OLOMOUCKÉ DRAMACENTRUM SDRUŢENÍ D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OLOMOUCKÉ DRAMACENTRUM SDRUŢENÍ D"

Transkript

1 JANÁČKOVÁ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova OLOMOUCKÉ DRAMACENTRUM SDRUŢENÍ D BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Jana Posníková Vedoucí práce: Mgr. Magdaléna Lípová Oponent práce: Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.D. Brno 2015

2 Bibliografický záznam POSNÍKOVÁ, Jana. Olomoucké dramacentrum Sdruţení D [Dramacenter Sdruţení D in Olomouc]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér Divadlo a výchova, 2015 s.[46] Vedoucí bakalářské práce Mgr. Magdaléna Lípová

3 Anotace Bakalářská práce Dramacentrum Sdruţení D v Olomouci se snaţí zmapovat olomoucké dramacentrum v jeho celé šíři. Budu se zabývat jak vznikem, organizační strukturou, tak veškerou jeho činností. Tedy vytvářenými projekty a nabízenými programy. V neposlední řadě představím vedoucí osobnosti, lektory a jejich společné cíle. Na základě těchto zjištění bych ráda vypracovala výčet nejpodstatnějších kompetencí lektorŧ a přínos dramacentra pro širokou veřejnost. Annotation The bachelor s thesis Dramacenter Sdruţení D in Olomouc aims to map Olomouc s dramacenter and its entire scope. I will focus on its formation, organizational structure and all of its activities, therefore using its original projects and programs on offer. Finally, I will introduce its leaders, lecturers and their common goals. Based on these findings, I would like to draw up a list of the most essential competencies these lecturers posess and the benefits of dramacenter for the general public.

4 Klíčová slova Dramacentrum, Sdruţení D, prevence, adaptační programy, interaktivně proţitkové programy, interaktivní techniky, osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, lektor, divadelní přehlídka Poděs, strukturované drama, příběhové drama Keywords Dramacenter, Sdruţení D, prevention, adaptation programs,interactive programs, interactive techniques, personal development, social development, lecturer, drama festival Poděs, structured drama, narrative drama

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně Jana Posníková

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala své vedoucí práce, Mgr. Magdaléně Lípové za trpělivost i cenné rady. Dále svým spoluţákŧm, rodině a divadelním kolegŧm i přátelŧm za velkou podporu. A v neposlední řadě děkuji celému Sdruţení D za skvělou spolupráci, poskytování nových podnětŧ a za moţnost nahlédnutí do jejich práce.

7 Obsah PŘEDMLUVA ÚVOD DRAMACENTRA A DRAMATICKÁVÝCHOVA UPŘESNĚNÍ POJMŦ SDRUŢENÍ D Financování Cíle Oblasti zájmu SPECIFICKÉ PROJEKTY Příběhové drama Kluby Na cestě Nenávist na internet nepatří Vzdělávací programy a kampaně prevence poruch příjmu potravy ve třech krajích České republiky PROGRAMY Roční preventivní program Osobnostní rozvoj Prevence ŠIKANA DROGOVÁ PREVENCE ANOREXIE XENOFOBIE A RASISMUS Enviromentální výchova Mediální výchova Rozvoj čtenářské gramotnosti... 26

8 6.7 Adaptační programy DIVADELNÍ AKTIVITY PŘEHLÍDKA PODĚS DIVADELNÍ INSCENACE PROGRAMY PRO PEDAGOGY A VOLNOČASOVÉ PRACOVNÍKY LEKTOŘI ZÁVĚR Pouţité informační zdroje SEZNAM PŘÍLOH... 42

9 PŘEDMLUVA Proč jsem si vybrala právě toto dramacentrum? Se Sdruţením D jsem se setkala především díky osobnostem, které jsou s ním spojené. A to v základní umělecké škole Ţerotín Olomouc, kde jsem navštěvovala literárně-dramatický obor pod vedením MgA. et Mgr. Aleny Palarčíkové, která patří mezi vŧdčí osobnosti tohoto dramacentra a u které v současnosti také vykonávám praxi v rámci předmětu Soustavná praxe v Ateliéru Divadlo a výchova. Dále s MgA. Ivanou Němečkovou, jeţ učí na stejné škole. Na to navazovalo setkání s MgA. et Mgr. Magdou Johnovou, se kterou jsem měla tu čest spolupracovat na scénáři k představení brigita heinze nenávidí se souborem Děti Veselé na ZUŠ Iši Krejčího Olomouc. Mezi lektory a zaměstnance dramacentra patří také má kolegyně z Divadla Tramtarie Mgr. Zuzana Zapletalová. Právě díky setkávání se s těmito lidmi jsem se o jimi nabízené programy ve Sdruţení D začala blíţe zajímat ještě předtím, neţ jsem se definitivně rozhodla napsat o dramacentru bakalářskou práci. Navíc pravidelný osobní kontakt mi umoţnil snazší přístup k materiálŧm a konzultacím. 1

10 1. ÚVOD Ve své bakalářské práci bych ráda představila olomoucké dramacentrum Sdruţení D. Mým cílem je shrnout vznik a současnou činnost dramacentra a veškeré oblasti, na které se zaměřuje. Tedy popsání jeho projektŧ, záţitkových a adaptačních programŧ a zpŧsob, jakým jsou prováděny. V neposlední řadě bych ráda představila vedoucí pracovníky a lektory, díky kterým se Sdruţení D mohlo od svého vzniku posunout aţ k současné fázi své existence. Ráda bych se zaměřila na přínos, který pro společnost dramacentrum má. Pokusím se shrnout jeho cíle. V rámci shrnutí cílŧ je potřeba zmínit se také o Asociaci dramacenter České republiky, jejíţ vznik Sdruţení D iniciovalo. Vznik a cíle Asociace jsou však spletitou a obšírnou problematikou, které se ve své bakalářské práci věnovat nebudu. Ráda bych se ji ovšem zabývala v budoucích letech a ve svém dalším budoucím studiu. Zmíním se také o divadelních aktivitách Sdruţení D - přehlídce Poděs a o vlastních divadelních inscenacích i o programech pro pedagogy a volnočasové pracovníky. V neposlední řadě bych ráda polemizovala, jakou měrou spadá dramacentrum a jeho činnost do našeho oboru tedy oboru dramatická výchova. V rámci získávání materiálŧ jsem sama, jako pozorovatel, navštívila několik záţitkových programŧ. Při popisování se budu opírat především o rozhovory s lektory Sdruţení D, o propagační materiály dramacentra, o jejich webové stránky. Dále budu čerpat z odborné literatury, např. z článkŧ Ing. Pavla Němečka, nebo ze závěrečné práce MgA. et Mgr. Magdy Veselé (v současnosti Johnové) Efektivita programŧ primární prevence z Univerzity Palackého, oboru Speciální pedagogika Etopedie. Ráda bych také věnovala několik slov pojmŧm příběhové drama a dramacentrum, jejichţ upřesnění povaţuji za nezbytné pro čtení této práce. 2

11 2. DRAMACENTRA A DRAMATICKÁVÝCHOVA Na začátku své práce bych ráda uvedla, jak pro mě dramacentrum souvisí s dramatickou výchovou, tedy naším oborem. Dle slov Pavla Němečka by dramacentra měla připravovat a nabízet to, na co učitelům ve školách nestačí síly či na co chybějí invence a odborná kompetence (divadlo fórum, programy v podobě školních dramat, divadlo ve výchově, výchova k diváctví). Programy dramacenter nemají nahrazovat školní výuku, mají ale šanci doplňovat ji a rozšiřovat o velmi podstatnou součást vzdělávacího procesu učení vlastní zkušeností, prostřednictvím prožitku. Mohou přispět k pochopení a přijetí různých literárních, dramatických či filmových východisek, mohou se stát prostředníkem k dalšímu využití etického a intelektuálního potenciálu, který různé umělecké obory a žánry nabízejí 1 Většina z dramacenter, především těch, které jsou členy Asociace dramacenter České republiky, nabízí široké zaměření programŧ a činností, které se dramatické výchovy dotýkají jak nepřímo, tak přímo. Proţitkové programy, jeţ si kladou za cíl vzdělat účastníky sociálně, kultivovat jejich emoční inteligenci či pŧsobit na osobnostní rozvoj dětí a mládeţe, sice obsahově nespadají zcela jednoznačně do dramatické výchovy, vyuţívají však některých jejích principŧ a postupŧ, vyuţívají dramatickou výchovu jako prostředek. Vedle toho dramacentra nabízí prostor pro volnočasové aktivity, mezi kterými mŧţeme najít i dramatický krouţek, pořádají divadelní přehlídky, nabízí vlastní interaktivní inscenace pro děti, zabývají se divadlem ve výchově (např. divadlo fórum), nabízí i workshopy pro učitelé dramatické výchovy. Téměř v kaţdém výše zmíněném dramacentru je mezi pracovníky převaha absolventŧ našeho oboru na uměleckých školách (JAMU, DAMU), či pracovníkŧ, kteří se několik let věnují v praxi dramatickému oboru na základních uměleckých školách nebo ve volnočasových střediscích. 1 Němeček, Pavel. Asociace dramacenter České republiky k čemu to? Tvořivá dramatika, roč. 24, č. 1 (2013), s

12 3. UPŘESNĚNÍ POJMŮ V této kapitole bych ráda upřesnila pojmy, se kterými budu ve své bakalářské práci operovat a jeţ mi pro tuto práci přijdou nezbytné. A sice příběhové drama a dramacentrum. Příběhové (strukturované, procesuální či školní) drama Příběhové drama je typ dramatu, jehoţ prvotním cílem není být předvedeno na jevišti. Jeho základem jsou techniky dramatické výchovy (např. ţivé obrazy, hra v roli, komentovaná hra v roli apod.). Cílem je formovat ţivotní postoje a názory, dále vzdělávat účastníky na poli sociálním, kognitivním, psychomotorickém aj. Propojuje racionální a emotivní stránku s tvořivostí. Účastníci skrze drama pronikají do konkrétního tématu za pomoci příběhu. Příběh mŧţe být fiktivní i pravdivý, většinou však dochází ke smíšení obojího. Na základě vlastního proţitku si účastníci zkušenost a informace zapamatují lépe a dlouhodoběji. Jsou nuceni se rozhodovat a nést za rozhodnutí následky. Protoţe za podstatný v tomto typu dramatu povaţuji příběh, přikláním se k označení příběhové drama. V České republice se však často uţívá pojmu strukturované drama, jeţ je nepřesně přeloţeno z anglického jazyka. Podle Josefa Valenty tento termín mŧţeme hovorově pouţívat pro označení jistého typu dramatu, terminologicky je však nepřesný. 2 Radka Svobodová tohoto termínu uţívá taktéţ. Strukturované drama je způsob práce v oblasti dramatické výchovy Má pevnou kostru, kterou si lektor předem připraví, ale neví, čím ji žáci naplní. Co je ale důležité, je to, že ponesou za svá rozhodnutí důsledky, které mohou být příjemné i nepříjemné. Jde o paralelu se životem Strukturované drama je metodou komplexního učení, odpovídá náročným požadavkům kooperativního učení. 3 2 Valenta, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, str Svobodová, Renata. Strukturované drama. In: KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, str

13 Pro onen typ dramatu, o němţ je řeč, existují však i jiná označení, např. školní drama. Specifickým typem projektu v dramatické výchově je tzv. školní drama (v angličtině se pro něj užívá případného termínu drama nebo drama structure dramatická struktura viz např. stejnojmennou práci C. O Neillové a A. Lamberta), které je strukturováno jako řada kroků vyplněných, jednak různými variantami metod založených na hře v roli, jednak variantami mimorolových aktivit. 4 drama. Irina Ulrychová ve své knize Drama a příběh pouţívá označení příběhové V dramatu příběh vzniká procesem hraní, založeném nejčastěji na předběžném plánu učitele, dotvářeném a přetvářeném aktivitou účastníků v průběhu dramatické hry. 5 Příběh, který vzniká během hraní, je podroben zkoumání. Hráči vystupují ze svých rolí a nahlížejí na něj zvenčí, radí se a komentují. Mohou se kdykoliv vrátit nebo naopak nahlédnout dál. Klíčové situace dovolují pohled z více úhlů. Důraz je kladen na prožitek, ale i na schopnost racionálního pohledu na problém. Jádrem příběhového dramatu je problémová situace, většinou se zjevným konfliktem. 6 V příběhovém dramatu je vyuţíváno divadelních technik a postupŧ, zároveň však není nutné předchozí divadelní zkušenosti. Cílem je rozvíjet sociální i umělecké cítění vlastním proţitkem, být účastníkem modelových situací a přemýšlet nad příčinami i dŧsledky vlastních rozhodnutí. Příběhové drama formuluje a klade otázky. Nesnaţí se předávat mustr na řešení několika rŧzných situací. Sdruţení D pro své programy volí nejčastěji tuto formu, protoţe ji z dosavadních zkušeností povaţuje za nejefektivnější. Při vyuţívání příběhové dramatu pro primární prevenci je úskalím tenká hranice mezi touto formou a terapií. 4 Provazník, Jaroslav. K některým otázkám teorie a didaktiky dramatické výchovy. In: Koťátková, Soňa. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha : Karolinum, str Ulrychová, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Praha: Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, str. 7 6 Ulrychová, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Praha: Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, str.8 5

14 Důležité ovšem je, aby lektor (častěji se setkáme s lektorskou dvojicí) nepřekročil hranici strukturovaného dramatu a nepřecházel až do nechráněných forem terapie, pokud to není cílem. Pokud by onu pomyslnou hranici již překročil, byl by problém s řešením možných přenosů. Pokud někdo problém otevře, ale neřeší, může napáchat víc škody, než kdyby se problémem vůbec nezabýval. V tomto směru je nutností, aby lekce dramatu vedl zkušený a vzdělaný lektor, který toto pomezí přesně pozná a dokáže vše udržet v mantinelech předem zvolené metody, se kterou pracuje. 7 Dramacentrum Podobně jako příběhové drama, je i označení dramacentrum převzato z angličtiny. Jak jsem zmínila výše, sám ředitel Sdruţení D povaţuje toto označení za nepřesné. V České republice bohuţel zatím nevznikla ţádná definice dramacentra nebo jiný, vhodnější pojem. Pro mě tento termín označuje centrum, které soustředí aktivity nejrŧznějšího zaměření, jeţ mŧţeme buďto přímo nazvat aktivitami divadelními (přehlídky, krouţky, divadelní inscenace, programy zaměřené na zdokonalování divadelních kompetencí účastníkŧ) či které vyuţívají divadelních technik. Cílem je vychovávat, rozvíjet a vzdělávat v sociální, emoční oblasti, pomáhat problematickým kolektivŧm či jedincŧm a pŧsobit na poli primární prevence. 7 Veselá, Magda.Efektivita programŧ primární prevence. Závěrečná práce. PALACKÉHO UNIVERZITA. Pedagogická fakulta. str

15 4. SDRUŽENÍ D Sdruţení D, jeţ vzniklo roku 2000, se zaměřuje na primární prevenci a osobnostní rozvoj mládeţe v Olomouckém kraji. Hlavní cílovou skupinou jsou děti z mateřských školek, základních i středních škol a učilišť. Sdruţení D ve svých programech, které do roku 2012 realizovali přímo v prostorách konkrétních škol, zprostředkovávají proţitek tady a teď. Poskytují účastníkŧm příleţitost konfrontace svých ţivotních postojŧ a zkušeností s reakcí ostatních účastníkŧ, rozvíjí v nich toleranci a vnímavost vŧči okolí, poskytují rady jak reagovat na těţké ţivotní situace, jeţ mŧţou potkat jak člověka samotného, tak někoho z jeho blízkého okolí. 8 Během kaţdého roku je zrealizováno 250 záţitkových programŧ. Například v roce 2011 bylo zrealizováno 184 programŧ, v roce 2013 jich bylo jiţ 296. Zásadním zlomem se stal rok Sdruţení se podařilo získat, zrenovovat nový prostor - vybudovat vlastní dramacentrum. Programy se přestaly odehrávat pouze ve školách, kde nebyly vhodné podmínky pro realizaci, a přesunuly se do prostoru dramacentra, jenţ je pro tyto účely stvořený. Výhoda samostatného prostoru spočívá v tom, ţe interaktivní setkání nejsou narušována nechtěnými vnějšími vlivy (nechtěný příchod cizích pedagogŧ či ţákŧ během lekce, školní zvonění apod.). Neuniformní prostředí samo o sobě zaručuje hlubší dopad na účastníka programu. Dramacentrum také nabízí vybavené technické zázemí pro realizaci technicky náročnějších proţitkových programŧ či pro divadlo fórum. A to především díky podpoře Nadace Partnerství. Podpora nadace také pomohla vytvoření dalších pracovních pozic, které dramacentrum posunulo k větší profesionalitě. A sice vytvoření místa pro psychologa a marketingového specialistu, PR manaţera a celková stabilizace financování. Prostor, ve kterém sdruţení svou činnost vykonává dodnes, byl slavnostně otevřen v prosinci roku 2012 a od roku 2013 mohl být jeho provoz spuštěn naplno. Sdruţení D také iniciovalo vznik Asociace dramacenter České republiky. Asociaci zaloţilo roku 2011 spolu s dalšími centry. Konkrétně jsou to Centrum tvořivé dramatiky v Praze, Labyrint studio dramatické výchovy Brno 8 Z broţury Sdruţení D Programová nabídka. Osobní archiv. 7

16 (pobočka SVČ Luţánky) a Johan o.s. v Plzni. O rok později, tedy 2012, se připojily další instituce Divadlo loutek Ostrava spolu s občanským sdruţením THeatr ludem v Ostravě a Labyrint u divadla Drak v Hradci Králové. Asociace by měla pomoci budování stabilizace dramacenter v České republice - rozšíření celkového povědomí o cílech, moţnostech a celkovém přínosu pro širokou veřejnost. V neposlední řadě se Asociace zabývá i tím, jakým zpŧsobem mŧţou být dramacentra finančně podporovaná. 4.1 Financování Sdruţení D je nestátní neziskovou organizací, jejíţ zárodky se začaly formovat v roce Zakladatelem je Ing. Pavel Němeček, který je ředitelem aţ do současnosti. Tehdy dramacentrum fungovalo na bázi dobrovolnictví, tedy dobrovolná platforma učitelů, pedagogů a lektorů 9, kteří vedle své dobrovolné iniciativy chodili do svého zaměstnaní, coţ u valné většiny znamenalo učit dramatickou výchovou na ZUŠ či jako zájmové krouţky v jiných institucích. S postupem času se Sdruţení podařilo vydobýt stálé místo v Olomouckém kraji a stát se uznávanou organizací. V tomto roce se tým Sdruţení D skládá z jedenácti lektorŧ. Činnost Sdruţení D je financována pomocí prostředkŧ statutárního města Olomouc, Olomouckým krajem, Ministerstvem kultury a díky grantŧm, o které sdruţení ţádá. V současné době jich je zhruba patnáct. Sdruţení má také své sponzory, kteří jej podporují buď hmotnými potřebnými dary či finančně. Přispět je moţné několika zpŧsoby. Na všech akcích dramacentra je k dispozici pokladnička Sdruţení D, která je zřizovaná Magistrátem města Olomouc. Výtěţek z ní jde výhradně na realizace programŧ. Dramacentrum také těţí z prodeje placek, speciálních domácích zdravých sirupŧ a benefičních vstupenek. Benefice se koná jednou ročně, a to k příleţitosti představení zajímavého divadelního počinu. Jednotlivci také mohou přispívat na transparentní účet jakoukoliv částkou. Materiální 9 8

17 podpory je vyuţíváno především při organizování divadelní přehlídky Poděs v podobě ubytování, jídla pro účinkující, ocenění pro postupující nebo tisk propagačních materiálŧ. V současnosti se cena vytvoření jednotlivých programŧ pohybuje okolo 4000Kč, částku však frekventanti nehradí v plné výši. Účastníci mohou vyuţít dotovaného či nedotovaného programu. Částka hrazená za program se tedy pohybuje okolo 1000Kč (dotovaný) aţ 2500Kč (nedotovaný). Dotované programy jsou samozřejmě početně omezené. Jsou přednostně nabízeny školám, jeţ spolupracují se Sdruţením D pravidelně, a tedy navštíví ročně více neţ jeden nebo dva programy. Dotovaný reţim je navíc závislý na získání dotací z veřejného rozpočtu a je vyuţíván především pro programy primární prevence. Díky dalším výtěţkŧm, např. ze zmíněné benefice, mŧţe sdruţení financovat program pro děti ze sociálně slabších rodin či pomoci zaplatit cestu školám mimo Olomouc. 4.2 Cíle Cílem Sdruţení D je rozvíjet sociální a emoční inteligenci, podporovat osobnostní rŧst, kulturní rozhled a zprostředkovávat umění, především divadelní. Ať uţ organizací dětské postupové přehlídky, nabídkou hostujících divadelních představení v dramacentru a organizováním benefičního večera, kde je představen zajímavý či oceňovaný divadelní počin. V roce 2013 to byla např. inscenace divadla DNO Jsem Fagi!, v roce 2014 Back to Bullerbyn divadla Športniki. Dalším cílem, který vedl k zaloţení jiţ zmíněné Asociace České republiky, je vybudovat stabilní pozici pro dramacentra, upozornit na jejich potřebnost, a tím upozornit na moţnost alespoň částečného financování. Sdruţení D se snaţí navazovat stálé kontakty a pracovat tak s jednotlivými školami pravidelně. U ţákŧ, kteří programy navštěvují pravidelně, zaznamenávají lektoři vývoj a progres. 9

18 Za své hodnoty povaţuje Sdruţení D uţít umění jako prostředek porozumění sobě samému i okolí, vyuţívat tvořivost jako aktivitu, budovat si vlastní názor a odpovědnost za něj, dokázat se dohodnout s okolím. 4.3 Oblasti zájmu Sdruţení D se zaměřuje především na ţáky a studenty mateřských, základních a středních škol. Svou činností se však zabývá i prací s handicapovanými, sociálně znevýhodněnými, s cizinci, menšinami či se seniory. Zároveň pracují s pedagogy volnočasových zařízení se zaměřením na dramatickou výchovu. Pro kaţdou oblast si hledají nejvhodnější formu (divadlo fórum, záţitkový program, diskuze apod.). Základem je, aby účastník byl součástí lekcí, nikoliv pasivním divákem nebo pozorovatelem. Zároveň jsou programy vytvořeny tak, aby nebylo potřeba dřívější umělecké zkušenosti. Sdruţení D se zároveň zaměřuje i na šíření umění. Pořádá filmové projekce, divadelní představení apod. V současnosti má v nabídce čtyři interaktivní inscenace pro děti. 10

19 5. SPECIFICKÉ PROJEKTY Jednotlivé projekty Sdruţení D se zaměřují na konkrétní společenský problém a jednu cílovou skupinu. Jsou dotované z rŧzných grantŧ a trvají přesně stanovenou dobu, coţ je povětšinou dva aţ tři roky. Po uplynutí stanové doby jsou projekty zařazeny do stálé programové nabídky, tzv. mimo projekt. K začátku roku 2015 Sdruţení D rozběhlo projekty tři. 5.1 Příběhové drama Projekt byl spuštěn v květnu roku 2012 a jeho realizace byla plánovaná do ledna Hlavním cílem projektu je ovlivňovat postoje ţákŧ 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníkŧ víceletých gymnázií v oblasti sociální prevence prostřednictvím speciálních programŧ. Projekt byl podpořený z Programu švýcarskočeské spolupráce Nadace Partnerství. K tomu, aby příběhové drama mohlo být spuštěno, bylo potřeba rozsáhlých rekonstrukcí, aby mělo kde probíhat, coţ se také stalo jedním z cílŧ projektu. A tak díky blokovému grantu vznikl samostatný prostor dramacentra, utvořila se pozice psychologa, který s dětmi dále pracuje na základě informací, získaných během programŧ, a to především v kolektivech, kde se vyskytne problém. Projekt byl dále podpořen menší finanční částkou z rozpočtu Olomouckého kraje a města Olomouc. Příběhové drama je zároveň součástí Ročního preventivního programu, přesněji jednou ze tří částí tohoto programu, kterému se budu v této práci blíţe věnovat v kapitole 6.1 Roční preventivní program. 11

20 5.2 Kluby Na cestě V roce 2013 vznikl projekt, jenţ bude trvat do roku Je podpořen z dotačního titulu OP LZZ 10 a zaměřuje se na děti a dospívající z dětských domovŧ Olomouckého kraje. Účastníkem se stane 45 dětí ze 3 4 dětských domovŧ. Hlavním cílem je zavést ve vybraných domovech systém preventivních a osobnostně-rozvojových programŧ zamezujících rizikovému chování frekventantŧ. Dalším cílem je posílit jejich sociální a profesní kompetence - vyrovnávat se s frustrací, osobními i pracovními neúspěchy, se závislostmi, zadluţeností a s dalšími zátěţovými situacemi. Díky modelovým situacím si účastníci mohou vyzkoušet pracovní pohovory a s tím související jednání. Projekt by jim měl pomoci ukázat běţné povinnosti či naučit praktické dovednosti, jakými jsou například ubytování, cestování nebo orientaci v cizím prostředí. První rok bylo k dosaţení cílŧ vyuţito prŧpravných cvičení, která mají vést ke zvyšování sebedŧvěry, sebepoznání a spolupráce, k procvičení komunikace a jednání, dále se zúčastňovali speciálních preventivních programŧ dramacentra. Druhý rok přicházely na řadu modelové situace, se kterými se po opuštění dětského domova mládeţ setkává, ale nikdo je nevedl k jejich zvládnutí. Mezi tyto situace patří hledání a získávání zaměstnání, finanční gramotnost nebo orientace na úřadech. Následně si frekventanti dané situace prakticky vyzkoušeli pohovory s figuranty na Úřadech práce, v agenturách práce, v rekvalifikačních agenturách, u potenciálních zaměstnavatelŧ (personální oddělení), v bankovních institucích. Zásadní aktivitou projektu je program Big Brother/Big Sister, ve kterém bylo pŧvodně zapojeno patnáct mladistvých, aktuálně opouštějících dětský domov a vstupujících do další fáze do samostatného ţivota. Po spuštění projektu a jiných změnách zŧstalo účastníkŧ osm. Program Big Brother/Big Sister je zaloţen na vrstevnickém poradenství oneto-one. České republiky. 10 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu 12

21 Tato metodika má kořeny v USA 60. let 20. století. Dospívající (15 18 let) tráví se svým plnoletým starším bratrem/sestrou společně asi 3 hodiny týdně po dobu 8 měsíců. Cílem jejich setkávání je navázat vztah, který se může stát v životě mladistvého pilířem, o který se může opřít v obtížných životních situacích. 11 Metoda je tedy zaloţená na vytvoření si osobního vztahu. Starší bratr/sestra mají pomoci mladému člověku s otázkami ohledně osamostatnění, ale i s osobními problémy. Společně také navštěvují kulturní zařízení či sportovní aktivity. Starší bratři/sestry jsou dobrovolní pracovníci. Citace níţe je ohlasem ředitele z jednoho ze zapojených dětských domovŧ: Nabídka olomouckého sdružení D na spolupráci formou projektu Kluby Na cestě se nám od počátku jevila jako velmi vhodný doplněk výchovného působení našich pracovníků. V rámci osobnostního rozvoje dětí a mládeže s cílem přípravy na samostatný život a prevence rizikových jevů po odchodu ze zařízení pokládáme za vhodné předávat co možná nejširší spektrum znalostí, vědomostí a zkušeností Po několika měsících spolupráce hodnotíme z naší strany tento krok jako velmi zajímavý a potřebný. Spolupráce se rozběhla velmi dobře, ze strany lektorů a návštěv jsou dodržovány termíny i rozsah, připraveny zajímavé nabídky. Pokud jde o zájem a aktivitu dětí, je rozdílná dle individuálních zájmů a časového zaneprázdnění jednotlivých dětí. Většina z nich dojíždí denně ve dnech školního vyučování z Plumlova do Prostějova, účastní se výuky i praktického vyučování, navštěvují kroužky, věnují se volnočasovým aktivitám, o víkendech se zase podílí na přípravě stravy, odjíždí k rodinám, navštěvují kamarády. Nelze proto vždy zachovat stoprocentní přítomnost a zájem všech dětí o zapojení v pestrém rozsahu projektu. Přesto v případě vhodné motivace, zajímavých aktivit či působení v prostorách uvnitř DD 12 i zahradě, eventuálně mimo areál zařízení děti jeví zájem, spolupracují a účastní se zmíněného projektu. 13 V současnosti, po konci projektu, zveřejnilo Sdruţení D zprávu, ţe vztahy mezi účastníky a velkými sestrami/bratry pokračují. Stále tedy dobrovolníci 11 Z propagačních materiálu Sdruţení D. Osobní archiv. 12 Dětský domov 13 Mgr. Petr Antoníček, zástupce ředitele DD a ŠJ Plumlov. Dostupné z: 13

22 navštěvují dětské domovy a pomáhají svým svěřencŧm. Aktivita tedy stále pokračuje. 5.3 Nenávist na internet nepatří Projekt Nenávist na internet nepatří, který se zabývá aktuálním tématem kyberšikany, vznikl díky grantŧm z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP 14 fondŧ. Jeho realizace je rozloţena do 21 měsícŧ. Cílovou skupinou je druhý stupeň základní školy. V programu se snažíme najít příběh, který je dětem blízký, jedná se o jejich vrstevníky a díky samotnému příběhu děti rychleji do děje nastoupí a dokáží řešit situaci za hrdinu díky vlastnímu přesvědčení. 15 Projekt vyuţívá divadla ve výchově, konkrétně divadla fórum. Proč právě tohle téma, vystihuje zcela přesně anotace k projektu Sdruţení D. V dnešní komunikaci mladých lidí dominuje komunikace elektronická - chatování, skypování, mailování, používání Facebooku či Twitteru - vytrácí se komunikace tváří v tvář... Sdělit emoce "z očí do očí" je pro dnešní mládež čím dál těžší, stejně jako vcítit se do pocitů druhého. Co si dovolíme na internetu, toho bychom se v realitě ze studu neodvážili. Tento způsob komunikace není jednoduché změnit. Ale stejně jako není svoboda myslitelná bez odpovědnosti, tak i svobodný a volný přístup ke komunikaci online - se všemi a hned - není odpovědný bez vědomí možného rizika ublížit či zraňovat Cílem je navštívit 24 škol v Olomouckém, ale i Zlínském, Moravskoslezském, Jihomoravském a Pardubickém kraji. Vţdy v 8. nebo v 9. třídě proběhne divadlo fórum a na stejné škole proběhne i kampaň, kterou si děti dělají samy mezi sebou. Kampaň má za cíl rozšířit to, ţe existuje web kde jsou veškeré informace o kyberšikaně, co to je, jak ji vŧbec poznat, aneb poznej svého nepřítele, aby ses mu mohl vyhnout. Na tomto 14 Evropský hospodářský prostor. 15 Z rozhovoru s Mgr. Zuzanou Zapletalovou. Soukromý archív

23 webu je také uvedeno, jak lze oběti nebo svědkovi kyberšikany pomoci ke kaţdému městu jsou na webu navíc vypsány organizace a poradny, které mŧţou dětem přímo pomoct nebo kam se mŧţou ozvat, kdyby měly tento problém s šikanou, kdyby věděly o kamarádovi, který má s kyberšikanou problém apod. V poslední části projektu by mělo dojít k předání know-how projektu organizacím z Asociace dramacenter ČR, a sice formou workshopŧ, jehoţ cílem bude porozumět principŧm divadla fórum, předat scénář konkrétního interaktivního divadelního představení a umět připravit podobnou informační kampaň. Protoţe projekt je spuštěn od srpna 2014 a dlouho byl v přípravné fázi (vymýšlení webových stránek, psaní scénáře, následné zkoušení a vytváření propagačních materiálŧ k webu), teprve letos, tedy v lednu 2015, došlo k první realizaci. Lektoři Sdruţení D ve spolupráci s pedagogem následně vyberou 4-5 dětí, které se budou aktivně účastnit také informační kampaně ve škole. Zapojení ţákŧ do kampaně bude dobrovolnické a jeho cílem je rozšířit myšlenku Nenávist na internet nepatří do povědomí celého 2. stupně nebo celé školy. Zapojení konkrétních ţákŧ do podobné aktivity zvýší povědomí o tom, ţe angaţovanost je potřebnou součástí občanské společnosti a nutnou podmínkou demokracie. Informační kampaň, která bude probíhat na kaţdé spolupracující škole, bude podpořena tiskovými materiály, propagačními předměty a informačními tabulemi (vše nákladem z projektového rozpočtu), které budou odkazovat na webové stránky projektu Nenávist na internet nepatří. Ty pomohou svým návštěvníkŧm nejen umět si poradit v případě útoku, ale také rozpoznat uráţející a zraňující projevy na hranici kyberšikany či za ní. 5.4 Vzdělávací programy a kampaně prevence poruch příjmu potravy ve třech krajích České republiky Tento projekt je v plánovací fázi a čeká na svou realizaci. Je podpořen Ministerstvem zdravotnictví. Tématem bude potřeba přijímat falešné vzory za své a o touze být štíhlou společenským obrazem dokonalosti. Cílem je vzdělat 15