Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,"

Transkript

1 ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech; kvetoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík rùži pìl, rùžinu jevil vonný vzdech. Jezero hladké v køových stinných zvuèelo temnì tajný bol, bøeh je objímal kol a kol; a slunce jasná svìtù jiných K. H. Mácha 1

2 2 Slovo starosty Vážení spoluobèané! Komentovat v každém èísle Hvìzdièky, jak ten èas letí, je již tradièní, ale nic to nezmìní na skuteènosti. Vždy už máme za sebou první ètvrtletí. Zastupitelstvo obce schválilo rozpoèet obce na rok Bylo obtížné naplánovat náplò práce na celý rok pøi vìdomí hlubokého poklesu pøíjmù, který nastal v r v dùsledku pøerozdìlování daní fyzických osob (od místních podnikatelù). Meziroèní pokles v daních byl asi 11 milionù Kè. Jen díky rezervì z pøedchozích let se podaøilo naplnit rozpoèet r a také postavit rozpoèet r ve výši ,- Kè vyrovnaný v pøíjmech a výdajích. Základním úkolem bylo pokrýt provozní výdaje ve všech kapitolách, které má obec povinnost spravovat. Mimo tyto náklady, jež se meziroènì navyšují vlivem zdražování, zbyl prostor i na realizaci akcí investièních i údržeb a oprav základních prostøedkù. Jelikož je r posledním ve volebním období zastupitelstva obce, bylo pøihlédnuto také ke snížení rozestavìnosti. Ukonèena bude rekonstrukce kanalizace ve Vyškovské ulici, provedeny budou inženýrské sítì pro výstavbu rodinných domù v ulici 30. dubna, vymìnìna okna a opravena fasáda na bytovce ve vlastnictví obce è.p. 361, novou fasádu dostane i budova mateøské školy a pøedláždìny budou chodníky v ulici 1. máje. Stejnì jako každý rok bude doplnìna uhynulá zeleò a opravena èást památek. V rozpoètu je zahrnuta èástka na dovybavení dìtského høištì v Nádražní ulici. Poèítá se také s propojením kanalizace a vody ulice Komenského s Nádražní, což je skluz z loòského roku. V Tìšicích dojde k opravì hasièské zbrojnice. Na místním høbitovì je uvažováno se zahájením prací na úpravì chodníkù a osvìtlení komunikací. Mimo uvedené bude financována øada ménì významných akcí. Rozpoètované akce a èinnosti nezahrnují zahájení výstavby polní zpevnìné komunikace Moøice - Nezamyslice. Tato asfaltová cesta bude vystavìna pro potøebu zemìdìlcù a cyklistù, kteøí se takto budou moci vyhnout silnici I. tøídy a pøitom si znaènì zkrátí cestu. Komunikace bude hrazena z prostøedkù Øeditelství silnic a dálnic jako první spoleèné zaøízení budované v katastru obce po provedené komplexní pozemkové úpravì. Výstavba bude zahájena koncem kvìtna a pøedpoklad dokonèení je srpen Vìøím, že vozovka najde oblibu u široké veøejnosti. Nejvýznamnìjší investicí dotovanou ze státního rozpoètu ÈR je Rekonstrukce a dostavba základní školy. V souèasné dobì probìhlo výbìrové øízení na dodavatele stavby. Výbìrová komise vybrala ze šesti oslovených

3 firem Moravastav, spol. s r.o. Kromìøíž. Jmenovaná stavba je rozdìlena na dvì etapy. První, která bude zahájena v èervnu letošního roku, má cenu 25 milionù Kè, obsahuje opravu a pøístavbu školní stravovny, rekonstrukci budovy z r vèetnì provedení speciálních stavebních prací k odstranìní zemní vlhkosti. V této etapì jsou zahrnuty též nìkteré práce, které jsou pøípravné pro etapu druhou, v níž bude dobudován chybìjící poèet tøíd a rovnìž mají být odstranìny všechny dosavadní závady komplexu staveb ZŠ. Získány budou také prostory nových šaten žákù. Druhá etapa bude stát asi 30 milionù Kè. Pro letošní rok dalo Ministerstvo financí ÈR pøíslib na 4 miliony Kè. Sehnat finanèní prostøedky a dokonèit stavbu až do samotného konce a tím i zajistit pro Nezamyslice a okolní obce perspektivní a kvalitnì vybavenou školu, bude dozajista úkolem pro pøíští zastupitelstvo zvolené v podzimních komunálních volbách. V souèasné dobì byly pøijaty žádosti o pùjèky na modernizaci a opravy bytù a o pøíspìvky na fasády. Ještì v dubnu budou vyhodnoceny, aby jim mohlo být co nejdøíve vyhovìno. Pøipravujeme svoz nebezpeèného odpadu na mìsíc kvìten. V nejbližší dobì budou zahájeny práce v katastru obce na výstavbì dálnice D1 pøeložkami vozovek Nezamyslice-Tištín a Tìšice-Tištín a dalšími menšími objekty. Stavba má délku cca 16,5 km a mìla by být dokonèena do Stavba urèitì ovlivní život v naší obci. Doufejme, že jen v dobrém slova smyslu. V každém pøípadì je snížení poètu vozidel na silnici I/47 nutné k zajištìní vyšší bezpeènosti a klidu pro obyvatele obce. Na závìr svého pøíspìvku chci podìkovat zúèastnìným obèanùm za pomoc pøi provádìní jarního úklidu a pøeji hezké dny. Jiøí Doubrava Usnesení è. 17/2002 zastupitelstva obce I. SCHVALUJE 1. Zmìny ve stanovách Sdružení obcí Støední Moravy v souladu se zákonem è. 128/2000 0b. o obcích. 2. Rozpoèet obce Nezamyslice na r.2002 vyrovnaný v pøíjmech a výdajích ve výši ,- Kè. 3. Lhùtu pro podání žádostí na poskytování pùjèek z fondu modernizace a oprav bytového fondu pro rok 2002 od 8.3. do Lhùtu pro podání žádostí na poskytnutí pøíspìvku na opravu fasád od 3

4 8.3. do a podmínky navržené radou obce pro jeho poskytování. 5. Regulaèní podmínky výstavby RD v ulici 30. dubna navržené urbanistickou studií od projekèní kanceláøe INEX KM. 6. Prodej pozemku p.è. 124/10 v k.ú. Nezamyslice p. Janu Jánskému, Døevnovice è.p.157, pozemku p.è.124/11 manželùm, Raèanským z Moravských Prus è.p.178 v cenì 70 Kè/m2 a pozemku parc.è. 124/ 12 sl. Hrabalové z Nìmèic nad Hanou. 7. Pøijetí dotace ve výši ,- Kè ze Státního fondu ŽP ÈR na plynofikaci místní èásti Tìšice. 8. Závazek obce Nezamyslice : nepøevést po dobu 20 let od kolaudace stavby dùm è.p. 37 v Nezamyslicích / DSPS - 4 b.j /., vybudovaný s použitím státní dotace na jinou osobu a do uplynutí této doby zajistit jeho užívání k trvalému nájemnímu bydlení osob se sníženou sobìstaèností / dùchodcù /, pøièemž nájemné nepøesáhne výši vìcnì usmìròovaného nájemného podle obecnì závazných platných pøedpisù a souhlasí se zøízením zástavní smlouvy ve prospìch MMR ÈR, které poskytlo na tuto akci dotaci. 9. Zpìt vzetí návrhu na vklad kupní smlouvy s Firmou Prima Pøikryl J. schválenou ZO dne a uzavøení smlouvy s manželi Jaroslavem Pøikrylem a Hanou Pøikrylovou a manželi Jiøím Pøikrylem a Vìrou Pøikrylovou, na tentýž pøedmìt smlouvy. Náklady spojené s poøízením smlouvy bude hradit kupující. 10. Pìt èlenù volební komise / minimální poèet / pro volby do parlamentu i komunální. II. BERE NA VÌDOMÍ 1. Informace za uplynulé období. 2. Zprávu o hospodaøení za rok III. JMENUJE 1. Výbìrovou komisi pro poskytování pùjèek z fondu modernizace a oprav bytù pro rok 2002 ve složení : p.petr Božièeviè, Bohumír Novotný a p.eva Horáková. IV. UKLÁDÁ STAROSTOVI 1. Zajistit podpis smlouvy o pøijetí dotace s fondem ŽP ÈR. 2. Zajistit podpis smlouvy o zøízení vìcného bøemene u stavby DSPS 4 b.j. è.p. 37 v souladu s bodem I/8 tohoto usnesení. 4

5 Stavba dálnice O stavbì dálnice, která protne jižní èást našeho katastru, každý z našich obèanù snad již nìco ví. Zamysleli jste se však nad tím, co to pro nás bude znamenat? Stejnì jako pøed 150 lety pøinesla stavba železnice velké zmìny do života naší obce, a je tøeba pøiznat, že to byly zmìny k dobrému, stejnì tomu urèitì bude i pøi dokonèení této významné dopravní spojnice mezi tøemi moravskými kraji. Roku 1867 poskytla dobré výdìlky mnoha našim obèanùm, kteøí byli dosud závislí jen na pøíležitostných pomocných pracích u sedlákù, stavba železnice. Ta pøivedla do naší obce i lidi ze vzdáleného okolí, dokonce nìkolik rodin až z jižní Evropy zde našlo svùj domov. Polepšili si také majitelé koní pøivážející potøebný materiál na stavby tratí. Dostatek pracovních pøíležitostí poskytne i tato souèasná stavba. Musíme však být pøipraveni také na nepøíjemné stránky tak rozsáhlého díla, na které jsme museli èekat celé ètvrtstoletí. Nejvìtší dopad na nás všechny bude mít urèitì pøeprava obrovského množství zeminy, kamení, štìtu, štìrku a písku, která se sice podle plánu má naší obci vyhnout, ale moc se tomuto tvrzení nedá vìøit. Život nám bude znepøíjemòovat hluk stavebních strojù a projíždìjících tìžkých aut. Také provoz na státní silnici i v prùtahu obcí se urèitì zvýší. V suchém poèasí nás bude obtìžovat prach a za deštì naopak bláto. S tím se však musíme smíøit. Všechny nepøíjemnosti, které nás èekají, umenší nadìje, že po dokonèení dálnice všechno zlo zmizí. Cyklisté i pìší budou s pocitem bezpeèí užívat cyklostezku vedoucí od školy do Moøic a kolem Hané do Døevnovic, po nynìjší silnici projede sem tam nìjaké auto a my budeme moci bezpeènì pøecházet køižovatkou smìrem ke høbitovu. Dálnice zmìní mnohem výraznìji než železnice tváø krajiny. Oddìlí obec od romantického zákoutí katastru známého Žlebu záøezem do Ètvrtí a pøemostìním potùèku Baøinky. Zmìní se malebné panorama Tištína od zastávky u Tìšic, jehož horní okraj bude orámován velkým mostním obloukem nad lokálkou a Tištínkou. Podobné pøemostìní zmìní i výhled do údolí Dìtkovského potoka za Tìšicemi. Také pohled od kaplièky pøes Hrabìnku k tištínské aleji bude zcela jiný. Neodkládejte vycházky do tìchto míst spojené s pozorováním dosud známých míst a jejich uložením do pamìti. Jakmile se zakousnou bagry, buldozery a další tìžké stroje do povrchu nynìjších dùvìrnì známých lánù, všechno se zmìní. Dálnice promìní nejen 5

6 tváønost dosavadní krajiny, nýbrž zasáhne i do našeho souèasného zpùsobu žití. Doufejme, že tak jako železnice mìla velký podíl na zvýšení poètu obyvatel a rùstu jejich životní úrovnì, že stejným zpùsobem se projeví i zprovoznìní dálnice v životech souèasných generací. -obo- 6 Zimní spánek? Pro nás pojem neznámý! A pro koho? Pro naše hasièe. Až si pøeètete tìchto nìkolik øádkù, budete jistì i vy s tímto názorem souhlasit. Výroèní valná hromada, která mìla velmi pøíjemný prùbìh, pøedevším zhodnotila kladnì prùbìh èinnosti a akcí za celý minulý rok a vytyèila si nároènìjší úkoly v celoroèním plánu práce pro tento rok. V nìm chceme prohloubit úèinnost akcí, které se osvìdèily a které pøispívají nejen k teoretické, nýbrž i praktické dokonalosti pøi ochranì zdraví a života i majetku našich spoluobèanù. Nejvíce se nám daøilo v smysluplném a prospìšném naplòování volného èasu našich èlenù smìøujících ke zdokonalování fyzické kondice. Naše posilovna pøilákala k pravidelným návštìvám dokonce i nìkolik žen rùzného vìku. Zdá se, že investice do náøadí vložená nebyla marná. Pravidelné jednodenní sportování v tìlocviènì jsme zúroèili úèastí v soutìži v malé kopané v Kostelci na Hané, a to pøihlášením dvou našich družstev. Této soutìže se zúèastnilo celkem 12 sborù z našeho okresu. Výtìžek z celé akce byl vìnován Ústavu zrakovì postižených dìtí na Svatém Kopeèku. Dobrého umístìní jsme dosáhli snad i zásluhou dobrých uzenin, za nìž dìkujeme p. Jiøímu Pøikrylovi. Náš hlavní cíl je však dokonalá pøipravenost na likvidaci požárù. Ta vyžaduje pøedevším dobøe pøipravenou požární techniku a také teoretickou pøípravu pøíslušníkù zásahové jednotky. Jsme vybaveni starou technikou. Naše cisternová støíkaèka je už ètyøicetiletá staøenka. Díky dobré údržbì a dovednosti Slávka Košaøe prošla kontrolou na STK bez závad. Vìøíme, že stejnì dopadne i náš druhý pomocník DZA-12 A 30. Naše úèinné zásahy však dokazují, že i stará technika, dobøe udržovaná, v rukách dobøe pøipravených jedincù, je stále dobrým pomocníkem v boji s ohnìm.

7 Byli jsme mile pøekvapeni krásným dárkem od obce. Motorovou pilou STIHL-MS-310, která je podle vyhlášky MV nutnou souèástí technického vybavení jednotky. Pro výcvik a získání osvìdèení o ovládání tohoto nástroje se nám naskytla dobrá pøíležitost, které jsme využili. Pokácení pøestárlých tøešní na hrázi pod chodníkem k Tìšicím. Teoretická pøíprava probíhala podle pøedem pøipraveného a schváleného plánu. Byla zamìøena na práci požárníkù v mrazech. Také k dopravním nehodám se dostáváme mnohem èastìji. Proto bylo pøivítáno téma dopravní nehody. Nemalé nebezpeèí èíhá na každého požárníka pøi likvidaci požáru pøímo na ohništi. Kdo je pøipraven, není pøekvapen! Proto i na toto téma školení. Naše pøíprava se nejlépe projeví v akcích. Vyjíždìli jsme ke tøem požárùm. 20. února 2002 ve velmi nepøíznivém poèasí na Švermovì ulici k domu è.p. 135, který se nám podaøilo v krátké dobì lokalizovat. Naše èleny, kteøí tuto èinnost úspìšnì zvládli, zamrzela nepravdivá zpráva v okresním tisku, že požár zlikvidovali prostìjovští hasièi. 11. bøezna 2002 pár minut po 22. hodinì se ozvala siréna a my se hnali k zásahu na Vyškovskou ulici. Majitelem domu a zahrady, v níž hoøelo, jsme nebyli mile uvítáni. Spíš naopak. Inu, i takový neobvyklý zpùsob pøijetí naší pomoci se mùže objevit. 17. bøezna 2002 hodinu po pùlnoci naøíkala siréna velmi naléhavì. Zdálo se, že hoøí pùl dìdiny. I když mìli nìkteøí èlenové jen hodinu spánku po oslavách narozenin za sebou, vyjelo se rychle smìrem k Tištínu, kde byl úmyslnì založen požár na pùdì domu è.p. 43. Je sice už dost pozdì. Pøesto bych chtìl upozornit obèany, a to hlavnì ty nepouèitelné, na nezbezpeèí vypalování trávy, které si každoroènì vyžádá nemalé škody na majetku, zdraví a životech lidí, na jeho nezákonnost a trestnost. Rád bych jménem našeho sboru podìkoval všem ochotným obèanùm, kteøí nám pøi zásahu, kdy nejsme v plném poètu celé zásahové požární jednotky, pomohou a také tìm, kteøí pøi zpozorování požáru tuto událost rychle telefonicky oznámí anebo zapnou sirénu. Do dalšího období máme jediné pøání. Abychom se mohli pøipravovat jen teoreticky a nemuseli se dívat na spáleništì, pláè postižených, rány a bolest poranìných. V dobré spolupráci s vámi, spoluobèané, se nám to podaøí. starosta SDH Jar. Maòák 7

8 8 Co jsete hasièi, co jste dìlali? Pivovárek v obci nemáme, takže ten jste nemohli nechat vyhoøet. Byla by škoda jakéhokoliv, i toho nejmenšího pivovárku. Ale vìøte, že se stala neménì velká škoda tím, že jste narušili dobrou tradici slavení masopustu tak dlouho vámi udržovaným prùvodem s medvìdem. Mnoho lidí se k tomuto mnohaletému zvyku stavìlo lhostejnì. Našli se i tací, kteøí tento mumraj odsuzovali. Ale vìøte, že pøevládali ti, kteøí se vyptávali, zdali bude a kdy nebo nedoèkavì vyhlíželi ze dveøí, kdy se v ulici objeví medvìd a zazní hudba. Co se stalo? Co vás znechutilo a odradilo od této akce? Vaše omladina dokáže tolik vìcí! S nadšením sportují, s plným nasazením trénují na soutìže, trápí svá tìla na moderních muèidlech, dovedou zorganizovat sbìr, dovedou uspoøádat oslavy, dovedou se bavit. Že by nedokázali toto? Neohlížejte se na nezájem, nenechte se odradit øeèmi, pøekonejte vlastní nechu a zkuste za rok opìt navázat tu pøetrženou šòùrku dobré tradice. Vynechte domy, kde vás nechtìjí, nezastavujte se u dveøí, kde není zájem. Potìšte ty, kteøí vás už budou vyhlížet. Jestliže dokáže mateøská školka každoroènì uskuteènit svùj karnevalový prùvod, jestliže dokáží dìcka z Pomnìnky vynášet Smrtku, proè by mladí hasièi nedokázali vycvièit medvìda, provést ho dìdinou a udìlat radost lidem? M.M. Nezatracujme mládež... Jak èasto mezi dospìlými je slýchat vìta odsuzující dnešní mládež. Stìžujeme si na chování, jednání, postoje, vystupování, nezájem a mnohé další nešvary, kterých se najde obyèejnì víc než dost. Mám trošièku odlišný názor vyplývající z pozorného pozorování svého okolí. Zaènu od tìch nejmenších. Kolik se jich dennì pohybuje na koleèkových bruslích. Kolik z nich navštìvuje zdejší hudební školu. A mnozí z nich již pøenesli nejen svoji dovednost, nýbrž i jméno naší obce do okresní nebo krajské soutìže. Kolik nadšených klukù prohání mièudu po novém høišti, aby za nìkolik let nahradili staré pány. A dìlají obci jméno! Není rozdíl mezi dívkami a chlapci. Dvì z nich se vìnují pravidelnému cvièení s ženami, jedna má zvuèné jméno mezi kynology, jiná velmi ochotnì vypomáhá s kulturními programy pro starší spoluobèany, další pak pøi posledním rozlouèení nebo naopak pøi slavnostním

9 vítání do života, jedna se vìnuje koním a další naopak bicyklu. Dva mladí kluci pøevážejí se svými podivnými koly jméno Nezamyslic do nìmeckých, rakouských, maïarských a švýcarských mìst. Projevuje se i pøímá pomoc pro lepší život v obci. Mladá paní uèitelka provádí textové opravy našeho zpravodaje. Vysokoškolaèka pøedala studii vodního režimu obecnímu úøadu. Vysokoškolský student pøekládá texty našich internetových stránek do angliètiny. Návrh studenta architektury se uplatnil pøi øešení úpravy prostor obecního úøadu vèetnì fasády. A tak bych mohl pokraèovat. A nezájem? Starosta a kronikáø by vám mohli nejlépe odpovìdìt na otázku, kolik žákù, støedoškolských nebo vysokoškolských studentù se na nì obrací se svými otázkami nebo požadavky o pomoc a spolupráci. Mladí lidé jsou aktivní. Jen my, dospìlí, jim mnohdy neradi dáváme pøíležitost a nechceme pøiznat, že cíle, zájmy, ale pøedevším možnosti naplnìní jsou naprosto odlišné od tìch našich v dobách mládí. -obo- Pranostiky Øíkává se, a ne nadarmo, že staleté zkušenosti z pozorování pøírody a získané poznatky jsou uloženy jako nedocenitelné moudro v pranostikách. Po prolistování nìkolika starých i nejnovìjších oblíbených lidových kalendáøù jsem jich nìkolik vybral pro ty, kteøí se o pøírodu trochu zajímají a kteøí by si jejich platnost také rádi ovìøili v prùbìhu následujících mìsícù. Tady jsou: Studený máj, v stodole (v zahradách) ráj. Když máj vláhy nedá, èerven se pøedá. Do svatého Ducha, nesvlékej kožucha. Chladný kvìten, èerven vlažný, jest pro sýpky, sudy blažný. Medardovo kápì, ètyøicet dní kape. Netøeba Boha v èervnu o déš prositi, pøijde hned, jak zaènem kositi. Mnoho ryb, málo zrna. Opsáno z kalendáøe z r Jestli v máji neprší, tak to èerven dovrší. Když máj vláhy nedá - èerven se pøedá. V kvìtnu-li hrom se ozývá - v èervnu zøídka mrholívá. 9

10 V máji høímoty - nedìlají trampoty. Co èerven nedá do klasu, èervenec nažene v èasu. Jak se v èervnu mìsíc plní, náhlých bouøek moc se vlní. Pláèe-li èerven a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít øídko. Èasto-li se v èervnu hrom ozývá, kalné léto potom pøicházívá. Jak èerven teplem záøí, takové bude i záøí. Je-li èerven mírný, nebude v prosinci mráz silný. Když na Medarda prší, voda bøehy vrší. A ještì pár vzpomínek na loòský rok. Hned první dny v kvìtnu byly velmi teplé. Tøetí den se rtu teplomìru dostala až na znaèku 27 C. Potom se ochladilo. Celý mìsíc byl velmi suchý. Spadlo jen 30 mm srážek, což byla necelá polovina dlouholetého prùmìru. Èerven nenaplnil pranostiku - jestli v máji neprší, tak to èerven dovrší - nedovršil. Naopak. Byl suchý. Dokonce i Medardovi pochybìla v konvi voda. To, co pochybìlo ve vláze, nahradil èerven v posledních dnech vedrem, kdy teploty vystoupily až na 28 C. A tak by se dalo oèekávat podle další pranostiky - jak èerven teplem záøí, takové bude i záøí - že jsme se skuteènì v záøí pìknì vyhøáli. Omyl! Už desátého dne napadl v Krkonoších sníh a na Pradìdu klesl teplomìr pod bod mrazu. Brambory se zaèaly vyorávat až 29. záøí. Co se nesplnilo vloni, mùže se vyplnit letos. kronikáø 10 Historie kaple P. Marie v Nezamyslicích Na travnatém návrší, kde již pøed tøemi tisíci lety se usadil rod dávných lidí pøivábených rybnatou øekou, bohatou pastvou a vydatným pramenem, se zalíbilo i prvním obyvatelùm novì vzniklé osady, rozložené kolem malé zemanské tvrze pøed sedmi staletími. Na prostorný Trávník vyhánìli pastýøi ovce, krávy a kozy. Nikdo se již nedoví, kdo a kdy u pramene ve stínu stromù postavil skromný obrázek MATKY BOŽÍ. Ten se pozdìji stal námìtem nìkolika povìstí pøežívajících ještì donedávna, stejnì tak jako zvìsti o zázraèných úèincích pramenité vody u nìho. A tak toto místo lákalo stále vìtší množství lidí pøicházejících z širokého okolí v procesích. V druhé polovinì 18. století nad pramenem postavil zdejší mlynáøský rod Vitáskù malou døevìnou kaplièku, v níž byla umístìna soška P. Marie, o které se tvrdilo, že: Soška ta svá víèka otvírá a zavírá....

11 A ponìvadž stará kaplièka byla malou a již chatrnou, pojali nìkteøí obèané Nezamyslic myšlenku na místì staré úplnì novou a vìtší postaviti. Obzvláštì se myšlenky té ujal tesaøský mistr Josef Leichert, který plán zhotovil a sbírky podnikal. V záøí 1901 položen základní kámen a o rok pozdìji byla kaple vystavìna. Dne 8. záøí pak byla socha P. Marie, napøed v kostele korunovaná, u slavném prùvodu lidu do kaple pøenešena. Tak tuto událost popsal ve farní kronice tehdejší faráø P. Rudolf Hrdlièka. Každý z jeho následovníkù o toto malé poutní místo peèoval a je zveleboval. Také Mariánský spolek založený pøi stavbì kaple se na jejím vzhledu zasloužil. Ale nemalý podíl na jejím zachování a také na tom, že je zapsána mezi kulturní památky, má obec. Naše kaplièka tedy vznikla a uchovala se jen díky penìzùm darovaným k tomuto úèelu v rùzných èástkách nejen od ctitelù P. Marie, nýbrž i od lidí, od kterých by je nikdo neèekal. Teï, kdy se dožila sta let, by potøebovala velkou opravu, aby zazáøila v plné kráse. Vìøíme, že i tentokrát se najdou teplá srdce a štìdré ruce k obnovì a záchranì vzácného díla našich pøedkù a chlouby obce. -obo- Informace z obecního úøadu Vážení spoluobèané. Dnem vstoupil v platnost zákon è. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a pøíjmení a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù. Mimo jiné v souladu s ustanovením 9 tohoto zákona je nezbytné, aby funkci matrikáøe vykonávali alespoò dva zamìstnanci matrièního úøadu. V opaèném pøípadì by matrika na obecním úøadì zanikla. Shodou okolností v období poèátku platnosti zákona byla zahájena rekonstrukce budovy našeho obecního úøadu, což významnì napomohlo ke zøízení dvou pracovních míst v kanceláøi matriky. V tomto pøíspìvku bychom vám chtìli pøiblížit, co všechno lze na matrice v Nezamyslicích vyøídit. Hlavní funkcí matriky je vedení matrièních knih o narození, uzavøení manželství a úmrtí obèanù a výpisù z nich (rodné, oddací a úmrtní listy). Jedná se o události, které nastaly v našem matrièním obvodu, který tvoøí obce Dobromilice, Doloplazy, Døevnovice, Vícemìøice, Nezamyslice, Tištín, Koválovice-Osíèany. Na matrièním úøadì lze žádat o zmìnu jména nebo pøíjmení, prohlášením si zvolit druhé jméno, oznámit zpìtvzetí pøíjmení po rozvodu, urèit otcovství souhlasným prohlášením rodièù (i k dosud nenarozenému 11

12 dítìti). Na žádost obèana, který hodlá uzavøít sòatek s cizincem mimo území ÈR, vystavujeme vysvìdèení o právní zpùsobilosti k uzavøení manželství v cizinì. V pøípadì narození, uzavøení manželství èi úmrtí obèanù ÈR v cizinì, pøipravujeme podklady pro Zvláštní matriku Brno k vystavení matrièních dokladù pro použití v ÈR. K další obèany velmi využívané èinnosti patøí ovìøování shody fotokopie s originálem dokladu a ovìøování pravosti podpisu. Tuto informaci uvádíme pøedevším pro ty obèany, kteøí z neznalosti našich pravomocí vyhledávají ovìøení listin a podpisù notáøem, pøièemž ovìøení na matrice i u notáøe je na stejné právní úrovni. V neposlední øadì vyøizujeme žádosti obèanù o výpis z rejstøíku trestù, žádosti o vdovské èi vdovecké dùchody po úmrtí jednoho z manželù atd. Od pøibyla k hlavní funkci matriky další rozsáhlá agenda, jak již bylo zmiòováno v minulých vydáních zpravodaje, a to vyøizování žádostí o vydání obèanského prùkazu a cestovního dokladu. Tato èinnost je na naší matrice obèany hojnì využívána. Na celkovém množství vyøízených žádostí z 18 matrik na okrese Prostìjov /mimo mìstské matriky/ se podílel náš matrièní úøad nejvìtším poètem - 26%. Nejvìtší problémy nám zpùsobovaly fotografie, které neodpovídaly požadavkùm zákona a pøedávání žádostí Okresnímu úøadu v Prostìjovì, které je nutno pøedávat osobnì povìøeným pracovníkem a nelze je zasílat poštou. Výkon funkce matrikáøek je na našem obecním úøadì spjat s vedením evidence obyvatel a zároveò s provozováním pohøební služby. Obecnì lze tedy øíct, že matrika provází èlovìka celý život - od narození, pøes vítání dìtí, vyøízení prvního obèanského prùkazu, sòatek, ovdovìní až po úmrtí. pracovníci OÚ Kvìtnové akce soutìž psù Hanácký pohár poøádaná ZO MSKS Nezamyslice, zaèátek 8.00 hod cyklistické kritérium Nezamyslické okruhy se zahranièní úèastí, zaèátek hod svod mladých a bonitace dospìlých Rottweilerù na cvièišti ZO MSKS Nezamyslice, zaèátek 8.00 hod školní akademie - zábavný program pøipravený žáky Masarykovy ZŠ Nezamyslice dìtský den Hvìzdièka, ètvrtletník obce Nezamyslice. Redaktoøi: èlenové OZ, pracovníci OÚ, kronikáø obce Mgr.Bohumil Outrata a ostatní dopisovatelé z øad èlenù organizací a obèanù obce; grafická úprava: Lukáš Doubrava; obrázek na titulní stranì: Mgr.Bohumil Outrata; tisk a vydavatel: OÚ Nezamyslice, Tjabinova

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Chvalte léto! lesních malin zrajících. tìhotných klasù obilných èas touhy po objetí vodní hladì. a jejich dotekù vášnivé dlanì. B.

Chvalte léto! lesních malin zrajících. tìhotných klasù obilných èas touhy po objetí vodní hladì. a jejich dotekù vášnivé dlanì. B. ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 18., LÉTO 2002 Chvalte léto Chvalte léto, èas motýlých køídel barevných lesních malin zrajících vùnì košatých lip staletých bzukotu èmelákù bruèivých vonících

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

J a r o Co jarní vánek?

J a r o Co jarní vánek? ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 5., VYDÁNÍ 13., JARO 2001 J a r o Co jarní vánek? Ten støíbøité kožíšky koèièkám hladí. Co tažní ptáci? Ti korálky tónù ve vìtvích ladí. Co bílé snìženky? Tichounce

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum. VÝROÈNÍ SDRUŽENÍ ZPRÁVA AMBRA adresa: Stržanov 34, Žïár n. Sáz. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.cz hipoterapie canisterapie volnoèasové aktivity animoterapie 2 0 0 3 Vysoèina

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná nový nový Hejkal 4. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2006 cena 5 Vážení spoluobèané, od posledního vydání obecního obèasníku uteklo více jak 5 mìsícù. A to je doba natolik dlouhá, že jsme

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 24.02.2014 Èas zpracování: 7h52m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony 124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky:

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

2 NášþÚJEZDEC SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych v našem obecním zpravodaji krátce zhodnotil osmimìsíèní èinnost zastupitelstva obce Újezdec. Pøipomínám, že v komunálních volbách 2002

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení.

takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení. !,t rl&t'.-:::14 L; ~,t -32 Krajský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Havlové a soudkyò JUDr. Vìry Šimùnkové a Olgy Stránské v právní vìci žalobce: Ekologický právní servis,

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

MNOHÉ SE PODAØILO, ALE JEŠTÌ NA NÁS ÈEKÁ HODNÌ PRÁCE Vladimír Kapal

MNOHÉ SE PODAØILO, ALE JEŠTÌ NA NÁS ÈEKÁ HODNÌ PRÁCE Vladimír Kapal Roèník: V Èíslo: 8 Vydáno v Nehvizdech 16.8.2010 ZDARMA MNOHÉ SE PODAØILO, ALE JEŠTÌ NA NÁS ÈEKÁ HODNÌ PRÁCE Vladimír Kapal Rozhovor se starostou Foto Miroslava Kvasnièková Starosta Antonín Bendl je ve

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více