VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem,

2 Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel, údaje o vedení, adresy pro dálkový přístup, údaje o školské radě). 2. Přehled oboru vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími. programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 10. Základní údaje o hospodaření školy. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 2

3 A)Základní údaje o organizaci Název zařízení: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace. Adresa : nám. Sv. Michala 17/20, Vrbno pod Pradědem, Tel/fax : tel / fax. 554/ řed. e- mail st.zástupce ředitele: Zřizovací listina: ZL/257/2001, úplné znění zřizovací listiny ke dni bylo vydáno na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/627 ze dne 14.října IČO: Identifikátor právnické osoby: , IČ : Právní forma : příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, , Ostrava, IČ: ; 3

4 Vymezení hlavního účelu činnosti organizace 1) Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňování základního vzdělávání, výchova žáků podle vzdělávacích programů a zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. 2) Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: - poskytuje základní vzdělání; - poskytuje zájmové vzdělávání; - zajišťuje nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání; - zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením; - zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů; - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. Statutární orgán organizace ( čl. VII. Zřizovací listiny) Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována (čl. XIII. Zřizovací listiny): organizace se zřizuje ke dni 1. října 2001 na dobu neurčitou. 4

5 Školská rada Rada Kraje na základě svého usnesení č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydala ZŘIZOVACÍ LISTINU školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace. Školská rad má 6 členů a ve své činnosti se řídí 168 odst. 1 zákona číslo 561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada byla zřízena dnem 1. září Nové volby do ŠR proběhly dne a k bylo ustanoveno nové složení ŠR a jmenováni noví členové ŠR. Adresy pro dálkový přístup webové stránky: - webový rozdělovník centrální ; ředitele: st. zástupce ředitele: 5

6 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace Zpracovala: Ing. Vladimír Kočička, ředitel školského zařízení, platnost: Takto zařazení vedoucí jsou vedoucími zaměstnanci ve smyslu 11 odst. 4 zákoníku práce.to neplatí pro vedoucí kuchařku a mzdovou a personální účetní a sociální pracovnici, která není vedoucím zaměstnancem podle 11 ods.4 zákoníku práce ale je oprávněna řídit a kontrolovat podřízené zaměstnance s nárokem na příplatek za vedení ve smyslu 124 odst. 4 zákoníku práce zástupce statutárního orgánu je oprávněn zastupovat ředitele trvale v plném rozsahu zástupce proto mu náleží II. stupeň řízení 124 odst. 2 Ředitel školského zařízení pracovník PO a BOZP Vedoucí vychovatel dětského domova Statutární zástupce Zástupce ředitele pro ZŠ Vedoucí škol. jídelny Sociální pracovnice Vedoucí ekonomicko správního úseku ITC správce Pracovníci přímé obslužné péče Skupinoví vychovatelé As. pedagoga Učitelé + asistenti pedagoga Vychovatelka šk. družiny Vedoucí kuchařka 6 Kuchařky y Sociální pracovnice Účetní Personalistika, mzdová účetní Správní zaměstnanci

7 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Vzdělávací programy Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcového vzdělávací programy B základy vzdělání B/001 Pomocná škola, studium denní :10 r. 0 měsíců C základní vzdělávání C/ 01 Základní škola, studium denní: 9 r. 0 měsíců Výuka probíhala podle vzdělávacích programů ŠVP: Škola dětem otevřená /1.,2.,3..,6.,.. 7. a 8 ročník/ č.j /Ř Dobíhající obor: C/001 - / 4.,5., 9. ročník/ Vzdělávací program pro zvláštní školy, č.j / Vzdělávací program pro pomocné školy, č.j.24035/ Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j / Děti dětského domova, kde se jedná o výkon ústavní výchovy - zákon 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7

8 Zařazení do sítě škol Rozhodnutím č.j /05-21 s účinností od se do školského rejstříku zapisuje : Označení druhu/typu školy: Základní škola Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: B Základní škola B/001 Pomocná škola délka studia: 10 r. 0 měs., studium denní C Základní škola C/01 Základní škola délka studia: 9 r. 0 měs.studium denní nejvyšší povolený počet žáků ve škole : 90 S účinností od je platné rozhodnutí č.j /2007 o stanovení počtu žáků: a) 79-01/B/001 počet žáků 30; b) C/01 počet žáků 60. místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám. Sv. Michala 17/20, Vrbno pod Pradědem Dětský domov s účinností od pod č.j / se do školského rejstříku zapisuje: nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení : 48 místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám.sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem Identifikátor zařízení: IČ :

9 3. Přehled pracovníků školy Učitelé základní školy celkem 6,3 ped., 3 AP VŠ magisterské se speciální pedagogikou - 3 úvazky; a) 1 VŠ spec. pedagogika psychopedie; b) 1 VŠ spec. pedagogika psychopedie + Sociálně psychologický výcvik; c) 1 VŠ spec. pedagogika etopedie + EVVO. VŠ inženýrské bez speciální pedagogiky 1 úvazek a) 1 VŠ technická + studium v oblasti pedagogických věd + sociálně psychologický tréninkový program od b) 1 VŠ učitelství (přírodopis a ZZV) od SŠ pedagogická se speciální pedagogikou 3,3 úvazky a) 1 SpgŠ + osvědčení ze Skálova institutu prevence SPJ; b) 1 pedagogická způsobilost MU v Brně (somatopedie); c) 1 úvazek 0,3 Ped. fak. Ostravské univerzity pedagogické studium speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku a vychovatele; do d) 1 úvazek Ped. fak. Ostravské univerzity vychovatel školského zařízení, do e) 1 úvazek 5 ročník studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ speciální pedagogika, forma kombinovaná od do

10 Asistenti pedagoga 3 úvazky a) 1 úvazek - probíhající studium SPgŠ Krnov obor předškolní a mimoškolní pedagogika; b) 1 úvazek - kurz AP c) 1 úvazek promovaná učitelka pro 1-5 ročník ZDŠ do d) 1 úvazek - kurz Romský asistent od Humanita Profes nástup od po MD B) Vychovatelé školní družiny a dětského domova 19 ped. prac., 3 nedepagog. prac., 4 zaměstnanci na MD; 1 zaměstnanec dlouhodobá PN do Dětský domov a) 1 VŠ inženýr vzdělání technické, DPS na Přírod. Fakultě Olomouc, speciální pedagogika na PF Olomouc v celoživotním vzdělávání b) 1 vych. VŠ, Ostravská univerzita, sociální pedagogika Bc. c) 1 vych. Ped. fak. Ostravské univerzity vychovatel školského zařízení, nástup od d) 6 vychovatelů splněny kvalifikační předpoklady dle zákona 563/04 Sb. v programu celoživotního vzdělávání na UP v Olomouci (uskutečněno na VŠ); - ( 1 dlouhodobá PN do , 1 od PN a od MD) e) 1 vych. PgŠ Krnov, dálkové studium Bc.speciální pedagogika pro výchovné pracovníky PF Olomouc ukončeno , dlouhodobě od PN, od MD f) 1 vych. gymnazium a ekonomická škola g) 1 vych. speciální pedagogika pro vychovatele na PF UP v Olomouci. 10

11 h) 1 vych. Ped. Fak. Ostravské univerzity pedagogické studium speciální pedagogiky pro vychovatele; učitele praktického vyučování, odborného výcviku a i) 1 vych. SŠ zemědělsko-technické + sociální rekvalifikace, vzdělávací program MŠMT ČR, dálkové studium Bc. studijní program speciální pedagogiky pro vých. pracovníky, zaměření etopedie při UP v Olomouci ukončeno j) 1 vych. Maturita, studium Univerzita A.J. Komenského Praha speciální pedagogika vychovatelství bakalářské 2. ročník od k) 1 vych. Sociální patologie a prevence Bc. od l) 1 vych. SpŠ a SoŠ Krnov sociální pedagogika od m) 1 vych. SPŠ Krnov sociální péče a pečovatelská činnost do n) 1 vych vyučen, kurz AP do , od 1.6. AP o) 1 vych. od již na MD PF Olomouc speciální pedagogika pro vychovatele p) 1 vych od 1.9. již na MD, SPŠ Krnov sociální péče, pečovatelská činnost q) 4 AP kurz AP, akreditace 29386/ ; Pracovníci přímé obslužné péče (PPOP) r) 1 PPOP SO - vyučen; s) 1 PPOP SOŠ maturita management ve stavebnictví; t) 1 PPOP základní vzdělání; Školní družina u) 1 úvazek 0,3 plná aprobovanost, SPgŠ Znojmo vychovatelství + spec. ped. SUMÁŘ: 14 pedagogů má splněno kvalifikační předpoklady buď VŠ dle zákona nebo splněny kvalifikační předpoklady dle zákona 563/04 Sb. v programu celoživotního vzdělávání na UP v Olomouci (uskutečněno na VŠ); Změny během školního roku 2008/ 2009 v) Uvedeny vždy u zaměstnance nástup nebo odchod. 11

12 Další zaměstnanci: w) Vedoucí sociálně právního úseku MU Brno sociální pedagogika Bc. - 1 úvazek x) Vedoucí školní jídelny (SŠ vzdělání společenského stravování) 1 úvazek; y) Vedoucí ekonomicko správního úseku (do ) SŠ vzdělání ekonomické 1 úvazek do z) Vedoucí ekonomicko správního úseku VŠ ekonomická Ing.od (nástup ) 1 úvazek aa) Mzdová a personální účetní VŠ ekonomické Ing. od úvazek bb) Kuchařky (SOU 3 vyučeny v oboru) 3 úvazky; cc) Účetní SŠ ekonomické - 1 úvazek; dd) Pradlena 0, 5 úvazku; ee) řidič, údržbář 1, 5 úvazku; od úvazek ff) školnice 1 úvazek; od ,7 úvazek gg) obsluha topení 0, 3 úvazku; hh)provozář údržbář, ICT 0,5 úvazku; od ,4 úvazek ii) skladový dělník 0,6 úvazku jj) správce ITC, VUT Brno Ing. od ,4 úvazek, od ,3 úvazek do Pedagogické úvazky: 29,25, nepedagogické úvazky 15,02 = CELKEM 44,27 pracovních úvazků. 12

13 Údaje za ZÁKLADNÍ ŠKOLU ŠKOLNÍ ROK 2009/

14 4.Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce se konal dne v 27.ledna žáci Bylo vydáno u jednoho dítěte Rozhodnutí o odkladu školní docházky Během školního roku 2009/2010 přibyli do Základní školy 2 žáci. Z důvodu umístění do DD - 2 žáci. Bylo vydáno rozhodnutí o zařazení do vzdělávání u těchto žáků, povolení přestupu z jiné školy. Během školního roku odešel z důvodu stěhování jeden žák do jiné školy mimo okres, jeden žák byl umístěn do Dětského domova se školou Sedlec-Prčice. Údaje o pedagogických radách: pedagogická rada se schází 5x ročně a projednává následující body: a) plnění koncepčních záměrů b) hodnocení výchovně vzdělávací práce školského zařízení c) kontrolní a hospitační činnost d) legislativní rámec předpisů + Organizační a Vnitřní řád + směrnice e) BOZP a PO f) DVVP a metodické akce g) MPP( Strategie rizikového chování) jeho plnění h) Činnost školní družiny a zprávy o činnosti AP 14

15 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Základní škola praktická / Vzdělávací program pro zvláštní školy, č.j / / a ŠVP Škola dětem otevřená č.j.16-07/ř Celkem 28 žáků Prospěch: Průměrný prospěch : 1,75 - prospělo s vyznamenáním 7 žáků - prospělo 21 žáků - neprospěl 0 žák Chování: - pochvala třídního učitele 11 žáků - napomenutí 0 žáci - důtka třídního učitele 0 žák - důtka ředitele školy 0 žák Docházka: - omluvené hodiny průměr na žáka 38.3hodin - neomluvené hodiny průměr na žáka 0,08 hodin Komisionální opravné zkoušky se ve školním roce 2009/2010 nekonaly. Základní škola speciální /Vzdělávací program pro pomocné školy, č.j.24035/ /a rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j / Celkem 12 žáků Prospěch: - prospělo 12 žáků Chování: - pochvala třídního učitele 6 žáků Docházka: - omluvené hodiny průměr na žáka 41,16 hodin - neomluvené hodiny průměr na žáka 0 Klasifikace slovním hodnocením, průměrný prospěch se ve výstupech neuvádí. 15

16 Přehled o přijetí vycházejících žáků ve školním roce 2009/2010 PČ Jméno Roč. RŠD Učební obor číslo učeb. oboru adresa učiliště E/01 SOŠ Bruntál,Dukelská 5 *** Stravovací a ubytovací služby Stravovací a ubytovací služby Truhlářské práce ve stavebnictví E/01 SOŠ Bruntál, Dukelská 5 *** E/004 Soukromá střední škola PRAKTIK Tyršova Horní Benešov nezařazena N *** Praktická škola Odborné učiliště a Praktická škola *** dvouletá C/002 Velké Heralitice *** *** přijat N nepřijat 16

17 Hodnocení plnění školního preventivního programu školního roku 2009/2010 Ve školním roce 2009/2010 pracovalo v rámci plnění prevence rizikových jevů chování PRCH, celkem 5 tříd a školní družina(2 třídy školy speciální, ŠD, 3 třídy školy praktické Většina aktivit byla průběžně plněna podle vypracovaných celoročních plánů, ale pedagogové také aktuálně zařazovali mimořádné akce tříd dle aktuálních nabídek, možností a požadavků školy i města. Akce všech tříd se konaly většinou v odpoledních hodinách a o víkendech a nebyly ztotožňovány s akcemi zájmových kroužků. Spolupracujeme s nadačním fondem Genáček. Úzkou spolupráci má speciální škola se sdružením pro zdravotně postižené Klubíčko Vrbno a SPMP Bruntál, sdružením DOGMA a ZŠ Karlovice.Z nejzdařilejších aktivit, které se uskutečnily lze jmenovat : ZŠP + ŠD : sportovní odpoledne v centru STONE bowling 4 x, bobové závody-2 x, odpoledne s pohybem ke zdraví-hry na sněhu, Masopustní karneval ve spolupráci s Klubíčkem, velikonoční dílna pro děti a rodiče, svátek knihy-návštěva knihovny, noc ve škole v Karlovicích- batikování, miss DD, kurz řeckých tanců, výlet do Karlovy Studánky spojený s relaxací v bazénu, soutěž hasičů na zámečku Grohmann, již po deváté účast na setkání zdravých a postižených dětí v Přerově Mosty + kulturní program(hra na bubny a zpěv s kytarami)- ve spolupráci s nadačním fondem Genáček, návštěva ZOO Olomouc, rozloučení se školním rokem v Karlovicích v penzionu U řeky a návštěva muzea Kosárny. ZŠS : maškarní karneval v Bruntále ve spolupráci se SPMP, plavecké závody v Břidličné ( SPMP), vernisáž s kulturním programem(klubíčko), sportovní odpoledne v bowlingu v centru STONE, atletické závody v Bruntále(SPMP), akce MOSTY v Přerově s kulturním vystoupením, výlet do Bruntálu-návštěva zámku, wellness centra, rozloučení se školním rokem v Karlovicích v penzionu U řeky. 17

18 Školní metodička prevence provedla během školního roku 2009/2010 osvětu mezi rodiči a poskytla jim materiál o prevenci rakoviny děložního čípku a HIV / AIDS,současně byla na toto téma s děvčaty uspořádaná beseda. Beseda a video: Jak ve zdraví přežít pubertu Beseda a video: Zábrana těhotenství, pohlavní choroby Beseda ve Středisku chytrých aktivit se sexuologem MuDr. Radimem Uzlem Projekt Normální je nekouřit Beseda a video : Řidičský průkaz do manželství Beseda a video: Chování ve společnosti Beseda a film: Velké trápení ( z prostředí DD) Beseda s policií ČR Beseda a DVD Řízená střela Beseda a film CANDY( problematika drog) Beseda a video Štěstí přeje připraveným Beseda s hasiči Bruntál Jak se chovat v případě ohrožení I. část a II. část Zasedání výchovné komise se konalo 3 x ( l x pohovor se žáky, 2 x pohovor se žáky a jejich rodiči) Přehled DVPP ve školním roce 2009/2010 měsíc Název DVPP Počet pedag. Pozn. říjen Asertivita v rodině 1 prosinec Pracovní techniky 3 únor Velikonoční krasličení 4 únor Etická výchova 18 únor Emoční inteligence 17 březen Digitální fotografie 3 březen Kooperativní vyučováníxkompetice 9 březen Keramika pro pokročilé 9 duben Meditace-metoda dohod 1 duben Jak na vyhoření 1 duben EVVO-Zelený ostrov 9 duben Seminář pro vychovatele ŠD 1 Květen Setkání pracovníků DD 9 Autorita v prostředí DD 9 Řeč těla 9 Červen Výchovný poradce 1 Agrese a agresivita u dětí na ZŠ 1 Pracovní vyučování-technické dílny 9 Pracovní vyučování- gastro-dílny 9 18

19 Typ školení Školení v rámci organizace Částka v Kč Pozn. BOZP ZŠDDŠDŠJ 10380,- BOZP-první pomoc ZŠDDŠDŠJ 1000,- BOZP školení ZŠDDŠDŠJ 1700,- řidičů BOZP-školení 2200, ved.pracovníků - Akreditovaná ZŠDDŠDŠJ 1050,- ZŠDDŠDŠJ 5620,- ZŠDDŠDŠJ 1470,- ZŠDDŠDŠJ 2360,- ZŠDDŠDŠJ 18000,- ZŠDDŠDŠJ 12000,- ZŠDDŠDŠJ 10000,- ZŠDDŠDŠJ 16700,- ZŠDDŠDŠJ 9360,- ZŠDDŠDŠJ 1200,- ZŠDDŠDŠJ 5580,- ZŠDDŠDŠJ 2640, Různá ZŠDDŠDŠJ 2300,- ZŠDDŠDŠJ 1800,- ZŠDDŠDŠJ 1640,- ZŠDDŠDŠJ 200,- ZŠDDŠDŠJ 1980,- ZŠDDŠDŠJ 3450,- ZŠDDŠDŠJ 1980,- ZŠDDŠDŠJ 2380,- ZŠDDŠDŠJ 1309,- ZŠDDŠDŠJ 3380,- ZŠDDŠDŠJ 1320,- ZŠDDŠDŠJ 1080,- ZŠDDŠDŠJ 3280,- ZŠDDŠDŠJ 400,- ZŠDDŠDŠJ 1320,- ZŠDDŠDŠJ 550,- ZŠDDŠDŠJ 3380,- ZŠDDŠDŠJ 2300,- ZŠDDŠDŠJ 1920,- ZŠDDŠDŠJ 5120,- ZŠDDŠDŠJ 3380, V akreditovaných školeních jsou uvedeny i školení v rámci projektu Zlaté ručičky reg. číslo: CZ.1.07/1.2.10/ v ceně: ,- Kč. 19

20 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Projekty grantové: V tomto školním roce jsme zahájili projekt Zlaté ručičky č. GP : CZ.1.07/ / Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Název klíčové aktivity: Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací V rámci povinné školní docházky je proto projekt zaměřen na koncepci inkluzivní školy, která umožní odstraňování bariér i podporu nadání žáků. Především ti jsou totiž současnými akademickými metodami výuky a nedostatečnou komunikací o jejich vzdělávacích potřebách a smyslu jejich vzdělávání znevýhodňováni a omezuje to jejich motivaci dále se vzdělávat. V rámci klíčové aktivity je prováděno: a) tvorba IVP žáků školy b) vzdělávací program s 5-ti vzdělávacími moduly a pracovními listy k jednotlivým modulům c) další vzdělávaní pedagogických pracovníků v oblasti IT a inkluzivních metod a forem výuky d) Pilotní ověření vytvořených vzdělávacích modulů ( toto bude probíhat ve školním roce 2010/2011) Současně probíhá poradenství pro rodiče. Je zaměřeno na řešení krizových životních situací rodin, problematiku sociální agendy a státní sociální podpory, budoucí uplatnění dětí na trhu práce a orientace na trhu práce. Poradenství probíhá každé PO a ČT od 14:00 do 16:00 na Dětském domově ve Vrbně pod Pradědem Projekty regionální Všem projektům regionálním předcházejí projekty školní 20

21 Lehkoatletické přebory Konají se pravidelně v měsíci květnu,vítězové kol okrskových zastupují v kole regionálním. Naši školu zastupovala tento školní rok jedna žákyně, postoupila do krajského kola.. Mosty Přerov Nadace Genáček Tato akce je pořádána pro mentálně postiženou mládež z celé ČR,která je organizována a zaštiťována předními českými umělci.v jarním setkání se účastníci aktivně podílejí na programu. Naše děti se účastnily akcí společně se svými učiteli. Janek Ledecký, patron akce MOSTY Projekty okrskové Všem projektům okrskovým předcházely projekty školní. Střelecké závody Organizuje ZŠ Moravský Beroun a naše škola se těchto závodů účastní pravidelně dobrým umístěním Stolní tenis Organizuje ZŠ Město Albrechtice v prosinci-nejlepší naše umístění je letos 2.místo. Recitační soutěž Organizuje ZŠ Krnov,získali jsme ocenění v obou kategoriích. Vybíjená Organizuje ZŠ Rýmařov,naše děti se po minulých lepších ročnících umístily na 4.místě Zlatokopové 21.století Organizuje ZŠ Bruntál vždy v květnu.je to soutěž ve vědomostech při práci s počítačem. Mladý zdravotník Organizuje ČČK.Přesto,že je tato soutěž určená pro žáky ZŠ a gymnázií,naše děti pravidelně bodují-letos na místě. 21

22 Všestrannost Organizuje ZŠ Bruntál v červnu.je to sportovní soutěž v praktických dovednostech,kde naši žáci obsadili 3.místo Mladý cyklista Organizuje ZŠ Krnov v červnu.je to soutěž vědomostí z dopravních předpisů a v praktické jízdě na kole.v obou kategoriích jsme vybojovali 1.místo a 2. místo. Projekty školní SOUTĚŽ AKTIVITY Celoroční evidence všech akcí a umístění jednotlivých žáků a tříd ve všech soutěžích. Vyhodnocení se provádí dvakrát ročně,jsou vyhodnoceni jednotlivci i třídní kolektivy a při slavnostním ukončení školního roku jsou předány odměny. DEN ZEMĚ ( EVVO) Projekt je určen pro všechny žáky ZŠ praktické a ZŠ speciální. Žáci se svými učiteli plní při výšlapu do přírody různé úkoly spojené s tématikou tohoto mezinárodního svátku. Úkoly jsou vyhodnocovány formou soutěže( záznamové archy, jednotlivé třídy). Dva okruhy -Vítání jara a Cesta za pokladem. Pravidelná péče o Mirkův pramen. DOPRAVNÍ VÝCHOVA Cílem- základní vědomosti a dovednosti,kompetence pro bezpečný pohyb na pozemních komunikacích. Snížení nehodovosti, praktické návody. Metody a formy práce- získání, vyhodnocení a třídění poznatků, rozhovory mezi žáky, forma učitel-žák, skupinová a kooperativní práce při zpracovávání výsledků. Činnosti : 1. Seznamování se s pravidly silničního provozu(značky, křižovatky, dopravní situace) 2. Základní znalosti pravidel první pomoci 3. Jízda zručnosti na kole 4. Údržba jízdního kola, prvky bezpečné cyklistické výstroje Souvislosti s průřezovými tématy: Osobnostní a sociální výchova, Environmetální výchova. Mediální výchova. Pravidelná péče o Mirkův pramen 22

23 Školní projekt ŘEMESLA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO KAMARÁDY A RODIČE. Projekt výuky Řemesla je určen pro všechny žáky. PREZENTACE ŘEMESEL, KTERÝM BY SE ŽÁCI CHTĚLI VYUČIT A UPLATNIT SE NA TRHU PRÁCE. Práce v týmu, kde každý plní dílčí úkol. Cílem je pomoci ve výběru vhodného budoucího povolání, seznámení s pracovními pomůckami. Ukázky pracovních kompetencí žáků rodičům. Tématické dny Září : Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Les ve škole ( EVVO) Den stromů ( EVVO) Světový den zdraví Drakiáda ( Když vzlétnou draci) Výstava přírodnin, vernisáž výrobků Čertovské rojení Evropské vánoce Bobové závody EVVO Přežijeme Stavby ze sněhu Soutěž v beatboxu soutěž hudební Michael Jackson- soutěž taneční Branné pochodové cvičení(vědomosti o přírodě,tělesná kondice)evvo Exkurze do úpravny vody Den vody Vrbenské velikonoční vajíčko ve STŘEŠE kategorie do 15 let 1. místo Vernisáž fotografií ne Měú ve Vrbně p.p. Den Země ( EVVO) Brigády na statku v Holovicích Dopravní soutěže-jízdy Dopravní soutěže-testy Sportovní dopoledne Den dětí Zájmové kroužky : Keramický, sportovní, pěvecký, aromaterapie 23

24 Údaje za školní družinu ŠKOLNÍ DRUŽINA, výroční zpráva 2009/2010 1) Kapacita 20 žáků IZO ) Od se činnost školní družiny řídí schváleným ŠVP pro ŠD při ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem "Cesta za poznáním" č.j /Ř Činnost ŠD se řídí zvláštní vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a proto je pro ni zpracován samostatný dokument, který je součástí ŠVP školy. Podle 5 školského zákona má ŠVP ve školním zařízení tyto části: - stručná charakteristika ŠD - analýza - řád školní družiny - cíle výchovně vzdělávací činnosti - tématické okruhy - evaluace 3) Vychovatelka ŠD má kvalifikaci SpgŠ - obor vychovatelství se speciální pedagogikou. Pracovala na úvazek 1, 0. Ve svém úvazku asistuje i při zájmovém vzdělávání žáka s hlubokým mentálním postižením. 4) Ve školním roce 2009/2010 bylo zapsáno 14 žáků Vzdělávací program : Vzdělávání pro pomocné školy, č.j / : 7 žáků Škola dětem otevřená, č.j C/ 01 ZŠ : 4 žáci Vzdělávací program pro zvláštní školy č.j / : 3 žáci 5) Ve školním roce 2009/2010 se vychovatelka ŠD účastnila DVPP: Setkání vychovatelek ŠD seminář pro vychovatele - Řeč těla 6) Údaje o aktivitách: Září : Říjen: Listopad: Vrbenská 50, dálkový pochod 12 km Les ve škole, tématický den Den stromů EVVO, tématický den Výtvarná soutěž městské knihovny Výroba draka pro drakiádu v Klubíčku Výrobky z přírodnin Příspěvky pro webové stránky Připrava výstavy fotografií v Klubíčku- 15 let výročí Klubíčka Centrum STONE bowling Výrobky pro vernisáž PODZIM 24

25 Prosinec: Mikulášská nadílka v Klubíčku Mikulášská besídka ve ŠD, příprava občerstvení pro rodiče a příbuzné dětí Mikulášská olympiáda Vánoční besídka Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Bobové závody DISCO v tělocvičně ZŠ Výroba masopustních masek Výrova tříkrálových čepis na koledu Lyžování v běžecké stopě Tématický den Přežijeme Stavba ze sněhu Odpolední lyžování Velkonoční kraslice v Klubíčku Svátek knihy, dětská dílna v knihovně Karneval v Klubíčku Anenský vrch Den vody, výroba plakátu Oběh vody v přírodě Setí osení, výroba kraslic a dekorací Den Země Wellness centrum Bruntál, odpolední plavání Úklid na zahradě, jarní práce pálení čarodějnic na Sokolce Soutěž hasičů zámeček Grohmann Den dětí Výlet do ZOO Turnaj ve stolním tenisu 25

26 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2003/2004 proběhla ve dnech státní kontrola a veřejnoprávní kontrola týmem ČŠI Moravskoslezského inspektorátu. Ve školním roce 2004 / 2005 proběhla v našem školském zařízení komplexní inspekce týmem ČŠI Moravskoslezský inspektorát (5. 8. říjen 2004). Ve školním roce 2009 / 2010 proběhla v našem školském zařízení státní kontrola týmem ČŠI Moravskoslezský inspektorát 2. června V příslušných Výročních zprávách za uvedené školní roky byly zařazeny protokoly a inspekční zprávy. 26

27 Školní jídelna 1/ Rozhodnutí č.j. MSK 45812/2007 s. zn. ŠMS/12303/2007/Luk IZO : s účinností od se do školského rejstříku zapisuje: místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám. Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem 2/ Kapacita jídelny : 120 obědů IZO : / ve školní jídelně za sledované období pracovaly: 1 vedoucí ŠJ úvazek 1,00 vzdělání ÚSO s maturitou 1,00 1 vedoucí kuchařka úvazek 1,00 vzdělání vyučena 1,00 2 kuchařka úvazek 1,00 vzdělání vyučena 2,00 Změny během školního roku 2009/2010 : 4/ ve školním roce 2009/2010 se stravovalo: dětí 74 celodenní 48 docházející 26 celkem dospělí 54 27

28 5/ zaměstnanci ŠJ se během školního roku zúčastnily těchto školení: - hygienické minimum - HACCP - krajské konference - BIO potraviny ve veřejném stravování - nové trendy v hromadném stravování - vedoucí ŠJ studuje vysokou školu 6/ údaje o aktivitách ŠJ : pokračování již zaběhnutých projektů: - projekty regionální a místní : a/ Zdravý životní styl příprava ve ŠJ pro ostatní děti DD b/ Veletrh zdraví v kulturním středisku Střecha a v Bruntále s ukázkou přípravy nápojů a zdravých jídel dětmi DD - projekty DD : a/ Dnes vaří teta a strýc vaření ve ŠJ celodenní strava za přítomnosti ved.šj a kuchařky b/ Jsme rodina snídaně a svačinky podávané na rodinných skupinkách, příprava stolu, příprava svačin a večeří - rozplánování surovin a jídelníčku / ohled k druhým máme i sourozence, myslíme na ně a vše jim nesníme - ostatní : a/ BIO potraviny zavádění BIO potravin, zejména mléčných výrobků s postupným zaváděním dalších surovin b/ ankety a testy týdny zdravé kuchyně, týdny zeleninových jídel, týdny cizích kuchyní, den jódu, jakou mám rád/a pomazánku, staročeská kuchyně, c/ informace v místním časopisu Zpravodaj o přípravě dětí DD na život, vlastním podílu práce na přípravě stravy, jejím servírování, pomoc s mladšími kamarády, úklid nejen na rodince, komunikaci s obyvatelstvem Vrbna pod Pradědem 28

29 8. Základní údaje o hospodaření školského zařízení rok 2009 Celkové výnosy Kč Z toho: Provozní dotace Kč Ošetřovné,přídavky Kč Stravné Kč Zúčtování rezervního fondu Kč Zúčtování fondu reprodukce Kč majetku Ostatní výnosy Kč Celkové náklady Kč Z toho: Mzdové náklady Kč Zákonné odvody Kč Odvod na FKSP Kč Ostatní náklady na provoz Kč Velká údržba a opravy školského zařízení za školní rok 2009/2010 Náklady na opravy a údržbu činí: Z toho: Kč Oprava sl.vozidla MAZDA Kč Oprava vodovodní přípojky Kč Opravy elektro,instalatéři Kč Opravy ŠJ Kč Ostatní opravy Kč 29

30 Údaje za DĚTSKÝ DOMOV 30

31 Dětský domov Kapacita DD je 48. a) Ukončení pobytu: celkem ve sledovaném období ukončilo pobyt 14 dětí; b) Návrat do biologické rodiny: za sledované období předáno do biologické rodiny 8 dítě; c) Ukončení pobytu z důvodů plnoletosti a ukončení přípravy na budoucí povolání: 6 dětí; d) Přemístění do jiného zařízení: 0 děti. e) Přijetí nových dětí: přijato 1 dítě ústavní výchova; přijato 6 dětí předběžné opatření Přijato 1 dítě ústavní výchova přijaty dvě děti předběžné opatření přijato jedno dítě ústavní výchova přijato 7 dětí předběžné opatření přijato 5 dětí ústavní výchova f) Útěky: ve sledovaném období realizovány 21 útěků, nahlášeno PČR. 31