Užívání návykových látek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Užívání návykových látek"

Transkript

1 Užívání návykových látek Charakteristika drog, účinky, závislost, prevalence Lenka Šťastná

2 Obsah Alkohol Konopné drogy Opioidy Analgetika Stimulancia Sedativa charakteristika, prevalence, účinky akutní intoxikace, dlouhodobého užívání, vliv na kognitivní funkce, vliv na řízení

3 Alkohol - charakteristika Ethylakohol, etanol, vzniká chemickým procesem kvašení ze sacharidů Při nedokonalých chemických procesech (při domácí výrobě destilátů) vzniká směs etylalkoholu s nejnižším alkoholem, metylalkoholem (metanol) silný nervový jed se selektivním působením na oční nerv, vede k metabolickému rozvratu Nejstarší, nejvíce užívaná legální psychoaktivní látka na světě Různé funkce užívání: při náboženských obřadech, pro léčebné účely, jako nápoj Působí na neuropřenašečové systémy, a to na dopaminový, serotoninový a endorfinový Účinky alkoholu závisí na vypitém množství, vedle alkoholu působí biologické, psychologické a sociální vlivy

4 Alkohol prevalence užívání Více pijí muži než ženy, muži pijí větší množství alkoholu ČR (následuje Andora, Estonsko) patří mezi největší konzumenty alkoholu na světě (14,97 l čistého alkoholu na osobu) 10 % abstinentů % konzumuje alkohol ohrožujícím způsobem 2-3 % české populace konzumuje alkohol s takovými problémy, které by vyžadovaly odbornou pomoc a které dosahují charakteru syndromu závislosti Dle CAGE pije rizikově 17 % populace, škodlivé nebo problémové pití se týká 8,2 % populace Pouze malé procento ale vyhledá odbornou pomoc, léčených uživatelů je necelých 28 tisíc

5 Alkohol akutní intoxikace Při nižších dávkách a na začátku konzumace působí stimulačně (elace nálady, mnohomluvnost, zvýšené sebevědomí, společenskost), posléze snížení sebekritičnosti, zábran, agresivita Při vyšších dávkách dochází k útlumu (únava, spánek, až bezvědomí, smrt) Dle MKN-10: Musí být splněna všeobecná kritéria pro akutní intoxikaci (F1x.0) Jsou přítomny poruchy chování, projevující se alespoň jedním z následujících znaků: Dezinhibice, hádavost, agrese, labilita nálady, zhoršená pozornost, zhoršený úsudek, narušení osobních činností Musí být přítomen alespoň jeden z následujících znaků: Kolísavá chůze, špatná rovnováha, setřelá řeč, nystagmus, porucha vědomí, zarudlý obličej, zarudlé spojivky Intoxikovaný si neuvědomuje zhoršení kognitivních funkcí, naopak své schopnosti přeceňuje

6 Závislost na alkoholu Význam dědičných vlivů na vznik závislosti Přechod od škodlivého užívání k závislosti na alkoholu probíhá většinou nenápadně postupné změny Příznaky: výrazná změna tolerance vůči alkoholu Výskyt odvykacích příznaků v podobě ranních doušků Poruchy paměti (okénka, palimpsesty) S rozvojem závislosti dochází ke zvyšování tolerance na alkohol Postupně však dochází naopak k výraznému snížení schopnosti rychle a účinně metabolizovat alkohol (nápadné v kontrastu s množstvím konzumovaným v minulosti)

7 Alkohol odvykací stav U osob s anamnézou dlouhodobého a intenzivního užívání Dochází k němu během několika hodin až dní po přerušení užívání, nebo po výrazné redukci dávek Projevy: třes rukou, event. celého těla, pocení, závratě, poruchy stability a koordinace pohybů, úzkost, psychomotorický neklid, přechodné vizuální, taktilní nebo sluchové halucinace nebo iluze, nauzea, zvracení, bolesti hlavy, tachykardie nebo hypertenze, pocity slabosti, poruchy spánku Odeznívá během 4 až 5 dnů, některé příznaky mohou přetrvávat i několik měsíců (nespavost, úzkost)

8 Alkohol kognitivní deficity I. Narušení: Exekutivních funkcí (zejména plánování a rozhodování se) Zrakově-prostorových schopností Deklarativní paměti Jazykových schopností Motorických a percepčních schopností, prostorového vnímání Reakčního času při rozhodování se Koncentrace, přenášení a selektivity pozornosti Čím komplexnější úkoly, tím jsou narušení zřetelnější a k projevu deficitu stačí menší množství alkoholu Narušení přítomná následující ráno po konzumaci alkoholu (BAC=0): zhoršení reakčního času, narušení koncentrace, přenášení a selektivity pozornosti, horší výsledky v testech na oddálené vybavování a reakce na nepravidelné podněty oproti stavu intoxikace Intoxikace + dehydratace: deteriorace, narušení pozornosti, reakčního času, paměti, exekutivních funkcí Závislé na délce a závažnosti užívání, také ale na délce abstinence V reakcích na alkohol existují velké individuální rozdíly (liší se nejen jednotlivci mezi sebou, ale také situace a podmínky užívání) + různé metody zkoumání

9 Alkohol a řízení I. Ovlivňuje schopnost řídit i v nízkých hladinách Zvyšuje pravděpodobnost jak dopravní nehody, tak závažnost zranění při nehodách Vliv koncentrace etanolu v krvi do hodnoty 0,2 g/kg na riziko dopravní nehody je nejasný X již nízké dávky alkoholu ovlivňují schopnost řídit: pomalejší reakce, zvýšená chybovost, mírné kognitivní deficity oproti kontrolní skupině bez alkoholu Alkohol ovlivňuje psychomotorickou koordinaci, přenášení a dělení pozornosti, udržení pozornosti a komplexní reakční čas Kombinace s některými léky může potencovat negativní účinky alkoholu (např. benzodiazepiny) strana 9 April 10, 15

10 Alkohol a řízení II. Vliv etanolu podle jeho koncentrace v krvi: 0,2 až 0,5 g/kg: prokazatelné zhoršení schopnosti řídit, přibývá tendence riskovat, roste nepřiměřená sebedůvěra, zhoršuje se schopnost rozeznat pohybující se světla a odhadnout vzdálenosti, řidič si neuvědomuje svůj stav a naopak má sklon se přeceňovat a riskovat 0,5 až 0,8 g/kg: pronikavé prodloužení reakčního času, roste přeceňování vlastních schopností, oči se obtížně přizpůsobují přechodu ze světla do tmy a naopak, horší se vnímání barev (červená), zhoršuje se schopnost soustředění, poruchy rovnováhy, které mají praktický význam zejména u motocyklistů a cyklistů, zhoršuje se odhad vzdálenosti 0,8 až 1,2, g/kg: zhoršení schopnosti vnímat okraje zorného pole (tunelové vidění), přibývá další zhoršování soustředění, další prodloužení reakčního času, roste bezohlednost při řízení 1,2 a více g/kg: další snížení schopnosti řídit, poruchy soustředění, prodloužení reakčního času, další úbytek rovnováhy i nekritičnosti, zhoršení schopnosti orientace, i velmi zkušený řidič se může dopustit hrubých chyb, např. sešlápnutí plynu místo brzdy. strana 10 April 10, 15

11 Alkohol a řízení III. Studie na simulátorech: ovlivnění reakčního času potřebného k zabrzdění, frekvence srážek, reaktivita a kontrola jízdního pruhu + narušená schopnost plánovat, rozhodovat se, zrychlování, agresivita a sklon riskovat, zvýšená pravděpodobnost nesprávného rozhodnutí v dané situaci, vnímání rizika a reakce na něj Studie na silnicích: zvýšení reakčního času, frekvence nárazů, snížená přesnost zastavení, zhoršení plynulosti jízdy, snížená přesnost zatáčení, nadhodnocení řidičských schopností Epidemiologické studie: exponenciální nárůst rizika nehody se zvyšující se hladinou alkoholu v krvi (riziko zapříčinění nehody je 2, 3, 7 a 25krát vyšší při úrovních BAC 0,06 %, 0,08 %, 0,1 % a 0,15 % ve srovnání s kontrolní skupinou řidičů ) strana 11 April 10, 15

12 Konopné drogy - charakteristika Dlouhá historie užívání v Evropě (3000 př. Kr.) Tři druhy: Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis ruderalis Nejbližším příbuzným konopí je chmel (patří také do řádu konopné) Pochází pravděpodobně z centrální části Asie, roste po celém světě Psychicky aktivní jsou kanabinoidy delta-9-tetrahydrokanabinol (THC) a vznikající cannabidiol (CBD) a cannabinol (CBN) THC se váže na CB1 a CB2 kanabinoidní receptory v mozku, které za normálních okolností váží endogenní látky (anandamidy, působí euforii a uvolnění), THC je vytěsňuje a při dlouhodobém užívání vede k útlumu jejich produkce Kromě psychotropního efektu také další účinky (analgetický vliv, Alzheimerova choroba, roztroušená sklerosa, migréna, Parkinsonova choroba, snižování nitroočního tlaku, léčba chronické bolesti aj.)

13 Konopné drogy - formy Marihuana Sušené květenství a horní listy ze samičí rostliny konopí, drží v hrudkách při sobě, jemně lepí, aroma Obsah aktivních látek 2-20 % dle oblasti původu Hašiš Konopná pryskyřice obsahující malý obsah květenství a drobných nečistot Obsah aktivních látek okolo 40 % Rozdíl oproti marihuaně je v dynamice účinku

14 Konopné drogy prevalence užívání v ČR Nejčastěji užitá nelegální droga (v životě zkusilo 27,9 % obyvatel ve věku let, v posledním roce 9,2 %, přibližně třetina spadá do kategorie středního nebo vysokého rizika výskytu problémů spojených s užíváním, dle škály CAST) Roční i měsíční prevalence je výrazně vyšší mezi muži v mladších věkových skupinách Ve věku let Někdy užilo konopnou drogu 51,8 % V posledním roce 20,3 % V posledním měsíci 6 %, z nich rizikově užívá 9,8 %

15 Konopné drogy akutní intoxikace Vliv látky + setting Účinek při vykouření drogy nastupuje obvykle během desítek sekund až minut, působí 3-6 hodin Při perorálním užití nastupuje účinek pomaleji, ale trvá déle Účinky: sucho v ústech, jemný pocit chladu, hlad, deformace ve vnímání času (čas se vleče),deformace ve vnímání prostoru, lehká euforie, příjemná nálada, může přejít do bouřlivého smíchu, někdy nevolnost až zvracení, úzkostné stavy zřídka Postižena je krátkodobá paměť a pozornost, schopnost učit se, reakční čas, koordinace a motorické funkce Metabolity THC jsou dlouho detekovatelné v moči

16 Konopné drogy důsledky krátkodobého a dlouhodobého užívání Krátkodobé užívání Vliv na pozornost, schopnost vykonávat psychomotorické úkoly, na krátkodobou paměť Poškození nejsou natolik závažná, aby negativně ovlivňovala fungování v každodenním životě Délka užívání je klíčovým faktorem ve vývoji poškození kognitivních funkcí Dlouhodobé užívání Ireverzibilní dopad nebyl prokázán Reverzibilní snížení kognitivních funkcí až 28 dní po zahájení abstinence Zhoršení pozornosti a paměti, schopnosti učit se, udržet a vybavit si informace Poškození jsou nejvíce zjevná při úkolech náročných na pozornost a vykonávaných rychle pod časovým tlakem Vše se zhoršuje s délkou a frekvencí užívání Není ale jasné, jak výrazně tyto deficity narušují každodenní život a do jaké míry působí kompenzační mechanismy

17 Konopné drogy kognitivní deficity Kognitivní deficity u dlouhodobých uživatelů marihuany V koncentraci, selektivitě a oscilaci pozornosti V krátkodobé paměti, verbální paměti a pracovní paměti V zaznamenávání, organizování a používání nových informací V percepčně-motorickém tempu a reakčním čase Ve schopnosti učit se Zdravotní problémy Zapomínání, ztráta motivace, bušení srdce, nevolnost, zmatenost, ztráta koordinace, halucinace Méně často deprese, úzkostné stavy, paranoia, agresivita, poruchy a ztráta vědomí

18 Konopné drogy a řízení Nejvíce užívaná nelegální droga Ovlivnění schopnosti řídit závisí na množství užitého THC narušení jsou tím větší, čím je úkol složitější a náročnější na udržení pozornosti Pravidelní uživatelé vykazují menší narušení než rekreační uživatelé (fyziologická tolerance, naučené kompenzační chování) Účinky THC jsou podobné jako účinky 0,07-0,1 % alkoholu v krvi (studie na laboratorních simulátorech) Maximální narušení jsou pozorována minut po užití, přetrvávají i 2,5 hod. Prodloužení reakčního času a zvýšená chybovost v krizových situacích Snížení pozornosti, narušení dělení pozornosti Bezstarostnost Snížená schopnost udržet trajektorii (střední čáru), sledovat dráhu Narušení motorické koordinace Negativní dopady mohou být kompenzovány snížením rychlosti Uživatelé mají lepší sebereflexi, tudíž jsou více opatrní a méně inklinují k riskování na silnici než uživatelé alkoholu. Při dopravních nehodách je nejčastější právě kombinace konopných látek s alkoholem strana 18 April 10, 15

19 strana 19 Konopné drogy versus alkohol Vliv na schopnosti související s řízením závisí na užité dávce, účinky konopných drog mnohem více než alkoholu závisí také na získané toleranci, způsobu kouření, absorbování THC a množství aktivních látek Škodlivé účinky konopí závisí na užitém množství a výrazněji se při řízení projevují ve vysoce automatizovaných funkcích než při komplexních úkolech, které vyžadují vědomou kontrolu, zatímco alkohol se projevuje opačně Uživatelé konopí mají tendenci během řízení efektivně kompenzovat nedostatky používáním různých behaviorálních strategií Kombinace alkoholu s konopím eliminuje schopnost efektivně použít kompenzační strategie Řidiči pod vlivem alkoholu podceňují kognitivní deficity, zatímco uživatelé konopí mají tendenci tato narušení nadhodnocovat a následně tedy použijí kompenzační strategie Neprůkazné jsou výsledky epidemiologických studií zaměřených na zkoumání toho, zda konopné drogy zvyšují riziko dopravních nehod, zatímco pokud jde o alkohol, panuje shoda v názoru, že zvyšuje riziko dopravních nehod Riziko pod vlivem alkoholu a konopí je vyšší (znásobeno) než riziko pod vlivem pouze jedné z těchto dvou drog Dlouhodobí uživatelé konopí vykazují menší narušení způsobená jak alkoholem, tak konopím než rekreační uživatelé April 10, 15

20 Opioidy - charakteristika Opioidy = Přírodní rostlinné alkaloidy a jejich polysyntetické deriváty Synteticky připravené drogy odvozené od struktury morfinu (opiáty) Živočišné peptidy vyskytující se v některých částech mozku Obecně tlumivý účinek, vyvolávají pocity euforie V lékařství: léky proti bolesti (analgetika), léky proti kašli (antitusika) Nelegálně: heroin Substituční léčba: matadon, buprenorfin (Subutex, Suboxone)

21 Opioidy prevalence užívání Problémové užívání / uživatel dle EMCDDA Odhad počtu problémových uživatelů drog v ČR 41,3 tisíc (střední odhad) 30,7 tisíc uživatelů pervitinu 4,3 tisíc uživatelů heroinu 6,3 tisíc uživatelů buprenorfinu Odhad počtu uživatelů opiátů z dat získaných od praktických lékařů: uživatelů

22 Opioidy účinky Na CNS Tlumivý účinek, potlačují percepční, lokalizační i psychickou a emocionální složku bolesti, působí euforii, zklidnění až ospalost, útlum dýchacího centra, dráždí zónu pro zvracení, vyvolávají stažení zornic, snižují tělesnou teplotu Na krevní oběh Rozšíření cév, zpomalení frekvence srdeční činnosti, pokles krevního tlaku Na dýchání Zpomalení dechové frekvence, snížení dechového objemu Na trávící trakt Těžká zácpa

23 Heroin akutní intoxikace Nejčastěji nitrožilní aplikace, dále šňupání, kouření, inhalace z aluminiové folie Obecně: Zklidnění, příjemná euforie, která podléhá toleranci Může ale nastat dysforie (hl. u žen), nevolnost, zvracení a neschopnost koncentrace První příznaky: nevolnost, hučení v uších, pocit tepla v obličeji, svědění, dýchání je povrchní, zúžené zornice (v konečném stadiu rozšíření), zvýšení všech somatických reflexů (hyperreflexie)

24 Heroin dlouhodobé užívání Nejvíce postižena oblast charakterových vlastností (lenost, bez vůle, libida a potence, depresivita, halucinace při usínání) Nespavost, únava, podrážděnost střídající se s apatií Nezdravá životospráva vede k celkovému vyčerpání organismu a extrémní vyhublosti Infekce spojené s injekční aplikací Vysoký potenciál pro vznik závislosti somatického typu Neuropsychologická narušení: narušení v paměti a prostorové orientaci, v přenášení pozornosti, schopnosti plánovat, narušené zpracování kognitivních a emočních informací Problémem pro posouzení je polymorfní užívání U pacientů metadonové substituce nejsou prokázány výrazná kognitivní narušení, mírná narušení v psychomotorickém tempu, verbální a krátkodobé paměti, pozornosti a řešení problémů

25 Opioidy užívané pro zvládání bolesti I. Zejména u pacientů s rakovinou v pokročilých stádiích Zkoumání účinků u zdravých dobrovolníků Kognitivní narušení je spojeno s injekčním užíváním, závislé na množství užité látky Orální aplikace mírné, ale signifikantní narušení spojené s velikostí dávky Pozor: bolest sama o sobě může způsobit kognitivní narušení Zkoumání účinků u pacientů trpících chronickou bolestí způsobenou nádorovým onemocněním Stabilní dávky nenarušují kognitivní funkce Zvyšující se dávky jsou spojeny se zhoršením paměti, abstraktního uvažování a reakčního času, pozornosti Brát v úvahu bolest, užívané léky a funkční stav Zkoumání účinků u pacientů s chronickou nemaligní bolestí Nezjištěno kognitivní narušení Samotné dlouhodobé užívání opioidů pro tlumení bolesti neovlivňuje neuropsychologický výkon, bolest a funkční narušení mohou způsobit větší problémy

26 Opioidy a řízení Opioidy užívané pro zvládání bolesti Zkoumáno za použití různých metodologií Žádná studie neprokázala vliv užívání opioidů na snížení schopnosti řídit Ale, není jasné, zda tato zjištění mohou být aplikována na pacienty trpící bolestí a dlouhodobě užívající opioidy Neovlivňují neuropsychologický výkon X bolest a funkční narušení Užívání heroinu Narušení prostorové orientace Deficity ve schopnosti přenášet pozornost Zpomalení reflexů Prodloužení reakčního času Podcenění rizikových situací Zcela neschopni řízení jsou řidiči při syndromu z odnětí Pacienti metadonové substituce Minimální narušení strana 26 April 10, 15

27 Stimulancia charakteristika I. Legální: kofein, tein Nelegální: pervitin (metamfetamin), amfetamin, kokain, extáze (MDMA) Obecně: Zvyšují psychomotorické tempo a bdělost urychlením myšlení, zvýšenou nabídkou asociací a výbavností paměti (na úkor přesnosti) Zkracují spánek a zahánějí únavu Vyvolávají euforii a velmi příjemný pocit síly (duševní i tělesné) a energie Snižují chuť k jídlu Působí anxiogenně vyvolávají úzkost Někdy umocňují trému Užití může vést k agresivitě a přecenění hranic psychosomatických možností Po odeznění účinku látky se dostavuje dojezd podobný kocovině dominuje celkové vyčerpání, únava, bolest kloubů Dlouhodobým účinkem je vznik psychické závislosti (craving) Somatické komplikace Organismus je po celou dobu účinku připraven na vrcholový výkon snížená chuť k jídlu rychlé hubnutí extrémní vyhublost Toxické psychózy

28 Stimulancia prevalence užívání Trend: pokles užívání nelegálních drog v obecné populaci včetně konopných drog Odhad prevalence problémového užívání pervitinu: ( ) uživatelů pervitinu Nejvíce v kraji: hl.m. Praha, Ústecký, Moravskoslezský Další souvislosti 5 HIV pozitivních v souvislosti s užíváním (nižší než 1 %) 518 VHC pozitivních injekčních uživatelů (20-60 %)

29 Stimulancia pervitin (metamfetamin) Účinnější než amfetamin (ve světě nejrozšířenější) Mikrokrystalický bílý prášek, bez zápachu, hořké chuti, na černém trhu zabarven do žluta, fialova Výchozí látkou pro výrobu je efedrin Aplikace: ústy, šňupáním, nitrožilně Hlavní příznaky intoxikace zmizí za 8-24 hodin

30 Pervitin akutní intoxikace Při prvním požití často bolest v čele, úzkost Neklid, hyperaktivita Bolesti hlavy Mydriáza Tachykardie s arytmiemi Hyperreflexie Vzestup tělesné teploty Někdy křeče a delirium

31 Pervitin dlouhodobé užívání Mohou vznikat organické mozkové psychosyndromy provázené demencí Závislý je neklidný, pociťuje napětí, úzkost, předrážděnost, poruchy spánku, panikaření, nevolnost, zvracení, sucho v ústech, celková sešlost z podvýživy, třes, bolesti u srdce, bolesti kloubů, široké nereagující zorničky Psychické komplikace: halucinace, strach, neklid, vztahovačnost, deprese, sebevražedné tendence, podezíravost, chorobná žárlivost, stavy zmatenosti, poruchy paměti, neschopnost koncentrace Odvykací syndrom je pouze psychický Zdravotní rizika související s nitrožilním užíváním

32 Stimulancia - kognitivní deficity u uživatelů Neurotoxicita Jednorázové podání výzkumným osobám snížení únavy, zvýšení kognitivní výkonnosti, tendence k impulzivním odpovědím na podněty, zrychlení reakčního času Současný chronický uživatel Deficity ve výkonech v paměťových testech, např. ve znovuvybavení si sluchových podnětů Deficity v percepčně-motorickém tempu, v reakčním čase Deficity v inhibici a koncentraci pozornosti Problémy při řešení problémů, zacházení s informacemi, abstraktním myšlení a v mentální flexibilitě Bývalí uživatelé abstinující 5 dní až několik let vykazují poškozený výkon v testech, které vyžadují: Schopnost inhibovat irelevantní informace, rozhodovat se, používat funkce paměti, zejména krátkodobou paměť, zpracování prostorových úloh a organizaci informací, schopnost učit se

33 Stimulancia a řízení Účinky se liší dle toho v jaké fázi po užití se jedinec nachází (bezprostředně po užití, později, abstinenční syndrom) Účinky také závisí na užitém množství, způsobu užití, frekvenci užívání a na době od posledního užití Problémy v motorické oblasti Snížení pozornosti a soustředění se na řízení Zrychlení reakčního času, impulzivní reakce Narušená psychomotorická koordinace Riskování Agresivita Rychlá jízda Vybočování z jízdního pruhu a ze silnice Vlnkovitá jízda Časté jsou kolize ve velké rychlosti strana 33 April 10, 15

34 Sedativa (antidepresiva, anxiolytika, např. benzodiazepiny) a řízení Snížení pozornosti, snížená ostražitost Zpomalení reakcí (nárůst reakčního času) Narušení psychomotorické koordinace Narušení exekutivních funkcí Útlum, ospalost až spánek Problémy s udržením vozidla v dráze Řídí buď příliš rychle, nebo pomalu Problémy s řízením se podle dopravních signálů a značek Velkým problémem zůstává nedostatečné poučení pacienta o nežádoucích účincích medikace strana 34 April 10, 15

35 Literatura Kalina, K., & Radimecký, J. (Eds.). (2003). Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády ČR. Miovský, M. (Ed.). (2006). Kognitivní deficity způsobené užíváním návykových látek. In M. Preiss, & H. Kučerová, Neuropsychologie v psychiatrii ( ). Praha: Grada. Mravčík, V. et al. (2013). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce2012. Praha: Úřad vlády ČR.

36 Děkuji za pozornost. Kontakt

Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník

Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník Úvod Užívání legálních a ilegálních drog v silniční dopravě a jeho vliv na dopravní nehodovost je komplexní

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

Užívání drog v ČR v r. 2011

Užívání drog v ČR v r. 2011 Užívání drog v ČR v r. Vlastimil Nečas, RVPPK 9// Klíčové indikátory celoživotní prevalence,,,,, - - - - -6 Marihuana nebo hašiš 6,,8, 6,8, Extáze, 6,,,, Pervitin nebo amfetaminy,8,,,, Kokain,,9,6,,6 Nové

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Číslo předmětu: 1376 Klinická adiktologie I Klinická farmakologie návykových látek Semestr: 3. (2. ročník zimní, 2006/2007) Garant

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Vliv konopných drog na kognitivní funkce

Vliv konopných drog na kognitivní funkce Vliv konopných drog na kognitivní funkce Lenka Miovská Michal Miovský Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze Obsah prezentace Aktuální situace Mechanismus působení Výsledky výzkumů

Více

PP u akutní otravy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PP u akutní otravy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PP u akutní otravy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová INTOXIKACE - OTRAVY vznik a) nehoda, neúmyslný kontakt

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková Alkohol a řízení Mgr. Lenka Vaňková Užívání alkoholu v ČR Problém s alkoholem udává 25% mužů a 10% žen (www.alkoholik.cz) Statistiky z března roku 2010 udávají 550 000 závislých na alkoholu (Nešpor, 2011)

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Úvod. Legenda. Skupina drog

Úvod. Legenda. Skupina drog Úvod Tento stručný přehled slouží pouze jako základní informace o návykových látkách (drogách), vyskytujících se v České republice. Je určen především těm, kteří se nezabývají profesionální péčí o osoby

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka:

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Změny v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci možná bude následně třeba nechat (v případě potřeby

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY

PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY Poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek V MKN-10 zařazeny pod dg. F10 - F19 každá duševní nebo behaviorální porucha, která vznikla

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH Mezi typické duševní poruchy patří: stresové poruchy, poruchy přizpůsobení, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, obsesivně kompulzivní syndromy, deprese, manické stavy, bipolární

Více

Závislosti. Omamné psychotropní látky

Závislosti. Omamné psychotropní látky Závislosti Omamné psychotropní látky Rozdělení drog Podle účinku na psychiku: Tlumivé látky (narkotika)-zpomalují psychomotorické tempo, malé dávky zklidní, vyšší navodí spánek, kóma až zástavu životních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Demence Alzheimerova choroba PaedDr. Mgr. Hana Čechová Alzheimerovy choroby a stařecké demence se obáváme víc, než srdečního infarktu. Není divu, neboť ztráta rozum znamená ztrátu vlastního JÁ. Jak se

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Aktuální trendy v užívání drog v ČR Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Systém sběru dat situační analýza 5 harmonizovaných epidemiologických indikátorů EMCDDA data z oblasti prevence, léčby a

Více

O co jde? Uveden na trh 1991 na Novém Zélandu. Subutex = buprenorfin v tabletě. Subuxon = buprenorfin + naloxon v tabletě v poměru 4 x 1

O co jde? Uveden na trh 1991 na Novém Zélandu. Subutex = buprenorfin v tabletě. Subuxon = buprenorfin + naloxon v tabletě v poměru 4 x 1 Suboxone je tu!!! O co jde? Uveden na trh 1991 na Novém Zélandu Subutex = buprenorfin v tabletě Subuxon = buprenorfin + naloxon v tabletě v poměru 4 x 1 Složení Sublingvální tableta (k rozpuštění pod jazyk)

Více

Opiáty. Na úvod... Informační balíček Výroční zpráva 2012: Stav drogové problematiky v Evropě

Opiáty. Na úvod... Informační balíček Výroční zpráva 2012: Stav drogové problematiky v Evropě Informační balíček 2012 Publications Country overviews Výroční zpráva 2012: Stav drogové problematiky v Evropě Annual report Selected issues Drugnet Europe Prisons and drugs in Europe Pregnancy, childcare

Více

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARKINSONOVY NEMOCI KOGNITIVNÍ PORUCHY A DEMENCE XIII 13.-14.10.201614.10.2016 Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Parkinsonova nemoc základní

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb Oddělení pracovního lékařství PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Šplíchalová, A., Hrnčíř, K., Tomešová, Z., Ambrúžová, N., Jašurková

Více

PDF created with pdffactory trial version Je to droga... Obsah

PDF created with pdffactory trial version  Je to droga... Obsah Návykové látky a jejich účinky Možné komplikace v kontaktu s uživateli Kateřina Grohmannová Barbara Janíková Obsah o Co je droga? o Účinky drog obecně o Účinky akloholu a tabáku, komplikace o Účinky nelegálních

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Akutní intoxikace Akutní intoxikace je přechodný stav, trvající většinou několik hodin, následující po užití psychoaktivní látky..

Akutní intoxikace Akutní intoxikace je přechodný stav, trvající většinou několik hodin, následující po užití psychoaktivní látky.. 8. PORUCHY SPOJENÉ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI V zásadě lze rozdělit psychoaktivní návykové látky podle jejich základního účinku do tří skupin: a) Látky povzbuzující (stimulancia) amfetaminy, kokain, kofein.

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 12. 2016 14 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015 Fatal drug overdoses and death with the presence

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Ladislav Csémy Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí Národní ústav duševního zdraví Tento příspěvek

Více

Vliv pozornosti na bezpečný pohyb v horách

Vliv pozornosti na bezpečný pohyb v horách Vliv pozornosti na bezpečný pohyb v horách PhDr. Ing. Martin Pospíchal Univerzita Karlova, katedra psychologie Ústav aplikované psychologie ČR Motto a upozornění Obor psychologie pro dobrodruhy se snaží

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie Možnosti sb ru dat o uživatelích MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Drogová situace v ČR v r. 2012 Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Hlavní závěry Pokles užívání marihuany v české populaci i zkušeností s ostatními nelegálními drogami. Počet uživatelů

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Jana Molnárová, II. ročník PSP ETF. Seminární práce. Nealkoholové drogy. Vytvořila: Jana Molnárová Datum: 18.1. 2016 Předmět: Rizikové skupiny

Jana Molnárová, II. ročník PSP ETF. Seminární práce. Nealkoholové drogy. Vytvořila: Jana Molnárová Datum: 18.1. 2016 Předmět: Rizikové skupiny Jana Molnárová, II. ročník PSP ETF Seminární práce Nealkoholové drogy Vytvořila: Jana Molnárová Datum: 18.1. 2016 Předmět: Rizikové skupiny Úvod Toto téma je mi blízké a již delší dobu se o drogovu problematiku

Více

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Migrace a užívání drog v ČR Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Definice drogy Mění vnímání reality, tedy má psychotropní potenciál a současně má schopnost vyvolávat návyk; Drogová závislost

Více

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkohol Návyková látka, vzniká kvašením sacharidů Bezbarvá tekutina, chemicky etanol V medicíně jako rozpouštědlo,

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 5. 2010 18 Souhrn Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Health

Více

Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě. MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00

Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě. MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00 Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00 Aktuální informace o drogové problematice v Evropě Přehled situace v oblasti drog ve 29 evropských

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Psychostimulancia, halucinogeny a delirogeny Závislost na

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Vypracovala Jana Váleková

Vypracovala Jana Váleková Vypracovala Jana Váleková 386370 Opiáty Alkaloid obsažený v opiu, extrakt z nezralých makovic máku setého (papaver somniferum). Hlavní opiáty: Morfin Heroin Kodein Thebain Účinky: na CNS, Sedativum, anxiolytikum,

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA 444/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2008 o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví

Více

Léčebné konopí jako součást paliativní péče. O. Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Léčebné konopí jako součást paliativní péče. O. Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Léčebné konopí jako součást paliativní péče O. Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Paliativní péče Komplexní snaha o zlepšení kvality života pacienta v situaci pokročilého kauzálně nevyléčitelného onemocnění

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

Aplikace na snižování rizikové konzumace alkoholu

Aplikace na snižování rizikové konzumace alkoholu Aplikace na snižování rizikové konzumace alkoholu Kateřina Příhodová, MA 26.4.2017 Úřad vlády České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0078 Název projektu: Národní ústav duševního

Více

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze?

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Osnova Co je to droga? Dělení drog Proč lidé berou drogy? Jak drogy působí? Dělení drog dle účinku Stimulační drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Slangové názvy Pilulka lásky Následky užívání Krátkodobé,

Více

Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoh

Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoh Alkoholismus Barbora Čiklová 363324 Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoholu nekontrolované

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti Hygiena a školní zdravotnictví Závislosti Závislost Co je závislost? Neschopnost obejít se bez látky, činnosti, osoby, Nutkavá touha, které je těžké nevyhovět. Rizikové faktory: Osobnost člověka, vlastnosti

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE Kornélia Cséfalvaiová Abstrakt Věk patří mezi jeden z rizikových faktorů, který ovlivňuje zdravotní stav starých osob. Se stoupajícím věkem se podíl

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Hypnotika Benzodiazepiny

Hypnotika Benzodiazepiny Hypnotika Benzodiazepiny Sedace: mírný stupeň útlumu funkce CNS zklidnění pacienta (motorické i psychické), bez navození spánku Hypnóza: navozený stav více či méně podobný fyziologickému spánku (Hypno)-sedativní

Více

Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky

Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. Katedra psychologie FF UP Olomouc Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Obsah 1. Východiská

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Přehled hlavních výsledků v ČR a v Evropě Mgr. Pavla Chomynová PhDr. Ladislav Csémy XIII. ročník konference PPRCH, 1. listopadu 2016 Praha

Více