OLOMOUCKÉ DRAMACENTRUM SDRUŢENÍ D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OLOMOUCKÉ DRAMACENTRUM SDRUŢENÍ D"

Transkript

1 JANÁČKOVÁ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova OLOMOUCKÉ DRAMACENTRUM SDRUŢENÍ D BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Jana Posníková Vedoucí práce: Mgr. Magdaléna Lípová Oponent práce: Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.D. Brno 2015

2 Bibliografický záznam POSNÍKOVÁ, Jana. Olomoucké dramacentrum Sdruţení D [Dramacenter Sdruţení D in Olomouc]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér Divadlo a výchova, 2015 s.[46] Vedoucí bakalářské práce Mgr. Magdaléna Lípová

3 Anotace Bakalářská práce Dramacentrum Sdruţení D v Olomouci se snaţí zmapovat olomoucké dramacentrum v jeho celé šíři. Budu se zabývat jak vznikem, organizační strukturou, tak veškerou jeho činností. Tedy vytvářenými projekty a nabízenými programy. V neposlední řadě představím vedoucí osobnosti, lektory a jejich společné cíle. Na základě těchto zjištění bych ráda vypracovala výčet nejpodstatnějších kompetencí lektorŧ a přínos dramacentra pro širokou veřejnost. Annotation The bachelor s thesis Dramacenter Sdruţení D in Olomouc aims to map Olomouc s dramacenter and its entire scope. I will focus on its formation, organizational structure and all of its activities, therefore using its original projects and programs on offer. Finally, I will introduce its leaders, lecturers and their common goals. Based on these findings, I would like to draw up a list of the most essential competencies these lecturers posess and the benefits of dramacenter for the general public.

4 Klíčová slova Dramacentrum, Sdruţení D, prevence, adaptační programy, interaktivně proţitkové programy, interaktivní techniky, osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, lektor, divadelní přehlídka Poděs, strukturované drama, příběhové drama Keywords Dramacenter, Sdruţení D, prevention, adaptation programs,interactive programs, interactive techniques, personal development, social development, lecturer, drama festival Poděs, structured drama, narrative drama

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně Jana Posníková

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala své vedoucí práce, Mgr. Magdaléně Lípové za trpělivost i cenné rady. Dále svým spoluţákŧm, rodině a divadelním kolegŧm i přátelŧm za velkou podporu. A v neposlední řadě děkuji celému Sdruţení D za skvělou spolupráci, poskytování nových podnětŧ a za moţnost nahlédnutí do jejich práce.

7 Obsah PŘEDMLUVA ÚVOD DRAMACENTRA A DRAMATICKÁVÝCHOVA UPŘESNĚNÍ POJMŦ SDRUŢENÍ D Financování Cíle Oblasti zájmu SPECIFICKÉ PROJEKTY Příběhové drama Kluby Na cestě Nenávist na internet nepatří Vzdělávací programy a kampaně prevence poruch příjmu potravy ve třech krajích České republiky PROGRAMY Roční preventivní program Osobnostní rozvoj Prevence ŠIKANA DROGOVÁ PREVENCE ANOREXIE XENOFOBIE A RASISMUS Enviromentální výchova Mediální výchova Rozvoj čtenářské gramotnosti... 26

8 6.7 Adaptační programy DIVADELNÍ AKTIVITY PŘEHLÍDKA PODĚS DIVADELNÍ INSCENACE PROGRAMY PRO PEDAGOGY A VOLNOČASOVÉ PRACOVNÍKY LEKTOŘI ZÁVĚR Pouţité informační zdroje SEZNAM PŘÍLOH... 42

9 PŘEDMLUVA Proč jsem si vybrala právě toto dramacentrum? Se Sdruţením D jsem se setkala především díky osobnostem, které jsou s ním spojené. A to v základní umělecké škole Ţerotín Olomouc, kde jsem navštěvovala literárně-dramatický obor pod vedením MgA. et Mgr. Aleny Palarčíkové, která patří mezi vŧdčí osobnosti tohoto dramacentra a u které v současnosti také vykonávám praxi v rámci předmětu Soustavná praxe v Ateliéru Divadlo a výchova. Dále s MgA. Ivanou Němečkovou, jeţ učí na stejné škole. Na to navazovalo setkání s MgA. et Mgr. Magdou Johnovou, se kterou jsem měla tu čest spolupracovat na scénáři k představení brigita heinze nenávidí se souborem Děti Veselé na ZUŠ Iši Krejčího Olomouc. Mezi lektory a zaměstnance dramacentra patří také má kolegyně z Divadla Tramtarie Mgr. Zuzana Zapletalová. Právě díky setkávání se s těmito lidmi jsem se o jimi nabízené programy ve Sdruţení D začala blíţe zajímat ještě předtím, neţ jsem se definitivně rozhodla napsat o dramacentru bakalářskou práci. Navíc pravidelný osobní kontakt mi umoţnil snazší přístup k materiálŧm a konzultacím. 1

10 1. ÚVOD Ve své bakalářské práci bych ráda představila olomoucké dramacentrum Sdruţení D. Mým cílem je shrnout vznik a současnou činnost dramacentra a veškeré oblasti, na které se zaměřuje. Tedy popsání jeho projektŧ, záţitkových a adaptačních programŧ a zpŧsob, jakým jsou prováděny. V neposlední řadě bych ráda představila vedoucí pracovníky a lektory, díky kterým se Sdruţení D mohlo od svého vzniku posunout aţ k současné fázi své existence. Ráda bych se zaměřila na přínos, který pro společnost dramacentrum má. Pokusím se shrnout jeho cíle. V rámci shrnutí cílŧ je potřeba zmínit se také o Asociaci dramacenter České republiky, jejíţ vznik Sdruţení D iniciovalo. Vznik a cíle Asociace jsou však spletitou a obšírnou problematikou, které se ve své bakalářské práci věnovat nebudu. Ráda bych se ji ovšem zabývala v budoucích letech a ve svém dalším budoucím studiu. Zmíním se také o divadelních aktivitách Sdruţení D - přehlídce Poděs a o vlastních divadelních inscenacích i o programech pro pedagogy a volnočasové pracovníky. V neposlední řadě bych ráda polemizovala, jakou měrou spadá dramacentrum a jeho činnost do našeho oboru tedy oboru dramatická výchova. V rámci získávání materiálŧ jsem sama, jako pozorovatel, navštívila několik záţitkových programŧ. Při popisování se budu opírat především o rozhovory s lektory Sdruţení D, o propagační materiály dramacentra, o jejich webové stránky. Dále budu čerpat z odborné literatury, např. z článkŧ Ing. Pavla Němečka, nebo ze závěrečné práce MgA. et Mgr. Magdy Veselé (v současnosti Johnové) Efektivita programŧ primární prevence z Univerzity Palackého, oboru Speciální pedagogika Etopedie. Ráda bych také věnovala několik slov pojmŧm příběhové drama a dramacentrum, jejichţ upřesnění povaţuji za nezbytné pro čtení této práce. 2

11 2. DRAMACENTRA A DRAMATICKÁVÝCHOVA Na začátku své práce bych ráda uvedla, jak pro mě dramacentrum souvisí s dramatickou výchovou, tedy naším oborem. Dle slov Pavla Němečka by dramacentra měla připravovat a nabízet to, na co učitelům ve školách nestačí síly či na co chybějí invence a odborná kompetence (divadlo fórum, programy v podobě školních dramat, divadlo ve výchově, výchova k diváctví). Programy dramacenter nemají nahrazovat školní výuku, mají ale šanci doplňovat ji a rozšiřovat o velmi podstatnou součást vzdělávacího procesu učení vlastní zkušeností, prostřednictvím prožitku. Mohou přispět k pochopení a přijetí různých literárních, dramatických či filmových východisek, mohou se stát prostředníkem k dalšímu využití etického a intelektuálního potenciálu, který různé umělecké obory a žánry nabízejí 1 Většina z dramacenter, především těch, které jsou členy Asociace dramacenter České republiky, nabízí široké zaměření programŧ a činností, které se dramatické výchovy dotýkají jak nepřímo, tak přímo. Proţitkové programy, jeţ si kladou za cíl vzdělat účastníky sociálně, kultivovat jejich emoční inteligenci či pŧsobit na osobnostní rozvoj dětí a mládeţe, sice obsahově nespadají zcela jednoznačně do dramatické výchovy, vyuţívají však některých jejích principŧ a postupŧ, vyuţívají dramatickou výchovu jako prostředek. Vedle toho dramacentra nabízí prostor pro volnočasové aktivity, mezi kterými mŧţeme najít i dramatický krouţek, pořádají divadelní přehlídky, nabízí vlastní interaktivní inscenace pro děti, zabývají se divadlem ve výchově (např. divadlo fórum), nabízí i workshopy pro učitelé dramatické výchovy. Téměř v kaţdém výše zmíněném dramacentru je mezi pracovníky převaha absolventŧ našeho oboru na uměleckých školách (JAMU, DAMU), či pracovníkŧ, kteří se několik let věnují v praxi dramatickému oboru na základních uměleckých školách nebo ve volnočasových střediscích. 1 Němeček, Pavel. Asociace dramacenter České republiky k čemu to? Tvořivá dramatika, roč. 24, č. 1 (2013), s

12 3. UPŘESNĚNÍ POJMŮ V této kapitole bych ráda upřesnila pojmy, se kterými budu ve své bakalářské práci operovat a jeţ mi pro tuto práci přijdou nezbytné. A sice příběhové drama a dramacentrum. Příběhové (strukturované, procesuální či školní) drama Příběhové drama je typ dramatu, jehoţ prvotním cílem není být předvedeno na jevišti. Jeho základem jsou techniky dramatické výchovy (např. ţivé obrazy, hra v roli, komentovaná hra v roli apod.). Cílem je formovat ţivotní postoje a názory, dále vzdělávat účastníky na poli sociálním, kognitivním, psychomotorickém aj. Propojuje racionální a emotivní stránku s tvořivostí. Účastníci skrze drama pronikají do konkrétního tématu za pomoci příběhu. Příběh mŧţe být fiktivní i pravdivý, většinou však dochází ke smíšení obojího. Na základě vlastního proţitku si účastníci zkušenost a informace zapamatují lépe a dlouhodoběji. Jsou nuceni se rozhodovat a nést za rozhodnutí následky. Protoţe za podstatný v tomto typu dramatu povaţuji příběh, přikláním se k označení příběhové drama. V České republice se však často uţívá pojmu strukturované drama, jeţ je nepřesně přeloţeno z anglického jazyka. Podle Josefa Valenty tento termín mŧţeme hovorově pouţívat pro označení jistého typu dramatu, terminologicky je však nepřesný. 2 Radka Svobodová tohoto termínu uţívá taktéţ. Strukturované drama je způsob práce v oblasti dramatické výchovy Má pevnou kostru, kterou si lektor předem připraví, ale neví, čím ji žáci naplní. Co je ale důležité, je to, že ponesou za svá rozhodnutí důsledky, které mohou být příjemné i nepříjemné. Jde o paralelu se životem Strukturované drama je metodou komplexního učení, odpovídá náročným požadavkům kooperativního učení. 3 2 Valenta, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, str Svobodová, Renata. Strukturované drama. In: KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, str

13 Pro onen typ dramatu, o němţ je řeč, existují však i jiná označení, např. školní drama. Specifickým typem projektu v dramatické výchově je tzv. školní drama (v angličtině se pro něj užívá případného termínu drama nebo drama structure dramatická struktura viz např. stejnojmennou práci C. O Neillové a A. Lamberta), které je strukturováno jako řada kroků vyplněných, jednak různými variantami metod založených na hře v roli, jednak variantami mimorolových aktivit. 4 drama. Irina Ulrychová ve své knize Drama a příběh pouţívá označení příběhové V dramatu příběh vzniká procesem hraní, založeném nejčastěji na předběžném plánu učitele, dotvářeném a přetvářeném aktivitou účastníků v průběhu dramatické hry. 5 Příběh, který vzniká během hraní, je podroben zkoumání. Hráči vystupují ze svých rolí a nahlížejí na něj zvenčí, radí se a komentují. Mohou se kdykoliv vrátit nebo naopak nahlédnout dál. Klíčové situace dovolují pohled z více úhlů. Důraz je kladen na prožitek, ale i na schopnost racionálního pohledu na problém. Jádrem příběhového dramatu je problémová situace, většinou se zjevným konfliktem. 6 V příběhovém dramatu je vyuţíváno divadelních technik a postupŧ, zároveň však není nutné předchozí divadelní zkušenosti. Cílem je rozvíjet sociální i umělecké cítění vlastním proţitkem, být účastníkem modelových situací a přemýšlet nad příčinami i dŧsledky vlastních rozhodnutí. Příběhové drama formuluje a klade otázky. Nesnaţí se předávat mustr na řešení několika rŧzných situací. Sdruţení D pro své programy volí nejčastěji tuto formu, protoţe ji z dosavadních zkušeností povaţuje za nejefektivnější. Při vyuţívání příběhové dramatu pro primární prevenci je úskalím tenká hranice mezi touto formou a terapií. 4 Provazník, Jaroslav. K některým otázkám teorie a didaktiky dramatické výchovy. In: Koťátková, Soňa. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha : Karolinum, str Ulrychová, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Praha: Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, str. 7 6 Ulrychová, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Praha: Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, str.8 5

14 Důležité ovšem je, aby lektor (častěji se setkáme s lektorskou dvojicí) nepřekročil hranici strukturovaného dramatu a nepřecházel až do nechráněných forem terapie, pokud to není cílem. Pokud by onu pomyslnou hranici již překročil, byl by problém s řešením možných přenosů. Pokud někdo problém otevře, ale neřeší, může napáchat víc škody, než kdyby se problémem vůbec nezabýval. V tomto směru je nutností, aby lekce dramatu vedl zkušený a vzdělaný lektor, který toto pomezí přesně pozná a dokáže vše udržet v mantinelech předem zvolené metody, se kterou pracuje. 7 Dramacentrum Podobně jako příběhové drama, je i označení dramacentrum převzato z angličtiny. Jak jsem zmínila výše, sám ředitel Sdruţení D povaţuje toto označení za nepřesné. V České republice bohuţel zatím nevznikla ţádná definice dramacentra nebo jiný, vhodnější pojem. Pro mě tento termín označuje centrum, které soustředí aktivity nejrŧznějšího zaměření, jeţ mŧţeme buďto přímo nazvat aktivitami divadelními (přehlídky, krouţky, divadelní inscenace, programy zaměřené na zdokonalování divadelních kompetencí účastníkŧ) či které vyuţívají divadelních technik. Cílem je vychovávat, rozvíjet a vzdělávat v sociální, emoční oblasti, pomáhat problematickým kolektivŧm či jedincŧm a pŧsobit na poli primární prevence. 7 Veselá, Magda.Efektivita programŧ primární prevence. Závěrečná práce. PALACKÉHO UNIVERZITA. Pedagogická fakulta. str

15 4. SDRUŽENÍ D Sdruţení D, jeţ vzniklo roku 2000, se zaměřuje na primární prevenci a osobnostní rozvoj mládeţe v Olomouckém kraji. Hlavní cílovou skupinou jsou děti z mateřských školek, základních i středních škol a učilišť. Sdruţení D ve svých programech, které do roku 2012 realizovali přímo v prostorách konkrétních škol, zprostředkovávají proţitek tady a teď. Poskytují účastníkŧm příleţitost konfrontace svých ţivotních postojŧ a zkušeností s reakcí ostatních účastníkŧ, rozvíjí v nich toleranci a vnímavost vŧči okolí, poskytují rady jak reagovat na těţké ţivotní situace, jeţ mŧţou potkat jak člověka samotného, tak někoho z jeho blízkého okolí. 8 Během kaţdého roku je zrealizováno 250 záţitkových programŧ. Například v roce 2011 bylo zrealizováno 184 programŧ, v roce 2013 jich bylo jiţ 296. Zásadním zlomem se stal rok Sdruţení se podařilo získat, zrenovovat nový prostor - vybudovat vlastní dramacentrum. Programy se přestaly odehrávat pouze ve školách, kde nebyly vhodné podmínky pro realizaci, a přesunuly se do prostoru dramacentra, jenţ je pro tyto účely stvořený. Výhoda samostatného prostoru spočívá v tom, ţe interaktivní setkání nejsou narušována nechtěnými vnějšími vlivy (nechtěný příchod cizích pedagogŧ či ţákŧ během lekce, školní zvonění apod.). Neuniformní prostředí samo o sobě zaručuje hlubší dopad na účastníka programu. Dramacentrum také nabízí vybavené technické zázemí pro realizaci technicky náročnějších proţitkových programŧ či pro divadlo fórum. A to především díky podpoře Nadace Partnerství. Podpora nadace také pomohla vytvoření dalších pracovních pozic, které dramacentrum posunulo k větší profesionalitě. A sice vytvoření místa pro psychologa a marketingového specialistu, PR manaţera a celková stabilizace financování. Prostor, ve kterém sdruţení svou činnost vykonává dodnes, byl slavnostně otevřen v prosinci roku 2012 a od roku 2013 mohl být jeho provoz spuštěn naplno. Sdruţení D také iniciovalo vznik Asociace dramacenter České republiky. Asociaci zaloţilo roku 2011 spolu s dalšími centry. Konkrétně jsou to Centrum tvořivé dramatiky v Praze, Labyrint studio dramatické výchovy Brno 8 Z broţury Sdruţení D Programová nabídka. Osobní archiv. 7

16 (pobočka SVČ Luţánky) a Johan o.s. v Plzni. O rok později, tedy 2012, se připojily další instituce Divadlo loutek Ostrava spolu s občanským sdruţením THeatr ludem v Ostravě a Labyrint u divadla Drak v Hradci Králové. Asociace by měla pomoci budování stabilizace dramacenter v České republice - rozšíření celkového povědomí o cílech, moţnostech a celkovém přínosu pro širokou veřejnost. V neposlední řadě se Asociace zabývá i tím, jakým zpŧsobem mŧţou být dramacentra finančně podporovaná. 4.1 Financování Sdruţení D je nestátní neziskovou organizací, jejíţ zárodky se začaly formovat v roce Zakladatelem je Ing. Pavel Němeček, který je ředitelem aţ do současnosti. Tehdy dramacentrum fungovalo na bázi dobrovolnictví, tedy dobrovolná platforma učitelů, pedagogů a lektorů 9, kteří vedle své dobrovolné iniciativy chodili do svého zaměstnaní, coţ u valné většiny znamenalo učit dramatickou výchovou na ZUŠ či jako zájmové krouţky v jiných institucích. S postupem času se Sdruţení podařilo vydobýt stálé místo v Olomouckém kraji a stát se uznávanou organizací. V tomto roce se tým Sdruţení D skládá z jedenácti lektorŧ. Činnost Sdruţení D je financována pomocí prostředkŧ statutárního města Olomouc, Olomouckým krajem, Ministerstvem kultury a díky grantŧm, o které sdruţení ţádá. V současné době jich je zhruba patnáct. Sdruţení má také své sponzory, kteří jej podporují buď hmotnými potřebnými dary či finančně. Přispět je moţné několika zpŧsoby. Na všech akcích dramacentra je k dispozici pokladnička Sdruţení D, která je zřizovaná Magistrátem města Olomouc. Výtěţek z ní jde výhradně na realizace programŧ. Dramacentrum také těţí z prodeje placek, speciálních domácích zdravých sirupŧ a benefičních vstupenek. Benefice se koná jednou ročně, a to k příleţitosti představení zajímavého divadelního počinu. Jednotlivci také mohou přispívat na transparentní účet jakoukoliv částkou. Materiální 9 8

17 podpory je vyuţíváno především při organizování divadelní přehlídky Poděs v podobě ubytování, jídla pro účinkující, ocenění pro postupující nebo tisk propagačních materiálŧ. V současnosti se cena vytvoření jednotlivých programŧ pohybuje okolo 4000Kč, částku však frekventanti nehradí v plné výši. Účastníci mohou vyuţít dotovaného či nedotovaného programu. Částka hrazená za program se tedy pohybuje okolo 1000Kč (dotovaný) aţ 2500Kč (nedotovaný). Dotované programy jsou samozřejmě početně omezené. Jsou přednostně nabízeny školám, jeţ spolupracují se Sdruţením D pravidelně, a tedy navštíví ročně více neţ jeden nebo dva programy. Dotovaný reţim je navíc závislý na získání dotací z veřejného rozpočtu a je vyuţíván především pro programy primární prevence. Díky dalším výtěţkŧm, např. ze zmíněné benefice, mŧţe sdruţení financovat program pro děti ze sociálně slabších rodin či pomoci zaplatit cestu školám mimo Olomouc. 4.2 Cíle Cílem Sdruţení D je rozvíjet sociální a emoční inteligenci, podporovat osobnostní rŧst, kulturní rozhled a zprostředkovávat umění, především divadelní. Ať uţ organizací dětské postupové přehlídky, nabídkou hostujících divadelních představení v dramacentru a organizováním benefičního večera, kde je představen zajímavý či oceňovaný divadelní počin. V roce 2013 to byla např. inscenace divadla DNO Jsem Fagi!, v roce 2014 Back to Bullerbyn divadla Športniki. Dalším cílem, který vedl k zaloţení jiţ zmíněné Asociace České republiky, je vybudovat stabilní pozici pro dramacentra, upozornit na jejich potřebnost, a tím upozornit na moţnost alespoň částečného financování. Sdruţení D se snaţí navazovat stálé kontakty a pracovat tak s jednotlivými školami pravidelně. U ţákŧ, kteří programy navštěvují pravidelně, zaznamenávají lektoři vývoj a progres. 9

18 Za své hodnoty povaţuje Sdruţení D uţít umění jako prostředek porozumění sobě samému i okolí, vyuţívat tvořivost jako aktivitu, budovat si vlastní názor a odpovědnost za něj, dokázat se dohodnout s okolím. 4.3 Oblasti zájmu Sdruţení D se zaměřuje především na ţáky a studenty mateřských, základních a středních škol. Svou činností se však zabývá i prací s handicapovanými, sociálně znevýhodněnými, s cizinci, menšinami či se seniory. Zároveň pracují s pedagogy volnočasových zařízení se zaměřením na dramatickou výchovu. Pro kaţdou oblast si hledají nejvhodnější formu (divadlo fórum, záţitkový program, diskuze apod.). Základem je, aby účastník byl součástí lekcí, nikoliv pasivním divákem nebo pozorovatelem. Zároveň jsou programy vytvořeny tak, aby nebylo potřeba dřívější umělecké zkušenosti. Sdruţení D se zároveň zaměřuje i na šíření umění. Pořádá filmové projekce, divadelní představení apod. V současnosti má v nabídce čtyři interaktivní inscenace pro děti. 10

19 5. SPECIFICKÉ PROJEKTY Jednotlivé projekty Sdruţení D se zaměřují na konkrétní společenský problém a jednu cílovou skupinu. Jsou dotované z rŧzných grantŧ a trvají přesně stanovenou dobu, coţ je povětšinou dva aţ tři roky. Po uplynutí stanové doby jsou projekty zařazeny do stálé programové nabídky, tzv. mimo projekt. K začátku roku 2015 Sdruţení D rozběhlo projekty tři. 5.1 Příběhové drama Projekt byl spuštěn v květnu roku 2012 a jeho realizace byla plánovaná do ledna Hlavním cílem projektu je ovlivňovat postoje ţákŧ 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníkŧ víceletých gymnázií v oblasti sociální prevence prostřednictvím speciálních programŧ. Projekt byl podpořený z Programu švýcarskočeské spolupráce Nadace Partnerství. K tomu, aby příběhové drama mohlo být spuštěno, bylo potřeba rozsáhlých rekonstrukcí, aby mělo kde probíhat, coţ se také stalo jedním z cílŧ projektu. A tak díky blokovému grantu vznikl samostatný prostor dramacentra, utvořila se pozice psychologa, který s dětmi dále pracuje na základě informací, získaných během programŧ, a to především v kolektivech, kde se vyskytne problém. Projekt byl dále podpořen menší finanční částkou z rozpočtu Olomouckého kraje a města Olomouc. Příběhové drama je zároveň součástí Ročního preventivního programu, přesněji jednou ze tří částí tohoto programu, kterému se budu v této práci blíţe věnovat v kapitole 6.1 Roční preventivní program. 11

20 5.2 Kluby Na cestě V roce 2013 vznikl projekt, jenţ bude trvat do roku Je podpořen z dotačního titulu OP LZZ 10 a zaměřuje se na děti a dospívající z dětských domovŧ Olomouckého kraje. Účastníkem se stane 45 dětí ze 3 4 dětských domovŧ. Hlavním cílem je zavést ve vybraných domovech systém preventivních a osobnostně-rozvojových programŧ zamezujících rizikovému chování frekventantŧ. Dalším cílem je posílit jejich sociální a profesní kompetence - vyrovnávat se s frustrací, osobními i pracovními neúspěchy, se závislostmi, zadluţeností a s dalšími zátěţovými situacemi. Díky modelovým situacím si účastníci mohou vyzkoušet pracovní pohovory a s tím související jednání. Projekt by jim měl pomoci ukázat běţné povinnosti či naučit praktické dovednosti, jakými jsou například ubytování, cestování nebo orientaci v cizím prostředí. První rok bylo k dosaţení cílŧ vyuţito prŧpravných cvičení, která mají vést ke zvyšování sebedŧvěry, sebepoznání a spolupráce, k procvičení komunikace a jednání, dále se zúčastňovali speciálních preventivních programŧ dramacentra. Druhý rok přicházely na řadu modelové situace, se kterými se po opuštění dětského domova mládeţ setkává, ale nikdo je nevedl k jejich zvládnutí. Mezi tyto situace patří hledání a získávání zaměstnání, finanční gramotnost nebo orientace na úřadech. Následně si frekventanti dané situace prakticky vyzkoušeli pohovory s figuranty na Úřadech práce, v agenturách práce, v rekvalifikačních agenturách, u potenciálních zaměstnavatelŧ (personální oddělení), v bankovních institucích. Zásadní aktivitou projektu je program Big Brother/Big Sister, ve kterém bylo pŧvodně zapojeno patnáct mladistvých, aktuálně opouštějících dětský domov a vstupujících do další fáze do samostatného ţivota. Po spuštění projektu a jiných změnách zŧstalo účastníkŧ osm. Program Big Brother/Big Sister je zaloţen na vrstevnickém poradenství oneto-one. České republiky. 10 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu 12

21 Tato metodika má kořeny v USA 60. let 20. století. Dospívající (15 18 let) tráví se svým plnoletým starším bratrem/sestrou společně asi 3 hodiny týdně po dobu 8 měsíců. Cílem jejich setkávání je navázat vztah, který se může stát v životě mladistvého pilířem, o který se může opřít v obtížných životních situacích. 11 Metoda je tedy zaloţená na vytvoření si osobního vztahu. Starší bratr/sestra mají pomoci mladému člověku s otázkami ohledně osamostatnění, ale i s osobními problémy. Společně také navštěvují kulturní zařízení či sportovní aktivity. Starší bratři/sestry jsou dobrovolní pracovníci. Citace níţe je ohlasem ředitele z jednoho ze zapojených dětských domovŧ: Nabídka olomouckého sdružení D na spolupráci formou projektu Kluby Na cestě se nám od počátku jevila jako velmi vhodný doplněk výchovného působení našich pracovníků. V rámci osobnostního rozvoje dětí a mládeže s cílem přípravy na samostatný život a prevence rizikových jevů po odchodu ze zařízení pokládáme za vhodné předávat co možná nejširší spektrum znalostí, vědomostí a zkušeností Po několika měsících spolupráce hodnotíme z naší strany tento krok jako velmi zajímavý a potřebný. Spolupráce se rozběhla velmi dobře, ze strany lektorů a návštěv jsou dodržovány termíny i rozsah, připraveny zajímavé nabídky. Pokud jde o zájem a aktivitu dětí, je rozdílná dle individuálních zájmů a časového zaneprázdnění jednotlivých dětí. Většina z nich dojíždí denně ve dnech školního vyučování z Plumlova do Prostějova, účastní se výuky i praktického vyučování, navštěvují kroužky, věnují se volnočasovým aktivitám, o víkendech se zase podílí na přípravě stravy, odjíždí k rodinám, navštěvují kamarády. Nelze proto vždy zachovat stoprocentní přítomnost a zájem všech dětí o zapojení v pestrém rozsahu projektu. Přesto v případě vhodné motivace, zajímavých aktivit či působení v prostorách uvnitř DD 12 i zahradě, eventuálně mimo areál zařízení děti jeví zájem, spolupracují a účastní se zmíněného projektu. 13 V současnosti, po konci projektu, zveřejnilo Sdruţení D zprávu, ţe vztahy mezi účastníky a velkými sestrami/bratry pokračují. Stále tedy dobrovolníci 11 Z propagačních materiálu Sdruţení D. Osobní archiv. 12 Dětský domov 13 Mgr. Petr Antoníček, zástupce ředitele DD a ŠJ Plumlov. Dostupné z: 13

22 navštěvují dětské domovy a pomáhají svým svěřencŧm. Aktivita tedy stále pokračuje. 5.3 Nenávist na internet nepatří Projekt Nenávist na internet nepatří, který se zabývá aktuálním tématem kyberšikany, vznikl díky grantŧm z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP 14 fondŧ. Jeho realizace je rozloţena do 21 měsícŧ. Cílovou skupinou je druhý stupeň základní školy. V programu se snažíme najít příběh, který je dětem blízký, jedná se o jejich vrstevníky a díky samotnému příběhu děti rychleji do děje nastoupí a dokáží řešit situaci za hrdinu díky vlastnímu přesvědčení. 15 Projekt vyuţívá divadla ve výchově, konkrétně divadla fórum. Proč právě tohle téma, vystihuje zcela přesně anotace k projektu Sdruţení D. V dnešní komunikaci mladých lidí dominuje komunikace elektronická - chatování, skypování, mailování, používání Facebooku či Twitteru - vytrácí se komunikace tváří v tvář... Sdělit emoce "z očí do očí" je pro dnešní mládež čím dál těžší, stejně jako vcítit se do pocitů druhého. Co si dovolíme na internetu, toho bychom se v realitě ze studu neodvážili. Tento způsob komunikace není jednoduché změnit. Ale stejně jako není svoboda myslitelná bez odpovědnosti, tak i svobodný a volný přístup ke komunikaci online - se všemi a hned - není odpovědný bez vědomí možného rizika ublížit či zraňovat Cílem je navštívit 24 škol v Olomouckém, ale i Zlínském, Moravskoslezském, Jihomoravském a Pardubickém kraji. Vţdy v 8. nebo v 9. třídě proběhne divadlo fórum a na stejné škole proběhne i kampaň, kterou si děti dělají samy mezi sebou. Kampaň má za cíl rozšířit to, ţe existuje web kde jsou veškeré informace o kyberšikaně, co to je, jak ji vŧbec poznat, aneb poznej svého nepřítele, aby ses mu mohl vyhnout. Na tomto 14 Evropský hospodářský prostor. 15 Z rozhovoru s Mgr. Zuzanou Zapletalovou. Soukromý archív

23 webu je také uvedeno, jak lze oběti nebo svědkovi kyberšikany pomoci ke kaţdému městu jsou na webu navíc vypsány organizace a poradny, které mŧţou dětem přímo pomoct nebo kam se mŧţou ozvat, kdyby měly tento problém s šikanou, kdyby věděly o kamarádovi, který má s kyberšikanou problém apod. V poslední části projektu by mělo dojít k předání know-how projektu organizacím z Asociace dramacenter ČR, a sice formou workshopŧ, jehoţ cílem bude porozumět principŧm divadla fórum, předat scénář konkrétního interaktivního divadelního představení a umět připravit podobnou informační kampaň. Protoţe projekt je spuštěn od srpna 2014 a dlouho byl v přípravné fázi (vymýšlení webových stránek, psaní scénáře, následné zkoušení a vytváření propagačních materiálŧ k webu), teprve letos, tedy v lednu 2015, došlo k první realizaci. Lektoři Sdruţení D ve spolupráci s pedagogem následně vyberou 4-5 dětí, které se budou aktivně účastnit také informační kampaně ve škole. Zapojení ţákŧ do kampaně bude dobrovolnické a jeho cílem je rozšířit myšlenku Nenávist na internet nepatří do povědomí celého 2. stupně nebo celé školy. Zapojení konkrétních ţákŧ do podobné aktivity zvýší povědomí o tom, ţe angaţovanost je potřebnou součástí občanské společnosti a nutnou podmínkou demokracie. Informační kampaň, která bude probíhat na kaţdé spolupracující škole, bude podpořena tiskovými materiály, propagačními předměty a informačními tabulemi (vše nákladem z projektového rozpočtu), které budou odkazovat na webové stránky projektu Nenávist na internet nepatří. Ty pomohou svým návštěvníkŧm nejen umět si poradit v případě útoku, ale také rozpoznat uráţející a zraňující projevy na hranici kyberšikany či za ní. 5.4 Vzdělávací programy a kampaně prevence poruch příjmu potravy ve třech krajích České republiky Tento projekt je v plánovací fázi a čeká na svou realizaci. Je podpořen Ministerstvem zdravotnictví. Tématem bude potřeba přijímat falešné vzory za své a o touze být štíhlou společenským obrazem dokonalosti. Cílem je vzdělat 15

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Prezentace výsledků projektu

Prezentace výsledků projektu Prezentace výsledků projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: registrační číslo projektu: Operační program : Příjemce podpory: Koordinátor projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Knihovníci, nebojte se kurikula

Knihovníci, nebojte se kurikula Knihovníci, nebojte se kurikula aneb Tajemství RVP a ŠVP Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno Seminář IVU, Havířov, 23. dubna 2 014 Co je obsahem 2 Zkušenostní úhel pohledu neknihovníka

Více

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 Obsah O yourchance o.p.s.... 3 Hodnoty společnosti yourchance o.p.s.... 3 Základní údaje o společnosti... 3 Organizační struktura společnosti... 3 Správní rada...

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Vzduchoplavec Kráčmera

Vzduchoplavec Kráčmera Vzduchoplavec Kráčmera Základní informace o projektu Nositel: Antikomplex o.s. Partneři: Česká televize, JOB o.s. Celková délka: 12/2009 10/2012 Délka projektu pro školu: 1 školní rok Počet škol: 32 Počet

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

KLUBOVÁ SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM

KLUBOVÁ SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM Organizace Bunkr, o. s. pro Vás připravila a spouští KLUBOVÁ SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM v Novém Jičíně Setkání budou probíhat pravidelně 1x za měsíc v odpoledních hodinách v prostorách našeho zařízení

Více