Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,"

Transkript

1 ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech; kvetoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík rùži pìl, rùžinu jevil vonný vzdech. Jezero hladké v køových stinných zvuèelo temnì tajný bol, bøeh je objímal kol a kol; a slunce jasná svìtù jiných K. H. Mácha 1

2 2 Slovo starosty Vážení spoluobèané! Komentovat v každém èísle Hvìzdièky, jak ten èas letí, je již tradièní, ale nic to nezmìní na skuteènosti. Vždy už máme za sebou první ètvrtletí. Zastupitelstvo obce schválilo rozpoèet obce na rok Bylo obtížné naplánovat náplò práce na celý rok pøi vìdomí hlubokého poklesu pøíjmù, který nastal v r v dùsledku pøerozdìlování daní fyzických osob (od místních podnikatelù). Meziroèní pokles v daních byl asi 11 milionù Kè. Jen díky rezervì z pøedchozích let se podaøilo naplnit rozpoèet r a také postavit rozpoèet r ve výši ,- Kè vyrovnaný v pøíjmech a výdajích. Základním úkolem bylo pokrýt provozní výdaje ve všech kapitolách, které má obec povinnost spravovat. Mimo tyto náklady, jež se meziroènì navyšují vlivem zdražování, zbyl prostor i na realizaci akcí investièních i údržeb a oprav základních prostøedkù. Jelikož je r posledním ve volebním období zastupitelstva obce, bylo pøihlédnuto také ke snížení rozestavìnosti. Ukonèena bude rekonstrukce kanalizace ve Vyškovské ulici, provedeny budou inženýrské sítì pro výstavbu rodinných domù v ulici 30. dubna, vymìnìna okna a opravena fasáda na bytovce ve vlastnictví obce è.p. 361, novou fasádu dostane i budova mateøské školy a pøedláždìny budou chodníky v ulici 1. máje. Stejnì jako každý rok bude doplnìna uhynulá zeleò a opravena èást památek. V rozpoètu je zahrnuta èástka na dovybavení dìtského høištì v Nádražní ulici. Poèítá se také s propojením kanalizace a vody ulice Komenského s Nádražní, což je skluz z loòského roku. V Tìšicích dojde k opravì hasièské zbrojnice. Na místním høbitovì je uvažováno se zahájením prací na úpravì chodníkù a osvìtlení komunikací. Mimo uvedené bude financována øada ménì významných akcí. Rozpoètované akce a èinnosti nezahrnují zahájení výstavby polní zpevnìné komunikace Moøice - Nezamyslice. Tato asfaltová cesta bude vystavìna pro potøebu zemìdìlcù a cyklistù, kteøí se takto budou moci vyhnout silnici I. tøídy a pøitom si znaènì zkrátí cestu. Komunikace bude hrazena z prostøedkù Øeditelství silnic a dálnic jako první spoleèné zaøízení budované v katastru obce po provedené komplexní pozemkové úpravì. Výstavba bude zahájena koncem kvìtna a pøedpoklad dokonèení je srpen Vìøím, že vozovka najde oblibu u široké veøejnosti. Nejvýznamnìjší investicí dotovanou ze státního rozpoètu ÈR je Rekonstrukce a dostavba základní školy. V souèasné dobì probìhlo výbìrové øízení na dodavatele stavby. Výbìrová komise vybrala ze šesti oslovených

3 firem Moravastav, spol. s r.o. Kromìøíž. Jmenovaná stavba je rozdìlena na dvì etapy. První, která bude zahájena v èervnu letošního roku, má cenu 25 milionù Kè, obsahuje opravu a pøístavbu školní stravovny, rekonstrukci budovy z r vèetnì provedení speciálních stavebních prací k odstranìní zemní vlhkosti. V této etapì jsou zahrnuty též nìkteré práce, které jsou pøípravné pro etapu druhou, v níž bude dobudován chybìjící poèet tøíd a rovnìž mají být odstranìny všechny dosavadní závady komplexu staveb ZŠ. Získány budou také prostory nových šaten žákù. Druhá etapa bude stát asi 30 milionù Kè. Pro letošní rok dalo Ministerstvo financí ÈR pøíslib na 4 miliony Kè. Sehnat finanèní prostøedky a dokonèit stavbu až do samotného konce a tím i zajistit pro Nezamyslice a okolní obce perspektivní a kvalitnì vybavenou školu, bude dozajista úkolem pro pøíští zastupitelstvo zvolené v podzimních komunálních volbách. V souèasné dobì byly pøijaty žádosti o pùjèky na modernizaci a opravy bytù a o pøíspìvky na fasády. Ještì v dubnu budou vyhodnoceny, aby jim mohlo být co nejdøíve vyhovìno. Pøipravujeme svoz nebezpeèného odpadu na mìsíc kvìten. V nejbližší dobì budou zahájeny práce v katastru obce na výstavbì dálnice D1 pøeložkami vozovek Nezamyslice-Tištín a Tìšice-Tištín a dalšími menšími objekty. Stavba má délku cca 16,5 km a mìla by být dokonèena do Stavba urèitì ovlivní život v naší obci. Doufejme, že jen v dobrém slova smyslu. V každém pøípadì je snížení poètu vozidel na silnici I/47 nutné k zajištìní vyšší bezpeènosti a klidu pro obyvatele obce. Na závìr svého pøíspìvku chci podìkovat zúèastnìným obèanùm za pomoc pøi provádìní jarního úklidu a pøeji hezké dny. Jiøí Doubrava Usnesení è. 17/2002 zastupitelstva obce I. SCHVALUJE 1. Zmìny ve stanovách Sdružení obcí Støední Moravy v souladu se zákonem è. 128/2000 0b. o obcích. 2. Rozpoèet obce Nezamyslice na r.2002 vyrovnaný v pøíjmech a výdajích ve výši ,- Kè. 3. Lhùtu pro podání žádostí na poskytování pùjèek z fondu modernizace a oprav bytového fondu pro rok 2002 od 8.3. do Lhùtu pro podání žádostí na poskytnutí pøíspìvku na opravu fasád od 3

4 8.3. do a podmínky navržené radou obce pro jeho poskytování. 5. Regulaèní podmínky výstavby RD v ulici 30. dubna navržené urbanistickou studií od projekèní kanceláøe INEX KM. 6. Prodej pozemku p.è. 124/10 v k.ú. Nezamyslice p. Janu Jánskému, Døevnovice è.p.157, pozemku p.è.124/11 manželùm, Raèanským z Moravských Prus è.p.178 v cenì 70 Kè/m2 a pozemku parc.è. 124/ 12 sl. Hrabalové z Nìmèic nad Hanou. 7. Pøijetí dotace ve výši ,- Kè ze Státního fondu ŽP ÈR na plynofikaci místní èásti Tìšice. 8. Závazek obce Nezamyslice : nepøevést po dobu 20 let od kolaudace stavby dùm è.p. 37 v Nezamyslicích / DSPS - 4 b.j /., vybudovaný s použitím státní dotace na jinou osobu a do uplynutí této doby zajistit jeho užívání k trvalému nájemnímu bydlení osob se sníženou sobìstaèností / dùchodcù /, pøièemž nájemné nepøesáhne výši vìcnì usmìròovaného nájemného podle obecnì závazných platných pøedpisù a souhlasí se zøízením zástavní smlouvy ve prospìch MMR ÈR, které poskytlo na tuto akci dotaci. 9. Zpìt vzetí návrhu na vklad kupní smlouvy s Firmou Prima Pøikryl J. schválenou ZO dne a uzavøení smlouvy s manželi Jaroslavem Pøikrylem a Hanou Pøikrylovou a manželi Jiøím Pøikrylem a Vìrou Pøikrylovou, na tentýž pøedmìt smlouvy. Náklady spojené s poøízením smlouvy bude hradit kupující. 10. Pìt èlenù volební komise / minimální poèet / pro volby do parlamentu i komunální. II. BERE NA VÌDOMÍ 1. Informace za uplynulé období. 2. Zprávu o hospodaøení za rok III. JMENUJE 1. Výbìrovou komisi pro poskytování pùjèek z fondu modernizace a oprav bytù pro rok 2002 ve složení : p.petr Božièeviè, Bohumír Novotný a p.eva Horáková. IV. UKLÁDÁ STAROSTOVI 1. Zajistit podpis smlouvy o pøijetí dotace s fondem ŽP ÈR. 2. Zajistit podpis smlouvy o zøízení vìcného bøemene u stavby DSPS 4 b.j. è.p. 37 v souladu s bodem I/8 tohoto usnesení. 4

5 Stavba dálnice O stavbì dálnice, která protne jižní èást našeho katastru, každý z našich obèanù snad již nìco ví. Zamysleli jste se však nad tím, co to pro nás bude znamenat? Stejnì jako pøed 150 lety pøinesla stavba železnice velké zmìny do života naší obce, a je tøeba pøiznat, že to byly zmìny k dobrému, stejnì tomu urèitì bude i pøi dokonèení této významné dopravní spojnice mezi tøemi moravskými kraji. Roku 1867 poskytla dobré výdìlky mnoha našim obèanùm, kteøí byli dosud závislí jen na pøíležitostných pomocných pracích u sedlákù, stavba železnice. Ta pøivedla do naší obce i lidi ze vzdáleného okolí, dokonce nìkolik rodin až z jižní Evropy zde našlo svùj domov. Polepšili si také majitelé koní pøivážející potøebný materiál na stavby tratí. Dostatek pracovních pøíležitostí poskytne i tato souèasná stavba. Musíme však být pøipraveni také na nepøíjemné stránky tak rozsáhlého díla, na které jsme museli èekat celé ètvrtstoletí. Nejvìtší dopad na nás všechny bude mít urèitì pøeprava obrovského množství zeminy, kamení, štìtu, štìrku a písku, která se sice podle plánu má naší obci vyhnout, ale moc se tomuto tvrzení nedá vìøit. Život nám bude znepøíjemòovat hluk stavebních strojù a projíždìjících tìžkých aut. Také provoz na státní silnici i v prùtahu obcí se urèitì zvýší. V suchém poèasí nás bude obtìžovat prach a za deštì naopak bláto. S tím se však musíme smíøit. Všechny nepøíjemnosti, které nás èekají, umenší nadìje, že po dokonèení dálnice všechno zlo zmizí. Cyklisté i pìší budou s pocitem bezpeèí užívat cyklostezku vedoucí od školy do Moøic a kolem Hané do Døevnovic, po nynìjší silnici projede sem tam nìjaké auto a my budeme moci bezpeènì pøecházet køižovatkou smìrem ke høbitovu. Dálnice zmìní mnohem výraznìji než železnice tváø krajiny. Oddìlí obec od romantického zákoutí katastru známého Žlebu záøezem do Ètvrtí a pøemostìním potùèku Baøinky. Zmìní se malebné panorama Tištína od zastávky u Tìšic, jehož horní okraj bude orámován velkým mostním obloukem nad lokálkou a Tištínkou. Podobné pøemostìní zmìní i výhled do údolí Dìtkovského potoka za Tìšicemi. Také pohled od kaplièky pøes Hrabìnku k tištínské aleji bude zcela jiný. Neodkládejte vycházky do tìchto míst spojené s pozorováním dosud známých míst a jejich uložením do pamìti. Jakmile se zakousnou bagry, buldozery a další tìžké stroje do povrchu nynìjších dùvìrnì známých lánù, všechno se zmìní. Dálnice promìní nejen 5

6 tváønost dosavadní krajiny, nýbrž zasáhne i do našeho souèasného zpùsobu žití. Doufejme, že tak jako železnice mìla velký podíl na zvýšení poètu obyvatel a rùstu jejich životní úrovnì, že stejným zpùsobem se projeví i zprovoznìní dálnice v životech souèasných generací. -obo- 6 Zimní spánek? Pro nás pojem neznámý! A pro koho? Pro naše hasièe. Až si pøeètete tìchto nìkolik øádkù, budete jistì i vy s tímto názorem souhlasit. Výroèní valná hromada, která mìla velmi pøíjemný prùbìh, pøedevším zhodnotila kladnì prùbìh èinnosti a akcí za celý minulý rok a vytyèila si nároènìjší úkoly v celoroèním plánu práce pro tento rok. V nìm chceme prohloubit úèinnost akcí, které se osvìdèily a které pøispívají nejen k teoretické, nýbrž i praktické dokonalosti pøi ochranì zdraví a života i majetku našich spoluobèanù. Nejvíce se nám daøilo v smysluplném a prospìšném naplòování volného èasu našich èlenù smìøujících ke zdokonalování fyzické kondice. Naše posilovna pøilákala k pravidelným návštìvám dokonce i nìkolik žen rùzného vìku. Zdá se, že investice do náøadí vložená nebyla marná. Pravidelné jednodenní sportování v tìlocviènì jsme zúroèili úèastí v soutìži v malé kopané v Kostelci na Hané, a to pøihlášením dvou našich družstev. Této soutìže se zúèastnilo celkem 12 sborù z našeho okresu. Výtìžek z celé akce byl vìnován Ústavu zrakovì postižených dìtí na Svatém Kopeèku. Dobrého umístìní jsme dosáhli snad i zásluhou dobrých uzenin, za nìž dìkujeme p. Jiøímu Pøikrylovi. Náš hlavní cíl je však dokonalá pøipravenost na likvidaci požárù. Ta vyžaduje pøedevším dobøe pøipravenou požární techniku a také teoretickou pøípravu pøíslušníkù zásahové jednotky. Jsme vybaveni starou technikou. Naše cisternová støíkaèka je už ètyøicetiletá staøenka. Díky dobré údržbì a dovednosti Slávka Košaøe prošla kontrolou na STK bez závad. Vìøíme, že stejnì dopadne i náš druhý pomocník DZA-12 A 30. Naše úèinné zásahy však dokazují, že i stará technika, dobøe udržovaná, v rukách dobøe pøipravených jedincù, je stále dobrým pomocníkem v boji s ohnìm.

7 Byli jsme mile pøekvapeni krásným dárkem od obce. Motorovou pilou STIHL-MS-310, která je podle vyhlášky MV nutnou souèástí technického vybavení jednotky. Pro výcvik a získání osvìdèení o ovládání tohoto nástroje se nám naskytla dobrá pøíležitost, které jsme využili. Pokácení pøestárlých tøešní na hrázi pod chodníkem k Tìšicím. Teoretická pøíprava probíhala podle pøedem pøipraveného a schváleného plánu. Byla zamìøena na práci požárníkù v mrazech. Také k dopravním nehodám se dostáváme mnohem èastìji. Proto bylo pøivítáno téma dopravní nehody. Nemalé nebezpeèí èíhá na každého požárníka pøi likvidaci požáru pøímo na ohništi. Kdo je pøipraven, není pøekvapen! Proto i na toto téma školení. Naše pøíprava se nejlépe projeví v akcích. Vyjíždìli jsme ke tøem požárùm. 20. února 2002 ve velmi nepøíznivém poèasí na Švermovì ulici k domu è.p. 135, který se nám podaøilo v krátké dobì lokalizovat. Naše èleny, kteøí tuto èinnost úspìšnì zvládli, zamrzela nepravdivá zpráva v okresním tisku, že požár zlikvidovali prostìjovští hasièi. 11. bøezna 2002 pár minut po 22. hodinì se ozvala siréna a my se hnali k zásahu na Vyškovskou ulici. Majitelem domu a zahrady, v níž hoøelo, jsme nebyli mile uvítáni. Spíš naopak. Inu, i takový neobvyklý zpùsob pøijetí naší pomoci se mùže objevit. 17. bøezna 2002 hodinu po pùlnoci naøíkala siréna velmi naléhavì. Zdálo se, že hoøí pùl dìdiny. I když mìli nìkteøí èlenové jen hodinu spánku po oslavách narozenin za sebou, vyjelo se rychle smìrem k Tištínu, kde byl úmyslnì založen požár na pùdì domu è.p. 43. Je sice už dost pozdì. Pøesto bych chtìl upozornit obèany, a to hlavnì ty nepouèitelné, na nezbezpeèí vypalování trávy, které si každoroènì vyžádá nemalé škody na majetku, zdraví a životech lidí, na jeho nezákonnost a trestnost. Rád bych jménem našeho sboru podìkoval všem ochotným obèanùm, kteøí nám pøi zásahu, kdy nejsme v plném poètu celé zásahové požární jednotky, pomohou a také tìm, kteøí pøi zpozorování požáru tuto událost rychle telefonicky oznámí anebo zapnou sirénu. Do dalšího období máme jediné pøání. Abychom se mohli pøipravovat jen teoreticky a nemuseli se dívat na spáleništì, pláè postižených, rány a bolest poranìných. V dobré spolupráci s vámi, spoluobèané, se nám to podaøí. starosta SDH Jar. Maòák 7

8 8 Co jsete hasièi, co jste dìlali? Pivovárek v obci nemáme, takže ten jste nemohli nechat vyhoøet. Byla by škoda jakéhokoliv, i toho nejmenšího pivovárku. Ale vìøte, že se stala neménì velká škoda tím, že jste narušili dobrou tradici slavení masopustu tak dlouho vámi udržovaným prùvodem s medvìdem. Mnoho lidí se k tomuto mnohaletému zvyku stavìlo lhostejnì. Našli se i tací, kteøí tento mumraj odsuzovali. Ale vìøte, že pøevládali ti, kteøí se vyptávali, zdali bude a kdy nebo nedoèkavì vyhlíželi ze dveøí, kdy se v ulici objeví medvìd a zazní hudba. Co se stalo? Co vás znechutilo a odradilo od této akce? Vaše omladina dokáže tolik vìcí! S nadšením sportují, s plným nasazením trénují na soutìže, trápí svá tìla na moderních muèidlech, dovedou zorganizovat sbìr, dovedou uspoøádat oslavy, dovedou se bavit. Že by nedokázali toto? Neohlížejte se na nezájem, nenechte se odradit øeèmi, pøekonejte vlastní nechu a zkuste za rok opìt navázat tu pøetrženou šòùrku dobré tradice. Vynechte domy, kde vás nechtìjí, nezastavujte se u dveøí, kde není zájem. Potìšte ty, kteøí vás už budou vyhlížet. Jestliže dokáže mateøská školka každoroènì uskuteènit svùj karnevalový prùvod, jestliže dokáží dìcka z Pomnìnky vynášet Smrtku, proè by mladí hasièi nedokázali vycvièit medvìda, provést ho dìdinou a udìlat radost lidem? M.M. Nezatracujme mládež... Jak èasto mezi dospìlými je slýchat vìta odsuzující dnešní mládež. Stìžujeme si na chování, jednání, postoje, vystupování, nezájem a mnohé další nešvary, kterých se najde obyèejnì víc než dost. Mám trošièku odlišný názor vyplývající z pozorného pozorování svého okolí. Zaènu od tìch nejmenších. Kolik se jich dennì pohybuje na koleèkových bruslích. Kolik z nich navštìvuje zdejší hudební školu. A mnozí z nich již pøenesli nejen svoji dovednost, nýbrž i jméno naší obce do okresní nebo krajské soutìže. Kolik nadšených klukù prohání mièudu po novém høišti, aby za nìkolik let nahradili staré pány. A dìlají obci jméno! Není rozdíl mezi dívkami a chlapci. Dvì z nich se vìnují pravidelnému cvièení s ženami, jedna má zvuèné jméno mezi kynology, jiná velmi ochotnì vypomáhá s kulturními programy pro starší spoluobèany, další pak pøi posledním rozlouèení nebo naopak pøi slavnostním

9 vítání do života, jedna se vìnuje koním a další naopak bicyklu. Dva mladí kluci pøevážejí se svými podivnými koly jméno Nezamyslic do nìmeckých, rakouských, maïarských a švýcarských mìst. Projevuje se i pøímá pomoc pro lepší život v obci. Mladá paní uèitelka provádí textové opravy našeho zpravodaje. Vysokoškolaèka pøedala studii vodního režimu obecnímu úøadu. Vysokoškolský student pøekládá texty našich internetových stránek do angliètiny. Návrh studenta architektury se uplatnil pøi øešení úpravy prostor obecního úøadu vèetnì fasády. A tak bych mohl pokraèovat. A nezájem? Starosta a kronikáø by vám mohli nejlépe odpovìdìt na otázku, kolik žákù, støedoškolských nebo vysokoškolských studentù se na nì obrací se svými otázkami nebo požadavky o pomoc a spolupráci. Mladí lidé jsou aktivní. Jen my, dospìlí, jim mnohdy neradi dáváme pøíležitost a nechceme pøiznat, že cíle, zájmy, ale pøedevším možnosti naplnìní jsou naprosto odlišné od tìch našich v dobách mládí. -obo- Pranostiky Øíkává se, a ne nadarmo, že staleté zkušenosti z pozorování pøírody a získané poznatky jsou uloženy jako nedocenitelné moudro v pranostikách. Po prolistování nìkolika starých i nejnovìjších oblíbených lidových kalendáøù jsem jich nìkolik vybral pro ty, kteøí se o pøírodu trochu zajímají a kteøí by si jejich platnost také rádi ovìøili v prùbìhu následujících mìsícù. Tady jsou: Studený máj, v stodole (v zahradách) ráj. Když máj vláhy nedá, èerven se pøedá. Do svatého Ducha, nesvlékej kožucha. Chladný kvìten, èerven vlažný, jest pro sýpky, sudy blažný. Medardovo kápì, ètyøicet dní kape. Netøeba Boha v èervnu o déš prositi, pøijde hned, jak zaènem kositi. Mnoho ryb, málo zrna. Opsáno z kalendáøe z r Jestli v máji neprší, tak to èerven dovrší. Když máj vláhy nedá - èerven se pøedá. V kvìtnu-li hrom se ozývá - v èervnu zøídka mrholívá. 9

10 V máji høímoty - nedìlají trampoty. Co èerven nedá do klasu, èervenec nažene v èasu. Jak se v èervnu mìsíc plní, náhlých bouøek moc se vlní. Pláèe-li èerven a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít øídko. Èasto-li se v èervnu hrom ozývá, kalné léto potom pøicházívá. Jak èerven teplem záøí, takové bude i záøí. Je-li èerven mírný, nebude v prosinci mráz silný. Když na Medarda prší, voda bøehy vrší. A ještì pár vzpomínek na loòský rok. Hned první dny v kvìtnu byly velmi teplé. Tøetí den se rtu teplomìru dostala až na znaèku 27 C. Potom se ochladilo. Celý mìsíc byl velmi suchý. Spadlo jen 30 mm srážek, což byla necelá polovina dlouholetého prùmìru. Èerven nenaplnil pranostiku - jestli v máji neprší, tak to èerven dovrší - nedovršil. Naopak. Byl suchý. Dokonce i Medardovi pochybìla v konvi voda. To, co pochybìlo ve vláze, nahradil èerven v posledních dnech vedrem, kdy teploty vystoupily až na 28 C. A tak by se dalo oèekávat podle další pranostiky - jak èerven teplem záøí, takové bude i záøí - že jsme se skuteènì v záøí pìknì vyhøáli. Omyl! Už desátého dne napadl v Krkonoších sníh a na Pradìdu klesl teplomìr pod bod mrazu. Brambory se zaèaly vyorávat až 29. záøí. Co se nesplnilo vloni, mùže se vyplnit letos. kronikáø 10 Historie kaple P. Marie v Nezamyslicích Na travnatém návrší, kde již pøed tøemi tisíci lety se usadil rod dávných lidí pøivábených rybnatou øekou, bohatou pastvou a vydatným pramenem, se zalíbilo i prvním obyvatelùm novì vzniklé osady, rozložené kolem malé zemanské tvrze pøed sedmi staletími. Na prostorný Trávník vyhánìli pastýøi ovce, krávy a kozy. Nikdo se již nedoví, kdo a kdy u pramene ve stínu stromù postavil skromný obrázek MATKY BOŽÍ. Ten se pozdìji stal námìtem nìkolika povìstí pøežívajících ještì donedávna, stejnì tak jako zvìsti o zázraèných úèincích pramenité vody u nìho. A tak toto místo lákalo stále vìtší množství lidí pøicházejících z širokého okolí v procesích. V druhé polovinì 18. století nad pramenem postavil zdejší mlynáøský rod Vitáskù malou døevìnou kaplièku, v níž byla umístìna soška P. Marie, o které se tvrdilo, že: Soška ta svá víèka otvírá a zavírá....

11 A ponìvadž stará kaplièka byla malou a již chatrnou, pojali nìkteøí obèané Nezamyslic myšlenku na místì staré úplnì novou a vìtší postaviti. Obzvláštì se myšlenky té ujal tesaøský mistr Josef Leichert, který plán zhotovil a sbírky podnikal. V záøí 1901 položen základní kámen a o rok pozdìji byla kaple vystavìna. Dne 8. záøí pak byla socha P. Marie, napøed v kostele korunovaná, u slavném prùvodu lidu do kaple pøenešena. Tak tuto událost popsal ve farní kronice tehdejší faráø P. Rudolf Hrdlièka. Každý z jeho následovníkù o toto malé poutní místo peèoval a je zveleboval. Také Mariánský spolek založený pøi stavbì kaple se na jejím vzhledu zasloužil. Ale nemalý podíl na jejím zachování a také na tom, že je zapsána mezi kulturní památky, má obec. Naše kaplièka tedy vznikla a uchovala se jen díky penìzùm darovaným k tomuto úèelu v rùzných èástkách nejen od ctitelù P. Marie, nýbrž i od lidí, od kterých by je nikdo neèekal. Teï, kdy se dožila sta let, by potøebovala velkou opravu, aby zazáøila v plné kráse. Vìøíme, že i tentokrát se najdou teplá srdce a štìdré ruce k obnovì a záchranì vzácného díla našich pøedkù a chlouby obce. -obo- Informace z obecního úøadu Vážení spoluobèané. Dnem vstoupil v platnost zákon è. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a pøíjmení a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù. Mimo jiné v souladu s ustanovením 9 tohoto zákona je nezbytné, aby funkci matrikáøe vykonávali alespoò dva zamìstnanci matrièního úøadu. V opaèném pøípadì by matrika na obecním úøadì zanikla. Shodou okolností v období poèátku platnosti zákona byla zahájena rekonstrukce budovy našeho obecního úøadu, což významnì napomohlo ke zøízení dvou pracovních míst v kanceláøi matriky. V tomto pøíspìvku bychom vám chtìli pøiblížit, co všechno lze na matrice v Nezamyslicích vyøídit. Hlavní funkcí matriky je vedení matrièních knih o narození, uzavøení manželství a úmrtí obèanù a výpisù z nich (rodné, oddací a úmrtní listy). Jedná se o události, které nastaly v našem matrièním obvodu, který tvoøí obce Dobromilice, Doloplazy, Døevnovice, Vícemìøice, Nezamyslice, Tištín, Koválovice-Osíèany. Na matrièním úøadì lze žádat o zmìnu jména nebo pøíjmení, prohlášením si zvolit druhé jméno, oznámit zpìtvzetí pøíjmení po rozvodu, urèit otcovství souhlasným prohlášením rodièù (i k dosud nenarozenému 11

12 dítìti). Na žádost obèana, který hodlá uzavøít sòatek s cizincem mimo území ÈR, vystavujeme vysvìdèení o právní zpùsobilosti k uzavøení manželství v cizinì. V pøípadì narození, uzavøení manželství èi úmrtí obèanù ÈR v cizinì, pøipravujeme podklady pro Zvláštní matriku Brno k vystavení matrièních dokladù pro použití v ÈR. K další obèany velmi využívané èinnosti patøí ovìøování shody fotokopie s originálem dokladu a ovìøování pravosti podpisu. Tuto informaci uvádíme pøedevším pro ty obèany, kteøí z neznalosti našich pravomocí vyhledávají ovìøení listin a podpisù notáøem, pøièemž ovìøení na matrice i u notáøe je na stejné právní úrovni. V neposlední øadì vyøizujeme žádosti obèanù o výpis z rejstøíku trestù, žádosti o vdovské èi vdovecké dùchody po úmrtí jednoho z manželù atd. Od pøibyla k hlavní funkci matriky další rozsáhlá agenda, jak již bylo zmiòováno v minulých vydáních zpravodaje, a to vyøizování žádostí o vydání obèanského prùkazu a cestovního dokladu. Tato èinnost je na naší matrice obèany hojnì využívána. Na celkovém množství vyøízených žádostí z 18 matrik na okrese Prostìjov /mimo mìstské matriky/ se podílel náš matrièní úøad nejvìtším poètem - 26%. Nejvìtší problémy nám zpùsobovaly fotografie, které neodpovídaly požadavkùm zákona a pøedávání žádostí Okresnímu úøadu v Prostìjovì, které je nutno pøedávat osobnì povìøeným pracovníkem a nelze je zasílat poštou. Výkon funkce matrikáøek je na našem obecním úøadì spjat s vedením evidence obyvatel a zároveò s provozováním pohøební služby. Obecnì lze tedy øíct, že matrika provází èlovìka celý život - od narození, pøes vítání dìtí, vyøízení prvního obèanského prùkazu, sòatek, ovdovìní až po úmrtí. pracovníci OÚ Kvìtnové akce soutìž psù Hanácký pohár poøádaná ZO MSKS Nezamyslice, zaèátek 8.00 hod cyklistické kritérium Nezamyslické okruhy se zahranièní úèastí, zaèátek hod svod mladých a bonitace dospìlých Rottweilerù na cvièišti ZO MSKS Nezamyslice, zaèátek 8.00 hod školní akademie - zábavný program pøipravený žáky Masarykovy ZŠ Nezamyslice dìtský den Hvìzdièka, ètvrtletník obce Nezamyslice. Redaktoøi: èlenové OZ, pracovníci OÚ, kronikáø obce Mgr.Bohumil Outrata a ostatní dopisovatelé z øad èlenù organizací a obèanù obce; grafická úprava: Lukáš Doubrava; obrázek na titulní stranì: Mgr.Bohumil Outrata; tisk a vydavatel: OÚ Nezamyslice, Tjabinova

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Chvalte léto! lesních malin zrajících. tìhotných klasù obilných èas touhy po objetí vodní hladì. a jejich dotekù vášnivé dlanì. B.

Chvalte léto! lesních malin zrajících. tìhotných klasù obilných èas touhy po objetí vodní hladì. a jejich dotekù vášnivé dlanì. B. ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 18., LÉTO 2002 Chvalte léto Chvalte léto, èas motýlých køídel barevných lesních malin zrajících vùnì košatých lip staletých bzukotu èmelákù bruèivých vonících

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

J a r o Co jarní vánek?

J a r o Co jarní vánek? ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 5., VYDÁNÍ 13., JARO 2001 J a r o Co jarní vánek? Ten støíbøité kožíšky koèièkám hladí. Co tažní ptáci? Ti korálky tónù ve vìtvích ladí. Co bílé snìženky? Tichounce

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná nový nový Hejkal 4. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2006 cena 5 Vážení spoluobèané, od posledního vydání obecního obèasníku uteklo více jak 5 mìsícù. A to je doba natolik dlouhá, že jsme

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

2 NášþÚJEZDEC SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych v našem obecním zpravodaji krátce zhodnotil osmimìsíèní èinnost zastupitelstva obce Újezdec. Pøipomínám, že v komunálních volbách 2002

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

PORADENSTVÍ FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRIVATIZACE A REGENERACE BYTOVÉHO FONDU SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU

PORADENSTVÍ FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRIVATIZACE A REGENERACE BYTOVÉHO FONDU SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU zima 2009 PORADENSTVÍ FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRIVATIZACE A REGENERACE BYTOVÉHO FONDU SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU Krize? Ano, ale my se na ni tìšíme. Ne, to není fráze nebo pøeklep, to je návrat k realitì

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 24. 11. 2004 Stanovisko k posouzení

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 007 è. 3 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Podìkování a k tomu pár slov nového starosty obce Vážení spoluobèané, chvíli jsem pøemýšlel, jakými slovy zaèít

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Naše hody. POZVÁNKA NA HODY Obecní úřad v Ostopovicích pořádá 24. června t.r. tradiční MLADÉ HODY, na něž zve všechny naše občany

Naše hody. POZVÁNKA NA HODY Obecní úřad v Ostopovicích pořádá 24. června t.r. tradiční MLADÉ HODY, na něž zve všechny naše občany ČÍSLO 2 ROČNÍK X. ČERVEN 2001 ZDARMA Naše hody Èerven mìní slunovratem jaro v léto. Je mìsícem tøešní, jahod, rùží, kvetoucích luk i senoseèe. V naší obci se koncem èervna konají Mladé hody s dlouholetou

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 2007 2008 2009 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 928 3 954 3 957 3 830 2006 2007 2008

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více