Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 /2008 Říjen 2008

2 Obsah Strana Úvod 3 I. Základní údaje o škole - název školy, součásti školy umístění, organizace a charakteristika jednotlivých - školská rada II. Přehled učebních plánů 15 - přehled individuální výuky III. Přehled pracovníků školy 18 IV. Údaje o přijímacím řízení 19 V. Výsledky výchovy a vzdělávání VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků VII. Údaje o aktivitách a prezentaci na veřejnosti VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 27 IX. Základní údaje o hospodaření školy 27 X. Závěr 28 2

3 Úvod Školní rok 2007/2008 byl prvním rokem ověřování Školního vzdělávacího programu s názvem Škola pomoci v 1. a 6. roč. ZŠ. Stejně jako v každém roce jsme se potýkali s naplněností zařízení do , kdy je počet klientů podstatně nižší, než v následujících měsících. Vzhledem k tomu, že to má vliv na normativní metodu financování, je pro nás tento moment docela zásadní. Ale i přesto jsme se, a to především díky ekonomickému oddělení odboru školství KÚ MSK, s touto situací vyrovnali a pedagogové i škola měla zajištěný solidní rozpočet. Kromě standardních aktivit uskutečňovaných v každém roce přibývají některé nové, snažíme se zařazovat do výuky více projektových záležitostí a vtahovat do práce školy i rodiče, což je někdy velmi obtížné. Spolupracovali jsme s řadou organizací Areka, Charita, Dětský domov, Rehabilitační ústav Chuchelná, Krizové centrum, Linka důvěry, Policie ČR atd.. Jako každoročně zajišťujeme kulturní akce pro pracovníky školy divadla, společenská setkání, zahraniční zájezd, relaxační pobyty. Ve druhém pololetí šk. roku jsme začali připravovat investiční akci Rekonstrukce sociálních zařízení. Během prázdnin byla sociální zařízení zrekonstruována, z čehož máme velikou radost. V rámci možností jsme vylepšili prostředí ve sborovně a některých kabinetech, např. speciálního pedagoga a v logopedické pracovně, a připravili jsme podmínky pro žáky základní školy speciální, kteří dosud pobývali v pronajatých prostorách DC Čtyřlístek, Nákladní 29. Tyto prostory jsme na základě výpovědi ze strany DC Čtyřlístek museli k opustit. Snad stojí i za poznámku to, že pracovníci školy jsou čím dál více oslovováni v souvislosti se školícími akcemi pro pedagogy jiných škol, event. pro kurzy asistentů pedagoga. Rovněž se k nám hlásí k praktikování více studentů SpgŠ a vysokých škol pedagogického směru. Výrazné změny v personálním obsazení nebyly, postupně začnou odcházet pracovníci v důchodovém věku, což bude poměrně velká ztráta, protože jde o pracovníky dlouholeté s nesmírně cennými zkušenostmi. 3

4 I. Základní údaje o škole a) Název školy: Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Sídlo: Olomoucká 88, Opava Právní forma: Právní subjekt od IZO: IČO: b) Zřizovatel školy: Krajský úřad Moravskoslezského kraje c) Ředitel školy: PaedDr. Karla Vítková kontakt : Olomoucká Opava Tel.: , Fax : www stránky : Zástupkyně ředitele školy : Mgr. Dagmar Křížová d) Všechny druhy a typy škol, která škola zahrnuje / dle zákona č. 561/2004 Sb./ 1. Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Nákladní 29, Opava 2. Mateřská škola při nemocnici a Základní škola při nemocnici, Olomoucká Základní škola při psychiatrické léčebně, Olomoucká Základní škola praktická, Olomoucká Základní škola speciální, Nákladní 29 ( ke dni zrušeno odloučené pracoviště) 6. Školní družina, Olomoucká Školní jídelna ( výdejna), Olomoucká 88 Kapacita zařízení dle Rozhodnutí č.j. MSK /2007 : 193 žáků 4

5 Základní škola a Mateřská škola při ZZ ( dále jen ZŠ a MŠ při ZZ ) je státním zařízením s právní subjektivitou. Koncepčně zahrnuje mateřskou školu, plně organizovanou základní školu, třídu základní školy praktické, třídu základní školy speciální a jedna třída je určena pro výuku učňů a středoškoláků. Školu navštěvuje ročně průměrně 150 žáků. 2/3 jsou hospitalizovány na oddělení psychiatrické léčebny a v nemocnici, zbývající třetinu tvoří žáci docházející do školy denně. Ve školním roce 2007/2008 byl celkový počet zapsaných žáků 1888.Věkové rozmezí žáků je od 3 do 18 let. Podmínky přijetí: Odborné doporučení pedopsychiatra, psychologa, pediatra, sociálního pracovníka OPD, event. PPP a SVP. Většina příjmů je se souhlasem zákonného zástupce, některé jsou soudně nařízeny. Řada příjmů patří do kategorie akutních příjmů. O přijímání žáků rozhoduje příslušný primariát, event. ambulantní pedopsychiatr. Diagnostické hledisko: nejpočetnější skupinu tvoří žáci s poruchami učení a chování, psychotické poruchy, neurotické poruchy, emoční poruchy, úzkostně fobické poruchy, hyperkinetický syndrom, mentální retardace s poruchou chování, poruchy příjmu potravy a zneužívání návykových látek, poruchy autistického spektra, poruchy řeči, smyslová a tělesná postižení a děti nemocné a zdravotně oslabené. Pozn.: Pobyty žáků hospitalizovaných v léčebně trvají minimálně 8 týdnů (kratší pobyty jsou převážně z důvodu závažného porušení léčebného režimu - útěky, ev. na základě žádosti zákonných zástupců). Personální zabezpečení: 22 pedagogů, z toho : 4 učitelky mateřské školy 4 vychovatelky etoped a 3 správní zaměstnanci. Délka pobytu žáka vzš a MŠ při ZZ je individuální, poskytuje se v rozmezí od několika dnů až po několik roků. Pobyt má diagnostický, léčebný, rehabilitační, reedukační a resocializační charakter. Školská rada : Na základě usnesení rady kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení 167 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) byla s účinností od zřízena při škole Školská rada v následujícím složení : MUDr. Dana Skřontová - jmenovací dekret RK MSK PhDr. Dagmar Moravcová - jmenována ředitelkou školy podle ustanovení 167, odst. 5 zákona 561/2004 Sb. Mgr. Olga Smičková - zvolena pedagogickými pracovníky školy. 1. zasedání školské rady se konalo dne : schválení Výroční zprávy o činnosti školy za šk. rok 2007/2008 5

6 2. zasedání školské rady se konalo dne : schválení Výroční zprávy o hospodaření školy za rok zasedání školské rady se konalo dne : schválení Výroční zprávy o činnosti školy za šk. rok 2007/2008 ŠVP, Evaluační zprávy Pozn. Na všechna jednání ŠR byla přizvána ředitelka školy. Umístění, organizace a charakteristika jednotlivých součástí zařízení: ZŠ a MŠ při ZZ zahrnuje několik typů škol rozmístěných při jednotlivých zdravotnických zařízení v Opavě: 1. při Slezské nemocnici v Opavě, Olomoucká 86 dětské oddělení - výuka a výchova žáků MŠ a ZŠ infekční oddělení - výuka a výchova MŠ a ZŠ chirurgické a krční oddělení - výuka a výchova MŠ a ZŠ Do všech tříd jsou zařazovány hospitalizované děti s dg. nemocné a zdravotně oslabené. Rozsah a míru vzdělávací činnosti u jednotlivých dětí určuje na základě jejich zdravotního stavu, druhu onemocnění a stupně mobility ošetřující lékař. Na dětském oddělení pracuje paní učitelka se specializací herní terapeut a speciální pedagog. Za školní rok 2007/2008 bylo celkem hospitalizováno 1492 dětí. Výuka a výchova v nemocnici se řídí délkou pobytu. V posledních letech se délka pobytu zkracuje na minimálně potřebnou dobu, z tohoto důvodu je při pedagogickém procesu upřednostňována výchovná a terapeutická činnost před výukou. Hlavním úkolem je pomáhat nemocným dětem překonávat kritickou dobu hospitalizace, udržet je v kontaktu se školou a zabránit vzniku hospitalismu, který může dítě trvale poškodit. Plán výchovných aktivit byl splněn. Stejně jako v loňském roce pokračujeme v organizaci návštěv dětí z opavských mateřských škol za účelem seznámení se s nemocničním prostředím, což je hodnoceno jak ze strany MŠ, tak ze strany rodičů jako pozitivum, zabrání se tak případnému strachu u dětí z pobytu v nemocnici. Tradicí se již stala spolupráce se ZUŠ V.Kálika v Opavě. Dětem se koncerty líbí, obzvláště vánoční koncert navodí slavnostní atmosféru. Dětské oddělení se rovněž podílelo svými výrobky na veřejné výstavě v Optys centru v Opavě. Pokračujeme v programu Zdravotní klaun, který k dětem pravidelně dochází a připívá tak k jejich rozveselení. V rámci programu Celé Česko čte dětem docházejí jednou týdně studentky Slezské univerzity ve večerních hodinách na dětské oddělení a čtou dětem na dobrou noc pohádky a příběhy. Pravidelně jednou měsíčně přijíždí na oddělení ošetřovatel ZOO Ostrava a vypráví dětem různé příběhy ze života zvířat, které dokumentuje i názornými ukázkami. 6

7 Dětští pacienti jsou průběžně herním terapeutem připravováni na jednotlivé lékařské zákroky, což hodnotí pozitivně nejen lékaři, ale i rodiče. Velmi pěkné prostředí dětského oddělení zrenovované v duchu mořského světa vytváří i pěknou kulisu k řadě netradičních akcí, které obohacují a zpříjemňují pobyt dětí v nemocnici. Plán výchovných aktivit pro šk.rok 2007/2008 byl vesměs splněn a doplněn : Beseda s Vendulou Svobodovou Beseda s japonským vynálezcem Recitál p.vilíka z Rehabilitačního ústavu Hrabině Den hraček důchodci z Vítkova Koncerty žáků UŠ V. Kálika v Opavě Mikulášká nadílka Vánoční nadílka Tříkrálová návštěva Den karnevalu spojený s výrobou masek Den čarodějnic Pásmo písní pěvecký sbor žáků z PL, aj. Narozeninové párty Výchovné aktivity byly hodnoceny kladně nejen zdravotníky, ale hlavně dětmi. Děti jsou se systémem výchovně vzdělávací péče spokojeny a nezřídka se stává, že žadoní o prodloužení pobytu, což je i pro nás dobrá vizitka. 7

8 2. MŠ při Dětském centru Čtyřlístek, Nákladní 29, Opava Systém péče zůstává téměř totožný jako v předešlém školním roce. V průběhu školního roku 2007/2008 byla výchovně vzdělávací činnost v MŠ poskytována celkem 18 dětem s nejrůznějšími diagnózami ve věku od 3 do 7 let. Obsah péče byl rozpracován do IVVP, které respektují individuální zvláštnosti a schopnosti dětí s akcentem na jejich všestranný rozvoj. Vyhodnocování těchto plánů probíhalo během celého roku formou pravidelných konzultací s rodiči, na měsíčních schůzkách s lékaři, psychologem a středně zdravotnickým personálem. Výuka se řídí školním programem výchovně vzdělávací péče a koncepcí K.Peštové, dále jsou aplikovány ověřené pedagogické principy M.Montessori. Klinické diagnózy : Mentální retardace Logopedická vada Kombinovaná postižení ADHD PAS( poruchy autistického spektra) Ve výchovně vzdělávací práci byl důraz kladen především na prožitkové učení, spontánnost, aktivitu a tvořivost s možností využití všech smyslů. Přehled rehabilitačních aktivit : Fyzioterapie : hipoterapie ( 2x týdně ) canisterapie ( 1x za 14 dní) hydroterapie Hubardův tank, perličková vana Vojtova metoda reflexní lokomoce, míčková facilitace Terapeutické aktivity : Muzikoterapie, ergoterapie Individuální logopedická péče Individuální terapie s využitím prenatální místnosti Přehled kulturních a společenských akcí pro děti ve šk. roce 2007/2008: Výchovné pořady DDM Divadelní představení a koncerty Drakiáda Mikulášská nadílka Vánoční besídka společně s rodiči 8

9 Karneval s divadelním představením společně s rodiči Benefiční koncert v Minoritu Návštěva knihovny P.Bezruče Velikonoční výstava ve Výtvarném centru v Opavě Výlety do přírody a ZOO Dopravní den Den matek Den dětí Spolupráce s odborníky z jiných pracovišť : SPC pro sluchově postižené Ostrava SPC Kpt.Vajdy Ostrava SPC Srdce Slezský odboj Opava, SPC E. Krásnohorské Opava RÚ Chuchelná Spolupráce s rodinou : denní styk s rodiči při předávání dětí pravidelné třídní schůzky přednášky směrem k rodičům setkávání s rodinami adoptivních dětí společné výlety kulturní a společenské akce, kde jsou rodiče vždy vítáni Pozn. Práce v rehabilitačním stacionáři vyžaduje vysokou odbornost pedagogů, kteří se zúčastňují řady vzdělávacích akcí a specializovaných kurzů. Na základě žádosti Rehabilitačního stacionáře Hlučín se připravuje zřízení odloučeného pracoviště MŠ v Hlučíně, které bude mít podobný charakter jako DC Čtyřlístek. 9

10 10

11 3. V areálu Kojeneckého ústavu v Opavě je rovněž umístěna 1 třída základní školy speciální (všechny stupně, malotřídní koncepce). Ve školním roce 2007/2008 bylo celkem zapsáno 7 žáků. 11

12 Žáci ZŠ speciální jsou žáky docházejícími. Z diagnostického hlediska převažují eretické formy mentální retardace středního pásma. Řada dětí má kombinovaná postižení (smyslové a tělesné). Výuka je realizována v blocích 2 pedagogickými pracovníky. Nápravu řeči provádí individuálně logopedka, v případě potřeby je poskytována rehabilitační péče v KÚ. Děti se zúčastňují nadstandartních terapeutických aktivit - hipoterapie, canisterapie, hydroterapie, nově je možno využívat prenatální terapeutické místnosti. Pravidelnými návštěvami divadelních a společenských akcí podporujeme socializaci a integraci dětí do společnosti. Žáci se pravidelně zúčastňují i aktivit, které probíhají v areálu PL. Děti tak neztrácejí kontakt s širší vrstevnickou komunitou. Pozn. V červnu 2008byl ukončen pronájem prostor určených k výuce. Vzhledem k tomu,že 3 žáci ukončili povinnou docházku nezajišťovali jsme náhradní prostory a zbývající žáci byli integrováni do třídy v rámci budovy na PL. 4. Základní škola při Psychiatrické léčebně v Opavě, Olomoucká 88 Ředitelství školy 8 tříd základní školy pro žáky hospitalizované na PL a žáky docházející 1 třída pro žáky izolované na oddělení 1 třída ZŠ praktické (malotřídní koncepce) 1 integrovaná třída pro SŠ a SOU (individuální výuka) Ve školním rok 2007/2008 bylo celkem zapsáno 417 žáků. Škola při PL je svou koncepcí atypickým zařízením, které reflektuje požadavky praxe.je regionálního charakteru, zastoupeni jsou nejen žáci z okresu Opava, ale i z jiných okresů severní a střední Moravy. Škola slouží především žákům hospitalizovaným na dětském oddělením PL v Opavě a žákům docházejícím, kteří jsou vedeni v pedopsychiatrické ambulanci. Příjmy a propouštění žáků prochází přes evidenci zdravotníků. Kromě výchovně vzdělávací péče, kterou zajišťuje škola, je poskytována i péče odborná: režimová opatření, komunitní systém, individuální, skupinová a rodinná PST, rehabilitace a školní příprava pod dohledem vychovatelů. Děti mají v areálu k dispozici bazén ( bohužel pro nedostatek finančních prostředků a havarijní stav v současné době mimo provoz ), tělocvičnu a hřiště. Žáci praktické školy jsou většinou hospitalizováni. První stupeň je přiřazován podle příslušného ročníku do tříd základní školy, žáci 2. stupně PŠ jsou vyučováni malotřídním způsobem a mají svou vlastní učebnu. Počet žáků i ročníkové rozvrstvení je značně kolísavé. Učební plány jsou vzhledem k léčebnému režimu upraveny, dostatek prostoru je věnován individuální práci a nespornou výhodou je poměrně rozsáhlý školní pozemek a zahrada. 12

13 Pozn..Žáci základní školy jsou vyučováni ve třídách podle ročníků. Výuka hospitalizovaných a docházejících žáků probíhá společně.v posledních letech zaznamenáváme zvýšený počet žáků především 2. stupně.. 5. Školní družina, Olomoucká 88, Opava Své místo má v ZŠ při ZZ i školní družina. Ve školním roce 2007/2008 bylo celkem zapsáno 45 dětí. Činnost družiny je obdobná jako v loňském roce. V našem zařízení zajišťují mimoškolní činnost 3 samostatná pracoviště a 4 výchovní pracovníci. Elokované pracoviště v KÚ pečuje o žáky mentálně postižené. Dvě oddělení školní družiny jsou umístěny v budově dětského oddělení psychiatrické léčebny na stanici 14 A u chlapců, které má vlastní hernu a 14 B u dívek, které užívá společné prostory s dětským oddělením PL. Tato oddělení ŠD nabízejí program v odpoledních hodinách. Pravidelně je využíván tělocvična, hřiště a areál parku, dětem je nabízena činnost v kroužcích - výtvarný, keramický, aerobik, hudebně dramatický, tělovýchovný, vaření aj. Ve školní budově má oddělení ŠD vlastní hernu. Tu navštěvují jen žáci docházející. I ti mají možnost pravidelně používat tělocvičnu, pracovat ve vlastní keramické dílně. Dále si mohou vybírat z nabídky kroužků. Počtem žáků, nabídkou a rozvržením činností mají oddělení ŠD svá specifika daná jednak podmínkami práce ve zdravotnickém zařízení, jednak skladbou žáků a jejich somatickými potížemi a rozumovými schopnostmi. Zařazení žáků do programů není věkově omezeno. Oddělení ŠD navštěvují žáci všech tříd, pracovní doba je přizpůsobena potřebám rodičů. Na dětském oddělení PL vybírají do odpoledního programu žáky vrchní a staniční sestra. ŠD v našem zařízení plní nedílnou součást pozitivního výchovného působení na žáky, a tím i prevenci sociálně patologických jevů.podílí se na realizaci školních projektů a paní vychovatelky rovněž participují na víkendových aktivitách určených pro děti a rodiče.víkendová setkání jsou orientována především na tvořivé dílny, kde žáci společně s rodiči vyrábějí různé dárky a drobnosti. Akce jsou vždy hodnoceny rodiči velmi příznivě. 13

14 14

15 15

16 II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Ve školním roce 2007/2008 byla výuka realizována na základě ŠVP Škola pomoci v 1.a 6. roč. ZŠ. Ostatní ročníky byly vyučovány dle učebních plánů : Základní škola č.j. : 16847/96-2 Zvláštní škola č.j.: 22980/97-22 Pomocná škola č.j.: 24035/97-22 Učební plány jsou vhodně redukovány tak, aby respektovaly individuální zvláštnosti dětí, diagnostikované poruchy a korespondovaly s provozními podmínkami jednotlivých oddělení zdravotnických zařízení. Řada dětí je vyučována individuálně, některé ze tříd mají malotřídní koncepci. Každému dítěti je poskytována úzce specializovaná péče na základě stanovené diagnózy. Přehled individuální výuky: náprava specifických poruch učení Ve školním roce 2007/2007 bylo zařazeno do nápravy SPU 15 žáků 2. až 8. ročníku. U žáků nižšího stupně byly reedukační lekce častěji zaměřeny na zdokonalování zrakové a sluchové percepce, pravolevé a prostorové orientace, grafomotoriky, upevňování gramatických pravidel a početních algoritmů. U žáků vyššího stupně se náprava zaměřovala více na práci s uměleckým a naučným textem a nácvik koncentrace pozornosti. Na základě hodnocení vyučujících daných předmětů došlo ke zlepšení plynulosti a tempa čtení, a rovněž zlepšení početních dovedností. Byly zakoupeny nové pracovní materiály pro zdokonalování P-L orientace, jemné motoriky, pozornosti, pracovní listy k procvičování početních operací, cvičné texty. Z vlastních zdrojů byly vyrobeny nové materiály sloužící k reedukaci SPU. Stálé úkoly : více využívat k nápravě počítačové programy nápravu zařazovat pro každého žáka dvakrát po minutách v průběhu týdne do plánu nápravy zapojit rodiče 1x za dva roky provést u žáka kontrolní spec. pedagogické vyšetření ke zjištění efektivity nápravné péče 16

17 logopedická péče V našem zařízení se setkáváme se všemi formami narušené komunikace. Logopedické nápravě je proto věnována zvýšená pozornost, zvláště v případech opoždění řečového vývoje a poruch řeči na neurotickém podkladě. Logopedická péče zajišťována kvalifikovanou logopedkou s klinickou praxí a logopedickou asistentkou. Řídí se Metodickým pokynem MŠMT ČR č.j / Činnost logopeda se orientuje především na: - komplexní logopedickou diagnostiku - vypracování individuálního plánu péče - individuální nácvik u dětí s těžšími poruchami - odborný dohled a metodické vedení logopedického asistenta - konzultační a poradenskou činnost Logopedka úzce spolupracuje s odborníky příbuzných oborů, doplňuje odborné pracoviště o metodické materiály a pomůcky, zúčastňuje se vzdělávacích akcí zaměřených na logopedickou problematiku, doplňuje odbornou knihovnu o nové tituly. Ve školním roce 2007/2008 se rozšířila konzultační a poradenská činnost logopedky směrem k rodičům i středně zdravotnickému personálu. etopedická péče Ve školním roce 2007/2008 byla pravidelná péče poskytována všem žákům školy.bylo s nimi pracováno jak individuálně, tak skupinově. Každoročně na začátku školního roku aplikujeme ve všech třídách program proti šikaně a průběžně program pro třídní kolektivy Jsem, umím, mám. Aplikace programu ihned v úvodu školního roku se osvědčila snížila se tendence k aktivitám, které mají charakter šikany. Individuální péče byla zaměřena na tři oblasti : individuální terapii s využitím technik vhodných pro děti reedukaci SPU logopedickou péči krizovou intervenci, především pro žáky, kteří své chování nezvládali během vyučování. Skupinová péče o žáky probíhala v pěti oblastech : etopedické skupiny ( 5 skupin ) probíhaly pravidelně v odpoledních i odpoledních skupinách trénink grafomotoriky pro žáky 1. a 2. roč. skupina pro žáky, kteří ve vyučování nesplnili zadanou práci ( odpolední ). Během roku byl rovněž pravidelně a ve spolupráci s třídními učiteli realizován monitoring chování všech žáků školy ( vyhodnocování jedenkrát týdně). Chování bylo u zvlášť problémových jedinců monitorováno i denně, dle aktuální potřeby. Velmi intenzívní byla spolupráce s oddělením péče o dítě, policií a kmenovými školami. 17

18 Pozitiva : zlepšení spolupráce s OPD zintenzívnění kontaktu s rodiči žádosti o konzultace z jiných škol Škola je třetím rokem zapojena v projektu ESF VIP Kariéra. o speciální Tv jóga I v tomto školním roce obsahoval učební plán na nižším stupni 3 hodiny tělesné výchovy, z nichž 1 hodina byla věnována výuce modifikované jógy. Kromě toho měli žáci ročníku možnost navštěvovat 1x týdně cvičení jógy v zájmovém kroužku. Většina žáků má problémy s hyperaktivitou a pozorností, někteří také s koordinací pohybu. Je proto nezbytně nutné, aby se naučili: soustředit, cíleně zaměřit pozornost ovládat své pohyby trénovat obratnost a rozumět svému tělu umět rozložit své síly a naučit se správných způsobem odpočívat vědomě se řídit správným směrem - získávat sebekázeň a sebekontrolu nad svým chováním, které jim způsobuje tolik obtíží právě ve škole. Cvičení jsou běžně využívána i ve vyučovacích hodinách jiných předmětů - např. při nácviku grafomotoriky (psaní), správné dýchání (čtení, Hv) apod. Modifikovaná jóga se již stala v našem zařízení nezbytnou součástí speciální péče a velmi se osvědčila při úpravě problémů u dětí s hyperkinetickým syndromem, zvláště v mladším školním věku. 18

19 III. Přehled pracovníků školy a) kvalifikovanost učitelů (dle zákona 563/ 2004 Sb.): Fyzický počet zaměstnanců k z toho nesplňují kvalifikaci: Celkem zaměstnanců: 33 z toho učitelů ZŠ: 18 4 etoped 1 učitelů MŠ: 4 1 vychovatelů: 4 3 ostatní: 3 Přepočtený počet pedagogů celkem: 21,409 z toho učitelů: 16,909 vychovatelů: 4,00 Přepočtený počet ostatních: 2,862 b) pracovníci SPC: Škola nemá speciálně pedagogické centrum, ale má odborného pracovníka - speciálního pedagoga - etopeda, jehož úvazek činil 1,0. Škola se zapojila do projektu ESF VIP - Kariéra zpracováním koncepce školní poradenského pracoviště a byla vybrána jako partner IPPP ČR k realizaci projektu - s účinností od V rámci projektu má speciální pedagog úvazek 0,5. Ke dni byl projekt ukončen. c) aprobovanost výuky cizích jazyků: Výuka cizích jazyků probíhá neaprobovaně. Vyučující cizích jazyků se zúčastňují jazykových školení v rámci vzdělávacích programů PC Opava. Pozn. Stále se nám nedaří sehnat učitele s aprobací AJ a NJ. d) počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli K odešla do starobního důchodu 1 vychovatelka, za ní nastoupila vychovatelka po MD. K odešla do plného invalidního důchodu 1 učitelka ZŠ. 1 učitelka zaměstnána na nepravidelnou výpomoc. 19

20 IV. Údaje o přijímacím řízení Škola přijímá všechny žáky na základě lékařského doporučení - hospitalizace (příslušný lékař na příjmu ), docházka ( příslušný ambulantní pedopsychiatr ). Každé dítě je vřazeno do výchovně vzdělávací péče na základě písemného souhlasu zákonného zástupce žáka - zákon č. 561/2004 Sb. Některé z dětí jsou na základě doporučení odborného školského pracoviště (PPP, SPC) a pedopsychiatra přijímány k diagnostickému pobytu - zpravidla za účelem vypracování soudně znaleckého posudku, změně vyučovacího programu, nebo za účelem posouzení vhodnosti pedagogických přístupů a zátěže na kmenových školách. Pozn.. Škola neprovádí správní řízení ve smyslu 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Všichni žáci mají své kmenové školy. V. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch žáků v základní škole - uvedeni žáci škol při psychiatrické léčebně ( v nemocnici nebyl žádný žák klasifikován ) Počet žáků zařazených za školní rok : 331 I. pol. II. pol. Klasifikovaných: z toho prospělo: neprospělo: 0 0 Pozn.: Do klasifikovaných žáků jsou zahrnuti jen ti žáci, kteří obdrželi v našem zařízení vysvědčení; ostatním žákům byly zaslány na kmenové školy návrhy známek. b) Prospěch v ZŠ praktické a speciální ZŠ praktická: Počet žáků zařazených za školní rok: 39 I.pol. II.pol. Klasifikovaných: 5 5 z toho prospělo: 5 5 neprospělo: 0 0 ZŠ speciální : Počet žáků zařazených za školní rok: 8 Klasifikovaných: 7 7 z toho prospělo: 7 7 neprospělo: 0 0 Integrovaní žáci SŠ a SOU: Počet žáků zařazených za školní rok: 82 20

21 c) Počet žáků se sníženou známkou z chování: I.pol. II.pol. 0 1 c) Celkový počet neomluvených hodin: I.pol. II.pol. 3 3 Pozn.. ve šk. roce 2007/2008 výrazně klesl počet neomluvených hodin. VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Každoročně je vzdělávání pracovníků věnována velká pozornost. Naší snahou je profilace pracovníků školy, proto jsou školící akce pro každého účastníka vybírány především podle profesního zaměření a následně na základě vlastního zájmu. DVPP je organizováno prostřednictvím: 1. vzdělávacích institucích akreditovaných MŠMT (PC Ostrava, KVIC NJ, IPPP Praha apod., ZŠ Ostrava Zábřeh, PPP Opava, Vema Brno, Paris Karviná, VA Opava, Apla Praha TSM Vyškov, CEVAP Praha, SCAN Tišnov, Agentura Hokr) 2. vnitřního systému vzdělávání - školící akce prostřednictvím vlastních projektů (lékaři a odborníci z praxe), ev. z řad kmenových pracovníků, kteří své bohaté zkušenosti a vědomosti předávají ostatním pracovníkům. Součástí vzdělávacího systému je i účast na odborných seminářích, které pořádá lékařská komora v Opavě - zvláště na seminářích s pediatrickou a pedopsychiatrickou tématikou. I z těchto seminářů dostávají účastníci osvědčení. Semináře jsou pro pracovníky školy zdarma. A Kvalifikační růst 1 pedagog pokračuje ve studiu speciální pedagogiky rozšiřující na PF UP Olomouc 1 pedagog dokončil specializaci ICT koordinátor Mendelovo gymnázium Opava B Účast na vzdělávacích akcí organizovaných PC Opava a Ostrava a jinými vzdělávajícími institucemi Celkem počet absolvovaných akcí: z toho: pedagogičtí pracovníci : ostatní : Školení BOZP 24 akcí 21 akcí 3 akce všichni zaměstnanci 21

22 C Vnitřní systém vzdělávání Ve školním roce 2007/2008 byla realizována tato školení: semináře z psychiatrie (pedopsychiatr) Náklady na DVPP Celkem na odborné akce: Kč V. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Práce metodického sdružení Pedagogové nižšího stupně pravidelně organizují akce MS - schůzky, semináře, konzultace. Řídí se plánem práce, který je sestavován pro každý školní rok. Náplň pracovních schůzek tvoří většinou výměna zkušeností z každodenní práce, předání metodických návodů, příprava výchovných a vzdělávacích akcí pro žáky i pedagogy. MS rovněž podílí na zpracování projektů, vydává metodické materiály, které slouží pro potřeby ostatních vyučujících. Podílí se rovněž na prezentaci práce v tisku. Zajišťuje stáže budoucích pedagogů, psychologů, ev. sociálním pracovníků z PF, FF Olomouc, Ostrava, studentům Mendelova gymnázia, SPgŠ Krnov, VOŠ sociálně právní Ostrava, Zdravotní fakulty Ostrava. MS organizuje řadu akcí pro děti : Drakiáda Mikuláš Vánoční jarmark Zdravé zuby I, II, III projekt ve všech třídách na 1. stupni Sněhulakiáda Velikonoční lehkoatletické závody Slet čarodejnic Školení žáků v PP Dětský den Kouzelná paní Láry Fáry Prázdniny bez úrazů Tvořivé dílny Ve školní roce 2007/2008 bylo realizováno stejně jako v loňském roce několik školních projektů zaměřených na prevenci kriminality, šikanování, na mimoškolní činnost dětí a rodičů, na zdravotnickou tématiku ( tyto projekty jsou realizovány každoročně ).. 22

23 Stop šikaně Jsem, umím, mám Základy etikety aneb Slon v porcelánu Jednou budu rodič Ve zdravém těle zdravý duch Kriminalita a trestní odpovědnost Kouření a já K čemu slouží Linka důvěry Činnost na úseku výchovného poradenství Úkoly stanovené plánem práce na šk. rok 2006/2007 byly vesměs splněny. Hlavní důraz byl kladen na práci s vycházejícími žáky. Bylo umístěno celkem 10 žáků. V září byl proveden průzkum zájmů žáků a během celého roku byl reálně usměrňován. Výběr z každoročně se opakujících aktivit: - ve spolupráci s etopedkou školy jsou sledováni problémoví žáci - bylo zajištěno vyšetření žáků dle požadavku vyučujících - byla zajištěna řada akcí k profesionální orientaci našich žáků (seznámení s počítačovým programem pro volbu povolání, shlédnutí videozáznamu týkajících se různých profesí) - návštěva IPSUP - exkurze do vybraných škol - aplikace a vyhodnocení dotazníků k volbě povolání - účast na Informě (nabídka SOU a SŠ i mimo okres Opava) - pohovory a konzultace se žáky a jejich rodiči - příprava žáků 8. tříd k volbě povolání - orientační pohovory Ve školním roce 2007/2008 bylo umístěno do studijních a učebních oborů celkem 10 žáků, z toho7 žáků 9. třídy ZŠ, 2 žáci 8. třídy ZŠ a 1 žák ZŠ speciální. Aktivity minimálního programu Cílem MPP pro školní rok 2007/2008 bylo navázat na předchozí dlouhodobý program, do kterého bylo zahrnuto vše dostupné a realizovatelné v našich specifických podmínkách. Se žáky se pracovalo v rámci hodin občanské výchovy, rodinné výchovy, chemie, přírodopisu, třídnických hodin. Na 1. stupni v prvouce, vlastivědě a přírodovědě. Velký důraz byl kladen na nabídku volnočasových aktivit v rámci podmínek naší školy. Žáci byli systematicky vedeni ke zdravému životnímu stylu, k posilování sebevědomí, správnému sebepoznání, sebehodnocení, ke zvládání stresu, odpovědnosti za své chování a uvědomění si důsledků z toho plynoucích, ke zvyšování schopnosti správně řešit problémy, k umění přiměřené reakce na neúspěch a kritiku. Metodička se zaměřila především na práci ve skupinách, na vytvoření atmosféry klidu a pohody s absencí strachu a nejistoty. Vedla žáky k asertivnímu chování, k umění řešit konflikty mezi spolužáky i s dospělými. Cílem bylo rovněž motivovat ostatní pedagogické pracovníky k aktivnímu zapojení se 23