Užívání návykových látek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Užívání návykových látek"

Transkript

1 Užívání návykových látek Charakteristika drog, účinky, závislost, prevalence Lenka Šťastná

2 Obsah Alkohol Konopné drogy Opioidy Analgetika Stimulancia Sedativa charakteristika, prevalence, účinky akutní intoxikace, dlouhodobého užívání, vliv na kognitivní funkce, vliv na řízení

3 Alkohol - charakteristika Ethylakohol, etanol, vzniká chemickým procesem kvašení ze sacharidů Při nedokonalých chemických procesech (při domácí výrobě destilátů) vzniká směs etylalkoholu s nejnižším alkoholem, metylalkoholem (metanol) silný nervový jed se selektivním působením na oční nerv, vede k metabolickému rozvratu Nejstarší, nejvíce užívaná legální psychoaktivní látka na světě Různé funkce užívání: při náboženských obřadech, pro léčebné účely, jako nápoj Působí na neuropřenašečové systémy, a to na dopaminový, serotoninový a endorfinový Účinky alkoholu závisí na vypitém množství, vedle alkoholu působí biologické, psychologické a sociální vlivy

4 Alkohol prevalence užívání Více pijí muži než ženy, muži pijí větší množství alkoholu ČR (následuje Andora, Estonsko) patří mezi největší konzumenty alkoholu na světě (14,97 l čistého alkoholu na osobu) 10 % abstinentů % konzumuje alkohol ohrožujícím způsobem 2-3 % české populace konzumuje alkohol s takovými problémy, které by vyžadovaly odbornou pomoc a které dosahují charakteru syndromu závislosti Dle CAGE pije rizikově 17 % populace, škodlivé nebo problémové pití se týká 8,2 % populace Pouze malé procento ale vyhledá odbornou pomoc, léčených uživatelů je necelých 28 tisíc

5 Alkohol akutní intoxikace Při nižších dávkách a na začátku konzumace působí stimulačně (elace nálady, mnohomluvnost, zvýšené sebevědomí, společenskost), posléze snížení sebekritičnosti, zábran, agresivita Při vyšších dávkách dochází k útlumu (únava, spánek, až bezvědomí, smrt) Dle MKN-10: Musí být splněna všeobecná kritéria pro akutní intoxikaci (F1x.0) Jsou přítomny poruchy chování, projevující se alespoň jedním z následujících znaků: Dezinhibice, hádavost, agrese, labilita nálady, zhoršená pozornost, zhoršený úsudek, narušení osobních činností Musí být přítomen alespoň jeden z následujících znaků: Kolísavá chůze, špatná rovnováha, setřelá řeč, nystagmus, porucha vědomí, zarudlý obličej, zarudlé spojivky Intoxikovaný si neuvědomuje zhoršení kognitivních funkcí, naopak své schopnosti přeceňuje

6 Závislost na alkoholu Význam dědičných vlivů na vznik závislosti Přechod od škodlivého užívání k závislosti na alkoholu probíhá většinou nenápadně postupné změny Příznaky: výrazná změna tolerance vůči alkoholu Výskyt odvykacích příznaků v podobě ranních doušků Poruchy paměti (okénka, palimpsesty) S rozvojem závislosti dochází ke zvyšování tolerance na alkohol Postupně však dochází naopak k výraznému snížení schopnosti rychle a účinně metabolizovat alkohol (nápadné v kontrastu s množstvím konzumovaným v minulosti)

7 Alkohol odvykací stav U osob s anamnézou dlouhodobého a intenzivního užívání Dochází k němu během několika hodin až dní po přerušení užívání, nebo po výrazné redukci dávek Projevy: třes rukou, event. celého těla, pocení, závratě, poruchy stability a koordinace pohybů, úzkost, psychomotorický neklid, přechodné vizuální, taktilní nebo sluchové halucinace nebo iluze, nauzea, zvracení, bolesti hlavy, tachykardie nebo hypertenze, pocity slabosti, poruchy spánku Odeznívá během 4 až 5 dnů, některé příznaky mohou přetrvávat i několik měsíců (nespavost, úzkost)

8 Alkohol kognitivní deficity I. Narušení: Exekutivních funkcí (zejména plánování a rozhodování se) Zrakově-prostorových schopností Deklarativní paměti Jazykových schopností Motorických a percepčních schopností, prostorového vnímání Reakčního času při rozhodování se Koncentrace, přenášení a selektivity pozornosti Čím komplexnější úkoly, tím jsou narušení zřetelnější a k projevu deficitu stačí menší množství alkoholu Narušení přítomná následující ráno po konzumaci alkoholu (BAC=0): zhoršení reakčního času, narušení koncentrace, přenášení a selektivity pozornosti, horší výsledky v testech na oddálené vybavování a reakce na nepravidelné podněty oproti stavu intoxikace Intoxikace + dehydratace: deteriorace, narušení pozornosti, reakčního času, paměti, exekutivních funkcí Závislé na délce a závažnosti užívání, také ale na délce abstinence V reakcích na alkohol existují velké individuální rozdíly (liší se nejen jednotlivci mezi sebou, ale také situace a podmínky užívání) + různé metody zkoumání

9 Alkohol a řízení I. Ovlivňuje schopnost řídit i v nízkých hladinách Zvyšuje pravděpodobnost jak dopravní nehody, tak závažnost zranění při nehodách Vliv koncentrace etanolu v krvi do hodnoty 0,2 g/kg na riziko dopravní nehody je nejasný X již nízké dávky alkoholu ovlivňují schopnost řídit: pomalejší reakce, zvýšená chybovost, mírné kognitivní deficity oproti kontrolní skupině bez alkoholu Alkohol ovlivňuje psychomotorickou koordinaci, přenášení a dělení pozornosti, udržení pozornosti a komplexní reakční čas Kombinace s některými léky může potencovat negativní účinky alkoholu (např. benzodiazepiny) strana 9 April 10, 15

10 Alkohol a řízení II. Vliv etanolu podle jeho koncentrace v krvi: 0,2 až 0,5 g/kg: prokazatelné zhoršení schopnosti řídit, přibývá tendence riskovat, roste nepřiměřená sebedůvěra, zhoršuje se schopnost rozeznat pohybující se světla a odhadnout vzdálenosti, řidič si neuvědomuje svůj stav a naopak má sklon se přeceňovat a riskovat 0,5 až 0,8 g/kg: pronikavé prodloužení reakčního času, roste přeceňování vlastních schopností, oči se obtížně přizpůsobují přechodu ze světla do tmy a naopak, horší se vnímání barev (červená), zhoršuje se schopnost soustředění, poruchy rovnováhy, které mají praktický význam zejména u motocyklistů a cyklistů, zhoršuje se odhad vzdálenosti 0,8 až 1,2, g/kg: zhoršení schopnosti vnímat okraje zorného pole (tunelové vidění), přibývá další zhoršování soustředění, další prodloužení reakčního času, roste bezohlednost při řízení 1,2 a více g/kg: další snížení schopnosti řídit, poruchy soustředění, prodloužení reakčního času, další úbytek rovnováhy i nekritičnosti, zhoršení schopnosti orientace, i velmi zkušený řidič se může dopustit hrubých chyb, např. sešlápnutí plynu místo brzdy. strana 10 April 10, 15

11 Alkohol a řízení III. Studie na simulátorech: ovlivnění reakčního času potřebného k zabrzdění, frekvence srážek, reaktivita a kontrola jízdního pruhu + narušená schopnost plánovat, rozhodovat se, zrychlování, agresivita a sklon riskovat, zvýšená pravděpodobnost nesprávného rozhodnutí v dané situaci, vnímání rizika a reakce na něj Studie na silnicích: zvýšení reakčního času, frekvence nárazů, snížená přesnost zastavení, zhoršení plynulosti jízdy, snížená přesnost zatáčení, nadhodnocení řidičských schopností Epidemiologické studie: exponenciální nárůst rizika nehody se zvyšující se hladinou alkoholu v krvi (riziko zapříčinění nehody je 2, 3, 7 a 25krát vyšší při úrovních BAC 0,06 %, 0,08 %, 0,1 % a 0,15 % ve srovnání s kontrolní skupinou řidičů ) strana 11 April 10, 15

12 Konopné drogy - charakteristika Dlouhá historie užívání v Evropě (3000 př. Kr.) Tři druhy: Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis ruderalis Nejbližším příbuzným konopí je chmel (patří také do řádu konopné) Pochází pravděpodobně z centrální části Asie, roste po celém světě Psychicky aktivní jsou kanabinoidy delta-9-tetrahydrokanabinol (THC) a vznikající cannabidiol (CBD) a cannabinol (CBN) THC se váže na CB1 a CB2 kanabinoidní receptory v mozku, které za normálních okolností váží endogenní látky (anandamidy, působí euforii a uvolnění), THC je vytěsňuje a při dlouhodobém užívání vede k útlumu jejich produkce Kromě psychotropního efektu také další účinky (analgetický vliv, Alzheimerova choroba, roztroušená sklerosa, migréna, Parkinsonova choroba, snižování nitroočního tlaku, léčba chronické bolesti aj.)

13 Konopné drogy - formy Marihuana Sušené květenství a horní listy ze samičí rostliny konopí, drží v hrudkách při sobě, jemně lepí, aroma Obsah aktivních látek 2-20 % dle oblasti původu Hašiš Konopná pryskyřice obsahující malý obsah květenství a drobných nečistot Obsah aktivních látek okolo 40 % Rozdíl oproti marihuaně je v dynamice účinku

14 Konopné drogy prevalence užívání v ČR Nejčastěji užitá nelegální droga (v životě zkusilo 27,9 % obyvatel ve věku let, v posledním roce 9,2 %, přibližně třetina spadá do kategorie středního nebo vysokého rizika výskytu problémů spojených s užíváním, dle škály CAST) Roční i měsíční prevalence je výrazně vyšší mezi muži v mladších věkových skupinách Ve věku let Někdy užilo konopnou drogu 51,8 % V posledním roce 20,3 % V posledním měsíci 6 %, z nich rizikově užívá 9,8 %

15 Konopné drogy akutní intoxikace Vliv látky + setting Účinek při vykouření drogy nastupuje obvykle během desítek sekund až minut, působí 3-6 hodin Při perorálním užití nastupuje účinek pomaleji, ale trvá déle Účinky: sucho v ústech, jemný pocit chladu, hlad, deformace ve vnímání času (čas se vleče),deformace ve vnímání prostoru, lehká euforie, příjemná nálada, může přejít do bouřlivého smíchu, někdy nevolnost až zvracení, úzkostné stavy zřídka Postižena je krátkodobá paměť a pozornost, schopnost učit se, reakční čas, koordinace a motorické funkce Metabolity THC jsou dlouho detekovatelné v moči

16 Konopné drogy důsledky krátkodobého a dlouhodobého užívání Krátkodobé užívání Vliv na pozornost, schopnost vykonávat psychomotorické úkoly, na krátkodobou paměť Poškození nejsou natolik závažná, aby negativně ovlivňovala fungování v každodenním životě Délka užívání je klíčovým faktorem ve vývoji poškození kognitivních funkcí Dlouhodobé užívání Ireverzibilní dopad nebyl prokázán Reverzibilní snížení kognitivních funkcí až 28 dní po zahájení abstinence Zhoršení pozornosti a paměti, schopnosti učit se, udržet a vybavit si informace Poškození jsou nejvíce zjevná při úkolech náročných na pozornost a vykonávaných rychle pod časovým tlakem Vše se zhoršuje s délkou a frekvencí užívání Není ale jasné, jak výrazně tyto deficity narušují každodenní život a do jaké míry působí kompenzační mechanismy

17 Konopné drogy kognitivní deficity Kognitivní deficity u dlouhodobých uživatelů marihuany V koncentraci, selektivitě a oscilaci pozornosti V krátkodobé paměti, verbální paměti a pracovní paměti V zaznamenávání, organizování a používání nových informací V percepčně-motorickém tempu a reakčním čase Ve schopnosti učit se Zdravotní problémy Zapomínání, ztráta motivace, bušení srdce, nevolnost, zmatenost, ztráta koordinace, halucinace Méně často deprese, úzkostné stavy, paranoia, agresivita, poruchy a ztráta vědomí

18 Konopné drogy a řízení Nejvíce užívaná nelegální droga Ovlivnění schopnosti řídit závisí na množství užitého THC narušení jsou tím větší, čím je úkol složitější a náročnější na udržení pozornosti Pravidelní uživatelé vykazují menší narušení než rekreační uživatelé (fyziologická tolerance, naučené kompenzační chování) Účinky THC jsou podobné jako účinky 0,07-0,1 % alkoholu v krvi (studie na laboratorních simulátorech) Maximální narušení jsou pozorována minut po užití, přetrvávají i 2,5 hod. Prodloužení reakčního času a zvýšená chybovost v krizových situacích Snížení pozornosti, narušení dělení pozornosti Bezstarostnost Snížená schopnost udržet trajektorii (střední čáru), sledovat dráhu Narušení motorické koordinace Negativní dopady mohou být kompenzovány snížením rychlosti Uživatelé mají lepší sebereflexi, tudíž jsou více opatrní a méně inklinují k riskování na silnici než uživatelé alkoholu. Při dopravních nehodách je nejčastější právě kombinace konopných látek s alkoholem strana 18 April 10, 15

19 strana 19 Konopné drogy versus alkohol Vliv na schopnosti související s řízením závisí na užité dávce, účinky konopných drog mnohem více než alkoholu závisí také na získané toleranci, způsobu kouření, absorbování THC a množství aktivních látek Škodlivé účinky konopí závisí na užitém množství a výrazněji se při řízení projevují ve vysoce automatizovaných funkcích než při komplexních úkolech, které vyžadují vědomou kontrolu, zatímco alkohol se projevuje opačně Uživatelé konopí mají tendenci během řízení efektivně kompenzovat nedostatky používáním různých behaviorálních strategií Kombinace alkoholu s konopím eliminuje schopnost efektivně použít kompenzační strategie Řidiči pod vlivem alkoholu podceňují kognitivní deficity, zatímco uživatelé konopí mají tendenci tato narušení nadhodnocovat a následně tedy použijí kompenzační strategie Neprůkazné jsou výsledky epidemiologických studií zaměřených na zkoumání toho, zda konopné drogy zvyšují riziko dopravních nehod, zatímco pokud jde o alkohol, panuje shoda v názoru, že zvyšuje riziko dopravních nehod Riziko pod vlivem alkoholu a konopí je vyšší (znásobeno) než riziko pod vlivem pouze jedné z těchto dvou drog Dlouhodobí uživatelé konopí vykazují menší narušení způsobená jak alkoholem, tak konopím než rekreační uživatelé April 10, 15

20 Opioidy - charakteristika Opioidy = Přírodní rostlinné alkaloidy a jejich polysyntetické deriváty Synteticky připravené drogy odvozené od struktury morfinu (opiáty) Živočišné peptidy vyskytující se v některých částech mozku Obecně tlumivý účinek, vyvolávají pocity euforie V lékařství: léky proti bolesti (analgetika), léky proti kašli (antitusika) Nelegálně: heroin Substituční léčba: matadon, buprenorfin (Subutex, Suboxone)

21 Opioidy prevalence užívání Problémové užívání / uživatel dle EMCDDA Odhad počtu problémových uživatelů drog v ČR 41,3 tisíc (střední odhad) 30,7 tisíc uživatelů pervitinu 4,3 tisíc uživatelů heroinu 6,3 tisíc uživatelů buprenorfinu Odhad počtu uživatelů opiátů z dat získaných od praktických lékařů: uživatelů

22 Opioidy účinky Na CNS Tlumivý účinek, potlačují percepční, lokalizační i psychickou a emocionální složku bolesti, působí euforii, zklidnění až ospalost, útlum dýchacího centra, dráždí zónu pro zvracení, vyvolávají stažení zornic, snižují tělesnou teplotu Na krevní oběh Rozšíření cév, zpomalení frekvence srdeční činnosti, pokles krevního tlaku Na dýchání Zpomalení dechové frekvence, snížení dechového objemu Na trávící trakt Těžká zácpa

23 Heroin akutní intoxikace Nejčastěji nitrožilní aplikace, dále šňupání, kouření, inhalace z aluminiové folie Obecně: Zklidnění, příjemná euforie, která podléhá toleranci Může ale nastat dysforie (hl. u žen), nevolnost, zvracení a neschopnost koncentrace První příznaky: nevolnost, hučení v uších, pocit tepla v obličeji, svědění, dýchání je povrchní, zúžené zornice (v konečném stadiu rozšíření), zvýšení všech somatických reflexů (hyperreflexie)

24 Heroin dlouhodobé užívání Nejvíce postižena oblast charakterových vlastností (lenost, bez vůle, libida a potence, depresivita, halucinace při usínání) Nespavost, únava, podrážděnost střídající se s apatií Nezdravá životospráva vede k celkovému vyčerpání organismu a extrémní vyhublosti Infekce spojené s injekční aplikací Vysoký potenciál pro vznik závislosti somatického typu Neuropsychologická narušení: narušení v paměti a prostorové orientaci, v přenášení pozornosti, schopnosti plánovat, narušené zpracování kognitivních a emočních informací Problémem pro posouzení je polymorfní užívání U pacientů metadonové substituce nejsou prokázány výrazná kognitivní narušení, mírná narušení v psychomotorickém tempu, verbální a krátkodobé paměti, pozornosti a řešení problémů

25 Opioidy užívané pro zvládání bolesti I. Zejména u pacientů s rakovinou v pokročilých stádiích Zkoumání účinků u zdravých dobrovolníků Kognitivní narušení je spojeno s injekčním užíváním, závislé na množství užité látky Orální aplikace mírné, ale signifikantní narušení spojené s velikostí dávky Pozor: bolest sama o sobě může způsobit kognitivní narušení Zkoumání účinků u pacientů trpících chronickou bolestí způsobenou nádorovým onemocněním Stabilní dávky nenarušují kognitivní funkce Zvyšující se dávky jsou spojeny se zhoršením paměti, abstraktního uvažování a reakčního času, pozornosti Brát v úvahu bolest, užívané léky a funkční stav Zkoumání účinků u pacientů s chronickou nemaligní bolestí Nezjištěno kognitivní narušení Samotné dlouhodobé užívání opioidů pro tlumení bolesti neovlivňuje neuropsychologický výkon, bolest a funkční narušení mohou způsobit větší problémy

26 Opioidy a řízení Opioidy užívané pro zvládání bolesti Zkoumáno za použití různých metodologií Žádná studie neprokázala vliv užívání opioidů na snížení schopnosti řídit Ale, není jasné, zda tato zjištění mohou být aplikována na pacienty trpící bolestí a dlouhodobě užívající opioidy Neovlivňují neuropsychologický výkon X bolest a funkční narušení Užívání heroinu Narušení prostorové orientace Deficity ve schopnosti přenášet pozornost Zpomalení reflexů Prodloužení reakčního času Podcenění rizikových situací Zcela neschopni řízení jsou řidiči při syndromu z odnětí Pacienti metadonové substituce Minimální narušení strana 26 April 10, 15

27 Stimulancia charakteristika I. Legální: kofein, tein Nelegální: pervitin (metamfetamin), amfetamin, kokain, extáze (MDMA) Obecně: Zvyšují psychomotorické tempo a bdělost urychlením myšlení, zvýšenou nabídkou asociací a výbavností paměti (na úkor přesnosti) Zkracují spánek a zahánějí únavu Vyvolávají euforii a velmi příjemný pocit síly (duševní i tělesné) a energie Snižují chuť k jídlu Působí anxiogenně vyvolávají úzkost Někdy umocňují trému Užití může vést k agresivitě a přecenění hranic psychosomatických možností Po odeznění účinku látky se dostavuje dojezd podobný kocovině dominuje celkové vyčerpání, únava, bolest kloubů Dlouhodobým účinkem je vznik psychické závislosti (craving) Somatické komplikace Organismus je po celou dobu účinku připraven na vrcholový výkon snížená chuť k jídlu rychlé hubnutí extrémní vyhublost Toxické psychózy

28 Stimulancia prevalence užívání Trend: pokles užívání nelegálních drog v obecné populaci včetně konopných drog Odhad prevalence problémového užívání pervitinu: ( ) uživatelů pervitinu Nejvíce v kraji: hl.m. Praha, Ústecký, Moravskoslezský Další souvislosti 5 HIV pozitivních v souvislosti s užíváním (nižší než 1 %) 518 VHC pozitivních injekčních uživatelů (20-60 %)

29 Stimulancia pervitin (metamfetamin) Účinnější než amfetamin (ve světě nejrozšířenější) Mikrokrystalický bílý prášek, bez zápachu, hořké chuti, na černém trhu zabarven do žluta, fialova Výchozí látkou pro výrobu je efedrin Aplikace: ústy, šňupáním, nitrožilně Hlavní příznaky intoxikace zmizí za 8-24 hodin

30 Pervitin akutní intoxikace Při prvním požití často bolest v čele, úzkost Neklid, hyperaktivita Bolesti hlavy Mydriáza Tachykardie s arytmiemi Hyperreflexie Vzestup tělesné teploty Někdy křeče a delirium

31 Pervitin dlouhodobé užívání Mohou vznikat organické mozkové psychosyndromy provázené demencí Závislý je neklidný, pociťuje napětí, úzkost, předrážděnost, poruchy spánku, panikaření, nevolnost, zvracení, sucho v ústech, celková sešlost z podvýživy, třes, bolesti u srdce, bolesti kloubů, široké nereagující zorničky Psychické komplikace: halucinace, strach, neklid, vztahovačnost, deprese, sebevražedné tendence, podezíravost, chorobná žárlivost, stavy zmatenosti, poruchy paměti, neschopnost koncentrace Odvykací syndrom je pouze psychický Zdravotní rizika související s nitrožilním užíváním

32 Stimulancia - kognitivní deficity u uživatelů Neurotoxicita Jednorázové podání výzkumným osobám snížení únavy, zvýšení kognitivní výkonnosti, tendence k impulzivním odpovědím na podněty, zrychlení reakčního času Současný chronický uživatel Deficity ve výkonech v paměťových testech, např. ve znovuvybavení si sluchových podnětů Deficity v percepčně-motorickém tempu, v reakčním čase Deficity v inhibici a koncentraci pozornosti Problémy při řešení problémů, zacházení s informacemi, abstraktním myšlení a v mentální flexibilitě Bývalí uživatelé abstinující 5 dní až několik let vykazují poškozený výkon v testech, které vyžadují: Schopnost inhibovat irelevantní informace, rozhodovat se, používat funkce paměti, zejména krátkodobou paměť, zpracování prostorových úloh a organizaci informací, schopnost učit se

33 Stimulancia a řízení Účinky se liší dle toho v jaké fázi po užití se jedinec nachází (bezprostředně po užití, později, abstinenční syndrom) Účinky také závisí na užitém množství, způsobu užití, frekvenci užívání a na době od posledního užití Problémy v motorické oblasti Snížení pozornosti a soustředění se na řízení Zrychlení reakčního času, impulzivní reakce Narušená psychomotorická koordinace Riskování Agresivita Rychlá jízda Vybočování z jízdního pruhu a ze silnice Vlnkovitá jízda Časté jsou kolize ve velké rychlosti strana 33 April 10, 15

34 Sedativa (antidepresiva, anxiolytika, např. benzodiazepiny) a řízení Snížení pozornosti, snížená ostražitost Zpomalení reakcí (nárůst reakčního času) Narušení psychomotorické koordinace Narušení exekutivních funkcí Útlum, ospalost až spánek Problémy s udržením vozidla v dráze Řídí buď příliš rychle, nebo pomalu Problémy s řízením se podle dopravních signálů a značek Velkým problémem zůstává nedostatečné poučení pacienta o nežádoucích účincích medikace strana 34 April 10, 15

35 Literatura Kalina, K., & Radimecký, J. (Eds.). (2003). Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády ČR. Miovský, M. (Ed.). (2006). Kognitivní deficity způsobené užíváním návykových látek. In M. Preiss, & H. Kučerová, Neuropsychologie v psychiatrii ( ). Praha: Grada. Mravčík, V. et al. (2013). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce2012. Praha: Úřad vlády ČR.

36 Děkuji za pozornost. Kontakt