ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU"

Transkript

1 EŠ k.ú. Eš ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby Praha 7 Náměstí Svobody Pacov

2 SEZNAM DOKUMENTACE strana IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 5 Hlavní cíle územního plánu Vymezení řešeného území ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část 1. Postup pořízení územního plánu 6 2. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje 7 a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 2.1 Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje 2.2 Soulad návrhu územního plánu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina 3. Soulad s cíly a úkoly územního plánování, 12 zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 4. Soulad s požadavky stavebního zákona 14 a jeho prováděcích předpisů 5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů Ochrana zdraví 5.2 Ochrana kulturních hodnot 5.3 Ochrana přírodních hodnot 5.4 Technické limity 5.5 Stanoviska dotčených orgánů a vyjádření organizací 6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 27 obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 7. Stanovisko krajského úřadu 27 ( podle 50 odst. 5 stavebního zákona ) 2

3 8. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu zohledněno 27 Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo připomínky zohledněny nebyly. 9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 31 a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska 32 širších vztahů v území 12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání Výčet záležitostí nadmístního významu Vyhodnocení vlivu řešení na pozemky určené k plnění 37 funkce lesa a vlivu na zemědělský půdní fond 14.1 Pozemky určené k plnění funkce lesa 14.2 Zemědělský půdní fond 15. Úpravy návrhu územního plánu po společném jednání Úpravy návrhu územního plánu po veřejném projednání Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění Vyhodnocení připomínek 49 Grafická část Výkresy odůvodnění územního plánu : D KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 : E VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : F VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU 1 :

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ÚPD : EŠ - ÚZEMNÍ PLÁN ( ÚPD - územně plánovací dokumentace ) Druh ÚPD : Územní plán ( ÚP ) Stupeň ÚPD : Návrh Řešené správní území : k.ú. Eš Pořizovatel : Městský úřad Pacov ( úřad územního plánování ) Odbor výstavby Náměstí Svobody Pacov Objednavatel : Obec Eš ( obec, která ÚP schvaluje a vydává ) IČ : Eš Pacov Zpracovatel ÚP : Ing. arch. Milič Maryška IČ : Číslo autorizace : Letohradská 3 / Praha 7 Číslo zakázky : Datum : 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obec Eš má pro celé své správní území ( k.ú. Eš ) zpracovaný platný Územní plán obce ( dále ÚPO ) Eš. Územní plán obce Eš byl schválený usnesením Zastupitelstva obce Eš dne 19. prosince 2006 a jeho závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Eš č. 2/2006 rovněž dne 19. prosince O pořízení nového Územního plánu Eš rozhodlo zastupitelstvo obce. Územní plán Eš je zpracován podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy, t.j. s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. 4

5 Hlavní cíle územního plánu Územní plán ( dále ÚP ) Eš stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, urbanistickou koncepci sídel, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán Eš je koncepčním materiálem dlouhodobého charakteru, který bude koordinovat a usměrňovat rozvoj a obnovu obce, celého správního území obce Eš v předem promyšlených postupných krocích. Tím lze zamezit případným nekoncepčním rozhodnutím, která se mohou časem projevit jako zábrana harmonického rozvoje obce. Územní plán Eš vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Zvláštní zřetel je přitom kromě zabezpečení stavebního rozvoje sídel na území obce brán na ochranu kulturního dědictví, na péči o životní prostředí a na ochranu přírody a krajiny. Vymezení řešeného území Územní plán Eš je zpracován pro správní území obce Eš, které zahrnuje jedno katastrální území ( dále k.ú. ), t.j. k.ú. Eš. V grafické části ÚP Eš ( výkresy A, B, C ) je přehledně vyznačena a) Hranice řešeného území ( hranice území obce Eš - správního území Eš ) Celková výměra správního území obce Eš ( katastrální území Eš ) je 407, 1957 ha. Obec Eš leží na Pacovské vrchovině ( části Křemešnické vrchoviny ), která je součástí rozsáhlé Českomoravské vrchoviny, v kraji Vysočina ( hl.m. Jihlava), na jeho západním okraji. Obcí s rozšířenou působností ( ORP ) je nedaleké město Pacov. Ve správním území obce Eš leží hlavní sídlo Eš, ve volné krajině při Kejtovském potoce Kejtův Mlýn, Červený Mlýn s jednou samotou na protější straně silnice a ve východní části území při hranici s obcí Kámen leží dvě samoty Borkov a U Plášila. V severní části území, nedaleko Červeného mlýna, je situován v lese Pod Kejtou dětský tábor. Obec Eš sousedí svým správním územím ( k.ú. Eš ) se správním územím pěti obcí, t.j. územím města Pacov ( k.ú. Pacov ) a obcemi Obrataň ( k.ú. Šimpach ), Věžná ( k.ú. Věžná ), Kámen ( k.ú. Kámen u Pacova a k.ú. Nízká Lhota ) a Důl ( k.ú. Důl ). Mikroregion Stražiště Obec Eš je spolu s dalšími 19 obcemi v nejbližším okolí sdružena v mikroregionu Stražiště ( pojmenovaném po nejvyšším kopci v okolí, 744 m n. m. ), který se rozkládá na rozloze ha a je osídlen cca obyvateli. Sídlem mikroregionu je Pacov. 5

6 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ( vyhodnocení souladu se stavebním zákonem a správním řádem ) Zadání územního plánu Obec Eš - Žádost obce Obec Eš o pořízení územního plánu ze dne usnesení č ze zasedání Zastupitelstva obce Eš ze dne Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání ze dne Schválení zadání územního plánu Obec Eš - usnesení č ze zasedání Zastupitelstva obce Eš ze dne Návrh územního plánu Obec Eš Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu územního plánu obce Obec Eš ze dne Společné jednání konané dne Zajištění stanoviska z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. - Předání podkladů krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu k vydání stanoviska k návrhu územního plánu, opatření ze dne Posouzení návrhu územního plánu nadřízeným orgánem včetně požadavků na odstranění nedostatků ze dne Úprava návrhu projektantem předaná 05/ Žádost o opětovné posouzení návrhu územního plánu nadřízeným orgánem, opatření ze dne Posouzení návrhu územního plánu nadřízeným orgánem potvrzení odstranění nedostatků ze dne Upravený návrh územního plánu Eš veřejné projednání Oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu, veřejná vyhláška ze dne Veřejné projednání konané dne , o průběhu veřejného projednání byl proveden záznam. - Termín k podání námitek a připomínek byl 7 dnů od veřejného projednání do Termín k podání stanovisek k částem řešení, které byly od společného jednání změněny od dotčených orgánů a nadřízeného orgánu byl 7 dnů od veřejného projednání do V termínu pro podání námitek a připomínek obdržel pořizovatel tři námitky, na základě kterých byla provedena úprava návrhu detailně viz kapitola 16. Současně bylo opatřením ze dne oznámeno opakované veřejné projednání. 6

7 2. SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM dle 53 odst. 4, písmene a) stavebního zákona 2.1 SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE Územní plán Eš je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ( dále PÚR ) ve znění Aktualizace č.1, schválené usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276 o Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky. Politika územního rozvoje České republiky je nástroj územního plánování, který na celostátní úrovni koordinuje územně plánovací činnost krajů a obcí a poskytuje rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování uvedených ve stavebním zákoně. Politika územního rozvoje stanovuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. Politika územního rozvoje vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje ( rozvojové oblasti a rozvojové osy ). Na správní území řešené v Územním plánu Eš ( k.ú. Eš ) se vztahují některé z požadavků, uvedené v kapitole 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje. Územní plán Eš navrženým řešením na tyto níže uvedené body reaguje : (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. Návrh ÚP Eš je proveden s citlivým přístupem k vyváženému všestrannému rozvoji obce; za účelem zachování rázu urbanistické struktury, zohledňuje specifické podmínky daného území, včetně dopadu urbanistického řešení na krajinný ráz. Návrh řešení Územního plánu Eš respektuje především ochranné pásmo hradu Kámen a zájem zachování dochovaného venkovského charakteru zástavby na území obce Eš. (14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. Návrh ÚP že vytváří předpoklady pro rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Návrh řešení ÚP Eš že vytváří předpoklady pro dodávku pitné vody a likvidaci odpadních vod a je koncipován tak, aby i do budoucna splňoval požadavky na vysokou kvalitu života. 7

8 Z kapitoly 3. Rozvojové osy a oblasti a z kapitoly 4. Specifické oblasti pro území obce Eš nevyplývají žádné specifické požadavky. Území obce Eš ( k.ú. Eš ) se nachází mimo v PÚR ČR stanovené rozvojové oblasti a rozvojové osy, nepatří mezi specifické oblasti. Proto se na návrh řešení ÚP Eš nevztahují žádné požadavky vyplývající z těchto vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os a specifických oblastí. Území obce Eš se nenachází v žádném omezení vyplývajícím z limitujících ukazatelů. Z kapitoly 5. Koridory a plochy dopravní infrastruktury pro území obce Eš nevyplývají žádné specifické požadavky. Z kapitoly 6 Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů pro území obce Eš vyplývá zejména požadavek, obsažený v bodu : (146) E7 Koridor pro dvojité vedení 400 kv Kočín - Mírovka a zapojení vedení 400 kv Řeporyje Prosenice (V413) do Mírovky, včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic. Dlouhodobá územní ochrana pro koridory, které umožní zabezpečení nárůstu výkonů zdrojů do přenosové soustavy ČR v horizontu 20 let. Návrh řešení Územního plánu Eš koridor energetiky E7, vymezený v PÚR ČR a dále upravený v Zásadách územního rozvoje ( ZÚR ) Kraje Vysočina ( E05a ) respektuje a upravuje do měřítka územního plánu. Šíře koridoru E05a pro umístění nadzemního ZVN 400 kv elektrického vedení Kočín - Mírovka byla v návrhu ÚP Eš upravena v souladu s 1. aktualizací ZÚR Kraje Vysočina na 300 m. Na Územní plán Eš ( k.ú. Eš ) se nevztahují žádné další požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky. 2.2 SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ( územně plánovací dokumentace vydaná krajem ) Dne byly Krajem Vysočina vydány Zásady územního rozvoje ( dále ZÚR ) Kraje Vysočina. Aktualizace č. 1 ZÚR Kraje Vysočina byly vydány dne a účinné ke dni Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina stanovují zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanovuje požadavky na jejich využití, zejména veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, stanovují kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Územní plán Eš je zpracován v souladu se ZÚR Kraje Vysočina, uvedenými v kapitole 1. Stanovení priorit územního plánování kraje vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území. Návrh Územního plánu Eš a na jednotlivé body reaguje :: (01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj kraje Vysočina založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů obcí, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území 8

9 Návrh ÚP Eš je proveden s citlivým přístupem k vyváženému všestrannému rozvoji obce; za účelem zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti. V ÚP Eš jsou navrženy všechny potřebné sídlotvorné prvky, odpovídající velikosti a významu obce Eš. (02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v Politice územního rozvoje z roku 2008 (dále jen PÚR 2008 ) a současně vymezených v ZÚR kraje Vysočina. V návrhu ÚP Eš je zapracován a upraven do měřítka územního plánu koridor energetiky E7, vymezený v PÚR ČR 2008 a dále upravený v Zásadách územního rozvoje ( ZÚR ) Kraje Vysočina ( 1. aktualizace ) jako koridor energetiky E05a. (06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na: a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; b) minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahů do pozemků určených k plnění funkcí lesa; c) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; f) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a omezit fragmentaci krajiny. Územní plán Eš vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Zvláštní zřetel je přitom kromě zabezpečení stavebního rozvoje sídel na území obce brán na ochranu kulturního dědictví, na péči o životní prostředí a na ochranu přírody a krajiny. Rozvojové zastavitelné plochy jsou navrženy v přímé návaznosti na zastavěné území, aby co nejméně vybíhaly a zasahovaly do okolní krajiny. Cílem řešení ÚP Eš je ochrana stávajících výrazných přírodních a kulturních hodnot, harmonické zapojení rozvojových zastavitelných ploch do krajinného rázu. Obec Eš je součástí venkovského osídlení této části Českomoravské vrchoviny, oblasti s malým počtem a nízkou hustotou obyvatel a převahou přírodních porostů. Územní plán Eš se zasazuje především o zachování, obnovu a rozvoj současné urbanistické struktury, kompozičních, krajinářských a estetických hodnot a to bez radikálních zásahů do prostorového členění a popření některé vývojové etapy zástavby na území obce Eš. Zvláštní důraz je v Územním plánu Eš kladen na ochranu kulturního dědictví v okolí hradu Kámen a zachování kompaktního menšího venkovského sídla v krajině tvořeného charakteristickou venkovskou zástavbou. Z kapitoly 2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR 2008 a vymezení rozvojových oblastí a rozvojových center krajského významu a kapitoly 3. Vymezení specifické oblasti krajského významu pro území obce Eš nevyplývají žádné specifické požadavky. Území obce Eš ( k.ú. Eš ) se nachází podle ZÚR Kraje Vysočina mimo vymezené rozvojové oblasti ( OBk ) a rozvojové osy ( OSk ) krajského významu, nepatří mezi specifické oblasti ( SOBk ). Území obce Eš se nenachází v žádném omezení vyplývajícím z těchto limitujících ukazatelů. 9

10 Z kapitoly 4. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu pro území řešené v Územním plánu Eš vyplývají skutečnosti uvedené v následujících bodech : 4.1 Dopravní infrastruktura (79) ZÚR vymezují koridor silnice II/128 v šířce 80 m zahrnující: a) koridor pro homogenizaci stávajícího tahu Koridor dopravní infrastruktury pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/128 ( DK07 ) je zapracován do Územního plánu Eš, zpřesněn do měřítka územního plánu a upraven s ohledem na prostorové členění a stávající konfiguraci zástavby sídla Eš. V místě zastavěného území a zastavitelných ploch je koridor DK07 zúžen na šířku stávající komunikace silnice II/128. Konkrétní místo a parametry zúžení je vyznačeno v grafické části Územního plánu Eš. 4.2 Technická infrastruktura (97) ZÚR zpřesňují koridor republikového významu E7 koridor dvojitého vedení 400 kv Kočín-Mírovka a zapojení vedení 400 kv Řeporyje - Prosenice do Mírovky, včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic, vymezené PÚR 2008, a to vymezením : b) koridoru v šířce 300 m pro umístění stavby nadzemní vedení ZVN 400 kv Mírovka - Kočín, s pěti dílčími rozšířeními na územích obcí Úsobí, Kamenice u Herálce, Dudín, Vyskytná a Dubovice. Koridor technické infrastruktury pro umístění stavby nadzemního elektrického vedení ZVN 400 kv Mírovka - Kočín ( E05a ) je zapracován do Územního plánu Eš a zpřesněn do měřítka územního plánu. Koridory dopravní a technické infrastruktury jsou ve výkresu širších vztahů ( v měřítku 1: ) znázorněny jako schéma zejména za účelem odůvodnění vedení jejich trasy, graficky nelze v tomto měřítku vyjádřit jejich skutečnou šířku. Z kapitoly 6. Vymezení cílových charakteristik krajiny na území Kraje Vysočina pro území řešené v ÚP Eš vyplývají skutečnosti uvedené v následujících bodech : (125) ZÚR vymezují na území kraje tyto typy krajin charakterizované převažujícím nebo určujícím cílovým využitím : c) krajina lesozemědělská harmonická d) krajina lesozemědělská ostatní Jižní část území obce Eš ( k.ú. Eš ) je v ZÚR Kraje Vysočina zařazena do typu krajiny lesozemědělské harmonické a severní část území obce Eš je v ZÚR Kraje Vysočina zařazena do typu krajiny lesozemědělské ostatní. Územní plán Eš respektuje v ZÚR stanovené hlavní cílové využití krajiny lesozemědělské harmonické ( na větší jižní části území ), s využitím zejména pro zemědělství a lesní hospodářství, bydlení, základní veřejnou vybavenost a místní ekonomické aktivity, cestovní ruch a rekreaci a vytváří předpoklady pro jeho ochranu a další rozvoj. Většina území je součástí ochranného pásma hradu Kámen. 10

11 Územní plán Eš vytváří v souladu se ZÚR Kraje Vysočina předpoklady zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků, lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením, respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami, zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých travních porostů, rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit a chránit luční porosty. Územní plán Eš respektuje v ZÚR stanovené hlavní cílové využití krajiny lesozemědělské ostatní ( v severní části k.ú. Eš ), krajiny přechodového typu mezi krajinou lesní a zemědělskou, v daném případě s využitím zejména pro lesní hospodářství. Pro dané území platí zásady obsažené v bodech (136) a (137), zejména pak zásady bodu (137) odst. a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající využívání lesních a zemědělských pozemků, zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně, zvýšením podílu trvalých travních porostů. V Územním plánu Eš je navrženo zejména zachování stávajícího historického členění krajiny, v ÚP nejsou vymezeny žádné negativní zásahy do krajiny. Území obce EŠ je součástí venkovského osídlení této části vrchoviny, oblasti s malým počtem a nízkou hustotou obyvatel a převahou přírodních porostů. Malá sídla obklopují pole, louky a lesní porosty, atraktivita území spočívá ve své členitosti. Základem návrhu ÚP je zejména zachování a podpoření charakteru a struktury venkovského osídlení, jeho kompozičních, krajinářských a estetických hodnot. 125a) ZÚR dále vymezují na území kraje tyto oblasti krajinného rázu jako unikátní územní jednotky jedinečností a neopakovatelností krajiny e) CZ0610-OB005 Pelhřimovsko o) CZ0610-OB015 Pacovsko Jižní část území obce Eš ( k.ú. Eš ) patří do krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko a severní část patří do krajinného rázu CZ0610-OB015 Pacovsko. (146f) ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území : a) věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování staveb a technických zařízení s výškou přesahující dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu do exponovaných průhledu b) zachovat prvky historického členění krajiny (146p) ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB015 Pacovsko tyto specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: a) neumisťovat výškové stavby v prostorech, ze kterých se budou vizuálně uplatňovat v území přírodního parku Polánka a ve vyvýšených prostorech, odkud se budou uplatňovat jako dominanta mnoha dalších oblastí, nebo budou v kontrastu se stávajícími dominantami kostelních věží nebo se budou uplatňovat v interiérech komponované krajiny; 11

12 Územní plán Eš respektuje v ZÚR stanovené oblasti krajinného rázu jako unikátní územní jednotky jedinečností a neopakovatelností krajiny. Základem urbanistické koncepce je zachování a podpoření charakteru a struktury venkovského osídlení a zachování historického členění krajiny, hodnot krajiny kompozičních a estetických. Většina území je součástí ochranného pásma hradu Kámen. Na řešení Územního plánu Eš se nevztahují žádné jiné zvláštní požadavky vyplývající ze ZÚR Kraje Vysočina a ani žádné požadavky vyplývající ze širších vztahů v území. Územní plán Eš respektuje záměry ZÚR Kraje Vysočina, t.j. nejsou v něm vytvořeny překážky, které by záměry ZÚR Kraje Vysočina znemožňovaly. 3. SOULAD S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území dle 53 odst. 4, písmene b) stavebního zákona Posouzení souladu s cíly územního plánování Územní plán Eš je řešen v souladu s cíly územního plánování. Územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Územní plán Eš stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, urbanistickou koncepci sídla, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán Eš je koncepčním materiálem dlouhodobého charakteru, který bude koordinovat a usměrňovat rozvoj a obnovu obce, celého správního území, v předem promyšlených postupných krocích. Tím lze zamezit nekoncepčním rozhodnutím, která se mohou časem projevit jako zábrana harmonického rozvoje obce. Územní plán Eš vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Zvláštní zřetel kromě zabezpečení rozvoje sídel je přitom brán na péči o životní prostředí, ochranu přírody a vodních zdrojů. Územní plán Eš vytváří předpoklady k zajištění udržitelného rozvoje území svým komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Územní plán Eš koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Konkrétně jsou v územním plánu vymezeny veřejně prospěšné stavby a opatření. V Územním plánu Eš jsou přiměřeně k velikosti a významu sídla navrženy plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury, veřejných prostranství, veřejné zeleně a ploch dopravní a technické infrastruktury. Zároveň strukturou navržených ploch vytváří Územní plán Eš prostor pro plné uplatnění soukromých záměrů v oblasti bydlení a podnikatelských aktivit. 12

13 Územní plán Eš ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Územní plán Eš vytváří předpoklady k ochraně krajiny. V území jsou vytvořeny předpoklady zejména k posílení ekologické stability prostřednictvím konkrétního vymezení územního systému ekologické stability. Cílem ÚP je pak zajistit předpoklady pro obnovu přírodních zdrojů a založit v území strategii tzv. trvale udržitelného rozvoje, tedy takového rozvoje, který zajišťuje dostatečnou prosperitu ekonomickým aktivitám v území, ale současně s tím zabezpečuje trvalé obnovování těch zdrojů, které jsou pro vývoj využívány. Pro nezastavěné území jsou v Územním plánu Eš v podmínkách využití ploch specifikovány stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, která s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, které na plochách nezastavěného území lze nebo nelze umístit. Posouzení souladu s úkoly územního plánování Územní plán Eš je řešen v souladu s úkoly územního plánování. Návrh územního plánu je zpracován na základě zjištění a posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. V územním plánu je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. Na území obce Eš se jedná o přírodní hodnoty podél Kejtovského potoka. Mezi kulturní a civilizační hodnoty patří kulturní památky a dochovaná urbanistická struktura sídla Eš. V rámci zpracování územního plánu Eš byly prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Navržené přípustné změny způsobu využití ploch vytváří předpoklady k přiměřenému komplexnímu rozvoji sídla Eš. V územním plánu Eš jsou stanoveny podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení. V územním plánu Eš byla posouzena potřeba změny využití ploch v zastavěném území. Zatím účelem je navrženo pět ploch přestavby ( P01 až P05 ). Jsou situovány v místech, kde původní využití ploch je nevhodné nebo kde již u těchto ploch pozbyla účelnost stanovení jejich původního využití i v budoucnosti. V územním plánu Eš byly stanoveny požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, pro nové zastavitelné plochy zejména pak s ohledem na stávající urbanistickou strukturu a na stávající vhodné využití ploch v zastavěném území. V územním plánu Eš jsou vytvořeny podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem. Navržená trvalá zatravnění na svažitých pozemcích a navržené plochy polyfunkční zeleně mají na území obce Eš plnit zejména biologickou, krajinářskou i protierozní funkci. V územním plánu Eš jsou vytvořeny podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území. Koncepce dopravní a technické veřejné infrastruktury odpovídá oprávněným požadavkům na rozvoj území obce. 13

14 4. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ dle 53 odst. 4, písmene c) stavebního zákona Územní plán Eš je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy, t.j. s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. Vymezení ploch sídelní zeleně V Územním plánu Eš jsou vymezeny v zastavěném území a na zastavitelných plochách tři druhy ploch sídelní zeleně : PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ v zastavěném území a zastavitelných plochách ZV PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ zeleň na veřejných prostranstvích ZS PLOCHY ZELENĚ zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady ZO PLOCHY ZELENĚ zeleň ochranná a izolační Vymezením výše uvedených ploch sídelní zeleně ZS a ZO byly doplněny plochy rozdílným způsobem využití stanovené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ( Hlava II - Plochy rozdílným způsobem využití ). Doplnění těchto druhů ploch zeleně bylo nezbytné mimo jiné pro vymezení systému sídelní zeleně podle přílohy č. 7, část I., odstavec 1, písmeno c) vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ dle 53 odst. 4, písmene d) stavebního zákona V územním plánu Eš jsou respektovány všechny limity využití území stanovené podle zvláštních předpisů. Graficky zobrazitelné limity využití území jsou graficky vyznačeny na výkresu : D KOORDINAČNÍ VÝKRES ( v měřítku 1 : ). Na koordinačním výkresu D nejsou vyznačeny ( s ohledem na měřítko a přehlednost výkresu ) některé technické limity, například inženýrské sítě a ochranná pásma těchto sítí ( vodovody, kanalizace, elektrická NN vedení, sdělovací kabely, apod. ), které jsou vedeny v plochách veřejných prostranství ( hlavní funkce ) v zastavěném území. 14

15 5.1 OCHRANA ZDRAVÍ Urbanistická koncepce, navržená v Územním plánu Eš vytváří předpoklady k tomu, aby u nových obytných objektů bylo i v budoucnu zajištěno bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel. 5.2 OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT V Územním plánu Eš je předepsáno, že na území obce Eš ( k.ú. Eš ) musí být respektována ochrana kulturního dědictví. Doklad kulturního dědictví představují nejenom kulturní památky ale také dochované urbanistické struktury sídel a archeologické nálezy. V územním plánu Eš je v koncepci prostorového uspořádání předepsáno, že stávající dochovaná historická urbanistická podoba všech sídel na území obce ( Eš, samoty v krajině ) musí být zachována. Ochrana musí být soustředěna zejména na dochovanou a vždy pro dané konkrétní místo charakteristickou půdorysnou strukturu, výškovou hladinu původní zástavby, měřítko a dochovaný historicky cenný architektonický výraz staveb. Charakter zástavby sídel bude podle těchto zásad zachován, nové stavby na rozvojových zastavitelných plochách a plochách přestavby budou respektovat kontext stávající zástavby hmotou, měřítkem a architektonickým výrazem. Kulturní památky Na území obce Eš jsou evidovány státem chráněné nemovité kulturní památky ( chráněné ve smyslu zákona č. 20/1987 ), t.j. památky zanesené v ÚSKP ( Ústřední seznam kulturních památek ) a označené KP : Chalupa č.p venkovská usedlost včetně chlévu a stáje rejstříkové číslo 51090/ Ve správním území obce Eš byly v minulosti evidovány památky místního významu, památky venkovské lidové architektury nebo architektonicky cenné stavby a soubory staveb. Místní památky nejsou v koordinačním výkresu graficky vyznačeny, neboť nejsou vyhlášeny, ale jsou situovány v ochranném pásmu hradu Kámen, kde je jejich ochrana do jisté míry podchycena. V obci Eš se jedná o památky místního významu : Kaplička sv. Magdalény - pseudogotická stavba z roku 1896 Čp. 1 - zachovalý ráz lidového stavitelství Čp. 3 - zachovalý ráz lidového stavitelství Čp. 6 - zachovalý ráz lidového stavitelství Čp. 8 - zachovalý ráz lidového stavitelství Čp zděný statek u Vlachů - selské stavení z 19. století Čp zachovalý ráz lidového stavitelství Čp zděný statek u Zajíců - selské stavení z 19. století Čp zachovalý ráz lidového stavitelství Čp zachovalý ráz lidového stavitelství Čp zachovalý ráz lidového stavitelství Čp zachovalý ráz lidového stavitelství 15

16 V Územním plánu Eš je předepsáno, že ochrana nemovitých kulturních památek, kulturních památek místního významu, památek venkovské lidové architektury nebo architektonicky cenných staveb a souborů staveb jako doklad kulturního dědictví bude dodržována. Veškerá činnost, která by mohla vést k poškození nemovitých kulturních památek a jejich bezprostředního okolí a také kulturních památek místního významu a jejich bezprostředního okolí je nepřípustná. Ochranné pásmo hradu Kámen V okolí hradu Kámen je vyhlášeno ochranné pásmo, které je v návrhu ÚP Eš zapracováno a respektováno. Ochranné pásmo hradu Kámen bylo vyhlášeno v rozhodnutí o vyhlášení ochranného pásma hradu Kámen, vydaném odborem výstavby a ÚP ONV v Pelhřimově ( č.j. VÚP/879/80 ) ze dne ). Pro všechny vlastníky ( správce, uživatele ) platí povinnost uvedená v 14 odst. 2 památkového zákona č. 20/1987 Sb.. Hrad Kámen ( 604,0 m n. m. ) nad sousední obcí Kámen tvoří krajinnou dominantu Vysočiny mezi městy Pacovem, Černovicemi a Novou Cerekví a mezi kopci Strážištěm ( 744 m n. m. ) na severu a Svidníkem ( 740 m n. m. ) na jihozápadě. Ochrana dochované urbanistické struktury sídel V Územním plánu Eš je předepsáno, že mezi kulturní dědictví je třeba zahrnout i původní urbanistickou strukturu všech sídel na území obce Eš, kde se ve větší či menší míře původní historická urbanistická struktura dochovala. Ochrana musí být soustředěna zejména na dochovanou a vždy pro dané konkrétní místo charakteristickou půdorysnou strukturu, výškovou hladinu původní zástavby, měřítko a dochovaný historicky cenný architektonický výraz staveb. V sídle Eš se jedná zejména o zástavbu původních statků v historickém jádru obce okolo návsi. Zástavba sídla zahrnuje většinou původní zemědělské statky, kde musí být zachován především venkovský charakter, tj. veškeré nové stavby v území musí kontext původní venkovské zástavby respektovat. Jedná se zejména o půdorysnou strukturu a výškovou hladinu zástavby, ochranu staveb s dochovaným architektonickým výrazem a ochranu památek lidové architektury. Ochrana archeologických nálezů Celé správní území obce Eš ( k.ú. Eš ) je v Územním plánu Eš posuzováno jako území s archeologickými nálezy. U všech zásahů do terénu je třeba provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče. 5.3 OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT Územní plán Eš vytváří předpoklady k ochraně přírody a krajiny. V území jsou vytvářeny předpoklady zejména k posílení ekologické stability prostřednictvím konkrétního vymezení ÚSES ( územního systému ekologické stability ). Cílem je zajistit předpoklady pro obnovu přírodních zdrojů a založit v území strategii tzv. trvale udržitelného rozvoje, tedy takového rozvoje, který zajišťuje dostatečnou prosperitu ekonomickým aktivitám v území, ale současně s tím zabezpečuje trvalé obnovování těch zdrojů, které jsou pro vývoj využívány. 16

17 Ochrana lesa Vzdálenosti 50 m od okraje lesa ( PUPFL - pozemky určené k plnění funkce lesa ). ( 14 zákona 289/1995 Sb., zákon o lesích ) Ochrana přírody a krajiny Významný krajinný prvek - VKP V jižní části katastrálního území EŠ zasahuje částečně vyhlášený významný krajinný prvek Skalice ( Skalický rybník ). Na území obce Eš se nachází hodnotné přírodní lokality, které jsou v ÚP respektovány. Tyto cennější prvky mohou být na základě dalšího posouzení v budoucnu vyhlášeny. Vychází z průzkumu území zpracované společností EKO-PE s.r.o. Pelhřimov v roce Ochrana vod Celé správní území Eš ( k.ú. Eš ) spadá do povodí řeky Vltavy a do povodí vodárenského toku Želivka. Podél východní a severní hranice území obce Eš protéká Kejtovský potok, který se dále vlévá na území sousedních obcí do řeky Trnavy ( Želivky ). Pravý přítok Kejtovského potoka protéká přímo sídlem Eš a napájí kaskádu tří stejnojmenných rybníků Eš ( Horní Eš, Prostřední Eš a Dolní Eš ). Na území obce Eš je vyhlášeno záplavové území Q100 významného vodního toku Kejtovský potok. Návrh územního plánu záplavové území včetně stanovené aktivní zóny záplavového území respektuje, v tomto území není umístěna nová zástavba. Podél vodních toků je v Územním plánu Eš je respektováno volné nezastavitelné pásmo ( manipulační pruh ) z důvodů jejich správy a údržby, u významných vodních toků o šíři 10 m u ostatních drobných vodních toků v řešeném území o šíři 6 m ( podle 49 a 67zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon ) Celé správní území obce Eš ( k.ú. Eš ) patří do zranitelných oblastí dle NV č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. Celé správní území Eš se nachází v pásmu III. stupně hygienické ochrany ( PHO ) zdroje pitné vody vodní nádrže Švihov, Vodní dílo Želivka, která je zásobárnou vody celostátního významu. V P Eš je respektována ochrana vodárenské nádrže Švihov a všechna omezení z ní vyplývající. PHO I. a II. stupně vodních zdrojů pro místní vodovody jsou v ÚP respektována. Ochrana nerostného bohatství Na území obce Eš není vyhlášeno žádné chráněné ložiskové území - CHLÚ a není evidováno žádné poddolované území z minulých těžeb. Na většině území obce je nutné počítat se středním stupněm radonového rizika. 17

18 Ochrana ovzduší Návrh územního plánu respektuje a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina naposledy aktualizovaném v červnu Na území obce Eš se nevyskytují žádné výrazné zdroje znečištění vzduší. Návrh ÚP nepřipouští umístění nových výrobních ani jiných činností, které by svým vlivem negativně ovlivnily čistotu ovzduší. Pro vytápění jsou vytvořeny podmínky pro alternativní zdroje. 5.4 TECHNICKÉ LIMITY V Územním plánu Eš jsou respektovány limity technické infrastruktury a limity dopravní infrastruktury. Dopravní infrastruktura Silnice Silnice II třídy ( II/128 ) ochranné pásmo 15 m od osy vozovky Koridor dopravní infrastruktury - silnice II/128 koridor DK07 o šíři 80 m ( zpřesněný ze ZÚR Kraje Vysočina ) Železnice Železnice - trať č. 224 Tábor - Horní Cerekev ochranné pásmo 60 m od osy tratě Technická infrastruktura VN 22 kv vzdušná elektrická vedení - stav ochranné pásmo 7 (10) m od krajního vodiče Koridor energetiky E05a pro umístění ZVN 400 kv elektrického vedení VTL plyn - stav ochranná a bezpečnostní pásma Vodovod - stav ochranná pásma 2 m od osy potrubí PHO vodního zdroje - VZ hranice PHO - pásma hygienické ochrany I. a II. stupně Ochranné pásmo ČOV - OP ČOV návrh ochranného pásma ČOV Sdělovací dálkové kabely - DK - stav ochranná pásma 1 m od osy kabelu Radioreléové spoje - RR - stav ochranná pásma 18

19 OP komunikačního spoje AČR ochranné pásmo zahrnuje celé území obce Skládky odpadu - SKL Rekultivované skládky odpadu 5.5 STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ A VYJÁDŘENÍ ORGANIZACÍ V rámci projednání návrhu územního plánu Eš ve společném jednání obdržel pořizovatel tato stanoviska dotčených orgánů a vyjádření ostatních organizací: Úřad pro civilní letectví sekce letová a provozní, letiště Ruzyně, Praha 6 vyjádření ze dne pod č.j bez připomínek. Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy VII, pracoviště Brno, Mezírka 1, Brno souhlasné stanovisko ze dne pod čj. 1467/560/13, 29254/P/13, 56380/ENV/13. Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, U Stínadel 1317, Pelhřimov stanovisko ze dne pod zn. SPU /2013 bez připomínek. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje 858/6, Liberec stanovisko ze dne pod zn. SBS 23986/2013 bez námitek. Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, Brno vyjádření ze dne ZN /11300/2012 bez připomínek. Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, Pardubice stanovisko ze dne pod čj. 754 PE ÚP/ /PracČB Respektování ochranného pásma nadzemního komunikačního vedení a zapracování do textové i grafické části. zapracováno do úpravy návrhu územního plánu po společném projednání. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova č.p. 57, Jihlava stanovisko ze dne pod čj. KUJI 60333/2013 ODSH 63/2013 bez připomínek. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, Pelhřimov souhlasné koordinované stanovisko ze dne pod čj. HSJI /PE Město Pacov, náměstí Svobody 320, Pacov připomínka ze dne Nemovitosti na stp. 47/2, 47/6 a parc.č. 434/2 v k.ú. Eš jsou vedeny ve funkční ploše BV Plochy bydlení- bydlení venkovské. Ve skutečnosti se jedná o administrativní budovu 19

20 společnosti Pacovská lesní s.r.o. Požaduje proto změnit využití těchto ploch na plochu s funkčním využitím SV smíšené obytné smíšené obytné bydlení. Dále požadujeme zahrnout vlastní pozemky parc.č. 863/1 a 863/8 a část pozemku 883/2 v k.ú. Eš do zastavitelného území s funkčním využitím SV smíšené obytné smíšené obytné bydlení. Jedná se o pozemky, na kterých plánujeme vybudovat zázemí pro uskladnění techniky a parkovací plochu pro osobní automobily. Jedná se o cca.320 m 2. Jiné plochy nelze z hlediska vlastnictví použít pro zamýšlený záměr a současný stav v zastavěném území tento záměr neumožňuje. Přikládáme požadované území v příloze mapy DKM pro k.ú. Eš. - Připomínce bylo vyhověno a byla zapracována do návrhu územního plánu jako zastavitelná plocha Z10 v ploše s rozdílným způsobem využití plochy smíšené obytné SV. Současně byla změněna stávající plocha bydlení v zastavěném území na pozemku stp. 47/2, 47/6 a parc.č. 434/2 v k.ú. Eš na plochu smíšenou obytnou SV. Česká geologická služba, útvar Geofond, Kostelní č.p. 26, Praha 7 sdělení ze dne pod zn. ČGS-441/13/1281*SOG-441/470/2013 bez připomínek, upozornění na střední radonové riziko. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 127, Pelhřimov souhlasné stanovisko ze dne pod zn. KHSV/15643/2013/PE/HOK/Tvr Povodí Vltavy s.p. závod Dolní Vltava, Grafická č.p. 36, Praha 5 vyjádření ze dne pod zn / SP -2012/12465 bez připomínek. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro kraj Vysočina, Tolstého 15, Jihlava souhlasné stanovisko ze dne pod zn. 1761/13/ /Bě. Městský úřad Pacov, odbor dopravy, náměstí Svobody Pacov stanovisko ze dne pod č.j. MP/11883/2013/OD/Pa: Požadujeme do návrhu územního plánu zahrnout řešení průtahu obcí Eš. Úpravu silnice II/128 řešit minimálně v rozsahu studie zpracované společností Pragoprojekt a.s., K Ryšánku 1668/16, Praha 4, ateliér České Budějovice, Čechova 726/50, České Budějovice (zodpovědný projektant ing. Pavel Mandlík). Řešení průtahu obcí požadujeme zahrnout mezi veřejně prospěšné stavby. - Po vyhodnocení došlých stanovisek dotčených orgánů týkajících se řešení dopravní koncepce obce, zejména Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, který k projednávanému návrhu neměl připomínky a stanoviska k posouzení návrhu územního plánu nadřízeným orgánem, který požadoval doplnění koridorů v koncepci dopravní a technické infrastruktury ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, byly připomínky předány k úpravě zpracovateli návrhu územního plánu. - Zpracovatel po konzultaci s Krajským úřadem Kraje Vysočina a navrhovatelem obcí Eš, ponechal návrh územního plánu v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina a doplnil textovou část takto: 20

21 Koridor dopravy V územním plánu se vymezuje koridor dopravní infrastruktury (koridor dopravy): DK07 Koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/128 Koridor dopravy (dopravní infrastruktury) určený pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/128 ( DK07 ) je v Územním plánu Eš upraven a zpřesněn do měřítka územního plánu zejména s ohledem na stávající konfiguraci terénu a stávající prostorové uspořádání zástavby v zastavěném území sídla Eš. Ve vymezeném koridoru dopravy DK07 nesmí být umístěny žádné nové stavby a zařízení, které by umístění dopravní infrastruktury znemožňovaly nebo nějak omezovaly. V odůvodnění územního plánu byl doplněn text: 4.1 Dopravní infrastruktura (79) ZÚR vymezují koridor silnice II/128 v šířce 80 m zahrnující: a) koridor pro homogenizaci stávajícího tahu Koridor dopravní infrastruktury pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/128 ( DK07 ) je zapracován do Územního plánu Eš, zpřesněn do měřítka územního plánu a upraven s ohledem na prostorové členění a stávající konfiguraci zástavby sídla Eš. V místě zastavěného území a zastavitelných ploch je koridor DK07 zúžen na šířku stávající komunikace silnice II/128. Konkrétní místo a parametry zúžení je vyznačeno v grafické části Územního plánu Eš. Na základě tohoto doplnění byl požádán Městský úřad Pacov, odbor dopravy dne o opětovné vydání stanoviska. Městský úřad Pacov, odbor dopravy, náměstí Svobody Pacov vydal nové stanovisko dne pod č.j. MP/03456/2015/OD/Pa, že s úpravou a doplněním návrhu o vymezení koridoru dopravní infrastruktury nemá připomínek. Posouzení návrhu nadřízeným správním orgánem: Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova č.p. 57, Jihlava, Posouzení návrhu požadavek na odstranění nedostatků ze dne pod čj. KUJI 76353/2013 OUP 314/ Skl Posouzení z hlediska širších územních vazeb: V předloženém návrhu ÚP je koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy návaznost na územně plánovací dokumentaci sousedních obcí zajištěna pouze částečně. Není zajištěna návaznost na území sousedních obcí v rámci vymezených prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES ), např. obec Pacov či Obrataň. Návaznost musí být v návrhu ÚP zajištěna, nebo musí být dostatečně odůvodněna. - Byl doplněn výkres širších vztahů o koridory energetiky E11 a E05a, koridory dopravy DK02 a DK07, VTL plynovod, železnice a ÚSES. Posouzení z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací kraje Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen ZÚR KrV ) účinnými od , ve znění aktualizace č. 1 účinné od : 21

22 V kapitole h) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv návrhu ÚP jsou jako koridory územních rezerv vymezeny koridor homogenizace silnice II/128 (DK07) a koridor pro umístění nadzemního vedení ZVN 400 kv Mírovka Kočín (E05a). Upozorňujeme, že v této části je návrh ÚP v rozporu se ZÚR KrV, neboť ZÚR KrV vymezují koridor DK07 jako VPS, nikoliv jako územní rezervu. - Z textu územní rezervy byly koridory ze ZÚR KrV odstraněny. Jako územní rezerva je vymezen koridor pro nadzemní vedení ZVN 400 kv Mírovka Kočín v šířce 600 m. V závislosti na vymezení územní rezervy je nutné vpustit koridor E05a. Návrh ÚP je nutno uvést do souladu se ZÚR KrV a to i ve všech výkresech návrhu ÚP. - Tato podmínka již není relevantní. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu 8 Aos 2/ se zrušuje rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne , čj. 66 A 1/ , a vrací se tomuto soudu k dalšímu řízení. Z tohoto důvodu se opět dostává koridor E05a do záměru a v návrhu územního plánu je takto vymezen v šířce 300m. Odůvodnění návrhu ÚP obsahuje pouhé zkonstatování uvedených VPS ze ZÚR KrV a stanovených zásad pro jejich vymezení či zpřesnění, avšak nezahrnuje zdůvodnění souladu vymezených koridorů se ZÚR KrV (zpřesnění, atd.). Nutno do odůvodnění návrhu ÚP doplnit. Dále je zapotřebí, aby navržený koridor VPS E05a nadzemního vedení ZVN 400 kv Mírovka Kočín byl z návrhu ÚP vypuštěn a v návrhu ÚP byla vymezena územní rezerva. - V kapitole 9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je vymezení a zejména zpřesnění navržených VPS odůvodněno. Území obce je zařazeno do typů krajin lesozemědělská harmonická a lesozemědělská ostatní, odůvodnění návrhu ÚP neobsahuje vyhodnocení souladu se zásadami pro činnost v území a se zásadami pro rozhodování o změnách v území, které jsou v ZÚR KrV stanoveny pro tento typ krajiny, ale pouhé zkonstatování uplatňovaných zásad, nutno doplnit. - Odůvodnění bylo doplněno v kapitole 2. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Území obce spadá do vymezené oblasti krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko a CZ0610-OB015 Pacovsko. Odůvodnění návrhu ÚP nezahrnuje zhodnocení souladu se specifickými zásadami, které jsou stanoveny pro činnosti v území a pro rozhodování o změnách v území v těchto oblastech. Obsahuje pouhé konstatování, že respektuje tuto stanovenou oblast krajinného rázu. Nutno do odůvodnění návrhu ÚP doplnit. - Odůvodnění bylo doplněno v kapitole 2. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. S ohledem na 171 stavebního zákona, dle něhož krajský úřad vykonává státní dozor ve věcech územního plánování, při kterém dozírá na dodržování ustanovení tohoto zákona, 22

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU EŠ k.ú. Eš ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 Náměstí Svobody 1 395 01 Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEJC

ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEJC NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEJC OBDOBÍ 10/2009 11/2013 -návrh určený k projednání- Návrh Zprávy, který je určen ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ustanovení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Zadání územního plánu Týnec Návrh

Zadání územního plánu Týnec Návrh Zadání územního plánu Týnec Návrh Objednatel : Obec Týnec, Týnec čp. 69, 340 21 Janovice nad Úhlavou Pořizovatel : Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : č.j. 1085-90 ze dne 20. srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. duben 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882,

Více