Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013//2014 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace

2 Výroční zpráva o činnosti DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU 2013/2014 ČÁST I. Z á k l a d n í c h a r a k t e r i s t i k a z ařízení Název organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Ředitelka zařízení: Mgr. Naděžda Vondroušová Nám. Republiky Budišov nad Budišovkou Statutární zástupce ředitele: Monika Schrammová Na Úbočí Budišov nad Budišovkou Součásti zařízení: Dětský domov, ČSA kapacita 18 dětí odloučené pracoviště, Dětský domov, Dukelská kapacita 14 dětí IZO: Školní jídelna, kapacita 50 jídel IZO: Tel., , 1

3 C h a r a k t e r i s t i k a z ařízení Dětský domov je školské zařízení, jehož účelem je zajišťovat nezletilým dětem ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Dětský domov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči o děti a mládež, která ze závažných důvodů nemůže být vychovávána ve vlastní rodině. Organizace i podmínky provozu jednotlivých rodinných skupin jsou plně v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., o ústavní výchově a vyhláškou č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy. Výchovně vzdělávací proces Výchovně vzdělávací proces se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních činností. Body činnosti jsou cíleně zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte a na jeho individuální rozvíjení. příprava na vyučování finanční gramotnost rozvoj samostatnosti (vaření, nákupy potravin, domácí práce...) činnost společensky prospěšnou péči o zdraví a protidrogovou prevenci účelné využívání volného času, zájmová činnost enviromentální výchovu výběr povolání úspěšný vstup do samostatného života Koncepce rozvoje DD je zaměřená na naplňování základních práv dětí, zejména naplnění práva na rodinu, při plném respektování vlastní biologické rodiny. Jsme přesvědčení, že základem výchovy je výchova rodinná. Proto se v domově snažíme umožnit dětem žít tak, aby mohly co nejvíce poznat základní vzorec rodinného chování, které mohou pouhou nápovědou přenést do vlastního života v dospělosti. Všichni zaměstnanci si plně uvědomují specifika potřeb a zájmů dětí ze sociálně narušených rodin a výchově dětí věnují mimořádné úsilí. Zároveň jsou vedeni k aktivnímu zájmu o další osud dítěte po odchodu z domova. 2

4 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace, je školské zařízení, které sdružuje: - dětský domov s kapacitou 16 lůžek, hlavní budova - odloučené pracoviště na Dukelské ulici 636 s kapacitou 14 lůžek - cvičný byt s kapacitou 2 lůžka, hlavní budova - školní jídelnu s kapacitou 50 jídel Obě budovy prošly rozsáhlou rekonstrukcí v roce Prostředí, prostorové řešení i vybavení jednotlivých místností zcela odpovídá zákonu č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. Cvičný byt, nástavba zadní části budovy ČSA 718, funguje pro děti starší šestnácti let. Bytová jednotka je určena pro dvě děti, které se připravují na odchod ze zařízení do samostatného života. Jde nám především o zlepšení finanční gramotnosti dětí. Na zahradě je vybudováno také dětské hřiště. Motivací k pohybu řešíme spoustu negativních projevů u dětí. Děti rovněž vedeme i k manuální práci - mají přístup do dílny, podílejí se na opravách kol a poškozených věcí, starají se o zahradu a zahrádku, pomáhají s údržbou víceúčelového hřiště a udržují okolí dětského domova v čistotě. Plnoletí se snaží formou brigád připravovat na samostatný život a zároveň se učit finanční gramotnosti. Hlavní důraz při výchově klademe na pohybovou aktivitu dětí. Pohyb je výrazným znakem života dítěte. K tomu účelu nám hlavně slouží hřiště s umělým povrchem na kopanou, volejbal a tenis a zapuštěný bazén se zastřešením u hlavní budovy. U domova je taktéž asfaltové hřiště na košíkovou a floorball. V odloučeném pracovišti je k dispozici posilovna. Sportovní sklad je materiálně velmi dobře vybaven: lyže, kolečkové brusle, kola, atd. Nedostatečná zkušenost s realitou vytváří slabý základ i pro základní vzdělání. Každé z dětí má proto možnost podle svých zájmů a dovedností navštěvovat i několik kroužků mimo dětský domov. Rodinné skupinky jsou vybaveny počítači s připojením na internet. Každá rodinná skupinka má také svoji knihovnu. S přípravou na nesnadný vstup dětí do samostatného života nám pomáhají i akce, které pořádají především neziskové organizace se svými projekty. Naše děti se do těchto projektů každoročně zapojují. Naše zařízení vlastní dva služební vozy - FORD TRANSIT pro 9 osob a Škodu Octavii. Auta se používají především pro aktivity jednotlivých skupinek (soutěže, rodinné výlety atd.), na odborná lékařská vyšetření (nejbližší odborné ordinace jsou 30 km vzdálené), nákupy a třídní schůzky. Po materiální stránce je provoz domova zajištěn na velmi dobré úrovni. 3

5 Naše zařízení pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb a ve vztahu k dětem plní hlavně výchovné, vzdělávací a sociální úkoly. V této oblasti se snažíme stále vzdělávat, zdokonalovat se. Na základě analýzy osobnosti dítěte je vypracován PROGRAM ROZVOJE OSOBNOSTI DÍTĚTE, kde se promítají priority, na které se vychovatelé při výchově dítěte zaměřují. Jedná se hlavně o potlačení negativních prvků a zvýraznění kladných. Zvláštní péči věnujeme integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Za finanční podpory The Kellner Family Foundation z Projektu UNIVERZITY studuje Nikola, absolventka OPEN GATE, v University of Glasgow ve Skotsku, studijní obor Psychology. Z projektu poskytuje Nadace stipendia studentům, kteří dosahují výborných akademických výsledků, avšak složité sociální zázemí jim komplikuje přístup ke kvalitnímu vzdělání. Nikola byla do projektu zařazena oprávněně, protože první rok nelehkého studia má již zdárně za sebou. University of Glasgow je známým centrem vzdělání a výzkumu ve Skotsku, s mezinárodní pověstí a čtvrtá nejstarší v anglicky mluvícím světě a patří mezi největší a nejprestižnější vzdělávací místa v Evropě. Stále se nám daří potlačit absenci mužského vzoru u dětí. Z 23 zaměstnanců máme v kolektivu 6 mužů. V každé rodinné skupině pracuje nejméně jeden strejda. Mužský vzor není dobrý jen pro děti, ale i pro kolektiv zaměstnanců. Cílem je zkvalitnění výchovného procesu v návaznosti na vstup dětí do samostatného života. Všem odcházejícím klientům z našeho zařízení zajišťujeme odpovídající výbavu, bydlení a práci za pomoci sociálního odboru a neziskových organizací. Byli bychom také rádi, kdyby naše děti ve společnosti, v níž budou jednou samostatně žít, uplatnily i morální hodnoty, k nímž je také vedeme. Proto občas navštěvují domov důchodců a dům s pečovatelskou službou. V životě nejde o to, j ak přežít bouři, n ýb r ž j ak t a nčit v dešti. Enviromentální výchova Environmentální výchovu a vzdělávání uplatňujeme v každém věku, nejefektivnější je však výchova předškolních dětí, které začínají poznávat svět, osvojují si pravidla chování ve společnosti lidí i v samotném prostředí, ve kterém žijí. Už i tyto děti mají velkou schopnost empatie, jsou vnímavé, citlivé a snadno se nadchnou pro dobrou věc. Nemají ještě zažité špatné návyky nebo je lze celkem snadno ovlivnit. Proto je toto období života určující také pro vytvoření vztahu k přírodě, kde mohou nalézt tolik zajímavostí a zakusit spoustu smyslových vjemů: 4

6 vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. Záměrem vzdělávacího úsilí v environmentální oblasti je založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. Vztah k přírodě zejména městské děti nezískávají úplně snadno. Do našeho zařízení přicházejí děti z průmyslové oblasti Ostravska a větších měst Moravskoslezského kraje, tedy s největším stupněm znečištění v rámci celé ČR. Vedení k úctě a ohleduplnosti k přírodě je jedním z mnoha úkolů našeho zařízení. Aktivity našeho zařízení v oblasti enviromentální výchovy 1. Spolupráce s MtŠ v soutěži S panem Popelou o nejvíce nasbíraného papíru. 2. Třídění odpadu v zařízení kompostování, nebezp. odpad, soutěž ve sběru PET víček. 3. Úklid cyklostezky v údolí Budišovky v rámci turistických vycházek sběr odpadků. 4. Ekologicky čistý festival Budišovské letnice výpomoc starších dětí na této akci. 5. Účast na akci mysliveckého sdružení a SVČ Zasaď si svůj strom. 6. Šetření energiemi 7. Údržba zahrad velkého i malého domečku, parčíku na ulici Dukelské. Všech ekologických projektů se společně s dětmi účastní i zaměstnanci našeho zařízení. 5

7 Ú d a j e o dětech Školní rok 2013/2014 Kapacita zařízení 32 Evidenční stav začátek školního roku 24 Evidenční stav konec školního roku 27 Počet dětí umístěných na předběžné opatření 3 Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou 20 Počet nezaopatřených osob na dohodu o setrvání v péči... 4 Zrušení předběžného opatření (odchod zpět do rodiny) 1 Zrušení ústavní výchovy (náhradní rodinná péče, odchod zpět do rodiny) 2 Přemístění do jiného zařízení (DDÚ Bohumín) 1 Odchod do samostatného života (zletilost) 1 Příchod nových dětí 7 Počet útěků 0 Přehled škol na kterých probíhá příprava na budoucí povolání (školní rok 2014/2015) University of Glasgow, Skotsko, studijní obor psychology 1 SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava, učební obor prodavačka 1 SŠSS Ostrava Hrabůvka, obor vzdělávání gastronomie, ŠVP management v gastronomii 1 SŠ prof. Zdeňka Matějčka Ostrava Poruba, studijní obor sociální činnost 1 SŠ technická a dopravní Ostrava Vítkovice, studijní obor autotronik 1 SOU Vítkov Podhradí, učební obor kuchař číšník 1 SOU stavební Opava, učební obor zedník 1 SŠ technická Opava, učební obor zámečník 1 Rozvrstvení v rodinných skupinách (stav k ) MtŠ ZŠ Speciální škola OU, SOU, SŠ VŠ Sourozenci I x2 II x4, 1x2 III x3, 1x2 IV x3, 1x2 Celkem

8 Zájmová činnost dětí Název zájmové činnosti Organizace, zařízení Počet dětí Fotbal TJ SPARTAK Budišov n./b. 10 Floorbal DD 6 Nohejbal DD 3 Malý kuchtík SVČ Budišov n. / B. 2 Tvořílek SVČ Budišov n. / B. 3 Keramika SVČ Budišov n. / B. 1 Informatika ZŠ Budišov nad Budišovkou 2 Sportovní hry ZŠ Budišov nad Budišovkou 2 Mažoretky MtŠ Budišov n. / B. 1 Výtvarný DD 5 Ruční práce DD 4 Aerobic, ZUMBA, taneční kurz SVČ Budišov n. / B. 2 Hra na flétnu LŠU Vítkov 3 Chovatelský SVČ Budišov n. / B. 2 Hasičský SVČ Budišov n. / B. 7 MMA Ostrava - Hrabůvka 1 Zařazení dětí dle Zákona o ústavní výchově 109/2002, 383/2005, 2.odst. 10 koordinátorem Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně a ředitelkou zařízení ( a ). Zařazováno 24 fyzicky přítomných dětí. a/ samostatné přiměřeně věku 8 dětí b/ samostatné vyžadující občasnou kontrolu 14 dětí c/ vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 2 děti d/ nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 0 dětí e/ vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči 0 dětí 7

9 ČÁST II. Ú d a j e o p r a c o v n í c í c h Počet zaměstnanců: celkem 23 Pracovní zařazení ředitelka 1 statutární zástupce soc. pracovnice 1 ekonomka 1 vedoucí vychovatel 1 vychovatelé 10 vedoucí školní jídelny 0,75 kuchaři 1,5 pracovníci v sociálních službách 4 údržbář 1 uklízečky 1,25 V zařízení pracuje stabilní kolektiv 23 zaměstnanců, z toho 6 mužů. Počet pedagogických pracovníků: 12 Počet nepedagogických pracovníků: 11 Nejdelší praxe pedagogického pracovníka: nad 30 let Nejkratší praxe pedagogického pracovníka: 0 Počet pracovních úrazů zaměstnanců: 0 Rodičovská a mateřská dovolená: 2 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 5 pedagogických pracovníků absolvovalo celoživotní vzdělávání v oboru spec. pedagogika - PF v Ostravě a Olomouci. Pedagogové vyhovují vzděláním podmínkám Zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v opačném případě se přihlásili ke studiu v rámci celoživotního vzdělávání v oboru vychovatelství a speciální pedagogika PF v Ostravě a Olomouci. Odborný, profesní a metodický růst všech pedagogických pracovníků I ve školním roce 2013/2014 pedagogičtí pracovníci absolvovali semináře, školení a kurzy v projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR - OP Vzdělávání pro konkurence schopnost. Projekt Vím, co chci Vím, jak na to je zaměřen na pedagogické pracovníky, vedoucí pracovníky a naše děti. Velmi zdařilý a přínosný projekt zpracoval KVIC Nový Jičín. Provedeno školení BOZP, PO, ozdravná opatření. Absolvování vzdělávacích seminářů, studium odborné literatury, samostudium, rozvíjení tvořivé pracovní iniciativy všichni pracovníci. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je z hlediska profesního rozvoje nezbytností. Probíhá různou formou od společných seminářů pořádaných na našem zařízení až po individuální účast na vzdělávacích akcí různých institucí. 8

10 Ve školním roce 2013/2014 se pracovníci zúčastnili těchto akcí (DVPP) Přednáška, seminář, kurz Počet pracovníků Rozpravy o institucionální péči 2014 vystoupení s prezentací DD ředitelka, zástupce, v. vychovatel Vybrané problémy z aplikace právních předpisů a školské legislativy ředitelka se zaměřením na DD Asociace náhradní výchovy člen RNV ředitelka Fice - výchova láskou ředitelka, v. vychovatel Metodická setkání vedoucích pracovníků DD ředitelka ADHD metody práce s dětmi ředitelka, vychovatel Absolvování kurzů v projektu KVIC ředitelka, v. vychovatel Facility management v praxi organizace zástupce, ekonomka Základní kurz krizové intervence zástupce, vychovatel Sociálně-právní ochrana dětí zástupce Asociace náhradní výchovy- workshop pro sociální pracovníky zástupce Empatie-Most pro lásku zástupce, vychovatel Účetnictví příspěvkových organizací 2014 ekonomka Veřejnosprávní kontrola a audit pokladny 2104 ekonomka Hygienické minimum ve stravovacích službách kuchaři, ved. ŠJ Krajská konference hromadného stravování ved. ŠJ Duševní poruchy dětí v podmínkách DD v adaptačních podmínkách v. vychovatel Vliv sexuální výchovy na zdravý vývoj dítěte 2 Jak ti mohu pomoci se čtením a psaním 1 Supervizní výcvik 3 Efektivní komunikace aneb jak komunikovat v roli výchovné autority 2 Výtvarné techniky jako součást primární prevence v DD 2, preventista Vliv kyberšikany a sociálních sítí na vývoj dítěte 2, preventista Sebepoškozování jak mu rozumět a co s ním? 2 Zkušenostně reflexní výcvik pro pracovníky DD 1 Metodické setkání vychovatelů 1 Zážitkový program pro děti se sociokulturním znevýhodněním 4 Sebezkušenostní výcvik sociálních dovedností 1 Výrobky z přírodních materiálů 2 Citová deprivace 3 Komunikace s dětmi videotrénink interakcí 2 Školení řidičů referentských vozidel 11, ředitelka 9

11 Zájmová profilace pedagogických pracovníků - sportovní (volejbal, floorbal, nohejbal, kopaná ) - výtvarná a hudební (příprava dětí na soutěže) - výtvarné a tvořivé práce (soutěže, dárky do domova důchodců, sponzorům, jarmarky) - cizí jazyk (angličtina ) - muzikoterapie, fotokroužek - enviromentální (třídění odpadu, ekologické akce pro celé zařízení) Údaje o aktivitách a prezentaci dětského domova na veřejnosti a spolupráce s dalšími organizacemi 1. Rozpravy 2014 o institucionální péči prezentace našeho zařízení 2. Natáčení Českého rozhlasu pro vánoční vysílání dne Rozhovor s ředitelkou, vedoucím vychovatelem a dětmi o životě v domově. 3. Velmi dobrá spolupráce s městem (vánoční a velikonoční jarmarky pro veřejnost, školu, návštěvy domova důchodců, domu s pečovatelskou službou, poskytnutí víceúčelového hřiště místní ZŠ a MŠ), pomoc městu při úklidu parku, cyklostezky 4. Úzká spolupráce s ostatními DD 5. Uspořádání porady ředitelů na našem zařízení, volba zástupců DD, prohlídka zařízení, občerstvení 6. Dobrá spolupráce se sponzory - návštěvy v DD, cena Ď - nominace, účast na našich akcích 7. Vystupování dětí na různých kulturních a sportovních akcích v našem městě i mimo něj 8. Prověřovací cvičení HZS MSK, stanice Vítkov v našem zařízení 9. Prezentace DD ve zpravodaji, v deníku Opavsko, Region 10. Webové stránky DD Akce pro zaměstnance v rámci stmelení kolektivu Společné vánoční posezení všech zaměstnanců s dětmi. Společné oslavy významných narozenin a výročí dětí i zaměstnanců. Den učitelů společná oslava zaměstnanců s kulturním programem. Rozloučení se školním rokem posezení pracovníků s dětmi, opékání. 10

12 ČÁST III. Ú d a j e z k o n t r o l n í a i n s p e kční činnosti Kontrola ČŠI ve školním roce neproběhla. Kontrola z OSSZ v Opavě byla provedena , nebyly zjištěny nedostatky. Šetření anonymní stížnosti ze dne pokazující na postup Mgr. Naděždy Vondroušové ve věci zaměstnávání a zvýhodňování rodinných příslušníků při odměňování, a to i ve vztahu k nejvyššímu dosaženému vzdělání. Šetření provedly zaměstnankyně Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje , stížnost hodnocena jako nedůvodná. Kontrola z Okresního státního zastupitelství v Opavě proběhla a , nebyly zjištěny nedostatky. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky proběhla v termínu Byly zjištěny nedostatky v oblasti hospodaření s majetkem organizace a v mzdové oblasti. Organizace přijala opatření k nápravě zjištěných nedostatků, jež byla odborem kontroly a sdílených služeb vyhodnocena za vhodná, dostatečná a přiměřená kontrolním zjištěním. V ostatních prověřovaných oblastech nebyly zjištěny významné nesprávnosti či nesoulad doložených dokladů a písemností s právními předpisy, účetní evidencí či jinými doklady. Vnitřní kontrolní systém je přiměřeně nastaven a je funkční, porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno. Zjištěné nedostatky byly ihned odstraněny. Kontrola z Krajské hygienické stanice MSK ve školním roce proběhla a , zjištěné nedostatky byly ihned odstraněny. 11

13 ČÁST IV. Ú d a j e o a k t i v i t á c h Život v našem dětském domově neprobíhá jen v rovině plnění standardních povinností. Díky schopnostem a aktivitám našich zaměstnanců, a rovněž díky občasné podpoře sponzorů se nám pro děti daří připravovat pestrý a atraktivní program v oblasti volného času, a to v každém z ročních období, během prázdnin i školního roku, o víkendech, každý den. Účastníme se akcí pořádaných ostatními dětskými domovy, neziskovými organizacemi i neformálními skupinami a některé soutěže a akce také sami pořádáme. Právě během těchto akcí mají děti možnost ukázat své dovednosti, schopnosti a nadání, ale rovněž se rozvíjet a sebepoznávat. A k c e, s o u těže, aktivity Datum Kde Druh akce Děti + doprovod Hranice na M. Sportovní odpoledne Kdo si hraje nezlobí Budišov n.b. Budišek Cup turnaj v malé kopané pro DD Budišov n.b. Cvičení hasičů Budišov n.b. Uspávání broučků akce SVČ Vítkov Uzavírání galerie Tyrkys dětem St. Těchanovice Interaktivní pobyt KVIC Vím, co chci Opava Návštěva kina Cinestar Bruntál Wellnes centrum a bazén Bruntál Bruntál Wellnes centrum a bazén Bruntál Budišov n.b. Vítání Martina na bílém koni Budišov n.b. Natáčení Českého Rozhlasu Ostrava Ramzová Vánoční pobyt na horách Budišov n.b. Vánoční koledy pro Domov pro seniory Kouty n.d. Euforall Příležitost pro každého pobyt Vítkov podpora Davida G. při hasičských závodech Horní Václavov Jarní prázdniny rekreace Hranice n. M. Maškarní bál pro děti, Spolek žen Rouských Klokočov Francův mlýn hřebčín, projížďka na koních Bruntál Wellnes centrum a bazén Bruntál Dvorce Pěší túra ke zřícenině hradu Vildštejn Olomouc Návštěva ZOO Krnov Nejmilejší koncert Ostrava Regionální atletické hry Ostrava Floorbal Hrabová

14 22.5. Ostrava Generálka skupiny LUCIE Čeladná Závod horských kol a duatlon Olomouc Albert Slavata Triatlon Baška voda Letní rekreace v Chorvatsku Svatoňovice výšlap na hřiště, cesta vlakem St. Oldřůvky Letní tábor Barnov Olomoucko Putovní tábor Euforall Smilovice Fotbalové soustředění TJ Spartak Brighton Jazykový pobyt Silvie Lendelová Rýmařov Prožitkový pobyt rekreace P o b y t y a v í c e d e n n í a k c e Davidův mlýn, prožitkový pobyt v rámci projektu KVIC Vím co chci vím, jak na to Zážitková akce v termínu určená pro děti z rodinné skupinky společně se dvěma vychovateli zaměřená na společnou interakci, skupinovou dynamiku, rozvoj komunikace mezi dospělými a dětmi. Celodenní zážitkový program zajišťovali instruktoři občanského sdružení Atmosféra, byl doplněný zpětnou vazbou a teoretickým vzděláváním. Vánoční pobyt na horách, Ramzová, Zimní rekreace spojená s oslavou Vánoc a lyžařským výcvikem. Děti měly možnost strávit vánoční svátky v novém prostředí zasněžených hor, tentokrát na horské chatě Kaťuša v obci Ramzová v pohoří Hrubý Jeseník. Děti si užily lyžování, snowboardování a dalších aktivit, u malých šlo zejména o lyžařský výcvik a výuku základních lyžařských dovedností. Na Štědrý den si děti i dospělí vzájemně připravili program ke společnému posezení a pak došlo na rozbalování vánočních dárků a na pravou vánoční atmosféru. Kromě toho se jako každý rok mohly setkat s kamarády z Dětského domova v Ostravě Hrabové a ostatní zaměstnanci DD mohli trávit Vánoce doma s rodinou. Zimní pobyt v Koutech n. D. v rámci projektu EUFORALL Příležitost pro každého Zimní pobytová akce zaměřená v rámci projektu primárně na finanční gramotnost a přípravu dětí do samostatného života, doplněná výukou lyžování a dalšími zimními volnočasovými aktivitami. Děti se hravou formou ve výborně připraveném programu rozvíjely své sociální kompetence a mohly také soutěžit a porovnat své schopnosti s dětmi z jiných domovů. Vyzkoušely si životní situace pomocí divadelních rolí a scének, při vědomostních kvízech. Největší radost měli samozřejmě z lyžování a pobytu na čerstvém vzduchu, což byla nedílná součást tohoto pobytu. Termín akce , zúčastnilo se 8 dětí. 13

15 Jarní prázdniny - Horní Václavov, Během pobytu byly rozvíjeny lyžařské schopnosti všech dětí, včetně nových dětí nelyžařů. Malí si užili také bobování, výletu na Praděd, lanového hřiště. Jeden den byl vyhrazen na koupání a celkové prohřátí těla ve Wellnes centru v Bruntálu. Pobyt na chatě zpříjemnili spolubydlící se čtyřmi pejsky, kteří dětem několikrát předvedli jejich výcvik včetně aktivního zapojení dětí do canisterapie. Baška voda, Chorvatsko, Dětský letní tábor Barnov, Tradiční tábor v prostředí vojenského výcvikového prostoru u vodní nádrže Barnov. Program připravili vychovatelé, celotáborová hra s názvem Cesta do nových lovišť Indiáni. Dětem byla nabídnuta bohatá činnost sportovní hry, soutěže (volejbal, přehazovaná, fotbal, softball), vodní hry (potápění, plavání, lodě), další táborové hry s důrazem na rozvoj obratnosti, fyzické kondice, týmové spolupráce, vzájemného porozumění, dále hudební aktivity, muzikoterapie, výlety a tradiční táborové aktivity jako stezka odvahy, střelba ze vzduchovek a koupání. Díky Majetkové, správní a delimitační unii odborových svazů Praha jsme absolvovali ozdravný pobyt na Jadranu. Ubytování v bungalovech na pokojích po třech osobách, příjemné stinné prostředí nedaleko pláže a promenády. Pravidelné koupání v moři, zdokonalování v plavání, potápění, šnorchlování, skocích do vody, i z mola, výuka neplavců, sbírání mušlí a sluneční energie. 1x projížďka na lodi do města Makarská. Program byl doplněn poznáváním cizí kultury, výlety do města a po promenádě, sportovními aktivitami fotbal, stolní tenis a společenské hry večer. Putovní tábor v rámci projektu EUFORALL Bez obav Zvládnu to Putovní tábor v okolí Olomouce absolvoval 1 chlapec. Ostatní děti se zúčastnit nemohly ze zdravotních důvodů a kvůli dalším akcím DD. Tradiční rámec letního prázdninového putování s batohem na zádech i letos doplnily hry, pracovní aktivity na ranči a jinde, výuka finanční gramotnosti a rozvoj sociálních a osobnostních kompetencí děti. Hrazeno v rámci projektu z ESF. Letní jazyková škola VDV Nadace Olgy Havlové Cílem projektu bylo umožnit dětem z dětských domovů zlepšit jazykové schopnosti a rozvinout komunikační schopnosti, kdy tyto znalosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte ať už při výběru zaměstnání nebo při integraci dítěte do společnosti. Dívka z našeho zařízení musela aktivně projít celým procesem projektu včetně podání žádosti (samostatné zpracování všech požadovaných dokumentů, z toho některých v angličtině). V angličtině se díky projektu zdokonalila, prokázala svou samostatnost při cestě tam i zpět. 14

16 Rekreace Rýmařov, Prázdninová pobytová akce pro všechny děti z našeho zařízení připravená ve spolupráci s SVČ Budišov nad Bud. Celý pobyt byl pojatý svým programovým zaměřením jako prožitkový, akce se zúčastnily také děti z Polska. Adrenalinové aktivity pro větší: vysoké i nízké lanové překážky, lezení na umělé stěně, lasser game, happeningové hry, enviromentální aktivity, adrenalinové prvky, výtvarná i dramatická činnost. Aktivity pro menší musely být často upraveny kvůli nepřízni počasí návštěva krytého bazénu, výtvarná činnost v herně, hraní divadélka, ale také třeba kouzelná procházka lesem v dešti. Akce byla zdařilá, děti navázaly nová přátelství, dobře vyřešeno zázemí a organizace akce. M i m ořádné úspěch y a v ý s l e d k y dětí Ú s pěch y v s o u těží c h, p r o j e k t e c h Turnaj ve floorbalu DD v Ostravě -1. místo tým dívky Studium University of Glasgow Za finanční podpory The Kellner Family Foundation studuje Nikola od září 2013 v University of Glasgow ve Skotsku, studijní obor Psychology. Díky této nadaci, která jí platí školné a část kapesného, i díky dalším sponzorům, může studovat v zahraničí a pravidelně se vracet do domova. První ročník úspěšně absolvovala, výborně vykonala všechny zkoušky a postoupila do dalšího studijního roku. Zvládla nejen náročné učivo, ale i náročný samostatný život. Nejmilejší koncert Krnov 1. místo a celkově nejlepší ohodnocení ze všech účinkujících! Postup do finále a velký úspěch našich nejmenších, kteří byli vyhlášeni jako nejlepší číslo celé soutěže. Závod horských kol v Čeladné 3. místo dívky a zároveň cena poroty za nejmladšího a šikovného závodníka. Albert Slavata Triatlon Tour Olomouc 1. místo v chlapecké kategorii a postup do finále, které bylo nakonec bohužel pro nás zrušeno. Centrum Sámovka 2. místo v celorepublikové soutěži a finanční odměna dětem ve výši ,- Kč na sportovní vybavení Hasičské závody Vítkov 2. a 3. místo našich malých hasičů TJ Spartak Budišov nad Budišovkou Úspěšné působení našich malých i velkých fotbalistů v rámci místního fotbalového oddílu Řidičské průkazy - 2 dívky zařazeny do projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových 15

17 A k c e n a š e h o z ařízení jsme uspořádali 6. ročník turnaje v malé kopané "BUDIŠEK CUP" pro dětské domovy z MSK. Turnaje se zúčastnilo 7 družstev. Náš tým doplněný hodně malými fotbalisty nevyhrál ani jedno utkání, ale přesto jsme si akci užili a jejím uspořádáním udělali radost ostatním. Tradiční soutěž ve sjezdovém lyžování RYCHLÝ TUČŇÁK se kvůli mírné zimě a špatným sněhovým podmínkám nepodařilo uspořádat proběhlo v našem zařízení cvičení hasičů fiktivní poplach. Po domluvě a důkladné přípravě akce s vedením hasičů byl ohlášen na lince 112 požár v našem zařízení. Nikdo z hasičů ani z policie předem nebyl o akci informován. Domov byl zamořen kouřem, děti schovány. Hasiči měli velmi těžký úkol je zachránit a najít. Dům byl po akci dost znečištěn, ale zkušenost pro děti i zaměstnance jedinečná prezentace DD natáčení Českého rozhlasu pro vánoční vysílání dne Byl natočen rozhovor s ředitelkou, vedoucím vychovatelem a dětmi (povídání, zpívání, návštěva zkoušky divadelního představení našeho chlapce). Reportér byl domovem i dětmi nadšen, reportáž byla velmi optimistická. A k c e p r o v eřejnost Vánoční a Velikonoční návštěva v Domově pro seniory Letokruhy Tradiční setkání s klienty sociálního zařízení Letokruhy. I letos naše děti potěšily babičky a dědečky v sociálním zařízení pásmem vánočních koled, písniček a přáním do Nového roku. Program našich nejmenších byl doplněn malým občerstvením a dohodnutím na pokračování této milé spolupráce. Vánoční a Velikonoční jarmark ve spolupráci se ZŠ Budišov nad Budišovkou výpomoc s organizací jarmarků a výrobou dekorací. Úklid parku a cyklostezky v Budišově nad Budišovkou projekt ve spolupráci s Beats4kids, Ostrava. Vše včetně odměn dětí, financováno sponzorem. 16

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Spolupráce s nadacemi a sponzory Kraft Foods ČR s. r. o. - cukrovinky na Mikuláše, Velikonoce a jiné příležitosti, hodnotné vánoční dárky pro děti od zaměstnanců firmy, sportovní potřeby, zahradní domečky pro naše nejmenší a základní výbava pro zletilé, kteří od nás odchází do samostatného života. VÝBORNÁ SPOLUPRÁCE! THE KELLNER FAMILY FOUNDATION - finanční podpora z Projektu UNIVERZITY pro studentku, která studuje ve Skotsku. THOMAS RAIL TRADES s. r. o., Hlučín - finanční dar na výchovně-vzdělávací činnost Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů, Praha - hrazen vánoční pobyt na horách a zahraniční rekreace v Chorvatsku Jan a Petr Šafránovi, Opava - mimořádné kapesné pro studentku, která studuje v University of Glasgow - finanční dar na výchovně vzdělávací činnost - finanční dar na akci Budišek cup 2013 VDV Nadace Olgy Havlové - úhrada letní jazykové školy v Anglii Nadace Terezy Maxové dětem - úhrada školného studentce - finanční příspěvek na letní zážitkový pobyt Nadace TÁTA A MÁMA - potřeby do fotbalového kroužku Ing. Petr Dvořák, Ostrava - finanční dar na výchovně-vzdělávací činnost 17

19 Daruj hračku s Českým rozhlasem + Tango Havlíčkův Brod - vánoční dárky, které si děti přály Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových Startovné do života - pro děti nad 14 let, příprava na odchod do samostatného života Příspěvek na kurzovné v autoškole pro dvě zletilé studentky Černobílý svět cinema cafe club Ostrava Poruba finanční dar na environmentální akce a sportovní vybavení dovybavení muzikoterapie Jarmil Chládek, Břeclav - pravidelně zasílá 500,- Kč měsíčně na výchovně-vzdělávací činnost BH PLAST spol. s. r. o., Odry a TYRKYS DĚTEM - pokračující spolupráce VÚ Město Libavá - bezplatný pobyt ve vojenském prostoru u přehrady Barnov TIGRESSA s. r. o. Brno - zajištění bezplatné přepravy na rekreace SPOLEK ŽEN ROUSKÉ - pravidelná účast na velmi zajímavých akcích tohoto spolku DOBROTETY - deštníky a pískoviště Internet shop s. r. o. - kartáče na vlasy Tangle Treter Salone Elite 50 ks OS VHLED, Praha - sportovní vybavení (výhra v soutěži Sámovka ) LIBREX Publishing s. r. o., Ostrava Mar. Hory - knihy Česká nadace sportovní reprezentace - podpora sportovní činnosti, sportovní vybavení 18

20 ČÁST V. D a l š í ú d a j e Údaje z oblasti prevence V rámci našeho zařízení působíme převážně v oblasti primární prevence směrem k dětem i zaměstnancům. Prevencí sekundární se zabýváme pouze z části, kdy se ji snažíme řešit spolu s dalšími poradenskými pracovišti. V období školního roku 2013/2014 jako i toho předešlého došlo k úbytku řešených problémů, které se týkaly preventivního charakteru. Hlavní příčinou tohoto kladného faktu byla samozřejmě větší ostražitost ze strany vychovatelů u těch jedinců, kteří měli s problémovým chováním zásadnější problémy, pravidelná spolupráce se školami, které děti navštěvují, apod. Dalším aspektem snížení rizikového chování je mimo jiné také nižší věková skladba našich svěřenců. V každé rodinné skupince máme 3 5 dětí ve věku od 4 do 10 let, u nichž jejich věk přináší v oblasti prevence mnohem méně rizik, než je tomu například u pubescentů. Bližší informace jsou zaznamenány v hodnocení Minimálního preventivního programu. Vzhledem k různorodosti věkového složení jsou nutné různé přístupy k prevenci, které jsou popsány v Minimálním preventivním programu, důležitá a prosazovaná je u nás informovanost dětí, neboť překročení hranice rizikového chování také často pramení z neznalosti následků. Všichni také absolvují preventivní aktivity v rámci školských zařízení, které navštěvují. U dětí v oblasti prevence klademe důraz na správné a smysluplné trávení volného času. Navštěvují zájmové kroužky mimo domov. Sportovní aktivity, prázdninové tábory, či jiné akce, práce na zahradě, soutěže, návštěvy kulturních akcí, sledování aktualit v médiích, apod., cíleně vyplňují jejich volný čas. Vychovatelé se musejí vzdělávat v rámci své pedagogické činnosti také v oblasti prevence. Účastní se školení, seminářů, studují odborné knihy a časopisy pravidelně doplňované v naší pedagogické knihovně. Našim cílem je vést děti ke zdravému životnímu stylu a správnému rozvoji osobnosti, tím přispívat k upevňování žádoucích morálních vlastností, správných postojů a odolnosti vůči rizikovému chování. Také vytvářet bezpečné prostředí a dbát na dobré vztahy mezi dětmi a dospělými. 19