Průběžná zpráva o výsledku šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva o výsledku šetření"

Transkript

1 V Brně dne 23. července 2010 Sp. zn.: 4907/2009/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci ochrany území CHKO Křivoklátsko A - Obsah podnětu Podnětem doručeným dne 3. září 2009 se na veřejného ochránce práv obrátil A. B., (dále také stěţovatel ), ve věci postupu Ministerstva ţivotního prostředí při posuzování přestupku podle ustanovení 87 odst. 3 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, proti ochranným podmínkám Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (dále také CHKO ). Stěţovateli se jedná o vyuţití ostrova pod jezem, který se nachází na území dříve uvaţovaného vodního díla Křivoklát. V podnětu ochránci stěţovatel především učinil dotaz, jakým způsobem lze novelizovat Výnos Ministerstva kultury ČSR č /78, o zřízení CHKO Křivoklátsko (dále také výnos ), a zda je moţné ho novelizovat, tak jak vyplývá z rozhodnutí Ministerstva ţivotního prostředí čj. 2159/M/09, 33753/ENV/09, ze dne Stěţovatel poukazoval na skutečnost, ţe podle cit. ministerského výnosu CHKO nezahrnuje území budoucí zátopy vodního díla Křivoklát. Ministerstvo ţivotního prostředí (dále také MŢP ) naopak vychází z předpokladu, ţe území budoucí zátopy vodního díla Křivoklát je součástí CHKO, protoţe od vybudování tohoto vodního díla bylo v minulosti upuštěno. B - Skutková zjištění Rozhodnutím České inspekce ţivotního prostředí, oblastního inspektorátu Praha (dále také ČIŢP ), ze dne , bylo zastaveno řízení o přestupku stěţovatele podle ustanovení 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podle kopie výše uvedeného rozhodnutí se jednalo o umístění 10 karavanů, 2 maringotek a 2 chatek zhotovených ze skříní nákladních automobilů v severovýchodní části ostrova pod jezem v k.ú. H. a S. nad Berounkou. ČIŢP řízení uzavřela s tím, ţe skutek, o němţ bylo řízení vedeno, se nestal. ČIŢP vycházela z toho, ţe ostrov pod jezem je součástí území budoucí zátopy vodního díla Křivoklát a toto území není zahrnuto v CHKO. Rozhodnutím ze dne Ministerstvo ţivotního prostředí v rámci tzv. zkráceného přezkumného řízení podle ustanovení 98 správního řádu

2 pravomocné rozhodnutí ČIŢP ze dne zrušilo a věc vrátilo ČIŢP k novému projednání a rozhodnutí. Stěţovatel proti uvedenému rozhodnutí MŢP podal rozklad, který byl rozhodnutím ze dne zamítnut, a napadené rozhodnutí MŢP ze dne bylo potvrzeno. Zásadní předběţnou otázkou v rozhodovací činnosti ČIŢP a MŢP je posouzení, zda území ostrova pod jezem je součástí CHKO Křivoklátsko. Zatímco ČIŢP dospěla k závěru, ţe tomu tak není, MŢP zastává názor opačný. MŢP se v rozhodnutí opřelo o závěr, ţe CHKO Křivoklátsko byla zřízena výnosem bývalého Ministerstva kultury ze dne , ke změně její hranice nedošlo a její rozloha nadále činí v souladu s přílohou č. 1 výnosu 630 km 2. Podle MŢP území CHKO zahrnuje i území v minulosti plánované zátopy vodního díla Křivoklát, protoţe území budoucí zátopy vodního díla Křivoklát neexistuje, resp. nebylo nikdy stanoveno ve vodoprávním řízení, a proto nelze tuto plochu z území CHKO vylučovat. Dopisem ze dne 19. října 2009 jsem poţádala Ministerstvo ţivotního prostředí o vyjádření ve věci. Ministr ţivotního prostředí zaslal ve věci vyjádření ze dne 8. prosince 2009, čj. 5369/M/09, 98655/ENV/09. Svůj názor na zařazení předmětného území do CHKO Křivoklátsko MŢP zdůvodnilo tak, ţe v současné době nejsou k dispozici ţádné mapové podklady se zákresem vodní nádrţe Křivoklát z doby vyhlášení a pro uvedené vodní dílo nebylo nikdy vydáno územní rozhodnutí ani stavební povolení, které by jednoznačně určilo pozemky budoucí stavby vodního díla ani zátopové oblasti. Ze sdělení MŢP vyplývá, ţe usnesením vlády ČSR ze dne , č. 89, bylo doporučeno nepočítat s realizací vodní nádrţe Křivoklát a přečerpávací vodní elektrárny, a to s ohledem na významné přírodní hodnoty území zařazeného mezi biosférické rezervace UNESCO. Dále podle platného směrného vodohospodářského plánu (dále také SVP ) publikovaného ve Vodohospodářském sborníku (Sborník SVP ČR 1995, II. díl, vydaný 1997) byla vodní nádrţ Křivoklát přeřazena z územně hájených výhledových vodních nádrţí do nádrţí evidovaných, u kterých se upouští od územního hájení. Podle MŢP tedy upuštění od realizace vodního díla znamená, ţe je toto území součástí CHKO. Po ukončení územního hájení není třeba území CHKO nově vyhlašovat, protoţe zůstává platně vyhlášeno ve svém původním rozsahu, včetně plánované zátopy vodního díla, čemuţ odpovídá i celková rozloha CHKO uvedená ve výnosu km 2. Původní mapové podklady nemá k dispozici MŢP, ČIŢP, oblastní inspektorát Praha, ani Správa CHKO Křivoklátsko. Při šetření podnětu jsem zjistila, ţe Územní plán velkého územního celku Rakovnicko v mapové části Vodní hospodářství obsahuje zákres vodní nádrţe Skryje dle SVP z roku Textová část se odvolává v limitech vyuţití území nadmístního významu na území zátop výhledových vodních nádrţí podle Směrného vodohospodářského plánu zpracovaného v roce 1985 s tím, ţe mezi ně náleţí vodní nádrţ Skryje. V této souvislosti jsem poţádala Ministerstvo zemědělství o vyjádření k uvaţovanému vyuţití území CHKO Křivoklátsko pro vodohospodářské účely (vodní díla Křivoklát a Skryje). 2

3 Ministerstvo zemědělství sdělilo, ţe lokalita Křivoklát na Berounce byla přeřazena ve Směrném vodohospodářském plánu č. 34 z roku 1988 ze skupiny územně hájených lokalit do skupiny pouze tzv. evidovaných lokalit. Ani při přípravě Plánu hlavních povodí ČR v letech , ani v současné době při přípravě generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod se s touto lokalitou nepočítá. Dále Ministerstvo zemědělství uvedlo, ţe Lokalita Skryje byla opuštěna v rámci přípravy generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, neboť její vodohospodářský význam zatím neospravedlňuje dopady na společnost a přírodní prostředí, jeţ by realizace vodní nádrţe v dohledné budoucnosti 50 aţ 70 let znamenaly. Dne 6. května 2010 se uskutečnilo místní šetření za účasti právníků Kanceláře veřejného ochránce práv, které spočívalo v ústním jednání se Správou CHKO Křivoklát, stěţovatelem a prohlídce předmětné lokality kolem mlýna a blízkého ostrova, jehoţ vyuţití je předmětem sporu mezi stěţovatelem a orgány ochrany přírody. Při jednání byly získány textové informace o vodním díle Křivoklát (hydrologická charakteristika, parametry, ostatní opatření, účinky a účely vodního díla, odhad nákladů), kopie výnosu (textové části), kopie statutu CHKO vydaného Středočeským a Západočeským krajským národním výborem, kopie usnesení vlády ČSR z 30. března 1988 č. 89 ke zprávě o zhodnocení návrhu vodního díla Křivoklát ve vztahu k ekologii krajiny, zejména biosférické rezervaci Křivoklátsko. Stěţovatel poskytnul ve dvou listech kopii mapy se zákresem VN Křivoklát a dokumentů týkajících se postupu MŢP ve věci přestupku při umístění maringotek mimo silnice a místní komunikaci a mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody a postupu Správy CHKO Křivoklát ve věci výjimky ze zákazů ve zvláště chráněném území. Přestoţe je s podnětem stěţovatele spojen postup úřadů po vrácení věci k novému projednání a rozhodnutí ČIŢP o přestupku, při šetření jsem se zaměřila na otázku, se kterou se stěţovatel na veřejného ochránce práv obrátil, tj. hranice CHKO Křivoklátsko. C - Právní hodnocení CHKO Křivoklátsko bylo zřízeno výnosem Ministerstva kultury ČSR č /78, o zřízení chráněné krajinné oblasti "Křivoklátsko" rozprostírající se ve Středočeském kraji na území okresů Beroun, Kladno a Rakovník, v Západočeském kraji na území okresů Plzeň-sever a Rokycany. Ustanovení 1 výnosu zní (cit.): (1) Území vymezené v příloze tohoto výnosu se prohlašuje za chráněnou krajinnou oblast "Křivoklátsko" (dále jen oblast). (2) Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváţeného ţivotního prostředí; k typickým znakům krajiny náleţí zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, 3

4 její vegetační kryt a volně ţijící ţivočišstvo, rozloţení a vyuţití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. V příloze č. 1 výnosu je slovním popisem vymezena hranice CHKO (cit.): Vymezení hranice chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko Hranice chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (dále jen CHKO) začíná severně od Berouna v obci Hýskov, odtud vede po silnici do Chýňavy a přes Chýňavskou myslivnu do Poteplí. Zde se stáčí k západu po silnici podél potoka do Bratronic a dále k severu přes Lhotu a Ţilinu. Na západním okraji obce Ţilina odbočuje ze silnice k severozápadu na polní a lesní cestu vedoucí do Pusté Dobré. Odtud sleduje hranice CHKO zeď obory Lány aţ do obce Lány, prochází obcí a podél zámku a parku se vrací opět k oborní zdi a pokračuje po ní k západu přes Vašírovskou Lísu, hájovnu Hořkovec a přes enklávu polí severně od hájovny Pilská, kde se souhlasně s oborní zdí obrací k severu a probíhá aţ do obce Ruda. Na západním okraji obce Ruda se stáčí k severu po cestě k hájovně Pátecká Lísa. V místě kříţení s ţelezniční tratí Rakovník - Praha přechází hranice na těleso tratě a pokračuje po něm na západ cca 2 km, kde uhýbá v ostrém úhlu po tvrdé lesní cestě k jihovýchodu aţ na silnici Rakovník - Ruda. Vede po ní východně od obce Luţná k Rakovníku aţ do místa, kde tato silnice přetíná těleso dráhy. Hranice CHKO zde přechází na ţelezniční trať a vede po ní aţ do zastávky Lašovice. Ze zastávky Lašovice pokračuje pak cestou do Lašovic a dále silnicí přes Všetaty, Panoší Újezd a Rousínov směrem jihozápadním. V Rousínově se obrací k severu po silnici na Krakov, ale asi po 1 km tuto silnici opouští a uhýbá k jihozápadu po polní cestě přes Zhoř do Krakovce. Odtud sleduje polní cestu jihozápadním směrem na Šípy a dále pak silnici přes Milíčov k jihu a jihovýchodu na Slatinu, Chříč, Zvíkovec, Mlečice, Terešov a Drahoňův Újezd. Z Drahoňova Újezda pokračuje polní a lesní cestou k jihu na Chotětín, severně od Chotětína uhýbá po lesní cestě k východu přes Švabín a podél zámeckého parku do Zbiroha. Ze Zbiroha pokračuje hranice po silnici směrem na Týček a severně od Drozdova na Točník a Ţebrák. Po silnici pokračuje hranice k východu a asi po 3 km z ní odbočuje k severu silnicí na Hředle a polní cestou na Kníţkovice. Odtud vede asi 1 km východním směrem silnicí na Zdice a uhýbá ke dvoru V Hroudě, na Černín, Trubín a Záhořany, odkud pokračuje kolem osady Lísek a cestou západně pod kótou Lísek na silnici do Zdejciny. Ve Zdejcině sestupuje klikatou silničkou k severu do údolí Berounky, překračuje řeku a v Hýskově se hranice CHKO opět uzavírá. CHKO nezahrnuje území budoucí zátopy vodního díla Křivoklát. Vymezení bylo provedeno podle map 1 : , č. M B, C, D, M C, M A, B, M A. Rozloha CHKO Křivoklátsko činí cca 630 km². CHKO Křivoklátsko byla prohlášena za účinnosti zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. Podle ustanovení 1 odst. 2 výnosu je posláním CHKO ochrana hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů 4

5 a vytváření vyváţeného ţivotního prostředí. Z publikace 30 let Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko vydané v roce 2008 Správou CHKO Křivoklátsko mj. vyplývá, ţe jiţ před prohlášením CHKO existovaly protesty proti zamýšlenému vodnímu dílu Křivoklát, které pokračovaly i do budoucna. Navzdory nesouhlasným odborným stanoviskům však došlo k vyhlášení CHKO s uvedenou výhradou, ţe součástí chráněného území není budoucí zátopa vodního díla Křivoklát. V době vyhlášení CHKO nebylo, dle mého soudu, zpochybňováno, ţe v určitém časovém horizontu k výstavbě vodního díla dojde, a území, kterého by se zátopa dotkla, proto nebylo povaţováno za součást chráněného území. Později došlo k tomu, ţe plánované vodní dílo nebylo realizováno; podle usnesení vlády ČSR ze dne 30. března 1988, č. 89, by vybudováním vodního díla Křivoklát vznikly nenahraditelné škody na našem i světovém přírodním a kulturním bohatství a došlo by k váţnému ekologickému narušení biosférické rezervace Křivoklátsko, která je začleněna mezi biosférické rezervace UNESCO. Vláda současně nesouhlasila s umístěním výstavby vodního díla a přečerpávací vodní elektrárny v biosférické rezervaci Křivoklátsko a doporučila řešit energetickou situaci jinou technologií nebo realizovat výstavbu vodního díla na jiné lokalitě mimo chráněné území. Z usnesení vlády ČSR č. 89, ze dne 30. března 1988, vyplývá, ţe v tehdejší společnosti došlo ke změně vnímání priorit v dotyčném území a byla upřednostněna potřeba zachovat přírodní bohatství na úkor plánované výstavby vodního díla, ke změně textu vyhlášení CHKO však nedošlo. Tuto skutečnost vnímám velmi kriticky. V případě jiných chráněných území bylo přistoupeno k vydání nového výnosu o prohlášení ve smyslu ustanovení 8 odst. 2 zákona o státní ochraně přírody (např. CHKO Šumava prohlášená výnosem Ministerstva školství a kultury čj /63-V/2, ze dne 27. prosince 1963, nově vymezená výnosem č. 5954/75, ze dne 17. března 1975). V této souvislosti vyvstává otázka, jak na území budoucí zátopy nerealizovaného vodního díla Křivoklát nahlíţet v současné době a zda lze překlenout chybějící změnu vymezení území. Podle mého názoru to moţné není, a to z následujících důvodů. Výnos je svým charakterem právním předpisem, který závazně vymezuje předmět ochrany, tj. chráněnou oblast, a to prostřednictvím popisu hranice, konstatováním, ţe CHKO nezahrnuje území budoucí zátopy (vymezené podle map v měřítku 1 : ) a rozlohou cca 630 km 2. Vydání výnosu se opírá o ustanovení 8 odst. 2 zákona o státní ochraně přírody, a také změnu výnosu proto bylo třeba provést postupem podle uvedeného ustanovení nebo způsobem odpovídajícím aktuální právní úpravě [nyní zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle jehoţ ustanovení 25 odst. 3 (cit.): Chráněné krajinné oblasti, jejich poslání a bliţší ochranné podmínky vyhlašuje vláda republiky nařízením. ]. 5

6 Jak jsem jiţ uvedla výše, v okamţiku prohlášení CHKO zřejmě nebyly pochybnosti o tom, ţe území budoucí zátopy vodního díla Křivoklát nebylo povaţováno za součást CHKO a bylo vymezeno v označených mapových listech. Tomuto předpokladu nasvědčuje i skutečnost, ţe stanovením ochrany budoucího zátopového území (tedy deklarací jejích mimořádných hodnot a nutností ochranného reţimu) by došlo ke kolizi se zamýšleným vybudováním vodního díla. Území CHKO bylo vymezeno jednak popisem vnějších hranic, a dále negativně vynětím plochy budoucí zátopy. Stanovení hranic pomocí slovního popisu je běţným postupem při vymezení území. Při tom však není vyloučeno (a nevylučovalo to ani ustanovení 8 odst. 2 zákona o státní ochraně přírody), aby bylo chráněné (nebo jiné) území vymezeno i negativně, např. výše uvedeným způsobem označujícím plochu, která součástí CHKO nebude. Na tom nemůţe nic změnit ani fakt, ţe od vybudování konkrétního vodního díla bylo postupem doby upuštěno, a ţe se tak stalo mj. s odvoláním na potřebu ochrany přírody. Vycházím tedy ze skutečnosti, ţe území budoucí zátopy vodního díla Křivoklát bylo v okamţiku vyhlášení CHKO územím nechráněným prostřednictvím plošné ochrany přírody. Výnos neobsahuje ţádnou podmínku, ze které by bylo moţné dovodit, ţe v případě určitých skutečností (plynutí času, aktualizace směrného vodohospodářského plánu apod.) se bude hledět na území budoucí zátopy jako na část CHKO. K tomu přistupuje i fakt, ţe pokud by bylo prosazováno pojetí budoucí zátopy jako součásti CHKO, nelze určit okamţik, ke kterému se tak stalo. K ustanovení výnosu, které se týká území budoucí zátopy, dále uvádím, ţe jsem zváţila, zda se nejedná o neaplikovatelnou (vyhaslou) část právní normy, a důsledky z toho vyplývající. Skutečnost, ţe mapy, podle kterých bylo území zátopy vymezeno, nebyly správními orgány nalezeny, lze povaţovat za technický, nikoliv však legislativní, problém. Jako nesprávnou současně vnímám interpretaci výnosu, podle které je území budoucí zátopy nyní součástí CHKO, protoţe se jiţ nejedná o budoucí (uvaţovaný) záměr. Zátopu vodního díla Křivoklát nebylo v době vydání výnosu moţné označit jinak neţ jako budoucí záměr. Realizace záměru nebyla výnosem časově nijak ohraničena. Vymezení území CHKO prostřednictvím popisu vnějších hranic a území budoucí zátopy povaţuji za rovnocenné a vzájemně se doplňující (Cit.: CHKO nezahrnuje území budoucí zátopy vodního díla Křivoklát. Vymezení bylo provedeno podle map 1 : , č. M B, C, D, M C, M A, B, M A. ). Upuštění od realizace vodního díla, dle mého názoru, samo o sobě nezpůsobila neaplikovatelnost této části výnosu. Pro úplnost dodávám, ţe při posuzování textu výnosu jsem rovněţ zohlednila princip právní jistoty, podle které můţe kaţdý mít důvěru v právo a předvídatelnost postupu státních orgánů. Mám na mysli zejména způsob vymezení území CHKO (pozitivní a negativní) a předpoklad, ţe právní norma můţe být změněna pouze jinou právní normou, nikoliv faktickým upuštěním od záměru výstavby vodního díla. Současně jsem si vědoma, ţe v případě území budoucí zátopy vodního díla Křivoklát existuje dlouhodobý zájem společnosti na začlenění do CHKO, tato skutečnost se však neodrazila v textu výnosu, resp. nedošlo k novému prohlášení plošné 6

7 ochrany území. Nečinnost příslušného orgánu státní moci však nelze přičítat k tíţi soukromým subjektům jako adresátům státní moci. Na základě výše uvedeného jsem proto dospěla k závěru, ţe názor Ministerstva ţivotního prostředí, podle kterého je území budoucí zátopy součástí CHKO, je nesprávný. Mám tedy za to, ţe řízení směřující vůči stěţovateli, která se opírají o existenci plošné ochrany dotyčného území budoucí zátopy, by měla být zastavena. Současně však povaţuji za potřebné uvést, ţe to neznamená, ţe by se na činnost v uvedeném území nevztahovaly jiné právní předpisy, např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a konečně zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde např. o obecnou či druhovou ochranu rostlin a ţivočichů, dřevin rostoucích mimo les a ochranu krajinného rázu. D - Závěr Šetřením podnětu jsem zjistila, ţe postup Ministerstva ţivotního prostředí vycházející z názoru, ţe území budoucí zátopy vodního díla Křivoklát je součástí Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, je nesprávný. Území CHKO Křivoklátsko je vymezeno pozitivním a negativním způsobem, totiţ popisem jeho vnějších hranic s tím, ţe území nezahrnuje území budoucí zátopy vodního díla Křivoklát. Stanovení území CHKO prostřednictvím popisu vnějších hranic a území budoucí zátopy povaţuji za rovnocenné a vzájemně se doplňující (Cit.: CHKO nezahrnuje území budoucí zátopy vodního díla Křivoklát. Vymezení bylo provedeno podle map 1 : , č. M B, C, D, M C, M A, B, M A. ). Realizace záměru nebyla výnosem časově nijak ohraničena. Na platnost vymezení území CHKO nemělo vliv pozdější upuštění od realizace vodního díla Křivoklát, a skutečnost, ţe mapy, podle kterých bylo území zátopy vymezeno, nebyly podle sdělení úřadů nalezeny, lze povaţovat za technický, nikoliv legislativní, problém. V případě území budoucí zátopy vodního díla Křivoklát sice existuje dlouhodobý zájem společnosti na začlenění do CHKO, tato skutečnost se však neodrazila v textu výnosu, resp. nedošlo k novému prohlášení plošné ochrany území. Nečinnost příslušného orgánu státní moci však nelze přičítat k tíţi soukromým subjektům jako adresátům státní moci. Tato zpráva shrnuje poznatky ze šetření, které budou po vyjádření dotčených úřadů podkladem mého závěrečného stanoviska ve věci. 7

8 Zprávu o šetření zasílám stěţovateli, Ministerstvu ţivotního prostředí, Správě Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a České inspekci ţivotního prostředí, oblastnímu inspektorátu v Praze. Ministerstvo ţivotního prostředí, proti jehoţ postupu podnět směřuje, si dovoluji podle ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších, předpisů, poţádat, aby se ke zjištěním obsaţeným v této zprávě do 30 dnů vyjádřilo. RNDr. Jitka S e i t l o v á v. r. zástupkyně veřejného ochránce práv 8

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice č.j. 1087-90 ze dne 20 srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice Okresní národní výbor, odbor kultury v Litoměřicích, jako výkonný orgán státní

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (dále jen "oblast").

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (dále jen oblast). 157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.března 1991 o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě

Více

157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky. ze dne 27.března 1991. o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko

157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky. ze dne 27.března 1991. o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Strana 1 VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.března 1991 o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana R.Š.

Zpráva o šetření. ve věci pana R.Š. Přestupek proti majetku podvodem ( 50 odst. 1 písm. a/ přestupkového zákona) lze spáchat též úmyslným neuskutečněním přislíbeného plnění nemajetkového charakteru, pokud v důsledku takového jednání vznikne

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno:

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno: 5.1.101 NÁRODNÍ PARK Národní parky jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichţ značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichţ rostliny,

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.10.2000 na základě žádosti Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, ze dne

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u V Praze dne: 3. 7. 2014 Číslo jednací: 098466/2014/KUSK Spisová značka: SZ-081566/2014/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŢP/JSTEP Dle rozdělovníku Udělení výjimky z ochranných podmínek

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje:

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje: Váš dopis čj. Ze dne Dle rozdělovníku -zasláno elektronicky- Naše čj. 574/2015-ROC OLC Datum 7. 7. 2015 Vyřizuje Pavel Salvet T: 972 740 524, MT: 725 547 158 E: salvet@gr.cd.cz Informace k výluce Vážená

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda

Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda Povodí Rozvodí a úmoří-hlavní evropské rozvodí-úmoří- Černé,Baltské a Severní moře Úmoří ČR Střecha Evropy -vrchol-kralický Sněžník- z něj voda teče do tří moří

Více

(dále jen "odpurce"). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy.

(dále jen odpurce). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy. elektronickým podáním doruceným dne 16.3.2007, cj. OS0701/2959308, návrh na zahájení správního rízení o uložení povinnosti uhradit dlužné cástky ze smlouvy o poskytování služeb síte Oskar ve výši 3.215,-

Více

KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY V POLITICE ÚZEMNÍHO ROVOJE 2008

KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY V POLITICE ÚZEMNÍHO ROVOJE 2008 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY V POLITICE ÚZEMNÍHO ROVOJE 2008 1. Výchozí stav: Politika územního rozvoje 2006 (Koncepce) Z hlediska plánování výstavby dopravní

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna Zaostřeno na hypermarkety maloobchod v ČR a příklad Brna NESEHNUTÍ Nezávislé sociálně ekologické hnutí Brno, 19. října 2011 Definice a vývoj supermarkety (obchody s prodejní plochou 400 až 2 500 m 2, ve

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Vyrozumění o ukončení šetření z vlastní iniciativy ve věci památkově chráněné budovy železniční stanice bývalé Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně

Vyrozumění o ukončení šetření z vlastní iniciativy ve věci památkově chráněné budovy železniční stanice bývalé Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně I. Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. II. Je povinností státu

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 27. května 2011 Sp. zn.: 3912/2010/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci nástavby objektu sociálních služeb č. p. na ul. H., Praha 9 A - Obsah podnětu Dne 26. 7. 2010 obdržel

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček I. Cena zemního plynu (komodity) není regulovaná, a proto ji může dodavatel stanovit jednotně pro všechny zákazníky nebo různě pro různé skupiny zákazníků vymezených dle jasných a nediskriminačních kritérií.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ

PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ RNDr. Pavla Kačabová, RNDr. Jan Gruntorád, CSc. Ministerstvo ţivotního prostředí odbor ekologických škod pavla.kacabova@mzp.cz, jan.gruntorad@mzp.cz OBSAH Historie

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 15.000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 15.000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) *UOOUX002EV73* Zn. SPR-7052/09-18 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna NÁVRH Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona, kterým se vyhlašuje Národní park Šumava a mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012 Okres:Rokycany Obec :Rokycany ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.667/1 v osobním vlastnictví v domě č.p.667 v ulici Čechova v Rokycanech, okres Rokycany, včetně spoluvlastnického

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Termíny podání přihlášek na střední školy. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Termíny podání přihlášek na střední školy. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek Termíny podání přihlášek na střední školy Uchazeč můţe pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 15. března 2013, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 8 As 55/2012-23 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. T., proti žalovanému:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 SPISOVÁ ZNAČKA 37749/2014-540000-12 VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA KARLOVY VARY bez 37749-4/2014-540000-12 Janouškovec 1.

Více

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2477/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení

Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení NEZÁKONNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A MOŢNÉ ŘEŠENÍ Z POHLEDU MINISTERSTVA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Leoš KŘENEK odbor odpadů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 o ceně nemovitosti- pozemků - orná půda p.č. 1573, 1943, 2042, vč. ocenění práv a závad cenou obvyklou, k datu ocenění zapsané na LV č. 704, katastrální území Brodek u Přerova,

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.05 Název Teorie internetu- e-mail Téma hodiny Teorie internetu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

156/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky. ze dne 27.března 1991. o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory

156/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky. ze dne 27.března 1991. o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory Strana 1 VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.března 1991 o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Vážený pan RNDr. Vladimír Ludvík Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 84745/ENV/14

Více

Zpevnění břehu řeky Jagnob za účelem snížení rizika provozu na silnici celostátního významu

Zpevnění břehu řeky Jagnob za účelem snížení rizika provozu na silnici celostátního významu Závěrečná zpráva o realizaci malého lokálního projektu ZRS Zpevnění břehu řeky Jagnob za účelem snížení rizika provozu na silnici celostátního významu V Jihlavě, 29. 10. 2010 Závěrečná zpráva o realizaci

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005

Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 02.07.2005 Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 13. 4. 2005 z vlastního

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Spoluzavinění lyžaře při poranění na sjezdovce Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2013, sp. zn. 25 Cdo 4286/2011 Žalobce žaloval provozovatele

Více

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI Metodické doporučení Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje srpen 2013 Obsah 1 Úvod 2 Přezkum zmocnění zástupce veřejnosti 2.1 Institut zástupce veřejnosti

Více

Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11.

Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11. Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11.1999 na návrh uchazeče Ing. Vladimíra Slabého, podnikajícího pod obchodním

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí odbor environmentálních rizik a ekologických škod Seminář Podpora a propagace OPŢP oblasti podpory 4.2 Odstraňování

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 4. dubna 2013 Sp. zn.: 4110/2012/VOP/JBE Závěrečné stanovisko ve věci dotací z programu Zelená úsporám A - Závěry šetření Dne 16. 10. 2012 jsem vydala zprávu o šetření, které zahájil veřejný

Více

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Ministerstvo kultury +NLDSY114DWSS+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Advokátní kancelář Mgr. Viktor Rossmann Na Ořechovce 580/ 4 162

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah VIII. Doplňující údaje... 1 VIII.1. Seznam dalších podrobnějších

Více

FRAGMENTACE KRAJINY DOPRAVNÍ A SÍDELNÍ INFRASTRUKTUROU A OCHRANA PŮDY

FRAGMENTACE KRAJINY DOPRAVNÍ A SÍDELNÍ INFRASTRUKTUROU A OCHRANA PŮDY Petr Anděl FRAGMENTACE KRAJINY DOPRAVNÍ A SÍDELNÍ INFRASTRUKTUROU A OCHRANA PŮDY Letní škola ochrany půdy, 2. 3. 9. 2013 andel@evernia.cz Dálnice jako bariéra Dálnice jako bariéra PROSTUPNOST DÁLNICE

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Podmínky pro Obchody regulované nařízením EMIR

Podmínky pro Obchody regulované nařízením EMIR Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky pro obchody regulované nařízením ( Obchody, Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky ( Všeobecné podmínky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 52/2011-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více