A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, Cheb, tel , fax ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz"

Transkript

1 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí Republiky čp. 112 Číslo zakázky : 32/2015 Akce : Stupeň : Souprava : SO : Náměstí Krále Jiřího 6, Cheb, tel , fax , Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL Studie bezpečné cesty do školy, Přimda u Tachova DOPRAVNÍ STAVBY A VENKOVNÍ ARCHITEKTURA s.r.o. T S T Výkres Průvodní zpráva Měřítko : Část : A. Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo,kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno

2 A. 1 I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E S T A V B Y Akce : MěÚ : Stavebník : Projektant : Studie bezpečné cesty do školy, Přímda u Tachova Přímda Město Přímda náměstí Republiky čp Přimda Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. Náměstí krále Jiřího 6, Cheb IČO Zodp. projektant : Ing. Petr Král, ČKAIT č Úroveň : Technická studie (TST) Datum realizace : není znám Dodavatel stavby : dle výběrového řízení 2

3 A. 2 Z D Ů V O D N Ě N Í S T U D I E Iniciátorem této studie je ZŠ v městě Přimda, okres Tachov, jenž získala grant na pořízení dopravní studie, která bude řešit bezpečnou cestu pro děti do ZŠ, což v poměrech obce představuje především zvýšení bezpečnosti na hlavním průtahu městem Přimda, silnici II/ 605 ulici Borská, která je napojena na silnici E50, D5 a hraniční přechod Rozvadov. Záměrem investora je především zřízení přechodu pro chodce v křižovatce ulic Borská x Školní, Borská x Novoveská a dále k zúžení na dva jízdní pruhy šíře 3,0 m pomocí zeleného ostrovu mezi směry a tedy zpomalení rychlosti motorových vozidel v úseku mezi benzínovou pumpou a stávajícím přechodem před ulicí Novoveská na ulici Borská. Při křižovatce ulice Borská x Severní při penzionu V Podhradí je navrženo přechodové místo a doplněny chodníky. Dopravní vytíženost ulice Borská v dané lokalitě je vysoká díky blízkosti hraničního přechodu Rozvadov. Město Přimda je přímo napojeno silnicí II/605, ul. Borská, na hlavní a jeden z nejvíce využívaných hraničních přechodů v západních Čechách s Německem. Obec je první, nebo poslední zastávkou řidičů jedoucích po silnici II/605 na Rozvadov, popřípadě se vracejí do ČR. Díky této zátěži dopravní infrastruktury města dochází ke zvýšení rizika nemotoristických uživatelů ulic, kterými jsou na ulici Borská hlavně chodci, děti, ale i senioři. Poloha přechodu pro chodce je navržena podle vyhodnocení mapy kritických míst, která byla stanovena ve spolupráci se zástupci školy a dětmi. Ti společně s rodiči a pedagogy vyznačili místa, která vnímají na své trase z domova do školy jako nebezpečná. Z těchto uvedených míst pak vznikla mapa tras a kolizních míst. Dále děti s učiteli provedli sčítáním intenzit vozidel a pěších. Dále došlo v místě k radarovému měření rychlosti motorových vozidel a intenzity dopravy. Na základě vyhodnocení všech vstupních parametrů došlo k návrhu této studie, která se snaží zohlednit údaje pedagogů žáků a monitorovaná data. V současné době jsou poměry přístupů a provedení chodníků nevyhovující. Mapa rizik uvádí samozřejmě jako hlavní rizikové místo lokalitu před školou a jejím blízkém okolí, což je logické s ohledem na to, že je zde centrum výskytu dětí, místo však leží mimo hlavní trasu průtahu a místní intenzita dopravy a poměry nejsou tak kritické jako u míst označených čísly 2, 3 a 4. Zde dochází ke křížení trasy chodců a hlavní dopravní tepny města. 3

4 Mapa nebezpečných míst: V těchto místech tedy vzniká logicky požadavek na vybudování přechodů pro chodce, nebo míst pro přecházení. Další zjištěnou skutečností je překračování rychlostního limitu vozidel v obci, tedy rychlosti 50 km/h. Z měření je také patrné dopravní zatížení. Tato okolnost byla zjištěna měřením rychlosti v období květen O výsledku měření je pořízeno vyhodnocení, statistika měření provedené společností GEMOS CZ, B. Smetany 1599, Čelákovice. Mapa ukazuje místa umístění měřících zařízení, radarů : Vyhodnocení a statistika je součástí přílohy této zprávy. 4

5 S ohledem na tyto skutečnosti jsou řešeny chodníky v celé přilehlé oblasti, dále je nutné významně změnit VDZ, které navazuje na potřeby bezpečnosti provozu přechodů pro chodce a uzpůsobení provozu vozidel v dané lokalitě. Mimo provozní potřeby lokality a přechodů, přechodových míst při ulici Borská je snahou Obce Přimda vytvořit v dané lokalitě ucelené příjemné a funkční prostředí, které navazuje na klidovou zónu městského parku. I proto jsou řešené plochy doplněny o sadové úpravy. Pozemky dotčené stavbou: ČÍSLO PARCELY VLASTNÍK K.Ú. VÝMĚRA (m2) VYUŽITÍ DRUH POZEMKU 4 Město Přimda Přímda 54 - zahrada 5 BENZINA, s.r.o. Přímda 280 neplodná půda ostatní plocha 5 BENZINA, s.r.o. Přímda 280 neplodná půda ostatní plocha 7 Státní pozemkový úřad Přímda zahrada 2387 Freisleben Petr Přímda zahrada 2392 BENZINA, s.r.o. Přímda 219 ostatní komunikace ostatní plocha 2394 BENZINA, s.r.o. Přímda 882 ostatní komunikace ostatní plocha 2396 Město Přimda Přímda 151 zeleň ostatní plocha 2434 Město Přimda Přímda 133 jiná plocha ostatní plocha 2480 BENZINA, s.r.o. Přímda 64 jiná plocha ostatní plocha 2481 Město Přimda Přímda 74 jiná plocha ostatní plocha 1819/13 Město Přimda Přímda 61 - zahrada 2285/1 Město Přímda Přímda 4473 ostatní komunikace ostatní plocha 2285/11 Město Přimda Přímda 66 ostatní komunikace ostatní plocha 2285/2 Lesy České republiky, s.p Přímda 31 neplodná půda ostatní plocha 2286/10 Město Přimda Přímda 485 ostatní komunikace ostatní plocha 2286/104 Plzeňský kraj, SÚS PK, p.o. Přímda 1077 ostatní komunikace ostatní plocha 2286/12 Město Přimda Přímda 1241 zeleň ostatní plocha 2286/13 Město Přimda Přímda 1332 ostatní komunikace ostatní plocha 2286/15 Město Přimda Přímda 1173 zeleň ostatní plocha 2286/16 Město Přimda Přímda 2259 zeleň ostatní plocha 2286/20 Město Přimda Přímda 1410 zeleň ostatní plocha 2286/21 Město Přimda Přímda 302 zeleň ostatní plocha 2286/34 Plzeňský kraj, SÚS PK, p.o. Přímda 22 ostatní komunikace ostatní plocha 2286/36 Město Přimda Přímda 466 ostatní komunikace ostatní plocha 2286/7 Město Přimda Přímda 8809 ostatní komunikace ostatní plocha 2286/8 Město Přimda Přímda 786 ostatní komunikace ostatní plocha 2287/1 Plzeňský kraj, SÚS PK, p.o. Přímda silnice ostatní plocha 2287/2 Plzeňský kraj, SÚS PK, p.o. Přímda 2186 silnice ostatní plocha 2287/3 Plzeňský kraj, SÚS PK, p.o. Přímda 12 silnice ostatní plocha 2287/5 Plzeňský kraj, SÚS PK, p.o. Přímda silnice ostatní plocha 2398/1 BENZINA, s.r.o. Přímda 279 zeleň ostatní plocha 73/4 Město Přimda Přímda 3011 ostatní komunikace ostatní plocha 73/6 Plzeňský kraj, SÚS PK, p.o. Přímda 43 jiná plocha ostatní plocha st. 2 SJM Malý Jaroslav a Malá Blanka Přímda 707 zastavěná plocha a nádvoří st. 281 Ing. Výleta Pavel Přímda zastavěná plocha a nádvoří st. 313 Moročkovská Daniela MUDr. Přímda zastavěná plocha a nádvoří st. 335/1 Jednota, spotřební družstvo v Tachově Přímda zastavěná plocha a nádvoří st. 345 Lesy České republiky, s.p Přímda 48 - zastavěná plocha a nádvoří st.283 SJM Hrůza Pavel a Hrůzová Vendulka Přímda zastavěná plocha a nádvoří A. 3 S T A N O V E N Í Z Á J M O V É O B L A S T I Řešené území se nachází při hlavním městském průtahu, ulici Borská, silnici II/605, v oblasti mezi Hotelem Modrá laguna při křižovatce Borská x Severní a křižovatkou Borská x Školní. Dotčené jsou ulice Borská, Severní, Novoveská směr Nová Ves a ulice Školní. Zájmové území stanovuje tato studie bezpečné cesty do školy. 5

6 Řešené území je zastavěné, významným prvkem je park při východní části řešeného území. S ohledem na to jsou řešeny i přilehlé části zeleně, popř. jsou navrženy nové plochy se sadovými úpravami. Dalším významným prvkem je křižovatka ulic Borská x Novoveská, kde dochází k zúžení prostoru křižovatky a návrhu středního kapkovitého ostrůvku. A. 4 V Ý C H O Z Í Ú D A J E P R O N Á V R H A.4.1 Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování studie - Platný územní plán města - Geodetické zaměření území Radek Petrášek, zeměměřičská činnost, náměstí Republiky 423, Bor - Fotodokumentace současného stavu - Katastrální mapa města Město Přímda - Sčítání dopravy a mapa nebezpečných míst ZŠ Přímda - Radarové měření GEMOS CZ, B. Smetany 1599, Čelákovice A.4.2 Podmínky orgánů státní správy vyplývající ze zvláštních předpisů a jejich plnění - DI PČR požaduje prodloužit chodník od až do ulice Severní, což bylo do studie doplněno. Dále požaduje v místě před hotelem Škoda řešit přecházení pouze místem pro přecházení, nikoliv přechodem pro chodce. Ve studii je však kladen důraz na zklidnění průjezdu po II/605, místo pro přecházení není nijak vizuálně řešeno a to řidiče nepřinutí k zvýšené pozornosti v tomto prostoru. A proto je ve studii ponechán přechod pro chodce s optickými upozorněním psychologickou brzdou začínající na horizontu a nasvětlením bílým odlišným světlem. Dále by bylo vhodné doplnit symbol buďto omezené rychlosti 50 km/h nebo pozor děti ve formě nápisu na vozovku. A.4.3 Vstupní podmínky zadavatele - Město požaduje zabezpečení cesty dětí a mládeže do ZŠ Přimda a tol hlavně v kritických místech křížení dopravní tepny města, ulice Borská a míst, kde dochází k nejčastějšímu přecházení dětí, chodců přes zmíněnou ulici - Sčítání chodců a vozidel v profilu nového přechodu pro chodce Legenda k mapě na straně 3 vytvořená pedagogy a žáky : 1 velká rychlost aut před školou, nepřehledná zatáčka bylo by třeba snížit rychlost (děti 55x, rodiče 30x, zaměstnanci 17x = celkem 102x) 2 chybí přechod, velká rychlost aut, pro přecházení nepřehledné místo (děti 60x, rodiče 25x, zaměstnanci 14x = celkem 99x) 3 velká rychlost aut, přechod je od křižovatky vzdálen, velmi široká silnice (děti 34x, rodiče 13x, zaměstnanci 9x = celkem 56x) 4 velká rychlost aut, chybí přechod, příliš široká silnice (děti 41x, rodiče 1x, zaměstnanci 7x = celkem 49x) 5 nebezpečná, nepřehledná křižovatka, chybí chodník (děti 28x, rodiče 13x, zaměstnanci 8x = celkem 41x) - Radarové měření jehož výsledky jsou přílohou této zprávy. 6

7 A. 5 C H A R A K T E R I S T I K A Ú Z E M Í Řešené území se nachází při ulici Borská x Severní po křižovatku Borská x Školní. V úseku je řešena křižovatka Borská x Novoveská. Jedná se prakticky o centrum obce při hlavním průtahu obcí silnice II/605, která spojuje oblast s hraničním přechodem Rozvadov. Od křižovatky Borská x Novoveská směrem na východ leží městský park, klidová zóna. Západní část je pak charakteristická čerpací stanicí pohonných hmot. Řešené území je polohově rozprostřeno západovýchodně a navazuje na klidové zóny a zóny pro bydlení, popřípadě drobný provoz. Ulice Borská je asfaltová, rovněž řešené křižovatky a ulice navazující na ul. Borskou jsou asfaltové, chodníky také, ačkoli při severní hranici řešeného území jsou již plochy pro chůzi, parkování apod. řešeny s povrchem z betonové dlažby. Škola je vzdálena od křižovatky Borská x Novoveská, středu řešeného území vzdušnou čarou cca 120 m, je tedy skutečně v blízkosti kritických míst, která studie vybavuje přechody pro chodce, nebo přechodovým místem. Jak již bylo řečeno v rámci studie jsou řešeny také chodníky a zásahy do zeleně, sadové úpravy parku a přilehlých zelených ploch podél chodníků. Z hlediska vzrostlé zeleně je území charakteristické parkem se vrostlými listnatými stromy. Terén je mírně svažitý, stoupá směrem na východ. Fotodokumentace stáv. stavu : Pohled na II/605, směr Tachov Pohled na II/605, směr Rozvadov Pohled na rozlehlou křižovatku II/605 x II/198 7

8 Pohled na stávající dlouhý přechod přes 3 jízdní pruhy Pohled na II/605 a odbočovací pruh vpravo do ČSPH Pohled na proměnou šířku průtahu a široké připojení ČSPH 8

9 Pohled II/605, směr Rozvadov Z hlediska ochranných pásem se staveniště nachází: - nenachází se v ochranném pásmu Z hlediska chráněných částí území se staveniště nachází: - nenachází se v žádné části chráněného území Z hlediska ochrany inženýrských sítí : - není v této fázi, technické studii, řešeno A. 6 Z Á K L A D N Í Ú D A J E N A V R Ž E N Ý C H V A R I A N T A.6.1 Směrové a výškové řešení - vozovka Stávající šířkové uspořádání silnice je pozůstatek silnice I.třídy, která byla po zprovoznění dálnice přeřazena do silnice II.třídy. Předimenzované šířky se navrhují v rámci studie zúžit a doplnit vhodnými stavebně-technickými opatřeními, která donutí řidiče k pomalejší jízdě a umožní pěším bezpečnější přecházení přes tuto komunikaci. Základní návrhové parametry jsou : a = 3,25 m v = 0,50 m (vodící a odvodňovací proužek) aodb = 3,00 m v místě dlouhého středového pásu jsou parametry : a = 3,00 m vvnjěší = 0,50 m vvnitřní = 0,50 m Úprava směrového řešení je patrná ze situace B.2. 9

10 - chodníky Směrové řešení chodníkových těles vyplívá ze stávajícího stavu chodníků a terénu, prakticky dochází k navázání na původní trasy, výškovým uspořádáním by mělo dojít k lepšímu odvodnění těles chodníků do přilehlé zeleně apod. Pouze v místě zeleného pruhu mezi chodníkem v parku podél ulice Borská je v současné nevzhledný a výškově nevyhovující zemní val, který by byl odstraněn a upraven a to i s ohledem na návaznost zeleně na žulovou obrubu silnice. Chodníky navazují na přechody pro chodce a přechodová místa a jsou doplněny v nově navržených ostrovech, podélném dělícím ostrově v ulici Borská a ostrově v křižovatce ulic Borská x Novoveská. Chodníky jsou navrženy převážně šíře 2,0 m, u přechodů pak 3,0 m, výjimečně pak šíře 1,5 m nebo respektují stávající šíři chodníkového tělesa. Příčný sklon chodníků je uvažován 2%. Chodníky jsou navrženy se signálními a varovnými hmatnými pásy v místech určených k přecházení chodců. Křížení chodců s ulicí Borská při ulici Severní je řešeno přechodem pro chodce šíře 4,0 m s novým osvětlením VO. U stanice pohonných hmot vzniká další místo pro přecházení šíře 3,0 m, spojuje stávající parkoviště s chodníky při ulici Borská. Přechodové místo je rozděleno ostrovem, který běží dále k východu ke křižovatce ulic Borská x Novoveská, před níž již v současné době je umístěn přechod pro chodce. Ten bude zachován, pouze dojde k úpravám v návaznosti na dělící ostrov jízdních protisměrných pruhů v ulici Borská. Přechod má šíři 3,0 m. V ulici Novoveská při křižovatce s ul. Borská vzniká nový přechod šíře 4,0 m. Je rozdělen nově navrženým dělícím ostrovem. Poslední místo přechodu pro chodce je na křižovatce ulic Borská x Školní. Zde je přechod přes ulici Borská navazující na park a chodníky v něm a naproti přes ulici Školní. Přechody jsou šíře 4,0 m. A.6.2 Křižovatky V rámci studie je navržena i úprava křižovatky II/605 x II/198 v rozsahu úpravy křižovatkových poloměrů a vložení středového kapkovitého ostrůvku na II/198 pro vyšší bezpečnost přecházejících a snížení rychlosti odbočujících vozidel. A.6.3 Obslužná zařízení V zájmovém území se nachází samoobslužná čerpací stanice pohonných hmot, stanice však není návrhem dotčena. Obslužná zařízení typu zastávek městské či linkové autobusové dopravy nejsou uvažovány, ani se v řešeném území nenacházejí. Studie navrhuje parkovací pruh na ulici Borská a parkoviště v ulici Školní a to v místech, kde se již v současné době parkuje. A.6.4 Veřejné osvětlení Místo nového přechodu pro chodce při ulici Školní a při ulici Severní bude nově osvětleno stožáry s světlem odlišné barvy od okolního VO. A.6.5 Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací Nejsou vyžadovány. A.6.6 Podmiňující předpoklady Nejsou uvažovány. 10

11 A Bilance základních výměr Chodníky 1520 m2 Parkování 140 m2 Výsadba 250 m2 Trávníky 1440 m2 A Zábory půdy Ačkoli návrh uvažuje u parcely č. 7, k.ú. Přimda s chodníkovým tělesem s ohledem na místní poměry chodníků, je pravděpodobné, že v dalších stupních PD a tedy i případné realizaci tento chodník nebude navržen a zbudován. A ŽP a krajina Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí Stavba je navržena tak aby co nejméně zasahovala do pozemků soukromých subjektů,ale hlavně pak i navazovala na stávající stav a hlavně splnila nároky bezpečného automobilového provozu a bezpečného užívání prostranství chodci, hlavně pak dětí navštěvujících místní ZŠ. Pro další stupně PD bude nutný dendrologický průzkum možnosti úpravy zemního valu mezi parkem a ulicí Borská a to s ohledem na stromy a jejich kořenový systém. Celkový dopad stavby do dotčeného území a navrhovaná opatření V průběhu realizace dojde k dočasnému a částečnému omezení provozu na silnici II/605. Lze předpokládat realizování i po úsecích. Okolní prostředí bude negativně ovlivněno stavební činností, převážně bude zvýšená hladina hluku. Jedná se o zásahy dočasné po dobu realizace stavby. V průběhu prací nesmí dojít k poškození a nepovoleným záborům okolních pozemků. Skrytá zemina bude použita pro zpětné terénní a sadové úpravy. A Organizace výstavby Stavba bude probíhat po úsecích, avšak v jedné časové etapě. Přesněji bude tato část řešena v dalších úrovních projektové přípravy. A Průzkumy Pro DÚR je potřeba zpracovat : - geodetické doměření chodníku do ulice Severní - zjištění výskytu tras IS A Orientační odhad nákladů Chodníky 1200 tis Kč Dopravní značení (VDZ + SDZ) 350 tis Kč Veřejné osvětlení přechodů pro chodce 200 tis. Kč Zeleň 190 tis Kč A.7 C E L K O V É P O S O U Z E N Í Studie bude sloužit pro další jednání se zástupci města, DI a SUS PK. Pro další pokračování projektové přípravy bude nutná dohoda Města a SUS PK nad stavebními objekty, které bude 11

12 financovat město a které SUS PK a to v souladu s pravidly pro průtahy obcemi. Obecná pravidla vycházejí ze zákona 13/1997 Sb., kde je stanoven průjezdní úsek obcí tj. vše co je mezi obrubníky. V tomto případě to bude VDZ, SDZ a středové ostrůvky. Ostatní úpravy vč. obrubníků pak budou investicí Města. Dále je třeba v koordinaci s tímto záměrem zpracovat studii dopravně-technických opatření na vjezdu od Boru a od Rozvadova, neboť pohodlné směrové vedení silnice a nevýrazný přechod z nezastavěného území do zastavěného způsobuje průjezd Městem ve vysoké rychlosti. Opatření navržená v této studii musí být doplněna na příjezdech do Města Přimda např. vjezdovými branami (jednostranný či oboustranný středový ostrůvek), DZ, vhodné osvětlení či signalizace nebo i vegetace. Na překračování rychlosti při vjezdu od Rozvadova upozorňovali i zástupci Města a občané při projednání studie. V Chebu, červenec - listopad 2015 Vypracoval : Ing. Petr Král a Rudolf Jónás Přílohy : Měření radarem, statistika měření provedené společností GEMOS CZ, B. Smetany 1599, Čelákovice- 12

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

A. Pruvodní zpráva. Ing. NOVÁK Vojtěch Ing. NOVÁK Zbyněk Ing. NOVÁK Vojtěch OBEC HEŘMANOVICE, 793 74 HEŘMANOVICE 131

A. Pruvodní zpráva. Ing. NOVÁK Vojtěch Ing. NOVÁK Zbyněk Ing. NOVÁK Vojtěch OBEC HEŘMANOVICE, 793 74 HEŘMANOVICE 131 A. Pruvodní zpráva Změny c b a Navrhl / vypracoval Zodp. projektant Techn. kontrola Ing. NOVÁK Vojtěch Ing. NOVÁK Zbyněk Ing. NOVÁK Vojtěch podpis : podpis : podpis : Datum Podpis Z H O T O V I T E L I

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 -

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu Do školy bez rizika - 1 - Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE TEPLICE - TRNOVANY RNOVANY, ÚPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

R E G U L A Č N Í P L Á N Y

R E G U L A Č N Í P L Á N Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y R E G U L A Č N Í P L Á N Y TŘEBOŇ Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 3 Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A O S 5 (VŠE V K.Ú. TŘEBOŇ) POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 12. 2. 2014

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 12. 2. 2014 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 12. 2. 2014 č. 1/2014 volí členem Kontrolního výboru pana Josefa Součka, bytem Na Šejdru 786/29, 142 00 Praha 4 Libuš s účinností od 12. února 2014. č. 2/2014 bere na vědomí

Více

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice Průtah obcí včetně dopravních opatření II/42 2, Pod ivín 1. Celková situace Lednice je významná jihomoravská vinařská obec, leží přibližně 6 km severozápadně od bývalého okresního města Břeclav. Sledovaný

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah: POLNÍ CESTA C12 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 1 2 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R

Více

Studie zklidnění dopravy

Studie zklidnění dopravy Objednatel: Obec Dobřejovice Na Návsi 26, 251 01 Říčany Studie zklidnění dopravy 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 tel.: 221 184 304, 221 184 309, fax:

Více

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště 1. ÚDAJE O STAVBĚ 1.1. Charakteristika staveniště dokumentace řeší rekonstrukci technicky nevyhovujících ploch v ulicích Jurie Gagarina, Dědinova, Hrnčířova, Alfonse Muchy a U výměníku součástí řešení

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH Listopad 2009 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek,

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA BEZPEČNOU CESTU DĚTÍ DO ŠKOLY DOPRAVNÍ Objednatel : Základní škola v Děčíně II Zakázka č. 174/2015 Kamenická

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

Obec Chožov. 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911

Obec Chožov. 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911 IČO: 00265004 Obec Chožov 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911 e-mail: chozov@seznam.cz Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na plnění zakázky malého rozsahu na stavební práce

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV 09-32 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TIŠNOVA A. Textová část Datum : prosinec 2008 Zakázka č. : Obsah Obsah... 2 A.1 Úvod... 3 A.2 Vstupní podklady... 3 A.3 Rozdělení lokalit... 3 A.4 Popis návrhu úprav v

Více

Důvodová zpráva - I. Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod

Důvodová zpráva - I. Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod Důvodová zpráva - I Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod Popis stávajícího stavu: Stávající komunikaci silnice II/490, která tvoří dva paprsky

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD B.4. BILANCE

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

SEMILY PODMOKLICE A KE STADIONU

SEMILY PODMOKLICE A KE STADIONU SEMILY PODMOKLICE A KE STADIONU ÚZEMNÍ STUDIE III. FÁZE ČISTOPIS ČERVEN 2013 OBJEDNATEL: Město Semily Liberecký kraj POŘIZOVATEL: Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad oddělení územního plánování

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

IKKO Hradec Králové, s.r.o. třída SNP 402, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz.

IKKO Hradec Králové, s.r.o. třída SNP 402, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz. IKKO Hradec Králové, s.r.o. třída SNP 402, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz Průvodní zpráva Akce: Investor: Stupeň : Úpravy dešťové kanalizace ve Stěžírkách

Více

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Místo stavby. A.1.1 Údaje o stavbě. Název stavby. Dokumentace pro územní řízení

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Místo stavby. A.1.1 Údaje o stavbě. Název stavby. Dokumentace pro územní řízení A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A Infrastruktura pro RD v lokalitě Za Hřbitovem - Proseč A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby Infrastruktura pro RD v lokalitě Za Hřbitovem Proseč Dokumentace

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy 2015 Tento projekt byl podpořen Nadací Partnerství, pojišťovnou Axa a Evropskou Unií 1. Charakteristika

Více

Územní studie Třeboň, Na Kopečku srpen 2014 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zakázka č.: 14063 Z1 Zpracoval: Ing. Pavel Dvořák Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

ATELIER ADDO, s.r.o. SEZNAM PŘÍLOH : A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA C. PROPOČET NÁKLADŮ D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

ATELIER ADDO, s.r.o. SEZNAM PŘÍLOH : A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA C. PROPOČET NÁKLADŮ D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE ATELIER ADDO, s.r.o. Štefánikova 167, 760 01 Zlín tel./fax: 576 011 450-1 mobil: 603 180 513 e-mail: addo@atlas.cz SEZNAM PŘÍLOH : A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA C. PROPOČET NÁKLADŮ D.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Zodp. projektant Ing. S. Janák Datum 12.2011 Investor Místo Hostinné Město Hostinné Vypracoval Zak.č. 013/11-P Kraj Královéhradecký DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář

Více

VENKOVNÍ ARCHITEKTURA

VENKOVNÍ ARCHITEKTURA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, w w w.dsva.cz Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje stavby. Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel. 2. Charakteristika lokality

Obsah: 1. Identifikační údaje stavby. Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel. 2. Charakteristika lokality Obsah: 1. Identifikační údaje stavby Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel 2. Charakteristika lokality Stávající stav Údaje o pozemcích 3. Provedené průzkumy

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 387/2012/OVÚP/9/ÚR-20 V Boru dne 26. března 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

... 3. Stanovení zájmové oblasti...

... 3. Stanovení zájmové oblasti... AKCE: REVITALIZACE CENTRA MĚSTA PROSEČ - SEVER (STUDIE) OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 3 1. Identifikační údaje... 3 2. Zdůvodnění studie... 4 3. Stanovení zájmové oblasti... 4 4. Výchozí údaje pro návrh...

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:...

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:... Obsah 1 Všeobecné údaje:...2 1.1 Identifikační údaje mostu...2 1.2 Údaje o křížení...2 1.3 Základní údaje o mostě:...2 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD OPK, č.j.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Městský úřad Luhačovice

Městský úřad Luhačovice Městský úřad Luhačovice odbor stavební - stavební úřad nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Spis.zn.: 23397/2011//24/HV Č.j.: 01875/2012/24 Luhačovice, dne 08.02.2012 Vyřizuje: Hvozdenský (tel. 577 197

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

Územní studie Starý Mateřov zastavitelná plocha Z9

Územní studie Starý Mateřov zastavitelná plocha Z9 Územní studie Starý Mateřov zastavitelná plocha Z9 Pořizovatel: Zpracovatel: Obecní úřad Starý Mateřov (zajištění kvalifikace Ing. Martina Miklendová) SEA Architekt spol. s.r.o., V Jezírku 520, 25243 Průhonice

Více

Snižování hluku ze silniční dopravy

Snižování hluku ze silniční dopravy Snižování hluku ze silniční dopravy Josef Novák, Akustika Praha s. r. o. Josef.Novak@akustika.cz Hlavní složky hluku ze silniční dopravy Hluk motoru a výfuku (významný pro pomalá a těžká nákladní vozidla,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z2 Ul. Nová k. ú. S O K O L N I C E Brno, 10/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Okres

Více

ARCHEOPARK MIKULČICE ČÁST AKROPOLE

ARCHEOPARK MIKULČICE ČÁST AKROPOLE A) IDENTIFIKACE A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY IDENTIFIKACE STAVBY: Název stavby: Základní charakteristika stavby: IDENTIFIKACE STAVEBNÍKA: Základem úprav v Národní kulturní památce Mikulčice část Akropole

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

Studie přeložky silnice II/141 Číčenice

Studie přeložky silnice II/141 Číčenice Studie přeložky silnice II/141 Číčenice Územně plánovací podklad Zadavatel: : Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Zhotovitel: Ing. Lumír Zenkl, ZESA Dopravně - inženýrská

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

PROJEKTU: STAVEBNÍ OBJEKT: KÓD PROJEKTU: 17 /2014 BEZ ČLENĚNÍ STUPEŇ: DSP+DPS NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 07/2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Č. VÝKRESU: A. ZM Č.

PROJEKTU: STAVEBNÍ OBJEKT: KÓD PROJEKTU: 17 /2014 BEZ ČLENĚNÍ STUPEŇ: DSP+DPS NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 07/2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Č. VÝKRESU: A. ZM Č. AUTORIZACE: PARÉ ČÍSLO: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům - podrobný komentář s vysvětlením jednotlivých požadavků O Praze se právem říká, že je jedním z nejkrásnějších měst světa. Při přebíhání

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

DO UL. KARLA ŽELENSKÉHO (BÝVALÁ SILNICE III/00216) OSTROVAČICE - ROSICE

DO UL. KARLA ŽELENSKÉHO (BÝVALÁ SILNICE III/00216) OSTROVAČICE - ROSICE ZKLIDNĚNÍ BÝVALÉ SILNICE III/00216 OSROVAČICE - ROSICE A HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. ADOLF JEBAVÝ ING. ADOLF JEBAVÝ SAMOSTATNÝ PROJEKTANT office: Františkánská 6, 602 00 Brno

Více

ÍÍ ů Š ý ú ý ú é é ý é Í é é é Í ý é Ž Ž é é ý é ý ý ý ý é ý é é é é é é é é ú é ú ý ý é Í é é ý é Í é ů é é ý Í Ž ů ý é Ž ý ú ý é é ú é é ů é ý ý ý é ů ů é Ž ů é é Ž é é ů Ž é ý ů é ý Í Í é ů é ů é ů

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. vladimir.svec@telc-etc.cz

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. vladimir.svec@telc-etc.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10 PSČ 58856 IČ

Více

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 13.6.2013 SPIS. ZNAČKA: MěÚO/12972/2013/OD/Hr - dle rozdělovníku - ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/17308/2013 VYŘIZUJE: Ing. Hromádka

Více