekonomickým nástrojem pro hospodaření dětského domova je vyrovnaný rozpočet. Financování činnosti je kombinací příspěvku na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu poskytovaného prostřednictvím zřizovatele, příspěvku na provoz od zřizovatele a příjmů z vlastní činnosti. Dětský domov v roce 2014 hospodařil dle rozpočtu, který byl schválen Radou Moravskoslezského kraje : - příspěvek na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu ve výši Kč s meziročním indexem nárůstu 1,01 - příspěvek zřizovatele na provozní náklady ve výši Kč s indexem nárůstu 1,02, (včetně příspěvku účelově určeného na odpisy 502 tis. Kč) Nemalý význam v hospodaření dětského domova mají rovněž prostředky získané z finančních darů, nepeněžní dary, vlastní příjmy - přídavky na dítě, příspěvek na péči, příspěvky na úhradu péče poskytované dětem. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu výsledku hospodaření z hlavní činnosti. V roce 2014 dětský domov dosáhl kladného výsledku hospodaření ve výši ,78 Kč. Spádovým finančním úřadem je pro naše zařízení Finanční úřad ve Frýdku-Místku. Dětský domov je plátcem daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, není plátcem DPH. Zařízení má ve správě pouze majetek Moravskoslezského kraje. Žádný majetek samo nepronajímá a rovněž nemá žádný majetek pronajatý, užívá však majetek ve výpůjčce. Dětský domov má dva bankovní účty, jeden pro finanční prostředky přímých a provozních nákladů a finančních fondů, druhý pro prostředky FKSP. Oba bankovní účty jsou zřízeny a vedeny u Komerční banky, a.s. Frýdek-Místek. Dětský domov neprovozuje doplňkovou činnost. Strana 3. z 57

4 A. Základní údaje o organizaci Název organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zařízení je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace: Dětský domov, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od pod č. j /98-21 Dětský domov se speciálními školami, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od pod č. j /98-21 Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j / ze dne 25. září 2001 přešla organizace s účinností od do působnosti Moravskoslezského kraje - zřizovací listina evid. č. ZL/286/2001. Dětský domov, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 (změna názvu a předmětu činnosti od ) Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Bruzovská 328, příspěvková organizace (změna názvu od ) Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (změna názvu od , sloučení s organizací Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126, příspěvková organizace) Sídlo organizace: Odloučené pracoviště: Zřizovatel: Právní forma: Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek Bruzovská 1355, Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj příspěvková organizace IČ: IZO: Ředitel: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca Telefon: Internetové stránky: ID ISDS: yaqgycy Účel zřízení: viz. kapitola B. Strana 4. z 57

5 Organizační struktura zařízení v roce 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ředitel statutární orgán zástupkyně ředitele zástupce statutárního orgánu vedoucí vychovatelka vedoucí školní jídelny dětský domov vychovatelé, pracovnice sociální péče školní jídelna kuchařky švadlenypradleny, uklizečka, údržbář, řidič ekonomka administrat. pracovnice sociální pracovnice Statutárním orgánem dětského domova je ředitel, jmenovaný radou kraje. Jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Vedoucí zaměstnanci dětského domova na jednotlivých stupních řízení v roce 2014 : 1. stupeň řízení vedoucí vychovatelka, vedoucí školní jídelny 2. stupeň řízení zástupkyně ředitele 3. stupeň řízení ředitel Vedení dětského domova v roce 2014: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca - ředitel Mgr. Jana Konkolová zástupkyně ředitele Mgr. Marie Tomková vedoucí vychovatelka p. Eva Kaločová vedoucí školní jídelny Tento řídící tým zajišťuje plynulý provoz a vzájemnou spolupráci úseků dětského domova. Poradním orgánem ředitele v pedagogické oblasti je pedagogická rada. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci dětského domova. Strana 5. z 57

6 Údaje o přepočteném stavu zaměstnanců v roce 2014 Pedagogičtí pracovníci Vychovatelé 21,963 Nepedagogičtí pracovníci (17,804) THP 1,542 provozní pracovníci 4,500 obchodně provozní pracovníci 4,160 ostatní pracovníci 7,602 Celkem 39,767 Limit počtu zaměstnanců na rok 2014 dle poslední úpravy závazných ukazatelů ze dne byl zřizovatelem stanoven ve výši 41,89. Tento limit nebyl překročen. Nejvyšší povolený počet lůžek a stravovaných v dětském domově k : Rodinné skupiny Počet lůžek v dětském domově Počet stravovaných ve školní jídelně Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 Frýdek-Místek, Bruzovská Celkem Pohyb dětí v roce 2014 Počet dětí k Přírůstky Úbytky Počet dětí k Komentář: K ,09 dětí na 1 přepočteného pedagogického pracovníka a 2,58 dětí na 1 přepočteného nepedagogického pracovníka, K ,41 dětí na 1 přepočteného pedagogického pracovníka a 2,97 dětí na 1 přepočteného nepedagogického pracovníka. Strana 6. z 57

7 Struktura dětí k dle věku Struktura dětí k dle věku Věk.kategorie Počet dětí Procent.podíl Věk.kategorie Počet dětí Procent.podíl do 5 let 0 0% do 5 let 2 3 % 6 9 let 10 22% 6 9 let % let 22 48% let % 15 a více let 14 30% 15 a více let % Celkem % Celkem % Struktura dětí k dle věkové kategorie Struktura dětí k dle věkové kategorie 0% 30% 22% 48% do 5 let 6-9 let let 40% 3% 38% 19% do 5 let 6-9 let let 15 a více let 15 a více let Analýza počtu dětí na jednoho zaměstnance v letech Průměrný počet dětí v roce 49,75 52,75 52,17 50,33 Počet pedagogických pracovníků 27,312 26,417 22,268 21,963 Počet nepedagogických pracovníků 15,220 14,654 18,209 17,804 Počet dětí na 1 pedagogického pracovníka 1,82 2,00 2,34 2,29 Počet dětí na 1 nepedagogického pracovníka 3,27 3,60 2,87 2,83 *průměrný počet dětí vypočten průměrem ze stavu dětí k 1.dni jednotlivých měsíců v daném roce Strana 7. z 57

8 Průměrný počet dětí v roce Počet pedagogických pracovníků Počet nepedagogických pracovníků ,5 3 2,5 2 1,5 Počet dětí na 1 pedagogického pracovníka Počet dětí na 1 nepedagogického pracovníka 1 0, V letech oproti předešlým rokům se výrazně mění počet dětí na 1 pedagogického pracovníka i počet dětí na 1 nepedagogického pracovníka v důsledku organizačních změn od , kdy byla zrušena pozice asistentky vychovatele (pedagogický pracovník). Tito zaměstnanci přešli na pozici pracovnice sociální péče, čímž se snížil počet pedagogických pracovníků a zároveň zvýšil počet pracovníků nepedagogických. Strana 8. z 57

9 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena Činnost dětského domova se řídí zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, v platném znění. Koordinátorem v oblasti výkonu ústavní výchovy dětského domova je Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín Šunychl. Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění náhradní výchovné péče nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. Předmět činnosti dětského domova odpovídající hlavnímu účelu je: zajišťuje nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání, dle platných právních předpisů; spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině; poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče; na základě žádosti poskytuje plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy; zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů; zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. Plné přímé zaopatření obsahuje zajištění stravování, ošacení a ubytování, nákup učebních pomůcek a školních potřeb, zajištění nezbytných nákladů na vzdělávání, na léky a zdravotní materiál, lékařskou péči. Dále jsou to náklady spojené se sportovní a kulturní činnosti, náklady na prázdninové a víkendové pobyty dětí a na využití volného času. V rámci plného přímého zaopatření je dětem také vypláceno kapesné, poskytovány osobní dary, finanční a věcné odměny, při odchodu ze zařízení po dovršení zletilosti je dítěti poskytnut jednorázový peněžitý příspěvek. Organizace plní úkoly, pro které byla zřízena. Strana 9. z 57

10 C. Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků Účelové znaky (dále jen ÚZ) : Dotace od zřizovatele prostředky na provozní náklady Vlastní zdroje Dotace od zřizovatele - příspěvek účelově určený na krytí odpisů dlouhod. majetku Dotace od zřizovatele- prostředky na částečné pokrytí nákl. software FaMa Dotace ze státního rozpočtu MŠMT Dotace ze státního rozpočtu RP Zvýšení platů pedag. pracovníků reg. školství Dotace ze státního rozpočtu - RP Zvýšení platů pracovníků reg. školství ÚZ je účetní jednotka povinná používat vždy u syntetických účtů účtové skupiny 5 a 6. a) Výnosy Moravskoslezský kraj jako zřizovatel stanoví organizacím jím zřízeným závazné ukazatele, kterými jsou organizace povinny se při svém hospodaření řídit. Dětskému domovu byly podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pro rok 2014 stanoveny závazné ukazatele usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 2/30 ze dne Tyto závazné ukazatele byly v průběhu roku dalšími usnesením Rady Moravskoslezského kraje upraveny. Konečné určení závazných ukazatelů bylo schváleno usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 56/4380 a 56/4382 ze dne Rada tímto usnesením schválila organizaci podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tyto závazné ukazatele pro rok 2014: Strana 10. z 57

11 Závazný ukazatel - Příspěvek na provoz 4322 Ústavy péče pro mládež ÚZ Přímé náklady na vzdělávání - kraje ,00 Kč v tom: prostředky na platy ,00 Kč ostatní osobní náklady zákonné odvody FKSP přímý ONIV - přímý 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ÚZ RP Zvýšení platů pedagog. pracovníků reg. školství ,00 Kč v tom: prostředky na platy ,00 Kč zákonné odvody 4 451,00 Kč FKSP 131,00 Kč ÚZ RP Zvýšení platů. pracovníků reg. školství ,00 Kč v tom: prostředky na platy ,00 Kč zákonné odvody ,00 Kč FKSP 407,00 Kč CELKEM MŠMT - příspěvky a dotace ,00 Kč ÚZ Provozní náklady ,00 Kč ÚZ účelově určeno na krytí odpisů ,00 Kč ÚZ účelově určeno na část. náklady FaMa ,00 Kč CELKEM zřizovatel - příspěvky a dotace Příspěvek na provoz celkem ,00 Kč ,00 Kč Skutečné čerpání příspěvku na provoz činí ,00 Kč. Naše organizace v roce 2014 se ve svém hospodaření řídila závaznými ukazateli, které byly dodrženy. Strana 11. z 57

12 Výnosy v tis. Kč ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ Celkem Dotace od zřizovatele 4 815,00 13,50 502,00 17,67 54, , ,16 Tržby za stravování 167,54 167,54 Příspěvek na úhradu péče 182,00 182,00 Přídavky na dítě 343,27 343,27 Úroky 24,81 24,81 Zúčtování RF - dary 254,53 254,53 Nepeněžní dary 129,52 129,52 Příspěvky na péči 162,00 162,00 Úhrada pohl. PnÚP 3,70 3,70 Celkem 4 815, ,3 13,50 502,00 17,67 54, , ,56 V roce 2014 jsme obdrželi od našich sponzorů finanční dary v hodnotě ,00 Kč a nepeněžní dary v hodnotě ,58 Kč. Celkem činí výše darů v roce 2014 částku ,585Kč. Nejvýznamnějším přínosem je každoroční dar firmy Coca - Cola na rekreační pobyty dětí v roce 2014 finanční dar ve výši Kč a věcný dar ve formě nápojů za Kč. Základním zdrojem financování výchovně vzdělávací činnosti našeho dětského domova je dotace MŠMT poskytnutá prostřednictvím zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje a prostředky na provoz poskytnuté zřizovatelem. Z celkových výnosů v r v hlavní činnosti činí poskytnutá dotace 93,94% a 6,06% připadá na vlastní zdroje. Strana 12. z 57

13 Analýza zdrojů financování Analýza zdrojů financování [%] 6,06 poskytnuté dotace vlastní zdroje 93,94 Vývoj vlastních příjmů v letech Vlastní příjmy v tis Kč 2 500, , , , , , , ,3 Vlastní příjmy v tis Kč 500,0 0, Strana 13. z 57

14 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Účelové prostředky poskytované organizaci jsou označovány účelovými znaky, tyto dotace podléhají finančnímu vypořádání s poskytovatelem dotace, tj. s MŠMT ČR prostřednictvím zřizovatele tj. Moravskoslezského kraje. Prostředky, které nebyly použity ke stanovenému účelu, musí být poskytovateli vráceny. Prostředky na přímé výdaje na vzdělávání s účelovým znakem byly v roce 2014 organizaci poskytovány pravidelně ve čtvrtletních splátkách. Výše těchto prostředků je závislá na výši výkonů. Ve sledovaném roce byly organizaci poskytnuty ve výši ,00 Kč. Organizace vyčerpala veškeré poskytnuté prostředky. Závazné ukazatele Prostředky na platy (ÚZ 33353) byly pro rok 2014 stanoveny ve výši ,00 Kč a byly plně vyčerpány. Z prostředků na platy v roce 2014 nebyly převedeny žádné prostředky do oblasti ostatních osobních nákladů. Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 46/3490 ze dne schválila zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 s účelovým určením na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ (ÚZ 203) o částku ,00 Kč Dále v průběhu roku 2014 došlo usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 54/4163 ke zvýšení závazného ukazatele s účelovým určením na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 (ÚZ 33051) o částku ,00 Kč a zároveň došlo k poskytnutí dotace z rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 (ÚZ 33052) usnesením Rady kraje č. 56/4380 ze dne v celkové výši ,00 Kč Orientační ukazatele: (Prostředky na zákonné odvody, FKSP, přímý ONIV) Odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění činily v roce ,00 Kč, odvody na FKSP byly ve výši ,00 Kč. Orientační ukazatel na přímý ONIV na rok 2014 činil částku ve výši ,00 Kč. Celá tato částka byla použita na úhradu náhrad za Strana 14. z 57

15 dočasnou pracovní neschopnost, které však byly ve skutečnosti vyšší a to o 2 144,00 Kč. Rozdíl byl uhrazen z provozních prostředků. V rámci rozpisu přímých výdajů na vzdělávání je orientační ukazatel FKSP stanoven ve výši 1 % z prostředků na platy. Prostředky na orientační ukazatele poskytnuté prostřednictvím zřizovatele byly zcela vyčerpány. Vybrané závazné ukazatele ÚZ v letech v Kč Závazný ukazatel Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP Přímý ONIV Celkem Změna v % 2,50 3,03 0,47 Prostředky na platy a zákonné odvody (ÚZ 33353) byly oproti roku 2013 navýšeny o 0,47%. Pozn.: V roce 2011 obdržela organizace prostřednictvím zřizovatele prostředky nad rámec ÚZ 33353, a to na Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním ve výši ,00 Kč. V roce 2014 obdržela naše organizace nad rámec ÚZ prostředky od v zřizovatele na rozvojové programy Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 a Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v celkové výši Kč. Přepočtený počet jednotek výkonu (jednotkou výkonu se rozumí 1 lůžko) ve sledovaném roce činil 56 lůžek. Přímé výdaje na vzdělávání na jednotku výkonu v roce 2014 vzrostly oproti roku 2013 přibližně o 0,47 %, prostředky na platy na jednotku výkonu o 0,48 %. Z důvodu vysokých náhrad na dočasnou pracovní neschopnost byly veškeré prostředky na přímý ONIV použity k úhradě této položky. Strana 15. z 57

16 Analýza ročních skutečností ovlivňující jednotkový výkon v letech Počet dětí (lůžková kapacita) Přímé výdaje na vzdělávání na jednotku výkonu v Kč Prostředky na platy na jednotku výkonu v Kč pozn.: výpočty pouze z ÚZ Srovnání ukazatelů nákladovosti ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Přímé výdaje na vzdělávání na jednotku výkonu v Kč Prostředky na platy na jednotku výkonu v Kč ,00 Kč - Kč Strana 16. z 57

17 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Rozpis vybraných závazných ukazatelů v letech v Kč Závazný ukazatel Provozní náklady Účelově určeno na odpisy Celkem Změna v % 2,65 2,07 2,07 Příspěvek na provozní náklady byl organizaci v roce 2014 poskytnut ve výši ,00 Kč. Z toho na provozní náklady Kč a ,00 Kč na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Organizaci byl v roce 2014 poskytnut příspěvek na částečné pokrytí nákladů přechod na nový software FaMa + ve výši Kč, který byl vyčerpán v plné výši a je zpracován v mzdových nákladech. Čerpání Provozní náklady (ÚZ 00001) Účelové prostředky na FaMa + ÚZ(00203) Účelové prostředky na odpisy (ÚZ 00205) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč V roce 2014 nedošlo k odchylkám skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů. Všechny tyto prostředky byly vyčerpány a profinancovány na stanovený účel. Meziroční zvýšení odpisů v důsledku technického zhodnocení AUS Renault ve výši 162 Kč bylo dofinancováno z provozních prostředků. Strana 17. z 57

18 Analýza čerpání provozních prostředků v roce 2014 v tis. Kč: ÚZ ÚZ ÚZ Spotřeba materiálu 1 845,28 Spotřeba energie 880,38 Opravy a údržba 437,95 Cestovné 88,31 Mzdové náklady 2,14 Ostatní služby 829,85 Zákonné sociální pojištění 0,04 3,40 Jiné sociální pojištění 43,39 Zákonné sociální náklady 54,99 0,1 Jiné daně a poplatky 3,25 Jiné sociální náklady 314,27 Ostatní náklady z činnosti 2,58 Odpisy dlouhodobého majetku 0,16 502,00 Náklady z drobného dl. majetku 307,21 Daň z příjmu 4,71 Přechod na FaMa + 10,00 Celkem 4 815,00 13,50 502,00 Analýza ročních skutečností ovlivňující jednotkový výkon v letech v Kč Počet dětí (lůžková kapacita) Provozní náklady z prostředků zřizov. na jed.výkonu V roce 2014 byly prostředky na přímý ONIV zcela použity na úhradu náhrad za dočasnou pracovní neschopnost, proto bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků, ostatní služby školení a vzdělávání a školení BOZP a PO hrazeno z provozních prostředků. Strana 18. z 57

19 Použití prostředků na DVPP v Kč Absolvované akce DVPP Školící instituce Počet pracovníků Kč ADHD metody práce s dětmi KVIC Nový Jičín 2 0,00 Sebepoškozování KVIC Nový Jičín 2 0,00 Supervizní výcvik KVIC Nový Jičín 2 0,00 Výtvarné aktivity primární prevence v DD KVIC Nový Jičín 2 0,00 Jak ti mohu pomoci se čtením a psaním? KVIC Nový Jičín 2 0,00 Duševní poruchy dětí KVIC Nový Jičín 2 0,00 Efektivní komunikace KVIC Nový Jičín 2 0,00 Kyberšikana a vývoj dítěte KVIC Nový Jičín 2 0,00 Metodická setkání vychovatelů DD KVIC Nový Jičín 4 0,00 Vliv sexuální výchovy na zdravý vývoj dítěte KVIC Nový Jičín 2 0,00 Nebezpečí vlivu gamblerství KVIC Nový Jičín 2 0,00 Vesmírná míse KVIC Nový Jičín 1 0,00 Asertivita a agresivita KVIC Nový Jičín 2 0,00 Neurotické a úzkost. poruchy KVIC Nový Jičín 2 0,00 Vnitřní kontrola v praxi p.o. PARIS Karviná ,00 Zdravotník zotavovacích akcí Oblastní spolek ČČK Karviná ,00 Celkem ,00 Náš dětský domov byl zapojen do několikaletého projektu KVIC Nový Jičín Vím, co chci Vím, jak na to, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt byl zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami umístěných v zařízeních institucionální výchovy dětských domovech v Moravskoslezském kraji. Veškeré akce KVIC Nový Jičín byly bezplatné. Projekt rokem 2014 skončil. Strana 19. z 57

20 Použití prostředků na ostatní školení a vzdělávání v Kč Ostatní školení Školící instituce Počet pracovníků Kč Nový občanský zákoník Anag Olomouc ,00 Vzdělávací seminář FICE FDD ČR ,00 Majetek a novinky v úč.leg. ICU Praha ,00 Konference hromadného stravování Jídelny.cz Plzeň 1 700,00 Rozpravy o institucion.péči Mgr. Pavlovský ,00 Hygienické školení MUDr. Ryšavá 2 400,00 Školení BOZP a PO TRAIVA ,00 Vnitřní kontrola v praxi p.o. PARIS Karviná ,00 Školení NOZ A.Dostálová ,00 Účetnictví PO PARIS Karviná ,00 Seminář pro ŠJ MUDr. Číhalová 1 780,00 Celkem ,00 Náklady na DVPP a ostatní školení a vzdělávání dosáhly v roce 2014 výše ,00 Kč. Strana 20. z 57

21 Rozbor příjmů z vlastní činnosti v tis. Kč Tržby za stravování 158,00 170,50 167,22 167,54 Příspěvky na úhradu péče 460,59 256,09 228,08 182,00 Přídavky na dítě 365,86 371,82 366,25 343,27 Úroky 62,88 45,76 32,82 24,81 Zúčtování RF - dary 267,02 291,33 321,07 254,56 Zúčtování RF z VH 0,00 333, Zúčtování fondu odměn 70,00 224, Nepeněžní dary 216,40 209,17 142,77 129,52 Příspěvky na péči 238,25 333,00 171,00 162,00 Náhrady od pojišťoven 40,44 17,77 4,29 0 Jiné ostatní výnosy 4,13 3,05 1,70 3,7 Celkem 1 883, , , ,40 Podstatnou část příjmů z vlastní činnosti tvoří přídavky na dítě, příspěvek na úhradu péče, příspěvky na péči, tržby za stravování a poskytnuté finanční a věcné dary. Přídavky na dítě činily v roce 2014 částku ve výši ,00 Kč. Je to o ,00 Kč méně než v roce Vývoj výše příjmů z přídavku na dítě se odvíjí z počtu dětí a věkové struktury dětí umístěných v dětském domově a od případných legislativních změn v oblasti státní sociální podpory. Příjmy z tohoto titulu jsou od roku 2011 obdobné. Předpis příjmů z příspěvku na úhradu péče, který jsou povinni hradit zákonní zástupci dle výše svých příjmů a věkové kategorie dítěte, činil v roce 2014 částku ,00 Kč. Oproti roku 2013 se jedná o snížení, a to o ,00 Kč. Příspěvek na úhradu péče v roce 2014 je finančně krytý jen částečně. Rozdíl tvoří pohledávka vůči zákonným zástupcům na příspěvku na úhradu péče za rok 2014, a to ve výši ,00 Kč. Výši příjmů z příspěvků na úhradu péče nelze předem odhadnout vzhledem k proměnlivosti stanovení příspěvku dle příjmů zákonných zástupců. Nelze stanovit příspěvek na úhradu péče zákonným zástupcům, kteří žijí ze sociálních dávek, nejsou pracovně zařazení apod. Strana 21. z 57

22 Pohledávky jsou individuálně vymáhány formou upomínek, exekucí a zahájených trestních řízení pro neplnění vyživovací povinnosti. Tyto pohledávky rok od roku narůstají, jsou obtížně vymahatelné a negativně ovlivňují hospodaření organizace. Významnou položkou v oblasti příjmů je příspěvek na péči, který byl naší organizaci poskytován Úřadem práce ve Frýdku-Místku a Úřadem práce v Kopřivnici na 2 nezletilé děti, jejichž zdravotní postižení vyžadovalo službu osobní asistence. V roce 2014 činil příspěvek na péči částku ve výši ,00 Kč, která byla použita na úhradu nákladů spojených s osobní asistencí. Naše organizace se snaží každoročně získávat finanční a nepeněžní dary od dárců k rozvoji další činnosti. V roce 2014 jsme obdrželi dary v hodnotě ,58 Kč (finanční dary ve výši ,00 Kč a nepeněžní dary v hodnotě ,58 Kč). Rovněž jsme obdrželi dárkové poukazy od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. k absolvování výcviku pro získání řidičského oprávnění skupiny B a od pana Petra Korče dárkovou poukázku na odběr obuvi ve výši 3 000,00Kč. Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu o ,58 Kč tj. o 5,53 %. Strana 22. z 57

23 Příjem nepeněžních darů v roce 2014 Dárce Popis majetku: Kč 1. Dejme dětem šanci o.p.s služby ,00 2. Coca-Cola HBC Česká republika nápoje ,00 3. Hysco Czech s.r.o. hry, hrnce, příbory, sport.potř ,00 4. Petr Korč poukázka na obuv 3 000,00 5. Dm drogerie markt. s.r.o. služby 3 427,00 6. MSM EXKLUSIV s.r.o. hračky, myčka ,00 7. LIBREX Publishing s.r.o. kniha 494,60 8. Hyundai Motor Czech s.r.o. poukazy k absol. autoškoly ,00 9. HK ŠROT s.r.o. hračky, hry DVD, knihy , MATTES REAL s.r.o. obuv pro děti 6 528, Agentura INFORPRES s.r.o. bazén s příslušenstvím 4 338, Pavla Šmiřáková kosmetika 1 000, Anděl Přerov s.r.o. drobné dekorační předměty 2 000, Bizoll s.r.o. míče 880,00 Celkem ,58 Vývojový ukazatel příjmů z vlastní činnosti v tis. Kč Výnosy z prodeje služeb Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky z bankovních účtů Z výše uvedeného grafu je kromě ostatních viditelný rovněž objem příjmů z úroků. Naše organizace uzavřela v roce 2011 spolu s řadou dalších příspěvkových organizací zřízenými Strana 23. z 57

24 Moravskoslezským krajem (a to včetně). Dohodu o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby s Komerční bankou, a.s. Vyplacené částky úroků meziročně klesají v důsledku ekonomické situace státu a podmínek stanovených bankou. Přehled příjmů z vlastní činnosti za rok 2014 vyjádřený v procentech Příjmy z vlastní činnosti 2% 28% 50% 20% Výnosy z prodeje služeb Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky z bankovních účtů Strana 24. z 57

25 b) Náklady Členění nákladů roku 2014 podle finančního krytí v tis. Kč Náklady v tis. Kč ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ Celkem Spotřeba materiálu 1 845,28 375, ,91 Spotřeba energie 880,38 880,38 Opravy a udržování 437,95 437,95 Cestovné 88,31 88,31 Ostatní služby 829,95 475, ,89 Mzdové náklady 2, ,09 40, , ,98 Zák. sociální pojištění 0,04 3,4 4,45 13, , ,74 Jiné sociální pojištění 43,39 43,39 Zákonné sociální náklady 54,99 0,1 0,13 0, ,63 Jiné sociální náklady 314,27 314,27 Ostatní náklady z činnosti 2,58 2,58 Jiné daně a poplatky 3,25 3,25 Odpisy majetku 0, ,16 Náklady z drobného dl. majetku 307,21 16,86 324,06 Daň z příjmu 4,71 4,71 Celkem 4 815,00 868,43 13,50 502,00 17,67 54, , ,24 Strana 25. z 57

26 Analýza čerpání prostředků v roce 2014 meziroční srovnání Náklady v tis. Kč Spotřeba materiálu SÚ , , , ,91 Spotřeba energie SÚ ,83 935,40 976,29 880,38 Opravy a udržování SÚ ,04 384,41 416,02 437,95 Cestovné SÚ ,54 78,67 99,75 88,31 Náklady na reprezentaci SÚ 513 0,00 0,29 0,00 0,00 Ostatní služby SÚ , , , ,89 Mzdové náklady SÚ , , , ,98 Zák. sociální pojištění SÚ , , , ,74 Jiné sociální pojištění SÚ 525 0,00 45,25 42,40 43,39 Zákonné soc. náklady SÚ ,60 107,84 182,33 160,63 Jiné sociální náklady SÚ ,83 295,40 237, Jiné daně a poplatky SÚ 538 2,44 6,44 5,25 3,25 Jiné pokuty a penále SÚ 542 0,00 0,00 0,71 0,00 Manka a škody SÚ 547 0,00 0,00 3,82 0,00 Odpisy majetku SÚ ,91 485,07 497,85 502,16 Drobný dl. majetek SÚ 558 0,00 377,87 250,41 324,06 Ostatní náklady SÚ 549 0,21 58,18 20,41 2,58 Celkem , , , ,24 Údaje jsou v souladu s účetními výkazy organizace, které jsou Přílohami této zprávy. Úplný přehled nákladů hlavní činnosti organizace včetně meziročního srovnání podává Tabulka č. 1 Formulář SK 401 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti. Vzhledem k roku 2013 došlo k poklesu celkových nákladů o ,90 Kč. Z uvedené tabulky vyplývá, že největší nákladovou položku organizace tvoří mzdové náklady spolu se sociálním a zdravotním pojištěním. Mzdové náklady poskytované ze státního rozpočtu v porovnání s rokem 2013 vzrostly o 87 tis. V této částce jsou zahrnuty regionální programy na Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství a Zvýšení platů pracovníků regionálního školství. Rovněž příspěvek od zřizovatele s ÚZ Strana 26. z 57

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více