Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013//2014 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace

2 Výroční zpráva o činnosti DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU 2013/2014 ČÁST I. Z á k l a d n í c h a r a k t e r i s t i k a z ařízení Název organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Ředitelka zařízení: Mgr. Naděžda Vondroušová Nám. Republiky Budišov nad Budišovkou Statutární zástupce ředitele: Monika Schrammová Na Úbočí Budišov nad Budišovkou Součásti zařízení: Dětský domov, ČSA kapacita 18 dětí odloučené pracoviště, Dětský domov, Dukelská kapacita 14 dětí IZO: Školní jídelna, kapacita 50 jídel IZO: Tel., , 1

3 C h a r a k t e r i s t i k a z ařízení Dětský domov je školské zařízení, jehož účelem je zajišťovat nezletilým dětem ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Dětský domov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči o děti a mládež, která ze závažných důvodů nemůže být vychovávána ve vlastní rodině. Organizace i podmínky provozu jednotlivých rodinných skupin jsou plně v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., o ústavní výchově a vyhláškou č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy. Výchovně vzdělávací proces Výchovně vzdělávací proces se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních činností. Body činnosti jsou cíleně zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte a na jeho individuální rozvíjení. příprava na vyučování finanční gramotnost rozvoj samostatnosti (vaření, nákupy potravin, domácí práce...) činnost společensky prospěšnou péči o zdraví a protidrogovou prevenci účelné využívání volného času, zájmová činnost enviromentální výchovu výběr povolání úspěšný vstup do samostatného života Koncepce rozvoje DD je zaměřená na naplňování základních práv dětí, zejména naplnění práva na rodinu, při plném respektování vlastní biologické rodiny. Jsme přesvědčení, že základem výchovy je výchova rodinná. Proto se v domově snažíme umožnit dětem žít tak, aby mohly co nejvíce poznat základní vzorec rodinného chování, které mohou pouhou nápovědou přenést do vlastního života v dospělosti. Všichni zaměstnanci si plně uvědomují specifika potřeb a zájmů dětí ze sociálně narušených rodin a výchově dětí věnují mimořádné úsilí. Zároveň jsou vedeni k aktivnímu zájmu o další osud dítěte po odchodu z domova. 2

4 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace, je školské zařízení, které sdružuje: - dětský domov s kapacitou 16 lůžek, hlavní budova - odloučené pracoviště na Dukelské ulici 636 s kapacitou 14 lůžek - cvičný byt s kapacitou 2 lůžka, hlavní budova - školní jídelnu s kapacitou 50 jídel Obě budovy prošly rozsáhlou rekonstrukcí v roce Prostředí, prostorové řešení i vybavení jednotlivých místností zcela odpovídá zákonu č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. Cvičný byt, nástavba zadní části budovy ČSA 718, funguje pro děti starší šestnácti let. Bytová jednotka je určena pro dvě děti, které se připravují na odchod ze zařízení do samostatného života. Jde nám především o zlepšení finanční gramotnosti dětí. Na zahradě je vybudováno také dětské hřiště. Motivací k pohybu řešíme spoustu negativních projevů u dětí. Děti rovněž vedeme i k manuální práci - mají přístup do dílny, podílejí se na opravách kol a poškozených věcí, starají se o zahradu a zahrádku, pomáhají s údržbou víceúčelového hřiště a udržují okolí dětského domova v čistotě. Plnoletí se snaží formou brigád připravovat na samostatný život a zároveň se učit finanční gramotnosti. Hlavní důraz při výchově klademe na pohybovou aktivitu dětí. Pohyb je výrazným znakem života dítěte. K tomu účelu nám hlavně slouží hřiště s umělým povrchem na kopanou, volejbal a tenis a zapuštěný bazén se zastřešením u hlavní budovy. U domova je taktéž asfaltové hřiště na košíkovou a floorball. V odloučeném pracovišti je k dispozici posilovna. Sportovní sklad je materiálně velmi dobře vybaven: lyže, kolečkové brusle, kola, atd. Nedostatečná zkušenost s realitou vytváří slabý základ i pro základní vzdělání. Každé z dětí má proto možnost podle svých zájmů a dovedností navštěvovat i několik kroužků mimo dětský domov. Rodinné skupinky jsou vybaveny počítači s připojením na internet. Každá rodinná skupinka má také svoji knihovnu. S přípravou na nesnadný vstup dětí do samostatného života nám pomáhají i akce, které pořádají především neziskové organizace se svými projekty. Naše děti se do těchto projektů každoročně zapojují. Naše zařízení vlastní dva služební vozy - FORD TRANSIT pro 9 osob a Škodu Octavii. Auta se používají především pro aktivity jednotlivých skupinek (soutěže, rodinné výlety atd.), na odborná lékařská vyšetření (nejbližší odborné ordinace jsou 30 km vzdálené), nákupy a třídní schůzky. Po materiální stránce je provoz domova zajištěn na velmi dobré úrovni. 3

5 Naše zařízení pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb a ve vztahu k dětem plní hlavně výchovné, vzdělávací a sociální úkoly. V této oblasti se snažíme stále vzdělávat, zdokonalovat se. Na základě analýzy osobnosti dítěte je vypracován PROGRAM ROZVOJE OSOBNOSTI DÍTĚTE, kde se promítají priority, na které se vychovatelé při výchově dítěte zaměřují. Jedná se hlavně o potlačení negativních prvků a zvýraznění kladných. Zvláštní péči věnujeme integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Za finanční podpory The Kellner Family Foundation z Projektu UNIVERZITY studuje Nikola, absolventka OPEN GATE, v University of Glasgow ve Skotsku, studijní obor Psychology. Z projektu poskytuje Nadace stipendia studentům, kteří dosahují výborných akademických výsledků, avšak složité sociální zázemí jim komplikuje přístup ke kvalitnímu vzdělání. Nikola byla do projektu zařazena oprávněně, protože první rok nelehkého studia má již zdárně za sebou. University of Glasgow je známým centrem vzdělání a výzkumu ve Skotsku, s mezinárodní pověstí a čtvrtá nejstarší v anglicky mluvícím světě a patří mezi největší a nejprestižnější vzdělávací místa v Evropě. Stále se nám daří potlačit absenci mužského vzoru u dětí. Z 23 zaměstnanců máme v kolektivu 6 mužů. V každé rodinné skupině pracuje nejméně jeden strejda. Mužský vzor není dobrý jen pro děti, ale i pro kolektiv zaměstnanců. Cílem je zkvalitnění výchovného procesu v návaznosti na vstup dětí do samostatného života. Všem odcházejícím klientům z našeho zařízení zajišťujeme odpovídající výbavu, bydlení a práci za pomoci sociálního odboru a neziskových organizací. Byli bychom také rádi, kdyby naše děti ve společnosti, v níž budou jednou samostatně žít, uplatnily i morální hodnoty, k nímž je také vedeme. Proto občas navštěvují domov důchodců a dům s pečovatelskou službou. V životě nejde o to, j ak přežít bouři, n ýb r ž j ak t a nčit v dešti. Enviromentální výchova Environmentální výchovu a vzdělávání uplatňujeme v každém věku, nejefektivnější je však výchova předškolních dětí, které začínají poznávat svět, osvojují si pravidla chování ve společnosti lidí i v samotném prostředí, ve kterém žijí. Už i tyto děti mají velkou schopnost empatie, jsou vnímavé, citlivé a snadno se nadchnou pro dobrou věc. Nemají ještě zažité špatné návyky nebo je lze celkem snadno ovlivnit. Proto je toto období života určující také pro vytvoření vztahu k přírodě, kde mohou nalézt tolik zajímavostí a zakusit spoustu smyslových vjemů: 4

6 vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. Záměrem vzdělávacího úsilí v environmentální oblasti je založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. Vztah k přírodě zejména městské děti nezískávají úplně snadno. Do našeho zařízení přicházejí děti z průmyslové oblasti Ostravska a větších měst Moravskoslezského kraje, tedy s největším stupněm znečištění v rámci celé ČR. Vedení k úctě a ohleduplnosti k přírodě je jedním z mnoha úkolů našeho zařízení. Aktivity našeho zařízení v oblasti enviromentální výchovy 1. Spolupráce s MtŠ v soutěži S panem Popelou o nejvíce nasbíraného papíru. 2. Třídění odpadu v zařízení kompostování, nebezp. odpad, soutěž ve sběru PET víček. 3. Úklid cyklostezky v údolí Budišovky v rámci turistických vycházek sběr odpadků. 4. Ekologicky čistý festival Budišovské letnice výpomoc starších dětí na této akci. 5. Účast na akci mysliveckého sdružení a SVČ Zasaď si svůj strom. 6. Šetření energiemi 7. Údržba zahrad velkého i malého domečku, parčíku na ulici Dukelské. Všech ekologických projektů se společně s dětmi účastní i zaměstnanci našeho zařízení. 5

7 Ú d a j e o dětech Školní rok 2013/2014 Kapacita zařízení 32 Evidenční stav začátek školního roku 24 Evidenční stav konec školního roku 27 Počet dětí umístěných na předběžné opatření 3 Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou 20 Počet nezaopatřených osob na dohodu o setrvání v péči... 4 Zrušení předběžného opatření (odchod zpět do rodiny) 1 Zrušení ústavní výchovy (náhradní rodinná péče, odchod zpět do rodiny) 2 Přemístění do jiného zařízení (DDÚ Bohumín) 1 Odchod do samostatného života (zletilost) 1 Příchod nových dětí 7 Počet útěků 0 Přehled škol na kterých probíhá příprava na budoucí povolání (školní rok 2014/2015) University of Glasgow, Skotsko, studijní obor psychology 1 SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava, učební obor prodavačka 1 SŠSS Ostrava Hrabůvka, obor vzdělávání gastronomie, ŠVP management v gastronomii 1 SŠ prof. Zdeňka Matějčka Ostrava Poruba, studijní obor sociální činnost 1 SŠ technická a dopravní Ostrava Vítkovice, studijní obor autotronik 1 SOU Vítkov Podhradí, učební obor kuchař číšník 1 SOU stavební Opava, učební obor zedník 1 SŠ technická Opava, učební obor zámečník 1 Rozvrstvení v rodinných skupinách (stav k ) MtŠ ZŠ Speciální škola OU, SOU, SŠ VŠ Sourozenci I x2 II x4, 1x2 III x3, 1x2 IV x3, 1x2 Celkem

8 Zájmová činnost dětí Název zájmové činnosti Organizace, zařízení Počet dětí Fotbal TJ SPARTAK Budišov n./b. 10 Floorbal DD 6 Nohejbal DD 3 Malý kuchtík SVČ Budišov n. / B. 2 Tvořílek SVČ Budišov n. / B. 3 Keramika SVČ Budišov n. / B. 1 Informatika ZŠ Budišov nad Budišovkou 2 Sportovní hry ZŠ Budišov nad Budišovkou 2 Mažoretky MtŠ Budišov n. / B. 1 Výtvarný DD 5 Ruční práce DD 4 Aerobic, ZUMBA, taneční kurz SVČ Budišov n. / B. 2 Hra na flétnu LŠU Vítkov 3 Chovatelský SVČ Budišov n. / B. 2 Hasičský SVČ Budišov n. / B. 7 MMA Ostrava - Hrabůvka 1 Zařazení dětí dle Zákona o ústavní výchově 109/2002, 383/2005, 2.odst. 10 koordinátorem Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně a ředitelkou zařízení ( a ). Zařazováno 24 fyzicky přítomných dětí. a/ samostatné přiměřeně věku 8 dětí b/ samostatné vyžadující občasnou kontrolu 14 dětí c/ vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 2 děti d/ nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 0 dětí e/ vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči 0 dětí 7

9 ČÁST II. Ú d a j e o p r a c o v n í c í c h Počet zaměstnanců: celkem 23 Pracovní zařazení ředitelka 1 statutární zástupce soc. pracovnice 1 ekonomka 1 vedoucí vychovatel 1 vychovatelé 10 vedoucí školní jídelny 0,75 kuchaři 1,5 pracovníci v sociálních službách 4 údržbář 1 uklízečky 1,25 V zařízení pracuje stabilní kolektiv 23 zaměstnanců, z toho 6 mužů. Počet pedagogických pracovníků: 12 Počet nepedagogických pracovníků: 11 Nejdelší praxe pedagogického pracovníka: nad 30 let Nejkratší praxe pedagogického pracovníka: 0 Počet pracovních úrazů zaměstnanců: 0 Rodičovská a mateřská dovolená: 2 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 5 pedagogických pracovníků absolvovalo celoživotní vzdělávání v oboru spec. pedagogika - PF v Ostravě a Olomouci. Pedagogové vyhovují vzděláním podmínkám Zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v opačném případě se přihlásili ke studiu v rámci celoživotního vzdělávání v oboru vychovatelství a speciální pedagogika PF v Ostravě a Olomouci. Odborný, profesní a metodický růst všech pedagogických pracovníků I ve školním roce 2013/2014 pedagogičtí pracovníci absolvovali semináře, školení a kurzy v projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR - OP Vzdělávání pro konkurence schopnost. Projekt Vím, co chci Vím, jak na to je zaměřen na pedagogické pracovníky, vedoucí pracovníky a naše děti. Velmi zdařilý a přínosný projekt zpracoval KVIC Nový Jičín. Provedeno školení BOZP, PO, ozdravná opatření. Absolvování vzdělávacích seminářů, studium odborné literatury, samostudium, rozvíjení tvořivé pracovní iniciativy všichni pracovníci. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je z hlediska profesního rozvoje nezbytností. Probíhá různou formou od společných seminářů pořádaných na našem zařízení až po individuální účast na vzdělávacích akcí různých institucí. 8

10 Ve školním roce 2013/2014 se pracovníci zúčastnili těchto akcí (DVPP) Přednáška, seminář, kurz Počet pracovníků Rozpravy o institucionální péči 2014 vystoupení s prezentací DD ředitelka, zástupce, v. vychovatel Vybrané problémy z aplikace právních předpisů a školské legislativy ředitelka se zaměřením na DD Asociace náhradní výchovy člen RNV ředitelka Fice - výchova láskou ředitelka, v. vychovatel Metodická setkání vedoucích pracovníků DD ředitelka ADHD metody práce s dětmi ředitelka, vychovatel Absolvování kurzů v projektu KVIC ředitelka, v. vychovatel Facility management v praxi organizace zástupce, ekonomka Základní kurz krizové intervence zástupce, vychovatel Sociálně-právní ochrana dětí zástupce Asociace náhradní výchovy- workshop pro sociální pracovníky zástupce Empatie-Most pro lásku zástupce, vychovatel Účetnictví příspěvkových organizací 2014 ekonomka Veřejnosprávní kontrola a audit pokladny 2104 ekonomka Hygienické minimum ve stravovacích službách kuchaři, ved. ŠJ Krajská konference hromadného stravování ved. ŠJ Duševní poruchy dětí v podmínkách DD v adaptačních podmínkách v. vychovatel Vliv sexuální výchovy na zdravý vývoj dítěte 2 Jak ti mohu pomoci se čtením a psaním 1 Supervizní výcvik 3 Efektivní komunikace aneb jak komunikovat v roli výchovné autority 2 Výtvarné techniky jako součást primární prevence v DD 2, preventista Vliv kyberšikany a sociálních sítí na vývoj dítěte 2, preventista Sebepoškozování jak mu rozumět a co s ním? 2 Zkušenostně reflexní výcvik pro pracovníky DD 1 Metodické setkání vychovatelů 1 Zážitkový program pro děti se sociokulturním znevýhodněním 4 Sebezkušenostní výcvik sociálních dovedností 1 Výrobky z přírodních materiálů 2 Citová deprivace 3 Komunikace s dětmi videotrénink interakcí 2 Školení řidičů referentských vozidel 11, ředitelka 9

11 Zájmová profilace pedagogických pracovníků - sportovní (volejbal, floorbal, nohejbal, kopaná ) - výtvarná a hudební (příprava dětí na soutěže) - výtvarné a tvořivé práce (soutěže, dárky do domova důchodců, sponzorům, jarmarky) - cizí jazyk (angličtina ) - muzikoterapie, fotokroužek - enviromentální (třídění odpadu, ekologické akce pro celé zařízení) Údaje o aktivitách a prezentaci dětského domova na veřejnosti a spolupráce s dalšími organizacemi 1. Rozpravy 2014 o institucionální péči prezentace našeho zařízení 2. Natáčení Českého rozhlasu pro vánoční vysílání dne Rozhovor s ředitelkou, vedoucím vychovatelem a dětmi o životě v domově. 3. Velmi dobrá spolupráce s městem (vánoční a velikonoční jarmarky pro veřejnost, školu, návštěvy domova důchodců, domu s pečovatelskou službou, poskytnutí víceúčelového hřiště místní ZŠ a MŠ), pomoc městu při úklidu parku, cyklostezky 4. Úzká spolupráce s ostatními DD 5. Uspořádání porady ředitelů na našem zařízení, volba zástupců DD, prohlídka zařízení, občerstvení 6. Dobrá spolupráce se sponzory - návštěvy v DD, cena Ď - nominace, účast na našich akcích 7. Vystupování dětí na různých kulturních a sportovních akcích v našem městě i mimo něj 8. Prověřovací cvičení HZS MSK, stanice Vítkov v našem zařízení 9. Prezentace DD ve zpravodaji, v deníku Opavsko, Region 10. Webové stránky DD Akce pro zaměstnance v rámci stmelení kolektivu Společné vánoční posezení všech zaměstnanců s dětmi. Společné oslavy významných narozenin a výročí dětí i zaměstnanců. Den učitelů společná oslava zaměstnanců s kulturním programem. Rozloučení se školním rokem posezení pracovníků s dětmi, opékání. 10

12 ČÁST III. Ú d a j e z k o n t r o l n í a i n s p e kční činnosti Kontrola ČŠI ve školním roce neproběhla. Kontrola z OSSZ v Opavě byla provedena , nebyly zjištěny nedostatky. Šetření anonymní stížnosti ze dne pokazující na postup Mgr. Naděždy Vondroušové ve věci zaměstnávání a zvýhodňování rodinných příslušníků při odměňování, a to i ve vztahu k nejvyššímu dosaženému vzdělání. Šetření provedly zaměstnankyně Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje , stížnost hodnocena jako nedůvodná. Kontrola z Okresního státního zastupitelství v Opavě proběhla a , nebyly zjištěny nedostatky. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky proběhla v termínu Byly zjištěny nedostatky v oblasti hospodaření s majetkem organizace a v mzdové oblasti. Organizace přijala opatření k nápravě zjištěných nedostatků, jež byla odborem kontroly a sdílených služeb vyhodnocena za vhodná, dostatečná a přiměřená kontrolním zjištěním. V ostatních prověřovaných oblastech nebyly zjištěny významné nesprávnosti či nesoulad doložených dokladů a písemností s právními předpisy, účetní evidencí či jinými doklady. Vnitřní kontrolní systém je přiměřeně nastaven a je funkční, porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno. Zjištěné nedostatky byly ihned odstraněny. Kontrola z Krajské hygienické stanice MSK ve školním roce proběhla a , zjištěné nedostatky byly ihned odstraněny. 11

13 ČÁST IV. Ú d a j e o a k t i v i t á c h Život v našem dětském domově neprobíhá jen v rovině plnění standardních povinností. Díky schopnostem a aktivitám našich zaměstnanců, a rovněž díky občasné podpoře sponzorů se nám pro děti daří připravovat pestrý a atraktivní program v oblasti volného času, a to v každém z ročních období, během prázdnin i školního roku, o víkendech, každý den. Účastníme se akcí pořádaných ostatními dětskými domovy, neziskovými organizacemi i neformálními skupinami a některé soutěže a akce také sami pořádáme. Právě během těchto akcí mají děti možnost ukázat své dovednosti, schopnosti a nadání, ale rovněž se rozvíjet a sebepoznávat. A k c e, s o u těže, aktivity Datum Kde Druh akce Děti + doprovod Hranice na M. Sportovní odpoledne Kdo si hraje nezlobí Budišov n.b. Budišek Cup turnaj v malé kopané pro DD Budišov n.b. Cvičení hasičů Budišov n.b. Uspávání broučků akce SVČ Vítkov Uzavírání galerie Tyrkys dětem St. Těchanovice Interaktivní pobyt KVIC Vím, co chci Opava Návštěva kina Cinestar Bruntál Wellnes centrum a bazén Bruntál Bruntál Wellnes centrum a bazén Bruntál Budišov n.b. Vítání Martina na bílém koni Budišov n.b. Natáčení Českého Rozhlasu Ostrava Ramzová Vánoční pobyt na horách Budišov n.b. Vánoční koledy pro Domov pro seniory Kouty n.d. Euforall Příležitost pro každého pobyt Vítkov podpora Davida G. při hasičských závodech Horní Václavov Jarní prázdniny rekreace Hranice n. M. Maškarní bál pro děti, Spolek žen Rouských Klokočov Francův mlýn hřebčín, projížďka na koních Bruntál Wellnes centrum a bazén Bruntál Dvorce Pěší túra ke zřícenině hradu Vildštejn Olomouc Návštěva ZOO Krnov Nejmilejší koncert Ostrava Regionální atletické hry Ostrava Floorbal Hrabová

14 22.5. Ostrava Generálka skupiny LUCIE Čeladná Závod horských kol a duatlon Olomouc Albert Slavata Triatlon Baška voda Letní rekreace v Chorvatsku Svatoňovice výšlap na hřiště, cesta vlakem St. Oldřůvky Letní tábor Barnov Olomoucko Putovní tábor Euforall Smilovice Fotbalové soustředění TJ Spartak Brighton Jazykový pobyt Silvie Lendelová Rýmařov Prožitkový pobyt rekreace P o b y t y a v í c e d e n n í a k c e Davidův mlýn, prožitkový pobyt v rámci projektu KVIC Vím co chci vím, jak na to Zážitková akce v termínu určená pro děti z rodinné skupinky společně se dvěma vychovateli zaměřená na společnou interakci, skupinovou dynamiku, rozvoj komunikace mezi dospělými a dětmi. Celodenní zážitkový program zajišťovali instruktoři občanského sdružení Atmosféra, byl doplněný zpětnou vazbou a teoretickým vzděláváním. Vánoční pobyt na horách, Ramzová, Zimní rekreace spojená s oslavou Vánoc a lyžařským výcvikem. Děti měly možnost strávit vánoční svátky v novém prostředí zasněžených hor, tentokrát na horské chatě Kaťuša v obci Ramzová v pohoří Hrubý Jeseník. Děti si užily lyžování, snowboardování a dalších aktivit, u malých šlo zejména o lyžařský výcvik a výuku základních lyžařských dovedností. Na Štědrý den si děti i dospělí vzájemně připravili program ke společnému posezení a pak došlo na rozbalování vánočních dárků a na pravou vánoční atmosféru. Kromě toho se jako každý rok mohly setkat s kamarády z Dětského domova v Ostravě Hrabové a ostatní zaměstnanci DD mohli trávit Vánoce doma s rodinou. Zimní pobyt v Koutech n. D. v rámci projektu EUFORALL Příležitost pro každého Zimní pobytová akce zaměřená v rámci projektu primárně na finanční gramotnost a přípravu dětí do samostatného života, doplněná výukou lyžování a dalšími zimními volnočasovými aktivitami. Děti se hravou formou ve výborně připraveném programu rozvíjely své sociální kompetence a mohly také soutěžit a porovnat své schopnosti s dětmi z jiných domovů. Vyzkoušely si životní situace pomocí divadelních rolí a scének, při vědomostních kvízech. Největší radost měli samozřejmě z lyžování a pobytu na čerstvém vzduchu, což byla nedílná součást tohoto pobytu. Termín akce , zúčastnilo se 8 dětí. 13

15 Jarní prázdniny - Horní Václavov, Během pobytu byly rozvíjeny lyžařské schopnosti všech dětí, včetně nových dětí nelyžařů. Malí si užili také bobování, výletu na Praděd, lanového hřiště. Jeden den byl vyhrazen na koupání a celkové prohřátí těla ve Wellnes centru v Bruntálu. Pobyt na chatě zpříjemnili spolubydlící se čtyřmi pejsky, kteří dětem několikrát předvedli jejich výcvik včetně aktivního zapojení dětí do canisterapie. Baška voda, Chorvatsko, Dětský letní tábor Barnov, Tradiční tábor v prostředí vojenského výcvikového prostoru u vodní nádrže Barnov. Program připravili vychovatelé, celotáborová hra s názvem Cesta do nových lovišť Indiáni. Dětem byla nabídnuta bohatá činnost sportovní hry, soutěže (volejbal, přehazovaná, fotbal, softball), vodní hry (potápění, plavání, lodě), další táborové hry s důrazem na rozvoj obratnosti, fyzické kondice, týmové spolupráce, vzájemného porozumění, dále hudební aktivity, muzikoterapie, výlety a tradiční táborové aktivity jako stezka odvahy, střelba ze vzduchovek a koupání. Díky Majetkové, správní a delimitační unii odborových svazů Praha jsme absolvovali ozdravný pobyt na Jadranu. Ubytování v bungalovech na pokojích po třech osobách, příjemné stinné prostředí nedaleko pláže a promenády. Pravidelné koupání v moři, zdokonalování v plavání, potápění, šnorchlování, skocích do vody, i z mola, výuka neplavců, sbírání mušlí a sluneční energie. 1x projížďka na lodi do města Makarská. Program byl doplněn poznáváním cizí kultury, výlety do města a po promenádě, sportovními aktivitami fotbal, stolní tenis a společenské hry večer. Putovní tábor v rámci projektu EUFORALL Bez obav Zvládnu to Putovní tábor v okolí Olomouce absolvoval 1 chlapec. Ostatní děti se zúčastnit nemohly ze zdravotních důvodů a kvůli dalším akcím DD. Tradiční rámec letního prázdninového putování s batohem na zádech i letos doplnily hry, pracovní aktivity na ranči a jinde, výuka finanční gramotnosti a rozvoj sociálních a osobnostních kompetencí děti. Hrazeno v rámci projektu z ESF. Letní jazyková škola VDV Nadace Olgy Havlové Cílem projektu bylo umožnit dětem z dětských domovů zlepšit jazykové schopnosti a rozvinout komunikační schopnosti, kdy tyto znalosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte ať už při výběru zaměstnání nebo při integraci dítěte do společnosti. Dívka z našeho zařízení musela aktivně projít celým procesem projektu včetně podání žádosti (samostatné zpracování všech požadovaných dokumentů, z toho některých v angličtině). V angličtině se díky projektu zdokonalila, prokázala svou samostatnost při cestě tam i zpět. 14

16 Rekreace Rýmařov, Prázdninová pobytová akce pro všechny děti z našeho zařízení připravená ve spolupráci s SVČ Budišov nad Bud. Celý pobyt byl pojatý svým programovým zaměřením jako prožitkový, akce se zúčastnily také děti z Polska. Adrenalinové aktivity pro větší: vysoké i nízké lanové překážky, lezení na umělé stěně, lasser game, happeningové hry, enviromentální aktivity, adrenalinové prvky, výtvarná i dramatická činnost. Aktivity pro menší musely být často upraveny kvůli nepřízni počasí návštěva krytého bazénu, výtvarná činnost v herně, hraní divadélka, ale také třeba kouzelná procházka lesem v dešti. Akce byla zdařilá, děti navázaly nová přátelství, dobře vyřešeno zázemí a organizace akce. M i m ořádné úspěch y a v ý s l e d k y dětí Ú s pěch y v s o u těží c h, p r o j e k t e c h Turnaj ve floorbalu DD v Ostravě -1. místo tým dívky Studium University of Glasgow Za finanční podpory The Kellner Family Foundation studuje Nikola od září 2013 v University of Glasgow ve Skotsku, studijní obor Psychology. Díky této nadaci, která jí platí školné a část kapesného, i díky dalším sponzorům, může studovat v zahraničí a pravidelně se vracet do domova. První ročník úspěšně absolvovala, výborně vykonala všechny zkoušky a postoupila do dalšího studijního roku. Zvládla nejen náročné učivo, ale i náročný samostatný život. Nejmilejší koncert Krnov 1. místo a celkově nejlepší ohodnocení ze všech účinkujících! Postup do finále a velký úspěch našich nejmenších, kteří byli vyhlášeni jako nejlepší číslo celé soutěže. Závod horských kol v Čeladné 3. místo dívky a zároveň cena poroty za nejmladšího a šikovného závodníka. Albert Slavata Triatlon Tour Olomouc 1. místo v chlapecké kategorii a postup do finále, které bylo nakonec bohužel pro nás zrušeno. Centrum Sámovka 2. místo v celorepublikové soutěži a finanční odměna dětem ve výši ,- Kč na sportovní vybavení Hasičské závody Vítkov 2. a 3. místo našich malých hasičů TJ Spartak Budišov nad Budišovkou Úspěšné působení našich malých i velkých fotbalistů v rámci místního fotbalového oddílu Řidičské průkazy - 2 dívky zařazeny do projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových 15

17 A k c e n a š e h o z ařízení jsme uspořádali 6. ročník turnaje v malé kopané "BUDIŠEK CUP" pro dětské domovy z MSK. Turnaje se zúčastnilo 7 družstev. Náš tým doplněný hodně malými fotbalisty nevyhrál ani jedno utkání, ale přesto jsme si akci užili a jejím uspořádáním udělali radost ostatním. Tradiční soutěž ve sjezdovém lyžování RYCHLÝ TUČŇÁK se kvůli mírné zimě a špatným sněhovým podmínkám nepodařilo uspořádat proběhlo v našem zařízení cvičení hasičů fiktivní poplach. Po domluvě a důkladné přípravě akce s vedením hasičů byl ohlášen na lince 112 požár v našem zařízení. Nikdo z hasičů ani z policie předem nebyl o akci informován. Domov byl zamořen kouřem, děti schovány. Hasiči měli velmi těžký úkol je zachránit a najít. Dům byl po akci dost znečištěn, ale zkušenost pro děti i zaměstnance jedinečná prezentace DD natáčení Českého rozhlasu pro vánoční vysílání dne Byl natočen rozhovor s ředitelkou, vedoucím vychovatelem a dětmi (povídání, zpívání, návštěva zkoušky divadelního představení našeho chlapce). Reportér byl domovem i dětmi nadšen, reportáž byla velmi optimistická. A k c e p r o v eřejnost Vánoční a Velikonoční návštěva v Domově pro seniory Letokruhy Tradiční setkání s klienty sociálního zařízení Letokruhy. I letos naše děti potěšily babičky a dědečky v sociálním zařízení pásmem vánočních koled, písniček a přáním do Nového roku. Program našich nejmenších byl doplněn malým občerstvením a dohodnutím na pokračování této milé spolupráce. Vánoční a Velikonoční jarmark ve spolupráci se ZŠ Budišov nad Budišovkou výpomoc s organizací jarmarků a výrobou dekorací. Úklid parku a cyklostezky v Budišově nad Budišovkou projekt ve spolupráci s Beats4kids, Ostrava. Vše včetně odměn dětí, financováno sponzorem. 16

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Spolupráce s nadacemi a sponzory Kraft Foods ČR s. r. o. - cukrovinky na Mikuláše, Velikonoce a jiné příležitosti, hodnotné vánoční dárky pro děti od zaměstnanců firmy, sportovní potřeby, zahradní domečky pro naše nejmenší a základní výbava pro zletilé, kteří od nás odchází do samostatného života. VÝBORNÁ SPOLUPRÁCE! THE KELLNER FAMILY FOUNDATION - finanční podpora z Projektu UNIVERZITY pro studentku, která studuje ve Skotsku. THOMAS RAIL TRADES s. r. o., Hlučín - finanční dar na výchovně-vzdělávací činnost Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů, Praha - hrazen vánoční pobyt na horách a zahraniční rekreace v Chorvatsku Jan a Petr Šafránovi, Opava - mimořádné kapesné pro studentku, která studuje v University of Glasgow - finanční dar na výchovně vzdělávací činnost - finanční dar na akci Budišek cup 2013 VDV Nadace Olgy Havlové - úhrada letní jazykové školy v Anglii Nadace Terezy Maxové dětem - úhrada školného studentce - finanční příspěvek na letní zážitkový pobyt Nadace TÁTA A MÁMA - potřeby do fotbalového kroužku Ing. Petr Dvořák, Ostrava - finanční dar na výchovně-vzdělávací činnost 17

19 Daruj hračku s Českým rozhlasem + Tango Havlíčkův Brod - vánoční dárky, které si děti přály Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových Startovné do života - pro děti nad 14 let, příprava na odchod do samostatného života Příspěvek na kurzovné v autoškole pro dvě zletilé studentky Černobílý svět cinema cafe club Ostrava Poruba finanční dar na environmentální akce a sportovní vybavení dovybavení muzikoterapie Jarmil Chládek, Břeclav - pravidelně zasílá 500,- Kč měsíčně na výchovně-vzdělávací činnost BH PLAST spol. s. r. o., Odry a TYRKYS DĚTEM - pokračující spolupráce VÚ Město Libavá - bezplatný pobyt ve vojenském prostoru u přehrady Barnov TIGRESSA s. r. o. Brno - zajištění bezplatné přepravy na rekreace SPOLEK ŽEN ROUSKÉ - pravidelná účast na velmi zajímavých akcích tohoto spolku DOBROTETY - deštníky a pískoviště Internet shop s. r. o. - kartáče na vlasy Tangle Treter Salone Elite 50 ks OS VHLED, Praha - sportovní vybavení (výhra v soutěži Sámovka ) LIBREX Publishing s. r. o., Ostrava Mar. Hory - knihy Česká nadace sportovní reprezentace - podpora sportovní činnosti, sportovní vybavení 18

20 ČÁST V. D a l š í ú d a j e Údaje z oblasti prevence V rámci našeho zařízení působíme převážně v oblasti primární prevence směrem k dětem i zaměstnancům. Prevencí sekundární se zabýváme pouze z části, kdy se ji snažíme řešit spolu s dalšími poradenskými pracovišti. V období školního roku 2013/2014 jako i toho předešlého došlo k úbytku řešených problémů, které se týkaly preventivního charakteru. Hlavní příčinou tohoto kladného faktu byla samozřejmě větší ostražitost ze strany vychovatelů u těch jedinců, kteří měli s problémovým chováním zásadnější problémy, pravidelná spolupráce se školami, které děti navštěvují, apod. Dalším aspektem snížení rizikového chování je mimo jiné také nižší věková skladba našich svěřenců. V každé rodinné skupince máme 3 5 dětí ve věku od 4 do 10 let, u nichž jejich věk přináší v oblasti prevence mnohem méně rizik, než je tomu například u pubescentů. Bližší informace jsou zaznamenány v hodnocení Minimálního preventivního programu. Vzhledem k různorodosti věkového složení jsou nutné různé přístupy k prevenci, které jsou popsány v Minimálním preventivním programu, důležitá a prosazovaná je u nás informovanost dětí, neboť překročení hranice rizikového chování také často pramení z neznalosti následků. Všichni také absolvují preventivní aktivity v rámci školských zařízení, které navštěvují. U dětí v oblasti prevence klademe důraz na správné a smysluplné trávení volného času. Navštěvují zájmové kroužky mimo domov. Sportovní aktivity, prázdninové tábory, či jiné akce, práce na zahradě, soutěže, návštěvy kulturních akcí, sledování aktualit v médiích, apod., cíleně vyplňují jejich volný čas. Vychovatelé se musejí vzdělávat v rámci své pedagogické činnosti také v oblasti prevence. Účastní se školení, seminářů, studují odborné knihy a časopisy pravidelně doplňované v naší pedagogické knihovně. Našim cílem je vést děti ke zdravému životnímu stylu a správnému rozvoji osobnosti, tím přispívat k upevňování žádoucích morálních vlastností, správných postojů a odolnosti vůči rizikovému chování. Také vytvářet bezpečné prostředí a dbát na dobré vztahy mezi dětmi a dospělými. 19

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o zařízení 2. Personální zabezpečení činnosti zařízení

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o zařízení 2. Personální zabezpečení činnosti zařízení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o zařízení 2. Personální zabezpečení činnosti zařízení

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Vacíková Jaroslava Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace 1. Základní údaje Název školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Dětský domov, Staňkov Mathauserova 117, 345 61 Staňkov Č.j.: 669/2011 Ve Staňkově dne 11.10.2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD 1 1. Charakteristika školského

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více