OLOMOUCKÉ DRAMACENTRUM SDRUŢENÍ D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OLOMOUCKÉ DRAMACENTRUM SDRUŢENÍ D"

Transkript

1 JANÁČKOVÁ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova OLOMOUCKÉ DRAMACENTRUM SDRUŢENÍ D BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Jana Posníková Vedoucí práce: Mgr. Magdaléna Lípová Oponent práce: Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.D. Brno 2015

2 Bibliografický záznam POSNÍKOVÁ, Jana. Olomoucké dramacentrum Sdruţení D [Dramacenter Sdruţení D in Olomouc]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér Divadlo a výchova, 2015 s.[46] Vedoucí bakalářské práce Mgr. Magdaléna Lípová

3 Anotace Bakalářská práce Dramacentrum Sdruţení D v Olomouci se snaţí zmapovat olomoucké dramacentrum v jeho celé šíři. Budu se zabývat jak vznikem, organizační strukturou, tak veškerou jeho činností. Tedy vytvářenými projekty a nabízenými programy. V neposlední řadě představím vedoucí osobnosti, lektory a jejich společné cíle. Na základě těchto zjištění bych ráda vypracovala výčet nejpodstatnějších kompetencí lektorŧ a přínos dramacentra pro širokou veřejnost. Annotation The bachelor s thesis Dramacenter Sdruţení D in Olomouc aims to map Olomouc s dramacenter and its entire scope. I will focus on its formation, organizational structure and all of its activities, therefore using its original projects and programs on offer. Finally, I will introduce its leaders, lecturers and their common goals. Based on these findings, I would like to draw up a list of the most essential competencies these lecturers posess and the benefits of dramacenter for the general public.

4 Klíčová slova Dramacentrum, Sdruţení D, prevence, adaptační programy, interaktivně proţitkové programy, interaktivní techniky, osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, lektor, divadelní přehlídka Poděs, strukturované drama, příběhové drama Keywords Dramacenter, Sdruţení D, prevention, adaptation programs,interactive programs, interactive techniques, personal development, social development, lecturer, drama festival Poděs, structured drama, narrative drama

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně Jana Posníková

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala své vedoucí práce, Mgr. Magdaléně Lípové za trpělivost i cenné rady. Dále svým spoluţákŧm, rodině a divadelním kolegŧm i přátelŧm za velkou podporu. A v neposlední řadě děkuji celému Sdruţení D za skvělou spolupráci, poskytování nových podnětŧ a za moţnost nahlédnutí do jejich práce.

7 Obsah PŘEDMLUVA ÚVOD DRAMACENTRA A DRAMATICKÁVÝCHOVA UPŘESNĚNÍ POJMŦ SDRUŢENÍ D Financování Cíle Oblasti zájmu SPECIFICKÉ PROJEKTY Příběhové drama Kluby Na cestě Nenávist na internet nepatří Vzdělávací programy a kampaně prevence poruch příjmu potravy ve třech krajích České republiky PROGRAMY Roční preventivní program Osobnostní rozvoj Prevence ŠIKANA DROGOVÁ PREVENCE ANOREXIE XENOFOBIE A RASISMUS Enviromentální výchova Mediální výchova Rozvoj čtenářské gramotnosti... 26

8 6.7 Adaptační programy DIVADELNÍ AKTIVITY PŘEHLÍDKA PODĚS DIVADELNÍ INSCENACE PROGRAMY PRO PEDAGOGY A VOLNOČASOVÉ PRACOVNÍKY LEKTOŘI ZÁVĚR Pouţité informační zdroje SEZNAM PŘÍLOH... 42

9 PŘEDMLUVA Proč jsem si vybrala právě toto dramacentrum? Se Sdruţením D jsem se setkala především díky osobnostem, které jsou s ním spojené. A to v základní umělecké škole Ţerotín Olomouc, kde jsem navštěvovala literárně-dramatický obor pod vedením MgA. et Mgr. Aleny Palarčíkové, která patří mezi vŧdčí osobnosti tohoto dramacentra a u které v současnosti také vykonávám praxi v rámci předmětu Soustavná praxe v Ateliéru Divadlo a výchova. Dále s MgA. Ivanou Němečkovou, jeţ učí na stejné škole. Na to navazovalo setkání s MgA. et Mgr. Magdou Johnovou, se kterou jsem měla tu čest spolupracovat na scénáři k představení brigita heinze nenávidí se souborem Děti Veselé na ZUŠ Iši Krejčího Olomouc. Mezi lektory a zaměstnance dramacentra patří také má kolegyně z Divadla Tramtarie Mgr. Zuzana Zapletalová. Právě díky setkávání se s těmito lidmi jsem se o jimi nabízené programy ve Sdruţení D začala blíţe zajímat ještě předtím, neţ jsem se definitivně rozhodla napsat o dramacentru bakalářskou práci. Navíc pravidelný osobní kontakt mi umoţnil snazší přístup k materiálŧm a konzultacím. 1

10 1. ÚVOD Ve své bakalářské práci bych ráda představila olomoucké dramacentrum Sdruţení D. Mým cílem je shrnout vznik a současnou činnost dramacentra a veškeré oblasti, na které se zaměřuje. Tedy popsání jeho projektŧ, záţitkových a adaptačních programŧ a zpŧsob, jakým jsou prováděny. V neposlední řadě bych ráda představila vedoucí pracovníky a lektory, díky kterým se Sdruţení D mohlo od svého vzniku posunout aţ k současné fázi své existence. Ráda bych se zaměřila na přínos, který pro společnost dramacentrum má. Pokusím se shrnout jeho cíle. V rámci shrnutí cílŧ je potřeba zmínit se také o Asociaci dramacenter České republiky, jejíţ vznik Sdruţení D iniciovalo. Vznik a cíle Asociace jsou však spletitou a obšírnou problematikou, které se ve své bakalářské práci věnovat nebudu. Ráda bych se ji ovšem zabývala v budoucích letech a ve svém dalším budoucím studiu. Zmíním se také o divadelních aktivitách Sdruţení D - přehlídce Poděs a o vlastních divadelních inscenacích i o programech pro pedagogy a volnočasové pracovníky. V neposlední řadě bych ráda polemizovala, jakou měrou spadá dramacentrum a jeho činnost do našeho oboru tedy oboru dramatická výchova. V rámci získávání materiálŧ jsem sama, jako pozorovatel, navštívila několik záţitkových programŧ. Při popisování se budu opírat především o rozhovory s lektory Sdruţení D, o propagační materiály dramacentra, o jejich webové stránky. Dále budu čerpat z odborné literatury, např. z článkŧ Ing. Pavla Němečka, nebo ze závěrečné práce MgA. et Mgr. Magdy Veselé (v současnosti Johnové) Efektivita programŧ primární prevence z Univerzity Palackého, oboru Speciální pedagogika Etopedie. Ráda bych také věnovala několik slov pojmŧm příběhové drama a dramacentrum, jejichţ upřesnění povaţuji za nezbytné pro čtení této práce. 2

11 2. DRAMACENTRA A DRAMATICKÁVÝCHOVA Na začátku své práce bych ráda uvedla, jak pro mě dramacentrum souvisí s dramatickou výchovou, tedy naším oborem. Dle slov Pavla Němečka by dramacentra měla připravovat a nabízet to, na co učitelům ve školách nestačí síly či na co chybějí invence a odborná kompetence (divadlo fórum, programy v podobě školních dramat, divadlo ve výchově, výchova k diváctví). Programy dramacenter nemají nahrazovat školní výuku, mají ale šanci doplňovat ji a rozšiřovat o velmi podstatnou součást vzdělávacího procesu učení vlastní zkušeností, prostřednictvím prožitku. Mohou přispět k pochopení a přijetí různých literárních, dramatických či filmových východisek, mohou se stát prostředníkem k dalšímu využití etického a intelektuálního potenciálu, který různé umělecké obory a žánry nabízejí 1 Většina z dramacenter, především těch, které jsou členy Asociace dramacenter České republiky, nabízí široké zaměření programŧ a činností, které se dramatické výchovy dotýkají jak nepřímo, tak přímo. Proţitkové programy, jeţ si kladou za cíl vzdělat účastníky sociálně, kultivovat jejich emoční inteligenci či pŧsobit na osobnostní rozvoj dětí a mládeţe, sice obsahově nespadají zcela jednoznačně do dramatické výchovy, vyuţívají však některých jejích principŧ a postupŧ, vyuţívají dramatickou výchovu jako prostředek. Vedle toho dramacentra nabízí prostor pro volnočasové aktivity, mezi kterými mŧţeme najít i dramatický krouţek, pořádají divadelní přehlídky, nabízí vlastní interaktivní inscenace pro děti, zabývají se divadlem ve výchově (např. divadlo fórum), nabízí i workshopy pro učitelé dramatické výchovy. Téměř v kaţdém výše zmíněném dramacentru je mezi pracovníky převaha absolventŧ našeho oboru na uměleckých školách (JAMU, DAMU), či pracovníkŧ, kteří se několik let věnují v praxi dramatickému oboru na základních uměleckých školách nebo ve volnočasových střediscích. 1 Němeček, Pavel. Asociace dramacenter České republiky k čemu to? Tvořivá dramatika, roč. 24, č. 1 (2013), s

12 3. UPŘESNĚNÍ POJMŮ V této kapitole bych ráda upřesnila pojmy, se kterými budu ve své bakalářské práci operovat a jeţ mi pro tuto práci přijdou nezbytné. A sice příběhové drama a dramacentrum. Příběhové (strukturované, procesuální či školní) drama Příběhové drama je typ dramatu, jehoţ prvotním cílem není být předvedeno na jevišti. Jeho základem jsou techniky dramatické výchovy (např. ţivé obrazy, hra v roli, komentovaná hra v roli apod.). Cílem je formovat ţivotní postoje a názory, dále vzdělávat účastníky na poli sociálním, kognitivním, psychomotorickém aj. Propojuje racionální a emotivní stránku s tvořivostí. Účastníci skrze drama pronikají do konkrétního tématu za pomoci příběhu. Příběh mŧţe být fiktivní i pravdivý, většinou však dochází ke smíšení obojího. Na základě vlastního proţitku si účastníci zkušenost a informace zapamatují lépe a dlouhodoběji. Jsou nuceni se rozhodovat a nést za rozhodnutí následky. Protoţe za podstatný v tomto typu dramatu povaţuji příběh, přikláním se k označení příběhové drama. V České republice se však často uţívá pojmu strukturované drama, jeţ je nepřesně přeloţeno z anglického jazyka. Podle Josefa Valenty tento termín mŧţeme hovorově pouţívat pro označení jistého typu dramatu, terminologicky je však nepřesný. 2 Radka Svobodová tohoto termínu uţívá taktéţ. Strukturované drama je způsob práce v oblasti dramatické výchovy Má pevnou kostru, kterou si lektor předem připraví, ale neví, čím ji žáci naplní. Co je ale důležité, je to, že ponesou za svá rozhodnutí důsledky, které mohou být příjemné i nepříjemné. Jde o paralelu se životem Strukturované drama je metodou komplexního učení, odpovídá náročným požadavkům kooperativního učení. 3 2 Valenta, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, str Svobodová, Renata. Strukturované drama. In: KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, str

13 Pro onen typ dramatu, o němţ je řeč, existují však i jiná označení, např. školní drama. Specifickým typem projektu v dramatické výchově je tzv. školní drama (v angličtině se pro něj užívá případného termínu drama nebo drama structure dramatická struktura viz např. stejnojmennou práci C. O Neillové a A. Lamberta), které je strukturováno jako řada kroků vyplněných, jednak různými variantami metod založených na hře v roli, jednak variantami mimorolových aktivit. 4 drama. Irina Ulrychová ve své knize Drama a příběh pouţívá označení příběhové V dramatu příběh vzniká procesem hraní, založeném nejčastěji na předběžném plánu učitele, dotvářeném a přetvářeném aktivitou účastníků v průběhu dramatické hry. 5 Příběh, který vzniká během hraní, je podroben zkoumání. Hráči vystupují ze svých rolí a nahlížejí na něj zvenčí, radí se a komentují. Mohou se kdykoliv vrátit nebo naopak nahlédnout dál. Klíčové situace dovolují pohled z více úhlů. Důraz je kladen na prožitek, ale i na schopnost racionálního pohledu na problém. Jádrem příběhového dramatu je problémová situace, většinou se zjevným konfliktem. 6 V příběhovém dramatu je vyuţíváno divadelních technik a postupŧ, zároveň však není nutné předchozí divadelní zkušenosti. Cílem je rozvíjet sociální i umělecké cítění vlastním proţitkem, být účastníkem modelových situací a přemýšlet nad příčinami i dŧsledky vlastních rozhodnutí. Příběhové drama formuluje a klade otázky. Nesnaţí se předávat mustr na řešení několika rŧzných situací. Sdruţení D pro své programy volí nejčastěji tuto formu, protoţe ji z dosavadních zkušeností povaţuje za nejefektivnější. Při vyuţívání příběhové dramatu pro primární prevenci je úskalím tenká hranice mezi touto formou a terapií. 4 Provazník, Jaroslav. K některým otázkám teorie a didaktiky dramatické výchovy. In: Koťátková, Soňa. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha : Karolinum, str Ulrychová, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Praha: Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, str. 7 6 Ulrychová, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Praha: Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, str.8 5

14 Důležité ovšem je, aby lektor (častěji se setkáme s lektorskou dvojicí) nepřekročil hranici strukturovaného dramatu a nepřecházel až do nechráněných forem terapie, pokud to není cílem. Pokud by onu pomyslnou hranici již překročil, byl by problém s řešením možných přenosů. Pokud někdo problém otevře, ale neřeší, může napáchat víc škody, než kdyby se problémem vůbec nezabýval. V tomto směru je nutností, aby lekce dramatu vedl zkušený a vzdělaný lektor, který toto pomezí přesně pozná a dokáže vše udržet v mantinelech předem zvolené metody, se kterou pracuje. 7 Dramacentrum Podobně jako příběhové drama, je i označení dramacentrum převzato z angličtiny. Jak jsem zmínila výše, sám ředitel Sdruţení D povaţuje toto označení za nepřesné. V České republice bohuţel zatím nevznikla ţádná definice dramacentra nebo jiný, vhodnější pojem. Pro mě tento termín označuje centrum, které soustředí aktivity nejrŧznějšího zaměření, jeţ mŧţeme buďto přímo nazvat aktivitami divadelními (přehlídky, krouţky, divadelní inscenace, programy zaměřené na zdokonalování divadelních kompetencí účastníkŧ) či které vyuţívají divadelních technik. Cílem je vychovávat, rozvíjet a vzdělávat v sociální, emoční oblasti, pomáhat problematickým kolektivŧm či jedincŧm a pŧsobit na poli primární prevence. 7 Veselá, Magda.Efektivita programŧ primární prevence. Závěrečná práce. PALACKÉHO UNIVERZITA. Pedagogická fakulta. str

15 4. SDRUŽENÍ D Sdruţení D, jeţ vzniklo roku 2000, se zaměřuje na primární prevenci a osobnostní rozvoj mládeţe v Olomouckém kraji. Hlavní cílovou skupinou jsou děti z mateřských školek, základních i středních škol a učilišť. Sdruţení D ve svých programech, které do roku 2012 realizovali přímo v prostorách konkrétních škol, zprostředkovávají proţitek tady a teď. Poskytují účastníkŧm příleţitost konfrontace svých ţivotních postojŧ a zkušeností s reakcí ostatních účastníkŧ, rozvíjí v nich toleranci a vnímavost vŧči okolí, poskytují rady jak reagovat na těţké ţivotní situace, jeţ mŧţou potkat jak člověka samotného, tak někoho z jeho blízkého okolí. 8 Během kaţdého roku je zrealizováno 250 záţitkových programŧ. Například v roce 2011 bylo zrealizováno 184 programŧ, v roce 2013 jich bylo jiţ 296. Zásadním zlomem se stal rok Sdruţení se podařilo získat, zrenovovat nový prostor - vybudovat vlastní dramacentrum. Programy se přestaly odehrávat pouze ve školách, kde nebyly vhodné podmínky pro realizaci, a přesunuly se do prostoru dramacentra, jenţ je pro tyto účely stvořený. Výhoda samostatného prostoru spočívá v tom, ţe interaktivní setkání nejsou narušována nechtěnými vnějšími vlivy (nechtěný příchod cizích pedagogŧ či ţákŧ během lekce, školní zvonění apod.). Neuniformní prostředí samo o sobě zaručuje hlubší dopad na účastníka programu. Dramacentrum také nabízí vybavené technické zázemí pro realizaci technicky náročnějších proţitkových programŧ či pro divadlo fórum. A to především díky podpoře Nadace Partnerství. Podpora nadace také pomohla vytvoření dalších pracovních pozic, které dramacentrum posunulo k větší profesionalitě. A sice vytvoření místa pro psychologa a marketingového specialistu, PR manaţera a celková stabilizace financování. Prostor, ve kterém sdruţení svou činnost vykonává dodnes, byl slavnostně otevřen v prosinci roku 2012 a od roku 2013 mohl být jeho provoz spuštěn naplno. Sdruţení D také iniciovalo vznik Asociace dramacenter České republiky. Asociaci zaloţilo roku 2011 spolu s dalšími centry. Konkrétně jsou to Centrum tvořivé dramatiky v Praze, Labyrint studio dramatické výchovy Brno 8 Z broţury Sdruţení D Programová nabídka. Osobní archiv. 7

16 (pobočka SVČ Luţánky) a Johan o.s. v Plzni. O rok později, tedy 2012, se připojily další instituce Divadlo loutek Ostrava spolu s občanským sdruţením THeatr ludem v Ostravě a Labyrint u divadla Drak v Hradci Králové. Asociace by měla pomoci budování stabilizace dramacenter v České republice - rozšíření celkového povědomí o cílech, moţnostech a celkovém přínosu pro širokou veřejnost. V neposlední řadě se Asociace zabývá i tím, jakým zpŧsobem mŧţou být dramacentra finančně podporovaná. 4.1 Financování Sdruţení D je nestátní neziskovou organizací, jejíţ zárodky se začaly formovat v roce Zakladatelem je Ing. Pavel Němeček, který je ředitelem aţ do současnosti. Tehdy dramacentrum fungovalo na bázi dobrovolnictví, tedy dobrovolná platforma učitelů, pedagogů a lektorů 9, kteří vedle své dobrovolné iniciativy chodili do svého zaměstnaní, coţ u valné většiny znamenalo učit dramatickou výchovou na ZUŠ či jako zájmové krouţky v jiných institucích. S postupem času se Sdruţení podařilo vydobýt stálé místo v Olomouckém kraji a stát se uznávanou organizací. V tomto roce se tým Sdruţení D skládá z jedenácti lektorŧ. Činnost Sdruţení D je financována pomocí prostředkŧ statutárního města Olomouc, Olomouckým krajem, Ministerstvem kultury a díky grantŧm, o které sdruţení ţádá. V současné době jich je zhruba patnáct. Sdruţení má také své sponzory, kteří jej podporují buď hmotnými potřebnými dary či finančně. Přispět je moţné několika zpŧsoby. Na všech akcích dramacentra je k dispozici pokladnička Sdruţení D, která je zřizovaná Magistrátem města Olomouc. Výtěţek z ní jde výhradně na realizace programŧ. Dramacentrum také těţí z prodeje placek, speciálních domácích zdravých sirupŧ a benefičních vstupenek. Benefice se koná jednou ročně, a to k příleţitosti představení zajímavého divadelního počinu. Jednotlivci také mohou přispívat na transparentní účet jakoukoliv částkou. Materiální 9 8

17 podpory je vyuţíváno především při organizování divadelní přehlídky Poděs v podobě ubytování, jídla pro účinkující, ocenění pro postupující nebo tisk propagačních materiálŧ. V současnosti se cena vytvoření jednotlivých programŧ pohybuje okolo 4000Kč, částku však frekventanti nehradí v plné výši. Účastníci mohou vyuţít dotovaného či nedotovaného programu. Částka hrazená za program se tedy pohybuje okolo 1000Kč (dotovaný) aţ 2500Kč (nedotovaný). Dotované programy jsou samozřejmě početně omezené. Jsou přednostně nabízeny školám, jeţ spolupracují se Sdruţením D pravidelně, a tedy navštíví ročně více neţ jeden nebo dva programy. Dotovaný reţim je navíc závislý na získání dotací z veřejného rozpočtu a je vyuţíván především pro programy primární prevence. Díky dalším výtěţkŧm, např. ze zmíněné benefice, mŧţe sdruţení financovat program pro děti ze sociálně slabších rodin či pomoci zaplatit cestu školám mimo Olomouc. 4.2 Cíle Cílem Sdruţení D je rozvíjet sociální a emoční inteligenci, podporovat osobnostní rŧst, kulturní rozhled a zprostředkovávat umění, především divadelní. Ať uţ organizací dětské postupové přehlídky, nabídkou hostujících divadelních představení v dramacentru a organizováním benefičního večera, kde je představen zajímavý či oceňovaný divadelní počin. V roce 2013 to byla např. inscenace divadla DNO Jsem Fagi!, v roce 2014 Back to Bullerbyn divadla Športniki. Dalším cílem, který vedl k zaloţení jiţ zmíněné Asociace České republiky, je vybudovat stabilní pozici pro dramacentra, upozornit na jejich potřebnost, a tím upozornit na moţnost alespoň částečného financování. Sdruţení D se snaţí navazovat stálé kontakty a pracovat tak s jednotlivými školami pravidelně. U ţákŧ, kteří programy navštěvují pravidelně, zaznamenávají lektoři vývoj a progres. 9

18 Za své hodnoty povaţuje Sdruţení D uţít umění jako prostředek porozumění sobě samému i okolí, vyuţívat tvořivost jako aktivitu, budovat si vlastní názor a odpovědnost za něj, dokázat se dohodnout s okolím. 4.3 Oblasti zájmu Sdruţení D se zaměřuje především na ţáky a studenty mateřských, základních a středních škol. Svou činností se však zabývá i prací s handicapovanými, sociálně znevýhodněnými, s cizinci, menšinami či se seniory. Zároveň pracují s pedagogy volnočasových zařízení se zaměřením na dramatickou výchovu. Pro kaţdou oblast si hledají nejvhodnější formu (divadlo fórum, záţitkový program, diskuze apod.). Základem je, aby účastník byl součástí lekcí, nikoliv pasivním divákem nebo pozorovatelem. Zároveň jsou programy vytvořeny tak, aby nebylo potřeba dřívější umělecké zkušenosti. Sdruţení D se zároveň zaměřuje i na šíření umění. Pořádá filmové projekce, divadelní představení apod. V současnosti má v nabídce čtyři interaktivní inscenace pro děti. 10

19 5. SPECIFICKÉ PROJEKTY Jednotlivé projekty Sdruţení D se zaměřují na konkrétní společenský problém a jednu cílovou skupinu. Jsou dotované z rŧzných grantŧ a trvají přesně stanovenou dobu, coţ je povětšinou dva aţ tři roky. Po uplynutí stanové doby jsou projekty zařazeny do stálé programové nabídky, tzv. mimo projekt. K začátku roku 2015 Sdruţení D rozběhlo projekty tři. 5.1 Příběhové drama Projekt byl spuštěn v květnu roku 2012 a jeho realizace byla plánovaná do ledna Hlavním cílem projektu je ovlivňovat postoje ţákŧ 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníkŧ víceletých gymnázií v oblasti sociální prevence prostřednictvím speciálních programŧ. Projekt byl podpořený z Programu švýcarskočeské spolupráce Nadace Partnerství. K tomu, aby příběhové drama mohlo být spuštěno, bylo potřeba rozsáhlých rekonstrukcí, aby mělo kde probíhat, coţ se také stalo jedním z cílŧ projektu. A tak díky blokovému grantu vznikl samostatný prostor dramacentra, utvořila se pozice psychologa, který s dětmi dále pracuje na základě informací, získaných během programŧ, a to především v kolektivech, kde se vyskytne problém. Projekt byl dále podpořen menší finanční částkou z rozpočtu Olomouckého kraje a města Olomouc. Příběhové drama je zároveň součástí Ročního preventivního programu, přesněji jednou ze tří částí tohoto programu, kterému se budu v této práci blíţe věnovat v kapitole 6.1 Roční preventivní program. 11

20 5.2 Kluby Na cestě V roce 2013 vznikl projekt, jenţ bude trvat do roku Je podpořen z dotačního titulu OP LZZ 10 a zaměřuje se na děti a dospívající z dětských domovŧ Olomouckého kraje. Účastníkem se stane 45 dětí ze 3 4 dětských domovŧ. Hlavním cílem je zavést ve vybraných domovech systém preventivních a osobnostně-rozvojových programŧ zamezujících rizikovému chování frekventantŧ. Dalším cílem je posílit jejich sociální a profesní kompetence - vyrovnávat se s frustrací, osobními i pracovními neúspěchy, se závislostmi, zadluţeností a s dalšími zátěţovými situacemi. Díky modelovým situacím si účastníci mohou vyzkoušet pracovní pohovory a s tím související jednání. Projekt by jim měl pomoci ukázat běţné povinnosti či naučit praktické dovednosti, jakými jsou například ubytování, cestování nebo orientaci v cizím prostředí. První rok bylo k dosaţení cílŧ vyuţito prŧpravných cvičení, která mají vést ke zvyšování sebedŧvěry, sebepoznání a spolupráce, k procvičení komunikace a jednání, dále se zúčastňovali speciálních preventivních programŧ dramacentra. Druhý rok přicházely na řadu modelové situace, se kterými se po opuštění dětského domova mládeţ setkává, ale nikdo je nevedl k jejich zvládnutí. Mezi tyto situace patří hledání a získávání zaměstnání, finanční gramotnost nebo orientace na úřadech. Následně si frekventanti dané situace prakticky vyzkoušeli pohovory s figuranty na Úřadech práce, v agenturách práce, v rekvalifikačních agenturách, u potenciálních zaměstnavatelŧ (personální oddělení), v bankovních institucích. Zásadní aktivitou projektu je program Big Brother/Big Sister, ve kterém bylo pŧvodně zapojeno patnáct mladistvých, aktuálně opouštějících dětský domov a vstupujících do další fáze do samostatného ţivota. Po spuštění projektu a jiných změnách zŧstalo účastníkŧ osm. Program Big Brother/Big Sister je zaloţen na vrstevnickém poradenství oneto-one. České republiky. 10 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu 12

21 Tato metodika má kořeny v USA 60. let 20. století. Dospívající (15 18 let) tráví se svým plnoletým starším bratrem/sestrou společně asi 3 hodiny týdně po dobu 8 měsíců. Cílem jejich setkávání je navázat vztah, který se může stát v životě mladistvého pilířem, o který se může opřít v obtížných životních situacích. 11 Metoda je tedy zaloţená na vytvoření si osobního vztahu. Starší bratr/sestra mají pomoci mladému člověku s otázkami ohledně osamostatnění, ale i s osobními problémy. Společně také navštěvují kulturní zařízení či sportovní aktivity. Starší bratři/sestry jsou dobrovolní pracovníci. Citace níţe je ohlasem ředitele z jednoho ze zapojených dětských domovŧ: Nabídka olomouckého sdružení D na spolupráci formou projektu Kluby Na cestě se nám od počátku jevila jako velmi vhodný doplněk výchovného působení našich pracovníků. V rámci osobnostního rozvoje dětí a mládeže s cílem přípravy na samostatný život a prevence rizikových jevů po odchodu ze zařízení pokládáme za vhodné předávat co možná nejširší spektrum znalostí, vědomostí a zkušeností Po několika měsících spolupráce hodnotíme z naší strany tento krok jako velmi zajímavý a potřebný. Spolupráce se rozběhla velmi dobře, ze strany lektorů a návštěv jsou dodržovány termíny i rozsah, připraveny zajímavé nabídky. Pokud jde o zájem a aktivitu dětí, je rozdílná dle individuálních zájmů a časového zaneprázdnění jednotlivých dětí. Většina z nich dojíždí denně ve dnech školního vyučování z Plumlova do Prostějova, účastní se výuky i praktického vyučování, navštěvují kroužky, věnují se volnočasovým aktivitám, o víkendech se zase podílí na přípravě stravy, odjíždí k rodinám, navštěvují kamarády. Nelze proto vždy zachovat stoprocentní přítomnost a zájem všech dětí o zapojení v pestrém rozsahu projektu. Přesto v případě vhodné motivace, zajímavých aktivit či působení v prostorách uvnitř DD 12 i zahradě, eventuálně mimo areál zařízení děti jeví zájem, spolupracují a účastní se zmíněného projektu. 13 V současnosti, po konci projektu, zveřejnilo Sdruţení D zprávu, ţe vztahy mezi účastníky a velkými sestrami/bratry pokračují. Stále tedy dobrovolníci 11 Z propagačních materiálu Sdruţení D. Osobní archiv. 12 Dětský domov 13 Mgr. Petr Antoníček, zástupce ředitele DD a ŠJ Plumlov. Dostupné z: 13

22 navštěvují dětské domovy a pomáhají svým svěřencŧm. Aktivita tedy stále pokračuje. 5.3 Nenávist na internet nepatří Projekt Nenávist na internet nepatří, který se zabývá aktuálním tématem kyberšikany, vznikl díky grantŧm z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP 14 fondŧ. Jeho realizace je rozloţena do 21 měsícŧ. Cílovou skupinou je druhý stupeň základní školy. V programu se snažíme najít příběh, který je dětem blízký, jedná se o jejich vrstevníky a díky samotnému příběhu děti rychleji do děje nastoupí a dokáží řešit situaci za hrdinu díky vlastnímu přesvědčení. 15 Projekt vyuţívá divadla ve výchově, konkrétně divadla fórum. Proč právě tohle téma, vystihuje zcela přesně anotace k projektu Sdruţení D. V dnešní komunikaci mladých lidí dominuje komunikace elektronická - chatování, skypování, mailování, používání Facebooku či Twitteru - vytrácí se komunikace tváří v tvář... Sdělit emoce "z očí do očí" je pro dnešní mládež čím dál těžší, stejně jako vcítit se do pocitů druhého. Co si dovolíme na internetu, toho bychom se v realitě ze studu neodvážili. Tento způsob komunikace není jednoduché změnit. Ale stejně jako není svoboda myslitelná bez odpovědnosti, tak i svobodný a volný přístup ke komunikaci online - se všemi a hned - není odpovědný bez vědomí možného rizika ublížit či zraňovat Cílem je navštívit 24 škol v Olomouckém, ale i Zlínském, Moravskoslezském, Jihomoravském a Pardubickém kraji. Vţdy v 8. nebo v 9. třídě proběhne divadlo fórum a na stejné škole proběhne i kampaň, kterou si děti dělají samy mezi sebou. Kampaň má za cíl rozšířit to, ţe existuje web kde jsou veškeré informace o kyberšikaně, co to je, jak ji vŧbec poznat, aneb poznej svého nepřítele, aby ses mu mohl vyhnout. Na tomto 14 Evropský hospodářský prostor. 15 Z rozhovoru s Mgr. Zuzanou Zapletalovou. Soukromý archív

23 webu je také uvedeno, jak lze oběti nebo svědkovi kyberšikany pomoci ke kaţdému městu jsou na webu navíc vypsány organizace a poradny, které mŧţou dětem přímo pomoct nebo kam se mŧţou ozvat, kdyby měly tento problém s šikanou, kdyby věděly o kamarádovi, který má s kyberšikanou problém apod. V poslední části projektu by mělo dojít k předání know-how projektu organizacím z Asociace dramacenter ČR, a sice formou workshopŧ, jehoţ cílem bude porozumět principŧm divadla fórum, předat scénář konkrétního interaktivního divadelního představení a umět připravit podobnou informační kampaň. Protoţe projekt je spuštěn od srpna 2014 a dlouho byl v přípravné fázi (vymýšlení webových stránek, psaní scénáře, následné zkoušení a vytváření propagačních materiálŧ k webu), teprve letos, tedy v lednu 2015, došlo k první realizaci. Lektoři Sdruţení D ve spolupráci s pedagogem následně vyberou 4-5 dětí, které se budou aktivně účastnit také informační kampaně ve škole. Zapojení ţákŧ do kampaně bude dobrovolnické a jeho cílem je rozšířit myšlenku Nenávist na internet nepatří do povědomí celého 2. stupně nebo celé školy. Zapojení konkrétních ţákŧ do podobné aktivity zvýší povědomí o tom, ţe angaţovanost je potřebnou součástí občanské společnosti a nutnou podmínkou demokracie. Informační kampaň, která bude probíhat na kaţdé spolupracující škole, bude podpořena tiskovými materiály, propagačními předměty a informačními tabulemi (vše nákladem z projektového rozpočtu), které budou odkazovat na webové stránky projektu Nenávist na internet nepatří. Ty pomohou svým návštěvníkŧm nejen umět si poradit v případě útoku, ale také rozpoznat uráţející a zraňující projevy na hranici kyberšikany či za ní. 5.4 Vzdělávací programy a kampaně prevence poruch příjmu potravy ve třech krajích České republiky Tento projekt je v plánovací fázi a čeká na svou realizaci. Je podpořen Ministerstvem zdravotnictví. Tématem bude potřeba přijímat falešné vzory za své a o touze být štíhlou společenským obrazem dokonalosti. Cílem je vzdělat 15

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

prožitkem formujeme osobnost1

prožitkem formujeme osobnost1 Sdružení D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 www.sdruzenid.cz skype: dramacentrum Ing. Pavel Němeček ředitel +420 604 637 682 info@sdruzeni.cz Posilujeme osobnostní růst rozvíjíme sociální a emoční inteligenci prožitkem

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Nabídka primárně preventivních programů pro školní rok 2015/16 Centrum prevence v Brně - Společnost Podané ruce o.p.s. 20 let předcházíme pádům Kontakt objednávka programů Margareta Hvižďová - koordinátorka

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU Název školy: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 Název společného projektu: Hlavní tematické zaměření společného projektu: Hlavní cíl společného projektu: Připravujeme

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ CZ. 1.07/1.3.44/02.0052 www.theatrludem.cz a http://loutka-jako-nastroj-vzdelavani.webnode.cz/ Obsah 1Závazná přihláška na semináře Loutka jako

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Měsíc září, říjen 2011

Měsíc září, říjen 2011 Měsíc září, říjen 2011 Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání Třetí školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt,

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

NABÍDKA ZÁŽITKOVÝCH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

NABÍDKA ZÁŽITKOVÝCH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL Příloha 9 NABÍDKA ZÁŽITKOVÝCH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O NÁS Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov o.p.s. od roku 2003 nabízí mladým lidem v Hradci Králové výuku divadelního,

Více