Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013//2014 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace

2 Výroční zpráva o činnosti DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU 2013/2014 ČÁST I. Z á k l a d n í c h a r a k t e r i s t i k a z ařízení Název organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Ředitelka zařízení: Mgr. Naděžda Vondroušová Nám. Republiky Budišov nad Budišovkou Statutární zástupce ředitele: Monika Schrammová Na Úbočí Budišov nad Budišovkou Součásti zařízení: Dětský domov, ČSA kapacita 18 dětí odloučené pracoviště, Dětský domov, Dukelská kapacita 14 dětí IZO: Školní jídelna, kapacita 50 jídel IZO: Tel., , 1

3 C h a r a k t e r i s t i k a z ařízení Dětský domov je školské zařízení, jehož účelem je zajišťovat nezletilým dětem ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Dětský domov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči o děti a mládež, která ze závažných důvodů nemůže být vychovávána ve vlastní rodině. Organizace i podmínky provozu jednotlivých rodinných skupin jsou plně v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., o ústavní výchově a vyhláškou č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy. Výchovně vzdělávací proces Výchovně vzdělávací proces se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních činností. Body činnosti jsou cíleně zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte a na jeho individuální rozvíjení. příprava na vyučování finanční gramotnost rozvoj samostatnosti (vaření, nákupy potravin, domácí práce...) činnost společensky prospěšnou péči o zdraví a protidrogovou prevenci účelné využívání volného času, zájmová činnost enviromentální výchovu výběr povolání úspěšný vstup do samostatného života Koncepce rozvoje DD je zaměřená na naplňování základních práv dětí, zejména naplnění práva na rodinu, při plném respektování vlastní biologické rodiny. Jsme přesvědčení, že základem výchovy je výchova rodinná. Proto se v domově snažíme umožnit dětem žít tak, aby mohly co nejvíce poznat základní vzorec rodinného chování, které mohou pouhou nápovědou přenést do vlastního života v dospělosti. Všichni zaměstnanci si plně uvědomují specifika potřeb a zájmů dětí ze sociálně narušených rodin a výchově dětí věnují mimořádné úsilí. Zároveň jsou vedeni k aktivnímu zájmu o další osud dítěte po odchodu z domova. 2

4 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace, je školské zařízení, které sdružuje: - dětský domov s kapacitou 16 lůžek, hlavní budova - odloučené pracoviště na Dukelské ulici 636 s kapacitou 14 lůžek - cvičný byt s kapacitou 2 lůžka, hlavní budova - školní jídelnu s kapacitou 50 jídel Obě budovy prošly rozsáhlou rekonstrukcí v roce Prostředí, prostorové řešení i vybavení jednotlivých místností zcela odpovídá zákonu č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. Cvičný byt, nástavba zadní části budovy ČSA 718, funguje pro děti starší šestnácti let. Bytová jednotka je určena pro dvě děti, které se připravují na odchod ze zařízení do samostatného života. Jde nám především o zlepšení finanční gramotnosti dětí. Na zahradě je vybudováno také dětské hřiště. Motivací k pohybu řešíme spoustu negativních projevů u dětí. Děti rovněž vedeme i k manuální práci - mají přístup do dílny, podílejí se na opravách kol a poškozených věcí, starají se o zahradu a zahrádku, pomáhají s údržbou víceúčelového hřiště a udržují okolí dětského domova v čistotě. Plnoletí se snaží formou brigád připravovat na samostatný život a zároveň se učit finanční gramotnosti. Hlavní důraz při výchově klademe na pohybovou aktivitu dětí. Pohyb je výrazným znakem života dítěte. K tomu účelu nám hlavně slouží hřiště s umělým povrchem na kopanou, volejbal a tenis a zapuštěný bazén se zastřešením u hlavní budovy. U domova je taktéž asfaltové hřiště na košíkovou a floorball. V odloučeném pracovišti je k dispozici posilovna. Sportovní sklad je materiálně velmi dobře vybaven: lyže, kolečkové brusle, kola, atd. Nedostatečná zkušenost s realitou vytváří slabý základ i pro základní vzdělání. Každé z dětí má proto možnost podle svých zájmů a dovedností navštěvovat i několik kroužků mimo dětský domov. Rodinné skupinky jsou vybaveny počítači s připojením na internet. Každá rodinná skupinka má také svoji knihovnu. S přípravou na nesnadný vstup dětí do samostatného života nám pomáhají i akce, které pořádají především neziskové organizace se svými projekty. Naše děti se do těchto projektů každoročně zapojují. Naše zařízení vlastní dva služební vozy - FORD TRANSIT pro 9 osob a Škodu Octavii. Auta se používají především pro aktivity jednotlivých skupinek (soutěže, rodinné výlety atd.), na odborná lékařská vyšetření (nejbližší odborné ordinace jsou 30 km vzdálené), nákupy a třídní schůzky. Po materiální stránce je provoz domova zajištěn na velmi dobré úrovni. 3

5 Naše zařízení pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb a ve vztahu k dětem plní hlavně výchovné, vzdělávací a sociální úkoly. V této oblasti se snažíme stále vzdělávat, zdokonalovat se. Na základě analýzy osobnosti dítěte je vypracován PROGRAM ROZVOJE OSOBNOSTI DÍTĚTE, kde se promítají priority, na které se vychovatelé při výchově dítěte zaměřují. Jedná se hlavně o potlačení negativních prvků a zvýraznění kladných. Zvláštní péči věnujeme integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Za finanční podpory The Kellner Family Foundation z Projektu UNIVERZITY studuje Nikola, absolventka OPEN GATE, v University of Glasgow ve Skotsku, studijní obor Psychology. Z projektu poskytuje Nadace stipendia studentům, kteří dosahují výborných akademických výsledků, avšak složité sociální zázemí jim komplikuje přístup ke kvalitnímu vzdělání. Nikola byla do projektu zařazena oprávněně, protože první rok nelehkého studia má již zdárně za sebou. University of Glasgow je známým centrem vzdělání a výzkumu ve Skotsku, s mezinárodní pověstí a čtvrtá nejstarší v anglicky mluvícím světě a patří mezi největší a nejprestižnější vzdělávací místa v Evropě. Stále se nám daří potlačit absenci mužského vzoru u dětí. Z 23 zaměstnanců máme v kolektivu 6 mužů. V každé rodinné skupině pracuje nejméně jeden strejda. Mužský vzor není dobrý jen pro děti, ale i pro kolektiv zaměstnanců. Cílem je zkvalitnění výchovného procesu v návaznosti na vstup dětí do samostatného života. Všem odcházejícím klientům z našeho zařízení zajišťujeme odpovídající výbavu, bydlení a práci za pomoci sociálního odboru a neziskových organizací. Byli bychom také rádi, kdyby naše děti ve společnosti, v níž budou jednou samostatně žít, uplatnily i morální hodnoty, k nímž je také vedeme. Proto občas navštěvují domov důchodců a dům s pečovatelskou službou. V životě nejde o to, j ak přežít bouři, n ýb r ž j ak t a nčit v dešti. Enviromentální výchova Environmentální výchovu a vzdělávání uplatňujeme v každém věku, nejefektivnější je však výchova předškolních dětí, které začínají poznávat svět, osvojují si pravidla chování ve společnosti lidí i v samotném prostředí, ve kterém žijí. Už i tyto děti mají velkou schopnost empatie, jsou vnímavé, citlivé a snadno se nadchnou pro dobrou věc. Nemají ještě zažité špatné návyky nebo je lze celkem snadno ovlivnit. Proto je toto období života určující také pro vytvoření vztahu k přírodě, kde mohou nalézt tolik zajímavostí a zakusit spoustu smyslových vjemů: 4

6 vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. Záměrem vzdělávacího úsilí v environmentální oblasti je založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. Vztah k přírodě zejména městské děti nezískávají úplně snadno. Do našeho zařízení přicházejí děti z průmyslové oblasti Ostravska a větších měst Moravskoslezského kraje, tedy s největším stupněm znečištění v rámci celé ČR. Vedení k úctě a ohleduplnosti k přírodě je jedním z mnoha úkolů našeho zařízení. Aktivity našeho zařízení v oblasti enviromentální výchovy 1. Spolupráce s MtŠ v soutěži S panem Popelou o nejvíce nasbíraného papíru. 2. Třídění odpadu v zařízení kompostování, nebezp. odpad, soutěž ve sběru PET víček. 3. Úklid cyklostezky v údolí Budišovky v rámci turistických vycházek sběr odpadků. 4. Ekologicky čistý festival Budišovské letnice výpomoc starších dětí na této akci. 5. Účast na akci mysliveckého sdružení a SVČ Zasaď si svůj strom. 6. Šetření energiemi 7. Údržba zahrad velkého i malého domečku, parčíku na ulici Dukelské. Všech ekologických projektů se společně s dětmi účastní i zaměstnanci našeho zařízení. 5

7 Ú d a j e o dětech Školní rok 2013/2014 Kapacita zařízení 32 Evidenční stav začátek školního roku 24 Evidenční stav konec školního roku 27 Počet dětí umístěných na předběžné opatření 3 Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou 20 Počet nezaopatřených osob na dohodu o setrvání v péči... 4 Zrušení předběžného opatření (odchod zpět do rodiny) 1 Zrušení ústavní výchovy (náhradní rodinná péče, odchod zpět do rodiny) 2 Přemístění do jiného zařízení (DDÚ Bohumín) 1 Odchod do samostatného života (zletilost) 1 Příchod nových dětí 7 Počet útěků 0 Přehled škol na kterých probíhá příprava na budoucí povolání (školní rok 2014/2015) University of Glasgow, Skotsko, studijní obor psychology 1 SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava, učební obor prodavačka 1 SŠSS Ostrava Hrabůvka, obor vzdělávání gastronomie, ŠVP management v gastronomii 1 SŠ prof. Zdeňka Matějčka Ostrava Poruba, studijní obor sociální činnost 1 SŠ technická a dopravní Ostrava Vítkovice, studijní obor autotronik 1 SOU Vítkov Podhradí, učební obor kuchař číšník 1 SOU stavební Opava, učební obor zedník 1 SŠ technická Opava, učební obor zámečník 1 Rozvrstvení v rodinných skupinách (stav k ) MtŠ ZŠ Speciální škola OU, SOU, SŠ VŠ Sourozenci I x2 II x4, 1x2 III x3, 1x2 IV x3, 1x2 Celkem

8 Zájmová činnost dětí Název zájmové činnosti Organizace, zařízení Počet dětí Fotbal TJ SPARTAK Budišov n./b. 10 Floorbal DD 6 Nohejbal DD 3 Malý kuchtík SVČ Budišov n. / B. 2 Tvořílek SVČ Budišov n. / B. 3 Keramika SVČ Budišov n. / B. 1 Informatika ZŠ Budišov nad Budišovkou 2 Sportovní hry ZŠ Budišov nad Budišovkou 2 Mažoretky MtŠ Budišov n. / B. 1 Výtvarný DD 5 Ruční práce DD 4 Aerobic, ZUMBA, taneční kurz SVČ Budišov n. / B. 2 Hra na flétnu LŠU Vítkov 3 Chovatelský SVČ Budišov n. / B. 2 Hasičský SVČ Budišov n. / B. 7 MMA Ostrava - Hrabůvka 1 Zařazení dětí dle Zákona o ústavní výchově 109/2002, 383/2005, 2.odst. 10 koordinátorem Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně a ředitelkou zařízení ( a ). Zařazováno 24 fyzicky přítomných dětí. a/ samostatné přiměřeně věku 8 dětí b/ samostatné vyžadující občasnou kontrolu 14 dětí c/ vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 2 děti d/ nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 0 dětí e/ vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči 0 dětí 7

9 ČÁST II. Ú d a j e o p r a c o v n í c í c h Počet zaměstnanců: celkem 23 Pracovní zařazení ředitelka 1 statutární zástupce soc. pracovnice 1 ekonomka 1 vedoucí vychovatel 1 vychovatelé 10 vedoucí školní jídelny 0,75 kuchaři 1,5 pracovníci v sociálních službách 4 údržbář 1 uklízečky 1,25 V zařízení pracuje stabilní kolektiv 23 zaměstnanců, z toho 6 mužů. Počet pedagogických pracovníků: 12 Počet nepedagogických pracovníků: 11 Nejdelší praxe pedagogického pracovníka: nad 30 let Nejkratší praxe pedagogického pracovníka: 0 Počet pracovních úrazů zaměstnanců: 0 Rodičovská a mateřská dovolená: 2 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 5 pedagogických pracovníků absolvovalo celoživotní vzdělávání v oboru spec. pedagogika - PF v Ostravě a Olomouci. Pedagogové vyhovují vzděláním podmínkám Zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v opačném případě se přihlásili ke studiu v rámci celoživotního vzdělávání v oboru vychovatelství a speciální pedagogika PF v Ostravě a Olomouci. Odborný, profesní a metodický růst všech pedagogických pracovníků I ve školním roce 2013/2014 pedagogičtí pracovníci absolvovali semináře, školení a kurzy v projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR - OP Vzdělávání pro konkurence schopnost. Projekt Vím, co chci Vím, jak na to je zaměřen na pedagogické pracovníky, vedoucí pracovníky a naše děti. Velmi zdařilý a přínosný projekt zpracoval KVIC Nový Jičín. Provedeno školení BOZP, PO, ozdravná opatření. Absolvování vzdělávacích seminářů, studium odborné literatury, samostudium, rozvíjení tvořivé pracovní iniciativy všichni pracovníci. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je z hlediska profesního rozvoje nezbytností. Probíhá různou formou od společných seminářů pořádaných na našem zařízení až po individuální účast na vzdělávacích akcí různých institucí. 8

10 Ve školním roce 2013/2014 se pracovníci zúčastnili těchto akcí (DVPP) Přednáška, seminář, kurz Počet pracovníků Rozpravy o institucionální péči 2014 vystoupení s prezentací DD ředitelka, zástupce, v. vychovatel Vybrané problémy z aplikace právních předpisů a školské legislativy ředitelka se zaměřením na DD Asociace náhradní výchovy člen RNV ředitelka Fice - výchova láskou ředitelka, v. vychovatel Metodická setkání vedoucích pracovníků DD ředitelka ADHD metody práce s dětmi ředitelka, vychovatel Absolvování kurzů v projektu KVIC ředitelka, v. vychovatel Facility management v praxi organizace zástupce, ekonomka Základní kurz krizové intervence zástupce, vychovatel Sociálně-právní ochrana dětí zástupce Asociace náhradní výchovy- workshop pro sociální pracovníky zástupce Empatie-Most pro lásku zástupce, vychovatel Účetnictví příspěvkových organizací 2014 ekonomka Veřejnosprávní kontrola a audit pokladny 2104 ekonomka Hygienické minimum ve stravovacích službách kuchaři, ved. ŠJ Krajská konference hromadného stravování ved. ŠJ Duševní poruchy dětí v podmínkách DD v adaptačních podmínkách v. vychovatel Vliv sexuální výchovy na zdravý vývoj dítěte 2 Jak ti mohu pomoci se čtením a psaním 1 Supervizní výcvik 3 Efektivní komunikace aneb jak komunikovat v roli výchovné autority 2 Výtvarné techniky jako součást primární prevence v DD 2, preventista Vliv kyberšikany a sociálních sítí na vývoj dítěte 2, preventista Sebepoškozování jak mu rozumět a co s ním? 2 Zkušenostně reflexní výcvik pro pracovníky DD 1 Metodické setkání vychovatelů 1 Zážitkový program pro děti se sociokulturním znevýhodněním 4 Sebezkušenostní výcvik sociálních dovedností 1 Výrobky z přírodních materiálů 2 Citová deprivace 3 Komunikace s dětmi videotrénink interakcí 2 Školení řidičů referentských vozidel 11, ředitelka 9

11 Zájmová profilace pedagogických pracovníků - sportovní (volejbal, floorbal, nohejbal, kopaná ) - výtvarná a hudební (příprava dětí na soutěže) - výtvarné a tvořivé práce (soutěže, dárky do domova důchodců, sponzorům, jarmarky) - cizí jazyk (angličtina ) - muzikoterapie, fotokroužek - enviromentální (třídění odpadu, ekologické akce pro celé zařízení) Údaje o aktivitách a prezentaci dětského domova na veřejnosti a spolupráce s dalšími organizacemi 1. Rozpravy 2014 o institucionální péči prezentace našeho zařízení 2. Natáčení Českého rozhlasu pro vánoční vysílání dne Rozhovor s ředitelkou, vedoucím vychovatelem a dětmi o životě v domově. 3. Velmi dobrá spolupráce s městem (vánoční a velikonoční jarmarky pro veřejnost, školu, návštěvy domova důchodců, domu s pečovatelskou službou, poskytnutí víceúčelového hřiště místní ZŠ a MŠ), pomoc městu při úklidu parku, cyklostezky 4. Úzká spolupráce s ostatními DD 5. Uspořádání porady ředitelů na našem zařízení, volba zástupců DD, prohlídka zařízení, občerstvení 6. Dobrá spolupráce se sponzory - návštěvy v DD, cena Ď - nominace, účast na našich akcích 7. Vystupování dětí na různých kulturních a sportovních akcích v našem městě i mimo něj 8. Prověřovací cvičení HZS MSK, stanice Vítkov v našem zařízení 9. Prezentace DD ve zpravodaji, v deníku Opavsko, Region 10. Webové stránky DD Akce pro zaměstnance v rámci stmelení kolektivu Společné vánoční posezení všech zaměstnanců s dětmi. Společné oslavy významných narozenin a výročí dětí i zaměstnanců. Den učitelů společná oslava zaměstnanců s kulturním programem. Rozloučení se školním rokem posezení pracovníků s dětmi, opékání. 10

12 ČÁST III. Ú d a j e z k o n t r o l n í a i n s p e kční činnosti Kontrola ČŠI ve školním roce neproběhla. Kontrola z OSSZ v Opavě byla provedena , nebyly zjištěny nedostatky. Šetření anonymní stížnosti ze dne pokazující na postup Mgr. Naděždy Vondroušové ve věci zaměstnávání a zvýhodňování rodinných příslušníků při odměňování, a to i ve vztahu k nejvyššímu dosaženému vzdělání. Šetření provedly zaměstnankyně Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje , stížnost hodnocena jako nedůvodná. Kontrola z Okresního státního zastupitelství v Opavě proběhla a , nebyly zjištěny nedostatky. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky proběhla v termínu Byly zjištěny nedostatky v oblasti hospodaření s majetkem organizace a v mzdové oblasti. Organizace přijala opatření k nápravě zjištěných nedostatků, jež byla odborem kontroly a sdílených služeb vyhodnocena za vhodná, dostatečná a přiměřená kontrolním zjištěním. V ostatních prověřovaných oblastech nebyly zjištěny významné nesprávnosti či nesoulad doložených dokladů a písemností s právními předpisy, účetní evidencí či jinými doklady. Vnitřní kontrolní systém je přiměřeně nastaven a je funkční, porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno. Zjištěné nedostatky byly ihned odstraněny. Kontrola z Krajské hygienické stanice MSK ve školním roce proběhla a , zjištěné nedostatky byly ihned odstraněny. 11

13 ČÁST IV. Ú d a j e o a k t i v i t á c h Život v našem dětském domově neprobíhá jen v rovině plnění standardních povinností. Díky schopnostem a aktivitám našich zaměstnanců, a rovněž díky občasné podpoře sponzorů se nám pro děti daří připravovat pestrý a atraktivní program v oblasti volného času, a to v každém z ročních období, během prázdnin i školního roku, o víkendech, každý den. Účastníme se akcí pořádaných ostatními dětskými domovy, neziskovými organizacemi i neformálními skupinami a některé soutěže a akce také sami pořádáme. Právě během těchto akcí mají děti možnost ukázat své dovednosti, schopnosti a nadání, ale rovněž se rozvíjet a sebepoznávat. A k c e, s o u těže, aktivity Datum Kde Druh akce Děti + doprovod Hranice na M. Sportovní odpoledne Kdo si hraje nezlobí Budišov n.b. Budišek Cup turnaj v malé kopané pro DD Budišov n.b. Cvičení hasičů Budišov n.b. Uspávání broučků akce SVČ Vítkov Uzavírání galerie Tyrkys dětem St. Těchanovice Interaktivní pobyt KVIC Vím, co chci Opava Návštěva kina Cinestar Bruntál Wellnes centrum a bazén Bruntál Bruntál Wellnes centrum a bazén Bruntál Budišov n.b. Vítání Martina na bílém koni Budišov n.b. Natáčení Českého Rozhlasu Ostrava Ramzová Vánoční pobyt na horách Budišov n.b. Vánoční koledy pro Domov pro seniory Kouty n.d. Euforall Příležitost pro každého pobyt Vítkov podpora Davida G. při hasičských závodech Horní Václavov Jarní prázdniny rekreace Hranice n. M. Maškarní bál pro děti, Spolek žen Rouských Klokočov Francův mlýn hřebčín, projížďka na koních Bruntál Wellnes centrum a bazén Bruntál Dvorce Pěší túra ke zřícenině hradu Vildštejn Olomouc Návštěva ZOO Krnov Nejmilejší koncert Ostrava Regionální atletické hry Ostrava Floorbal Hrabová

14 22.5. Ostrava Generálka skupiny LUCIE Čeladná Závod horských kol a duatlon Olomouc Albert Slavata Triatlon Baška voda Letní rekreace v Chorvatsku Svatoňovice výšlap na hřiště, cesta vlakem St. Oldřůvky Letní tábor Barnov Olomoucko Putovní tábor Euforall Smilovice Fotbalové soustředění TJ Spartak Brighton Jazykový pobyt Silvie Lendelová Rýmařov Prožitkový pobyt rekreace P o b y t y a v í c e d e n n í a k c e Davidův mlýn, prožitkový pobyt v rámci projektu KVIC Vím co chci vím, jak na to Zážitková akce v termínu určená pro děti z rodinné skupinky společně se dvěma vychovateli zaměřená na společnou interakci, skupinovou dynamiku, rozvoj komunikace mezi dospělými a dětmi. Celodenní zážitkový program zajišťovali instruktoři občanského sdružení Atmosféra, byl doplněný zpětnou vazbou a teoretickým vzděláváním. Vánoční pobyt na horách, Ramzová, Zimní rekreace spojená s oslavou Vánoc a lyžařským výcvikem. Děti měly možnost strávit vánoční svátky v novém prostředí zasněžených hor, tentokrát na horské chatě Kaťuša v obci Ramzová v pohoří Hrubý Jeseník. Děti si užily lyžování, snowboardování a dalších aktivit, u malých šlo zejména o lyžařský výcvik a výuku základních lyžařských dovedností. Na Štědrý den si děti i dospělí vzájemně připravili program ke společnému posezení a pak došlo na rozbalování vánočních dárků a na pravou vánoční atmosféru. Kromě toho se jako každý rok mohly setkat s kamarády z Dětského domova v Ostravě Hrabové a ostatní zaměstnanci DD mohli trávit Vánoce doma s rodinou. Zimní pobyt v Koutech n. D. v rámci projektu EUFORALL Příležitost pro každého Zimní pobytová akce zaměřená v rámci projektu primárně na finanční gramotnost a přípravu dětí do samostatného života, doplněná výukou lyžování a dalšími zimními volnočasovými aktivitami. Děti se hravou formou ve výborně připraveném programu rozvíjely své sociální kompetence a mohly také soutěžit a porovnat své schopnosti s dětmi z jiných domovů. Vyzkoušely si životní situace pomocí divadelních rolí a scének, při vědomostních kvízech. Největší radost měli samozřejmě z lyžování a pobytu na čerstvém vzduchu, což byla nedílná součást tohoto pobytu. Termín akce , zúčastnilo se 8 dětí. 13

15 Jarní prázdniny - Horní Václavov, Během pobytu byly rozvíjeny lyžařské schopnosti všech dětí, včetně nových dětí nelyžařů. Malí si užili také bobování, výletu na Praděd, lanového hřiště. Jeden den byl vyhrazen na koupání a celkové prohřátí těla ve Wellnes centru v Bruntálu. Pobyt na chatě zpříjemnili spolubydlící se čtyřmi pejsky, kteří dětem několikrát předvedli jejich výcvik včetně aktivního zapojení dětí do canisterapie. Baška voda, Chorvatsko, Dětský letní tábor Barnov, Tradiční tábor v prostředí vojenského výcvikového prostoru u vodní nádrže Barnov. Program připravili vychovatelé, celotáborová hra s názvem Cesta do nových lovišť Indiáni. Dětem byla nabídnuta bohatá činnost sportovní hry, soutěže (volejbal, přehazovaná, fotbal, softball), vodní hry (potápění, plavání, lodě), další táborové hry s důrazem na rozvoj obratnosti, fyzické kondice, týmové spolupráce, vzájemného porozumění, dále hudební aktivity, muzikoterapie, výlety a tradiční táborové aktivity jako stezka odvahy, střelba ze vzduchovek a koupání. Díky Majetkové, správní a delimitační unii odborových svazů Praha jsme absolvovali ozdravný pobyt na Jadranu. Ubytování v bungalovech na pokojích po třech osobách, příjemné stinné prostředí nedaleko pláže a promenády. Pravidelné koupání v moři, zdokonalování v plavání, potápění, šnorchlování, skocích do vody, i z mola, výuka neplavců, sbírání mušlí a sluneční energie. 1x projížďka na lodi do města Makarská. Program byl doplněn poznáváním cizí kultury, výlety do města a po promenádě, sportovními aktivitami fotbal, stolní tenis a společenské hry večer. Putovní tábor v rámci projektu EUFORALL Bez obav Zvládnu to Putovní tábor v okolí Olomouce absolvoval 1 chlapec. Ostatní děti se zúčastnit nemohly ze zdravotních důvodů a kvůli dalším akcím DD. Tradiční rámec letního prázdninového putování s batohem na zádech i letos doplnily hry, pracovní aktivity na ranči a jinde, výuka finanční gramotnosti a rozvoj sociálních a osobnostních kompetencí děti. Hrazeno v rámci projektu z ESF. Letní jazyková škola VDV Nadace Olgy Havlové Cílem projektu bylo umožnit dětem z dětských domovů zlepšit jazykové schopnosti a rozvinout komunikační schopnosti, kdy tyto znalosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte ať už při výběru zaměstnání nebo při integraci dítěte do společnosti. Dívka z našeho zařízení musela aktivně projít celým procesem projektu včetně podání žádosti (samostatné zpracování všech požadovaných dokumentů, z toho některých v angličtině). V angličtině se díky projektu zdokonalila, prokázala svou samostatnost při cestě tam i zpět. 14

16 Rekreace Rýmařov, Prázdninová pobytová akce pro všechny děti z našeho zařízení připravená ve spolupráci s SVČ Budišov nad Bud. Celý pobyt byl pojatý svým programovým zaměřením jako prožitkový, akce se zúčastnily také děti z Polska. Adrenalinové aktivity pro větší: vysoké i nízké lanové překážky, lezení na umělé stěně, lasser game, happeningové hry, enviromentální aktivity, adrenalinové prvky, výtvarná i dramatická činnost. Aktivity pro menší musely být často upraveny kvůli nepřízni počasí návštěva krytého bazénu, výtvarná činnost v herně, hraní divadélka, ale také třeba kouzelná procházka lesem v dešti. Akce byla zdařilá, děti navázaly nová přátelství, dobře vyřešeno zázemí a organizace akce. M i m ořádné úspěch y a v ý s l e d k y dětí Ú s pěch y v s o u těží c h, p r o j e k t e c h Turnaj ve floorbalu DD v Ostravě -1. místo tým dívky Studium University of Glasgow Za finanční podpory The Kellner Family Foundation studuje Nikola od září 2013 v University of Glasgow ve Skotsku, studijní obor Psychology. Díky této nadaci, která jí platí školné a část kapesného, i díky dalším sponzorům, může studovat v zahraničí a pravidelně se vracet do domova. První ročník úspěšně absolvovala, výborně vykonala všechny zkoušky a postoupila do dalšího studijního roku. Zvládla nejen náročné učivo, ale i náročný samostatný život. Nejmilejší koncert Krnov 1. místo a celkově nejlepší ohodnocení ze všech účinkujících! Postup do finále a velký úspěch našich nejmenších, kteří byli vyhlášeni jako nejlepší číslo celé soutěže. Závod horských kol v Čeladné 3. místo dívky a zároveň cena poroty za nejmladšího a šikovného závodníka. Albert Slavata Triatlon Tour Olomouc 1. místo v chlapecké kategorii a postup do finále, které bylo nakonec bohužel pro nás zrušeno. Centrum Sámovka 2. místo v celorepublikové soutěži a finanční odměna dětem ve výši ,- Kč na sportovní vybavení Hasičské závody Vítkov 2. a 3. místo našich malých hasičů TJ Spartak Budišov nad Budišovkou Úspěšné působení našich malých i velkých fotbalistů v rámci místního fotbalového oddílu Řidičské průkazy - 2 dívky zařazeny do projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových 15

17 A k c e n a š e h o z ařízení jsme uspořádali 6. ročník turnaje v malé kopané "BUDIŠEK CUP" pro dětské domovy z MSK. Turnaje se zúčastnilo 7 družstev. Náš tým doplněný hodně malými fotbalisty nevyhrál ani jedno utkání, ale přesto jsme si akci užili a jejím uspořádáním udělali radost ostatním. Tradiční soutěž ve sjezdovém lyžování RYCHLÝ TUČŇÁK se kvůli mírné zimě a špatným sněhovým podmínkám nepodařilo uspořádat proběhlo v našem zařízení cvičení hasičů fiktivní poplach. Po domluvě a důkladné přípravě akce s vedením hasičů byl ohlášen na lince 112 požár v našem zařízení. Nikdo z hasičů ani z policie předem nebyl o akci informován. Domov byl zamořen kouřem, děti schovány. Hasiči měli velmi těžký úkol je zachránit a najít. Dům byl po akci dost znečištěn, ale zkušenost pro děti i zaměstnance jedinečná prezentace DD natáčení Českého rozhlasu pro vánoční vysílání dne Byl natočen rozhovor s ředitelkou, vedoucím vychovatelem a dětmi (povídání, zpívání, návštěva zkoušky divadelního představení našeho chlapce). Reportér byl domovem i dětmi nadšen, reportáž byla velmi optimistická. A k c e p r o v eřejnost Vánoční a Velikonoční návštěva v Domově pro seniory Letokruhy Tradiční setkání s klienty sociálního zařízení Letokruhy. I letos naše děti potěšily babičky a dědečky v sociálním zařízení pásmem vánočních koled, písniček a přáním do Nového roku. Program našich nejmenších byl doplněn malým občerstvením a dohodnutím na pokračování této milé spolupráce. Vánoční a Velikonoční jarmark ve spolupráci se ZŠ Budišov nad Budišovkou výpomoc s organizací jarmarků a výrobou dekorací. Úklid parku a cyklostezky v Budišově nad Budišovkou projekt ve spolupráci s Beats4kids, Ostrava. Vše včetně odměn dětí, financováno sponzorem. 16

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Spolupráce s nadacemi a sponzory Kraft Foods ČR s. r. o. - cukrovinky na Mikuláše, Velikonoce a jiné příležitosti, hodnotné vánoční dárky pro děti od zaměstnanců firmy, sportovní potřeby, zahradní domečky pro naše nejmenší a základní výbava pro zletilé, kteří od nás odchází do samostatného života. VÝBORNÁ SPOLUPRÁCE! THE KELLNER FAMILY FOUNDATION - finanční podpora z Projektu UNIVERZITY pro studentku, která studuje ve Skotsku. THOMAS RAIL TRADES s. r. o., Hlučín - finanční dar na výchovně-vzdělávací činnost Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů, Praha - hrazen vánoční pobyt na horách a zahraniční rekreace v Chorvatsku Jan a Petr Šafránovi, Opava - mimořádné kapesné pro studentku, která studuje v University of Glasgow - finanční dar na výchovně vzdělávací činnost - finanční dar na akci Budišek cup 2013 VDV Nadace Olgy Havlové - úhrada letní jazykové školy v Anglii Nadace Terezy Maxové dětem - úhrada školného studentce - finanční příspěvek na letní zážitkový pobyt Nadace TÁTA A MÁMA - potřeby do fotbalového kroužku Ing. Petr Dvořák, Ostrava - finanční dar na výchovně-vzdělávací činnost 17

19 Daruj hračku s Českým rozhlasem + Tango Havlíčkův Brod - vánoční dárky, které si děti přály Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových Startovné do života - pro děti nad 14 let, příprava na odchod do samostatného života Příspěvek na kurzovné v autoškole pro dvě zletilé studentky Černobílý svět cinema cafe club Ostrava Poruba finanční dar na environmentální akce a sportovní vybavení dovybavení muzikoterapie Jarmil Chládek, Břeclav - pravidelně zasílá 500,- Kč měsíčně na výchovně-vzdělávací činnost BH PLAST spol. s. r. o., Odry a TYRKYS DĚTEM - pokračující spolupráce VÚ Město Libavá - bezplatný pobyt ve vojenském prostoru u přehrady Barnov TIGRESSA s. r. o. Brno - zajištění bezplatné přepravy na rekreace SPOLEK ŽEN ROUSKÉ - pravidelná účast na velmi zajímavých akcích tohoto spolku DOBROTETY - deštníky a pískoviště Internet shop s. r. o. - kartáče na vlasy Tangle Treter Salone Elite 50 ks OS VHLED, Praha - sportovní vybavení (výhra v soutěži Sámovka ) LIBREX Publishing s. r. o., Ostrava Mar. Hory - knihy Česká nadace sportovní reprezentace - podpora sportovní činnosti, sportovní vybavení 18

20 ČÁST V. D a l š í ú d a j e Údaje z oblasti prevence V rámci našeho zařízení působíme převážně v oblasti primární prevence směrem k dětem i zaměstnancům. Prevencí sekundární se zabýváme pouze z části, kdy se ji snažíme řešit spolu s dalšími poradenskými pracovišti. V období školního roku 2013/2014 jako i toho předešlého došlo k úbytku řešených problémů, které se týkaly preventivního charakteru. Hlavní příčinou tohoto kladného faktu byla samozřejmě větší ostražitost ze strany vychovatelů u těch jedinců, kteří měli s problémovým chováním zásadnější problémy, pravidelná spolupráce se školami, které děti navštěvují, apod. Dalším aspektem snížení rizikového chování je mimo jiné také nižší věková skladba našich svěřenců. V každé rodinné skupince máme 3 5 dětí ve věku od 4 do 10 let, u nichž jejich věk přináší v oblasti prevence mnohem méně rizik, než je tomu například u pubescentů. Bližší informace jsou zaznamenány v hodnocení Minimálního preventivního programu. Vzhledem k různorodosti věkového složení jsou nutné různé přístupy k prevenci, které jsou popsány v Minimálním preventivním programu, důležitá a prosazovaná je u nás informovanost dětí, neboť překročení hranice rizikového chování také často pramení z neznalosti následků. Všichni také absolvují preventivní aktivity v rámci školských zařízení, které navštěvují. U dětí v oblasti prevence klademe důraz na správné a smysluplné trávení volného času. Navštěvují zájmové kroužky mimo domov. Sportovní aktivity, prázdninové tábory, či jiné akce, práce na zahradě, soutěže, návštěvy kulturních akcí, sledování aktualit v médiích, apod., cíleně vyplňují jejich volný čas. Vychovatelé se musejí vzdělávat v rámci své pedagogické činnosti také v oblasti prevence. Účastní se školení, seminářů, studují odborné knihy a časopisy pravidelně doplňované v naší pedagogické knihovně. Našim cílem je vést děti ke zdravému životnímu stylu a správnému rozvoji osobnosti, tím přispívat k upevňování žádoucích morálních vlastností, správných postojů a odolnosti vůči rizikovému chování. Také vytvářet bezpečné prostředí a dbát na dobré vztahy mezi dětmi a dospělými. 19

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

A.09./A 10 Z P R Á V A V Ý R O Č N Í 2014/2015. Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou příspěvková organizace

A.09./A 10 Z P R Á V A V Ý R O Č N Í 2014/2015. Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou příspěvková organizace A.09./A 10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2014/2015 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracovala: Jana Vurmová podpis Schválila: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis Předkládá: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis V Dubé Deštné, 30. dubna 2015 1 Zpráva o činnosti

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011//2012 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b. Společenská odpovědnost v praxi dětského domova a výchova dětí ke společenské odpovědnosti

Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b. Společenská odpovědnost v praxi dětského domova a výchova dětí ke společenské odpovědnosti Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b Společenská odpovědnost v praxi dětského domova a výchova dětí ke společenské odpovědnosti Dětský domov - školské zařízení pro výkon ústavní výchovy Úvod do problematiky

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Dětský domov, Nepomuk

Dětský domov, Nepomuk Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více