Objem nádrže při normální hladině 392 m 3 Plocha nádrže při normální hladině 910 m 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objem nádrže při normální hladině 392 m 3 Plocha nádrže při normální hladině 910 m 2"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Č.J.: 2472/2013/ŽP/GS/6/39 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EV. ČÍSLO: 10506/2013 Vaše zn./ze dne: / Spisový znak: skart. znak/ lhůta: ADRESÁT: Listů dokumentu: 10 listů příloh: 0 DLE ROZDĚLOVNÍKU Vyřizuje: Galina Slavíková Tel.: Datum: Evid. list č. A 40 A/50 ROZHODNUTÍ Výroková část Městský úřad Králíky jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), a jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ), ČR Státnímu pozemkovému úřadu, Krajskému úřadu pro Pardubický kraj, Pobočce Ústí nad Orlicí, IČ , se sídlem Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, a Městu Králíky, IČ , se sídlem Velké nám. 5, Králíky, I. vydává stavební povolení podle ustanovení 15 vodního zákona k provedení stavby vodního díla Protierozní opatření v k.ú. Horní Lipka. Stavbu tvoří následující stavební objekty: SO Vodní nádrž s litorálním pásmem a mokřady a) Vodní nádrž Kóta koruny hráze Délka koruny hráze Kóta bezpečnostního přelivu Délka bezpečnostního přelivu Délka zaštěrkovaného patního drénu Kóta dna výpustě Výška hráze v patě Profil základové výpusti 587,10 m n.m. Bpv 90 m 586,20 m n.m. Bpv 16 m 98 m 583,00 m n.m. Bpv 4,10 m 500 mm

2 Kóta normální hladiny 586,10 m n.m. Bpv Objem nádrže při normální hladině m 3 Plocha nádrže při normální hladině m 2 Kóta hladiny při Q ,80 m n.m. Bpv Objem nádrže při Q m 3 Plocha hladiny při Q m 2 b) Revitalizace vodního toku Původní hlavní odvodňovací zařízení otevřený příkop délky 409 m, který ústí do navržené nádrže, ze které vody potom odtékají až do Lipkovského potoka, bude v délce 371 m revitalizován. c) Mokřad 1 Je navržen v zátoce revitalizovaného otevřeného příkopu. Tento mokřad nebude mít odtok a bude do něho zaústěn pouze svodný drén délky 77 m podchycující část stávajících drenáží. Parametry mokřadu jsou: Kóta normální hladiny 588,40 m n.m. Bpv Objem nádrže při normální hladině 363 m 3 Plocha nádrže při normální hladině 703 m 2 Sklony svahů 1:2 až 1:6 d) Mokřad 2 Je navržen v horní části revitalizovaného úseku otevřeného příkopu. Mokřad nemá přítok, ale má odtok 2 m široký a 27 m dlouhý průleh zaústěný do revitalizovaného příkopu. Parametry mokřadu jsou: Kóta normální hladiny 590,30 m n.m. Bpv Objem nádrže při normální hladině 392 m 3 Plocha nádrže při normální hladině 910 m 2 Sklony svahů 1:2 až 1:6 e) Svodné drény K zachycení vod stávající sítě systematické drenáže budou vybudovány celkem 3 zaštěrkované svodné drény z mat. flexibil DN 110 v délkách 295 m, 75 m a 77 m. Dva budou zaústěny do litorálního pásma nádrže a jeden do Mokřadu 1. SO 02 Protierozní příkop P5 Příkop bude 345 m dlouhý, jeho dno bude 40 cm široké, sklon svahů 1:1,5 a bude zaústěn do pravostranného přítoku Lipkovského potoka. Vyústění příkopu bude opevněno kamenným záhozem zrna do 80 kg. Souřadnice (polohový bod)- SO 01 nádrž: Y= X= Souřadnice (polohový bod)- Mokřad 1: Y= X= Souřadnice (polohový bod)- Mokřad 2: Y= X= Souřadnice (polohový bod)- SO 02 Příkop: Y= X= Stavba je situována na pozemk. parc. č. 2555, 2554, 2549, 2344 a 2739 v k.ú. Horní Lipka, město Králíky, Kraj Pardubický, ČHP , hydrogeologický rajon Kralický prolom. 2

3 Projektovou dokumentaci vodního díla zpracovala spol. Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Ing. Jaroslav Tměj autorizovaný projektant pro stavby vodního hospodářství ČKAIT , v měsíci lednu Účelem stavby je vybudování protierozních prvků v morfologicky členité krajině. V souladu s ustanovením 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovením 115 odst. 1 stavebního zákona stanovuje vodoprávní úřad pro provedení stavby následující podmínky a povinnosti: 1) Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace (vypracovala fa Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Ing. Jaroslav Tměj autorizovaný projektant pro stavby vodního hospodářství ČKAIT , v měsíci lednu 2012) ověřené vodoprávním úřadem v tomto stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 2) Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru. 3) Budou splněny požadavky a dodrženy podmínky, které jsou vyjmenované v následujících písemnostech: - Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací spol. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2 Praha, vydané dne pod č.j.: /11. - Vyjádření k existenci zařízení spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, vydané dne pod zn.: Vyjádření o existenci sítě spol. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, vydané dne pod č.j.: JA/FN/11/0588. Kopie písemností uvedených v tomto bodě musí zůstat jako přílohy nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. 4) Budou splněny následující podmínky správce toku - Lesů ČR, s.p., Správa toků oblast povodí Labe, Hradec Králové, stanovené ve vyjádření vydaném dne pod č.j.: LCR953/000922/2012: - Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů ve vodním toku - Při provádění prací nesmí dojít ke znečištění a poškození koryta vodního toku 5) K ochraně dřevin je v daném případě ve smyslu 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, stanoveno pásmo v šířce min. 3 m od paty stromů. 6) Kácení dřevin rostoucích mimo les je možno provádět pouze na základě řádného rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody. 7) Budou splněny následující podmínky Městského úřadu Králíky, odboru ŽP jako orgánu státní správy v oblasti nakládání s odpady, taxativně vyjmenované v závazném stanovisku vydaném dne pod č.j.: 2576/2012/ŽP/RM/2-73: a) Po dokončení stavby bude na požádání předložen přehled odpadů, které vzniknou při stavební činnosti a způsob jejich využití. b) Použití jakýchkoliv stavebních, demoličních nebo jiných odpadů v rámci stavby je bez získání souhlasu k provozu zařízení podle 14 odst. 1 nebo 2 zákona o odpadech vyloučeno. 8) Budou splněny požadavky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Králíky, odboru ŽP jako orgánu státní správy lesů, vydaném dne 17.března 2013 pod č.j.: 1921/2013/ŽP/JO/2: - při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených 13 a 20 lesního zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění a dodržet vlastníkem lesa stanovenou minimální vzdálenost 15 m od okraje lesa. 3

4 9) Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit záměr provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Případný archeologický nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí nálezce oznámit Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. Archeologický nález i naleziště musí být ve smyslu 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením. 10) Bude splněn následující požadavek ČR Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, uvedený ve stanovisku ze dne vydaném pod č.j.: SPU /2013: - realizací SO 01 dojde ke zrušení části HOZ v našem vlastnictví. Požadujeme, aby nejpozději ke kolaudačnímu řízení byly stavebníkem předloženy příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu údaje, ze kterých bude zřejmý přesný rozsah a kilometráž zrušené části HOZ. Dále žádáme vodoprávní úřad, aby tento údaj uvedl do textu kolaudačního souhlasu. 11) Před zahájením stavby musí stavebník vlastnit platné rozhodnutí Městského úřadu Králíky, jako příslušného silničního úřadu, vydané podle ust. 10 odst. 4. písm b (viz Souhlas vlastníku k dočasnému připojení nemovitosti vydaný SÚS Pardubického kraje dne pod č.j.: SUSPK spis. Zn /MS-UO-Nep/2103). 12) Ještě před započetím stavby bude vyřešena otázka možného negativního ovlivnění jímacího objektu studny ve vlastnictví paní Štefanie Macejákové. Toto vodní dílo se nachází několik desítek metrů pod budoucí hrází MVN a je jediným zdrojem pitné vody zásobujícím rodinný domek výše jmenované. Bez vyřešení tohoto problému nelze stavbu zahájit. 13) V dostatečném předstihu před uvedením stavby do provozu (vydání kolaudačního souhlasu) předloží investor vodoprávnímu úřadu ke schválení manipulační řád MVN. A to tak, aby v době uvedení stavby do provozu bylo rozhodnutí o schválení MŘ již platné (v právní moci). 14) Dřevní hmota (stromy) nacházející se na pozemku ve vlastnictví MO ČRS Králíky, bude po vytěžení předána majiteli pozemku. 15) Po celou dobu stavby vodního díla bude na vhodném viditelném místě u staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, který stavbu realizuje. 16) Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. 17) Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby stanovuje vodoprávní úřad tuto kontrolní prohlídku stavby: - Před dokončením hráze MVN Investor oznámí včas tj. v předstihu nejméně 15 dní vodoprávnímu úřadu termín pro možnost provedení výše uvedené kontrolní prohlídky stavby. 18) Stavba bude dokončena nejpozději do ) Po ukončení stavby je stavebník povinen požádat vodoprávní úřad o povolení užívat stavbu (vydání kolaudačního souhlasu). Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. 4

5 20) Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloží investor mimo dalšího zejména zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy a písemný doklad o splnění podmínek uvedených v bodech 10), 12) a 14). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Účastníci vodoprávního řízení o povolení stavby ( 109 stavebního zákona): - ČR Státní pozemkový úřad, Krajský úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí - Město Králíky, Velké nám. 5, Králíky - Český Rybářský svaz, místní organizace Králíky Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové - ČR Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha Žižkov - Správa a údržba silnic Pard. Kraje, Doubravice 98, Pardubice - Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové - Bártová Eva, Teslov 342, Jablonné nad Orlicí - Kloss Igor, PhDr., Hlavní 363, Svitavy - Lačnov - Macejáková Štefanie, Horní Lipka 48, Králíky - Smetana Jiří, Verměřovice 175, Verměřovice - Suchomelová Alena, Horní Lipka 52, Králíky - Suchomel Vladimír, Na Letisko 2090/3, Poprad, Slovenská republika (na základě usnesení zdejšího úřadu zastoupen opatrovníkem panem Pavlem Brandejsem, nar , bytem Jana Nerudy 614, Králíky) - Suchomel Zdeněk, Jana Weisse 1205, Jilemnice - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 II. vydává povolení 1. podle ustanovení 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona k akumulaci a vzdouvání povrchové vody pocházející z HOZ, a to v následujícím množství MVN max m 3 Mokřad 1 max. 363 m 3 Mokřad 2 max. 392 m 3 Akumulace celkem..... max m 3 2. podle ustanovení 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona k jinému nakládání s povrchovými vodami, které spočívá v zachycení povrchových vod protierozním příkopem P5 a jejich odvedení do pravostranného přítoku (IDVT ) Lipkovského potoka. Platnost povolení k nakládání s povrchovými vodami začíná běžet dnem uvedení stavby do provozu a je udělena na dobu užívání vodního díla. 5

6 III. stanovuje podle ustanovení 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok (dále jen MZP ) v korytě pod hrází MVN na Q = 8,0 l/s. Povolení k nakládání s povrchovými vodami na MVN se uděluje za těchto povinností: 1. Při nakládání s povrchovými vodami musí být dodržen platný tj. schválený manipulační řád. 2. V korytě pod hrází malé vodní nádrže musí být dodržen stanovený MZP tj. Q = 8,0 l/s s výjimkou případu, kdy je přítok do MVN nižší než tato hodnota. V takovém případě musí být pod hráz MVN vypouštěno minimálně množství vody totožné s množstvím přitékajícím do MVN. 3. Na MVN budou osazeny vodočetné latě s výrazným vyznačením minimální a maximální povolené tolerance hladiny (v nadjezí a na požeráku vodní nádrže), a to za účelem kontroly těchto hladin. 4. Vodní dílo bude provozováno řádně zaškolenými osobami odpovědnými za manipulaci s vodou podle platného manipulačního řádu. Účastníci vodoprávního řízení o nakládání s povrchovými vodami (podle ustanovení 27 odst. 1 písm. a) správního řádu): - ČR Státní pozemkový úřad, Krajský úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí - Město Králíky, Velké nám. 5, Králíky Účastníci vodoprávního řízení o nakládání s povrchovými vodami (podle ustanovení 27 odst. 2 a 3 správního řádu): - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové - Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové IV. rozhodl podle ustanovení 61 odst. 5 vodního zákona a v souladu s ustanovením 3 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly (dále jen vyhláška o TBD ), že SO Vodní nádrž s litorálním pásmem vybudovaná jako součást stavby Protierozní opatření v k.ú. Horní Lipka je zařazena do IV. kategorie TBD. Účastníci vodoprávního řízení o zařazení MVN do kategorie TBD ( 27 odst. 1 správního řádu): - ČR Státní pozemkový úřad, Krajský úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí - Město Králíky, Velké nám. 5, Králíky 6

7 Oprávněné požadavky a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů jsou příslušným způsobem zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí. Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Odůvodnění Městský úřad Králíky jako příslušný vodoprávní úřad posoudil návrh oprávněných žadatelů tj. ČR Státního pozemkového úřadu, Krajský úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí, IČ , se sídlem Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, a Města Králíky, IČ , se sídlem Velké nám. 5, Králíky, ze dne , o povolení k nakládání s povrchovými vodami a povolení ke stavbě vodního díla Protierozní opatření v k.ú. Horní Lipka (podle ustanovení 8 a 15 vodního zákona). Protože návrh žadatele obsahoval potřebné doklady, vodoprávní úřad oznámením (vydaným pod č.j.: 2472/2013/ŽP/GS/3, evid. č. 6988/2013 dne ) informoval účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení vodoprávního řízení a nařídil k projednání věci ústní jednání spojené s místním šetřením na den Dále účastníky správního řízení upozornil na to, že závazná stanoviska, námitky a důkazy mohou uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání (viz ustanovení 115 odst. 8 vodního zákona) jinak k nim nebude přihlédnuto. Dále v oznámení vodoprávní úřad stanovil, že po ukončení ústního jednání spojeného s místním šetřením (dne ) dává v souladu s ustanovením 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení do lhůtu pro možnost vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí. Nikdo z účastníků řízení tohoto práva nevyužil. Dne bylo oznámení adresované panu Vladimíru Suchomelovi vráceno s uvedením, že adresát je neznámý. Adresa, na kterou vodoprávní úřad oznámení zaslal, byla převzata z platných údajů katastru nemovitostí. Po vrácení zásilky se vodoprávní úřad pokusil nalézt další údaje, které by vedly k doručení zásilky. Zmíněný pan Vladimír Suchomel není veden ani v základním registru obyvatel a jediné informace o jeho existenci a pobytu lze nalézt v katastru nemovitostí, kde je adresa, na které se jmenovaný nezdržuje. Doručovací společnost vrátila písemnost s uvedením, že jmenovaný je na dané adrese neznámý. Panu Vladimíru Suchomelovi byl tedy usnesením zdejšího úřadu (vydané dne pod č.j.: 2472/2013/ŽP/GS/5/31) ustanoven pro toto správní řízení opatrovník, a to pan Pavel Brandejs, nar , bytem Jana Nerudy 614, Králíky. V průběhu řízení bylo zjištěno, že několik desítek metrů pod budoucí hrází MVN se nachází stávající jímací zařízení studna v majetku paní Štefanie Macejákové. Toto jímací zařízení je jediným zdrojem pitné vody zásobujícím rodinný domek výše jmenované. Při místním šetření a ústním jednání, kterého se paní Macejáková zúčastnila, bylo dohodnuto se zástupci investora, že tento problém bude dořešen ještě před započetím stavby. Vodoprávní úřad požadavek paní Macejákové promítl do podmínek pro realizaci stavby uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Zástupce MO ČRS Králíky vznesl při ústním jednání požadavek, aby veškerá dřevní hmota vytěžená ze stavbou dotčeného pozemku v jejich vlastnictví, byla této organizaci předána. Vodoprávní úřad tento požadavek promítl příslušným způsobem do výrokové části tohoto rozhodnutí. 7

8 Ke správnímu řízení byly vodoprávnímu úřadu předloženy následující doklady: - Vyjádření Městského úřadu Králíky jako příslušného stavebního úřadu a orgánu územního plánování podle ustanovení 15 odst. 2 stavebního zákona, vydané dne pod č.j.: 2105/2013/ÚpaSÚ/DN/336 evid. č.: 6224/ Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydané dne pod zn.: 7112/2013/OŽPZ/Le. - Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje Souhlas dle ust. 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., vydaný dne pod č.j.: 12595/2013/OŽPZ/Le. - Sdělení o archeologii MěÚ Králíky, Odbor školství, kultury a tělovýchovy, vydané dne pod č.j.: 2570/2013/ŠKT/VS. - Závazné stanovisko MěÚ Králíky, odbor ŽP, jako příslušného orgánu státní správy lesů, vydané dne pod č.j.: 1921/2013/ŽP/JO/2. - Stanovisko Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, vydané dne pod č.j.: SPU / Udělení souhlasu k provedení stavby vydané MO ČRS Králíky. - Plná moc pro pana Ivo Kylara k zastupování MO ČRS Králíky při ústním jednání spojeném s místním šetřením. - Plná moc pro Alenu Suchomelovou k zastupování pan Zdeňka Suchomela při ústním jednání spojeném s místním šetřením. - Závazné stanovisko ČR Ministerstva obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, vydané dne pod č.j.: 8845/17511-ÚP/ Vyjádření správce bezejmenného pravostranného přítoku Lipkovského potoka (IDVT ) tj. podniku Lesy ČR, s.p., vydané dne pod č.j.: LCR953/000922/2012 a vyjádření ze dne k zaslanému detail výkresu výpustního objektu. - Posudek spol. VODNI DÍLA TBD, a.s. Praha, - návrh na zařazení MVN do kategorie TBD. - Vyjádření MO ČRS Králíky k projektové dokumentaci předmětného VD vydané dne Souhrnné vyjádření Městského úřadu Králíky, odbor ŽP, ze dne vydané pod č.j.: 2576/2012/ŽP/RM/ Stanovisko Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, vydané dne pod zn.: PVZ/11/14433/Řa/0. - Vyjádření spol. MERO ČR, a.s., se sídlem v Kralupech nad Vltavou, o existenci technické infrastruktury, vydané dne pod č.j.: 2011/11/ Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací spol. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2 Praha, vydané dne pod č.j.: /11. - Vyjádření k existenci zařízení spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, vydané dne pod zn.: Vyjádření o existenci sítě spol. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, vydané dne pod č.j.: JA/FN/11/ Vyjádření k existenci plynárenského zařízení společnosti RWE, Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, vydané dne pod zn.: V souladu s ustanovením 8 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, jsou žadatelé osvobozeni od placení správního poplatku. Na základě trvalého požadavku, obeslal vodoprávní úřad oznámením o zahájení řízení i 2 občanská sdružení. Vzhledem k tomu, že se do legislativou stanoveného termínu nepřihlásila jako účastníci správního řízení, nejsou zařazeni do okruhu subjektů, kterým je zasíláno toto rozhodnutí. 8

9 Oprávněné požadavky a podmínky účastníků vodoprávních řízení a dotčených orgánů jsou příslušným způsobem zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí. Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. P o u č e n í ú č a s t n í k ů ř í z e n í Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat (viz ustanovení 81 až 83 správního řádu) ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Králíky. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (viz ustanovení 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (viz ustanovení 118 stavebního zákona). Otisk úředního razítka Galina Slavíková referentka odboru životního prostředí Přílohy: 1x Ověřená projektová dokumentace (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží stavebník) 1x Štítek Stavba povolena (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží stavebník) R o z d ě l o v n í k: Na doručenku do vlastních rukou nebo do datové schránky obdrží tito účastníci vodoprávních řízení: - ČR Státní pozemkový úřad, Krajský úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí - Město Králíky, Velké nám. 5, Králíky - Český Rybářský svaz, místní organizace Králíky

10 - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové - Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové - ČR Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha Žižkov - Správa a údržba silnic Pard. Kraje, Doubravice 98, Pardubice - Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové - Bártová Eva, Teslov 342, Jablonné nad Orlicí - Kloss Igor, PhDr., Hlavní 363, Svitavy - Lačnov - Macejáková Štefanie, Horní Lipka 48, Králíky - Smetana Jiří, Verměřovice 175, Verměřovice - Suchomelová Alena, Horní Lipka 52, Králíky - Suchomel Vladimír, Na Letisko 2090/3, Poprad, Slovenská republika (na základě usnesení zdejšího úřadu zastoupen opatrovníkem panem Pavlem Brandejsem, nar , bytem Jana Nerudy 614, Králíky) - Suchomel Zdeněk, Jana Weisse 1205, Jilemnice - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Na doručenku obdrží na vědomí: - Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor ŽP a zemědělství, Komenského nám. 125, Pardubice - Policie České republiky, Krajské řed. policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí - Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad (-zde) - Městský úřad Králíky, odbor ŽP (-zde) - Městský úřad Králíky, odbor školství a kultury (-zde) 10

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-166/1492/07 Ka-4 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 31.8.2007

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod SpZn: KS4713/ 2013/DSH V Náchodě dne 2.2.2015 Čj.: PD7688/2015 Vyřizuje: Maršálek

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2404/12/ZPR/Kal V Sušici dne 7.1.2013 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j.: OD 9784/15-NOV 5038/2014 Vyřizuje: Petr Nový Tel.: +420

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Ostatní podmínky vydaného územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby se nemění.

Ostatní podmínky vydaného územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby se nemění. -1- Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašice v Čechách Naše značka: č. j. : SÚ/2017/13/JHo V Dašicích dne 16. 12. 2013 Vyřizuje :

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j.: SÚ/328/1855/2014/Fa Severomoravské vodovody a kanalizace vyřizuje: Anna Fafaláková Ostrava a.s. e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/5900-2014/5837-2013/vls Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ţ O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběţovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/35612/Bon/2014 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/35612/2014-4 POČET LISTŮ

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001hazc MUVRX001HAZC Č.j. : MUVR 1270/2008 Sp.Zn. : SPIS 251/2008/VAŽP42 4 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/146130/2012 ST2/Več MMHK/210273/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/14/2015-Čas V Nepomuku

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/26290/2015/05/OŽP/R-77/Ši Jeseník, dne 19.8.2015 Vyřizuje/telefon: Ing. Šimková/584498431 Spis. a skartační znak:231.2, A/20 Lesy České republiky,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 2424/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 04.07.2012 Naše č.j.: METR 3194/2012-FrPa

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel: Zastoupený: ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, CZ01312774 Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany, ID DS: skjbfwd tel.: +420 323 618 111, fax: +420 323 603 734, http://www.ricany.cz, e-mail: podatelna@ricany.cz Vaše značka/ze dne: / Č.ev.:

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: 08/231/2/054070/2012/Hy 4.2.2013 Č.j. : MeUKM/007802/2013 Oprávněná úřední osoba: Telefon.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 108/2013/2300/11 Č.sp. 5620/2012/2300/11 V Letohradě dne 7.1.2013

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Č.j. dokumentu: MJ/46477/2015/OSMI/Š Jeseník 10.09.2015 Sp. značka: MJ/37712/2015 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2696/2011-496/PJ Rousínov, dne 4. července 2011 Oprávněná

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 12.02.2014 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 3163/15-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ

OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ SPIS. ZN.: SU-0667/2014-328/S Č.J.: 1108/2015 VYŘIZUJE: Struharňanská TEL.: 571 447 320 FAX: 571 447 428 E-MAIL: Struharnanska.OU@hornilidec.cz

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1024/10-Gr HP - 1737/2010 Vyřizuje:

Více