Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor hospodaření za rok 2014"

Transkript

1 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2015

2 Obsah Obsah... 2 A. Základní údaje o organizaci... 4 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena... 9 C. Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků a) Výnosy b) Náklady c) Výsledek hospodaření d) Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat e) Plnění plánu hospodaření f) Péče o spravovaný majetek g) Doplňková činnost h) Peněžní fondy i) Pohledávky j) Závazky D. Výsledky kontrol E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti F. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců PO se zprávou o činnosti H. Závodní stravování I. Závěr J. Tabulková část včetně příloh Strana 2. z 57

3 Úvod Zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova a Školní jídelny, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (dále jen dětský domov) za rok 2014 je zpracována na základě osnovy stanovené Moravskoslezským krajem-krajským úřadem. Hlavním ekonomickým nástrojem pro hospodaření dětského domova je vyrovnaný rozpočet. Financování činnosti je kombinací příspěvku na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu poskytovaného prostřednictvím zřizovatele, příspěvku na provoz od zřizovatele a příjmů z vlastní činnosti. Dětský domov v roce 2014 hospodařil dle rozpočtu, který byl schválen Radou Moravskoslezského kraje : - příspěvek na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu ve výši Kč s meziročním indexem nárůstu 1,01 - příspěvek zřizovatele na provozní náklady ve výši Kč s indexem nárůstu 1,02, (včetně příspěvku účelově určeného na odpisy 502 tis. Kč) Nemalý význam v hospodaření dětského domova mají rovněž prostředky získané z finančních darů, nepeněžní dary, vlastní příjmy - přídavky na dítě, příspěvek na péči, příspěvky na úhradu péče poskytované dětem. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu výsledku hospodaření z hlavní činnosti. V roce 2014 dětský domov dosáhl kladného výsledku hospodaření ve výši ,78 Kč. Spádovým finančním úřadem je pro naše zařízení Finanční úřad ve Frýdku-Místku. Dětský domov je plátcem daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, není plátcem DPH. Zařízení má ve správě pouze majetek Moravskoslezského kraje. Žádný majetek samo nepronajímá a rovněž nemá žádný majetek pronajatý, užívá však majetek ve výpůjčce. Dětský domov má dva bankovní účty, jeden pro finanční prostředky přímých a provozních nákladů a finančních fondů, druhý pro prostředky FKSP. Oba bankovní účty jsou zřízeny a vedeny u Komerční banky, a.s. Frýdek-Místek. Dětský domov neprovozuje doplňkovou činnost. Strana 3. z 57

4 A. Základní údaje o organizaci Název organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zařízení je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace: Dětský domov, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od pod č. j /98-21 Dětský domov se speciálními školami, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od pod č. j /98-21 Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j / ze dne 25. září 2001 přešla organizace s účinností od do působnosti Moravskoslezského kraje - zřizovací listina evid. č. ZL/286/2001. Dětský domov, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 (změna názvu a předmětu činnosti od ) Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Bruzovská 328, příspěvková organizace (změna názvu od ) Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (změna názvu od , sloučení s organizací Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126, příspěvková organizace) Sídlo organizace: Odloučené pracoviště: Zřizovatel: Právní forma: Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek Bruzovská 1355, Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj příspěvková organizace IČ: IZO: Ředitel: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca Telefon: Internetové stránky: ID ISDS: yaqgycy Účel zřízení: viz. kapitola B. Strana 4. z 57

5 Organizační struktura zařízení v roce 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ředitel statutární orgán zástupkyně ředitele zástupce statutárního orgánu vedoucí vychovatelka vedoucí školní jídelny dětský domov vychovatelé, pracovnice sociální péče školní jídelna kuchařky švadlenypradleny, uklizečka, údržbář, řidič ekonomka administrat. pracovnice sociální pracovnice Statutárním orgánem dětského domova je ředitel, jmenovaný radou kraje. Jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Vedoucí zaměstnanci dětského domova na jednotlivých stupních řízení v roce 2014 : 1. stupeň řízení vedoucí vychovatelka, vedoucí školní jídelny 2. stupeň řízení zástupkyně ředitele 3. stupeň řízení ředitel Vedení dětského domova v roce 2014: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca - ředitel Mgr. Jana Konkolová zástupkyně ředitele Mgr. Marie Tomková vedoucí vychovatelka p. Eva Kaločová vedoucí školní jídelny Tento řídící tým zajišťuje plynulý provoz a vzájemnou spolupráci úseků dětského domova. Poradním orgánem ředitele v pedagogické oblasti je pedagogická rada. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci dětského domova. Strana 5. z 57

6 Údaje o přepočteném stavu zaměstnanců v roce 2014 Pedagogičtí pracovníci Vychovatelé 21,963 Nepedagogičtí pracovníci (17,804) THP 1,542 provozní pracovníci 4,500 obchodně provozní pracovníci 4,160 ostatní pracovníci 7,602 Celkem 39,767 Limit počtu zaměstnanců na rok 2014 dle poslední úpravy závazných ukazatelů ze dne byl zřizovatelem stanoven ve výši 41,89. Tento limit nebyl překročen. Nejvyšší povolený počet lůžek a stravovaných v dětském domově k : Rodinné skupiny Počet lůžek v dětském domově Počet stravovaných ve školní jídelně Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 Frýdek-Místek, Bruzovská Celkem Pohyb dětí v roce 2014 Počet dětí k Přírůstky Úbytky Počet dětí k Komentář: K ,09 dětí na 1 přepočteného pedagogického pracovníka a 2,58 dětí na 1 přepočteného nepedagogického pracovníka, K ,41 dětí na 1 přepočteného pedagogického pracovníka a 2,97 dětí na 1 přepočteného nepedagogického pracovníka. Strana 6. z 57

7 Struktura dětí k dle věku Struktura dětí k dle věku Věk.kategorie Počet dětí Procent.podíl Věk.kategorie Počet dětí Procent.podíl do 5 let 0 0% do 5 let 2 3 % 6 9 let 10 22% 6 9 let % let 22 48% let % 15 a více let 14 30% 15 a více let % Celkem % Celkem % Struktura dětí k dle věkové kategorie Struktura dětí k dle věkové kategorie 0% 30% 22% 48% do 5 let 6-9 let let 40% 3% 38% 19% do 5 let 6-9 let let 15 a více let 15 a více let Analýza počtu dětí na jednoho zaměstnance v letech Průměrný počet dětí v roce 49,75 52,75 52,17 50,33 Počet pedagogických pracovníků 27,312 26,417 22,268 21,963 Počet nepedagogických pracovníků 15,220 14,654 18,209 17,804 Počet dětí na 1 pedagogického pracovníka 1,82 2,00 2,34 2,29 Počet dětí na 1 nepedagogického pracovníka 3,27 3,60 2,87 2,83 *průměrný počet dětí vypočten průměrem ze stavu dětí k 1.dni jednotlivých měsíců v daném roce Strana 7. z 57

8 Průměrný počet dětí v roce Počet pedagogických pracovníků Počet nepedagogických pracovníků ,5 3 2,5 2 1,5 Počet dětí na 1 pedagogického pracovníka Počet dětí na 1 nepedagogického pracovníka 1 0, V letech oproti předešlým rokům se výrazně mění počet dětí na 1 pedagogického pracovníka i počet dětí na 1 nepedagogického pracovníka v důsledku organizačních změn od , kdy byla zrušena pozice asistentky vychovatele (pedagogický pracovník). Tito zaměstnanci přešli na pozici pracovnice sociální péče, čímž se snížil počet pedagogických pracovníků a zároveň zvýšil počet pracovníků nepedagogických. Strana 8. z 57

9 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena Činnost dětského domova se řídí zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, v platném znění. Koordinátorem v oblasti výkonu ústavní výchovy dětského domova je Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín Šunychl. Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění náhradní výchovné péče nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. Předmět činnosti dětského domova odpovídající hlavnímu účelu je: zajišťuje nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání, dle platných právních předpisů; spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině; poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče; na základě žádosti poskytuje plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy; zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů; zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. Plné přímé zaopatření obsahuje zajištění stravování, ošacení a ubytování, nákup učebních pomůcek a školních potřeb, zajištění nezbytných nákladů na vzdělávání, na léky a zdravotní materiál, lékařskou péči. Dále jsou to náklady spojené se sportovní a kulturní činnosti, náklady na prázdninové a víkendové pobyty dětí a na využití volného času. V rámci plného přímého zaopatření je dětem také vypláceno kapesné, poskytovány osobní dary, finanční a věcné odměny, při odchodu ze zařízení po dovršení zletilosti je dítěti poskytnut jednorázový peněžitý příspěvek. Organizace plní úkoly, pro které byla zřízena. Strana 9. z 57

10 C. Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků Účelové znaky (dále jen ÚZ) : Dotace od zřizovatele prostředky na provozní náklady Vlastní zdroje Dotace od zřizovatele - příspěvek účelově určený na krytí odpisů dlouhod. majetku Dotace od zřizovatele- prostředky na částečné pokrytí nákl. software FaMa Dotace ze státního rozpočtu MŠMT Dotace ze státního rozpočtu RP Zvýšení platů pedag. pracovníků reg. školství Dotace ze státního rozpočtu - RP Zvýšení platů pracovníků reg. školství ÚZ je účetní jednotka povinná používat vždy u syntetických účtů účtové skupiny 5 a 6. a) Výnosy Moravskoslezský kraj jako zřizovatel stanoví organizacím jím zřízeným závazné ukazatele, kterými jsou organizace povinny se při svém hospodaření řídit. Dětskému domovu byly podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pro rok 2014 stanoveny závazné ukazatele usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 2/30 ze dne Tyto závazné ukazatele byly v průběhu roku dalšími usnesením Rady Moravskoslezského kraje upraveny. Konečné určení závazných ukazatelů bylo schváleno usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 56/4380 a 56/4382 ze dne Rada tímto usnesením schválila organizaci podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tyto závazné ukazatele pro rok 2014: Strana 10. z 57

11 Závazný ukazatel - Příspěvek na provoz 4322 Ústavy péče pro mládež ÚZ Přímé náklady na vzdělávání - kraje ,00 Kč v tom: prostředky na platy ,00 Kč ostatní osobní náklady zákonné odvody FKSP přímý ONIV - přímý 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ÚZ RP Zvýšení platů pedagog. pracovníků reg. školství ,00 Kč v tom: prostředky na platy ,00 Kč zákonné odvody 4 451,00 Kč FKSP 131,00 Kč ÚZ RP Zvýšení platů. pracovníků reg. školství ,00 Kč v tom: prostředky na platy ,00 Kč zákonné odvody ,00 Kč FKSP 407,00 Kč CELKEM MŠMT - příspěvky a dotace ,00 Kč ÚZ Provozní náklady ,00 Kč ÚZ účelově určeno na krytí odpisů ,00 Kč ÚZ účelově určeno na část. náklady FaMa ,00 Kč CELKEM zřizovatel - příspěvky a dotace Příspěvek na provoz celkem ,00 Kč ,00 Kč Skutečné čerpání příspěvku na provoz činí ,00 Kč. Naše organizace v roce 2014 se ve svém hospodaření řídila závaznými ukazateli, které byly dodrženy. Strana 11. z 57

12 Výnosy v tis. Kč ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ Celkem Dotace od zřizovatele 4 815,00 13,50 502,00 17,67 54, , ,16 Tržby za stravování 167,54 167,54 Příspěvek na úhradu péče 182,00 182,00 Přídavky na dítě 343,27 343,27 Úroky 24,81 24,81 Zúčtování RF - dary 254,53 254,53 Nepeněžní dary 129,52 129,52 Příspěvky na péči 162,00 162,00 Úhrada pohl. PnÚP 3,70 3,70 Celkem 4 815, ,3 13,50 502,00 17,67 54, , ,56 V roce 2014 jsme obdrželi od našich sponzorů finanční dary v hodnotě ,00 Kč a nepeněžní dary v hodnotě ,58 Kč. Celkem činí výše darů v roce 2014 částku ,585Kč. Nejvýznamnějším přínosem je každoroční dar firmy Coca - Cola na rekreační pobyty dětí v roce 2014 finanční dar ve výši Kč a věcný dar ve formě nápojů za Kč. Základním zdrojem financování výchovně vzdělávací činnosti našeho dětského domova je dotace MŠMT poskytnutá prostřednictvím zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje a prostředky na provoz poskytnuté zřizovatelem. Z celkových výnosů v r v hlavní činnosti činí poskytnutá dotace 93,94% a 6,06% připadá na vlastní zdroje. Strana 12. z 57

13 Analýza zdrojů financování Analýza zdrojů financování [%] 6,06 poskytnuté dotace vlastní zdroje 93,94 Vývoj vlastních příjmů v letech Vlastní příjmy v tis Kč 2 500, , , , , , , ,3 Vlastní příjmy v tis Kč 500,0 0, Strana 13. z 57

14 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Účelové prostředky poskytované organizaci jsou označovány účelovými znaky, tyto dotace podléhají finančnímu vypořádání s poskytovatelem dotace, tj. s MŠMT ČR prostřednictvím zřizovatele tj. Moravskoslezského kraje. Prostředky, které nebyly použity ke stanovenému účelu, musí být poskytovateli vráceny. Prostředky na přímé výdaje na vzdělávání s účelovým znakem byly v roce 2014 organizaci poskytovány pravidelně ve čtvrtletních splátkách. Výše těchto prostředků je závislá na výši výkonů. Ve sledovaném roce byly organizaci poskytnuty ve výši ,00 Kč. Organizace vyčerpala veškeré poskytnuté prostředky. Závazné ukazatele Prostředky na platy (ÚZ 33353) byly pro rok 2014 stanoveny ve výši ,00 Kč a byly plně vyčerpány. Z prostředků na platy v roce 2014 nebyly převedeny žádné prostředky do oblasti ostatních osobních nákladů. Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 46/3490 ze dne schválila zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 s účelovým určením na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ (ÚZ 203) o částku ,00 Kč Dále v průběhu roku 2014 došlo usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 54/4163 ke zvýšení závazného ukazatele s účelovým určením na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 (ÚZ 33051) o částku ,00 Kč a zároveň došlo k poskytnutí dotace z rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 (ÚZ 33052) usnesením Rady kraje č. 56/4380 ze dne v celkové výši ,00 Kč Orientační ukazatele: (Prostředky na zákonné odvody, FKSP, přímý ONIV) Odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění činily v roce ,00 Kč, odvody na FKSP byly ve výši ,00 Kč. Orientační ukazatel na přímý ONIV na rok 2014 činil částku ve výši ,00 Kč. Celá tato částka byla použita na úhradu náhrad za Strana 14. z 57

15 dočasnou pracovní neschopnost, které však byly ve skutečnosti vyšší a to o 2 144,00 Kč. Rozdíl byl uhrazen z provozních prostředků. V rámci rozpisu přímých výdajů na vzdělávání je orientační ukazatel FKSP stanoven ve výši 1 % z prostředků na platy. Prostředky na orientační ukazatele poskytnuté prostřednictvím zřizovatele byly zcela vyčerpány. Vybrané závazné ukazatele ÚZ v letech v Kč Závazný ukazatel Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP Přímý ONIV Celkem Změna v % 2,50 3,03 0,47 Prostředky na platy a zákonné odvody (ÚZ 33353) byly oproti roku 2013 navýšeny o 0,47%. Pozn.: V roce 2011 obdržela organizace prostřednictvím zřizovatele prostředky nad rámec ÚZ 33353, a to na Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním ve výši ,00 Kč. V roce 2014 obdržela naše organizace nad rámec ÚZ prostředky od v zřizovatele na rozvojové programy Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 a Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v celkové výši Kč. Přepočtený počet jednotek výkonu (jednotkou výkonu se rozumí 1 lůžko) ve sledovaném roce činil 56 lůžek. Přímé výdaje na vzdělávání na jednotku výkonu v roce 2014 vzrostly oproti roku 2013 přibližně o 0,47 %, prostředky na platy na jednotku výkonu o 0,48 %. Z důvodu vysokých náhrad na dočasnou pracovní neschopnost byly veškeré prostředky na přímý ONIV použity k úhradě této položky. Strana 15. z 57

16 Analýza ročních skutečností ovlivňující jednotkový výkon v letech Počet dětí (lůžková kapacita) Přímé výdaje na vzdělávání na jednotku výkonu v Kč Prostředky na platy na jednotku výkonu v Kč pozn.: výpočty pouze z ÚZ Srovnání ukazatelů nákladovosti ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Přímé výdaje na vzdělávání na jednotku výkonu v Kč Prostředky na platy na jednotku výkonu v Kč ,00 Kč - Kč Strana 16. z 57

17 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Rozpis vybraných závazných ukazatelů v letech v Kč Závazný ukazatel Provozní náklady Účelově určeno na odpisy Celkem Změna v % 2,65 2,07 2,07 Příspěvek na provozní náklady byl organizaci v roce 2014 poskytnut ve výši ,00 Kč. Z toho na provozní náklady Kč a ,00 Kč na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Organizaci byl v roce 2014 poskytnut příspěvek na částečné pokrytí nákladů přechod na nový software FaMa + ve výši Kč, který byl vyčerpán v plné výši a je zpracován v mzdových nákladech. Čerpání Provozní náklady (ÚZ 00001) Účelové prostředky na FaMa + ÚZ(00203) Účelové prostředky na odpisy (ÚZ 00205) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč V roce 2014 nedošlo k odchylkám skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů. Všechny tyto prostředky byly vyčerpány a profinancovány na stanovený účel. Meziroční zvýšení odpisů v důsledku technického zhodnocení AUS Renault ve výši 162 Kč bylo dofinancováno z provozních prostředků. Strana 17. z 57

18 Analýza čerpání provozních prostředků v roce 2014 v tis. Kč: ÚZ ÚZ ÚZ Spotřeba materiálu 1 845,28 Spotřeba energie 880,38 Opravy a údržba 437,95 Cestovné 88,31 Mzdové náklady 2,14 Ostatní služby 829,85 Zákonné sociální pojištění 0,04 3,40 Jiné sociální pojištění 43,39 Zákonné sociální náklady 54,99 0,1 Jiné daně a poplatky 3,25 Jiné sociální náklady 314,27 Ostatní náklady z činnosti 2,58 Odpisy dlouhodobého majetku 0,16 502,00 Náklady z drobného dl. majetku 307,21 Daň z příjmu 4,71 Přechod na FaMa + 10,00 Celkem 4 815,00 13,50 502,00 Analýza ročních skutečností ovlivňující jednotkový výkon v letech v Kč Počet dětí (lůžková kapacita) Provozní náklady z prostředků zřizov. na jed.výkonu V roce 2014 byly prostředky na přímý ONIV zcela použity na úhradu náhrad za dočasnou pracovní neschopnost, proto bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků, ostatní služby školení a vzdělávání a školení BOZP a PO hrazeno z provozních prostředků. Strana 18. z 57

19 Použití prostředků na DVPP v Kč Absolvované akce DVPP Školící instituce Počet pracovníků Kč ADHD metody práce s dětmi KVIC Nový Jičín 2 0,00 Sebepoškozování KVIC Nový Jičín 2 0,00 Supervizní výcvik KVIC Nový Jičín 2 0,00 Výtvarné aktivity primární prevence v DD KVIC Nový Jičín 2 0,00 Jak ti mohu pomoci se čtením a psaním? KVIC Nový Jičín 2 0,00 Duševní poruchy dětí KVIC Nový Jičín 2 0,00 Efektivní komunikace KVIC Nový Jičín 2 0,00 Kyberšikana a vývoj dítěte KVIC Nový Jičín 2 0,00 Metodická setkání vychovatelů DD KVIC Nový Jičín 4 0,00 Vliv sexuální výchovy na zdravý vývoj dítěte KVIC Nový Jičín 2 0,00 Nebezpečí vlivu gamblerství KVIC Nový Jičín 2 0,00 Vesmírná míse KVIC Nový Jičín 1 0,00 Asertivita a agresivita KVIC Nový Jičín 2 0,00 Neurotické a úzkost. poruchy KVIC Nový Jičín 2 0,00 Vnitřní kontrola v praxi p.o. PARIS Karviná ,00 Zdravotník zotavovacích akcí Oblastní spolek ČČK Karviná ,00 Celkem ,00 Náš dětský domov byl zapojen do několikaletého projektu KVIC Nový Jičín Vím, co chci Vím, jak na to, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt byl zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami umístěných v zařízeních institucionální výchovy dětských domovech v Moravskoslezském kraji. Veškeré akce KVIC Nový Jičín byly bezplatné. Projekt rokem 2014 skončil. Strana 19. z 57

20 Použití prostředků na ostatní školení a vzdělávání v Kč Ostatní školení Školící instituce Počet pracovníků Kč Nový občanský zákoník Anag Olomouc ,00 Vzdělávací seminář FICE FDD ČR ,00 Majetek a novinky v úč.leg. ICU Praha ,00 Konference hromadného stravování Jídelny.cz Plzeň 1 700,00 Rozpravy o institucion.péči Mgr. Pavlovský ,00 Hygienické školení MUDr. Ryšavá 2 400,00 Školení BOZP a PO TRAIVA ,00 Vnitřní kontrola v praxi p.o. PARIS Karviná ,00 Školení NOZ A.Dostálová ,00 Účetnictví PO PARIS Karviná ,00 Seminář pro ŠJ MUDr. Číhalová 1 780,00 Celkem ,00 Náklady na DVPP a ostatní školení a vzdělávání dosáhly v roce 2014 výše ,00 Kč. Strana 20. z 57

21 Rozbor příjmů z vlastní činnosti v tis. Kč Tržby za stravování 158,00 170,50 167,22 167,54 Příspěvky na úhradu péče 460,59 256,09 228,08 182,00 Přídavky na dítě 365,86 371,82 366,25 343,27 Úroky 62,88 45,76 32,82 24,81 Zúčtování RF - dary 267,02 291,33 321,07 254,56 Zúčtování RF z VH 0,00 333, Zúčtování fondu odměn 70,00 224, Nepeněžní dary 216,40 209,17 142,77 129,52 Příspěvky na péči 238,25 333,00 171,00 162,00 Náhrady od pojišťoven 40,44 17,77 4,29 0 Jiné ostatní výnosy 4,13 3,05 1,70 3,7 Celkem 1 883, , , ,40 Podstatnou část příjmů z vlastní činnosti tvoří přídavky na dítě, příspěvek na úhradu péče, příspěvky na péči, tržby za stravování a poskytnuté finanční a věcné dary. Přídavky na dítě činily v roce 2014 částku ve výši ,00 Kč. Je to o ,00 Kč méně než v roce Vývoj výše příjmů z přídavku na dítě se odvíjí z počtu dětí a věkové struktury dětí umístěných v dětském domově a od případných legislativních změn v oblasti státní sociální podpory. Příjmy z tohoto titulu jsou od roku 2011 obdobné. Předpis příjmů z příspěvku na úhradu péče, který jsou povinni hradit zákonní zástupci dle výše svých příjmů a věkové kategorie dítěte, činil v roce 2014 částku ,00 Kč. Oproti roku 2013 se jedná o snížení, a to o ,00 Kč. Příspěvek na úhradu péče v roce 2014 je finančně krytý jen částečně. Rozdíl tvoří pohledávka vůči zákonným zástupcům na příspěvku na úhradu péče za rok 2014, a to ve výši ,00 Kč. Výši příjmů z příspěvků na úhradu péče nelze předem odhadnout vzhledem k proměnlivosti stanovení příspěvku dle příjmů zákonných zástupců. Nelze stanovit příspěvek na úhradu péče zákonným zástupcům, kteří žijí ze sociálních dávek, nejsou pracovně zařazení apod. Strana 21. z 57

22 Pohledávky jsou individuálně vymáhány formou upomínek, exekucí a zahájených trestních řízení pro neplnění vyživovací povinnosti. Tyto pohledávky rok od roku narůstají, jsou obtížně vymahatelné a negativně ovlivňují hospodaření organizace. Významnou položkou v oblasti příjmů je příspěvek na péči, který byl naší organizaci poskytován Úřadem práce ve Frýdku-Místku a Úřadem práce v Kopřivnici na 2 nezletilé děti, jejichž zdravotní postižení vyžadovalo službu osobní asistence. V roce 2014 činil příspěvek na péči částku ve výši ,00 Kč, která byla použita na úhradu nákladů spojených s osobní asistencí. Naše organizace se snaží každoročně získávat finanční a nepeněžní dary od dárců k rozvoji další činnosti. V roce 2014 jsme obdrželi dary v hodnotě ,58 Kč (finanční dary ve výši ,00 Kč a nepeněžní dary v hodnotě ,58 Kč). Rovněž jsme obdrželi dárkové poukazy od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. k absolvování výcviku pro získání řidičského oprávnění skupiny B a od pana Petra Korče dárkovou poukázku na odběr obuvi ve výši 3 000,00Kč. Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu o ,58 Kč tj. o 5,53 %. Strana 22. z 57

23 Příjem nepeněžních darů v roce 2014 Dárce Popis majetku: Kč 1. Dejme dětem šanci o.p.s služby ,00 2. Coca-Cola HBC Česká republika nápoje ,00 3. Hysco Czech s.r.o. hry, hrnce, příbory, sport.potř ,00 4. Petr Korč poukázka na obuv 3 000,00 5. Dm drogerie markt. s.r.o. služby 3 427,00 6. MSM EXKLUSIV s.r.o. hračky, myčka ,00 7. LIBREX Publishing s.r.o. kniha 494,60 8. Hyundai Motor Czech s.r.o. poukazy k absol. autoškoly ,00 9. HK ŠROT s.r.o. hračky, hry DVD, knihy , MATTES REAL s.r.o. obuv pro děti 6 528, Agentura INFORPRES s.r.o. bazén s příslušenstvím 4 338, Pavla Šmiřáková kosmetika 1 000, Anděl Přerov s.r.o. drobné dekorační předměty 2 000, Bizoll s.r.o. míče 880,00 Celkem ,58 Vývojový ukazatel příjmů z vlastní činnosti v tis. Kč Výnosy z prodeje služeb Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky z bankovních účtů Z výše uvedeného grafu je kromě ostatních viditelný rovněž objem příjmů z úroků. Naše organizace uzavřela v roce 2011 spolu s řadou dalších příspěvkových organizací zřízenými Strana 23. z 57

24 Moravskoslezským krajem (a to včetně). Dohodu o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby s Komerční bankou, a.s. Vyplacené částky úroků meziročně klesají v důsledku ekonomické situace státu a podmínek stanovených bankou. Přehled příjmů z vlastní činnosti za rok 2014 vyjádřený v procentech Příjmy z vlastní činnosti 2% 28% 50% 20% Výnosy z prodeje služeb Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky z bankovních účtů Strana 24. z 57

25 b) Náklady Členění nákladů roku 2014 podle finančního krytí v tis. Kč Náklady v tis. Kč ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ Celkem Spotřeba materiálu 1 845,28 375, ,91 Spotřeba energie 880,38 880,38 Opravy a udržování 437,95 437,95 Cestovné 88,31 88,31 Ostatní služby 829,95 475, ,89 Mzdové náklady 2, ,09 40, , ,98 Zák. sociální pojištění 0,04 3,4 4,45 13, , ,74 Jiné sociální pojištění 43,39 43,39 Zákonné sociální náklady 54,99 0,1 0,13 0, ,63 Jiné sociální náklady 314,27 314,27 Ostatní náklady z činnosti 2,58 2,58 Jiné daně a poplatky 3,25 3,25 Odpisy majetku 0, ,16 Náklady z drobného dl. majetku 307,21 16,86 324,06 Daň z příjmu 4,71 4,71 Celkem 4 815,00 868,43 13,50 502,00 17,67 54, , ,24 Strana 25. z 57

26 Analýza čerpání prostředků v roce 2014 meziroční srovnání Náklady v tis. Kč Spotřeba materiálu SÚ , , , ,91 Spotřeba energie SÚ ,83 935,40 976,29 880,38 Opravy a udržování SÚ ,04 384,41 416,02 437,95 Cestovné SÚ ,54 78,67 99,75 88,31 Náklady na reprezentaci SÚ 513 0,00 0,29 0,00 0,00 Ostatní služby SÚ , , , ,89 Mzdové náklady SÚ , , , ,98 Zák. sociální pojištění SÚ , , , ,74 Jiné sociální pojištění SÚ 525 0,00 45,25 42,40 43,39 Zákonné soc. náklady SÚ ,60 107,84 182,33 160,63 Jiné sociální náklady SÚ ,83 295,40 237, Jiné daně a poplatky SÚ 538 2,44 6,44 5,25 3,25 Jiné pokuty a penále SÚ 542 0,00 0,00 0,71 0,00 Manka a škody SÚ 547 0,00 0,00 3,82 0,00 Odpisy majetku SÚ ,91 485,07 497,85 502,16 Drobný dl. majetek SÚ 558 0,00 377,87 250,41 324,06 Ostatní náklady SÚ 549 0,21 58,18 20,41 2,58 Celkem , , , ,24 Údaje jsou v souladu s účetními výkazy organizace, které jsou Přílohami této zprávy. Úplný přehled nákladů hlavní činnosti organizace včetně meziročního srovnání podává Tabulka č. 1 Formulář SK 401 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti. Vzhledem k roku 2013 došlo k poklesu celkových nákladů o ,90 Kč. Z uvedené tabulky vyplývá, že největší nákladovou položku organizace tvoří mzdové náklady spolu se sociálním a zdravotním pojištěním. Mzdové náklady poskytované ze státního rozpočtu v porovnání s rokem 2013 vzrostly o 87 tis. V této částce jsou zahrnuty regionální programy na Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství a Zvýšení platů pracovníků regionálního školství. Rovněž příspěvek od zřizovatele s ÚZ Strana 26. z 57